IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare"

Transkript

1 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Förslag till föredragningslista vid förbundstämma med IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare den 28 juni Stämmans öppnade 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Fastställande av röstlängd 5. Godkännande av framlagd föredragningslista 6. Val av två protokollsjusterare och rösträknare 7. Beslut om stämman sammankallats i behörig ordning 8. Framläggande av årsredovisningar för 2013 och Framläggande av revisionsberättelser för 2013 och Beslut om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar 11. Beslut om disposition av resultat enligt fastställda balansräkningar för åren 2013 och Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 13. Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 14. Beslut om arbetsplan för kommande verksamhetsperiod, Beslut om arvoden och ersättningar 16. Beslut om rambudget för 2016 och Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 18. Val av ordförande 19. Val av övriga styrelseledamöter 20. Val av en revisor med ersättare /enligt förslaget till nya stadgar/ 21. Val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande 22. Avslutning

2

3 Tollare folkhögskola 2013 Foto Anders Nordh Verksamhetsberättelse 2013 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare

4 Innehåll Verksamhet... 3 Samarbetet med IOGT-NTO-rörelsen... 3 Deltagare och kurser... 3 Förstärkningsbidraget... 4 Pedagogik/kvalitetsutvärdering... 5 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Elevdemokrati och deltagaraktiviteter... 5 Studeranderättsliga rådet... 6 Uppdrag /projekt... 6 Internatet... 7 Korta kurser och konferenser... 7 Miljöfrågorna... 7 Byggnationen runt Tollare... 8 Fastigheten... 8 Ekonomi... 9 Marknadsföring... 9 Medarbetare... 9 Styrelsen & revisorer Kompletterande faktaredovisning Personalen per den 31 december 2013: Verksamhetens i siffror Sammanställning av Tollares kurser under Antal deltagare, fördelat efter kurs IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 2

5 Verksamhet Utbyggnaden av matsalen genomfördes under året. IOGT-NTO presenterade under våren folkhögskoleutredningen, som bl.a. innehöll förslag till långtgående förändringar för Tollare och för den nuvarande beslutsprocessen på folkhögskolorna. Utredningen utgjorde underlag på IOGT-NTOs kongress i Borås och resulterade i ett antal utredningsuppdrag. Grupper har inrättats för att arbeta med stadgar, administrativ samverkan, profilering av skolorna samt en översyn av framtida personalrekryteringar. Under hösten hölls ett första möte där bl. a. representanter från Wendelsberg, Tollare och IOGT-NTO utsågs till grupperna för fortsatt arbete med de olika frågorna. Ordföranden Anders A. Aronsson, styrelseledamoten Karl-Axel Johansson och rektor Anders Svensson förde under våren förhandlingar med representanter för SFHL om ett nytt arbetstidsavtal för pedagogerna. Parterna enades inte. Arbetsgivaren utfärdade nya arbetstidsregler som började gälla fr o m 1 juli Styrelsen fortsatte att arbeta med den långsiktiga översynen av det nuvarande utbildningsutbudet på Tollare, i enlighet med arbetsplanen. Tollare kurs & konferens Aktiebolag bildades, som ett av folkhögskoleförbundet ägt bolag. Bolaget ska driva den kommersiella verksamheten på Tollare, bl.a. konferens-, restaurang- och uthyrningsverksamhet. Den 15 juni 2013 firade Tollare folkhögskolas förste rektor, Gösta Vestlund, sin hundrade födelsedag på Tollare. Det kom mellan 300 och 400 personer för att gratulera Gösta på hans 100-årsdag. Samarbetet med IOGT-NTO-rörelsen Samverkan med IOGT-NTO har under 2013 skett inom ramen för de avtal som finns om samverkan mellan Tollare, Wendelsberg och IOGT-NTO, vilka sedan 2008 organiseras genom den s.k. trepartsgruppen. Planering, samarbete och rutiner har utvecklats, och i den gemensamma utvärderingen beskrivits som väl fungerande. Dialogen och samarbetet mellan Tollare och Wendelsberg, och mellan skolorna och IOGT-NTO, var 2013 mycket bra och präglades av öppenhet och samverkan. Under hösten presenterade IOGT-NTO sin folkhögskoleutredning. En utredning som livligt och engagerat diskuterades på sommarens kongress i Borås. Samarbetet med Wendelsberg har omfattat ett tiotal möten mellan rektorerna, dels i anledning av folkhögskoleutredningen, dels tillsammans med andra personalgrupper från respektive folkhögskola för diskussion av olika samarbetsformer. Även IOGT- NTOs kanslipersonal har deltagit i dessa samtal om möjligheter till samarbeten och administrativa effektiviseringar. Deltagare och kurser Antalet ansökningar 2013 till de olika linjerna var något färre jämfört med föregående års rekordsiffor. Tollare folkhögskola erbjöd under sommaren kurser i akvarellmålning och land- IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 3

6 skapsmåleri. Kurserna var mycket uppskattade och lockade många nöjda deltagare. Höstterminen 2013 startade mycket bra på många sätt, med trevliga evenemang för alla anställda före skolstart samt en bra planeringsvecka för pedagogerna. Alla kurser hade fullt med deltagare. Antalet antagna till folkhögskolans långkurser höstterminen 2013: Ansökningar Antagna Socialpedagogiskt ungdomsarbete, SP SP-distans Tolvstegsbehandling med kognitiv inriktning Ungdomscoach Reportage årskurs Reportage yrkesförberedande Journalistik på distans Allmän kurs sociala frågor Allmän kurs foto/skriv Allmän kurs högskole-förberedande Totalt 581 (2012:615) 213 Förstärkningsbidraget Tollare fick under 2013 förstärkningsbidrag för deltagarveckor. Dessa veckor fördelades på deltagare enligt följande: Våren 2013 Allmän kurs Särskild kurs Kort kurs* Hösten 2014 Allmän kurs Särkild kurs Kort kurs* Rörelsehinder Synskada Hörselskada Döv Dövblind Utvecklingsstörning Hjärnskada i vuxen ålder Psykiskt funktionshinder Med. funktionshinder Asperger, DAMP m.fl IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 4

7 Dyslexi Behov av stödperson * ingår ej i redovisat till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förstärkningsbidraget har främst använts till stödundervisning och högre lärartäthet. Andelen deltagare med psykiska funktionsnedsättningar och neuropsykiatrisk diagnos har ökat i de långa kurserna, vilket kräver insatser i form av flera möten och individuella samtal. Pedagogik/kvalitetsutvärdering Tollare gör varje år två kvalitetsutvärderingar. Samtliga deltagare och anställda på skolan får delta i utvärderingarna. I dag genomförs motsvarande utvärderingar på totalt 75 folkhögskolor. Tollare gör även utvärderingar inom varje långkurs och distanskurs, för att säkerställa kvaliteten och få ett underlag för framtida utveckling. Årets utvärderingar visade att deltagarna uppfattar skolan som mera demokratisk än vad deltagare tidigare har gjort i motsvarande enkät. Deltagarna 2013 har även i större utsträckning än senare års deltagare varit aktiva i skolråd och studeranderåd. Långkurserna har under läsåret lockat yngre deltagare än förut. En orsak kan vara att flera deltagare utan gymnasiekompetens har sökt sig till Tollare. Den tuffare arbetsmarknaden ställer oftare krav på gymnasieexamen, samtidigt som konkurrensen om de färre platserna på Komvux är högre. Flera yngre deltagare har lett till att undervisningen innehåller ökade inslag av fostran. Antalet deltagare med psykosociala problem och diagnoser, som dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsproblem, är högre än tidigare år. Tollare har anpassat undervisningen till behoven genom extra stöd inom svenska och matematik och genom fler lärare, främst på allmän kurs. Deltagarna har visat stort engagemang och kreativitet. Vernissager, utställningar, poesiträffar och musikevenemang har genomförts, men också mera lekbetonade trivselaktiviteter. Systematiskt kvalitetsarbete Tollare folkhögskola har sedan 2007 bedrivit systematiskt kvalitetsarbete genom att arbeta metodiskt inom olika områden med planering, genomförande, utvärdering och lärande. På uppdrag av huvudmannen pågår en översyn av hur det administrativa arbetet kan rationaliseras t.ex. genom samarbete med IOGT-NTOs kansli och Wendelsbergs folkhögskola. Att stärka demokratin, både för deltagare och för pedagoger, är ett av Tollares mest prioriterade områden. Såväl styrelse som skolledning driver ett aktivt och systematiskt demokratiarbete. Under året har skyddsrond genomförts inom Tollares alla verksamhetsområden. En skyddsrond innefattar både genomgång, åtgärd och uppföljning. Tollares personal erbjuds regelbundna hälsoundersökningar vartannat år. Resultatet av hälsoundersökningen utvärderas och analyseras tillsammans med Danvikshälsan. Därefter genomförs de eventuella åtgärder som Tollare och Danvikshälsan i samråd har enats om. IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 5

8 Elevdemokrati och deltagaraktiviteter Under vårterminen omfattade verksamheten endast studeranderepresentation vid Tollares styrelsemöten. Under planeringsdagarna diskuterade pedagogerna vad som behövde göras för att få ett aktivt studeranderåd på Tollare. Överenskommelse träffades om att stödja elevdemokratin genom undervisning i mötesteknik m.m. Studeranderådet fungerade väl under hösten, med återkommande möten och deltagande på Tollares styrelsemöten. Lärarrådet beslutade att återinföra skolrådet från och med hösten Skolrådet består av rektor, biträdande rektor och representanter från de olika kurserna. Syftet med rådet är att föra en dialog och ge ömsesidig information om det som är aktuellt på skolan. Studeranderättsliga rådet Tollare uppfyller de krav som Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, ställer på folkhögskolor. På Tollares webbplats finns den information för deltagare som krävs för att uppfylla rådets studeranderättsliga standard. Ingen deltagare på Tollare klagade under året till studeranderättsliga rådet. Uppdrag /projekt Europeiska socialfonden, de tre folkhögskolorna Hagaberg, Ågesta och Tollare, samt Försäkringskassan, som medfinansiär, driver sedan januari 2009 ett treårigt projekt kallat Samverkan för vägen till arbete i lärande miljö, LISA. Projektet vänder sig till långtidssjukskrivna som behöver för-rehabilitering innan de går in i en arbetsrelaterad rehabilitering. Lisa-projektet består av två 15-veckorsaktiviteter per år. Lars-Åke Stenström, Hellidens folkhögskola, har arbetat mycket intensivt för att riksdagen och folkbildningsrådet m.fl. ska förmås att skjuta till pengar så att projektet kan bli permanent. Lars-Åkes idoga arbete har tyvärr inte givit det resultat på nationell nivå som var målet. Tollare har däremot kunnat driva kursen vidare genom avtal med Nacka Samordningsförbund och Värmdö Samordningsförbund. Avtal skrevs i augusti 2013 för ett läsår. Tollare har en förhoppning om att avtalet ska förnyas när det går ut Under våren hade Tollare tolv deltagare inskrivna i LISA-projektet och under hösten var tio deltagare inskrivna. Nacka Samordningsförbund kontaktade Tollare hösten 2012 angående en 15 veckor lång uppdragsutbildning för ungdomar mellan 19 och 29 år, Ung och Aktiv. Kusens primära syfte skulle vara att stärka deltagarnas självförtroende för att ge dem en möjlighet att bryta sin isolering och gå vidare i arbete. Ung och Aktiv genomfördes under vårterminen 2013 med samma upplägg som LISA-projektet. I juni 2013 genomförde Nacka Samordningsförbund en upphandling av kursen för ytterligare ett år. Den upphandlingen vann Tollare, som har fortsatt att driva kursen med framgång. Jane Parri Kronstrand har från hösten 2013 varit huvudansvarig kontaktperson för Ung och Aktiv. Kurserna Äldrestödjare och Klassmorfar har haft två kurstillfällen vardera under Syftet med Äldrestödjare är att lära deltagarna att förstå och bli bra på att hjälpa IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 6

9 äldre människor och fungera som ett extra stöd. Klassmorfar är till för personer som befinner sig i FAS 3 och är tänkt att ge dem en möjlighet att fungera som resurs för elever i grundskolan. Tollare genomför i samarbete med UNF utbildningen ledarskapsakademin. Utbildningen är mycket uppskattad av deltagarna. Internatet Under året har platserna på internatet varit fullt utnyttjade. Ett mycket stort intresse har funnits för boende på internatet. Boendet har fungerat väl och utan större problem. Korta kurser och konferenser Det totala antalet deltagarveckor under 2013 för kortkurserna var deltagarveckor, av totalt deltagarveckor. Det totala antalet deltagarveckor har ökat 2013 jämfört med föregående år, medan antalet deltagarveckor för kortkurser har minskat. Tollares kurs- och konferensgrupper kommer som tidigare framför allt från: IOGT-NTO rörelsen och rörelsenära organisationer Andra folkhögskolor Studieförbund Politiska organisationer Organisationer för människor med funktionsnedsättning Idrottsorganisationer Kvinnoorganisationer Andra ideella organisationer, t.ex. dansföreningar, scoutföreningar och pensionärsföreningar Kommunala och statliga organisationer Enstaka företag Miljöfrågor Under året har diskussioner förts om att göra nya borrhål för bergvärmen för att helt ersätta användningen av olja. I samband med utredningen av kostnaderna för utbyggnad av bergvärmen framkom det att Tollare inte har mätinstrument på befintliga borrhålsrör. Nya mätinstrument har installerats och mätningen innebär ett betydligt effektivare utnyttjande av befintliga borrhål. Effektivitetsvinsten av mätningen är för tidigt att uttala sig om. Beslut om utbyggnad av bergvärmen får därför avvakta till dess resultaten av de nya åtgärderna har analyserats närmare. Tollare har under året fortsatt med sitt aktiva miljövårdsarbete. Ett systematiskt miljöarbete genomförs löpande med planering och genomförande i syfte att göra Tollare mer och mer miljövänligt inom alla verksamhetsområden. Tollare folkhögskola är miljödiplomerad i Svensk Miljöbas. Inom Tollares köksavdelning eftersträvas en ökad användning av ekologiskt odlade och närproducerade råvaror. Förbundsstämman och styrelsen beslutade under året om en utbyggnad av den befintliga bergvärmen med ytterligare cirka 18 hål. Syftet med utbyggnaden är att slippa att även använda olja för uppvärmning. I samband med att Tollare tog in nya offerter på bergvärmen noterade de tre företag som kontaktades att det inte fanns några mätinstrument på de nuvarande bergvärmerören. Utan mätning och styrning av rören fanns IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 7

10 det risk för att den befintliga bergvärmen inte utnyttjades maximalt. I slutet av året installerades därför mätare och styrning på rören. Det måste därefter gå ett år innan det är möjligt att avläsa vilken effekt mätningen och styrningen har på energiförbrukningen. Byggnationen runt Tollare De nybyggda husen bortom Hedenströms väg blev inflyttningsklara under året. NCC påbörjade sprängningar intill Elevhemsvägen. I slutet av året skymtade de nya, framväxande husen ovanför Elevhemsvägen. Sprängningarna har såvitt är känt inte påverkat Tollare så att skador har uppstått. Buller från stenkrossning m.m. har varit mycket störande under året, särskilt för deltagare och andra boende på Tollare. Fastigheten Utbyggnaden av matsalen påbörjades i juni 2013 med företaget Tors-Bockar. Tollare avbröt samarbetet. I juli träffades i stället ett avtal med EGH-bygg, till en något högre kostnad. I september gjöts plattan för utbyggnaden och företaget arbetade sedan intensivt med ombyggnaden under hela hösten. Tollares övriga verksamhet stördes inte nämnvärt av byggnationerna, vilka pågick fram till november. Men under den följande perioden var det stora problem med högt buller från maskiner och dålig ventilation i matsalen. Vid årsskiftet var matsalsutbyggnaden klar. NCC blev under året äntligen klara med grävningen för en avloppsledning som dras genom Tollares område. Detta arbete har medfört olägenheter för Tollare under nästan två år. NCC har återställt marken efter grävningarna. Tollare har som kompensation av NCC fått ansluta sitt avlopp utan kostnad samt fått parkeringen utbyggd, en rondell framför Herrgården och nya planteringar. Sammanlagt har dessa arbeten ett värde motsvarande cirka kronor. Nya styrningsinstrument för ventilationen i matsalen har installerats. Detta arbete innefattades inte i matsalsutbyggnaden, men var nödvändigt. Balkongerna på Herrgården har målats om och nya pelare har svarvats i stället för dem som var förbrukade. Tollare har haft tillsyn av miljöenheten i Nacka kommun, som har inspekterat boendeanläggningen, med uthyrning av rum till deltagare och externa gäster. Kommunens utlåtande efter genomförd inspektion var i stort sett mycket positivt, bortsett från vissa brister när det gällde skriftlig dokumentation. Tollare har under året upprättat en energideklaration, genomfört regelbunden brandsyn, sänt in obligatorisk brandskyddsrapport, genomfört brandövningar samt besiktigat brandsläckare, oljetank, oljepannor och tryckkärl. Under en sommarvecka i slutet av juni arbetade medlemmarna från IOGT-NTO i Vännäs med reparation och omålning av Kägelbanan. De utförde också trädgårdsarbete och gjorde ett mycket gott arbete. Ekonomi Tollare bildade under året Tollare Kurs och Konferens Aktiebolag. Bolagets styrelseledamöter är desamma som i den ideella föreningen, förutom att Mikaela Bexar inte IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 8

11 ingår i bolagsstyrelsen. Rektor är vd i bolaget. Vid årsskiftet hade de som är anställda i köket förts över till bolaget. Rörelseresultatet på Tollare för 2013 var kronor bättre än rörelseresultatet för De främsta orsakerna till förbättringen av rörelseresultatet är de ökade intäkterna från externa gäster i matsalen samt nya intäkter från uppdragsutbildningarna Ung och Aktiv samt Lisaprojektet. Aktiebolaget, som i stort sett inte hade någon verksamhet under 2013, hade ett resultat på minus kronor. Under året har investeringar gjorts för dataprogram med kronor, för styrning av ventilation till matsal och kök med kronor, för datafiberkabel med kronor, för sängar till internatet med kronor, för videokonferensanläggning med kronor samt för upprustning av personalbostäder med kronor. Se årsredovisningar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare och Tollare Kurs och Konferens AB. Marknadsföring Tollare har återupptagit kontakten med den tidigare samarbetspartnern Bybloo från Nyköping. Ett arbete har påbörjats för att få fler gäster i veckorna till pensionatet. De planerade åtgärderna omfattar även kurs- och konferensverksamheten samt matsalsgästerna, viktiga delar av verksamheten som behöver marknadsföras ytterligare. Marknadsföring av Tollares kursutbud har nästan uteslutande skett via skolans webbplats, vilken ständigt uppdateras. Dessutom har ett informationsblad om skolans verksamhet tagits fram. Medarbetare Pedagoger Två nya pedagoger har anställts på fasta tjänster. Helena Dohns rekryterades till sociala spåret och Åsa Knutsson till allmän linje. I juli 2013 gick Olle Rockström i pension. Han kommer dock att till viss del arbeta kvar som frilansande pedagog på Tollare. Administration Den tidigare biträdande rektorn Liza Bard slutade i juni 2013 för att återgå till sin tjänst som pedagog på Tollares reportagelinje. Tjänsten som biträdande rektor söktes av 53 personer. Rekryteringsprocessen genomfördes under vårterminen 2013 av främst rektor och servicechefen Jane Parri Kronstrand. Johan de Farfalla anställdes från och med den 1 juni som biträdande rektor. Servicepersonal Zeynep Vural och Cathy Matsson fick fast anställning i köket. Tommy Ekmark fick ett annat arbete utanför skolan och slutade därför som vaktmästare på Tollare. IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 9

12 Styrelsen och revisorer Under perioden Anders A Aronsson, Uppsala, ordförande Maria Bergström, Västerås Anders Häregård, Stockholm Sören Storm, Saltsjö-Boo Karl-Axel Johansson, Saltsjö-Boo Rolf Vestman, Stockholm Märta-Lena Schwaiger, Enskededalen Ylva Hansson, Saltsjö-Boo Simon Svensson, Stockholm Under perioden Anders A Aronsson, Uppsala, ordförande Maria Bergström, Västerås Mikaela Bexar Solna Andreas Ericsson Stockholm Anders Häregård, Stockholm Per-Åke Lundin Hallstavik Magnus Molin Rotebro Gun Mörkenstam Saltsjö-Boo Eva Åhlström Nacka Representanter för personalens fackliga organisationer Andrea Lavesson och Espen Bjordal, SFHL Jane Parri Kronstrand, Vision Minna Puolakanaho, Kommunal Revisorer Jens Persson, auktoriserad revisor, PwC Tomas Thomasson, förtroendevald revisor, Stånga Revisorssuppleant: Anna-Greta Johansson, förtroendevald revisorssuppleant, Hagfors Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten och en idékonferens på Djurönäset, Värmdö. Konferensen genomfördes tillsammans med rektor, biträdande rektor, kamrer och servicechef den augusti. Långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete, styrelsens arbetssätt, bolagisering, arbetstidsavtal och ekonomi var några av de frågor som diskuterades under dessa två dagar. IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 10

13 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 11

14 Kompletterande faktaredovisning Personalen per den 31 december 2013 Tollare hade vid årets slut 37 anställda. Män Kvinnor Expedition/rektor 4 3 Undervisning 6 10 Internat/lokalvård 1 6 Vaktmästeri 1 3 Totalt Verksamheten i siffror Antalet genomförda deltagarveckor Fördelning av deltagarveckor efter profil Allmän kurs Sociala frågor, ledarskap Media, reportage, skriv Övrigt Korta Kurser Totalt Sammanställning av Tollares kurser under 2013 Allmänna kurser Allmän kurs kreativt skrivande Allmän kurs foto Allmän kurs sociala frågor och livskunskap Allmän kurs högskoleförberedande Reportagekurser Reportagekurs första året Reportagekurs fördjupning/yrkesförberedande Sociala kurser Socialpedagogiskt ungdomsarbete Distanskurser Socialpedagogiskt ungdomsarbete halvfart IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 12

15 Grundkurs i Tolvstegsmetoden halvfart Journalistik för nätet halvfart Reportage prova på halvfart Ungdomscoach distans halvfart Höjdaren UNF Akademi Övriga kurser Klassmorfar våren och hösten 2013 LISA-projektet, Äldrestödjare Uppdragsutbildning Ung och Aktiv Antal deltagare, fördelat efter kurs Kursnamn Vt 2013 Ht 2013 Allmän kurs Journalistkurs reportage Journalistkurs fördjupning/yrkesförberedande Socialpedagogiskt ungdomsarbete år Socialpedagogiskt ungdomsarbete år Socialpedagogiskt ungdomsarbete, distans 50% Grundkurs i Tolvstegsmetoden, distans 50% Journalistik för nätet, distans 50% Reportage prova på, distans 50% 21 Ungdomscoach, distans 50% UNF Akademi, distans Höjdaren, distans 14 Klassmorfar 6 15 Klassmorfar 7 10 Klassmorfar 8 16 Äldrestödjare 12 Äldrestödjare 2 9 Korta kurser Kulturprogram Totalt antal deltagare varav kvinnor Genomförda deltagarveckor IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 13

16 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 14

17 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 15

18 Tollare folkhögskola facebook: https://sv-se.facebok.com/tollare Växel:

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Tollare folkhögskola 2014 Foto: Anders A Aronsson Verksamhetsberättelse 2014 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare

34 Innehåll Folkhögskolans utveckling i stort... 3 Deltagare och kurser... 3 Förstärkningsbidraget... 4 Pedagogik/kvalitetsutvärdering... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Elevdemokrati och deltagaraktiviteter... 5 Studeranderättsliga rådet... 5 Uppdrag /projekt... 5 Internatet... 6 Korta kurser och konferenser... 6 Miljöfrågor... 6 Byggnationen runt Tollare... 6 Fastigheten... 7 Ekonomi... 7 Medarbetare... 7 Styrelse och revisorer... 8 Tollare Kurs och Konferens AB... 9 Kompletterande faktaredovisning Personalen per den 31 december Verksamheten i siffror Sammanställning av Tollare folkhögskolas kurser Antal deltagare, fördelat efter kurs IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 2

35 Folkhögskolans utveckling i stort 2014 års viktigaste punkter för Tollare folkhögskola: Planenligt genomförande av allmän kurs med varianter, socialpedagogiska kurser, journalistikkurser och en mångfald samverkanskurser. Antalet deltagarveckor uppgick till vilket är 89 veckor över tilldelat antal. Närmare samverkan med IOGT-NTO, främst genom att ett brett utvecklingsarbete inletts om Tollare som centrum för utbildning för ideellt ledarskap, ett tydligt uppdrag från IOGT-NTO. Fullföljande av de arbetstidsregler som infördes Fortsatt ekonomisk återhämtning. Konferensverksamhet som omfattade 178 grupper. Rektor Anders Svensson avgick från sin tjänst i oktober Deltagare och kurser Året inleddes med ett fåtal avhopp på långkurserna. Detta sker varje år då vissa deltagare efter en termin väljer att avsluta sina studier. Skälen till detta är ofta privata och avhoppen sker väldigt sällan på grund av missnöje med skolan. Till sommaren erbjöd vi kurser i akvarellmålning och landskapsmåleri som även detta år var mycket populära och omtyckta. Inför höstterminen togs beslutet att inte starta allmän kurs högskoleförberedande på grund av för lågt deltagarantal. I gengäld ökade vi antalet deltagare på allmän kurs foto/kreativt skrivande men trots detta minskade det totala antalet deltagare på allmän kurs som helhet något. Antalet ansökningar 2014 till de olika linjerna var något fler jämfört med föregående år. Antal antagna till folkhögskolans långkurser höstterminen 2014: Ansökningar Återbud Antagna Socialpedagogiskt ungdomsarbete, SP SP distans Tolvstegsbehandling med kognitiv inriktning Ungdomscoach Reportage årskurs Reportage yrkesförberedande Journalistik på distans Allmän kurs sociala frågor Allmän kurs foto/skriv Allmän kurs högskoleförberedande Totalt IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 3

36 Förstärkningsbidraget Tollare fick under 2014 förstärkningsbidrag för 923 deltagarveckor. Dessa veckor fördelades på deltagare enligt följande: Våren 2014 Hösten 2014 Allmän Särskild Kort Allmän Särskild Kort kurs kurs kurs* kurs kurs kurs* Rörelsehinder Synskada Hörselskada Döv Dövblind Utvecklingsstörning Hjärnskada i vuxen ålder Psykiskt funktionshinder Med. funktionshinder Asperger, DAMP m.fl Dyslexi Behov av stödperson * ingår ej i redovisat till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Pedagogik/kvalitetsutvärdering Pedagogiken på folkhögskolor öppnar upp för en kontinuerlig utvärdering av kursinnehåll samt skola. I dialogen väcks frågor som arbetas med i respektive kurs. Via studeranderåd och skolråd förs viktiga frågor vidare till lärarkollegium samt skolledning. Utöver detta arbetssätt genomförs kvantifierbara kvalitetsutvärderingar. En under vårterminen samt en under höstterminen. Dessa kvalitetsutvärderingar riktar sig dels till deltagarna där det ställs frågor som gäller innehåll, kvalitet, demokrati et cetera, dels till pedagogerna där frågorna är direkt kopplade till den pedagogiska verksamheten på skolan och dels till all personal där frågorna gäller skolan som helhet och arbetsmiljö. Arbetsmiljöenkäten visade på stress hos personalen i allmänhet och hos pedagogerna i synnerhet. Detta kunde också utläsas av deltagarenkäten som visade på att även deltagarna påverkades av denna stress. Under våren inleddes ett arbete som inkluderade all personal för att komma tillrätta med dessa problem. Detta arbete har fortgått under hela 2014 och ökat i intensitet under senare delen av höstterminen. Deltagarna har visat ett genuint engagemang i skolråd samt studeranderåd vilket har förbättrat de demokratiska processerna på skolan. Detta engagemang har dessutom bidragit till anordnandet av trevliga fester på skolan för både deltagare och personal. Andelen deltagare som är i behov av stöd har varit något högre i år jämfört med tidigare år. Detta tycks vara en trend som vi än inte sett kulmen på. Vi möter dessa IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 4

37 utmaningar med högre lärartäthet över lag samt direktinsatser med stödgrupper med få deltagare där varje deltagare får ett större utrymme samt en studiero. Systematiskt kvalitetsarbete Sedan 2007 har ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivits på Tollare folkhögskola. Detta kvalitetsarbete fokuserar på planering, genomförande, utvärdering samt lärande. Från och med 2011 har också arbetsmiljö inkluderats i detta kvalitetsarbete. Under våren utfördes en hälsoundersökning i samarbete med Avonova. Hälsoundersökningen visade onormalt hög andel stressymtom hos personalen i allmänhet och pedagogerna i synnerhet. Denna stress ansågs vara ett arbetsmiljöproblem och med anledning av detta påbörjades ett arbetsmiljöarbete för att komma till rätta med problemet. En rad åtgärder diskuterades och en resa genomfördes i syfte att gemensamt arbeta fram en handlingsplan som alla var delaktiga i och stod bakom. Tollare folkhögskolas styrelse engagerade sig i frågan och deltog i ett antal dagar då hela skolan arbetade med problematiken. Skyddsrond, inkluderande genomgång, åtgärd samt uppföljning, har under året genomförts på alla skolans verksamhetsområden. Elevdemokrati och deltagaraktiviteter Varje klass har klassråd en gång i veckan. Frågorna som avhandlas där kan vid behov lyftas vidare till studeranderådet som samlar alla skolans deltagares intressen och verkar som ett fackförbund. Representanter från studeranderådet möter sedan rektor samt biträdande rektor i skolrådet. Skolrådet är rådgörande för rektor. Under året har skolrådet sammanträtt två till tre gånger per termin. En till två deltagare ur studeranderådet representerar skolans deltagare på Tollare folkhögskolas styrelsemöten. Studeranderådet har också varit aktiva i att öka trivseln på Tollare folkhögskola genom att anordna fester och aktiviteter. Deltagarna har lett grupper med dans, musik, yoga, skapande samt brasiliansk jujutsu på eftermiddagarna efter skolans slut. De flesta av deltagarna i dessa grupper bor även på skolan. I kvalitetsutvärderingarna, som utförs två gånger per år, kan utläsas att eleverna anser att elevdemokratin på Tollare folkhögskola har stärkts under året. Studeranderättsliga rådet Tollare folkhögskola uppfyller de krav som Folkhögskolornas studeranderättsliga råd ställer på folkhögskolor. På Tollare folkhögskolas webbsida finns den information för deltagare som krävs för att uppfylla rådets studeranderättsliga standard. Under året ställdes inga klagomål gällande Tollare folkhögskola, till studeranderättsliga rådet. Uppdrag /projekt Kurserna Klassmorfar samt Äldrestödjare har genomförts under vårterminen. Då rekryteringsbasen för deltagare till dessa kurser återfinns i arbetsmarknadspolitiska åtgärder påverkade det parlamentariska läget som Sverige befanns sig i under hösten rekryteringen negativt och därmed kunde ej några kurser startas under höstterminen. Klassmorfar är till för personer som befinner sig i FAS 3 och är tänkt att ge dem en IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 5

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund.

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Ärende 2 Föredragningslista vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Föredragande presenteras enligt principen: Huvudföredragande Second (Kansliresurs)

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9 VÅRA STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås UNF:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis stadgar antagna 26 30 juni 2013

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00 1 Protokoll SCIENCE PARK-SYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN Årsstämma i Ideella Föreningen Plats och tid: Deltagande: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer