IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare"

Transkript

1 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Förslag till föredragningslista vid förbundstämma med IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare den 28 juni Stämmans öppnade 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Fastställande av röstlängd 5. Godkännande av framlagd föredragningslista 6. Val av två protokollsjusterare och rösträknare 7. Beslut om stämman sammankallats i behörig ordning 8. Framläggande av årsredovisningar för 2013 och Framläggande av revisionsberättelser för 2013 och Beslut om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar 11. Beslut om disposition av resultat enligt fastställda balansräkningar för åren 2013 och Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 13. Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 14. Beslut om arbetsplan för kommande verksamhetsperiod, Beslut om arvoden och ersättningar 16. Beslut om rambudget för 2016 och Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 18. Val av ordförande 19. Val av övriga styrelseledamöter 20. Val av en revisor med ersättare /enligt förslaget till nya stadgar/ 21. Val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande 22. Avslutning

2

3 Tollare folkhögskola 2013 Foto Anders Nordh Verksamhetsberättelse 2013 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare

4 Innehåll Verksamhet... 3 Samarbetet med IOGT-NTO-rörelsen... 3 Deltagare och kurser... 3 Förstärkningsbidraget... 4 Pedagogik/kvalitetsutvärdering... 5 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Elevdemokrati och deltagaraktiviteter... 5 Studeranderättsliga rådet... 6 Uppdrag /projekt... 6 Internatet... 7 Korta kurser och konferenser... 7 Miljöfrågorna... 7 Byggnationen runt Tollare... 8 Fastigheten... 8 Ekonomi... 9 Marknadsföring... 9 Medarbetare... 9 Styrelsen & revisorer Kompletterande faktaredovisning Personalen per den 31 december 2013: Verksamhetens i siffror Sammanställning av Tollares kurser under Antal deltagare, fördelat efter kurs IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 2

5 Verksamhet Utbyggnaden av matsalen genomfördes under året. IOGT-NTO presenterade under våren folkhögskoleutredningen, som bl.a. innehöll förslag till långtgående förändringar för Tollare och för den nuvarande beslutsprocessen på folkhögskolorna. Utredningen utgjorde underlag på IOGT-NTOs kongress i Borås och resulterade i ett antal utredningsuppdrag. Grupper har inrättats för att arbeta med stadgar, administrativ samverkan, profilering av skolorna samt en översyn av framtida personalrekryteringar. Under hösten hölls ett första möte där bl. a. representanter från Wendelsberg, Tollare och IOGT-NTO utsågs till grupperna för fortsatt arbete med de olika frågorna. Ordföranden Anders A. Aronsson, styrelseledamoten Karl-Axel Johansson och rektor Anders Svensson förde under våren förhandlingar med representanter för SFHL om ett nytt arbetstidsavtal för pedagogerna. Parterna enades inte. Arbetsgivaren utfärdade nya arbetstidsregler som började gälla fr o m 1 juli Styrelsen fortsatte att arbeta med den långsiktiga översynen av det nuvarande utbildningsutbudet på Tollare, i enlighet med arbetsplanen. Tollare kurs & konferens Aktiebolag bildades, som ett av folkhögskoleförbundet ägt bolag. Bolaget ska driva den kommersiella verksamheten på Tollare, bl.a. konferens-, restaurang- och uthyrningsverksamhet. Den 15 juni 2013 firade Tollare folkhögskolas förste rektor, Gösta Vestlund, sin hundrade födelsedag på Tollare. Det kom mellan 300 och 400 personer för att gratulera Gösta på hans 100-årsdag. Samarbetet med IOGT-NTO-rörelsen Samverkan med IOGT-NTO har under 2013 skett inom ramen för de avtal som finns om samverkan mellan Tollare, Wendelsberg och IOGT-NTO, vilka sedan 2008 organiseras genom den s.k. trepartsgruppen. Planering, samarbete och rutiner har utvecklats, och i den gemensamma utvärderingen beskrivits som väl fungerande. Dialogen och samarbetet mellan Tollare och Wendelsberg, och mellan skolorna och IOGT-NTO, var 2013 mycket bra och präglades av öppenhet och samverkan. Under hösten presenterade IOGT-NTO sin folkhögskoleutredning. En utredning som livligt och engagerat diskuterades på sommarens kongress i Borås. Samarbetet med Wendelsberg har omfattat ett tiotal möten mellan rektorerna, dels i anledning av folkhögskoleutredningen, dels tillsammans med andra personalgrupper från respektive folkhögskola för diskussion av olika samarbetsformer. Även IOGT- NTOs kanslipersonal har deltagit i dessa samtal om möjligheter till samarbeten och administrativa effektiviseringar. Deltagare och kurser Antalet ansökningar 2013 till de olika linjerna var något färre jämfört med föregående års rekordsiffor. Tollare folkhögskola erbjöd under sommaren kurser i akvarellmålning och land- IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 3

6 skapsmåleri. Kurserna var mycket uppskattade och lockade många nöjda deltagare. Höstterminen 2013 startade mycket bra på många sätt, med trevliga evenemang för alla anställda före skolstart samt en bra planeringsvecka för pedagogerna. Alla kurser hade fullt med deltagare. Antalet antagna till folkhögskolans långkurser höstterminen 2013: Ansökningar Antagna Socialpedagogiskt ungdomsarbete, SP SP-distans Tolvstegsbehandling med kognitiv inriktning Ungdomscoach Reportage årskurs Reportage yrkesförberedande Journalistik på distans Allmän kurs sociala frågor Allmän kurs foto/skriv Allmän kurs högskole-förberedande Totalt 581 (2012:615) 213 Förstärkningsbidraget Tollare fick under 2013 förstärkningsbidrag för deltagarveckor. Dessa veckor fördelades på deltagare enligt följande: Våren 2013 Allmän kurs Särskild kurs Kort kurs* Hösten 2014 Allmän kurs Särkild kurs Kort kurs* Rörelsehinder Synskada Hörselskada Döv Dövblind Utvecklingsstörning Hjärnskada i vuxen ålder Psykiskt funktionshinder Med. funktionshinder Asperger, DAMP m.fl IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 4

7 Dyslexi Behov av stödperson * ingår ej i redovisat till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förstärkningsbidraget har främst använts till stödundervisning och högre lärartäthet. Andelen deltagare med psykiska funktionsnedsättningar och neuropsykiatrisk diagnos har ökat i de långa kurserna, vilket kräver insatser i form av flera möten och individuella samtal. Pedagogik/kvalitetsutvärdering Tollare gör varje år två kvalitetsutvärderingar. Samtliga deltagare och anställda på skolan får delta i utvärderingarna. I dag genomförs motsvarande utvärderingar på totalt 75 folkhögskolor. Tollare gör även utvärderingar inom varje långkurs och distanskurs, för att säkerställa kvaliteten och få ett underlag för framtida utveckling. Årets utvärderingar visade att deltagarna uppfattar skolan som mera demokratisk än vad deltagare tidigare har gjort i motsvarande enkät. Deltagarna 2013 har även i större utsträckning än senare års deltagare varit aktiva i skolråd och studeranderåd. Långkurserna har under läsåret lockat yngre deltagare än förut. En orsak kan vara att flera deltagare utan gymnasiekompetens har sökt sig till Tollare. Den tuffare arbetsmarknaden ställer oftare krav på gymnasieexamen, samtidigt som konkurrensen om de färre platserna på Komvux är högre. Flera yngre deltagare har lett till att undervisningen innehåller ökade inslag av fostran. Antalet deltagare med psykosociala problem och diagnoser, som dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsproblem, är högre än tidigare år. Tollare har anpassat undervisningen till behoven genom extra stöd inom svenska och matematik och genom fler lärare, främst på allmän kurs. Deltagarna har visat stort engagemang och kreativitet. Vernissager, utställningar, poesiträffar och musikevenemang har genomförts, men också mera lekbetonade trivselaktiviteter. Systematiskt kvalitetsarbete Tollare folkhögskola har sedan 2007 bedrivit systematiskt kvalitetsarbete genom att arbeta metodiskt inom olika områden med planering, genomförande, utvärdering och lärande. På uppdrag av huvudmannen pågår en översyn av hur det administrativa arbetet kan rationaliseras t.ex. genom samarbete med IOGT-NTOs kansli och Wendelsbergs folkhögskola. Att stärka demokratin, både för deltagare och för pedagoger, är ett av Tollares mest prioriterade områden. Såväl styrelse som skolledning driver ett aktivt och systematiskt demokratiarbete. Under året har skyddsrond genomförts inom Tollares alla verksamhetsområden. En skyddsrond innefattar både genomgång, åtgärd och uppföljning. Tollares personal erbjuds regelbundna hälsoundersökningar vartannat år. Resultatet av hälsoundersökningen utvärderas och analyseras tillsammans med Danvikshälsan. Därefter genomförs de eventuella åtgärder som Tollare och Danvikshälsan i samråd har enats om. IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 5

8 Elevdemokrati och deltagaraktiviteter Under vårterminen omfattade verksamheten endast studeranderepresentation vid Tollares styrelsemöten. Under planeringsdagarna diskuterade pedagogerna vad som behövde göras för att få ett aktivt studeranderåd på Tollare. Överenskommelse träffades om att stödja elevdemokratin genom undervisning i mötesteknik m.m. Studeranderådet fungerade väl under hösten, med återkommande möten och deltagande på Tollares styrelsemöten. Lärarrådet beslutade att återinföra skolrådet från och med hösten Skolrådet består av rektor, biträdande rektor och representanter från de olika kurserna. Syftet med rådet är att föra en dialog och ge ömsesidig information om det som är aktuellt på skolan. Studeranderättsliga rådet Tollare uppfyller de krav som Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, ställer på folkhögskolor. På Tollares webbplats finns den information för deltagare som krävs för att uppfylla rådets studeranderättsliga standard. Ingen deltagare på Tollare klagade under året till studeranderättsliga rådet. Uppdrag /projekt Europeiska socialfonden, de tre folkhögskolorna Hagaberg, Ågesta och Tollare, samt Försäkringskassan, som medfinansiär, driver sedan januari 2009 ett treårigt projekt kallat Samverkan för vägen till arbete i lärande miljö, LISA. Projektet vänder sig till långtidssjukskrivna som behöver för-rehabilitering innan de går in i en arbetsrelaterad rehabilitering. Lisa-projektet består av två 15-veckorsaktiviteter per år. Lars-Åke Stenström, Hellidens folkhögskola, har arbetat mycket intensivt för att riksdagen och folkbildningsrådet m.fl. ska förmås att skjuta till pengar så att projektet kan bli permanent. Lars-Åkes idoga arbete har tyvärr inte givit det resultat på nationell nivå som var målet. Tollare har däremot kunnat driva kursen vidare genom avtal med Nacka Samordningsförbund och Värmdö Samordningsförbund. Avtal skrevs i augusti 2013 för ett läsår. Tollare har en förhoppning om att avtalet ska förnyas när det går ut Under våren hade Tollare tolv deltagare inskrivna i LISA-projektet och under hösten var tio deltagare inskrivna. Nacka Samordningsförbund kontaktade Tollare hösten 2012 angående en 15 veckor lång uppdragsutbildning för ungdomar mellan 19 och 29 år, Ung och Aktiv. Kusens primära syfte skulle vara att stärka deltagarnas självförtroende för att ge dem en möjlighet att bryta sin isolering och gå vidare i arbete. Ung och Aktiv genomfördes under vårterminen 2013 med samma upplägg som LISA-projektet. I juni 2013 genomförde Nacka Samordningsförbund en upphandling av kursen för ytterligare ett år. Den upphandlingen vann Tollare, som har fortsatt att driva kursen med framgång. Jane Parri Kronstrand har från hösten 2013 varit huvudansvarig kontaktperson för Ung och Aktiv. Kurserna Äldrestödjare och Klassmorfar har haft två kurstillfällen vardera under Syftet med Äldrestödjare är att lära deltagarna att förstå och bli bra på att hjälpa IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 6

9 äldre människor och fungera som ett extra stöd. Klassmorfar är till för personer som befinner sig i FAS 3 och är tänkt att ge dem en möjlighet att fungera som resurs för elever i grundskolan. Tollare genomför i samarbete med UNF utbildningen ledarskapsakademin. Utbildningen är mycket uppskattad av deltagarna. Internatet Under året har platserna på internatet varit fullt utnyttjade. Ett mycket stort intresse har funnits för boende på internatet. Boendet har fungerat väl och utan större problem. Korta kurser och konferenser Det totala antalet deltagarveckor under 2013 för kortkurserna var deltagarveckor, av totalt deltagarveckor. Det totala antalet deltagarveckor har ökat 2013 jämfört med föregående år, medan antalet deltagarveckor för kortkurser har minskat. Tollares kurs- och konferensgrupper kommer som tidigare framför allt från: IOGT-NTO rörelsen och rörelsenära organisationer Andra folkhögskolor Studieförbund Politiska organisationer Organisationer för människor med funktionsnedsättning Idrottsorganisationer Kvinnoorganisationer Andra ideella organisationer, t.ex. dansföreningar, scoutföreningar och pensionärsföreningar Kommunala och statliga organisationer Enstaka företag Miljöfrågor Under året har diskussioner förts om att göra nya borrhål för bergvärmen för att helt ersätta användningen av olja. I samband med utredningen av kostnaderna för utbyggnad av bergvärmen framkom det att Tollare inte har mätinstrument på befintliga borrhålsrör. Nya mätinstrument har installerats och mätningen innebär ett betydligt effektivare utnyttjande av befintliga borrhål. Effektivitetsvinsten av mätningen är för tidigt att uttala sig om. Beslut om utbyggnad av bergvärmen får därför avvakta till dess resultaten av de nya åtgärderna har analyserats närmare. Tollare har under året fortsatt med sitt aktiva miljövårdsarbete. Ett systematiskt miljöarbete genomförs löpande med planering och genomförande i syfte att göra Tollare mer och mer miljövänligt inom alla verksamhetsområden. Tollare folkhögskola är miljödiplomerad i Svensk Miljöbas. Inom Tollares köksavdelning eftersträvas en ökad användning av ekologiskt odlade och närproducerade råvaror. Förbundsstämman och styrelsen beslutade under året om en utbyggnad av den befintliga bergvärmen med ytterligare cirka 18 hål. Syftet med utbyggnaden är att slippa att även använda olja för uppvärmning. I samband med att Tollare tog in nya offerter på bergvärmen noterade de tre företag som kontaktades att det inte fanns några mätinstrument på de nuvarande bergvärmerören. Utan mätning och styrning av rören fanns IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 7

10 det risk för att den befintliga bergvärmen inte utnyttjades maximalt. I slutet av året installerades därför mätare och styrning på rören. Det måste därefter gå ett år innan det är möjligt att avläsa vilken effekt mätningen och styrningen har på energiförbrukningen. Byggnationen runt Tollare De nybyggda husen bortom Hedenströms väg blev inflyttningsklara under året. NCC påbörjade sprängningar intill Elevhemsvägen. I slutet av året skymtade de nya, framväxande husen ovanför Elevhemsvägen. Sprängningarna har såvitt är känt inte påverkat Tollare så att skador har uppstått. Buller från stenkrossning m.m. har varit mycket störande under året, särskilt för deltagare och andra boende på Tollare. Fastigheten Utbyggnaden av matsalen påbörjades i juni 2013 med företaget Tors-Bockar. Tollare avbröt samarbetet. I juli träffades i stället ett avtal med EGH-bygg, till en något högre kostnad. I september gjöts plattan för utbyggnaden och företaget arbetade sedan intensivt med ombyggnaden under hela hösten. Tollares övriga verksamhet stördes inte nämnvärt av byggnationerna, vilka pågick fram till november. Men under den följande perioden var det stora problem med högt buller från maskiner och dålig ventilation i matsalen. Vid årsskiftet var matsalsutbyggnaden klar. NCC blev under året äntligen klara med grävningen för en avloppsledning som dras genom Tollares område. Detta arbete har medfört olägenheter för Tollare under nästan två år. NCC har återställt marken efter grävningarna. Tollare har som kompensation av NCC fått ansluta sitt avlopp utan kostnad samt fått parkeringen utbyggd, en rondell framför Herrgården och nya planteringar. Sammanlagt har dessa arbeten ett värde motsvarande cirka kronor. Nya styrningsinstrument för ventilationen i matsalen har installerats. Detta arbete innefattades inte i matsalsutbyggnaden, men var nödvändigt. Balkongerna på Herrgården har målats om och nya pelare har svarvats i stället för dem som var förbrukade. Tollare har haft tillsyn av miljöenheten i Nacka kommun, som har inspekterat boendeanläggningen, med uthyrning av rum till deltagare och externa gäster. Kommunens utlåtande efter genomförd inspektion var i stort sett mycket positivt, bortsett från vissa brister när det gällde skriftlig dokumentation. Tollare har under året upprättat en energideklaration, genomfört regelbunden brandsyn, sänt in obligatorisk brandskyddsrapport, genomfört brandövningar samt besiktigat brandsläckare, oljetank, oljepannor och tryckkärl. Under en sommarvecka i slutet av juni arbetade medlemmarna från IOGT-NTO i Vännäs med reparation och omålning av Kägelbanan. De utförde också trädgårdsarbete och gjorde ett mycket gott arbete. Ekonomi Tollare bildade under året Tollare Kurs och Konferens Aktiebolag. Bolagets styrelseledamöter är desamma som i den ideella föreningen, förutom att Mikaela Bexar inte IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 8

11 ingår i bolagsstyrelsen. Rektor är vd i bolaget. Vid årsskiftet hade de som är anställda i köket förts över till bolaget. Rörelseresultatet på Tollare för 2013 var kronor bättre än rörelseresultatet för De främsta orsakerna till förbättringen av rörelseresultatet är de ökade intäkterna från externa gäster i matsalen samt nya intäkter från uppdragsutbildningarna Ung och Aktiv samt Lisaprojektet. Aktiebolaget, som i stort sett inte hade någon verksamhet under 2013, hade ett resultat på minus kronor. Under året har investeringar gjorts för dataprogram med kronor, för styrning av ventilation till matsal och kök med kronor, för datafiberkabel med kronor, för sängar till internatet med kronor, för videokonferensanläggning med kronor samt för upprustning av personalbostäder med kronor. Se årsredovisningar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare och Tollare Kurs och Konferens AB. Marknadsföring Tollare har återupptagit kontakten med den tidigare samarbetspartnern Bybloo från Nyköping. Ett arbete har påbörjats för att få fler gäster i veckorna till pensionatet. De planerade åtgärderna omfattar även kurs- och konferensverksamheten samt matsalsgästerna, viktiga delar av verksamheten som behöver marknadsföras ytterligare. Marknadsföring av Tollares kursutbud har nästan uteslutande skett via skolans webbplats, vilken ständigt uppdateras. Dessutom har ett informationsblad om skolans verksamhet tagits fram. Medarbetare Pedagoger Två nya pedagoger har anställts på fasta tjänster. Helena Dohns rekryterades till sociala spåret och Åsa Knutsson till allmän linje. I juli 2013 gick Olle Rockström i pension. Han kommer dock att till viss del arbeta kvar som frilansande pedagog på Tollare. Administration Den tidigare biträdande rektorn Liza Bard slutade i juni 2013 för att återgå till sin tjänst som pedagog på Tollares reportagelinje. Tjänsten som biträdande rektor söktes av 53 personer. Rekryteringsprocessen genomfördes under vårterminen 2013 av främst rektor och servicechefen Jane Parri Kronstrand. Johan de Farfalla anställdes från och med den 1 juni som biträdande rektor. Servicepersonal Zeynep Vural och Cathy Matsson fick fast anställning i köket. Tommy Ekmark fick ett annat arbete utanför skolan och slutade därför som vaktmästare på Tollare. IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 9

12 Styrelsen och revisorer Under perioden Anders A Aronsson, Uppsala, ordförande Maria Bergström, Västerås Anders Häregård, Stockholm Sören Storm, Saltsjö-Boo Karl-Axel Johansson, Saltsjö-Boo Rolf Vestman, Stockholm Märta-Lena Schwaiger, Enskededalen Ylva Hansson, Saltsjö-Boo Simon Svensson, Stockholm Under perioden Anders A Aronsson, Uppsala, ordförande Maria Bergström, Västerås Mikaela Bexar Solna Andreas Ericsson Stockholm Anders Häregård, Stockholm Per-Åke Lundin Hallstavik Magnus Molin Rotebro Gun Mörkenstam Saltsjö-Boo Eva Åhlström Nacka Representanter för personalens fackliga organisationer Andrea Lavesson och Espen Bjordal, SFHL Jane Parri Kronstrand, Vision Minna Puolakanaho, Kommunal Revisorer Jens Persson, auktoriserad revisor, PwC Tomas Thomasson, förtroendevald revisor, Stånga Revisorssuppleant: Anna-Greta Johansson, förtroendevald revisorssuppleant, Hagfors Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten och en idékonferens på Djurönäset, Värmdö. Konferensen genomfördes tillsammans med rektor, biträdande rektor, kamrer och servicechef den augusti. Långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete, styrelsens arbetssätt, bolagisering, arbetstidsavtal och ekonomi var några av de frågor som diskuterades under dessa två dagar. IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 10

13 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 11

14 Kompletterande faktaredovisning Personalen per den 31 december 2013 Tollare hade vid årets slut 37 anställda. Män Kvinnor Expedition/rektor 4 3 Undervisning 6 10 Internat/lokalvård 1 6 Vaktmästeri 1 3 Totalt Verksamheten i siffror Antalet genomförda deltagarveckor Fördelning av deltagarveckor efter profil Allmän kurs Sociala frågor, ledarskap Media, reportage, skriv Övrigt Korta Kurser Totalt Sammanställning av Tollares kurser under 2013 Allmänna kurser Allmän kurs kreativt skrivande Allmän kurs foto Allmän kurs sociala frågor och livskunskap Allmän kurs högskoleförberedande Reportagekurser Reportagekurs första året Reportagekurs fördjupning/yrkesförberedande Sociala kurser Socialpedagogiskt ungdomsarbete Distanskurser Socialpedagogiskt ungdomsarbete halvfart IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 12

15 Grundkurs i Tolvstegsmetoden halvfart Journalistik för nätet halvfart Reportage prova på halvfart Ungdomscoach distans halvfart Höjdaren UNF Akademi Övriga kurser Klassmorfar våren och hösten 2013 LISA-projektet, Äldrestödjare Uppdragsutbildning Ung och Aktiv Antal deltagare, fördelat efter kurs Kursnamn Vt 2013 Ht 2013 Allmän kurs Journalistkurs reportage Journalistkurs fördjupning/yrkesförberedande Socialpedagogiskt ungdomsarbete år Socialpedagogiskt ungdomsarbete år Socialpedagogiskt ungdomsarbete, distans 50% Grundkurs i Tolvstegsmetoden, distans 50% Journalistik för nätet, distans 50% Reportage prova på, distans 50% 21 Ungdomscoach, distans 50% UNF Akademi, distans Höjdaren, distans 14 Klassmorfar 6 15 Klassmorfar 7 10 Klassmorfar 8 16 Äldrestödjare 12 Äldrestödjare 2 9 Korta kurser Kulturprogram Totalt antal deltagare varav kvinnor Genomförda deltagarveckor IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 13

16 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 14

17 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 15

18 Tollare folkhögskola facebook: https://sv-se.facebok.com/tollare Växel:

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Tollare folkhögskola 2014 Foto: Anders A Aronsson Verksamhetsberättelse 2014 IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare

34 Innehåll Folkhögskolans utveckling i stort... 3 Deltagare och kurser... 3 Förstärkningsbidraget... 4 Pedagogik/kvalitetsutvärdering... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Elevdemokrati och deltagaraktiviteter... 5 Studeranderättsliga rådet... 5 Uppdrag /projekt... 5 Internatet... 6 Korta kurser och konferenser... 6 Miljöfrågor... 6 Byggnationen runt Tollare... 6 Fastigheten... 7 Ekonomi... 7 Medarbetare... 7 Styrelse och revisorer... 8 Tollare Kurs och Konferens AB... 9 Kompletterande faktaredovisning Personalen per den 31 december Verksamheten i siffror Sammanställning av Tollare folkhögskolas kurser Antal deltagare, fördelat efter kurs IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 2

35 Folkhögskolans utveckling i stort 2014 års viktigaste punkter för Tollare folkhögskola: Planenligt genomförande av allmän kurs med varianter, socialpedagogiska kurser, journalistikkurser och en mångfald samverkanskurser. Antalet deltagarveckor uppgick till vilket är 89 veckor över tilldelat antal. Närmare samverkan med IOGT-NTO, främst genom att ett brett utvecklingsarbete inletts om Tollare som centrum för utbildning för ideellt ledarskap, ett tydligt uppdrag från IOGT-NTO. Fullföljande av de arbetstidsregler som infördes Fortsatt ekonomisk återhämtning. Konferensverksamhet som omfattade 178 grupper. Rektor Anders Svensson avgick från sin tjänst i oktober Deltagare och kurser Året inleddes med ett fåtal avhopp på långkurserna. Detta sker varje år då vissa deltagare efter en termin väljer att avsluta sina studier. Skälen till detta är ofta privata och avhoppen sker väldigt sällan på grund av missnöje med skolan. Till sommaren erbjöd vi kurser i akvarellmålning och landskapsmåleri som även detta år var mycket populära och omtyckta. Inför höstterminen togs beslutet att inte starta allmän kurs högskoleförberedande på grund av för lågt deltagarantal. I gengäld ökade vi antalet deltagare på allmän kurs foto/kreativt skrivande men trots detta minskade det totala antalet deltagare på allmän kurs som helhet något. Antalet ansökningar 2014 till de olika linjerna var något fler jämfört med föregående år. Antal antagna till folkhögskolans långkurser höstterminen 2014: Ansökningar Återbud Antagna Socialpedagogiskt ungdomsarbete, SP SP distans Tolvstegsbehandling med kognitiv inriktning Ungdomscoach Reportage årskurs Reportage yrkesförberedande Journalistik på distans Allmän kurs sociala frågor Allmän kurs foto/skriv Allmän kurs högskoleförberedande Totalt IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 3

36 Förstärkningsbidraget Tollare fick under 2014 förstärkningsbidrag för 923 deltagarveckor. Dessa veckor fördelades på deltagare enligt följande: Våren 2014 Hösten 2014 Allmän Särskild Kort Allmän Särskild Kort kurs kurs kurs* kurs kurs kurs* Rörelsehinder Synskada Hörselskada Döv Dövblind Utvecklingsstörning Hjärnskada i vuxen ålder Psykiskt funktionshinder Med. funktionshinder Asperger, DAMP m.fl Dyslexi Behov av stödperson * ingår ej i redovisat till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Pedagogik/kvalitetsutvärdering Pedagogiken på folkhögskolor öppnar upp för en kontinuerlig utvärdering av kursinnehåll samt skola. I dialogen väcks frågor som arbetas med i respektive kurs. Via studeranderåd och skolråd förs viktiga frågor vidare till lärarkollegium samt skolledning. Utöver detta arbetssätt genomförs kvantifierbara kvalitetsutvärderingar. En under vårterminen samt en under höstterminen. Dessa kvalitetsutvärderingar riktar sig dels till deltagarna där det ställs frågor som gäller innehåll, kvalitet, demokrati et cetera, dels till pedagogerna där frågorna är direkt kopplade till den pedagogiska verksamheten på skolan och dels till all personal där frågorna gäller skolan som helhet och arbetsmiljö. Arbetsmiljöenkäten visade på stress hos personalen i allmänhet och hos pedagogerna i synnerhet. Detta kunde också utläsas av deltagarenkäten som visade på att även deltagarna påverkades av denna stress. Under våren inleddes ett arbete som inkluderade all personal för att komma tillrätta med dessa problem. Detta arbete har fortgått under hela 2014 och ökat i intensitet under senare delen av höstterminen. Deltagarna har visat ett genuint engagemang i skolråd samt studeranderåd vilket har förbättrat de demokratiska processerna på skolan. Detta engagemang har dessutom bidragit till anordnandet av trevliga fester på skolan för både deltagare och personal. Andelen deltagare som är i behov av stöd har varit något högre i år jämfört med tidigare år. Detta tycks vara en trend som vi än inte sett kulmen på. Vi möter dessa IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 4

37 utmaningar med högre lärartäthet över lag samt direktinsatser med stödgrupper med få deltagare där varje deltagare får ett större utrymme samt en studiero. Systematiskt kvalitetsarbete Sedan 2007 har ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivits på Tollare folkhögskola. Detta kvalitetsarbete fokuserar på planering, genomförande, utvärdering samt lärande. Från och med 2011 har också arbetsmiljö inkluderats i detta kvalitetsarbete. Under våren utfördes en hälsoundersökning i samarbete med Avonova. Hälsoundersökningen visade onormalt hög andel stressymtom hos personalen i allmänhet och pedagogerna i synnerhet. Denna stress ansågs vara ett arbetsmiljöproblem och med anledning av detta påbörjades ett arbetsmiljöarbete för att komma till rätta med problemet. En rad åtgärder diskuterades och en resa genomfördes i syfte att gemensamt arbeta fram en handlingsplan som alla var delaktiga i och stod bakom. Tollare folkhögskolas styrelse engagerade sig i frågan och deltog i ett antal dagar då hela skolan arbetade med problematiken. Skyddsrond, inkluderande genomgång, åtgärd samt uppföljning, har under året genomförts på alla skolans verksamhetsområden. Elevdemokrati och deltagaraktiviteter Varje klass har klassråd en gång i veckan. Frågorna som avhandlas där kan vid behov lyftas vidare till studeranderådet som samlar alla skolans deltagares intressen och verkar som ett fackförbund. Representanter från studeranderådet möter sedan rektor samt biträdande rektor i skolrådet. Skolrådet är rådgörande för rektor. Under året har skolrådet sammanträtt två till tre gånger per termin. En till två deltagare ur studeranderådet representerar skolans deltagare på Tollare folkhögskolas styrelsemöten. Studeranderådet har också varit aktiva i att öka trivseln på Tollare folkhögskola genom att anordna fester och aktiviteter. Deltagarna har lett grupper med dans, musik, yoga, skapande samt brasiliansk jujutsu på eftermiddagarna efter skolans slut. De flesta av deltagarna i dessa grupper bor även på skolan. I kvalitetsutvärderingarna, som utförs två gånger per år, kan utläsas att eleverna anser att elevdemokratin på Tollare folkhögskola har stärkts under året. Studeranderättsliga rådet Tollare folkhögskola uppfyller de krav som Folkhögskolornas studeranderättsliga råd ställer på folkhögskolor. På Tollare folkhögskolas webbsida finns den information för deltagare som krävs för att uppfylla rådets studeranderättsliga standard. Under året ställdes inga klagomål gällande Tollare folkhögskola, till studeranderättsliga rådet. Uppdrag /projekt Kurserna Klassmorfar samt Äldrestödjare har genomförts under vårterminen. Då rekryteringsbasen för deltagare till dessa kurser återfinns i arbetsmarknadspolitiska åtgärder påverkade det parlamentariska läget som Sverige befanns sig i under hösten rekryteringen negativt och därmed kunde ej några kurser startas under höstterminen. Klassmorfar är till för personer som befinner sig i FAS 3 och är tänkt att ge dem en IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare 5

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande Utbildningsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-401/2803 Sida 1 (105) 2013-08-15 Handläggare Roy Melchert Telefon: 076-129 19 02 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Hållands Folkhögskola

Hållands Folkhögskola Hållands Folkhögskola Årsredovisning 2013 Den blå färgen i årsredovisningen symboliserar vatten, fjäll och himmel viktiga närheter i Hållands Folkhögskolas arbete. Hållands Folkhögskola Org. nr: 893202-2661

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer