EXAMENSARBETE. En jämförelse mot SchlumbergerSemas projektmodell Promise. Mikael Eliasson. Högskoleingenjörsprogrammet Projektingenjör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. En jämförelse mot SchlumbergerSemas projektmodell Promise. Mikael Eliasson. Högskoleingenjörsprogrammet Projektingenjör"

Transkript

1 2002:050 EXAMENSARBETE En jämförelse mot SchlumbergerSemas projektmodell Promise Mikael Eliasson Högskoleingenjörsprogrammet Projektingenjör Institutionen för Väg- och vattenbyggnad Avdelningen för Produktionsledning 2002:050 ISSN: ISRN: LTU-HIP-EX--02/050--SE

2 Examensarbete En jämförelse mot SchlumbergerSemas projektmodell PROMISE Av Mikael Eliasson

3 FÖRORD Detta examensarbete utfördes under vårterminen 2002 vid SchlumbergerSema North i Gällivare och ingår som en del i projektingenjörsutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet. Ett speciellt tack riktas till Börje Johansson vid SchlumbergerSema North, som gav mig möjligheten att utföra detta examensarbete. Ett tack riktas även till Niklas Eskelinen vid Uminova Företagsutveckling AB, samt handledarna Jonas Sellin vid SchlumbergerSema North och Elisabeth Rönnberg vid Luleå Tekniska Universitet. Slutligen vill jag tacka intervjudeltagarna för deras medverkan och hjälp. Gällivare, vårterminen 2002 Mikael Eliasson I

4 SAMMANFATTNING Huvudsyftet med detta examensarbete var att jämföra SchlumbergerSemas projektmodell PROMISE (Project Management in Sema) mot ett mindre antal projektmodeller och som en orienterande del till jämförelsen skapa en utvärderingsmetod för PROMISE projekt. Utvärderingsmetoden ges inte någon större del i detta examensarbete, förutom den skapade checklistan som utformades efter den inledande litteraturstudien. Den största delen i detta arbete består av den jämförelse som gjordes mot PROMISE. De projektmodeller som jämfördes mot PROMISE var PPS (Praktisk Projekt Styrning) som är TietoEnators projektmodell samt PQM (Project Quality Management) som är Svenska Projektfabrikens projektmodell. Jämförelsen utfördes övergripande på områdena processorientering, fas, dokumentation och organisation. Vad som i huvudsak framgår av detta examensarbete är hur projektmodellerna skiljer sig åt, respektive liknar varandra utifrån de ovanstående punkterna. II

5 ABSTRACT The main purpose of this degree project was to compare the SchlumbergerSemas project model PROMISE (Project Management in Sema) to a smaller amount of project models, and as an orientating part to the comparison: create an evaluation method for PROMISE projects. The evaluation method has not been given a considerable part in this degree project apart from the created checklist which was designed after the introductory literature study. The major part of this degree project consists of the comparison made to PROMISE. The project models compared to PROMISE are PPS (Praktisk Projekt Styrning) which is the project model for TietoEnator and PQM (Project Quality Management) which is the project model for Svenska Projektfabriken. The comparison was comprehensive and was performed within the areas of process orientating, phase, documentation and organisation. What this degree project mainly shows is how the project models differ and resemble on the basis of the areas mentioned above. III

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...I SAMMANFATTNING... II ABSTRACT... III 1 INLEDNING BAKGRUND KORT FÖRETAGS PRESENTATION VAL AV FÖRETAG SYFTE FORSKNINGSFRÅGOR AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION OCH LÄSANVISNINGAR KAPITEL 1 INLEDNING KAPITEL 2 METODBESKRIVNING KAPITEL 3 LITTERATURGENOMGÅNG KAPITEL 4 EMPIRI KAPITEL 5 RESULTATBESKRIVNING KAPITEL 6 ANALYS KAPITEL 7 SLUTSATS OCH FÖRSLAG METODBESKRIVNING FORSKNINGSTYP UNDERSÖKNINGSANSATS KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA METODER DEDUKTIV OCH INDUKTIV ANSATS VALIDITET RELIABILITET DATAINSAMLINGSMETOD LITTERATURGENOMGÅNG VAD ÄR ETT PROJEKT? PROJEKTET PROJEKTORGANISATIONEN UPPDRAGSGIVARE STYRGRUPPEN PROJEKTLEDAREN PROJEKTGRUPPEN REFERENSGRUPPEN UNDERLEVERANTÖRER INFORMATION PROJEKTETS FASER IDÉGENERERING FÖRUNDERSÖKNING ETABLERING PLANERING PROJEKTSTART AVSLUTNING EMPIRI PROJEKT ALFA PROJEKT BETA RESULTATBESKRIVNING... 24

7 5.1 SAMMANFATTNING AV PPS FASERNA I PPS PROJEKTORGANISATIONEN DOKUMENTATION TILL PROJEKTMODELL SAMMANFATTNING AV PQM FASERNA I PQM PROJEKTORGANISATIONEN DOKUMENTATION TILL PROJEKTMODELLEN SAMMANFATTNING AV PROMISE FASERNA I PROMISE PROJEKTORGANISATIONEN DOKUMENTATION KRING PROJEKTMODELLEN PROMISE DEN FJÄRDE MODELLEN PROST PROST PÄRMEN KAPITLENS UPPBYGGNAD ANALYSBESKRIVNING JÄMFÖRELSE MOT PROMISE FASERNA OCH BESLUTPUNKTERNA DOKUMENT PROJEKTORGANISATIONEN MATERIAL SOM FINNS ATT TILLGÅ I PROJEKTMODELLERNA SLUTSATS OCH FÖRSLAG PROJEKTMODELLERNA OCH FAS UPPDELNINGEN PROJEKTSTARTEN DOKUMENTATIONEN ERFARENHETSÅTERFÖRING SAMMANDRAG/KLARGÖRANDE AV FORSKNINGSFRÅGORNA FORSKNINGSFRÅGA FORSKNINGSFRÅGA VIDARE FORSKNING REFERENSER FIGUR- OCH TABELL FÖRTECKNING BILAGOR ENKEL CHECKLISTA FÖR PROMISE PROJEKT... BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR... BILAGA 2

8 KAPITEL 1 INLEDNING 1 INLEDNING I detta kapitel görs en beskrivning av bakgrunden till examensarbetet, syfte och avgränsningar samt en kort presentation av företaget SchlumbergerSema. 1.1 Bakgrund Det är de stora projekten vi minns, kanske inte själva processen i projektet utan resultatet. Ibland har vi till och med svårt att se hur projektarbetet bedrevs. Det viktiga var att uppdragsgivaren blev nöjd med resultatet. Att bygga pyramiderna var inte bara en maktsymbol utan också ett uttryck för den tidens samlade kunskap om mystik, matematik, byggnadskonst och astronomi. Att bygga pyramiderna omfattade ett projekts alla delar. Det krävs en vision om slutresultatet, tillgång till allehanda kompetenser och förmåga att samordna arbetsinsatserna utan vare sig PCdatorer eller modern team-building -träning. Resultatet står där i den egyptiska sanden och både projektledare och projektmedarbetare är glömda. (Wisén & Lindblom, 1999). Det är den bortglömda delen jag har tänkt att fokusera mig på, med utgångspunkt från SchlumbergerSema projektmodell PROMISE Kort företags presentation SchlumbergerSema North ingår i SchlumbergerSema, ett ledande IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-konsulttjänster, systemintegration, managed services samt produkter till framförallt industrin, telekom, energi, finans, transport och offentlig sektor. SchlumbergerSema har över medarbetare i 130 länder och är en av två affärsdivisioner inom Schlumberger Ltd, noterat på New Yorkbörsen, ett globalt tekniktjänsteföretag. Schlumberger förvärvade Sema i april I Norrbotten bedriver SchlumbergerSema North verksamhet över hela länet med utgångspunkt från kontoren i Kiruna, Pajala, Gällivare och Luleå. Verksamheten delas upp i tre områden: Konsultverksamhet - projektledning, verksamhetsutveckling, systemutveckling/integration, systemförvaltning samt teknisk konsulting. Driftteknik - drift och systemtekniktjänster samt support. Systemförsäljning - hårdvara med tillhörande tekniktjänster Val av företag Orsaken till varför jag valde SchlumbergerSema att göra mitt examensarbete hos, berodde på att deras verksamhet var intressant ur två aspekter. Dels är deras verksamhet i norden inriktad mot IT området, där min största erfarenhet som yrkesverksam finns och dels så arbetar de med projekt. Detta sammantaget gjorde att SchlumbergerSema passade som handen i handsken för mig. 1

9 KAPITEL 1 INLEDNING 1.2 Syfte Det primära syftet är att jämföra PROMISE mot ett mindre antal andra projektmodeller och eventuellt komma med förslag till förbättringar kring PROMISE, det sekundära syftet är att skapa en utvärderingsmodell för SchlumbergerSemas projektmodell PROMISE Forskningsfrågor Utifrån det tidigare beskrivna syftet kan följande forskningsfrågor ställas: 1. Vad är det som huvudsakligen skiljer PROMISE från PPS och PQM, inom områdena processorientering, fas, organisation och dokumentation? 2. Vilka kan de bidragande faktorerna vara till att ett projekt går bra respektive mindre bra, utifrån SchlumbergerSemas projektmodell? 1.3 Avgränsningar Eftersom examensarbetet är på 12 poäng motsvarande 12 veckors arbete, gjordes valet att se på helheter i projektprocessen snarare än ett kort detaljerat avsnitt. Studien kommer i och med detta inte heller att gå längre ner än till etappnivå i projektprocessen. (Se figur 1.1) Nästa steg i avgränsningen har SchlumbergerSemas projektmodell PROMISE utgjort. Genom att jämförelsen endast kommer att genomföras på de områden som finns tillgängliga för den, då PROMISE inte är till fullo utvecklad. Fas X Fas Y Fas Z Etapp A Etapp B Etapp C Figur 1.1: Avgränsning, faser I processorienteringen valdes att bara ange, samt kortfattat beskriva vad det finns för material att tillgå projektmodellerna. I form av handböcker, guidelines, operativa mallar med mera. 1.4 Disposition och läsanvisningar Nedan beskrivs innehållet i kapitlen, efter detta följer en schematisk bild (se figur 1.2) som visar examensarbetes disposition. Ett förtydligande ges till kapitlen 3, 4, 5 och 6 samt bilaga 1 och 2 som förklarar dess samband Kapitel 1 Inledning I detta kapitel görs en beskrivning av bakgrunden till examensarbetet, syfte och avgränsningar samt en kort presentation av företaget SchlumbergerSema. 2

10 KAPITEL 1 INLEDNING Kapitel 2 Metodbeskrivning I detta kapitel beskrivs och redogörs vilka forsknings- och undersökningsansatser som är gjorda för läsaren, samt vilken metod som använts för datainsamlingen Kapitel 3 Litteraturgenomgång I detta kapitel redovisas de teorier som ligger till grund för arbetet. Teorierna baseras på de forskningsfrågor som ställts upp. (Se rubrik 1.2.1) Litteraturgenomgången är också tänkt att utgöra en orienterande del om projekt för läsaren Kapitel 4 Empiri I detta kapitel redovisas resultatet av de personliga intervjuer som genomfördes med två projektledare inom SchlumbergerSema. Intervjuerna är genomförda med frågor (se bilaga 2) utifrån checklistan (se bilaga 1), som utarbetades efter litteraturstudierna. Svaren redogörs som en sammanfattning, där namn på personer i projektorganisationen, ort, företag eller projektnamn inte kommer att presenteras Kapitel 5 Resultatbeskrivning I detta kapitel redovisas en sammanfattning av de studerade projektmodellerna. Dessa beskrivs utifrån de material som fanns att tillgå dem (se även avgränsningar rubrik 1.3). Områden som getts speciell fokus är processorientering, fas, organisation och dokumentation. Eftersom det under ett projekts process produceras ett antal olika dokument, har bara huvuddokumenten tagits med i denna sammanfattning, samt eventuella dokument som matchar varandra i projektmodellerna Kapitel 6 Analys I detta kapitel analyseras resultatet av jämförelsen mot PROMISE. Projektmodellerna jämförs övergripande på områdena processorientering, fas, dokumentation, och organisation. Resterande punkter lämnas till kapitel 7 Slutsats och förslag Kapitel 7 Slutsats och förslag I detta kapitel redogörs de slutsatser som är dragna från arbetet, i form av både förslag kring projektmodellen PROMISE och ett sammandrag av forskningsfrågorna. Även andra intressanta områden för vidare forskning inom ramarna för projekt tas upp. 3

11 KAPITEL 1 INLEDNING Kapitel 1 Inledning Kapitel 2 Metodbeskrivning Kapitel 3 Litteraturbeskrivning Bilaga 1 Checklista Bilaga 2 Intervjufrågor Kapitel 4 Empiri Kapitel 5 Resultatbeskrivning Kapitel 6 Analysbeskrivning Kapitel 7 Slutsats och förslag FIGUR 1.2: Examensarbetets diposition Föreliggande examensarbete inleds med en Litteraturbeskrivning som dels ger läsaren en inblick i vad projekt är, samt hur de fungerar. De delar som tas upp i Litteraturbeskrivningen ger också den grundförståelse som behövs för nästa kapitel Resultatbeskrivning. I kapitlet Resultatbeskrivning presenteras de tre projektmodellerna, som senare har jämförts med utgångspunkt från SchlumbergerSemas projektmodell PROMISE i kapitlet Analysbeskrivning. För att få en orienterande bild i projektmodellen PROMISE skapades en utvärderingsmetod för PROMISE projekt. Denna del presenteras i arbetet i form av en checklista, som huvudsakligen grundar sig på den inledande litteraturstudien, men även delvis på de två intervjuer som utfördes vid SchlumbergerSema. Förutom checklistan och intervjumaterialet återfinns en sammanställning av de två intervjuerna i Empirin, efter detta lämnas dock checklistan. Examensarbetet avslutas med ett kapitel som heter Slutsats och förslag, där de erhållna resultaten och dess bakomliggande teorier relateras till det uppsatta syftet och forskningsfrågorna. I och med denna beskrivning lämnar jag nu över till dig som läsare, att avgöra om detta examensarbete känns intressant att bläddra vidare i. 4

12 KAPITEL 2 METODBESKRIVNING 2 METODBESKRIVNING I detta kapitel beskrivs och redogörs vilka forsknings- och undersökningsansatser som är gjorda för läsaren, samt vilken metod som använts för datainsamlingen. 2.1 Forskningstyp Ett forskningsarbete kan delas in i fyra huvudtyper, beroende på om forskningen ska ges med en förändrings-, utvärderings-, teori-, och modellutvecklande eller utprövandeinriktning. Forskningsarbete med en utvärderandeinriktning verkar för en objektiv beskrivning av en studerad företeelse (tydliggörande) samt en analys av behov och/eller möjligheter till förbättring. Vilket i sin tur kan initiera en förändringsinriktad forskningsansats, som syftar till att bidra till en förändring. Teori- och modellbyggande forskning inriktas mot teoribildning och syftar till att flytta fram kunskapsfronten inom starkt avgränsade områden. Den fjärde forskningsinriktningen har det primära syftet att utprova, undersöka och förklara enskilda metoders, komponenters eller materials funktion genom kontrollerade experiment. (Andersson & Borgbrant, 1998) I föreliggande arbete kan man säga att forskningstypen med utvärderandeinriktning får alla sina villkor uppfyllda. Eftersom det första som görs är en presentation/beskrivning av de tre projektmodellerna som ska jämföras, efter detta utförs jämförelsen med utgångspunkt från SchlumbergerSemas projektmodell PROMISE. Utav jämförelse kommer sedan bland annat förslag på förbättringar i PROMISE. Så genom ovanstående ansåg jag att forskningstypen med utvärderandeinriktning lämpade sig bra för detta arbete. 2.2 Undersökningsansats Det flesta undersökningar kan klassificeras utifrån hur mycket man vet om ett visst problemområde innan undersökningen startar. När det finns luckor i kunskapen kommer undersökningen att vara utforskande. Dessa undersökningar kallas explorativa. Det främsta syftet med explorativa undersökningar är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde. Detta innebär att man försöker belysa ett problemområde allsidigt. (Patel & Davidsson, 1994) Inom problemområden där det redan finns en viss mängd kunskap som man kanske börjat systematisera i form av modeller, kommer undersökningen att vara beskrivande. Dessa undersökningar kallas deskriptiva. De beskrivningar man åstadkommer kan röra förhållanden som har ägt rum, det vill säga beskrivningar av dåtid, eller beskrivningar av förhållande som existerar just nu, det vill säga beskrivningar av nutid. Vid deskriptiva undersökningar begränsar man sig till att undersöka några aspekter av de fenomen man valt. Det kan vara en beskrivning av varje aspekt för sig men det kan även vara en beskrivning av samband mellan olika aspekter. (ibid.) Inom problemområden där kunskapsmängden blivit ännu mer omfattande och teorier har utvecklats, kommer undersökningen att vara hypotesprövande. Hypotesprövande undersökningar förutsätter att det finns tillräckligt med kunskap inom ett område så att man från teorin kan härleda antaganden om förhållanden i verkligheten. De antaganden man gör uttrycker om så... förhållanden. Sådana antaganden kallas hypoteser och de uttrycker alltså samband. (ibid.) 5

13 KAPITEL 2 METODBESKRIVNING Eftersom PROMISE inte är färdigutvecklad, finns det inte heller lika mycket material att tillgå, som det gör för projektmodellerna PPS och PQM. I och med detta inledde jag med en explorativ undersökning, för att få en orienterande bild över projektmodellen PROMISE, och låta PROMISE bestämma ribban för vilken nivå jämförelsen mot de andra modellerna ska ske på. Efter den explorativa undersökningen genomfördes en litteraturstudie, om de aktuella områdena i respektive projektmodell. När litteraturstudien var genomförd gjorde jag en sammanfattning av respektive modell, som återfinns i resultatbeskrivningen som en deskriptiv undersökning. 2.3 Kvalitativa och kvantitativa metoder Något förenklat kan man säga att beteckningarna kvalitativt och kvantitativt syftar på hur man väljer att bearbeta och analysera den information man samlat in. Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som använder sig av statistiska bearbetningsoch analysmetoder. Med kvalitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som använder sig av verbala analysmetoder. (Patel & Davidsson, 1994) Jag valde den kvalitativa metoden eftersom dess främsta styrka är att eftersträva förståelse för det aktuella ämnet. Eftersom det inte heller ingår några enkätsvar i detta arbete som statistiskt ska bearbetas, fanns det inte heller någon anledning att kombinera den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden lämpar sig också bättre när man gör intervjuer, eftersom man får en större flexibilitet och ges möjlighet att anpassa intervjun till respondentens svar. 2.4 Deduktiv och induktiv ansats Ett forskningsarbete kan bestå av en deduktiv eller en induktiv ansats. Om forskaren arbetar deduktivt kan man säga att han följer bevisandets väg. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. (Patel & Davidsson, 1994) Om det omvända förhållandet gäller att författaren arbetar induktivt. Man kan då säga att han följer upptäckandets väg. Författaren kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formlera en teori. (ibid.) Mitt arbete kommer att utgå från ett deduktivt arbetssätt, eftersom jag utgått från befintliga teorier som inhämtats via litteraturstudier i ämnesorådet. Därigenom har jag bildat en teoretisk referensram för det fortsatta arbetet. Ur den befintliga teorin har bland annat härletts hypoteser, som sedan prövats empiriskt genom checklista. Detta arbetssätt kallas enligt Patel & Davidsson (1994) för det hypotetisktdeduktiva arbetssättet. 6

14 KAPITEL 2 METODBESKRIVNING 2.5 Validitet Validiteten innebär hur överensstämmelsen är mellan det som ska jämföras och det som faktiskt jämförs. Det finns några, mer eller mindre avancerade sätt att försäkra sig om validiteten hos ett instrument. Däribland innehållsvaliditet som innebär att man låter en utomstående utföra en logisk analys av instrumentet för att säkerställa denna. (Patel & Davidsson, 1994) Validiteten i detta arbete har ökats dels genom att jag låtit en individ som är insatt i området granska intervjufrågorna och dess relevans, även komma med eventuella förslag, förändringar eller tillägg till frågorna. Validiteten har även ökats genom att jag utförde personliga intervjuer. Detta medförde att eventuella frågor från respondenten angående intervjumaterialets innehåll kunde besvaras och missuppfattningar i frågeställningen kunde rättas till. 2.6 Reliabilitet Allmänt gäller att reliabiliteten anger om källan är tillförlitlig. Vid kvalitativ forskning bör man däremot ge termen reliabilitet en annorlunda betydelse. Man bör använda begreppen grad av beroende och sammanhang när det gäller de resultat som man får fram genom informationen, vilket innebär att man ska sträva efter att resultaten ska ha någon mening, att de är konsistenta och beroende. (Merriam, 1994) För att försäkra mig om att resultaten är beroende har jag förklarat teorier som ligger till grund för undersökningen. Reliabiliteten har även ökats genom att jag i förväg skickat ut intervjuunderlaget så respondenterna fick möjlighet att gå igenom frågorna i förväg. 2.7 Datainsamlingsmetod Det finns två typer av data som kan samlas in via en undersökning det första är sekundärdata, vilket innebär insamling av data som redan finns, genom att andra undersökare har dokumenterat informationen. Exempel på sekundärdata kan vara böcker, rapporter samt artiklar. Data som man på egen hand har samlat in kallas primärdata, och kan bestå av observationer, enkäter, telefonintervjuer eller personliga intervjuer. (Repstad, 1999) De data jag har samlat in består dels av primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som jag samlat in genom personliga intervjuer med två projektledare inom SchlumbergerSema. Utgångsmaterialet för intervjufrågorna var den checklista som jag skapade efter den inledande litteraturstudien. Vad som kom ut i form av primärdata genom intervjuerna har använts dels till att förbättra checklistan (som stod för grunden i intervjumaterialet), på några punkter. Den utgjorde även grunden för de fortsatta litteraturstudierna, inför jämförelsen som skulle göras mot PROMISE. 7

15 KAPITEL 3 LITTERATURGENOMGÅNG 3 LITTERATURGENOMGÅNG I detta kapitel redovisas de teorier som ligger till grund för arbetet. Teorierna baseras på de forskningsfrågor som ställts upp. (Se rubrik 1.2.1) Litteraturgenomgången är också tänkt att utgöra en orienterande del om projekt för läsaren. 3.1 Vad är ett projekt? Ordet projekt kommer av de latinska projicio som betyder kasta fram. I ett projekt handlar det ofta om att kasta fram förslag eller idéer, som kan medföra positiv och meningsfull utveckling. Ett projekt är i tid och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift, som utförs under skärskilda arbetsformer och som genom styrning av tilldelade resurser skall nå ett bestämt mål. (Wisén & Lindblom, 1999) För att en verksamhet ska få kallas projekt enligt Wisén & Lindblom (1999), måste nedanstående fyra kriterier uppfyllas. Att verksamheten som bedrivs: har ett bestämt och avgränsat mål. löper under en bestämd tidsperiod. har en förutbestämd resursinsats. sker under skärskilda arbetsformer. 3.2 Projektet Vad man bör göra först och främst innan ett projekt startar, är att ta reda på vilken kategori det tillhör. Om det är stort och uppdelat på ett antal delprojekt, kan det vara svårt att direkt klassificera in hela projektet i någon utav typerna. I sådana fall delas det in i de typer som är aktuella för projektet. I och med att man klassificerar in projektet eller delprojektet i någon av kategorierna får man också reda på vilka förutsättningar och krav som ställs på hel projektet. Då det har betydelse för metodval och angreppssätt är det viktigt att veta vars tyngdpunkten ligger innan man startar. Projekttyper (Ögren, 1986) Forskningsprojekt, är kunskapsorienterade och syftar inte direkt till att åstadkomma förändringar, åtminstone inte på kort sikt. Utredningsprojekt, syftar till att lämna förslag till förändring eller utreda förutsättningar för vissa föreslagna förändringar, till exempel en organisationsöversyn. Utvecklingsprojekt, handlar om att utveckla en ny verksamhet, en ny produkt eller en ny metod. Inte sällan bedrivs utvecklingsprojekt i form av försöksverksamhet. Konstruktionsprojekt, innebär att utifrån vissa givna förutsättningar konstruera till exempel ett nytt informationssystem eller en ny produkt. Att projektera en byggnad, en bro, ett kraftverk eller en flygplats är exempel. Genomförandeprojekt, innebär att genomföra en beslutad förändring. Uppföljningsprojekt, syftar till att utvärdera en pågående, etablerad verksamhet, en försöksverksamhet eller en genomförd förändring, till exempel 2-3 år efter genomförandet. 8

16 KAPITEL 3 LITTERATURGENOMGÅNG TABELL 3.1: Projekttyper Typ av Projekt Mål Planering Resurser Tid Organisation Forsknings Sökande Grov och successivt anpassad Genom ansöknings förfarande Grovt angiven Utrednings Problemorienterat Stegvis Metod valet styr starkt behovet Utvecklings Visionärt Stegvis I ständig konkurrens med linjen Konstruktions Operationellt Total Tydliga och givna Klar slut och tidpunkt Etappindelad Detaljerad Arbetsgrupp lös i sin struktur För att uppnå synergieffekter Detaljerad ansvarsfördelning Detaljerad ansvarsfördelning/ expertuppdelad Detaljerad Genomförande Operationellt Total Behovet ofta Detaljerad underskattat ansvarsfördelning Uppföljnings Operationellt Enkel Behovet ofta Sluttidpunkt Ofta krav på negligerat neutralitet Utvärderings Effektinriktat Detaljerad Ofta lånade Sluttidpunkt Starka krav på neutralitet 3.3 Projektorganisationen En projektorganisation är en tillfällig organisation. Dess uppbyggnad och sammansättning måste anpassas till projektets mål. Dess väsentligaste syfte är att underlätta planering, styrning och uppföljning av ett uppdrag. Organisationen skall skapa förutsättningar för en god samordning av arbetet, så att man med hjälp av bestämda resurser inom avsedd tid når uppsatta mål. Det är inte ovanligt att det i mindre projekt enbart finns en uppdragsgivare och projektledare, denne knyter sedan till sig grupper och personer allteftersom behovet uppstår. (Wisén & Lindblom, 1999) 9

17 KAPITEL 3 LITTERATURGENOMGÅNG Uppdragsgivare/ beställare Styrgrupp Projektledare Referensgrupp Delprojektledare Projektgrupp Underleverantör FIGUR 3.1: Allmän projektorganisation Uppdragsgivare Huvudsyftet med beställarrollen är att säkra att projektets resultat ligger i linje med organisationens övergripande mål och strategier. Det är viktigt att klargöra att detta inte är en passiv roll som endast innebär att skjuta till kapital och fatta beslut, huruvida projektet ska exempelvis fortsätta till nästa fas. Utan att det är en aktiv roll för att stödja projektet. (Hagberg & Ljung, 2000) Det är också viktigt att för varje projekt identifiera uppdragsgivaren som en person, och inte i abstrakta termer som företag eller myndighet. (Wisén & Lindblom, 1999) Styrgruppen Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att prova och godkänna de planer som utarbetats av projektgruppen. Den skall vidare verka för att projektet genomförs på ett effektivt sätt och i enighet med uppdragsgivarens syfte. Styrgruppen har ansvaret för planering, styrning och uppföljning av projektet vad gäller både resurser och sakinnehåll. Styrgruppen bör inte tilldelas beslutsbefogenheter i sakfrågor. De fattar beslut i administrativa frågor, det vill säga fastställer projektplan, budget och tidsplaner inom de ramar som projektdirektivet föreskriver. (ibid.) Styrgruppen bör bestå av ett begränsat antal personer, blir styrgruppen för stor kan svårigheter uppstå för den att effektivt leda projektet. Ett mått brukar vara två till tre ledamöter i styrgruppen helst inte fler. (ibid.) Det är viktigt att man väljer personer från rätt nivå inom organisationen. Det krävs ofta att de som ingår i en styrgrupp har vissa beslutsbefogenheter. Men här bör man se upp så att inte personer väljs enbart för att de har beslutsbefogenheter, utan att de även har intresse för projektet och/eller har speciell sakkunskap. (ibid.) 10

18 KAPITEL 3 LITTERATURGENOMGÅNG I ett mindre projekt kan uppdragsgivare och styrgrupp vara identisk. I ett projekt där flera organisationer samverkar i, är det lämpligt att de olika organisationerna är representerade i styrgruppen. Projektledaren kan även ingå i styrgruppen men då enbart som föredragande. (ibid.) Projektledaren Projektledarens huvuduppgift är att driva projektet så att målen uppnås. Denne skall vara arbetsledare, samordnare och informatör. Som projektledare bör man också se till att det blir tydligt i starten av projektet vilket ansvar och vilka befogenheter olika inblandade parter har. Dessutom skall projektledaren på samma villkor som övriga medlemmar medverka i projektarbetet. Vilken av dessa uppgifter som är viktigast beror på projektets storlek och projektgruppens sammansättning. Projektledaren måste ha överblick och insyn i olika frågor så att han kan ta ställning till vad som skall rapporteras vidare till styrgruppen. (ibid.) En annan mycket viktig del i projektledarens arbete är att fungera som grindvakt till projektet. Vilket innebär att vara lyhörd på signaler utifrån, om signalerna har med projektet att göra och att kunna avläsa signalerna och förstärka de som är relevanta och undertrycka de som inte berör projektet. Detta kan också förklaras på följande sätt, att projektledaren ska agera som ett slags filter för informationen från omvärlden mot projektet. (Franzén, 1996) Ett stort projekt kan vara lämpligt att dela in i delprojekt, vars en delprojektledare utses för varje delprojekt. Denne har motsvarande ansvar för delprojektet som projektledaren har för hela projektet. Delprojektledaren är underställd projektledaren och rapporterar till denne. (Wisén & Lindblom, 1999) Projektgruppen Lindström-Mygård (2000) menar att en projektgrupp ska bestå av personer som har specialkunskap eller erfarenheter som krävs för den speciella uppgiften. Gruppen bör inte vara för stor, ett lagom antal är 3-6 personer. I större projekt kan det behövas upp till 10 personer. Det är bättre att ha några få personer som arbetar genom hela projektet en så kallad kärngrupp, än att ha många involverade som splittrar sin tid och sitt engagemang på olika uppgifter. Projektgruppen utför det egentliga arbetet inom projektet. Därför bör det i projektgruppen endast ingå personer som aktivt deltar i arbetet. Övriga intressenter och experter kan med fördel placeras i till exempel en referensgrupp. (Wisén & Lindblom, 1999) Nedan följer en kort sammanfattning över vad man bör tänka på när man sätter ihop en projektgrupp Kompetens När man ska genomföra ett projekt är det viktigt att rätt kompetens finns inom gruppen. Därför brukar man vid projekt sätta upp en kravanalys som ska ge en bild av vad projektet som helhet ska klara av. Efter det ser man vilka personer som finns tillgängliga och jämför deras kompetens med den kravanalys man gjort. (Marttala & Karlsson, 1999) Här får man dock vara uppmärksam, så det inte uppstår någon suboptimering mellan projektorganisationer. Detta kan uppstå om projekt med liknande resursbehov pågår samtidigt. 11

19 KAPITEL 3 LITTERATURGENOMGÅNG Suboptimering Suboptimering är något som kan uppstå mellan projekt som kräver liknande resurser. Något förenklat kan detta förklaras, att de projekt som startar först knyter de mest kvalificerade personerna till sig. Som följd av detta blir att projekt som sedan startar inte får tillgång till de resurser som krävs. Därför är det viktigt att en styrning finns vid fördelningen av projektmedlemmar, så att en kontroll fås över fördelningen och en jämn kvalité upprätthålls i samtliga projekt Personligheter En väl fungerande grupp karakteriseras ofta av att medlemmarna har olika personligheter, men ändå respekterar varandra. Det har allt mer blivit populärt att med hjälp av personlighetsprofiler beskriva vilka personliga egenskaper var och en har. Profilerna görs med hjälp av omfattande frågeformulär och resultatet används som stöd för att sätta samman projektgrupper. Det man vill åstadkomma är just att forma grupper där medlemmarna kompletterar varandra. (Marttala & Karlsson, 1999) Team Management Index är ett instrument för att sätta ihop projektgrupper. Som beskrivs i rubrik Enligt Lindström-Mygård (2000) är det i förhållningssättet människor emellan, som man ofta hittar orsaker till att projekt misslyckas eller stagnerar. Det är därför viktigt att man ger projektmedlemmarna möjlighet att lära känna varandra, både som personligheter och yrkesmänniskor. Den tid som avsätts i starten så att projektmedlemmarna får lära känna varandra, har man ofta igen i form av färre missförstånd och irritationsmoment senare i processen. Projekten kommer att flyta smidigare och man blir mer öppen för att ta vara på andras kompetenser. Eftersom projektgruppen är en tillfällig gruppkonstellation har deltagarna ofta inte ambitionen att lära känna varandra närmare och tänker kanske inte heller på hur viktigt det kan vara att fokusera och värna om just samarbetet. Det centrala blir att hinna med projektet. (ibid.) Orsaker till samarbetsproblem kan delas upp i fyra kategorier som är respekt, ärlighet, tydlighet och slutligen omtanke. Nedan följer några exempel ur de olika kategorierna. (ibid.) Respekt, gäller till exempel bristen på respekt mellan yrkesgrupper, nya och gamla medarbetare, mellan män och kvinnor och mellan människor från olika kulturer. Ärlighet, bygger på att man ska kunna lita på varandras ord och omdömen och veta att det vi kommit överens om gäller. Tydlighet, med tydlighet menas tydliga uppdrag, tydlig arbets- och ansvarsfördelning och tydlig uppföljning är nödvändigt för att projektet ska kunna bedrivas effektivt. Kommunikationen människor emellan bör kännetecknas av samma tydlighet. Omtanke, handlar om att bry sig om andra och ta hänsyn till deras önskningar och behov. Detta generösa förhållningssätt betyder också att vi är generösa mot oss själva och inte blir uppoffrande martyrer Team Management Index Som hjälp i urvalsarbetet finns det ett begränsat utbud av urvalsinstrument på marknaden The Margerison MacCann Team management Index är ett exempel. Instrumentet består av 60 frågeställningar som det tar cirka 20 minuter att besvara. Resultatet bearbetas med hjälp 12

20 KAPITEL 3 LITTERATURGENOMGÅNG av ett datorprogram och resulterar i en så kallad ledningsprofil där en huvudprofil och två närliggande profiler tas fram. Illustreras av Ledningshjulet. (se figur 3.2) UTFORSKARE Förändrare Utforskare RÅDGIVARE Nyskapare Innovatör Rådgivare Konsult Förvaltare Försvarare Linker Utvärderare Utvecklare Organisatör Genomförare Producent Beslutsfattare ORGANISATÖRER Kontrollant Granskare GRANSKARE FIGUR 3.2: Ledningshjulet (Duberg, 1990) Totalt sett ger instrumentet utrymme för 16 olika huvudprofiler. Individuella nyanser förekommer i 112 olika kombinationer. Här följer några exempel på vad man kan få ut av detta. Vilket förhållningssätt man har till information och arbete, om man har ett typiskt extrovert beteende eller om man föredrar att ha ett fåtal förtrogna omkring sig. Hur man genererar och distribuerar information, i vilken utsträckning man har praktiskt/sakligt förhållningssätt till information och i vilken utsträckning man har ett kreativt förhållningssätt. Hur man föredrar att organisera sig själv och andra, i vilken utsträckning man är strukturerad och i vilken utsträckning man tillåter sig att vara flexibel. (Duberg, 1999) Vidare tar den också ställning till hur man som ledare grundar sina beslut. I vilken omfattning man är objektiv analytiker och i vilken utsträckning man grundar sina beslut på den egna värderingsbasen. Instrumentet tar inte upp vilka värderingar man har, utan bara vilken roll de spelar i beslutsfattandet. (ibid.) Den skattade får ett skriftligt material som är relaterat till den egna profilen. Materialet innehåller en allmän översikt, statisk information samt detaljerade tyngdpunkter kring arbetspreferenser, ledningsstyrka, beslutsprinciper, relationshantering, team-byggande och behov av komplement. Generellt kan man säga att vilken placering man får på ledningshjulet efter en sådan skattning är den positiv. Man kan med andra ord inte få ett dåligt resultat. Man kan däremot få klara indikationer på var man kunde göra bästa insatsen och vilken funktion som bäst stämmer med den roll man föredrar att spela. (ibid.) 13

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Projektledning inom offentliga organisationer

Projektledning inom offentliga organisationer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Lisbeth Heen Maria Nordmark Projektledning inom offentliga organisationer En studie av projektledares användning av planeringsmetoder Magisteruppsats

Läs mer

Organisering av ekonomistyrningen i evenemangsprojekts olika faser

Organisering av ekonomistyrningen i evenemangsprojekts olika faser Ekonomihögskolan Organisering av ekonomistyrningen i evenemangsprojekts olika faser - En fallstudie av Aurumgalan och Elmia Husvagn Husbil 2006 Magisteruppsats i Företagsekonomi Ekonomistyrning, FED 332,

Läs mer

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

Linjeledare och projektledare

Linjeledare och projektledare Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Stefan Henriksson Linjeledare och projektledare -En kvalitativ studie om mönster mellan och inom ledaruppdragen Magisteruppsats Industriell Projektledning

Läs mer

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera!

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera! Sida 1 of 26 1.1 Inledning Välkommen till avsnittet Initiera! Innan ett konkret, väl organiserat och målstyrt projektarbete påbörjas befinner sig det framtida projektet i det som kallas initieringsfasen.

Läs mer

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:142 Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag Elin Andersson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB. Karl Mattsson Daniel Ohlsén

EXAMENSARBETE. Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB. Karl Mattsson Daniel Ohlsén EXAMENSARBETE 2010:149 CIV Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB Karl Mattsson Daniel Ohlsén Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande:

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande: Sida 1 av 33 2 Etablering Projektledarens ansvar blir nu att etablera projektet enligt beställarens uppdrag eller direktiv. Innan projektet de facto kan starta måste mål och planer för projektet tydliggöras.

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Ligger grunden till problem inom projekt i initieringsfasen? En kvalitativ studie kring problemgrunderna i ett projekt

Ligger grunden till problem inom projekt i initieringsfasen? En kvalitativ studie kring problemgrunderna i ett projekt LUNDS UNIVERSITET Institutionen för informatik Ole Römers väg 6, 223 63 LUND Ligger grunden till problem inom projekt i initieringsfasen? En kvalitativ studie kring Kandidatuppsats, 10 poäng, inom Systemvetenskapliga

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer