Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse

2 Verksamhetsberättelse 2011 Kraftsamling för framtiden Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet har enligt sina stadgar till uppgift att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Däri ingår att stimulera forskare och lärare till insatser för ett öppet och fritt studiearbete. Stiftelsen vill också utveckla pedagogiska arbetssätt och verka för en ökad internationalisering. Ny verksamhetsindelning Kursverksamhet och vetenskapsföreläsningar har alltid varit stiftelsens kärnverksamheter. Inom ramen för folkbildning drevs tidigare också skolor och olika former av uppdragsutbildning. Sedan kom en period då studieförbundens inriktning ändrades bidragen från stat och kommuner styrdes mot kultur, föreningsliv och fritidsverksamhet. Stora delar av Folkuniversitetets verksamhet föll då utanför vad staten ansåg att studieförbund skulle ägna sig åt. Genom 2006 års folkbildningsförordning har det återigen öppnats för en breddning av studieförbundens verksamhet. Det gäller huvudmannaskap för ungdomsgymnasier, uppdrag inom svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning och insatser inom arbetsmarknadsoch integrationspolitikens områden. Folkuniversitetet kan mot den bakgrunden betraktas som ett ledande studieförbund när det gäller att utveckla och vidga folkbildningsuppdraget. För att få överblick över Folkuniversitetets vitt förgrenade verksamhet har vi brukat indela den i tre grenar: folkbildning, skola och uppdrag. Det fungerade väl när skolor syftade på fristående gymnasier och uppdrag på arbetsmarknadsuppdrag. Kunskapslyftet skapade en gråzon mellan verksamhetsformerna; vad som utåt framstod som skolverksamhet var i själva verket uppdrag åt kommun. Yrkesutbildningar är ett annat exempel. Oftast rör det sig om skolverksamhet, men ibland bedriver vi yrkesutbildning på uppdrag åt kommun eller Arbetsförmedling, varför även yrkesutbildningarna i själva verket är uppdrag. Med denna årsberättelse har vi därför börjat indela verksamheten i tre alternativa grenar: folkbildning, skolverksamhet (styrd av skollagen) och yrkesutbildning (yrkeshögskola, kompletterande utbildning, arbetsmarknadsuppdrag, personalutbildning). Folkbildning Folkuniversitetet bedrev under 2011 verksamhet inom de flesta av Västsveriges kommuner. Folkbildningsverksamheten bestod som vanligt huvudsakligen av studiecirklar och kulturprogram, bland annat forskningsinformation med stöd från Folkuniversitetsföreningen. En särställning bland kurserna intar de programförda cirklarna; kurser med arvoderade lärare i ämnen som språk, estetiska ämnen, IT, administration, friskvård & hälsa, samhällsfrågor och humaniora. Dessa kan betraktas som ett slags infrastruktur för livslångt lärande och erbjöds under 2011 i Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Alingsås, Kungälv, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad. En del av den programförda verksamheten riktade sig till personer med psykisk funktionsnedsättning samt till äldre på servicehus. Under hösten 2011 har vi inlett en utveckling för att med flexibla kursupplägg nå alla invånare inom regionen med vårt utbud. Under kommande höst räknar vi med att erbjuda allmänheten detta baspaket av kurser. Vårt mottot är att oavsett var i Västsverige man bor ska man kunna gå på kurs hos Folkuniversitetet. Skolverksamhet Vid sidan av den öppna kursverksamheten arrangerades vuxenutbildning på uppdrag av kommuner som Göteborg, Trollhättan, Karlstad, Kungsbacka och Varberg. Folkuniversitetet har länge varit en föregångare när det gäller svenskundervisning för invandrare, exempelvis genom särskilda kurser för personer med högskolebakgrund, posttraumatiskt stressyndrom och hörselskador, samt för utländsk vårdpersonal. Under 2011 tillkom utökade uppdrag från Göteborgs Stad gällande gymnasiekurser för vuxna. Stiftelsen är huvudman för ungdomsgymnasier i Karlstad, Skövde och Trollhättan. Antalet gymnasieelever minskar samtidigt som utbudet av gymnasieutbildningar ökar. Skolorna kan under kommande år därför räkna med tilltagande konkurrens. Yrkesutbildning Verksamheten med yrkesutbildning, särskilt yrkeshögskoleutbildning, har på senare år vuxit snabbt. Driftteknik, energiteknik, vindkraft, elektroteknik, järnvägsteknik, äldreomsorg, kvalitets- och miljöarbete och ekobruk är exempel på ämnesområden för dessa, och de utgör ny mark för Folkuniversitetet. Yrkesutbildningarna har med några få undantag varit välfyllda och trenden inför 2012 verkar stabil. Folkuniversitetets kompletterande utbildningar bygger på starka varumärken som Balettakademien, KV Konstskola och Art College. Förvärvet 2009 av Folkuniversitetets hantverkscentrum i Tibro som utbildar möbelhantverkare har visat sig framgångsrikt. Stiftelsen tog vid årsskiftet till 2012 över Skara Skolscen var det fjärde året med stora uppdrag för Arbetsförmedlingen. Kommande år räknar vi med viss nedgång på grund av förlorade upphandlingar. Internationella satsningar och kvalitetsutveckling Rekryteringen av kinesiska studenter till ettåriga studier i engelska upphörde vid halvårsskiftet då Migrationsverket införde 2

3 innehåll Kraftsamling för framtiden... 2 Framtidens folkbildning... 4 Kursutbud i ständig utveckling... 5 nya, stramare regler för uppehållstillstånd. Arbetet med att etablera testcenter för Swedex över hela världen fortgår. Riktigt intressant blir det under 2012 då det nya testet på B2-nivå, som motsvarar vad som behövs för att verka på den svenska arbetsmarknaden, beräknas kunna presenteras i större skala. Under 2011 fortsatte arbetet med att implementera ISO 9000 efter den certifiering som blev klar i december 2010 och omfattade alla stiftelsens enheter. Under våren 2012 fortsätter stiftelsen med att söka certifiering enligt ISO (miljöcertifiering). Nollresultat trots ökad omsättning Avdelningarna i Skaraborg och Borås brottades under 2011 med problem som ledde till stort underskott i verksamheten. Det är de viktigaste orsakerna till 2011 års kraftigt försämrade resultat. Omsättningen växte under 2011 till 297 (288) mkr, medan resultatet stannade vid ett överskott på 200 tkr efter avskrivningar och finansnetto. Vi vill tacka kursdeltagare, uppdragsgivare och medarbetare för era bidrag till att göra 2011 till ännu ett år av stark utveckling och förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under Till stöd för bildning och gemenskap... 6 Bidrar till regionens kulturliv... 7 Folkbildningspedagogik för en friare skola... 8 Familjärt gymnasium med eleven i centrum Expanderande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning tillgänglig för alla Uppdrag och utbildning för framtidens arbetsmarknad Uppdrag: Jobb! Satsning på yrkeshögskoleutbildning Rundtur i Västsverige En liten jätte i svensk teater Statistik och ekonomi Sammanställning över folkbildningsverksamheten Årsredovisning och koncernredovisning...23 Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncern Balansräkning koncern Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncern Kassaflödesanalys koncern Resultaträkning moderföretag Balansräkning moderföretag Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderföretag Göteborg, mars 2012 Peter Jagers ordförande Göran Berger rektor Kassaflödesanalys moderföretag Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse Styrelsen Verksamhetschefer

4 Framtidens folkbildning Folkbildningen måste utvecklas i takt med ett föränderligt samhälle där stat, arbetsmarknad och individ ställer nya krav på kunskap och möjlighet till personlig utveckling. Ett studieförbund kan inte sitta still i en tid då många betraktar traditionell folkbildning som en föråldrad hobbyverksamhet. Folkuniversitetet Väst vill vidga synen på vad folkbildning kan vara och erbjuda en infrastruktur för det livslånga lärandet baserad på folkbildningens förutsättningar. Folkuniversitetet uppstod eftersom det fanns ett intresse hos universiteten att nå ut till en bredare allmänhet. Vi har folkbildarmotivet i botten. När vi pratar om en infrastruktur för livslångt lärande är det ett försök att modernisera och anpassa tankar från det tidiga 1900-talet till dagens situation, säger Göran Berger, rektor vid Folkuniversitetet Väst. Ett led i denna anpassning är att börja se cirkelverksamheten även i ett yrkessammanhang. Folkuniversitetet vill förändra innehållet i studiecirklarna så att de blir mer relevanta på en rörlig arbetsmarknad. Folkhögskolorna har lyckats behålla en anknytning till yrkeslivet medan studieförbunden fastnat i kultur- och fritidssektorerna. Det är dags att ändra på det, säger Göran Berger, och tillägger att studieförbundsvärlden har ett ansvar att ta vid där skolan slutar. Skolväsendet kan naturligtvis ses som en infrastruktur för livslångt lärande, men det är främst inriktat på ungdomsutbildning och mindre anpassat för att möta människor senare i livet. Vår kursverksamhet fyller redan idag en lucka genom att ge människor i alla åldrar möjlighet till återkommande utbildning, till att när som helst ta tag i såväl personliga som yrkesrelaterade kunskapsprojekt. Folkuniversitetet vill också bli bättre på att söka upp och möta människor där de befinner sig, en uppgift som blir allt viktigare i en tid då studieförbunden rör sig från landsbygden, mot tätorterna samtidigt som de tekniska förutsättningarna utvecklas. Alla har rätt till folkbildning. Vi vill sprida kunskap, inte låta den begränsas av fysiska rum. Vi vidtar åtgärder för att man ska kunna bo var som helst och ändå delta i ett kursutbud. En del av lösningen är flexibelt lärande, distanspedagogik med nätet som plattform, berättar Göran Berger. Mer än bara kurser Vid sidan av öppna kurser är forskningsinformation en viktig del av Folkuniversitetets folkbildningsuppdrag. Även här söker man utveckla verksamheten och hitta nya format. Varför har vi föreläsningar? Vad vill vi egentligen erbjuda? Tidigare har Folkuniversitetet tjänstgjort som oombedd hjälpgumma till universiteten, men de behöver knappast vår hjälp med denna sin tredje uppgift. Vi funderar istället på vad som kan tillföras i kontakten mellan forskningsfront och allmänhet. Istället för ren informationsspridning vill vi skapa förutsättningar för dialog och direkta frågor, säger Göran Berger. Framöver kommer forskningsinformationen att inriktas på de ämnesområden som ligger oss nära: Språk och kommunikation, Estetiska ämnen, IT samt Människa, samhälle och miljö. Här har folkbildningen typiska och viktiga uppgifter som att jämna ut den digitala klyftan och diskutera frågor om integration, klimat och demokrati. Man kan tänka sig föreläsningar i kombination med workshops, helgkurser och nätverksträffar, fortsätter han. Vår kursverksamhet fyller redan idag en lucka genom att ge människor i alla åldrar en möjlighet att komma tillbaka och ta tag i såväl personliga som yrkesrelaterade kunskapsprojekt. Studieservice och samarbeten Två andra centrala delar av Folkuniversitetets folkbildningsarbete är stöd till fria studier och kulturella samarbeten. Studieservice är en verksamhet som hjälper och uppmuntrar oorganiserade grupper att utveckla studiecirklar kring gemensamma intressen. Det kan handla om litteratur, ornitologi, astronomi eller elektronisk musik ja, om nästan vad som helst. Deltagarna skapar tillsammans kunskap och får nya erfarenheter. Folkuniversitetet är en uppskattad samarbetspartner till kulturinstitutioner som Göteborg International Film Festival, Gunnebo Slott och Trädgårdar och Karlsborgs fästning. Vår roll är att medverka i olika aktörers kulturprogram. Vi marknadsför dem, deltar med egen personal i evenemang och utbildar deras anställda i syfte att förbättra kvaliteten på det arbete de utför, berättar Göran Berger. Mot en mer angelägen folkbildning Folkuniversitetet vill fortsätta att förändra folkbildningen och göra den mer angelägen på en rad samhällsområden. Det kommer idag signaler från regeringen om att studieförbunden, potentiella aktörer inom kunskapsutveckling och social-, kultur- och integrationspolitik, borde utvecklas i den riktningen. Hos många bildningsförbund verkar det finnas ett motstånd mot att lämna hobbysektorn. Det gör att vi känner oss lite främmande i studieförbundsvärlden. Vi skulle önska att Folkbildningsrådet stödde en utveckling mot högre grad av samhällsnytta, säger Göran Berger. Det är hög tid att rita upp linjerna för framtidens folkbildning. Folkuniversitetet Väst vill gå i bräschen för det arbetet. 4

5 Kursutbud i ständig utveckling Folkuniversitetet Västs öppna kursverksamhet erbjuder stor mångfald och befinner sig i konstant rörelse deltog över kunskapstörstande individer i mer än kurser på ett femtontal orter. Till oss kommer man som sig själv. Vi har ingen specifik målgrupp utan riktar oss till en bred allmänhet. Vi har något för de flesta och välkomnar alla som vill utvecklas genom att lära sig nya saker, säger Charlotte Day, utvecklingschef vid Folkuniversitetet Väst. Till skillnad från andra studieförbund har Folkuniversitetet ingen medlemsorganisation. Det gör att man i större utsträckning måste rikta sig utåt vilket ställer stora krav. Det är utmanande att följa kunskapsutvecklingen, förbättra och ta fram nya kurser. Utbildningsledare och administratörer bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning och får stöd av våra pedagoger som är högt kvalificerade och väl insatta i sina respektive ämnen. Vi eftersträvar och värdesätter också deltagares åsikter. I betalabbet som lanserades 2011 fick pilotgrupper testa nya kursformat som sedan utvärderades, berättar Charlotte Day. På senare år har vi utvecklat kurser i språk som vi inte haft på programmet förut, bland annat från asiatiska och östeuropeiska länder. Vi arrangerar också kurser i digitalt foto och film, psykologi, ekologi, miljöteknik, nya former av dans och författarkurser, fortsätter hon. Satsning på distansoch yrkesinriktade kurser Kurser på distans är en strategiskt viktig satsning man arbetat med det senaste året. Via läroplattformen FUGO, utvecklad i Moodle, ett Course Management System i open source-miljö, skapar man med hjälp av film och screencasts pedagogiska, levande kurser på nätet. Vi ser ett stort intresse för distansutbildning och olika former av flexibelt lärande. Det är också ett sätt att nå ut till fler personer, inte minst på små orter där underlaget för att starta en kurs inte är så stort. Det är viktigt för oss att arbeta med formerna för lärande. Alla ska ha möjlighet att delta i kursutbudet, oavsett var man bor eller vad man har för yrkes- och livssituation, säger Charlotte Day. Bilden av studieförbundens kursverksamhet som renodlad fritidsaktivitet vill man förändra genom att även arrangera yrkesinriktade kurser, exempelvis diplomkurser för CSR-ansvarig, fastighetsförvaltare, kvalitetschef, ekonomiadministratör och redovisningsekonom. Folkbildningen måste inte enbart vända sig till den hobbymässigt intresserade eller syfta till personlig utveckling i det privata. Diplomkurserna ger ett handfast bevis på kunskaper man kan använda i yrket eller när man söker jobb. Framöver kommer vi att göra en tydlig satsning inom IT-området, och då på ett mer arbetsmarknadsinriktat och fördjupat utbud med utbildningar i system och mjukvara som till exempel SharePoint, säger Charlotte Day. Viljan att inte stanna upp utmärker Folkuniversitetets kursverksamhet och ger otvetydigt resultat. Under 2011 utvecklades över 100 helt nya kurser och hösten 2012 lanseras ett baspaket av distanskurser tillgängliga i hela regionen. Folkbildningen måste inte enbart vända sig till den hobbymässigt intresserade eller syfta till personlig utveckling i det privata. Kursprogram hösten 2011 Göteborg Måleri 10 v. Företagsekonomi 10 v. Engelska 12 v. Socialpsykologi 8 v. Ensemblespel Jazz 6 v. Kunskap förändrar. 5

6 Till stöd för bildning och gemenskap Folkuniversitetet uppstod ur grupper av studenter som startade kamratcirklar. Idag fortsätter man att hjälpa föreningar och kompisgäng med gemensamma intressen att tillsammans studera på egna villkor. Stöd och rådgivning, viss ekonomisk ersättning och en möjlighet att synas erbjuds. De fria studiecirklarna fortlever i Studieservice som är ett fönster mot en värld av olika intressen, säger Ingela Andersson, sektionschef för Studieservice vid Folkuniversitetet Väst. Bidrag till cirklarna kommer från Folkbildningsrådet. Det som krävs är ett mål, en arbetsplan, en närvarolista och ett ledargodkännande sedan är det bara att sätta igång och förkovra sig. Studieservice har en otrolig bredd. Man kan starta en cirkel inom i princip vilket ämne som helst så länge det inte finns ett uttalat kommersiellt syfte eller handlar om något som Folkuniversitetets stadgar inte tillåter, säger Margaretha Thorbjörnson, tillförordnad enhetschef. Såväl det förhållandevis vanliga som det djup excentriska har rum att frodas. Man stödjer cirklar i psykologi, ekonomi, juridik och filosofi men även i mer udda ämnen som konstnärliga samtal i sokratisk tradition eller, i Tolkiens anda, språket alviska. Det är en styrka att vi inte nischar oss. Hos Folkuniversitetet är alla välkomna, allting passar och det är högt i tak. Det är vi stolta över, säger Margaretha Thorbjörnson. Det var verkligen stort och Folkuniversitetet syntes i ett väldigt fint sammanhang, menar Ingela Andersson och Margaretha Thorbjörnson. Studieservice tar ett socialt ansvar. Gemenskapen i cirklarna är oerhört viktig för många. En cirkel som har haft ett långvarigt och nära samarbete med Studieservice, och alltmer antagit formen av en institutionell verksamhet, är friteatergruppen Göteborgs Dramatiska Teater som sedan 2009 huserar i lokaler på Stigbergsliden i Göteborg och under 2011 satte upp tre egna produktioner: The Glory of Living, Blod på någons händer och Kärlek och pengar. Det började med fri kopiering och har utvecklats till ett samarbete där vi bland annat arrangerar teaterkurser för Folkuniversitetets öppna kursverksamhet, säger Erik Åkerlind, skådespelare och regissör. Han ser möjligheter till framtida samarbeten teater som grund för samtal och dialog i folkbildningssyfte och menar att studieförbundens stöd är av stor betydelse för de fria kulturyttringarna. Trots bidrag från till exempel Statens Kulturråd är de ideella insatserna stora i vårt gebit. Folkuniversitetets hjälp är avgörande för vår överlevnad. Ingela Andersson och Margaretha Thorbjörnson anser att Studieservice fyller en viktig funktion inom ramen för Folkuniversitetets folkbildningsuppdrag, men även i ett större perspektiv. Studieservice tar ett socialt ansvar. För unga människor som brinner för något och behöver hjälp och för andra som vi kan uppmuntra att starta en cirkel så att de kommer utanför väggarna och inte sitter ensamma. Gemenskapen i studiecirklarna är oerhört viktig för många. Stödjer både hobbygrupper och kulturföreningar En studiecirkel måste bestå av minst tre personer som träffas kontinuerligt. Det kan röra sig om regelrätta hobbygrupper, eller om cirklar av mer institutionell karaktär som teatergrupper eller kulturföreningar. Ett exempel på en renodlad hobbycirkel hämtas i Fördjupade studier inom textilkonsten. Sex textilkonstnärer träffas i en ateljé på Andra Långgatan i Göteborg för att delge varandra information om utställningar och föreläsningar, samtala kring konsthantverkares villkor och delta i varandras arbetsprocesser. Till Kulturnatta härom året bidrog man med Virkad manifestation för Göteborgs gömda flyktingbarn, som senare ställdes ut på Världskulturmuseet. Intäkterna gick till en förening som hjälper dessa utsatta barn. Hanna Ullerstam och Erik Åkerlind i Helen Osengs scenografi, The Glory of Living, Göteborgs Dramatiska Teater. Foto: Göteborgs Dramatiska Teater 6

7 Folkuniversitetet har ett mångårigt samarbete med Göteborg International Film Festival som varje år lockar över filmintresserade besökare. Foto: Gabriella Duraffourd Bidrar till regionens kulturliv Genom samarbeten med institutioner och föreningar utvecklar Folkuniversitetet kulturlivet, höjer kvaliteten och breddar utbudet. Under 2011 har Folkuniversitetet varit inblandat i en konceptutveckling av Karlsborgs fästning. Fortet, beläget på Vanäs udde i Vättern, uppfördes på initiativ av Baltzar von Platen och var tänkt att fungera som Sveriges reservhuvudstad. Hit skulle kungahus, regering, riksdag och guldreserv flyttas i händelse av ett invasionskrig. Människor idag vill inte bara bli guidade utan också involverade. Uppdraget var att få liv i byggnaden genom delaktighet och att förmedla kunskap genom upplevelse, säger Claes Bjerkne vid Bjerkne & Co som utvecklat konceptet på uppdrag av Karlsborgs kommun. Resultatet, den interaktiva äventyrsupplevelsen Jakten på den försvunna guldreserven, innehåller både 3D-filmer och rörelsestyrda dataspel. Man har även skådespelande upplevelseguider, rekryterade från Skara Skolscen, som agerar för besökarna. Folkuniversitetet är med och sprider kunskap om svensk historia i den kanske modernaste upplevelseattraktion vi har idag. Folkuniversitetet är öppet, kreativt, positivt och roligt att jobba med. Genom samarbetet säkerställer vi kvaliteten, samtidigt som Folkuniversitetets elever får testa nya saker, gå ut i verkligheten och tjäna lite pengar, säger Claes Bjerkne. Mötesplats kring högkvalitativ film Göteborg International Film Festival, ett av Göteborgsregionens största kulturevenemang med över besökare varje år, är en annan, mångårig samarbetspartner. Folkuniversitetet stöttar festivalen, särskilt seminarieprogrammet. Festivalens arbete går ut på att tillgängliggöra högkvalitativ film från hela världen, vara en mötesplats för filmskapare och publik och främja ett fördjupat samtal kring filmkonsten. Det folkbildande inslaget är centralt, därför känns samarbetet naturligt våra organisationer har gemensamma ideal, säger Marit Kapla, konstnärlig ledare vid filmfestivalen. Från festivalens sida ser man gärna ett utökat samarbete med Folkuniversitetet. Det finns lösa planer på att tillsammans utveckla kurser och andra utbildningsinitiativ. Vi har ett bra och välfungerande samarbete som vi gärna vill stärka i framtiden. Vi upplever Folkuniversitetet som ett tillgängligt studieförbund och det är viktigt eftersom vi strävar efter samma sak: att med kunskap och kultur nå en bred allmänhet, säger Marit Kapla. 7

8 Folkbildningspedagogik för en friare skola Den svenska friskolereformen som genomfördes i början av 1990-talet öppnade för nya möjligheter och intressanta alternativ till den kommunala skolan. I en avreglerad skolvärld vill Folkuniversitetet spela en självklar roll. Redan på 1950-talet startade Folkuniversitetet en gymnasieskola i Gränna innan begreppet friskola överhuvudtaget fanns. Samma årtionde drog man igång kvällsgymnasiet efter att en lagändring gjort det möjligt att läsa in ett gymnasieämne i taget. Folkuniversitetet kunde erbjuda både vuxna och ungdomar att tenta av ämnen och så småningom avlägga studentexamen. Kvällsgymnasiet, som på den tiden var en del av folkbildningen, gav upphov till kommunal vuxenutbildning. När kommunerna tog över blev komvux en reglerad skolform bland andra. Att staten plötsligt bestämde sig för att skolverksamhet inte är folkbildning fick oss dock inte att helt lämna området, berättar Göran Berger, rektor vid Folkuniversitetet Väst, en organisation som idag är huvudman för tre ungdomsgymnasieskolor i Trollhättan, Skövde och Skara och bedriver olika former av vuxenutbildning på uppdrag av kommuner. Friskolereformen har skapat konkurrens med krav på bättre lärare och större kostnadsmedvetenhet. Jag tror på mångfald och att Folkuniversitetet har en inriktning som kan komplettera den kommunala skolan, fortsätter han. Folkuniversitetet är inte bundet till någon särskild pedagogisk metod. Istället kan vi på ett förutsättningslöst sätt ta till oss nya idéer. Flexibel, individualiserad undervisning En flexibel syn på undervisning, inspirerad av folkbildningsarvet och fast förankrad i ett vetenskapligt förhållningssätt, styr Folkuniversitetets vision om den goda skolan. Eleven ska erbjudas möjligheten att växa i en kreativ och stimulerande miljö. Vår pedagogik förenar individualiserad undervisning med att öppna skolan för universitetens kunskapsbank. Det tillför något nytt och väsentligt till gymnasieskola och komvux, menar Göran Berger. I praktiken innebär det att eleverna tar stort ansvar för sina studier, samtidigt som de får kontakt med den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom olika ämnesområden. Det handlar också om att erbjuda ett brett spektrum av pedagogisk metodik och utvecklade undervisningsformer. Folkuniversitetet är inte bundet till någon särskild pedagogisk metod. Istället kan vi på ett förutsättningslöst sätt ta till oss nya idéer och pröva dem. Det pågår en utveckling inom pedagogiken, och den vill vi vara en del av men också påverka, säger Göran Berger. Kunskap en flytande materia Vad det gäller kunskapsinnehåll vill Folkuniversitetet så långt det går inom ramen för gängse läroplaner profilera sig gentemot såväl den kommunala skolan som andra friskoleaktörer. Många menar att det finns vissa saker man ska lära sig, en kanon som ska prickas av för varje ämne. Här ser vi ett tänkesätt som binder skolan till en äldre tid och som förlorat sin giltighet. Vi vill vara friare och 8

9 anser att det framför allt gäller att hänga med i kunskapsutvecklingen, säger Göran Berger och utvecklar sitt resonemang. Jag tror inte att exempelvis grammatiken är en nödvändig inkörsport till språkstudier. Bättre är att fokusera på språkanvändande och successivt blanda in teorier om språkets uppbyggnad. Modern pedagogik utgår från språkets praktiska funktion som kommunikationsmedel. Detsamma anser jag gäller matematiken. Den har under lång tid tilldelats rollen som naturens magiska lag. Man borde avdramatisera matten, kanske se den mer som en lek ibland användbar men inte alltid nyttig. Kritiken av skolans kunskapsinnehåll hänger ihop med en tanke om att det gäller att stimulera eleverna och göra undervisningen öppnare, att skapa en större valfrihet. Nötande av många så kallade baskunskaper gör snarast eleverna en otjänst och skapar onödigt repetitionspluggande. Vi vill få dem att behålla sin nyfikenhet; hjälpa dem att utveckla sina intressen, sin förståelse och sig själva, säger Göran Berger. Som alla andra utbildningsanordnare är Folkuniversitetet hårt styrt av Skolverkets kursplaner. Det är inte alltid idéerna helt tillåts prägla vardagen i ungdomsskolan. Inom vuxenutbildningen konkretiseras däremot visionen i större utsträckning. Vuxenutbildningen är mer individualiserad. Uppdragsgivaren kräver att vi har individuella studieplaner och enskilt arbete med handledare snarare än storgruppsundervisning. Våra ideal fungerar idag bättre tillämpade på vuxengymnasiala elever än på ungdomselever. Utmanar i syfta att förändra Folkuniversitetet arbetar för att få större genomslag och bättre kunna realisera sitt program. Ett exempel hämtas från Sfi-verksamheten. Folkuniversitetet började med utbildning i svenska som främmande språk långt innan myndigheterna tänkte i de banorna. Stat och kommun tog över på 1980-talet men lyckades inte alltid så bra. Sfi i kommunal regi blev ofta alltför kravlöst, inte minst för att man blandade grupper med helt olika förutsättningar. Nu har det blivit bättre, och jag tycker att Folkuniversitetet har medverkat till en del av de positiva förändringar som skett på senare år, säger Göran Berger. Swedex är ett certifikatstest i svenska som främmande språk som Folkuniversitetet har utvecklat tillsammans med Svenska institutet. Det bygger på Europarådets språkskala och beskriver utförligt hela bredden av en persons språkliga kompetens. Vi vill med Swedex tillföra svenskundervisningen något nytt, och hoppas att det får positionen av standardtest för dem som läser svenska som främmande språk, både i Sverige och utomlands, fortsätter han. Skolorna måste modernisera sina arbetsformer för att kunna möta samhällets behov och kommande utmaningar. Där den kommunala skolan visar tecken på stagnation och riskkapitalägda friskolor drar ned på kvaliteten för att kunna säkra skattefinansierade vinster utgör en stiftelse som Folkuniversitetet ett spännande och nyskapande alternativ. Mellan bildning och utbildning Folkuniversitetet Väst Folkuniversitetet Väst fyllde 70 år i oktober Födelsedagen firades med föreläsningar, fest och en jubileumsbok, Mellan bildning och utbildning: Folkuniversitetet Väst 70 år (red. Andreas Åhs, formgivning och illustrationer Ulf Sveningson), som gavs ut av Göteborgsförlaget Folkuniversitetets Akademiska Press. Boken riktar sig till uppdragsgivare, kunder, kursdeltagare och medarbetare. Den berättar om verksamheten av idag; om den mångfald och det myller av människor som ryms inom Folkuniversitetet. 9

10 På Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan anpassar engagerad personal metodiken efter elevens behov. Foto: Martin Lundin Familjärt gymnasium med eleven i centrum Folkuniversitetets gymnasium hittar man i Folkets hus i centrala Trollhättan. Lokalerna som idag rymmer runt 170 elever är charmerande, atmosfären personlig och familjär. Att man bor under samma tak som bibliotek, teater, biograf och fik förstärker känslan av en kreativ miljö där lärandet står i centrum. Som sig bör när man kallar sig ett litet gymnasium med plats för stora idéer. Skolan erbjuder tre utbildningar Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och, sedan hösten 2011, Ekonomiprogrammet. Daniel Jonlund, rektor, pekar på tre saker som skiljer verksamheten från andra gymnasier i regionen: internationalisering med fokus på språk, högskoleförberedelse med fokus på vetenskaplighet och en individualiserad pedagogik med utgångspunkt i Folkuniversitetets folkbildning. Vår styrka är att med kunniga och intresserade lärare anpassa metodiken efter varje individs behov och förutsättningar. Vi strävar efter att eleven ska få en god utbildning och vara rustad för fortsatta studier. Med varierat lektionsinnehåll och differentierade arbetsätt vill vi skapa inte bara ett fokus på uppfyllande av lärandemål utan även lust att lära, säger Daniel Jonlund. För att möta eleverna arbetar man ständigt med att utveckla pedagogiken. Elevinflytande och elevdemokrati är viktiga inslag i kursplanering och val av arbetsformer till och med i rekrytering av nya lärare. Man jobbar med studiestöd och olika klubbar. De senaste åren har man försett samtliga studerande med varsin MacBook och tagit fram en digital lärplattform. Det är en anpassning till vår tid. Det är nödvändigt att kunna hantera en dator. 10

Snabbt tillbaka! införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. av engelskundervisningen i Göteborg,

Snabbt tillbaka! införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. av engelskundervisningen i Göteborg, Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse 2012 Snabbt tillbaka! Trots att Folkuniversitetet Västs omsättning nådde en ny

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2013 Samverkan som samlande kraft Under 2013 nådde Folkuniversitetet Region Väst

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Vi bryr oss hela vägen!

Vi bryr oss hela vägen! Utbildning VÅRT ENGAGEMANG 2011 Bemanning Vi bryr oss hela vägen! Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi minskar samhällets kompetensgap genom att utveckla och matcha människors kompetens

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer 802017-0794. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING

ÅRSREDOVISNING 2013. Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer 802017-0794. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer