Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström. Ordförande... Roland Bäckman. Justerande...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 150-186 Karin Boström. Ordförande... Roland Bäckman. Justerande..."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, kl 08:30: - 19:30 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Annelie Wallberg (S) Bodil Eriksson (FP) Leif Persson (S) Ingalill Fahlström (MP) Kenneth Forssell (V) Lars Björkbom (KD) Leif Hansen (SRD) Markus Evensson (S) Jonny Mill (SRD) Malin Ängerå (S) Lars Molin (M) Stig Andersson (V) Helena Brink (C) Marie-Louise Hellström (M) Christer Sjöström (M) Karin Jansson (MP) Övriga deltagande Utses att justera Kommunchef Nicklas Bremefors VD Lars Wennerholm, 162 Utredare Malin Fundin, 163 Samhällsutvecklingschef Stig Olson, Administrativ chef Karin Boström, sekreterare Stig Andersson Justeringens plats och tid Demokratiservice, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström Ordförande... Roland Bäckman Justerande... Stig Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Demokratiservice, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Karin Boström

2 Kommunstyrelsen 150 Information från kommunchefen Ekonomisk information Principbeslut gällande delegeringsbeslut Verksamhetsberättelse 2010 för Hälsingerådet Budgetramar Visionsarbete i Ljusdals kommun Begäran från myndighetsnämnden om att få nyttja medel ur eget kapital Kvartalsrapport SoL och LSS över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS - kvartal Ärenden för kommunstyrelsens kännedom (KsAu) Ärenden för kommunstyrelsens kännedom (KsSu) Protokoll för kommunstyrelsens kännedom Delegeringsbeslut nr Information om Hennans kraftverk Information om utredarenheten Information om Stenegård sommaren Förslag till riktlinjer för bygdepeng i anslutning till vindkraftsutbyggnad Förslag till namnsättning (vägnamn) av väg i Los Inköp av mark vid reningsverket i Järvsö Angående fastigheter vid Furugården i Los Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänners ansökan om bidrag för förrättningskostnader gällande övertagande av broförrådet i Hybo Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om vändplats på Lilla Järnvägsgatan Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om vändplats på Mårtensgatan Trygghetsrådets namnbyte till FolkhälsoBRÅ Eventuellt köp av Ljusdals Folkpark Angående ej utbetalt vägbyggnadsbidrag 2006 Måga-Ygsbo-Valla Fyllnadsval av ombud till Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund. Godkännande i efterhand Utbyggnad av Korskrogens förskola Vindkraftspark på Våsberget Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg; Förslag till områden för flytt av varg Översyn av hembygdsföreningarnas verksamhetsbidrag Bildandet av kollektivtrafikmyndighet Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun. För kännedom Verksamhets- och tillsynsplan inom miljö- och hälsoskyddsområdet. För kännedom Förslag till eget kapital för kommunstyrelse och nämnder Skrivelse från Lars Molin (M) m fl om värmepannan på Sjulhamre Övriga frågor Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 Kommunstyrelsen 150 Information från kommunchefen 1. Informationen noteras till protokollet. PROTOKOLL KS 0006/11 Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: - Vid nästa kommunstyrelse presenteras en helhetsbild gällande Östernäs. - Under sommaren och tidig höst kommer förvaltningen att lägga mycket arbete på att verkställa äldre beslut. - Ljusdals kommun har ett facebook-konto från och med 8 juni. Infoenheten ansvarar för detta. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 Kommunstyrelsen 151 Ekonomisk information 1. Informationen noteras till protokollet. PROTOKOLL KS 0006/11 2. Kommunstyrelsen ska vid nästa sammanträde få en information om de interkommunala ersättningarna (IKE). Ekonom Kia Pehrsdotter redovisar kommunstyrelsens tilläggsbudget: 1. Kommunstyrelsen till förfogande B U D G E T Å R Avsatt budget: KS till förfogande (tkr) 1 500,0 2000,0 2000,0 Anslag Inflyttningsenkät & SCB:s medborgarundersökning 50,0 Färila IF: renhållningsräkning vid brand klubblokal 17,3 Arrangemang Internationella Kvinnodagen 19,3 Körslaget 250,0 Utökning ferieplatser sommaren ,0 Verksamhetsbidrag Fågelsjö Gammelgård ek. förening 60,0 Del av finansiering Stenegård 350,0 S:a använda medel: KS till förfogande 1 246,6 0,0 0,0 S:a kvarstående medel: KS till förfogande 253, , ,0 2. KS investeringsutrymme B U D G E T Å R Avsatt budget: KS investeringsutrymme 3 000,0 3000,0 3000,0 Anslag S:a använda medel: KS investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 S:a kvarstående medel: KS investeringsutrymme 3 000, , ,0 Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 Kommunstyrelsen KS 0006/ forts. Kommunstyrelsen får också en redovisning av nämndernas helårsprognos per april Helårsprognosen för kommunstyrelse och nämnder per april visar på ett beräknat underskott på -4,9 mkr vid årets slut. Kommunstyrelse Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Summa Prognos per april -775 tkr tkr +46 tkr tkr Den negativa prognosen för kommunstyrelsen beror i huvudsak på att handikapprådet är något underbudgeterat samt att ungdomsrådet har en obudgeterad tjänst under åtta månader samt att gatuenheten har haft höga kostnader för snöröjning under vintermånaderna. Övrigt som bidrar till den negativa prognosen är beslut om heldagsarvoden för kommunfullmäktige samt högre kostnader på grund av ny mandatperiod Inom utbildningsnämnden beror den negativa prognosen huvudsakligen på gymnasieskolan samt ökat behov av elevassistenter inom flera verksamheter. Omsorgsnämnden uppvisar en knapp plus-prognos för nämnden totalt medan prognoserna för de tre största verksamhetsområdena inom nämnden skiftar med minus-prognos för individ- och familjeomsorg beroende på försörjningsstöd samt institutionsvård samt minus-prognos för handikappomsorg beroende på förhöjd grundbemanning samt tre nya ärenden med personlig assistans och en plusprognos för äldreomsorgen framförallt beroende på inbesparing av sjukvikarier och vakanta platser. Inom nämndernas verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora avvikelser mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas. 1. Individ och familjeomsorg (IFO): Försörjningsstöd tkr. 2. Individ- och familjeomsorg (IFO): Institutionsvård tkr. 3. Handikappomsorg: Förhöjd bemanning och personlig assistans tkr. 4. Gymnasieskola: tkr. 5. Barnomsorg/grundskola: Elevassistenter tkr. Den totala prognosen för kommunen i sin helhet visar på ett positivt resultat om på tkr. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 Kommunstyrelsen 152 PROTOKOLL KS 0166/11 Principbeslut gällande delegeringsbeslut Vid påskrift av kontrakt och liknande ska följande kriterier säkerställas: 1. Beslutet ska finnas med vid underskrift. 2. Underskriften ska dateras på kontrakten. 3. Kontrakten ska diarieföras snarast. Allmänna utskottet har föreslagit kriterier vid påskrift av kontrakt och liknande. Detta för att säkerställa att inte fel begås liknande det som inträffade under hösten 2011 då Röda Gården således utan att det fanns beslut om försäljning. Beslutsunderlag Allmänna utskottets protokoll 10 maj 2011, 52 Yrkanden Lars Molin (M), Ingalill Fahlström (MP), Jonny Mill (SRD), Bodil Eriksson (FP), Malin Ängerå (S), Maj-Britt Tönners (C) och Kenneth Forssell (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Samtliga förvaltningar och nämnder Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 Kommunstyrelsen KS 0236/ Verksamhetsberättelse 2010 för Hälsingerådet Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2010 godkänns. 1. En representant från Hälsingerådet ska bjudas in till kommunstyrelsen för att informera om rådets verksamhet. Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2010 har översänts till kommunfullmäktige för beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 10 maj 2011, 53 Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2010 Yrkanden Kenneth Forssell (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. Lars Molin (M): En representant från Hälsingerådet ska bjudas in till kommunstyrelsen för att informera om rådets verksamhet. Propositionsordning Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt KS Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 Kommunstyrelsen 154 Budgetramar 2012 Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Till nettoramar för budgetår 2012 anslås tkr. Nettoramarnas fördelning enligt budgetberedningens förslag. 2. Till investeringsramar för budgetår 2012 anslås tkr. Investeringsramarnas fördelning enligt budgetberedningens förslag. 1. En investeringsplan för gatuunderhåll tas fram som underlag till höstens budgetarbete. 2. Närljus äskande om utökat anslag hanteras senare i år vid beslut om budget Fågelsjö Gammelgårds äskande om utökat anslag hanteras senare i år vid beslut om budget Budgetberedningen har lämnat ett förslag till budgetramar för budgetåret Enligt den centrala budgetprocessen ska nämndernas budgetramar för följande år beslutas av kommunfullmäktige senast i juni. Beslutsunderlag Allmänna utskottets protokoll 24 maj 2011, 58 Budgetberedningens förslag 17 maj 2011 Yrkanden Lars Molin (M), Bodil Eriksson (FP), Ingalill Fahlström (MP), Helena Brink (C), Lars Björkbom (KD) och Maj-Britt Tönners (C): Kommunstyrelsens budgetram sänks till tkr, utbildningsnämndens budgetramram höjs till tkr och omsorgsnämndens budgetram höjs till tkr. Total nettoram tkr. Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 Kommunstyrelsen 154 forts. Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD) och Malin Ängerå (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till att ta fram en investeringsplan för gatuunderhåll som underlag till höstens budgetarbete, att Närljus äskande om utökat anslag hanteras senare i år vid beslut om budget samt att äskande från Fågelsjö Gammelgård om utökat anslag hanteras senare i år vid beslut om budget Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Lars Molin m f yrkande om budgetramar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Omröstning begärs.kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för allmänna utskottets förslag, Nej-röst för Lars Molin m fl yrkande. Omröstningsresultat Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla allmänna utskottets förslag. Reservationer Lars Molin (M), Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C), Bodil Eriksson (FP), Ingalill Fahlström (MP), Lars Björkbom (KD) och Christer Sjöström (M). Anteckning till protokollet Det antecknas till protokollet att ej tjänstgörande ersättare Karin Jansson anmäler en avvikande mening från kommunstyrelsens förslag om budgetramar. I stort delar jag Nydanarnas förslag, men när det gäller resultat, tycker jag att det räcker med ett nolläge- 312 tkr. De extra pengarna vill jag ska tillfalla omsorgsnämnden så att deras ram blir tkr. Det ställs, som tur är, allt mer krav på äldreomsorgen- ingen inlåsning, meningsfull vardag, god rehabilitering osv. Trycket på Individ- och familjeomsorg är stort, inte bara när det gäller utbetalning av ekonomiskt bistånd. För att möta dessa och andra behov behövs det mer resurser. Beslutsexpediering Akt Budgetberedningen Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 Kommunstyrelsen KS 0321/ Visionsarbete i Ljusdals kommun 1. Ett visionsarbete påbörjas i enlighet med dokumentet Modell för visionsarbete i Ljusdals kommun. 2. Kommunstyrelsens allmänna utskott tar fram förslag till handlingsplan och tidsplan 3. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en nulägesanalys att presenteras för kommunstyrelsen i september månad. Under några utbildningsdagar för kommunstyrelsen under våren skapades en modell för ett visionsarbete. Medlemmarna i allmänna utskottet har sedan diskuterat och utvecklat modellen. Idag finns ett kommunprogram från 2001 och ett lokalt utvecklingsprogram från Båda dessa program är bra men är i realiteten inte styrande. De är för omfattande, oprecisa och näst intill omöjliga att kommunicera vilket medför att de är svåra att använda som övergripande måldokument och nästintill okända. I dokumentet Modell för visionsarbete i Ljusdals kommun föreslås ett visionsarbete som förhoppningsvis ger en övergripande vision som blir tydlig och kommunicerbar. I stället för ett omfattande visionärt program så ska fokus vara på att våra handlingsplaner kopplas till den övergripande visionen. Idag finns handlingsplaner eller strategiska planer som inte tydligt hänger ihop med varandra eller med den övergripande målsättningen. Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 30 maj 2011 att ett visionsarbete påbörjas i enlighet med dokumentet Modell för visionsarbete i Ljusdals kommun, att kommunstyrelsens allmänna utskott utses som styrgrupp i visionsarbetet samt att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en nulägesanalys. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse 30 maj 2011 Modell för visionsarbete i Ljusdals kommun Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 Kommunstyrelsen KS 0321/ forts. Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. Beslutsexpediering Akt Kommunchefen för verkställande Uppdragslistan Justerare Utdragsbestyrkande 11

12 Kommunstyrelsen 156 PROTOKOLL KS 0271/11 Begäran från myndighetsnämnden om att få nyttja medel ur eget kapital kronor ur det egna kapitalet avsätts till en tre månader tillfällig anställning av en miljöinspektör vid miljöenheten under Under 2010 fick arbetsuppgifter omfördelas och omprioriteras bland befintlig personal inom miljöenheten till följd av en föräldraledighet på 45 % som inte ersattes med vikarierande personal. Antalet inkommande avloppsärenden ökade också genom det påbörjade avloppsprojektet "Små avlopp - ingen skitsak". Arbetet med kommunens omorganisation var en prioriterad uppgift för samtliga förvaltningar och berörda tjänstemän, så även för miljöenheten. En inte obetydlig arbetsinsats i tid utfördes av en handläggare. Omprioriteringar och omfördelningar gjordes bland annat på bekostnad av den planerade tillsynen av miljöfarliga verksamheter och livsmedelsanläggningar. Dessa tillsynsobjekt avgiftsdebiteras i förväg. Det är därför angeläget att kompensera utebliven planerad tillsyn under ett år med utökade tillsynsinsatser nästkommande år. Under 2012 kommer dessutom två erfarna handläggare att gå i pension. De arbetar vardera 50% idag. Genom en tillfälligt anställd miljöinspektör kan det finnas en möjlighet att finna en lämplig ersättare för dessa två och därmed säkerställa kunskapsöverföring och kontinuitet. Myndighetsnämnden fullgör kommunens ansvar i prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. De personella och ekonomiska resurserna för att kunna fullgöra detta uppdrag har dock kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Allmänna utskottets protokoll 10 maj 2011, 56 Myndighetsnämndens protokoll 28 april Miljöenhetens skrivelse 20 april 2011 Justerare Utdragsbestyrkande 12

13 Kommunstyrelsen KS 0271/ forts. Yrkanden Leif Hansen (SRD), Malin Ängerå (S), Kenneth Forssell (V), Bodil Eriksson (FP), Ingalill Fahlström (MP) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Myndighetsnämnden Ekonomienheten Justerare Utdragsbestyrkande 13

14 Kommunstyrelsen 157 PROTOKOLL KS 0241/11 Kvartalsrapport SoL och LSS över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS - kvartal Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Föreligger Socialstyrelsens kvartalsrapport SoL och LSS över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS för första kvartalet Justerare Utdragsbestyrkande 14

15 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 158 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom (KsAu) 1. Handlingarna noteras till protokollet. För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 1. Utbetalning av projektstöd inom Leader gällande ansökan om bidrag till projektet Vänskap och Integration för och i hela Hälsingland. 2. Uttalande gällande demensvården i Gävleborg antaget vid PRO Gävleborgs årsmöte. 3. Ljusdalsbygdens Museums årsredovisning för Information från länsstyrelsen Gävleborg gällande jordbävningen/tsunamin i Japan. 5. Öppet brev och fråga till Internationella Bandyförbundet från Ljusdals BK. 6. Hemställan om underlag för ekonomisk uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete. Svar från samhällsutvecklingsförvaltningen. 7. Månadsrapport per februari 2011 om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd från omsorgsnämnden. 8. Månadsrapport per mars 2011 om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd från omsorgsnämnden. 9. Antagen och lagakraftvunnen vindkraftsplan för Rättviks kommun. 10. Valnämndens beslut den 6 april om att förtidsröstning inte ska genomföras i Ljusdals kommun i samband med omvalen i Västra Götaland och Örebro kommuner. 11. Redovisning från ABF av bidrag till kurs för burmesiska invandrare som tillhör en lokalförening av Karen Swedish Community. Beslutsexpediering Akterna Justerare Utdragsbestyrkande 15

16 Kommunstyrelsen 159 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom (KsSu) 1. Handlingarna noteras till protokollet. För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 1. Verksamhets- och tillsynsplan inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 2. Förstudie angående timmerterminal/bioenergiterminal i Ljusdal-/Järvsö- /Färilaområdet PM Virkesterminal i Ljusdal. 3. Namnsättning av de två parkerna i Ljusdals centrum, Åkersta 29:1 och Stenhamre 31:1 Avtal avseende konstnärlig utsmyckning i Collinparken har träffats mellan Ljusdals kommun och Sture Collin. 4. Energimyndigheten Revidering Riksintresse Vindbruk under Tallåsens Laxodling Aktiebolag, Mål nr T angående fordran Målet återkallas. 6. Regeringsbeslut om att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarandeområden. 7. Tillståndsansökan Vindkraftspark Högkölen, kompletteringar. Beslutsexpediering Akterna Justerare Utdragsbestyrkande 16

17 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 160 Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 1. Informationen noteras till protokollet. För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 1. Hälsingerådet 23 mars Årsstämma X-Trafik AB 26 april Bolagsstämma med aktieägarna i AB Ljusdalshem 18 april 2011 Justerare Utdragsbestyrkande 17

18 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 161 Delegeringsbeslut nr Delgivningen noteras till protokollet. För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nr Samtliga delegeringsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet. Beslutsexpediering Delegeringspärm Justerare Utdragsbestyrkande 18

19 Kommunstyrelsen 162 Information om Hennans kraftverk 1. Informationen noteras till protokollet. PROTOKOLL KS 0504/06 Bakgrund VD Lars Wennerholm informerar om kraftverket i Hennan. Byggtid 28 mars 2007 till 7 november 2008 Tunnellängd 930 meter Årsproduktion 6,5 GWh (ca 250 villor med eluppvärmning) Beslut och information Informationskälla - Ny vd och ny styrelse Beslut - Bygget beslutat av bolagsstyrelsen och kommunfullmäktige Information - Byggets fördyringar har både informerats till bolagsstyrelsen och kommunfullmäktige Kontroller - revision av bolagets bokföring - lekmannarevision - intern projektkontroll - godkännande i bolagsstyrelse och kommunfullmäktige av boksluten Kostnadsutveckling Budgeterad kostnad 40 mkr Beslutad kostnad efter anbud - Bygget estimerat till 50 mkr - Kostnaderna starkt påverkad av då rådande byggkonjunktur - Kostnaderna godkända i kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande 19

20 Kommunstyrelsen KS 0504/ forts. Kostnader för konkurs - Kostnaden och skadeståndsanspråket 11 mkr Övriga fördyringar för bygget - Framförallt på grund av bergförhållandena 10 mkr Total kostnad för projektet - Total kostnad 71 mkr Nuläge Kraftverket - I drift sedan 7 november Godtagbar ekonomi - Bra teknisk lösning, god tillgänglighet Konrollprogram för påverkan på fiske och vattenkemi - Fastlagt program till Parter är Länsstyrelsen, Fiskeriverket, fiskevårdsområdet, Byalaget Hennan och Ljusdal Energi - Årliga avstämningar Samrådsgrupp för återställningsarbeten - Parterna är Naturvårdsföreningen, byalaget Hennan och Ljusdal Energi - Årliga avstämningar Framtid Kraftverket - Fortsatt drift - Elcertifikat 15 år från startdatum Kontrollprogram för påverkan på fiske och vattenkemi - Slutlig miljödom för ev påverkan av fisket under 2013 Samrådsgrupp för återställningsarbeten Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 20

21 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 163 Information om utredarenheten 1. Informationen noteras till protokollet. Utredarenheten består av Malin Fundin och Anders Åbom. Utredarenheten ligger under ekonomienheten på kommunledningskontoret. Varför en utredarenhet? Samla uppdragen Samla kompetens Minska sårbarheten Övergripande prioritering av ärenden Enhetlig metod Ökad effektivitet Ökad kvalitet i beslutsunderlag Regelverk Antaget av kommunfullmäktige 20 december 2010 Direktiv Direktiv- detaljerad beskrivning av uppdraget Direktiv- avtal Direktiv utgår från praktisk projektstyrning (PPS) Justerare Utdragsbestyrkande 21

22 Kommunstyrelsen 164 PROTOKOLL KS 0076/11 Information om Stenegård sommaren Informationen noteras till protokollet. Kommunchef Nicklas Bremefors informerar. Under juni-augusti kommer ca 70 arrangemang av olika art att äga rum på Stenegård. Verksamhetsledarens, Markus Hellsten, roll blir främst att paketera detta. Trädgården och den yttre miljön fungerar bra. Barnens trädgård fortsätter Den politiskt tillsatta Stenegruppen har kommit igång med sitt arbete. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 22

23 Kommunstyrelsen 165 PROTOKOLL KS 0265/11 Förslag till riktlinjer för bygdepeng i anslutning till vindkraftsutbyggnad Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslaget till riktlinjer gällande bygdepeng godkänns. 1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta exploatörerna för att framföra kommunens syn vad gäller bygdepeng. Företrädare för Ljusdals kommun har träffat ett antal exploateringsföretag gällande vindkraftanläggningar, vilka befinner sig i olika planeringsskeden. I dessa sammanhang aktualiseras då frågan om så kallad bygdepeng. Riktlinjer för hur dessa frågor ska hanteras har bland annat diskuterats i Hälsingerådet, och flera kommuner har tagit fram riktlinjer eller policys för detta. Samhällsutvecklingsförvaltningen har tillsammans med NärLjus tagit fram ett förslag till riktlinjer vilka är avsedda att tillämpas som vägledning för hantering av bygdemedel inom Ljusdals kommun. I detta arbete har flera exempel studerats beträffande hur liknande dokument utformats, dels i enskilda kommuner samt i mer övergripande sammanhang. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2011, 57 Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 16 maj 2011 Riktlinjer gällande bygdemedel/bygdepeng för vindkraft Yrkanden Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C) och Anneli Wallberg (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. Leif Hansen (SRD): Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta exploatörerna för att framföra kommunens syn vad gäller bygdepeng. Justerare Utdragsbestyrkande 23

24 Kommunstyrelsen KS 0265/ forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslag till riktlinjer gällande bygdepeng. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt KS ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 24

25 Kommunstyrelsen 166 PROTOKOLL KS 0274/11 Förslag till namnsättning (vägnamn) av väg i Los 1. Vägen mellan Karlsfors och Kämpberget får adressnamnet Kämpbergsvägen. 2 Området mellan Kämpbergsvägen och sjön Notryggen får adressområdesnamnet Notryggen. När kommunen satte belägenhetsadresser på byggnader i Los-Hamra och Färila utelämnades en del områden där det bara fanns sommarstugor eftersom det endast fanns krav på att ha belägenhetsadresser för permanenta bostäder. Belägenhetsadressen utgör också postadress och de som bor långa tider i sina fritidshus vill ha möjlighet att eftersända post. Vartefter kommer önskemål om adressättning i de utelämnade områdena. Önskemål har nu inkommit om belägenhetsadress vid sjön Notryggen nordväst om Karlsfors. För att ta sig norrut från Karlsfors åker man först på en skogsbilväg som redan heter Kämpbergsvägen som vägförening. Det är därför lämpligt att den får samma adressnamn. Två stugor har i dag tillfart från den vägen. Från Kämpbergsvägen finns en avstickare ner till Notryggens strand där det ligger några stugor. Det området kan lämpligen heta Notryggen. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2011, 61 Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 6 maj 2011 Yrkanden Kenneth Forssell (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande Justerare Utdragsbestyrkande 25

26 Kommunstyrelsen KS 0269/ Inköp av mark vid reningsverket i Järvsö 1. Kommunen köper cirka kvadratmeter av fastigheten Ljusdal Föränge 12:2 till en köpeskilling av 10 kronor/kvadratmeter i enlighet med upprättat förslag till avtal om fastighetsreglering. 2. Kommunen betalar fastighetsbildningskostnaderna. 3. Pengar till köpeskillingen anvisas ur kommunstyrelsens investeringsutrymme. Avloppsreningsverket i Järvsö ska byggas ut, vilket kräver en utvidgning av tomtmarken med ett område på cirka 20 x 55 kvadratmeter. Området ligger på fastigheten Ljusdal Föränge 12:2. Förslag till fastighetsregleringsavtal har upprättats och undertecknats av markägarna. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2011, 59 Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 maj 2011 Förslag till fastighetsregleringsavtal Yrkanden Leif Hansen (SRD) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Samhällsutvecklingsutskottet för verkställande Ekonomienheten Justerare Utdragsbestyrkande 26

27 Kommunstyrelsen 168 PROTOKOLL KS 0279/11 Angående fastigheter vid Furugården i Los 1. AB Ljusdals Servicehus får sälja de båda fastigheterna; före detta Apoteksrespektive tandklinikhuset. Servicehusbolaget är ägare till två fastigheter, före detta Apoteks- respektive tandklinikhusen bestående av 7 lägenheter och 3 lokaler, vid Furugården i Los som under en längre tid har varit mycket svåra att få uthyrda och med anledning därav blivit en belastning för bolaget. Vid årsskiftet var 5 lägenheter och 2 lokaler tomma. I styrelsen har frågan diskuterats vid ett flertal tillfällen, men man har haft en avvaktande inställning ifall förutsättningarna eventuellt skulle komma att förändras. Vid senaste styrelsemötet, då den genomförda fastighetsvärderingen gicks igenom, blev det väldigt tydligt att något måste göras åt dessa två fastigheter. Tandklinikhuset täcker inte ens sina egna driftskostnader medan Apotekshuset fortfarande visar ett positivt driftsnetto, men där tappade man ytterligare två hyresgäster vid årsskiftet, viket gör att även den fastigheten framledes inte kommer att bära sina egna kostnader. Detta gör att fastigheterna blir en belastning för bolaget i framtiden. Med denna redogörelse som bakgrund och styrelsens beslut anhåller AB Ljusdals Servicehus om: Få tillstånd från ägaren att i första hand göra en försäljning av de båda fastigheterna och i andra hand få tillstånd att riva fastigheterna. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2011, 66 AB Ljusdals Servicehus skrivelse 19 april 2011 Yrkanden Leif Hansen (SRD) och Ingalill Fahlström (MP): Punkt 2 avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 27

28 Kommunstyrelsen KS 0279/ forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 1 i utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer utskottets förslag gällande punkt 2 mot Leif Hansen och Ingalill Fahlströms avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Hansen och Ingalill Fahlströms yrkande. Beslutsexpediering Akt AB Ljusdals Servicehus Justerare Utdragsbestyrkande 28

29 Kommunstyrelsen 169 PROTOKOLL KS 0101/11 Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänners ansökan om bidrag för förrättningskostnader gällande övertagande av broförrådet i Hybo 1. Bidrag till förrättningskostnad beviljas med kronor. 2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 3. Ärendet ska vara slutfört 31 dec Dellenbanans Vänner har efter flera års kontakter med Trafikverket och dess föregångare erbjudits att överta den byggnad på bangården i Hybo som tidigare inrymt en reservbro för Edänge. Avstyckningsförslaget omfattar kvadratmeter på del av fastigheten Ljusdal Hybo 13:1, skifte 11 med Hybo förrådsbyggnad om 650 kvadratmeter. Övertagandet kan ske mot att köparen står för förrättningskostnaden som beräknas till kronor. Föreningen planerar att efter en mindre ombyggnad använda förrådet för att klimatskydda sina fordon. Medel för ombyggnaden; portar på ena gaveln samt framdragning av spår, söks från Riksantikvarieämbetet. Även före en ombyggnad har man nytta av förrådet för andra delar av sina samlingar. Idag står fordonen utomhus året om med den utsatthet detta innebär. Dellenbanans Vänners arbete med en elektrifierad museijärnväg där eldrivna tåg såväl som andra tåg kan köras tillför området en unik anläggning som attraherar besökare från både inom och utom landets gränser. Den unika inriktningen på eldrivna fordon gör också samlingarna särskilt intressanta att bevara. I och med övertagandet av förrådsbyggnaden i Hybo skulle föreningens nuvarande behov av förråd täckas. Samråd i ärendet har skett med Länsmuseet samt Sveriges Järnvägsmuseum. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2011, 68 Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 3 maj 2011 Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänners skrivelse 7 februari 2011 Trafikverkets skrivelse 19 november 2010 Justerare Utdragsbestyrkande 29

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Ulf Nyman (C) tjg ers. Eva Steén Andreassen (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Ulf Nyman (C) tjg ers. Eva Steén Andreassen (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Roland Bäckman (S) Björn Brink (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

PROTOKOLL. Björn Mårtensson. Datum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17

PROTOKOLL. Björn Mårtensson. Datum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-15:20 Beslutande Jonny Mill (SRD), ordförande Björn Mårtensson (S), vice ordförande Christer Sjöström (M) Yvonne Oscarsson (V), ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

2011-11-10 2013-11-26 1 (45)

2011-11-10 2013-11-26 1 (45) 2011-11-10 2013-11-26 1 (45) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 26 november, 2013, kl. 09.00-14.30, ajournering mellan 09.55-10.15, 12.05-13.00, 13.50-14.00 Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer