Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats av de små företagen. De små företagen, med högst 50 anställda har vidare omkring 50 procent fler anställda i Sverige än storföretagen (med minst 250 anställda) och även betydligt fler anställda än hela Sveriges offentliga sektor. Att få fler nya och växande företag är därmed en huvudfråga för framtiden om Sverige vill fortsätta vara en konkurrenskraftig ekonomi. Allt talar för att de små företagens betydelse kommer att öka ytterligare. En mycket snabb teknikutveckling, ökad vikt för tjänstesektorn, den globalisering av marknader som sker och den allt tuffare internationella konkurrensen, är faktorer som pekar på en än snabbare strukturomvandling, och därmed ökad vikt för små och nya företag, framöver. I denna process spelar forsknings- och innovationspolitiken en mycket viktig roll. På ett mer övergripande plan kan vi dock konstatera att de grundläggande förutsättningarna för att starta och driva företag måste vara bättre. Skatterna och det övriga regelverket måste anpassas förändras och skapa mer incitament för satsningar och risktagande. Vi behöver ett skattesystem som gynnar sparande och investeringar i riskkapital i nya och små verksamheter. Vi behöver mer positiva attityder till företagande och vinst. Innovationer innebär förnyelse inom och mellan företag och sektorer. Kraven på kompetenser förändras snabbt. Det förutsätter i sin tur att resurser kan flyttas mellan olika delar av ekonomin. Det gäller både arbetskraft och kapital. Det är därför viktigt att t ex det skatterättsliga och arbetsmarknadsrättsliga regelverket utformas så att rörlighet underlättas, inte som idag att resurser de facto stängs in i existerande verksamheter. En ytterligare aspekt på vikten av innovationer och förnyelse i näringslivet är det faktum att omkring var fjärde svensk företagare planerar att dra sig tillbaka på fem års sikt. Med rätt förutsättningar kan detta generationsskifte vara en möjlighet till mängder av innovationer och nyföretagande. Men samtidigt finns risken med en så stor andel av företagarna som planerar att trappa ned, att de avstår från nya riskfyllda satsningar på nya marknader och tjänster/produkter. Det skulle i så fall påverka hela förnyelsen av näringslivet negativt. Även ur denna aspekt är åtgärder som förbättrar det generella företagarklimatet och som underlättar tillgång på riskkapital oerhört viktigt. Sammantaget kan man konstatera att ett effektivt och fungerande forsknings- och innovationssystem är en mycket viktig delkomponent. Men utan ett företagarklimat där det är lönsamt och enkelt att driva företag, hjälper det inte med ett bra innovationssystem. En bra forsknings- och innovationspolitik är således en nödvändig, men inte tillräcklig del av den samlade näringspolitiken. 1

3 Innehållsförteckning Förord Introduktion Ett starkt och flerdimensionellt innovationssystem Breddning av innovationsbegreppet Småföretag, forskning och innovation Nulägesbild och utmaningar En forsknings- och innovationsnation i världsklass Stärk kopplingen mellan akademi och näringsliv... 6 Företagarnas förslag Reformera statens finansiering för forskning och innovation... 7 Företagarnas förslag Stärk och utveckla forskningsinstitutens roll... 9 Företagarnas förslag Anpassa regelverket till framtidens gränslösa innovationssystem Företagarnas förslag Främja innovationsvänlig upphandling Företagarnas förslag Stärkt Immaterialrättsligt skydd för framtidens innovationer Företagarnas förslag Referenser

4 1. Introduktion Företagarna har blivit ombedda att göra ett inspel till regeringens arbete med den planerade forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Inspelet tar sin utgångspunkt i hur Företagarna ser på utvecklingen av ett gynnsamt innovationsklimat och en effektivare samverkan mellan akademi och näringsliv. Företagarnas medlemmar återfinns i flera sektorer och branscher med verksamhet inom såväl traditionell industri som i den växande tjänstesektorn. En stor majoritet är mikro och småföretag med färre än 50 anställda. Gemensamt för majoriteten av dessa företag är att en relativt regelbunden utveckling och modifiering av tjänster/produkter/processer/koncept krävs för att kunna bibehålla och stärka sin position på marknaden, en marknad som kan vara allt från lokal till global. Att vara innovativ är därmed för många företag, en fråga om överlevnad. De senaste 20 åren har 9 av 10 nya jobb (netto) i Sverige skapats i de små företagen med färre än 50 anställda. Vi vet också att en allt större del av den framtida tillväxten kommer att ske i de små tjänsteföretagen. Företagarnas inspel till den forsknings- och innovationspolitiska propositionen kommer därför att utgå från mikro- och småföretagens perspektiv och dess behov av utbildad arbetskraft, kompetens och kunskap. Att kunna formulera småföretagens behov, som varierar stort beroende på bransch, verksamhet etc. och som kan vara svårt att få genomslag för i ett innovationssystem som domineras av myndigheter, storföretag och universitet är en utmaning. Att därefter få genomslag är sannolikt en större uppgift. Följande inspel syftar till att ge en generell bild av hur småföretag bedriver forsknings- och framförallt innovationsarbete samt ge konkreta förslag till hur satsningar som regeringen genomför till förmån för forskning och innovation kan anpassas till småföretags behov och verklighet. Företagarna anser att en framgångsrik forsknings- och innovationspolitik utgår från en bred syn på var och hur idéer och innovationer uppstår, skapas och realiseras bland småföretag, entreprenörer och innovatörer. 3

5 2. Ett starkt och flerdimensionellt innovationssystem 2.1 Breddning av innovationsbegreppet Den traditionella bilden av en innovation är att det är en teknisk eller medicinsk uppfinning som är nyskapande och revolutionerande och som har potential att erövra inte bara en nationell utan även global marknad. Dessa innovationer har ofta varit resultatet av hängivna teknikers, forskares och vetenskapsmäns arbete som t.ex. Gustaf Dalén, Alfred Nobel och L.M. Ericsson. Sverige har, historiskt sett, varit relativt framgångsrika i att utveckla sådana innovationer som sedan lett till stora multinationella företag (Ericsson, Alfa Laval, AGA etc.). På senare tid har de större succéerna där innovationer, enligt traditionell definition, resulterat i framgångsrika stora företag varit ganska begränsade. På politisk nivå har stora resurser lagts på att skapa miljöer och modeller där nya innovationer ska skapas som i sin tur ska resultera i nya storföretag eller skapa tillväxt i redan befintliga. Tyngdpunkten har hela tiden legat på naturvetenskap, teknik och medicin med stöd av stora företag i traditionella basindustrier som bil, skog och papper, telecom, process och läkemedelsindustrin. Trots att regeringen sagt att man avskaffat de officiella branschprogrammen så har man gjort särskilda satsningar riktad till branscher. En av dessa satsningar är ett program inom fordonsindustrin med fokus på FoU med drygt 500 miljoner SEK/år som pågår till och med Den statliga finansieringen av FoU till näringslivet riskerar att tränga undan privata investeringar av FoU bland annat genom att företagen som får stöd helt enkelt ersätter sin egen finansiering med bidrag istället för att öka den totala satsningen. 1 Nivåerna på investering i FoU blir därmed oförändrad och effekterna och resultaten av statens satsningar blir därmed i bästa fall svårt att mäta och ger i sämsta fall en utebliven effekt. Istället har andra företag utan FoU stöd från staten och utan teknisk höjd blivit framgångssagor. Dessa företag är lätta att glömma bort då de inte uppfyller den traditionella bilden av hur en innovation definieras, utvecklas och exploateras. Flertalet av dessa företag har heller inte uppstått i forskningsmiljöer, kluster eller i andra innovationsmiljöer som staten har satsat på. Däremot har många av dessa företag blivit framgångsrika tack vare en förmåga att utveckla ett innovativt koncept, tjänsteerbjudande, process och/ eller organisation. Exempel på sådana företag är Indiska, Clas Ohlson, H&M, EF Språkresor och IKEA. Listan på framgångsrika företag kan göras lång och kan också beskrivas som branschmässiga succéer i exempelvis konst- och kultursektorn som 90- och 00 talets framgångsrika musikexport av såväl artister som producenter och det så kallade svenska modeundret med företag som Filippa K, Acne, Odd Molly och WE. Även om utfallet i omsättning och andel sysselsatta kan tyckas blygsamt visar det på att det finns viktiga innovationssystem som är dynamiska, mångfacetterade och utanför de traditionella forsknings- och innovationsmiljöer som oftast är utgångspunkten för hur statens satsningar ska fördelas. På senare tid har även upplevelseindustrin, framförallt turistnäringen, upplevt en stark tillväxt och ökat andelen sysselsatta. Dessa framgångar har visserligen varit kända och fått uppmärksamhet men har inte sitt ursprung i strategiska politiska satsningar, som fokuserat på den motsvarande traditionella basindustrin, teknik och medicin. I regeringens utökade satsningar på forskning och innovation i 2008 års FoI proposition lyfts medicin, teknik, klimat och miljö fram som strategiska satsningar, visserligen nämns även humaniora och samhällsvetenskap men enbart som en del i tekniksatsningen. Av det totala resurstillskottet på 5 miljarder/år som blev resultatet av propositionen, utgör de strategiska satsningarna hela 1.8 mdr. 2 1 Tillväxt genom forskning vad säger forskningslitteraturen?, Svenskt Näringsliv, mars Ett lyft för forskning och innovation, Utbildningsdepartementet U08.010, Regeringskansliet, oktober

6 Framgångarna visar på att paradoxen, där kommersiella succéer uteblir trots ett starkt forsknings- och innovationsklimat, delvis behöver nyanseras. Paradoxen gäller uppenbarligen för de riktade statliga satsningarna, liksom för stora delar av FoI-politiken, men inte i dessa mer marknadsmässigt uppkomna innovationssystem. Detta bör vara en viktig utgångspunkt i utformningen av framtidens FoI-politik. Den så kallade svenska paradoxen, som vi återkommer till längre fram, uppstår när forskarsamhället förväntas utveckla forskningsresultat och innovationer till framgångsrika och snabbväxande företag. Företagarna anser att en offensiv, effektiv och tillväxtfokuserad forsknings- och innovationspolitik inkluderar och tar hänsyn till att utveckling och innovation sker i alla branscher och sektorer. 2.2 Småföretag, forskning och innovation Att beskriva hur småföretag bedriver forskning och innovationsarbete är svårt. Utöver att storleken förenar är det inte lätt att hitta gemensamma beskrivningar vad gäller FoU och innovation för denna stora grupp. Men att en stor del av Företagarnas medlemmar bedriver någon form av innovationsarbete för att utveckla/vidareutveckla sina produkter/tjänster/erbjudanden/processer kan vi med relativt stor säkerhet konstatera. Hur detta arbete bedrivs och motiven för dessa skiftar beroende på omständigheter. I branscher som betraktas som teknik- och kunskapsintensiva kan det finnas etablerade processer för hur idéer tillvaratas och utvecklas till framgångsrika innovationer. Flertalet småföretag skulle emellertid inte beskriva sin verksamhet som innovativ, än mindre forskningsbaserad, trots att det i praktiken mycket väl kan vara det. En del småföretag arbetar nära akademi och forskningsmiljöer medan andra företag aldrig varit i närheten av ett sådant samarbete och kanske inte heller har behov av det. Storleken är också en viktig faktor i kontakten med högskola och universitet. Bland de allra minsta företagen med 1-4 anställda har bara 7 % haft regelbunden kontakt med högskolan. I gruppen 5-19 anställda har 9 % haft regelbunden kontakt medan 15 % av företagen mellan anställda haft regelbunden kontakt med universitet och högskola. 3 Att därmed kunna beskriva och identifiera gemensamma behov, förutsättningar och problem är även det svårt. Företagens innovationsarbete kan ske i nära samarbete med en kund eller potentiell kund, som en följd av ändrade förutsättningar på marknaden ex. konkurrens på en global/nationell/regional/lokal marknad, nya krav från kunder eller annan påverkan som kräver en förändring av nuvarande verksamhet. Företag som kan anpassa, diversifiera, utveckla eller på annat sätt förändra sin verksamhet i takt med nya krav och marknadens förväntningar är per definition innovativa och har goda förutsättningar att överleva på lång sikt. Innovationsprocesserna och utvecklingen kan också ske i olika takt och med vitt skilda tidshorisonter som kan sträcka sig från några dagar mellan idé och lansering till flera år. Att genom en aktiv politik kunna underlätta och stötta företagen i dessa processer är en utmaning som kräver mycket god insikt i de enskilda företagens problem, behov och verklighet. Men det kräver framförallt breda, grundläggande och flexibla system. Det är mot denna bakgrund som Företagarna presenterar sina inspel och förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition. Företagarna anser att en framgångsrik innovationspolitik utgår från företagens, innovatörernas och entreprenörernas problem, utmaningar och behov. 3 Småföretagen + högskolan= en outnyttjad potential, Företagarna, mars

7 2.3 Nulägesbild och utmaningar Sverige är ett framgångsrikt land som ständigt hamnar i toppskiktet när konkurrenskraft och innovationsförmåga rankas 4. Ändå är det allmänt vedertaget att Sverige lever under en paradox i vilket resultatet av satsningarna sällan leder till kommersiell nytta och/eller samhällsnytta, Svenska paradoxen. Den svenska paradoxen kan tänkas ha flera förklaringar, men en av dessa antas bero på bristfällig kontakt och samarbete mellan företag och akademiska lärosäten. Frånvaron av kontakter bekräftas av Företagarna, speciellt med utgångspunkt i småföretagens erfarenheter. 5 Trots den relativt stora andelen satsning av offentliga medel på forskning som Sverige har, drygt 1 % av BNP, finns utrymme för förbättringar inom såväl den tillämpade forskningen som i innovationssystemet för att resultaten ska leda till samhällsnytta. Enligt SCB:s statistik ligger regeringens satsningar inom FoU på drygt 30 miljarder kr. årligen och är därmed fullt jämförbar med budgeten för bistånd till utvecklingsländer. På samma sätt som med alla statens utgifter handlar det om att skattebetalare måste få tillbaka för sina investeringar, inom FoU bör detta ske genom samhällsnytta, kommersiella genombrott och en utvecklad välfärd. Företagarna ser fram emot motsvarande debatt inom FoU anslaget med fokus på nytta, effekter och resultat motsvarande det som till exempel biståndet har varit föremål för. Sverige står inför tuffa utmaningar för att kunna behålla och stärka sin position i en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt värld. Företagarna är övertygade om att den insikten redan finns i regeringen men för att kunna tackla den utmaningen måste anslagen till forskning och innovation effektiviseras. Företagarna anser att nivåerna på satsningarna för forskning och innovation är bra. Däremot behöver användningen av dessa medel disponeras mer effektivt så att satsningarna leder till resultat och når såväl stora som små företag, där de gör mest nytta. 3. En forsknings- och innovationsnation i världsklass 3.1 Stärk kopplingen mellan akademi och näringsliv Det satsas redan idag stora resurser på att få universitet och högskolor att samverka tätare med näringsliv och samhälle, men mycket arbete återstår. Idag saknas tillräckliga incitament för landets lärosäten att fokusera på att verksamheten och dess resultat leder till nytta och bidrar till samhällets utveckling. Företagarna efterlyser en mer tydlig forskningspolitik för hur detta ska uppnås men självklart med respekt för att forskningen ska vara fri och obunden. Men det räcker inte att som regeringen uttrycker det se positivt, på att lärosätena utvecklar samverkansformer med det omgivande samhället, kraven måste vara betydligt högre. 6 Med årliga kostnader på 22 miljarder kr. för grundläggande högskoleutbildning och 28 miljarder kr. för forskning och forskarutbildning, har Sveriges medborgare och företag rätt att kräva mer. Trots en positiv produktivitetsutveckling inom universitet och högskola de senaste åren, underpresterar den svenska högskolesektorn i effektivitet 7. 4 Se t.ex. EU-Kommissionens Innovation Scoreboard och World Economic Forums rapport Småföretagen + högskolan= en outnyttjad potential, Företagarna, mars Budgetproposition för 2012, Utgiftsområde 16. Utbildning och universitetsforskning, Regeringens proposition 2011/12:1 7 Använder lärosätena resurserna effektivt? Effektivitet och produktivitet för universitet och högskolor, Riksrevisionen, RiR 2011:2 6

8 För att öka fokus på resultat och nytta av den utbildning och forskning som bedrivs vill vi att regeringen tittar närmare på hur praktiska moment, med tydliga kopplingar och i samarbete med arbetsmarknad och samhälle, kan integreras i såväl grundutbildning som forskarutbildning på de akademiska lärosätena. Ansatsen ska vara att hitta tydliga incitament och kopplingar mellan den kunskap och forskning som produceras på landets lärosäten och de behov, problem och utmaningar som Sverige står inför. Potentialen för ökad samverkan mellan mikro- och småföretag och högskola/universitet är stor, över en femtedel av dessa företag vill ha utökade kontakter med akademiska lärosäten. 8 Omfattningen av sådana praktiska moment i samarbete med offentlig sektor, ideell sektor eller näringslivet måsta självfallet anpassas utifrån varje ämnes förutsättningar och begreppet praktik ska tolkas brett inom vilket till exempel praktiska arbetsuppgifter, uppsatsarbete och gemensamma seminarier skulle kunna ingå. Frågan om praktiska moment i den akademiska utbildningen kan också ses i ett jämförande internationellt perspektiv. I exempelvis Tyskland varvas, på vissa utbildningar, den teoretiska utbildningen med kortare praktik under cirka 5 veckor mellan de 3 terminer som ett akademiskt läsår består av. Även från partipolitiskt håll understryks vikten av att kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad stärks. I detta sammanhang lyfts bland annat fram att relevansen till arbetsmarknaden ska genomsyra hela utbildningssystemet från tidig ålder och för yrkesutbildningar såväl som för teoretiska utbildningar 9 och att det ska bli enklare för forskare att gå mellan akademi och övriga arbetslivet. 10 I takt med att alltmer resurser har satsats på att utöka studieplatserna på universitet och högskolor de senaste åren måste kraven höjas på en tydligare koppling till efterfrågan på arbetsmarknaden. Här kan inte de akademiska utbildningarna vara ett undantag. Tvärtom behöver kraven vara ännu högre på att utbildade studenter har kunskaper som arbetsmarknaden eftersöker. Här kan praktiska moment i utbildningen i samarbete med potentiella arbetsgivare spela en avgörande roll för att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Med tanke på resurserna som både stat och individ lägger ner på de akademiska utbildningarna bör regeringen sträva efter en nollvision för akademikerarbetslöshet och eftersom det är i småföretagen som jobben skapas har denna grupp en nyckelroll. För att det ska bli verklighet krävs politiskt mod, ett systemkritiskt förhållningssätt och pragmatism. Företagarnas förslag Utred möjligheterna för obligatoriska praktikmoment inom grundutbildningen och ett obligatoriskt praktikmoment för kunskapsöverföring inom forskarutbildningen på universitet och högskola. 3.2 Reformera statens finansiering för forskning och innovation Företagarna anser att dagens system med rådsanslag där statliga forskningsråd och myndigheter fördelar bidrag till forskningsprojekt, grundforskning såväl som tillämpad forskning samt innovation i samarbete med näringsliv och/eller offentlig sektor, är dyrt, ineffektivt och leder till att forskare får lägga allt större del på att skriva ansökningar. Tid och därmed kostnader som kan förmodas belasta de statliga fakultetsanslagen går åt till att få finansiering från statens rådsanslag. Dessutom bidrar systemet med projektfinansiering, som är den dominerande finansieringsformen från myndigheter som Vinnova och Energimyndigheten, till osäkra anställningar för forskarstuderande/doktorander. 8 Småföretagen + högskolan= en outnyttjad potential, Företagarna, mars Sveriges framtid i en krävande omvärld En ekonomisk politik för full sysselsättning, ökad kunskap och stärkt sammanhållning, Nya moderaterna, se Skola och utbildning forskning, Centerpartiet,

9 Många företag, stora som små, lägger också mycket tid och därmed pengar på att söka finansiering för projekt. Projekten är ofta stora i såväl omsättning som tid. Systemet med att i konkurrens ansöka om bidrag för utveckling leder till att många företag med god tillväxtpotential väljer att avstå då kraven är höga och utfallet osäkert. Företagarna anser att all form av finansiellt stöd, direkt eller indirekt, som bygger in en omfattande administration för att få tillgång till stödet, riskerar missa många intressanta företag. Bidragen tenderar också till att gynna en viss kategori företag inom främst teknik, IT och läkemedel eftersom dessa har en större vana att samarbeta med forskarsamhället och utvecklar produkter enligt den traditionella definitionen, trots att dessa företag inte behöver vara de med störst potential. Framtidens politik för forskning och innovation bör därför ha så generella incitament och stöd som möjligt. I dagens system finns exempel på utlysningar där antalet ansökningar har varit femton gånger fler än vad som kan beviljas. Sammantaget blir det mycket dyra pengar. Småföretagens förmåga att delta i flerårsprojekt, med krav på medfinansiering och ett resultat som kan ligga 2-3 år framåt i tiden, är av naturliga skäl mycket begränsad. En stor del av företagens innovationsarbete sker snabbt, utan några omfattande processer och sällan formaliserat. Det är denna verklighet som ett starkt innovationssystem, politiken samt universitet och högskolor måste anpassa sig till. Företagarna vill att bidragen direkt till företagen begränsas. De externa medel som fördelas via de statliga forsknings- och innovationsfinansiärerna bör istället, i större utsträckning, gå direkt till universitet och högskolor. Denna ökade resurstilldelning ska sedan åtföljas av tydligare krav och uppföljning på samverkan med samhället och integreras som en variabel vid fördelning av fakultetsanslagen. Här skulle statens forskningsråd och myndigheter kunna ha en viktig roll att spela vad avser stöd för och utvärdering av variabeln samhällsnytta. Den kunskap och kompetens som finns i dessa organisationer skulle fungera bättre med ett sådant mandat än att administrera, besluta om och fördela pengar som de gör idag. Samhällsnytta definierar Företagarna brett som kunskap som bidrar till att utveckla såväl individ som samhälle. I den utsträckning staten bidrar med riskvilligt kapital i tidiga skeden till nya innovationer och företag bör denna roll vara så begränsad som möjligt. Företagarna har studerat Israel som intressant exempel på där statligt kapital kompletterar det privata riskkapitalet på ett effektivt sätt. Israels strategi för finansiering i tidiga skeden är att genom en statlig grundgaranti locka till sig internationella riskkapitalister och bygger på att staten går in som en passiv finansiär i fonder knutna till lärosäten. Dessa fonder startades av den Israeliska staten men övertogs av privata riskkapitalister, och drivs därmed inte av statliga bolag som i Sverige, men med fortsatt statlig medfinansiering. När det nystartade företaget med dess innovation sedan växer och genererar intäkter kan riskkapitalisterna lösa ut statens andel till det nominella värdet. Detta upplägg gynnar såväl staten, i form av nya företag, som de privata riskkapitalisterna som får en riskdelning i den tidigaste fasen. En effektiv kunskapssamverkan mellan småföretag och akademi kräver större flexibilitet, mindre styrning från staten, och fokus på företagens verksamhet, behov, problem och utvecklingskapacitet. Det kan dagens projektstyrda och administrativt utbyggda stöd- och finansieringssystem inte erbjuda. Den minskade styrningen från staten bör emellertid kompletteras med en tydligare och mer utvecklad uppföljning på utfall och resultat. 8

10 Företagarnas förslag Omfördela en större andel av forskningsanslagen från de nationella myndigheterna och forskningsråden direkt till universitet och högskolor för att ta sig an den tredje uppgiften. Inför mått på samhällsnytta, som ett komplement till bibliometrisk data och externa forskningsmedel, vid resurstilldelning till de akademiska lärosätena. 3.3 Stärk och utveckla forskningsinstitutens roll Forskningsinstituten fyller en viktig funktion för många företag inom branscher som IT, miljöteknik och livsmedel. För småföretag verksamma inom dessa branscher är det av stort värde att få tillgång till kunskap och testmiljöer för att utveckla sina produkter och processer. Konceptet med forskningsinstitut har stor potential att kunna utvecklas och anpassas ännu mer till de riktigt små företagen. Här är det viktigt att instituten finns på platser som är nära och tillgängliga för företagen och att verksamheten är fullt ut anpassad även för mindre utvecklings- och innovationsprojekt. Forskningsinstituten skulle även kunna utvecklas till att erbjuda utveckling och tester av mer integrerade värdekedjor där såväl produkter som tjänster ingår. Forskningsinstituten bör också få en ökad betydelse som en viktiga arena där forskning möter praktik. Här kan även forskningsparker, som ofta är knutna till akademiska lärosätena, få en ökad roll. Institutens och forskningsparkernas roller som en mer oberoende aktör i samarbetet mellan forskare och företag fyller en viktig funktion och kan underlätta kontakterna mellan praktik och teori. Forskningsinstitut och science parks kan också fungera som projektägare i EU-projekt där småföretag traditionellt har haft svårt att hävda sig. På instituten finns oftast administrativ kapacitet och resurser för att driva projekt vars resultat småföretagen senare kan ha nytta av. Ett exempel på detta är det pågående EU projektet ProPraline som leds av livsmedel- och biotechinstitutet SIK. Projektet syftar till att hjälpa små- och medelstora chokladtillverkare att kunna utveckla sin produktion så man undviker att få den vita hinna som ofta bildas när chokladpraliner blir gamla. 11 Företagarnas förslag Stärk forskningsinstitutens roll i innovationssystemet, dels genom att utvidga de befintliga och dels genom att titta bredare på nya sektorer och branscher som har behov av miljöer och resurser för forskning, innovation och utveckling

11 3.4 Anpassa regelverket till framtidens gränslösa innovationssystem Framtidens utveckling av produkter/tjänster/processer kommer att följa en annan logik och vara anpassade till nya strukturer än dagens. Bland många politiker, tjänstemän och beslutsfattare finns en bild av att innovations- och utvecklingsarbete sker enligt en vedertagen mall eller process där resurser och kunskaper budgeteras och kalkyleras, syfte och målsättning formuleras och marknadsplaner skrivs. Som exempel på denna ordning finns idag ett stort antal kurser på marknaden som syftar till att lära företagare och anställda att planera och strukturera sina projekt enligt etablerade modeller t.ex. Praktisk Projektstyrning och projektplatsen.se. Företagarna tror att framtidens företag, innovatörer och entreprenörer kommer arbeta med andra perspektiv än det strukturerade och väldokumenterade projektbaserade arbetet. Med de möjligheter som dagens IT och transportnät erbjuder blir såväl kunskap som kapital mera gränslöst. Innovationsarbete sker alltmer i öppna, inkluderande och distribuerade processer där konsumenter, medborgare, kunder och andra slutanvändare bjuds in till att ge sina förslag till lösningar och därigenom bidra till att nya innovationer utvecklas. Här återfinns metoder som Open Innovation, Living Labs och Innovation Jams. Företagen som erbjuder plattformar för dessa typer av öppna innovationsprocesser för sina kunder har varit framgångsrika. Det amerikanska företaget InnoCentive har lyckats knyta till sig kreativa individer från sammanlagt 200 länder för att lösa sina kunders utmaningar och problem. 12 Ett konkurrerande företag, NineSigma, placerade sig på den översta femtedelen av USA:s 5000 snabbast växande företag NineSigma finns nu även i Asien och Europa. 13 På samma sätt kan kapital till nya idéer och innovationer ske med hjälp av IT baserad finansiering från allmänheten genom crowd funding. I Sverige har crowd funding än så länge fått begränsat genomslag men företaget Funded By Me:s grundare återfinns på plats 11 i Internetworlds ranking över årets svenska webbentreprenörer. 14 Företagarna tror att dessa former för innovationsarbete och finansiering kommer att bli allt vanligare och bli en viktig faktor när omvandlingstryck och global konkurrens ökar. Framgångsrika företag kommer att vara alltmer beroende av att bygga starka nätverk av kunder, samarbetspartners och underleverantörer för att kunna utveckla sin verksamhet. För att svenska idéer och innovationer ska kunna förverkligas och bli kommersiella succéer krävs därför en politik som kan attrahera kunskap och kapital. En modern innovationspolitik bidrar till att bygga såväl en fysisk infrastruktur av starka forsknings- och innovationsmiljöer på universitet, science parks, inkubatorer etc. som IT baserad infrastruktur och plattformar för att få in ett flöde av kunskap, idéer, kompetenser och kapital till Sverige. Företagarnas förslag Företagarna föreslår att regeringen, som en del i sin proposition, genomför en koordinerad analys för att få överblick kring vilka juridiska, skatte- och andra regelmässiga hinder som kan begränsa tillströmning av kunskaper och kapital i de öppna innovationssystem som utvecklas på internet

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 1 2 SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 SAMMANFATTNING

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Unionens näringspolitiska riktlinjer

Unionens näringspolitiska riktlinjer Unionens näringspolitiska riktlinjer Innehåll Förord... 5 Sammanfattning av Unionens förslag för fler och bättre jobb... 6 Inledning... 9 Utbildning grunden för fungerande kompetensförsörjning...13 Ta

Läs mer

INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND

INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND En strategi för arbete och välfärd i Sverige KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA Förord Sverige behöver en industristrategi. Regeringen och riksdagen behöver ta ett helhetsgrepp

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Industrirådets syn på kompetensförsörjning

Industrirådets syn på kompetensförsörjning Industrirådets syn på kompetensförsörjning 2014 www.industriradet.se Industrisamtalen Kompetensförsörjning Underlags-PM Kompetensförsörjning är ett av fyra områden som Industrirådet anser viktiga att ta

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD. En bok om statligt stöd till näringslivet

Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD. En bok om statligt stöd till näringslivet Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD En bok om statligt stöd till näringslivet INNEHÅLL KAPITEL SIDAN 1. Inledning: Syfte och ambition 6-7 2. Stödens historik: Från merkantilism till triple helix 8 12

Läs mer

Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012

Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012 PM 1 (13) Forskningspolitisk skrift inför 2012 års forskningsoch innovationspolitiska proposition 2012-02-10 Laila Abdallah, Kjell Sehlstedt och Johan Sittenfeld Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys Anna Ax, Paula Lembke & John Sjöberg - PRV Lars Gustafsson, Monica Hjertman, Malin Riis & Lena Rimsten

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut 5 10 15 20 25 30 35 40 Fler företag fler jobb Stämmoprogram Vi skördar vad vi sår dagens politik för morgondagens jobb Svensk ekonomi står inför stora förändringar.

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer