Effektiv parkverksamhet inte bara en fråga om pengar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv parkverksamhet inte bara en fråga om pengar!"

Transkript

1 RAPPORT 125 INFRASTRUKTUR FÖR TILLVÄXT Effektiv parkverksamhet inte bara en fråga om pengar! LUND, MARS 2003 HANS KNUTSSON Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET VA-FORSK INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

2 Effektiv parkverksamhet inte bara en fråga om pengar! Parker fyller många funktioner i vårt samhälle. Livskvalitet är ett ord som återkommer när parker diskuteras. Men när parken ställs mot den ständigt närvarande ekonomin kan ibland problem uppstå. Kan man i det sammanhanget tala om park och effektivitet på samma gång? I detta Gröna Fakta presenteras två studier som gjordes under hösten Den ena studien har ägnat svensk kommunal parkeffektivitet särskilt intresse, genom att observera hur Helsingborg och Gävle förhåller sig till sina vackra parker. Den andra studien utfördes i Phoenix, USA, en stad som vunnit priser för sitt sätt att sköta olika allmänna verksamheter, inte minst parker och rekreationsanläggningar. Vi har genomfört studierna i ett managementperspektiv och i en övertygelse att verksamhetsstyrning är betydelsefull. I begreppet parkeffektivitet finns en tanke om att utveckling bygger på vilja och utmaning av existerande mål och metoder. Parkeffektivitet vad är det och vad kan vi lära av andra? I begreppet effektivitet innefattas tydliga men också krävande målsättningar, parade med rationell resursförbrukning. Det är av stor vikt att beslutsfattare ständigt rannsakar sina egna ställningstaganden i dessa avseenden. Några parkmänniskor tillfrågades för en tid sedan om vad park betyder för dem. En av de tillfrågade svarade: Vi måste spränga hål i grottan. Tittar man ut ur grottan, genom hålet, kan den nyfikne få se något som de tillfrågade beskrev med orden yttre vardagsrum, skyltfönster och grön lunga. Att en parks existensberättigande bottnar i en fråga om livskvalitet föreföll alla parkmänniskorna rörande överens om. Människor, djur och växter ska trivas och parken är viktig för att människor ska kunna njuta av tillvaron. En del pekade på vikten av att röra sig, andra på att vi behöver lugna ner tempot. En park kan också vara identitetsskapande tänk bara på Central Park. Vet du vilken stad den ligger i? Förmodligen vet du det. De tillfrågade gav i studien också andra prov på vilken stor betydelse en park kan ha för en stad. Den framställdes till och med som ett medel mot kriminalitet, ett vaccin mot skadegörelse. Denna påverkan på vår sociala miljö motsvaras, enligt de tillfrågade, av en fysisk miljöpåverkan, uttryckt som allt ifrån biologisk mångfald till luftkvalitet och dagvattenhantering. Ekonomi handlar om resurser Svaren från parkmänniskorna gavs hösten 2002, då en studie av kommunal parkeffektivitet genomfördes inom ramen för forskningsprogrammet Infrastruktur för Tillväxt, en del av forskningen kring offentlig sektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 1

3 Natur och ekonomi kan ibland te sig stå i motsatsförhållande till varandra. Men att vara ekonomisk handlar varken om att göra snabba aktieklipp eller om att vara småsnål. Många vet att det istället handlar om att hushålla med begränsade resurser. Parkverksamheter runt om i landet har fått kännas vid krympande resursramar. En omedelbar effekt har varit att traditionella och sedan länge invanda föreställningar om vad en kommunal park är, vad den används till, hur den sköts, vem som använder den och vem som ska betala notan, har ställts på ända. En måhända önskvärd konsekvens av de ändrade förutsättningarna är att den kommunala parkens värde ska hamna på kommunledningens agenda av egen kraft, inte enbart som en konsekvens av att vård, skola och omsorg behöver resurser som förväntas dölja sig i parken. Kommunal parkeffektivitet i fokus I studien framkom det tydligt i samtalen med politikerna och tjänstemännen att effektivitet innebär flera olika saker. Men kan vi överhuvudtaget tala om effektivitet när det handlar om något så jordnära som parker? Många förknippar säkert ordet med hårdare ansträngningar, stress och försämrad livskvalitet. Men ordets innebörd är bredare än så och har många bottnar. Det går att titta på effektivitet från olika synvinklar. Studien tog sin utgångspunkt i att effektivitet beror på våra målsättningar, vårt förhållningssätt till målen och i vilken omfattning vi förbrukar resurser. Målsättningar kan sägas vara referenspunkter, mot vilka man jämför den prestation man utför. Det kan gälla den effekt en verksamhet förväntas ha på kommunen och dess invånare, till exempel att fler grönområden ska få kommuninvånarna att röra på sig utomhus och därmed vara friskare. Med förhållningssätt avses huruvida målsättningen är en utmaning eller ej, om målet är lätt att nå eller kräver något mått av nytänkande och utveckling av existerande verksamhet. Att nyanlägga ett stort grönområde kan vara enkelt för glesbygdskommunen, men svårt för den stora staden. När resursförbrukning diskuteras är det användningen av resurserna som avses, till exempel hur väl en maskinpark utnyttjas: står den still mesta tiden eller är den ständigt i arbete? Effektivitet är således ett ord som har flera ingående beståndsdelar och det är först när detta faktum står klart för oss som vi med skärpa kan bemöta de effektiviseringskrav som dagens resursknappa förhållanden ställer på oss. Att rannsaka sina gärningar en skyldighet För snart fem år sen skrev Lennart Hansson i dessa spalter (Gröna Fakta 3/1997) om hur beställare alltmer iklädde sig rollen som ägare och därmed ansvarig för förvaltningen av kommunens parkegendom. Ägarrollen i all ära, fortfarande var det dock produktionsstyrning som var den tydligaste arbetsuppgiften för beställaren, på bekostnad av utveckling och legitimering av parkverksamheten. I effektivitetstermer skulle samma observation kunna beskrivas som att parkansvariga inte tillräckligt ifrågasätter och utmanar existerande metoder och målsättningar. På samma sätt kan en bristande legitimitet ses som ett tillkortakommande i att tydligt motivera och kommunicera de målsättningar som faktiskt satts upp för en parkverksamhet. Samtal bra för effektiviteten För att uttrycka det något förenklat: det huvudsakliga problemet för parkansvariga 1997 var hur kommunen skulle få till stånd billigare gräsklippning, ogräsrensning och trädbeskärning, 2

4 snarare än att fråga sig vilken funktion parken fyller och hur mycket det bör vara värt att upprätthålla en viss omfattning och egenskap på sina parker. Vår studie bekräftar att denna bild fortfarande är aktuell. Beställarens betydelse för utförarens produktionsvillkor och därmed en viktig del av parkverksamhetens effektivitet ter sig påtaglig. Konsekvensen av detta blir att en beställare, och därmed politikerna, måste ta hänsyn inte bara till värdeskapandet sett ur brukarnas olika synvinklar, utan också till utförarens ekonomiska förutsättningar, som en konsekvens av rådande naturliga och politiska förhållanden. De inblandade måste lyfta blicken tillsammans och fundera över vad som är parkens verkliga mening i en stads gestaltning och i invånarnas liv. Vem har den effektivaste parken? Frågan är tillspetsad. Går det att svara på den? Ett första steg att ta, för att kunna hävda att man har en effektiv park överhuvudtaget, är att börja tänka i termer av parkeffektivitet. Har väl den tanken väckts så finns det åtskilliga stenar att vända på för att sprida ljus över den effektiva parkens alla ingående beståndsdelar. Phoenix en ledande (effektiv?) kommun att ta efter? Phoenix är staden som likt fågelns återuppståndelse ur askan har tagit form i öknen och blivit en förebild för många kommuner och städer runt om i världen. Staden har utnämnts till världens bäst skötta stad. Med ett vittomfattande parkuppdrag ägnar sig staden åt allt från aktiviteter för ungdomar på glid till utbildning av golfare. Verksamheten följs upp och resultaten kommuniceras noggrant, allt till gagn för staden och dess invånare. Phoenix är huvudstad i delstaten Arizona, belägen i sydvästra USA. Det är en storstad, befolkningen är för närvarande ca 1,3 miljoner invånare, och ständigt växande. Staden ligger i Sun Valley, Soldalen, ett varmt, torrt område som kännetecknas av en gles växtlighet i form av chaparral och kaktus, omgärdat av berg. Stadens fotbollslag (amerikansk fotboll), Arizona Cardinals, spelar sina hemmamatcher på Sun Devil Stadium, ett namn som i sig fångar klimatet i området. Vilda Västern-miljöerna som vi känner från filmduken återfinns här, mitt framför ögonen. Vatten och öken en karaktärsdanande kombination? Trots stadens belägenhet är vattentillgången god, framför allt med hjälp av ett sedan länge väl utvecklat system av omfattande investeringar i olika dammar, flöden och pumpstationer. Vatten är förvisso en grundläggande förutsättning för livet i Phoenix folk dödade varandra för detsamma förr i världen men när stadens kraftiga befolkningsökning ska förklaras så är utvecklingen och spridningen av luftkonditioneringsteknik nästan lika viktig. Det är varmt i Phoenix! Ändamål och organisation för parkverksamheten Staden tillhandahåller ett stort antal parker och fritidsanläggningar. Ändamålet för avdelningen Parks and Recreation Department är att tillgodose och underhålla ett brett parkoch rekreationssystem tillgängligt för alla. Detta bidrar till att uppfylla de fysiska, mentala, sociala och kulturella behoven i staden och leder till aktiviteter som skapar en genomgripande 3

5 känsla av medborgerlig stolthet och stimulerar till socialt ansvarstagande. Under 2003 förväntas verksamheten omsätta ca 900 miljoner kronor, motsvarande ca 750 kr per invånare. Omkring 1500 personer kommer att sysselsättas inom ramen för dessa resurser. Den miljö och det landskap som omgärdar Phoenix är en aktiv del av stadens profilering, men hålls även fram som en omhuldad tillgång för att bidra till medborgarnas positiva livskvalitet. Tidigare ledande personer i staden var förutseende och köpte tidigt stora arealer för stadens räkning, vilka nu kommer invånarna till del på olika sätt. Parker, natur och människor oskiljaktiga Phoenix parkorganisation har en mycket bred verksamhet. Det är definitivt inte bara gräs och rabatter utan ett mycket större spann av ansvarsområden som ligger inom förvaltningens domäner. Det som kanske främst skiljer Phoenix parkverksamhet från svensk kommunal dito är en tydligt artikulerad social uppgift. För att nämna några utmärkande exempel så har staden drivit speciella aktivitetsprogram för ungdomar på glid sedan 1980, program som är formaliserade sedan 10 år tillbaka. Dessa Youth-at-Risk Programs drivs som en egen enhet inom Phoenix parkavdelning. Människor med rörelse- och andra funktionshinder får regelbundet tillfälle att tävla i Special Olympics, en tävling där 3500 barn och vuxna med olika utvecklingshinder tävlar i 14 olika sporter. USA:s första rullstolshinderfria park ligger också i Phoenix. Olika samarbetsprogram drivs mellan stadens skolor och stadens parkverksamhet. Man har också sedan länge ägnat tid och kraft åt en uttalad satsning på kvalitetsgolf för folket. Det är en egenfinansierad verksamhet med låga avgifter och utbildning av nya spelare som bedrivs på fem 18-håls- och tre 9-hålsbanor. Allt underhåll sköts av kommunanställda. I värmen uppskattas också stadens 28 kommunala simanläggningar. Mönsterexemplet på kommunal organisation? Phoenix parkavdelning, tillsammans med flera andra avdelningar, ingår i en av Phoenix sex förvaltningar. De avdelningar som ingår i en förvaltning skall klart uttalat inte vara nära verksamhetsrelaterade. Det är således inget märkligt att den förvaltning som inrymmer parkverksamheten även omfattar ansvaret för bland annat stadens juridiska avdelning, stadens bibliotek samt dess familjeomsorg. Tjänstemannaorganisationen leds av en deputy city manager, en slags förvaltningschef, som i sin tur leds av kommunchefen, i Phoenix kallad city manager. Vi från Sverige kan sålunda känna igen oss någorlunda väl i denna uppdelning. Men vad troligen väldigt få känner igen är att förvaltningscheferna i Phoenix byter jobb med varandra regelbundet! Det sker inte på någon frivillig basis, utan varje förvaltning i Phoenix har en generalist som chef och denna person ska kunna leda vilken som helst av stadens förvaltningar. Det är därmed aldrig en persons fackmässiga kompetens inom en särskild förvaltning som motiverar dennes tillsättning. Istället är det personens generella ledaregenskaper och breda kunskaper om stadens förvaltning i sin helhet som kvalificerar personen som chef. Ett motiv till denna rotationspolicy är att den motverkar suboptimering om en förvaltningschef vill sko sig på någon annans bekostnad löper han/hon alltid en risk att själv vara ansvarig för just denna förvaltning året därpå. Men skälen är flera ändå. En 4

6 utvecklingsrelaterad orsak är att erfarenheter från en avdelning kan korsbefrukta stadens alla verksamheter. Med vår förestående svenska problematik med generationsskifte för ögonen, med allt vad detta innebär i form av krav på kommunernas nyrekrytering, organisation och kompetensutveckling, kan vi se hur man i Phoenix genom arbetsrotation ger förvaltningscheferna en möjlighet att ständigt ställas inför nya intressanta arbetsuppgifter. Men det är inte bara cheferna som gagnas av detta system: chefens generaliststatus gör det nödvändigt med en långtgående decentralisering av såväl ansvar som befogenheter till underställda medarbetare. Park är vad man gör det till En av lärdomarna från Phoenix sätt att bedriva parkverksamhet är att gränserna mellan vad som är park och vad som inte är park sätts av oss själva. Speciellt utmärkande för Phoenix är stadens sätt att involvera parkorganisationen för att aktivera barn och ungdom som av olika skäl behöver särskilt stöd. Att Phoenix har en dygnsmedeltemperatur över året som ligger i närheten av våra varma sommardagar är sannolikt en underlättande omständighet om vi pratar parkeffektivitet. Ekonomiskt och praktiskt ligger klimatet oss måhända i fatet vid en jämförelse, något som dock inte bör avskräcka parkansvariga i Sverige från att begrunda den inriktning Phoenix har på sin parkverksamhet. Läs gärna mer om Phoenix på Helsingborg Sundets pärla Helsingborg är staden där Sofiero ligger. Solen skiner dock på mer än Sofiero, som trots sin kändisstatus inte förmår lägga övriga park-helsingborg i skuggan. Med engagerade personer i alla skeden av stadens parkverksamhet har man arbetat aktivt med att stärka kommunens renommé som sundets pärla. Men det har inte varit, och är fortfarande inte, ett helt friktionsfritt arbete. Helsingborgs kommun har invånare, varav ca bor i själva staden. Det finns nästan 500 hektar kommunalt ägda och klippta gräsytor. Till detta kommer ca 230 hektar gatuplanteringar och lekplatser och 1140 hektar skogs- och naturmark. Ca stadsträd sköts av parkförvaltningen. Totalt omfattar parkverksamheten mer än 5 % av kommunens totala yta. En framträdande plats har lekplatserna i kommunen, antingen rustas dessa upp eller läggs ner. Badplatserna i Helsingborg är flera till antalet, några i norr och några i söder, områden som är avskilda från varandra av hamnen även om H99-satsningen på Tropical Beach, en skånsk palmstrand mitt emellan, utgör ett återkommande och sammanlänkande inslag i sommar- Helsingborg. Mycket arbete och resurser läggs ner på att hålla centrum till exempel Stadsparken, Norra Hamnen och Gröningen snyggt och vackert. Minskat underhåll men breddade satsningar Parkerna är många och flera är idag i behov av upprustning på grund av eftersatt underhåll. I detta avseende är de centrala delarna i bättre skick än övriga park- och grönområden. I synnerhet stadsdelen Söder har länge framhållits som i behov av satsningar, vilka nu också är i vardande. 5

7 Annars är en återkommande aktivitet inom parkverksamheten i Helsingborg att fälla träd päronpest och almsjuka innebär både ekonomiska och estetiska avbräck för staden. Den ekonomiska belägenheten hjälps upp av att staden avsätter fem kronor till trädinköp för varje utfärdad felparkeringsbot, medan det estetiska hanteras av en trädpolicy som går ut på att varje fällt träd ska ersättas med två nya. En satsning som troligen är lika långsiktig som trädplantering görs också på framtidens helsingborgare. I Miljöverkstaden har sedan tillkomsten 1989 hittills mer än skolbarn undervisats i miljöfrågor. Helsingborg parkverksamhet sysselsätter i runda tal 90 anställda. Kostnaderna uppgick 2001 till 120 Mkr. Mot detta stod intäkter på 66 Mkr, en nettokostnad således på 54 Mkr. Intäkterna utgörs av allt ifrån statsbidrag, arrenden och virkesförsäljning till felparkeringspengar och caféintäkter. Enbart Sofiero hade intäkter på drygt 10 Mkr. Nyinvesteringsbudgeten för 2002 var ca 10 Mkr, varav hälften gick till parker och lekplatser och 3 Mkr till Sofiero. Traditionell beställar/utförar-modell Kommunstyrelsen leder parkverksamheten i kommunen via en teknisk nämnd, ett tekniskt kontor och en utförarförvaltning. Parkförvaltningen är organiserad enligt en beställar/utförarmodell, där parkkontorets tjänstemän är beställare. Kommunens ENTEK är en dominerande utförare, men även externa entreprenörer används. Samspelet utvecklas De viktigaste observationerna som gjordes i Helsingborg var dels att dialogen mellan beställare och utförare har stor betydelse för hur effektivitet skall uppnås, dels att den som har skall varda givet". Som utomstående betraktare kan man få uppfattningen att beställare och utförare fortfarande söker sina roller. Men det verkar också som att parterna gradvis ökar sin förståelse och respekt för den andres situation, något som växer fram ur samtal kring oenigheter och misstänksamhet mellan parterna. Vidare kan det hävdas att Helsingborg har det väl förspänt med donerade parker och vackra naturliga omgivningar. Det är dock viktigt att framhålla att stadens skönhet till stor del är en effekt av parkfolkets gemensamma, varsamma och kunniga förvaltning av stadens parkegendom. Men finns det någon park som är så bra att den inte kan bli bättre? Gävle inte bara ishockey och kaffe Gävle är en stad som ofta överraskar förstagångsbesökaren. Staden har ett oväntat rikt utbud av parker, med Rådhusesplanaden, Stadsträdgården och Boulognerskogen som framträdande exempel. Parkerna får dock stå tillbaka för vård-skola-omsorg, vilket gjort att parkens beställare och utförare har lärt sig att göra mycket av lite. Stadens företrädare har därmed också en härlig outnyttjad potential om de vill höja parkeffektiviteten. Gävle ligger på samma breddgrad som Grönlands sydspets. Belägen 20 mil norr om Stockholm är staden en knutpunkt för den norrländska järnvägstrafiken och den som stiger av på Gävles station står inte bara mitt i ett nybyggt resecentrum utan också mitt i centrala Gävle. 6

8 Gävles centrum har fått sin nuvarande form efter två bränder, som bland annat gett staden dess symmetriska stadsplanering och som också medfört att mycket av den tidigare träbebyggelsen ersatts med modern arkitektur. Efter den senaste branden 1869 anlades två esplanader i nord-sydlig riktning, varav den västra i nutid länge utgjorde E4:ans vägsträckning genom Gävle. Numera är denna sträcka, Rådhusesplanaden, en vacker park som förbinder Rådhuset med Gävle Teater. Från Gavleåns mynning kan man vattenvägen söka sig uppströms längs ån, genom centrum, och via den fina Stadsträdgården kommer man in i en av Sveriges största stadsparker, Boulognerskogen. Över 28 hektar breder en omväxlande miljö ut sig med tallar, stora gräsytor, anlagda alléer och snirklande gångstigar. I denna västra del av staden ligger också det nedlagda infanteriregementet I 14, som idag inrymmer Gävle Högskola. Här ligger också Regementsparken och Skogskyrkogården. Trots sitt nordliga läge har Gävle således ett rikt utbud på parker. En utmanad parkverksamhet Gävles befolkning uppgår till över personer, en nivå som varit tämligen stabil åtminstone sedan Invånarna har i parkhänseende inte kunnat ges något ökat utrymme. Studeras tekniska kontorets årsrapport för 2001 så är det, med undantag för en systematisk genomgång och konsolidering av kommunens lekplatsbestånd, främst aktiviteter som inventering, planering och beredning som beskrivs. Som exempel kan nämnas att alla viktiga kundkontakter för parkingenjörerna kartlades och dokumenterades under En åtgärdsplan för stadsmiljön togs fram och man gjorde en inventering av möjligheterna att anlägga en badplats i Boulognerskogen. Till detta kan läggas en utredning av förutsättningarna för ett parkcafé i samma område, vilket också genomfördes. Den kontinuerliga skötseln av stadens parker och besiktning av Gävles gatuträd är andra exempel på konkret vidtagna åtgärder. I övrigt har det skett ökade satsningar på utsmyckning av framför allt centrum med hjälp av skulpturer, blomsterarrangemang och marschaller billiga men uppskattade aktiviteter. Beställare och utförare ur samma familj Omkring 35 personer är anställda året runt antingen som beställare eller som utförare på Markbyggarna för att sköta parkerna i Gävle. Den årliga parkskötseln kostade 2001 strax under 15 Mkr, medan investeringarna uppgick till 1,7 Mkr. Den areal som sköttes uppgick 2000 till totalt 650 hektar, på vilken ca träd fanns under parkförvaltningens ansvar. Gävles kommunstyrelse har, liksom Helsingborg, utsett en teknisk nämnd med tillhörande tekniskt kontor. Utförarorganisationen, Markbyggarna, ingår i Gävles serviceförvaltning och lyder under Affärsverks- och servicenämnden. Enkel uppföljning tillfyllest? En av de viktigaste slutsatserna av Gävle-studien var hur centralt det är med klara målsättningar och uppföljning för att kunna uttala sig om effektivitet. I Gävle medgav flera ledande politiker och tjänstemän att uppföljningen av parkverksamheten kan göras bättre än vad som görs nu, något som stod i direkt samklang med de sparsmakade parkmålen som togs upp i de politiska partiernas programskrivningar. En andra slutsats var att kontinuitet i arbetet är av stor vikt för att kunna arbeta effektivt: det föreföll t.ex. vara krävande för beställare och utförare att hålla isär sina egentliga roller. Vissa personer som tidigare varit kollegor var plötsligt olika parter i ett avtalsförhållande, en 7

9 förändring som inte gått Gävles parkverksamhet helt spårlöst förbi. Det fanns tydliga tecken att utförarna i vissa stycken fortfarande betraktade parkerna som sina åtminstone känslomässigt, ett förhållande som kanske inte alltid har gagnat samarbetet mellan beställare och utförare. Effektivare parker en vision eller illusion? Många är kallade, få är utvalda. Det ordspråket gäller inte minst kommunala verksamheter i budgettider. När många konkurrerar om få resurser, så är det av stor vikt för parkföreträdarna att väcka ett politiskt intresse för parkens förtjänster och potential för värdeskapande, att utveckla målsättningar och metoder och att anlägga ett långsiktigt perspektiv på parklivet. Kanske behövs också jämförelsemetoder och sporrar av olika slag. I Phoenix har stadens ledning valt att utveckla mycket av stadens sociala arbete kring parkoch rekreationsverksamhet. På basis av fallstudien av Helsingborgs och Gävles parkverksamheter framstår följande tre punkter som framträdande då dessa två städers parkföreträdare går framtiden tillmötes: Gör parken politiskt intressantare genom att belägga orsak/verkan-samband. Varför ska politikerna satsa på allmännyttiga park- och grönområden? Avsikterna och skälen för att arbeta med parkerna på ett visst sätt eller i en viss omfattning måste lyftas från sunda-förnuftargument till vetenskapliga belägg. En del arbete har gjorts och görs på detta område, och det måste rimligen fortsätta. Rationalisera produktionen. Kompetens- och teknisk utveckling, genom vilken nya metoder anammas och tillämpas, kan få en rejäl hävstång om omstrukturering (inklusive eventuell avveckling) av befintliga park- och grönytor kan genomföras. Arbeta för att återinföra det långsiktiga perspektivet på parkskötseln, bland annat genom att införa aktivare kvalitetskontroll och -krav, inte bara avseende dagens standard utan även på förutsättningarna för en bibehållen god standard på anläggningarna. Vad sporrar till vidare utveckling av våra svenska parker? I detta Gröna Fakta har vi haft som ambition att väcka tankar och intresse kring hur den svenska parken ska kunna göras ännu bättre. Krav på ökad effektivitet behöver inte vara detsamma som ångest och utbrändhet, det kan istället mycket väl vara en stark och lustfylld inneboende drivkraft. Är vi bara medvetna om vad vi bör och vill åstadkomma i vår strävan efter ökad effektivitet så kan kanske vår energi riktas utåt, till gagn för våra medmänniskor, snarare än inåt, till gagn för ingen. Vårt arbete med parkeffektivitet har väckt många frågor, åtminstone i mig som forskare. En central fråga gäller hur parkverksamma människor ska kunna lära av varandra. Kanske kan fallen ovan illustrera en väg framåt. Genom att se olika lösningar på hur en park kan användas kan också idéer väckas och kraft genereras. Vilka svenska kommuner skulle Du vilja se jämförda? Din egen? 8

10 Referenser: Hansson, L Den nya beställarrollen. Gröna Fakta 3/97. Knutsson, H Benchmarking och effektivitet eller Hur tränar en kommun? Rapport 122 i skriftserien inom Infrastruktur för Tillväxt, Ekonomihögskolan, Lund. Mattisson, O. et al Kontinuerlig utvecklingsförmåga på spaning efter framgång. Rapport 2003:2 i KEFU:s skriftserie, Ekonomihögskolan, Lund. Detta Gröna Fakta är skrivet av fil Dr Hans Knutsson, som är knuten till den kommunaltekniska forskningsmiljön vid Ekonomihögskolan i Lund. Där har man sedan 1990-talets början studerat förändringar i den kommunaltekniska verksamhetens organisation och styrning. Forskningen finansieras bland annat av VA-Forsk och Svenska kommunförbundet. 9

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

ÅRSRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2002/2003

ÅRSRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2002/2003 RAPPORT NR 134 ÅRSRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2002/2003 LUND 2003-09-20 Ett samarbetsprojekt mellan RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET VA-FORSK OCH INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Barnens naturpark Folkparken i Lund

Barnens naturpark Folkparken i Lund Barnens naturpark Folkparken i Lund Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Brf Hertigen. Förstklassig pärla i historiska Vasastan. Örebro Hertigen

Brf Hertigen. Förstklassig pärla i historiska Vasastan. Örebro Hertigen Brf Hertigen Förstklassig pärla i historiska Vasastan Örebro Hertigen Modern klassiker i anrik stadsmiljö Nu bygger M ett vackert femvåningshus i sekelskiftesstil strax intill Svartån i centrala Örebro.

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer