Program Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1"

Transkript

1 Program Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj

2 Inledning Bakgrund Det finns i dagsläget lärcentra i närmare 90 % av landets kommuner. LärCentrum i Jämtlands län bildades 2001 av kommunerna i länet dvs. Berg, Bräcke, Ragunda, Härjedalen, Krokom, Strömsund, Åre och Östersund. Sedan 2003 finns även JiLU (Jämtlands institut för landsbygdsutveckling) med i nätverket. LärCentrum har byggts upp av kommunerna med stöd av EU:s strukturfonder och nationella utvecklingsmedel. Sedan 2006 finns LärCentrum i kommunal regi i samtliga kommuner i Jämtlands län. Länssamordning och nätverket organiseras genom Kommunförbundets länsavdelning. En väg in många vägar ut. LärCentrum är en mötesplats för alla i behov av utbildning och kompetensutveckling. Här kan man få vägledning och stöd att gå vidare. LärCentrum är ett system för lärande. Det är genom samverkan mellan olika kommuner och regioner samt modern kommunikationsteknik som LärCentrum kan erbjuda ett brett och avancerat utbud av flexibel utbildning. Ett LärCentrum är en plattform och en lokal mötesplats för utbildning som kan användas flexibelt över stora geografiska områden. LärCentrums roll LärCentrums verksamhetsidé och användare LärCentrum ska vara en mötesplats, mäklare och motor i det livslånga lärandet samt för näringslivets/arbetslivets kompetensutveckling och kommunens utveckling. För vilka finns LärCentrum? Vuxenstuderande i kommunal vuxenutbildning samt distansstudenter vid universitet och högskolor. Företag och myndigheter i behov av kompetensutveckling. Utbildningsanordnare för genomförande av vuxenutbildning och kompetensutveckling. 2

3 LärCentrum är mötesplats, mäklare och motor i vuxnas lärande Studerande (Blivande & befintliga ) Utbildningsanordnare Närings/ arbetsliv Utöver dessa användare finns det en rad olika medaktörer och intressenter som LärCentrum samverkar med. Exempel på detta är: Myndigheter som Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskola, universitet och högskolor, EU:s regionala och sociala fond, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommuner och kommunalförbund Nätverk som Nitus, Earl All och andra partnerskap såväl nationellt som internationellt Branschorganisationer som Z-group, köpmannaföreningar, Företagarna m fl) Företagsstödjare som ALMI Föreningar - Idrottsföreningar, intresseföreningar, fackliga och politiska organisationer 3

4 LärCentrums vision och målinriktning LärCentrums verksamhet ska bidra till de övergripande målen för Livslångt lärande och smart tillväxt Hållbar tillväxt Social sammanhållning och demokratiskt medborgarskap Lärcentrum ska genom sin utbildnings- och utvecklingsverksamhet verka på en lokal, regional, nationell och europeisk nivå LärCentrums huvuduppgifter LärCentrums huvuduppgifter är att vara en mötesplats för vuxnas lärande i kommunen, en mäklare av utbildning som matchar arbetslivets behov av kompetens och en motor för lokal och regional utveckling genom bl a kompetensförsörjning och innovativa utbildningar. För att detta ska fungera finns: nätverk och relationer med utbildningsanordnare, näringsliv/samhälle och studerande nätverk och kontakter med andra regioner nationellt och inom Europa distansoberoende teknik, fysiska lokaler och personal administrationsstöd, upphandling och marknadsföring av utbildningar. Gemensamma projekt i länet och i samverkan med andra regioner för utveckling av vuxnas livslånga lärande LärCentrum Jämtlands län är en gemensam arena för kommunerna i frågor som rör vuxnas lärande LärCentrum är en mötesplats för vuxnas lärande. En fysisk och virtuell arena för vuxenstuderande i varje kommun. LärCentrum är en mäklare av utbildning i kommunen som matchar behoven av kompetens med flexibla utbildningslösningar. LärCentrum är en motor i kommunal och regional utveckling genom att tillhandahålla kompetens till näringsliv och offentlig sektor 4

5 Målgrupp Vuxenstuderande i kommunal vuxenutbildning samt distansstudenter vid universitet och högskolor. Företag, myndigheter och andra organisationer i behov av kompetensutveckling. Utbildningsanordnare för genomförande av vuxenutbildning och kompetensutveckling. Mål LärCentrum som Mötesplats Målet är att LärCentrum ska vara en mötesplats för alla kommunmedborgare och näringsliv/arbetsliv med behov av utbildning och kompetensutveckling. Mötesplatsen ska präglas av tillgänglighet, god service och ett gott värdskap. LärCentrum som Mäklare Målet är att LärCentrum ska vara en väg in och en naturlig vägledare för utbildning och kompetensutveckling där olika aktörer kan mötas på ett för målgruppen optimalt sätt. LärCentrum ska arbeta för att knyta ihop de olika aktörerna och finna lösningar som svarar mot de behov som finns både hos individ och näringsliv. LärCentrum som Motor Målet är att LärCentrum på ett aktivt sätt medverkar som ett smörjmedel och bränsle i det regionala och kommunala utvecklingsarbetet. LärCentrum ska initiera och inspirera till ny kunskap och flexibla utbildningslösningar som leder utvecklingen framåt. Verksamhet och organisation Verksamheten utgår från de ovan nämnda huvudprocesserna dvs. mötesplats, mäklare och motor. Varje kommun äger och driver sitt eget LärCentrum i sin egen organisation. Länsnätverket är organiserat i Kommunförbundet som en länssamordning kring vissa kommungemensamma områden. Länsnätverket är också en utvecklingsorganisation som med fokus på vissa prioriterade områden driver projekt inom kommunal vuxenutbildning och livslångt lärande. Läs mer om de prioriterade områdena i slutet av detta program. Exempel på de kommungemensamma samordningsområdena är: Gemensamma frågor inom Kommunal vuxenutbildning Vägledning och validering Distansutbildningar från universitet och högskolor Gemensamma projekt på nationell och europeisk nivå för utbyten, samverkan och utveckling av det livslånga lärandet Marknadsföring och information om utbildningar, annonseringar, gemensam webbplats mm Tekniksamordning för videokonferens, lärplattformar och övriga pedagogiska applikationer Biblioteksservice till vuxenstuderande Kvalitetsutveckling av LärCentrum 5

6 LärCentrum i Jämtlands län är som nämnts en arena för att bedriva utvecklingsprojekt i länets kommuner och JiLU med stöd från bl a EU:s strukturfonder och program samt nationella och regionala myndigheter och organ. Projekten bedrivs med utgångspunkt från de prioriterade utvecklingsområden som finns i slutet av detta dokument. Kvalitetspolicy När det gäller kvalitetsutvecklingsarbetet för LärCentrum är detta en ständigt pågående process och detta dokument är till för att underlätta arbetet, säkra en viss kvalitetsnivå och befästa de värderingar som LärCentrum står för. Dokumentet är verktyg som ändras utifrån rådande förutsättningar. Värderingar Grundläggande värderingar Det arbete som utförs vid LärCentrum ska genomsyras av följande värderingar: Användarens behov i centrum Användarens uttalade och outtalade behov och förväntningar ska vara vägledande i vårt arbete. Värdskap Vi ska sträva efter att användare känner sig väntade och välkomna. Ständiga förbättringar Vi ska ha ett flexibelt synsätt som strävar efter att se möjligheter till ständig förbättring av verksamheten. Arbeta med processer Verksamhetens processer ska vara kända för de som arbetar i Lärcentra för att effektivisera och förbättra flödena i verksamheten. Allas delaktighet och engagemang Medarbetare ska vara delaktiga i verksamheten och ha möjlighet att påverka. Kompetensutveckling Medarbetare ska uppmuntras till ständig kompetensutveckling. Samverkan Vi uppmuntrar samverkan med andra aktörer som syftar till att skapa nätverk och kompetensutbyten som förbättrar verksamheten. 6

7 Europarådet och Parlamentets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Nyckelkompetenser Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Många av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett annat. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och skrivkunnighet, matematiska färdigheter och kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund för lärande, och att lära att lära stöder allt lärande. Det finns en rad teman som används i hela referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenserna. (Utdrag ur SV Europeiska unionens officiella tidning L 394/10) 7

8 Prioriterade utvecklingsområden för LärCentra Programmet avser vuxnas lärande och kompetensutvecklingens betydelse för tillväxten i länet. LärCentras roll i sammanhanget som mötesplats och förmedlare av såväl grundläggande som gymnasial vuxenutbildning, folkbildning samt distanskurser och program från universitet och högskolor. Nedanstående prioriterade utvecklingsområden är resultatet av en process inom Lärcentrum i Jämtlands län och dialog med berörda parter under Yrkesutbildning Generationsväxling av kompetens i företag. Utveckla nya yrkesutbildningar för vuxna Utveckla en ny infrastruktur med lärlingsutbildning för vuxna där validering av vuxnas befintliga kompetens ingår och där möjlighet finns till flexibla utbildningsupplägg. Lärcentras uppbyggda infrastruktur med bl a distansoberoende teknik bör användas för utbildningsinslag på ett för individen optimalt sätt. Följa och bidra till implementeringen av de europeiska kvalitetskriterierna för yrkesutbildning som EQF och ECVET. Projekt och Idéer. Lärlingsprojekt med validering i syfte att skapa en struktur för vuxnas lärlingsutbildning i länet. Lärlingslotsen. Utbytesprojekt med Nordiska grannländer. Samverkan med näringslivet, ALMI, utbildningsanordnare, Integrationsenheter m fl. kring arbetsplatsförlagd utbildning för vuxna. Samverkan kring yrkesvux Utveckla behovsanalyser och hitta/utveckla flexibla utbildningar som matchar näringslivet och samhällets behov av yrkesutbildning. Distansoberoende Teknik Säkra system. Innovativa projekt. Inspirera nya användare. Uppdatera och utveckla vår infrastruktur för distansoberoende tjänster och teknik. Följa teknikutvecklingen och finna nya former. Inspirera och stimulera nya grupper att använda distansoberoende teknik. Projekt och idéer. Teknikutveckling och samverkan mellan kommunerna, AV-media, JGY, Mittuniversitetet och övriga aktörer. Inspirationsaktiviteter för att få fler inom utbildningssystemet och samhället i övrigt att använda LärCentras teknik. Utveckla Lärplattformen och Kursportalen Moodle i länet. Utveckla kommunikationplattformar som videokonferens, webb-tv och andra applikationer. 8

9 Entreprenörskap Stödja enskilda individer till företagsamhet och entreprenörskap. LärCentra ska tillsammans med övriga aktörer bidra till en positiv atmosfär för entreprenörer i länet. Stimulera till fler distansoberoende utbildningar Stimulera utvecklingen av fler flexibla kurser och distansoberoende utbildningar. I samverkan med utbildningsanordnare stimulera till nya former av utbildningar med det flexibla lärandet som grund. Projekt Arena för ungt entreprenörskap i samverkan med ALMI. Inspirationsseminarier för entreprenörskap och företagande. Stödja Inkubatorverksamhet. Aktiviteter för att få fler entreprenörer till länet. Service och stöd till nyinflyttade. Samverkan med ALMI, Företagarna, Z- group, Svenskt Näringsliv, LRF och andra näringslivsorg. samt kommunernas näringslivsavd. Projekt Utveckla nya lärplattformar och metoder för distansoberoende utbildningar. Verksamhetsinriktade språkutbildningar SFI, Turism, Events, mm. Företagsutbildningar för gröna näringarna och landsbygdsutveckling. Entreprenörskapsutbildningar Stimulera till företagsfortbildningar i flexibel form. Insatser för individer med osäker ställning på arbetsmarknaden. Stöd till personlig utveckling genom bl a vägledning, validering och utbildning. Projekt och idéer Projekt som syftar till att utveckla nya arbetssätt och strukturer inom vägledning och utbildning för målgruppen. Speciell fokus kommer att riktas mot avhopp från vuxenutbildningen och personer med ofullständiga betyg från gymnasieskolan genom projektet Drop outs. Samverkan med Arbetsförmedlingen, Jämtlands Gymnasieförbund, Navigatorcentrum m fl Nätverk Kommuner, regioner och högskolor Utveckla samarbetet med universitet/högskolor och andra regioner nationellt och inom Europa. Utveckla behovsanalyser. Medverka i nätverk med lärosäten och andra regioner för bättre samordning och tillgång till högskolans distansutbildningar. Utveckla behovsanalyser och hitta/utveckla flexibla utbildningar som matchar näringslivet och samhällets behov av högre utbildning. Gemensamma projekt med Mittuniversitetet och övriga lärosäten för att göra högre utbildning mer tillgänglig i länet. 9

10 Stöd till Integrationsverksamheten i kommunerna LärCentrum som plattform och brygga mellan utbildningssystemen och arbetslivet för nyinflyttade. Bibliotek och LärCentrum i samverkan Fortsätta att utveckla samarbetet mellan Lärcentrum/vuxenutbildning och kommunbibliotek/högskolebibliotek. LärCentras distansoberoende teknik och verktyg för vuxnas lärande i kommunerna bör vara en resurs i integrationsarbetet och kommunernas inflyttarservice. Även Lärcentras projekt inom validering och lärlingsutbildning är viktig i sammanhanget. Projekt och idéer Utveckling av lärplattform för SFI utvecklas vidare. Lärcentra bör samverka med övriga insatser som görs i länet till stöd för inflyttades entreprenörskap och företagande. Biblioteken har liksom Lärcentra många resurser för såväl studerande som t ex entreprenörer och nyföretagare. Målsättningen är att fler använder bibliotekens databaser, elektroniska tidskrifter och övriga resurser. Samverkan bör utvecklas ytterligare med Lärcentras vuxenutbildningar, distansoberoende teknik och distansstudenter. Projekt och idéer Fortsatt projektsamarbete LC-Bibliotek kring ökat användande genom t ex inspirationsaktiviteter. Övriga viktiga områden av horisontell karaktär Marknadsföring och spridning LärCentra ska aktivt verka för information och spridning om möjligheterna till vuxnas lärande och kompetensutveckling som är tillgängligt för medborgarna. Det är också viktigt att Lärcentra sprider och delar med sig av de erfarenheter som görs i de utvecklingsprojekt som nätverket bedriver. Utveckla samarbetet med näringslivets organisationer. Samverka med Företagarna, Z-group, ALMI, LRF och andra branschorgan så att de kan nyttja Lärcentrum för kompetensutveckling i företagen. Dessa näringslivsorganisationer gör idag inventeringar och samordnar kurser och utvecklingsprogram för företagen. Lärcentras distansoberoende teknik och nätverket med olika utbildningsanordnare bör kunna var en resurs för dem. Utveckla samarbetet med andra regioner Samarbeta med andra regioner inom såväl Sverige som andra länder i Norden och inom EU. Samverkan skall ha sin grund i LärCentras mål och praktiska arbete med syfte att utbyta erfarenheter och utveckla kvalitativt bättre metoder för vuxnas flexibla lärande. Viktigt också att utveckla samarbetet med Västernorrland och närliggande regioner och deras utbildningsanordnare. 10

11 Utveckla behovs- och omvärldsanalyser Det är viktigt att matcha kunskapsutveckling mot möjligheter till tillväxt och utveckling inom olika branscher och områden. En grundläggande framgångsfaktor är att våra projekt och insatser för kompetensutveckling svarar mot behov som finns i samhället och näringslivet. Nya arbetssätt behöver utvecklas som tar en bredare utgångspunkt med omvärldsanalyser, trender mm i en global ekonomi med allt vad det innebär av förändringar och dynamik såväl hos den enskilda människan som för grupper och samhället i stort. Det är också viktigt att utveckla uppföljningen av de studerande inom vuxnas lärande. Vi har ambitioner att i samverkan med andra aktörer utveckla sådana verktyg för uppföljning och inventering av utbildningsbehov. 11

12 BILAGA Aktuella dokument i länet och deras skrivningar kring kunskap och kompetensutveckling. Regionala utvecklingsstrategin RUS Övergripande mål Regionen präglas av sina unika natur-, miljö- och kulturvärden En god service kan erbjudas alla invånare Fler personer flyttar till länet Fler personer är företagare än idag Fler personer besöker vårt län än idag Fler företag säljer på en marknad utanför länet Förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden Länet har en väl fungerande vård och omsorg Fler personer är i arbete än idag Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag Näringslivsanpassade yrkesutbildningar utvecklas En säker, uthållig och hållbar energiförsörjning för länets företag och hushåll Jämtlands län bidrar till att begränsa klimatpåverkan Energi och klimatfrågorna skapar sysselsättning i länet Forskning inom Mittuniversitetet skall ha sådan profil att den stärker länets näringsliv, kan förse företagen med erforderlig kunskap och kompetens samt att FoU-innovationer avknoppas till kommersiella produkter. Arenor och system för att stödja detta skall utvecklas. S 13 Rekrytering för att ersätta de som går i pension Länets näringsliv/arbetsliv är en stor kompetensresurs i den nya sortens lärande. Utveckling av teknikcollege och vård- och omsorgscollege är goda exempel på detta samt på kvalitetsutveckling i utbildningen i nära samverkan med aktuella näringar. Varannan student på Campus Östersund är inte från regionen varför de utgör en viktig rekryteringsbas för länets arbetsgivare. S 17 Ungdomars vuxenblivande och plats i den regionala utvecklingen Barn och unga är framtidens medarbetare, ledare och företagare. Det är angeläget att ta vara på också de ungas erfarenhet och kompetens samt att de ges inflytande, upplever sig lyssnade till och att deras åsikter ges plats i den regionala utvecklingen. Ungdomar är en mycket heterogen grupp varför det krävs ett strategiskt arbete med utvecklade metoder om man ska kunna lyssna in de ungas röster. S 18 Kunskap, kompetens och livslångt lärande Kunskap, kompetens samt livslångt lärande är viktigt i en region som vill växa och utvecklas samt locka till inflyttning, nytt företagande och tillväxt. En bra livsmiljö för länets befintliga och presumtiva invånare förutsätter att utbildning av hög kvalitet erbjuds på alla nivåer från förskola till universitet. S 19 12

13 Tillämpa ett internationellt Perspektiv Länet ska ha en internationell policy som anlägger ett internationellt perspektiv på såväl utbildning, arbetsmarknadsbalans, livslångt lärande, utbildningsnivåer som entreprenörskap. Jämtlands län är idag en integrerad del av världen och den Europeiska Unionen. Tillväxt i vårt län förutsätter att vi tar aktiv del i och ligger i framkant i det internationella arbetet och nätverksskapandet såväl inom som utanför EU. Möjligheten till samverkan med andra aktörer i Europa bör tillvaratas. Detta gäller såväl näringslivsfrågor, utbildning som forskning. S 20 Regionala Tillväxtprogrammet RTP Från och med våren 2009 finns ett nytt tillväxtprogram för Jämtlands län avseende perioden Programmet har tagits fram i bred samverkan med företrädare för bland annat näringsliv, organisationer, Mittuniversitetet, kommunerna och landstinget. Tillväxtprogrammet utgår från den Nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och är disponerat utifrån de prioriteringar som anges där, nämligen; Innovation och förnyelse, Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud samt Tillgänglighet. 4.2 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud De övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin när det gäller kompetens- och kunskapsutveckling är; Fler personer är i arbete än idag Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag Näringslivsanpassade utbildningar utvecklas För att uppnå dessa mål kan stöd lämnas till åtgärder som bidrar till; Ökad kunskapsnivå i länets företag Infrastruktur för strategiska satsningar inom bland annat turism, kultur och idrott för att öka länets attraktionskraft Ökad invandring till länet Förbättrad integration av invandrare i länet Utveckling av näringslivsanpassade utbildningar Ökade internationella aktiviteter i länets utbildningar Ökad rekrytering av utländska studenter till Mittuniversitetets utbildningar Ansvaret för genomförandet av dessa åtgärder ligger i första hand på länets kommuner, arbetsförmedlingar och näringslivet och dess organisationer samt Mittuniversitetet. Mål för åtgärderna Minst tio nya näringslivsanpassade utbildningar under perioden Minst 5 % ökad förvärvsgrad för utomnordiskt födda Antalet helårsstudenter från länet vid Mittuniversitetet ska öka med 200 under programperioden Antalet internationella studenter vid Mittuniversitetet i Östersund ska öka med 200 under programperioden Positivt flyttnetto i länet 13

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Information från. Information från

Information från. Information från Betyg MVG VG G Från bondesamhälle till informationssamhälle Information från Skolan Omvärlden Information från Skolan Omvärlden Åtta nyckelkompetenser Denna referensram definierar åtta nyckelkompetenser

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Regionalt tillväxtprogram. Diarienummer Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län

Regionalt tillväxtprogram. Diarienummer Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län Regionalt tillväxtprogram Diarienummer 301-1685-2009 Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län 2009 2013 1 Omslagsbilder: Vindkraftverk: Foto Marie Birkl Mittuniversitetet: Foto Fredrik Herrlander Antaget

Läs mer

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Ny kompetens för framtida arbetsmarknadsbehov att förutse och matcha kompetensbehov Stockholm 30 november 2010 Upplägg Europasamarbete med koppling till utbildning

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Premiär för Prima En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Inspiration Kreativitet Utveckling Prima handlar om kreativitet och digital kompetens! Prima är en helt ny, spännande form av grundskola.

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 1 Antagen av prefekt och institutionsstyrelse 2012-03-26. Författad av Viktor Aldrin. Grafisk form:

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Varför en bok om LC? Reflektera och beskriva erfarenheter som finns fast oftast

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Vimmerby HögskoleCentrum Verksamhetsplan

Vimmerby HögskoleCentrum Verksamhetsplan Vimmerby HögskoleCentrum Verksamhetsplan Lärande Utveckling Möten Barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument för Vimmerby kommun, där Vimmerby Högskole- Centrum ingår, har målsättningen: Vi

Läs mer

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Umeå universitet den 25 maj Disposition 1. Region Västerbotten 2. Kompetensplattform Västerbotten med sammanhang 3. Arbetsmarknadens behov av utbildningar från

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens

Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens 1 EU:s åtta nyckelkompetenser 2 I slutet av 2006 presenterade EU 8 nyckelkompetenser som man ansåg att alla medborgare inom EU behövde för den personliga

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen 8 kommuner Krokom Strömsund Åre Berg Östersund Ragunda Bräcke 127.000 invånare Härjedalen Landstingets vision God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län. Jämtlands läns landsting Med bredd

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande www.cfl.soderhamn.se Söderhamn Visionen om växande Centrum för flexibelt lärande, CFL, är Söderhamns arena för vuxnas lärande. CFL erbjuder flexibelt

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer