Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning"

Transkript

1 Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen är utförlig och beskriver både kursernas innehåll och uppläggning. Söker du information om kurslitteraturen finner du denna information på institutionens hemsida och kort information ges också i kursanvisningen. Beskrivningen på sidorna 1-3 syftar till att ge en bred introduktion till kursernas innehåll och kunskapsmål. Därefter är beskrivningen mera praktiskt inriktad och svarar på frågor om bl.a. examination och arbetsplanering. En introduktion till organisationspsykologins område Inom organisationspsykologin studeras hur organisationers uppbyggnad och processer inom organisationer påverkar den arbetande individen. I den internationella litteraturen brukar man inte skilja på arbets- och organisationspsykologi utan benämner området Work psychology. Arbets- och organisationspsykologers uppgift är att genom beskrivning och analys bidra till att utforma arbeten och de yttre villkoren för arbetet på arbetsplatsen så att de: inte skadar inte belastar främjar personlig utveckling främjar motivation och arbetstillfredsställelse främjar lärande och långsiktig anställbarhet Arbetspsykologer har särskild kompetens om arbetsuppgifternas innehåll och utformning. Organisationspsykologer har särskild kompetens om ramen runt arbetet. Det finns ingen strikt gräns mellan vad som tillhör arbets- respektive organisationspsykologins domäner, och många yrkesverksamma föredrar att kalla sig arbets- och organisationspsykologer. Lönearbete utförs inom en organisatorisk ram och för att den arbetande individen skall kunna vara en effektiv kugge i hjulet krävs dels att denne har kunskap om det organisatoriska sammanhanget och dels att det organisatoriska sammanhanget gagnar arbetet och individen. Blivande psykologer har nytta av kunskaper om arbets- och organisationspsykologin av flera skäl: oavsett med vilka uppgifter psykologen kommer att arbeta så utförs arbetet inom en organisatorisk ram. Kunskaper om hur en arbetsplats fungerar organisatoriskt är förstås nödvändiga för att psykologens uppgifter skall kunna utföras effektivt. allt utvecklings- och förändringsarbete sker i samspel och inom en organisatorisk ram. För att kunna medverka i att utveckla arbetet och verksamheten krävs kunskaper om den organisatoriska ramen och vilka frihetsgrader den bjuder. utöver detta tillkommer det självklara att kunskaper om arbets- och organisationspsykologin är basen för att kunna arbeta som praktiskt verksam inom området. 1

2 Kursernas mål och innehåll Organisationspsykologi I Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: kunna redogöra för centrala teorier om hur arbetets innehåll, utformning och organisation påverkar individers och grupper av individers hälsa, motivation, lärande, personliga utvecklingsmöjligheter samt långsiktiga anställbarhet, självständigt kunna identifiera och beskriva problem och möjligheter i en organisation i privat eller offentligt näringsliv utifrån organisationspsykologiska teorier, kunna analysera och konceptualisera dessa problem och möjligheter utifrån arbetsoch organisationspsykologiska teorier, kunna kritiskt värdera det organisationspsykologiska bidraget till förståelsen av organisationens problem och möjligheter. Kursens innehåll Kursens syfte är att ge en teoretisk fördjupning inom området arbets- och organisationspsykologi och att presentera aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området. I kursen fördjupas, integreras och tillämpas kunskaper som inhämtas framförallt under kurserna socialpsykologi, gruppsykologi, organisationsteori och miljöpsykologi. Kursen ger en introduktion till praktiskt organisationspsykologiskt arbete genom att studenterna i samarbete med företrädare för en organisation identifierar, kartlägger och analyserar ett problem av organisatorisk art ur arbets- och organisationspsykologisk synvinkel. Den teoretiska belysningen av ett praktiskt problem redovisas i form av en skriftlig rapport under kursen Organisationspsykologi II. Ett första utkast till denna rapport författas under Organisationspsykologi I.. Organisationspsykologi II Mål Efter genomgången kurs skall studenten: kunna, under handledning, planera, genomföra och kontinuerligt följa upp ett projekt vars syfte är att ta fram förslag på hur ett organisatoriskt problem kan lösas, eller hur en organisation kan utvecklas till gagn för medarbetarna ur ett organisationspsykologiskt perspektiv, i samarbete med företrädare för andra discipliner och funktioner kunna planera långsiktigt strategiskt arbete för att gestalta, utveckla eller förändra villkor som främjar individer eller grupper av individer inom en organisation, kunna, under handledning, planera och genomföra en mindre konsultativ insats inom en organisation för att förbättra enskildas eller gruppers villkor och/eller fungerande. Innehåll Kursen syftar till att ge färdighetsträning i organisationspsykologiskt arbete och bygger på de kunskaper som inhämtats under kursen Organisationspsykologi I samt det praktiska arbete som där påbörjats. Fokus ligger på att under handledning integrera och tillämpa teorier på ett problem av organisatorisk art inom ett projekt som syftar till att identifiera alternativa 2

3 lösningar på problemet. Vidare i samarbete med företrädare för den aktuella organisationen ge förslag på hur organisationen strategiskt kan arbeta för att utveckla organisationen samt att genomföra en mindre konsultativ insats i form av en kvalificerad återkoppling av resultaten för att påbörja denna process. Under kurserna tränas färdigheten i att arbeta konsultativt gentemot en organisation genom grupparbetet ute på en arbetsplats. Kursernas innehåll och uppläggning Kurs I och II omfattar vardera drygt sex veckor och 7,5 poäng mot bakgrund av att de löper parallellt med det kliniska arbetet. Kurserna läses som separata kurser och examineras separat, men bildar en helhet och de är därför integrerade och tydligt kopplade till varandra. För att effektivisera inlärningen och underlätta det praktiska arbetet är merparten av undervisningen och inläsningen av litteratur förlagd till den första kursen. Kursen Organisationsteori I De första veckorna av Organisationsteori I har tyngdpunkten i omfattande litteraturstudier. Fokus är på teori samt tillämpning av teori och modeller på de dimensioner av organisatoriskt fungerande som vanligen belyses vid konsultation och i beskrivningar av en organisations problem och möjligheter i arbets- och organisationspsykologiska sammanhang. Syftet är att de studerande skall få fördjupad kunskap om centrala teorier och nyare utvecklingar inom organisationspsykologin, vilka därefter kan appliceras i det praktiska arbetet ute på ett företag eller i en organisation. I undervisningen ges också grundläggande kunskaper om hur man planerar och genomför en intervju och hur en kvalitativ tematisk databearbetning kan genomföras. Tanken är att kursen skall ge de kunskaper och den färdighet som behövs för att kunna genomföra det praktiska arbetet under Organisationsteori II. Under kursens senare hälft genomför studenterna i grupp om 4 personer ett studiebesök med åtföljande intervju med en person i ledande ställning på ett företag eller i en organisation för att: skapa intresse för att få genomföra ett mindre projekt vars syfte är att ta fram förslag på hur ett organisatoriskt problem kan lösas, eller hur en organisation kan utvecklas till gagn för medarbetarna ur ett organisationspsykologiskt perspektiv identifiera intressanta problem/möjligheter/aspekter som skulle kunna belysas i ett projekt Redan vid kursens början rekommenderas de studerande att bilda grupper och påbörja arbetet med att söka ett företag eller organisation inom privat och offentlig verksamhet inom vilken de kan genomföra det kommande projektarbetet. Vi rekommenderar de studerande att kontakta organisationen helst redan under de första två kursveckorna och boka tid för ett första studiebesök. Vid detta tillfälle kan det vara lämpligt att samla skriftligt material i form av verksamhetsplaner, organisations- eller verksamhetsbeskrivningar, måldokument, verksamhetsredovisningar etc. De flesta verksamheter har också en hemsida från vilken information kan hämtas. I samband med studiebesöket och intervjun är det lämpligt att diskutera om det finns någon fråga eller företeelse som organisationens företrädare är särskilt intresserade av att få belyst. Boka in tider för datainsamling och för återrapportering så snart det är möjligt. Undvik att planera olika aktiviteter stegvis, dvs. planera samtliga aktiviteter så långt möjligt och boka tid för dessa redan vid kursens början. 3

4 De aspekter av en organisation som beskrivs i bilaga 1 kan ge ledning till vad som bör belysas under studiebesöket. I bilaga 1 finns en modell för en ytlig s.k. screening av hur organisationen fungerar sett ur ledningens synvinkel. Tanken är att projektet under Organisationspsykologi II skall ha både praktisk och teoretisk relevans. Observera att det inte är möjligt att belysa alla de aspekter som kan ha relevans för företaget eller för ett problem. Arbetet måste avgränsas och vid det första handledningstillfället diskuteras problem, avgränsningar och de teoretiska utgångspunkterna för hur ett avgränsat problem kan belysas. De studerande kan efter den första kontakten och under studiebesöket muntligen beskriva vilket arbete de önskar göra på företaget och under vilken tidsperiod. För att underlätta kontakten finns ett introduktionsbrev, se bilaga. Organisationen bör vara tillräckligt stor för att det skall vara meningsfullt att belysa de dimensioner som en organisationskonsultation vanligen täcker, se särskild beskrivning i bilaga. En tumregel är att den skall vara tillräckligt stor för att det skall finna en arbetsorganisation med olika funktioner, grupper eller avdelningar som behöver samordnas och ledas. Det brukar innebära ca 20 anställda. Det är möjligt att genomföra projektet inom en del av en större organisation, exempelvis en produktionsenhet inom ett större företag eller en avdelning på ett sjukhus. Mot bakgrund av arbetslivets utformning är det för erfarenhetsutbytet mellan de studerande av intresse att det finns en balans mellan de studerandes val av arbetsplatser. Tidigare erfarenhet ger att det finns en slagsida såtillvida att de studerande oftare valt att studera offentlig verksamhet än privat företagsverksamhet. I undervisningen ges utförligare information och fördjupad kunskap om hur projektet kan genomföras. Examination Kursen examineras genom: examination på litteraturen. Examinationsformen bestäms i samråd mellan studenter och examinator vid kursintroduktionen. studiebesök och intervju (se ovan) på ett företag eller organisation skriftlig problematisering av det område/fråga/problem/möjlighet som väljs i samråd med företaget/organisationen i form av en rapport som görs i grupp om 4 personer. Rapporten är ett första utkast till teoretisk referensram och problematisering av området som efter synpunkter från handledare på Organisationskurs II kommer att modifieras, utvecklas och så småningom utgöra den teoretiska referensramen till den rapport som examineras på Organisationsteori II. På rapporten ställs samma krav på innehåll och form som på en sedvanlig akademisk rapport. Under kursen sker kvalitetssäkring av arbetet genom en processutvärdering. Formerna för denna utformas i samband med undervisningen om kvalitetssäkring och styrsystem. Aktivt deltagande i utformningen och användningen av processutvärderingen är obligatorisk då detta är en del av färdighetsträningen i kvalitetssäkring Litteratur Se kursplan på institutionens hemsida. Artiklarna kan köpas hos vaktmästarna. På förekommen anledning har kollegiet beslutat att ingen kurslitteratur som är bestämd av institutionsstyrelsen skall anges på fler dokument än kursplanen. Nedanstående litteratur är 4

5 obligatorisk för alla och inbegrips i det som i kursplanen anges som litteratur enligt lärares anvisning. Lantz kompendium kan hämtas hem från kursens hemsida. Lantz, A (2007). Intervjumetodik. Kompendium, Institutionen för Psykologi, Uppsala universitet. Svenska Språknämnden (2000). Svenska skrivregler. Stockholm: Svenska språknämnden och Liber AB Kursen Organisationsteori II De första veckorna av Organisationsteori II har tyngdpunkten i att teoretisk förankra och planera det projekt som skall genomföras på företaget eller i organisationen. Studenterna arbetar i de redan etablerade små grupperna. Det interna gruppsamspelet och arbetsrutiner är en källa till kunskap om arbetsgruppers fungerande och en betydelsefull del av genomförandet av projektet, och i seminarieform diskuteras och belyses interna grupprocesser i effektiviserande syfte. Parallellt med att projektarbetet genomförs inbjuds några praktiskt verksamma psykologer för att illustrera vanligt förekommande metoder och arbetssätt inom organisationspsykologiskt arbete. Syftet är att de studerande skall få kunskap om projektmetodik, god sed i konsultrollen och vanligt förekommande arbetsuppgifter för organisationspsykologer. Redan den första veckan påbörjar studenterna i grupper om 4 personer arbetet med att genomföra sitt projekt. Projektarbetet sker under handledning och grupperna bokar tid för tre handledningstillfällen med handledaren. Handledningen sker vid strategiska tillfällen under arbetet: innan datainsamlingen påbörjas; efter att sammanställning av data är genomförd och inför analysarbetet; och under analysen av data och rapportskrivningen. Det är troligt att grupperna kommer att behöva mera handledning som då bokas efter behov. Handledningen är oundgänglig för arbetet på samma sätt som handledningen inom den kliniska utbildningen. Det praktiska arbetet med att samla data för att belysa de problem/möjligheter/aspekter som ingår i projektet sker vanligen med hjälp av intervjuer eller enkäter. Vi rekommenderar att de studerande gör en datainsamling som omfattar ca intervjuer om en kvalitativ tematisk analys skall genomföras. Intervjuer är relativt tidskrävande och varje intervju torde ta minst en timme i anspråk. Vilka som ingår i undersökningen/projektet bestäms i samråd med organisationens ledning eller av denna utsedd kontaktperson. Principen för urval är att personerna bedöms kunna ge väsentlig information utifrån frågeställningarna. Om de studerande väljer att arbeta med en kvantitativ ansats i syftet att försöka generalisera resultaten och datainsamling sker med frågeformulär, rekommenderas förstås en betydligt större undersökningsgrupp och en annan typ av urvalsförfarande. Projektet presenteras för organisationen på så sätt att ledningen kan fatta ett informerat beslut om deltagande. Ledningen bör därefter presentera projektet för medverkande personer. Det är av allra största vikt att god sed tillämpas, vilket bl.a. innebär att enskilda personer eller hela organisationen bör vara anonym i rapporterna. Vidare att materialet så långt det är möjligt redovisas på ett anonymt sätt. Ett exempel: istället för att skriva företagets namn kan skrivas Företaget A är ett tillverkande företag inom pappersindustri, eller Avdelning B är en enhet inom landstingets geriatriska vård. Ledningen informeras om vilka dimensioner som kommer att studeras och hur, och godkänner projektets uppläggning och genomförande. 5

6 De deltagande organisationerna motiveras genom att de får en beskrivning och en analys, om än begränsad, av hur deras organisation fungerar i några väsentliga avseenden. Arbetet utförs för att studenterna skall få en praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper och resultaten kan förhoppningsvis vara organisationen till gagn, men arbetet kan inte formuleras som ett uppdrag med krav på specifika analyser, åtgärder eller åtgärdsförslag. Det är värdefullt att informera om den egna rollen och avgränsningen mot en yrkesverksam konsults och de studerandes ambition att göra en opartisk analys. Det senare innebär bl.a., bildligt uttryckt, att inte vara någons advokat. I slutet av näst sista kursveckan sker examinationen av rapporten. Parallellt genomförs en generalrepetition av den muntliga redovisningen till företaget under ledning av erfaren organisationskonsult. Redovisningen består av en redovisning på ca 45 minuter med PowerPoint. Feed-back ges på innehåll och framförande. Under sista kursveckan redovisas därefter arbetet till organisationen i form av en muntlig återrapportering och om så också önskas i rapportform. Tidigare studenter har framfört önskemål om att kurser inte skall överlappa och att det kan vara svårt att få tiden att räcka till under denna kurs. I den gjorda planeringen avslutas kursen inom den givna tidsramen, men för att detta skall vara möjligt krävs att de studerande försöker ha framförhållning och effektiviserar datainsamlingen genom att i god tid boka tid för datainsamlingen. Kursen bygger på att flera olika processer genomförs parallellt och det är lättare att genomföra dessa om arbetsgrupperna noga klargör vad som skall göras, på vilket sätt och diskuterar hur arbetet skall fördelas över tiden. Examination Projektarbetet redovisas skriftligt i en rapport, se särskild anvisning om sidantal och utformning från examinator Erik Rautalinko, och denna skall efter att den bedömts som tillräckligt väl genomarbetad av handledare och därefter godkänts av examinator lämnas till organisationen. Rapporten skall alltså först ha preliminärt godkännande av handledare innan den lämnas till examinator. Rapporten examineras genom återkoppling till varje grupp av examinator. Efter att synpunkter på rapporten lämnats och rapporten modifierats i enlighet med dessa lämnas ett exemplar till examinator för slutgiltigt godkännande. Därefter skickas ett exemplar till kursledningen för arkivering. Referenslitteraturen i rapporten examineras i samband med examinationen av rapporten. Varje grupp väljer ut fyra-fem centrala artiklar som ligger till grund för den teoretiska referensramen. Varje student skriver individuellt en fråga per artikel. Artiklar och frågor (med namn) lämnas som papperskopior till examinator, (se schemat) i god tid före examinationen. Organisationen erbjuds en muntlig föredragning av arbetet och som en förberedelse inför denna genomför varje grupp en generalrepetition inför lärare och kurskamrater Företaget kan ta del av den slutgiltiga rapporten om så önskas. Det är också möjligt att lämna en PowerPoint-presentation med åhörarkopior. Samtliga deltagare bör på något sätt få återkoppling på resultaten Under kursen sker kvalitetssäkring av arbetet genom en processutvärdering. Formerna för denna utformas i samband med undervisningen om projektstyrning. Aktivt deltagande i utformningen och användningen av processutvärderingen är obligatorisk då detta är en del av färdighetsträningen i kvalitetssäkring av projekt och projektstyrning 6

7 Litteratur Se kursplan på institutionens hemsida. På förekommen anledning har kollegiet beslutat att ingen kurslitteratur som är bestämd av institutionsstyrelsen skall anges på fler dokument än kursplanen. Nedanstående litteratur är obligatorisk för alla och inbegrips i det som i kursplanen anges som litteratur enligt lärares anvisning. Lantz kompendium finns på kursens hemsida. Lantz, A (2007). Intervjumetodik. Kompendium, Institutionen för Psykologi, Uppsala universitet. Svenska Språknämnden (2000). Svenska skrivregler. Stockholm: Svenska språknämnden och Liber AB Utvärdering Utvärdering är alltid viktigt och då kursen kommer att ytterligare utvecklas och förändras är den för dessa kurser extra värdefull. Utvärdering är ett organisatoriskt styrsystem och ett verktyg för kvalitetssäkring. Utvärderingen sker enligt gällande rutiner vid Institutionen för Psykologi form av en skriftlig utvärdering vid kursernas slut. Under kursen sker kvalitetssäkring av arbetet genom en processutvärdering. Formerna för denna utformas i samband med undervisningen om projektstyrning. Aktivt deltagande i utformningen och användningen av processutvärderingen är obligatorisk då detta är en del av färdighetsträningen i kvalitetssäkring. Informationsutbyte Institutionen för Psykologi använder hemsidan och Ping Pong för informationsutbyte. På hemsidan för respektive kurs finns all information i form av exempelvis föreläsningsmaterial, kompendier, kursanvisningar, utvärderingar etc. att hämta efter det att registrering på kursen skett. Material läggs in kontinuerligt varför det är av största vikt att regelbundet besöka hemsidan. Kursledning Docent Annika Lantz, universitetslektor Kontakt sker enklast via Telefon: eller ej efter kl. 18 7

8 Bilagor Bilaga 1. Sammanfattning av några vanligen belysta aspekter av en organisation Forskare och organisationspsykologer har identifierat sex centrala dimensioner som är betydelsefulla att studera för att förstå hur en organisation fungerar (figur 1). De aspekter som ofta, men inte alltid, belyses är verksamhetsmål, arbetsorganisation, belöningssystem, kultur och klimat, styrmekanismer samt ledarskap. Det är självfallet så att det går att beskriva en organisation i fler dimensioner och att organisationens mål och uppgift kommer att bestämma produktionsteknik m.m. Allt hänger samman och de olika dimensionerna påverkar varandra inbördes. Omvärldsförhållanden som konjunktur, lagar och regelverk, kunder, leverantörer, konkurrenter, marknad, politik, nationell och internationell ekonomi påverkar naturligtvis allt som sker inom organisationen. Medarbetarna påverkar också i sin tur också organisationens utformning och organisatoriska processer. Det innebär att en förändring i en av dimensionerna får följdverkningar i övriga. Syftet med nedanstående mycket förenklade modell är att den skall hjälpa till att identifiera några centrala aspekter av en organisation som får effekter på organisationens verksamhet och på medarbetarna. Den kan vara en hjälp vid det första studiebesöket och en intervjuplan kan utformas med stöd av modellen. Utifrån en beskrivning och analys av dimensionerna, deras inbördes relationer samt påverkan på individen kan man sedan ge förslag till förändringar. Spänningar uppstår ofta som en diskrepans mellan det formella och det informella systemet. Den formella organisationen är idealbeskrivningen, det som borde vara. Det är denna som ofta finns beskriven i dokument. Den informella organisationen är hur det ser ut i verkligheten. Det som är. Mål Styrmekanismer Belöningssystem Ledarskap Arbetsorganisation Kultur och klimat Medarbetarnas - Hälsa - Utvecklingsmöjligheter - Kompetens - Långsiktiga anställbarhet - Personliga initiativkraft - Motivation etc. 8

9 Några vanliga aspekter för screening av hur organisationen fungerar 1. Verksamhetsmål Målharmoni: hur riktiga är målen i förhållande till organisationens omgivning. Finns det till exempel tillräckligt konsumentstöd för att säkerställa överlevnad? Målklarhet: är verksamhetsmålen tillräckligt konkret formulerade? Kraven på mål är att de ska vara realistiska, tydliga, mätbara, förankrade, konkreta, det ska finnas klara motiv till varför man gör olika saker samt att det ska finnas en koppling mellan medarbetarnas egna mål och organisationens. Målacceptans: i vilken omfattning visar människor i sitt informella beteende att de är införstådda med målen? 2. Struktur När en organisationsstruktur studeras ingår medarbetarnas arbetsuppgifter (känner man att man gör rätt saker och vet man vad som förväntas?), ansvarsfördelning, hur beslut fattas samt medarbetarnas känsla av beroende och grad av upplevd kontroll. Genom rollfördelning etableras och vidmakthålls organisationens struktur. Roll definieras som beteenden man förväntar sig av en individ på grund av en specifik position hon har inom en grupp, dvs. de både beskriver och förutsäger olika beteenden samt inrymmer ansvar. Hur ser rollfördelning, ansvar och befogenheter ut? Vilka konflikter finns? Är det tydligt för alla hur ansvar och mandat är fördelade och vem som gör vad? 3. Relationer Relationer har i detta sammanhang studerats utifrån grad av ömsesidigt formellt beroende för att kunna utföra ett arbete utifrån den yttre miljöns krav samt utifrån samarbetskvalitet, exempelvis psykosocialt klimat, upplevelse av samarbete, upplevelse av stöd, kvalitet i kommunikation samt kvalitet i störningar/konflikter och hantering av dessa. Det finns flera olika sätt att hantera konflikter; 1) genom att starka individer får sin vilja igenom (forcering), 2) genom att man blundar för eller förminskar meningsskiljaktigheter (överslätning), 3) genom att inte föra en öppen diskussion på grund av olika lojalitetsaspekter (undvikande), 4) genom att på olika sätt försöka begränsa problemen genom någon form av förhandling för att maximera egna fördelar (förhandling) och 5) genom att öppet diskutera meningsskiljaktigheter och problemlösa (konfrontering). Hög grad av ömsesidigt beroende ställer höga krav på relationerna samt på sättet man hanterar konflikter. För att definieras som goda måste relationerna både främja organisationens verksamhetsmål och bibehålla eller stärka individernas självkänsla. 4. Belöningar I detta sammanhang brukar belöningar studerats utifrån vad som motiverar till arbete. Det finns två typer av belöningssystem; dessa är formella och informella. Formella belöningssystem finns normalt skriftligt formulerade i dokument, exempelvis löner, bonus, förmåner och befordran. Informella belöningssystem utgörs av vad som gör att man känner sig och agerar som om man vore belönad. Dessa kan vara de samma som de formella, men de kan även röra sådant som exempelvis beröm och uppskattning. 9

10 5. Ledarskap I definitionen av ledarskap innefattas beskrivning av den på avdelningen formella chefens roll. Vidare ingår olika former av informellt ledarskap samt vilka effekter dessa båda former har på verksamheten i övrigt. Ledningen har i praktiken den samordnande positionen i systemet. Ledningen har en rad uppgifter som måste uppfyllas för att en organisation skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Ansvaret för samtliga dessa uppgifter tillfaller ledarskapet i en organisation och kan inte delegeras ut. Dessa brukar för den högsta ledningen definieras som: definiera övergripande verksamhetsmål förmedla och tillsammans med medarbetare formulera verksamhetsmålen i program och delmål utforma arbetsorganisationen försvara den institutionella integriteten hantera interna konflikter koordinera och följa upp resultat resultat och måluppfyllelse arbetsmiljö 6. Styrmekanismer Med styrmekanismer menas mekanismer som koordinerar, integrerar och övervakar arbetet inom en organisation. De ska alltså underlätta för individerna att utföra uppgifter som kräver flera individers insatser samt ge individerna vetskap om utfallet av organisationens arbete. Det finns två grundläggande krav styrmekanismer måste uppfylla. Det ena är deras existens, ett exempel är om kvalitetssäkringssystem är utformade för att passa verksamhetens art. Det andra kravet är att de måste vara användbara vilket innebär att de fungerar enligt det de syftar till, dvs. att koordinera, integrera, övervaka organisationen eller att kunna lösa oförutsedda händelser i organisationen. 10

11 Bilaga 2. Introduktionsbrev till deltagande organisationer Information angående projektarbete på kursen Organisationspsykologi på Psykologprogrammet, Uppsala Universitet, vårterminen De studerande som skall genomföra detta arbete går den åttonde terminen på det femåriga psykologprogrammet vid Uppsala universitet. Under terminen fördjupas kunskaperna i organisationspsykologi. De studerande lär om organiseringen av arbete och om hur organisationen bl.a. påverkar den arbetande individens hälsa, arbetstillfredsställelse, lärande, motivation och utvecklingsmöjligheter. En del av kursen består i att göra ett praktiskt arbete i form av en analys av några centrala aspekter av en organisations fungerade. Det är vanligt att mål; styrsystem; struktur och arbetsorganisation; relationer och samarbetsklimat; belöningssystem eller ledarskapet studeras i relation till exempelvis motivation, utvecklingsmöjligheter eller arbetstillfredsställelse. Syftet är att de studerande genom praktiskt arbete skall öka den egna förståelsen av det som lärs ut teoretiskt under kursen. Ambitionen är inte att göra en heltäckande analys av organisationens fungerande, utan att anknyta till ett problem eller förhållande som organisationen önskar få belyst och genomföra en undersökning som är både teoretiskt intressant och har praktisk relevans. Vi vill att studenterna skall få träning i att beskriva och analysera en organisation och att därefter ge förslag på tänkbara förändringar. Att träna på en arbetsplats är naturligtvis att föredra framför påhittade pappersfall och vi hoppas ni kan erbjuda den möjligheten. Arbetet genomförs under handledning av lärarna på kursen. Sätten att ta reda på dessa saker kan variera. Det vanligaste är att information samlas med hjälp av intervjuer och deltagande observationer, men även enkäter kan förekomma. Arbetet kommer huvudsakligen att genomföras under mars månad. De studerande arbetar i grupper om fyra personer. Det är svårt att precist ange hur lång tid arbetet tar i anspråk, men varje intervju brukar ta en dryg timme. Resultatet ska presenteras på utbildningen i mitten av april. Det sker då i muntlig och skriftlig form inom den grupp som följer kursen. Vi eftersträvar att arbetsplatsen och enskilda personer skall vara anonyma. De studerande kommer tillbaka till er och presenterar resultatet i form av en muntlig dragning om ni inte vill annorlunda. Vår erfarenhet är att deltagande organisationer finner resultaten intressanta och på många platser tycker man sig tidigare ha haft god nytta av dem. Har ni frågor besvarar undertecknad dem gärna. Annika Lantz (kursledare) nås enklast på eller Det går också bra att ringa eller och lämna meddelande till kursadministratör, eller att skicka ett . Med vänlig hälsning Annika Lantz Kursansvarig 11

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng

SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos har utbildat tre omgångar psykoterapeuter för legitimation sedan 1994. Nu startar SFKH en handledar- och lärarutbildning

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Centrum för Organisationspsykologi erbjuder den 9 14 augusti (eftermiddagen

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11.

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. Psykologprogrammet Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. 1 Innehåll 3 Välkommen som student på psykologprogrammet 4 Terminsöversikt 6 Mentorskap och askultering

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Strategi för en robust samarbetskultur

Strategi för en robust samarbetskultur Strategi för en robust samarbetskultur A. Hur gör vi det lätt för medarbetarna att lösa problem tidigt och smidigt? B. Hur främjar vi ökad kunskap, vilja och förmåga till konstruktivt samarbete bland medarbetarna?

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska Institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2010 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Inledning... 1 Syfte och innehåll... 1 Undervisning

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer