Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning"

Transkript

1 Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen är utförlig och beskriver både kursernas innehåll och uppläggning. Söker du information om kurslitteraturen finner du denna information på institutionens hemsida och kort information ges också i kursanvisningen. Beskrivningen på sidorna 1-3 syftar till att ge en bred introduktion till kursernas innehåll och kunskapsmål. Därefter är beskrivningen mera praktiskt inriktad och svarar på frågor om bl.a. examination och arbetsplanering. En introduktion till organisationspsykologins område Inom organisationspsykologin studeras hur organisationers uppbyggnad och processer inom organisationer påverkar den arbetande individen. I den internationella litteraturen brukar man inte skilja på arbets- och organisationspsykologi utan benämner området Work psychology. Arbets- och organisationspsykologers uppgift är att genom beskrivning och analys bidra till att utforma arbeten och de yttre villkoren för arbetet på arbetsplatsen så att de: inte skadar inte belastar främjar personlig utveckling främjar motivation och arbetstillfredsställelse främjar lärande och långsiktig anställbarhet Arbetspsykologer har särskild kompetens om arbetsuppgifternas innehåll och utformning. Organisationspsykologer har särskild kompetens om ramen runt arbetet. Det finns ingen strikt gräns mellan vad som tillhör arbets- respektive organisationspsykologins domäner, och många yrkesverksamma föredrar att kalla sig arbets- och organisationspsykologer. Lönearbete utförs inom en organisatorisk ram och för att den arbetande individen skall kunna vara en effektiv kugge i hjulet krävs dels att denne har kunskap om det organisatoriska sammanhanget och dels att det organisatoriska sammanhanget gagnar arbetet och individen. Blivande psykologer har nytta av kunskaper om arbets- och organisationspsykologin av flera skäl: oavsett med vilka uppgifter psykologen kommer att arbeta så utförs arbetet inom en organisatorisk ram. Kunskaper om hur en arbetsplats fungerar organisatoriskt är förstås nödvändiga för att psykologens uppgifter skall kunna utföras effektivt. allt utvecklings- och förändringsarbete sker i samspel och inom en organisatorisk ram. För att kunna medverka i att utveckla arbetet och verksamheten krävs kunskaper om den organisatoriska ramen och vilka frihetsgrader den bjuder. utöver detta tillkommer det självklara att kunskaper om arbets- och organisationspsykologin är basen för att kunna arbeta som praktiskt verksam inom området. 1

2 Kursernas mål och innehåll Organisationspsykologi I Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: kunna redogöra för centrala teorier om hur arbetets innehåll, utformning och organisation påverkar individers och grupper av individers hälsa, motivation, lärande, personliga utvecklingsmöjligheter samt långsiktiga anställbarhet, självständigt kunna identifiera och beskriva problem och möjligheter i en organisation i privat eller offentligt näringsliv utifrån organisationspsykologiska teorier, kunna analysera och konceptualisera dessa problem och möjligheter utifrån arbetsoch organisationspsykologiska teorier, kunna kritiskt värdera det organisationspsykologiska bidraget till förståelsen av organisationens problem och möjligheter. Kursens innehåll Kursens syfte är att ge en teoretisk fördjupning inom området arbets- och organisationspsykologi och att presentera aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området. I kursen fördjupas, integreras och tillämpas kunskaper som inhämtas framförallt under kurserna socialpsykologi, gruppsykologi, organisationsteori och miljöpsykologi. Kursen ger en introduktion till praktiskt organisationspsykologiskt arbete genom att studenterna i samarbete med företrädare för en organisation identifierar, kartlägger och analyserar ett problem av organisatorisk art ur arbets- och organisationspsykologisk synvinkel. Den teoretiska belysningen av ett praktiskt problem redovisas i form av en skriftlig rapport under kursen Organisationspsykologi II. Ett första utkast till denna rapport författas under Organisationspsykologi I.. Organisationspsykologi II Mål Efter genomgången kurs skall studenten: kunna, under handledning, planera, genomföra och kontinuerligt följa upp ett projekt vars syfte är att ta fram förslag på hur ett organisatoriskt problem kan lösas, eller hur en organisation kan utvecklas till gagn för medarbetarna ur ett organisationspsykologiskt perspektiv, i samarbete med företrädare för andra discipliner och funktioner kunna planera långsiktigt strategiskt arbete för att gestalta, utveckla eller förändra villkor som främjar individer eller grupper av individer inom en organisation, kunna, under handledning, planera och genomföra en mindre konsultativ insats inom en organisation för att förbättra enskildas eller gruppers villkor och/eller fungerande. Innehåll Kursen syftar till att ge färdighetsträning i organisationspsykologiskt arbete och bygger på de kunskaper som inhämtats under kursen Organisationspsykologi I samt det praktiska arbete som där påbörjats. Fokus ligger på att under handledning integrera och tillämpa teorier på ett problem av organisatorisk art inom ett projekt som syftar till att identifiera alternativa 2

3 lösningar på problemet. Vidare i samarbete med företrädare för den aktuella organisationen ge förslag på hur organisationen strategiskt kan arbeta för att utveckla organisationen samt att genomföra en mindre konsultativ insats i form av en kvalificerad återkoppling av resultaten för att påbörja denna process. Under kurserna tränas färdigheten i att arbeta konsultativt gentemot en organisation genom grupparbetet ute på en arbetsplats. Kursernas innehåll och uppläggning Kurs I och II omfattar vardera drygt sex veckor och 7,5 poäng mot bakgrund av att de löper parallellt med det kliniska arbetet. Kurserna läses som separata kurser och examineras separat, men bildar en helhet och de är därför integrerade och tydligt kopplade till varandra. För att effektivisera inlärningen och underlätta det praktiska arbetet är merparten av undervisningen och inläsningen av litteratur förlagd till den första kursen. Kursen Organisationsteori I De första veckorna av Organisationsteori I har tyngdpunkten i omfattande litteraturstudier. Fokus är på teori samt tillämpning av teori och modeller på de dimensioner av organisatoriskt fungerande som vanligen belyses vid konsultation och i beskrivningar av en organisations problem och möjligheter i arbets- och organisationspsykologiska sammanhang. Syftet är att de studerande skall få fördjupad kunskap om centrala teorier och nyare utvecklingar inom organisationspsykologin, vilka därefter kan appliceras i det praktiska arbetet ute på ett företag eller i en organisation. I undervisningen ges också grundläggande kunskaper om hur man planerar och genomför en intervju och hur en kvalitativ tematisk databearbetning kan genomföras. Tanken är att kursen skall ge de kunskaper och den färdighet som behövs för att kunna genomföra det praktiska arbetet under Organisationsteori II. Under kursens senare hälft genomför studenterna i grupp om 4 personer ett studiebesök med åtföljande intervju med en person i ledande ställning på ett företag eller i en organisation för att: skapa intresse för att få genomföra ett mindre projekt vars syfte är att ta fram förslag på hur ett organisatoriskt problem kan lösas, eller hur en organisation kan utvecklas till gagn för medarbetarna ur ett organisationspsykologiskt perspektiv identifiera intressanta problem/möjligheter/aspekter som skulle kunna belysas i ett projekt Redan vid kursens början rekommenderas de studerande att bilda grupper och påbörja arbetet med att söka ett företag eller organisation inom privat och offentlig verksamhet inom vilken de kan genomföra det kommande projektarbetet. Vi rekommenderar de studerande att kontakta organisationen helst redan under de första två kursveckorna och boka tid för ett första studiebesök. Vid detta tillfälle kan det vara lämpligt att samla skriftligt material i form av verksamhetsplaner, organisations- eller verksamhetsbeskrivningar, måldokument, verksamhetsredovisningar etc. De flesta verksamheter har också en hemsida från vilken information kan hämtas. I samband med studiebesöket och intervjun är det lämpligt att diskutera om det finns någon fråga eller företeelse som organisationens företrädare är särskilt intresserade av att få belyst. Boka in tider för datainsamling och för återrapportering så snart det är möjligt. Undvik att planera olika aktiviteter stegvis, dvs. planera samtliga aktiviteter så långt möjligt och boka tid för dessa redan vid kursens början. 3

4 De aspekter av en organisation som beskrivs i bilaga 1 kan ge ledning till vad som bör belysas under studiebesöket. I bilaga 1 finns en modell för en ytlig s.k. screening av hur organisationen fungerar sett ur ledningens synvinkel. Tanken är att projektet under Organisationspsykologi II skall ha både praktisk och teoretisk relevans. Observera att det inte är möjligt att belysa alla de aspekter som kan ha relevans för företaget eller för ett problem. Arbetet måste avgränsas och vid det första handledningstillfället diskuteras problem, avgränsningar och de teoretiska utgångspunkterna för hur ett avgränsat problem kan belysas. De studerande kan efter den första kontakten och under studiebesöket muntligen beskriva vilket arbete de önskar göra på företaget och under vilken tidsperiod. För att underlätta kontakten finns ett introduktionsbrev, se bilaga. Organisationen bör vara tillräckligt stor för att det skall vara meningsfullt att belysa de dimensioner som en organisationskonsultation vanligen täcker, se särskild beskrivning i bilaga. En tumregel är att den skall vara tillräckligt stor för att det skall finna en arbetsorganisation med olika funktioner, grupper eller avdelningar som behöver samordnas och ledas. Det brukar innebära ca 20 anställda. Det är möjligt att genomföra projektet inom en del av en större organisation, exempelvis en produktionsenhet inom ett större företag eller en avdelning på ett sjukhus. Mot bakgrund av arbetslivets utformning är det för erfarenhetsutbytet mellan de studerande av intresse att det finns en balans mellan de studerandes val av arbetsplatser. Tidigare erfarenhet ger att det finns en slagsida såtillvida att de studerande oftare valt att studera offentlig verksamhet än privat företagsverksamhet. I undervisningen ges utförligare information och fördjupad kunskap om hur projektet kan genomföras. Examination Kursen examineras genom: examination på litteraturen. Examinationsformen bestäms i samråd mellan studenter och examinator vid kursintroduktionen. studiebesök och intervju (se ovan) på ett företag eller organisation skriftlig problematisering av det område/fråga/problem/möjlighet som väljs i samråd med företaget/organisationen i form av en rapport som görs i grupp om 4 personer. Rapporten är ett första utkast till teoretisk referensram och problematisering av området som efter synpunkter från handledare på Organisationskurs II kommer att modifieras, utvecklas och så småningom utgöra den teoretiska referensramen till den rapport som examineras på Organisationsteori II. På rapporten ställs samma krav på innehåll och form som på en sedvanlig akademisk rapport. Under kursen sker kvalitetssäkring av arbetet genom en processutvärdering. Formerna för denna utformas i samband med undervisningen om kvalitetssäkring och styrsystem. Aktivt deltagande i utformningen och användningen av processutvärderingen är obligatorisk då detta är en del av färdighetsträningen i kvalitetssäkring Litteratur Se kursplan på institutionens hemsida. Artiklarna kan köpas hos vaktmästarna. På förekommen anledning har kollegiet beslutat att ingen kurslitteratur som är bestämd av institutionsstyrelsen skall anges på fler dokument än kursplanen. Nedanstående litteratur är 4

5 obligatorisk för alla och inbegrips i det som i kursplanen anges som litteratur enligt lärares anvisning. Lantz kompendium kan hämtas hem från kursens hemsida. Lantz, A (2007). Intervjumetodik. Kompendium, Institutionen för Psykologi, Uppsala universitet. Svenska Språknämnden (2000). Svenska skrivregler. Stockholm: Svenska språknämnden och Liber AB Kursen Organisationsteori II De första veckorna av Organisationsteori II har tyngdpunkten i att teoretisk förankra och planera det projekt som skall genomföras på företaget eller i organisationen. Studenterna arbetar i de redan etablerade små grupperna. Det interna gruppsamspelet och arbetsrutiner är en källa till kunskap om arbetsgruppers fungerande och en betydelsefull del av genomförandet av projektet, och i seminarieform diskuteras och belyses interna grupprocesser i effektiviserande syfte. Parallellt med att projektarbetet genomförs inbjuds några praktiskt verksamma psykologer för att illustrera vanligt förekommande metoder och arbetssätt inom organisationspsykologiskt arbete. Syftet är att de studerande skall få kunskap om projektmetodik, god sed i konsultrollen och vanligt förekommande arbetsuppgifter för organisationspsykologer. Redan den första veckan påbörjar studenterna i grupper om 4 personer arbetet med att genomföra sitt projekt. Projektarbetet sker under handledning och grupperna bokar tid för tre handledningstillfällen med handledaren. Handledningen sker vid strategiska tillfällen under arbetet: innan datainsamlingen påbörjas; efter att sammanställning av data är genomförd och inför analysarbetet; och under analysen av data och rapportskrivningen. Det är troligt att grupperna kommer att behöva mera handledning som då bokas efter behov. Handledningen är oundgänglig för arbetet på samma sätt som handledningen inom den kliniska utbildningen. Det praktiska arbetet med att samla data för att belysa de problem/möjligheter/aspekter som ingår i projektet sker vanligen med hjälp av intervjuer eller enkäter. Vi rekommenderar att de studerande gör en datainsamling som omfattar ca intervjuer om en kvalitativ tematisk analys skall genomföras. Intervjuer är relativt tidskrävande och varje intervju torde ta minst en timme i anspråk. Vilka som ingår i undersökningen/projektet bestäms i samråd med organisationens ledning eller av denna utsedd kontaktperson. Principen för urval är att personerna bedöms kunna ge väsentlig information utifrån frågeställningarna. Om de studerande väljer att arbeta med en kvantitativ ansats i syftet att försöka generalisera resultaten och datainsamling sker med frågeformulär, rekommenderas förstås en betydligt större undersökningsgrupp och en annan typ av urvalsförfarande. Projektet presenteras för organisationen på så sätt att ledningen kan fatta ett informerat beslut om deltagande. Ledningen bör därefter presentera projektet för medverkande personer. Det är av allra största vikt att god sed tillämpas, vilket bl.a. innebär att enskilda personer eller hela organisationen bör vara anonym i rapporterna. Vidare att materialet så långt det är möjligt redovisas på ett anonymt sätt. Ett exempel: istället för att skriva företagets namn kan skrivas Företaget A är ett tillverkande företag inom pappersindustri, eller Avdelning B är en enhet inom landstingets geriatriska vård. Ledningen informeras om vilka dimensioner som kommer att studeras och hur, och godkänner projektets uppläggning och genomförande. 5

6 De deltagande organisationerna motiveras genom att de får en beskrivning och en analys, om än begränsad, av hur deras organisation fungerar i några väsentliga avseenden. Arbetet utförs för att studenterna skall få en praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper och resultaten kan förhoppningsvis vara organisationen till gagn, men arbetet kan inte formuleras som ett uppdrag med krav på specifika analyser, åtgärder eller åtgärdsförslag. Det är värdefullt att informera om den egna rollen och avgränsningen mot en yrkesverksam konsults och de studerandes ambition att göra en opartisk analys. Det senare innebär bl.a., bildligt uttryckt, att inte vara någons advokat. I slutet av näst sista kursveckan sker examinationen av rapporten. Parallellt genomförs en generalrepetition av den muntliga redovisningen till företaget under ledning av erfaren organisationskonsult. Redovisningen består av en redovisning på ca 45 minuter med PowerPoint. Feed-back ges på innehåll och framförande. Under sista kursveckan redovisas därefter arbetet till organisationen i form av en muntlig återrapportering och om så också önskas i rapportform. Tidigare studenter har framfört önskemål om att kurser inte skall överlappa och att det kan vara svårt att få tiden att räcka till under denna kurs. I den gjorda planeringen avslutas kursen inom den givna tidsramen, men för att detta skall vara möjligt krävs att de studerande försöker ha framförhållning och effektiviserar datainsamlingen genom att i god tid boka tid för datainsamlingen. Kursen bygger på att flera olika processer genomförs parallellt och det är lättare att genomföra dessa om arbetsgrupperna noga klargör vad som skall göras, på vilket sätt och diskuterar hur arbetet skall fördelas över tiden. Examination Projektarbetet redovisas skriftligt i en rapport, se särskild anvisning om sidantal och utformning från examinator Erik Rautalinko, och denna skall efter att den bedömts som tillräckligt väl genomarbetad av handledare och därefter godkänts av examinator lämnas till organisationen. Rapporten skall alltså först ha preliminärt godkännande av handledare innan den lämnas till examinator. Rapporten examineras genom återkoppling till varje grupp av examinator. Efter att synpunkter på rapporten lämnats och rapporten modifierats i enlighet med dessa lämnas ett exemplar till examinator för slutgiltigt godkännande. Därefter skickas ett exemplar till kursledningen för arkivering. Referenslitteraturen i rapporten examineras i samband med examinationen av rapporten. Varje grupp väljer ut fyra-fem centrala artiklar som ligger till grund för den teoretiska referensramen. Varje student skriver individuellt en fråga per artikel. Artiklar och frågor (med namn) lämnas som papperskopior till examinator, (se schemat) i god tid före examinationen. Organisationen erbjuds en muntlig föredragning av arbetet och som en förberedelse inför denna genomför varje grupp en generalrepetition inför lärare och kurskamrater Företaget kan ta del av den slutgiltiga rapporten om så önskas. Det är också möjligt att lämna en PowerPoint-presentation med åhörarkopior. Samtliga deltagare bör på något sätt få återkoppling på resultaten Under kursen sker kvalitetssäkring av arbetet genom en processutvärdering. Formerna för denna utformas i samband med undervisningen om projektstyrning. Aktivt deltagande i utformningen och användningen av processutvärderingen är obligatorisk då detta är en del av färdighetsträningen i kvalitetssäkring av projekt och projektstyrning 6

7 Litteratur Se kursplan på institutionens hemsida. På förekommen anledning har kollegiet beslutat att ingen kurslitteratur som är bestämd av institutionsstyrelsen skall anges på fler dokument än kursplanen. Nedanstående litteratur är obligatorisk för alla och inbegrips i det som i kursplanen anges som litteratur enligt lärares anvisning. Lantz kompendium finns på kursens hemsida. Lantz, A (2007). Intervjumetodik. Kompendium, Institutionen för Psykologi, Uppsala universitet. Svenska Språknämnden (2000). Svenska skrivregler. Stockholm: Svenska språknämnden och Liber AB Utvärdering Utvärdering är alltid viktigt och då kursen kommer att ytterligare utvecklas och förändras är den för dessa kurser extra värdefull. Utvärdering är ett organisatoriskt styrsystem och ett verktyg för kvalitetssäkring. Utvärderingen sker enligt gällande rutiner vid Institutionen för Psykologi form av en skriftlig utvärdering vid kursernas slut. Under kursen sker kvalitetssäkring av arbetet genom en processutvärdering. Formerna för denna utformas i samband med undervisningen om projektstyrning. Aktivt deltagande i utformningen och användningen av processutvärderingen är obligatorisk då detta är en del av färdighetsträningen i kvalitetssäkring. Informationsutbyte Institutionen för Psykologi använder hemsidan och Ping Pong för informationsutbyte. På hemsidan för respektive kurs finns all information i form av exempelvis föreläsningsmaterial, kompendier, kursanvisningar, utvärderingar etc. att hämta efter det att registrering på kursen skett. Material läggs in kontinuerligt varför det är av största vikt att regelbundet besöka hemsidan. Kursledning Docent Annika Lantz, universitetslektor Kontakt sker enklast via Telefon: eller ej efter kl. 18 7

8 Bilagor Bilaga 1. Sammanfattning av några vanligen belysta aspekter av en organisation Forskare och organisationspsykologer har identifierat sex centrala dimensioner som är betydelsefulla att studera för att förstå hur en organisation fungerar (figur 1). De aspekter som ofta, men inte alltid, belyses är verksamhetsmål, arbetsorganisation, belöningssystem, kultur och klimat, styrmekanismer samt ledarskap. Det är självfallet så att det går att beskriva en organisation i fler dimensioner och att organisationens mål och uppgift kommer att bestämma produktionsteknik m.m. Allt hänger samman och de olika dimensionerna påverkar varandra inbördes. Omvärldsförhållanden som konjunktur, lagar och regelverk, kunder, leverantörer, konkurrenter, marknad, politik, nationell och internationell ekonomi påverkar naturligtvis allt som sker inom organisationen. Medarbetarna påverkar också i sin tur också organisationens utformning och organisatoriska processer. Det innebär att en förändring i en av dimensionerna får följdverkningar i övriga. Syftet med nedanstående mycket förenklade modell är att den skall hjälpa till att identifiera några centrala aspekter av en organisation som får effekter på organisationens verksamhet och på medarbetarna. Den kan vara en hjälp vid det första studiebesöket och en intervjuplan kan utformas med stöd av modellen. Utifrån en beskrivning och analys av dimensionerna, deras inbördes relationer samt påverkan på individen kan man sedan ge förslag till förändringar. Spänningar uppstår ofta som en diskrepans mellan det formella och det informella systemet. Den formella organisationen är idealbeskrivningen, det som borde vara. Det är denna som ofta finns beskriven i dokument. Den informella organisationen är hur det ser ut i verkligheten. Det som är. Mål Styrmekanismer Belöningssystem Ledarskap Arbetsorganisation Kultur och klimat Medarbetarnas - Hälsa - Utvecklingsmöjligheter - Kompetens - Långsiktiga anställbarhet - Personliga initiativkraft - Motivation etc. 8

9 Några vanliga aspekter för screening av hur organisationen fungerar 1. Verksamhetsmål Målharmoni: hur riktiga är målen i förhållande till organisationens omgivning. Finns det till exempel tillräckligt konsumentstöd för att säkerställa överlevnad? Målklarhet: är verksamhetsmålen tillräckligt konkret formulerade? Kraven på mål är att de ska vara realistiska, tydliga, mätbara, förankrade, konkreta, det ska finnas klara motiv till varför man gör olika saker samt att det ska finnas en koppling mellan medarbetarnas egna mål och organisationens. Målacceptans: i vilken omfattning visar människor i sitt informella beteende att de är införstådda med målen? 2. Struktur När en organisationsstruktur studeras ingår medarbetarnas arbetsuppgifter (känner man att man gör rätt saker och vet man vad som förväntas?), ansvarsfördelning, hur beslut fattas samt medarbetarnas känsla av beroende och grad av upplevd kontroll. Genom rollfördelning etableras och vidmakthålls organisationens struktur. Roll definieras som beteenden man förväntar sig av en individ på grund av en specifik position hon har inom en grupp, dvs. de både beskriver och förutsäger olika beteenden samt inrymmer ansvar. Hur ser rollfördelning, ansvar och befogenheter ut? Vilka konflikter finns? Är det tydligt för alla hur ansvar och mandat är fördelade och vem som gör vad? 3. Relationer Relationer har i detta sammanhang studerats utifrån grad av ömsesidigt formellt beroende för att kunna utföra ett arbete utifrån den yttre miljöns krav samt utifrån samarbetskvalitet, exempelvis psykosocialt klimat, upplevelse av samarbete, upplevelse av stöd, kvalitet i kommunikation samt kvalitet i störningar/konflikter och hantering av dessa. Det finns flera olika sätt att hantera konflikter; 1) genom att starka individer får sin vilja igenom (forcering), 2) genom att man blundar för eller förminskar meningsskiljaktigheter (överslätning), 3) genom att inte föra en öppen diskussion på grund av olika lojalitetsaspekter (undvikande), 4) genom att på olika sätt försöka begränsa problemen genom någon form av förhandling för att maximera egna fördelar (förhandling) och 5) genom att öppet diskutera meningsskiljaktigheter och problemlösa (konfrontering). Hög grad av ömsesidigt beroende ställer höga krav på relationerna samt på sättet man hanterar konflikter. För att definieras som goda måste relationerna både främja organisationens verksamhetsmål och bibehålla eller stärka individernas självkänsla. 4. Belöningar I detta sammanhang brukar belöningar studerats utifrån vad som motiverar till arbete. Det finns två typer av belöningssystem; dessa är formella och informella. Formella belöningssystem finns normalt skriftligt formulerade i dokument, exempelvis löner, bonus, förmåner och befordran. Informella belöningssystem utgörs av vad som gör att man känner sig och agerar som om man vore belönad. Dessa kan vara de samma som de formella, men de kan även röra sådant som exempelvis beröm och uppskattning. 9

10 5. Ledarskap I definitionen av ledarskap innefattas beskrivning av den på avdelningen formella chefens roll. Vidare ingår olika former av informellt ledarskap samt vilka effekter dessa båda former har på verksamheten i övrigt. Ledningen har i praktiken den samordnande positionen i systemet. Ledningen har en rad uppgifter som måste uppfyllas för att en organisation skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Ansvaret för samtliga dessa uppgifter tillfaller ledarskapet i en organisation och kan inte delegeras ut. Dessa brukar för den högsta ledningen definieras som: definiera övergripande verksamhetsmål förmedla och tillsammans med medarbetare formulera verksamhetsmålen i program och delmål utforma arbetsorganisationen försvara den institutionella integriteten hantera interna konflikter koordinera och följa upp resultat resultat och måluppfyllelse arbetsmiljö 6. Styrmekanismer Med styrmekanismer menas mekanismer som koordinerar, integrerar och övervakar arbetet inom en organisation. De ska alltså underlätta för individerna att utföra uppgifter som kräver flera individers insatser samt ge individerna vetskap om utfallet av organisationens arbete. Det finns två grundläggande krav styrmekanismer måste uppfylla. Det ena är deras existens, ett exempel är om kvalitetssäkringssystem är utformade för att passa verksamhetens art. Det andra kravet är att de måste vara användbara vilket innebär att de fungerar enligt det de syftar till, dvs. att koordinera, integrera, övervaka organisationen eller att kunna lösa oförutsedda händelser i organisationen. 10

11 Bilaga 2. Introduktionsbrev till deltagande organisationer Information angående projektarbete på kursen Organisationspsykologi på Psykologprogrammet, Uppsala Universitet, vårterminen De studerande som skall genomföra detta arbete går den åttonde terminen på det femåriga psykologprogrammet vid Uppsala universitet. Under terminen fördjupas kunskaperna i organisationspsykologi. De studerande lär om organiseringen av arbete och om hur organisationen bl.a. påverkar den arbetande individens hälsa, arbetstillfredsställelse, lärande, motivation och utvecklingsmöjligheter. En del av kursen består i att göra ett praktiskt arbete i form av en analys av några centrala aspekter av en organisations fungerade. Det är vanligt att mål; styrsystem; struktur och arbetsorganisation; relationer och samarbetsklimat; belöningssystem eller ledarskapet studeras i relation till exempelvis motivation, utvecklingsmöjligheter eller arbetstillfredsställelse. Syftet är att de studerande genom praktiskt arbete skall öka den egna förståelsen av det som lärs ut teoretiskt under kursen. Ambitionen är inte att göra en heltäckande analys av organisationens fungerande, utan att anknyta till ett problem eller förhållande som organisationen önskar få belyst och genomföra en undersökning som är både teoretiskt intressant och har praktisk relevans. Vi vill att studenterna skall få träning i att beskriva och analysera en organisation och att därefter ge förslag på tänkbara förändringar. Att träna på en arbetsplats är naturligtvis att föredra framför påhittade pappersfall och vi hoppas ni kan erbjuda den möjligheten. Arbetet genomförs under handledning av lärarna på kursen. Sätten att ta reda på dessa saker kan variera. Det vanligaste är att information samlas med hjälp av intervjuer och deltagande observationer, men även enkäter kan förekomma. Arbetet kommer huvudsakligen att genomföras under mars månad. De studerande arbetar i grupper om fyra personer. Det är svårt att precist ange hur lång tid arbetet tar i anspråk, men varje intervju brukar ta en dryg timme. Resultatet ska presenteras på utbildningen i mitten av april. Det sker då i muntlig och skriftlig form inom den grupp som följer kursen. Vi eftersträvar att arbetsplatsen och enskilda personer skall vara anonyma. De studerande kommer tillbaka till er och presenterar resultatet i form av en muntlig dragning om ni inte vill annorlunda. Vår erfarenhet är att deltagande organisationer finner resultaten intressanta och på många platser tycker man sig tidigare ha haft god nytta av dem. Har ni frågor besvarar undertecknad dem gärna. Annika Lantz (kursledare) nås enklast på eller Det går också bra att ringa eller och lämna meddelande till kursadministratör, eller att skicka ett . Med vänlig hälsning Annika Lantz Kursansvarig 11

Kursanvisning. Arbetslivets förändring 4.5 hp och Organisationspsykologisk uppsats 7.5 hp (8:3 och 8:4)

Kursanvisning. Arbetslivets förändring 4.5 hp och Organisationspsykologisk uppsats 7.5 hp (8:3 och 8:4) Stockholms universitet Psykologiska institutionen Psykologprogrammet, termin 8 VT-2012 delkurserna 8:3 och 8:4 Kursanvisning Arbetslivets förändring 4.5 hp och Organisationspsykologisk uppsats 7.5 hp (8:3

Läs mer

Kursanvisning. Arbetslivets förändring 4.5 p och Organisationspsykologisk uppsats 7.5p (8:3 och 8:4)

Kursanvisning. Arbetslivets förändring 4.5 p och Organisationspsykologisk uppsats 7.5p (8:3 och 8:4) Stockholms universitet Psykologiska institutionen Psykologprogrammet, termin 8 HT-15 delkurserna 8:3 och 8:4 Kursanvisning Arbetslivets förändring 4.5 p och Organisationspsykologisk uppsats 7.5p (8:3 och

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Kursplan. Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Kursplan. Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Kursplan Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer Kursen är ackrediterad inom följande specialistområden: 1. Arbetsoch organisationspsykologi

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi I

Arbets- och organisationspsykologi I STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, VT 2012 Arbets- och organisationspsykologi I Grundnivå (7.5 hp) Anvisningar & schema Arbets- och organisationspsykologi Grundnivå

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 16 januari 2017 20 mars 2017 170105 17:00 170110 17:00 Viktiga datum

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 20 januari 2015 20 mars 2015 Viktiga datum 150105 17:00 Undertecknad

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda professionella

Läs mer

Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp

Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi II Psykologiska institutionen HT 2016 Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp Version: 2016-08-29 Kursansvarig: Anders Sjöberg ARBETSPSYKOLOGI, 7,5 hp Psykologi

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNING Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Motsvarande 45 högskolepoäng Det är en yrkeskompetens i sig

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi?

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi? 15/09/16 Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv Henrik Bergman Vad är psykologi? Definition vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

KURSINFORMATION och KURSPLAN

KURSINFORMATION och KURSPLAN KURSINFORMATION och KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2017-2018 februari 2017 maj 2018 sammanlagt 3 terminer. -. - affektfokuserat-, - SAPU har ett samarbete med OCTC

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1112 Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Leadership and Organization Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi I

Arbets- och organisationspsykologi I STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, HT 2011 Arbets- och organisationspsykologi I Grundnivå (7.5 hp) Anvisningar & schema Arbets- och organisationspsykologi I

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

GRUPPSYKOLOGI OCH INTERVJUMETODIK 7,5 hp

GRUPPSYKOLOGI OCH INTERVJUMETODIK 7,5 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi II Psykologiska institutionen HT 2012 OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas i samband med kursstart. Korrigerat 8/10 Anvisningar till

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2231 Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet, 15 högskolepoäng Neuropsychology - Diagnostic and Test Methodology in Clinical Work with Adults,

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 KURSPLAN Strategisk ledning Strategical Management Kurskod LO 5412 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen vid institutionen för samhällsvetenskap

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12. Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12. Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II Organization,

Läs mer

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius,

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius, Kursbeskrivning Examensarbete Kandidatprogrammet Keramik och Glas, Vt. 2016 Kurskod: KGK310 Obligatoriskkurs grundnivå, årskurs 3 Förkunskaper: Enligt Konstfacks antagningskrav el. motsvarande kunskaper.

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp VT15

1 Psykologprogrammet 300 hp VT15 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Inledning Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap är en utbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Praktikkurser på grundnivå GE5006 Praktik i geografi, 7,5 hp GE5007 Praktik i kvartärgeologi, 7,5 hp GE5008 Praktik i

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PM1614 Kurs 14: Psykologpraktik, 22,5 högskolepoäng Practical Work/Supervised Field Study Period, 22.5 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 2 september 2013 22 november 2013 Innehållsförteckning KURSANVISNINGAR...

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04)

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) Kursanvisningar för Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) (Organisation and Leadership, 7,5 ECTS Credits) Ht 2012 Kursansvarig: Dan Nordin Rum nr: 11A219 Telefon: 054/700 21 36 e-mail: dan.nordin@kau.se

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP200, Specialpedagogik - samverkan och individers utveckling, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Co-operation and Individual Development, 15.0 higher education credits

Läs mer

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 1 (5) Kursplan 1. Kursens benämning Beslutsfattande och beslutsprocesser 2. Engelsk benämning Decision-making and decision-making processes 3. Kurskod 1FK015 4. Gäller från Höstterminen 2013 5. Fastställd

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNINGEN VID SAPU 2015 2016 uppdaterat 2014-12-16 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Psykologprogrammet, 300 hp

Psykologprogrammet, 300 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Psykologprogrammet, 300 hp Master in Psychology, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SPYGA Grundnivå Miun 2014/1708 Högskolepoäng 300

Läs mer

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Bilaga 1 Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Kursen gavs för andra gången hösten 2015. Studenterna har gett feedback genom en kursvärdering. Därutöver har det hållits ett kursråd. Studenternas

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3

Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3 Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3 Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK Examensarbete, 15hp Delkursbeskrivning Examensarbetets syfte Examensarbetet omfattar 15 hp och kan antingen utformas

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp Rehabilitation Science BA (A), Rehabilitation Science A, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, C - nivå

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, C - nivå Anvisningar för kursen, 10 p Data och systemvetenskap, C - nivå Läsåret 2006 Kursanvisningar Kursen skall fördjupa de kunskaper som förvärvats under studietiden inom IT-området. Viktiga komponenter är

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp HT16

1 Psykologprogrammet 300 hp HT16 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation, 7,5 hp Nursing Science BA (B), Management and Organization, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer