Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström. Ordförande... Roland Bäckman. Justerande...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 150-186 Karin Boström. Ordförande... Roland Bäckman. Justerande..."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, kl 08:30: - 19:30 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Annelie Wallberg (S) Bodil Eriksson (FP) Leif Persson (S) Ingalill Fahlström (MP) Kenneth Forssell (V) Lars Björkbom (KD) Leif Hansen (SRD) Markus Evensson (S) Jonny Mill (SRD) Malin Ängerå (S) Lars Molin (M) Stig Andersson (V) Helena Brink (C) Marie-Louise Hellström (M) Christer Sjöström (M) Karin Jansson (MP) Övriga deltagande Utses att justera Kommunchef Nicklas Bremefors VD Lars Wennerholm, 162 Utredare Malin Fundin, 163 Samhällsutvecklingschef Stig Olson, Administrativ chef Karin Boström, sekreterare Stig Andersson Justeringens plats och tid Demokratiservice, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström Ordförande... Roland Bäckman Justerande... Stig Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Demokratiservice, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Karin Boström

2 Kommunstyrelsen 150 Information från kommunchefen Ekonomisk information Principbeslut gällande delegeringsbeslut Verksamhetsberättelse 2010 för Hälsingerådet Budgetramar Visionsarbete i Ljusdals kommun Begäran från myndighetsnämnden om att få nyttja medel ur eget kapital Kvartalsrapport SoL och LSS över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS - kvartal Ärenden för kommunstyrelsens kännedom (KsAu) Ärenden för kommunstyrelsens kännedom (KsSu) Protokoll för kommunstyrelsens kännedom Delegeringsbeslut nr Information om Hennans kraftverk Information om utredarenheten Information om Stenegård sommaren Förslag till riktlinjer för bygdepeng i anslutning till vindkraftsutbyggnad Förslag till namnsättning (vägnamn) av väg i Los Inköp av mark vid reningsverket i Järvsö Angående fastigheter vid Furugården i Los Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänners ansökan om bidrag för förrättningskostnader gällande övertagande av broförrådet i Hybo Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om vändplats på Lilla Järnvägsgatan Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om vändplats på Mårtensgatan Trygghetsrådets namnbyte till FolkhälsoBRÅ Eventuellt köp av Ljusdals Folkpark Angående ej utbetalt vägbyggnadsbidrag 2006 Måga-Ygsbo-Valla Fyllnadsval av ombud till Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund. Godkännande i efterhand Utbyggnad av Korskrogens förskola Vindkraftspark på Våsberget Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg; Förslag till områden för flytt av varg Översyn av hembygdsföreningarnas verksamhetsbidrag Bildandet av kollektivtrafikmyndighet Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun. För kännedom Verksamhets- och tillsynsplan inom miljö- och hälsoskyddsområdet. För kännedom Förslag till eget kapital för kommunstyrelse och nämnder Skrivelse från Lars Molin (M) m fl om värmepannan på Sjulhamre Övriga frågor Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 Kommunstyrelsen 150 Information från kommunchefen 1. Informationen noteras till protokollet. PROTOKOLL KS 0006/11 Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: - Vid nästa kommunstyrelse presenteras en helhetsbild gällande Östernäs. - Under sommaren och tidig höst kommer förvaltningen att lägga mycket arbete på att verkställa äldre beslut. - Ljusdals kommun har ett facebook-konto från och med 8 juni. Infoenheten ansvarar för detta. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 Kommunstyrelsen 151 Ekonomisk information 1. Informationen noteras till protokollet. PROTOKOLL KS 0006/11 2. Kommunstyrelsen ska vid nästa sammanträde få en information om de interkommunala ersättningarna (IKE). Ekonom Kia Pehrsdotter redovisar kommunstyrelsens tilläggsbudget: 1. Kommunstyrelsen till förfogande B U D G E T Å R Avsatt budget: KS till förfogande (tkr) 1 500,0 2000,0 2000,0 Anslag Inflyttningsenkät & SCB:s medborgarundersökning 50,0 Färila IF: renhållningsräkning vid brand klubblokal 17,3 Arrangemang Internationella Kvinnodagen 19,3 Körslaget 250,0 Utökning ferieplatser sommaren ,0 Verksamhetsbidrag Fågelsjö Gammelgård ek. förening 60,0 Del av finansiering Stenegård 350,0 S:a använda medel: KS till förfogande 1 246,6 0,0 0,0 S:a kvarstående medel: KS till förfogande 253, , ,0 2. KS investeringsutrymme B U D G E T Å R Avsatt budget: KS investeringsutrymme 3 000,0 3000,0 3000,0 Anslag S:a använda medel: KS investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 S:a kvarstående medel: KS investeringsutrymme 3 000, , ,0 Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 Kommunstyrelsen KS 0006/ forts. Kommunstyrelsen får också en redovisning av nämndernas helårsprognos per april Helårsprognosen för kommunstyrelse och nämnder per april visar på ett beräknat underskott på -4,9 mkr vid årets slut. Kommunstyrelse Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Summa Prognos per april -775 tkr tkr +46 tkr tkr Den negativa prognosen för kommunstyrelsen beror i huvudsak på att handikapprådet är något underbudgeterat samt att ungdomsrådet har en obudgeterad tjänst under åtta månader samt att gatuenheten har haft höga kostnader för snöröjning under vintermånaderna. Övrigt som bidrar till den negativa prognosen är beslut om heldagsarvoden för kommunfullmäktige samt högre kostnader på grund av ny mandatperiod Inom utbildningsnämnden beror den negativa prognosen huvudsakligen på gymnasieskolan samt ökat behov av elevassistenter inom flera verksamheter. Omsorgsnämnden uppvisar en knapp plus-prognos för nämnden totalt medan prognoserna för de tre största verksamhetsområdena inom nämnden skiftar med minus-prognos för individ- och familjeomsorg beroende på försörjningsstöd samt institutionsvård samt minus-prognos för handikappomsorg beroende på förhöjd grundbemanning samt tre nya ärenden med personlig assistans och en plusprognos för äldreomsorgen framförallt beroende på inbesparing av sjukvikarier och vakanta platser. Inom nämndernas verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora avvikelser mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas. 1. Individ och familjeomsorg (IFO): Försörjningsstöd tkr. 2. Individ- och familjeomsorg (IFO): Institutionsvård tkr. 3. Handikappomsorg: Förhöjd bemanning och personlig assistans tkr. 4. Gymnasieskola: tkr. 5. Barnomsorg/grundskola: Elevassistenter tkr. Den totala prognosen för kommunen i sin helhet visar på ett positivt resultat om på tkr. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 Kommunstyrelsen 152 PROTOKOLL KS 0166/11 Principbeslut gällande delegeringsbeslut Vid påskrift av kontrakt och liknande ska följande kriterier säkerställas: 1. Beslutet ska finnas med vid underskrift. 2. Underskriften ska dateras på kontrakten. 3. Kontrakten ska diarieföras snarast. Allmänna utskottet har föreslagit kriterier vid påskrift av kontrakt och liknande. Detta för att säkerställa att inte fel begås liknande det som inträffade under hösten 2011 då Röda Gården således utan att det fanns beslut om försäljning. Beslutsunderlag Allmänna utskottets protokoll 10 maj 2011, 52 Yrkanden Lars Molin (M), Ingalill Fahlström (MP), Jonny Mill (SRD), Bodil Eriksson (FP), Malin Ängerå (S), Maj-Britt Tönners (C) och Kenneth Forssell (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Samtliga förvaltningar och nämnder Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 Kommunstyrelsen KS 0236/ Verksamhetsberättelse 2010 för Hälsingerådet Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2010 godkänns. 1. En representant från Hälsingerådet ska bjudas in till kommunstyrelsen för att informera om rådets verksamhet. Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2010 har översänts till kommunfullmäktige för beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 10 maj 2011, 53 Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2010 Yrkanden Kenneth Forssell (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. Lars Molin (M): En representant från Hälsingerådet ska bjudas in till kommunstyrelsen för att informera om rådets verksamhet. Propositionsordning Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt KS Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 Kommunstyrelsen 154 Budgetramar 2012 Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Till nettoramar för budgetår 2012 anslås tkr. Nettoramarnas fördelning enligt budgetberedningens förslag. 2. Till investeringsramar för budgetår 2012 anslås tkr. Investeringsramarnas fördelning enligt budgetberedningens förslag. 1. En investeringsplan för gatuunderhåll tas fram som underlag till höstens budgetarbete. 2. Närljus äskande om utökat anslag hanteras senare i år vid beslut om budget Fågelsjö Gammelgårds äskande om utökat anslag hanteras senare i år vid beslut om budget Budgetberedningen har lämnat ett förslag till budgetramar för budgetåret Enligt den centrala budgetprocessen ska nämndernas budgetramar för följande år beslutas av kommunfullmäktige senast i juni. Beslutsunderlag Allmänna utskottets protokoll 24 maj 2011, 58 Budgetberedningens förslag 17 maj 2011 Yrkanden Lars Molin (M), Bodil Eriksson (FP), Ingalill Fahlström (MP), Helena Brink (C), Lars Björkbom (KD) och Maj-Britt Tönners (C): Kommunstyrelsens budgetram sänks till tkr, utbildningsnämndens budgetramram höjs till tkr och omsorgsnämndens budgetram höjs till tkr. Total nettoram tkr. Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 Kommunstyrelsen 154 forts. Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD) och Malin Ängerå (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till att ta fram en investeringsplan för gatuunderhåll som underlag till höstens budgetarbete, att Närljus äskande om utökat anslag hanteras senare i år vid beslut om budget samt att äskande från Fågelsjö Gammelgård om utökat anslag hanteras senare i år vid beslut om budget Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Lars Molin m f yrkande om budgetramar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Omröstning begärs.kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för allmänna utskottets förslag, Nej-röst för Lars Molin m fl yrkande. Omröstningsresultat Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla allmänna utskottets förslag. Reservationer Lars Molin (M), Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C), Bodil Eriksson (FP), Ingalill Fahlström (MP), Lars Björkbom (KD) och Christer Sjöström (M). Anteckning till protokollet Det antecknas till protokollet att ej tjänstgörande ersättare Karin Jansson anmäler en avvikande mening från kommunstyrelsens förslag om budgetramar. I stort delar jag Nydanarnas förslag, men när det gäller resultat, tycker jag att det räcker med ett nolläge- 312 tkr. De extra pengarna vill jag ska tillfalla omsorgsnämnden så att deras ram blir tkr. Det ställs, som tur är, allt mer krav på äldreomsorgen- ingen inlåsning, meningsfull vardag, god rehabilitering osv. Trycket på Individ- och familjeomsorg är stort, inte bara när det gäller utbetalning av ekonomiskt bistånd. För att möta dessa och andra behov behövs det mer resurser. Beslutsexpediering Akt Budgetberedningen Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 Kommunstyrelsen KS 0321/ Visionsarbete i Ljusdals kommun 1. Ett visionsarbete påbörjas i enlighet med dokumentet Modell för visionsarbete i Ljusdals kommun. 2. Kommunstyrelsens allmänna utskott tar fram förslag till handlingsplan och tidsplan 3. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en nulägesanalys att presenteras för kommunstyrelsen i september månad. Under några utbildningsdagar för kommunstyrelsen under våren skapades en modell för ett visionsarbete. Medlemmarna i allmänna utskottet har sedan diskuterat och utvecklat modellen. Idag finns ett kommunprogram från 2001 och ett lokalt utvecklingsprogram från Båda dessa program är bra men är i realiteten inte styrande. De är för omfattande, oprecisa och näst intill omöjliga att kommunicera vilket medför att de är svåra att använda som övergripande måldokument och nästintill okända. I dokumentet Modell för visionsarbete i Ljusdals kommun föreslås ett visionsarbete som förhoppningsvis ger en övergripande vision som blir tydlig och kommunicerbar. I stället för ett omfattande visionärt program så ska fokus vara på att våra handlingsplaner kopplas till den övergripande visionen. Idag finns handlingsplaner eller strategiska planer som inte tydligt hänger ihop med varandra eller med den övergripande målsättningen. Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 30 maj 2011 att ett visionsarbete påbörjas i enlighet med dokumentet Modell för visionsarbete i Ljusdals kommun, att kommunstyrelsens allmänna utskott utses som styrgrupp i visionsarbetet samt att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en nulägesanalys. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse 30 maj 2011 Modell för visionsarbete i Ljusdals kommun Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 Kommunstyrelsen KS 0321/ forts. Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. Beslutsexpediering Akt Kommunchefen för verkställande Uppdragslistan Justerare Utdragsbestyrkande 11

12 Kommunstyrelsen 156 PROTOKOLL KS 0271/11 Begäran från myndighetsnämnden om att få nyttja medel ur eget kapital kronor ur det egna kapitalet avsätts till en tre månader tillfällig anställning av en miljöinspektör vid miljöenheten under Under 2010 fick arbetsuppgifter omfördelas och omprioriteras bland befintlig personal inom miljöenheten till följd av en föräldraledighet på 45 % som inte ersattes med vikarierande personal. Antalet inkommande avloppsärenden ökade också genom det påbörjade avloppsprojektet "Små avlopp - ingen skitsak". Arbetet med kommunens omorganisation var en prioriterad uppgift för samtliga förvaltningar och berörda tjänstemän, så även för miljöenheten. En inte obetydlig arbetsinsats i tid utfördes av en handläggare. Omprioriteringar och omfördelningar gjordes bland annat på bekostnad av den planerade tillsynen av miljöfarliga verksamheter och livsmedelsanläggningar. Dessa tillsynsobjekt avgiftsdebiteras i förväg. Det är därför angeläget att kompensera utebliven planerad tillsyn under ett år med utökade tillsynsinsatser nästkommande år. Under 2012 kommer dessutom två erfarna handläggare att gå i pension. De arbetar vardera 50% idag. Genom en tillfälligt anställd miljöinspektör kan det finnas en möjlighet att finna en lämplig ersättare för dessa två och därmed säkerställa kunskapsöverföring och kontinuitet. Myndighetsnämnden fullgör kommunens ansvar i prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. De personella och ekonomiska resurserna för att kunna fullgöra detta uppdrag har dock kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Allmänna utskottets protokoll 10 maj 2011, 56 Myndighetsnämndens protokoll 28 april Miljöenhetens skrivelse 20 april 2011 Justerare Utdragsbestyrkande 12

13 Kommunstyrelsen KS 0271/ forts. Yrkanden Leif Hansen (SRD), Malin Ängerå (S), Kenneth Forssell (V), Bodil Eriksson (FP), Ingalill Fahlström (MP) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Myndighetsnämnden Ekonomienheten Justerare Utdragsbestyrkande 13

14 Kommunstyrelsen 157 PROTOKOLL KS 0241/11 Kvartalsrapport SoL och LSS över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS - kvartal Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Föreligger Socialstyrelsens kvartalsrapport SoL och LSS över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS för första kvartalet Justerare Utdragsbestyrkande 14

15 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 158 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom (KsAu) 1. Handlingarna noteras till protokollet. För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 1. Utbetalning av projektstöd inom Leader gällande ansökan om bidrag till projektet Vänskap och Integration för och i hela Hälsingland. 2. Uttalande gällande demensvården i Gävleborg antaget vid PRO Gävleborgs årsmöte. 3. Ljusdalsbygdens Museums årsredovisning för Information från länsstyrelsen Gävleborg gällande jordbävningen/tsunamin i Japan. 5. Öppet brev och fråga till Internationella Bandyförbundet från Ljusdals BK. 6. Hemställan om underlag för ekonomisk uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete. Svar från samhällsutvecklingsförvaltningen. 7. Månadsrapport per februari 2011 om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd från omsorgsnämnden. 8. Månadsrapport per mars 2011 om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd från omsorgsnämnden. 9. Antagen och lagakraftvunnen vindkraftsplan för Rättviks kommun. 10. Valnämndens beslut den 6 april om att förtidsröstning inte ska genomföras i Ljusdals kommun i samband med omvalen i Västra Götaland och Örebro kommuner. 11. Redovisning från ABF av bidrag till kurs för burmesiska invandrare som tillhör en lokalförening av Karen Swedish Community. Beslutsexpediering Akterna Justerare Utdragsbestyrkande 15

16 Kommunstyrelsen 159 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom (KsSu) 1. Handlingarna noteras till protokollet. För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 1. Verksamhets- och tillsynsplan inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 2. Förstudie angående timmerterminal/bioenergiterminal i Ljusdal-/Järvsö- /Färilaområdet PM Virkesterminal i Ljusdal. 3. Namnsättning av de två parkerna i Ljusdals centrum, Åkersta 29:1 och Stenhamre 31:1 Avtal avseende konstnärlig utsmyckning i Collinparken har träffats mellan Ljusdals kommun och Sture Collin. 4. Energimyndigheten Revidering Riksintresse Vindbruk under Tallåsens Laxodling Aktiebolag, Mål nr T angående fordran Målet återkallas. 6. Regeringsbeslut om att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarandeområden. 7. Tillståndsansökan Vindkraftspark Högkölen, kompletteringar. Beslutsexpediering Akterna Justerare Utdragsbestyrkande 16

17 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 160 Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 1. Informationen noteras till protokollet. För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 1. Hälsingerådet 23 mars Årsstämma X-Trafik AB 26 april Bolagsstämma med aktieägarna i AB Ljusdalshem 18 april 2011 Justerare Utdragsbestyrkande 17

18 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 161 Delegeringsbeslut nr Delgivningen noteras till protokollet. För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nr Samtliga delegeringsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet. Beslutsexpediering Delegeringspärm Justerare Utdragsbestyrkande 18

19 Kommunstyrelsen 162 Information om Hennans kraftverk 1. Informationen noteras till protokollet. PROTOKOLL KS 0504/06 Bakgrund VD Lars Wennerholm informerar om kraftverket i Hennan. Byggtid 28 mars 2007 till 7 november 2008 Tunnellängd 930 meter Årsproduktion 6,5 GWh (ca 250 villor med eluppvärmning) Beslut och information Informationskälla - Ny vd och ny styrelse Beslut - Bygget beslutat av bolagsstyrelsen och kommunfullmäktige Information - Byggets fördyringar har både informerats till bolagsstyrelsen och kommunfullmäktige Kontroller - revision av bolagets bokföring - lekmannarevision - intern projektkontroll - godkännande i bolagsstyrelse och kommunfullmäktige av boksluten Kostnadsutveckling Budgeterad kostnad 40 mkr Beslutad kostnad efter anbud - Bygget estimerat till 50 mkr - Kostnaderna starkt påverkad av då rådande byggkonjunktur - Kostnaderna godkända i kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande 19

20 Kommunstyrelsen KS 0504/ forts. Kostnader för konkurs - Kostnaden och skadeståndsanspråket 11 mkr Övriga fördyringar för bygget - Framförallt på grund av bergförhållandena 10 mkr Total kostnad för projektet - Total kostnad 71 mkr Nuläge Kraftverket - I drift sedan 7 november Godtagbar ekonomi - Bra teknisk lösning, god tillgänglighet Konrollprogram för påverkan på fiske och vattenkemi - Fastlagt program till Parter är Länsstyrelsen, Fiskeriverket, fiskevårdsområdet, Byalaget Hennan och Ljusdal Energi - Årliga avstämningar Samrådsgrupp för återställningsarbeten - Parterna är Naturvårdsföreningen, byalaget Hennan och Ljusdal Energi - Årliga avstämningar Framtid Kraftverket - Fortsatt drift - Elcertifikat 15 år från startdatum Kontrollprogram för påverkan på fiske och vattenkemi - Slutlig miljödom för ev påverkan av fisket under 2013 Samrådsgrupp för återställningsarbeten Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 20

21 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 163 Information om utredarenheten 1. Informationen noteras till protokollet. Utredarenheten består av Malin Fundin och Anders Åbom. Utredarenheten ligger under ekonomienheten på kommunledningskontoret. Varför en utredarenhet? Samla uppdragen Samla kompetens Minska sårbarheten Övergripande prioritering av ärenden Enhetlig metod Ökad effektivitet Ökad kvalitet i beslutsunderlag Regelverk Antaget av kommunfullmäktige 20 december 2010 Direktiv Direktiv- detaljerad beskrivning av uppdraget Direktiv- avtal Direktiv utgår från praktisk projektstyrning (PPS) Justerare Utdragsbestyrkande 21

22 Kommunstyrelsen 164 PROTOKOLL KS 0076/11 Information om Stenegård sommaren Informationen noteras till protokollet. Kommunchef Nicklas Bremefors informerar. Under juni-augusti kommer ca 70 arrangemang av olika art att äga rum på Stenegård. Verksamhetsledarens, Markus Hellsten, roll blir främst att paketera detta. Trädgården och den yttre miljön fungerar bra. Barnens trädgård fortsätter Den politiskt tillsatta Stenegruppen har kommit igång med sitt arbete. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 22

23 Kommunstyrelsen 165 PROTOKOLL KS 0265/11 Förslag till riktlinjer för bygdepeng i anslutning till vindkraftsutbyggnad Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslaget till riktlinjer gällande bygdepeng godkänns. 1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta exploatörerna för att framföra kommunens syn vad gäller bygdepeng. Företrädare för Ljusdals kommun har träffat ett antal exploateringsföretag gällande vindkraftanläggningar, vilka befinner sig i olika planeringsskeden. I dessa sammanhang aktualiseras då frågan om så kallad bygdepeng. Riktlinjer för hur dessa frågor ska hanteras har bland annat diskuterats i Hälsingerådet, och flera kommuner har tagit fram riktlinjer eller policys för detta. Samhällsutvecklingsförvaltningen har tillsammans med NärLjus tagit fram ett förslag till riktlinjer vilka är avsedda att tillämpas som vägledning för hantering av bygdemedel inom Ljusdals kommun. I detta arbete har flera exempel studerats beträffande hur liknande dokument utformats, dels i enskilda kommuner samt i mer övergripande sammanhang. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2011, 57 Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 16 maj 2011 Riktlinjer gällande bygdemedel/bygdepeng för vindkraft Yrkanden Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C) och Anneli Wallberg (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. Leif Hansen (SRD): Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta exploatörerna för att framföra kommunens syn vad gäller bygdepeng. Justerare Utdragsbestyrkande 23

24 Kommunstyrelsen KS 0265/ forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslag till riktlinjer gällande bygdepeng. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt KS ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 24

25 Kommunstyrelsen 166 PROTOKOLL KS 0274/11 Förslag till namnsättning (vägnamn) av väg i Los 1. Vägen mellan Karlsfors och Kämpberget får adressnamnet Kämpbergsvägen. 2 Området mellan Kämpbergsvägen och sjön Notryggen får adressområdesnamnet Notryggen. När kommunen satte belägenhetsadresser på byggnader i Los-Hamra och Färila utelämnades en del områden där det bara fanns sommarstugor eftersom det endast fanns krav på att ha belägenhetsadresser för permanenta bostäder. Belägenhetsadressen utgör också postadress och de som bor långa tider i sina fritidshus vill ha möjlighet att eftersända post. Vartefter kommer önskemål om adressättning i de utelämnade områdena. Önskemål har nu inkommit om belägenhetsadress vid sjön Notryggen nordväst om Karlsfors. För att ta sig norrut från Karlsfors åker man först på en skogsbilväg som redan heter Kämpbergsvägen som vägförening. Det är därför lämpligt att den får samma adressnamn. Två stugor har i dag tillfart från den vägen. Från Kämpbergsvägen finns en avstickare ner till Notryggens strand där det ligger några stugor. Det området kan lämpligen heta Notryggen. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2011, 61 Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 6 maj 2011 Yrkanden Kenneth Forssell (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande Justerare Utdragsbestyrkande 25

26 Kommunstyrelsen KS 0269/ Inköp av mark vid reningsverket i Järvsö 1. Kommunen köper cirka kvadratmeter av fastigheten Ljusdal Föränge 12:2 till en köpeskilling av 10 kronor/kvadratmeter i enlighet med upprättat förslag till avtal om fastighetsreglering. 2. Kommunen betalar fastighetsbildningskostnaderna. 3. Pengar till köpeskillingen anvisas ur kommunstyrelsens investeringsutrymme. Avloppsreningsverket i Järvsö ska byggas ut, vilket kräver en utvidgning av tomtmarken med ett område på cirka 20 x 55 kvadratmeter. Området ligger på fastigheten Ljusdal Föränge 12:2. Förslag till fastighetsregleringsavtal har upprättats och undertecknats av markägarna. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2011, 59 Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 maj 2011 Förslag till fastighetsregleringsavtal Yrkanden Leif Hansen (SRD) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Samhällsutvecklingsutskottet för verkställande Ekonomienheten Justerare Utdragsbestyrkande 26

27 Kommunstyrelsen 168 PROTOKOLL KS 0279/11 Angående fastigheter vid Furugården i Los 1. AB Ljusdals Servicehus får sälja de båda fastigheterna; före detta Apoteksrespektive tandklinikhuset. Servicehusbolaget är ägare till två fastigheter, före detta Apoteks- respektive tandklinikhusen bestående av 7 lägenheter och 3 lokaler, vid Furugården i Los som under en längre tid har varit mycket svåra att få uthyrda och med anledning därav blivit en belastning för bolaget. Vid årsskiftet var 5 lägenheter och 2 lokaler tomma. I styrelsen har frågan diskuterats vid ett flertal tillfällen, men man har haft en avvaktande inställning ifall förutsättningarna eventuellt skulle komma att förändras. Vid senaste styrelsemötet, då den genomförda fastighetsvärderingen gicks igenom, blev det väldigt tydligt att något måste göras åt dessa två fastigheter. Tandklinikhuset täcker inte ens sina egna driftskostnader medan Apotekshuset fortfarande visar ett positivt driftsnetto, men där tappade man ytterligare två hyresgäster vid årsskiftet, viket gör att även den fastigheten framledes inte kommer att bära sina egna kostnader. Detta gör att fastigheterna blir en belastning för bolaget i framtiden. Med denna redogörelse som bakgrund och styrelsens beslut anhåller AB Ljusdals Servicehus om: Få tillstånd från ägaren att i första hand göra en försäljning av de båda fastigheterna och i andra hand få tillstånd att riva fastigheterna. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2011, 66 AB Ljusdals Servicehus skrivelse 19 april 2011 Yrkanden Leif Hansen (SRD) och Ingalill Fahlström (MP): Punkt 2 avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 27

28 Kommunstyrelsen KS 0279/ forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 1 i utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer utskottets förslag gällande punkt 2 mot Leif Hansen och Ingalill Fahlströms avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Hansen och Ingalill Fahlströms yrkande. Beslutsexpediering Akt AB Ljusdals Servicehus Justerare Utdragsbestyrkande 28

29 Kommunstyrelsen 169 PROTOKOLL KS 0101/11 Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänners ansökan om bidrag för förrättningskostnader gällande övertagande av broförrådet i Hybo 1. Bidrag till förrättningskostnad beviljas med kronor. 2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 3. Ärendet ska vara slutfört 31 dec Dellenbanans Vänner har efter flera års kontakter med Trafikverket och dess föregångare erbjudits att överta den byggnad på bangården i Hybo som tidigare inrymt en reservbro för Edänge. Avstyckningsförslaget omfattar kvadratmeter på del av fastigheten Ljusdal Hybo 13:1, skifte 11 med Hybo förrådsbyggnad om 650 kvadratmeter. Övertagandet kan ske mot att köparen står för förrättningskostnaden som beräknas till kronor. Föreningen planerar att efter en mindre ombyggnad använda förrådet för att klimatskydda sina fordon. Medel för ombyggnaden; portar på ena gaveln samt framdragning av spår, söks från Riksantikvarieämbetet. Även före en ombyggnad har man nytta av förrådet för andra delar av sina samlingar. Idag står fordonen utomhus året om med den utsatthet detta innebär. Dellenbanans Vänners arbete med en elektrifierad museijärnväg där eldrivna tåg såväl som andra tåg kan köras tillför området en unik anläggning som attraherar besökare från både inom och utom landets gränser. Den unika inriktningen på eldrivna fordon gör också samlingarna särskilt intressanta att bevara. I och med övertagandet av förrådsbyggnaden i Hybo skulle föreningens nuvarande behov av förråd täckas. Samråd i ärendet har skett med Länsmuseet samt Sveriges Järnvägsmuseum. Beslutsunderlag Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2011, 68 Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 3 maj 2011 Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänners skrivelse 7 februari 2011 Trafikverkets skrivelse 19 november 2010 Justerare Utdragsbestyrkande 29

Nicklas Bremefors, kommunchef Britt-Marie Andersson, personalchef 49-50 Margareta Eiserman, miljöchef 56 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Nicklas Bremefors, kommunchef Britt-Marie Andersson, personalchef 49-50 Margareta Eiserman, miljöchef 56 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare PROTOKOLL Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, 9:00-11:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Nicklas Bremefors, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson personalchef, 14-16 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Nicklas Bremefors, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson personalchef, 14-16 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset i Ljusdal, klockan 9:00-11:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S), ordförande Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef, Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef, Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 10:15-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 77-81 Lars Molin (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30.

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordf Anne Hamrén (S) ersättare för Annelie Wallberg (S) Kristina

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 8:00-8:50 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL. Lars Molin (M), ordförande Sören Görgård (C) Harald Noréus (L) Markus Evensson (S) Kristoffer Hansson (MP)

PROTOKOLL. Lars Molin (M), ordförande Sören Görgård (C) Harald Noréus (L) Markus Evensson (S) Kristoffer Hansson (MP) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-08:40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Sören Görgård (C) Harald Noréus (L) Markus Evensson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2012-12-06. Plats och tid Ljusdalssalen/Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:30.

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2012-12-06. Plats och tid Ljusdalssalen/Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:30. Plats och tid Ljusdalssalen/Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:30 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Annelie Wallberg (S) Kristina Michelsson (S) Leif Persson (S) Thomas Wandel

Läs mer

PROTOKOLL. Christer Sjöström (M) Datum Kommunstyrelsen 2014-02-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Christer Sjöström (M) Datum Kommunstyrelsen 2014-02-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-15:00 Beslutande: Leif Persson (S) ordf Annelie Wallberg (S) Kristina Michelson (S) Anne Hamrén (S) tjg ers istället för Roland Bäckman

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-16:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Persson (S) ordförande Markus Evensson (S) tjg ers

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-04-16. Ordförande... Roland Bäckman/Leif Hansen

PROTOKOLL. Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-04-16. Ordförande... Roland Bäckman/Leif Hansen Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 17:10 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf, ej 119 Markus Evensson (S) tjg ers istf Annelie Wallberg (S) 115-123 Kristina Michelsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Helena Brink (C) Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal kl 08:30-11:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal kl 08:30-11:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal kl 08:30-11:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M) ordförande Allan Cederborg (M) tjg ers istället för Mia Troedsson 221 Christer

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kenneth Forssell (V) Stig Andersson (V) tjg ers Leif Hansen (SRD) Karin Jansson (MP) tjg ers

Kenneth Forssell (V) Stig Andersson (V) tjg ers Leif Hansen (SRD) Karin Jansson (MP) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Mats Sundell (M) Annelie Wallberg (S) Helena Brink (C) Kristina Michelsson (S) Maj-Britt Tönners (C) Leif Persson (S) Bodil

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset i Ljusdal 13:00-15:45 Beslutande Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2008-01-21 1-10 Plats och tid Konferensrum Norrtull kl 14.00-16.00 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) Marie Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) Marie Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 13:00-21:35 Beslutande: Roland Bäckman (S) Leif Hansen (SRD) Björn Mårtensson (S) Willy Eriksson (-) Tommy Borg (S) Thomas Wandel (SRD) Ulla-Britt

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 142-147 Vivian Högberg. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Annelie Wallberg

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 142-147 Vivian Högberg. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Annelie Wallberg Datum Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30: - 12:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Per Eriksson, Ljusnet, 142 Tomas Fredlund, student, 143 Christer Josefsson, Mittia, 144 Planing. Helena Siegert,

Läs mer

Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m)

Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m) Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-20:15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m) Justeringens plats och tid Demokratiservice, måndag

Läs mer

PROTOKOLL. Stina Michelson, Datum Utbildningsnämnden 2013-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50.

PROTOKOLL. Stina Michelson, Datum Utbildningsnämnden 2013-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13.15-15.20 ~~-...,,.,..,.,..-_...

KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13.15-15.20 ~~-...,,.,..,.,..-_... Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13.15-15.20 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m), ordförande Lars N ewman (kd) Ida Hägne (s) Ersättare Catrin Hulmarker (m) Övriga

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 08:30-10:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 08:30-10:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 08:30-10:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M) ordförande Allan Cederborg (M) tjg ersättare istället för Mia Troedsson (M) Kennet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Handikapprådet 2012-02-06. Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:30

PROTOKOLL. Datum Handikapprådet 2012-02-06. Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:30 Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:30 Beslutande Markus Evensson Ordförande Marie-Louise Hellström Ersättare för Ingalill Fahlström Inga-Lisa Sundqvist DHR Jörgen Brink FUB Tommy Olsson PSO Annelie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer