Kvartalsrapport juli-september 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport juli-september 2002"

Transkript

1 Kvartalsrapport juli-september 2002 IBS har under årets första nio månader ökat programvaruförsäljningen med 4% på en vikande marknad. Jämförbart rörelseresultat för tredje kvartalet 2002 blev -58 mkr (-39 mkr). Jämförbart rörelseresultat för årets första nio månader blev -104 mkr (-107 mkr). Kvartalsbokslutet har belastats med kostnader av engångskaraktär om totalt -97 mkr, för personalreduceringar, omstrukturering samt nedskrivning av kundfordringar. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till 54 mkr (9 mkr). Helårsprognosen för rörelsemarginalen före kostnader av engångskaraktär ändras från +/-1% till -2%, dvs. från +/- 25 mkr till ca -50 mkr. Koncernens minskade kostnadsnivå, tillsammans med konkurrenskraftiga lösningar, bedöms ge ett positivt resultat oktober 2002

2 Stärkt marknadsposition Kostnadsreduceringar för lönsamhet under 2003 Marknad Världsekonomin har ytterligare försämrats under det tredje kvartalet. Detta har medfört att den globala marknaden för investeringar i nya affärssystem varit fortsatt svag. Stora skillnader finns dock i olika industrisegment och länder. Exempelvis har efterfrågan i Sverige varit relativt god medan andra länder haft en svagare efterfrågan. IBS bedömer att den globala marknaden på grund av de allmänt försämrade konjunkturutsikterna kommer att vara fortsatt svag under resten av 2002 och under IBS räknar med att marknaden åter kommer att öka först under Marknadsmässigt har IBS idag en stark position med konkurrenskraftiga programvaror och tjänster för sin målgrupp, vilken främst utgörs av medelstora och större företag inom utvalda branscher. IBS har en hög andel lyckade projekt och hög kundtillfredsställelse jämfört med många konkurrenter. Genom en fortsatt specialisering på utvalda branscher och ett förstärkt säljkoncept räknar IBS med att långsiktigt öka programvaruförsäljningen. Ny företagsledning Magnus Wastenson, tidigare vice VD och marknadsdirektör, har per den 1 oktober 2002 tillträtt som ny VD och koncernchef. Han efterträder företagets grundare, Staffan Ahlberg, som kvarstår som ledamot i företagets styrelse. Per-Arne Sendrén har tillträtt som ny vice VD och finansdirektör och Gustaf Lindgren som ny vice VD och marknadsdirektör. Förstärkt åtgärdsprogram IBS verksamhet och samlade resultat omfattar moderbolag samt dotterbolag i 22 länder. Bland dessa finns såväl bolag som uppvisar god lönsamhet som bolag med ett otillfredsställande resultat. Ett åtgärdsprogram för dotterbolag med svag lönsamhet förstärks i syfte att förbättra resultatet. Åtgärdsprogrammet omfattar bl.a. personalreduceringar, omstruktureringar, byte av operativa chefer och förbättrad säljeffektivitet. Samtidigt pågår aktiviteter för att ytterligare förbättra resultatet i redan lönsamma bolag. Stora delar av IT-branschen har idag överkapacitet och för höga kostnader, vilket även gäller IBS. Koncernledningens analys av dagens affärsläge visar att det på kort sikt krävs ytterligare åtgärder för att reducera de totala kostnaderna och stoppa förlusterna i olönsamma bolag. I samband med kvartalsrapporten har resultatet belastats med -97 mkr för poster av engångskaraktär för personalreduceringar, omstruktureringar samt nedskrivning av kundfordringar. Under det fjärde kvartalet beräknas ytterligare poster av engångskaraktär för personalreduceringar, omstrukturering samt nedskrivning av kundfordringar att belasta resultatet med ungefär -20 mkr. En ökad koordinering av produktutvecklingen inom olika delar av koncernen kommer att genomföras. Valutor Värdet på den svenska kronan har under det tredje kvartalet 2002 stigit med ca 2%. För årets första nio månader har kronan, i förhållande till en för IBS vägd valutakorg, varit i stort sett oförändrad. Redovisningsprinciper IBS följer gällande rekommendationer från Redovisningsrådet. De nya rekommendationerna från 1 januari 2002 har inte påverkat tredje kvartalets redovisning. Från och med 2002 har två beräkningsmetoder anpassats för att förbättra analysen av rörelsens utveckling och erhålla jämförbarhet med andra programvaruföretag. Den ena anpassningen innebär att kostnader för avskrivning av balanserade utgifter för produktutveckling, ca 12 mkr per kvartal, flyttats från raden för kostnader för sålda programvarulicenser till raden för produktutvecklingskostnader. Den andra anpassningen innebär att avskrivningstiden för den del av produktutvecklingen som balanseras fr.o.m ändras från tre till fem år, vilket medför att de redovisade kostnaderna minskat med ca 1,5 mkr under tredje kvartalet och med ca 3,5 mkr under årets första nio månader. Tredje kvartalet 2002 Det tredje kvartalet är regelmässigt det svagaste kvartalet för IBS, främst på grund av semestrar. Under tredje kvartalet minskade intäkterna med 11% jämfört med motsvarande period föregående år. De olika intäktsslagen fördelade sig enligt nedan: Programvaror: 95 (96) mkr, 0% Konsulttjänster: 278 (315) mkr, -12% Hårdvara och övrigt: 130 (156) mkr, -17%. Januari-september 2002 Under de första nio månaderna var omsättningen oförändrad jämfört med samma period föregående år, (1 782) mkr. Omsättningen för de olika intäktsslagen fördelade sig enligt följande: Programvaror: 351 (338) mkr, +4% Konsulttjänster: 990 (1 030) mkr, -4% Hårdvara och övrigt: 441 (414) mkr, +6% Jämförbart rörelseresultat för årets första nio månader uppgår till -104 (-107) mkr. Därtill kommer poster av engångskaraktär med -113 (0) mkr. Periodens resultat per aktie uppgick till -2,83 (-1,30) kr. Programvaror IBS har ett konkurrenskraftigt utbud av programvaror och tjänster för sin målgrupp, som främst utgörs av medelstora och större företag inom utvalda branscher. Företagets nya version (Release 5) av affärssystemet ASW har fått ett positivt mottagande av existerande och nya kunder. IBS Pharma, som är den specialversion av ASW riktad till den expansiva marknaden för läkemedelsdistributörer, har också haft ett gott mottagande med många nya upphandlingsprojekt som följd. Den nya programvaran Virtual Enterprise, som integrerar och koordinerar olika affärssystem, har fått stor uppmärksamhet, och samarbetet med IBM Global Services har ytterligare förstärkts. I en svag marknad ökade IBS programvarufaktureringen med 4% under årets första nio månader, medan den totala marknaden

3 bedöms ha minskat väsentligt. IBS har idag ett stort antal pågående kundprojekt gällande upphandling av affärssystem. På grund av det rådande konjunkturläget har upphandlingstiden för utvärdering och val av nya affärssystem dock i många fall förlängts. Företagsledningarna är idag i betydligt högre grad involverade i upphandlingar av nya affärssystem, något som framöver bedöms gynna IBS, vars programvaror har stark funktionalitet för ledningsinformation. IBS introducerar ett nytt förstärkt koncept för att hjälpa företagsledningar att identifiera och mäta uppnådda värden och räntabilitet på gjorda IT-investeringar. IBS kommer också att fortsätta satsningar på utvalda marknadssegment, däribland läkemedelsdistribution, elektronik, konsumentkapitalvaror, fordonsindustri, livsmedel och komponentindustri. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier har begränsats och uppgick under årets första nio månader till 26 (33) mkr. Balansering av utvecklingskostnader för produkter som kommer att lanseras inom tolv månader har under kvartalet understigit avskrivningar med -6 (12) mkr. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till 54 (9) mkr, framför allt tack vare en minskning av kundfordringarna. Periodens skattepost i resultaträkningen om -4 (6) mkr består av -3 (-4) mkr aktuell skatt och -1 (10) mkr uppskjuten skatt. Betald skatt uppgår till 14 (23) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per 30 september till 173 (184) mkr. Härtill kommer outnyttjade checkräkningskreditlöften om 66 (57) mkr. Korta tillgångar uppgick till 109% (132%) av korta skulder. Koncernens egna kapital uppgick per 30 september till 487 (697) mkr och soliditeten till 35% (45%). lösenpris av 65 kr/aktie. Efter full utspädning skulle således antalet aktier uppgå till 89,6 miljoner. Framtidsutsikter Även om marknaden är svag, investerar medelstora och större företag idag betydande belopp i att förbättra sina informationssystem. Många företagsledningar är missnöjda med sina nuvarande IT-systems bristande stöd för de affärsmässiga målen och möjligheterna att mäta lönsamhet och avkastning på gjorda IT-investeringar. IBS ser stora möjligheter i denna marknad. Vi har konkurrenskraftiga programvaror och tjänster för att hjälpa företag att öka lönsamheten. I rapporten från det andra kvartalet angavs att helårsprognosen för rörelsemarginalen skulle ligga i intervallet +/- 1% om marknadsläget inte försämrades ytterligare. Helårsprognosen för rörelsemarginalen, före kostnader av engångskaraktär, ändras nu från +/-1% till -2%, dvs. från +/- 25 mkr till ca 50 mkr. Under förutsättning att inga väsentliga försämringar av den redan svaga marknaden sker, bedöms koncernens minskade kostnadsnivå, tillsammans med konkurrenskraftiga lösningar, ge ett positivt resultat Informationsplan Bokslutskommuniké för helåret 2002 publiceras den 23 januari Solna den 17 oktober 2002 Magnus Wastenson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller centralt utvecklade programvaror samt koncerngemensamma tjänster. Moderbolagets nettoomsättning under de första nio månaderna uppgick till 131 (112) mkr och resultatet efter finansiella poster var -13 (-11) mkr. Personal Antalet medarbetare per den 30 september uppgick till personer, en minskning under kvartalet med 66. Det genomsnittliga antalet anställda under de tre första kvartalen var (2 295), en minskning med 96 personer. IBS-aktien Aktiekursen per 30 september var 3,80 kr/aktie, vilket innebär en minskning med 78% sedan årsskiftet. Totalt antal utestående aktier per den 30 september uppgår till 79,6 miljoner. IBS har härutöver två utestående teckningsoptionsprogram, 98/02 om 5 miljoner optioner till ett lösenpris av 40,60 kr/aktie och 00/04 om 5 miljoner optioner till ett Denna delårsrapport har inte blivit föremål för granskning av bolagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Magnus Wastenson tel , eller Finansdirektör Per-Arne Sendrén tel ,

4 Koncernens resultaträkning mkr / /01 Senaste juli-sep juli-sep % jan-sep jan-sep % månader helår Intäkter Programvarulicenser % % Konsulttjänster % % Hårdvaru- och övriga intäkter % % Nettoomsättning % % Kostnad för sålda varor och tjänster Programvarulicenser % % Konsulttjänster % % Hårdvaru- och övriga kostnader % % Total kostnad för sålda varor och tjänster % % Bruttoresultat % % Produktutvecklingskostnader % % Försäljnings- och marknadsföringskostnader % % Administrativa kostnader % % Poster av engångskaraktär Totala rörelsekostnader % % Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetens andel, netto Periodens resultat Periodens resultat per aktie Periodens resultat per aktie efter full utspädning * Genomsnittligt antal aktier (k) Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning (k) * Utspädning tillåts ej minska förlusten per aktie Nettoomsättning per kvartal Kassaflöde från den löpande verksamheten mkr mkr Kv Kv Kv Kv jan-mars jan-juni jan-sep jan-dec

5 Koncernens balansräkning mkr sep 30 sep 31 dec sep 30 sep 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för produktutveckling Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella leasingavtal Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Övriga långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Projekt- och garantireserv Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring av koncernens eget kapital mkr 30 sep 30 sep 31 dec Ingående balans Extern utdelning Nyemission, teckningsoptioner och apportemission Periodens resultat Periodens omräkningsdifferenser Utgående balans Förändring av koncernens ställda säkerheter och ansvarsförbindelser mkr 30 sep 30 juni Förändr. Ställda säkerheter Tillgångar med äganderättsförbehåll Aktier i dotterbolag Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser, övriga Övriga ställda säkerheter och ansvarsförbindelser är oförändrade från juni Omsättning per land / mkr jan-sep jan-sep % helår Sverige % 707 Belgien % 358 Frankrike % 296 Nederländerna % 212 Storbritannien % 224 Finland % 188 Danmark % 144 Portugal % 148 USA % 147 Schweiz % 59 Tyskland % 36 Norge % 41 Australien % 34 Spanien % 29 Brasilien % 14 Polen % 23 Italien % 16 Colombia/Mexiko % 16 Malaysia/ Singapore/ Hong Kong % 12 Elimineringar inkl. moderbolaget Totalt % 2 624

6 Koncernens kassaflödesanalys mkr Senaste juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep månader helår Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Varulager Rörelsefordringar Rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förändring, immateriella anläggningstillgångar Förändring, materiella anläggningstillgångar Förändring, finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoförändring av lån Utbetald utdelning till minoritet Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal och data per aktie Senaste Nyckeltal juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep månader helår Genomsnittligt antal anställda Nettoomsättning per anställd (k) Förädlingsvärde per anställd (k) Förädlingsvärde per anst. exkl. poster av engångskaraktär Rörelsemarginal % Rörelsemarginal exkl. poster av engångskaraktär Kapitalomsättningshastighet (ggr) Avkastning på totalt kapital % Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital % Andel riskbärande kapital % Likviditet % Soliditet % Räntetäckningsgrad (ggr) Genomsnittlig kredittid (dgr) Nyckeltal per aktie Periodens resultat Periodens resultat efter full utspädning* Justerat eget kapital Justerat eget kapital efter full utspädning Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten efter full utspädning Aktiedata Genomsnittligt antal aktier (k) Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning (k) Totalt antal aktier (k) Totalt antal teckningsoptioner (k) * Utspädning tillåts ej minska förlusten per aktie

7 Analyser Analys av omsättningsökningen mellan åren Kvartal 3 Jan-sep 02/01 01/00 00/99 02/01 01/00 00/99 Volymtillväxt (medeltal anställda) -4% -7% 1% -4% -6% 13% Förvärv under året 0% 4% 4% 0% 6% 3% Pris- och effektivitetsförändring -5% 18% -18% 4% 6% -22% Internt påverkad tillväxt -9% 15% -13% 0% 6% -6% Valutakurspåverkan -2% 11% 0% 0% 8% -2% Total tillväxttakt -11% 26% -13% 0% 14% -8% Resultat efter finansiella poster per region (mkr) Sverige Övriga Europa Resten av världen Moderbolaget inkl. koncernjusteringar Totalt Bruttoresultat per intäktsslag (mkr) Programvarulicenser Konsulttjänster Hårdvaru- och övriga intäkter Totalt Bruttomarginal per intäktsslag Programvarulicenser 88% 79% 81% 88% 83% 85% Konsulttjänster 15% 23% 19% 19% 22% 20% Hårdvaru- och övriga intäkter 21% 18% 26% 20% 21% 26% Totalt 30% 31% 32% 33% 33% 33% Intäktsslag i % av omsättningen Programvarulicenser 19% 17% 18% 20% 19% 17% Konsulttjänster 55% 56% 60% 55% 58% 61% Hårdvaru- och övriga intäkter 26% 27% 22% 25% 23% 22% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rörelsekostnader i % av omsättningen Produktutvecklingskostnader 11% 8% 10% 11% 9% 9% Försäljnings- och marknadsföringskostnader 18% 15% 19% 15% 16% 16% Administrativa kostnader 13% 15% 14% 13% 14% 14% Poster av engångskaraktär 19% - - 6% - - Totalt 61% 38% 43% 45% 39% 39% Avskrivningar (mkr) Goodwill Balanserade utgifter för produktutveckling Inventarier och finansiella leasingavtal Totalt Resultat per kvartal mkr Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Programvarulicenser Nettoomsättning Rörelseresultat ** Resultat efter finansiella poster * * Justerat för jämförelsestörande poster ** Inklusive poster av engångskaraktär -97,2 mkr

8 herlin widerberg IBS i korthet IBS är en av världens största leverantörer av affärssystem och konsulttjänster. Vi är världsledande på integrerade IT-lösningar för företag med fokus på distribution och supply chain management. I och med att våra programvaror är både skalbara och flexibla, kan våra kunders verksamhet växa utan begränsningar. Bland våra kunder återfinns välkända företag som ABB, Cartier, CIBA Vision, Galexis, General Electric, Honda, Maxell, Mitsubishi, Miele, Pioneer och Volvo. Mer än stora och medelstora företag i över 40 länder har valt IT-lösningar från IBS. Våra programvaror är webbanpassade och täcker samverkande försäljning och inköp, orderhantering, supply chain management, efterfrågestyrd tillverkning, lagerhantering och lagerstyrning, samt service. Integrerade verktyg för affärsanalys och ekonomistyrning underlättar för våra kunder att maximera lönsamheten och att fokusera på kritiska framgångsfaktorer. Snabb och effektiv implementering innebär att våra kunder kan få hög avkastning på sina investeringar. Vår nya generation programvaror, Virtual Enterprise, erbjuder nya möjligheter för komplexa organisationer att agera som en enda enhet gentemot marknaden, oavsett bolagsform, IT-infrastruktur eller geografiska gränser. Under 25 år har vårt globala nätverk av dotterbolag och affärspartners tillhandahållit programvaror, IT-utrustning och konsulttjänster för våra kunder. AMR Research rankar IBS som den världsledande leverantören av lösningar för s.k. supply chain execution. IBS AB, Box 1350, Solna. Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, Solna Tel: Dotterbolag och affärspartners: Australien, Belgien, Brasilien, Colombia, Danmark, Filippinerna, Finland, Frankrike, Holland, Hongkong, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Malaysia, Mexiko, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA

Delårsrapport Januari-mars 2006

Delårsrapport Januari-mars 2006 Delårsrapport Januari-mars 2006 Fortsatt förbättrad lönsamhet Nettoomsättning 562 mkr (551). Resultat efter skatt 10 mkr (578). Vinst per aktie 0.13 kr (7.26). Resultat efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i tredje kvartalet minskade med 14% till 152 MSEK. Niomånadersomsättningen minskade med 24% till 520 MSEK. Rörelsekostnaderna

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

2002 IBS ÅRSREDOVISNING

2002 IBS ÅRSREDOVISNING årsredovisning 2002 Bolagsstämma Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma måndagen den 12 maj 2003, klockan 18.00, på Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman För rätt

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 34 procent till 25 (38)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Delårsrapport, januari-mars 2012

Delårsrapport, januari-mars 2012 Delårsrapport, januari-mars 212 Omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Enea har uppvisat tillväxt samt förbättrad lönsamhet under de senaste kvartalen. Verksamheten renodlades i och med avyttringen

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013 Delårsrapport Tredje kvartalet 1 januari - 30 september Kalender Bokslutskommuniké jan-dec 20 februari 2014 Årsredovisning 21 mars 2014 Delårsrapport jan-mar 2014 29 april 2014 Delårsrapport jan-jun 2014

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Intrum Justitia AB (publ) Stockholm den 17 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Resultat per aktie förbättrades till 2,36 SEK ( 2,12). Nettoresultatet för året ökade till 200,4 MSEK ( 180,2). Koncernens

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer