Effektiv parkverksamhet inte bara en fråga om pengar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv parkverksamhet inte bara en fråga om pengar!"

Transkript

1 RAPPORT 125 INFRASTRUKTUR FÖR TILLVÄXT Effektiv parkverksamhet inte bara en fråga om pengar! LUND, MARS 2003 HANS KNUTSSON Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET VA-FORSK INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

2 Effektiv parkverksamhet inte bara en fråga om pengar! Parker fyller många funktioner i vårt samhälle. Livskvalitet är ett ord som återkommer när parker diskuteras. Men när parken ställs mot den ständigt närvarande ekonomin kan ibland problem uppstå. Kan man i det sammanhanget tala om park och effektivitet på samma gång? I detta Gröna Fakta presenteras två studier som gjordes under hösten Den ena studien har ägnat svensk kommunal parkeffektivitet särskilt intresse, genom att observera hur Helsingborg och Gävle förhåller sig till sina vackra parker. Den andra studien utfördes i Phoenix, USA, en stad som vunnit priser för sitt sätt att sköta olika allmänna verksamheter, inte minst parker och rekreationsanläggningar. Vi har genomfört studierna i ett managementperspektiv och i en övertygelse att verksamhetsstyrning är betydelsefull. I begreppet parkeffektivitet finns en tanke om att utveckling bygger på vilja och utmaning av existerande mål och metoder. Parkeffektivitet vad är det och vad kan vi lära av andra? I begreppet effektivitet innefattas tydliga men också krävande målsättningar, parade med rationell resursförbrukning. Det är av stor vikt att beslutsfattare ständigt rannsakar sina egna ställningstaganden i dessa avseenden. Några parkmänniskor tillfrågades för en tid sedan om vad park betyder för dem. En av de tillfrågade svarade: Vi måste spränga hål i grottan. Tittar man ut ur grottan, genom hålet, kan den nyfikne få se något som de tillfrågade beskrev med orden yttre vardagsrum, skyltfönster och grön lunga. Att en parks existensberättigande bottnar i en fråga om livskvalitet föreföll alla parkmänniskorna rörande överens om. Människor, djur och växter ska trivas och parken är viktig för att människor ska kunna njuta av tillvaron. En del pekade på vikten av att röra sig, andra på att vi behöver lugna ner tempot. En park kan också vara identitetsskapande tänk bara på Central Park. Vet du vilken stad den ligger i? Förmodligen vet du det. De tillfrågade gav i studien också andra prov på vilken stor betydelse en park kan ha för en stad. Den framställdes till och med som ett medel mot kriminalitet, ett vaccin mot skadegörelse. Denna påverkan på vår sociala miljö motsvaras, enligt de tillfrågade, av en fysisk miljöpåverkan, uttryckt som allt ifrån biologisk mångfald till luftkvalitet och dagvattenhantering. Ekonomi handlar om resurser Svaren från parkmänniskorna gavs hösten 2002, då en studie av kommunal parkeffektivitet genomfördes inom ramen för forskningsprogrammet Infrastruktur för Tillväxt, en del av forskningen kring offentlig sektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 1

3 Natur och ekonomi kan ibland te sig stå i motsatsförhållande till varandra. Men att vara ekonomisk handlar varken om att göra snabba aktieklipp eller om att vara småsnål. Många vet att det istället handlar om att hushålla med begränsade resurser. Parkverksamheter runt om i landet har fått kännas vid krympande resursramar. En omedelbar effekt har varit att traditionella och sedan länge invanda föreställningar om vad en kommunal park är, vad den används till, hur den sköts, vem som använder den och vem som ska betala notan, har ställts på ända. En måhända önskvärd konsekvens av de ändrade förutsättningarna är att den kommunala parkens värde ska hamna på kommunledningens agenda av egen kraft, inte enbart som en konsekvens av att vård, skola och omsorg behöver resurser som förväntas dölja sig i parken. Kommunal parkeffektivitet i fokus I studien framkom det tydligt i samtalen med politikerna och tjänstemännen att effektivitet innebär flera olika saker. Men kan vi överhuvudtaget tala om effektivitet när det handlar om något så jordnära som parker? Många förknippar säkert ordet med hårdare ansträngningar, stress och försämrad livskvalitet. Men ordets innebörd är bredare än så och har många bottnar. Det går att titta på effektivitet från olika synvinklar. Studien tog sin utgångspunkt i att effektivitet beror på våra målsättningar, vårt förhållningssätt till målen och i vilken omfattning vi förbrukar resurser. Målsättningar kan sägas vara referenspunkter, mot vilka man jämför den prestation man utför. Det kan gälla den effekt en verksamhet förväntas ha på kommunen och dess invånare, till exempel att fler grönområden ska få kommuninvånarna att röra på sig utomhus och därmed vara friskare. Med förhållningssätt avses huruvida målsättningen är en utmaning eller ej, om målet är lätt att nå eller kräver något mått av nytänkande och utveckling av existerande verksamhet. Att nyanlägga ett stort grönområde kan vara enkelt för glesbygdskommunen, men svårt för den stora staden. När resursförbrukning diskuteras är det användningen av resurserna som avses, till exempel hur väl en maskinpark utnyttjas: står den still mesta tiden eller är den ständigt i arbete? Effektivitet är således ett ord som har flera ingående beståndsdelar och det är först när detta faktum står klart för oss som vi med skärpa kan bemöta de effektiviseringskrav som dagens resursknappa förhållanden ställer på oss. Att rannsaka sina gärningar en skyldighet För snart fem år sen skrev Lennart Hansson i dessa spalter (Gröna Fakta 3/1997) om hur beställare alltmer iklädde sig rollen som ägare och därmed ansvarig för förvaltningen av kommunens parkegendom. Ägarrollen i all ära, fortfarande var det dock produktionsstyrning som var den tydligaste arbetsuppgiften för beställaren, på bekostnad av utveckling och legitimering av parkverksamheten. I effektivitetstermer skulle samma observation kunna beskrivas som att parkansvariga inte tillräckligt ifrågasätter och utmanar existerande metoder och målsättningar. På samma sätt kan en bristande legitimitet ses som ett tillkortakommande i att tydligt motivera och kommunicera de målsättningar som faktiskt satts upp för en parkverksamhet. Samtal bra för effektiviteten För att uttrycka det något förenklat: det huvudsakliga problemet för parkansvariga 1997 var hur kommunen skulle få till stånd billigare gräsklippning, ogräsrensning och trädbeskärning, 2

4 snarare än att fråga sig vilken funktion parken fyller och hur mycket det bör vara värt att upprätthålla en viss omfattning och egenskap på sina parker. Vår studie bekräftar att denna bild fortfarande är aktuell. Beställarens betydelse för utförarens produktionsvillkor och därmed en viktig del av parkverksamhetens effektivitet ter sig påtaglig. Konsekvensen av detta blir att en beställare, och därmed politikerna, måste ta hänsyn inte bara till värdeskapandet sett ur brukarnas olika synvinklar, utan också till utförarens ekonomiska förutsättningar, som en konsekvens av rådande naturliga och politiska förhållanden. De inblandade måste lyfta blicken tillsammans och fundera över vad som är parkens verkliga mening i en stads gestaltning och i invånarnas liv. Vem har den effektivaste parken? Frågan är tillspetsad. Går det att svara på den? Ett första steg att ta, för att kunna hävda att man har en effektiv park överhuvudtaget, är att börja tänka i termer av parkeffektivitet. Har väl den tanken väckts så finns det åtskilliga stenar att vända på för att sprida ljus över den effektiva parkens alla ingående beståndsdelar. Phoenix en ledande (effektiv?) kommun att ta efter? Phoenix är staden som likt fågelns återuppståndelse ur askan har tagit form i öknen och blivit en förebild för många kommuner och städer runt om i världen. Staden har utnämnts till världens bäst skötta stad. Med ett vittomfattande parkuppdrag ägnar sig staden åt allt från aktiviteter för ungdomar på glid till utbildning av golfare. Verksamheten följs upp och resultaten kommuniceras noggrant, allt till gagn för staden och dess invånare. Phoenix är huvudstad i delstaten Arizona, belägen i sydvästra USA. Det är en storstad, befolkningen är för närvarande ca 1,3 miljoner invånare, och ständigt växande. Staden ligger i Sun Valley, Soldalen, ett varmt, torrt område som kännetecknas av en gles växtlighet i form av chaparral och kaktus, omgärdat av berg. Stadens fotbollslag (amerikansk fotboll), Arizona Cardinals, spelar sina hemmamatcher på Sun Devil Stadium, ett namn som i sig fångar klimatet i området. Vilda Västern-miljöerna som vi känner från filmduken återfinns här, mitt framför ögonen. Vatten och öken en karaktärsdanande kombination? Trots stadens belägenhet är vattentillgången god, framför allt med hjälp av ett sedan länge väl utvecklat system av omfattande investeringar i olika dammar, flöden och pumpstationer. Vatten är förvisso en grundläggande förutsättning för livet i Phoenix folk dödade varandra för detsamma förr i världen men när stadens kraftiga befolkningsökning ska förklaras så är utvecklingen och spridningen av luftkonditioneringsteknik nästan lika viktig. Det är varmt i Phoenix! Ändamål och organisation för parkverksamheten Staden tillhandahåller ett stort antal parker och fritidsanläggningar. Ändamålet för avdelningen Parks and Recreation Department är att tillgodose och underhålla ett brett parkoch rekreationssystem tillgängligt för alla. Detta bidrar till att uppfylla de fysiska, mentala, sociala och kulturella behoven i staden och leder till aktiviteter som skapar en genomgripande 3

5 känsla av medborgerlig stolthet och stimulerar till socialt ansvarstagande. Under 2003 förväntas verksamheten omsätta ca 900 miljoner kronor, motsvarande ca 750 kr per invånare. Omkring 1500 personer kommer att sysselsättas inom ramen för dessa resurser. Den miljö och det landskap som omgärdar Phoenix är en aktiv del av stadens profilering, men hålls även fram som en omhuldad tillgång för att bidra till medborgarnas positiva livskvalitet. Tidigare ledande personer i staden var förutseende och köpte tidigt stora arealer för stadens räkning, vilka nu kommer invånarna till del på olika sätt. Parker, natur och människor oskiljaktiga Phoenix parkorganisation har en mycket bred verksamhet. Det är definitivt inte bara gräs och rabatter utan ett mycket större spann av ansvarsområden som ligger inom förvaltningens domäner. Det som kanske främst skiljer Phoenix parkverksamhet från svensk kommunal dito är en tydligt artikulerad social uppgift. För att nämna några utmärkande exempel så har staden drivit speciella aktivitetsprogram för ungdomar på glid sedan 1980, program som är formaliserade sedan 10 år tillbaka. Dessa Youth-at-Risk Programs drivs som en egen enhet inom Phoenix parkavdelning. Människor med rörelse- och andra funktionshinder får regelbundet tillfälle att tävla i Special Olympics, en tävling där 3500 barn och vuxna med olika utvecklingshinder tävlar i 14 olika sporter. USA:s första rullstolshinderfria park ligger också i Phoenix. Olika samarbetsprogram drivs mellan stadens skolor och stadens parkverksamhet. Man har också sedan länge ägnat tid och kraft åt en uttalad satsning på kvalitetsgolf för folket. Det är en egenfinansierad verksamhet med låga avgifter och utbildning av nya spelare som bedrivs på fem 18-håls- och tre 9-hålsbanor. Allt underhåll sköts av kommunanställda. I värmen uppskattas också stadens 28 kommunala simanläggningar. Mönsterexemplet på kommunal organisation? Phoenix parkavdelning, tillsammans med flera andra avdelningar, ingår i en av Phoenix sex förvaltningar. De avdelningar som ingår i en förvaltning skall klart uttalat inte vara nära verksamhetsrelaterade. Det är således inget märkligt att den förvaltning som inrymmer parkverksamheten även omfattar ansvaret för bland annat stadens juridiska avdelning, stadens bibliotek samt dess familjeomsorg. Tjänstemannaorganisationen leds av en deputy city manager, en slags förvaltningschef, som i sin tur leds av kommunchefen, i Phoenix kallad city manager. Vi från Sverige kan sålunda känna igen oss någorlunda väl i denna uppdelning. Men vad troligen väldigt få känner igen är att förvaltningscheferna i Phoenix byter jobb med varandra regelbundet! Det sker inte på någon frivillig basis, utan varje förvaltning i Phoenix har en generalist som chef och denna person ska kunna leda vilken som helst av stadens förvaltningar. Det är därmed aldrig en persons fackmässiga kompetens inom en särskild förvaltning som motiverar dennes tillsättning. Istället är det personens generella ledaregenskaper och breda kunskaper om stadens förvaltning i sin helhet som kvalificerar personen som chef. Ett motiv till denna rotationspolicy är att den motverkar suboptimering om en förvaltningschef vill sko sig på någon annans bekostnad löper han/hon alltid en risk att själv vara ansvarig för just denna förvaltning året därpå. Men skälen är flera ändå. En 4

6 utvecklingsrelaterad orsak är att erfarenheter från en avdelning kan korsbefrukta stadens alla verksamheter. Med vår förestående svenska problematik med generationsskifte för ögonen, med allt vad detta innebär i form av krav på kommunernas nyrekrytering, organisation och kompetensutveckling, kan vi se hur man i Phoenix genom arbetsrotation ger förvaltningscheferna en möjlighet att ständigt ställas inför nya intressanta arbetsuppgifter. Men det är inte bara cheferna som gagnas av detta system: chefens generaliststatus gör det nödvändigt med en långtgående decentralisering av såväl ansvar som befogenheter till underställda medarbetare. Park är vad man gör det till En av lärdomarna från Phoenix sätt att bedriva parkverksamhet är att gränserna mellan vad som är park och vad som inte är park sätts av oss själva. Speciellt utmärkande för Phoenix är stadens sätt att involvera parkorganisationen för att aktivera barn och ungdom som av olika skäl behöver särskilt stöd. Att Phoenix har en dygnsmedeltemperatur över året som ligger i närheten av våra varma sommardagar är sannolikt en underlättande omständighet om vi pratar parkeffektivitet. Ekonomiskt och praktiskt ligger klimatet oss måhända i fatet vid en jämförelse, något som dock inte bör avskräcka parkansvariga i Sverige från att begrunda den inriktning Phoenix har på sin parkverksamhet. Läs gärna mer om Phoenix på Helsingborg Sundets pärla Helsingborg är staden där Sofiero ligger. Solen skiner dock på mer än Sofiero, som trots sin kändisstatus inte förmår lägga övriga park-helsingborg i skuggan. Med engagerade personer i alla skeden av stadens parkverksamhet har man arbetat aktivt med att stärka kommunens renommé som sundets pärla. Men det har inte varit, och är fortfarande inte, ett helt friktionsfritt arbete. Helsingborgs kommun har invånare, varav ca bor i själva staden. Det finns nästan 500 hektar kommunalt ägda och klippta gräsytor. Till detta kommer ca 230 hektar gatuplanteringar och lekplatser och 1140 hektar skogs- och naturmark. Ca stadsträd sköts av parkförvaltningen. Totalt omfattar parkverksamheten mer än 5 % av kommunens totala yta. En framträdande plats har lekplatserna i kommunen, antingen rustas dessa upp eller läggs ner. Badplatserna i Helsingborg är flera till antalet, några i norr och några i söder, områden som är avskilda från varandra av hamnen även om H99-satsningen på Tropical Beach, en skånsk palmstrand mitt emellan, utgör ett återkommande och sammanlänkande inslag i sommar- Helsingborg. Mycket arbete och resurser läggs ner på att hålla centrum till exempel Stadsparken, Norra Hamnen och Gröningen snyggt och vackert. Minskat underhåll men breddade satsningar Parkerna är många och flera är idag i behov av upprustning på grund av eftersatt underhåll. I detta avseende är de centrala delarna i bättre skick än övriga park- och grönområden. I synnerhet stadsdelen Söder har länge framhållits som i behov av satsningar, vilka nu också är i vardande. 5

7 Annars är en återkommande aktivitet inom parkverksamheten i Helsingborg att fälla träd päronpest och almsjuka innebär både ekonomiska och estetiska avbräck för staden. Den ekonomiska belägenheten hjälps upp av att staden avsätter fem kronor till trädinköp för varje utfärdad felparkeringsbot, medan det estetiska hanteras av en trädpolicy som går ut på att varje fällt träd ska ersättas med två nya. En satsning som troligen är lika långsiktig som trädplantering görs också på framtidens helsingborgare. I Miljöverkstaden har sedan tillkomsten 1989 hittills mer än skolbarn undervisats i miljöfrågor. Helsingborg parkverksamhet sysselsätter i runda tal 90 anställda. Kostnaderna uppgick 2001 till 120 Mkr. Mot detta stod intäkter på 66 Mkr, en nettokostnad således på 54 Mkr. Intäkterna utgörs av allt ifrån statsbidrag, arrenden och virkesförsäljning till felparkeringspengar och caféintäkter. Enbart Sofiero hade intäkter på drygt 10 Mkr. Nyinvesteringsbudgeten för 2002 var ca 10 Mkr, varav hälften gick till parker och lekplatser och 3 Mkr till Sofiero. Traditionell beställar/utförar-modell Kommunstyrelsen leder parkverksamheten i kommunen via en teknisk nämnd, ett tekniskt kontor och en utförarförvaltning. Parkförvaltningen är organiserad enligt en beställar/utförarmodell, där parkkontorets tjänstemän är beställare. Kommunens ENTEK är en dominerande utförare, men även externa entreprenörer används. Samspelet utvecklas De viktigaste observationerna som gjordes i Helsingborg var dels att dialogen mellan beställare och utförare har stor betydelse för hur effektivitet skall uppnås, dels att den som har skall varda givet". Som utomstående betraktare kan man få uppfattningen att beställare och utförare fortfarande söker sina roller. Men det verkar också som att parterna gradvis ökar sin förståelse och respekt för den andres situation, något som växer fram ur samtal kring oenigheter och misstänksamhet mellan parterna. Vidare kan det hävdas att Helsingborg har det väl förspänt med donerade parker och vackra naturliga omgivningar. Det är dock viktigt att framhålla att stadens skönhet till stor del är en effekt av parkfolkets gemensamma, varsamma och kunniga förvaltning av stadens parkegendom. Men finns det någon park som är så bra att den inte kan bli bättre? Gävle inte bara ishockey och kaffe Gävle är en stad som ofta överraskar förstagångsbesökaren. Staden har ett oväntat rikt utbud av parker, med Rådhusesplanaden, Stadsträdgården och Boulognerskogen som framträdande exempel. Parkerna får dock stå tillbaka för vård-skola-omsorg, vilket gjort att parkens beställare och utförare har lärt sig att göra mycket av lite. Stadens företrädare har därmed också en härlig outnyttjad potential om de vill höja parkeffektiviteten. Gävle ligger på samma breddgrad som Grönlands sydspets. Belägen 20 mil norr om Stockholm är staden en knutpunkt för den norrländska järnvägstrafiken och den som stiger av på Gävles station står inte bara mitt i ett nybyggt resecentrum utan också mitt i centrala Gävle. 6

8 Gävles centrum har fått sin nuvarande form efter två bränder, som bland annat gett staden dess symmetriska stadsplanering och som också medfört att mycket av den tidigare träbebyggelsen ersatts med modern arkitektur. Efter den senaste branden 1869 anlades två esplanader i nord-sydlig riktning, varav den västra i nutid länge utgjorde E4:ans vägsträckning genom Gävle. Numera är denna sträcka, Rådhusesplanaden, en vacker park som förbinder Rådhuset med Gävle Teater. Från Gavleåns mynning kan man vattenvägen söka sig uppströms längs ån, genom centrum, och via den fina Stadsträdgården kommer man in i en av Sveriges största stadsparker, Boulognerskogen. Över 28 hektar breder en omväxlande miljö ut sig med tallar, stora gräsytor, anlagda alléer och snirklande gångstigar. I denna västra del av staden ligger också det nedlagda infanteriregementet I 14, som idag inrymmer Gävle Högskola. Här ligger också Regementsparken och Skogskyrkogården. Trots sitt nordliga läge har Gävle således ett rikt utbud på parker. En utmanad parkverksamhet Gävles befolkning uppgår till över personer, en nivå som varit tämligen stabil åtminstone sedan Invånarna har i parkhänseende inte kunnat ges något ökat utrymme. Studeras tekniska kontorets årsrapport för 2001 så är det, med undantag för en systematisk genomgång och konsolidering av kommunens lekplatsbestånd, främst aktiviteter som inventering, planering och beredning som beskrivs. Som exempel kan nämnas att alla viktiga kundkontakter för parkingenjörerna kartlades och dokumenterades under En åtgärdsplan för stadsmiljön togs fram och man gjorde en inventering av möjligheterna att anlägga en badplats i Boulognerskogen. Till detta kan läggas en utredning av förutsättningarna för ett parkcafé i samma område, vilket också genomfördes. Den kontinuerliga skötseln av stadens parker och besiktning av Gävles gatuträd är andra exempel på konkret vidtagna åtgärder. I övrigt har det skett ökade satsningar på utsmyckning av framför allt centrum med hjälp av skulpturer, blomsterarrangemang och marschaller billiga men uppskattade aktiviteter. Beställare och utförare ur samma familj Omkring 35 personer är anställda året runt antingen som beställare eller som utförare på Markbyggarna för att sköta parkerna i Gävle. Den årliga parkskötseln kostade 2001 strax under 15 Mkr, medan investeringarna uppgick till 1,7 Mkr. Den areal som sköttes uppgick 2000 till totalt 650 hektar, på vilken ca träd fanns under parkförvaltningens ansvar. Gävles kommunstyrelse har, liksom Helsingborg, utsett en teknisk nämnd med tillhörande tekniskt kontor. Utförarorganisationen, Markbyggarna, ingår i Gävles serviceförvaltning och lyder under Affärsverks- och servicenämnden. Enkel uppföljning tillfyllest? En av de viktigaste slutsatserna av Gävle-studien var hur centralt det är med klara målsättningar och uppföljning för att kunna uttala sig om effektivitet. I Gävle medgav flera ledande politiker och tjänstemän att uppföljningen av parkverksamheten kan göras bättre än vad som görs nu, något som stod i direkt samklang med de sparsmakade parkmålen som togs upp i de politiska partiernas programskrivningar. En andra slutsats var att kontinuitet i arbetet är av stor vikt för att kunna arbeta effektivt: det föreföll t.ex. vara krävande för beställare och utförare att hålla isär sina egentliga roller. Vissa personer som tidigare varit kollegor var plötsligt olika parter i ett avtalsförhållande, en 7

9 förändring som inte gått Gävles parkverksamhet helt spårlöst förbi. Det fanns tydliga tecken att utförarna i vissa stycken fortfarande betraktade parkerna som sina åtminstone känslomässigt, ett förhållande som kanske inte alltid har gagnat samarbetet mellan beställare och utförare. Effektivare parker en vision eller illusion? Många är kallade, få är utvalda. Det ordspråket gäller inte minst kommunala verksamheter i budgettider. När många konkurrerar om få resurser, så är det av stor vikt för parkföreträdarna att väcka ett politiskt intresse för parkens förtjänster och potential för värdeskapande, att utveckla målsättningar och metoder och att anlägga ett långsiktigt perspektiv på parklivet. Kanske behövs också jämförelsemetoder och sporrar av olika slag. I Phoenix har stadens ledning valt att utveckla mycket av stadens sociala arbete kring parkoch rekreationsverksamhet. På basis av fallstudien av Helsingborgs och Gävles parkverksamheter framstår följande tre punkter som framträdande då dessa två städers parkföreträdare går framtiden tillmötes: Gör parken politiskt intressantare genom att belägga orsak/verkan-samband. Varför ska politikerna satsa på allmännyttiga park- och grönområden? Avsikterna och skälen för att arbeta med parkerna på ett visst sätt eller i en viss omfattning måste lyftas från sunda-förnuftargument till vetenskapliga belägg. En del arbete har gjorts och görs på detta område, och det måste rimligen fortsätta. Rationalisera produktionen. Kompetens- och teknisk utveckling, genom vilken nya metoder anammas och tillämpas, kan få en rejäl hävstång om omstrukturering (inklusive eventuell avveckling) av befintliga park- och grönytor kan genomföras. Arbeta för att återinföra det långsiktiga perspektivet på parkskötseln, bland annat genom att införa aktivare kvalitetskontroll och -krav, inte bara avseende dagens standard utan även på förutsättningarna för en bibehållen god standard på anläggningarna. Vad sporrar till vidare utveckling av våra svenska parker? I detta Gröna Fakta har vi haft som ambition att väcka tankar och intresse kring hur den svenska parken ska kunna göras ännu bättre. Krav på ökad effektivitet behöver inte vara detsamma som ångest och utbrändhet, det kan istället mycket väl vara en stark och lustfylld inneboende drivkraft. Är vi bara medvetna om vad vi bör och vill åstadkomma i vår strävan efter ökad effektivitet så kan kanske vår energi riktas utåt, till gagn för våra medmänniskor, snarare än inåt, till gagn för ingen. Vårt arbete med parkeffektivitet har väckt många frågor, åtminstone i mig som forskare. En central fråga gäller hur parkverksamma människor ska kunna lära av varandra. Kanske kan fallen ovan illustrera en väg framåt. Genom att se olika lösningar på hur en park kan användas kan också idéer väckas och kraft genereras. Vilka svenska kommuner skulle Du vilja se jämförda? Din egen? 8

10 Referenser: Hansson, L Den nya beställarrollen. Gröna Fakta 3/97. Knutsson, H Benchmarking och effektivitet eller Hur tränar en kommun? Rapport 122 i skriftserien inom Infrastruktur för Tillväxt, Ekonomihögskolan, Lund. Mattisson, O. et al Kontinuerlig utvecklingsförmåga på spaning efter framgång. Rapport 2003:2 i KEFU:s skriftserie, Ekonomihögskolan, Lund. Detta Gröna Fakta är skrivet av fil Dr Hans Knutsson, som är knuten till den kommunaltekniska forskningsmiljön vid Ekonomihögskolan i Lund. Där har man sedan 1990-talets början studerat förändringar i den kommunaltekniska verksamhetens organisation och styrning. Forskningen finansieras bland annat av VA-Forsk och Svenska kommunförbundet. 9

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Benchmarking och effektivitet

Benchmarking och effektivitet RAPPORT 122 FOU OM DE KOMMUNALA TEKNISKA KONTORENS EKONOMI, ORGANISATION OCH ADMINISTRATION Benchmarking och effektivitet eller Hur tränar en kommun? En fallstudie av parkverksamheten i Gävle och Helsingborg

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Gunnela Westlander, bokanmälan Gunnar Kihlblom: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Värmdö: Solid Affärs Coaching. ISBN 978-91-633-8657-2 Coaching är en metod

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i Kristianstad

Överenskommelse om samverkan mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i Kristianstad 1 (6) Fastställd av kommunfullmäktige 2016-03-15 Överenskommelse om samverkan mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i Kristianstad Bakgrund 2008 fattades ett regeringsbeslut som kom att

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Enkät till skolledare

Enkät till skolledare Enkät till skolledare 1. Kommun: 2. Kön: kvinna man 3. Befattning: Jag är Ansvarsområde: (sätt X för de alternativ som stämmer med ditt huvudsakliga ansvarsområde) 4. Jag arbetar på gymnasieskolan med

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Skogspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Miljö & Teknik Antagen 2011-05-09, Kf 80/2011 Ansvar Samhällsbyggnadschef POLICY FÖR KÄVLINGE

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Vi jobbar alla förf EN SKOLA ATT MÅM BRA I I. Version 1.0 / 5.3.2012. version 1.0

Vi jobbar alla förf EN SKOLA ATT MÅM BRA I I. Version 1.0 / 5.3.2012. version 1.0 VINDÄNGEN NGEN 2015 Vi jobbar alla förf EN SKOLA ATT MÅM BRA I I Version 1.0 / 5.3.2012 Innehållsf llsförteckning Vår vision Vindängen 2015 hörnstenar eleverna mår bra i föräldrarna mår bra i lärarna mår

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Hyltevägens förskola Fallstudie av informations- och kommunikationsteknologins inverkan i förskolan

Hyltevägens förskola Fallstudie av informations- och kommunikationsteknologins inverkan i förskolan Bild: Barnen gör skuggbilder vid filmduken innan de tittar på sin PowerPoint, som handlar om hur de hjälper till att bevara naturen. (Foto: Anna Klerfelt) Hyltevägens förskola Fallstudie av informations-

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting har under våren genomlyst frågan om resurser till vård, skola och omsorg. Det ligger

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Dialogforum Tullinge

Dialogforum Tullinge 2011-08-23 Dialogforum Tullinge Innehållsförteckning 1. Inledning....1 2. Kritik mot dialogforum Tullinge...2 2.1 Ett konkret exempel - Kulturhus i Tullinge.....4 2.2 Tullingepartiets inställning till

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Stockholms Stad. VaraLean

Stockholms Stad. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Fördjupning värderingar

Fördjupning värderingar PM Till Styrelsen Från Etikrådet Datum 2011-05-03 Angående Värderingar Styrande dokument Fördjupning värderingar Vårdföretagarnas etik är baserad på fyra grundläggande värden: omtanke, tillförlitlighet,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer