Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats av de små företagen. De små företagen, med högst 50 anställda har vidare omkring 50 procent fler anställda i Sverige än storföretagen (med minst 250 anställda) och även betydligt fler anställda än hela Sveriges offentliga sektor. Att få fler nya och växande företag är därmed en huvudfråga för framtiden om Sverige vill fortsätta vara en konkurrenskraftig ekonomi. Allt talar för att de små företagens betydelse kommer att öka ytterligare. En mycket snabb teknikutveckling, ökad vikt för tjänstesektorn, den globalisering av marknader som sker och den allt tuffare internationella konkurrensen, är faktorer som pekar på en än snabbare strukturomvandling, och därmed ökad vikt för små och nya företag, framöver. I denna process spelar forsknings- och innovationspolitiken en mycket viktig roll. På ett mer övergripande plan kan vi dock konstatera att de grundläggande förutsättningarna för att starta och driva företag måste vara bättre. Skatterna och det övriga regelverket måste anpassas förändras och skapa mer incitament för satsningar och risktagande. Vi behöver ett skattesystem som gynnar sparande och investeringar i riskkapital i nya och små verksamheter. Vi behöver mer positiva attityder till företagande och vinst. Innovationer innebär förnyelse inom och mellan företag och sektorer. Kraven på kompetenser förändras snabbt. Det förutsätter i sin tur att resurser kan flyttas mellan olika delar av ekonomin. Det gäller både arbetskraft och kapital. Det är därför viktigt att t ex det skatterättsliga och arbetsmarknadsrättsliga regelverket utformas så att rörlighet underlättas, inte som idag att resurser de facto stängs in i existerande verksamheter. En ytterligare aspekt på vikten av innovationer och förnyelse i näringslivet är det faktum att omkring var fjärde svensk företagare planerar att dra sig tillbaka på fem års sikt. Med rätt förutsättningar kan detta generationsskifte vara en möjlighet till mängder av innovationer och nyföretagande. Men samtidigt finns risken med en så stor andel av företagarna som planerar att trappa ned, att de avstår från nya riskfyllda satsningar på nya marknader och tjänster/produkter. Det skulle i så fall påverka hela förnyelsen av näringslivet negativt. Även ur denna aspekt är åtgärder som förbättrar det generella företagarklimatet och som underlättar tillgång på riskkapital oerhört viktigt. Sammantaget kan man konstatera att ett effektivt och fungerande forsknings- och innovationssystem är en mycket viktig delkomponent. Men utan ett företagarklimat där det är lönsamt och enkelt att driva företag, hjälper det inte med ett bra innovationssystem. En bra forsknings- och innovationspolitik är således en nödvändig, men inte tillräcklig del av den samlade näringspolitiken. 1

3 Innehållsförteckning Förord Introduktion Ett starkt och flerdimensionellt innovationssystem Breddning av innovationsbegreppet Småföretag, forskning och innovation Nulägesbild och utmaningar En forsknings- och innovationsnation i världsklass Stärk kopplingen mellan akademi och näringsliv... 6 Företagarnas förslag Reformera statens finansiering för forskning och innovation... 7 Företagarnas förslag Stärk och utveckla forskningsinstitutens roll... 9 Företagarnas förslag Anpassa regelverket till framtidens gränslösa innovationssystem Företagarnas förslag Främja innovationsvänlig upphandling Företagarnas förslag Stärkt Immaterialrättsligt skydd för framtidens innovationer Företagarnas förslag Referenser

4 1. Introduktion Företagarna har blivit ombedda att göra ett inspel till regeringens arbete med den planerade forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Inspelet tar sin utgångspunkt i hur Företagarna ser på utvecklingen av ett gynnsamt innovationsklimat och en effektivare samverkan mellan akademi och näringsliv. Företagarnas medlemmar återfinns i flera sektorer och branscher med verksamhet inom såväl traditionell industri som i den växande tjänstesektorn. En stor majoritet är mikro och småföretag med färre än 50 anställda. Gemensamt för majoriteten av dessa företag är att en relativt regelbunden utveckling och modifiering av tjänster/produkter/processer/koncept krävs för att kunna bibehålla och stärka sin position på marknaden, en marknad som kan vara allt från lokal till global. Att vara innovativ är därmed för många företag, en fråga om överlevnad. De senaste 20 åren har 9 av 10 nya jobb (netto) i Sverige skapats i de små företagen med färre än 50 anställda. Vi vet också att en allt större del av den framtida tillväxten kommer att ske i de små tjänsteföretagen. Företagarnas inspel till den forsknings- och innovationspolitiska propositionen kommer därför att utgå från mikro- och småföretagens perspektiv och dess behov av utbildad arbetskraft, kompetens och kunskap. Att kunna formulera småföretagens behov, som varierar stort beroende på bransch, verksamhet etc. och som kan vara svårt att få genomslag för i ett innovationssystem som domineras av myndigheter, storföretag och universitet är en utmaning. Att därefter få genomslag är sannolikt en större uppgift. Följande inspel syftar till att ge en generell bild av hur småföretag bedriver forsknings- och framförallt innovationsarbete samt ge konkreta förslag till hur satsningar som regeringen genomför till förmån för forskning och innovation kan anpassas till småföretags behov och verklighet. Företagarna anser att en framgångsrik forsknings- och innovationspolitik utgår från en bred syn på var och hur idéer och innovationer uppstår, skapas och realiseras bland småföretag, entreprenörer och innovatörer. 3

5 2. Ett starkt och flerdimensionellt innovationssystem 2.1 Breddning av innovationsbegreppet Den traditionella bilden av en innovation är att det är en teknisk eller medicinsk uppfinning som är nyskapande och revolutionerande och som har potential att erövra inte bara en nationell utan även global marknad. Dessa innovationer har ofta varit resultatet av hängivna teknikers, forskares och vetenskapsmäns arbete som t.ex. Gustaf Dalén, Alfred Nobel och L.M. Ericsson. Sverige har, historiskt sett, varit relativt framgångsrika i att utveckla sådana innovationer som sedan lett till stora multinationella företag (Ericsson, Alfa Laval, AGA etc.). På senare tid har de större succéerna där innovationer, enligt traditionell definition, resulterat i framgångsrika stora företag varit ganska begränsade. På politisk nivå har stora resurser lagts på att skapa miljöer och modeller där nya innovationer ska skapas som i sin tur ska resultera i nya storföretag eller skapa tillväxt i redan befintliga. Tyngdpunkten har hela tiden legat på naturvetenskap, teknik och medicin med stöd av stora företag i traditionella basindustrier som bil, skog och papper, telecom, process och läkemedelsindustrin. Trots att regeringen sagt att man avskaffat de officiella branschprogrammen så har man gjort särskilda satsningar riktad till branscher. En av dessa satsningar är ett program inom fordonsindustrin med fokus på FoU med drygt 500 miljoner SEK/år som pågår till och med Den statliga finansieringen av FoU till näringslivet riskerar att tränga undan privata investeringar av FoU bland annat genom att företagen som får stöd helt enkelt ersätter sin egen finansiering med bidrag istället för att öka den totala satsningen. 1 Nivåerna på investering i FoU blir därmed oförändrad och effekterna och resultaten av statens satsningar blir därmed i bästa fall svårt att mäta och ger i sämsta fall en utebliven effekt. Istället har andra företag utan FoU stöd från staten och utan teknisk höjd blivit framgångssagor. Dessa företag är lätta att glömma bort då de inte uppfyller den traditionella bilden av hur en innovation definieras, utvecklas och exploateras. Flertalet av dessa företag har heller inte uppstått i forskningsmiljöer, kluster eller i andra innovationsmiljöer som staten har satsat på. Däremot har många av dessa företag blivit framgångsrika tack vare en förmåga att utveckla ett innovativt koncept, tjänsteerbjudande, process och/ eller organisation. Exempel på sådana företag är Indiska, Clas Ohlson, H&M, EF Språkresor och IKEA. Listan på framgångsrika företag kan göras lång och kan också beskrivas som branschmässiga succéer i exempelvis konst- och kultursektorn som 90- och 00 talets framgångsrika musikexport av såväl artister som producenter och det så kallade svenska modeundret med företag som Filippa K, Acne, Odd Molly och WE. Även om utfallet i omsättning och andel sysselsatta kan tyckas blygsamt visar det på att det finns viktiga innovationssystem som är dynamiska, mångfacetterade och utanför de traditionella forsknings- och innovationsmiljöer som oftast är utgångspunkten för hur statens satsningar ska fördelas. På senare tid har även upplevelseindustrin, framförallt turistnäringen, upplevt en stark tillväxt och ökat andelen sysselsatta. Dessa framgångar har visserligen varit kända och fått uppmärksamhet men har inte sitt ursprung i strategiska politiska satsningar, som fokuserat på den motsvarande traditionella basindustrin, teknik och medicin. I regeringens utökade satsningar på forskning och innovation i 2008 års FoI proposition lyfts medicin, teknik, klimat och miljö fram som strategiska satsningar, visserligen nämns även humaniora och samhällsvetenskap men enbart som en del i tekniksatsningen. Av det totala resurstillskottet på 5 miljarder/år som blev resultatet av propositionen, utgör de strategiska satsningarna hela 1.8 mdr. 2 1 Tillväxt genom forskning vad säger forskningslitteraturen?, Svenskt Näringsliv, mars Ett lyft för forskning och innovation, Utbildningsdepartementet U08.010, Regeringskansliet, oktober

6 Framgångarna visar på att paradoxen, där kommersiella succéer uteblir trots ett starkt forsknings- och innovationsklimat, delvis behöver nyanseras. Paradoxen gäller uppenbarligen för de riktade statliga satsningarna, liksom för stora delar av FoI-politiken, men inte i dessa mer marknadsmässigt uppkomna innovationssystem. Detta bör vara en viktig utgångspunkt i utformningen av framtidens FoI-politik. Den så kallade svenska paradoxen, som vi återkommer till längre fram, uppstår när forskarsamhället förväntas utveckla forskningsresultat och innovationer till framgångsrika och snabbväxande företag. Företagarna anser att en offensiv, effektiv och tillväxtfokuserad forsknings- och innovationspolitik inkluderar och tar hänsyn till att utveckling och innovation sker i alla branscher och sektorer. 2.2 Småföretag, forskning och innovation Att beskriva hur småföretag bedriver forskning och innovationsarbete är svårt. Utöver att storleken förenar är det inte lätt att hitta gemensamma beskrivningar vad gäller FoU och innovation för denna stora grupp. Men att en stor del av Företagarnas medlemmar bedriver någon form av innovationsarbete för att utveckla/vidareutveckla sina produkter/tjänster/erbjudanden/processer kan vi med relativt stor säkerhet konstatera. Hur detta arbete bedrivs och motiven för dessa skiftar beroende på omständigheter. I branscher som betraktas som teknik- och kunskapsintensiva kan det finnas etablerade processer för hur idéer tillvaratas och utvecklas till framgångsrika innovationer. Flertalet småföretag skulle emellertid inte beskriva sin verksamhet som innovativ, än mindre forskningsbaserad, trots att det i praktiken mycket väl kan vara det. En del småföretag arbetar nära akademi och forskningsmiljöer medan andra företag aldrig varit i närheten av ett sådant samarbete och kanske inte heller har behov av det. Storleken är också en viktig faktor i kontakten med högskola och universitet. Bland de allra minsta företagen med 1-4 anställda har bara 7 % haft regelbunden kontakt med högskolan. I gruppen 5-19 anställda har 9 % haft regelbunden kontakt medan 15 % av företagen mellan anställda haft regelbunden kontakt med universitet och högskola. 3 Att därmed kunna beskriva och identifiera gemensamma behov, förutsättningar och problem är även det svårt. Företagens innovationsarbete kan ske i nära samarbete med en kund eller potentiell kund, som en följd av ändrade förutsättningar på marknaden ex. konkurrens på en global/nationell/regional/lokal marknad, nya krav från kunder eller annan påverkan som kräver en förändring av nuvarande verksamhet. Företag som kan anpassa, diversifiera, utveckla eller på annat sätt förändra sin verksamhet i takt med nya krav och marknadens förväntningar är per definition innovativa och har goda förutsättningar att överleva på lång sikt. Innovationsprocesserna och utvecklingen kan också ske i olika takt och med vitt skilda tidshorisonter som kan sträcka sig från några dagar mellan idé och lansering till flera år. Att genom en aktiv politik kunna underlätta och stötta företagen i dessa processer är en utmaning som kräver mycket god insikt i de enskilda företagens problem, behov och verklighet. Men det kräver framförallt breda, grundläggande och flexibla system. Det är mot denna bakgrund som Företagarna presenterar sina inspel och förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition. Företagarna anser att en framgångsrik innovationspolitik utgår från företagens, innovatörernas och entreprenörernas problem, utmaningar och behov. 3 Småföretagen + högskolan= en outnyttjad potential, Företagarna, mars

7 2.3 Nulägesbild och utmaningar Sverige är ett framgångsrikt land som ständigt hamnar i toppskiktet när konkurrenskraft och innovationsförmåga rankas 4. Ändå är det allmänt vedertaget att Sverige lever under en paradox i vilket resultatet av satsningarna sällan leder till kommersiell nytta och/eller samhällsnytta, Svenska paradoxen. Den svenska paradoxen kan tänkas ha flera förklaringar, men en av dessa antas bero på bristfällig kontakt och samarbete mellan företag och akademiska lärosäten. Frånvaron av kontakter bekräftas av Företagarna, speciellt med utgångspunkt i småföretagens erfarenheter. 5 Trots den relativt stora andelen satsning av offentliga medel på forskning som Sverige har, drygt 1 % av BNP, finns utrymme för förbättringar inom såväl den tillämpade forskningen som i innovationssystemet för att resultaten ska leda till samhällsnytta. Enligt SCB:s statistik ligger regeringens satsningar inom FoU på drygt 30 miljarder kr. årligen och är därmed fullt jämförbar med budgeten för bistånd till utvecklingsländer. På samma sätt som med alla statens utgifter handlar det om att skattebetalare måste få tillbaka för sina investeringar, inom FoU bör detta ske genom samhällsnytta, kommersiella genombrott och en utvecklad välfärd. Företagarna ser fram emot motsvarande debatt inom FoU anslaget med fokus på nytta, effekter och resultat motsvarande det som till exempel biståndet har varit föremål för. Sverige står inför tuffa utmaningar för att kunna behålla och stärka sin position i en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt värld. Företagarna är övertygade om att den insikten redan finns i regeringen men för att kunna tackla den utmaningen måste anslagen till forskning och innovation effektiviseras. Företagarna anser att nivåerna på satsningarna för forskning och innovation är bra. Däremot behöver användningen av dessa medel disponeras mer effektivt så att satsningarna leder till resultat och når såväl stora som små företag, där de gör mest nytta. 3. En forsknings- och innovationsnation i världsklass 3.1 Stärk kopplingen mellan akademi och näringsliv Det satsas redan idag stora resurser på att få universitet och högskolor att samverka tätare med näringsliv och samhälle, men mycket arbete återstår. Idag saknas tillräckliga incitament för landets lärosäten att fokusera på att verksamheten och dess resultat leder till nytta och bidrar till samhällets utveckling. Företagarna efterlyser en mer tydlig forskningspolitik för hur detta ska uppnås men självklart med respekt för att forskningen ska vara fri och obunden. Men det räcker inte att som regeringen uttrycker det se positivt, på att lärosätena utvecklar samverkansformer med det omgivande samhället, kraven måste vara betydligt högre. 6 Med årliga kostnader på 22 miljarder kr. för grundläggande högskoleutbildning och 28 miljarder kr. för forskning och forskarutbildning, har Sveriges medborgare och företag rätt att kräva mer. Trots en positiv produktivitetsutveckling inom universitet och högskola de senaste åren, underpresterar den svenska högskolesektorn i effektivitet 7. 4 Se t.ex. EU-Kommissionens Innovation Scoreboard och World Economic Forums rapport Småföretagen + högskolan= en outnyttjad potential, Företagarna, mars Budgetproposition för 2012, Utgiftsområde 16. Utbildning och universitetsforskning, Regeringens proposition 2011/12:1 7 Använder lärosätena resurserna effektivt? Effektivitet och produktivitet för universitet och högskolor, Riksrevisionen, RiR 2011:2 6

8 För att öka fokus på resultat och nytta av den utbildning och forskning som bedrivs vill vi att regeringen tittar närmare på hur praktiska moment, med tydliga kopplingar och i samarbete med arbetsmarknad och samhälle, kan integreras i såväl grundutbildning som forskarutbildning på de akademiska lärosätena. Ansatsen ska vara att hitta tydliga incitament och kopplingar mellan den kunskap och forskning som produceras på landets lärosäten och de behov, problem och utmaningar som Sverige står inför. Potentialen för ökad samverkan mellan mikro- och småföretag och högskola/universitet är stor, över en femtedel av dessa företag vill ha utökade kontakter med akademiska lärosäten. 8 Omfattningen av sådana praktiska moment i samarbete med offentlig sektor, ideell sektor eller näringslivet måsta självfallet anpassas utifrån varje ämnes förutsättningar och begreppet praktik ska tolkas brett inom vilket till exempel praktiska arbetsuppgifter, uppsatsarbete och gemensamma seminarier skulle kunna ingå. Frågan om praktiska moment i den akademiska utbildningen kan också ses i ett jämförande internationellt perspektiv. I exempelvis Tyskland varvas, på vissa utbildningar, den teoretiska utbildningen med kortare praktik under cirka 5 veckor mellan de 3 terminer som ett akademiskt läsår består av. Även från partipolitiskt håll understryks vikten av att kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad stärks. I detta sammanhang lyfts bland annat fram att relevansen till arbetsmarknaden ska genomsyra hela utbildningssystemet från tidig ålder och för yrkesutbildningar såväl som för teoretiska utbildningar 9 och att det ska bli enklare för forskare att gå mellan akademi och övriga arbetslivet. 10 I takt med att alltmer resurser har satsats på att utöka studieplatserna på universitet och högskolor de senaste åren måste kraven höjas på en tydligare koppling till efterfrågan på arbetsmarknaden. Här kan inte de akademiska utbildningarna vara ett undantag. Tvärtom behöver kraven vara ännu högre på att utbildade studenter har kunskaper som arbetsmarknaden eftersöker. Här kan praktiska moment i utbildningen i samarbete med potentiella arbetsgivare spela en avgörande roll för att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Med tanke på resurserna som både stat och individ lägger ner på de akademiska utbildningarna bör regeringen sträva efter en nollvision för akademikerarbetslöshet och eftersom det är i småföretagen som jobben skapas har denna grupp en nyckelroll. För att det ska bli verklighet krävs politiskt mod, ett systemkritiskt förhållningssätt och pragmatism. Företagarnas förslag Utred möjligheterna för obligatoriska praktikmoment inom grundutbildningen och ett obligatoriskt praktikmoment för kunskapsöverföring inom forskarutbildningen på universitet och högskola. 3.2 Reformera statens finansiering för forskning och innovation Företagarna anser att dagens system med rådsanslag där statliga forskningsråd och myndigheter fördelar bidrag till forskningsprojekt, grundforskning såväl som tillämpad forskning samt innovation i samarbete med näringsliv och/eller offentlig sektor, är dyrt, ineffektivt och leder till att forskare får lägga allt större del på att skriva ansökningar. Tid och därmed kostnader som kan förmodas belasta de statliga fakultetsanslagen går åt till att få finansiering från statens rådsanslag. Dessutom bidrar systemet med projektfinansiering, som är den dominerande finansieringsformen från myndigheter som Vinnova och Energimyndigheten, till osäkra anställningar för forskarstuderande/doktorander. 8 Småföretagen + högskolan= en outnyttjad potential, Företagarna, mars Sveriges framtid i en krävande omvärld En ekonomisk politik för full sysselsättning, ökad kunskap och stärkt sammanhållning, Nya moderaterna, se Skola och utbildning forskning, Centerpartiet,

9 Många företag, stora som små, lägger också mycket tid och därmed pengar på att söka finansiering för projekt. Projekten är ofta stora i såväl omsättning som tid. Systemet med att i konkurrens ansöka om bidrag för utveckling leder till att många företag med god tillväxtpotential väljer att avstå då kraven är höga och utfallet osäkert. Företagarna anser att all form av finansiellt stöd, direkt eller indirekt, som bygger in en omfattande administration för att få tillgång till stödet, riskerar missa många intressanta företag. Bidragen tenderar också till att gynna en viss kategori företag inom främst teknik, IT och läkemedel eftersom dessa har en större vana att samarbeta med forskarsamhället och utvecklar produkter enligt den traditionella definitionen, trots att dessa företag inte behöver vara de med störst potential. Framtidens politik för forskning och innovation bör därför ha så generella incitament och stöd som möjligt. I dagens system finns exempel på utlysningar där antalet ansökningar har varit femton gånger fler än vad som kan beviljas. Sammantaget blir det mycket dyra pengar. Småföretagens förmåga att delta i flerårsprojekt, med krav på medfinansiering och ett resultat som kan ligga 2-3 år framåt i tiden, är av naturliga skäl mycket begränsad. En stor del av företagens innovationsarbete sker snabbt, utan några omfattande processer och sällan formaliserat. Det är denna verklighet som ett starkt innovationssystem, politiken samt universitet och högskolor måste anpassa sig till. Företagarna vill att bidragen direkt till företagen begränsas. De externa medel som fördelas via de statliga forsknings- och innovationsfinansiärerna bör istället, i större utsträckning, gå direkt till universitet och högskolor. Denna ökade resurstilldelning ska sedan åtföljas av tydligare krav och uppföljning på samverkan med samhället och integreras som en variabel vid fördelning av fakultetsanslagen. Här skulle statens forskningsråd och myndigheter kunna ha en viktig roll att spela vad avser stöd för och utvärdering av variabeln samhällsnytta. Den kunskap och kompetens som finns i dessa organisationer skulle fungera bättre med ett sådant mandat än att administrera, besluta om och fördela pengar som de gör idag. Samhällsnytta definierar Företagarna brett som kunskap som bidrar till att utveckla såväl individ som samhälle. I den utsträckning staten bidrar med riskvilligt kapital i tidiga skeden till nya innovationer och företag bör denna roll vara så begränsad som möjligt. Företagarna har studerat Israel som intressant exempel på där statligt kapital kompletterar det privata riskkapitalet på ett effektivt sätt. Israels strategi för finansiering i tidiga skeden är att genom en statlig grundgaranti locka till sig internationella riskkapitalister och bygger på att staten går in som en passiv finansiär i fonder knutna till lärosäten. Dessa fonder startades av den Israeliska staten men övertogs av privata riskkapitalister, och drivs därmed inte av statliga bolag som i Sverige, men med fortsatt statlig medfinansiering. När det nystartade företaget med dess innovation sedan växer och genererar intäkter kan riskkapitalisterna lösa ut statens andel till det nominella värdet. Detta upplägg gynnar såväl staten, i form av nya företag, som de privata riskkapitalisterna som får en riskdelning i den tidigaste fasen. En effektiv kunskapssamverkan mellan småföretag och akademi kräver större flexibilitet, mindre styrning från staten, och fokus på företagens verksamhet, behov, problem och utvecklingskapacitet. Det kan dagens projektstyrda och administrativt utbyggda stöd- och finansieringssystem inte erbjuda. Den minskade styrningen från staten bör emellertid kompletteras med en tydligare och mer utvecklad uppföljning på utfall och resultat. 8

10 Företagarnas förslag Omfördela en större andel av forskningsanslagen från de nationella myndigheterna och forskningsråden direkt till universitet och högskolor för att ta sig an den tredje uppgiften. Inför mått på samhällsnytta, som ett komplement till bibliometrisk data och externa forskningsmedel, vid resurstilldelning till de akademiska lärosätena. 3.3 Stärk och utveckla forskningsinstitutens roll Forskningsinstituten fyller en viktig funktion för många företag inom branscher som IT, miljöteknik och livsmedel. För småföretag verksamma inom dessa branscher är det av stort värde att få tillgång till kunskap och testmiljöer för att utveckla sina produkter och processer. Konceptet med forskningsinstitut har stor potential att kunna utvecklas och anpassas ännu mer till de riktigt små företagen. Här är det viktigt att instituten finns på platser som är nära och tillgängliga för företagen och att verksamheten är fullt ut anpassad även för mindre utvecklings- och innovationsprojekt. Forskningsinstituten skulle även kunna utvecklas till att erbjuda utveckling och tester av mer integrerade värdekedjor där såväl produkter som tjänster ingår. Forskningsinstituten bör också få en ökad betydelse som en viktiga arena där forskning möter praktik. Här kan även forskningsparker, som ofta är knutna till akademiska lärosätena, få en ökad roll. Institutens och forskningsparkernas roller som en mer oberoende aktör i samarbetet mellan forskare och företag fyller en viktig funktion och kan underlätta kontakterna mellan praktik och teori. Forskningsinstitut och science parks kan också fungera som projektägare i EU-projekt där småföretag traditionellt har haft svårt att hävda sig. På instituten finns oftast administrativ kapacitet och resurser för att driva projekt vars resultat småföretagen senare kan ha nytta av. Ett exempel på detta är det pågående EU projektet ProPraline som leds av livsmedel- och biotechinstitutet SIK. Projektet syftar till att hjälpa små- och medelstora chokladtillverkare att kunna utveckla sin produktion så man undviker att få den vita hinna som ofta bildas när chokladpraliner blir gamla. 11 Företagarnas förslag Stärk forskningsinstitutens roll i innovationssystemet, dels genom att utvidga de befintliga och dels genom att titta bredare på nya sektorer och branscher som har behov av miljöer och resurser för forskning, innovation och utveckling

11 3.4 Anpassa regelverket till framtidens gränslösa innovationssystem Framtidens utveckling av produkter/tjänster/processer kommer att följa en annan logik och vara anpassade till nya strukturer än dagens. Bland många politiker, tjänstemän och beslutsfattare finns en bild av att innovations- och utvecklingsarbete sker enligt en vedertagen mall eller process där resurser och kunskaper budgeteras och kalkyleras, syfte och målsättning formuleras och marknadsplaner skrivs. Som exempel på denna ordning finns idag ett stort antal kurser på marknaden som syftar till att lära företagare och anställda att planera och strukturera sina projekt enligt etablerade modeller t.ex. Praktisk Projektstyrning och projektplatsen.se. Företagarna tror att framtidens företag, innovatörer och entreprenörer kommer arbeta med andra perspektiv än det strukturerade och väldokumenterade projektbaserade arbetet. Med de möjligheter som dagens IT och transportnät erbjuder blir såväl kunskap som kapital mera gränslöst. Innovationsarbete sker alltmer i öppna, inkluderande och distribuerade processer där konsumenter, medborgare, kunder och andra slutanvändare bjuds in till att ge sina förslag till lösningar och därigenom bidra till att nya innovationer utvecklas. Här återfinns metoder som Open Innovation, Living Labs och Innovation Jams. Företagen som erbjuder plattformar för dessa typer av öppna innovationsprocesser för sina kunder har varit framgångsrika. Det amerikanska företaget InnoCentive har lyckats knyta till sig kreativa individer från sammanlagt 200 länder för att lösa sina kunders utmaningar och problem. 12 Ett konkurrerande företag, NineSigma, placerade sig på den översta femtedelen av USA:s 5000 snabbast växande företag NineSigma finns nu även i Asien och Europa. 13 På samma sätt kan kapital till nya idéer och innovationer ske med hjälp av IT baserad finansiering från allmänheten genom crowd funding. I Sverige har crowd funding än så länge fått begränsat genomslag men företaget Funded By Me:s grundare återfinns på plats 11 i Internetworlds ranking över årets svenska webbentreprenörer. 14 Företagarna tror att dessa former för innovationsarbete och finansiering kommer att bli allt vanligare och bli en viktig faktor när omvandlingstryck och global konkurrens ökar. Framgångsrika företag kommer att vara alltmer beroende av att bygga starka nätverk av kunder, samarbetspartners och underleverantörer för att kunna utveckla sin verksamhet. För att svenska idéer och innovationer ska kunna förverkligas och bli kommersiella succéer krävs därför en politik som kan attrahera kunskap och kapital. En modern innovationspolitik bidrar till att bygga såväl en fysisk infrastruktur av starka forsknings- och innovationsmiljöer på universitet, science parks, inkubatorer etc. som IT baserad infrastruktur och plattformar för att få in ett flöde av kunskap, idéer, kompetenser och kapital till Sverige. Företagarnas förslag Företagarna föreslår att regeringen, som en del i sin proposition, genomför en koordinerad analys för att få överblick kring vilka juridiska, skatte- och andra regelmässiga hinder som kan begränsa tillströmning av kunskaper och kapital i de öppna innovationssystem som utvecklas på internet

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men Direktiven: Analys skapa en samlad nationell bild av hur innovationsstödjande åtgärder ser ut vid universitet och högskolor Analys under vilka förutsättningar förvaltar, bevakar och utbyter lärosätena

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Aktuellt i omvärlden 20 sep 29 sep

Aktuellt i omvärlden 20 sep 29 sep Aktuellt i omvärlden 20 sep 29 sep 160930 Aktuellt med bäring på vår verksamhet 20 september BP 2017 20 september Svenskt näringsliv presenterar ranking av lokalt företagsklimat: Storstäderna backar 20

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017

Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017 Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017 Varmt välkommen till årets innovationskurs! Kursen ges av Medtech4Health och syftar till att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen

Läs mer

OECD Territorial review

OECD Territorial review OECD Territorial review Studien ger svar på regionens förutsättningar samt tillväxtoch utvecklingsmöjligheter i ett globalt perspektiv. Jämförelsen görs med 2000 andra regioner. Viktigt underlag i lokal

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

Utbildning, lärande och forskning

Utbildning, lärande och forskning P Johansson, M Nygren, A Trogen -Ett särtryck ur Fakta om s ekonomi 24 34 peter johansson, margareta nygren, anita trogen Att kunskapsförsörjningen till näringslivet fungerar är en viktig förutsättning

Läs mer

Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer