En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna"

Transkript

1 En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen för Örebro län. 1

2

3 FÖRORD Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi, RUS, är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Strategin kommer att vara styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för de som finns i näringslivet och den ideella sektorn. I planen lyfts fyra viktiga utvecklingsområden. Det första är Kunskap och kompetens sen följer Innovationer och entreprenörskap, Lustfyllda möten och sist Den öppna regionen. Den här rapporten skall utgöra en del av det utvecklingsområde som handlar om Kunskap och kompetens. En kompetensplattform för Örebro län skall tas fram och då behöver olika utbildningsanordnare i länet beskriva sin speciella verksamhet och kompetens. Örebro läns bildningsförbund, har på uppdrag av sina medlemmar tagit på sig att beskriva och presentera folkhögskolans möjligheter att vara en aktiv aktör för kompetensförsörjningen i Örebro län. Både i arbetet med att ta fram den regionala kompetensplattformen och senare också i det fortsatta arbetet både regionalt och lokalt. Under senhösten 2012 och början av 2013 har vi därför genomfört ett särskilt projekt med stöd av Regionförbundet Örebro med syfte att göra en beskrivning av folkhögskolorna i länet och beskriva den resurs som de är i den regionala kompetensplattformen. Genom att ta fram den här rapporten har vi gjort det synligt att folkhögskolorna i Örebro län vill vara en samverkande part i den kraftsamling för ett livslångt lärande som skall ske inom ramen för den regionala utvecklingsstrategins område Kunskap och kompetens. Detta kommer att beskrivas både utifrån det uppdrag som folkhögskolorna har av staten via folkbildningsrådet och utifrån den frihet som finns för folkhögskolorna att arbeta med olika projekt och uppdragsutbildningar. Som ledare för detta projekt har Susanne Grundström varit anställd. Hon har under en rad år varit engagerad i folkhögskolornas verksamhetsområde, främst som förtroendevald på olika nivåer. Länets folkhögskolors samtliga fem rektorer tillsammans med länsbildningskonsulenten har varit referensgrupp. Referensgruppen har haft kontinuerlig kontakt med projektledaren både i fysiska möten och digitalt. Örebro den 1 februari 2013 Katarina Hansson Ordförande Örebro läns bildningsförbund 3

4 4

5 INNEHÅLL Förord...3 Innehåll...5 Sammanfattning och förslag...6 Bakgrund...7 Folkhögskolan...8 Folkhögskolorna i örebro län Samverkan kring kompetensförsörjning Möjligheter och utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen Ur ett regionalt perspektiv Slutord

6 SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG I regionens utvecklingsstrategis avsnitt om Kunskap och kompeten beskrivs det regionala kunskapslyftet ur två perspektiv. Det ena perspektivet har fokus på barn och unga och det andra på arbetslivet. Vi skulle vilja lyfta ett tredje och kompletterande perspektiv. Vårt perspektiv har fokus på de grupper som folkhögskolorna har särskilda förutsättningar att nå och utbilda. Redan idag samverkar folkhögskolorna i regionen med kommuner, myndigheter och företag, civilsamhällets övriga organisationer och föreningslivet. Detta samarbete kan utvecklas ytterligare och därför är vi övertygade om att Folkhögskolorna är viktiga i det fortsatta arbetet med de fem utmaningarna som har identifierats (se sid 16) för Region Örebro för kompetensplattformen i Örebro län och vi föreslår att: Som kompetensutvecklare har folkhögskolan stor erfarenhet av vuxnas lärande och har ett eget system för att ge behörighet för vidare studier inom en rad olika områden. Folkhögskolan har en skolform som stöttar dem som av olika orsaker behöver få sina grund- och/ eller gymnasieskolekunskaper kompletterade eller fördjupade. Folkhögskolan är också en skola för de som vill förändra sin yrkesbana eller ändra inriktning i livet. Folkhögskolan finns på plats för företag, kommuner eller organisationer och kan stötta medarbetare i lärandet och samtidigt stötta ledningen i strukturer kring det systematiska arbetsplatslärandet. Rätten att lära på arbetsplatsen är en grundbult för att förverkliga rätten till ett livslångt lärande. Folkhögskolan har korta beslutsvägar och kan starta efterfrågade utbildningar med kort varsel. Folkhögskolan är en möjlig samarbetspartner för att ge kunskap om ett ökat internationellt samarbete i tex företag och organisationer. Det kan gälla språkliga kunskaper men också kunskaper om kultur, historia och samhällsförhållanden. Örebro läns bildningsförbund och Regionförbudet Örebro tillsammans konkretiserar hur den regionala kompetensplattformen fortsättningsvis ska kommuniceras med länets folkhögskolor och hur samverkan skall ske med övriga utbildningsaktörer. Folkhögskolorna utarbetar gemensamma principer för finansiering av utbildningar, kurser och andra aktiviteter som man erbjuder olika parter i arbetet med den regionala kompetensplattformen. Folkhögskolorna i Örebro län inbjuds till mötesplatser och nätverk för vuxnas lärande i Örebro län exempelvis REKO regionalt kompetensforum. Folkhögskolorna medverkar till att det finns mer grundläggande material och statistik tillgängligt, regionalt och lokalt, som beskriver folkhögskolans verksamhet och möjligheter. 6

7 BAKGRUND Regeringen beslutade att ge uppdraget att etablera regionala kompetensplattformar till regionerna i december Sedan 2010 arbetar regionförbundet i Örebro med detta uppdrag som en del av arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Enligt regeringens beslut är syftet med kompetensplattformarna att de skall ge: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet i regionen. Samordning av behovsanalyser inom området. Ökad samverkan kring utbildningsplanering och kompetensförsörjning. Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer. I RUSs avsnitt om Kunskap och kompetens beskrivs det regionala kunskapslyftet ur två perspektiv. Det ena perspektivet har barn och unga och det andra har arbetslivet. Vi vill lyfta ett tredje och kompletterande perspektiv. Utifrån det perspektivet är det angeläget att lyfta de människor som varken befinner sig inom barn- och ungdomsskolan eller i arbetslivet. Det kan bero på att man misslyckats i ungdomsskolan och därför inte kommer vidare in i arbetslivet, att man har flyttat hit i vuxen ålder och saknar en relevant grundutbildning, att man har någon form av funktionsnedsättning osv. För folkhögskolan är dessa människor en prioriterad målgrupp och det finns också många goda exempel på den betydelse folkhögskolan har spelat för att skapa möjligheter att komma vidare i arbetslivet eller i utbildningssystem som på sikt leder till arbete. Regeringens uppdrag uppmärksammar bristen på samordning mellan olika aktörer inom området. Risken för suboptimering och ineffektiv resurshantering när kompetensutveckling bedrivs utan nära samverkan mellan alla de parter som är berörda är stor. En gemensam plattform skapar möjlighet till samarbete och samordning av aktiviteter med den gemensamma ambitionen att använda resurser effektivt för att tillsammans bidra till det livslånga lärandet och en förbättrad kompetens i arbetskraften. Regionförbundet i Örebro har kartlagt befintliga samverkansformer, branschråd och utbildningssamordnare och tagit fram en kompetenskarta som beskriver sysselsattas kompetensnivå samt analyserat den. Detta har kompletterat, fördjupat och förklarat varför det ser ut som det gör i länet. Under resans gång har dialogmöten och workshops hållits för utbildningsanordnare och arbetslivet. Under 2012 har Regionförbundet arbetat med att ta fram fyra lokala prognoser (norr, syd, öst, väst) för Örebro län. De ger fördjupade kunskaper om arbetslivets utveckling i de enskilda kommunerna och bygger på de lokala behov och efterfrågan på kompetens. De fyra lokala prognoserna har sammanfattats i Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning. Den här rapporten vill ge några exempel på hur folkhögskolorna i länet skulle kunna vara delaktiga i regionens fortsatta arbete med kompetensplattformen utifrån de fem utmaningarna. 7

8 FOLKHÖGSKOLAN Folkhögskolan och det livslånga lärandet Parallellt med yrkeskunskaperna inom specifika områdena och behörigheter till fortsatta studier är folkhögskolorna framgångsrika med att ge eleverna generella och sociala kompetenser såsom kreativitet, självtillit, flexibilitet etc. Erfarenheter och utvärderingar visar att folkhögskolan genom sin skolform och sitt pedagogiska arbetssätt kan medverka till att utveckla deltagarnas generella kompetenser under studietiden. Detta är viktigt eftersom arbetsmarknaden förändras i allt större takt och då behöver arbetstagare ha möjligheter att se nya sammanhang och klara av omställningar av olika slag. Rätten att lära i arbetslivet är en grundbult för att förverkliga det livslånga lärandet. Folkhögskolan kan ge medborgare behörigheter och kompetenser för vidare studier inom högskola och universitet. Flera av folkhögskolans Särskilda kurser är inriktade mot att förbereda för högre studier exempelvis inom musik och konst. Dessutom kan folkhögskolan bidra till att ge medborgarna en positiv utveckling inom många andra områden i samhället såsom föreningsliv och politik, sociala frågor och folkhälsa samt frågor om miljö bland mycket annat. Det är när människor möts, skapar och byter åsikter med varandra som grunden för den individuella utvecklingen sker. Folkhögskolan som utbildningsform Folkhögskolan är en utbildningsform och skolform som kan ses som en kompletterande och berikande möjlighet för övriga aktörer i arbetet med den regionala kompetensplattformen. Som framgår av nedanstående organisationsschema är folkhögskolan en skolform inom det gemensamma svenska utbildningssystemet, men en egen skolform med egen särart och med särskilda förutsättningar och möjligheter. En liknande beskrivning bör kunna göras för kompetensplattformen i Örebro län både på det regionala och på det lokala planet. Bilden är hämtad från Skolverket 8

9 Det finns 150 folkhögskolor i Sverige. Drygt hundra av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar, resterande drivs av landsting och regioner. I Örebro län finns fem folkhögskolor, två av dessa har Örebro läns landsting som huvudman och de övriga tre är s.k. rörelsedrivna folkhögskolor. De fem folkhögskolorna presenteras mer ingående längre fram i rapporten. Till skillnad från många andra skolformer är folkhögskolan inte bunden till traditionella ämnesuppdelningar eller kursplaner. Detta ger folkhögskolan möjlighet att på ett särskilt sätt anpassa kurser, utbildningar och studiesituationer för de studerande. Anpassningsmöjligheten gör att kurser hela tiden utvecklas och omformas så att lärandet och därmed utbytet av studierna blir så stort som möjligt för varje kursdeltagare. I folkhögskolans undervisning utgår man från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Man arbetar med små och mer sammanhållna studiegrupper, man studerar ofta ämnesövergripande i projektform. därför planerar lärare och kursdeltagare studierna tillsammans. Flera folkhögskolor har internat för sina deltagare och ser internatet som en del i det pedagogiska och sociala arbetet inom skolans verksamhet. Internaten möjliggör också för de studerande att välja att gå på en folkhögskola som inte ligger i deras omedelbar geografiska närhet. I folkhögskolans pedagogiska personal ingår flera yrkesgrupper. Exempel på detta är personer med utbildning i journalistik, hantverk, musik eller annat specialområde som behövs utifrån folkhögskolans profilkurser. Med en bred och djup kompetens inte bara inom sitt eget område utan också som företagare och entreprenör. Folkhögskolans utbildningar kan jämföras med andra utbildningssystems och skolformers utbildningar. Dessa jämförelser kan bl.a. ske genom de nationella eller europeiska ramverken för kvalifikationer (NQF och EQF) och gäller gentemot andra nationella utbildningar som europeiska skolformer och utbildningar. Genom folkhögskolans självständiga och lokala förankring kan man delta i lokal och regional planering kring övergripande kunskaps- och kompetensbehov. Man har också möjlighet att genomföra kurser och aktiviteter utanför folkhögskolans lokaler eller på distans. Inom folkhögskolan finns också specialkunskap för att genomföra särskilda, studie- och yrkesförberedande utbildningar. Se vidare vid presentationen för respektive skola. Alla folkhögskolor är unika, med egen profil och har sina egna identiteter. Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för folkhögskolans pedagogik. Det är de studerandes behov som skall styra och Folkhögskolans samhällsuppdrag Undervisningen vid folkhögskolorna finansieras genom ett statligt anslag som fördelas av Folkbildningsrådet. Skolorna erhåller också regionbidrag (landstingsbidrag). Dessutom finns olika möjligheter av förstärkningsbidrag som kan sökas med hänsyn till deltagarnas bakgrund och förutsättningar för att delta i undervisningen. Samhällets stöd till folkbildningen regleras i Folkbildningsförordningen och har till syfte att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom 9

10 t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Folkhögskolans målgrupper Det finns anledning att särskilt lyfta fram de möjligheter som folkhögskolan kan erbjuda den som behöver en komplettering av sin utbildning för att få grundläggande behörighet och kompetens. Detta gäller också den som har lämnat grundskola och gymnasieskola utan grundläggande behörighet. Behoven är omfattade när det gäller att i vuxen ålder kunna ta del av kompletterande utbildning. Personer med utländsk bakgrund och utbildning är också en viktig och betydande målgrupp som kan få introducerande information och/eller grundläggande och kompletterande kunskap och kompetens. Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande från arton år och uppåt. Svenska folkhögskolor kan ta emot studerande från andra länder, men då måste de uppfylla de antagningskrav som finns för kursen och de krav som Migrationsverket ställer för att få studera i Sverige. Skolorna ger normalt företräde för sökande med kort utbildning. Folkhögskolan strävar efter att ge mest till de som fått minst, att skapa bildning för och tillsammans med dem som är mest missgynnade. Folkhögskolan har en kompensatorisk uppgift, att utjämna genom bildning. Den frihet som folkhögskolorna har att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll efter förkunskaper, intressen och behov. Folkhögskolan når grupper av människor som är viktiga för att utjämna hälsoskillnader i samhället, genom att arbeta med hälsa och lärande ges kursdeltagarna ökad beredskap att hantera sin egen hälsa och sitt eget liv, livskompetens. Varje folkhögskola ansvarar för antagningen till sin skola. Det finns inga generella antagningskrav på folkhögskolornas utbildningar, till de behörighetsgivande kurserna (Allmänna kurser) ställs normalt inga formella antagningskrav. Till profilkurserna (Särskilda kurser) ställs ibland vissa antagningskrav, exempelvis krav på tidigare studier, praktikerfarenheter eller arbetsprover. Deltagare i folkhögskolans kurser har möjlighet att söka studiemedel från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN, för att finansiera studier på grundskolenivå, gymnasienivå och på eftergymnasial nivå. Möjligheterna att få studiemedel begränsas från 46 års ålder. Folkhögskolans bedömningssystem För att uppnå behörigheten måste omfattningskravet och kunskaper motsvarande vissa specificerade gymnasiegemensamma ämnen uppfyllas. Studiernas längd på allmän kurs på folkhögskola är beroende av tidigare arbetslivserfarenhet och gymnasie- eller komvuxstudier, vilka behörigheter man önskar uppnå och hur folkhögskolan organiserar studierna. Vid slutförda studier intygar folkhögskolan att den studerande har kunskaper motsvarande godkänd nivå i de gymnasiegemensamma ämnena. Utöver det kan folkhögskolorna utfärda intyg om särskild behörighet i övriga gymnasiekurser om de studerande inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i dessa ämnen. 10

11 Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan den som studerar på allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Studieomdömet syftar till att bedöma den studerandes förutsättningar att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer: Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa. Förmåga till analys, bearbetning och överblick. Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier. Social förmåga. På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs. Folkhögskola ger behörighet Om antalet platser på en högskoleutbildning inte räcker till för alla som söker, så måste ett urval göras. De sökande placeras då i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolform de kommer ifrån. De som studerat vid folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp. I denna urvalsgrupp konkurrerar man med studieomdömet från en avslutad utbildning vid folkhögskola. Ju fler sökande det är från folkhögskolan, desto fler platser går till sökande därifrån. Folkhögskolan och omvärlden Folkhögskolor har inom olika områden och på olika sätt ett omfattande internationellt utbyte. Det kan röra sig om kurser med internationell inriktning, kurser som delvis eller helt bedrivs i andra länder, utbyte med vänskolor i andra länder eller andra samarbeten över landsgränser. Folkhögskolans unika situation att lägga upp och skapa egna kurser utifrån övergripande mål har genom tiden byggt upp och fördjupat ett internationellt engagemang och arbete. Bakgrunden till detta ska ses utifrån det uppdrag folkhögskolorna har av staten, att skolorna ska verka för global rättvisa. Folac (Folkbildning-Learning for Active citizenship) är ett samarbete mellan RIO (rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) och de offentligägda folkhögskolorna. De har en egen ledningsgrupp och är folkhögskolornas kontakt med omvärlden i det nordiska folkhögskolesamarbetet, på Europanivå och på global nivå. Ett aktuellt projekt är OED, ett nätverksprojekt inom EU med ett 15-tal organisationer engagerade under ledning av EAEA (European association for the education of adults). OED står för Outreach, Empowerment, Diversity och handlar om att samla goda exempel på metoder för lärande för aktivt medborgarskap, utveckla riktlinjer och slutligen skriva rekommendationer till EU-kommissionen, som kommer att presenteras i Bryssel hösten Folkhögskolorna i Örebro län: Lockar årligen omkring 2000 personer till sina kurser, ca 60 % av dem är kvinnor Lockar varje år drygt 7800 besökare till kulturprogram Mer än hälften av deltagarna på de långa kurserna är i åldern år. Källa: 11

12 FOLKHÖGSKOLORNA I ÖREBRO LÄN Det finns fem folkhögskolor i Örebro län, de är spridda över hela regionen. De har sina huvudskolor i Hallsberg, Fellingsbro, Örebro, Karlskoga och Hällefors, men har möjlighet att förlägga kurser utanför sina huvudskolor, tillfälligt eller som stadigvarande filialer, ett ytterligare alternativ är kurser som bedrivs helt eller delvis på distans. Nedan följer en kortfattad beskrivning av länets folkhögskolor med hänvisning till respektive skolas hemsida där utförligare information kan hämtas. Fellingsbro folkhögskola Fellingsbro folkhögskola är en landstingsdriven skola som ligger i Fellingsbro, ca 2 mil norr om Örebro. Skolan har en tydlig profil då den både vänder sig till personer med funktionsnedsättning och har yrkesutbildningar inom området. För de med lindrig utvecklingsstörning och de med asperger/autism, finns kurser med målet att skapa ökad självständighet och självkännedom. Skolan har en allmän linje och yrkesutbildningar till behandlingspedagog, personlig assistent, en teckenspråkslinje, tolkutbildning och syntolk. Hällefors folkhögskola Skolan drivs av Föreningen Hällefors folkhögskola, en ideell förening. Huvudskolan ligger i Hällefors, i bostadsområdet Polstjärnan. På huvudskolan finns internat. Skolan har en filial i bostadsområdet Baronbackarna, 52:an, i Örebro. Kultur, design och konstnärligt skapande är skolans profil. Allmänna kurser med olika inriktning erbjuds samt profilkurser inom design, teater och journalistik. Karlskoga folkhögskola Huvudman är Svenska Missionskyrkan och ungdomsförbundet equmenia. Huvudsaklig inriktning är media, språk, kultur och hälsa. Skolan bedriver fritidsledarutbildning, konstlinje, danslinje, webbdesign, musik och ljuddesign. Allmänna kurser med olika inriktningar som internationellt, estetiska uttryck, budo, golf och collegeår. Skolan erbjuder SFI och den allmänna kursen Svenska språket och samhället. Övriga kurser är distanskurser, seniorkurser och samverkanskurser med huvudmannen. På skolan finns möjligheter till internatboende. Skolan erbjuder också uppdragsutbildningar samt kurs- och konferensverksamhet. 12

13 Kävesta folkhögskola Huvudman för Kävesta folkhögskola är Örebro läns landsting, skolan grundades redan 1873, och är därmed en av landets äldsta folkhögskolor. Kävesta folkhögskola har en kulturprofil och följande linjer finns att läsa på skolan; Dans, Konst- och formgivning, Musik samt Allmän linje. Inför studier på Allmän linje finns som en förberedelse för de som behöver en möjlighet att läsa språkåret, med fokus på svenska språket inom alla ämnen. Skolan har även i samarbete med Folkbildningsrådet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Finsam, kortare kurser som vänder sig till arbetslösa och/eller långtidssjukskrivna. Örebro folkhögskola Evangeliska Frikyrkan är huvudman för skolan. Skolan är förlagd till två platser, Vivalla i Örebro med Allmän kurs, Fritidsledarutbildning och en uppdragsenhet som kan skräddarsy kurser efter behov och till Götabro utanför Kumla där det bedrivs Bibelskolor. Skolans profil är idrott, livsfrågor och ledarskap. 13

14 SAMVERKAN KRING KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNINGSPLANERING Ett av syftena med den regionala kompetensplattformen är att medverka till ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering. I detta avsnitt presenterar vi några exempel på folkhögskolornas möjligheter i detta avseende. För samverkan gäller att folkhögskolorna har kvalitetskrav på sin verksamhet, vilket gör att det måste finnas tillräckliga resurser för att en utbildning ska kunna anordnas. Kommunerna Kommunerna har idag ansvaret för ett antal viktiga områden där folkhögskolan som utbildnings- och skolform kan medverka till att kommunerna på ett effektivt och bra sätt kan fullfölja sin uppgift. Folkhögskolor samarbetar på olika plan med de kommuner eller de kommundelar där de geografiskt befinner sig. Samarbetet är ofta baserat på utbyte genom den kommunala vuxenutbildningen men sker också med övriga kommunala sektorer. För de folkhögskolor som har ett utvecklat samarbete med närkommunen upplevs detta som positivt ur många perspektiv, för båda parter. Kommunerna har uppföljningsansvaret för ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt studier på gymnasieskolan. Hemkommunen ska i dessa fall kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Folkhögskolan har stora möjligheter att medverka i arbetet med dessa ungdomar och det har visat sig vara ett bra alternativ för en del av dem, även för dem under 18 år men då kan det krävas särskilda ekonomiska lösningar. Alla som bor i kommunen och som inte själva kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Den som varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialförvaltningen placera i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Folkhögskolan har erfarenhet att arbeta med arbetslösa och unga vuxna och har vana att anpassa sina kurser för att ta emot personer med särskilda utbildningsbehov. Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) och folkhögskolan är två vuxenutbildningsinstitutioner som kompletterar varandra och som ibland samverkar för att lösa kommuninnevånarnas behov av utbildning och kompetens. I vissa kommuner är Komvux och vissa folkhögskolekurser samlokaliserade. Folkhögskolorna har numer också möjlighet att bedriva SFI i egen regi efter att man ansökt och blivit godkänd av Skolverket. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Nyanlända flyktingar och vissa anhöriga som kommer till Sverige ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering för att lättare integreras i vårt samhälle. Ansvaret för utbildningen ska ligga hos Arbetsförmedlingen. Folkhögskolan har möjlighet att medverka till denna samhällsorientering i en miljö som gynnar en positiv integration. Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen har skrivit samarbetsavtal avseende studier på folkhögskola för personer som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola och är registrerade som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Deltagarna ska anvisas av Arbetsförmedlingen. Utbildningens längd är 12 veckor och kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motiva- 14

15 tionshöjande karaktär som syftar till att underlätta för ungdomen att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Under 2013 har folkhögskolorna tilldelats särskilda platser för att man i direkt anslutning till att det Studiemotiverande kurserna avslutas skall kunna påbörja en Allmän kurs. Folkhögskolorna utgör en unik miljö för att genomföra aktiviteter för långtidssjuka. Ett ESF-projekt som nu genomförs på några av landets folkhögskolor är att finna former för att förbereda långtidssjuka för en fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, s.k. förrehabilitering. Projektet använder folkhögskolans väl beprövade pedagogik och metodik. Projektet genomförs i nära samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen både i den övergripande verksamheten och i de lokala aktiviteterna. Folkhögskolorna erbjuder aktiviteter med friskvård/ hälsa, samhällsorientering och skapande verksamheter. Ett syfte med projektet är att förrehabilitering ska bli en accepterad länk i rehabiliteringskedjan och att alla landets folkhögskolor ska kunna vara aktörer i den förrehabiliterande verksamheten. Utvärdering av projektet visar att mer än 60 % av deltagarna kommer vidare till arbete, praktik eller studier och blir bättre rustade för arbetslivsinriktad rehabilitering. Civilsamhället När det gäller branschvisa överenskommelser och samarbete med enskilda företag har folkhögskolan erfarenheter från sådan samverkan inom olika områden. Exempel på detta är utbildningar för småföretagare, personlig assistentutbildning, samverkanskurser med ideella organisationer mm. De folkhögskolor som inte är landstingsdrivna har ideella organisationer som huvudmän och i det ligger att man har vana att utbilda personer för arbete inom sina respektive organisationer. Det kunnande som finns hos folkhögskolorna skulle bättre kunna tas till vara för att stötta den ideella sektorns behov av välutbildade funktionärer och verksamhetsledare. Det skulle stärka hela regionen, såväl den lokala utvecklingen som folkhälsan och andra värden. Folkhögskolor kan vid sidan av sitt ordinarie uppdrag från staten även vara anordnare av YH-utbildningar och andra uppdragsutbildningar i samarbete med samhällets aktörer. Folkhögskolan har också stora möjligheter att vara ägare eller partner i stora eller små projekt. Folkhögskolorna är en bra samarbetspartner för en rad olika aktörer. Arbetsförmedlingen kan också upphandla aktiviteter riktade till sjukskrivna t.ex. av folkhögskolor. Kursdeltagarna får stöd och inspiration att finna en ny väg i livet och att återupprätta ett socialt sammanhang. Ett genomgående tema i kurserna är kultur, eftersom forskning har påvisat att kulturellt deltagande påverkar hälsotillståndet positivt. 15

16 MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR DEN FRAMTIDA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN UR ETT REGIONALT PERSPEKTIV Under 2012 har Regionförbundet, tillsammans med andra aktörer, tagit fram prognoser för de lokala länsdelarna som beskriver de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som Örebro län står inför. De lokala prognoserna har sedan sammanfattats i Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning. Det handlar om Den åldrande befolkningen, De som står utanför arbetsmarknaden, Den etniskt och könssegregerade arbetsmarknaden, Utbildning och matchning och Pendling. Nedan följer några exempel på hur folkhögskolan skulle kunna vara delaktiga i arbetet inom respektive utmaning. Den åldrande befolkningen Det här handlar om generationsväxling, att ersätta den arbetskraft som går i pension men också om att möta ett ökat behov av vård och omsorg eftersom befolkningen blir allt äldre. Ett ytterligare perspektiv på detta, ett folkhögskoleperspektiv, skulle kunna vara det faktum att den äldre befolkningen faktiskt håller sig friskare och efterfrågar stimulans, kunskap och nöje. Folkhögskolekurser för den målgruppen kan erbjudas som ett led i individens livslånga lärande men också ur ett folkhälsoperspektiv. Folkhögskolorna bedriver kontinuerlig grundutbildning för vuxna som av olika anledningar inte har slutfört sin grundutbildning, vilket är en förutsättning för fortsatt utbildning och val av yrkesinriktning. Flera av folkhögskolorna i länet arbetar sedan tidigare med utbildningar inom vård och omsorg. Då skolorna i hög grad har grupper som har svenska som andra språk på sina allmänna kurser finns möjlighet att erbjuda kurser i yrkessvenska kopplat till de yrken som har behov av arbetskraft, vård och omsorg, industrin eller dyligt. I ett nära samarbete med kommunerna skulle folkhögskolorna på ett bra satt kunna samverka kring grund- och vidareutbildningar och/eller träningsplatser inom vårdområdet för studerande som har behov av att varva studier med praktik. De som står utanför arbetsmarknaden Folkhögskolan strävar efter att ge mest till de som fått minst, att skapa bildning för och tillsammans med dem som är mest missgynnade. Folkhögskolan har en kompensatorisk uppgift, att utjämna genom bildning. Den här gruppen har hög prioritet inom folkhögskolan. Folkhögskolan är en läkande och aktiverande miljö för människor som under många år varit utanför arbetsmarknaden. Det finns exempel på samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som arbetar med förrehabilitering som syftar till att aktivera och motivera människor att ta nya steg tillbaka till arbetslivet. 16

17 De särskilda Studiemotiverande folkhögskolekurserna som pågår under 12 veckor och vänder sig till personer som inte har sina behörigheter klara och som är inskrivna på Arbetaförmedlingen är ett annat exempel. I båda dessa exempel finns det utvecklingspotential, både innehållsmässigt och kvantitativt. Den etniskt och könssegregerade arbetsmarknaden Möjligheterna att få del av kompetenshöjande insatser har traditionellt gynnat män. Folkhögskolan har fler kvinnor än män i sina kurser. Folkhögskolorna kan mot denna bakgrund medverka till en ökad jämställdhet vad gäller kompetenshöjning. Svenskar med invandrarbakgrund ges kompetenshöjning i mindre omfattning än befolkningen i övrigt. Folkhögskolorna har en stor grupp invandrare i sina ordinarie kurser och har kunskap och vana vid integrationsarbete. Folkhögskolornas miljöer är av stor betydelse och har därför stora möjligheter att bidra till ökad integration i samband med kompetenshöjande insatser. Utbildning och matchning I den fjärde utmaningen beskrivs det samspel som måste till för att matcha arbetsgivarnas krav på kompetens med tillgången på arbetskraft med rätt utbildning. Det handlar också om att utbudet av utbildning skall matchas mot individernas intresse som styr valet av utbildning. Många av de särskilda kurserna som erbjuds på länets folkhögskolor har inriktning mot kultur, teater och musik, design och konst. De kurserna kan på ett mycket påtagligt sätt svara upp mot de behov som finns inom turism och upplevelseindustri som är en växande sektor. Genom att komplettera de rent estetiska inslagen med företagsekonomi, starta eget-kurser och marknadsföring m m skulle man kunna utveckla entreprenörskapet inom den sektorn i regionen. Matchningen på arbetsmarknaden Framför allt har folkhögskolan möjlighet att stärka alla individers självkänsla och inspirera till fortsatta studier. Källa: SCB 17

18 Det finns också idéer om att möta det behov av kompetens som en uppstart av gruvnäringen efterfrågar och som är nära förestående i den norra delen av länet. Det kan ske som yrkessvenska för deltagare som har svenska som andra språk, som mindre kurser inom allmän kurs, särskilda profilkurser eller i form av YH-utbildningar. Inom folkhögskolan utbildas personliga assistenter och under senare år har personer med annan kulturell bakgrund än den svenska utbildats. Skolan har sett att behovet av personer som har annan bakgrund ökar. Man kan säkerligen se att det inom andra delar av vård- och omsorgssektorn kommer att finnas behov av personal med annan bakgrund än den svenska. Eftersom folkhögskolorna redan idag har många invandrare bland sina deltagare kan man i ett tidigt skede introduceras i yrkessvenska och/eller förberedande vårdutbildningar. Pendling Avsnittet beskriver de pendlingsvanor som finns inom regionen och vilken betydelse pendlingen har för att underlätta för människor att kunna bo kvar i sin kommun och arbeta i någon annan. Samma resonemang kan överföras till utbildningssektorn, att det är viktigt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv att människor har tillgång till de utbildningar som erbjuds i regionen oavsett var i regionen man bor. Inom folkhögskolan har det under senare år bedrivits många projekt kring flexibelt lärande. Dessa har i huvudsak varit inriktade på att skapa webbaserade kurser som varit tillgängliga på distans. Det vore intressant att vidga begreppet flexibelt lärande och öka utbudet av kurser genom ett ökat samarbete mellan länets utbildningsanordnare där infrastrukturen för pendlingsmöjligheter inte räcker till. Det finns idag exempel på olika projekt som bedrivs för arbetslösa där teori och praktik varvas. Inom dessa projekt finns möjlighet att stimulera till att förlägga praktikplatser inom de sektorer som har behov av arbetskraft och också individuellt anpassa de teoretiska passen mot respektive sektor. SLUTORD Vi har beskrivit folkhögskolornas verksamhet och den särställning som folkhögskolan har i utbildningssamhället. Genomgången av de olika avsnitten visar att folkhögskolan är en viktig aktör för att förverkliga syftet och uppdraget med den regionala kompetensplattformen och att det finns all anledning att utveckla och definiera vilken roll folkhögskolan skall spela i det fortsatta arbetet med kompetensplattformen och de fem utmaningarna som har identifierats för regionens framtida kompetensförsörjning. 18

19 19

20

Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland

Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland En rapport från Västra Götalands Bildningsförbunds folkhögskoledelegation med syfte att beskriva folkhögskolornas verksamhet och kompetens

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning.

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Validering - att synliggöra kompetens Pär Sellberg Nationell

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) Tillväxt, miljö och regionplanering Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling OpenEye Innovation AB Information Tomas Erlandsson Gunnar Backman Telefon 0708-59 79 09 0708-59

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer