Revisionsrapport Projektstyrning, Landstinget i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Projektstyrning, Landstinget i Östergötland"

Transkript

1

2

3

4 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Mikael Borin LiÖ Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Projektstyrning, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att genomföra en granskning av projektstyrningen. Landstingets revisorer har beslutat att ställa sig bakom PwCs revisionsrapport. Bedömningen har gjorts utifrån en metod som innefattar sex granskningsområden med ett antal kontrollfrågor. Utifrån dessa granskningsområden är revisorernas sammanfattande bedömning att styrningen av projekt i stort är ändamålsenlig, framförallt när landstingets nya projektmodell har använts. Revisorerna vill dock framhålla att det som behöver förbättras är hur verksamhetsnyttan ska realiseras, det vill säga att det ska finnas planer för hur mål och syften ska uppnås och följas upp efter att projekt har avslutats. Detta för att kontrollera om den investering som gjorts i projektet har gett förväntade effekter. Ett av huvudsyftena med att landstinget beslutat om en gemensam projektmodell är att förbättra styrning, koordinering och uppföljning av både pågående och planerade landstingsövergripande projekt. Modellen ska även i tillämpliga delar användas för alla typer av projekt i landstinget. Två av flera förbättringsområden som identifierats är uppföljningen av effektmål/ verksamhetsnytta och förvaltningen/mottagandet när projektet implementeras i ordinarie verksamhet. De förbättringsområden som landstinget identifierat överensstämmer väl med revisorernas bedömning. Med anledning av detta kommer mätbara effektmål utarbetas för de landstingsövergripande projekt där detta saknas.

5

6

7 Revisionsrapport Projektstyrning Landstinget i Östergötland Linda Sandelin IT-specialist Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor 26 aug 2013

8 Projektstyrning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Avgränsning Revisionsmetod Six Pillar Granskningsresultat Projekt 1 och projekt Sammanfattande bild av projektens styrning Projektplan A och projektplan B Revisionell bedömning... 13

9 1. Sammanfattning Revisorerna i Landstinget i Östergötland har beslutat att genomföra en granskning av projektstyrningen i landstinget. Kommunal Sektor inom PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen. Genomförandet av granskningen har omfattat två avslutade projekt där intervjuer med representanter i projektorganisationerna och genomgång av projektdokumentation har gjorts. Därutöver har en begränsad granskning gjorts av två projektplaner för större pågående landstingsövergripande projekt. Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan: Är styrningen av projekt ändamålsenlig? Ändamålsenligheten har bedömts utifrån PwC:s modell Six Pillar (se vidare avsnitt 2.4.1). Metoden innefattar följande sex granskningsområden: Styrning av projektets omfattning Intressenter är delaktiga Projektgruppen är effektiv Aktiviteter och tidplaner är välgrundade Styrning av projektets risker Verksamhetsnyttan realiseras Utifrån ovanstående granskningsområden är den sammanfattande bedömningen för de granskade projekten att styrningen av projekt i stort är ändamålsenlig, framför allt när landstingets nya projektmodell har använts. Det som behöver förbättras är metoder att definiera verksamhetsnyttan - att det ska finnas planer för hur mål och syfte med projektet ska uppnås och hur dessa kan följas upp. Detta för att kontrollera om den investering som gjorts i projektet har gett förväntade effekter. Vad gäller den begränsade granskningen av de separata projektplanerna för pågående projekt går det endast att göra en grov bedömning av projektstyrningen utifrån en av projektplanerna. En del granskningsområden kan inte bedömas i projektplanen utan kompletterande dokumentation och intervjuer. Utifrån de granskningsområden som går att bedöma är den sammanfattande bedömningen att det finns förutsättningar för en ändamålsenlig styrning av projektet. I den andra projektplanen används en annan projektmetod som ger en mer flexibel projektplan, vilket innebär att det i dagsläget inte är ett definierat projekt med tydliga mål och effektmål. Det går därmed inte att göra någon revisionell bedömning inom något granskningsområde utan genomgång av kompletterande projektdokumentation och intervjuer. 1 av 13

10 2. Inledning Revisorerna i Landstinget i Östergötland har beslutat att genomföra en granskning av projektstyrningen i landstinget. Kommunal Sektor inom PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen. Två förtroendevalda revisorer, Monica Brodén och Charlotta Andersson, har följt granskningen Bakgrund Projektstyrning är viktigt för att planera, implementera, utvärdera och överlämna projekt till förvaltning på ett effektivt sätt. För ett effektivt projektarbete behövs tydlig styrning och olika ställningstagande behöver göras i projektets olika faser. Detta kräver en projektorganisation med tydliga roller och tydligt ansvar. Ett av de strategiska målen i landstingsfullmäktiges budget är effektiv hälso- och sjukvård. För att effektivisera verksamheten driver landstinget ett antal projekt inom olika områden och i varierande omfattning. Projekten inom landstinget drivs dels inom och mellan produktionsenheterna, dels på landstingsövergripande nivå. Då projekten sammantaget kräver omfattande resurser är styrningen av projekt viktig. Revisionen granskade projektstyrningen i landstinget år 2002 och påpekade brister. Av genomförd förstudie framkom att det fortfarande kan finnas brister. Det pågår dock ett förbättringsarbete där det har utvecklats en landstingsövergripande projektmodell som stöd till projektstyrning. Det har även tagits beslut om att ett projektkontor ska upprättas för koordinering av alla landstingsövergripande projekt. Landstingsstyrelsen ansvarar ytterst för verksamhetens effektivitet. Granskningen genomförs i enlighet med revisionsplanen 2013, vilken grundas på genomförd riskbedömning Revisionsfråga Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga: Är styrningen av projekt ändamålsenlig? Bedömningen har gjorts utifrån följande granskningsområden som ingår i metoden Six Pillar (avsnitt 2.4.1): 1. Styrning av projektets omfattning 2. Intressenter är delaktiga 3. Projektgruppen är effektiv 4. Aktiviteter och tidplaner är välgrundade 5. Styrning av projektets risker 6. Verksamhetsnyttan realiseras 2 av 13

11 2.3. Avgränsning Granskade projekt - avslutade Vi har granskat projektstyrningen. Vad projekten ska leverera har inte i ingått i granskningen. Urval av projekt har gjorts med kriterierna att projektet ska vara avslutat och att ett av projekten ska ha genomförts med den nya projektmodellen som utvecklats i landstinget. Utifrån urvalet har granskningen avgränsats till två projekt som drivits inom landstinget: Ett projekt som berör en och samma produktionsenhet (projekt 1) Ett projekt som berör flera produktionsenheter (projekt 2) Mindre avsteg har gjorts från revisionens projektplan för denna granskning. Ett av ovanstående projekt var inte formellt avslutat vid granskningstillfället. Vi bedömde att det inte har påverkat resultatet av granskningen. Granskade projektplaner -pågående projekt Ett annat avsteg från revisionens projektplan är att vi, i samråd med de två förtroendevalda revisorer som följt granskningen, gjort en begränsad granskning av två projektplaner för större pågående landstingsövergripande projekt. Anledningen är framåtsyftande då det under granskningen framkom att det pågår ett relativt stort antal större landstingsövergripande projekt. Projektplan A Projektplan B 2.4. Revisionsmetod En bredare förstudie genomfördes under januari 2013 för att övergripande kartlägga projektstyrningen och framför allt för urval av projekt att granska i huvudstudien. I förstudien intervjuades 8 personer vid 7 tillfällen. Avslutade projekt (projekt 1 och 2): Genomgång har gjorts av projektdokumentationen och intervjuer har genomförts. Intervjuer har genomförts med projektledare, projektdeltagare, styrgrupp, referensgrupp samt så kallade kontinuitetslotsar inom en sjukvårdande produktionsenhet. En del intervjuer har av praktiska skäl genomförts i form av telefonkonferenser. Antal intervjuer samt avstämningar uppgår till 13 stycken vid 11 tillfällen. Projektplaner för pågående projekt (projektplan A och B): För den begränsade granskningen av de två projektplanerna har genomgång gjorts av projektplanerna, men ingen genomgång gjorts av tillhörande dokumentation. Kompletterande information har inhämtats för en projektplan, men inga intervjuer har genomförts. Avstämning av rapportutkast har gjorts med berörda i granskningen Six Pillar Intervjuer och genomgång av projektdokumentation baseras på PwC:s beprövade metod Six Pillar. Metoden utgår från ett antal framgångsfaktorer som, om de hanteras effektivt, ökar möjligheterna att driva projekt framgångsrikt. Metoden innefat- 3 av 13

12 tar sex delområden, vilka angetts som granskningsområden för bedömning av den övergripande revisionsfrågan. Till granskningsområdena finns 34 kontroller fördelade på de sex områdena. Bedömning har gjorts utifrån hur väl de olika områdena uppfylls och hänsyn har tagits till projektets omfattning. Ett mindre projekt behöver inte uppfylla alla områden helt, medan ett större projekt i omfattning, kostnader och tid, kräver mer projektstyrning och bör uppfylla granskningsområdena mer. Varje granskningsområde färgas rött, gult, grönt eller grått där de olika färgerna illustreras med: Grön färg Gul färg Röd färg Grå färg Området täcks upp väl Området har några brister Området har grova brister Området ej bedömt gäller projektplan där områden inte går att bedöma utan kompletterande dokumentation och intervjuer. 4 av 13

13 3. Granskningsresultat I granskningsmetoden finns specifika begrepp som vi har specificerat nedan. Begreppen anges med kursiv stil i texten för iakttagelserna. Styrgrupp: Har ansvaret för projektets planering, kontroll och styrning vad gäller resurser och sakinnehåll. Den ska också se till att projektet genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet med beställningen. I styrgruppen finns olika roller: Beställare svarar för nyttan med satsningen, betalar för projektet, är ordförande i styrgruppen och ansvarig för att sätta ihop styrgruppen. Beställare är alltid en person. Mottagare en eller flera representanter som tar emot projektresultatet, d.v.s. representanter för de som ska använda, förvalta och/eller drifta. Resursägare de som förser projektet med personresurser. Referensgrupp/referensstyrgrupp: Kan bestå av personer som projektet/styrgruppen behöver för att inhämta kunskap och kompetens. Referensgruppen/referensstyrgruppen är inte beslutande. Intressenter/intressentanalys: Intressenter är alla personer som på något sätt kommer i kontakt med projektet eller det resultat som projektet levererar. Det är projektledarens ansvar att se till att alla intressenter får tillräcklig information och blir tillräckligt involverade. Resurskontrakt: Överenskommelsen mellan den resurs som ska användas i projektet och projektledaren samt ägaren till projektet. Kommunikationsplan: En beskrivning av hur och när projektledaren planerar att kommunicera med intressenter Projekt 1 och projekt 2 Projekt 1: Målet med projektet var att förbättra projekthanteringen inom produktionsenheten för att bli mer professionella med arbetet i projektform. Det upphandlade IT-verktyget Antura Projects skulle också anpassas och implementeras för projektledar- och projektkontorsfunktionen. Projekt 2: Målet med projektet var att införa ett verktyg som underlättar för alla verksamheter inom landstinget att definiera sina kritiska processer och skapa kontinuitetsplaner, d.v.s. ta fram reservrutiner för att hantera dessa processer vid störningar. Därigenom förväntas verksamheten bli mer motståndskraftig mot oplanerade händelser vilket i sin tur kan leda till ökad säkerhet för patienterna och färre vårdskador. 5 av 13

14 1. Styrning av projektets omfattning Syfte och mål med ett projekt ska definieras tidigt i projektet alternativt innan uppstart. Målbilden bör kommuniceras löpande. Vidare bör målbilden löpande verifieras och eventuellt revideras genom beslut i t.ex. styrgruppen. Iakttagelser Projekt 1 Syfte och mål är väldefinierade med tydliga leverabler i projektplanen, d.v.s. vilka produkter som ska levereras och när leveransen ska ske. Exempelvis är framtagning av en ny projektmodell en leverabel. Målbilden har kommunicerats löpande genom olika forum. Ett fåtal förändringar har skett i projektet under projektets gång. De förändringar som genomförts har beslutats inom styrgruppen. Styrgruppen har bestått av tre roller, projektbeställare, resursägare och projektmottagare i enlighet med landstingets nya projektmodell. Styrgruppen har varit beslutsmässig. Iakttagelser Projekt 2 Syfte och mål är väldefinierade med tydliga leverabler i projektplanen, d.v.s. vilka produkter som ska levereras och när leveransen ska ske. Exempelvis är framtagning av en handbok en leverabel. Målbilden har kommunicerats löpande genom olika forum. Ett fåtal förändringar har skett i projektet under projektets gång. Styrgruppen har tagit beslut och agerat genom att pausa projektet då första leveransen inte bedömdes bli lyckosam. Till styrgrupp utsågs ordinarie säkerhetsgrupp inom organisationen för landstingets säkerhetsarbete. Styrgruppsmöten ingick därmed i ordinarie säkerhetsgruppsmöten med en punkt på agendan främst för avrapportering av projektet. Projektet har även haft en mindre informell styrgrupp. Revisionell bedömning Projekt 1: Styrningen av projektets omfattning har varit god och styrgruppen bedöms som effektiv. Syfte och mål med projekten har definierats tidigt i projektet. Målbilden har kommunicerats löpande och styrgruppen har varit beslutsmässig. Projekt 2: Styrningen av projektets omfattning har i stort varit god. Målbilden har kommunicerats löpande. Dock har inte styrgruppen varit optimal. Det saknades en väl avgränsad styrgrupp, men styrgruppen har varit beslutsmässig vid ändring i projektet. 6 av 13

15 2. Intressenter är delaktiga Till vilken grad projektet har omhändertagit och beaktat de som berörs av projektet. Iakttagelser Projekt 1 De som berörs av projektet har beaktats genom en intressentanalys där ett flertal intressenter har identifierats. Projektet har avslutats i förtid beroende på att några intressenter ville ta del av resultatet i förtid för att starta upp ett landstingsövergripande projekt utifrån detta projekt. Iakttagelser Projekt 2 Det har inte gjorts någon intressentanalys, men genom en stor referensgrupp kom projektet i kontakt med flertalet intressenter. En kommunikationsplan togs fram, men genomfördes inte fullt ut. Det går inte att utläsa i dokumentation hur kommunikationen och involveringen av intressenterna är gjorda. Revisionell bedömning Projekt 1: Intressenterna har beaktats och deras delaktighet bedöms som god. Projekt 2: Intressenternas delaktighet bedöms som delvis god. I dokumentationen saknas hur de olika intressenterna skulle involverats. 3. Projektgruppen är effektiv Framgångsrika projekt etablerar en effektiv projektorganisation där resursallokering, internkommunikation inom projektet och kunskapshantering hanteras. Iakttagelser Projekt 1 Projektorganisationen var genomtänkt utifrån kunskapsbehov. Den bestod av tre personer (projektledare, en resurs och en konsult). Resursen kunde inte fullfölja projektet, varvid styrgruppen bedömde att resursen inte skulle ersättas. Detta medförde att projektledaren fick ett större arbetsmängd. Något resurskontrakt har inte upprättats. Styrgruppen bedömde att det inte behövdes eftersom resursägaren fanns med i styrgruppen. Projektet har haft två referensgrupper. Referensgrupperna har varit stödjande i framtagning av resultatet ( nya projektmodellen). En av referensstyrgrupperna bestod av produktionsenhetens ledningsgrupp som varit stödjande för Iakttagelser Projekt 2 Projektorganisationen var genomtänkt utifrån kunskapsbehovet. Projektorganisationen bestod av fyra personer (projektledare, tre resurser från olika stödoch sjukvårdande centrum). Något resurskontrakt har inte upprättats. Styrgruppen bedömde att det inte behövdes eftersom det fanns en muntlig överenskommelse mellan resursägaren och styrgruppen. Projektet har haft en referensgrupp. Referensgruppen har varit stödjande i framtagning av resultatet (utbildning och handbok för kontinuitetsarbete). Referensgruppen bestod delvis av styrgruppsmedlemmar samt representanter från olika enheter i landstinget. 7 av 13

16 styrgruppen. Den interna kommunikationen har dokumenterats i IT-verktyget Antura. Projektklimatet uppges ha varit gott. Projektgruppen hade kunskaper i projektstyrning. Styrgruppen utbildades i styrgruppsarbete för att kunna agera som en styrgrupp enligt landstingets nya projektmodell. Den interna kommunikationen har delvis dokumenterats i IT-verktyget Antura. Det togs också fram en webbplats för kommunikation och information för de personer som ska stödja framtagning av kontinuitetsplaner i verksamheterna. En omfattande kommunikationsplan, har tagits fram, men den genomfördes inte fullt ut. Projektdeltagarna utbildades inom området för att få nödvändig kompetens. Styrgruppen utbildades i den metod som togs fram i projektet (kontinuitetsmetoden). Några i styrgruppen deltog även i den första utbildningen och de ingick i referensgruppen. Beslut togs att inte godkänna den utbildningen utan den arbetades om. Styrgruppen och referensgruppen har delvis utgjorts av samma personer. Revisionell bedömning Projekt 1: Projektet har etablerat en effektiv projektorganisation (projektdeltagare, styrgrupp och referensgrupp) där resurssäkringen har hanterats i styrgruppen. Internkommunikationen har dokumenterats och kunde följas. Behovet av relevant kunskap inom projektorganisationen har beaktats och projektet har haft en stödjande referensgrupp. Projekt 2: Projektet har etablerat en effektiv projektorganisation (projektdeltagare, styrgrupp samt referensgrupp) där resurssäkringen har hanterats i styrgruppen. Styrgrupp och referensgrupp har delvis bestått av samma personer, vilket ger en otydlighet och bedöms inte som optimalt. Internkommunikationen har inte dokumenterats fullt ut. Behovet av relevant kunskap inom projektorganisationen har beaktats. 4. Aktiviteter och tidplaner är välgrundade Ett projekt ska ha adekvata tidplaner som löpande följs upp mot förväntat resultat. Fokus bör även vara på kostnader, kvalitet och leveranser. Iakttagelser Projekt 1 IT-verktyget Antura har använts för att dokumentera projektaktiviteterna. Där fanns tidplaner med aktiviteter som följdes upp löpande. Vidare fanns riska- Iakttagelser Projekt 2 IT-verktyget Antura har delvis använts för att dokumentera projektaktiviteterna. Verktyget har inte använts fullt ut då det inte var tillgängligt vid start av pro- 8 av 13

17 nalyser, styrgruppsmötesprotokoll, projektmål samt effektmål. Projektet hade en detaljerad budget som följts upp löpande. Den löpande uppföljningen av förväntat resultat kvalitetssäkrades av referensgruppen. jektet. De viktigaste delarna fördes dock över i Antura. Projektet blev försenat p.g.a. att den första projektutbildningen inte godkändes. Det fanns inte en tydlig budget som projektledaren ansvarat för. Projektledarens tid har ingått i budgeten, men inte deltagarnas tid. Anledning var att projektet delvis har hanterats som ett ordinarie utvecklingsuppdrag. Den löpande uppföljningen mot förväntat resultat, vem/vilka som skulle kvalitetssäkra leveransen, framgår inte tydligt i dokumentationen. Styrgruppen anser dock att de har haft den rollen. De personer som ska stödja verksamheterna i framtagandet av kontinuitetsplaner ansåg att en kvalitetssäkring även skulle ha gjorts i form av en pilot för att testa införandet av metoden i verksamheterna. Revisionell bedömning Projekt 1: Projektet bedöms ha haft en god kontroll över aktiviteter och tidplaner. Det fanns god spårbarhet i dokumentationen av vem som godkänt vad. Projektbudgeten var i balans och överskreds inte. Projekt 2: Projektet har till större del haft en god kontroll över aktiviteter och tidplaner utifrån projektets storlek och omfattning samt att de viktigaste delarna av dokumentationen fördes över till Antura. Dock innebär detta att projektet delvis varit svårt att granska eftersom dokumentationen var sparsam. Alla kostnader i projektet har inte beaktats i budgeten. Enligt god praxis bör alla kostnader ingå. Kvalitetssäkringen av leveransen var i stort god, men en pilot kunde med fördel ha genomförts för att se om införandet av metoden i verksamheterna fungerade som tänkt. 9 av 13

18 5. Styrning av projektets risker Riskanalys ska inom projektet behandla hur identifikation, värdering, analys och uppföljning av risker beaktats. Iakttagelser Projekt 1 Risker har identifierats, värderats, analyserats och dokumenterats samt följts upp i styrgruppen. För de risker som har fått en hög riskfaktor togs det fram en åtgärdsplan. Där framgick även vem som var ansvarig för riskeliminering. Iakttagelser Projekt 2 Initialt gjordes en riskbedömning och tre risker identifierades och värderades. I risklistan framgick vem som var ansvarig för riskeliminering. Ingen åtgärdsplan gjordes dock för den risk som bedömdes hög. Det saknas dokumentation på uppföljning av de risker som identifierades. Revisionell bedömning Projekt 1: Styrningen av projektets risker har varit god. Riskerna har identifierats, värderats, analyserats och följts upp. Projekt 2: Styrningen av projektets risker har några brister. Risker har identifierat och värderats, men analys och uppföljning har inte beaktats i tillräcklig omfattning. 6. Verksamhetsnyttan realiseras Ett projekts syfte bör vara förankrat i verksamheten och verksamhetsnyttan bör vara tydligt definierad. Iakttagelser Projekt 1 Syftet har förankrats i verksamheten genom olika forum. Effektmål har tagits fram för projektet och effektmålsägare har utsetts som ska följa upp effektmålen enligt fastställd tidplan. Det har inte tagits fram någon beräkning på de förväntade effektmålen (vinsterna). Beslut togs att inte ta fram en detaljerad beräkning av effektmålen, men den grova uppskattningen var att effektvinsterna kommer överstiga projektkostnaderna. Det framgår vem som ska förvalta leveransen men det saknas en plan på hur leveransen ( nya projektmodellen) ska förvaltas. Iakttagelser Projekt 2 Syftet har förankrats muntligen i verksamheterna genom olika forum och projektet uppgavs ha haft en hög prioritet. Det har inte tagits fram några dokumenterade effektmål och det har inte tagits fram någon beräkning på de förväntade effektmålen. I intervjuerna beskrivs dock några av de nyttor som projektet ska ge. De som intervjuade hade delvis olika syn på vilka nyttor som skulle uppnås. Planen för att se att verksamheterna tar fram kontinuitetsplanerna ska följas upp genom den egenkontroll som normalt görs vid uppföljning av landstingets säkerhetsarbete. 10 av 13

19 Det saknas en plan för hur projektets leveranser ska förvaltas. Förvaltare var inte utsedd vid projektstarten. Anledningen var att den som skulle förvalta projektet inte tillrätt sin tjänst vid projektstarten. Revisionell bedömning Projekt 1: Beskrivning av hur verksamhetsnyttan ska realiseras har en del brister. Det saknas konkreta beräkningar av de effekter (vinster) som projektet ska ge. Positivt är att projektet har förankrats inom berörd verksamhet. Projekt 2: Beskrivning av hur verksamhetsnyttan ska realiseras har större brister. Dokumentation av verksamhetsnyttan saknas. Effektmål och beräkning av dessa har inte tagits fram. Det finns inte en entydig bild av vilka nyttor projektet har. Förvaltare av projektet har inte angivets i projektplanen, men det fanns en anledning till detta. Positivt är att projektet hade förankrats inom berörda verksamheter Sammanfattande bild av projektens styrning Likheten mellan de både projektet är att området Verksamhetsnyttan inte varit tydligt definierat. I projekt 2 finns några fler brister. En anledning kan vara att det inte fanns tillgång till projektstyrningsverktyget Antura och landstingets nya projektmodell vid projektstarten. Båda projekten uppges som lyckosamma av projektbeställarna och projekten har letts av erfarna projektledare. Bild: Övergripande resultat för de båda projekten som granskats. Till vänster projekt 1 och till höger projekt Projektplan A och projektplan B Granskningen av de två projektplanerna för pågående landstingsövergripande projekt har, som tidigare framgått, varit övergripande. Inga intervjuer eller genomgång av projektdokumentation har gjorts. En muntlig övergripande genomgång med projektbeställare och projektledare har dock gjorts för projektplan A. 11 av 13

20 För projektplan A har vi inte gjort någon bedömning. I projektet används en annan projektmetod som kräver genomgång av projektdokumentation och kompletterande intervjuer även för att kunna göra en grov bedömning. Projektplanen hänvisar också till ytterligare detaljerade dokument, vilka vi inte tagit del av. Syftet med projektet är att ta fram ett nytt övergripande informationssystem för landstinget. Informationssystemet ska underlätta och göra det enkelt för användarna att hitta, använda och analysera information och statistik för verksamhetsuppföljning, verksamhetsstyrning och beslutsfattande. För projektplan B har vi gjort en grov bedömning av de granskningsområden som går att bedöma utifrån projektplanen. De områden som inte går att bedöma har gråmarkerats - område 2 (Intressenter är delaktiga), område 4 (Aktiviteter och tidplaner är välgrundade) och område 5 (Styrning av projektets risker). Syftet med projektet är att beskriva och implementera gemensamma processer för hantering av projekt som bedrivs inom landstinget. De gemensamma processerna ska vara applicerbara för såväl landstingsövergripande som för mer lokala projekt som bedrivs inom en produktionsenhet. Vidare ska förslag till projektkontor samt ett forum tas fram som hanterar, dvs. koordinerar och prioriterar och tar nödvändiga beslut kring landstingsövergripande projekt. 1. Styrning av projektets omfattning Syfte och mål med ett projekt ska definieras tidigt i projektet alternativt innan uppstart. Iakttagelser Projektplan B Syfte och mål framkommer tydligt i projektplanen. Projektplanen har tydliga avgränsningar och tydliga leveranser som är tidsatta. En intressentanalys är gjord. I styrgrupp finns de roller som ska finnas i en styrgrupp. 3. Projektgruppen är effektiv Framgångsrika projekt etablerar en effektiv projektorganisation där resursallokering, internkommunikation inom projektet och kunskapshantering hanteras. Iakttagelser Projektplan B I projektgruppen ingår projektledare och konsult från ett avslutat projekt (projekt 1 i denna granskning). I styrgruppen ingår beslutsfattare och resursägare från flertalet produktionsenheter). Ansvariga har utsetts inom de olika delområdena i projektet. 12 av 13

21 6. Verksamhetsnyttan realiseras Ett projekts syfte bör vara förankrat i verksamheten och verksamhetsnyttan bör vara tydligt definierad. Iakttagelser Projektplan B I projektplanen framkommer att det är tre effektmål som ska uppnås, samt när de ska vara uppnådda. Det framkommer inte hur mätningen av effektmålen ska göras. Det framkommer heller inte vem som är ägare av effektmålen Revisionell bedömning Vår bedömning utifrån projektplan B är att det finns förutsättningar för en ändamålsenlig styrning av projektet, men att området avseende verksamhetsnyttan, i likhet med granskade projekt, inte är tillräckligt definierad. Det som saknas är beräkningar av de vinster (effekter) som projektet ska ge. Sammanfattningsvis visar resultatet av de granskningsområdena som kan bedömas att de väl överensstämmer med resultaten av de granskade projekten. Bild: Övergripande resultat för projektplan B. De områden som inte går att bedöma har gråmarkerats. 13 av 13

22 Landstingets revisorer SÄNDLISTA Revisionsskrivelse PROJEKTSTYRNING Landstinget i Östergötland Landstingsfullmäktiges presidium Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientnämnden Trafiknämnden Regionsjukvårdsnämnden (1 ex till varje ledamot i LF:s presidium) (1 arkivex i pappersform) (1 arkivex i pappersform) (1 arkivex i pappersform) (1 arkivex i pappersform) (1 arkivex i pappersform) Gruppledarna för: (endast e-post) Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Moderaterna Vänsterpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Vrinnevilistan Sverigedemokraterna Landstingets ledningsgrupp och ledningsstab: (endast e-post) Landstingsdirektör Ekonomidirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör Chefläkare/utvecklingsdirektör Vårddirektörer HR-direktör Landstingssekreterare Registrator Redovisnings- och finanschef 1

23 Landstingets revisorer Produktionsenhetscheferna för: (endast e-post) Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland Närsjukvården i västra Östergötland Närsjukvården i östra Östergötland Närsjukvården i Finspång Hjärt- och medicincentrum Diagnostikcentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Sinnescentrum Tandvård Folktandvården i Östergötland Utbildning Lunnevads folkhögskola Naturbruksgymnasiet i Östergötland Övrig verksamhet Centrum för hälso- och vårdutveckling FM-centrum Informationscentrum IT-centrum Resurscentrum Upphandlingscentrum Katastrofmedicinskt centrum 2

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport Revisionsrapport Projektstyrning Landstinget i Östergötland Linda Sandelin IT-specialist Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor 26 aug 2013 Projektstyrning Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Anna Bengtsson 2013-03-14 LiÖ 2013-181 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland Landstingets

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Styrning av landstingets BI-projekt. Landstinget i Östergötland

Styrning av landstingets BI-projekt. Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Styrning av landstingets BI-projekt Landstinget i Östergötland Linda Sandelin Specialist projektstyrning Mårten Ericson Specialist projektstyrning Eva Andlert Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Ledningsstabens kommentar till revisonsrapport avseende Styrning av landstingets BI-projekt

Ledningsstabens kommentar till revisonsrapport avseende Styrning av landstingets BI-projekt Ledningsstaben Bilaga sida 1 2014-02-13 LiÖ 2013-1360 Ledningsstabens kommentar till revisonsrapport avseende Styrning av landstingets BI-projekt Revisionsrapporten syftar till att besvara revisionsfrågan:

Läs mer

Revisionsrapport: Arbetsmiljöarbetet inriktning mot hot och våld i primärvården

Revisionsrapport: Arbetsmiljöarbetet inriktning mot hot och våld i primärvården BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Cecilia Wiberg 2013-04-25 LiÖ 2013-327 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport: Arbetsmiljöarbetet inriktning mot hot och våld i primärvården Landstingets revisorer har

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial följsamhet till regler kring fordonsanvändning

Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial följsamhet till regler kring fordonsanvändning BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-09-27 LiÖ 2013-787 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial följsamhet till regler kring fordonsanvändning Ledningsstabens

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Revisorernas arbetsordning för år 2017

Revisorernas arbetsordning för år 2017 1 (5) Revisorernas arbetsordning för år 2017 I revisorernas reglemente anger fullmäktiges sina krav på revisorerna. Reglementet kompletterar reglerna i kommunallagen och den praxis för kommunal revision

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter

Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter Revisionsrapport Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Linda Sandelin IT-specialist Eva Andlert Cert. Kommunal revisor Landstinget i Östergötland 2013-01-23

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget Rapport nr 11/2014 November 2014 Eva Röste Moe, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Diarienummer:

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Revisionsrapport - Produktionsplanering

Revisionsrapport - Produktionsplanering BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Martin Magnusson 2015-09-28 Dnr: RS 2015-271 Regionstyrelsen Revisionsrapport - Produktionsplanering Regionens revisorer har genomfört en granskning för att bedöma om

Läs mer

Revisionsrapport Projektstyrning Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Projektstyrning Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Projektstyrning Hudiksvalls kommun Torsten Sjöström Okt 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Bakgrund 2 2 Revisionsfråga 2 3 Metod 3 4 Definition av begreppet projekt 3 5 Avgränsningar

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Eva Ogensjö, Cert. kommunal revisor Anders Larsson Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor Miljöarbetet Region Östergötland 27 januari 2015 Miljöarbetet Innehållsförteckning

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Revisionsrapport Patientdelaktighet Landstinget i Östergötland Eva Andlert Lars Högberg Eva Ogensjö Certifierade kommunala

Revisionsrapport Patientdelaktighet Landstinget i Östergötland Eva Andlert Lars Högberg Eva Ogensjö Certifierade kommunala www.pwc.se Revisionsrapport Eva Andlert Lars Högberg Eva Ogensjö Patientdelaktighet Landstinget i Östergötland Certifierade kommunala revisorer 10 april 2014 Patientdelaktighet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Investeringsprocessen för medicinteknisk utrustning

Investeringsprocessen för medicinteknisk utrustning Revisionsrapport Investeringsprocessen för medicinteknisk utrustning Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Eva Ogensjö Certifierad kommunal revisor Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Landstinget

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Patientdelaktighet

Revisionsrapport Patientdelaktighet BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Martin Magnusson 2015-02-16 Dnr: RS 2015-214 Regionstyrelsen Revisionsrapport Patientdelaktighet Regionens revisorer har genomfört en granskning för att bedöma ändamålsenligheten

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Chef- och ledarutveckling

Chef- och ledarutveckling Chef- och ledarutveckling Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-03-24 Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Styrning EU-projekt Krokoms kommun 2009-03-04 Anneth Nyqvist 2009-03-04 Maj-Britt Åkerström Anneth Nyqvist Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Beredning av beslutat investeringsutrymme

Beredning av beslutat investeringsutrymme PROMEMORIA Beredning av beslutat investeringsutrymme JANUARI 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Västerbottens läns landsting Diarienr: REV 52:2-2015 Sidan 1 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer