IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare"

Transkript

1 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Förslag till föredragningslista vid förbundstämma med IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare den 28 juni Stämmans öppnade 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Fastställande av röstlängd 5. Godkännande av framlagd föredragningslista 6. Val av två protokollsjusterare och rösträknare 7. Beslut om stämman sammankallats i behörig ordning 8. Framläggande av årsredovisningar för 2013 och Framläggande av revisionsberättelser för 2013 och Beslut om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar 11. Beslut om disposition av resultat enligt fastställda balansräkningar för åren 2013 och Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 13. Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 14. Beslut om arbetsplan för kommande verksamhetsperiod, Beslut om arvoden och ersättningar 16. Beslut om rambudget för 2016 och Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 18. Val av ordförande 19. Val av övriga styrelseledamöter 20. Val av en revisor med ersättare /enligt förslaget till nya stadgar/ 21. Val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande 22. Avslutning

2

3 Tollare folkhögskola 2013 Foto Anders Nordh Verksamhetsberättelse 2013 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare

4 Innehåll Verksamhet... 3 Samarbetet med IOGT-NTO-rörelsen... 3 Deltagare och kurser... 3 Förstärkningsbidraget... 4 Pedagogik/kvalitetsutvärdering... 5 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Elevdemokrati och deltagaraktiviteter... 5 Studeranderättsliga rådet... 6 Uppdrag /projekt... 6 Internatet... 7 Korta kurser och konferenser... 7 Miljöfrågorna... 7 Byggnationen runt Tollare... 8 Fastigheten... 8 Ekonomi... 9 Marknadsföring... 9 Medarbetare... 9 Styrelsen & revisorer Kompletterande faktaredovisning Personalen per den 31 december 2013: Verksamhetens i siffror Sammanställning av Tollares kurser under Antal deltagare, fördelat efter kurs IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 2

5 Verksamhet Utbyggnaden av matsalen genomfördes under året. IOGT-NTO presenterade under våren folkhögskoleutredningen, som bl.a. innehöll förslag till långtgående förändringar för Tollare och för den nuvarande beslutsprocessen på folkhögskolorna. Utredningen utgjorde underlag på IOGT-NTOs kongress i Borås och resulterade i ett antal utredningsuppdrag. Grupper har inrättats för att arbeta med stadgar, administrativ samverkan, profilering av skolorna samt en översyn av framtida personalrekryteringar. Under hösten hölls ett första möte där bl. a. representanter från Wendelsberg, Tollare och IOGT-NTO utsågs till grupperna för fortsatt arbete med de olika frågorna. Ordföranden Anders A. Aronsson, styrelseledamoten Karl-Axel Johansson och rektor Anders Svensson förde under våren förhandlingar med representanter för SFHL om ett nytt arbetstidsavtal för pedagogerna. Parterna enades inte. Arbetsgivaren utfärdade nya arbetstidsregler som började gälla fr o m 1 juli Styrelsen fortsatte att arbeta med den långsiktiga översynen av det nuvarande utbildningsutbudet på Tollare, i enlighet med arbetsplanen. Tollare kurs & konferens Aktiebolag bildades, som ett av folkhögskoleförbundet ägt bolag. Bolaget ska driva den kommersiella verksamheten på Tollare, bl.a. konferens-, restaurang- och uthyrningsverksamhet. Den 15 juni 2013 firade Tollare folkhögskolas förste rektor, Gösta Vestlund, sin hundrade födelsedag på Tollare. Det kom mellan 300 och 400 personer för att gratulera Gösta på hans 100-årsdag. Samarbetet med IOGT-NTO-rörelsen Samverkan med IOGT-NTO har under 2013 skett inom ramen för de avtal som finns om samverkan mellan Tollare, Wendelsberg och IOGT-NTO, vilka sedan 2008 organiseras genom den s.k. trepartsgruppen. Planering, samarbete och rutiner har utvecklats, och i den gemensamma utvärderingen beskrivits som väl fungerande. Dialogen och samarbetet mellan Tollare och Wendelsberg, och mellan skolorna och IOGT-NTO, var 2013 mycket bra och präglades av öppenhet och samverkan. Under hösten presenterade IOGT-NTO sin folkhögskoleutredning. En utredning som livligt och engagerat diskuterades på sommarens kongress i Borås. Samarbetet med Wendelsberg har omfattat ett tiotal möten mellan rektorerna, dels i anledning av folkhögskoleutredningen, dels tillsammans med andra personalgrupper från respektive folkhögskola för diskussion av olika samarbetsformer. Även IOGT- NTOs kanslipersonal har deltagit i dessa samtal om möjligheter till samarbeten och administrativa effektiviseringar. Deltagare och kurser Antalet ansökningar 2013 till de olika linjerna var något färre jämfört med föregående års rekordsiffor. Tollare folkhögskola erbjöd under sommaren kurser i akvarellmålning och land- IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 3

6 skapsmåleri. Kurserna var mycket uppskattade och lockade många nöjda deltagare. Höstterminen 2013 startade mycket bra på många sätt, med trevliga evenemang för alla anställda före skolstart samt en bra planeringsvecka för pedagogerna. Alla kurser hade fullt med deltagare. Antalet antagna till folkhögskolans långkurser höstterminen 2013: Ansökningar Antagna Socialpedagogiskt ungdomsarbete, SP SP-distans Tolvstegsbehandling med kognitiv inriktning Ungdomscoach Reportage årskurs Reportage yrkesförberedande Journalistik på distans Allmän kurs sociala frågor Allmän kurs foto/skriv Allmän kurs högskole-förberedande Totalt 581 (2012:615) 213 Förstärkningsbidraget Tollare fick under 2013 förstärkningsbidrag för deltagarveckor. Dessa veckor fördelades på deltagare enligt följande: Våren 2013 Allmän kurs Särskild kurs Kort kurs* Hösten 2014 Allmän kurs Särkild kurs Kort kurs* Rörelsehinder Synskada Hörselskada Döv Dövblind Utvecklingsstörning Hjärnskada i vuxen ålder Psykiskt funktionshinder Med. funktionshinder Asperger, DAMP m.fl IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 4

7 Dyslexi Behov av stödperson * ingår ej i redovisat till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förstärkningsbidraget har främst använts till stödundervisning och högre lärartäthet. Andelen deltagare med psykiska funktionsnedsättningar och neuropsykiatrisk diagnos har ökat i de långa kurserna, vilket kräver insatser i form av flera möten och individuella samtal. Pedagogik/kvalitetsutvärdering Tollare gör varje år två kvalitetsutvärderingar. Samtliga deltagare och anställda på skolan får delta i utvärderingarna. I dag genomförs motsvarande utvärderingar på totalt 75 folkhögskolor. Tollare gör även utvärderingar inom varje långkurs och distanskurs, för att säkerställa kvaliteten och få ett underlag för framtida utveckling. Årets utvärderingar visade att deltagarna uppfattar skolan som mera demokratisk än vad deltagare tidigare har gjort i motsvarande enkät. Deltagarna 2013 har även i större utsträckning än senare års deltagare varit aktiva i skolråd och studeranderåd. Långkurserna har under läsåret lockat yngre deltagare än förut. En orsak kan vara att flera deltagare utan gymnasiekompetens har sökt sig till Tollare. Den tuffare arbetsmarknaden ställer oftare krav på gymnasieexamen, samtidigt som konkurrensen om de färre platserna på Komvux är högre. Flera yngre deltagare har lett till att undervisningen innehåller ökade inslag av fostran. Antalet deltagare med psykosociala problem och diagnoser, som dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsproblem, är högre än tidigare år. Tollare har anpassat undervisningen till behoven genom extra stöd inom svenska och matematik och genom fler lärare, främst på allmän kurs. Deltagarna har visat stort engagemang och kreativitet. Vernissager, utställningar, poesiträffar och musikevenemang har genomförts, men också mera lekbetonade trivselaktiviteter. Systematiskt kvalitetsarbete Tollare folkhögskola har sedan 2007 bedrivit systematiskt kvalitetsarbete genom att arbeta metodiskt inom olika områden med planering, genomförande, utvärdering och lärande. På uppdrag av huvudmannen pågår en översyn av hur det administrativa arbetet kan rationaliseras t.ex. genom samarbete med IOGT-NTOs kansli och Wendelsbergs folkhögskola. Att stärka demokratin, både för deltagare och för pedagoger, är ett av Tollares mest prioriterade områden. Såväl styrelse som skolledning driver ett aktivt och systematiskt demokratiarbete. Under året har skyddsrond genomförts inom Tollares alla verksamhetsområden. En skyddsrond innefattar både genomgång, åtgärd och uppföljning. Tollares personal erbjuds regelbundna hälsoundersökningar vartannat år. Resultatet av hälsoundersökningen utvärderas och analyseras tillsammans med Danvikshälsan. Därefter genomförs de eventuella åtgärder som Tollare och Danvikshälsan i samråd har enats om. IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 5

8 Elevdemokrati och deltagaraktiviteter Under vårterminen omfattade verksamheten endast studeranderepresentation vid Tollares styrelsemöten. Under planeringsdagarna diskuterade pedagogerna vad som behövde göras för att få ett aktivt studeranderåd på Tollare. Överenskommelse träffades om att stödja elevdemokratin genom undervisning i mötesteknik m.m. Studeranderådet fungerade väl under hösten, med återkommande möten och deltagande på Tollares styrelsemöten. Lärarrådet beslutade att återinföra skolrådet från och med hösten Skolrådet består av rektor, biträdande rektor och representanter från de olika kurserna. Syftet med rådet är att föra en dialog och ge ömsesidig information om det som är aktuellt på skolan. Studeranderättsliga rådet Tollare uppfyller de krav som Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, ställer på folkhögskolor. På Tollares webbplats finns den information för deltagare som krävs för att uppfylla rådets studeranderättsliga standard. Ingen deltagare på Tollare klagade under året till studeranderättsliga rådet. Uppdrag /projekt Europeiska socialfonden, de tre folkhögskolorna Hagaberg, Ågesta och Tollare, samt Försäkringskassan, som medfinansiär, driver sedan januari 2009 ett treårigt projekt kallat Samverkan för vägen till arbete i lärande miljö, LISA. Projektet vänder sig till långtidssjukskrivna som behöver för-rehabilitering innan de går in i en arbetsrelaterad rehabilitering. Lisa-projektet består av två 15-veckorsaktiviteter per år. Lars-Åke Stenström, Hellidens folkhögskola, har arbetat mycket intensivt för att riksdagen och folkbildningsrådet m.fl. ska förmås att skjuta till pengar så att projektet kan bli permanent. Lars-Åkes idoga arbete har tyvärr inte givit det resultat på nationell nivå som var målet. Tollare har däremot kunnat driva kursen vidare genom avtal med Nacka Samordningsförbund och Värmdö Samordningsförbund. Avtal skrevs i augusti 2013 för ett läsår. Tollare har en förhoppning om att avtalet ska förnyas när det går ut Under våren hade Tollare tolv deltagare inskrivna i LISA-projektet och under hösten var tio deltagare inskrivna. Nacka Samordningsförbund kontaktade Tollare hösten 2012 angående en 15 veckor lång uppdragsutbildning för ungdomar mellan 19 och 29 år, Ung och Aktiv. Kusens primära syfte skulle vara att stärka deltagarnas självförtroende för att ge dem en möjlighet att bryta sin isolering och gå vidare i arbete. Ung och Aktiv genomfördes under vårterminen 2013 med samma upplägg som LISA-projektet. I juni 2013 genomförde Nacka Samordningsförbund en upphandling av kursen för ytterligare ett år. Den upphandlingen vann Tollare, som har fortsatt att driva kursen med framgång. Jane Parri Kronstrand har från hösten 2013 varit huvudansvarig kontaktperson för Ung och Aktiv. Kurserna Äldrestödjare och Klassmorfar har haft två kurstillfällen vardera under Syftet med Äldrestödjare är att lära deltagarna att förstå och bli bra på att hjälpa IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 6

9 äldre människor och fungera som ett extra stöd. Klassmorfar är till för personer som befinner sig i FAS 3 och är tänkt att ge dem en möjlighet att fungera som resurs för elever i grundskolan. Tollare genomför i samarbete med UNF utbildningen ledarskapsakademin. Utbildningen är mycket uppskattad av deltagarna. Internatet Under året har platserna på internatet varit fullt utnyttjade. Ett mycket stort intresse har funnits för boende på internatet. Boendet har fungerat väl och utan större problem. Korta kurser och konferenser Det totala antalet deltagarveckor under 2013 för kortkurserna var deltagarveckor, av totalt deltagarveckor. Det totala antalet deltagarveckor har ökat 2013 jämfört med föregående år, medan antalet deltagarveckor för kortkurser har minskat. Tollares kurs- och konferensgrupper kommer som tidigare framför allt från: IOGT-NTO rörelsen och rörelsenära organisationer Andra folkhögskolor Studieförbund Politiska organisationer Organisationer för människor med funktionsnedsättning Idrottsorganisationer Kvinnoorganisationer Andra ideella organisationer, t.ex. dansföreningar, scoutföreningar och pensionärsföreningar Kommunala och statliga organisationer Enstaka företag Miljöfrågor Under året har diskussioner förts om att göra nya borrhål för bergvärmen för att helt ersätta användningen av olja. I samband med utredningen av kostnaderna för utbyggnad av bergvärmen framkom det att Tollare inte har mätinstrument på befintliga borrhålsrör. Nya mätinstrument har installerats och mätningen innebär ett betydligt effektivare utnyttjande av befintliga borrhål. Effektivitetsvinsten av mätningen är för tidigt att uttala sig om. Beslut om utbyggnad av bergvärmen får därför avvakta till dess resultaten av de nya åtgärderna har analyserats närmare. Tollare har under året fortsatt med sitt aktiva miljövårdsarbete. Ett systematiskt miljöarbete genomförs löpande med planering och genomförande i syfte att göra Tollare mer och mer miljövänligt inom alla verksamhetsområden. Tollare folkhögskola är miljödiplomerad i Svensk Miljöbas. Inom Tollares köksavdelning eftersträvas en ökad användning av ekologiskt odlade och närproducerade råvaror. Förbundsstämman och styrelsen beslutade under året om en utbyggnad av den befintliga bergvärmen med ytterligare cirka 18 hål. Syftet med utbyggnaden är att slippa att även använda olja för uppvärmning. I samband med att Tollare tog in nya offerter på bergvärmen noterade de tre företag som kontaktades att det inte fanns några mätinstrument på de nuvarande bergvärmerören. Utan mätning och styrning av rören fanns IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 7

10 det risk för att den befintliga bergvärmen inte utnyttjades maximalt. I slutet av året installerades därför mätare och styrning på rören. Det måste därefter gå ett år innan det är möjligt att avläsa vilken effekt mätningen och styrningen har på energiförbrukningen. Byggnationen runt Tollare De nybyggda husen bortom Hedenströms väg blev inflyttningsklara under året. NCC påbörjade sprängningar intill Elevhemsvägen. I slutet av året skymtade de nya, framväxande husen ovanför Elevhemsvägen. Sprängningarna har såvitt är känt inte påverkat Tollare så att skador har uppstått. Buller från stenkrossning m.m. har varit mycket störande under året, särskilt för deltagare och andra boende på Tollare. Fastigheten Utbyggnaden av matsalen påbörjades i juni 2013 med företaget Tors-Bockar. Tollare avbröt samarbetet. I juli träffades i stället ett avtal med EGH-bygg, till en något högre kostnad. I september gjöts plattan för utbyggnaden och företaget arbetade sedan intensivt med ombyggnaden under hela hösten. Tollares övriga verksamhet stördes inte nämnvärt av byggnationerna, vilka pågick fram till november. Men under den följande perioden var det stora problem med högt buller från maskiner och dålig ventilation i matsalen. Vid årsskiftet var matsalsutbyggnaden klar. NCC blev under året äntligen klara med grävningen för en avloppsledning som dras genom Tollares område. Detta arbete har medfört olägenheter för Tollare under nästan två år. NCC har återställt marken efter grävningarna. Tollare har som kompensation av NCC fått ansluta sitt avlopp utan kostnad samt fått parkeringen utbyggd, en rondell framför Herrgården och nya planteringar. Sammanlagt har dessa arbeten ett värde motsvarande cirka kronor. Nya styrningsinstrument för ventilationen i matsalen har installerats. Detta arbete innefattades inte i matsalsutbyggnaden, men var nödvändigt. Balkongerna på Herrgården har målats om och nya pelare har svarvats i stället för dem som var förbrukade. Tollare har haft tillsyn av miljöenheten i Nacka kommun, som har inspekterat boendeanläggningen, med uthyrning av rum till deltagare och externa gäster. Kommunens utlåtande efter genomförd inspektion var i stort sett mycket positivt, bortsett från vissa brister när det gällde skriftlig dokumentation. Tollare har under året upprättat en energideklaration, genomfört regelbunden brandsyn, sänt in obligatorisk brandskyddsrapport, genomfört brandövningar samt besiktigat brandsläckare, oljetank, oljepannor och tryckkärl. Under en sommarvecka i slutet av juni arbetade medlemmarna från IOGT-NTO i Vännäs med reparation och omålning av Kägelbanan. De utförde också trädgårdsarbete och gjorde ett mycket gott arbete. Ekonomi Tollare bildade under året Tollare Kurs och Konferens Aktiebolag. Bolagets styrelseledamöter är desamma som i den ideella föreningen, förutom att Mikaela Bexar inte IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 8

11 ingår i bolagsstyrelsen. Rektor är vd i bolaget. Vid årsskiftet hade de som är anställda i köket förts över till bolaget. Rörelseresultatet på Tollare för 2013 var kronor bättre än rörelseresultatet för De främsta orsakerna till förbättringen av rörelseresultatet är de ökade intäkterna från externa gäster i matsalen samt nya intäkter från uppdragsutbildningarna Ung och Aktiv samt Lisaprojektet. Aktiebolaget, som i stort sett inte hade någon verksamhet under 2013, hade ett resultat på minus kronor. Under året har investeringar gjorts för dataprogram med kronor, för styrning av ventilation till matsal och kök med kronor, för datafiberkabel med kronor, för sängar till internatet med kronor, för videokonferensanläggning med kronor samt för upprustning av personalbostäder med kronor. Se årsredovisningar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare och Tollare Kurs och Konferens AB. Marknadsföring Tollare har återupptagit kontakten med den tidigare samarbetspartnern Bybloo från Nyköping. Ett arbete har påbörjats för att få fler gäster i veckorna till pensionatet. De planerade åtgärderna omfattar även kurs- och konferensverksamheten samt matsalsgästerna, viktiga delar av verksamheten som behöver marknadsföras ytterligare. Marknadsföring av Tollares kursutbud har nästan uteslutande skett via skolans webbplats, vilken ständigt uppdateras. Dessutom har ett informationsblad om skolans verksamhet tagits fram. Medarbetare Pedagoger Två nya pedagoger har anställts på fasta tjänster. Helena Dohns rekryterades till sociala spåret och Åsa Knutsson till allmän linje. I juli 2013 gick Olle Rockström i pension. Han kommer dock att till viss del arbeta kvar som frilansande pedagog på Tollare. Administration Den tidigare biträdande rektorn Liza Bard slutade i juni 2013 för att återgå till sin tjänst som pedagog på Tollares reportagelinje. Tjänsten som biträdande rektor söktes av 53 personer. Rekryteringsprocessen genomfördes under vårterminen 2013 av främst rektor och servicechefen Jane Parri Kronstrand. Johan de Farfalla anställdes från och med den 1 juni som biträdande rektor. Servicepersonal Zeynep Vural och Cathy Matsson fick fast anställning i köket. Tommy Ekmark fick ett annat arbete utanför skolan och slutade därför som vaktmästare på Tollare. IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 9

12 Styrelsen och revisorer Under perioden Anders A Aronsson, Uppsala, ordförande Maria Bergström, Västerås Anders Häregård, Stockholm Sören Storm, Saltsjö-Boo Karl-Axel Johansson, Saltsjö-Boo Rolf Vestman, Stockholm Märta-Lena Schwaiger, Enskededalen Ylva Hansson, Saltsjö-Boo Simon Svensson, Stockholm Under perioden Anders A Aronsson, Uppsala, ordförande Maria Bergström, Västerås Mikaela Bexar Solna Andreas Ericsson Stockholm Anders Häregård, Stockholm Per-Åke Lundin Hallstavik Magnus Molin Rotebro Gun Mörkenstam Saltsjö-Boo Eva Åhlström Nacka Representanter för personalens fackliga organisationer Andrea Lavesson och Espen Bjordal, SFHL Jane Parri Kronstrand, Vision Minna Puolakanaho, Kommunal Revisorer Jens Persson, auktoriserad revisor, PwC Tomas Thomasson, förtroendevald revisor, Stånga Revisorssuppleant: Anna-Greta Johansson, förtroendevald revisorssuppleant, Hagfors Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten och en idékonferens på Djurönäset, Värmdö. Konferensen genomfördes tillsammans med rektor, biträdande rektor, kamrer och servicechef den augusti. Långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete, styrelsens arbetssätt, bolagisering, arbetstidsavtal och ekonomi var några av de frågor som diskuterades under dessa två dagar. IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 10

13 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 11

14 Kompletterande faktaredovisning Personalen per den 31 december 2013 Tollare hade vid årets slut 37 anställda. Män Kvinnor Expedition/rektor 4 3 Undervisning 6 10 Internat/lokalvård 1 6 Vaktmästeri 1 3 Totalt Verksamheten i siffror Antalet genomförda deltagarveckor Fördelning av deltagarveckor efter profil Allmän kurs Sociala frågor, ledarskap Media, reportage, skriv Övrigt Korta Kurser Totalt Sammanställning av Tollares kurser under 2013 Allmänna kurser Allmän kurs kreativt skrivande Allmän kurs foto Allmän kurs sociala frågor och livskunskap Allmän kurs högskoleförberedande Reportagekurser Reportagekurs första året Reportagekurs fördjupning/yrkesförberedande Sociala kurser Socialpedagogiskt ungdomsarbete Distanskurser Socialpedagogiskt ungdomsarbete halvfart IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 12

15 Grundkurs i Tolvstegsmetoden halvfart Journalistik för nätet halvfart Reportage prova på halvfart Ungdomscoach distans halvfart Höjdaren UNF Akademi Övriga kurser Klassmorfar våren och hösten 2013 LISA-projektet, Äldrestödjare Uppdragsutbildning Ung och Aktiv Antal deltagare, fördelat efter kurs Kursnamn Vt 2013 Ht 2013 Allmän kurs Journalistkurs reportage Journalistkurs fördjupning/yrkesförberedande Socialpedagogiskt ungdomsarbete år Socialpedagogiskt ungdomsarbete år Socialpedagogiskt ungdomsarbete, distans 50% Grundkurs i Tolvstegsmetoden, distans 50% Journalistik för nätet, distans 50% Reportage prova på, distans 50% 21 Ungdomscoach, distans 50% UNF Akademi, distans Höjdaren, distans 14 Klassmorfar 6 15 Klassmorfar 7 10 Klassmorfar 8 16 Äldrestödjare 12 Äldrestödjare 2 9 Korta kurser Kulturprogram Totalt antal deltagare varav kvinnor Genomförda deltagarveckor IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 13

16 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 14

17 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 15

18 Tollare folkhögskola facebook: Växel:

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Tollare folkhögskola 2014 Foto: Anders A Aronsson Verksamhetsberättelse 2014 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare

34 Innehåll Folkhögskolans utveckling i stort... 3 Deltagare och kurser... 3 Förstärkningsbidraget... 4 Pedagogik/kvalitetsutvärdering... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Elevdemokrati och deltagaraktiviteter... 5 Studeranderättsliga rådet... 5 Uppdrag /projekt... 5 Internatet... 6 Korta kurser och konferenser... 6 Miljöfrågor... 6 Byggnationen runt Tollare... 6 Fastigheten... 7 Ekonomi... 7 Medarbetare... 7 Styrelse och revisorer... 8 Tollare Kurs och Konferens AB... 9 Kompletterande faktaredovisning Personalen per den 31 december Verksamheten i siffror Sammanställning av Tollare folkhögskolas kurser Antal deltagare, fördelat efter kurs IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 2

35 Folkhögskolans utveckling i stort 2014 års viktigaste punkter för Tollare folkhögskola: Planenligt genomförande av allmän kurs med varianter, socialpedagogiska kurser, journalistikkurser och en mångfald samverkanskurser. Antalet deltagarveckor uppgick till vilket är 89 veckor över tilldelat antal. Närmare samverkan med IOGT-NTO, främst genom att ett brett utvecklingsarbete inletts om Tollare som centrum för utbildning för ideellt ledarskap, ett tydligt uppdrag från IOGT-NTO. Fullföljande av de arbetstidsregler som infördes Fortsatt ekonomisk återhämtning. Konferensverksamhet som omfattade 178 grupper. Rektor Anders Svensson avgick från sin tjänst i oktober Deltagare och kurser Året inleddes med ett fåtal avhopp på långkurserna. Detta sker varje år då vissa deltagare efter en termin väljer att avsluta sina studier. Skälen till detta är ofta privata och avhoppen sker väldigt sällan på grund av missnöje med skolan. Till sommaren erbjöd vi kurser i akvarellmålning och landskapsmåleri som även detta år var mycket populära och omtyckta. Inför höstterminen togs beslutet att inte starta allmän kurs högskoleförberedande på grund av för lågt deltagarantal. I gengäld ökade vi antalet deltagare på allmän kurs foto/kreativt skrivande men trots detta minskade det totala antalet deltagare på allmän kurs som helhet något. Antalet ansökningar 2014 till de olika linjerna var något fler jämfört med föregående år. Antal antagna till folkhögskolans långkurser höstterminen 2014: Ansökningar Återbud Antagna Socialpedagogiskt ungdomsarbete, SP SP distans Tolvstegsbehandling med kognitiv inriktning Ungdomscoach Reportage årskurs Reportage yrkesförberedande Journalistik på distans Allmän kurs sociala frågor Allmän kurs foto/skriv Allmän kurs högskoleförberedande Totalt IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 3

36 Förstärkningsbidraget Tollare fick under 2014 förstärkningsbidrag för 923 deltagarveckor. Dessa veckor fördelades på deltagare enligt följande: Våren 2014 Hösten 2014 Allmän Särskild Kort Allmän Särskild Kort kurs kurs kurs* kurs kurs kurs* Rörelsehinder Synskada Hörselskada Döv Dövblind Utvecklingsstörning Hjärnskada i vuxen ålder Psykiskt funktionshinder Med. funktionshinder Asperger, DAMP m.fl Dyslexi Behov av stödperson * ingår ej i redovisat till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Pedagogik/kvalitetsutvärdering Pedagogiken på folkhögskolor öppnar upp för en kontinuerlig utvärdering av kursinnehåll samt skola. I dialogen väcks frågor som arbetas med i respektive kurs. Via studeranderåd och skolråd förs viktiga frågor vidare till lärarkollegium samt skolledning. Utöver detta arbetssätt genomförs kvantifierbara kvalitetsutvärderingar. En under vårterminen samt en under höstterminen. Dessa kvalitetsutvärderingar riktar sig dels till deltagarna där det ställs frågor som gäller innehåll, kvalitet, demokrati et cetera, dels till pedagogerna där frågorna är direkt kopplade till den pedagogiska verksamheten på skolan och dels till all personal där frågorna gäller skolan som helhet och arbetsmiljö. Arbetsmiljöenkäten visade på stress hos personalen i allmänhet och hos pedagogerna i synnerhet. Detta kunde också utläsas av deltagarenkäten som visade på att även deltagarna påverkades av denna stress. Under våren inleddes ett arbete som inkluderade all personal för att komma tillrätta med dessa problem. Detta arbete har fortgått under hela 2014 och ökat i intensitet under senare delen av höstterminen. Deltagarna har visat ett genuint engagemang i skolråd samt studeranderåd vilket har förbättrat de demokratiska processerna på skolan. Detta engagemang har dessutom bidragit till anordnandet av trevliga fester på skolan för både deltagare och personal. Andelen deltagare som är i behov av stöd har varit något högre i år jämfört med tidigare år. Detta tycks vara en trend som vi än inte sett kulmen på. Vi möter dessa IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 4

37 utmaningar med högre lärartäthet över lag samt direktinsatser med stödgrupper med få deltagare där varje deltagare får ett större utrymme samt en studiero. Systematiskt kvalitetsarbete Sedan 2007 har ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivits på Tollare folkhögskola. Detta kvalitetsarbete fokuserar på planering, genomförande, utvärdering samt lärande. Från och med 2011 har också arbetsmiljö inkluderats i detta kvalitetsarbete. Under våren utfördes en hälsoundersökning i samarbete med Avonova. Hälsoundersökningen visade onormalt hög andel stressymtom hos personalen i allmänhet och pedagogerna i synnerhet. Denna stress ansågs vara ett arbetsmiljöproblem och med anledning av detta påbörjades ett arbetsmiljöarbete för att komma till rätta med problemet. En rad åtgärder diskuterades och en resa genomfördes i syfte att gemensamt arbeta fram en handlingsplan som alla var delaktiga i och stod bakom. Tollare folkhögskolas styrelse engagerade sig i frågan och deltog i ett antal dagar då hela skolan arbetade med problematiken. Skyddsrond, inkluderande genomgång, åtgärd samt uppföljning, har under året genomförts på alla skolans verksamhetsområden. Elevdemokrati och deltagaraktiviteter Varje klass har klassråd en gång i veckan. Frågorna som avhandlas där kan vid behov lyftas vidare till studeranderådet som samlar alla skolans deltagares intressen och verkar som ett fackförbund. Representanter från studeranderådet möter sedan rektor samt biträdande rektor i skolrådet. Skolrådet är rådgörande för rektor. Under året har skolrådet sammanträtt två till tre gånger per termin. En till två deltagare ur studeranderådet representerar skolans deltagare på Tollare folkhögskolas styrelsemöten. Studeranderådet har också varit aktiva i att öka trivseln på Tollare folkhögskola genom att anordna fester och aktiviteter. Deltagarna har lett grupper med dans, musik, yoga, skapande samt brasiliansk jujutsu på eftermiddagarna efter skolans slut. De flesta av deltagarna i dessa grupper bor även på skolan. I kvalitetsutvärderingarna, som utförs två gånger per år, kan utläsas att eleverna anser att elevdemokratin på Tollare folkhögskola har stärkts under året. Studeranderättsliga rådet Tollare folkhögskola uppfyller de krav som Folkhögskolornas studeranderättsliga råd ställer på folkhögskolor. På Tollare folkhögskolas webbsida finns den information för deltagare som krävs för att uppfylla rådets studeranderättsliga standard. Under året ställdes inga klagomål gällande Tollare folkhögskola, till studeranderättsliga rådet. Uppdrag /projekt Kurserna Klassmorfar samt Äldrestödjare har genomförts under vårterminen. Då rekryteringsbasen för deltagare till dessa kurser återfinns i arbetsmarknadspolitiska åtgärder påverkade det parlamentariska läget som Sverige befanns sig i under hösten rekryteringen negativt och därmed kunde ej några kurser startas under höstterminen. Klassmorfar är till för personer som befinner sig i FAS 3 och är tänkt att ge dem en IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 5

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer 914000-0283 Antagna vid Folkhögskoleförbundets förbundsstämma 2015-06-28. 1 Ändamål och huvudman Folkhögskoleförbundets ändamål är

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening Normalstadgar (Ideell förening, läns) Antagna riks 2013-05-25. (Tidigare normalstadgar antogs 1987-05-20) Antagna Ångermanland 2014-04-05 (Tidigare stadgar 1998-01-21) STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 1 (6) Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 Plats: Gävle Högskola, Gävle Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Carl Klingberg,

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund.

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Ärende 2 Föredragningslista vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Föredragande presenteras enligt principen: Huvudföredragande Second (Kansliresurs)

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Styrelsens ordförande Nils-Erik Hedin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 1. Val av ordförande för stämman. Lars Edström,

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer