Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse

2 Verksamhetsberättelse 2011 Kraftsamling för framtiden Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet har enligt sina stadgar till uppgift att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Däri ingår att stimulera forskare och lärare till insatser för ett öppet och fritt studiearbete. Stiftelsen vill också utveckla pedagogiska arbetssätt och verka för en ökad internationalisering. Ny verksamhetsindelning Kursverksamhet och vetenskapsföreläsningar har alltid varit stiftelsens kärnverksamheter. Inom ramen för folkbildning drevs tidigare också skolor och olika former av uppdragsutbildning. Sedan kom en period då studieförbundens inriktning ändrades bidragen från stat och kommuner styrdes mot kultur, föreningsliv och fritidsverksamhet. Stora delar av Folkuniversitetets verksamhet föll då utanför vad staten ansåg att studieförbund skulle ägna sig åt. Genom 2006 års folkbildningsförordning har det återigen öppnats för en breddning av studieförbundens verksamhet. Det gäller huvudmannaskap för ungdomsgymnasier, uppdrag inom svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning och insatser inom arbetsmarknadsoch integrationspolitikens områden. Folkuniversitetet kan mot den bakgrunden betraktas som ett ledande studieförbund när det gäller att utveckla och vidga folkbildningsuppdraget. För att få överblick över Folkuniversitetets vitt förgrenade verksamhet har vi brukat indela den i tre grenar: folkbildning, skola och uppdrag. Det fungerade väl när skolor syftade på fristående gymnasier och uppdrag på arbetsmarknadsuppdrag. Kunskapslyftet skapade en gråzon mellan verksamhetsformerna; vad som utåt framstod som skolverksamhet var i själva verket uppdrag åt kommun. Yrkesutbildningar är ett annat exempel. Oftast rör det sig om skolverksamhet, men ibland bedriver vi yrkesutbildning på uppdrag åt kommun eller Arbetsförmedling, varför även yrkesutbildningarna i själva verket är uppdrag. Med denna årsberättelse har vi därför börjat indela verksamheten i tre alternativa grenar: folkbildning, skolverksamhet (styrd av skollagen) och yrkesutbildning (yrkeshögskola, kompletterande utbildning, arbetsmarknadsuppdrag, personalutbildning). Folkbildning Folkuniversitetet bedrev under 2011 verksamhet inom de flesta av Västsveriges kommuner. Folkbildningsverksamheten bestod som vanligt huvudsakligen av studiecirklar och kulturprogram, bland annat forskningsinformation med stöd från Folkuniversitetsföreningen. En särställning bland kurserna intar de programförda cirklarna; kurser med arvoderade lärare i ämnen som språk, estetiska ämnen, IT, administration, friskvård & hälsa, samhällsfrågor och humaniora. Dessa kan betraktas som ett slags infrastruktur för livslångt lärande och erbjöds under 2011 i Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Alingsås, Kungälv, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad. En del av den programförda verksamheten riktade sig till personer med psykisk funktionsnedsättning samt till äldre på servicehus. Under hösten 2011 har vi inlett en utveckling för att med flexibla kursupplägg nå alla invånare inom regionen med vårt utbud. Under kommande höst räknar vi med att erbjuda allmänheten detta baspaket av kurser. Vårt mottot är att oavsett var i Västsverige man bor ska man kunna gå på kurs hos Folkuniversitetet. Skolverksamhet Vid sidan av den öppna kursverksamheten arrangerades vuxenutbildning på uppdrag av kommuner som Göteborg, Trollhättan, Karlstad, Kungsbacka och Varberg. Folkuniversitetet har länge varit en föregångare när det gäller svenskundervisning för invandrare, exempelvis genom särskilda kurser för personer med högskolebakgrund, posttraumatiskt stressyndrom och hörselskador, samt för utländsk vårdpersonal. Under 2011 tillkom utökade uppdrag från Göteborgs Stad gällande gymnasiekurser för vuxna. Stiftelsen är huvudman för ungdomsgymnasier i Karlstad, Skövde och Trollhättan. Antalet gymnasieelever minskar samtidigt som utbudet av gymnasieutbildningar ökar. Skolorna kan under kommande år därför räkna med tilltagande konkurrens. Yrkesutbildning Verksamheten med yrkesutbildning, särskilt yrkeshögskoleutbildning, har på senare år vuxit snabbt. Driftteknik, energiteknik, vindkraft, elektroteknik, järnvägsteknik, äldreomsorg, kvalitets- och miljöarbete och ekobruk är exempel på ämnesområden för dessa, och de utgör ny mark för Folkuniversitetet. Yrkesutbildningarna har med några få undantag varit välfyllda och trenden inför 2012 verkar stabil. Folkuniversitetets kompletterande utbildningar bygger på starka varumärken som Balettakademien, KV Konstskola och Art College. Förvärvet 2009 av Folkuniversitetets hantverkscentrum i Tibro som utbildar möbelhantverkare har visat sig framgångsrikt. Stiftelsen tog vid årsskiftet till 2012 över Skara Skolscen var det fjärde året med stora uppdrag för Arbetsförmedlingen. Kommande år räknar vi med viss nedgång på grund av förlorade upphandlingar. Internationella satsningar och kvalitetsutveckling Rekryteringen av kinesiska studenter till ettåriga studier i engelska upphörde vid halvårsskiftet då Migrationsverket införde 2

3 innehåll Kraftsamling för framtiden... 2 Framtidens folkbildning... 4 Kursutbud i ständig utveckling... 5 nya, stramare regler för uppehållstillstånd. Arbetet med att etablera testcenter för Swedex över hela världen fortgår. Riktigt intressant blir det under 2012 då det nya testet på B2-nivå, som motsvarar vad som behövs för att verka på den svenska arbetsmarknaden, beräknas kunna presenteras i större skala. Under 2011 fortsatte arbetet med att implementera ISO 9000 efter den certifiering som blev klar i december 2010 och omfattade alla stiftelsens enheter. Under våren 2012 fortsätter stiftelsen med att söka certifiering enligt ISO (miljöcertifiering). Nollresultat trots ökad omsättning Avdelningarna i Skaraborg och Borås brottades under 2011 med problem som ledde till stort underskott i verksamheten. Det är de viktigaste orsakerna till 2011 års kraftigt försämrade resultat. Omsättningen växte under 2011 till 297 (288) mkr, medan resultatet stannade vid ett överskott på 200 tkr efter avskrivningar och finansnetto. Vi vill tacka kursdeltagare, uppdragsgivare och medarbetare för era bidrag till att göra 2011 till ännu ett år av stark utveckling och förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under Till stöd för bildning och gemenskap... 6 Bidrar till regionens kulturliv... 7 Folkbildningspedagogik för en friare skola... 8 Familjärt gymnasium med eleven i centrum Expanderande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning tillgänglig för alla Uppdrag och utbildning för framtidens arbetsmarknad Uppdrag: Jobb! Satsning på yrkeshögskoleutbildning Rundtur i Västsverige En liten jätte i svensk teater Statistik och ekonomi Sammanställning över folkbildningsverksamheten Årsredovisning och koncernredovisning...23 Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncern Balansräkning koncern Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncern Kassaflödesanalys koncern Resultaträkning moderföretag Balansräkning moderföretag Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderföretag Göteborg, mars 2012 Peter Jagers ordförande Göran Berger rektor Kassaflödesanalys moderföretag Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse Styrelsen Verksamhetschefer

4 Framtidens folkbildning Folkbildningen måste utvecklas i takt med ett föränderligt samhälle där stat, arbetsmarknad och individ ställer nya krav på kunskap och möjlighet till personlig utveckling. Ett studieförbund kan inte sitta still i en tid då många betraktar traditionell folkbildning som en föråldrad hobbyverksamhet. Folkuniversitetet Väst vill vidga synen på vad folkbildning kan vara och erbjuda en infrastruktur för det livslånga lärandet baserad på folkbildningens förutsättningar. Folkuniversitetet uppstod eftersom det fanns ett intresse hos universiteten att nå ut till en bredare allmänhet. Vi har folkbildarmotivet i botten. När vi pratar om en infrastruktur för livslångt lärande är det ett försök att modernisera och anpassa tankar från det tidiga 1900-talet till dagens situation, säger Göran Berger, rektor vid Folkuniversitetet Väst. Ett led i denna anpassning är att börja se cirkelverksamheten även i ett yrkessammanhang. Folkuniversitetet vill förändra innehållet i studiecirklarna så att de blir mer relevanta på en rörlig arbetsmarknad. Folkhögskolorna har lyckats behålla en anknytning till yrkeslivet medan studieförbunden fastnat i kultur- och fritidssektorerna. Det är dags att ändra på det, säger Göran Berger, och tillägger att studieförbundsvärlden har ett ansvar att ta vid där skolan slutar. Skolväsendet kan naturligtvis ses som en infrastruktur för livslångt lärande, men det är främst inriktat på ungdomsutbildning och mindre anpassat för att möta människor senare i livet. Vår kursverksamhet fyller redan idag en lucka genom att ge människor i alla åldrar möjlighet till återkommande utbildning, till att när som helst ta tag i såväl personliga som yrkesrelaterade kunskapsprojekt. Folkuniversitetet vill också bli bättre på att söka upp och möta människor där de befinner sig, en uppgift som blir allt viktigare i en tid då studieförbunden rör sig från landsbygden, mot tätorterna samtidigt som de tekniska förutsättningarna utvecklas. Alla har rätt till folkbildning. Vi vill sprida kunskap, inte låta den begränsas av fysiska rum. Vi vidtar åtgärder för att man ska kunna bo var som helst och ändå delta i ett kursutbud. En del av lösningen är flexibelt lärande, distanspedagogik med nätet som plattform, berättar Göran Berger. Mer än bara kurser Vid sidan av öppna kurser är forskningsinformation en viktig del av Folkuniversitetets folkbildningsuppdrag. Även här söker man utveckla verksamheten och hitta nya format. Varför har vi föreläsningar? Vad vill vi egentligen erbjuda? Tidigare har Folkuniversitetet tjänstgjort som oombedd hjälpgumma till universiteten, men de behöver knappast vår hjälp med denna sin tredje uppgift. Vi funderar istället på vad som kan tillföras i kontakten mellan forskningsfront och allmänhet. Istället för ren informationsspridning vill vi skapa förutsättningar för dialog och direkta frågor, säger Göran Berger. Framöver kommer forskningsinformationen att inriktas på de ämnesområden som ligger oss nära: Språk och kommunikation, Estetiska ämnen, IT samt Människa, samhälle och miljö. Här har folkbildningen typiska och viktiga uppgifter som att jämna ut den digitala klyftan och diskutera frågor om integration, klimat och demokrati. Man kan tänka sig föreläsningar i kombination med workshops, helgkurser och nätverksträffar, fortsätter han. Vår kursverksamhet fyller redan idag en lucka genom att ge människor i alla åldrar en möjlighet att komma tillbaka och ta tag i såväl personliga som yrkesrelaterade kunskapsprojekt. Studieservice och samarbeten Två andra centrala delar av Folkuniversitetets folkbildningsarbete är stöd till fria studier och kulturella samarbeten. Studieservice är en verksamhet som hjälper och uppmuntrar oorganiserade grupper att utveckla studiecirklar kring gemensamma intressen. Det kan handla om litteratur, ornitologi, astronomi eller elektronisk musik ja, om nästan vad som helst. Deltagarna skapar tillsammans kunskap och får nya erfarenheter. Folkuniversitetet är en uppskattad samarbetspartner till kulturinstitutioner som Göteborg International Film Festival, Gunnebo Slott och Trädgårdar och Karlsborgs fästning. Vår roll är att medverka i olika aktörers kulturprogram. Vi marknadsför dem, deltar med egen personal i evenemang och utbildar deras anställda i syfte att förbättra kvaliteten på det arbete de utför, berättar Göran Berger. Mot en mer angelägen folkbildning Folkuniversitetet vill fortsätta att förändra folkbildningen och göra den mer angelägen på en rad samhällsområden. Det kommer idag signaler från regeringen om att studieförbunden, potentiella aktörer inom kunskapsutveckling och social-, kultur- och integrationspolitik, borde utvecklas i den riktningen. Hos många bildningsförbund verkar det finnas ett motstånd mot att lämna hobbysektorn. Det gör att vi känner oss lite främmande i studieförbundsvärlden. Vi skulle önska att Folkbildningsrådet stödde en utveckling mot högre grad av samhällsnytta, säger Göran Berger. Det är hög tid att rita upp linjerna för framtidens folkbildning. Folkuniversitetet Väst vill gå i bräschen för det arbetet. 4

5 Kursutbud i ständig utveckling Folkuniversitetet Västs öppna kursverksamhet erbjuder stor mångfald och befinner sig i konstant rörelse deltog över kunskapstörstande individer i mer än kurser på ett femtontal orter. Till oss kommer man som sig själv. Vi har ingen specifik målgrupp utan riktar oss till en bred allmänhet. Vi har något för de flesta och välkomnar alla som vill utvecklas genom att lära sig nya saker, säger Charlotte Day, utvecklingschef vid Folkuniversitetet Väst. Till skillnad från andra studieförbund har Folkuniversitetet ingen medlemsorganisation. Det gör att man i större utsträckning måste rikta sig utåt vilket ställer stora krav. Det är utmanande att följa kunskapsutvecklingen, förbättra och ta fram nya kurser. Utbildningsledare och administratörer bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning och får stöd av våra pedagoger som är högt kvalificerade och väl insatta i sina respektive ämnen. Vi eftersträvar och värdesätter också deltagares åsikter. I betalabbet som lanserades 2011 fick pilotgrupper testa nya kursformat som sedan utvärderades, berättar Charlotte Day. På senare år har vi utvecklat kurser i språk som vi inte haft på programmet förut, bland annat från asiatiska och östeuropeiska länder. Vi arrangerar också kurser i digitalt foto och film, psykologi, ekologi, miljöteknik, nya former av dans och författarkurser, fortsätter hon. Satsning på distansoch yrkesinriktade kurser Kurser på distans är en strategiskt viktig satsning man arbetat med det senaste året. Via läroplattformen FUGO, utvecklad i Moodle, ett Course Management System i open source-miljö, skapar man med hjälp av film och screencasts pedagogiska, levande kurser på nätet. Vi ser ett stort intresse för distansutbildning och olika former av flexibelt lärande. Det är också ett sätt att nå ut till fler personer, inte minst på små orter där underlaget för att starta en kurs inte är så stort. Det är viktigt för oss att arbeta med formerna för lärande. Alla ska ha möjlighet att delta i kursutbudet, oavsett var man bor eller vad man har för yrkes- och livssituation, säger Charlotte Day. Bilden av studieförbundens kursverksamhet som renodlad fritidsaktivitet vill man förändra genom att även arrangera yrkesinriktade kurser, exempelvis diplomkurser för CSR-ansvarig, fastighetsförvaltare, kvalitetschef, ekonomiadministratör och redovisningsekonom. Folkbildningen måste inte enbart vända sig till den hobbymässigt intresserade eller syfta till personlig utveckling i det privata. Diplomkurserna ger ett handfast bevis på kunskaper man kan använda i yrket eller när man söker jobb. Framöver kommer vi att göra en tydlig satsning inom IT-området, och då på ett mer arbetsmarknadsinriktat och fördjupat utbud med utbildningar i system och mjukvara som till exempel SharePoint, säger Charlotte Day. Viljan att inte stanna upp utmärker Folkuniversitetets kursverksamhet och ger otvetydigt resultat. Under 2011 utvecklades över 100 helt nya kurser och hösten 2012 lanseras ett baspaket av distanskurser tillgängliga i hela regionen. Folkbildningen måste inte enbart vända sig till den hobbymässigt intresserade eller syfta till personlig utveckling i det privata. Kursprogram hösten 2011 Göteborg Måleri 10 v. Företagsekonomi 10 v. Engelska 12 v. Socialpsykologi 8 v. Ensemblespel Jazz 6 v. Kunskap förändrar. 5

6 Till stöd för bildning och gemenskap Folkuniversitetet uppstod ur grupper av studenter som startade kamratcirklar. Idag fortsätter man att hjälpa föreningar och kompisgäng med gemensamma intressen att tillsammans studera på egna villkor. Stöd och rådgivning, viss ekonomisk ersättning och en möjlighet att synas erbjuds. De fria studiecirklarna fortlever i Studieservice som är ett fönster mot en värld av olika intressen, säger Ingela Andersson, sektionschef för Studieservice vid Folkuniversitetet Väst. Bidrag till cirklarna kommer från Folkbildningsrådet. Det som krävs är ett mål, en arbetsplan, en närvarolista och ett ledargodkännande sedan är det bara att sätta igång och förkovra sig. Studieservice har en otrolig bredd. Man kan starta en cirkel inom i princip vilket ämne som helst så länge det inte finns ett uttalat kommersiellt syfte eller handlar om något som Folkuniversitetets stadgar inte tillåter, säger Margaretha Thorbjörnson, tillförordnad enhetschef. Såväl det förhållandevis vanliga som det djup excentriska har rum att frodas. Man stödjer cirklar i psykologi, ekonomi, juridik och filosofi men även i mer udda ämnen som konstnärliga samtal i sokratisk tradition eller, i Tolkiens anda, språket alviska. Det är en styrka att vi inte nischar oss. Hos Folkuniversitetet är alla välkomna, allting passar och det är högt i tak. Det är vi stolta över, säger Margaretha Thorbjörnson. Det var verkligen stort och Folkuniversitetet syntes i ett väldigt fint sammanhang, menar Ingela Andersson och Margaretha Thorbjörnson. Studieservice tar ett socialt ansvar. Gemenskapen i cirklarna är oerhört viktig för många. En cirkel som har haft ett långvarigt och nära samarbete med Studieservice, och alltmer antagit formen av en institutionell verksamhet, är friteatergruppen Göteborgs Dramatiska Teater som sedan 2009 huserar i lokaler på Stigbergsliden i Göteborg och under 2011 satte upp tre egna produktioner: The Glory of Living, Blod på någons händer och Kärlek och pengar. Det började med fri kopiering och har utvecklats till ett samarbete där vi bland annat arrangerar teaterkurser för Folkuniversitetets öppna kursverksamhet, säger Erik Åkerlind, skådespelare och regissör. Han ser möjligheter till framtida samarbeten teater som grund för samtal och dialog i folkbildningssyfte och menar att studieförbundens stöd är av stor betydelse för de fria kulturyttringarna. Trots bidrag från till exempel Statens Kulturråd är de ideella insatserna stora i vårt gebit. Folkuniversitetets hjälp är avgörande för vår överlevnad. Ingela Andersson och Margaretha Thorbjörnson anser att Studieservice fyller en viktig funktion inom ramen för Folkuniversitetets folkbildningsuppdrag, men även i ett större perspektiv. Studieservice tar ett socialt ansvar. För unga människor som brinner för något och behöver hjälp och för andra som vi kan uppmuntra att starta en cirkel så att de kommer utanför väggarna och inte sitter ensamma. Gemenskapen i studiecirklarna är oerhört viktig för många. Stödjer både hobbygrupper och kulturföreningar En studiecirkel måste bestå av minst tre personer som träffas kontinuerligt. Det kan röra sig om regelrätta hobbygrupper, eller om cirklar av mer institutionell karaktär som teatergrupper eller kulturföreningar. Ett exempel på en renodlad hobbycirkel hämtas i Fördjupade studier inom textilkonsten. Sex textilkonstnärer träffas i en ateljé på Andra Långgatan i Göteborg för att delge varandra information om utställningar och föreläsningar, samtala kring konsthantverkares villkor och delta i varandras arbetsprocesser. Till Kulturnatta härom året bidrog man med Virkad manifestation för Göteborgs gömda flyktingbarn, som senare ställdes ut på Världskulturmuseet. Intäkterna gick till en förening som hjälper dessa utsatta barn. Hanna Ullerstam och Erik Åkerlind i Helen Osengs scenografi, The Glory of Living, Göteborgs Dramatiska Teater. Foto: Göteborgs Dramatiska Teater 6

7 Folkuniversitetet har ett mångårigt samarbete med Göteborg International Film Festival som varje år lockar över filmintresserade besökare. Foto: Gabriella Duraffourd Bidrar till regionens kulturliv Genom samarbeten med institutioner och föreningar utvecklar Folkuniversitetet kulturlivet, höjer kvaliteten och breddar utbudet. Under 2011 har Folkuniversitetet varit inblandat i en konceptutveckling av Karlsborgs fästning. Fortet, beläget på Vanäs udde i Vättern, uppfördes på initiativ av Baltzar von Platen och var tänkt att fungera som Sveriges reservhuvudstad. Hit skulle kungahus, regering, riksdag och guldreserv flyttas i händelse av ett invasionskrig. Människor idag vill inte bara bli guidade utan också involverade. Uppdraget var att få liv i byggnaden genom delaktighet och att förmedla kunskap genom upplevelse, säger Claes Bjerkne vid Bjerkne & Co som utvecklat konceptet på uppdrag av Karlsborgs kommun. Resultatet, den interaktiva äventyrsupplevelsen Jakten på den försvunna guldreserven, innehåller både 3D-filmer och rörelsestyrda dataspel. Man har även skådespelande upplevelseguider, rekryterade från Skara Skolscen, som agerar för besökarna. Folkuniversitetet är med och sprider kunskap om svensk historia i den kanske modernaste upplevelseattraktion vi har idag. Folkuniversitetet är öppet, kreativt, positivt och roligt att jobba med. Genom samarbetet säkerställer vi kvaliteten, samtidigt som Folkuniversitetets elever får testa nya saker, gå ut i verkligheten och tjäna lite pengar, säger Claes Bjerkne. Mötesplats kring högkvalitativ film Göteborg International Film Festival, ett av Göteborgsregionens största kulturevenemang med över besökare varje år, är en annan, mångårig samarbetspartner. Folkuniversitetet stöttar festivalen, särskilt seminarieprogrammet. Festivalens arbete går ut på att tillgängliggöra högkvalitativ film från hela världen, vara en mötesplats för filmskapare och publik och främja ett fördjupat samtal kring filmkonsten. Det folkbildande inslaget är centralt, därför känns samarbetet naturligt våra organisationer har gemensamma ideal, säger Marit Kapla, konstnärlig ledare vid filmfestivalen. Från festivalens sida ser man gärna ett utökat samarbete med Folkuniversitetet. Det finns lösa planer på att tillsammans utveckla kurser och andra utbildningsinitiativ. Vi har ett bra och välfungerande samarbete som vi gärna vill stärka i framtiden. Vi upplever Folkuniversitetet som ett tillgängligt studieförbund och det är viktigt eftersom vi strävar efter samma sak: att med kunskap och kultur nå en bred allmänhet, säger Marit Kapla. 7

8 Folkbildningspedagogik för en friare skola Den svenska friskolereformen som genomfördes i början av 1990-talet öppnade för nya möjligheter och intressanta alternativ till den kommunala skolan. I en avreglerad skolvärld vill Folkuniversitetet spela en självklar roll. Redan på 1950-talet startade Folkuniversitetet en gymnasieskola i Gränna innan begreppet friskola överhuvudtaget fanns. Samma årtionde drog man igång kvällsgymnasiet efter att en lagändring gjort det möjligt att läsa in ett gymnasieämne i taget. Folkuniversitetet kunde erbjuda både vuxna och ungdomar att tenta av ämnen och så småningom avlägga studentexamen. Kvällsgymnasiet, som på den tiden var en del av folkbildningen, gav upphov till kommunal vuxenutbildning. När kommunerna tog över blev komvux en reglerad skolform bland andra. Att staten plötsligt bestämde sig för att skolverksamhet inte är folkbildning fick oss dock inte att helt lämna området, berättar Göran Berger, rektor vid Folkuniversitetet Väst, en organisation som idag är huvudman för tre ungdomsgymnasieskolor i Trollhättan, Skövde och Skara och bedriver olika former av vuxenutbildning på uppdrag av kommuner. Friskolereformen har skapat konkurrens med krav på bättre lärare och större kostnadsmedvetenhet. Jag tror på mångfald och att Folkuniversitetet har en inriktning som kan komplettera den kommunala skolan, fortsätter han. Folkuniversitetet är inte bundet till någon särskild pedagogisk metod. Istället kan vi på ett förutsättningslöst sätt ta till oss nya idéer. Flexibel, individualiserad undervisning En flexibel syn på undervisning, inspirerad av folkbildningsarvet och fast förankrad i ett vetenskapligt förhållningssätt, styr Folkuniversitetets vision om den goda skolan. Eleven ska erbjudas möjligheten att växa i en kreativ och stimulerande miljö. Vår pedagogik förenar individualiserad undervisning med att öppna skolan för universitetens kunskapsbank. Det tillför något nytt och väsentligt till gymnasieskola och komvux, menar Göran Berger. I praktiken innebär det att eleverna tar stort ansvar för sina studier, samtidigt som de får kontakt med den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom olika ämnesområden. Det handlar också om att erbjuda ett brett spektrum av pedagogisk metodik och utvecklade undervisningsformer. Folkuniversitetet är inte bundet till någon särskild pedagogisk metod. Istället kan vi på ett förutsättningslöst sätt ta till oss nya idéer och pröva dem. Det pågår en utveckling inom pedagogiken, och den vill vi vara en del av men också påverka, säger Göran Berger. Kunskap en flytande materia Vad det gäller kunskapsinnehåll vill Folkuniversitetet så långt det går inom ramen för gängse läroplaner profilera sig gentemot såväl den kommunala skolan som andra friskoleaktörer. Många menar att det finns vissa saker man ska lära sig, en kanon som ska prickas av för varje ämne. Här ser vi ett tänkesätt som binder skolan till en äldre tid och som förlorat sin giltighet. Vi vill vara friare och 8

9 anser att det framför allt gäller att hänga med i kunskapsutvecklingen, säger Göran Berger och utvecklar sitt resonemang. Jag tror inte att exempelvis grammatiken är en nödvändig inkörsport till språkstudier. Bättre är att fokusera på språkanvändande och successivt blanda in teorier om språkets uppbyggnad. Modern pedagogik utgår från språkets praktiska funktion som kommunikationsmedel. Detsamma anser jag gäller matematiken. Den har under lång tid tilldelats rollen som naturens magiska lag. Man borde avdramatisera matten, kanske se den mer som en lek ibland användbar men inte alltid nyttig. Kritiken av skolans kunskapsinnehåll hänger ihop med en tanke om att det gäller att stimulera eleverna och göra undervisningen öppnare, att skapa en större valfrihet. Nötande av många så kallade baskunskaper gör snarast eleverna en otjänst och skapar onödigt repetitionspluggande. Vi vill få dem att behålla sin nyfikenhet; hjälpa dem att utveckla sina intressen, sin förståelse och sig själva, säger Göran Berger. Som alla andra utbildningsanordnare är Folkuniversitetet hårt styrt av Skolverkets kursplaner. Det är inte alltid idéerna helt tillåts prägla vardagen i ungdomsskolan. Inom vuxenutbildningen konkretiseras däremot visionen i större utsträckning. Vuxenutbildningen är mer individualiserad. Uppdragsgivaren kräver att vi har individuella studieplaner och enskilt arbete med handledare snarare än storgruppsundervisning. Våra ideal fungerar idag bättre tillämpade på vuxengymnasiala elever än på ungdomselever. Utmanar i syfta att förändra Folkuniversitetet arbetar för att få större genomslag och bättre kunna realisera sitt program. Ett exempel hämtas från Sfi-verksamheten. Folkuniversitetet började med utbildning i svenska som främmande språk långt innan myndigheterna tänkte i de banorna. Stat och kommun tog över på 1980-talet men lyckades inte alltid så bra. Sfi i kommunal regi blev ofta alltför kravlöst, inte minst för att man blandade grupper med helt olika förutsättningar. Nu har det blivit bättre, och jag tycker att Folkuniversitetet har medverkat till en del av de positiva förändringar som skett på senare år, säger Göran Berger. Swedex är ett certifikatstest i svenska som främmande språk som Folkuniversitetet har utvecklat tillsammans med Svenska institutet. Det bygger på Europarådets språkskala och beskriver utförligt hela bredden av en persons språkliga kompetens. Vi vill med Swedex tillföra svenskundervisningen något nytt, och hoppas att det får positionen av standardtest för dem som läser svenska som främmande språk, både i Sverige och utomlands, fortsätter han. Skolorna måste modernisera sina arbetsformer för att kunna möta samhällets behov och kommande utmaningar. Där den kommunala skolan visar tecken på stagnation och riskkapitalägda friskolor drar ned på kvaliteten för att kunna säkra skattefinansierade vinster utgör en stiftelse som Folkuniversitetet ett spännande och nyskapande alternativ. Mellan bildning och utbildning Folkuniversitetet Väst Folkuniversitetet Väst fyllde 70 år i oktober Födelsedagen firades med föreläsningar, fest och en jubileumsbok, Mellan bildning och utbildning: Folkuniversitetet Väst 70 år (red. Andreas Åhs, formgivning och illustrationer Ulf Sveningson), som gavs ut av Göteborgsförlaget Folkuniversitetets Akademiska Press. Boken riktar sig till uppdragsgivare, kunder, kursdeltagare och medarbetare. Den berättar om verksamheten av idag; om den mångfald och det myller av människor som ryms inom Folkuniversitetet. 9

10 På Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan anpassar engagerad personal metodiken efter elevens behov. Foto: Martin Lundin Familjärt gymnasium med eleven i centrum Folkuniversitetets gymnasium hittar man i Folkets hus i centrala Trollhättan. Lokalerna som idag rymmer runt 170 elever är charmerande, atmosfären personlig och familjär. Att man bor under samma tak som bibliotek, teater, biograf och fik förstärker känslan av en kreativ miljö där lärandet står i centrum. Som sig bör när man kallar sig ett litet gymnasium med plats för stora idéer. Skolan erbjuder tre utbildningar Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och, sedan hösten 2011, Ekonomiprogrammet. Daniel Jonlund, rektor, pekar på tre saker som skiljer verksamheten från andra gymnasier i regionen: internationalisering med fokus på språk, högskoleförberedelse med fokus på vetenskaplighet och en individualiserad pedagogik med utgångspunkt i Folkuniversitetets folkbildning. Vår styrka är att med kunniga och intresserade lärare anpassa metodiken efter varje individs behov och förutsättningar. Vi strävar efter att eleven ska få en god utbildning och vara rustad för fortsatta studier. Med varierat lektionsinnehåll och differentierade arbetsätt vill vi skapa inte bara ett fokus på uppfyllande av lärandemål utan även lust att lära, säger Daniel Jonlund. För att möta eleverna arbetar man ständigt med att utveckla pedagogiken. Elevinflytande och elevdemokrati är viktiga inslag i kursplanering och val av arbetsformer till och med i rekrytering av nya lärare. Man jobbar med studiestöd och olika klubbar. De senaste åren har man försett samtliga studerande med varsin MacBook och tagit fram en digital lärplattform. Det är en anpassning till vår tid. Det är nödvändigt att kunna hantera en dator. 10

11 Via lärplattformen förser vi eleverna med undervisningsmaterial. Den används också för kommunikation, inlämningar och tydliggörande av mål och projekt, säger Daniel Jonlund. Individuella utvecklingsplaner Kopplad till lärplattformen är en satsning på formativ bedömning. Lärplattformen har en individuell utvecklingsplan. Ju mer transparent vi presenterar elevernas kunskapsutveckling, desto tydligare blir det för dem vad de kan, vad de inte kan, vart de är på väg och hur de ska komma dit. Det handlar om konstruktiv, kontinuerlig, framåtsyftande feedback och det finns idag inget bättre verktyg för att öka måluppfyllelsen i skolan, säger Daniel Jonlund. Johanna Lindquist, lärare, betonar liksom Daniel Jonlund vikten av att arbeta med formativ bedömning men menar också att skolans litenhet har betydelse för inlärningen. Vi jobbar nära eleverna. Att klasserna är relativt små gör att vi kan se och stödja dem, låta dem komma med synpunkter och jobba med uppgifter de tycker är intressanta och givande. Folkuniversitetet ger legitimitet Johanna Lindquist har tidigare arbetat inom både kommunal och fri skola. Hon berättar att hon har en positiv inställning till Folkuniversitetet som skolhuvudman. Jag hade en negativ syn på friskolor efter att ha arbetat inom en organisation med starka vinstkrav. Här är det annorlunda. Det är personaltätt, jag kan köpa in bra läromedel och har utrymme att engagera mig i eleverna och deras studieresultat. Hon får medhåll av Daniel Jonlund som är stolt över att företräda en organisation med en lång historia och ett uttalat engagemang för bildningsfrågor och kunskapsspridning. Att Folkuniversitetet är en stiftelse är viktigt, liksom kopplingen till universiteten. Det ger oss en legitimitet som är betydelsefull i kommunikationen med politiker, föräldrar och elever. Det skapar respekt och tillit, särskilt i ljuset av medias granskning av friskolemarknaden. Nöjda elever redo för framtiden Satsningarna och de pedagogiska initiativen bär frukt. Våren 2011 var hundra procent av Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättans avgångselever behöriga till högre studier. Interna kvalitetsmätningar visar utmärkta siffror, en bild som bekräftas i samtal med eleverna. Nathalie Carlsson och Moa Larsson går sista året på samhällsprogrammet. De locka- des av skolans internationella profil och inriktning på språk och upplever sin studietid som trevlig men intensiv. De har trivts bra med utbildning, lärare och social gemenskap. Att noggrannhet och vetenskaplighet prioriteras har ibland varit krävande, men i slutänden gett resultat. Att Folkuniversitetet är en stiftelse är viktigt. Det skapar respekt och tillit, särskilt i ljuset av medias granskning av friskolemarknaden. Jag har blivit jätteanalytisk och känner att jag har mognat, säger Nathalie Carlsson. Moa Larsson instämmer med sin klasskamrat och utvecklar resonemanget. Man har kompisar på andra skolor och det verkar inte som att de har haft det lika bra som vi. Det känns som att vi har mer kunskap och är bättre förberedda för framtiden. Program på Folkuni versitetets gymnasieskolor Trollhättan Samhällsvetenskapsprogrammet Estetiska programmet Ekonomiprogrammet Skövde Samhällsvetenskapsprogrammet Estetiska programmet Karlstad Samhällsvetenskapsprogrammet Estetiska programmet Teknikprogrammet Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan ligger i Folkets Hus, en kreativ och inbjudande miljö. Foto: Martin Lundin 11

12 Folkuniversitetet är en av Göteborgs större anordnare av vuxenutbildning i form av komvux, särvux, yrkesvux och svenska för invandrare (Sfi). Foto: Andrew Colvin Expanderande vuxenutbildning Folkuniversitetet Väst bedriver vuxenutbildning på uppdrag av Göteborgs Stad. På Norra Allégatan, Polstjärnegatan, Balettakademien och Art College erbjuds komvux, särvux, yrkesvux och svenska för invandrare (Sfi). Med över individuella elever en siffra motsvarande fem genomsnittliga gymnasieskolor har man under 2011 etablerat sig som en av de större aktörerna i Göteborg. Elisabeth Andreasson, chef vid avdelningen för vuxenutbildning, ser det som en självklarhet att Folkuniversitetet ska vara delaktigt i regionens vuxenutbildning. Folkbildning och vuxenutbildning är som syskon i utbildningsvärlden. Det är nyttigt och värdefullt att kunna ta in ett brett bildningsperspektiv i ett ofta alltför snävt utbildningsbegrepp. Det är en viktig poäng och något som särskiljer och gör Folkuniversitetet trovärdigt som vuxenutbildningsanordnare. I framkant För det gäller att utmärka sig; konkurrensen om uppdragen är tuff. Vuxenutbildningen är strängt reglerad och det ställs stora krav, bland annat på att kurserna ska formas i individuella fördjupade studieplaner framtagna utifrån den enskilde elevens behov. Med vår bas i Folkuniversitetets folkbildning är vi vana att sätta individen i centrum. Vi koncentrerar oss mycket på det personliga mötet med den studerande och har ett starkt fokus på pedagogik och digitalisering. Vi ligger i framkant inom dessa områden. Bland annat arbetar vi med en digital lärplattform som används för kommunikation och för att med film och andra medier levandegöra studierna och ge dem 12

13 aktualitet, säger Elisabeth Andreasson. Inom Sfi-undervisningen har Folkuniversitetet utarbetat två pedagogiska nischer: det ettåriga högskolespåret för högutbildade och utbildning för människor med hörselskador och funktionsnedsättning samt personer traumatiserade av krigs- och tortyrskador områden där man besitter unik expertis. För högskolespåret har vi utvecklat metoder för karriärvägledning och karriärgrupper som vi är ensamma om. Om en person är högutbildad är det en viktig del av identiteten. Grupptillhörigheten, att läsa med likasinnade och vistas i den miljön, blir ett naturligt läromedel. Högskolespåret omfattar Sfi, SAS A och B och gymnasieprojektarbete. Studierna är intensiva, men vi ser nöjda elever och fantastiska resultat, berättar Elisabeth Andreasson. Infrastruktur för systematiskt utvecklingsarbete För att möta ett växande behov drar kommunen närmast på månadsbasis åt skruvarna och kräver större bredd och flexibilitet av anordnarna. En benhård vilja att utvecklas Det gäller att skapa en kultur som gör gällande att man arbetar inom en lärande organisation som aldrig får bli sig själv nog. krävs för att hänga med i svängarna, eftersom en förlorad upphandling kan rasera hela verksamheten. Det gäller att skapa en kultur, att bygga in ett förhållningssätt som gör gällande att man arbetar inom en lärande organisation som aldrig får stanna upp och bli sig själv nog. Det är livsfarligt att tro att man inte behöver fortsätta utvecklas, säger Elisabeth Andreasson. På avdelningen för vuxenutbildning har man skapat en infrastruktur för ett systematiserat utvecklingsarbete. I samtliga tjänster ingår kontinuerlig fortbildning och omvärldsbevakning. Vi försöker möjliggöra en nyfiken attityd. Våra pedagoger ska vara flexibla, intresserade och ha lusten att uppfinna nytt. Tillsammans söker vi oss framåt och är lyhörda för tekniska förändringar, forsknings- resultat och pedagogiska framsteg, berättar Elisabeth Andreasson. Satsningarna ger resultat. Den senaste kvalitetsgranskningen, som genomfördes under 2011, talar sitt tydliga språk. Vi fick maximal poäng, vilket är oerhört roligt. Att utvärderingen gick så bra innebar att vi kunde expandera kraftigt. Våra Sfiuppdrag utökades, och från 2012 är vi störst i Göteborg på komvuxutbildning inom allmänna gymnasiala ämnen. Expansionen har krävt en massiv arbetsinsats. Vi är trötta men glada, säger Elisabeth Andreasson. Just glädjen betraktar hon som en framgångsfaktor. Sedan 2008 har vi tredubblat verksamheten. Så kan det bara bli när man har roligt på jobbet. Glädje i arbetet är viktigt, det är en förutsättning för lusten att lära och utvecklas. Gymnasial vuxenutbildning tillgänglig för alla Har du dator, internetuppkoppling och ett ordbehandlingsprogram? Då kan du läsa vuxengymnasiala kurser på nätet. Folkuniversitetet i Varberg ansvarar för all vuxenutbildning Folkuniversitetet som riksorganisation arrangerar på distans i Sverige. Vi försöker vara så flexibla som möjligt. Du ska kunna börja på en kurs två dagar efter att du har bokat in dig. Våra distansutbildningar är öppna för vem som helst. Vi säljer främst kurser till privatpersoner men har också uppdrag för företag och kommuner och jobbar inom projekt finansierade av Europeiska socialfonden och Arbetsförmedlingen. Det handlar mest om komvuxkurser, men vi har även enstaka gymnasiekurser för våra egna skolor i regionen samt Internationella Gymnasiet i Uppsala, säger Emma Rosengren, utbildningsledare vid Folkuniversitetet i Varberg. I arbetet med distanskurserna används den digitala lärplattformen FUGO4 som tillhandahåller ett virtuellt klassrum där studiematerial, inlämningsuppgifter och bedömningsunderlag är tillgängliga för elev och lärare i olika moduler. Man jobbar också med Skype och videofilm. Pedagogiskt utmärker vi oss genom en-till-en-lärande. Lärare och elev kommunicerar mycket och deltagarna garanteras ett personligt svar inom 24 timmar. Det skiljer oss från andra anordnare, som i större utsträckning arbetar med stora grupper och färdiga svarsmallar, säger Emma Rosengren. Extrem konkurrens Om en-till-en-lärandet är en pedagogisk styrka medför det samtidigt högre kostnader än vad rivaliserande företag som upphandlas för offentlig utbildningsverksamhet har. Konkurrensen om de kommunala uppdragen är särskilt hård. Där möter vi extremt motstånd. Vi lägger anbud, men om vi ska hålla kvaliteten kommer vi inte ner i samma låga prisnivå som vissa andra utbildningsföretag. I dagsläget har vi ca 200 elever igång inom den kommunala vuxenutbildningen, berättar Emma Rosengren. Inom ramen för distanskurser riktade till privatpersoner och företag har Folkuniversitetet ett bättre utgångsläge utökades antalet kurser från 40 till 70 och man har ständigt runt 300 aktiva deltagare. Löpande kursstarter tillämpas, vilket ger den enskilde friheten att själv lägga upp och planera sina studier efter arbetsoch livssituation. Att man sedan 1 januari 2011 har betygsrätt där juridiska personer står för utbildningen är också en fördel, för det är det inte alla som har. Vi försöker vara så flexibla som möjligt och ha korta ställtider. Du ska kunna börja på en kurs två dagar efter att du har bokat in dig. Vi satsar mycket på kompetensutveckling och kunskap om distansutbildning. Det innebär att vi hänger med i utvecklingen och kan bygga bra kurser som deltagarna är nöjda med. Sådant sprider sig, säger Emma Rosengren. 13

14 Uppdrag och utbildning för framtidens arbetsmarknad Vid sidan av klassisk folkbildning och skolverksamhet arbetar Folkuniversitetet Väst med utbildningar och uppdrag riktade mot arbetsmarknaden. Det kan röra sig om utbildnings- och integrationsprojekt och coachning finansierad av staten eller den Europeiska socialfonden, eller om yrkeshögskoleutbildning och personalutbildning. Folkuniversitetet vill inte bara trycka in teorier i huvudet på folk, utan även lära ut nyttiga kunskaper, konstaterar Göran Berger, rektor vid Folkuniversitetet Väst. Organisationen har lång erfarenhet av arbetsmarknadsrelaterad verksamhet. På 1960-talet startade man IVAK, institutet för vidareutbildning av akademiker. Projektet uppmärksammade det faktum att många akademiker behövde komplettera sina universitetsstudier och lära sig att göra praktik av sin kunskap. Sedan 1980-talet har man regelbundet arbetat mot Arbetsförmedlingen i olika utbildningsuppdrag. Idag jobbar vi vidare med att hjälpa människor ut i arbetslivet. Vi försöker ständigt hitta sätt att möta individens behov genom att vara flexibla och söka nya sektorer, nischer och branscher att arbeta med. Folkuniversitetets yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar tar, precis som all annan verksamhet vi bedriver, fasta på det senaste inom olika kunskapsområden och vad individen behöver för att klara sig i framtiden, säger Göran Berger. Inget hokuspokus Entreprenaduppdrag för Arbetsförmedlingen är något som det har satsats särskilt på i Sverige sedan Folkuniversitetet har hållit sig framme. Man bedriver till exempel jobbcoachning på ett tjugotal orter i Västsverige, med flera tusen deltagare varje år. Inom arbetsmarknadspolitikens domän har regeringen avreglerat verksamhetsområden som tidigare tillhört offentlig sektor. Arbetsförmedlingen genomför inte längre alla utbildningar och coachningsinsatser själv. Istället anlitas en myriad av fria aktörer det kan vara stiftelser, konsultbolag eller utbildningsföretag för coachnings-, validerings- och lotsningsuppdrag. I denna avreglerade värld ska Folkuniversitetet finnas med sina målsättningar och ideal, säger Göran Berger. Reformen av Arbetsförmedlingens verksamhet har fått utstå svidande kritik. Vissa aktörer har inte skött sig på tillbörligt sätt. Flum och försök till snabba vinster har lämnat många deltagare arga och besvikna. Folkuniversitetet har dock klarat sig utan anmärkningar. Göran Berger menar att det beror på att man tillämpar ett mer vetenskapligt förhållningssätt och använder väl beprövade metoder. Vi sysslar inte med bisarra psykologiska teorier kring hur man hittar kärnan hos människor, och inte med healing eller hypnos. Vi jobbar med systematisk kartläggning av individer. Det är ordning och reda, mätbart, praktiskt och transparent. Folkuniversitetets arbetssätt gynnar uppdragsgivarna. De ser vad vi gör, effekterna av vårt arbete, på ett tydligt sätt. Vi utvärderar våra egna metoder och skalar bort det som inte fungerar. För deltagaren innebär det ett slags rättssäkerhet. Vi vet vad vi erbjuder: Inget hokuspokus, utan ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Kompletterande och nyskapande mellan teori och praktik Folkuniversitetet har sedan långt tillbaka satsat på kvalitativa estetiska skolor i opposition emot rådande idéer vid landets konsthögskolor. KV Konstskola, Balettakademien och nytillskottet Skara Skolscen för att nämna några har alla goda traditioner av att utmana snäva perspektiv och metoder vid de etablerade institutionerna. En önskan att vara nyskapande driver också Folkuniversitetets arbete med de högaktuella yrkeshögskoleutbildningarna. I Sverige har man talat mycket om högskoleutbildning men förbisett yrkesutbildning. Gymnasieskolor har haft yrkesorienterade program men de har oftast hållits på en förberedande nivå. Resultatet är att det saknats utbildningar till många yrken som är nödvändiga i samhället. Med yrkeshögskolan försöker staten fylla denna lucka och Folkuniversitetet vill vara med och ge yrkes- 14 utbildningarna god kvalitet både i förhållande till vad som nu krävs för olika yrken och för framtida krav, säger Göran Berger. Folkuniversitetet bidrar också genom att hitta nischer som förbisetts av andra. Vi har kommit att inrikta oss på miljöteknik, det vill säga teknikområden inom miljö- och energisektorerna, miljövänliga transportslag och liknande. Vi tror att det kommer att ske en enorm utveckling här. Samtidigt har vi upptäckt att det finns stora brister i utbildningsväsendet inom detta framtidsområde. Här vill vi profilera oss, säger Göran Berger. Uppdrag och yrkesutbildning, är det verkligen folkbildning? Det riktas ibland kritik mot Folkuniversitetets inblandning i uppdragsverksamhet och intresse för yrkesutbildningar. Det heter att organisationen har kommersialiserats, att man tappat sin folkbildande roll och sin identitet som folkbildare. Göran Berger underkänner sådana resonemang. Utbildningsuppdrag var tidigare viktiga komplement för att finansiera underskott inom folkbildningsblocket. Men nu ser vi inte längre uppdragen som sidoverksamheter utan som långsiktiga satsningar. Det handlar om att bryta sig ur klichén om vad ett bildningsförbund får ägna sig åt. Vi vill inte lämna folkbildningen, utan flytta fram gränserna för vad den kan åstadkomma. Folkuniversitetet är en fri aktör inom svensk utbildning och vi vill visa vad det kan betyda. Tillsammans med andra utbildningsaktörer bidrar Folkuniversitetet till en färgrik palett: ett brett utbud inom arbetsmarknadsuppdragens, yrkesutbildningarnas och de kompletterande utbildningarnas områden. Vår insats inom dessa fält skapar mångfald och gör individer och grupper mer attraktiva och konkurrenskraftiga på en arbetsmarknad stadd i ständig utveckling, säger Göran Berger. Folkuniversitetet satsar på yrkesutbildning inom nya ämnesområden, till exempel miljöteknik. Foto: Johan Gunseus

15 15

16 Uppdrag: Jobb! Folkuniversitetet har gedigen erfarenhet av projekt på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Under 2000-talet har organisationen visat framfötterna, vilket lett till jobbcoachningsoch utbildningsuppdrag i hela regionen. På ett tjugotal orter får tusentals deltagare varje år hjälp att vända stigmatiserande utanförskap till sysselsättning eller studier. Uppdragen har gett Folkuniversitetet stor kunskap om jobbmatchning, arbetsmarknad och arbetsgivares behov. Man vill vara drivande gentemot Arbetsförmedlingen och hitta nya nischer och idéer inte bara svara på upphandlingar. Försöken att profilera sig som en naturlig partner till Arbetsförmedlingen ger resultat approcherades man med en förfrågan om att ta fram och driva ett utvecklingsprojekt finansierat av den Europeiska socialfonden, som sjösattes hösten 2011 under namnet Uppdrag Jobb. Unik insats för långtidsarbetslösa Uppdrag Jobb är unikt. Det är det enda projekt i Sverige idag som fokuserar på att öka utväxlingen av antalet deltagare inskrivna i Sysselsättningsfasen till jobb, säger Jörgen Ottenvall, projektledare. Bakgrunden till projektet, som drivs inom två arbetsmarknadsområden, Göteborg och Mölndal, ligger i att varken regeringen eller Arbetsförmedlingen är nöjda med antalet inskrivna i Sysselsättningsfasen som återgår i arbete. Man vill hitta metoder för att öka effektiviteten i insatserna riktade mot gruppen. De här deltagarna är vana att få nej, vi måste bryta en negativ trend. Målgruppen har sällan upparbetade kontakter med arbetsgivare. De saknar färska referenser och som grupp betraktade får de inte jobb på grund av sina CV. Meritbilden är helt enkelt föråldrad. Här kommer vi in för att stötta och stärka individen. Vi jobbar aktivt mot företagen och hjälper deltagaren att hitta platser där de behövs och blir kvar, säger Jörgen Ottenvall. Uppdrag Jobb riktar sig till motiverade långtidsarbetslösa. Det kräver mycket av deltagaren som tillsammans med en handledare tar fram en individuell aktivitetsplan utifrån möjligheterna på arbetsmarknaden. I olika faser analyserar och kartlägger man sin position och förbereds för möten med arbetsgivare. Slutligen matchas man mot branscher och företag, skapar kontakt och går ut i arbetsplatsförlagda uppgifter på det som kallas utvecklingsplats. Kontinuerlig uppföljning, även på arbetsplatsen, genomförs av jobbmatcharen. Slutmålet är arbete eller egen försörjning. Kvalitet och effektivisering Till hjälp i arbetet med deltagarna har Folkuniversitetets jobbcoacher Plone, ett internt utvecklat administrations- och processuppföljningssystem som höjer kvaliteten inom ett verksamhetsområde som ibland kritiserats för sin brist på transparens och uppföljning. Plone är ett effektivitetssystem som ger oss bra koll på våra deltagare. Det dokumenterar aktiviteter och ger coacherna möjlighet att både reflektera och snabbt förse Arbetsförmedlingen med information. Hos oss flyter man inte omkring i någon pappershög, vi har kvalitetet i det vi utför och det uppskattas av både uppdragsgivare och deltagare, säger Jörgen Ottenvall. Uppdrag Jobb, som löper fram till sommaren 2014, befinner sig fortfarande i uppstartsfasen. Förväntningarna från Arbetsförmedlingen är höga eftersom man söker framgångsfaktorer. Vi har stora krav på oss. Målet är att 25 procent av våra deltagare ska ut i arbete när bara ett par procent i Sysselsättningsfasen i stort får jobb, säger Jörgen Ottenvall. Men jag är säker på att vi kommer att lyckas, vi ska nå upp till klart bättre siffror än de tal som Arbetsförmedlingen presenterar för denna målgrupp. När det kommer till att utveckla och bygga individer som passiviserats av sin situation och vända stagnation till utåtriktad verksamhet är Folkuniversitetet väl lämpat. Det har vi tränat på länge, så det kan vi. När det kommer till att bygga individer som passiviserats av sin situation och vända stagnation till utåtriktad verksamhet är Folkuniversitetet väl lämpat. Det har vi tränat på länge, så det kan vi. 16

17 Finns det inte ett stort intresse inom näringslivet har utbildningen inget berättigande. En idé företagen inte är engagerade i kan man lägga ner direkt. Satsning på yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är en relativt ny utbildningsform inom vilken Folkuniversitetet vill vara en ledande aktör. Nationellt sett är riksorganisationen redan idag Sveriges näst största Yh-utbildningsanordnare. Yh-utbildning i regionen Göteborg Vindkraftsprojektör Fukttekniker Business Intelligence SharePointutvecklare Kvalitet och miljö Karlstad Drifttekniker Energi- och fastighetstekniker Kungsbacka Äldreassistent Kungälv Kvalificerad säljare inom miljöteknik Yrkeshögskoleutbildning instiftades 2009 som en statligt finansierad, studiemedelsberättigad utbildningsform avsedd att fylla glappet mellan gymnasium och högskola. Utbudet motsvarar arbetsmarknadens behov på sikt. Genom en kombination av teoretiska och praktiska kurser med stark arbetslivsanknytning får den studerande yrkeskompetens som leder till jobb. Nära samarbete med näringslivet Ett nära samarbete med näringslivet är avgörande för de aktörer som kämpar om att få utbildningar godkända. Branscher och företag ska vara involverade; sitta i lednings- och planeringsgrupper, bidra med LIA-platser och gästföreläsare men framför allt ha ett konkret behov av ny arbetskraft. Yh-myndigheten är sträng: både regional och nationell efterfrågan analyseras in i minsta detalj. Av inkomna ansökningar under 2011 beviljades bara 330. Finns det inte ett stort intresse inom näringslivet har utbildningen inget berättigande. En idé företagen inte är engagerade i kan man lägga ner direkt. För våra studerande är det en fördel. Nästan 90 procent av de som går Folkuniversitetets Yhutbildningar får jobb, ofta på företag där de haft LIA-plats. Som anordnare gäller det däremot att ständigt röra sig mot nya områden om man vill vara med, säger Karin Wetterlundh, utbildningsledare med ansvar för Folkuniversitetet Västs utvecklings- och kvalitetsarbete inom Yh-området. Utvecklings- och kvalitetsarbete ger resultat Yh-myndigheten tillämpar ett strikt regelverk kring utbildningarnas utformande, kursplaner, utrustning, personal och varaktighet. Medel ges för två kursstarter, sedan tvingas man söka på nytt. Kontinuerlig tillsyn och granskning genomförs. I revisionerna framstår Folkuniversitetet som en seriös aktör som inte tummar på kvaliteten. Vi är noga med att följa förordningarna det måste vi, annars skulle vi inte få fortsätta. Under 2011 har vi arbetat med att ta fram en distansutbildning i pedagogik som vi kommer att erbjuda lärare och konsulter, som kommer från yrkeslivet och är experter inom sina respektive områden. Vi jobbar aktivt med studerandeinflytande. Det ger våra Yh-utbildningar en hög standard, berättar Karin Wetterlundh. Att Folkuniversitetet Väst tar Yh-utbildning på allvar och anstränger sig för att utvecklas, det märks. Av 15 inlämnade utbildningsförslag under 2011 blev åtta godkända av Yh-myndigheten. En mycket bra siffra, långt över snittet. Från hösten 2012 erbjuder man 13 Yh-utbildningar, varav två som underleverantör, på sju orter i Göteborg, Karlstad, Kungsbacka, Kungälv, Tibro, Trollhättan och Varberg. Tibro Projektkoordinator inom möbel- och inredningsbranschen Trollhättan Äldreassistent Varberg Järnvägsprojektör Vindkraftsprojektör 17

18 Rundtur i Västsverige ALE Gymnasial vuxenutbildning för GR vux: orienteringskurs Arbetsmarknadsutbildning ALINGSÅS* Kursprogram: språk, konstnärliga ämnen, data Verksamhet på äldreboende ESF-projekt Kompletterande aktör Af: jobbcoachning ARVIKA* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning BORÅS* Kursprogram: språk, ekonomi, data, konstnärliga ämnen Föreläsningsprogram Kompletterande aktör Af: jobbcoachning ESF-projekt: Kraftsamling coachning och undervisning för långtidsarbetslösa Pre-rehab i Sjuhärad arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidssjukskrivna Föreningssamarbete: studiecirklar, och forskningsinformation Studie- och kulturverksamhet bland funktionshindrade och äldre FALKÖPING* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning FILIPSTAD* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning GÖTEBORG* Kursprogram: tals kurser i 100-tals olika ämnen. Föreläsningsprogram Uppdragsutbildningar för bl a Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, företag Skolverksamhet: Art College Balettakademien KV Konstskola Yh-utbildning: Kvalitets- och miljöledare Diplomutbildningar Yrkesutbildningar Samarbeten: Studie- och kulturverksamhet för funktionshindrade och äldre Kulturinstitutioner Föreningsverksamhet HAGFORS* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning HAMMARÖ* HERRLJUNGA* Jobbkompetens för unga arbetslösa med inlärningsproblem HÄRRYDA* Verksamhet på äldreboende och för personer med funktionsnedsättning KARLSTAD* Kursprogram: språk, administrativa ämnen, konstnärliga ämnen m m Föreläsningar Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Gymnasieskola med inriktning på musikal, och design Kommunal vuxenutbildning ESF-projekt Yh-utbildningar: Energitekniker och Drifttekniker Uppdragsutbildning: Uppdragsutbildning för Karlstads universitet i svenska och engelska, tolkutbildning för Tolkcentralen och uppdrag mot företag i Värmland inom ledarskap, språk och IT KIL Föreningssamarbete: kulturprogram KRISTINEHAMN* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning KUNGSBACKA Kursprogram: språk, ekonomi, data, konstnärliga ämnen m m Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Gymnasial vuxenutbildning Gymnasiala distanskurser KUNGÄLV Kursprogram: språk, ekonomi, data, friskvård Föreläsningsprogram Föreningssamarbete: cirklar och Kompletterande aktör Af: jobbcoachning ESF-projekt: Uppdrag Jobb LERUM LIDKÖPING* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Uppdrag Af: grundläggande datautbildning, exportsäljarutbildning, rehabiliteringstjänster 18

19 LYSEKIL Föreläsningsprogram Kulturarrangemang Kompletterande aktör Af: jobbcoachning MARIESTAD* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Rehabiliteringstjänster MUNKFORS Föreningssamarbete: MÖLNDAL Verksamhet för funktionshindrade och äldre Gymnasial yrkesutbildning Samarbete med Gunnebo slott avseende och guidade visningar ESF-projekt: Uppdrag Jobb PARTILLE Föreningssamarbete: musik, konstvetenskap ESF-projekt: Uppdrag Jobb SKARA* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning SKÖVDE* Gymnasieskola med estetiskt program, inriktning design och musikal Föreningssamarbete: Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, rehabiliteringstjänster Uppdragsutbildning: tolkutbildning och Korta vägen (utbildning i svenska för akademiker) Öppen kursverksamhet med studiecirklar STENUNGSUND Föreningssamarbete: kulturprogram SUNNE* Föreläsningsverksamhet SÄFFLE* Datautbildning för Arbetsförmedlingen SÄVEDALEN Kompletterande aktör Af: jobbcoachning ESF-projekt: Uppdrag Jobb TIBRO Tibro hantverkscentrum yrkesinriktade utbildningar inom möbel- och inredningshantverk Gymnasieutbildning inom hantverk i samarbete med Tibro kommun Kortkurser i hantverk Arbetsmarknadsutbildning inom möbeloch inredningshantverk TORSBY* Föreningsverksamhet Kulturprogram Uppdragsutbildning: Cambridgeutbildning i engelska TRANEMO* TROLLHÄTTAN* Kursprogram: språk, ekonomi, data, hantverk, dans, teater Föreläsningsprogram Gymnasieskola med samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet med internationell profil och estetiska programmet med designprofil Yh-utbildning: Kvalificerad äldreassistent och Kvalitets- och processutvecklare Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Uppdrag från Af: grundläggande datautbildning och rehabiliteringstjänster Sfi: Anpassad Sfi för personer i behov av alfabetisering Personalutbildning i samarbete med Aurora och kurser för företag inom ledarskap, språk och IT UDDEVALLA* Kursprogram: språk, ekonomi, data, ledarskap Föreläsningsprogram Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Uppdrag från Af: grundläggande datautbildning och rehabiliteringstjänster Personalutbildning i samarbete med Aurora och kurser inom ledarskap, språk och IT samt sjukvårdssvenska för personal på Uddevalla sjukhus Föreningssamarbete ULRICEHAMN* VARA* Samarbete med Vara Konserthus Upplevelse + Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Uppdrag från Af: grundläggande datautbildning och rehabiliteringstjänster Sfi på uppdrag av Vara kommun VARBERG* Kursprogram: språk, ekonomi, data Föreläsningsprogram Samarbete med Campus Varberg avseende Yh-utbildningar Yh-utbildning: Vindkraftstekniker, Vindkraftsprojektör VÅRGÅRDA* Jobbkompetens för unga arbetslösa med inlärningsproblem VÄNERSBORG* Föreläsningsprogram Personalutbildning för företag i samarbete med Aurora ÅMÅL* Kursprogram: språk och ekonomi Datautbildning för Arbetsförmedlingen ÅRJÄNG* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Datautbildning för Arbetsförmedlingen Uppgifterna för orter markerade med * inkluderar verksamhet i samarbete med Riksförbundet Hem och Samhälle 19

20 En liten jätte i svensk teater 50-årsjubilerande Skara Skolscen är en viktig svensk teaterinstitution i det lilla formatet. Sedan 1962 har man erbjudit förberedande yrkesutbildning för skådespelare med förbluffande goda resultat. Efter en turbulent period tog Folkuniversitetet Väst över driften av skolan under 2011, med avsikten att bli huvudman från 1 januari Carl Erik Proft hette teaterpedagogen som grundade Skara Skolscen i det gamla Tingshuset i Skara. Genialiteten låg i den proftska grundtankens enkelhet: improvisationsteknik och inlevelsemetodik i kombination med synkronisering av röst- och rörelseteknik. Eleverna var få, ett litet antal studerande skulle ge större resultat per elev. Med facit i hand kan man konstatera konceptets förtjänster: den lilla skolan på den lilla orten har åstadkommit storverk. Skara Skolscen har fostrat många av landets mest firade skådespelare Rikard Wolff, Peter Andersson, Cecilia Frode och Allan Svensson för att nämna några. Saknat bra teaterutbildning Folkuniversitetet har alltsedan Christer Strömholms fotoskola grundades i Stockholm 1962 en tradition av att anordna konstnärliga utbildningar som ger uttryck för nya impulser inom sina respektive fält. Man har idag flera kompletterande utbildningar på det estetiska området. Alla elever blir sedda och får tid med lärarna. Att individen får ta så mycket plats skiljer vår teaterutbildning från andra och ger möjligheter till personlig utveckling som är oerhört värdefulla. Vi vill ha ett brett utbud av förberedande skolor och yrkesutbildningar men har saknat en bra teaterutbildning. Därför kändes det självklart att tacka ja då Västra Götalandsregionens kulturförvaltning frågade om vi ville ta över Skara Skolscen, säger Göran Berger, rektor vid Folkuniversitetet Väst. Att bli skådespelare är en livslång uppgift. På en bra grund kan man fortsätta att utvecklas och Skara Skolscens idé har visat sig framgångsrik. Man har gott rykte och påtagligt många elever har gått vidare till högre studier och professionellt skådespeleri. Jag vill ge en eloge till de pedagoger som lyckats vidmakthålla en rak och seriös linje där under så många år, fortsätter han. Definiera vad som gör skolan unik Charlotte Kristensson, tidigare aktiv i Skara Skolscens styrelse, tillträder som skolchef våren Hon tror att skolans litenhet och läge är viktiga faktorer bakom framgången. Utbildningsmässigt är det som sker på Skara Skolscen imponerande. Alla elever blir sedda och får tid med lärarna. Att individen får ta så mycket plats skiljer vår teaterutbildning från andra och ger möjligheter till personlig utveckling som är oerhört värdefulla. De förstärks av skolans läge. I Skara är det inte mycket som drar, eleverna får tid och koncentration att gå in i sig själva och ta sig an sina inre verktyg något som förbereder dem för yrkets krav. Skara Skolscen har utbildat flera av Sveriges främsta skådespelare. Foto: Fredrik Simson, Allan Larsson För framtiden menar Charlotte Kristensson att man måste uppmärksamma och bibehålla skolans kvaliteter och i större utsträckning försöka nå ut med dem. Det är viktigt att tydliggöra vad som gör Skara Skolscen unik, att definiera vårt varumärke och värna om det som gör att vi sticker ut. Vi måste jobba bredare med marknadsföring, bli mer kända och få fler sökande. Jag vill också se skolan bli en öppen mötesplats med annan verksamhet, som föreläsningar och gästspel på kvällstid, i huset. 20

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Kunskap förändrar. Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund utan vinstintressen. Vi bedriver vuxenutbildning och utvecklar människor genom kunskap och skapande. Vi finns

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

Kunskap förändrar 2011

Kunskap förändrar 2011 Kunskap förändrar 2011 Estetiskt program med inriktningen Bild och Form (designprofil) Estetiskt program med inriktningarna Dans, Musik och Teater (musikalprofil) Liten skola med personlig atmosfär Folkuniversitetets

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Fridaskolornas vision och värdegrund.

Fridaskolornas vision och värdegrund. Fridaskolornas vision och värdegrund. Vår vision - Att utbilda tågluffare. Våra skolor har som främsta mål att de barn och ungdomar som finns hos oss ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? Changing universities in a changing world PAM FREDMAN, REKTOR GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2 MARS 2015 Intresset ökar för akademin Grundfrågor: Vilken

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Tänk om allt var svart

Tänk om allt var svart Tänk om allt var svart Och vi fick locka fram ljuset Hur skulle då ljuset se ut? Okej vad är då folkbildning? > kom ihåg att vi aldrig sett ljuset förr Vi kollar med Folkbildningsrådet EVENTUELLT

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Folkbildningen och framtiden

Folkbildningen och framtiden Folkbildningen och framtiden SFK Erfarenhetskonferens 5 februari 2015 Folkbildningsförbundet - Göran Hellmalm Sveriges Kommuner och Landsting - Göran Roos --------------------------------- Hur kan vi utveckla

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer