Närodlad politik för göteborg. Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närodlad politik för göteborg. Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg"

Transkript

1 Närodlad politik för göteborg Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg

2 Innehållsförteckning Sida Centerpartiet i Göteborg 1 Stadsutveckling 2 Bostäder 2 Stadstrivsel 3 Göteborg En öppen stad 3 Göteborg en attraktiv arbetsgivare 4 Cykel 4 Kollektivtrafik 5 Trafik 5 Miljö 6 Småföretag 7 Näringsliv och arbetsmarknad 7 Jämställdhet 8 Integration 9 Skola 9 Förskola 10 Äldre/ Vård och omsorg 11 Ett tryggt Göteborg 11 Kultur och Fritid 12 Göteborg för besökare 13

3 Centerpartiet i Göteborg Centerpartiet i Göteborg står för närodlad politik. Det handlar om en närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Centerpartiet är det hållbara valet i Göteborg. Vi arbetar tillsammans för en grön stad där företagen trivs och skapar nya jobb, samtidigt som vår stad kan grönska och vara en verksam del i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vet att det går att utveckla Göteborg till så mycket mer och så mycket bättre än det vi hittills sett. Centerpartiets politik är hållbar, byggd av slitstarkt grönt, decentralistiskt och liberalt virke. Det tror vi behövs i Göteborgs kommunpolitik. Rickard Nordin Ordförande, Centerpartiet i Göteborg 1

4 Stadsutveckling Staden ska utvecklas till nytta för dess invånare, dess besökare och för dess företagare. Det ska vara enkelt att leva sitt vardagsliv och förflytta sig inom staden. En grön stad som byggs på höjden bygg på höjden för att bereda plats åt de bostäder som krävs. Förtäta i de bostadsområden som redan finns för att kunna bevara våra gröna andningsrum. Bevarade grönområdena Sköt om och satsa på parker och grönområden. Det ska genom anläggandet av s.k. gröna stråk vara möjligt att promenera genom staden i grönska, utan att passera större trafikleder. Kollektivtrafik som planeras efter bostadsbebyggelse Bygg ut kollektivtrafiken till alla nya bostadsområden. Planera bussfiler eller spårbunden trafik i samband med byggandet av området för att slippa avskärmning nya träd i Göteborg För varje träd som huggs ned ska ett nytt planteras. Vi vill dessutom plantera nya träd i staden. Det förbättrar både luftkvalitén, skyddar mot översvämningar och ger biologisk mångfald. Levande stadsdelar Vid nybyggnationer ska det planeras för levande stadsdelar genom lokaler i bottenplan, slutna kvarter och med god tillgång till kollektivtrafik och välbelysta gångpassager. Fler lokala torg Bevara, men utveckla lokala mötesplatser för att undvika att de bilburna köpcentrumen får monopol på handel. Bostäder Bostadsbyggandet måste öka för att skapa rörelse på bostadsmarknaden. Ledorden är en grön stad, byggd på höjden. Förtäta där det går och förvandla stadsnära industriområden till bostäder när staden ska växa. Vi vill bygga 4500 nya bostäder per år under de närmsta mandatperioderna för att komma ikapp delar av bostadsbristen Fler verksamheter i markplan Parkeringshus ska bli normen och gatuparkeringar bör på sikt ger plats till verksamheter med bostäder ovanpå. Utrymme bör också ges till cykelbanor och grönytor. Trygghetsboenden Äldre och funktionshindrade ska få välja var och med vem de ska bo. Fler trygghetsboenden ger ökad rörelse på bostadsmarknaden. Ett grönt miljonprogram 40 % av Sveriges energianvändning kommer från bostäderna. När miljonprogrammen nu ska renoveras finns chansen att skapa nya energieffektiva byggnader Göteborg kan bli föregångare med sådant i stor skala. Fler mindre byggentreprenörer Genom att gynna mindre byggentreprenörer vill vi se ökad konkurrens på byggnadsmarknaden. Detta kommer att pressa priserna, öka byggandet och minska korruptionen. Lägre bullerkrav inne i centrum för att underlätta byggandet av nya bostäder kan fasader isoleras och tysta väggar skapas mot bullriga sidor. Den som bor i centrala Göteborg måste också tåla stadens ljud och acceptera lite mer buller. Fler bostäder i centrum Stadens verksamheter behöver inte alltid ligga i innerstaden. Förvaltningar och kontor kan flyttas ut och plats ges för bostäder, så att hela staden lever under hela dygnet. 2

5 Stadstrivsel Göteborg ska vara en stad där det goda livet är möjligt för alla som bor och arbetar här. Närhet och enkelhet ska vara ledorden för att göteborgarna ska trivas i sin vardag. Urbana odlingar Vi har redan sett goda exempel på urbana odlingar på flera håll i landet och vill ge fler göteborgare möjlighet till att odla på innergårdar och på kommunal mark. För att göra detta möjligt vill vi se över allmänningarna och upplåta utvalda marker till odlingsprojekt. Takodlingar För att förbättra stadens luftmiljö, men också trivseln hos de boende. Lokala matproducenter Bevara den jordbruksmark vi har i staden, främst på Hisingen, för att skapa stadsnära odling av bra mat med god djurhållning. Ha en markpolitik som underlättar omställningen till ekologiskt brukande av marken. Fruktträd Planteringar med fruktträd och bärbuskar som människor fritt får smaka utav bidrar till ökad trivsel. En stad som värnar om det gröna rummet Parker och öppna gräsytor bjuder in till uteaktiviteter och skapar en högre trivselfaktor. Under sommarhalvåret är stadens parker och grönområden populära tillhåll för människor i alla åldrar som nyttjar områdena till picknick, sportaktiviteter och umgänge. Det är något vi vill ta vara på. Bra belysning En extra satsning på bättre belysning i staden med färre mörka ytor och stora buskage ökar tryggheten i staden. Göteborg En öppen stad Vi vill göra upp med den förlegade Göteborgsandan. Låt det nya Göteborg präglas av öppenhet och delaktighet. Öka utvecklingstakten för staden i allt från bostadsbyggande till turistnäring. Vi tror att Göteborg som varumärke kan utvecklas på flera plan. Krafttag mot korruptionen Studier från Göteborgs Universitet visar att allt fler är intresserade och anser sig kunniga om politik, men att allt färre engagerar sig politiskt. För att öka förtroendet för politikerna och partier behövs krafttag mot den utbredda korruptionen i Göteborg. Genom transparenta beslutsprocesser och en avveckling av politiker i våra kommunala bolag når vi en bra bit på vägen. Öppna och transparenta beslutsprocesser För att tvätta bort stämpeln av Göteborg som en korrupt och sluten stad vill vi se till att upphandlingar och beslutsprocesser sker öppet och följs upp av externa och oberoende aktörer. Direktval till stadsdelsnämnderna Genom direktval till stadsdelsnämnderna hamnar makten närmare invånarna. Vi vill också införa öppna nämndsammanträden och en allmänhetens frågestund för att öka möjligheten och intresset för att påverka politiken i nämnden. En ökad byggtakt För att utveckla staden krävs en högre byggtakt. Tiden från idé till beslut och verkställande måste kortas ner. Kortare överklagningsprocesser Överklagningsprocesserna är i dagsläget för långa vilket leder till ineffektivitet. Mer resurser till bättre handläggning underlättar för alla och minskar överklagandena. Göteborg som en ekologisk kommun Staden ska värna om att skapa ett långsiktigt hållbart stadsklimat där det värnas om ekologiska producenter, grönområden och återvinning. 3

6 Gör det enklare för utländska studenter Underlätta möjligheterna till bostad för utländska studenter genom tydlig och enkel information, särskilda stipendier och ett bra mottagande. Göteborg en attraktiv arbetsgivare Göteborgs kommun anställer nästan personer och omsätter 34 miljarder kronor. Personalen är vår allra viktigaste resurs. Kompetent personal som trivs ger bättre verksamhet och mer välfärd till skattebetalarna. Större självbestämmande för personalen Verksamhetens viktigaste resurs är personalen. De vet oftast bäst hur saker bör utformas. Vi vill ge personalen i skolor, hemtjänst och på äldreboenden större inflytande över den egna verksamheten och möjlighet att starta eget. En personalpolitik som inte bränner ut Inom många verksamheter, inte minst socialtjänsten, är personalomsättningen hög och nyanställda får tunga arbetsuppgifter. Det kostar att nyrekrytera och nyutbilda, samt att ha höga sjukskrivningstal. Satsa mer resurser förebyggande och undvik de mänskliga kostnaderna så vinner alla på ekvationen. Större fokus på ledarskapet Fler och bättre interna ledarskapsutbildningar behövs. Den bästa medarbetaren är inte alltid den bästa chefen det krävs större fokus på ledaregenskaper och personalkunnande när chefer rekryteras. Karriärvägar utan att bli chef Alla är inte bra chefer bara för att de är bra personal. Idag saknas möjlighet att avancera på sin arbetsplats på annat sätt. Vi vill inrätta fler specialister och expertkompetens inom olika områden, exempelvis socialtjänsten, för att behålla bra personal och skapa nya karriärvägar. Praktikplatser i staden Göteborgs stad ska som en av de största arbetsgivarna i kommunen tillhandahålla gott om praktikplatser. Det är ett viktigt sätt att hjälpa unga och människor i utanförskap in på arbetsmarknaden och dessutom säkra kompetens till kommunen som arbetsgivare. Cykel Om cykeln ska kunna bli ett reellt transportalternativ behöver det beredas plats för cyklar och cyklandet i Göteborgs stad. Cykeln ska göras till ett attraktivt transportmedel genom att garantera hög framkomlighet och säkerhet i staden. En cykelmiljon till göteborgarna Vi vill avsätta en miljon varje år som blir upp till göteborgarna att bestämma om. Det skapar delaktighet i trafikplaneringen och gör att vi kan avhjälpa mindre problem på många platser. Genom cykelmiljonen får kommunen in idéer och förslag på förbättringar och vi skapar större delaktighet i beslutandet om kommunens pengar. Utbyggnad av cykelvägar Det ska gå att cykla på cykelbana genom hela staden. Cykelbanorna ska vara välskötta för ökad framkomlighet och säkerhet. Skyltning och trafikljus bör ses över för att få en smidig resa. Markerade övergångar Markera cykelbanan med färg i trafiktäta korsningar för att uppmärksamma andra trafikanter på cyklarna. Separata gång- och cykelbanor Gångtrafikanter och cyklister är två skilda trafikslag med skilda behov. Trafikpolitiken måste börja planera för cyklismen enskilt istället för att tro att det hör samman med gångtrafiken. Det minskar frustrationen hos både gående och cyklister. 4

7 Sänkta hastigheter i staden - Sänk hastigheten till 30 km/h inne i staden vid aktiva gång- och cykelgator. Låsbara cykelställ Cykelställen ska placeras vid alla knutpunkter och vara attraktiva för cyklister genom att garantera hög säkerhet (genom exempelvis kameraövervakning). Ett nytt kortsystem Ett smart kortsystem ska utvecklas för att göra det enklare för stadens resenärer att växla mellan kollektivtrafik, och cykel. Införliva Styr och Ställ -cyklarna med Västtrafik för en sammanhållen resa. Cykel på tåget/spårvagnen Gör det möjligt att frakta cykeln på tåget och på spårvagnen i mån av plats. Den som fått punktering har idag inget annat alternativ än att gå hem, även om spårvagnarna som rullar förbi har gott om plats. Styr & Ställ i hela stan Utöka framgången med cyklarna till att omfatta hela stan, en första utvidgning bör ske på Hisingen. Kollektivtrafik Västtrafik måste få fortsatta resurser för en utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken. Genom en utveckling av stombusstrafiken med bussar som går i täta intervall i egna bussfiler har vi sett goda exempel på effektiv kollektivtrafik. För att öka säkerheten på stadens hållplatser vill vi även se över såväl väntkurer som belysning. Studentrabatt i kollektivtrafiken Studenter är en grupp med knappa resurser och stort behov av transporter. Vi vill införa en rabatt i kollektivtrafiken på samma sätt som för ungdomar. Flexi-kort för de som åker ibland Det finns inget mellanting mellan månadskort och enkelbiljetter/ kontoladdning. Det behöv ett prisvärt alternativ för de som reser ett par gånger i veckan. Smartare och effektivare båttrafik i skärgården Genom en direktlinje från Södra skärgården in till staden. Nyttja Lilla Bommens hållplats för att ge skärgårdsborna en direktväg in till centrum och stadsborna en snabb väg ut till skärgården. Miljövänliga transporter Det går att göra kollektivtrafiken ännu mer miljövänlig. Vi vill bygga ut försöken med hybridbussar och öka andelen bussar med biogas i tanken. Vi anser också att mer gods bör fraktas via järnväg och sjöfart. En tillgänglig kollektivtrafik När fler personer med funktionsnedsättning väljer att resa med kollektivtrafiken krävs det att tekniken hänger med. Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafik framför färdtjänst. Trafik Trafik, miljö och stadsbyggnad går hand i hand. Vi vill skapa en hållbar trafiksituation både utifrån miljöperspektiv tillika tillgänglighet och trängsel. Dubbfria däck Dubbfria däck är klimatsmarta, ger mindre förslitning på våra vägbanor och drar även upp färre hälsoskadliga partiklar från vägbanan. Därför vill vi införa en dubbdäcksavgift i Göteborg istället för dubbdäcksförbud. 5

8 Förmåner för miljöbilar De bästa miljöbilarna bör få behålla miljöbilsförmåner med 2h gratis parkering på kommunala parkeringar. Rena elbilar borde dessutom slippa trängselskatt. Ett bilfritt centrum Genom ett väl fungerande kollektivtrafiknät kan biltrafiken frivilligt fasas ut från city, för att på så vis bidra till en renare, men också säkrare stad. Lokalt självbestämmande kring trängselskatter Riksdagen ska inte bestämma över var Göteborg placerar biltullar eller vilka lättnade för exempelvis miljöbilar som ska finnas. Lokalt självbestämmande är viktigare än statlig styrning. Bygg en hög Hisingsbro Förslaget till ny Götaälv-bro skapar mer problem än den löser. Fler broöppningar skapar förseningar som kollektivtrafiken inte kan hämta igen på flera timmar och skapar onödiga bilköer och utsläpp. Bygg den nya bron på samma höjd som idag. Miljö Det ska vara enkelt att vara miljövänlig i vardagen. Göteborg stad ska ta ansvar för miljöutvecklingen i västra Sverige och arbeta kontinuerligt och systematiskt med sitt förbättringsarbete. Ett nytt sopsorteringssystem Systemet med vikttaxa missgynnar småbarnsfamiljer och leder till att avfall dumpas på olagliga platser runt om i kommunen. Inför istället ett system med sortering direkt i din egen tunna, antingen genom olikfärgade påsar som i Eskilstuna eller genom olika fack som i Lund. Det ökar sorteringen rejält och minskar behovet av återvinningsstationer som tar upp värdefull plats och skapar ett skräpigt intryck i stadsmiljön. Fria besök på återvinningsanläggningarna Det ska inte kosta att åka till tippen. Gratis besök blir en vinst för både miljön och staden genom en minskning av såväl skräp som dumpas i naturen, som tidsödande byråkrati. Ett klimatneutralt Göteborgs Energi Göteborgs Energi ska ställa om sin elproduktion från att drivas av naturgas till biogas och uppmuntra fler inslag av förnyelsebar energi från sol, vind och vatten. Ökad biogasproduktion Genom ett bättre sopsorteringssystem kan vi samla in mer matavfall som ger bättre underlag till biogasproduktion. Bra luft och vattenkvalité i staden Dålig luft orsakar hundratals dödsfall i Göteborg varje år. Det syns inte, men dödar långsamt. Förbättringsarbeten med jämnare trafikflöden, bättre asfalt och dammbindande åtgärder kan göra stor skillnad. Färre fartygsavgaser De fartyg som väljer att ansluta till el i hamnen minskar sina utsläpp av farliga avgaser avsevärt. Vi vill därför att de ska slippa energiskatt för att uppmuntra omställningen. Enskild debitering av vatten Genom att den som förbrukar också betalar minskar resursanvändningen och rättvisan ökar. I nybyggda kommunala bostäder ska enskild debitering vara standard. En ren stad Kommunen ska arbeta mer aktivt för att motverka nedskräpning, bland annat genom fler och smartare papperskorgar, men även bötfällning via polisen. 6

9 Småföretag 4 av 5 nya jobb skapas i mindre företag. Småföretagen verkar som en motor för tillväxten och skapar även en möjlighet för människor att påverka sin egen framtid. Inom några år kommer många småföretagare att pensionera sig och för att klara av tillväxten i framtiden behövs nyetableringar. Mindre upphandlingar Främjar småföretag och gör att företagen kan hävda sig i konkurrensen med marknadens större aktörer. Vi vill dessutom se en upphandlingslots för att hjälpa företagen förstå systemet. Minska kommunal byråkrati Återbetala tillsynsavgifter för tillsyn som inte blir av, förenkla tillstånden för uteserveringar och utöka företagslotsens verksamhet. En väg in i byråkratin Centerförslaget om företagslots är bra, men även byråkratin för företagen behöver underlättas. Vi vill skapa en enda portal dit företagen skickar in alla relevanta uppgifter kring sin verksamhet, där kommunen sedan kan hämta efterfrågad information för exempelvis tillståndsansökningar. Entreprenörsutbildningar Det ska vara enkelt att förverkliga sina idéer och drömmar. För att få fler att våga ta steget till att bli entreprenörer och egenföretagare ska kommunen erbjuda entreprenörsutbildningar i samarbete med etablerade företag, som kan hjälpa till med vägledning och mentorskap. Lokala matföretag I vår stad finns många mindre matproducenter, bland annat på Hisingen. Genom mindre upphandlingar och inrättandet av omlastningscentraler dit producenterna kan leverera direkt istället för via en grossist, kan producenter delta i upphandlingar och leverera god mat av hög kvalitet till ett bra pris. Det vinner både staden och miljön på. En kommun som inte konkurrerar ut småföretagen Kommunen ska inte driva näringsverksamhet där de privata företagen lika gärna kan agera. Kommunen ska inte riskera skattebetalarnas pengar på exempelvis hotellverksamhet. Att entreprenörskap uppmuntras Tjänstledighet ska erbjudas till de kommunalt anställda som vill prova på att starta eget företag. Sommarentreprenörer Låt de ungdomar som vill få sommarjobba med att starta egna företag. Detta har testats tidigare med lyckat resultat och har gett ungdomar en inblick i hur det är att driva ett företag och inte bara vara anställd. Näringsliv och arbetsmarknad För att Göteborg ska bli en bra plats att leva på, arbeta och trivas i krävs det att företag vill etablera sig och kan utvecklas. Företagsklimatet i Göteborgs kommun hamnar idag på långt ned på listorna, vilket är klart underkänt. Det största hindret är politikers och tjänstemäns attityder mot företagare. Detta måste åtgärdas. En ändrad inställning Kommunen ska vara en serviceleverantör till företagen. Det är de som drar in skattepengarna som sedan används för vår gemensamma välfärd. Byråkratin ska vara snabb och smidig och det ska finnas en enkel väg in. En översyn av de kommunala bolagen Kommunala bolag är ineffektiva och försvårar möjligheten till konkurrens på marknaden. De har också varit en grogrund för mutskandalerna. De företag som 7

10 säljs ska säljas marknadsmässigt och pengarna som inbringas ska satsas på investeringar i staden, via exempelvis bostadsbyggande. 6:e Ap-fonden i Göteborg Behåll spridningen av AP-fonderna, Göteborg behöver en viktig tillgång på riskkapital. Att kvinnor premieras Jämställt företagande gynnar alla. För att motivera fler kvinnor till att bli företagare ska kvinnors företagande premieras. Använd de mentorskapsprogram som finns, öppna upp Göteborgs stad för välfärdsföretag och tillsätt jämställda styrelser i de kommunala bolag som finns kvar. Den högre utbildningen som språngbräda Vi har fantastisk forskning i Göteborg. Skapa mötesplatser för människor med idéer så att de kan attrahera riskkapital eller sälja sina idéer till drivna entreprenörer. En uppsatspool för studenter Många studenter vet inte vad de ska skriva examensarbete om. En uppsatspool skulle kunna användas för att inspirera och samtidigt utveckla kvalitén i staden. Det ger dessutom studenter värdefull erfarenhet och en fot in i för anställning kommunen. Sociala krav i upphandlingen Använd stadens upphandling för att lotsa in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Ställ krav vid stora upphandlingar på anställandet av människor i utanförskap. Förutsättningar för funktionsnedsatta att ta arbete Kommunen behöver stötta de funktionsnedsatta som har möjlighet att ta ett arbete. Handledning och hjälp behöver stärkas och kommunen ska erbjuda fler praktikplatser för att få värdefull arbetslivserfarenhet. Omskolningsmöjligheter via vuxenutbildningen Vuxenutbildningen ska erbjuda omskolning för de individer som vill byta yrkesbana. Större fokus på att gå från socialbidrag till arbete Socialtjänsten får ägna sin tid åt att lappa och laga, istället för riktade projekt och förebyggande arbete för de som har möjlighet att hitta tillbaka till arbete. Fler goda satsningar för att hitta sysselsättning till människor i utanförskap betalar sig mångdubbelt i längden. Jämställdhet Jämställdhetsperspektivet ska ligga till grund för alla politiska beslut som tas i kommunen och genomsyra all verksamhet i Göteborgs stad. Jämställdhet i beslutsprocessen Ett genusperspektiv i allt beslutande i kommunen. Ett slut på osakliga löneskillnader De osakliga löneskillnaderna bland män och kvinnor ska inte bara minskas som de rödgröna vill, utan upphöra helt. Mångfald i styret Bättre etnisk mångfald och jämnare könsfördelning i bolagens styrelser och på chefspositioner. Ojämlik fördelning leder till ohälsa Det dubbelarbete som framförallt kvinnor utför kan leda till ohälsa. Köer inom barnomsorgen resulterar ofta i att kvinnan stannar hemma. Genom att bygga bort köerna till förskolor och familjedaghem minskar därmed ojämlikheten. Ett aktivare samarbete mot våld i nära relationer Vi vill se ett ökat samarbete mellan kommunen och polisen i fråga om våld i nära relationer. Det praktiska och ekonomiska stödet från kommunen behöver bli enklare och polisen måste kunna hjälpa till när den utsatta ska hämta sina tillhörigheter från lägenheten. Jämställda bidragssystem De idrotter som utövas av mestadels pojkar tenderar att få mer bidrag än de idrotter där flickorna är flest. Bidrag ska delas ut efter antalet utövare och inte beroende på typ av idrott eller könet på dess utövare. 8

11 Integration Vi vill att alla människor som bor i Sverige ska ha en möjlighet till att påverka sin framtid och kunna skapa sig en meningsfull vardag och fritid. För att uppnå det krävs det att de som kommer till vårt land får möjlighet till arbete, bostad och att lära sig svenska. Validering av utbildningar Den som har en utbildning från ett annat land måste få den godkänd i Sverige på ett smidigt sätt. Det löser många kompetensproblem och lotsar människor in på arbetsmarknaden enklare. Fler lotsar/mentorer Kommunen ska tillhandahålla lotsar eller mentorer som ska stötta och vägleda den nyanlände i myndighetsprocesser samt i kontakten med arbetsmarknaden. SFI kombinerat med praktik Möjlighet till praktik ger en ovärderlig arbetslivserfarenhet som underlättar om individen vill söka andra jobb efter avslutad utbildning. Praktiken möjliggör också nya kontakter, samt utgör en chans till att praktisera språket i vardagssituationer. Bostadsområden som underlättar integration En blandad bebyggelse som erbjuder olika typer av boendeformer minskar segregation. Hus med handel i botten, samt både hyreslägenheter och bostadsrätter attraherar en större målgrupp. Egnahem i nordost Möjliggör nya egnahemsområden genom att erbjuda billig mark via kommunen. Egnahemsområden gör det möjligt för människor att bygga egna hus på egen mark, utan att kostnaden skjuter i höjden. Fler kommunala verksamheter ute i stadsdelarna Kommunala förvaltningar behöver inte ligga innanför vallgraven. Med fler kommunala arbetsplatser ute i stadsdelarna skapas ett bättre underlag för lokala torg, integrationen ökar och medvetenheten om hela stadens problematik blir bättre. Hyreskostnaderna för staden blir dessutom lägre när värdefull mark i centrum kan frigöras till annat. Skola Vi vill låta skolan vara skola. Lärare, skolledning och elevvård ska kunna fokusera på sitt uppdrag och slippa agera experimentverkstad. Alla elever med godkända betyg Det är inte acceptabelt att Göteborg halkar allt längre efter andra städer. Elever får allt svårare att nå godkänt i samtliga ämnen. Vi vill öka möjligheterna att läsa upp betyg på sommaren och rikta stöd mot de svagaste eleverna. Personalen som skolans viktigaste resurs Skolan ska genomsyras av de senaste vetenskapliga rönen om pedagogik och lärande. Det kräver kontinuerlig fortbildning av både lärare och skolledning. En skola som får bestämma själv - Vi vill se en skolpeng där skolan får styra mer över sina egna anslag utan klåfingriga politiker som prioriterar om resurserna. Mångfald för ett breddat perspektiv Skolan ska förmedla en humanistisk och ekologisk grundsyn samt ett genusperspektiv och elever ska tränas i sin förmåga till empati och i frågor rörande etik och demokrati. Därför är det viktigt att elever genom sin utbildning får möta personer från andra kulturer och med annan bakgrund. En ökad satsning på elevvård Sunda levnadsvanor befästes tidigt. Att fler unga mår dåligt och besvären påverkar dem även i vuxenlivet. Genom att fånga upp personer med olika besvär tidigt undviker vi att låta människor falla mellan stolarna. 9

12 Nolltolerans mot mobbing Ingen elev ska behöva gå otrygg till skolan. Den som mobbar ska riskera att få byta skola och den skola som inte anstränger sig tillräckligt ska riskera allvarliga skadestånd. Minskad administration Skolans uppgift ska vara att lära ut och inte att vända papper och fylla i blanketter. Rektorerna ska vara pedagogiska ledare och lärarna ska ha tid att fokusera på eleverna istället för administration. Mer vegetarisk mat i våra matsalar En minskad köttkonsumtion gynnar miljön och är mer varaktigt för både hälsan och ekonomin. Det kött som serveras ska vara ekologiskt och närproducerat. Därför bör det alltid finnas vegetariska alternativ, för den som vill. Mat som ger energi Sunda levnadsvanor befästes redan i skolåldern. Därför ska skolmaten vara god, näringsrik, ekologisk och närproducerad. Ett bra näringsintag ökar även prestationsförmågan och koncentrationen. Flerspråkighet Modersmål är en grund för identitet och integration och ger barn möjlighet till att upprätthålla kommunikation mellan generationer. Flerspråkighet hos både elever och lärare ska ses som en mångfaldsresurs. Ett tydligt samarbete mellan skola och civilsamhället - Föreningsliv och ideellt engagemang är en viktig del av det svenska samhället. Vi vill se fler organisationer och föreningar som aktivt arbetar tillsammans med skolan för att skapa intresse och engagemang för aktiviteter som går att ägna sig åt även efter att skoldagen tagit slut. Förskola Det ska finnas en mångfald inom barnomsorgen. Alla familjer har olika behov och detta ska återspeglas i utbudet av barnomsorg. Minskade barngrupper Små barn behöver små sammanhang. För att få den tid och uppmärksamhet som krävs behöver förskolan ha mindre grupper och fler pedagoger. Att ta bort kön genom att öka storleken på grupperna är inte hållbart. Sätt ett maxtak på grupperna och bygg ut antalet förskolor. Valfrihet Inför en barnomsorgspeng som följer barnet utan att resurserna ska gå via en stadsdelsnämnd och fördelas om. Barnets pengar ska gå till barnet inget annat. Fler föräldrakooperativ Erbjud samma stöd som kommunala alternativ till utbildning för personal, samt för specialpedagoger och extrapengar för barn med speciella behov. Utöka samarbetet mellan både personal och chefer i kommunala och kooperativa alternativ. Utöka möjligheterna för familjedaghem (f.d. dagmammor) Små barn trivs bäst i små grupper. Familjedaghemmen kan erbjuda en helt annan pedagogik och är en viktig del i att minska köerna. Verksamheten upplevs också som betydligt mer positiv av både barn och föräldrar. Decentraliserad mathållning Det är viktigt att barn lär sig varifrån mat kommer och hur den tillagas. Därför ska förskolor och familjedaghem så långt som möjligt integrera matlagningen i verksamheten. Det skapar delaktighet och matlust. Jämställdhet som en självklarhet Utformning av barnomsorg ska präglas av ett genusperspektiv. Det är i förskolan vi lägger grunden till att göra jämställdhet till det självklara. Regelbundna hälsokontroller Detta ska omfatta barn i förskola och skola, ge föräldrarna stöd och hjälpa dem att uppmärksamma eventuella sociala eller hälsoproblem tidigt. Återinförd syskonförtur Syskon till barn som redan går på förskolan ska ha förtur i förskolekön. Det är inte rimligt att föräldrar ska behöva placera sina barn på olika förskolor. 10

13 Äldre/ Vård och omsorg Äldre ska kunna välja. Oavsett om det gäller val av boende eller av vem som deras hemtjänst ska utföras av ska detta vara helt upp till den enskilde individen. Olika former av äldreboende för olika grader av vårdbehov ska kunna erbjudas utan att någonsin kompromissa med exempelvis rätten till att få leva med sin partner. Det skapar en ökad trygghet för äldre och anhöriga och bidrar till större rörelse på bostadsmarknaden. Att LOV införs i Göteborg Lagen om valfrihet ska möjliggöra alternativ hemtjänst. Du ska själv få välja vem som kommer innanför din dörr. Valfrihet i tidsanvändningen De som beviljats ett visst antal timmar ska själv kunna styra mer över dem. Skiner solen kan det vara mer värt att få gå ut och lukta på syrenen än att få raka sig. Friskvård för äldre Äldre ska erbjudas gratis friskvård genom kommunen, samt ges möjlighet till att delta i gratis dagaktiviteter som exempelvis promenader, utflykter eller kulturupplevelser. (Se exempelvis Halmstad för exempel) Förlängda hemtjänstbesök Förlängda besök från hemtjänsten ska höja de äldres livskvalitet och undvika misstag med rutiner och medicinering på grund av tidspress. Trygghetsboenden Även de äldre som anses för friska för traditionella ålderdomshem ska ges möjlighet till att få den sociala samvaron som ett gemensamt boende ger. Därför vill vi se fler s.k. trygghetsboenden med självhushållning i Göteborg. Boendegaranti för äldre Par ska inte få separeras även om vårdbehovet skiljer sig mellan parterna, oavsett vilken boende- eller omsorgsform som paret väljer. Frihet att välja boende Den som inte längre känner sig trygg i sin egen bostad ska inte nekas plats på lämpligt boende. Valfrihet att själv bestämma när det är dags att flytta är en trygghet och lättnad för många äldre. Fler uteaktiviteter Äldre ska få möjlighet att vistas utomhus och i grönområden. Staden ska anpassas så att den blir tillgänglig för alla oberoende av fysiska förutsättningar. Decentraliserad mathållning Göteborgs kommun ska vara ett föredöme när det gäller mathållningen inom den egna verksamheten. Maten som serveras ska vara aptitlig, varierad och smakfull och ska i största möjliga mån vara lagad på plats, närproducerad och ekologisk. Teknik som underlättar vardagen Vi vill se en satsning på teknik som underlättar vardagslivet och minskar olyckorna. Exempel på detta kan vara stötdämpande mattor som minskar skadorna vid fall eller en fjärrkontroll för taklampan på natten. Vi vill också införa en äldreteknikfond i Göteborg som uppmuntrar användandet av ny teknik på innovativa sätt, där det ska gå att söka pengar för pilotprojekt. En äldreombudsman Som tar vara på de äldres intressen och fungerar som en bro mellan individen och kommunen. Ett tryggt Göteborg Skjutningar, organiserad brottslighet och våldsamma överfall är vardagsmat i dagens Göteborg. Vi behöver minska grogrunden för problemen och åtgärda attityderna som leder till problem. Riktade insatser mot utanförskapet Unga människor som inte ser någon framtidstro är rekryteringsbasen för den organiserade brottsligheten. 11

14 En upphandling som bryter utanförskap I många av de utsatta områdena finns stora renoveringsbehov av offentliga bostäder, lokaler m.m. Ställ krav på viss andel lokal arbetskraft i upphandlingen för att få in människor i arbete. Tryggare miljöer Bättre upplysta gångvägar, snabbare klottersanering och ett större uteliv skapar större rörelse, fler ögon och mer trygghet i utsatta områden. Blandad bebyggelse En variation av hyresrätter, bostadsrätter och villor, dessutom med lokaler i bottenplan gör att fler olika typer av människor rör sig i områden fler tider på dygnet. Det skapar lokala förebilder, sammanhållning och trygghet. Större samarbete i det offentliga Polis, skola, socialtjänst, arbetsförmedlingen och försäkringskassan behöver gå samman för att hitta lösningar på problemen. Den organiserade brottsligheten behöver tacklas och rekryteringsbasen behöver minskas. En skola som inte överger någon Det är inte acceptabelt att en tredjedel går ut nian utan godkänt i alla ämnen. I Kortedala/Bergsjön är det inte ens hälften. Unga människor som inte kan studera vidare och saknar framtidstro är lätta att rekrytera till organiserad brottslighet. En meningsfylld fritid Fler möjligheter till fritidssysselsättning på ungas egna villkor ger möjlighet att växa även utanför skolan. Fritidsgårdar och ledarledda verksamheter är viktiga för att skapa förebilder och ge ett sammanhang. Kultur och Fritid Alla göteborgare konsumerar kultur och fritidsaktiviteter på ett eller annat sätt, men det sker inte på samma villkor. Vi vill ge alla möjlighet till att ta del av stadens utbud oavsett stadsdel och ålder och samtidigt vidga göteborgarnas syn på vad som är kultur och fritidsaktiviteter. Kultur även för äldre Öka mängden kulturupplevelser inom äldreomsorgen, bl.a. genom fler träffpunkter med speldags och genom att anordna kulturfestivaler i fler stadsdelar. Kulturcheckar Vi vill att staden satsar på kulturcheckar både som en anställningsförmån för att stärka den psykiska hälsan, motsvarande friskvårdsbidraget som stärker den fysiska hälsan, men också till svagare grupper som studenter, äldre och sjukskrivna för att alla ska få del av kulturutbudet som erbjuds. Kulturchecken ger en viss summa att spendera på kultur under ett år och det är upp till var och en att använda den till det personen önskar, oavsett om det är till en opera, rock-konsert eller ett biobesök. Olika kulturupplevelser Våra kulturinstitutioner som kompletteras med egenföretagande kulturarbetare är viktiga både för större städer och för landsbygden omkring, men vi ser gärna att kulturen integreras mer i samhället, både genom skapande skola och kultur i vården, men det är minst lika viktigt att lyfta andra typer av kulturaktiviteter som stadsvandringar och kreativt skapande i både skolor och för allmänheten. Fler e-böcker Satsa i högre grad på möjligheten att enkelt låna e-böcker och e-ljudböcker, det är inte bara ett populärt och miljövänligt sätt att konsumera böcker utan underlättar också för många med funktionshinder. Stöd till olika typer av aktiviteter Idrott ska inte vara den enda möjliga fritidsaktiviteten. Barn och ungdomar ska själva få vara delaktiga i att arbeta fram alternativa aktiviteter som matchar deras intressen. Kreativitet och skapande ska vara lika viktigt som motion och sport. En ny kampsportsarena Göteborg är framstående i Sverige när det kommer till kampsport. Vi vill främja sporten och uppmuntra till fortsatt utveckling. 12

15 Fler spontanidrottsplatser Främst i mindre parker nära bostadsbebyggelse. Använda stadens lokaler bättre Många av kommunens lokaler står tomma på eftermiddagar, kvällar och helger. Vi vill öppna upp för fler föreningar och organisationer att bedriva verksamhet till rimliga priser och utan onödigt krångel. Stadens lokaler är en enorm resurs som tillhör oss alla och bör kunna nyttjas bättre än idag. Göteborg för besökare 16 miljoner besöker Sverige varje år och turistnäringen är en näring på tillväxt. Förutom de stora klassiska turistinslagen i Göteborg vill vi satsa på mångfald och bredd för både invånare och besökare. Stadsvärdar som guider Stadsvärdar har god inblick i staden och dess uppbyggnad. Genom att utvidga deras yrkesområde till att innefatta även stadsguidning tas deras kompetens om hand. En satsning på skärgården Göteborgs skärgård har stort utvecklingspotential och kan genom marknadsföring och bättre kommunikationer locka fler turister, vilket i sin tur kommer att generera i arbetstillfällen och inkomst. Gång- och cykelstråk längs vattnet Fräscha upp kajen och anlägg caféer och restauranger från Operan till Röda sten. Fritt wi-fi i staden Som turist kan internetuppkoppling vara till stor hjälp för att kunna få ut så mycket som möjligt av sin upplevelse. Via internet kan turister finna information om staden och dess uteliv och på så vis ta del av stadens utbud i sin helhet. Därför bör kommunen kunna erbjuda fri uppkoppling på utvalda platser runt om i staden. Vill du veta mer? Besök 13

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest 2014-2018 Miljöpartiet de gröna i Nässjö ska arbeta för att kommunen upprättar en strategi med tydliga miljömål på kort

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

Budget Ett Stockholm där alla kan växa. The Capital of Scandinavia

Budget Ett Stockholm där alla kan växa. The Capital of Scandinavia Budget 2014 Ett Stockholm där alla kan växa The Capital of Scandinavia Utgångspunkterna för ett Stockholm som växer samman Tillväxt och arbete Befolkningsökning Utbildning Omsorg Livskvalitet Miljö Infrastruktur

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Skellefteå en plats för kvinnor. Ett program med idéer och förslag på hur vi gör Skellefteå till en bättre plats bo och verka på som kvinna.

Skellefteå en plats för kvinnor. Ett program med idéer och förslag på hur vi gör Skellefteå till en bättre plats bo och verka på som kvinna. Skellefteå en plats för kvinnor Ett program med idéer och förslag på hur vi gör Skellefteå till en bättre plats bo och verka på som kvinna. Skellefteå en plats för kvinnor Idéer och förslag på hur vi gör

Läs mer

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014 Sundsvall behöver ett grönt styre Sundsvall behöver ett grönt styre Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Mål och inriktning 2016

Mål och inriktning 2016 Mål och inriktning 2016 Park- och naturnämnden Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Göteborgs stad Inledning Kommunfullmäktiges budget gäller i sin helhet inklusive de inriktningstexter

Läs mer

En plats för idéer och gemenskap

En plats för idéer och gemenskap En plats för idéer och gemenskap Vi moderater tror på Karlskrona kommuns framtid! Här vill vi ha ett samhälle där alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och göra egna val. En plats där fler

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Valprogram för Falköpings kommun 2014

Valprogram för Falköpings kommun 2014 Valprogram för Falköpings kommun 2014 Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid! Det

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer