Projekt Strålskydd Öst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Strålskydd Öst"

Transkript

1 7 <T>-Z (JO S6^ m Box BirO-l UW 01 STOCKHOLM SSI-rapport So;;ia Projekt Strålskydd Öst Lägesrapport ISSN Pris: 50 kronor

2 Statens strålskyddsinstitut Swedish Radiation IVotection Institute Nummer / Number: ISSN: Titelblad / Title page Datum / Date of issue: Författare / Author: Torkel Bennerstedt, TeknoTelje Jan Olof Snihs, SSI Heléne Sundewall, SSI Avdelning / Division: GD-staben Dokumentets titel / Title of the document: Projekt Strålskydd Öst Lägesrapport Sammanfattning / Abstract: Regeringen har anslagit 11 miljoner kronor för svensk hjälp med att förbättra strålskyddet i Central- och Östeuropa. Arbetet leds av GD-staben på SSi och kallas Projekt Strålskydd Öst. I denna rapport till miljö- och naturresursdepartementet diskuteras syftet med projektet, val och prioritering av deiprojekt, uppläggning av arbetet och praktiska erfarenheter. Samtliga delprojekt presenteras och det ekonomiska läget redovisas. Avslutningsvis skisse-as det framtida arbetet. Summary in English on page 3. Nyckelord (valda av författaren) / Key words (chosen by the author): Samarbetsprogram, Öststaterna, Östersjöregionen, Lagstiftning, Myndighetsuppbyggnad, Informationsfrågor, Strålskydd, Beredskap, Avfall, Miljökontroll, Sillamäe, Paldiski, Ignalina Antal sidor / Number of pages: 30

3 Projekt Strålskydd Öst Lägesrapport Statens strålskyddsinstitut GD-staben

4 INNEHALLSFÖRTECKNING Sida Summary Sammanfattning och slutsatser Inledning Syftet med projekt Strålskydd Öst Identifiering och prioritering av projekt Uppläggning av arbetet Praktiska erfarenheter Projektöversikt j> Ekonomiskt läge per den 31 mars Projektredovisning * Allmänt * Gemensamma projekt * Estland * Lettland * Litauen * Ryssland * Övrigt Ekonomisk redovisning Fortsatt arbete Dokumen

5 Summan The Swedish Government has allocated SEK 11 million for support in radiation protection to Central and Eastern Europe, particularly the Baltic states and Russia. The Swedish Radiation Protection Institute is in charge of this program, commonly referred to as Radiation Protection - East. The support will be given in the form of consultancy services, measurement equipment, computer hardware and software, etc. Some 40 projects have been initiated and prioritized in discussions wiih relevant parties in the East, and bilateral protocols on cooperation have been signed. Most of the projects are in progress and some have already been finalized. An introduction to the aims, organization and practical experience of the work is given in this report, together with a presentation of all ongoing and planned projects. A financial statement and a quick glance at suggested future projects conclude the report. Sammanfattning och slutsatser Regeringen har anslagit 11 miljoner kronor för bilaterala projekt för att förbättra strålskyddet i Central- och Östeuropa. Arbetet bedrivs i Statens strålskyddsinstituts (SSI) regi. Samarbete har hittills initierats med de baltiska staterna och Ryssland. Protokoll över prioriterade projekt och önskvärda åtgärder har undertecknats av SSI och berörda myndigheter i respektive land. Sammanlagt har ett 40-tal projekt definierats och tillgängliga medel fördelats på dem. Ett fåtal mindre projekt är redan avslutade. Majoriteten pågår för närvarande, i de flesta fall enligt tidsplanen. En del av projekten har, trots att medel avsatts, inte kunnat startas p g a tidsbrist för berörda experter i Sverige eller mottagarlandet. Samarbetsprogrammet, som döpts till Strålskydd Öst, har tagits emot mycket väl i de länder och de ministerier, myndigheter och andra organisationer SSI varit i kontakt med. Entusiasmen har varit stor både i mottagarländerna och på SSI och andra svenska myndigheter och företag som SSI samverkar med. Ett av skälen för den svenska entusiasmen är att vi också lär oss av de pågående projekten. På hårdvarusidan är visserligen flödet enkelriktat, men när det gäller forskningsresultat, kunskaper och information är det ofta ett utbyte av tankar och erfarenheter länderna emellan och inte en ensidig överföring De kontakter som skapats har visat sig vara mycket effektiva, med korta beslutsvägar och enkel administration. Strålskydd Öst ska ge ett förbättrat rtrålskydd i berörda länder i Centraloch Östeuropa och ger samtidigt Sverige goodwill och öppnar kontakter som kan visa sig värdefulla i framtiden. Det har alla parter nytta av. Inledning Regeringen gav den 5 september 1991 SSI i uppdrag att stöda strålskyddsarbetet i Östeuropa, s!ir skilt i de baltiska staterna, och anslog 5 miljoner kronor för samarbetet. Efter en framställan från SSI avsattes den 10 december 1992 ytterligare 6 miljoner kronor för detta

6 ändamål, nu med den geografiska inriktningen Central- och Östeuropa. I sitt beslut ålade regeringen SSI att senast åcn 31 mars 1993 inkomma med en lagesredovisning för pågående samarbetsprojekt inklusive er redovisning av förbrukade medel. Detta är den av regeringen begärda rapporten. SSI har redan tidigare vid olika tillfällen kortfattat rapporterat om planerna för och utfallet dittills av arbetet. Som framgår av regeringens uppdrag ska arbetet bedrivas i form av samarbetsprojekt mellan Sverige och de olika mottagarländerna. Det har därför varit SSIs strävan att undvika att ge projekten karaktär av bistånd. Lyhördhet i kontakterna med mottagarna och öppenhet gentemot alla inblandade organisationer i såväl mottagarländerna som Sverige är nyckelord i detta sammanhang. SSI strävar att arbeta flexibelt och obyråkratiskt, med så korta och informella beslutsvägar som möjligt. Detta gör att projekten kan drivas snabbt och kostnadseffektivt. En del projekt innebär att SSI överlåter utrustning till mottagaren. Man kan ibland välja mellan ny, dyr utrustning och begagnad, billigare. Valet faller då vanligen på den nya utrustningen, där SSI kan få garanti av leverantören, och mottagaren inte omedelbart drabbas av behnvet av reservdelar och servicetekniker. SSI försöker alltså bedöma den optimala användningen av pengarna i eu något längre tidsperspektiv och inte bara med tznke på dagens omedelbara behov. SSIs samarbetspartner har oftast gedigen teoretisk bakgrund och praktisk erfarenhet. Men de har tvingats ai'beta med undermålig materiell utrustning och har länge varit isolerade från den internationella utvecklingen pil området, både teoretiskt och praktiskt. De har många gånger gjort mycket goda insatser med tanke på de resurser de har till sitt förfogande. Därför kommer det att vara värdefullt att ha dem som samarbetspartner nu och i framtiden. Strålskydd Öst är en investering inte bara i bättre gemensam miljö, utan även i goda grannrelationer och ekonomiskt, kulturellt och tekniskt samarbete. Jan Olof Snihs, stf GD och stabschef, är ansvarig för projekt Strålskydd Öst. Till sin hjälp har han en inhyrd konsult, Torkel Bennerstedt, på 40% av en heltid, och delar av staben, där Helene Sundewall på 15% av en heltid svarar för ekonomi och administration. Syftet med Projekt Strålskydd Öst Syftet med Strålskydd Öst är att medverka till förbättrat strålskydd i Central- och Östeuropa. Det innebär att SSI ska medverka i att * bygga upp en effektiv strålskyddsorganisation, inklusive utbildning utrustning beredskap mot nukleära olyckor avfallshantering miljökontroll annan strålningskontroll och tillsyn * lösa akuta strålskyddsproblem

7 f Insatserna ska omtatta hela strålskyddsprogrammet tor skydd av både människa och miljö från skadliga effekter av joniserande och icke joniserande strålning från alla typer av strålkällor, såväl konstgjorda sorr naturliga. I samarbetets form ska Sverige och mottagarländerna utbyta erfarenheter, kunnande och information. Sverige har en lång och internationellt erkänd tradition av straiskyddsfilosofi och dess praktiska tillämpningar, som det nu gäller att förmedla till samarbetsländerna. Med lämpliga hårdvaruinstallationer ska samarbetsländerna dessutom ges de materiella förutsättningarna att tillämpa de nya idéerna. Mottot för Strålskydd Öst är: Deras behov - Våra möjligheter. Identifiering och prioritering av projekt Initialt har insatserna koncentrerats på Baltikum och Ryssland. Projektsamarbetet inleddes med bilaterala samtal vid besök dels i Sverige, dels i de baltiska staterna och Ryssland. En principdiskussion fördes då med ministrar och chefer inom relevanta ministerier och statliga verk. Man gick igenom strålskyddssituationen i landet vad gäller lagstiftning, strategi, myndigheter, organisation, arbetsformer, tillsynsobjekt, akuta och långsiktiga problem etc. Resultatet blev dels att man kom överens om det önskvärda i ett samarbetsprogram, dels att parterna skrev under ett gemensamt protokoll, där prioriterade projekt dokumenterades. Bedömningsgrunder för val av projekt är t ex att det är av principiellt viktig karaktär förväntas leda till sänkta stråldoser av betydelse i mottagarlandet är av intresse för Sverige och Östersjöregionen har karaktären av utbildning för intressanta grupper i mottagarlandet är av gemensamt forsknings- eller informationsintresse En självklar förutsättning är att mottagaren prioriterar projektet - vi ska inte tvinga på dem något de inte vill ha. Det måste också finnas förutsättningar att genomföra projektet på ett kostnadseffektivt sätt. SSI söker därför svaren på bl a följande frågor: Finns den nödvändiga kompetensen, eller behöver den kompletteras? Finns det lokaler och utrustning? Vilka insatser behövs innan man ens kommer igång med projektet? Samtidigt ställer SSI krav på någon form av motprestation från mottagaren, för att markera ett aktivt intresse. Mottagaren kan t ex förbereda arbetet på hemmaplan, underlätta det g**nom att öppna dörrar vid besök från Sverige, informera, motivera och engagera berörda parter i det egna landet och mycket annat. Att dela på utgifterna för ett projekt (inte nödvändigtvis 50/50) är ett annat sätt att markera intresse och skapa delaktighet. Det råder ingen brist på projekt, idéer eller behov i samarbetsländerna. Om någon mottagande organisation inte agerar tillräckligt snabbt och kraftfullt för att driva det överenskomna projektet finns det många som väntar. SSI kan efter påstötningar komma att föra över resurserna till ett annat projekt med bättre chanser att snabbt nå ett resultat.

8 f a Uppläggning av arbetet När ett samarbetsprojekt definierats och överenskommelse träffats med motparten i mottagarlandet sker följande i Sverige: SSI utser en projektledare för den svenska delen av arbetet. Projektledaren analyserar uppgiften i samarbete med mottagaren, definierar vad som behöver göras, föreslår en tidsplan och gör en kostnadsberäkning. Ibland krävs det en förstudie för att skaffa sig tillräckligt underlag för att göra denna projektbeskrivning. Den ansvarige för Strålskydd Öst tar ställning till projektförslaget. Om det godkänns skriver han en projektbeställnmg. I den anvisar han medel för projektet och ger villkor och förutsättningar för arbetet. Hit hör t ex att projektet ska vara slutrapporterat före ett angivet datum Projektledaren är nu fri att inom givna tids- och resursramar driva arbetet och skaffa de konsulter och leverantörer som behövs. Projektledaren förutsätts föra en kontinuerlig dialog med mottagarsidan och ta hänsyn till de synpunkter och önskemål som framförs. Projekten kan medföra besök på plats av berörda svenskar och/eller besök i Sverige av representanter för mottagarsidan. Det kan gälla diskussioner, informationsutbyte, utbildning, seminarier etc. Som regel är projektledaren en tjänsteman på SSI. Detta motiveras av att det är SSI som ansvarar gentemot statsmakterna för hur projekten drivs och att beviljade medel används optimalt. SSI måste därför i alla skeden kunna övervaka och styra arbetet. Projektledaren är dock fri att hyra in någon icke SSI-anställd som driver projektet och måste alltså inte själv svara för merparten av arbetsinsatserna. SSI samarbetar vid behov med andra svenska myndigheter i projekt av gemensamt intresse och med gemensamma beröringspunkter. Främst har det gällt SKI och det intensiva arbetet för att höja säkerheten och förbättra strålskyddet och det allmänna skyddstänkandet i Ignalina. SSI samarbetar eller har samarbetat även med SMHI, Fiskeriverket och Sjöfartsverket Det planerade beredskapsprojektet för Baltikum kommer att kräva nära samarbete med SRV. Många projekt är av den arten att de bäst bedrivs av inhyrd kompetens, medan SSI enbart har en styrande och uppföljande roll. Det har lett till ett givande samarbete med svenska företag och konsulter, inklusive kärntekniska anläggningar och kärnkraftanknutna företag. All upphandling av varor och tjänster koordineras med SSIs ekonomienhet för att säkerställa att gällande regler följs. Nordiskt och internationellt samarbete förekommer också, t ex i Sillamäe-projektet, där fyra länder medverkar. Samarbete med IAEA förutses för den närmaste tiden, medan projekt på EG-nivå ännu inte är realistiska, bl a därför att multilaterala projekt i den skalan är stora och förmodligen relativt tungrodda. Det är dock viktigt att bevaka vad som görs internationellt och av andra länder bilateralt för att undvika dubbelarbete och kunna koordinera och samverka om detta anses möjligt och rationellt.

9 ' SSIs projektledare instrueras att klart informera mottagaren om att SSI inte påtar sig något ansvar för resultaten av mottagarens tillämpning av projekten. Om projekten innebär att SSI permanent eller tillfälligt överlåter instrument, utrustning etc ska projektledaren klart T informera mottagaren om att SSI. såvida inte annat sagts i särskilt beslut, t * inte gör några åtaganden för service och underhåll f * inte påtar sig något ansvar för materielens funktion eller den verksamhet som ' materielen ingår i * inte täcker driftkostnaderna annat än i angiven omfattning (t ex förbrukningsmateriel för ett år) Praktiska erfarenheter Det har ibland visat sig svårt att hitta rätt myndighet att förhandla med. De interna ansvarsförhållandena är inte alltid klarlagda. Det kan vara många organisationer och personer som säger sig ha ansvaret för ett visst område eller en viss fråga. Ibland kan flera myndigheter handlägga strålskyddsfrågor, men med olika infallsvinklar och befogenheter. Följden har t ex blivit att SSI ännu inte i samtliga berörda länder vet vilken myndighet som kommer att få ansvaret för de gammastationer som planeras i Baltikum. Det gör SSIs förhandlingsposition lite osäker. Med vem bör samtalen bedrivas? Vem beslutar? Dessutom är situationen på sina håll fortfarande labil. Sådana osäkerheter försinkar processen. Praktiska förutsättningar (som personal, lokaler, el och teleförbindelser) kan ibland vara svårbedömda. Räcker språkkunskaperna eller måste man anlita tolk? Hur ska ett studiebesök eller seminarium organiseras för att ge bästa utbyte med hänsyn till språk osv? Hur anpassas utrustning till lokala förutsättningar som t ex laboratorieinredning, och hur kan inredningen ändras för att motsvara utrustningens kvalitet? En viktig del av alla mer omfattande projekt är att göra den typen av bedömningar och anpassa insatserna efter svaren. Av naturliga skäl vill mottagarna ibland hellre ha hjälp med att lösa akuta problem (t ex utökad lagringskapacitet för avfall) än mer långsiktiga frågor (t ex en nationell avfallsstrategi). De kan också föredra systeminstallationer och instrumentering framför kunskapsöverföring. Detta får naturligtvis respekteras. Samtidigt råder dock enighet om betydelsen av att också de mera grundläggande och långsiktiga frågorna löses genom projektverksamheten. De SSI-tjänstemän som kommit i kontakt med östprojekten har stimulerats av de nya arbetsuppgifterna. Det är nyttigt att studera nya organisationer och möta nya människor. Perspektiven vidgas och fördomar motarbetas. Östprojekten tar dock tid, och även om insatserna kompenseras så att ordinarie arbetsuppgifter kan utföras kan förseningar uppstå på grund av begränsad tillgång på kvalificerad personal. Samarbetet skulle också vinna på tätare flygförbindelscr, helst direktflyg, men underlaget är ännu för dåligt för det. Man får alltså schemalägga besök och möten efter flygtidtabellerna och inte sällan avsätta mer tid för att planera och genomföra en resa än man avsett.

10 Telefon- och telefaxtorbin;!s!sema med det forna Sovjet har hittills varit en flaskhals. Sedan de baltiska staterna nu fått egna landsnummer och telenäten byggs ut och moderniseras kommer situationen att normaliseras, med västerländska ögon. s På grund av svårigheterna att etablera teleförbindelser med den baltiska motparten har SSI ibland i brådskande ärenden gått via Sveriges ambassad i landet ifråga och bett personalen där vidarebefordra meddelandet. Detta har accepterats av ambassadpersonalen. Vidare har UD och ambassaderna vid ett par tillfällen utnyttjats för att förmedla paket som kan verka stöldbegärliga. Det är bra att dessa möjligheter finns. Projektöversikt Nedan ges en mycket konfattad sammanställning av innehället i samtliga projekt för vilka SSI budgeterat medel inom ramen för 11 miljoner kronor. Mer detaljer, inklusive status för projekten och det ekonomiska läget, ges i de tre följande avsnitten. Land / Område Projekt Innehåll Status Gemensamma Lagstiftning Hjälp med att skriva strålskyddslag och andra relevanta lagar (Se Litauen cch Ryssland nedan) Pågar Myndighetsuppbyggnad Översyn av befintlig organisation, utbildning, seminarier etc Beredskap Organisation, utbildning, utrustning, åtgärdskriterier etc betr radiologiska olyckor Ej startat Gammastationer Installation av gammastationer för övervakning av strålnivån i Baltikum Upphandling pågår Estland Sillamäe Avfall från uranutvinning. Inventering av innehållet, riskanalys Nationellt mätlaboratorium Facilitetcr för mätning av livsmedels- och omgivningsprover Upphandling pågår Paldiski Kunskapsöverföring inför riv- Avvaktar ning av två träningsreaktorer beslut i för ubåtspersonal Estland Radioaktiva fyrar Hjälp vid omhändertagande av ryska fyrar med radioaktiva strålkällor

11 Land / Område Projekt Innehåll Status Estland (forts) Mätinstrument till tullen Instrument och utbildning för tullpersonal för att upptäcka försök till smuggling av radioaktivt material Laboratorium för persondesmätning Utrustning för kalibrering av persondosmätare Dosprognosprogram och datorstöd Datorprogram för beräkning av doser efter radioaktivt nedfall. Leverans av dator, skrivare Radon System för mätning i bostäder Utbildning i motåtgärder Två kalibreringsprojekt Ej startade Avfallsanläggning isaku Har inspekterats av SSL Åtgärder krävs för sanering och omhändertagande av avfallet Vilar Lettland G ammaanalyssystem Datorutrustning och programvara för analys av mätdata från livsmedels- och omgivningsprover Klart Dosprognosprogram och datorstöd Se Estland Kalibrering av persondosmätare Kvalitetshöjande insats vid mätning av persondoser Klart Transportregler Överlämnande av internationella tegelverk för transport av radioaktivt material Klart Radonterapi Slutrappor- teras i vår Utvärdering av stråldoser till patienter och personal vid anstalter där patienter "behandlas" med radon Radon i bostäder Val av lämpliga bostäder, mätning, utvärdering. Inför^affad mätutrustning kommer att över r lämnas till letterna

12 10 Land / Område Projekt Innehåll Status Lettland (Tons) Icke joniserande strålning Del 1: Kalibrering av instrument för mätning av radiofrekvent strålning Del 2: Mätning och information i Lettland Slutrapporteras inom kort Uppskjutet Avfallsanläggning i Baldone Har inspekterats av SSI, kräver åtgärder. Seminarium har hållits Vilar Litauen Utbildning: Studiebesök i Sverige Representanter för Ignalina och tillsynsmyndigheten VATESI besökte SSI, Forsmark, SFR, Oskarshamn, CLAB, KSU och Studsvik i totalt två veckor Delprojekt klart Avfallsfrågor Nationell avfallsstrategi Förstudie avfallslager Ignalina Kompakteringspress för avfall Anläggning för ingjutning av jonbytarmassor (Gemensamma projekt SKI, SSI) Nystartat Klart Nystartat Nystartat Avfallsförvar utanför Vilnius Skriftligt förslag till åtgärder har lämnats. Vidare arbete avhängigt av projektet om avfallsstrategi Vilar Skors tensmonitetering m in Förstudie om behov, förutsättning- Nystartat ar, kostnader avseende åtgärder för att förbättra det operativa strålskyddet vid Ignalina Satellitkommunikation Nationellt mätlaboratorium Strålskyddsinstrument Lagstiftning Upphandling och installation av utrustning för att sända meddelanden om tidig varning från Ignalina iill Sverige Installation och idrifttagande av utrustning för mätning på livsmedel och omgivningsprover Basutrustning för strålskyddsmätningar i Ignalina har skänkts till tillsynsmyndigheten, VATESI Förstudie betr lagar om kärnteknik och strålskydd (tillsammans med SKI) Startas i vår Klart

13 K 11 Land / Område Projekt Innehåll Status Ryssland Saneringsåtgärder Två expeditioner med uppföljande seminarier har hittills genomförts Radioekologi Fältförsök för att studera effekten av olika joribrukstekniska åtgärder för att minska innehållet av cesium i livsmedel Medicin, radiobiologi Uppmätning av stråldoser på ryssar. Seminarium om psykosociala effekter av Tjemobylolyckan Informationsprogram Seminarium om informationsfrågor. Inspelning av video för rysk TV om strålning och strålrisker Klart Specialistutbildning Inbjudan att i Sverige delta i kompetensuppbyggande projekt, seminarier o dyl Anläggningsstrålskydd Besök av rysk strålskyddare vid svenskt kärnkraftverk Ej startat Optimering vid beslut Teknik vid beslutsfattande efter en reaktorolycka (Nordisk-ryskt projekt) Slutrappor teras inom kort Lagstiftning Medverkan i arbetet med ny strålskyddslag Klart Övrigt Resestipendier 25 forskare till seminarium om radiobiologi Medicinskt seminarium Medicinskt strålskydd och sjukhusavfall. I samarbete med IAEA Radoninstrument Bidrag till utrustning till Ungern Infoseminarium Utbildning i informationsfrågor för kärnkraftansvariga i Litauen och Ryssland Klart

14 r 12 I Ekonomiskt läge per den 31 mars 1993 i *' De 11 miljoner kronor som anslagits av regeringen för Strålskydd Öst har budgeterats på olika projekt enligt följande fördelning: * Gemensamt Baltikum * Estland * Lettland * Litauen * Ryssland * Övrigt 1410kkr kkr kkr kkr 745 kkr 345 klo- SUMMA Il 000 kkr I denna budget ingår cirka 1,4 miljoner kronor för projektstyrning och administration, fördelat på de olika länderna. Omkring 7,8 miljoner kronor har intecknats i form av beslutade projekt Därav har hittills utbetalats cirka 2,8 miljoner kronor. Inom kort väntas ytterligare cirka 4,9 miljoner kronor i större utgifter för nedanstående projekt: Gammastationer till Baltikum Nationellt mätlaboratorium till Estland Avfallsstrategi för Litauen Nationellt mätlaboratorium till Litauen 0,6 milj kr 1,6 milj kr 1,1 milj kr 1,6 milj kr Övriga medel förbrukas i takt med att projektarbetet fortskrider. För en mer detaljerad genomgång se avsnittet "Ekonomisk redovisning". Projektredovisning Allmänt Nedan redovisas samtliga projekt som SSI reserverat medel för av tilldelade 11 miljoner, samt status i form av genomfört arbete och resultat. Även projekt som bara formulerats, prioriterats och tilldelats medel men ännu inte i praktiken påbörjats eller kommit särskilt långt redovisas i detta avsnitt. Under rubriken "Fortsatt arbete" presenteras längre fram ett antal projekt, som hittills beviljade medel inte räcker för. Det belopp som anges inom parentes efter respektive projektrubrik avser de av SSI budgeterade medlen för projekten inom ramen 11 miljoner kronor. Gemensamma projekt De projekt som drivs gemensamt är stora och övergripande och har pekats ut av samtliga berörda mottagarländer som prioriterade. Men eftersom det gäller att samordna projekten i

15 13 flera länder blir administrationen mer tungrodd än förde bilaterala projekten. De gemensamma projekten har därför inte kommit lika långt som de bilaterala. Lagstiftning Någon egen nationell lagstiftning beträffande strålskydd, kärnteknisk verksamhet, beredskap, allmänna miljöfrågor, transporter etc finns i allmänhet inte - man har till att börja med tagit över den tidigare sovjetiska. Ny lagstiftning måste därför utarbetas. Det är viktigt att Sverige hjälper till på detta område, eftersom det är grundläggande. Bl a har de baltiska länderna informerats om relevanta svenska lagar på området och fått dem för kännedom. Internationella rekommendationer och överenskommelser (IAEA, IATA etc) är också värdefulla att känna till. Även här har SSI bidragit med dokumentation och kontakter. Med Ryssland och Litauen har startats konkreta lagstiftningsprojekt (se dessa länder nedan). Myndighetsuppbyggnad inkl bibliotek och information ( = 430 kkr) Sedan de baltiska staterna blivit självständiga har man snabbt byggt upp ett antal myndigheter inom strålskydd, miljöfrågor, kärnkraft etc. Men eftersom detta tidigare styrts från Moskva saknar man både erfarenhet och kompetent personal. Gemensamt har SSI och de baltiska systerorganisationerna identifierat följande samarbetsområden: Översyn av organisation och arbetsrutiner Genomgång av tillsynsobjekt och kompetenskrav Utbildning av personal Seminarieverksamhet Anskaffning av utrustning Införande av en genomtänkt strålskyddsfibsofi Presentation av internationella organisationer och deras strategier Hjälp med bibliotekstjänster och informationsprogram Insatserna hittills har främst inriktats på utbildning, information, seminarier, utrustning och bibliotekstjänster. Bl a har SSI tillhandahållit ICRPs viktigaste strålskyddspublikationer och annan strålskyddslitteratur som en bra grundplåt till ett referensbibliotek. Insatserna avseende myndighetsuppbyggnad i Ryssland har hittills begränsats till seminarier och information. Beredskap (300 kkr) Nationell beredskap mot radiologiska olyckor av olika slag är egentligen en del av myndighetsuppbyggnaden, men behandlas separat eftersom det är ett så stort, komplicerat och viktigt område. Beredskap innebär både frågor om organisation, personal, kriterier etc och frågor om mätteknik, tidig varning etc. Hittills har de senare frågorna prioriterats eftersom de kräver mera tid för planering och genomförande. De förstnämnda beredskapsfrågorna har projekterats men inga gemensamma baltisk-svenska insatser har ännu gjorts. Projektet ska koordineras med SRV och SKI. Efter definition av hotbilden kan SSI lämna förslag till organisation, personal, utbildning, utrustning, lokaler etc.

16 14 Det område som kommit längst vad gäller beredskapen är gammastationer (Estland och Lettland) samt satellitöverföring av tidig varning (Ignalina i Litauen); se dessa projekt nedan. Mätstationer (600 kkr) Som ett led i beredskapen är det tänkt att installera dels nationella nätverk med automatiska gammastationer för kontinuerlig övervakning av strålnivin, dels ett antal luftmoniteringsstationer för noggrannare analys av förekomsten av radioaktiva nuklider i luften (halter och ämnen), dels en satellitöverföring av tidig varning frän Ignalina i Litauen. Vad gäller gammastationer ska tre identiska nationella system installeras i Baltikum. De bör vara kompatibla med de existerande nordiska systemen, för att underlätta utbytet av data och meddelanden om tidig varning. SSI har utarbetat förslag till tekniska kravspecifikationer, som godkänts efter smärre ändringar i Estland och Lettland. I Litauen har SSI inte lyckats komma i kontakt med rätt instans ännu. Samma system planeras dock även där. Upphandlingen i Sverige har påbörjats. Ett tjugotal svenska företag har fått bakgrundsinformation med begäran om en offert Fem offerter har lämnats, och utvärderingen av dem pågår för närvarande. Upphandlingen beräknas vara klar i vår. Avsikten är att gammastationcma ska vara levererade och i drift senast vid årsskiftet. SSI har påtagit sig uppgiften att samordna de insatser som görs i olika länder runt Östersjön för att bygga upp ett system för strålningsövervakning. Denna samordning sker inom samarbetet mellan länderna i Östersjöradet. De planerade luftmoniteringsstationerna ryms inte inom nuvarande budget (11 miljoner kronor). Estland Allmänt För närvarande hanteras strålskyddet i Estland av flera organisationer. SSIs viktigaste samarbetsorganisationer sorterar dels under miljöministeriet (Estonian Meteorological and Hydrological Institute, EMHI), dels under hälsovårdsministeriet (Estonian Health Protection Center). Dessutom har kontakter knutits med bl a estniska UD, Estonian Rescue Board och Estonian Academy of Science. Samarbetet har formaliserats genom ett protokoll av den 13 mars 1992, undertecknat av SSI och estniska miljöministeriet. Av protokollet framgår vilka projekt som parterna prioriterat och vad de ska innehålla. I februari 1993 besökte två SSI-representanter Estland i tre dagar och diskuterade pågående och kommande samarbetsprojekt med miljöministeriet/emhi, som är den sammanhållande parten i Estland. Reserapporten redovisar dagsläge och behov inom samtliga prioriterade områden. Bland planerade framtida projekt märks lagstiftning, myndighetsuppbyggnad och luftmoniteringsstationer.

17 t i SillamUc (250 kkr) / 1948 byggdes en fabrik för utvinning av uran i Sillamäe. Drygt 4 miljoner ton uranmalm har behandlats vid anläggningen. Uranmalmen har kommit dels frän trakterna kring Sillamäe, dels frän andra länder i Östeuropa. Avfallet från processen har placerats i en damm ett ; 15 tjugotal meter frän Finska viken och har nu en höjd av cirka 25 m över havet Dammen har en yta av cirka m 2. Innehållet är gyttjeliknande med en volym av m 3 och ett djup på cirka 25 m började man utvinna niob, tantal och andra sällsynta jordartsmetaller ur loparit Detta mineral innehåller även uran och torium, båda radioaktiva ämnen. Avfallet från processen har lagrats i dammen. Vidare har aska från oljeskiffer tillförts dammen. Innehållet i dammen i Sillamäe utgörs alltså av avfall med varierande kemiska och fysikaliska egenskaper. Åtskilligt är radioaktivt och/eller kemiskt giftigt Totala innehållet av radioaktiva ämnen har uppaskattats vara gånger större än det i avfallsdeponin från uranbrytningen i Ranstad. En internationell arbetsgrupp tillsattes 1992 på SSIs initiativ och under dess ledning för att närmare studera innehållet i dammen (ämnen och kvantiteter), läckaget till Finska viken och grundvattnet samt de radiologiska och kemiska riskerna till följd av läckaget Därefter ska olika åtgärder för att förbättra säkerheten runt dammen studeras och slutligen genomföras (om särskilda medel ställs till förfogande). Arbetsgruppen består av representanter från Estland (myndigheter och fabriken i Sillamäe), Finland (strålskyddsmyndigheten), Norge (Institutet för Energiteknik) och Sverige (SSI och Studsvik EcoSafe). Prov har tagits i dammväggarna, grundvattnet och Finska viken (både vatten, sediment och växter). Nu föreligger en rapport för första delen av arbetet. Den visar att det föreligger ett läckage från deponin ut i Finska viken. Läckaget ger hittills endast måttliga miljökonsekvenser. I Finska viken finner man spår av uran och radium ut till några hundra meter från stranden. Grundvattnet har däremot ännu inte påverkats av dammen. Något behöver dock göras för att klara miljön på sikt Dels häller strandkanten på att eroderas bort så att nedre dammväggen kan komma att ge vika, dels kommer innehållet i dammen att fortsätta att läcka ut i Finska viken, så länge vatten (t ex i form av nederbörd) tillförs. Hur allvarligt problemet då blir vet man inte förrän man säkrare fastställt kvantiteterna av de olika ämnena i dammen. En sådan analys kräver ett antal dyra borrprover genom sedimentlagren och gyttjan i dammen. Detta planeras för närvarande och genomförs Arbetsgruppen framhåller också att man bör bygga en ny anläggning för att ta hand om avfallet från den fortsatta driften i fabriken. Projektet finns utförligt beskrivet i SSI-rapport 93-06: Studies on the Waste Depository of the Sillamäe Plant. Nationellt mätlaboratoriiim (1 600 kkr) Behovet av ett nationellt mätlaboratorium har identifierats genom diskussioner med representanter för miljöministeriet i Estland. Vid ett besök i Tallinn utvärderades befintliga resurser, såsom lokaler, personal och utrustning.

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt

en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 1 2001, årgång 19] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Livstidsrisk att drabbas av lungcancer för rökare (cirka 10 cigaretter

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Strålskyddsnytt. Kompression kan spara stråldoser. [nr 2 2001, årgång 19]

Strålskyddsnytt. Kompression kan spara stråldoser. [nr 2 2001, årgång 19] en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 2 2001, årgång 19] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Foto: Susanna Ask Med sin nya kompressionsanordning klarar Lena Harning

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

R-00-36. Vad gör andra länder med sitt använda kärnbränsle. Svensk Kärnbränslehantering AB. Oktober 2000

R-00-36. Vad gör andra länder med sitt använda kärnbränsle. Svensk Kärnbränslehantering AB. Oktober 2000 R-00-36 Vad gör andra länder med sitt använda kärnbränsle Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 5864 SE-102 40 Stockholm

Läs mer

Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne

Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne SKI Rapport 2003:42 SSI-rapport 2003:18 Forskning Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne Hotanalys och förslag till åtgärder Lena Oliver Lena Melin Jan Prawitz Anders Ringbom Björn Sandström

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter 509893-LLP-1-2010-1-SE-LEONARDO-LMP WP2: FORSKNING OM KOMPETENS FÖR ICKE RUTINMÄSSIGA UPPGIFTER

Läs mer

en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr

en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 2 2006, årgång 24] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Foto: SSI Info, BA Grupparbeten under Transparensforums seminarium 2 resulterade

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera!

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera! Sida 1 of 26 1.1 Inledning Välkommen till avsnittet Initiera! Innan ett konkret, väl organiserat och målstyrt projektarbete påbörjas befinner sig det framtida projektet i det som kallas initieringsfasen.

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Leverans på utsatt tid?

Leverans på utsatt tid? Leverans på utsatt tid? En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten RiR 2011:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer