Året i korthet. Den totala insamlingen i Sverige ökade med 12% jämfört med 2009 och insamlingsresultatet blev 8,7 miljoner kronor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Den totala insamlingen i Sverige ökade med 12% jämfört med 2009 och insamlingsresultatet blev 8,7 miljoner kronor."

Transkript

1 Å r s r e dov i s n i n g

2 Året i korthet Den totala insamlingen i Sverige ökade med 12% jämfört med 2009 och insamlingsresultatet blev 8,7 miljoner kronor. Antalet ideellt engagerade volontärer och ambassadörer har fortsatt att öka till cirka 250 personer. Flera nya volontärteam har startats under året. För första gången har en nationell konferens genomförts för samtliga volontärer och ambassadörer. Utvecklingen av struktur och stöd till volontärkoordinatorerna och studentambassadörerna, som tillsammans bildar ledarskapsteamet, har fortsatt. Samarbetet med Forum Syd har fortsatt och vi har fått beviljad finansiering till delar av vår verksamhet i Indien, att stärka lokalt folkvalda kvinnor i Uttarakhand. Radiohjälpen beviljade en mindre summa för mikrokrediter i Etiopien. Samarbetsavtalen med Stichting AF Jochnick Foundation och Allba Holding för den storskaliga satsningen på epicenter i Ghana löpte på. Samarbetet med Akzo Nobel Decorative Coatings gick in i det tredje och sista året gällande kampanjen Världens färger. Antalet företag och stiftelser som investerar i Hungerprojektet har ökat, några exempel är Sätila Holding, KappAhl, Alfa Laval, Scandinavian Cosmetics, Talentia, Symsoft, Nobia, Procordia och Stiftelsen Rights Now. Young Investors har gjort ett flertal framgångsrika insamlingsaktiviteter under året, bland annat Young Art for a Good Cause. Antalet arrangemang för att sprida information om och samla in pengar till Hungerprojektet har ökat under året. Några exempel är golftävlingar, kampanjer i samband med Internationella Kvinnodagen och Mors Dag, löptävlingen Running for Change arrangerad av Rotaract samt seminariet Hållbart Ledarskap. När det gäller påverkansarbete deltog vi i Almedalen med kampanjen Har du testat dig?, på Rework the World samt debatterade i Svenska Dagbladet i samband med FN toppmötet i september. Svenska investerare deltog i investerarresan till Ghana i juli. Dessutom reste flera svenska investerare till New York för att delta vid organisationens årliga globala arrangemang i oktober. Fortsatt tillväxt glädjande Investeringarna i Hungerprojektet har under 2010 ökat med 12% vilket är tillfredställande i ljuset av finanskrisens kvardröjande effekter. En medveten satsning på mobilisering av investerare, ambassadörer och volontärer har givit god utdelning med ett påtagligt ökat intresse för Hungerprojektet och våra metoder i Sverige. Som ledamot även i den globala styrelsen kan jag rapportera att det i många av länderna där vårt globala nätverk bedriver insamling alltjämt varit motigt men kan glädjande nog konstatera att lokal finansiering i programländerna uppvisar en snabbt ökande trend. Globalt har dock insamlingen 2010 inte uppnått de mål som sattes upp och arbete pågår för att förstärka insamlingen under Carl-Diedric Hamilton Styrelseordförande

3 VD har ordet Matpriserna i världen är åter uppe på alarmerande hög nivå och klimatet fortsätter att förändras. De som drabbas hårdast av detta är de som redan lever i hunger och fattigdom, det vill säga de som driver familjejordbruk på landsbygden i låginkomstländer. Fastän många insatser sker går utvecklingen långsamt. Den fråga som behöver ställas är: vad saknas för att fler människor ska ha möjlighet att påverka sin egen utveckling? Vår erfarenhet är att tre kriterier behöver uppfyllas: ge människor som lever i hunger och fattigdom möjligheten att själva förändra sin vardag. Den stora utmaningen är att ha tålamod att motivera och mobilisera tills människorna som bor i området själva är redo att skapa förändring. Det finns inga snabba lösningar på långsiktigt hållbar utveckling. Men våra resultat har visat att det går. Våra storskaliga satsningar syftar till att utveckla och sprida vår metod både till andra organisationer men framförallt till ländernas egna beslutsfattare. 1. Social mobilisering: att lokalt engagerade personer verkar för att motivera och engagera befolkningen att skapa egna mål och börja agera för att driva sin egen utveckling. Därigenom går människor ifrån att tro att Jag kan inte till Jag kan! och skapar både en egen vision och tillsammans med grannarna en gemensam vision för byn. 2. Jämställdhet: att kvinnor har rätt att fatta beslut i frågor som påverkar deras liv och utveckling. 3. Decentralisering: att minska gapet mellan den lokala demokratin och befolkningen, så att offentliga tjänster och medel levereras. När människor som deltar i våra program ritar upp sin drömby innefattar de alla basbehov. De separerar inte frågor som mat, hälsa och utbildning. De arbetar med alla så kallade millenniemål samtidigt. Om vi ska lyckas vända trenden på ett långsiktigt hållbart sätt behöver vi fortsätta arbeta med alla frågor samtidigt och Under 2010 har vi märkt ett ökat intresse bland företag att utveckla sitt ansvarstagande till att omfatta både ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor samt att integrera ansvarstagandet mer i verksamheten. Genom att engagera sig i Hungerprojektet har man skapat en gemensam värdegrund som också kan inspirera i det dagliga arbetet och sättet att organisera sig. Flera har hämtat inspiration i det lokala ledarskapet i våra program och överfört dessa tankar till den egna organisationen. En positiv trend där vi också kan lära ifrån andra delar av världen. Varmt tack till våra investerare som fortsätter att vara partners med de människor som bestämt sig för att avskaffa sin egen hunger och fattigdom en gång för alla! Ni gör stor skillnad! Bästa hälsningar, Åsa Skogström Feldt 3

4 Möt några av våra partners Att det odlas mer mat, vägar byggs, sjukvårdspersonal finns tillgänglig och att familjer skapar mer inkomst är indikatorer på den verkliga förändringen - människors ökade engagemang i att avskaffa sin egen hunger. Det sker stora förändringar när kvinnor och män som lever i hunger och fattigdom på landsbygden får möjlighet att påverka sin egen framtid. Här får du möjlighet att träffa några av de eldsjälar som deltar i vår programverksamhet. Läs hela deras berättelse på vår hemsida. Barnäktenskap och våld mot kvinnor minskar Gita Rani Bormon är människorättsaktivisten som startade en organisation som lyckats minska kvinnovåld och barnäktenskap genom ökad kunskap och medvetenhet i Bangladesh. Förbättrad sjukvård och utbildning Hungerprojekts volontär Azarias Guilambo i Moçambique arbetar för att förbättra sjukvårdsutbildningen på sin hemort. Äkta par satsar efter workshops Inspirerade av VCA-workshops (Vision, Commitment, Action) i Uganda driver familjen Mugerwa nu flera egna verksamheter. Familjen har hittills lyckats bygga sig ett nytt hus och räknar med att kunna betala för alla sina barns universitetsutbildningar. Bondes succé ger andra chansen Kvinnor hjälper kvinnor till bördig mark och chansen till självförsörjning. Bassine Kanes framgång inspirerar myndigheterna att ge andra kvinnor tillgång till mer mark i Senegal. Traditionella hinder, inte längre ett hinder Kvinnliga entreprenörer i Mexiko bryter normen, blir egenföretagare och självförsörjande. Deras vision är en framtid där barnen inte behöver emigrera för arbete. Unga kvinnor ser nya möjligheter Luz Chanca är en ung peruansk kvinna som kämpar för sin rätt i samhället. Min mamma utför många aktiviteter i organisationen, men vi unga vill också delta mer aktivt säger Luz. Hungerprojektet når 35 miljoner människor De pengar du investerar i Hungerprojektet används inte till gåvor eller akut välgörenhet. Istället går pengarna till att stödja förändringar av sociala strukturer och tankegångar, undanröja byråkratiska hinder och ge människor utbildning samt praktisk starthjälp så att de själva får möjlighet att genomföra långsiktiga, hållbara förändringar. Vårt slutmål är att lägga ner verksamheten. Det går att avskaffa både hunger och fattigdom, och så snart vi är där är vårt arbete avslutat. 4 4 Programländer Insamlingsländer

5 Förvaltningsberättelse Hungerprojektet, The Hunger Project, är en internationell, ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att avskaffa kronisk hunger och fattigdom i världen. Vi driver program i Afrika, Latinamerika, Indien och Bangladesh. Verksamheten är uppdelad i insamlings- och programländer, och av våra 340 lokalt anställda finns cirka 300 i programländerna. Under 2010 har programländerna dessutom fortsatt att utveckla direkta finansieringssamarbeten. Hungerprojektet åstadkommer stora förändringar med små medel. Arbetet bedrivs till största delen av lokala volontärer och når cirka 35 miljoner människor. Stiftelsen Hungerprojektet har som uppgift att i Sverige informera om och arbeta med insamling till programverksamheten inom vår globala organisation. Dessutom har stiftelsen som uppdrag att arbeta med utbildning, informations- och opinionsbildningsarbete i Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade. När vi samlar in pengar sprider vi samtidigt kunskap om hunger och fattigdom, om millenniemålen med mera. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om våra globala program, når vi nya investerare och motiverar befintliga investerare att fortsätta vara partners. Globala program I Afrika fortsätter arbetet med epicenterstrategin. Syftet är att skapa självförsörjande samhällen. Varje epicenter bygger på ett samarbete mellan byar i området och här kan man bland annat erbjuda vuxenutbildning, sjukvård, matlager och mikrokrediter. Vägen dit går via samarbete och processen beräknas ta mellan fem och sju år. Idag finns 114 epicenter varav 21 klarar sig på egen hand. Målet med mikrokreditprogrammen i epicentren är att de ska bli nationellt erkända landsbygdsbanker, som ägs av medlemmarna. Under 2010 nådde mikrokreditbankerna i Jaldu epicenter i Etiopien och i Mbarabara i Uganda denna status, vilket är ett stort steg för att nå hållbar utveckling. Under 2010 deltog cirka personer aktivt i mikrokreditprogrammen i epicentren i våra åtta afrikanska programländer. Mikrokrediterna är en integrerad del av verksamheten i epicentret och innehåller även utbildning och sparprogram. Ett officiellt nätverk för alla landsbygdsbanker inom Hungerprojektets epicenterstrategi skapades under året. Nätverket stödjer varandra med manualer, bokföringsförfaranden, mallar för affärsplaner och annat som ökar kompetensen i varje bank och ger möjlighet till att öppna upp för samarbeten med andra aktörer inom mikrofinansiering. Den storskaliga satsningen i Eastern Region i Ghana fortsätter. Två epicenter är självförsörjande, Tjugo är i fas tre, åtta i fas två och åtta i första fasen. Under det senaste halvåret har sju av åtta pågående byggnationer avslutats och Obenyemi epicenter invigdes vid investerarresan i juli, då även svenska investerare deltog. Vision Commitment & Action workshops (VCA) genomfördes med 256 grupper, totalt personer. De så kalllade WEP volontärerna (Women s Empowerment Program), som utbildar i ledarskap, civilrätt och reproduktiv hälsa nådde under senaste halvåret ut till över personer med information och utbildning och volontärer som utbildar om HIV/AIDS nådde över personer. De volontärer som är Trainer of Trainers (TOT), utbildare av utbildare inom jordbruksutbildning nådde över personer personer har hittills deltagit i HIV/Aids och jämställdhetsworkshops i epicentren i Afrika. Hungerprojektet i Indien har under 2010 fortsatt med Women s Leadership Workshops i Uttarakhand tack vare finansiering av Forum Syd. Fram till och med mars 2011 är målet inom ramen för samarbetet att utbilda ytterligare 600 kvinnor. Hungerprojektet i Indien har sedan 2001 utbildat över kvinnliga folkvalda ledare av Hungerprojektets lokala volontärer finns i Bangladesh. Under 2010 inleddes bland annat ett partnerskap med BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee), som är världens största frivilligorganisation. Målet är att implementera ett pilotprojekt som syftar till social mobilisering och utveckling av ansvarstagandet i den lokala demokratin och att åstadkomma en satsning för att nå millenniemålen i fyra lokala enheter (Union Parishads). Under hösten besökte Hungerprojektets landschef i Bangladesh Badiul Alam Majumdar Malmö och det arrangerades en föreläsning för allmänheten på Malmö Stadsbibliotek. Hungerprojektet i Mexiko har fått stor synlighet och stärkt profil genom att landschefen Lorena Vázquez Ordaz deltagit som medlem i den så kallade Technical Board i en historisk satsning i landet som kallas Iniciativa México. Satsningen genomfördes av de två största TV kanalerna, som uppmanade alla mexikaner att skicka in information om vilka projekt de gör med egna medel för att förbättra levnadsstandarden för befolkningen. Lorena besökte Stockholm i november och medverkade bland annat vid seminariet Hållbart Ledarskap. I Peru har vår partner Chirapaq fortsatt att arbeta med ursprungsbefolkningen och klimatfrågor. Kvinnliga ledare har bland annat medverkat vid American Indigenous Forum on Climate Change och på FNs konferens i Mexiko. Man har även arbetat med utbildningskampanjer inom mänskliga rättigheter, reproduktiv hälsa och i regionerna Ucayali and Ayacucho. Samarbetet med vår partnerorganisation ACLO i Bolivia har av finansiella skäl inte fortsatt under året. 5 5

6 Andra globala nyheter Under året anställde The Hunger Project en ny global VD, Mary Ellen McNish, till kontoret i New York. Flera svenska investerare reste till New York för att delta vid organisationens årliga globala arrangemang i oktober. Insamling Sverige Hungerprojektets verksamhet fortsatte att expandera under Den totala insamlingen i Sverige ökade med 12% jämfört med 2009 och insamlingsresultatet blev 8,7 miljoner kronor. Insamlade medel kommer ifrån privatpersoner, företag, stiftelser och organisationer. Nyckeltal De administrativa kostnaderna uppgick till 6,0% och insamlingskostnaderna till 5,9%. Av insamlade medel gick 87,4 % till ändamålet, varav kr överfördes till globala program. Tack vare stöd från bland annat Allba Holding samt Tove och Ingvar Jensen kunde våra kostnader hållas mycket låga. De riktade överförda medlen till Etiopien har använts till mikrokreditprogrammet samt den fortsatta satsningen på Enemore epicenter och de riktade överförda medlen till Indien har använts till mobilisering samt utbildning av folkvalda kvinnor i Uttarakhand (Women s Leadership Workshops). De medel som inte varit öronmärkta har överförts till Ghana, Indien och till det globala sekretariatet för program-, utvärderings- och samordningskostnader. I de afrikanska länderna har medlen använts till epicenterstrategin och i Indien till mobilisering samt utbildning av folkvalda kvinnor. Fördelning typ av investerare 2010 (tkr) Vid årets slut hade vi totalt 473 investerare (449). Vi har olika typer av investerare, privatpersoner, företag, organisationer och stiftelser. Privatpersoner som investerar mellan kronor månatligen deltar i det vi kallar för Globala Familjen (GF). 41 privatpersoner och företag investerar som Globala Partners (GP) minimum respektive kr per år, 24 privatpersoner och företag investerar som Globals investerare (GI) minimum respektive kr per år. Förutom dessa investerare har vi femton investerare som ligger på betydligt högre nivåer, varav fem över kr. Samarbetet med Radiohjälpen fortsatte under året vad gäller Enemore epicenter i Etiopien. Dessutom beviljades medel till Women s Leadership Workshops i Uttarakhand i Indien av Forum Syd. Avtalen löpte vidare med Stichting Af Jochnick Foundation, tredje året av fyra och Allba Holding, sista året av ett fyraårigt avtal, båda gällande den storskaliga satsningen på epicenter i Ghana. Samarbetet med Akzo Nobel Decorative Coatings gick in i det tredje och sista året gällande kampanjen Världens färger. Bland övriga företag och stiftelser som investerar i Hungerprojektet kan nämnas Sätila Holding, KappAhl, Alfa Laval, Scandinavian Cosmetics, Talentia, Symsoft, Nobia, Procordia och Stiftelsen Rights Now. Young Investors har gjort ett flertal framgångsrika insamlingsaktiviteter under året, bland annat Young Art for a Good Cause. Insamlingen som kommer från aktiviteter arrangerade av volontärer och ambassadörer ökar, bland aktiviteterna kan nämnas ett flertal golftävlingar, kampanjer i samband med Internationella Kvinnodagen och Mors Dag, löptävlingen Running for Change med Rotaract och seminariet Hållbart Ledarskap Insamling (tkr) Fördelning typ av investerare 2010 (tkr) Fördelning av verksamhetsintäkter 2010 Privatpersoner 45 % Insamling 5,9 %* Administration 6,0 %* Företag 33 % Stiftelser och organisationer 22 % Ändamål 87,4 %* 6 6 * Andel av kostnad = kostnad / verksamhetsintäkter

7 Kommunikation Pro bono samarbeten med Imperiet Reklambyrå, Spoon, Beepsend och Active24 har löpt vidare. Under året har ett flertal insamlingskampanjer genomförts bland annat via samt en matchnings- och en e-julkortskampanj. Fortsatt satsning har gjorts på sociala medier och bloggande från personalen, för att öka synlighet och transparens. Under året har vi fått införande av så kallade plugg-annonser i dagspress till ett värde av 2,8 miljoner kronor. Påverkansarbete Hungerprojektet fick inget Informationsbidrag från Forum Syd för 2010, men har sökt igen inför Vi medverkade under året i Almedalen och på Rework the World. Vår VD debatterade i Svenska Dagbladet i samband med FN toppmötet i september. Ambassadörer och volontärer Ett flertal praktikanter har under året arbetat såväl i Malmö som i Stockholm och hjälpt till med bland annat den löpande administrationen. Frivilliga insatser utfördes av cirka 250 (200) personer, som arbetade med insamling, evenemang, utskick av nyhetsbrev, presentationer m.m. Nätverket av volontärer och ambassadörer har fortsatt att växa under året och grupper finns nu i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrtälje, Lund och Köpenhamn. Flera nya volontärteam har startats under året och ett ökande antal finns bland universitetsstudenter, till exempel på Handelshögskolan, KTH och Copenhagen Business School. För första gången har en nationell konferens genomförts för samtliga volontärer och ambassadörer. Utvecklingen av struktur och stöd till ledarskapsteamet (volontärkoordinatorer och studentambassadörer) har fortsatt. Bland ambassadörerna kan nämnas Mi Ridell och Ljubo Mrnjavac. Ideella insatser har även gjorts av företag. Den löpande bokföringen sköttes under året av Allba Holdings administration genom Susanne Bergeros med Ingvar Jensen som ansvarig. Under året var Hungerprojektets personal och volontärer inbjudna att tala om verksamheten vid många seminarier och presentationer, alltifrån ledarskapsutbildningar till evenemang hos lokala företagsgrupper och nätverk, t ex Företagsakademin i Malmö. Genom ett flertal praktikanter både i Stockholm och Malmö under året har antalet utbildningsinsatser för skolungdomar och samarbeten för informationsinsatser tillsammans med andra organisationer ökat. Personal Åsa Skogström Feldt arbetar som inhyrd VD för Hungerprojektet från Ahead Academy i Malmö. Hon blev under året även invald som medlem i den globala ledningsgruppen för The Hunger Project. Caroline Trege lämnade sin anställning i Malmö under våren och Ylva Munkhammar anställdes på deltid som fundraiser/projektledare i Stockholm med speciellt fokus på institutionell insamling. Tjänsten utökades under hösten till heltid. Filippa Odevall är anställd som fundraiser/projektledare i Stockholm på heltid och under hösten har Jens Hagman arbetat deltid som fundraiser/ projektledare i Malmö. Styrelse Styrelsen har under året haft fyra ordinarie ledamöter: Carl-Diedric Hamilton, ordförande, Tove Jensen, Thomas Sundberg och Marie Wallenberg. Under året avgick Jakob Hvistendahl som suppleant och ersattes av Caroline Trege. Ytterligare suppleant är Ingvar Jensen. Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Carl-Diedric Hamilton har under året fortsatt att även medverka i The Hunger Projects globala styrelse. Kontor Hungerprojektet har kostnadsfritt fått nyttja kontorslokaler hos Allba Holding i Stockholm. Adress: Blasieholmsgatan 5, Stockholm. Telefon: Vi har även fått nyttja lokaler hos CoachCompanion och Nätverket Göran i Malmö på Slottsgatan 20, samt i hos Park Venue på Engelbrektsgatan Dessutom har vi tillgång till lokaler hos Republic, Kungsgatan 12, Göteborg. 90-konto I Sverige används 90-konton vid insamlingsarbetet: PG och BG PG och BG Den oberoende stiftelsen Svensk Insamlingskontroll, SFI, övervakar att pengarna används för sitt ändamål och att högst 25% används till insamlings- och administrationskostnader. Stiftelsen tillämpar FRIIs kvalitetskod och kodrapport har upprättats. Revisor För revisionen anlitades auktoriserad revisor Ulrika Granholm Dahl vid Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som ansvarig revisor och auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg som hennes suppleant. Kontakt Hemsida: Global hemsida: E-post: Händelser under 2011 I början av 2011 arrangerade The Hunger Project UK en gala tillsammans med Dionne Warwick & Friends, som blev en framgångsrik satsning för organisationen inte bara i England utan även för intresserade från andra länder. Under 2011 kommer Hungerprojektet Sverige att fortsätta att satsa på att öka antalet engagerade människor och företag i Sverige. Ett strategiarbete har även påbörjats för att se hur tillväxttakten kan ökas radikalt framförallt med fokus på företagssamarbeten. 7 7

8 Resultaträkning (tkr) Verksamhetsintäkter Not Ändamålskostnader Not Insamlingskostnader Not Administrationskostnader Not Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 2 3 Årets resultat Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andelar Not Summa finansiella anläggningstillgångar 1 1 Summa anläggningstillgångar 1 1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 6 1 Upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder (tkr) Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 20 Övriga skulder Upplupna kostnader Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 8 8

9 Bokslutskommentarer Stiftelsens överskott uppgående till ,03 kronor balanseras i ny räkning. Beträffande resultatet av verksamheten under året och stiftelsens ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer i form av noter. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. I årsredovisningen har även de upplysningar lämnats som krävs av SFI. Stiftelsen tillämpar FRIIs kvalitetskod och kodrapport har upprättats. Tillgångar och skulder Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. Ändamålskostnader Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla stiftelsens ändamål enligt dess stadgar. I ändamålskostnader ingår kostnad för beviljade medel för respektive ändamål. Insamlingskostnader Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför sig till insamlingsarbetet och som varit nödvändiga för att generera externa intäkter. Administrationskostnader Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera stiftelsens kansli. Ett visst mått av allmän administration är ett led i att säkerställa en god kvalitet på stiftelsens interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt. Not 1 Verksamhetsintäkter (tkr) Företag Privatpersoner Externa fonder, stiftelser och andra organisationer Summa intäkter Not 2 Personal Löner och andra ersättningar: Styrelse och VD * 0 0 Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (13) (26) * Kostnaden för inhyrd arbetskraft, VD, 575 tkr, fördelas mellan ändamåls-, insamlings- och administrationskostnad. Under året har ca 250 ( 200 ) personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Not 3 Andelar Medlemsinsats i Ekobankens medlemsbank 1 1 Not 4 Upplupna intäkter Upplupna intäkter från företag Upplupna intäkter från organisationer

10 Not 5 Upplupna kostnader Semesterlöneskuld Sociala avgifter Upplupna arvoden 15 8 Övriga poster Summa STOCKHOLM den 15 mars 2011 Carl-Diedric Hamilton Thomas Sundberg Marie Wallenberg Tove Jensen Ordförande Åsa Skogström Feldt VD Min revisionsberättelse har avgivits den 15 mars 2011 Ulrika Granholm Dahl Auktoriserad revisor PwC 10 10

11 Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Hungerprojektet för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Stockholm den 12 april 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Ulrika Granholm Dahl Auktoriserad revisor 11 1

12 i n v e s t e r a d u o c k s å w w w. h u n g e r p r o j e k t e t. s e H u n g e r p r o j e k t e t a v s k a f f a r h u n g e r o c h f a t t i g d o m g e n o m a t t v ä c k a l o k a l e n t r e p r e n ö r s a n d a. D e t g e r b e s t å e n d e r e s u l t a t o c h ä k t a f r a m t i d s t r o. 2T f n , E - p o s t : i n f h u n g e r p r o j e k t e t. s e, P l u s g i r o : , B a n k g i r o :

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 1 1 1

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 1 1 1 Årsredovisning 2011 1 Året i korthet Den totala insamlingen i Sverige ökade med 6,6% jämfört med 2010 och insamlingsresultatet 2011 blev 9,3 miljoner kronor. Hungerprojektet skrev i december på avtal om

Läs mer

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006 Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006 1 (12) Årsredovisning för år 2006 Stiftelsen Hungerprojektet Org. nr. 802010-8315 Styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005 Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005 1 (12) Årsredovisning för år 2005 Stiftelsen Hungerprojektet Org. nr. 802010-8315 Styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 %

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Årsredovisning 2007 Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 1 100 90 80 70 60 50 40 Årets nyckeltal * Jordens bästa affärsidé -54% Spädbarnsdödlighet -44% Analfabetism Får vi föreslå ett nytt sätt att

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 0 8 1

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 0 8 1 Årsredovisning 2008 1 Får vi föreslå ett nytt sätt att få slut på fattigdom och hunger? Det nya är att du slutar skänka pengar till välgörenhet. I stället investerar du i människors driftighet och idérikedom

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2013

Hungerprojektets Årsberättelse 2013 Hungerprojektets Årsberättelse 2013 1 Jordens bästa affärsidé Innehåll Ordförande har ordet 3 Tillsammans blir vi starkare 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 En värld fri från hunger 6 kvinnor

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förening Station Linné Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer