Dag 2 (Torsdag 8/11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dag 2 (Torsdag 8/11)"

Transkript

1 Dag 2 (Torsdag 8/11) INTRODUKTION: LÄRCENTRUM EN INNOVATIV UTVECKLINGSMILJÖ? Kenny Jonsson, Apel, inleder den andra dagen av Nitusstämman. Han börjar sitt anförande med att försöka definiera begreppet innovativ utvecklingsmiljö via en förenklad omvärldsanalys. Flera jobb i flera växande företag är den prioritering som gäller för närvarande. Vidare har vi en bra ekonomi och låg arbetslöshet, även om många funktionshindrade fortfarande står utanför arbetsmarknaden. För perioden finns en strategi för regional utveckling med fyra nationella prioriteringar: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Tillgänglighet Strategiskt gränsöverskridande samarbete Av budgetpropositionen framgår: Utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Politiken ska bygga på individers handlingskraft och på ett ytterligare stärkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar över statliga medel. Politiken ska främja: - företagande - tillgänglighet och god servicenivå - innovation och förnyelse - anpassning till lokala och regionala - kompetensförsörjning och ökat skillnader och förutsättningar arbetskraftsutbud Huvudansvaret för vuxnas utbildning ligger på kommunerna. Statliga pengar följer alltid konjunkturerna. Resursanvändningen styrs mera av utbildningsanordnarnas profil snarare än individers/näringslivets behov. Inga ytterligare resurser tillförs. 1

2 På regeringsnivå arbetas det på en strategi för ökat entreprenörskap, bl a i skolan. Områden som är föremål för utredningar är: Rätten till vuxenutbildning Fristående vuxenutbildning Yrkeshögskola Ny myndighetsstruktur, där 14 nuvarande myndigheter blir 3 med Skolverket som dominant. Vidare berättar Kenny om arbetslivets kompetensförsörjning att man omsätter ny teknik med 75 % på 10 år. 10 % av jobben försvinner årligen och behöver ersättas med 10 % nya jobb med andra kompetenskrav. De kompetensdrivande faktorerna är: Internationalisering lokalisering av verksamheter, utlandsägande Nya affärskoncept, nya marknader, nya marknadssegment Teknik, material, produktutveckling Lagar och regleringar Ledarskap Åldersstruktur Yrkesutbildningens kvalitet, tillgång till yrkeslärare Miljö- och energifrågor IT-teknik Hälsoperspektivet, och de framtida kompetensbehoven kommer att vara: Bra baskunskaper i språk och matematik Ledarskap och ledarskapsutveckling Entreprenörskap och kunskap kring företagande Ny teknik och nya material Energieffektivare processer Smarta IT-lösningar Mötet mellan människor (samarbetsmönster och kundrelationer) Interkulturell kompetens och mångfald Behålla, överföra och utveckla kompetens (särskilt inom hantverksyrken) Omvärldsanalyser och marknadsbedömningar Utveckling av nätverkssamarbete. Här menar Kenny att det råder en brist på samordning. De trender som kan iakttas är: En oerhört snabb teknologiutveckling Medvetenheten om klimat- och miljöfrågor ökar Konkurrensen ökar, både mellan länder och mellan företag Attraktiva produkter och tjänster kommer att krävas Kraven på aktuell kompetens ökar Ökad komplexitet ökar behoven av samverkan och nätverkande. När det sedan gäller villkoren och omständigheterna på lokal nivå, pekar Kenny på LUprojektet för vuxnas utbildning och lärande för lokal och regional utveckling och tillväxt. De kritiska områden som nämns här är: Visioner och strategier Syn på lärande och utbildning Gränsöverskridande samverkan Investeringar i utvecklingsarbete Operativt samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet Samordning av aktörer, resurser och aktiviteter. 2

3 Hur ska då lärcentra kunna bli innovativa utvecklingsmiljöer? Kenny funderar kring frågeställningen och menar att goda idéer och innovationer uppstår när olika människor möts. Ett lärcentrum skulle kunna bli en gränsöverskridande mötesplats för en mångfald aktörer från både näringsliv och samhälle. Han menar vidare att de tre M (Mötesplats Mäklare Motor) som beskriver ett lärcentrum kräver ett flexibelt arbetssätt. Det gäller att kunna ordna utbildningar som det finns behov av under flexibla former och med en koppling till det regionala utvecklingsbehovet. En politisk uppbackning är här av avgörande betydelse. Lärcentra ska, avslutar Kenny, vara drivande i utvecklingsfrågor på ett bredare sätt med forskning entreprenörskap innovationer kluster nätverk och gränsöverskridande samverkan som ledstjärnor. LÄRCENTRA SOM LOKALT UTVECKLINGSCENTRUM Två representanter för Partnerskap Inland Akademi Norr presenterar sin verksamhet: verksamhetschef Jan-Olof Karlsson och utvecklingschef Johnny Högberg. Tolv kommuner Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele har gått samman i ett kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning för att tillfredsställa regionens behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr. Se PowerPoint-presentation nedan: Jan-Olof Karlsson Johnny Högberg Partnerskap Inland - Akademi Norr Målsättningar Att skapa en arena för länsövergripande samverkan kring högre utbildning för regional utveckling Öka tillgänglighet och övergångsfrekvens till högre utbildning Att identifiera, utveckla och genomföra innovativa utbildningar Att förändra attityden till högre utbildning Resultat Vi har skapat och befäst en arena för högre utbildning Gjort högre utbildning tillgänglig i vår region Nått målen med programmet Byggt upp kunskap i förvaltning av ramprogram Positiva utvärderingar av vår verksamhet Inriktning Grundläggande service utbildningar - GSU Innovativa utbildningar IU Ramprogram Akademi Norr Norra Norrland Södra Skogslänen kust Södra skogslänen inland Kompletterande aktiviteter Projekt Aktiviteter Nätverk 3

4 Akademi Norr Akademi Norr - Den lärande regionen! Strategisk plattform 4N Motorutveckling Utveckling/omställning i arbetslivet Utveckling Kraftsamling ramprogram Distanskurser/program Samordning Utvecklat samarbete mm Innan 2000 Låg utbildningsnivå Små resurser Ingen samordning Litet utbildningsutbud mm Det innovativa Den röda tråden Koppling Lissabon målprogram mm Uppställda mål Måluppfyllelse Utvärderingar Mervärden mm Förstudien Tid 3. Akademi Norr - regionen NULÄGE Avstånd Gleshet Befolkning/demografi Globalisering/Konkurrens Låg utbildningsnivå För få entreprenörer 4

5 4. Akademi Norr -regionen FRAMTID/MÖJLIGHETER/UTMANINGAR Globalisering/Konkurrens Positiv utveckling i befintligt näringsliv Basnäringar - skog och malm Turism Arbetskraftsförsörjning Kompetensutveckling på företagens villkor Livslångt lärande Entreprenörskap och innovativa miljöer 5. Slutsatser Fortsatt arbete som tidigare med målet att: Höja utbildningsnivån i regionen Öka möjligheterna till livslångt lärande i hela lokalsamhället Vidmakthålla en infrastruktur som möjliggör kompetensutveckling för alla Skapa bättre möjligheter för kunskapsdriven tillväxt i de tolv medlemskommunerna och därmed Stärka konkurrenskraften hos näringslivet i regionen Bidra till att göra regionen mera attraktiv att bo och leva i Säkra kompetensförsörjningen i AN-regionen 5

6 6. Slutsatser Men också Utveckla lärcentra till lokala utvecklingscentra och en motor för kompetensutveckling i samhället Skapa en starkare region genom samverkan mellan akademi, samhälle och näringsoch arbetsliv med utgångspunkt i den lokala miljön Verka för nyföretagande, entreprenörskap och innovation Genom att Utveckla samarbetsformer på lokal nivå mellan lärcentra, näringslivsenhet och näringsliv när det gäller kompetensförsörjning I samarbete med aktuella näringar identifiera nya utbildningsbehov för att stärka de som har en stor potential i regionen Skapa strukturer som fångar upp utbildningsinsatser som är viktiga för hela ANregionen Skapa lokala innovativa miljöer där universitet/högskola samverkar med samhället för att främja nyföretagande, entreprenörskap, samverkan och klusterutveckling Driva Triple-helix projekt med lärcentra som animatörer/klustermotorer. Genomföra aktiviteter på lärcentra för att stimulera entreprenörskap, kreativitet och nyföretagande i kommunen. Utveckla modell för starta - eget rådgivning för studenter Initiera inkubatorverksamhet på lärcentra Bygga strategiska partnerskap med internationella partners Projekt som stimulerar internationellt kunskapsutbyte för företag och offentlig verksamhet Projekt som gör lärcentra till innovativa miljöer Sedan funderar vi i grupper över två frågeställningar: Hur kan vi ordna en bättre lokal innovativ miljö för att främja företagande och entreprenörskap samt tillgodose arbetslivets behov av kompetens? Hur ser lärcentra ut om 10 år? och redovisar våra synpunkter: Vi kan ännu mindre skylla på tekniken Men hur ser den ut? Teknik som stödjer flexibiliteten, mindre grupper 6

7 Grupp 3 - SKAPA INTERNA STRUKTURER/ NÄTVERK/PARTNERSKAP MELLAN PERSONER OCH FUNKTIONER SOM ARBETAR FÖR UTVECKLING INOM OMRÅDENA ENTREPRENÖRSKAP, NYFÖRETAGANDE, KOMPETENSFÖRSÖRJNING ETC. - TYDLIGGÖRA LÄRCENTRAS ROLL (SKA DET HETA LÄRCENTRA EXTERNT?) - UTBILDNINGSFORMER SOM INTEGRERAR UTBILDNING OCH NÄRINGSLIV, T EX KY, BIDRAR TILL ATTITYDFÖRÄNDRINGAR. UTVECKLINGSCENTRA LÄRCENTRA STUDIECENTRA Grupp 4 - Företag LC: olika roller i ett reellt samarbete - Samordning av kommunens resurser - Kompetensförsörjningsavtal Ägandet av LC - Mer utbildning på arbetsplatsen - Katalysator för beforskning i företag, förvaltningar och andra organisationer. Grupp 6 - Politikerstöd - Koncentrerade satsningar större chans att lyckas ringar på vattnet legitimitet Same, same but different - Starkare position - Inga större förändringar Grupp 7 - Bättre kommunal samordning för att identifiera/definiera behoven - Besök företag och ta reda på vad de behöver - Lärcentrum som neutral verksamhet - Lärcentrum nya mål tillväxtkontor - Validering ingår som en given ingrediens - Vägledning, coachning på ett individuellt plan Grupp 8 - Politisk legitimitet - Intern samverkan - Extern samverkan - Mötesplats - Långsiktighet - - Grupp 9 Kommun ledning/beslut Näringslivet Grupp 5 - SAMARBETE - RIVA MURAR - LÄRCENTRUM ÄR EN SJÄLVKLAR DEL AV INFRASTRUKTUREN - MÄKLARFUNKTIONEN HAR STÖRRE BETYDELSE Lärcentra utbildning 7

8 Grupp 10 ETT PRAKTISKT EXEMPEL Två GIS-ingenjörsstudenter vid Umeå universitet i Lycksele, Beatrice Lidnäs och Jonas Bäckström, har startat företag och berättat om sina erfarenheter av att få stöd av ett lärcentrum i utvecklingen av sin idé. Deras företag, GisAC HB, är involverat i en inkubatorsverksamhet i Lycksele Innovation Factory där IGIS (Innovativa Geografiska Informationssystem) och Lycksele lärcentrum erbjuder inkubatorsmöjligheter för GIS-studenterna. Affärsidén är dels att utföra konsulttjänster åt andra GIS-företag i Lycksele, dels att tillhandahålla behovsanpassad programmering, 3D-visualisering, mätning, databehandling och design. Under sommaren 2007 utförde man ett flertal uppdrag på uppdrag av: IGIS (en 3D-visualisering av Vinnovas effekt på forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige) Cartesia (en programvara för sammanställning av kartdata: Gis Aided Manager) UBICON (programmering sammanfogning av två befintliga program till ett) Lycksele kommun (en 3D-modell av Campus Lycksele ) CAMPUS LYCKSELE LUNCH Kassler Skaldjursgratäng FRÅN AKADEMISK KUNSKAP TILL KOMPETENT ENTREPRENÖRSKAP 8

9 Bengt Gustavsson från KRESAM AB och Bolagsbolaget berättar om framväxten av de företag han är involverad i samt om den ideella föreningen Klarälvdal n, the United States of Mind. Bengt kåserar omkring akademiker/entreprenörbegreppen och definierar kunskap som något som är överförbart, medan kompetens snarare är verktyg som landat. Han betonar vikten av kreativitet och samarbete och exemplifierar detta med humorfyllda berättelser från sin egen verksamhet, och emellanåt interfolieras hans berättelse av gitarrackompanjerade framföranden av egna, belysande texter på kända melodier. Bengt formulerar slutligen en frågeställning som ämne för gruppdiskussioner: Hur kan akademiker och entreprenörer medelst ett s k knytkalas ha fest ihop? Grupperna kommer fram till följande innehåll i knytet : - lärcentrumsbrasa någon vågar gå utanför mönstret mod svåravhandlat - annorlunda möten kan skapa kreativitet våga misslyckas mera vi har resurserna du har modet och viljan LC akaprenörer Entreprenörsakademin Efter gruppredovisningen sjunger vi unisont sången Entreprenör, Musik: Mann Lowe Text: Bengt Gustavsson Gitarrackompanjemang: Bengt Gustavsson Mest kända inspelning: Teddy Bear med Elvis Presley Så avslutas Nitusstämman november 2007 på Hotell Lappland i Lycksele! Arrangerande: tackar alla medverkande och hoppas att alla kommit hem välbehållna och nöjda! 9

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Utvärderingsrapport Akademi Norr: Stor framgång med högskoleutbildning - men sedan?

Utvärderingsrapport Akademi Norr: Stor framgång med högskoleutbildning - men sedan? Utvärderingsrapport Akademi Norr: Stor framgång med högskoleutbildning - men sedan? 2007-06-25 gorpe research ab Peter Gorpe, Björn Jansson, Stig Tegle Gorpe Research AB Sidan 2 av 66 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå Västerbottens läns tillväxtprogram 2008 Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå 1. INLEDNING Västerbottens ekonomi utvecklas väl och utgör ett positivt bidrag till den nationella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Enligt mall för de regionala handlingsplanerna Detta dokument är ett utkast till Övre Norrlands handlingsplan för europeiska

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Diarienummer: 13 RV 57-5 Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 Region Västerbotten fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Regionplan 2012-2014

Regionplan 2012-2014 Regionplan 2012-2014 Uppdrag och prioriteringar för under perioden 2012-2014 Beslutas av Förbundsfullmäktige November 2011 1 Innehållsförteckning Inledning s syfte och medlemmar Regionplanens syfte Politiska

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer