Verksamhetsberättelse för år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för år 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för år 2014 Ändamål enligt stadgarna BLLF Sweden skall enligt stadgarna arbeta för avskaffandet av olika former av livegenskap var de än förekommer arbeta för alla barns rätt till utbildning och frihet och mot barnarbete stimulera och underlätta kontakter och informationsutbyte mellan organisationer i olika sprida information i Sverige för att skapa ett ökat medvetande om och engagemang för frågor om livegenskap och tvångsarbete. Verksamhet Utvecklingssamarbete med Pakistan Projekt med stöd av Sida Community Development Project, phase 4 med insatsnummer BLLF Sweden har länge samarbetat med BLLFS organisationer I tre av Pakistans provinser, i Khyber Pashtunkwa, Balochistan och Sindh. Detta är ett långsiktigt arbete för att avskaffa slaveri och barnarbete och ge utbildning åt barn och vuxna, vilket är avgörande för att ge fattiga människor möjlighet att hävda sina rättigheter. Under 2013 inlämnades en ansökan till Forum Syd om ett nytt projekt Ansökan beviljades och det nya projektet, CDP , påbörjades 1 januari Projektet genomförs av våra samarbetspartners i Pakistan, BLLF Societies i Balochistan, Mirpurkhas och Mardan. Planering gjordes tillsammans med BLLFS organisationerna och är en fortsättning av tidigare arbete med ökat fokus på kvinnors rättigheter, flickors rätt till utbildning och facklig organisering. Det omfattar grundläggande utbildning för ungdomar och vuxna genom alfabetiseringskurser och yrkesutbildning, medvetandegörande och organisationsutveckling och facklig träning för arbetare. Man satsar också på stöd till våldsutsatta kvinnor och studier av barnarbete. I projektet har anställts en pakistansk koordinator, som samordnar och leder projektet tillsammans med en projektgrupp inom styrelsen. 1

2 Vuxenutbildning och medvetandegörande Vuxenutbildningskurserna utvecklar basal läs- skriv- och räknekunnighet utifrån deltagarnas vardagserfarenhet. I kurserna integreras frågor kring mänskliga rättigheter, speciellt kvinnors och barns rättigheter. Syftet är att medvetandegöra deltagarna och ge dem stöd att hävda sin rätt inom familjen, i sitt sociala sammanhang och gentemot myndigheterna. Tillsammans lär de sig driva krav på att existerande lagar mot skuldslaveri och barnarbete implementeras. I kurserna behandlas också grundläggande hälsofrågor och miljöperspektiv. Under året har genomförts 241 kurser vid ca 90 olika centra kvinnor och män har fått läs-och skrivkunnighetsträning och 2885 yngre och äldre kvinnor och 559 män har fått yrkeskunskaper. Deltagarna tillhör familjer som är bland de fattigaste i Pakistan, och de allra flesta deltagarna har aldrig fått gå i skola. I synnerhet kvinnorna har svårt att få komma ut från hemmet. De har därför mycket begränsad kunskap om omvärlden och om att pakistansk lag faktiskt tillerkänner kvinnor rättigheter och skydd mot våld och övergrepp, även om de i verkligheten är utestängda från deltagande i samhällslivet. I kurserna får de tillfällen att samtala om sina erfarenheter och stötta varandra. Satsning görs också på att ge flickor som av olika anledning avbrutit sin skolgång möjlighet att fortsätta och avsluta sin utbildning. BLLF Societies har under året fortsatt att bygga ut sitt nätverk med andra organisationer och med myndigheter för att synliggöra slaveriproblematiken och stärka kampen mot slaveri. 2

3 Kamp för kvinnors rättigheter och nätverksbyggande Kvinnor i BLLFS utvecklar ett kvinnligt nätverk och kvinnor från de fyra provinserna samlas lokalt, regionalt och nationellt till möten och diskussioner. Denna del av projektet stöds genom personalbistånd från Sverige. Det har också blivit en del i ett svenskt femårigt forskningsprojekt, där fyra genusforskare undersöker kvinnors situation i olika länder och deras delaktighet i att bygga civilsamhället. I projektet ingår också planering och aktiviteter för att skydda våldutsatta kvinnor. I november ordnades ett nationellt möte i Lahore, där kvinnor från de fyra provinserna deltog. I december hölls en kurs för 22 kvinnor från de tre provinserna i projektet med rubriken Women s Rights in Action. Kvinnorna utbildar sig i organisationskunskap och administration. De utvecklar metoder för politisk påverkan och strategier för att förändra samhället. Kvinnor har lika representation i den pakistanska ledningsgruppen för CDP projektet. De har fått utbildning i administration och ekonomi. Barn och ungdomsverksamhet Projektet ger pedagogiskt stöd till skolor, lärarutbildning, böcker och undervisningsmaterial, registrerings- och examensavgifter. BLLFS organisationerna har ordnat lokala och regionala möten och utbildningar för ungdomar, för att ge kunskap om samhälle och politik och organisationskunskap. Speciellt stöd ges till flickor genom att ordna lokala mötesplatser, där de kan samlas, diskutera problem i vardagen, få samhällsinformation och uppmuntran att fortsätta sin utbildning. Kvalitetsutveckling Stöd har getts till utbildning av lärare, pedagogiska rådgivare och utbildningsansvariga. Goda rutiner skapas för att säkerställa hög kvalité i vuxenutbildning, skolor och andra träningar. Utbildning ges också för att förbättra organisationernas administration. En oberoende systemrevision har gjorts i alla tre provinserna för att förbättra ekonomiska och administrativa rutiner. 3

4 Rättshjälp och fackligt arbete. Fortsatt stöd har getts till rättshjälp, för att befria skuldslavar. BLLFS organisationerna arbetar kontinuerligt med att hävda brott mot fackliga rättigheter och stödja människor som utsatts för övergrepp. De kämpar också för bättre löner och arbetsförhållanden, ordnar facklig utbildning, och kurser och påverkar myndigheter genom kampanjer och lobbying Demokratiutveckling I samarbete med Jordens Barns Pris och tidningen Globen förser föreningen skolorna i Pakistan med material för att delta i omröstningen och stöder översättning till urdu. Samtliga BLLFS skolor deltar och idén har spritts till allt fler statlig skolor. Detta ger kunskap om barns rättigheter och är en lektion i demokrati och demokratiska val. I år vågade dock inte skolorna i KPK delta, eftersom Malala var en av kandidaterna och man var rädd för hot från talibanerna Besök i Pakistan Projektansvariga har under året besökt Pakistan två gånger för att starta upp det nya projektet och för uppföljning och utvärdering. En resursperson från Sverige besökte Pakistan i samband med kvinnornas nationella möte i Lahore för att stödja arbetet med kvinnorättsfrågor. Den nationella koordinatorn arbetar också för att söka kontakt med andra kvinnorättsorganisationer. 4

5 Den nationella koordinatorn Atiqa Shahid, som anställts som nationell koordinator för projektet, besökte Sverige i april. Hon träffade politiker och representanter för kvinnoorganisationer i Stockholm, talade på Iqbaldagen i Lidköping och besökte kvinnofolkhögskolan och institutionen för kulturvetenskaper i Göteborg. Hon blev också antagen till kursen Young Connectors of the Future, en interkulturell ledarskapsutbildning, som ordnas av Svenska Institutet. Jurymedlem i Jordens Barns Pris Kewal Ram, en mattknytarpojke som fått hjälp med utbildning i en BLLFS skola i Tharöknen i Sindh och som 2012 blev utsedd till medlem i juryn för Jordens Barns Pris besökte Lund, Göteborg och Lidköping i oktober på väg till prisutdelningen i Mariefred. Freedom Center Under året har BLLFS Balochistan planerat och påbörjat arbetet med ett center för verksamheten i Dera Murad Jamali, för vuxenkurser, möten och lärarutbildning. Medel har betalats ut från fonden för Iqbal Freedom centers. Arbetet har blivit försenat, men centret kommer att bli färdigt och tas i bruk under Nya kontakter Kontakter har under året tagits med organisationen Ekta Parishad i Indien. Två styrelsemedlemmar besökte ett möte i Zürich, ordnat av Ekta Europe. Kontakterna fortsätter och besök i Indien och i Sverige planeras. Information Nyhetsbrevet BLLF Swedens nyhetsbrev går ut per post till dem som så vill eller mail till ca 1500 medlemmar och sympatisörer och har utkommit med fyra nummer under året. Informationen har tagit upp det nutida slaveriet, som finns i olika former i olika delar av världen. Under året har fokus varit på slaveri i Sverige. BLLF Sweden har under året arbetat med att kartlägga polisens arbete mot trafficking i Göteborg och uppföljning av Stora Ensos utnyttjande av barnarbete i Indien. Viktigt är att visa på positiva resultat i den kamp som många organisationer för mot slaveriet. Liksom tidigare har tyngdpunkten legat vid information från Pakistan, där vi har pågående projekt och täta personliga kontakter, som ger en unik inblick i slaveriproblematiken, men också visar möjligheter att bekämpa slaveri och tvångsarbete. Vi har också visat på hur slaveriet är kopplat till ett globalt 5

6 ekonomiskt system, som även vi är indragna i t.ex. när vi köper produkter som tillverkats på andra sidan jorden under förhållanden som skulle varit oacceptabla i vårt land.. Nyhetsbrevet ger tips om nyutkommen litteratur, som belyser slaveriet och hänvisar till hemsidor som informerar om kampen mot slaveri. Hemsidan Arbetet fortsätter med den nya hemsidan för att göra den lättillgänglig och attraktiv. Den är vår främsta kontaktyta. Vid mailkontakter och informationstillfällen hänvisar vi till vår hemsida. Den används av studerande på olika nivåer, allt från grundskola till universitet. Detta leder ofta till kontakter, där studerande får hjälp med faktaunderlag för specialarbeten och uppsatser om barnarbete och slaveri. Allmän och grundläggande information ges kontinuerligt till enskilda och organisationer, som kontaktar oss per telefon eller mail. Lärare får hjälp med idéer och material för undervisning. Nyhetsbreven, artiklar, rapporter, uppsatser och faktablad läggs in kontinuerligt. Facebook och blogg Föreningens medlemmar är aktiva på Facebook för att hålla kontakt, sprida information om BLLF Swedens arbete, annonsera aktiviteter och väcka debatt. Styrelsemedlemmar på resor i Pakistan bloggar om sina upplevelser och intryck. Iqbaldagen Iqbaldagen, en manifestation mot barnarbete och för barns rätt till utbildning arrangerades traditionsenligt på torget i Lidköping den 20 april i samarbete med Föreningen LiV och Lidköpings FNförening och med stöd av Lärarförbundet i Lidköping. Vår nationella koordinator i Pakistan höll tal på torget. Internationella torget Under årets bokmässa deltog BLLF Sweden med en monter och två seminarier, ett på stora scenen, där forskaren Ann Ighe talade över ämnet Finns det slavar i Göteborg och ett på lilla scenen, där elever från två skolor i Göteborg med inspiration från Malala gav röst åt ungdomar i talibantäta områden i Pakistan, som kämpar för rätten till utbildning. Finns det slavar i Göteborg? Det var frågan som ställdes i BLLF Swedens monter på Internationella Torget och den ledde till många intressanta samtal som mynnade ut i en medvetenhet om att slaveri finns, såväl som till en allvarlig kritik av att Göteborgspolisens traffickinggrupp inte fått fortsätta ett lovande och uppmärksammat arbete. Våra erfarenheter från Pakistan, där de som har makt och tjänar på slaveri 6

7 prioriterar bort och diskriminerar utsatta grupper, visade sig ha slående likhet med hur människor utsatta för slaveri, hanteras i Sverige. Slaveri är olagligt i Sverige precis som i Pakistan och alla andra länder i världen. Övrigt informationsarbete Föreläsningar, skolbesök och temadagar har under året hållits i skolor, församlingar och föreningar i Göteborg, Lund, Lidköping, Gullspång och Gislaved. En styrelsemedlem föreläste på Världskulturmuséet på Internationella kvinnodagen. På FN dagen deltog BLLF Sweden med information på Hulebäcksgymnasiet i Göteborg. Barnkonventionen 25 år I samarbete med föreningarna i Globala nätverket i Lidköping ordnade BLLF Sweden en utställning på stadsbiblioteket om barnkonventionen och föreningarnas arbete för barns rättigheter. En bok för förskolebarn om barnkonventionen presenterades och 20 november ordnades ett födelsedagskalas för barn och föräldrar. En utställning har också arrangerats på biblioteket i Varberg. Material från de utställningar, som gjordes i samarbete med Vänermuséet i Lidköping finns lagrat i Lidköping och används vid olika informationstillfällen. Nytt informationsmaterial trycks kontinuerligt. Samverkan BLLF Sweden är medlem i Forum Syd och har under året deltagit i medlemsmöten, årsmötet och flera kurser ordnade av FS. En medlem i föreningens styrelse har omvalts som ordinarie ledamot i Forum Syds styrelse. Föreningen ingår nu i nätverket av organisationer i Internationella Torget. Vi får härigenom värdefulla kontakter och inbjudningar till möten och seminarier. Föreningen har fortsatta kontakter med SwedWatch. Föreningen har samarbetat med Föreningen Lidköping i Världen i Community Development Project, i Pakistan och i föreläsnings- och insamlingsverksamhet i Lidköping. Samarbetet lokalt i Lidköping har fortsatt i det Globala Nätverk som bildades 2008 för samverkan och information. Där ingår Röda Korset, Rädda Barnen, FN-föreningen, Amnesty, Lidköping i Världen, och BLLF Sweden. Tillsammans planerade och genomförde dessa organisationer en utställning om barnkonventionen under två veckor i november. Den 20 april deltog föreningen tillsammans med Lidköping i Världen, Lidköpings FN-förening och Studiefrämjandet i arrangerandet av Iqbaldagen i Lidköping, en manifestation mot barnarbete och för alla barns rätt till utbildning. En barnkör och ungdomar från Skara spelade och sjöng. Föreningen har också kontakter med Västra Skaraborgs Zontaklubb och Lidköpings Soroptimistklubb. BLLF Sweden är medlem i Anti-Slavery International i London och deltar i deras brevkampanjer. 7

8 BLLF Sweden har fortsatt kontakt med föreningen Alternativ Solrosen i Finland, som genom försäljning och insamlingskampanjer stöder BLLFS skolor i Pakistan. BLLF Sweden har kontakt med lokal grupp i Faringdon i England, ledd av förre ordföranden i Antislavery International, Reggie Norton. Föreningen Årsmöte Den 20 april deltog BLLF Sweden i arrangerandet av Iqbaldagen i Lidköping och vid det därpå följande årsmötet var Sten Rylander, ordförande i Forum Syd, inbjuden att tala om sin bok Afrika vänder. Förtroendevalda Styrelsen har bestått av Cecilia Karlsson, ordförande, Göte Isaksson, vice ordförande, Kajsa Hansson, sekreterare, Ilyas Khan, kassör, Britt-Marie Klang, Lena Martinsson, Sara Nyberg, Sven Englesson och Gunilla Larsson. Mia Jildenhed och Frida Karlsson har varit suppleanter. Kvalificerad revisor har varit Lena Hörnell. Medlemmar i valberedningen har varit Maria Albinsson (sammankallande) och Clary Bertilsson. Carina Ohlsson, riksdagsledamot för S, har varit föreningens hedersordförande. Styrelsemöten Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden, varav tre sammanträden via Skype. Arbetsmöte Ett arbetsmöte för styrelsen ordnades den augusti i Löderup. Arbetsgrupper En projektgrupp bestående av Gunilla Larsson, Kajsa Hansson och Ilyas Khan har svarat för att administrera projekten. Föreningsutskottet, som bestått av Cecilia Karlsson, Göte Isaksson, Mia Jildenhed och Frida Karlsson har också fungerat som ett AU och förberett styrelsearbetet. En tredje arbetsgrupp, informations- och påverkansgruppen består av Lena Martinsson, Britt-Marie Klang och Sara Holmén. Till denna arbetsgrupp har också knutits medlemmar som ej ingår i styrelsen. 8

9 Kontor Föreningen har också under detta år hyrt ett kontor för projektarbete och sammanträden. Medlemmar Styrelsen har under året arbetat för bättre kontakt med medlemmar och andra i nätverket genom fortlöpande information, främst per , om föreningens arbete. På detta sätt hoppas vi behålla tidigare medlemmar och få nya. Föreningsgruppen har arbetat med att förbättra medlemsregistret. Ekonomi Under 2014 har föreningen haft 395 betalande medlemmar. Medlemsavgifterna för år 2014 har uppgått till kr. I gåvor har vi mottagit kr. Av Sida bidrag rekvirerades för CDP kr under året. Kostnader för insamlingar och för föreningens administration har uppgått till 3% av totala intäkter jämfört med 3,9% förra året. 101,6% av de totala intäkterna betalades ut till ändamålen under Föregående år var motsvarande siffra också 99,2%. BLLF Sweden har ett 90 konto, dvs ett plusgirokonto, som innebär att Svensk insamlingskontroll granskar att inkomna gåvor används till syften som överensstämmer med stadgarna och utan stora kringkostnader. För mer information hänvisas till För vidare information om föreningens ekonomi hänvisas till årsredovisningen Tack Vägen ut ur slaveri är lång och svår både för vuxna och barn. Det handlar om utbildning, om att bli medveten om sina mänskliga rättigheter, om att organisera sig, om rättsliga processer och om självtillit. De barn och vuxna som får grundläggande utbildning, kunskap om sina rättigheter och ett hopp för framtiden kommer själva att medverka till att slaveriet förintas. Ett varmt tack till alla som genom frivilligt arbete, ekonomiska bidrag och deltagande i brevkampanjer tar del i detta arbete. 9

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Lokalföreningspärm 2011

Lokalföreningspärm 2011 Lokalföreningspärm 2011 Innehåll Program UN Women Sveriges lokalföreningshelg... 3 UN Women Sveriges Lokalföreningshelg 4-5 februari 2011 Praktisk information... 5 Deltagarlista... 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org.

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org. OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT...och du märker säkert att tidskriften ser lite annorlunda ut. Detta beror på att vi för i år har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer