En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna"

Transkript

1 En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen för Örebro län. 1

2

3 FÖRORD Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi, RUS, är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn. I planen lyfts fyra viktiga utvecklingsområden. Det första är Kunskap och kompetens sen följer Innovationer och entreprenörskap, Lustfyllda möten och sist Den öppna regionen. Den här rapporten skall utgöra en del av det utvecklingsområde som handlar om Kunskap och kompetens. En kompetensplattform för Örebro län skall tas fram och då behöver olika utbildningsanordnare i länet beskriva sin speciella verksamhet och kompetens. Örebro läns bildningsförbund, har på uppdrag av sina medlemmar tagit på sig att beskriva och presentera folkhögskolans möjligheter att vara en aktiv aktör för kompetensförsörjningen i Örebro län. Både i arbetet med att ta fram den regionala kompetensplattformen och senare också i det fortsatta arbetet både regionalt och lokalt. Under senhösten 2012 och början av 2013 har vi därför genomfört ett särskilt projekt med stöd av Regionförbundet Örebro med syfte att göra en beskrivning av folkhögskolorna i länet och beskriva den resurs som de är i den regionala kompetensplattformen. Genom att ta fram den här rapporten har vi gjort det synligt att folkhögskolorna i Örebro län vill vara en samverkande part i den kraftsamling för ett livslångt lärande som skall ske inom ramen för den regionala utvecklingsstrategins område Kunskap och kompetens. Detta kommer att beskrivas både utifrån det uppdrag som folkhögskolorna har av staten via folkbildningsrådet och utifrån den frihet som finns för folkhögskolorna att arbeta med olika projekt och uppdragsutbildningar. Som ledare för detta projekt har Susanne Grundström varit anställd. Hon har under en rad år varit engagerad i folkhögskolornas verksamhetsområde, främst som förtroendevald på olika nivåer. Länets folkhögskolors samtliga fem rektorer tillsammans med länsbildningskonsulenten har varit referensgrupp. Referensgruppen har haft kontinuerlig kontakt med projektledaren både i fysiska möten och digitalt. Örebro den 1 februari 2013 Katarina Hansson Ordförande Örebro läns bildningsförbund 3

4 4

5 INNEHÅLL Förord...3 Innehåll...5 Sammanfattning och förslag...6 Bakgrund...7 Folkhögskolan...8 Folkhögskolorna i örebro län Samverkan kring kompetensförsörjning Möjligheter och utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen Ur ett regionalt perspektiv Slutord

6 SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG I regionens utvecklingsstrategis avsnitt om Kunskap och kompeten beskrivs det regionala kunskapslyftet ur två perspektiv. Det ena perspektivet har fokus på barn och unga och det andra på arbetslivet. Vi skulle vilja lyfta ett tredje och kompletterande perspektiv. Vårt perspektiv har fokus på de grupper som folkhögskolorna har särskilda förutsättningar att nå och utbilda. Redan idag samverkar folkhögskolorna i regionen med kommuner, myndigheter och företag, civilsamhällets övriga organisationer och föreningslivet. Detta samarbete kan utvecklas ytterligare och därför är vi övertygade om att Folkhögskolorna är viktiga i det fortsatta arbetet med de fem utmaningarna som har identifierats (se sid 16) för Region Örebro för kompetensplattformen i Örebro län och vi föreslår att: Som kompetensutvecklare har folkhögskolan stor erfarenhet av vuxnas lärande och har ett eget system för att ge behörighet för vidare studier inom en rad olika områden. Folkhögskolan har en skolform som stöttar dem som av olika orsaker behöver få sina grund- och/ eller gymnasieskolekunskaper kompletterade eller fördjupade. Folkhögskolan är också en skola för de som vill förändra sin yrkesbana eller ändra inriktning i livet. Folkhögskolan finns på plats för företag, kommuner eller organisationer och kan stötta medarbetare i lärandet och samtidigt stötta ledningen i strukturer kring det systematiska arbetsplatslärandet. Rätten att lära på arbetsplatsen är en grundbult för att förverkliga rätten till ett livslångt lärande. Folkhögskolan har korta beslutsvägar och kan starta efterfrågade utbildningar med kort varsel. Folkhögskolan är en möjlig samarbetspartner för att ge kunskap om ett ökat internationellt samarbete i tex företag och organisationer. Det kan gälla språkliga kunskaper men också kunskaper om kultur, historia och samhällsförhållanden. Örebro läns bildningsförbund och Regionförbudet Örebro tillsammans konkretiserar hur den regionala kompetensplattformen fortsättningsvis ska kommuniceras med länets folkhögskolor och hur samverkan skall ske med övriga utbildningsaktörer. Folkhögskolorna utarbetar gemensamma principer för finansiering av utbildningar, kurser och andra aktiviteter som man erbjuder olika parter i arbetet med den regionala kompetensplattformen. Folkhögskolorna i Örebro län inbjuds till mötesplatser och nätverk för vuxnas lärande i Örebro län exempelvis REKO regionalt kompetensforum. Folkhögskolorna medverkar till att det finns mer grundläggande material och statistik tillgängligt, regionalt och lokalt, som beskriver folkhögskolans verksamhet och möjligheter. 6

7 BAKGRUND Regeringen beslutade att ge uppdraget att etablera regionala kompetensplattformar till regionerna i december Sedan 2010 arbetar regionförbundet i Örebro med detta uppdrag som en del av arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Enligt regeringens beslut är syftet med kompetensplattformarna att de skall ge: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet i regionen. Samordning av behovsanalyser inom området. Ökad samverkan kring utbildningsplanering och kompetensförsörjning. Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer. I RUSs avsnitt om Kunskap och kompetens beskrivs det regionala kunskapslyftet ur två perspektiv. Det ena perspektivet har barn och unga och det andra har arbetslivet. Vi vill lyfta ett tredje och kompletterande perspektiv. Utifrån det perspektivet är det angeläget att lyfta de människor som varken befinner sig inom barn- och ungdomsskolan eller i arbetslivet. Det kan bero på att man misslyckats i ungdomsskolan och därför inte kommer vidare in i arbetslivet, att man har flyttat hit i vuxen ålder och saknar en relevant grundutbildning, att man har någon form av funktionsnedsättning osv. För folkhögskolan är dessa människor en prioriterad målgrupp och det finns också många goda exempel på den betydelse folkhögskolan har spelat för att skapa möjligheter att komma vidare i arbetslivet eller i utbildningssystem som på sikt leder till arbete. Regeringens uppdrag uppmärksammar bristen på samordning mellan olika aktörer inom området. Risken för suboptimering och ineffektiv resurshantering när kompetensutveckling bedrivs utan nära samverkan mellan alla de parter som är berörda är stor. En gemensam plattform skapar möjlighet till samarbete och samordning av aktiviteter med den gemensamma ambitionen att använda resurser effektivt för att tillsammans bidra till det livslånga lärandet och en förbättrad kompetens i arbetskraften. Regionförbundet i Örebro har kartlagt befintliga samverkansformer, branschråd och utbildningssamordnare och tagit fram en kompetenskarta som beskriver sysselsattas kompetensnivå samt analyserat den. Detta har kompletterat, fördjupat och förklarat varför det ser ut som det gör i länet. Under resans gång har dialogmöten och workshops hållits för utbildningsanordnare och arbetslivet. Under 2012 har Regionförbundet arbetat med att ta fram fyra lokala prognoser (norr, syd, öst, väst) för Örebro län. De ger fördjupade kunskaper om arbetslivets utveckling i de enskilda kommunerna och bygger på de lokala behov och efterfrågan på kompetens. De fyra lokala prognoserna har sammanfattats i Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning. Den här rapporten vill ge några exempel på hur folkhögskolorna i länet skulle kunna vara delaktiga i regionens fortsatta arbete med kompetensplattformen utifrån de fem utmaningarna. 7

8 FOLKHÖGSKOLAN Folkhögskolan och det livslånga lärandet Parallellt med yrkeskunskaperna inom specifika områdena och behörigheter till fortsatta studier är folkhögskolorna framgångsrika med att ge eleverna generella och sociala kompetenser såsom kreativitet, självtillit, flexibilitet etc. Erfarenheter och utvärderingar visar att folkhögskolan genom sin skolform och sitt pedagogiska arbetssätt kan medverka till att utveckla deltagarnas generella kompetenser under studietiden. Detta är viktigt eftersom arbetsmarknaden förändras i allt större takt och då behöver arbetstagare ha möjligheter att se nya sammanhang och klara av omställningar av olika slag. Rätten att lära i arbetslivet är en grundbult för att förverkliga det livslånga lärandet. Folkhögskolan kan ge medborgare behörigheter och kompetenser för vidare studier inom högskola och universitet. Flera av folkhögskolans Särskilda kurser är inriktade mot att förbereda för högre studier exempelvis inom musik och konst. Dessutom kan folkhögskolan bidra till att ge medborgarna en positiv utveckling inom många andra områden i samhället såsom föreningsliv och politik, sociala frågor och folkhälsa samt frågor om miljö bland mycket annat. Det är när människor möts, skapar och byter åsikter med varandra som grunden för den individuella utvecklingen sker. Folkhögskolan som utbildningsform Folkhögskolan är en utbildningsform och skolform som kan ses som en kompletterande och berikande möjlighet för övriga aktörer i arbetet med den regionala kompetensplattformen. Som framgår av nedanstående organisationsschema är folkhögskolan en skolform inom det gemensamma svenska utbildningssystemet, men en egen skolform med egen särart och med särskilda förutsättningar och möjligheter. En liknande beskrivning bör kunna göras för kompetensplattformen i Örebro län både på det regionala och på det lokala planet. Bilden är hämtad från Skolverket 8

9 Det finns 150 folkhögskolor i Sverige. Drygt hundra av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar, resterande drivs av landsting och regioner. I Örebro län finns fem folkhögskolor, två av dessa har Örebro läns landsting som huvudman och de övriga tre är s.k. rörelsedrivna folkhögskolor. De fem folkhögskolorna presenteras mer ingående längre fram i rapporten. Till skillnad från många andra skolformer är folkhögskolan inte bunden till traditionella ämnesuppdelningar eller kursplaner. Detta ger folkhögskolan möjlighet att på ett särskilt sätt anpassa kurser, utbildningar och studiesituationer för de studerande. Anpassningsmöjligheten gör att kurser hela tiden utvecklas och omformas så att lärandet och därmed utbytet av studierna blir så stort som möjligt för varje kursdeltagare. I folkhögskolans undervisning utgår man från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Man arbetar med små och mer sammanhållna studiegrupper, man studerar ofta ämnesövergripande i projektform. därför planerar lärare och kursdeltagare studierna tillsammans. Flera folkhögskolor har internat för sina deltagare och ser internatet som en del i det pedagogiska och sociala arbetet inom skolans verksamhet. Internaten möjliggör också för de studerande att välja att gå på en folkhögskola som inte ligger i deras omedelbar geografiska närhet. I folkhögskolans pedagogiska personal ingår flera yrkesgrupper. Exempel på detta är personer med utbildning i journalistik, hantverk, musik eller annat specialområde som behövs utifrån folkhögskolans profilkurser. Med en bred och djup kompetens inte bara inom sitt eget område utan också som företagare och entreprenör. Folkhögskolans utbildningar kan jämföras med andra utbildningssystems och skolformers utbildningar. Dessa jämförelser kan bl.a. ske genom de nationella eller europeiska ramverken för kvalifikationer (NQF och EQF) och gäller gentemot andra nationella utbildningar som europeiska skolformer och utbildningar. Genom folkhögskolans självständiga och lokala förankring kan man delta i lokal och regional planering kring övergripande kunskaps- och kompetensbehov. Man har också möjlighet att genomföra kurser och aktiviteter utanför folkhögskolans lokaler eller på distans. Inom folkhögskolan finns också specialkunskap för att genomföra särskilda, studie- och yrkesförberedande utbildningar. Se vidare vid presentationen för respektive skola. Alla folkhögskolor är unika, med egen profil och har sina egna identiteter. Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för folkhögskolans pedagogik. Det är de studerandes behov som skall styra och Folkhögskolans samhällsuppdrag Undervisningen vid folkhögskolorna finansieras genom ett statligt anslag som fördelas av Folkbildningsrådet. Skolorna erhåller också regionbidrag (landstingsbidrag). Dessutom finns olika möjligheter av förstärkningsbidrag som kan sökas med hänsyn till deltagarnas bakgrund och förutsättningar för att delta i undervisningen. Samhällets stöd till folkbildningen regleras i Folkbildningsförordningen och har till syfte att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom 9

10 t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Folkhögskolans målgrupper Det finns anledning att särskilt lyfta fram de möjligheter som folkhögskolan kan erbjuda den som behöver en komplettering av sin utbildning för att få grundläggande behörighet och kompetens. Detta gäller också den som har lämnat grundskola och gymnasieskola utan grundläggande behörighet. Behoven är omfattade när det gäller att i vuxen ålder kunna ta del av kompletterande utbildning. Personer med utländsk bakgrund och utbildning är också en viktig och betydande målgrupp som kan få introducerande information och/eller grundläggande och kompletterande kunskap och kompetens. Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande från arton år och uppåt. Svenska folkhögskolor kan ta emot studerande från andra länder, men då måste de uppfylla de antagningskrav som finns för kursen och de krav som Migrationsverket ställer för att få studera i Sverige. Skolorna ger normalt företräde för sökande med kort utbildning. Folkhögskolan strävar efter att ge mest till de som fått minst, att skapa bildning för och tillsammans med dem som är mest missgynnade. Folkhögskolan har en kompensatorisk uppgift, att utjämna genom bildning. Den frihet som folkhögskolorna har att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll efter förkunskaper, intressen och behov. Folkhögskolan når grupper av människor som är viktiga för att utjämna hälsoskillnader i samhället, genom att arbeta med hälsa och lärande ges kursdeltagarna ökad beredskap att hantera sin egen hälsa och sitt eget liv, livskompetens. Varje folkhögskola ansvarar för antagningen till sin skola. Det finns inga generella antagningskrav på folkhögskolornas utbildningar, till de behörighetsgivande kurserna (Allmänna kurser) ställs normalt inga formella antagningskrav. Till profilkurserna (Särskilda kurser) ställs ibland vissa antagningskrav, exempelvis krav på tidigare studier, praktikerfarenheter eller arbetsprover. Deltagare i folkhögskolans kurser har möjlighet att söka studiemedel från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN, för att finansiera studier på grundskolenivå, gymnasienivå och på eftergymnasial nivå. Möjligheterna att få studiemedel begränsas från 46 års ålder. Folkhögskolans bedömningssystem För att uppnå behörigheten måste omfattningskravet och kunskaper motsvarande vissa specificerade gymnasiegemensamma ämnen uppfyllas. Studiernas längd på allmän kurs på folkhögskola är beroende av tidigare arbetslivserfarenhet och gymnasie- eller komvuxstudier, vilka behörigheter man önskar uppnå och hur folkhögskolan organiserar studierna. Vid slutförda studier intygar folkhögskolan att den studerande har kunskaper motsvarande godkänd nivå i de gymnasiegemensamma ämnena. Utöver det kan folkhögskolorna utfärda intyg om särskild behörighet i övriga gymnasiekurser om de studerande inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i dessa ämnen. 10

11 Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan den som studerar på allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Studieomdömet syftar till att bedöma den studerandes förutsättningar att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer: Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa. Förmåga till analys, bearbetning och överblick. Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier. Social förmåga. På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs. Folkhögskola ger behörighet Om antalet platser på en högskoleutbildning inte räcker till för alla som söker, så måste ett urval göras. De sökande placeras då i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolform de kommer ifrån. De som studerat vid folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp. I denna urvalsgrupp konkurrerar man med studieomdömet från en avslutad utbildning vid folkhögskola. Ju fler sökande det är från folkhögskolan, desto fler platser går till sökande därifrån. Folkhögskolan och omvärlden Folkhögskolor har inom olika områden och på olika sätt ett omfattande internationellt utbyte. Det kan röra sig om kurser med internationell inriktning, kurser som delvis eller helt bedrivs i andra länder, utbyte med vänskolor i andra länder eller andra samarbeten över landsgränser. Folkhögskolans unika situation att lägga upp och skapa egna kurser utifrån övergripande mål har genom tiden byggt upp och fördjupat ett internationellt engagemang och arbete. Bakgrunden till detta ska ses utifrån det uppdrag folkhögskolorna har av staten, att skolorna ska verka för global rättvisa. Folac (Folkbildning-Learning for Active citizenship) är ett samarbete mellan RIO (rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) och de offentligägda folkhögskolorna. De har en egen ledningsgrupp och är folkhögskolornas kontakt med omvärlden i det nordiska folkhögskolesamarbetet, på Europanivå och på global nivå. Ett aktuellt projekt är OED, ett nätverksprojekt inom EU med ett 15-tal organisationer engagerade under ledning av EAEA (European association for the education of adults). OED står för Outreach, Empowerment, Diversity och handlar om att samla goda exempel på metoder för lärande för aktivt medborgarskap, utveckla riktlinjer och slutligen skriva rekommendationer till EU-kommissionen, som kommer att presenteras i Bryssel hösten Folkhögskolorna i Örebro län: Lockar årligen omkring 2000 personer till sina kurser, ca 60 % av dem är kvinnor Lockar varje år drygt 7800 besökare till kulturprogram Mer än hälften av deltagarna på de långa kurserna är i åldern år. Källa: 11

12 FOLKHÖGSKOLORNA I ÖREBRO LÄN Det finns fem folkhögskolor i Örebro län, de är spridda över hela regionen. De har sina huvudskolor i Hallsberg, Fellingsbro, Örebro, Karlskoga och Hällefors, men har möjlighet att förlägga kurser utanför sina huvudskolor, tillfälligt eller som stadigvarande filialer, ett ytterligare alternativ är kurser som bedrivs helt eller delvis på distans. Nedan följer en kortfattad beskrivning av länets folkhögskolor med hänvisning till respektive skolas hemsida där utförligare information kan hämtas. Fellingsbro folkhögskola Fellingsbro folkhögskola är en landstingsdriven skola som ligger i Fellingsbro, ca 2 mil norr om Örebro. Skolan har en tydlig profil då den både vänder sig till personer med funktionsnedsättning och har yrkesutbildningar inom området. För de med lindrig utvecklingsstörning och de med asperger/autism, finns kurser med målet att skapa ökad självständighet och självkännedom. Skolan har en allmän linje och yrkesutbildningar till behandlingspedagog, personlig assistent, en teckenspråkslinje, tolkutbildning och syntolk. Hällefors folkhögskola Skolan drivs av Föreningen Hällefors folkhögskola, en ideell förening. Huvudskolan ligger i Hällefors, i bostadsområdet Polstjärnan. På huvudskolan finns internat. Skolan har en filial i bostadsområdet Baronbackarna, 52:an, i Örebro. Kultur, design och konstnärligt skapande är skolans profil. Allmänna kurser med olika inriktning erbjuds samt profilkurser inom design, teater och journalistik. Karlskoga folkhögskola Huvudman är Svenska Missionskyrkan och ungdomsförbundet equmenia. Huvudsaklig inriktning är media, språk, kultur och hälsa. Skolan bedriver fritidsledarutbildning, konstlinje, danslinje, webbdesign, musik och ljuddesign. Allmänna kurser med olika inriktningar som internationellt, estetiska uttryck, budo, golf och collegeår. Skolan erbjuder SFI och den allmänna kursen Svenska språket och samhället. Övriga kurser är distanskurser, seniorkurser och samverkanskurser med huvudmannen. På skolan finns möjligheter till internatboende. Skolan erbjuder också uppdragsutbildningar samt kurs- och konferensverksamhet. 12

13 Kävesta folkhögskola Huvudman för Kävesta folkhögskola är Örebro läns landsting, skolan grundades redan 1873, och är därmed en av landets äldsta folkhögskolor. Kävesta folkhögskola har en kulturprofil och följande linjer finns att läsa på skolan; Dans, Konst- och formgivning, Musik samt Allmän linje. Inför studier på Allmän linje finns som en förberedelse för de som behöver en möjlighet att läsa språkåret, med fokus på svenska språket inom alla ämnen. Skolan har även i samarbete med Folkbildningsrådet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Finsam, kortare kurser som vänder sig till arbetslösa och/eller långtidssjukskrivna. Örebro folkhögskola Evangeliska Frikyrkan är huvudman för skolan. Skolan är förlagd till två platser, Vivalla i Örebro med Allmän kurs, Fritidsledarutbildning och en uppdragsenhet som kan skräddarsy kurser efter behov och till Götabro utanför Kumla där det bedrivs Bibelskolor. Skolans profil är idrott, livsfrågor och ledarskap. 13

14 SAMVERKAN KRING KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNINGSPLANERING Ett av syftena med den regionala kompetensplattformen är att medverka till ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering. I detta avsnitt presenterar vi några exempel på folkhögskolornas möjligheter i detta avseende. För samverkan gäller att folkhögskolorna har kvalitetskrav på sin verksamhet, vilket gör att det måste finnas tillräckliga resurser för att en utbildning ska kunna anordnas. Kommunerna Kommunerna har idag ansvaret för ett antal viktiga områden där folkhögskolan som utbildnings- och skolform kan medverka till att kommunerna på ett effektivt och bra sätt kan fullfölja sin uppgift. Folkhögskolor samarbetar på olika plan med de kommuner eller de kommundelar där de geografiskt befinner sig. Samarbetet är ofta baserat på utbyte genom den kommunala vuxenutbildningen men sker också med övriga kommunala sektorer. För de folkhögskolor som har ett utvecklat samarbete med närkommunen upplevs detta som positivt ur många perspektiv, för båda parter. Kommunerna har uppföljningsansvaret för ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt studier på gymnasieskolan. Hemkommunen ska i dessa fall kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Folkhögskolan har stora möjligheter att medverka i arbetet med dessa ungdomar och det har visat sig vara ett bra alternativ för en del av dem, även för dem under 18 år men då kan det krävas särskilda ekonomiska lösningar. Alla som bor i kommunen och som inte själva kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Den som varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialförvaltningen placera i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Folkhögskolan har erfarenhet att arbeta med arbetslösa och unga vuxna och har vana att anpassa sina kurser för att ta emot personer med särskilda utbildningsbehov. Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) och folkhögskolan är två vuxenutbildningsinstitutioner som kompletterar varandra och som ibland samverkar för att lösa kommuninnevånarnas behov av utbildning och kompetens. I vissa kommuner är Komvux och vissa folkhögskolekurser samlokaliserade. Folkhögskolorna har numer också möjlighet att bedriva SFI i egen regi efter att man ansökt och blivit godkänd av Skolverket. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Nyanlända flyktingar och vissa anhöriga som kommer till Sverige ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering för att lättare integreras i vårt samhälle. Ansvaret för utbildningen ska ligga hos Arbetsförmedlingen. Folkhögskolan har möjlighet att medverka till denna samhällsorientering i en miljö som gynnar en positiv integration. Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen har skrivit samarbetsavtal avseende studier på folkhögskola för personer som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola och är registrerade som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Deltagarna ska anvisas av Arbetsförmedlingen. Utbildningens längd är 12 veckor och kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motiva- 14

15 tionshöjande karaktär som syftar till att underlätta för ungdomen att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Under 2013 har folkhögskolorna tilldelats särskilda platser för att man i direkt anslutning till att det Studiemotiverande kurserna avslutas skall kunna påbörja en Allmän kurs. Folkhögskolorna utgör en unik miljö för att genomföra aktiviteter för långtidssjuka. Ett ESF-projekt som nu genomförs på några av landets folkhögskolor är att finna former för att förbereda långtidssjuka för en fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, s.k. förrehabilitering. Projektet använder folkhögskolans väl beprövade pedagogik och metodik. Projektet genomförs i nära samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen både i den övergripande verksamheten och i de lokala aktiviteterna. Folkhögskolorna erbjuder aktiviteter med friskvård/ hälsa, samhällsorientering och skapande verksamheter. Ett syfte med projektet är att förrehabilitering ska bli en accepterad länk i rehabiliteringskedjan och att alla landets folkhögskolor ska kunna vara aktörer i den förrehabiliterande verksamheten. Utvärdering av projektet visar att mer än 60 % av deltagarna kommer vidare till arbete, praktik eller studier och blir bättre rustade för arbetslivsinriktad rehabilitering. Civilsamhället När det gäller branschvisa överenskommelser och samarbete med enskilda företag har folkhögskolan erfarenheter från sådan samverkan inom olika områden. Exempel på detta är utbildningar för småföretagare, personlig assistentutbildning, samverkanskurser med ideella organisationer mm. De folkhögskolor som inte är landstingsdrivna har ideella organisationer som huvudmän och i det ligger att man har vana att utbilda personer för arbete inom sina respektive organisationer. Det kunnande som finns hos folkhögskolorna skulle bättre kunna tas till vara för att stötta den ideella sektorns behov av välutbildade funktionärer och verksamhetsledare. Det skulle stärka hela regionen, såväl den lokala utvecklingen som folkhälsan och andra värden. Folkhögskolor kan vid sidan av sitt ordinarie uppdrag från staten även vara anordnare av YH-utbildningar och andra uppdragsutbildningar i samarbete med samhällets aktörer. Folkhögskolan har också stora möjligheter att vara ägare eller partner i stora eller små projekt. Folkhögskolorna är en bra samarbetspartner för en rad olika aktörer. Arbetsförmedlingen kan också upphandla aktiviteter riktade till sjukskrivna t.ex. av folkhögskolor. Kursdeltagarna får stöd och inspiration att finna en ny väg i livet och att återupprätta ett socialt sammanhang. Ett genomgående tema i kurserna är kultur, eftersom forskning har påvisat att kulturellt deltagande påverkar hälsotillståndet positivt. 15

16 MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR DEN FRAMTIDA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN UR ETT REGIONALT PERSPEKTIV Under 2012 har Regionförbundet, tillsammans med andra aktörer, tagit fram prognoser för de lokala länsdelarna som beskriver de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som Örebro län står inför. De lokala prognoserna har sedan sammanfattats i Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning. Det handlar om Den åldrande befolkningen, De som står utanför arbetsmarknaden, Den etniskt och könssegregerade arbetsmarknaden, Utbildning och matchning och Pendling. Nedan följer några exempel på hur folkhögskolan skulle kunna vara delaktiga i arbetet inom respektive utmaning. Den åldrande befolkningen Det här handlar om generationsväxling, att ersätta den arbetskraft som går i pension men också om att möta ett ökat behov av vård och omsorg eftersom befolkningen blir allt äldre. Ett ytterligare perspektiv på detta, ett folkhögskoleperspektiv, skulle kunna vara det faktum att den äldre befolkningen faktiskt håller sig friskare och efterfrågar stimulans, kunskap och nöje. Folkhögskolekurser för den målgruppen kan erbjudas som ett led i individens livslånga lärande men också ur ett folkhälsoperspektiv. Folkhögskolorna bedriver kontinuerlig grundutbildning för vuxna som av olika anledningar inte har slutfört sin grundutbildning, vilket är en förutsättning för fortsatt utbildning och val av yrkesinriktning. Flera av folkhögskolorna i länet arbetar sedan tidigare med utbildningar inom vård och omsorg. Då skolorna i hög grad har grupper som har svenska som andra språk på sina allmänna kurser finns möjlighet att erbjuda kurser i yrkessvenska kopplat till de yrken som har behov av arbetskraft, vård och omsorg, industrin eller dyligt. I ett nära samarbete med kommunerna skulle folkhögskolorna på ett bra satt kunna samverka kring grund- och vidareutbildningar och/eller träningsplatser inom vårdområdet för studerande som har behov av att varva studier med praktik. De som står utanför arbetsmarknaden Folkhögskolan strävar efter att ge mest till de som fått minst, att skapa bildning för och tillsammans med dem som är mest missgynnade. Folkhögskolan har en kompensatorisk uppgift, att utjämna genom bildning. Den här gruppen har hög prioritet inom folkhögskolan. Folkhögskolan är en läkande och aktiverande miljö för människor som under många år varit utanför arbetsmarknaden. Det finns exempel på samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som arbetar med förrehabilitering som syftar till att aktivera och motivera människor att ta nya steg tillbaka till arbetslivet. 16

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r

kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r 1 Innehåll 1 Inledning...4 2 Sammanfattning...5 3 Metod...7 3.1 Statistiken...7 3.2 Intervjustudien...7 3.3 Begrepp...8

Läs mer

Industrirådets syn på kompetensförsörjning

Industrirådets syn på kompetensförsörjning Industrirådets syn på kompetensförsörjning 2014 www.industriradet.se Industrisamtalen Kompetensförsörjning Underlags-PM Kompetensförsörjning är ett av fyra områden som Industrirådet anser viktiga att ta

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-17 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 25 september kl 9.30-12 Plats: Regionförbundets kansli, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN. för vuxenstuderande med funktionshinder

ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN. för vuxenstuderande med funktionshinder ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN för vuxenstuderande med funktionshinder ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN för vuxenstuderande med funktionshinder Den här skriften kan beställas i alternativa format på e-post:

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 ÄRENDE 3 2 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går

Läs mer

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Diarienummer: 13 RV 57-5 Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 Region Västerbotten fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer