Närodlad politik för göteborg. Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närodlad politik för göteborg. Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg"

Transkript

1 Närodlad politik för göteborg Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg

2 Innehållsförteckning Sida Centerpartiet i Göteborg 1 Stadsutveckling 2 Bostäder 2 Stadstrivsel 3 Göteborg En öppen stad 3 Göteborg en attraktiv arbetsgivare 4 Cykel 4 Kollektivtrafik 5 Trafik 5 Miljö 6 Småföretag 7 Näringsliv och arbetsmarknad 7 Jämställdhet 8 Integration 9 Skola 9 Förskola 10 Äldre/ Vård och omsorg 11 Ett tryggt Göteborg 11 Kultur och Fritid 12 Göteborg för besökare 13

3 Centerpartiet i Göteborg Centerpartiet i Göteborg står för närodlad politik. Det handlar om en närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Centerpartiet är det hållbara valet i Göteborg. Vi arbetar tillsammans för en grön stad där företagen trivs och skapar nya jobb, samtidigt som vår stad kan grönska och vara en verksam del i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vet att det går att utveckla Göteborg till så mycket mer och så mycket bättre än det vi hittills sett. Centerpartiets politik är hållbar, byggd av slitstarkt grönt, decentralistiskt och liberalt virke. Det tror vi behövs i Göteborgs kommunpolitik. Rickard Nordin Ordförande, Centerpartiet i Göteborg 1

4 Stadsutveckling Staden ska utvecklas till nytta för dess invånare, dess besökare och för dess företagare. Det ska vara enkelt att leva sitt vardagsliv och förflytta sig inom staden. En grön stad som byggs på höjden bygg på höjden för att bereda plats åt de bostäder som krävs. Förtäta i de bostadsområden som redan finns för att kunna bevara våra gröna andningsrum. Bevarade grönområdena Sköt om och satsa på parker och grönområden. Det ska genom anläggandet av s.k. gröna stråk vara möjligt att promenera genom staden i grönska, utan att passera större trafikleder. Kollektivtrafik som planeras efter bostadsbebyggelse Bygg ut kollektivtrafiken till alla nya bostadsområden. Planera bussfiler eller spårbunden trafik i samband med byggandet av området för att slippa avskärmning nya träd i Göteborg För varje träd som huggs ned ska ett nytt planteras. Vi vill dessutom plantera nya träd i staden. Det förbättrar både luftkvalitén, skyddar mot översvämningar och ger biologisk mångfald. Levande stadsdelar Vid nybyggnationer ska det planeras för levande stadsdelar genom lokaler i bottenplan, slutna kvarter och med god tillgång till kollektivtrafik och välbelysta gångpassager. Fler lokala torg Bevara, men utveckla lokala mötesplatser för att undvika att de bilburna köpcentrumen får monopol på handel. Bostäder Bostadsbyggandet måste öka för att skapa rörelse på bostadsmarknaden. Ledorden är en grön stad, byggd på höjden. Förtäta där det går och förvandla stadsnära industriområden till bostäder när staden ska växa. Vi vill bygga 4500 nya bostäder per år under de närmsta mandatperioderna för att komma ikapp delar av bostadsbristen Fler verksamheter i markplan Parkeringshus ska bli normen och gatuparkeringar bör på sikt ger plats till verksamheter med bostäder ovanpå. Utrymme bör också ges till cykelbanor och grönytor. Trygghetsboenden Äldre och funktionshindrade ska få välja var och med vem de ska bo. Fler trygghetsboenden ger ökad rörelse på bostadsmarknaden. Ett grönt miljonprogram 40 % av Sveriges energianvändning kommer från bostäderna. När miljonprogrammen nu ska renoveras finns chansen att skapa nya energieffektiva byggnader Göteborg kan bli föregångare med sådant i stor skala. Fler mindre byggentreprenörer Genom att gynna mindre byggentreprenörer vill vi se ökad konkurrens på byggnadsmarknaden. Detta kommer att pressa priserna, öka byggandet och minska korruptionen. Lägre bullerkrav inne i centrum för att underlätta byggandet av nya bostäder kan fasader isoleras och tysta väggar skapas mot bullriga sidor. Den som bor i centrala Göteborg måste också tåla stadens ljud och acceptera lite mer buller. Fler bostäder i centrum Stadens verksamheter behöver inte alltid ligga i innerstaden. Förvaltningar och kontor kan flyttas ut och plats ges för bostäder, så att hela staden lever under hela dygnet. 2

5 Stadstrivsel Göteborg ska vara en stad där det goda livet är möjligt för alla som bor och arbetar här. Närhet och enkelhet ska vara ledorden för att göteborgarna ska trivas i sin vardag. Urbana odlingar Vi har redan sett goda exempel på urbana odlingar på flera håll i landet och vill ge fler göteborgare möjlighet till att odla på innergårdar och på kommunal mark. För att göra detta möjligt vill vi se över allmänningarna och upplåta utvalda marker till odlingsprojekt. Takodlingar För att förbättra stadens luftmiljö, men också trivseln hos de boende. Lokala matproducenter Bevara den jordbruksmark vi har i staden, främst på Hisingen, för att skapa stadsnära odling av bra mat med god djurhållning. Ha en markpolitik som underlättar omställningen till ekologiskt brukande av marken. Fruktträd Planteringar med fruktträd och bärbuskar som människor fritt får smaka utav bidrar till ökad trivsel. En stad som värnar om det gröna rummet Parker och öppna gräsytor bjuder in till uteaktiviteter och skapar en högre trivselfaktor. Under sommarhalvåret är stadens parker och grönområden populära tillhåll för människor i alla åldrar som nyttjar områdena till picknick, sportaktiviteter och umgänge. Det är något vi vill ta vara på. Bra belysning En extra satsning på bättre belysning i staden med färre mörka ytor och stora buskage ökar tryggheten i staden. Göteborg En öppen stad Vi vill göra upp med den förlegade Göteborgsandan. Låt det nya Göteborg präglas av öppenhet och delaktighet. Öka utvecklingstakten för staden i allt från bostadsbyggande till turistnäring. Vi tror att Göteborg som varumärke kan utvecklas på flera plan. Krafttag mot korruptionen Studier från Göteborgs Universitet visar att allt fler är intresserade och anser sig kunniga om politik, men att allt färre engagerar sig politiskt. För att öka förtroendet för politikerna och partier behövs krafttag mot den utbredda korruptionen i Göteborg. Genom transparenta beslutsprocesser och en avveckling av politiker i våra kommunala bolag når vi en bra bit på vägen. Öppna och transparenta beslutsprocesser För att tvätta bort stämpeln av Göteborg som en korrupt och sluten stad vill vi se till att upphandlingar och beslutsprocesser sker öppet och följs upp av externa och oberoende aktörer. Direktval till stadsdelsnämnderna Genom direktval till stadsdelsnämnderna hamnar makten närmare invånarna. Vi vill också införa öppna nämndsammanträden och en allmänhetens frågestund för att öka möjligheten och intresset för att påverka politiken i nämnden. En ökad byggtakt För att utveckla staden krävs en högre byggtakt. Tiden från idé till beslut och verkställande måste kortas ner. Kortare överklagningsprocesser Överklagningsprocesserna är i dagsläget för långa vilket leder till ineffektivitet. Mer resurser till bättre handläggning underlättar för alla och minskar överklagandena. Göteborg som en ekologisk kommun Staden ska värna om att skapa ett långsiktigt hållbart stadsklimat där det värnas om ekologiska producenter, grönområden och återvinning. 3

6 Gör det enklare för utländska studenter Underlätta möjligheterna till bostad för utländska studenter genom tydlig och enkel information, särskilda stipendier och ett bra mottagande. Göteborg en attraktiv arbetsgivare Göteborgs kommun anställer nästan personer och omsätter 34 miljarder kronor. Personalen är vår allra viktigaste resurs. Kompetent personal som trivs ger bättre verksamhet och mer välfärd till skattebetalarna. Större självbestämmande för personalen Verksamhetens viktigaste resurs är personalen. De vet oftast bäst hur saker bör utformas. Vi vill ge personalen i skolor, hemtjänst och på äldreboenden större inflytande över den egna verksamheten och möjlighet att starta eget. En personalpolitik som inte bränner ut Inom många verksamheter, inte minst socialtjänsten, är personalomsättningen hög och nyanställda får tunga arbetsuppgifter. Det kostar att nyrekrytera och nyutbilda, samt att ha höga sjukskrivningstal. Satsa mer resurser förebyggande och undvik de mänskliga kostnaderna så vinner alla på ekvationen. Större fokus på ledarskapet Fler och bättre interna ledarskapsutbildningar behövs. Den bästa medarbetaren är inte alltid den bästa chefen det krävs större fokus på ledaregenskaper och personalkunnande när chefer rekryteras. Karriärvägar utan att bli chef Alla är inte bra chefer bara för att de är bra personal. Idag saknas möjlighet att avancera på sin arbetsplats på annat sätt. Vi vill inrätta fler specialister och expertkompetens inom olika områden, exempelvis socialtjänsten, för att behålla bra personal och skapa nya karriärvägar. Praktikplatser i staden Göteborgs stad ska som en av de största arbetsgivarna i kommunen tillhandahålla gott om praktikplatser. Det är ett viktigt sätt att hjälpa unga och människor i utanförskap in på arbetsmarknaden och dessutom säkra kompetens till kommunen som arbetsgivare. Cykel Om cykeln ska kunna bli ett reellt transportalternativ behöver det beredas plats för cyklar och cyklandet i Göteborgs stad. Cykeln ska göras till ett attraktivt transportmedel genom att garantera hög framkomlighet och säkerhet i staden. En cykelmiljon till göteborgarna Vi vill avsätta en miljon varje år som blir upp till göteborgarna att bestämma om. Det skapar delaktighet i trafikplaneringen och gör att vi kan avhjälpa mindre problem på många platser. Genom cykelmiljonen får kommunen in idéer och förslag på förbättringar och vi skapar större delaktighet i beslutandet om kommunens pengar. Utbyggnad av cykelvägar Det ska gå att cykla på cykelbana genom hela staden. Cykelbanorna ska vara välskötta för ökad framkomlighet och säkerhet. Skyltning och trafikljus bör ses över för att få en smidig resa. Markerade övergångar Markera cykelbanan med färg i trafiktäta korsningar för att uppmärksamma andra trafikanter på cyklarna. Separata gång- och cykelbanor Gångtrafikanter och cyklister är två skilda trafikslag med skilda behov. Trafikpolitiken måste börja planera för cyklismen enskilt istället för att tro att det hör samman med gångtrafiken. Det minskar frustrationen hos både gående och cyklister. 4

7 Sänkta hastigheter i staden - Sänk hastigheten till 30 km/h inne i staden vid aktiva gång- och cykelgator. Låsbara cykelställ Cykelställen ska placeras vid alla knutpunkter och vara attraktiva för cyklister genom att garantera hög säkerhet (genom exempelvis kameraövervakning). Ett nytt kortsystem Ett smart kortsystem ska utvecklas för att göra det enklare för stadens resenärer att växla mellan kollektivtrafik, och cykel. Införliva Styr och Ställ -cyklarna med Västtrafik för en sammanhållen resa. Cykel på tåget/spårvagnen Gör det möjligt att frakta cykeln på tåget och på spårvagnen i mån av plats. Den som fått punktering har idag inget annat alternativ än att gå hem, även om spårvagnarna som rullar förbi har gott om plats. Styr & Ställ i hela stan Utöka framgången med cyklarna till att omfatta hela stan, en första utvidgning bör ske på Hisingen. Kollektivtrafik Västtrafik måste få fortsatta resurser för en utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken. Genom en utveckling av stombusstrafiken med bussar som går i täta intervall i egna bussfiler har vi sett goda exempel på effektiv kollektivtrafik. För att öka säkerheten på stadens hållplatser vill vi även se över såväl väntkurer som belysning. Studentrabatt i kollektivtrafiken Studenter är en grupp med knappa resurser och stort behov av transporter. Vi vill införa en rabatt i kollektivtrafiken på samma sätt som för ungdomar. Flexi-kort för de som åker ibland Det finns inget mellanting mellan månadskort och enkelbiljetter/ kontoladdning. Det behöv ett prisvärt alternativ för de som reser ett par gånger i veckan. Smartare och effektivare båttrafik i skärgården Genom en direktlinje från Södra skärgården in till staden. Nyttja Lilla Bommens hållplats för att ge skärgårdsborna en direktväg in till centrum och stadsborna en snabb väg ut till skärgården. Miljövänliga transporter Det går att göra kollektivtrafiken ännu mer miljövänlig. Vi vill bygga ut försöken med hybridbussar och öka andelen bussar med biogas i tanken. Vi anser också att mer gods bör fraktas via järnväg och sjöfart. En tillgänglig kollektivtrafik När fler personer med funktionsnedsättning väljer att resa med kollektivtrafiken krävs det att tekniken hänger med. Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafik framför färdtjänst. Trafik Trafik, miljö och stadsbyggnad går hand i hand. Vi vill skapa en hållbar trafiksituation både utifrån miljöperspektiv tillika tillgänglighet och trängsel. Dubbfria däck Dubbfria däck är klimatsmarta, ger mindre förslitning på våra vägbanor och drar även upp färre hälsoskadliga partiklar från vägbanan. Därför vill vi införa en dubbdäcksavgift i Göteborg istället för dubbdäcksförbud. 5

8 Förmåner för miljöbilar De bästa miljöbilarna bör få behålla miljöbilsförmåner med 2h gratis parkering på kommunala parkeringar. Rena elbilar borde dessutom slippa trängselskatt. Ett bilfritt centrum Genom ett väl fungerande kollektivtrafiknät kan biltrafiken frivilligt fasas ut från city, för att på så vis bidra till en renare, men också säkrare stad. Lokalt självbestämmande kring trängselskatter Riksdagen ska inte bestämma över var Göteborg placerar biltullar eller vilka lättnade för exempelvis miljöbilar som ska finnas. Lokalt självbestämmande är viktigare än statlig styrning. Bygg en hög Hisingsbro Förslaget till ny Götaälv-bro skapar mer problem än den löser. Fler broöppningar skapar förseningar som kollektivtrafiken inte kan hämta igen på flera timmar och skapar onödiga bilköer och utsläpp. Bygg den nya bron på samma höjd som idag. Miljö Det ska vara enkelt att vara miljövänlig i vardagen. Göteborg stad ska ta ansvar för miljöutvecklingen i västra Sverige och arbeta kontinuerligt och systematiskt med sitt förbättringsarbete. Ett nytt sopsorteringssystem Systemet med vikttaxa missgynnar småbarnsfamiljer och leder till att avfall dumpas på olagliga platser runt om i kommunen. Inför istället ett system med sortering direkt i din egen tunna, antingen genom olikfärgade påsar som i Eskilstuna eller genom olika fack som i Lund. Det ökar sorteringen rejält och minskar behovet av återvinningsstationer som tar upp värdefull plats och skapar ett skräpigt intryck i stadsmiljön. Fria besök på återvinningsanläggningarna Det ska inte kosta att åka till tippen. Gratis besök blir en vinst för både miljön och staden genom en minskning av såväl skräp som dumpas i naturen, som tidsödande byråkrati. Ett klimatneutralt Göteborgs Energi Göteborgs Energi ska ställa om sin elproduktion från att drivas av naturgas till biogas och uppmuntra fler inslag av förnyelsebar energi från sol, vind och vatten. Ökad biogasproduktion Genom ett bättre sopsorteringssystem kan vi samla in mer matavfall som ger bättre underlag till biogasproduktion. Bra luft och vattenkvalité i staden Dålig luft orsakar hundratals dödsfall i Göteborg varje år. Det syns inte, men dödar långsamt. Förbättringsarbeten med jämnare trafikflöden, bättre asfalt och dammbindande åtgärder kan göra stor skillnad. Färre fartygsavgaser De fartyg som väljer att ansluta till el i hamnen minskar sina utsläpp av farliga avgaser avsevärt. Vi vill därför att de ska slippa energiskatt för att uppmuntra omställningen. Enskild debitering av vatten Genom att den som förbrukar också betalar minskar resursanvändningen och rättvisan ökar. I nybyggda kommunala bostäder ska enskild debitering vara standard. En ren stad Kommunen ska arbeta mer aktivt för att motverka nedskräpning, bland annat genom fler och smartare papperskorgar, men även bötfällning via polisen. 6

9 Småföretag 4 av 5 nya jobb skapas i mindre företag. Småföretagen verkar som en motor för tillväxten och skapar även en möjlighet för människor att påverka sin egen framtid. Inom några år kommer många småföretagare att pensionera sig och för att klara av tillväxten i framtiden behövs nyetableringar. Mindre upphandlingar Främjar småföretag och gör att företagen kan hävda sig i konkurrensen med marknadens större aktörer. Vi vill dessutom se en upphandlingslots för att hjälpa företagen förstå systemet. Minska kommunal byråkrati Återbetala tillsynsavgifter för tillsyn som inte blir av, förenkla tillstånden för uteserveringar och utöka företagslotsens verksamhet. En väg in i byråkratin Centerförslaget om företagslots är bra, men även byråkratin för företagen behöver underlättas. Vi vill skapa en enda portal dit företagen skickar in alla relevanta uppgifter kring sin verksamhet, där kommunen sedan kan hämta efterfrågad information för exempelvis tillståndsansökningar. Entreprenörsutbildningar Det ska vara enkelt att förverkliga sina idéer och drömmar. För att få fler att våga ta steget till att bli entreprenörer och egenföretagare ska kommunen erbjuda entreprenörsutbildningar i samarbete med etablerade företag, som kan hjälpa till med vägledning och mentorskap. Lokala matföretag I vår stad finns många mindre matproducenter, bland annat på Hisingen. Genom mindre upphandlingar och inrättandet av omlastningscentraler dit producenterna kan leverera direkt istället för via en grossist, kan producenter delta i upphandlingar och leverera god mat av hög kvalitet till ett bra pris. Det vinner både staden och miljön på. En kommun som inte konkurrerar ut småföretagen Kommunen ska inte driva näringsverksamhet där de privata företagen lika gärna kan agera. Kommunen ska inte riskera skattebetalarnas pengar på exempelvis hotellverksamhet. Att entreprenörskap uppmuntras Tjänstledighet ska erbjudas till de kommunalt anställda som vill prova på att starta eget företag. Sommarentreprenörer Låt de ungdomar som vill få sommarjobba med att starta egna företag. Detta har testats tidigare med lyckat resultat och har gett ungdomar en inblick i hur det är att driva ett företag och inte bara vara anställd. Näringsliv och arbetsmarknad För att Göteborg ska bli en bra plats att leva på, arbeta och trivas i krävs det att företag vill etablera sig och kan utvecklas. Företagsklimatet i Göteborgs kommun hamnar idag på långt ned på listorna, vilket är klart underkänt. Det största hindret är politikers och tjänstemäns attityder mot företagare. Detta måste åtgärdas. En ändrad inställning Kommunen ska vara en serviceleverantör till företagen. Det är de som drar in skattepengarna som sedan används för vår gemensamma välfärd. Byråkratin ska vara snabb och smidig och det ska finnas en enkel väg in. En översyn av de kommunala bolagen Kommunala bolag är ineffektiva och försvårar möjligheten till konkurrens på marknaden. De har också varit en grogrund för mutskandalerna. De företag som 7

10 säljs ska säljas marknadsmässigt och pengarna som inbringas ska satsas på investeringar i staden, via exempelvis bostadsbyggande. 6:e Ap-fonden i Göteborg Behåll spridningen av AP-fonderna, Göteborg behöver en viktig tillgång på riskkapital. Att kvinnor premieras Jämställt företagande gynnar alla. För att motivera fler kvinnor till att bli företagare ska kvinnors företagande premieras. Använd de mentorskapsprogram som finns, öppna upp Göteborgs stad för välfärdsföretag och tillsätt jämställda styrelser i de kommunala bolag som finns kvar. Den högre utbildningen som språngbräda Vi har fantastisk forskning i Göteborg. Skapa mötesplatser för människor med idéer så att de kan attrahera riskkapital eller sälja sina idéer till drivna entreprenörer. En uppsatspool för studenter Många studenter vet inte vad de ska skriva examensarbete om. En uppsatspool skulle kunna användas för att inspirera och samtidigt utveckla kvalitén i staden. Det ger dessutom studenter värdefull erfarenhet och en fot in i för anställning kommunen. Sociala krav i upphandlingen Använd stadens upphandling för att lotsa in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Ställ krav vid stora upphandlingar på anställandet av människor i utanförskap. Förutsättningar för funktionsnedsatta att ta arbete Kommunen behöver stötta de funktionsnedsatta som har möjlighet att ta ett arbete. Handledning och hjälp behöver stärkas och kommunen ska erbjuda fler praktikplatser för att få värdefull arbetslivserfarenhet. Omskolningsmöjligheter via vuxenutbildningen Vuxenutbildningen ska erbjuda omskolning för de individer som vill byta yrkesbana. Större fokus på att gå från socialbidrag till arbete Socialtjänsten får ägna sin tid åt att lappa och laga, istället för riktade projekt och förebyggande arbete för de som har möjlighet att hitta tillbaka till arbete. Fler goda satsningar för att hitta sysselsättning till människor i utanförskap betalar sig mångdubbelt i längden. Jämställdhet Jämställdhetsperspektivet ska ligga till grund för alla politiska beslut som tas i kommunen och genomsyra all verksamhet i Göteborgs stad. Jämställdhet i beslutsprocessen Ett genusperspektiv i allt beslutande i kommunen. Ett slut på osakliga löneskillnader De osakliga löneskillnaderna bland män och kvinnor ska inte bara minskas som de rödgröna vill, utan upphöra helt. Mångfald i styret Bättre etnisk mångfald och jämnare könsfördelning i bolagens styrelser och på chefspositioner. Ojämlik fördelning leder till ohälsa Det dubbelarbete som framförallt kvinnor utför kan leda till ohälsa. Köer inom barnomsorgen resulterar ofta i att kvinnan stannar hemma. Genom att bygga bort köerna till förskolor och familjedaghem minskar därmed ojämlikheten. Ett aktivare samarbete mot våld i nära relationer Vi vill se ett ökat samarbete mellan kommunen och polisen i fråga om våld i nära relationer. Det praktiska och ekonomiska stödet från kommunen behöver bli enklare och polisen måste kunna hjälpa till när den utsatta ska hämta sina tillhörigheter från lägenheten. Jämställda bidragssystem De idrotter som utövas av mestadels pojkar tenderar att få mer bidrag än de idrotter där flickorna är flest. Bidrag ska delas ut efter antalet utövare och inte beroende på typ av idrott eller könet på dess utövare. 8

11 Integration Vi vill att alla människor som bor i Sverige ska ha en möjlighet till att påverka sin framtid och kunna skapa sig en meningsfull vardag och fritid. För att uppnå det krävs det att de som kommer till vårt land får möjlighet till arbete, bostad och att lära sig svenska. Validering av utbildningar Den som har en utbildning från ett annat land måste få den godkänd i Sverige på ett smidigt sätt. Det löser många kompetensproblem och lotsar människor in på arbetsmarknaden enklare. Fler lotsar/mentorer Kommunen ska tillhandahålla lotsar eller mentorer som ska stötta och vägleda den nyanlände i myndighetsprocesser samt i kontakten med arbetsmarknaden. SFI kombinerat med praktik Möjlighet till praktik ger en ovärderlig arbetslivserfarenhet som underlättar om individen vill söka andra jobb efter avslutad utbildning. Praktiken möjliggör också nya kontakter, samt utgör en chans till att praktisera språket i vardagssituationer. Bostadsområden som underlättar integration En blandad bebyggelse som erbjuder olika typer av boendeformer minskar segregation. Hus med handel i botten, samt både hyreslägenheter och bostadsrätter attraherar en större målgrupp. Egnahem i nordost Möjliggör nya egnahemsområden genom att erbjuda billig mark via kommunen. Egnahemsområden gör det möjligt för människor att bygga egna hus på egen mark, utan att kostnaden skjuter i höjden. Fler kommunala verksamheter ute i stadsdelarna Kommunala förvaltningar behöver inte ligga innanför vallgraven. Med fler kommunala arbetsplatser ute i stadsdelarna skapas ett bättre underlag för lokala torg, integrationen ökar och medvetenheten om hela stadens problematik blir bättre. Hyreskostnaderna för staden blir dessutom lägre när värdefull mark i centrum kan frigöras till annat. Skola Vi vill låta skolan vara skola. Lärare, skolledning och elevvård ska kunna fokusera på sitt uppdrag och slippa agera experimentverkstad. Alla elever med godkända betyg Det är inte acceptabelt att Göteborg halkar allt längre efter andra städer. Elever får allt svårare att nå godkänt i samtliga ämnen. Vi vill öka möjligheterna att läsa upp betyg på sommaren och rikta stöd mot de svagaste eleverna. Personalen som skolans viktigaste resurs Skolan ska genomsyras av de senaste vetenskapliga rönen om pedagogik och lärande. Det kräver kontinuerlig fortbildning av både lärare och skolledning. En skola som får bestämma själv - Vi vill se en skolpeng där skolan får styra mer över sina egna anslag utan klåfingriga politiker som prioriterar om resurserna. Mångfald för ett breddat perspektiv Skolan ska förmedla en humanistisk och ekologisk grundsyn samt ett genusperspektiv och elever ska tränas i sin förmåga till empati och i frågor rörande etik och demokrati. Därför är det viktigt att elever genom sin utbildning får möta personer från andra kulturer och med annan bakgrund. En ökad satsning på elevvård Sunda levnadsvanor befästes tidigt. Att fler unga mår dåligt och besvären påverkar dem även i vuxenlivet. Genom att fånga upp personer med olika besvär tidigt undviker vi att låta människor falla mellan stolarna. 9

12 Nolltolerans mot mobbing Ingen elev ska behöva gå otrygg till skolan. Den som mobbar ska riskera att få byta skola och den skola som inte anstränger sig tillräckligt ska riskera allvarliga skadestånd. Minskad administration Skolans uppgift ska vara att lära ut och inte att vända papper och fylla i blanketter. Rektorerna ska vara pedagogiska ledare och lärarna ska ha tid att fokusera på eleverna istället för administration. Mer vegetarisk mat i våra matsalar En minskad köttkonsumtion gynnar miljön och är mer varaktigt för både hälsan och ekonomin. Det kött som serveras ska vara ekologiskt och närproducerat. Därför bör det alltid finnas vegetariska alternativ, för den som vill. Mat som ger energi Sunda levnadsvanor befästes redan i skolåldern. Därför ska skolmaten vara god, näringsrik, ekologisk och närproducerad. Ett bra näringsintag ökar även prestationsförmågan och koncentrationen. Flerspråkighet Modersmål är en grund för identitet och integration och ger barn möjlighet till att upprätthålla kommunikation mellan generationer. Flerspråkighet hos både elever och lärare ska ses som en mångfaldsresurs. Ett tydligt samarbete mellan skola och civilsamhället - Föreningsliv och ideellt engagemang är en viktig del av det svenska samhället. Vi vill se fler organisationer och föreningar som aktivt arbetar tillsammans med skolan för att skapa intresse och engagemang för aktiviteter som går att ägna sig åt även efter att skoldagen tagit slut. Förskola Det ska finnas en mångfald inom barnomsorgen. Alla familjer har olika behov och detta ska återspeglas i utbudet av barnomsorg. Minskade barngrupper Små barn behöver små sammanhang. För att få den tid och uppmärksamhet som krävs behöver förskolan ha mindre grupper och fler pedagoger. Att ta bort kön genom att öka storleken på grupperna är inte hållbart. Sätt ett maxtak på grupperna och bygg ut antalet förskolor. Valfrihet Inför en barnomsorgspeng som följer barnet utan att resurserna ska gå via en stadsdelsnämnd och fördelas om. Barnets pengar ska gå till barnet inget annat. Fler föräldrakooperativ Erbjud samma stöd som kommunala alternativ till utbildning för personal, samt för specialpedagoger och extrapengar för barn med speciella behov. Utöka samarbetet mellan både personal och chefer i kommunala och kooperativa alternativ. Utöka möjligheterna för familjedaghem (f.d. dagmammor) Små barn trivs bäst i små grupper. Familjedaghemmen kan erbjuda en helt annan pedagogik och är en viktig del i att minska köerna. Verksamheten upplevs också som betydligt mer positiv av både barn och föräldrar. Decentraliserad mathållning Det är viktigt att barn lär sig varifrån mat kommer och hur den tillagas. Därför ska förskolor och familjedaghem så långt som möjligt integrera matlagningen i verksamheten. Det skapar delaktighet och matlust. Jämställdhet som en självklarhet Utformning av barnomsorg ska präglas av ett genusperspektiv. Det är i förskolan vi lägger grunden till att göra jämställdhet till det självklara. Regelbundna hälsokontroller Detta ska omfatta barn i förskola och skola, ge föräldrarna stöd och hjälpa dem att uppmärksamma eventuella sociala eller hälsoproblem tidigt. Återinförd syskonförtur Syskon till barn som redan går på förskolan ska ha förtur i förskolekön. Det är inte rimligt att föräldrar ska behöva placera sina barn på olika förskolor. 10

13 Äldre/ Vård och omsorg Äldre ska kunna välja. Oavsett om det gäller val av boende eller av vem som deras hemtjänst ska utföras av ska detta vara helt upp till den enskilde individen. Olika former av äldreboende för olika grader av vårdbehov ska kunna erbjudas utan att någonsin kompromissa med exempelvis rätten till att få leva med sin partner. Det skapar en ökad trygghet för äldre och anhöriga och bidrar till större rörelse på bostadsmarknaden. Att LOV införs i Göteborg Lagen om valfrihet ska möjliggöra alternativ hemtjänst. Du ska själv få välja vem som kommer innanför din dörr. Valfrihet i tidsanvändningen De som beviljats ett visst antal timmar ska själv kunna styra mer över dem. Skiner solen kan det vara mer värt att få gå ut och lukta på syrenen än att få raka sig. Friskvård för äldre Äldre ska erbjudas gratis friskvård genom kommunen, samt ges möjlighet till att delta i gratis dagaktiviteter som exempelvis promenader, utflykter eller kulturupplevelser. (Se exempelvis Halmstad för exempel) Förlängda hemtjänstbesök Förlängda besök från hemtjänsten ska höja de äldres livskvalitet och undvika misstag med rutiner och medicinering på grund av tidspress. Trygghetsboenden Även de äldre som anses för friska för traditionella ålderdomshem ska ges möjlighet till att få den sociala samvaron som ett gemensamt boende ger. Därför vill vi se fler s.k. trygghetsboenden med självhushållning i Göteborg. Boendegaranti för äldre Par ska inte få separeras även om vårdbehovet skiljer sig mellan parterna, oavsett vilken boende- eller omsorgsform som paret väljer. Frihet att välja boende Den som inte längre känner sig trygg i sin egen bostad ska inte nekas plats på lämpligt boende. Valfrihet att själv bestämma när det är dags att flytta är en trygghet och lättnad för många äldre. Fler uteaktiviteter Äldre ska få möjlighet att vistas utomhus och i grönområden. Staden ska anpassas så att den blir tillgänglig för alla oberoende av fysiska förutsättningar. Decentraliserad mathållning Göteborgs kommun ska vara ett föredöme när det gäller mathållningen inom den egna verksamheten. Maten som serveras ska vara aptitlig, varierad och smakfull och ska i största möjliga mån vara lagad på plats, närproducerad och ekologisk. Teknik som underlättar vardagen Vi vill se en satsning på teknik som underlättar vardagslivet och minskar olyckorna. Exempel på detta kan vara stötdämpande mattor som minskar skadorna vid fall eller en fjärrkontroll för taklampan på natten. Vi vill också införa en äldreteknikfond i Göteborg som uppmuntrar användandet av ny teknik på innovativa sätt, där det ska gå att söka pengar för pilotprojekt. En äldreombudsman Som tar vara på de äldres intressen och fungerar som en bro mellan individen och kommunen. Ett tryggt Göteborg Skjutningar, organiserad brottslighet och våldsamma överfall är vardagsmat i dagens Göteborg. Vi behöver minska grogrunden för problemen och åtgärda attityderna som leder till problem. Riktade insatser mot utanförskapet Unga människor som inte ser någon framtidstro är rekryteringsbasen för den organiserade brottsligheten. 11

14 En upphandling som bryter utanförskap I många av de utsatta områdena finns stora renoveringsbehov av offentliga bostäder, lokaler m.m. Ställ krav på viss andel lokal arbetskraft i upphandlingen för att få in människor i arbete. Tryggare miljöer Bättre upplysta gångvägar, snabbare klottersanering och ett större uteliv skapar större rörelse, fler ögon och mer trygghet i utsatta områden. Blandad bebyggelse En variation av hyresrätter, bostadsrätter och villor, dessutom med lokaler i bottenplan gör att fler olika typer av människor rör sig i områden fler tider på dygnet. Det skapar lokala förebilder, sammanhållning och trygghet. Större samarbete i det offentliga Polis, skola, socialtjänst, arbetsförmedlingen och försäkringskassan behöver gå samman för att hitta lösningar på problemen. Den organiserade brottsligheten behöver tacklas och rekryteringsbasen behöver minskas. En skola som inte överger någon Det är inte acceptabelt att en tredjedel går ut nian utan godkänt i alla ämnen. I Kortedala/Bergsjön är det inte ens hälften. Unga människor som inte kan studera vidare och saknar framtidstro är lätta att rekrytera till organiserad brottslighet. En meningsfylld fritid Fler möjligheter till fritidssysselsättning på ungas egna villkor ger möjlighet att växa även utanför skolan. Fritidsgårdar och ledarledda verksamheter är viktiga för att skapa förebilder och ge ett sammanhang. Kultur och Fritid Alla göteborgare konsumerar kultur och fritidsaktiviteter på ett eller annat sätt, men det sker inte på samma villkor. Vi vill ge alla möjlighet till att ta del av stadens utbud oavsett stadsdel och ålder och samtidigt vidga göteborgarnas syn på vad som är kultur och fritidsaktiviteter. Kultur även för äldre Öka mängden kulturupplevelser inom äldreomsorgen, bl.a. genom fler träffpunkter med speldags och genom att anordna kulturfestivaler i fler stadsdelar. Kulturcheckar Vi vill att staden satsar på kulturcheckar både som en anställningsförmån för att stärka den psykiska hälsan, motsvarande friskvårdsbidraget som stärker den fysiska hälsan, men också till svagare grupper som studenter, äldre och sjukskrivna för att alla ska få del av kulturutbudet som erbjuds. Kulturchecken ger en viss summa att spendera på kultur under ett år och det är upp till var och en att använda den till det personen önskar, oavsett om det är till en opera, rock-konsert eller ett biobesök. Olika kulturupplevelser Våra kulturinstitutioner som kompletteras med egenföretagande kulturarbetare är viktiga både för större städer och för landsbygden omkring, men vi ser gärna att kulturen integreras mer i samhället, både genom skapande skola och kultur i vården, men det är minst lika viktigt att lyfta andra typer av kulturaktiviteter som stadsvandringar och kreativt skapande i både skolor och för allmänheten. Fler e-böcker Satsa i högre grad på möjligheten att enkelt låna e-böcker och e-ljudböcker, det är inte bara ett populärt och miljövänligt sätt att konsumera böcker utan underlättar också för många med funktionshinder. Stöd till olika typer av aktiviteter Idrott ska inte vara den enda möjliga fritidsaktiviteten. Barn och ungdomar ska själva få vara delaktiga i att arbeta fram alternativa aktiviteter som matchar deras intressen. Kreativitet och skapande ska vara lika viktigt som motion och sport. En ny kampsportsarena Göteborg är framstående i Sverige när det kommer till kampsport. Vi vill främja sporten och uppmuntra till fortsatt utveckling. 12

15 Fler spontanidrottsplatser Främst i mindre parker nära bostadsbebyggelse. Använda stadens lokaler bättre Många av kommunens lokaler står tomma på eftermiddagar, kvällar och helger. Vi vill öppna upp för fler föreningar och organisationer att bedriva verksamhet till rimliga priser och utan onödigt krångel. Stadens lokaler är en enorm resurs som tillhör oss alla och bör kunna nyttjas bättre än idag. Göteborg för besökare 16 miljoner besöker Sverige varje år och turistnäringen är en näring på tillväxt. Förutom de stora klassiska turistinslagen i Göteborg vill vi satsa på mångfald och bredd för både invånare och besökare. Stadsvärdar som guider Stadsvärdar har god inblick i staden och dess uppbyggnad. Genom att utvidga deras yrkesområde till att innefatta även stadsguidning tas deras kompetens om hand. En satsning på skärgården Göteborgs skärgård har stort utvecklingspotential och kan genom marknadsföring och bättre kommunikationer locka fler turister, vilket i sin tur kommer att generera i arbetstillfällen och inkomst. Gång- och cykelstråk längs vattnet Fräscha upp kajen och anlägg caféer och restauranger från Operan till Röda sten. Fritt wi-fi i staden Som turist kan internetuppkoppling vara till stor hjälp för att kunna få ut så mycket som möjligt av sin upplevelse. Via internet kan turister finna information om staden och dess uteliv och på så vis ta del av stadens utbud i sin helhet. Därför bör kommunen kunna erbjuda fri uppkoppling på utvalda platser runt om i staden. Vill du veta mer? Besök 13

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014 närodlad & hållbar politik för landskronas bästa 1. Jobb & företagande Jobben är den viktigaste nyckeln till att vrida Landskrona i rätt riktning.

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Visionsdokumentet "vi vill mer 2014-2025" Centerpartiet Ljungby kommun

Visionsdokumentet vi vill mer 2014-2025 Centerpartiet Ljungby kommun Visionsdokumentet "vi vill mer 2014-2025" Centerpartiet Ljungby kommun Vi vill mer en Levande landsbygd 100 nya invånare/år sveriges bästa skola den klimatsmartaste kommunen livskvalitet och valfrihet

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer