Program Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1"

Transkript

1 Program Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj

2 Inledning Bakgrund Det finns i dagsläget lärcentra i närmare 90 % av landets kommuner. LärCentrum i Jämtlands län bildades 2001 av kommunerna i länet dvs. Berg, Bräcke, Ragunda, Härjedalen, Krokom, Strömsund, Åre och Östersund. Sedan 2003 finns även JiLU (Jämtlands institut för landsbygdsutveckling) med i nätverket. LärCentrum har byggts upp av kommunerna med stöd av EU:s strukturfonder och nationella utvecklingsmedel. Sedan 2006 finns LärCentrum i kommunal regi i samtliga kommuner i Jämtlands län. Länssamordning och nätverket organiseras genom Kommunförbundets länsavdelning. En väg in många vägar ut. LärCentrum är en mötesplats för alla i behov av utbildning och kompetensutveckling. Här kan man få vägledning och stöd att gå vidare. LärCentrum är ett system för lärande. Det är genom samverkan mellan olika kommuner och regioner samt modern kommunikationsteknik som LärCentrum kan erbjuda ett brett och avancerat utbud av flexibel utbildning. Ett LärCentrum är en plattform och en lokal mötesplats för utbildning som kan användas flexibelt över stora geografiska områden. LärCentrums roll LärCentrums verksamhetsidé och användare LärCentrum ska vara en mötesplats, mäklare och motor i det livslånga lärandet samt för näringslivets/arbetslivets kompetensutveckling och kommunens utveckling. För vilka finns LärCentrum? Vuxenstuderande i kommunal vuxenutbildning samt distansstudenter vid universitet och högskolor. Företag och myndigheter i behov av kompetensutveckling. Utbildningsanordnare för genomförande av vuxenutbildning och kompetensutveckling. 2

3 LärCentrum är mötesplats, mäklare och motor i vuxnas lärande Studerande (Blivande & befintliga ) Utbildningsanordnare Närings/ arbetsliv Utöver dessa användare finns det en rad olika medaktörer och intressenter som LärCentrum samverkar med. Exempel på detta är: Myndigheter som Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskola, universitet och högskolor, EU:s regionala och sociala fond, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommuner och kommunalförbund Nätverk som Nitus, Earl All och andra partnerskap såväl nationellt som internationellt Branschorganisationer som Z-group, köpmannaföreningar, Företagarna m fl) Företagsstödjare som ALMI Föreningar - Idrottsföreningar, intresseföreningar, fackliga och politiska organisationer 3

4 LärCentrums vision och målinriktning LärCentrums verksamhet ska bidra till de övergripande målen för Livslångt lärande och smart tillväxt Hållbar tillväxt Social sammanhållning och demokratiskt medborgarskap Lärcentrum ska genom sin utbildnings- och utvecklingsverksamhet verka på en lokal, regional, nationell och europeisk nivå LärCentrums huvuduppgifter LärCentrums huvuduppgifter är att vara en mötesplats för vuxnas lärande i kommunen, en mäklare av utbildning som matchar arbetslivets behov av kompetens och en motor för lokal och regional utveckling genom bl a kompetensförsörjning och innovativa utbildningar. För att detta ska fungera finns: nätverk och relationer med utbildningsanordnare, näringsliv/samhälle och studerande nätverk och kontakter med andra regioner nationellt och inom Europa distansoberoende teknik, fysiska lokaler och personal administrationsstöd, upphandling och marknadsföring av utbildningar. Gemensamma projekt i länet och i samverkan med andra regioner för utveckling av vuxnas livslånga lärande LärCentrum Jämtlands län är en gemensam arena för kommunerna i frågor som rör vuxnas lärande LärCentrum är en mötesplats för vuxnas lärande. En fysisk och virtuell arena för vuxenstuderande i varje kommun. LärCentrum är en mäklare av utbildning i kommunen som matchar behoven av kompetens med flexibla utbildningslösningar. LärCentrum är en motor i kommunal och regional utveckling genom att tillhandahålla kompetens till näringsliv och offentlig sektor 4

5 Målgrupp Vuxenstuderande i kommunal vuxenutbildning samt distansstudenter vid universitet och högskolor. Företag, myndigheter och andra organisationer i behov av kompetensutveckling. Utbildningsanordnare för genomförande av vuxenutbildning och kompetensutveckling. Mål LärCentrum som Mötesplats Målet är att LärCentrum ska vara en mötesplats för alla kommunmedborgare och näringsliv/arbetsliv med behov av utbildning och kompetensutveckling. Mötesplatsen ska präglas av tillgänglighet, god service och ett gott värdskap. LärCentrum som Mäklare Målet är att LärCentrum ska vara en väg in och en naturlig vägledare för utbildning och kompetensutveckling där olika aktörer kan mötas på ett för målgruppen optimalt sätt. LärCentrum ska arbeta för att knyta ihop de olika aktörerna och finna lösningar som svarar mot de behov som finns både hos individ och näringsliv. LärCentrum som Motor Målet är att LärCentrum på ett aktivt sätt medverkar som ett smörjmedel och bränsle i det regionala och kommunala utvecklingsarbetet. LärCentrum ska initiera och inspirera till ny kunskap och flexibla utbildningslösningar som leder utvecklingen framåt. Verksamhet och organisation Verksamheten utgår från de ovan nämnda huvudprocesserna dvs. mötesplats, mäklare och motor. Varje kommun äger och driver sitt eget LärCentrum i sin egen organisation. Länsnätverket är organiserat i Kommunförbundet som en länssamordning kring vissa kommungemensamma områden. Länsnätverket är också en utvecklingsorganisation som med fokus på vissa prioriterade områden driver projekt inom kommunal vuxenutbildning och livslångt lärande. Läs mer om de prioriterade områdena i slutet av detta program. Exempel på de kommungemensamma samordningsområdena är: Gemensamma frågor inom Kommunal vuxenutbildning Vägledning och validering Distansutbildningar från universitet och högskolor Gemensamma projekt på nationell och europeisk nivå för utbyten, samverkan och utveckling av det livslånga lärandet Marknadsföring och information om utbildningar, annonseringar, gemensam webbplats mm Tekniksamordning för videokonferens, lärplattformar och övriga pedagogiska applikationer Biblioteksservice till vuxenstuderande Kvalitetsutveckling av LärCentrum 5

6 LärCentrum i Jämtlands län är som nämnts en arena för att bedriva utvecklingsprojekt i länets kommuner och JiLU med stöd från bl a EU:s strukturfonder och program samt nationella och regionala myndigheter och organ. Projekten bedrivs med utgångspunkt från de prioriterade utvecklingsområden som finns i slutet av detta dokument. Kvalitetspolicy När det gäller kvalitetsutvecklingsarbetet för LärCentrum är detta en ständigt pågående process och detta dokument är till för att underlätta arbetet, säkra en viss kvalitetsnivå och befästa de värderingar som LärCentrum står för. Dokumentet är verktyg som ändras utifrån rådande förutsättningar. Värderingar Grundläggande värderingar Det arbete som utförs vid LärCentrum ska genomsyras av följande värderingar: Användarens behov i centrum Användarens uttalade och outtalade behov och förväntningar ska vara vägledande i vårt arbete. Värdskap Vi ska sträva efter att användare känner sig väntade och välkomna. Ständiga förbättringar Vi ska ha ett flexibelt synsätt som strävar efter att se möjligheter till ständig förbättring av verksamheten. Arbeta med processer Verksamhetens processer ska vara kända för de som arbetar i Lärcentra för att effektivisera och förbättra flödena i verksamheten. Allas delaktighet och engagemang Medarbetare ska vara delaktiga i verksamheten och ha möjlighet att påverka. Kompetensutveckling Medarbetare ska uppmuntras till ständig kompetensutveckling. Samverkan Vi uppmuntrar samverkan med andra aktörer som syftar till att skapa nätverk och kompetensutbyten som förbättrar verksamheten. 6

7 Europarådet och Parlamentets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Nyckelkompetenser Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Många av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett annat. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och skrivkunnighet, matematiska färdigheter och kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund för lärande, och att lära att lära stöder allt lärande. Det finns en rad teman som används i hela referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenserna. (Utdrag ur SV Europeiska unionens officiella tidning L 394/10) 7

8 Prioriterade utvecklingsområden för LärCentra Programmet avser vuxnas lärande och kompetensutvecklingens betydelse för tillväxten i länet. LärCentras roll i sammanhanget som mötesplats och förmedlare av såväl grundläggande som gymnasial vuxenutbildning, folkbildning samt distanskurser och program från universitet och högskolor. Nedanstående prioriterade utvecklingsområden är resultatet av en process inom Lärcentrum i Jämtlands län och dialog med berörda parter under Yrkesutbildning Generationsväxling av kompetens i företag. Utveckla nya yrkesutbildningar för vuxna Utveckla en ny infrastruktur med lärlingsutbildning för vuxna där validering av vuxnas befintliga kompetens ingår och där möjlighet finns till flexibla utbildningsupplägg. Lärcentras uppbyggda infrastruktur med bl a distansoberoende teknik bör användas för utbildningsinslag på ett för individen optimalt sätt. Följa och bidra till implementeringen av de europeiska kvalitetskriterierna för yrkesutbildning som EQF och ECVET. Projekt och Idéer. Lärlingsprojekt med validering i syfte att skapa en struktur för vuxnas lärlingsutbildning i länet. Lärlingslotsen. Utbytesprojekt med Nordiska grannländer. Samverkan med näringslivet, ALMI, utbildningsanordnare, Integrationsenheter m fl. kring arbetsplatsförlagd utbildning för vuxna. Samverkan kring yrkesvux Utveckla behovsanalyser och hitta/utveckla flexibla utbildningar som matchar näringslivet och samhällets behov av yrkesutbildning. Distansoberoende Teknik Säkra system. Innovativa projekt. Inspirera nya användare. Uppdatera och utveckla vår infrastruktur för distansoberoende tjänster och teknik. Följa teknikutvecklingen och finna nya former. Inspirera och stimulera nya grupper att använda distansoberoende teknik. Projekt och idéer. Teknikutveckling och samverkan mellan kommunerna, AV-media, JGY, Mittuniversitetet och övriga aktörer. Inspirationsaktiviteter för att få fler inom utbildningssystemet och samhället i övrigt att använda LärCentras teknik. Utveckla Lärplattformen och Kursportalen Moodle i länet. Utveckla kommunikationplattformar som videokonferens, webb-tv och andra applikationer. 8

9 Entreprenörskap Stödja enskilda individer till företagsamhet och entreprenörskap. LärCentra ska tillsammans med övriga aktörer bidra till en positiv atmosfär för entreprenörer i länet. Stimulera till fler distansoberoende utbildningar Stimulera utvecklingen av fler flexibla kurser och distansoberoende utbildningar. I samverkan med utbildningsanordnare stimulera till nya former av utbildningar med det flexibla lärandet som grund. Projekt Arena för ungt entreprenörskap i samverkan med ALMI. Inspirationsseminarier för entreprenörskap och företagande. Stödja Inkubatorverksamhet. Aktiviteter för att få fler entreprenörer till länet. Service och stöd till nyinflyttade. Samverkan med ALMI, Företagarna, Z- group, Svenskt Näringsliv, LRF och andra näringslivsorg. samt kommunernas näringslivsavd. Projekt Utveckla nya lärplattformar och metoder för distansoberoende utbildningar. Verksamhetsinriktade språkutbildningar SFI, Turism, Events, mm. Företagsutbildningar för gröna näringarna och landsbygdsutveckling. Entreprenörskapsutbildningar Stimulera till företagsfortbildningar i flexibel form. Insatser för individer med osäker ställning på arbetsmarknaden. Stöd till personlig utveckling genom bl a vägledning, validering och utbildning. Projekt och idéer Projekt som syftar till att utveckla nya arbetssätt och strukturer inom vägledning och utbildning för målgruppen. Speciell fokus kommer att riktas mot avhopp från vuxenutbildningen och personer med ofullständiga betyg från gymnasieskolan genom projektet Drop outs. Samverkan med Arbetsförmedlingen, Jämtlands Gymnasieförbund, Navigatorcentrum m fl Nätverk Kommuner, regioner och högskolor Utveckla samarbetet med universitet/högskolor och andra regioner nationellt och inom Europa. Utveckla behovsanalyser. Medverka i nätverk med lärosäten och andra regioner för bättre samordning och tillgång till högskolans distansutbildningar. Utveckla behovsanalyser och hitta/utveckla flexibla utbildningar som matchar näringslivet och samhällets behov av högre utbildning. Gemensamma projekt med Mittuniversitetet och övriga lärosäten för att göra högre utbildning mer tillgänglig i länet. 9

10 Stöd till Integrationsverksamheten i kommunerna LärCentrum som plattform och brygga mellan utbildningssystemen och arbetslivet för nyinflyttade. Bibliotek och LärCentrum i samverkan Fortsätta att utveckla samarbetet mellan Lärcentrum/vuxenutbildning och kommunbibliotek/högskolebibliotek. LärCentras distansoberoende teknik och verktyg för vuxnas lärande i kommunerna bör vara en resurs i integrationsarbetet och kommunernas inflyttarservice. Även Lärcentras projekt inom validering och lärlingsutbildning är viktig i sammanhanget. Projekt och idéer Utveckling av lärplattform för SFI utvecklas vidare. Lärcentra bör samverka med övriga insatser som görs i länet till stöd för inflyttades entreprenörskap och företagande. Biblioteken har liksom Lärcentra många resurser för såväl studerande som t ex entreprenörer och nyföretagare. Målsättningen är att fler använder bibliotekens databaser, elektroniska tidskrifter och övriga resurser. Samverkan bör utvecklas ytterligare med Lärcentras vuxenutbildningar, distansoberoende teknik och distansstudenter. Projekt och idéer Fortsatt projektsamarbete LC-Bibliotek kring ökat användande genom t ex inspirationsaktiviteter. Övriga viktiga områden av horisontell karaktär Marknadsföring och spridning LärCentra ska aktivt verka för information och spridning om möjligheterna till vuxnas lärande och kompetensutveckling som är tillgängligt för medborgarna. Det är också viktigt att Lärcentra sprider och delar med sig av de erfarenheter som görs i de utvecklingsprojekt som nätverket bedriver. Utveckla samarbetet med näringslivets organisationer. Samverka med Företagarna, Z-group, ALMI, LRF och andra branschorgan så att de kan nyttja Lärcentrum för kompetensutveckling i företagen. Dessa näringslivsorganisationer gör idag inventeringar och samordnar kurser och utvecklingsprogram för företagen. Lärcentras distansoberoende teknik och nätverket med olika utbildningsanordnare bör kunna var en resurs för dem. Utveckla samarbetet med andra regioner Samarbeta med andra regioner inom såväl Sverige som andra länder i Norden och inom EU. Samverkan skall ha sin grund i LärCentras mål och praktiska arbete med syfte att utbyta erfarenheter och utveckla kvalitativt bättre metoder för vuxnas flexibla lärande. Viktigt också att utveckla samarbetet med Västernorrland och närliggande regioner och deras utbildningsanordnare. 10

11 Utveckla behovs- och omvärldsanalyser Det är viktigt att matcha kunskapsutveckling mot möjligheter till tillväxt och utveckling inom olika branscher och områden. En grundläggande framgångsfaktor är att våra projekt och insatser för kompetensutveckling svarar mot behov som finns i samhället och näringslivet. Nya arbetssätt behöver utvecklas som tar en bredare utgångspunkt med omvärldsanalyser, trender mm i en global ekonomi med allt vad det innebär av förändringar och dynamik såväl hos den enskilda människan som för grupper och samhället i stort. Det är också viktigt att utveckla uppföljningen av de studerande inom vuxnas lärande. Vi har ambitioner att i samverkan med andra aktörer utveckla sådana verktyg för uppföljning och inventering av utbildningsbehov. 11

12 BILAGA Aktuella dokument i länet och deras skrivningar kring kunskap och kompetensutveckling. Regionala utvecklingsstrategin RUS Övergripande mål Regionen präglas av sina unika natur-, miljö- och kulturvärden En god service kan erbjudas alla invånare Fler personer flyttar till länet Fler personer är företagare än idag Fler personer besöker vårt län än idag Fler företag säljer på en marknad utanför länet Förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden Länet har en väl fungerande vård och omsorg Fler personer är i arbete än idag Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag Näringslivsanpassade yrkesutbildningar utvecklas En säker, uthållig och hållbar energiförsörjning för länets företag och hushåll Jämtlands län bidrar till att begränsa klimatpåverkan Energi och klimatfrågorna skapar sysselsättning i länet Forskning inom Mittuniversitetet skall ha sådan profil att den stärker länets näringsliv, kan förse företagen med erforderlig kunskap och kompetens samt att FoU-innovationer avknoppas till kommersiella produkter. Arenor och system för att stödja detta skall utvecklas. S 13 Rekrytering för att ersätta de som går i pension Länets näringsliv/arbetsliv är en stor kompetensresurs i den nya sortens lärande. Utveckling av teknikcollege och vård- och omsorgscollege är goda exempel på detta samt på kvalitetsutveckling i utbildningen i nära samverkan med aktuella näringar. Varannan student på Campus Östersund är inte från regionen varför de utgör en viktig rekryteringsbas för länets arbetsgivare. S 17 Ungdomars vuxenblivande och plats i den regionala utvecklingen Barn och unga är framtidens medarbetare, ledare och företagare. Det är angeläget att ta vara på också de ungas erfarenhet och kompetens samt att de ges inflytande, upplever sig lyssnade till och att deras åsikter ges plats i den regionala utvecklingen. Ungdomar är en mycket heterogen grupp varför det krävs ett strategiskt arbete med utvecklade metoder om man ska kunna lyssna in de ungas röster. S 18 Kunskap, kompetens och livslångt lärande Kunskap, kompetens samt livslångt lärande är viktigt i en region som vill växa och utvecklas samt locka till inflyttning, nytt företagande och tillväxt. En bra livsmiljö för länets befintliga och presumtiva invånare förutsätter att utbildning av hög kvalitet erbjuds på alla nivåer från förskola till universitet. S 19 12

13 Tillämpa ett internationellt Perspektiv Länet ska ha en internationell policy som anlägger ett internationellt perspektiv på såväl utbildning, arbetsmarknadsbalans, livslångt lärande, utbildningsnivåer som entreprenörskap. Jämtlands län är idag en integrerad del av världen och den Europeiska Unionen. Tillväxt i vårt län förutsätter att vi tar aktiv del i och ligger i framkant i det internationella arbetet och nätverksskapandet såväl inom som utanför EU. Möjligheten till samverkan med andra aktörer i Europa bör tillvaratas. Detta gäller såväl näringslivsfrågor, utbildning som forskning. S 20 Regionala Tillväxtprogrammet RTP Från och med våren 2009 finns ett nytt tillväxtprogram för Jämtlands län avseende perioden Programmet har tagits fram i bred samverkan med företrädare för bland annat näringsliv, organisationer, Mittuniversitetet, kommunerna och landstinget. Tillväxtprogrammet utgår från den Nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och är disponerat utifrån de prioriteringar som anges där, nämligen; Innovation och förnyelse, Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud samt Tillgänglighet. 4.2 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud De övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin när det gäller kompetens- och kunskapsutveckling är; Fler personer är i arbete än idag Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag Näringslivsanpassade utbildningar utvecklas För att uppnå dessa mål kan stöd lämnas till åtgärder som bidrar till; Ökad kunskapsnivå i länets företag Infrastruktur för strategiska satsningar inom bland annat turism, kultur och idrott för att öka länets attraktionskraft Ökad invandring till länet Förbättrad integration av invandrare i länet Utveckling av näringslivsanpassade utbildningar Ökade internationella aktiviteter i länets utbildningar Ökad rekrytering av utländska studenter till Mittuniversitetets utbildningar Ansvaret för genomförandet av dessa åtgärder ligger i första hand på länets kommuner, arbetsförmedlingar och näringslivet och dess organisationer samt Mittuniversitetet. Mål för åtgärderna Minst tio nya näringslivsanpassade utbildningar under perioden Minst 5 % ökad förvärvsgrad för utomnordiskt födda Antalet helårsstudenter från länet vid Mittuniversitetet ska öka med 200 under programperioden Antalet internationella studenter vid Mittuniversitetet i Östersund ska öka med 200 under programperioden Positivt flyttnetto i länet 13

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Varför en bok om LC? Reflektera och beskriva erfarenheter som finns fast oftast

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande www.cfl.soderhamn.se Söderhamn Visionen om växande Centrum för flexibelt lärande, CFL, är Söderhamns arena för vuxnas lärande. CFL erbjuder flexibelt

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Vimmerby HögskoleCentrum Verksamhetsplan

Vimmerby HögskoleCentrum Verksamhetsplan Vimmerby HögskoleCentrum Verksamhetsplan Lärande Utveckling Möten Barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument för Vimmerby kommun, där Vimmerby Högskole- Centrum ingår, har målsättningen: Vi

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Karlstads universitet 2011-06-13

Karlstads universitet 2011-06-13 Karlstads universitet 2011-06-13 Allmänna riktlinjer och kvalitetskriterier för samarbete mellan lärcentra och Karlstads universitet vid genomförande av flexibel/distansutbildning, 2011-06-13. Inledning

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Vimmerby HögskoleCentrum

Vimmerby HögskoleCentrum Vimmerby HögskoleCentrum Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Lärande Utveckling Möten Barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument för Vimmerby kommun, där Vimmerby HögskoleCentrum ingår,

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders ..fenomenet Lärcentra..i ett evolutionsperspektiv .. Anders erfarenheter Butiksbiträde jourbutiker Fastighetsskötare/rörmokare Bild/medielärare/projektledare

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer