Kvalitetsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2013"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Kulturskolan Luleå Ansvarig verksamhetschef: Joakim Hellgren 1

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdraget Sammanfattning av läsåret Ledning och organisation Verksamhetsstöd Åtgärder under läsåret Kompetensutveckling för Kulturskolans lärare Process Projekt Projektsammanställning Valbara ämneskurser Musik Bild Dans Media Musikterapi Orkestrar, ensembler, teatergrupper, dansgrupper och bildgrupper Föreställningar, konserter och arrangemang Kulturinköp Kompetensutveckling för personal inom för- grund- och gymnasieskola Verksamhetsförlagd utbildning Resultat Flygande mattan Klassens egen låtbok Bleckblås och CD-inspelningsprojekt i Bensbyn Utanför ramarna Statistik Sammanfattning och analys Utvecklingsområden läsåret

3 1.1 Uppdraget Avsiktsförklaring Luleå Kulturskola November 2009 Kommunfullmäktige beslutade om ett långsiktigt säkerställande av volym och verksamhet vid Luleå Kulturskola. Beslutet omfattar budget- och planperiod, , med möjlighet till förlängning. Beslutet tar sin utgångspunkt i 2009-års verksamhetsnivå vad gäller budgetram och antal tjänster. Luleå Kulturskola är en strategisk satsning för Luleå Kommun och strävar efter att vara en föregångare för utveckling av kulturskoleverksamhet i landet. Ett långsiktigt säkerställande av verksamheten bidrar till kommunens attraktionskraft och tillväxt. Kulturskolan fungerar som motor och viktig länk i regionala satsningar för barn och ungdom, såväl inom kultur som inom utbildning. Luleå Kulturskola erbjuder meningsfulla sammanhang och berikar kulturlivet i Luleå Kommun. Detta är en bidragande faktor till ökad livskvalitet för Luleå Kommuns innevånare och ett öppet och kreativt samhälle som präglas av tolerans och fördomsfrihet. Luleå Kulturskola verkar för att alla barn och ungdomar i Luleå Kommun ska få ta del av och delta i kulturell verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor och utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande. Kulturskolans uppdrag Kulturskolans uppdrag är brett och skall ses ur såväl ett lärande som ett kulturellt perspektiv. Kulturskolans målgrupp är bred och omfattar Luleås alla elever i för-, grund, sär- och gymnasieskolan. Kulturskolans utbud innefattar de estetiska uttrycken: musik, dans, drama/teater samt bildkonst/media. Kulturskolans verksamhet är avgiftsfri för alla elever. Kulturskolans verksamhet bedrivs, huvudsakligen, i skolan på dagtid. Kulturskolan samverkar med andra aktörer i syfte att synliggöra barn och unga och att ge en positiv bild av skolan i Luleå. 3

4 Kulturskolan bidrar till ökad måluppfyllelse genom att: använda estetiska ämnen för att skapa delaktighet och sammanhang, där barns och ungas rätt att uttrycka sig prioriteras. erbjuda färdighetsträning och fördjupning inom de olika estetiska uttrycksformerna i syfte att främja individens identitetsskapande och lärande. befrämja lärandet genom att stödja kreativt skapande arbetsformer som en naturlig del i skolvardagen. verka för ökad pedagogisk dokumentation och bidra till fortsatt utvecklingsarbete genom att arbeta forskningsanknutet. 1.2 Sammanfattning av läsåret Kulturskolans verksamhet Luleå Kulturskola har 43 pedagoger, skolassistent (tom ), instrumenttekniker, produktionsassistent och chef. Alla samverkar, i olika verksamheter och arbetslag, för att möta barn och ungdomars behov att uttrycka sig genom de estetiska uttrycken. Verksamheten är baserad på flera delar: Valbara ämneskurser är den frivilliga undervisningen i musik, bild, drama, dans som barn och ungdomar själva kan välja att delta i. Undervisningen sker i mindre grupper och individuellt vanligtvis under skoldagen då de kan gå ifrån annan undervisning men även på fritiden. I den frivilliga verksamheten har det deltagit ca 1700 elever från kommunens alla skolformer och skolområden. Då barnet väljer detta själv bidrar verksamheten till ett medskapande förhållningssätt där eleven, som skolans värdegrund säger, kan finna sin unika egenart. Kultur i Skolan. En verksamhet där Kulturskolans olika arbetslag möter ca 7000 barn i samarbete och dialog med respektive skola. Arbetet bedrivs med utgångspunkt från skolans värdegrund och läroplanens mål - på så sätt bidrar projekten till ökad måluppfyllelse. Enligt BUN:s verksamhetsplan är en lustfylld miljö för lärande en framgångsfaktor för skolorna. Man har även ett mål att eleverna ska utveckla sin entreprenöriella förmåga vilket de estetiska lärprocesserna i denna typ av projekt kan bidra till. Orkester och ensemble. Många av de som deltar i de valbara kurserna är även med i någon form av ensemble eller orkester en verksamhet som är ett viktigt inslag i Luleås kulturliv. Vi ser samspelet och lärandet tillsammans som en viktig del i de estetiska uttrycken - för delaktighet och gemenskap. 4

5 Kulturinköp. Minst 5000 barn får uppleva professionella konserter och dansföreställningar som Kulturskolans kulturinköpare köper in och bjuder in till. Förutom detta har Kulturskolan medverkat i, eller arrangerat, utbildning, konserter, föreställningar och konferenser. 1.3 Ledning och organisation Organisation för Kulturskolan Organisationen på Kulturskolan bygger på ett ledarskap fördelat på de olika rollerna; verksamhetschef, ledningsgrupp, verksamhetsstöd, arbetslag, ämneslag och uppdragsansvariga. Kulturskolans 43 pedagoger är indelade i fem arbetslag. Fyra av arbetslagen är geografiska med ansvar för varsitt område i kommunen. Det femte arbetslaget tar i huvudsak emot elever i Kulturskolans lokaler men åker även ut till skolor med hela kommunen som arbetsområde. Inom varje geografiskt arbetslag har enskilda pedagoger ansvar för en eller flera hemskolor. Det är Kulturskolans kontaktperson för respektive skola som ansvarar för kontakt med skolans personal, rektor och föräldrar. Kulturskolans personal är även indelad i ämnesvisa arbetslag som möts några gånger per år. Dessa ingår även i regionala nätverk för fortbildning med övriga kulturskolor i Norrbotten. Kulturskolans lokaler är placerade i Kvarteret Midskogs, Bergviken. Där finns arbetsrum för lärare, danssal, dramasal, bildateljé, orkestersal samt olika lektionsrum. Lokalerna är speciellt anpassade för verksamheten med avseende på akustik och olika golvtyper. Verksamhetschef Pedagogisk ledare Chef Ledningsgrupp (lgr) verksamhetschef och lagledare Skapar/samordnar en organisation som stödjer utvecklingsarbetet i Kulturskolan och ansvarar för gemensamma verksamhetsfrågor för hela Kulturskolan. Grupper och mötesorganisation Leder och planerar planeringsdagar Värdegrundsfrågor- förhållningssätt Deltar i personalträffar 5

6 1.3.1 Verksamhetsstöd Kulturskolan verksamhetsstöd bestod under läsåret av produktionsassistent, instrumenttekniker och fram till 31/ en skolassistent. Produktionsassistent Produktionsassistenten ansvarar för all kostym och rekvisita som används i Kulturskolans föreställningar och projekt. Produktionsassistenten arbetar i Syateljén och fungerar som stöd, rådgivare och inspiratör för Kulturskolans lärare och elever inför föreställningar. Med ny teknik och nya språk blandas olika uttryck då scenbilden blir en allt viktigare del i föreställningar som produceras idag. Många vill förstärka sitt uttryck genom att arbeta med de visuella delarna. Exempel på arbetsuppgifter Instrumenttekniker En väl fungerande instrumentpark är en grundförutsättning för att kunna bedriva spelundervisning i olika instrument. Detta gäller även övrig teknik som kopplas till vår undervisning. Vår instrumenttekniker byter slitagedelar, justerar, installerar, uppgraderar, reparerar och rengör. Ett fräscht och ändamålsenligt justerat instrument håller längre och är både roligare och lättare att lära sig spela på. Instrumentteknikern ser också till att det finns fungerande instrument ute på skolorna och har en viktig roll i uthyrningen av instrument till spelande elever. Han deltog under läsåret i en översyn av instrumentuthyrningsorganisationen som resulterade i en rad rutinförbättringar. Vårt administrativa system för registrering av instrument/inventarier och fakturering av instrumenthyror byttes ut under Problem i konverteringsprocessen medförde att vår instrumenttekniker på manuell väg fick överföra aktuella data till det nya systemet. Som inköpsansvarig för instrument, reservdelar, verktyg och tillbehör är vår instrumenttekniker en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet gällande rutiner för inköp och omhändertagande av nyanskaffningar. På marknaden finns ett stort utbud av musikrelaterad kringutrustning och elektriska/akustiska instrument av mycket skiftande kvalitet. Med sin gedigna produktkännedom kan denne sålla bort produkter av låg kvalité i förhållande till kostnad och göra behovsanpassade inköp. 6

7 1.4 Åtgärder under läsåret Ny hemsida för ökad tillgänglighet och information till elever och föräldrar. Åtgärdat september Instrumentuthyrning fortsatt arbete av rutiner för instrumentuthyrning. Åtgärdat december 2012 Viljeinriktning förskola formulering av text för utvidgat arbete inom förskola på uppdrag av Barn- och Utbildningsförvaltningen. Åtgärdat december 2012 Avsiktsförklaring I samråd med kommunalråden och barn- och utbildningsnämndens ordförande formulera en ny avsiktsförklaring gällande perioden Åtgärdat maj 2013 Notbiblioteket - införande av nytt registreringssystem samt upprustning av lokalen och förvaring. Pågående arbete Miljöarbete - iordningsställande av källsortering mm. Åtgärdat juni 2013 Ämneskurser beskrivning, kursplaner och utvärderingar av denna verksamhet. Ej åtgärdat Skapande skola utveckling av samverkan mellan Skapande skola-projekt och Kulturskolan. Ett större projekt där alla 7-9-klasser bjöds in var föreställningen Unga och internet. Denna föreställning var mycket uppskattad. Påbörjat februari Kompetensutveckling för Kulturskolans lärare Fortbildning i piano, 7.5 hp, i ackompanjemang med inriktning mot pop-rockkomp. Svenska stråklärarförbundets stråkdagar i Malmö, januari Olika seminarier om stråkundervisning. Distanskurs i Visuell kommunikation 7.5 hp. Januari januari Music Teacher Big Band (MTBB) är en storbandskurs som genomförs ungefär vart annat år. Norrbottensmusiken står som värd med Norrbotten Big Bands musiker samt en repetitör som inspiratör. Pianonätverk Pianolärare träffades under en dag i Kiruna med workshop i King of piano, en webbaserad pianoskola. Fortbildningsdag okt -12 med Stråknätverket Norrbotten/Västerbotten. Gästföreläsare: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, lektor i violinmetodik KMH Stockholm. Flöjtfrossa - Föreläsningar och konserter samt eget spel tillsammans med Blåsarsymfonikerna på Musikaliska Akademien i Stockholm T.I.E Theater in education - Kurs med workshops med Chris Cooper från Big Brum. 2 ½ dag. 7

8 Pedagogiska nätverket - Föreläsning IT och multimedia i förskolan mm. Landstingshuset Luleå Regionträff med dansnätverket - Workshop med Titta Court i skinnerteknik. Halv dag i Kiruna. Umeå Folklorefestival - Kurs i folklig dans på scen. Två dagar Kalottspillen Kurs med Terje Fosshaug om barn med funktionshinder. En dag. Fotomässa i Stockholm med bl a ateljéfotografering RFSL Regnbågsdag. Utbildning i HBTQ frågor. En dag Gitarrclinic med Jimmy Wallsten, Uppsala gitarrfestival, Gitarrkurs 7.5 hp för Tilman Hoppstock. Fortbildning för instrumentallärare 7.5 hp i trummor Fortbildning för instrumentallärare 7.5 hp i sång Handledarmetodik Från Vygotsky till handledarsamtal, kurs i Göteborg Didaktisk handledning av Ulla Viklund Musikdata 7.5 hp Micro Marc-utbildning utbildning i datasystem för notbibliotek Metodik i Fransk dans i skolan Kulturskolan2013 SMoK-konferens i Umeå Kulturskolans chef och ledningsgrupp deltog i konferensen som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK). Den är en del i deras pågående projekt med syfte att formulera vilken roll musik- och kulturskolan landets största barn- och ungdomskultursatsning kommer att ha år Övergripande tema var En kulturskola för alla men här fanns också valbara spår utifrån SMoKs utvecklingsprojekt inom Barn och ungas inflytande och delaktighet, Jämställdhet och Samverkan. Vi valde att under dagen koncentrera oss på spåret Kulturskola på lika villkor som fokuserade på genus och jämställdhet. Följande intressanta gästföreläsare deltog: Karin Kjellberg, ASTRID-Dialogen: Jämställdhet, genus och normkritik Josef Eriksson, IMPRA och Sundsvalls kulturskola: Genusneutral musikundervisning Åsa Johnsén, Riksorganisationen Popkollo: Popkollo varför musikläger för bara tjejer? Anna Lundqvist, IMPRA och Trollhättans kulturskola: Alla vill se en skillnad men inget händer. 8

9 Under har dessutom följande gemensamma aktiviteter genomförts - 9

10 2.1 Projekt Alla pedagoger på Kulturskolan jobbar med projekt på kommunens skolor. Inom denna arbetsform har vi möjlighet att arbeta med olika elevgrupper under tidsbestämda perioder. Här kan vi befrämja lärandet genom att använda kreativt skapande arbetsformer som en naturlig del i skolvardagen. Inför varje projekt görs en projektbeskrivning som beskriver vilka moment som ingår och vilka mål i LGR 11 som dessa kopplar till. Vi formar våra projekt utifrån kunskapen om att inlärning sker på olika sätt, att man lär sig bäst med alla sinnen aktiverade och i sammanhang som berör. Att lust och glädje underlättar för inlärning och gruppen är viktig i lärandet. Idéer till projekt kommer till i samarbete med pedagogerna på skolorna eller ett erbjudande från Kulturskolan. Klassens undervisande lärare deltar alltid genom hela projektet. Målet med projektet kan vara att: 2.2 Projektsammanställning Projekt med stjärna finns närmare beskrivet under rubriken Resultat FÖRSKOLA Bilden i förskolan Målet med projektet är att öka vårt samarbete och inspirera och fortbilda pedagoger till skapande arbete med barnen på förskolorna. Inom projektet erbjuder vi en rad olika aktiviteter för de yngre barnen och deras pedagoger. Flygande mattan på Sundets förskola Med musik och dans hjälpte vi, tillsammans med barnen, djur från olika länder (som barnen kommer if rån) som hamnat i knipa. Bygg och konstruktion/flygande mattan Då förskolegrupper från Hedskolan var på besök på Kulturskolan, i samband med projektet Flygande mattan, jobbade vi parallellt med bygg och konstruktion av återvinningsmaterial i Kulturskolans bildateljé. Förskolebarnen skapade reskamrater, farkoster och resväskor med innehåll för fantasiresor ut i världen. GRUNDSKOLA Musikkryss med blås Instrumentkännedom med musikkryss. 10

11 Klassens egen låtbok Ett musikprojekt kopplat till mål i Lgr 11 med fokus på musikens byggstenar och musikteori där eleverna i årskurs 5 och 6 har skapat egna melodier som sammanställts i en bok. Star Wars ett språkprojekt Ett projekt som genomfördes i samarbete med Hedskolans specialpedagog. Målgruppen var ca 15 barn i åldern F-3 i behov av att stärka tal och språk. Genom att utgå från stavelser och rytmer fick eleverna, gemensamt i grupp, skapa en egen rap. Projektet ingick i ett tema som sträckte sig över hela året. Sång och musik i åk 3 Sång och grundkurs i musik. Hemängsstråk Stråkensemble på skoltid inför Älvsbyturné maj Bleckblås & CD-inspelningsprojekt i Bensbyn Alla elever i åk 4 spelade brassinstrument under ht -12. De jobbade med grundläggande rytmik, komponerade egen låt och spelade in en CD. Jul och Sommar i Rutvik Musik och sång inför skolavslutningen. Saxofonlek i Rutvik Alla elever i åk 3 (23 st) spelade saxofon vt -13. Rytm/melodilek. Prova-på-kurs som förberedelse till instrumentval inför åk 4. Sju elever valde att fortsätta 2013/14. Hornprojekt på Öhemsskolan Alla elever i åk 2 och 3 (28 st) spelade valthorn. Avslutades med konsert ht Musik och rytmik Ett projekt som riktade sig till åk 3 där barnen fick lära sig att gå till musik. Att kunna känna halvnoter, fjärdedelar och åttondelar samt att sjunga tillsammans. På detta sätt tränades både motorik och koordination. Lust och Lärande Ett dansprojekt med fokus på berättande där ledorden är lek, lust, fantasi och skapande. Dansen och arbetet i klassrummet bildar en helhet och blir till ett meningsskapande sammanhang där nya berättelser tar form. Bokstavsjakt på Ormbergsskolan, förskoleklass samt år 1 Tre häxor ska koka sin bokstavssoppa men varje gång har bokstäver försvunnit. Med hjälp av b arnen finner vi åter bokstäverna med musik och dans. Poetry Music Slam, år 5 på Boskataskolan Barnen fick skriva egna poesitexter som de sedan fick framföra för andra elever tillsammans med 11

12 egen komponerad musik. Lucia på Ormbergsskolan Skärgårdstema på Ormbergsskolan, årskurs 2 och 3. Utgångspunkten för projektet var klassernas arbete med närmiljön och Luleå skärgård. Eleverna fick spela gitarr, ukulele, sjunga samt skapa stämningsmusik och danser till skärgårdsord. Tema vatten Med hjälp av olika målningstekniker bygger vi tillsammans upp en berättelse som bearbetar årstiderna och vattnets olika faser tillsammans med barnen. Tema fint och fult Ett projekt i åk 1-3 där vi lyssnar på olika typer av musik och tillsammans skapar en stor gruppmålning. Med hjälp av siktrutor letar vi efter fina och fula bildutsnitt som vi sedan bearbetar vidare. Vad är egentligen fint/ fult? Vi tycker olika och mångfald berikar. Akrylmålning Vi skapar abstrakta bilder genom att undersöka akrylfärgens möjligheter och egenskaper med hjälp av olika färgblandningsövningar. Bilderna bearbetas vidare och vi förvandlar dem till föreställande motiv. Bild och formtema Ett tema för åk 3 där eleverna får fördjupa sig i olika tekniker för bild och formskapande. Vi arbetar med keramik, gips, foto. Barnen får bland annat göra egna keramikmuggar, titta på konst och göra parafraser. Bild och forminspiration Barnen i förskoleklassen får bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker och byggbara material. Byggandet fungerar som inspiration för vidare arbete i förskolans ordinarie verksamhet. Vårfåglar Barnen i åk F-2 har lärt sig om olika vårfåglar som de sedan bygger i 3D med hjälp av olika material. Adventskalendern Med bas i skön- och facklitteratur för barn gjorde elever i åk 3 gjorde adventskalenderluckor i form av miljöer som illustrerade all världens fester. Här har vi bl.a. jobbat med det svenska samhällets internationalisering. Kalendern visades i Kulturens hus under december och januari månad. Ett samarbete med Barnbiblioteket. På Bellas bakgård En scenisk storsjungssaga riktat till alla förskoleklasser i Luleå Kommun där vi leker med rösten, rytmen och rörelsen. 12

13 Till Vildingarnas Land En musik-och danssaga för åk 1 i Luleå kommun. I dansen och musiken får barnen utforska och gestalta olika känslor och skeenden i sagan. Animationsverkstad för åk 4-6 Eleverna gör leranimationer med hjälp av dator. Här jobbar vi med delar ur det centrala innehållet för bild och svenska ämnen för åk 4-6, bl a fotografering och filmande samt redigering i datorprogram samt skapande där ord, bild och ljud samspelar. Utanför ramarna För åk 2 och 3. Målet med projektet var att väcka intresse hos barnen för konst och det kulturarv som kända konstverk bär samt att inspirera till eget skapande. Vi bjöd in eleverna till ett hemligt konstarkiv där personer i målningarna klev ut ur ramarna och berättade sin historia och om hur de hamnat i tavlan. Eleverna uppmanades att skicka i egna konstverk till ett digitalt konstarkiv som vi på Kulturskolan skapade. Djursjukhuset Vi vill ta med leken in i skapandet och vi vill uppmuntra till fortsatt lek och berättande i bildskapande och muntlig form. Här får barnen ta ansvar och ta hand om hjälplösa djur som är skadade och samtidigt lära känna leran som skapande material. Hur skall vi vara mot varandra och vad kan hända om jag lämnar en trasig flaska i skogen? Projektet erbjuds också i förskolan. Oj, vilket ös, elden är lös En brand- och olycksfallsutbildning i form av en musikteaterföreställning för alla i årskurs två. Barnen får på ett fantasifullt och lustfyllt sätt kunskap om vad som kan hända med eld och hur man ska agera för att rädda liv när faran är framme. Forumteater Med hjälp av forumteater har vi arbetat utifrån temat Jag duger som jag är. Värdegrundsfrågorna har legat till grund för arbetet i denna mellanstadieklass. Att bli respekterad för den man är. Att våga säja vad man tycker. Att få vara med i gemenskapen. HBTQ ur ett historiskt perspektiv En temadag för årskurs 9 med syfte att öka förståelsen och kunskapen om könstillhörighet utifrån diskrimineringsgrunderna. Projektet har varit ett samarbete mellan Luleå Kulturskola och Hägnans friluftsmuseum där vi valt att belysa ämnet ur ett historiskt perspektiv. Dans i skolan Barn från förskola till åk 9 dansar folklig dans ur ett internationellt perspektiv. 4R Rösten, rytmen, rörelsen och rummet. Helårsprojekt med musik, dans och drama på Hedskolan. 13

14 GYMNASIET Samhällsprogram med beteendevetenskaplig inriktning Sociala koder, grupptillhörighet och grupptryck, kommunikation och kroppsspråk, attityder och status. Med hjälp av drama har eleverna undersökt och gestaltat ovanstående begrepp 2.3 Valbara ämneskurser I Kulturskolans uppdrag ingår det att erbjuda Luleås barn och unga färdighetsträning och fördjupning i estetiska ämnen. Kulturskolans lärare arbetar till stor del ambulerande och möter elever, lärare och personal i skolan i huvudsak på dagtid. Detta ger eleverna ett sammanhang där de kan använda sina färdigheter och växa i sin dagliga miljö. Att uttrycka sig med olika konstarter är en viktig pusselbit för barns utveckling av identitet och självkänsla. Eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i estetiska sammanhang, genom att musicera, sjunga, dansa, måla, spela teater eller att komponera musik på dator. Eleverna får i de valbara ämneskurserna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över de estetiska uttrycken. Elevernas erfarenheter av ämnena musik, bild, dans, drama och media ska utmanas och fördjupas i mötet med andra estetiska och kulturella erfarenheter. På Luleå Kulturskolas hemsida (www.luleakulturskola.com) kan man se vilket utbud vi erbjuder på respektive skola Musik Kulturskolans musikundervisning bedrivs i huvudsak dagtid ute på kommunens skolor. Utbudet ser olika ut på varje skola beroende på tillgång på lokaler, resurser m.m. Undervisningen sker oftast kontinuerligt, individuellt eller i mindre grupp. Den kan också ske i längre instrument- och skolprojekt. Ämneskurserna bidrar till elevernas måluppfyllelse i ämnet musik enligt LGR 11: Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras., LGR 11 I ämnet musik finns följande utbud oboe klarinett saxofon Träblåsinstrument blockflöjt tvärflöjt 14

15 Bleckblåsinstrument trumpet valthorn trombon tuba baryton Stråkinstrument fiol altfiol cello kontrabas Tangentinstrument piano/keyboard dragspel/ackordion Stränginstrument gitarr elgitarr elbas Sång Trumset/slagverk Komposition/arrangering/digitala verktyg En viktig del i musikundervisningen är att den ska ge möjligheter till samspel. Kulturskolans breda verksamhet gör att barnen kan välja på att spela i orkestrar samt att delta i flertalet ensembler. En närmare inblick i orkester- och ensembleverksamhet beskrivs i ett annat kapitel i kvalitetsrapporten Bild Bilden är ett av våra språk som vi använder oss av för att lära, berätta, förstå, känna och fantisera. Vi vill ge inspiration till bildskapande i skolans dagliga verksamhet. Vi jobbar inte med fint eller fult, bra eller dåligt utan vi låter forskandet, lusten och leken styra. Upplevelsen är lika viktig som resultatet och alla ska få synas och vi är nyfikna på varandra. På bildverkstaden erbjuder vi fördjupning i bildämnet. Vi jobbar både med gruppövningar och individuellt skapande och samtalar om andras och egna bilder. Eleverna får själva vara med och planera innehållet som är brett och består av övningar i olika två- och tredimensionella tekniker och med digitala verktyg Dans Traditionen att träffas och dansa tillsammans är en del av vårt kulturarv. Vi vill föra kunskaperna vidare och ge barn och ungdomar tillgång till detta sätt att mötas. Vi jobbar med allt ifrån långdanser till bugg, foxtrot, den folkliga dansens historia och andra länders musik och danstraditioner. Vi integrerar gärna vårt arbete med dansen i den dagliga undervisningen. I arbetet förmedlar vi ett demokratiskt arbetssätt där eleven är med i processen. Vi erbjuder sammanhang där eleven synliggörs i små och större föreställningar. Vår målgrupp är elever från förskoleklass till åk sex. Genom dansen som uttrycksform vill vi ge eleverna verktyg till gestaltning av känslor, tankar och idéer i dans. Arbeta med dans utifrån ett konstnärligt perspektiv med en tro på det kreativa och medskapande barnet där leken och lusten är grunden till skapandet. Målet är att ge eleverna redskap att utforska dansen som ett kommunikationsmedel. 15

16 2.3.4 Drama/teater Den drama- och teaterundervisning som bedrivs dagtid på förskolor och skolor syftar till att utveckla metoder och inspirera till eget skapande och ett kreativt lärande. Genom att arbeta med hela klassen/barngruppen i en gemensam gestaltning vidgas barnens perspektiv, fördjupas frågeställningarna och underlättas möjligheten till att alla barn får uttrycka sina egna tankar. Allt i ett syfte att synliggöra barnens bild av verkligheten med hjälp av fantasin. I en grupp som fungerar på detta plan finns även utrymme för individen att utvecklas. Kopplat till den estetiska verksamheten med barnen handleds personalen i de fall de är intresserade av en fördjupning i vårt förhållningssätt och ämne. Vi integrerar drama och teater i förskolans och skolans dagliga arbete. Teaterverksamheten bedrivs i huvudsak under kvällstid och har som målsättning att förmedla grundbegreppen inom drama/teater, förmedla ett demokratiskt arbetssätt som utgår från gruppens egna behov och önskemål, ge eleverna ett redskap att spegla och reflektera över det samhälle och den verklighet vi lever i. Upptäcka och utveckla den egna kreativiteten Media Media finns inte som ett eget ämne i Kulturskolan men ingår som en naturlig del i övriga ämnen. För dagens barn och ungdomar, från förskola till gymnasiet är det digitala berättandet och digital kommunikation en naturlig del av vardagen. Vi vill verka för att eleverna skall få möjlighet att använda sig av detta uttryck som en naturlig del i lärandeprocessen. Vi möter pedagoger och elever där de står och ger dem möjlighet att utvecklas och lära mer om hur de kan nyttja den teknik som de har tillgång till Musikterapi För barn och ungdomar med glädjebehov Enskilda musikstunder och undervisning i en positiv och accepterande atmosfär. I lokalen, som är rikt utrustad och därför kallas Himmelriket, finns elpiano, gitarr, elgitarr, trumset, elbas och sånganläggning. Intagning sker av elever som är inskrivna i någon av Luleås skolor, från dagis till och med gymnasiet. 2.4 Orkestrar, ensembler, teatergrupper, dansgrupper och bildgrupper Läsåret hade Kulturskolan två stråkorkestrar. Stråkstallet riktar sig till de yngre eleverna som har spelat sitt instrument ca 2-4 år. I Kammarorkestern spelar de äldre eleverna (högstadiet/gymnasiet). Under höstterminen 2012 hade vi även ett orkesterprojekt Nystruket för de elever som spelat 1 år, där de fick en introduktion till orkesterspel. Till vårterminen var de redo att ingå i Stråkstallet. På elevernas önskemål lade vi under året tyngdpunkten på symfonisk musik i båda orkestrarna. Gymnasieeleverna i Kammarorkestern samarbetade med en kör från Estetiska programmet i Boden och uppförde bl a en Bachkantat i Överluleå Kyrka. Vid den konserten fördjupade vi oss i musik från barocken och wienklassicismen. Kammarorkestern medverkade också i Luleå Symfoniorkesters adventskonsert. Stråkstallet gjorde en gemensam konsert tillsammans med blåsorkestern The Music Band i mars. I detta samarbete fick alltså även våra yngre elever uppleva den symfoniska klangen. 16

17 Kammarorkestern fick också en symfonisk dos i mars när de tillsammans med delar av Blåsningen bildade Kulturskolans Symfoniorkester. Vid den produktionen var temat filmmusik och i konserten medverkade även två av våra pianoelever som solister. Stråkstallet stod för årets turnéverksamhet när vi i maj gjorde ett samarbete med stråkelever i Älvsbyn och Arvidsjaur. I februari gjorde också delar ur orkestern en konsert för de äldre på Sundsgården i samband med Fyrens Torsdagscafé. Under den vecka i maj då Kulturskolan arrangerar Kulturskolan på stan ordnade vi konserten En bukett stråkar i Örnäsets Kyrka. Det blev en stråkmusikalisk helafton med orkestrar, ensembler och solister. En värdig avslutning på ett intensivt läsår för Kulturskolans stråkmusikanter! Blåsorkestrar Vid Luleå Kulturskola finns tre olika blåsorkestrar. Medlemmarna är elever från olika skolor runt om i Luleå kommun och sammanlagt medverkar ca 80 elever. Orkestrarna repeterar var för sig en gång i veckan på kvällstid. BlåsSipporna är vår nybörjarorkester. Eleverna är i åldern år. Nästa steg är The Music Band och här deltar elever som spelat några år på sitt instrument och valt att fortsätta med orkesterspel. De flesta är i högstadieåldern. Den tredje nivån i vår orkesterverksamhet är orkestern Blåsningen. Här medverkar elever som kommit lite längre på sitt instrument. Åldern är varierande och det är inte ovanligt att elever som gått ut gymnasiet väljer att fortsätta i orkestern. Under läsåret gav orkestrarna ett antal konserter, var för sig men även tillsammans. För de äldre eleverna anordnades också lägerverksamhet och resor inom och utom länet. En återkommande och populär konsert är Julblåss. Här spelar alla tre orkestrarna tillsammans på Stora scenen på Kulturens hus och alla kommunens elever i årskurs 3 och 4 inbjuds till skolföreställningen. De yngre eleverna i BlåsSipporna samarbetade i februari med en orkester i Piteå. Ett uppskattat arrangemang som avslutades med en gemensam konsert. The Music Bands elever erbjuds varje år att delta i MusT Musik Tillsammans. Det är ett orkesterläger med deltagare från hela Norrbotten. Ett unikt tillfälle för eleverna att musicera tillsammans med andra i en jätteorkester! I november genomfördes lägret i Piteå. Blåsningen ger varje år en konsert tillsammans med orkestrar från Piteå, Boden och Älvsbyn- ett uppskattat samarbete som kallas Fyrkantens Blåsorkester och som pågått i många år. Blåsningen syns och hörs ofta runt om i Luleå, exempelvis vid firandet av Första maj och Sveriges nationaldag och vid kyrkokonserter. I oktober var Blåsningen i Berlin på orkesterresa. Vi orkesterledare vet att vår verksamhet är viktig för elevernas musikaliska utveckling. Dessutom ser vi att det ger ett socialt sammanhang som för vissa elever är livslångt. Luleå Kulturskolas Gitarrensemble Ensemblen består av elever från högstadiet och gymnasiet som har spelat länge och befinner sig på en mycket hög nivå både spelmässigt och gällande notläsning. Repertoaren sträcker sig från barock till modernt, från lättlyssnat till mer krävande musik. Gitarrensemble kan jämföras med stråkensemblen och liksom i stråkensemblen finns det varierande storlekar på instrumenten för att få ett bredare register. Vi spelar oftast i fem stämmor. Ensemblen repeterar en gång i veckan på Kulturskolan. I gitarrensemblen får eleverna tillfälle att öva och utveckla samspel med betoning på bl.a. tempo, dynamik, frasering och musikalisk kommunikation. 17

18 Under läsåret brukar Luleå Kulturskolas Gitarrensemble göra ett flertal konserter - allt från äldreboenden till Kulturens Hus. Tangentensemblen Svart på Vitt På Kulturskolan finns tangentensemblen Svart på Vitt. En ensemble som ger pianoelever möjlighet att spela i orkesterform då vi anser att spel tillsammans är utvecklande både musikaliskt och socialt. Repertoaren är blandad med en del specialskrivna arrangemang av lärare på Kulturskolan. Arrangemangen är gjorda så att elever kan delta från nybörjar- till mer avancerad nivå i samma ensemble. Eleverna rekryteras från olika skolor i Luleå kommun och ensemblen repeterar en gång i veckan. Under läsåret gjorde ensemblen några konserter för föräldrarna samt deltog i Pianostafetten i Kulturens Hus. Kulturskolans teatergrupp Gruppen har arbetat under olika former och med olika mål under fyra år. Under läsåret 2012/2013 har gruppen förutom att arbeta med teaterträning varit aktörer i två olika sagovandringar ute på Hägnans friluftsmuseum. I den ena sagovandringen har de gestaltat en gråtomtefamilj, i den andra sagovandringen agerade de svartalver. Under vårterminen 2013 startades och genomfördes arbetet med föreställningen Häxprocessen som handlar om livet i en liten by på 1600-talet och hur människor påverkades av häxprocesserna. Pjäsen fokuserar på hur kyrkan använde sig av visflickor och visgossar som pekade ut häxor som sedan sattes på bål. Föreställningen spelades såväl inomhus som utomhus i Hägnans historiska miljöer, där publiken fick vandra mellan spelplatserna. Föreställningen spelades under en vecka i maj med årskurs 6 och 7 som målgrupp och publik. Focus Focus är en dansgrupp som består av elever i gymnasieåldern. De dansar modernt med improvisation och komposition och danstränar och repeterar 1-2 ggr i veckan. Gruppen har funnits i flera år och medverkat i olika sammanhang i Kulturskolans verksamhet. Vid flera tillfällen i kreativ process tillsammans med andra dans, sång -och musikelever på Kulturskolan. Under läsåret dansade de Thriller under en nationell kulturkonferens med SKL på Kulturens Hus. De medverkade också i Var det nå t med änglar? En föreställning om längtan att höra till, som hölls i Domkyrkan före jul. Den inbjudna publiken var Luleå kommuns elever i åk 4, 5 och 6 samt pensionärer och allmänheten. Focus deltog också i en manifestation för Dansen i skolan som var ett samarbete i Kulturskolans regionala dansnätverk. Där möttes ca 100 elever och vuxna i en Flashmob i foajén på Kulturens Hus. Flashmoben gick som en stafettpinne med start i Kiruna för att fortsätta i Luleå och slutligen landa i Piteå. Det var ett spännande möte mellan olika åldrar där skolklasser, lärare och Kulturskolans dansgrupper firade och dansade tillsammans. 18

19 Under vårterminen 2013 jobbade Focus fram egna koreografier till Do you wanna dance? en föreställning som gavs på Dansens Dag, 29 april 2013 i samarbete med Kulturskolans dansgrupper Cookies och Elexir. Elexir Elexir är en dansgrupp som består av elever i åldern år. De dansar 1 gång i veckan i Kulturskolans lokaler. Denna dansgrupp uppstod vid ett i ett samarbetsprojekt med deras skola och danslärare från Luleå Kulturskola. Efter avslutat samarbete ville eleverna fördjupa sina kunskaper i dans och började dansa under eftermiddagstid på Kulturskolan. Gruppen arbetar skapande där improvisation och komposition ingår, här blandas olika dansformer som Modern dans och Jazzdans. Under läsåret dansade Elexir med i Flashmoben på Kulturens Hus. De medverkade även i dansföreställningen Do you wanna dance? som uppfördes på Dansens Dag, 29 april Cookies Dansgruppen Cookies består av elever i åldern år. Gruppen träffas 1-2 gånger i veckan och dansar skapande dans med inslag av jazzdans och modern dans. Under det gångna året har de medverkat i följande föreställningar: Thriller på SKL:s nationella kulturkonferens på Kulturens hus Var det nå't med änglar i Domkyrkan Do you wanna dance? under firandet av Dansens Dag på Kulturens hus. De deltog också i en Flashmob på Kulturens hus och på Öppet Hus på Kulturskolan där de agerade tjuvar. Cookies hade också under läsåret ett dansläger på Kulturskolan. Lotusensemblen Ensemblen består av elever i åldern år. Medlemmarna är elever som tidigare genomfört fördjupningskurser i sång, dans och/ eller instrumentalmusik och deltagit i ett flertal tidigare produktioner. Det sceniska berättandet vill genom myten, sagan och poesins kraft föra publiken in i en magisk värld. Detta ställer särskilda krav på alla medverkande såväl dansare, sångare och musiker. Alla uttryck har ett delat berättaransvar på alla nivåer. Under läsåret genomförde gruppen ett större projekt när de arbetade fram föreställningen Hör du mig, ett sceniskt musikpoem som uppfördes på Lillan. Dessutom deltog ensemblen i dansföreställningen Thriller under en nationell kulturkonferens med SKL, på Kulturens hus. Bildverkstad På bildverkstaden erbjuder vi fördjupning i bildämnet. Vi jobbar både med gruppövningar och individuellt skapande och samtalar om andras och egna bilder. Eleverna får själva vara med och planera innehållet som är brett och består av övningar i olika 2- och 3-dimentionella material och med digitala verktyg. Under läsåret hölls sex bildverksgrupper med ca 15 elever per grupp. Grupperna träffades ca 12 ggr per termin och var åldersuppdelade i åk 1-2, 3-4, 5-6 samt en åldersblandad grupp i Råneå. Deltagarna kommer från hela kommunen och håller till i Kulturskolans bildateljé och på Västihällan i Råneå. 19

20 2.5 Föreställningar, konserter och arrangemang Ett av våra mål är att erbjuda meningsfulla sammanhang för våra elever, samtidig som vi berikar kulturlivet i Luleå Kommun. Det är angeläget för oss att skapa arenor där barnen i Luleå blir ett naturligt inslag i Luleås kulturliv. Det kan vara allt från mindre skolföreställningar till större arrangemang för allmänheten och resulterar i att många får ta del av delta i kulturell verksamhet. Dessa arrangemang har genomförts under läsåret:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

År 1-3 År 4-6 År 7-9

År 1-3 År 4-6 År 7-9 MUSIK LGR 11 Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik Övergripande Mål: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2015-2016 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

KULTURSKOLAN VT Glädje & gemenskap. Kunskap & kreativitet. Upplevelse & livslångt lärande. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

KULTURSKOLAN VT Glädje & gemenskap. Kunskap & kreativitet. Upplevelse & livslångt lärande.  BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Glädje & gemenskap Kunskap & kreativitet Upplevelse & livslångt lärande KULTURSKOLAN VT 2017 www.atvidaberg.se BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Välkommen till en mötesplats för musik och skapande i gemenskap

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN - Skolan du längtar till Välkommen till Kulturskolan! Kulturskolan i Katrineholm finns till för alla som drömmer om att kunna spela ett instrument, sjunga,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom sitt ämne Få kunskap

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E:

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E: SE NEDAN! Musik Ämnets syfte 1-9: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

2014-2015. Kulankatalogen, läsåret 2014-2015 Kulturskolans projekt med förskola, skola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasium

2014-2015. Kulankatalogen, läsåret 2014-2015 Kulturskolans projekt med förskola, skola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasium 2014-2015 Kulankatalogen, läsåret 2014-2015 Kulturskolans projekt med förskola, skola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasium Sista ansökningsdag: 18/6 2014 2015 v.1.0 KULAN -Kultur i skolan Kulan

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

Kursplanen i ämnet musik

Kursplanen i ämnet musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet musik Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem

Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem Luossavaaraskolans fritidshem; planen uppförd juni 2014 Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem Ett dokument med fritidsverksamhetens syfte, mål och metod. Luossavaaraskolans fritidshem, juni 2014

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjarelever såväl som elever som vill fortsätta att fördjupa sig inom ett konstnärligt område.

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2011-2012 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

För dig som är nyfiken på musik

För dig som är nyfiken på musik Musikskolan i Upplands Musikskolan i Upplands Väsby Väsby För dig som är nyfiken på musik Blåsinstrument Musikens språk Att få utveckla sig genom musik ger barn och ungdomar ett språk och ett verktyg till

Läs mer

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN LPP för Fritidshem BILDCIRKELN Yvonne Engberg Innehållsförteckning Elevgrupp... 1 Syfte... 1 Långsiktigt mål... 1-2 Konkreta mål... 2 Arbetssätt.2-3 Bedömning... 3 Dokumentation....3 Analys av bedömning

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan HT-17 VT-18

Verksamhetsplan HT-17 VT-18 Verksamhetsplan HT-17 VT-18 Förskolan Högkullen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 VERKSAMHETEN sid 3 VISION sid 4 PEDAGOGISK IDÉ sid 5 PROJEKTARBETE sid 6 PROFIL sid

Läs mer

Musicerande och musikskapande

Musicerande och musikskapande Musik åk 4-6 - Centralt innehåll Sång, melodispel och ackompanjemang Gehörsmusicerande Imitation och improvisation Musikskapande Musikframföranden Musicerande och musikskapande Musikens verktyg Musik åk

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

MUSIC & PRODUKTION 2016

MUSIC & PRODUKTION 2016 MUSIC & PRODUKTION 2016 Hantverk Entreprenörskap från Idé till fördig produkt Samarbete och Gemenskap Vidgat språkbegrepp Multimodala uttryck Nyckelkompetenser VAD ÄR MUSIK&PRODUKTION? 1. Ett estetiskt

Läs mer

Välkommen till Eskilstuna musikskola

Välkommen till Eskilstuna musikskola Välkommen till Eskilstuna musikskola Vi vill stimulera flickor och pojkar till eget skapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Musikskolan är en frivillig skolform som vill ge

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Igelkottens avdelning Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2.

Läs mer

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Västerås Kulturskola VASTERAS.SE/KULTURSKOLAN UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Karusellen 2012/2013

Verksamhetsplan för Förskolan Karusellen 2012/2013 Verksamhetsplan för Förskolan Karusellen 2012/2013 Vår verksamhet bygger på värdeorden gemenskap, delaktighet, demokrati, utforskande, nyfikenhet, tillit, lustfyllt lärande, normkritik, sinnlighet. På

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer