Närodlad politik för göteborg. Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närodlad politik för göteborg. Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg"

Transkript

1 Närodlad politik för göteborg Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg

2 Innehållsförteckning Sida Centerpartiet i Göteborg 1 Stadsutveckling 2 Bostäder 2 Stadstrivsel 3 Göteborg En öppen stad 3 Göteborg en attraktiv arbetsgivare 4 Cykel 4 Kollektivtrafik 5 Trafik 5 Miljö 6 Småföretag 7 Näringsliv och arbetsmarknad 7 Jämställdhet 8 Integration 9 Skola 9 Förskola 10 Äldre/ Vård och omsorg 11 Ett tryggt Göteborg 11 Kultur och Fritid 12 Göteborg för besökare 13

3 Centerpartiet i Göteborg Centerpartiet i Göteborg står för närodlad politik. Det handlar om en närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Centerpartiet är det hållbara valet i Göteborg. Vi arbetar tillsammans för en grön stad där företagen trivs och skapar nya jobb, samtidigt som vår stad kan grönska och vara en verksam del i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vet att det går att utveckla Göteborg till så mycket mer och så mycket bättre än det vi hittills sett. Centerpartiets politik är hållbar, byggd av slitstarkt grönt, decentralistiskt och liberalt virke. Det tror vi behövs i Göteborgs kommunpolitik. Rickard Nordin Ordförande, Centerpartiet i Göteborg 1

4 Stadsutveckling Staden ska utvecklas till nytta för dess invånare, dess besökare och för dess företagare. Det ska vara enkelt att leva sitt vardagsliv och förflytta sig inom staden. En grön stad som byggs på höjden bygg på höjden för att bereda plats åt de bostäder som krävs. Förtäta i de bostadsområden som redan finns för att kunna bevara våra gröna andningsrum. Bevarade grönområdena Sköt om och satsa på parker och grönområden. Det ska genom anläggandet av s.k. gröna stråk vara möjligt att promenera genom staden i grönska, utan att passera större trafikleder. Kollektivtrafik som planeras efter bostadsbebyggelse Bygg ut kollektivtrafiken till alla nya bostadsområden. Planera bussfiler eller spårbunden trafik i samband med byggandet av området för att slippa avskärmning nya träd i Göteborg För varje träd som huggs ned ska ett nytt planteras. Vi vill dessutom plantera nya träd i staden. Det förbättrar både luftkvalitén, skyddar mot översvämningar och ger biologisk mångfald. Levande stadsdelar Vid nybyggnationer ska det planeras för levande stadsdelar genom lokaler i bottenplan, slutna kvarter och med god tillgång till kollektivtrafik och välbelysta gångpassager. Fler lokala torg Bevara, men utveckla lokala mötesplatser för att undvika att de bilburna köpcentrumen får monopol på handel. Bostäder Bostadsbyggandet måste öka för att skapa rörelse på bostadsmarknaden. Ledorden är en grön stad, byggd på höjden. Förtäta där det går och förvandla stadsnära industriområden till bostäder när staden ska växa. Vi vill bygga 4500 nya bostäder per år under de närmsta mandatperioderna för att komma ikapp delar av bostadsbristen Fler verksamheter i markplan Parkeringshus ska bli normen och gatuparkeringar bör på sikt ger plats till verksamheter med bostäder ovanpå. Utrymme bör också ges till cykelbanor och grönytor. Trygghetsboenden Äldre och funktionshindrade ska få välja var och med vem de ska bo. Fler trygghetsboenden ger ökad rörelse på bostadsmarknaden. Ett grönt miljonprogram 40 % av Sveriges energianvändning kommer från bostäderna. När miljonprogrammen nu ska renoveras finns chansen att skapa nya energieffektiva byggnader Göteborg kan bli föregångare med sådant i stor skala. Fler mindre byggentreprenörer Genom att gynna mindre byggentreprenörer vill vi se ökad konkurrens på byggnadsmarknaden. Detta kommer att pressa priserna, öka byggandet och minska korruptionen. Lägre bullerkrav inne i centrum för att underlätta byggandet av nya bostäder kan fasader isoleras och tysta väggar skapas mot bullriga sidor. Den som bor i centrala Göteborg måste också tåla stadens ljud och acceptera lite mer buller. Fler bostäder i centrum Stadens verksamheter behöver inte alltid ligga i innerstaden. Förvaltningar och kontor kan flyttas ut och plats ges för bostäder, så att hela staden lever under hela dygnet. 2

5 Stadstrivsel Göteborg ska vara en stad där det goda livet är möjligt för alla som bor och arbetar här. Närhet och enkelhet ska vara ledorden för att göteborgarna ska trivas i sin vardag. Urbana odlingar Vi har redan sett goda exempel på urbana odlingar på flera håll i landet och vill ge fler göteborgare möjlighet till att odla på innergårdar och på kommunal mark. För att göra detta möjligt vill vi se över allmänningarna och upplåta utvalda marker till odlingsprojekt. Takodlingar För att förbättra stadens luftmiljö, men också trivseln hos de boende. Lokala matproducenter Bevara den jordbruksmark vi har i staden, främst på Hisingen, för att skapa stadsnära odling av bra mat med god djurhållning. Ha en markpolitik som underlättar omställningen till ekologiskt brukande av marken. Fruktträd Planteringar med fruktträd och bärbuskar som människor fritt får smaka utav bidrar till ökad trivsel. En stad som värnar om det gröna rummet Parker och öppna gräsytor bjuder in till uteaktiviteter och skapar en högre trivselfaktor. Under sommarhalvåret är stadens parker och grönområden populära tillhåll för människor i alla åldrar som nyttjar områdena till picknick, sportaktiviteter och umgänge. Det är något vi vill ta vara på. Bra belysning En extra satsning på bättre belysning i staden med färre mörka ytor och stora buskage ökar tryggheten i staden. Göteborg En öppen stad Vi vill göra upp med den förlegade Göteborgsandan. Låt det nya Göteborg präglas av öppenhet och delaktighet. Öka utvecklingstakten för staden i allt från bostadsbyggande till turistnäring. Vi tror att Göteborg som varumärke kan utvecklas på flera plan. Krafttag mot korruptionen Studier från Göteborgs Universitet visar att allt fler är intresserade och anser sig kunniga om politik, men att allt färre engagerar sig politiskt. För att öka förtroendet för politikerna och partier behövs krafttag mot den utbredda korruptionen i Göteborg. Genom transparenta beslutsprocesser och en avveckling av politiker i våra kommunala bolag når vi en bra bit på vägen. Öppna och transparenta beslutsprocesser För att tvätta bort stämpeln av Göteborg som en korrupt och sluten stad vill vi se till att upphandlingar och beslutsprocesser sker öppet och följs upp av externa och oberoende aktörer. Direktval till stadsdelsnämnderna Genom direktval till stadsdelsnämnderna hamnar makten närmare invånarna. Vi vill också införa öppna nämndsammanträden och en allmänhetens frågestund för att öka möjligheten och intresset för att påverka politiken i nämnden. En ökad byggtakt För att utveckla staden krävs en högre byggtakt. Tiden från idé till beslut och verkställande måste kortas ner. Kortare överklagningsprocesser Överklagningsprocesserna är i dagsläget för långa vilket leder till ineffektivitet. Mer resurser till bättre handläggning underlättar för alla och minskar överklagandena. Göteborg som en ekologisk kommun Staden ska värna om att skapa ett långsiktigt hållbart stadsklimat där det värnas om ekologiska producenter, grönområden och återvinning. 3

6 Gör det enklare för utländska studenter Underlätta möjligheterna till bostad för utländska studenter genom tydlig och enkel information, särskilda stipendier och ett bra mottagande. Göteborg en attraktiv arbetsgivare Göteborgs kommun anställer nästan personer och omsätter 34 miljarder kronor. Personalen är vår allra viktigaste resurs. Kompetent personal som trivs ger bättre verksamhet och mer välfärd till skattebetalarna. Större självbestämmande för personalen Verksamhetens viktigaste resurs är personalen. De vet oftast bäst hur saker bör utformas. Vi vill ge personalen i skolor, hemtjänst och på äldreboenden större inflytande över den egna verksamheten och möjlighet att starta eget. En personalpolitik som inte bränner ut Inom många verksamheter, inte minst socialtjänsten, är personalomsättningen hög och nyanställda får tunga arbetsuppgifter. Det kostar att nyrekrytera och nyutbilda, samt att ha höga sjukskrivningstal. Satsa mer resurser förebyggande och undvik de mänskliga kostnaderna så vinner alla på ekvationen. Större fokus på ledarskapet Fler och bättre interna ledarskapsutbildningar behövs. Den bästa medarbetaren är inte alltid den bästa chefen det krävs större fokus på ledaregenskaper och personalkunnande när chefer rekryteras. Karriärvägar utan att bli chef Alla är inte bra chefer bara för att de är bra personal. Idag saknas möjlighet att avancera på sin arbetsplats på annat sätt. Vi vill inrätta fler specialister och expertkompetens inom olika områden, exempelvis socialtjänsten, för att behålla bra personal och skapa nya karriärvägar. Praktikplatser i staden Göteborgs stad ska som en av de största arbetsgivarna i kommunen tillhandahålla gott om praktikplatser. Det är ett viktigt sätt att hjälpa unga och människor i utanförskap in på arbetsmarknaden och dessutom säkra kompetens till kommunen som arbetsgivare. Cykel Om cykeln ska kunna bli ett reellt transportalternativ behöver det beredas plats för cyklar och cyklandet i Göteborgs stad. Cykeln ska göras till ett attraktivt transportmedel genom att garantera hög framkomlighet och säkerhet i staden. En cykelmiljon till göteborgarna Vi vill avsätta en miljon varje år som blir upp till göteborgarna att bestämma om. Det skapar delaktighet i trafikplaneringen och gör att vi kan avhjälpa mindre problem på många platser. Genom cykelmiljonen får kommunen in idéer och förslag på förbättringar och vi skapar större delaktighet i beslutandet om kommunens pengar. Utbyggnad av cykelvägar Det ska gå att cykla på cykelbana genom hela staden. Cykelbanorna ska vara välskötta för ökad framkomlighet och säkerhet. Skyltning och trafikljus bör ses över för att få en smidig resa. Markerade övergångar Markera cykelbanan med färg i trafiktäta korsningar för att uppmärksamma andra trafikanter på cyklarna. Separata gång- och cykelbanor Gångtrafikanter och cyklister är två skilda trafikslag med skilda behov. Trafikpolitiken måste börja planera för cyklismen enskilt istället för att tro att det hör samman med gångtrafiken. Det minskar frustrationen hos både gående och cyklister. 4

7 Sänkta hastigheter i staden - Sänk hastigheten till 30 km/h inne i staden vid aktiva gång- och cykelgator. Låsbara cykelställ Cykelställen ska placeras vid alla knutpunkter och vara attraktiva för cyklister genom att garantera hög säkerhet (genom exempelvis kameraövervakning). Ett nytt kortsystem Ett smart kortsystem ska utvecklas för att göra det enklare för stadens resenärer att växla mellan kollektivtrafik, och cykel. Införliva Styr och Ställ -cyklarna med Västtrafik för en sammanhållen resa. Cykel på tåget/spårvagnen Gör det möjligt att frakta cykeln på tåget och på spårvagnen i mån av plats. Den som fått punktering har idag inget annat alternativ än att gå hem, även om spårvagnarna som rullar förbi har gott om plats. Styr & Ställ i hela stan Utöka framgången med cyklarna till att omfatta hela stan, en första utvidgning bör ske på Hisingen. Kollektivtrafik Västtrafik måste få fortsatta resurser för en utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken. Genom en utveckling av stombusstrafiken med bussar som går i täta intervall i egna bussfiler har vi sett goda exempel på effektiv kollektivtrafik. För att öka säkerheten på stadens hållplatser vill vi även se över såväl väntkurer som belysning. Studentrabatt i kollektivtrafiken Studenter är en grupp med knappa resurser och stort behov av transporter. Vi vill införa en rabatt i kollektivtrafiken på samma sätt som för ungdomar. Flexi-kort för de som åker ibland Det finns inget mellanting mellan månadskort och enkelbiljetter/ kontoladdning. Det behöv ett prisvärt alternativ för de som reser ett par gånger i veckan. Smartare och effektivare båttrafik i skärgården Genom en direktlinje från Södra skärgården in till staden. Nyttja Lilla Bommens hållplats för att ge skärgårdsborna en direktväg in till centrum och stadsborna en snabb väg ut till skärgården. Miljövänliga transporter Det går att göra kollektivtrafiken ännu mer miljövänlig. Vi vill bygga ut försöken med hybridbussar och öka andelen bussar med biogas i tanken. Vi anser också att mer gods bör fraktas via järnväg och sjöfart. En tillgänglig kollektivtrafik När fler personer med funktionsnedsättning väljer att resa med kollektivtrafiken krävs det att tekniken hänger med. Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafik framför färdtjänst. Trafik Trafik, miljö och stadsbyggnad går hand i hand. Vi vill skapa en hållbar trafiksituation både utifrån miljöperspektiv tillika tillgänglighet och trängsel. Dubbfria däck Dubbfria däck är klimatsmarta, ger mindre förslitning på våra vägbanor och drar även upp färre hälsoskadliga partiklar från vägbanan. Därför vill vi införa en dubbdäcksavgift i Göteborg istället för dubbdäcksförbud. 5

8 Förmåner för miljöbilar De bästa miljöbilarna bör få behålla miljöbilsförmåner med 2h gratis parkering på kommunala parkeringar. Rena elbilar borde dessutom slippa trängselskatt. Ett bilfritt centrum Genom ett väl fungerande kollektivtrafiknät kan biltrafiken frivilligt fasas ut från city, för att på så vis bidra till en renare, men också säkrare stad. Lokalt självbestämmande kring trängselskatter Riksdagen ska inte bestämma över var Göteborg placerar biltullar eller vilka lättnade för exempelvis miljöbilar som ska finnas. Lokalt självbestämmande är viktigare än statlig styrning. Bygg en hög Hisingsbro Förslaget till ny Götaälv-bro skapar mer problem än den löser. Fler broöppningar skapar förseningar som kollektivtrafiken inte kan hämta igen på flera timmar och skapar onödiga bilköer och utsläpp. Bygg den nya bron på samma höjd som idag. Miljö Det ska vara enkelt att vara miljövänlig i vardagen. Göteborg stad ska ta ansvar för miljöutvecklingen i västra Sverige och arbeta kontinuerligt och systematiskt med sitt förbättringsarbete. Ett nytt sopsorteringssystem Systemet med vikttaxa missgynnar småbarnsfamiljer och leder till att avfall dumpas på olagliga platser runt om i kommunen. Inför istället ett system med sortering direkt i din egen tunna, antingen genom olikfärgade påsar som i Eskilstuna eller genom olika fack som i Lund. Det ökar sorteringen rejält och minskar behovet av återvinningsstationer som tar upp värdefull plats och skapar ett skräpigt intryck i stadsmiljön. Fria besök på återvinningsanläggningarna Det ska inte kosta att åka till tippen. Gratis besök blir en vinst för både miljön och staden genom en minskning av såväl skräp som dumpas i naturen, som tidsödande byråkrati. Ett klimatneutralt Göteborgs Energi Göteborgs Energi ska ställa om sin elproduktion från att drivas av naturgas till biogas och uppmuntra fler inslag av förnyelsebar energi från sol, vind och vatten. Ökad biogasproduktion Genom ett bättre sopsorteringssystem kan vi samla in mer matavfall som ger bättre underlag till biogasproduktion. Bra luft och vattenkvalité i staden Dålig luft orsakar hundratals dödsfall i Göteborg varje år. Det syns inte, men dödar långsamt. Förbättringsarbeten med jämnare trafikflöden, bättre asfalt och dammbindande åtgärder kan göra stor skillnad. Färre fartygsavgaser De fartyg som väljer att ansluta till el i hamnen minskar sina utsläpp av farliga avgaser avsevärt. Vi vill därför att de ska slippa energiskatt för att uppmuntra omställningen. Enskild debitering av vatten Genom att den som förbrukar också betalar minskar resursanvändningen och rättvisan ökar. I nybyggda kommunala bostäder ska enskild debitering vara standard. En ren stad Kommunen ska arbeta mer aktivt för att motverka nedskräpning, bland annat genom fler och smartare papperskorgar, men även bötfällning via polisen. 6

9 Småföretag 4 av 5 nya jobb skapas i mindre företag. Småföretagen verkar som en motor för tillväxten och skapar även en möjlighet för människor att påverka sin egen framtid. Inom några år kommer många småföretagare att pensionera sig och för att klara av tillväxten i framtiden behövs nyetableringar. Mindre upphandlingar Främjar småföretag och gör att företagen kan hävda sig i konkurrensen med marknadens större aktörer. Vi vill dessutom se en upphandlingslots för att hjälpa företagen förstå systemet. Minska kommunal byråkrati Återbetala tillsynsavgifter för tillsyn som inte blir av, förenkla tillstånden för uteserveringar och utöka företagslotsens verksamhet. En väg in i byråkratin Centerförslaget om företagslots är bra, men även byråkratin för företagen behöver underlättas. Vi vill skapa en enda portal dit företagen skickar in alla relevanta uppgifter kring sin verksamhet, där kommunen sedan kan hämta efterfrågad information för exempelvis tillståndsansökningar. Entreprenörsutbildningar Det ska vara enkelt att förverkliga sina idéer och drömmar. För att få fler att våga ta steget till att bli entreprenörer och egenföretagare ska kommunen erbjuda entreprenörsutbildningar i samarbete med etablerade företag, som kan hjälpa till med vägledning och mentorskap. Lokala matföretag I vår stad finns många mindre matproducenter, bland annat på Hisingen. Genom mindre upphandlingar och inrättandet av omlastningscentraler dit producenterna kan leverera direkt istället för via en grossist, kan producenter delta i upphandlingar och leverera god mat av hög kvalitet till ett bra pris. Det vinner både staden och miljön på. En kommun som inte konkurrerar ut småföretagen Kommunen ska inte driva näringsverksamhet där de privata företagen lika gärna kan agera. Kommunen ska inte riskera skattebetalarnas pengar på exempelvis hotellverksamhet. Att entreprenörskap uppmuntras Tjänstledighet ska erbjudas till de kommunalt anställda som vill prova på att starta eget företag. Sommarentreprenörer Låt de ungdomar som vill få sommarjobba med att starta egna företag. Detta har testats tidigare med lyckat resultat och har gett ungdomar en inblick i hur det är att driva ett företag och inte bara vara anställd. Näringsliv och arbetsmarknad För att Göteborg ska bli en bra plats att leva på, arbeta och trivas i krävs det att företag vill etablera sig och kan utvecklas. Företagsklimatet i Göteborgs kommun hamnar idag på långt ned på listorna, vilket är klart underkänt. Det största hindret är politikers och tjänstemäns attityder mot företagare. Detta måste åtgärdas. En ändrad inställning Kommunen ska vara en serviceleverantör till företagen. Det är de som drar in skattepengarna som sedan används för vår gemensamma välfärd. Byråkratin ska vara snabb och smidig och det ska finnas en enkel väg in. En översyn av de kommunala bolagen Kommunala bolag är ineffektiva och försvårar möjligheten till konkurrens på marknaden. De har också varit en grogrund för mutskandalerna. De företag som 7

10 säljs ska säljas marknadsmässigt och pengarna som inbringas ska satsas på investeringar i staden, via exempelvis bostadsbyggande. 6:e Ap-fonden i Göteborg Behåll spridningen av AP-fonderna, Göteborg behöver en viktig tillgång på riskkapital. Att kvinnor premieras Jämställt företagande gynnar alla. För att motivera fler kvinnor till att bli företagare ska kvinnors företagande premieras. Använd de mentorskapsprogram som finns, öppna upp Göteborgs stad för välfärdsföretag och tillsätt jämställda styrelser i de kommunala bolag som finns kvar. Den högre utbildningen som språngbräda Vi har fantastisk forskning i Göteborg. Skapa mötesplatser för människor med idéer så att de kan attrahera riskkapital eller sälja sina idéer till drivna entreprenörer. En uppsatspool för studenter Många studenter vet inte vad de ska skriva examensarbete om. En uppsatspool skulle kunna användas för att inspirera och samtidigt utveckla kvalitén i staden. Det ger dessutom studenter värdefull erfarenhet och en fot in i för anställning kommunen. Sociala krav i upphandlingen Använd stadens upphandling för att lotsa in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Ställ krav vid stora upphandlingar på anställandet av människor i utanförskap. Förutsättningar för funktionsnedsatta att ta arbete Kommunen behöver stötta de funktionsnedsatta som har möjlighet att ta ett arbete. Handledning och hjälp behöver stärkas och kommunen ska erbjuda fler praktikplatser för att få värdefull arbetslivserfarenhet. Omskolningsmöjligheter via vuxenutbildningen Vuxenutbildningen ska erbjuda omskolning för de individer som vill byta yrkesbana. Större fokus på att gå från socialbidrag till arbete Socialtjänsten får ägna sin tid åt att lappa och laga, istället för riktade projekt och förebyggande arbete för de som har möjlighet att hitta tillbaka till arbete. Fler goda satsningar för att hitta sysselsättning till människor i utanförskap betalar sig mångdubbelt i längden. Jämställdhet Jämställdhetsperspektivet ska ligga till grund för alla politiska beslut som tas i kommunen och genomsyra all verksamhet i Göteborgs stad. Jämställdhet i beslutsprocessen Ett genusperspektiv i allt beslutande i kommunen. Ett slut på osakliga löneskillnader De osakliga löneskillnaderna bland män och kvinnor ska inte bara minskas som de rödgröna vill, utan upphöra helt. Mångfald i styret Bättre etnisk mångfald och jämnare könsfördelning i bolagens styrelser och på chefspositioner. Ojämlik fördelning leder till ohälsa Det dubbelarbete som framförallt kvinnor utför kan leda till ohälsa. Köer inom barnomsorgen resulterar ofta i att kvinnan stannar hemma. Genom att bygga bort köerna till förskolor och familjedaghem minskar därmed ojämlikheten. Ett aktivare samarbete mot våld i nära relationer Vi vill se ett ökat samarbete mellan kommunen och polisen i fråga om våld i nära relationer. Det praktiska och ekonomiska stödet från kommunen behöver bli enklare och polisen måste kunna hjälpa till när den utsatta ska hämta sina tillhörigheter från lägenheten. Jämställda bidragssystem De idrotter som utövas av mestadels pojkar tenderar att få mer bidrag än de idrotter där flickorna är flest. Bidrag ska delas ut efter antalet utövare och inte beroende på typ av idrott eller könet på dess utövare. 8

11 Integration Vi vill att alla människor som bor i Sverige ska ha en möjlighet till att påverka sin framtid och kunna skapa sig en meningsfull vardag och fritid. För att uppnå det krävs det att de som kommer till vårt land får möjlighet till arbete, bostad och att lära sig svenska. Validering av utbildningar Den som har en utbildning från ett annat land måste få den godkänd i Sverige på ett smidigt sätt. Det löser många kompetensproblem och lotsar människor in på arbetsmarknaden enklare. Fler lotsar/mentorer Kommunen ska tillhandahålla lotsar eller mentorer som ska stötta och vägleda den nyanlände i myndighetsprocesser samt i kontakten med arbetsmarknaden. SFI kombinerat med praktik Möjlighet till praktik ger en ovärderlig arbetslivserfarenhet som underlättar om individen vill söka andra jobb efter avslutad utbildning. Praktiken möjliggör också nya kontakter, samt utgör en chans till att praktisera språket i vardagssituationer. Bostadsområden som underlättar integration En blandad bebyggelse som erbjuder olika typer av boendeformer minskar segregation. Hus med handel i botten, samt både hyreslägenheter och bostadsrätter attraherar en större målgrupp. Egnahem i nordost Möjliggör nya egnahemsområden genom att erbjuda billig mark via kommunen. Egnahemsområden gör det möjligt för människor att bygga egna hus på egen mark, utan att kostnaden skjuter i höjden. Fler kommunala verksamheter ute i stadsdelarna Kommunala förvaltningar behöver inte ligga innanför vallgraven. Med fler kommunala arbetsplatser ute i stadsdelarna skapas ett bättre underlag för lokala torg, integrationen ökar och medvetenheten om hela stadens problematik blir bättre. Hyreskostnaderna för staden blir dessutom lägre när värdefull mark i centrum kan frigöras till annat. Skola Vi vill låta skolan vara skola. Lärare, skolledning och elevvård ska kunna fokusera på sitt uppdrag och slippa agera experimentverkstad. Alla elever med godkända betyg Det är inte acceptabelt att Göteborg halkar allt längre efter andra städer. Elever får allt svårare att nå godkänt i samtliga ämnen. Vi vill öka möjligheterna att läsa upp betyg på sommaren och rikta stöd mot de svagaste eleverna. Personalen som skolans viktigaste resurs Skolan ska genomsyras av de senaste vetenskapliga rönen om pedagogik och lärande. Det kräver kontinuerlig fortbildning av både lärare och skolledning. En skola som får bestämma själv - Vi vill se en skolpeng där skolan får styra mer över sina egna anslag utan klåfingriga politiker som prioriterar om resurserna. Mångfald för ett breddat perspektiv Skolan ska förmedla en humanistisk och ekologisk grundsyn samt ett genusperspektiv och elever ska tränas i sin förmåga till empati och i frågor rörande etik och demokrati. Därför är det viktigt att elever genom sin utbildning får möta personer från andra kulturer och med annan bakgrund. En ökad satsning på elevvård Sunda levnadsvanor befästes tidigt. Att fler unga mår dåligt och besvären påverkar dem även i vuxenlivet. Genom att fånga upp personer med olika besvär tidigt undviker vi att låta människor falla mellan stolarna. 9

12 Nolltolerans mot mobbing Ingen elev ska behöva gå otrygg till skolan. Den som mobbar ska riskera att få byta skola och den skola som inte anstränger sig tillräckligt ska riskera allvarliga skadestånd. Minskad administration Skolans uppgift ska vara att lära ut och inte att vända papper och fylla i blanketter. Rektorerna ska vara pedagogiska ledare och lärarna ska ha tid att fokusera på eleverna istället för administration. Mer vegetarisk mat i våra matsalar En minskad köttkonsumtion gynnar miljön och är mer varaktigt för både hälsan och ekonomin. Det kött som serveras ska vara ekologiskt och närproducerat. Därför bör det alltid finnas vegetariska alternativ, för den som vill. Mat som ger energi Sunda levnadsvanor befästes redan i skolåldern. Därför ska skolmaten vara god, näringsrik, ekologisk och närproducerad. Ett bra näringsintag ökar även prestationsförmågan och koncentrationen. Flerspråkighet Modersmål är en grund för identitet och integration och ger barn möjlighet till att upprätthålla kommunikation mellan generationer. Flerspråkighet hos både elever och lärare ska ses som en mångfaldsresurs. Ett tydligt samarbete mellan skola och civilsamhället - Föreningsliv och ideellt engagemang är en viktig del av det svenska samhället. Vi vill se fler organisationer och föreningar som aktivt arbetar tillsammans med skolan för att skapa intresse och engagemang för aktiviteter som går att ägna sig åt även efter att skoldagen tagit slut. Förskola Det ska finnas en mångfald inom barnomsorgen. Alla familjer har olika behov och detta ska återspeglas i utbudet av barnomsorg. Minskade barngrupper Små barn behöver små sammanhang. För att få den tid och uppmärksamhet som krävs behöver förskolan ha mindre grupper och fler pedagoger. Att ta bort kön genom att öka storleken på grupperna är inte hållbart. Sätt ett maxtak på grupperna och bygg ut antalet förskolor. Valfrihet Inför en barnomsorgspeng som följer barnet utan att resurserna ska gå via en stadsdelsnämnd och fördelas om. Barnets pengar ska gå till barnet inget annat. Fler föräldrakooperativ Erbjud samma stöd som kommunala alternativ till utbildning för personal, samt för specialpedagoger och extrapengar för barn med speciella behov. Utöka samarbetet mellan både personal och chefer i kommunala och kooperativa alternativ. Utöka möjligheterna för familjedaghem (f.d. dagmammor) Små barn trivs bäst i små grupper. Familjedaghemmen kan erbjuda en helt annan pedagogik och är en viktig del i att minska köerna. Verksamheten upplevs också som betydligt mer positiv av både barn och föräldrar. Decentraliserad mathållning Det är viktigt att barn lär sig varifrån mat kommer och hur den tillagas. Därför ska förskolor och familjedaghem så långt som möjligt integrera matlagningen i verksamheten. Det skapar delaktighet och matlust. Jämställdhet som en självklarhet Utformning av barnomsorg ska präglas av ett genusperspektiv. Det är i förskolan vi lägger grunden till att göra jämställdhet till det självklara. Regelbundna hälsokontroller Detta ska omfatta barn i förskola och skola, ge föräldrarna stöd och hjälpa dem att uppmärksamma eventuella sociala eller hälsoproblem tidigt. Återinförd syskonförtur Syskon till barn som redan går på förskolan ska ha förtur i förskolekön. Det är inte rimligt att föräldrar ska behöva placera sina barn på olika förskolor. 10

13 Äldre/ Vård och omsorg Äldre ska kunna välja. Oavsett om det gäller val av boende eller av vem som deras hemtjänst ska utföras av ska detta vara helt upp till den enskilde individen. Olika former av äldreboende för olika grader av vårdbehov ska kunna erbjudas utan att någonsin kompromissa med exempelvis rätten till att få leva med sin partner. Det skapar en ökad trygghet för äldre och anhöriga och bidrar till större rörelse på bostadsmarknaden. Att LOV införs i Göteborg Lagen om valfrihet ska möjliggöra alternativ hemtjänst. Du ska själv få välja vem som kommer innanför din dörr. Valfrihet i tidsanvändningen De som beviljats ett visst antal timmar ska själv kunna styra mer över dem. Skiner solen kan det vara mer värt att få gå ut och lukta på syrenen än att få raka sig. Friskvård för äldre Äldre ska erbjudas gratis friskvård genom kommunen, samt ges möjlighet till att delta i gratis dagaktiviteter som exempelvis promenader, utflykter eller kulturupplevelser. (Se exempelvis Halmstad för exempel) Förlängda hemtjänstbesök Förlängda besök från hemtjänsten ska höja de äldres livskvalitet och undvika misstag med rutiner och medicinering på grund av tidspress. Trygghetsboenden Även de äldre som anses för friska för traditionella ålderdomshem ska ges möjlighet till att få den sociala samvaron som ett gemensamt boende ger. Därför vill vi se fler s.k. trygghetsboenden med självhushållning i Göteborg. Boendegaranti för äldre Par ska inte få separeras även om vårdbehovet skiljer sig mellan parterna, oavsett vilken boende- eller omsorgsform som paret väljer. Frihet att välja boende Den som inte längre känner sig trygg i sin egen bostad ska inte nekas plats på lämpligt boende. Valfrihet att själv bestämma när det är dags att flytta är en trygghet och lättnad för många äldre. Fler uteaktiviteter Äldre ska få möjlighet att vistas utomhus och i grönområden. Staden ska anpassas så att den blir tillgänglig för alla oberoende av fysiska förutsättningar. Decentraliserad mathållning Göteborgs kommun ska vara ett föredöme när det gäller mathållningen inom den egna verksamheten. Maten som serveras ska vara aptitlig, varierad och smakfull och ska i största möjliga mån vara lagad på plats, närproducerad och ekologisk. Teknik som underlättar vardagen Vi vill se en satsning på teknik som underlättar vardagslivet och minskar olyckorna. Exempel på detta kan vara stötdämpande mattor som minskar skadorna vid fall eller en fjärrkontroll för taklampan på natten. Vi vill också införa en äldreteknikfond i Göteborg som uppmuntrar användandet av ny teknik på innovativa sätt, där det ska gå att söka pengar för pilotprojekt. En äldreombudsman Som tar vara på de äldres intressen och fungerar som en bro mellan individen och kommunen. Ett tryggt Göteborg Skjutningar, organiserad brottslighet och våldsamma överfall är vardagsmat i dagens Göteborg. Vi behöver minska grogrunden för problemen och åtgärda attityderna som leder till problem. Riktade insatser mot utanförskapet Unga människor som inte ser någon framtidstro är rekryteringsbasen för den organiserade brottsligheten. 11

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

Malmö inte till salu. Kommunalpolitiskt program 2014-2018. Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se

Malmö inte till salu. Kommunalpolitiskt program 2014-2018. Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se Malmö inte till salu Kommunalpolitiskt program 2014-2018 kommunalpolitiskt program för vänsterpartiet malmö 2014-2018 Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se 1 Innehåll 1. Solidarisk välfärd, gemensamt ägande

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Grönt budgetförslag 2014. Framtidens stad satsningar för kommande generation

Grönt budgetförslag 2014. Framtidens stad satsningar för kommande generation Grönt budgetförslag 2014 Framtidens stad satsningar för kommande generation (MP):1 Miljöpartiets förslag till budget 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Valprogram 2014 2018

Valprogram 2014 2018 Valprogram 2014 2018 Innehåll 3 Klimat 3 Förnybar energi Energianvändning Trafik 4 Infartsparkeringar Kollektivtrafik Spårbilar 5 Bilpooler och samåkning Cykling Maten 5 Utbildning Skola 6 Grön skoltråd

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer