Bättre effekt på projekt. Hur underlättas en projektledares arbete?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre effekt på projekt. Hur underlättas en projektledares arbete?"

Transkript

1 Bättre effekt på projekt. Hur underlättas en projektledares arbete? Ledarskap och medarbetarutveckling i ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv VT 2011, Centrum för arbetsvetenskap Ett 7,5 poängsarbete av Bertil Andrén, Benny Jensen och Hans Sjöberg 1

2 Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte 3 Definitioner av viktiga begrepp 3 Presentation av verksamheterna 4 Metod 7 Resultat 7 - Beslut och förutsättningar 7 - Möjligheter och resurser 8 - Kommunikation och uppföljning 8 Diskussion 9 Slutsatser 10 Reflektion 12 Litteraturförteckning 13 Appendix 1 Enkät 14 2

3 Inledning I organisationer och företag så är ledarskap på alla nivåer, från företagsledning till projektledning, en av nyckelfaktorerna för framgång och överlevnad. Hur ledarskapskulturen såsom processer för beslutsfattande och kommunikation, ser ut i våra olika företag påverkar resultatet. Detta är bakgrunden till vårt projekt där en del av detta studerats. Projektledning är något som alla ledare är involverade i oavsett typen av verksamhet. En person som leder projekt behöver nödvändigtvis inte vara en chef men projektledarrollen innebär arbetsuppgifter som är lika de som en linjechef utför. Ledningen för organisationen/företaget kan involveras som styrgrupp, mottagare av resultatet, resursägare eller kommunikatör för förändringsarbetet till övrig organisation. Därför tror vi att hur engagerade och ansvarstagande ledningen är i ett förändringsarbete är av största betydelse för förändringens slutliga resultat. Därför vi vill vi undersöka hur kommunikationsoch beslutsstruktur kan påverka arbete och resultat i ett förändringsarbete och projekt. För att få ett hanterbart område att undersöka så har vi begränsat det till att välja tre företag som vi besöker och genomför en studie kring en ganska vanlig situation. Vi tar som utgångspunkt hur projekt/ändringar bedrivs och hur situationen är för den person som har ansvaret dvs : Projektledaren. En projektledare kan vara en speciellt utsedd medarbetare eller ofta samma person som den ordinarie linjechefen (Mindre bolag). En förutfattad mening vi gick in i arbetet med var att det skulle finnas en del att förbättra kring projektstyrning i företagen. Syfte Syftet med projektet är att jämföra hur kommunikations och beslutskulturen ser ut på de undersökta företagen och hur denna påverkar möjligheten att driva förändringsarbete, genom att studera projektledarens situation. Frågan vi vill ha svar på är hur projektledarens möjligheter påverkas av organisationens besluts och kommunikationskultur. Definitioner av viktiga begrepp I Bolman & Deal (2003). Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (sid 368) beskrivs beslutsfattande och kommunikation i fyra olika tolkningar. Där anges vitt skilda definitioner som nog sällan förekommer renodlat. Det som vi i rapporten menar med beslutskultur är organisationens sätt att fatta och följa upp beslut. Det som vi i rapporten men med kommunikationskultur är organisationens sätt att kommunicera mål, beslut och resultat. Övriga begrepp som förekommer i rapporten är: Projektmål = De för projektet specifika målen. Exempel: Skapa och implementera en ny process. 3

4 Effektmål = De effekter som linjeorganisationen skall uppnå med hjälp av förutsättningarna som ett projekt levererar. Exempel: Den nya processen ska ha x% högra kapacitet än den gamla. Projektmål= De mål som projektorganisationen har. Dessa mål skall linjeorganisationen använda för att uppnå effektmålen. Linjeorganisation= Den permanenta organisationsstruktur företaget har. Projektkunskap = Erfarenhet att arbete i en projektstyrningsmodell med planering, resurssäkring samt leveranstider i ett gate system (Gate = tidpunkter då projektet stannar upp och kontrollerar att allt är klart för fortsatt arbete). Projektorganisation = En temporärt utsedd tvärfunktionell organisation som arbetar under en bestämd tid, med bestämd budget mot ett bestämt mål. Projektmodell = Den beskrivning/definition av projekt samt metod för att arbeta i projekt som organisationen valt. Projektstyrningsverktyg = De hjälpmedel som organisationen ger projektledaren i form av rutiner/instruktioner, administrativa hjälpmedel och andra stöd för projektets genomförande. Förändringsledare = Den person som leder en förändring i verksamheten där förändringen inte klassats som tillräckligt stor eller komplex för att starta ett projekt. Alltså den körs ej med projektorganisation eller enligt projektmodell. Projektledare = Den person som leder en förändring i verksamheten där förändringen klassats som tillräckligt stor eller komplex för att starta ett projekt. Alltså den körs med projektorganisation och enligt projektmodell. Presentation av verksamheterna FÖRETAG X Ett företag med djupa rötter i Sjuhäradsbygdens textila historia. Sedan 1846 och framåt så har företaget överlevt genom att anpassa sig till marknadens förutsättningar och består idag av ett antal affärsområden fördelat på 3 företag. Ett moderföretag i Finland och två företag utanför Borås varav ett med stor produktion. Projektet rör endast företaget med produktion och försäljning och det är ett i högsta grad internationellt företag. Den största delen av produktionen (ca 95% ) exporteras till mer än 60 olika länder. Anläggningen rymmer ett komplett textilt beredningsverk, det enda som är kvar i Sverige, och är en processindustri. Det betyder t.ex. att produktionen är igång dygnet runt med endast ett avbrott under helgerna och att alla anställda representerar ett väldigt brett spektrum av kompetenser. Produkten är väv för invändigt solskydd varav största delen är rullgardiner. Kunderna är företag som tillverkar färdiga rullgardiner. Den genomsnittliga profilen på företagets personal om totalt 140 personer är relativt hög ålder och en blandad utbildningsnivå från grundskolenivå till högskolekompetens. Företaget har en låg personalomsättning. 4

5 Projekt genomförs inom många olika områden. Allt från utveckling av nya produkter och processer till energibesparing. Formerna och förutsättningarna för projekten är därmed högst varierande vilket har gjort att de administrativa stöden och rutinerna inte är färdigutvecklade ännu FÖRETAG Y Vi har också genomfört intervjuer på ett företag med förändrings och projektverksamhet där verksamheten är uppbyggd som en komplett fabrik med lokal ledningsgrupp. Funktionerna är bland annat tung montering, logistik, HR, ekonomi och teknisk utveckling av både produkt och process. Företaget har funnits i Boråstrakten sedan 70 talet och är en del av en större koncern med liknande produktion på flera ställen i både Sverige och utlandet. Vår åsikt efter undersökningen är att företaget historiskt har fungerat relativt autonomt och först nu på senare tid börjar de olika enheterna att jämföras med varandra vilket har medfört en ökad intern konkurrens. Den genomsnittliga profilen på företagets personal är relativt hög ålder och utbildningsnivå på gymnasie eller grundskolenivå men med visst inslag av högskolekompetens. Anställningstiden tenderar till att vara lång. Företaget har ca 380 anställda. Visualiserad modell för att driva förändringsarbete finns framtagen sedan 2005 men är inte helt införd och förankrad i organisationen. Gamla metoder för förändringsstyrning eller avsaknad av styrning stör fortfarande processerna för förändring i företaget. Organisationens kompetens kring projektstyrning är varierande på alla nivåer. Företaget har endast en tillsatt projektledare vilket är för lite. Därför används även andra personer ur organisationen som projektledare om projektets innehåll går i samklang med personens ordinarie arbetsområden, tex Logistik. En ägare i företagets ledningsgrupp väljs som i sin tur skall specificera uppdraget för vald projektledare. Ägaren blir ofta styrgruppsordförande. En styrgrupp väljs som skall hjälpa till med projektets framfart och resurssäkring. Efter detta talar projektledaren om vilken projektgrupp som behövs för att lösa uppgiften. Styrgruppen beslutar om projektorganisation, ekonomi, målkvalitet och tidplan är ok, varefter projektet kan starta. Detta är den ideala processen som inte alltid följs. Företag Z Intervjuer är även genomförda på ett globalt tjänsteföretag som finns inom transport, återvinning, infrastruktur och byggsektorn. Företaget har en gammal historia i Sverige med start 1939, under åren har företagets inriktning och ägarbild ändrats. Idag är företaget världsledande på att erbjuda kundnära transporttjänster. Idag är den Svenska delen störst i Nordeuropa och är delad i två grenar, transport på järnväg eller landsväg. Den del som arbetar med landsvägstransporter är indelad i regionella affärsområden som har en stor egen beslutsfrihet och följer en företagsövergripande affärsplan. Flertalet projekt och större ändringar drivs parallellt över hela landet. 5

6 Inom transport/kollektivtrafikbranchen i Sverige finns en lång tradition av kommunal drift, där regleringen och förutsättningarna varit samma under många år. Från mitten av 90 talet skedde avregleringar, sedan dess sker upphandlingar av trafiken där beställaren är kommuner/trafikhuvudmän och leverantören är flertalet privata transportföretag en del stora globala, andra lokala. Längden på en upphandlingsperiod varierar men är oftast 8 10 år, då stora investeringar i fordon och infrastruktur måste kunna fördelas på driftåren. Åldersfördelningen inom bolaget ser väldigt olika ut beroende på vilka grupper som studeras Förarpersonalen har en medelålder på ca 43 år. Andelen personer som har högskolebakgrund är även den olika fördelad. Ledningsgrupper och staber har en blandning av så kallade långvägare och personal med högre skolning oftast inom ekonomi och personaladministration, inom teknikorganisationen lutar utbildningen mot maskinteknik/fordonsteknik, Bolaget är stort med ca personer anställda globalt, av dom arbetar strax över 5000 i Sverige. Förarpersonalen är i sig intressant i sin sammansättning, flertalet mycket högt skolade finns men kan ha en utomeuropeisk examen, och har inte validerat denna mot en motsvarande svensk. Ibland förarpersonalen med nordisk bakgrund finns många med endast grundskolekompetens. Arbetsmetodiken och kunskapen hos personerna som är projektledare/chefer ute i landet på företag Z skiljer stort, även förutsättningarna och resurserna lokalt. I vissa fall kan projekt drivas av central teknikorganisation där projektkunskap och kompetens kring förändringsarbete finns, och i annat fall är lokal chef ansvarig, personen kan vara mycket kunnig i det område som han/hon ansvarar dvs, trafikdrift för men är då ibland mycket begränsade i just projektkunskap. En tydlig och bra projektstyrningsmodell finns, men fåtalet är utbildade och kunniga i hur denna skall användas, kunskapen finns oftast centralt på Huvudkontoret och detta gör att kravbilden kan se olika ut beroende på var i landet projektet drivs. Inom företag Z har intervjuer utförts på personal från olika delar/orter inom organisationen. Intervjuerna pekar på att det är stor skillnad i kunskap kring hur ett projekt bedrivs, trots att en beslutad projektstyrningsmodell finns tillgänglig. Resultatet är att förväntningar på projekt som drivs på annan ort ute på affärsområdena blir högt ställda gällande struktur och rapportering, men kompetensen är lägre. Detta ger svårigheter i framtagning av projektmål, delmål och milstolpar i tidplaner. Det som vår grupp kan se är att företagen kan tjäna mycket på att genomföra utbildningar i projektkunskap för alla användare främst chefer/ledare, förväntningarna på chefen/ledaren att denna skall kunna arbeta i projekt utan utbildning är tyvärr att hoppas på för mycket men som vi ser vanligt förekommande. 6

7 Metod Vi besökte företagen och genomförde intervjuer med ledare men främst projektledare. Frågeställningarna kretsade främst kring de förutsättningar som kommunikations och beslutskulturen i ledningsstrukturen ger förändring och projektarbetena. Med frågorna i bifogad enkät som grund görs intervjun. Då frågorna och dess svar är beroende av alla förstår frågeställningarna så är intervjuerna personliga och enskilda. Viktigt är att få en diskussion runt varje fråga och utveckla frågeställningen efter den enskildes förutsättningar. Intervjuer har genomförts på 4 personer per organisation. Någon fick utföras på distans via tfn/mail. Det visar sig att man får bättre kommentarer/svar om den utfrågade får vara anonym vilket gör att de enskilda svaren inte redovisas eller något annat som kan röja identiteten. Svaren analyseras och diskuteras sedan med utgångspunkt från kurslitteratur och egna erfarenheter. Resultat Frågan vi ville ha svar på är hur projektledarens möjligheter påverkas av organisationens besluts och kommunikationskultur. Nedan så redovisas resultaten av intervjuerna samlat. Beslut och förutsättningar I två av företagen såg vi en tendens till att ledningen ofta delade ut uppdraget muntligt på en ganska grov målnivå och där sedan beslut om uppstart och effekter i organisationen ofta inte dokumenterades ordentligt. I det tredje företaget visade svaren att man ansåg att ledningen ofta var ganska bra förberedda med vad man ville ha ut för effektmål innan uppdraget delades ut, men pga kompetensskillnader blev formuleringen och målsättningen ändå oklar. Gällande om tillräckligt med tid och resurser ges för att ordentligt utarbeta mål och planer för förändringsarbetet var svaren ganska blandade på alla företagen, både positiva och negativa. Den övervägande åsikten var att organisationen hade svårt att särskilja projekt och effektmål, alltså vilka förutsättningar som projektet skulle leverera och vilka förändringar den ordinarie linjeorganisationen sedan skulle genomföra. Förståelsen för effekten av att ändra effektmål under projektets gång ansågs också ganska låg. På alla tre företagen ansåg man att ledningens och styrgruppernas kunskap under projektets gång angående projekt och effektmål kunde vara bättre, vilket också medförde att hjälpen från ledningen att kommunicera och förankra projektmål och resursbehov i organisationen skulle kunna vara bättre. Svaren visade att en beslutad projektstyrningsmodell fanns på företagen vilket var till stor hjälp men att kompetensen kring modellen borde vara betydligt bättre i organisationerna. 7

8 Om målbeskrivningen är oklar för vilken effekt förändringen skall ha i organisationen medför detta som vi ser det att det blir personrelaterat hur noggrann målbeskrivningen för effekterna i organisationen blir. Alltså, är projektledaren tillräckligt erfaren eller har pondus nog att stanna upp i projektstarten och avkräva en noggrannare målbeskrivning eller kör ledaren projektet vidare med otydliga mål. Det samlade intrycket från intervjuerna är att sättet ledningen kommunicerar, fattar och dokumenterar uppgift och beslut i den här situationen är vitalt för slutresultatet. Flera exempel på svårigheter med otydliga projektplaner kom upp vid intervjuerna. Med klara effektmål och väldokumenterade beslut får projektet lättare att ställa upp projektmål för att nå rätt resultat och det blir lättare för organisations/ företagsledningen att fokusera på beslutade aktiviteter och fördela resurser långsiktigt mellan olika förändringsaktiviteter. Det blir också lättare för projektet att avgränsa arbetsinnehållet i arbetet när nya krav om nya effekter efter projektet uppkommer allt eftersom. Möjligheter och resurser Vi ser tydligt att personer som anser sig ha fått tillräckligt med tid och resurser för planering och målsättning i förändringsarbetet också anser sig ha fått ett bättre resultat än övriga. Detsamma gäller för resurserna under projektets gång. Där resurser fick möjlighet att arbeta ostört i projektet såg man ett bättre slutresultat än där projektledaren återkommande var tvungen att försvara resurserna. Ofta när en högre chef har haft ett projekt är bilden av resultatet mer positivt. En reflektion på detta kan vara att en sådan person också styr över de resurser som han behöver för förändringsarbetet. Man märker att effektiviteten i projekten går ner en del om hela organisationens kunskaper kring skillnaden mellan projekt och effektmål är dåliga. Likaså om effektmålen ändras under projektets gång. I intervjuerna så är det tydligt att detta med skillnaden mellan projekt och effektmål kan vara en källa till förvirring. Mycket tid måste läggas ner på att förklara mål och hålla undan felaktiga arbetsuppgifter från projektet samt att vid behov kräva omplanering av projektet. Även här blir det personrelaterat hur mycket en projektledare orkar kräva och stå emot inkommande krav. Kommunikation och uppföljning En engagerad verksamhetsledning som strukturerat och aktivt kommunicerar och förankrar projektets behov och mål är viktiga för både resurssäkring och mottagande i den ordinarie organisationen. Ofta var ledningens medverkan mer aktiv på styrgruppsmöten och kring införandet av projektmålen. Projektledaren sköter ofta den praktiska kommunikationen med övrig organisation som resursägare och mottagare. Det fanns i alla tre organisationerna signaler om brister i uppföljningen vilket är särkilt viktigt för de projektledare som inte direkt styr över de resurser som ingår i projektet. Eftersom projektledaren inte är chef över sina resurser är det oerhört viktigt att beslut om resurssäkring för projektorganisationen under projektets gång är ordentligt kommunicerat och förankrat. Annars tenderar projektmedlemmar att låta kontraorder från linjecheferna trumfa över direktiven från projektledaren. Detta har självklart en negativ inverkan på projektresultatet. I alla tre företagen fanns det väldefinierat stöd för projektarbete i ledningssystemet, alltså projektstyrningsmodeller. Vad vi såg var att det var mycket viktigt att dessa modeller inte 8

9 bara var dokumenterade utan att ledningen också krävde resultat och avrapportering enligt modellerna. Diskussion Det är således ledaren i form av projektledaren som vi särskilt tittar på i denna rapport. Vilka förutsättningar har den personen att utföra sitt ledarskap när man ser på det utifrån en organisations kultur. I kurslitteraturen så beskrivs ledarskapet på olika sätt 1. Den dagliga verkligheten för många ledare som ska försöka använda sig av de ledarskapsmodeller som finns beskrivs bra i 2 Livet ur chefens synvinkel. Där sägs bl.a. Bilden säger att de bör planera och organisera, men i verkligheten finner de ofta att de tvingas till nödlösningar och att de hela tiden får kämpa för att komma ikapp. De vill lösa problem och fatta beslut. Men problemen är vagt definierade och de alternativ som står till buds är mångtydiga och oklara. Den beskrivningen täcker väl in de synpunkter som vi fått in från våra projektledare. De projektledare som vi kontaktat är i sin roll mellanchefer. Det vill säga att de har att rapportera uppåt och leda nedåt. De är sällan projektledare på heltid och lever då med den ständiga konflikten mellan dagliga/akuta arbetsuppgifter och de mer långsiktiga. I samma bok 3 så poängteras att ledaren måste kunna matcha ledarperspektivet till situationen. Alla organisationer utsätts för en väldigt komplex verklighet där förutsättningar ändras allt snabbare och förmågan att kunna hantera olika ledarskapsperspektiv blir allt viktigare 4. Gert Ohlin beskriver i sin bok Rätt förutsättningar på jobbet 5 flera saker som visar på ledares behov av rätt förutsättningar. Ledarskap måste få ta tid 6 innebär att det måste finnas en acceptans för detta. För projektledare så är detta i allra högsta grad aktuellt. De som intervjuats för rapporten såg ofta detta med tid för ledarskap som ett problem. GRI rapporten Verkställande direktörer i arbete 7 visar på flera saker som vi tycker gäller för andra än verkställande direktörer. Bristen på ostörd tid (sid7) är en sådan. Tid för personlig utveckling en annan (sid 26). Båda tycker vi är saker som är viktiga att vara medveten om när ledarskapets former och förutsättningar diskuteras. Även för detta så passar intervjuernas kommentarer om tidsbrist som hand i handske. I Vinnovas rapport Chefskapets former och resultat 8 finns en sammanställning 9 med några principer för en effektiv organisation med de så nu populära Toyotas produktionsidéer. Projekthantering efter att dessa införts skulle inte ha de problem som de intervjuade ledare upplever idag som otydliga projektramar, sena ändringar, för lite tid och små resurser. En av punkterna i listan är Fatta beslut långsamt och i konsensus, så att alla alternativ övervägs. Genomför besluten fort och den ligger nära det som kallas det svenska ledarskapet. Genom 1 Bolman & Deal (2003). Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (sid 41) 2 Nya perspektiv på organisation och ledarskap (sid 366)Bolman &Deal 2003, sid SE OVAN Nya perspektiv på organisation och ledarskapbolman & Deal 2003, (sid 371) 4 SE OVAN Nya perspektiv på organisation och ledarskap (sid 382, 397) 5 Gert Ohlin (2008) Rätt förutsättningar på jobbet, sid Gert Ohlin 6 Rätt förutsättningar på jobbet, Gert Ohlin (2008, sid 40) 7 Stefan Tengblad, Verkställande direktörer i arbete (GRI-rapport 2000 sid :11) 8 Vinnova Rapport 2008:15 9 Vinnova Rapport 2008:15 (sid 81) 9

10 att först ta fram all möjlig information för bred analys och därmed skapa en förståelse och motivation för projekten. Så går genomförandet betydligt snabbare. I samma rapport så hänvisas till Zaccaro och Horn 10 som 2003 säger Eftersom ledarforskningen inte i tillräcklig utsträckning ägnat sig åt praktiska implikationer och policy, finns ganska liten hjälp för chefer att hämta i litteraturen. Det kan vi hålla med om i viss utsträckning men med Gert Ohlins bok som exempel på överbryggning mellan teori och praktik så finns det stöd för ledare att hitta. De små noterna som hittas under Tips till chefen ger direkta råd för det vardagliga agerandet. Alla tre företagen har kontakter i andra länder i form leverantörer, kunder, ägare och systerbolag. I de fall där detta kommer in i projekt så kommer det in en extra dimension i problemställningarna. Skillnader i kulturer mellan länder men också mellan företag är något som projektledaren måste hantera. I litteraturen så hittar man lite om detta i Vinnovas rapport 11. I beskrivningen av den nordiska ledarstilen så sägs bl.a. att den har en högre tillit till medarbetaren och att tillåta denne att ta beslut vilket är exempel på områden där problem kan uppstå. Slutsatser Vår slutanalys av frågeställningarna är att ledningens struktur kring kommunikation och beslut är väsentligt betydande för resultat i företagens projekt och förändringsarbete. Hur strukturen är utformad och fungerar speglar också företagets kultur. De tre jämförda företagen har skillnader i sin kultur/struktur inom det undersökta området men det finns inga större skillnader i problemen som projektledare ställs inför. Om företagets ledning har ett strukturerat sätt att dokumentera, kommunicera och följa upp tagna beslut så betyder detta att förändringsarbeten får det mycket lättare. Projektledaren behöver inte lägga ner lika mycket tid på att förklara sig i organisationen. Det finns färre oklarheter kring vilka aktiviteter som är beslutade och var resurser skall prioriteras. Det blir färre frågeställningar kring vad projektet skall leverera osv. Om ledningen på ett strukturerat och aktivt sätt medverkar i spridning och förankring av projektets mål förbättras möjligheten att efter projektslutet nå uppsatta effektmål avsevärt. Det är ledningen som har störst möjlighet att verka som språkrör för projektet eftersom de både har mest inflytande i organisationen och oftast är mottagare av lösningarna. Om beslut och förutsättningar för ett projekt är ordentligt dokumenterade och kommunicerade så har projektet mycket större möjlighet att utföra planering och måldefiniering eftersom organisationen då är med på vad som nu är fokus för organisationen, var resurser skall läggas. Det är också viktigt att rollerna är väldefinierade för olika ansvar t.ex för kommunikationen av ett projekts mål och behov till övrig organisation. 10 Vinnova Rapport 2008:15 (sid ) 11 Vinnova Rapport 2008:15 (sid 39-46) 10

11 Ett ledningssystem innehållande stöd för hur ett förändringsarbete eller projekt skall genomföras med grindar, roller och ansvar väl definierade är oerhört viktig för projektens måluppfyllnad. Ledningens uppföljning av att systemet används är viktig. Våra slutsatser utifrån det arbete vi lagt ner är att det i undersökta organisationer finns saker att göra som skulle förbättra situationen för projektledare och effektiviteten i projekten. Längre projekt och strategiarbete får lätt stryka på foten för de dagliga arbetsuppgifterna. Det är också tydligt att de projektledare som direkt styrde över sina resurser upplevde situationen som mindre pressad. Av det kan man dra slutsatsen att en nyckelfråga för lyckade projekt är att den totala resurshanteringen i organisationen är vital. Det är viktigt att man inte startar fler förändringsarbeten än vad företagets organisation klarar av. Behovet från varje projekt om hur stor andel av de totala resurserna som måste tilldelas projekten måste styra hur många projekt som startas. Det skulle i de undersökta företagen innebära att projekten blir snabbare och effektivare. På sikt behöver då det inte betyda färre projekt utan att man noggrannare väljer ut de viktigaste projekten för uppstart. Det leder ofelbart in på hur väl projektstyrningsverktygen används. Samtliga organisationer hade brister i implementeringen av sina respektive verktyg och det innebär onödigt mycket arbete. En annan slutsats som understöds av de intervjuade är att tydlighet vid beställningen/ start av ett projekt inte nog kan understrykas. Det är något som underlättar projektledarens arbete betydligt. I förutsättningarna för att vara en ledare som har tid för feedback till medarbetare och andra saker som hör ett bra ledarskap till så hör definitivt det som denna rapport undersökt. Att ta med sig, en summering. Välordnad struktur för kommunikation och beslut. avgörande för slutresultatet i projektet. Förankra scoop i organisation. Hålla fast vid beslut. Ansvara för resurssäkring i projekten. Påverkar resultatet positivt för: Tidplan. Scoopet. Kostnader Reflektion Organisationer som jobbar efter en projektstyrningsmodell tenderar att vara effektivare vid förändringsarbete och får träffsäkrare slutresultat. Organisationer som jobbar med projektportfölj startar mer rätt projekt och resurssäkrar förändringsarbetet bättre. 11

12 Organisationer där kommunikation och beslut följer strukturerade regler blir effektivare gällande förändringsarbete. Utan klara regler för förändringsarbetet måste projektledaren ha linjechefsbefogenheter för att kunna lyckas på ett bra sätt. En utbildad ledning i projektkunskap ökar förändringseffektiviteten väsentligt. Strukturen skapar möjlighet för projektledaren att vara ledare inom projektramarna. Reflektion Metoden med att intervjua upplevdes som bra men de frågor som användes i enkäten var inte helt lätta att tyda för alla. Därför var det väsentligt för resultatet att det var personliga intervjuer. Mycket av den information som vi fick kom ut från diskussionerna utöver enkätfrågorna. Ledarskapsfrågor är svårt att fånga på ett entydigt sätt vilket är en lärdom att ta med sig vid utformning av andra undersökningar. Studier ihop med heltidsarbete är svårt att få ihop men formen som denna kurs haft med workshops och seminarier har ändå gjort det hanterbart. Typen av verksamheter och erfarenheter som blandats har varit stimulerande. 12

13 LITTERATURFÖRTECKNING Lee G Bolman & Terrence E. Deal (2005) Nya Perspektiv på organisation och ledarskap Stefan Svenningsson & Mats Alvesson (2010) Ledarskap Stefan Tengblad (2000) Verkställande direktörer i arbete. GRI rapport 2000:11 Marianne Döös & Kerstin Waldenström (2008) Chefskapets former och resultatet Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap. VR 2008:15, Vinnova, Enheten för arbetslivsutveckling 13

14 Appendix Får du till dig klara mål för vilka effekter som förväntas i organisationen efter projektinförandet? Får du tillräckligt med tid och resurser att utarbeta mål för projektet som stöttar effektmålen (förändringarna som förväntas). Ser organisationen skillnad på mål som projektet skall utföra och mål för effekterna i organisationen efter projektinförandet? Förstår organisationen effekterna av att förändra förutsättningarna för projektet? Slipper du som förändringsledare diskutera resursbristproblem på projektmedlemmarnas hemavdelningar med avdelningens linjechef eftersom resursproblem löses av ledningen. Om man frågar styrgruppen under projektets gång om innehållet i projektmålen, kan de då svara på ett bra sätt? Slipper du som förändringsledare försvara dina resurser inför ledningen löpande under projektets gång utan ledningen har alltid fokus på vilka aktiviteter som skall rulla samtidigt? Får du som förändringsledare (mycket) hjälp av ledningen med att förankra syfte och mål för projektet Kommentarer och följdfrågor 14

15 med mottagande avdelning samt med påverkade organisationer? Hur brukar en sådan förankringsprocess gå till i så fall. Finns det stöd och hjälp i organisationens ledningssystem för styrning av projekt? Hur ser ett sådant stöd ut? Vilka tre saker vill du ska införas först för att förbättra din situation som projektledare? 15

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande:

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande: Sida 1 av 33 2 Etablering Projektledarens ansvar blir nu att etablera projektet enligt beställarens uppdrag eller direktiv. Innan projektet de facto kan starta måste mål och planer för projektet tydliggöras.

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Ledarskap ur koncernchefsperspektiv. Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ. Institutet för Kvalitetsutveckling

Ledarskap ur koncernchefsperspektiv. Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ. Institutet för Kvalitetsutveckling Ledarskap ur koncernchefsperspektiv Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Ledarskap ur koncernchefsperspektiv Sverker Alänge Johnny Lindström Helena

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK15 i informatik 2 juni, 2015 Författare: Hasan Nerjovaj Mustafa Lazem Sonny Urbanski Handledare: Umberto

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10p VT2006 Handledare: Karin Winroth Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Författare: Niklas Brolin

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer