ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013 I september 2013 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 55 projekt. Av dessa var 35 fortsättningsprojekt och fick dela på 40,3 miljoner kronor Fortsättningsprojekt september 2013: Virserums Konsthallsförening, VIRSERUM Radio XX har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att skapa ungdomsradio i Kalmar län som genomförs av och med ungdomar. Målet är att synliggöra ungdomar i Kalmar län och ge dem verktyg att skildra sin egen situation och samhället på ett kritiskt sätt. Därmed lär sig deltagarna om demokratins kärna och hur de kan påverka samhället. Deltagarna ska lära sig kritiskt journalistik och publicistiskt arbete. Projektet genomförs i samarbete med Sveriges Radio Kalmar. Radio XX kommer att omfatta Facebookradio, webbradio och ett ungdomsprogram i SR P4 Kalmar. Projektet kommer att ha en centralredaktion samt lokala redaktioner utspridda över länets fritidsgårdar. En dagredaktion kommer att utgöras av unga som varken studerar eller arbetar, som genom projektet får en sporre att närma sig arbetsmarknaden eller studier. Deltagarna får handledning och utbildning av en ung journalist och en ung fältkonstnär. Regelbundna utbyten och aktiviteter med SR Kalmar kommer att ske. Totalt beräknas ungdomar medverka i projektet, varav ett 30-tal är unga som varken arbetar eller studerar. Förhoppningen är att projektet ska kunna bli bestående verksamhet bl.a. genom stöd från länets 13 kommuner och fortsatta samarbete med SR Kalmar. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Frösunda Fritidsförening, LINKÖPING Catwalk Camp har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Projektet syftar till att utarbeta en metod för att stärka elevernas självkänsla samtidigt som de får göra något utmanande och roligt tillsammans med andra elever i tre skolor i Stockholm. Catwalk Camp kommer att vara en frivillig fritidsaktivitet som efter

2 skoltid, erbjuds eleverna på respektive medverkande skola. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet. DART Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionshinder i Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset, GÖTEBORG Appar för kommunikation - ett webbforum har beviljats stöd med kronor Personer som har afasi, cerebral pares eller autism har ofta begränsade möjligheter att uttrycka sina tankar och göra sig förstådda. För gruppen som helhet kan den kommunikativa funktionsnedsättningen leda till isolering och behov av olika stöd och hjälpinsatser för att klara av vardagen. Den senaste tidens utveckling av smartphones och surfplattor med applikationsprogram s.k. appar kan med rätt stöd bli ett värdefullt hjälpmedel för målgruppen. I dag finns flera hundra tusen appar. Utvecklingen går fort och nya appar introduceras varje dag på marknaden vilket gör det svårt för både brukare och anhöriga att orientera sig och hålla sig uppdaterade. DART vill i projektet tillsammans med HI skapa ett webbforum för de ur målgruppen mest användbara och nedladdade apparna för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Apparna ska därefter testas, kategoriseras och sammanställas i en community. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet. Föreningen ARcTic Project Group, LULEÅ Unga tankar - filosofiska samtal i demokratiska former har beviljats stöd med kronor Projektet Unga Tankar handlar om att genomföra filosofiska samtal med barn och unga. Projektet syftar till att utveckla nya metoder och modeller för filosofiska samtal med unga om frågor som demokrati, jämlikhet, jämställdhet, värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter och FN:s Barnkonvention. Inom ramen för projektet har filosofiska samtal genomförts med unga och vuxna med förvärvade hjärnskador vid Framnäs Folkhögskola. Filosofiska samtal har även genomförts med grupper av unga på ett antal skolor, samt i en samtalsgrupp som träffas varje vecka i Luleå Stadsbibliotek. Projektet bedrivs i Luleå och Piteå, i nära samarbete Luleå Tekniska Universitet. Arbetet dokumenteras och utvärderas kontinuerligt i dialog med deltagarna. Inom ramen för projektet kommer sökande förening att bygga upp en hemsida, samarbeta med Luleå tekniska universitet kring föredrag samt föreläsningar för studenter, medverka vid FilosoFilmFestivalen i Luleå, samt ta fram ett metodmaterial för hur filosofiska samtal med barn och unga kan genomföras. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Riksförbundet Attention/NSPH, STOCKHOLM Utveckla kvalitetsmodeller och stärka kvalitetsutveckling inom psykiatriska vård- och stödverksamheter har beviljats stöd med kronor Projektet kommer att utarbeta, pröva och dokumentera metoder och verktyg för kvalitetsutveckling sett ur patient -, brukare-, och anhörigperspektiv inom vissa områden av psykiatrisk vård, stöd och rehabilitering. Med projektet vill föreningen ge konkreta exempel på hur brukarmedverkan kan bidra till att utveckla kvalitén inom

3 olika verksamhetsområden. De metoder och verktyg som projektet tar fram kommer att stärka patienters egenmakt och inflytande, och spridas genom bland annat studiecirklar.nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Sensus Studieförbund Falun, FALUN Förberedande amningskurs för blivande föräldrar har beviljats stöd med kronor Projektet vill utveckla en amningskurs som är mer samtalsgrupp än föreläsningar Målgruppen är blivande föräldrar och omföderskor och deras partners. Projektet riktar sig mot Dalarnas befolkning till en början och under år två och tre till hela landet. Sammanlagt vill projektet nå minst blivande föräldrar. Under projekttiden är målet att utbilda 35 amningsrådgivare till nya kursledare. Målsättningen är att stärka de blivande föräldrarna självförtroende vad gäller amning och att färre amningsproblem ska uppstå. Vid projektets slut ska Amningshjälpen vara medlemsorganisation hos Sensus och amningskurserna vara en del av studieförbundets basutbud.nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Riksförbundet Attention, JOHANNESHOV ABC för unga vuxna med ADHD - att skapa en informations- och utbildningsguide för ökad empowerment i vardagen har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att unga vuxna med ADHD ska få kunskap och verktyg för att bättre kunna hantera övergången mellan ungdomstiden och livet som vuxen. Organisationen ska ta fram en ABC-guide med information och råd. Med hjälp av motiverande samtal och tekniska hjälpmedel ska målgruppen få ökad självständighet och bättre förutsättningar att hantera framtida psykiska och sociala svårigheter. Projektet ska genom information och utbildning även öka medvetenheten hos de tjänstemän inom vård- och omsorgssektorn som kommer i kontakt med projektets målgrupp. ABC-Guiden ska fokusera på självkännedom, vänner och relationer, hemsysslor, vardagsekonomi och samhällets stöd. Studiecirklar, internatkurser, anhörigkurser och en webbsida som beskriver metoden är projektets centrala delar. Deltagare ska rekryteras genom Attention och de kommuner (se ovan) som bedriver ett EU-projekt (Mobiliseringsmetoden KomAn) för personer med psyksiska funktionshinder. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa Stockholms Basketbollförbund, SOLNA Tilläggsansökan- Jag ställer upp har beviljats stöd med kronor Det övergripande målet med projektet är att de tränings-, och tävlingsarenorna som barn och ungdomar vistas på ska vara trygga platser. Vidare syftar projektet till att bryta sociala barriärer. Planen är att förändra attityder och tydliggöra värderingar som projektet står för. I samarbete med SISU kommer projektet att utbilda s.k. jag ställer upp ambassadörer. Utbildningarna innehåller bl.a. värdegrundsarbete. Det kommer

4 även att utbildas matchvärdar som ska ha för syfte att agera en god förebild. En annan del i projektet är att skapa tydliga beteenderegler vid matcher och träningar. Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS), STOCKHOLM Förbättrad rättssäkerhet för barn, unga och funktionshindrade med stöd av frivilliga samhällsarbetare har beviljats stöd med kronor Syftet är att stärka rättssäkerheten för människor i utsatta situationer. Målet är att människor med stöd av frivilliga samhällsarbetare får en insats med god kvalitet oberoende av i vilken kommun brukaren är bosatt. Projektet ska inleda med att kartlägga hur samarbetet idag sker mellan kommunerna och frivilligarbetarna. Därefter ska projektet välja 10 kommuner för att tillsammans med dem arbeta fram en strategi för hur samarbetet mellan kommunerna och de frivilliga samhällsarbetarna med lagreglerade uppdrag ska utvecklas för att ge barn, unga och funktionshindrade bästa stöd. Några förväntade resultat i en kommande strategi är bl.a. att en introduktionsutbildning blir ett krav för uppdragen, att kommunerna ger fortlöpande kunskapsstöd till de frivilliga samhällsarbetarna och att de involveras i de behandlingsplaner som upprättas för brukarna. Den primära målgruppen i projektet dvs. brukarna kan av sekretesskäl inte nås direkt utan nås genom kontakt med deras företrädare i form av kontaktpersoner, gode män etc. Projektets resultat ska överleva genom att kommunerna på bred front börjar tillämpa den nya strategin för samarbete med de frivilliga samhällsarbetarna. Socialstyrelsen och tre kommuner har i nuläget anmält intresse för att delta i projektet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH), BOLLNÄS Hälsoinspiratörsprojektet har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att skapa en treårig högskoleutbildning med hälsoinriktning för personer med utvecklingsstörning som har gymnasiesärskoleexamen eller motsvarande. Utbildningen ska knytas till Högskolan i Gävle och omfatta totalt 120 högskolepoäng. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden Rats Teater (f.d. Kista Teater), KISTA Centrum för gestaltning/ung har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att skapa en långsiktig plattform för barn och unga i Järvaområdet så att de på olika sätt får möjlighet att delta i konstnärligt skapande, från idéutveckling till en färdig produktion. Projektet ingår i ett samarbete där Kista teater och Stockholms universitet tillsammans med de konstnärliga högskolorna samverkar kring konst, ny teknik, forskning och stadsutveckling. Föreningen arbetar t ex med digitalakonstutställningar där målet är att synliggöra barns och ungdomars egna berättelser. Vidare sker arbetet bl.a. genom animation, webbteater och dataspel. Andra former av verksamhet är workshops och produktioner där man knyter samman de konstnärliga högskolor, företagen i Kista och ungdomar. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

5 Ungdomsförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Ungdom, STOCKHOLM Nära - Ett projekt om nära relationer och sexuell hälsa för transpersoner har beviljats stöd med kronor Detta projekt syftar till att ge unga transpersoner kunskap om sex, kärlek och relationer. Det ska ske genom bland annat vidareutveckling av webbsidan transformering.se, både för målgruppen men även för närstående och yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen. Förutom information, egna berättelser, och filmsekvenser kommer det att skapas en chattfunktion och en stödverksamhet.nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Kista Folkhögskolas förening, KISTA One Sweden - för ett social t och ekonomiskt framgångsrikt Sverige har beviljats stöd med kronor One Sweden ska genom dialogforum samla unga människor med olika religiösa och etniska bakgrunder och erfarenheter för att bygga nätverk och gemensamt finna nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Det första året kommer fokus vara hur det civila samhället kan verka för fler och bättre jobb. I projektet ingår pilotarrangemang, material- och metodutveckling av dialogforum samt att ge erfarenhet till unga blivande ledare. Efter tre år ska projektet ha utvecklat en metod som spritts till lokala folkbildande bärare. Projektet bedrivs i nära samarbete med ungdomsorganisationer, bildningsförbund och folkhögskolor. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Kulturens Bildningsverksamhet, SOLNA Kulturarvsagenter har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att minska avståndet mellan det svenska samhället och andra generationens invandrarungdomar. Projektet vill tillsammans med det svenska kulturlivet använda kulturen som metod för att skapa en brygga mellan dessa båda världar och samtidigt öka representationen av unga med invandrarbakgrund i det svenska kulturlivet. Man vill visa vilken positiv tillgång mångfald har varit och är, och att den är en viktig inspirationskälla för framtidens kulturskapare. Man har satt upp tre mål med detta projekt: 1. Utarbeta en bok. 2. Att utbilda Sveriges första kulturarvsagenter och etablera en organisation för dessa. 3. Genomföra en bred kampanj, kallad 20 % regeln i syfte att öka representationen av ungdomar med utländsk bakgrund i det svenska kulturlivet. Föreningslivet kommer att få konkreta åtgärdsförslag för att bli bättre på integration.målgrupp för projektet är i första hand de ca 25 ungdomar som kommer att utbildas till Kulturarvsagenter, framför allt andra generationens invandrare, samt gymnasieelever.nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, STOCKHOLM Barn till ensamma mammor Malmö har beviljats stöd med kronor

6 Barn till ensamma mammor syftar till att utifrån ett barnperspektiv stötta barnen i deras barndom och ge dem rätten till att vara barn, att känna glädje och till lek och skratt. Projektet erbjuder också stöd till barnens mödrar för att på så vis bidra till att hemmiljön för barnen förbättras. Målgruppen är ensamstående mammor med barn som lever under ekonomiska svårigheter och annan utsatthet i Malmö. Genom informations- och verksamhetskampanjer kommer projektet förutom verksamheter i Fryshuset och Stadsmissionen bl.a. vända sig till BVC, MVC, kyrkor och andra samfund, socialtjänsten, förskolor och andra föreningar som möter denna målgrupp. Projektet vill etablera verksamheten i Malmö med mål att ge barn till ensamstående mammor en möjlighet att delta i en kostnadsfri fritid fylld av gemenskap med pedagogiskt utformade och varierande aktiviteter, att genom att stödja och stärka mammorna i sitt föräldraskap förbättra hemmiljön för barnen Samarbetet mellan Fryshuset och Stadsmissionen i Malmö möjliggör organiserade träffar både på vardagar och på helger. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Botkyrka/Salem, NORSBORG Ungdomsråd för funktionsnedsatta har beviljats stöd med kronor Projektets övergripande syfte är att motverka att unga med funktionsnedsättning hamnar i marginalisering och utanförskap. Projektets mål är att skapa ett livskraftigt ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning, med möjlighet att framföra sina åsikter och idéer i direkt dialog med politiker och tjänstemän för att öka målgruppens delaktighet i samhället. Projektet riktar sig till unga med funktionsnedsättning i Botkyrka kommun i åldern år. I ett första skede kommer projektet att prioritera unga med utvecklingsstörning, men tanken är att projektet ska rikta sig till alla unga med funktionsnedsättning. Projektets långsiktiga mål är att ungdomarna, via deltagandet i Ungdomsrådet, ska slussas vidare till Ungdomsfullmäktige. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. HushållningsSällskapet Väst, VÄNERSBORG Regional försöksstudie för att testa ny modell -föräldrastödjare till barn med diabetes typ 1 har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 En metod utvecklas där erfarna föräldrar som har barn med typ 1-diabetes besöker familjer i hemmet som har barn med nydiagnostiserad typ1-diabetes för att dela med sig av erfarenheter och kunskaper. Föräldrar som har erfarenheter kan på ett bra sätt informera, hjälpa och stötta på ett nära och verklighetsförankrat sätt. Målgruppen är familjer med barn under 12 år som har fått sin diagnos nyligen men också familjer där man har stora problem med behandlingen. Syftet är att föräldrarna ska få en ökad trygghet och praktisk kunskap om sjukdomen och dess tillämpning i vardagen samt att barnen därmed får en förbättrad livskvalitet och minskad risk för komplikationer. Ett nytt inlärningssystem kommer att provas i projektet. Föräldrastödjarna kommer att ha handledning/hjälp från Diabetesförening och Diabetesteam. Om metoden faller väl ut kan metoden komma att implementeras inom diabetessjukvården i hela landet. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Förbundet Sveriges Dövblinda(FSDB), ENSKEDE

7 Projekt utveckling av ny utbildning för syn och hörselinstruktörer har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Syftet med projektet är att förbättra stödet för personer med hörselskada, synskada och dövblindhet inom kommunernas omsorg och hemtjänsten. Projektet ska ta fram en ny utbildning till syn- och hörselinstruktörer i samarbete med Hagabergs folkhögskola. Det första året ska utbildningens kursplan tas fram, en pilotkurs ska hållas för 8-10 personer till syn- och hörselinstruktörer. Under år två ska projektet följa upp de som genomgått utbildningen i reell miljö samt de ur målgruppen som fått del av insatserna från projektet. Därefter görs eventuella revideringar av kursens innehåll och under det andra året ingår att sprida och marknadsföra utbildningen till kommuner i landet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering, STOCKHOLM Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv - för dig med funktionsnedsättning har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att i samarbete med ovanstående organisationer aktivera fler personer med funktionsnedsättningar i bl.a. kajakpaddling och långfärdsåkning på skridskokälke. Syftet är också att dra nytta av varandras kunskaper och bygga upp ett långsiktigt hållbart samarbete. I projektet vänder man sig till barn, ungdomar och vuxna med fysiska funktionsnedsättningar. Projektet vänder sig även till befintliga ledare inom Friluftsfrämjandet, kajakklubbar, skridskoföreningar, rehab- /habiliteringskliniker och personal som är intresserade av att gå den 3-stegsutbildning som man under projektet ska bygga upp. Det är friluftsintresserade personer som själva har en funktionsnedsättning och kan tänka sig att vara förebilder, inspiratörer och ledare i de nya verksamheterna som är målgrupp för utbildningen. Försöksverksamheterna ska genomföras på fem geografiskt spridda orter i landet. Efter projekttiden ska verksamheterna integreras i respektive medverkande förbund/friluftsfrämjande. Nationellt projekt. Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) Väst, Trollhättan, TROLLHÄTTAN Rec.play.rock har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att ge ungdomar med särskilda behov i åldern år möjligheter att genom musik stärka sin självkänsla, få utlopp för sin energi och kreativitet samt att hitta lust och motivation till livet och skolarbetet. Med särskilda behov menar man ungdomar som antingen befinner sig i en besvärlig social situation, har ett funktionshinder eller en diagnos. Målen med projektet är att stödja och hjälpa eleverna igenom en för dem besvärlig period i sina liv. Att de ska få godkända betyg i kärnämnen som svenska och engelska, samt att de ska lära sig spela ett instrument som de sen använder i grupp. Det musikaliska slutmålet för varje enskild elev är att få spela offentligt inför publik samt att delta i en studioinspelning. Innehållet är ungdomarna med och påverkar från start. De är med och bestämmer vilket fokus och mål de ska ha. Ska man ha inriktning på att få uppträda, göra en musikvideo, spela in i studio eller lite av alla delarna? Man tänker att textskrivande och tonsättande är kreativa processer där ungdomarnas egna erfarenheter

8 bearbetas och kläds i ord och musik. I filmredigeringsarbetet finns stora möjligheter för deltagarna att påverka vad som ska visas och hur. NBV beskriver i en avsiktsförklaring hur deltagande ungdomar efter skolgång kan ges möjligheter att fortsätta sin musik- och filmverksamhet. NBV förfogar över pedagoger, inspelningsstudio samt att de ger möjligheter till offentliga framträdanden. Den skola för elever med särskilda behov som drivs av socialförvaltningen vill gärna hitta ett längre samarbete med rec.play.rock. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge, HÄSSLEHOLM Spelkultur i Skåne har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Spelkultur i Skåne är ett regionalt demokratiprojekt som tar utgångspunkt i spel- och internetkulturen. Projektets syftar till att hitta nya sätt att använda internet- och spelkulturen som demokratifrämjare. Målet är bland annat att ta fram övningar och spelkoncept som kan användas för att väcka demokratiprocesser, att bilda arrangemangsgrupper bestående av unga och föreningsaktiva från Skånes ungdomsföreningar, samt utforma en samverkansplan för samarbetet mellan föreningar, företag och kommuner. Målgruppen för projektet är barn och unga i Skåne. Projektet har särskilt fokus på grupper som idag är underrepresenterade inom spelkulturen, t.ex. marginaliserade grupper, tjejer mfl. Projektet beräknar nå minst 1000 ungdomar under det första projektåret. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Sverigefinska Ungdomsförbundet, STOCKHOLM Revitalisera mera har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att främja flerspråkighet och uppmuntra ungdomar till att använda sig av sitt minoritetsspråk. Vidare är syftet att ta fram nya arbetsmetoder och nya strategier för en hållbar och långsiktig revitalisering av språket. Projektet skapar nya mötesplatser och aktiviteter för unga sverigefinnar genom bland annat teater, hiphop, dans, workshops, språkläger, etc. Man tar även fram finsksvenska språkpaket för nyblivna eller blivande föräldrar, som sprids genom bl. a Mödravårds- och Barnavårdscentraler. Under det sista året utvecklas språkpaketen och det ska även tas fram språkpaket för andra minoritetsspråk. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i Sunne, SUNNE Vägen vidare har beviljats stöd med kronor RSMH Sunne vill utveckla sin verksamhet genom att bilda ett socialt företag som ska erbjuda hushållsnära tjänster till äldre i Sunne. Medlemmarna ska utveckla verksamheten under arbetsledning och stöd från lönebidrags anställd personal, styrelsen och ideella krafter. Man planerar att både utföra trädgårdsarbete, inomhussysslor, snöskottning, promenader och umgänge med de äldre i Sunne med omnejd. Medlemmarnas deltagande sker i flera steg; först praktik, därefter lönebidragsanställning, sen ordinarie anställning. Genom friskvård, kognitiv träning och samtalsstöd till medlemmarna bedömer föreningen att medlemmarna ska kunna

9 hjälpa andra och därigenom själva få ökat självförtroende och närma sig arbetsmarknaden. Ytterligare ett syfte är att de yngre och äldre medlemmarna ska kunna utgöra kamratstöd åt varandra. Dietist, sjukgymnast, kurator m fl från kommunen verksamheter ska delta i den stödjande insatsen för medlemmarna. RSMH Riksförbund kan hjälpa till med material och vägledning utvecklingsarbetet. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa Föreningen Vox Pacis - Fredens Röst, STOCKHOLM Skärholmens ungdoms musikal har beviljats stöd med kronor Projektet tänker sig att under en treårsperiod bygga upp en ungdomsverksamhet i form av ett fredscenter förlagt till det mångkulturella Skärholmen. Där vill man bl.a. skapa en mötesplats för olika ungdomsgrupper, integrera de olika nationella minoriteterna och skapa en fredsungdomsmusical byggt på Vox Pacis pedagogiska, teatrala och musikaliska mångfaldskoncept. Man kommer att arbeta med att stimulera ungdomarna både att arbeta fram egna texter och musik baserat på fredstemat, mänskliga möten och alla människors lika berättigande. Resultatet kommer att mynna ut i mindre fredskonserter och utställningar. I arbetet ingår även seminarier och workshops. Under våren 2011 har inledande samarbeten inletts med Skärholmens islamiska kulturförening, ungdomsgården 2:a hemmet, en hipp hopp grupp lägg ner ditt vapen och Skärholmens församlings ungdomskör. Samarbetssamtal med Scengymnasiet och andra skolor i närområdet har inletts. Projektet planeras kunna leva vidare genom att Skärholmens stadsdelsnämnd och Scengymnasiet finansierar lokaler i nuvarande Scengymnasiets befintliga lokaler. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Amatörteaterns Riksförbund, Stockholm, STOCKHOLM VARGA (tidigare Megafon) - Ett projekt från Amatörteaterns riksförbund som lyfter frågan om tonårstjejers konflikter genom chatteater har beviljats stöd med kronor Syftet med detta projekt är att lyfta frågan om tonårstjejers konflikter genom chatteater. Detta ska göras med teatergrupper bestående av unga tjejer Målet är att tjejerna ska stärkas i sina möjligheter att hantera situationer som har inslag av konflikt och våld. Tjejerna ska själva få skapa sina manus tillsammans med handledare och underlaget för pjäserna ska hittas på verkliga chattforum. Pjäsen kommer att vara i form av forumteater, där de flesta manus är saker som händer på Internet, så att publiken, bestående av andra unga tjejer kan påverka slut och utveckling. Metoden som tas fram ska sedan spridas via bland annat förbundets lokala föreningar runt om i landet. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning Föreningen Bryggan Stockholm, STOCKHOLM Nytt föräldracirkelmaterial - cirklar inom Kriminalvården har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Projektets syfte är att ta fram ett modernt och bredare materiel för föräldracirkelutbildning för frihetsberövade föräldrar med ett tydligt barnperspektiv. Materialet ska anpassas efter särskilda behov som kan finnas och även visa på de

10 olika svårigheter och den problematik som barnen utsätts för. Nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Nordiska Folkhögskolan, KUNGÄLV Dömda har beviljats stöd med kronor Detta projekt syftar till att arbeta med ämnen som tolerans och demokrati. Det ska ge ungdomar möjligheter till att på ett djupare sätt reflektera över sin plats i en global värld. Syftet är att inspirera deltagarna till att välja en egen reseberättelse som påverkat dem positivt i sin människosyn och gestalta denna berättelse för att bevara den år eftervärlden. Efter workshoparna kommer alla uppsamlade berättelser att göras tillgängliga för allmänheten, dels på webben, dels i ett utställningskoncept som museer kan använda. Nordiska Folkhögskolan deltar med 8 teaterelever i avgångsklassen, och Världskulturmuseet bidrar med 2 pedagoger för att göra en regional satsning i Västra Götalandsregionen. Målgrupp för projektet är ca 1200 ungdomar/40 grupper i regionens gymnasieskolor, folkhögskolor och föreningar. 20 elever från Nordiska Folkhögskolans utbildning Film & dokumentation kommer att arbeta med dokumentation av projektet, med projektets webbsida, intervjuer av deltagare, foto- och filmdokumentation, ljudupptagningar samt att arbeta med spridningen av projektet. Ev. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. MotorsportArenans förening i Lidköping, LIDKÖPING Motorsport för unga med funktionsnedsättning har beviljats stöd med kronor Projektets målsättning är att sex motorklubbföreningar gemensamt ska anpassa och utveckla tränings- och tävlingsverksamhet för olika grupper av personer med funktionsnedsättning. Lidköpings Motorstadion ska också erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet att med assistans prova-på och få meka med fordon. Föreningen ska under projekttiden nå så många som möjligt i målgruppen med information, kompetensutveckla ledare och funktionärer samt testa och utveckla metoder som ökar tillgängligheten. Projektet ska främja utvecklingen mot att Lidköpings motorstadion blir ett nationellt innovationscenter för möjligheten att utöva motorsport för personer med funktionsnedsättning. Genom aktiv informationsspridning ska fler aktörer runt om i landet inspireras av initiativet och ta till sig metoderna om hur man kan erbjuda unga med funktionsnedsättning möjlighet att utöva och uppleva motorsport. Konstföreningen Panncentralens Vänner, MARIESTAD Konstpedagogiskt utvecklingsprojekt i Mariestad har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att skapa ett konstpedagogiskt kulturcenter för i första hand barn. Ett interaktivt center där barnen ska få delta på ett undersökande arbetssätt. Barnens perspektiv och tankar ska styra projektets verksamhet och innehåll. Målgruppen är barn 5-18 år, förskola, fritids, grundskola samt gymnasiesärskolan. De mål man satt upp är att skapa en innehållsrik, spännande kulturpark för alla barn samt att öka barns delaktighet och tillgänglighet till konstlivet. Man hoppas även att

11 skapa ny konstpedagogisk kunskap och erfarenhet och att öka intresset för konst och kultur genom projektets omfång, inriktning och långsiktighet.projektet har två delar, dels en Skulpturverkstad för barn/ungdomar. Den andra delen av projektet kallar man för Galleri på barns villkor. Man tänker använda sig av ett undersökande arbetssätt där barnen involveras i utställningsarbetet och där deras åsikter prioriteras. Barngruppernas alster får hänga i Panncentralens ordinarie konstutställningar. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Gertruds Döttrar/WINNET Kungsbacka, ONSALA Affärsnytta & Sociala medier- Dubbelsidigt mentorskap mellan företagare och ungdomar har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Projektet syftar till att bygga upp ett dubbelsidigt mentorskap mellan ungdomar år och företagare där man arbetar och utvecklas tillsammans till bådas nytta. Unga och äldre ska lära av varandra om företagande och om hur sociala medier kan användas för att skapa affärsnytta. I projektet ingår en utbildning i sociala medier som kommer att utformas som workhops där ungdomar och företagare gemensamt arbetar med olika case. Ungdomarna kommer själva hålla i vissa utbildningar och i projektet ingår att ungdomar ska erbjudas s.k. studentuppdrag som innebär tre veckors avlönat arbete hos deltagande företag. En databas ska byggas som ska fungera som en matchningsbank där ungdomar och företag kan hitta varandra efter projektet. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden Forum SKILL, GÖTEBORG Tilläggsansökan - Sexprojektet har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Tilläggsansökan för ett projekt som syftar till att ta fram tillgängliga metoder för kommunikation och information om sex och samlevnad för personer med intellektuella-, neuropsykiatriska- eller kognitiva funktionsnedsättningar. Bland annat vill man producera en konkret normkritisk och lättförståelig sex- och samlevnadsbok med tillhörande handledning samt film som är tänkt att användas av dagliga verksamheter, gruppboenden, sociala företag, gymnasiesärskolor, vuxenutbildningar, folkhögskolor och studieförbund det vill säga verksamheter som vänder sig till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Förbundet Sveriges DövblindaStockholm och Gotlands län, STOCKHOLM Taktil fotoutställning har beviljats stöd med kronor Projektets syfte är att tillgängliggöra fotografiska bilder skapade av personer med dövblindhet. Projektet ska ge en möjlighet för personer med dövblindhet att uttrycka sig utan tolk och dessutom kunna ta del av en fotoutställning på ett hittills omöjligt sätt. Genom att använda befintlig teknik i nya kombinationer ska projektet tillsammans med dövblinda ta fram fotografiska bilder. Ett annat syfte är att utveckla metoder att framställa bilder som gör det möjlighet för museer, konsthallar och andra utställningsanordnare att öka tillgängligheten av bildkonst för människor med funktionsnedsättningar. I projektet ska ett tiotal ur målgruppen få en individuell

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 I december 2013 delade Arvsfonden ut 118,9 miljoner kronor till 77 projekt. Av dessa var 52 projekt fortsättningsprojekt och fick dela på 85,6 miljoner kronor

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015

ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 I februari fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor. Tibro Sportfiskeklubb,

Läs mer

Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun

Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2014 I december 2014 fördelade Arvsfonden 142,9 miljoner kronor till 95 stycken projekt. Av dessa var 38 stycken projekt nya och de fick dela på 64,3 miljoner kronor. Landskrona

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Verksamheter. med kraft och vilja 2008 - frivilligorganisationer redovisar alkohol- och drogförebyggande arbete

Verksamheter. med kraft och vilja 2008 - frivilligorganisationer redovisar alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamheter med kraft och vilja 2008 - frivilligorganisationer redovisar alkohol- och drogförebyggande arbete Charli Eriksson, Susanna Geidne, Sofia Green, Madelene Larsson, Camilla Pettersson Forskarteamet

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer