Vuxnas lärande på Åland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxnas lärande på Åland"

Transkript

1 Vuxnas lärande på Åland Bakgrund I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. undervisning, läroavtal, kultur, idrott. Vuxenutbildningen på Åland är ändå i huvudsak relaterad till hur den utformats i Finland. I Finland är vuxenutbildningen på ett övergripande plan indelad i tre sektorer: fritt bildningsarbete, yrkesinriktad vuxenutbildning och den utbildning som utgör en del av den offentliga arbetskraftsservicen (tidigare arbetskraftspolitisk vuxenutbildning). Även på Åland används de två förstnämnda begreppen, men varken offentlig arbetskraftsservice eller arbetskraftspolitisk vuxenutbildning förekommer som begrepp på Åland. Istället används det äldre (finländska) begreppet sysselsättningsfrämjande utbildning. I det följande presenteras först en översikt av de huvudmän och de respektive aktörer som organiserar och/eller arrangerar vuxenutbildning. Sedan ges en generell presentation av utbudet av vuxenutbildning på Åland med en kortfattad tillbakablick inom respektive område. Sist följer en översikt av lagar relaterade till vuxenutbildning. Översikt över åländska aktörer Översikten är uppbyggd för att, utöver en överblick över vuxenutbildningsaktörerna, även synliggöra administrativa enheter och huvudmän (typ av huvudman). (typ av) Huvudman Ålands landskapsregering Aktör (nivå 1) Utbildnings- & kulturavdelningen Specificerad aktör (nivå 2) Kulturbyrån - Ålands folkhögskola - Ålands musikinstitut - Ålands idrottsförbund Yrkesutbildningsbyrån - Vuxenutbildningsenheten * Navigare * Läroavtalscentret * Projektet FlexLearn * Ålands kursinstitut (nedlagt 1997) - Gymnasieskolorna (yrkesinriktade) Åländska kommuner & kommunförbund Organisationer Privata utbildningsanordnare Näringsavdelningen Mariehamns stad 1 Kommunförbundet Bildningsförbund Ålands handelskammare Ålands redarförening Ålands slöjd och konsthantverk r.f. Utbildningsföretag Högskolan på Åland - Öppna högskolan Ålands sjösäkerhetscenter Ålands arbetsförmedlingsbyrå Ålands teknologicentrum Medborgarinstitutet Arbetarnas bildningsförbund Ålands bildningsförbund Ålands hantverksskola 1 I samarbete med övriga åländska kommuner. Living V&I Ab

2 Fritt bildningsarbete Det fria bildningsarbetet i Finland består av medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler, sommaruniversitet och idrottsutbildningscentra. De fyra förstnämnda finns representerade på Åland, medan det saknas ett idrottsutbildningscentrum. Av de institutioner för fritt bildningsarbete som finns på Åland är Ålands folkhögskola äldst den startade Folkhögskolan ägs av det landskapet Åland och har idag två typer av utbildning: linjer som är mer allmänt inriktade och linjer som är specialiserade. De förstnämnda vänder sig till yngre studerande (16+) medan de senare (friluftsledarlinjen, konst- och hantverkslinjen samt fotolinjen) vänder sig till äldre elever och följaktligen har mest relevans för detta sammanhang. Mariehamns medborgarinstitut, (Medis), startade 1947 (i Finland startade det första 1899). Även om många av de kurser som erbjuds ges i Mariehamn, samordnas kursutbudet även i de övriga åländska kommunerna. Medborgarinstitutet erbjuder allmänbildande utbildning i form av kurser (språk, data, gymnastik, dans, slöjd m.m.), för kommuninvånare i så nära anslutning till deras hemort som möjligt. Verksamheten kan idag även omfatta yrkesinriktad fortbildning och uppdragsutbildning framför allt i relation till Ålands arbetskraftsbyrå (se nedan). Den dominerande verksamheten idag består av kurser av allmänbildande karaktär men vuxna kan även avlägga olika typer av språkprov. Medborgarinstitutet fungerar då som arrangör av proven, som följer de finska bestämmelserna (t.ex. allmänna språkprov, enligt finska bestämmelser, jfr Likaså arrangeras examina för personer som saknar grundskoleutbildning. Ålands lärcentrum Navigare är den yngsta institutionen centret inrättades Navigare kan närmast beskrivas som ett resurscentrum inga egna kurser ordnas inom centret men man tillhandahåller teknisk utrustning och programvaror för personer som deltar i distanskurser ordnade av andra aktörer. Vidare förmedlas kurser som efterfrågas i landskapet och som organiseras av aktörer utanför Åland. Valet av kurser man förmedlar ska, enligt hemsidan, stödja det åländska arbetslivet och medverka till att höja kompetensen hos den arbetsföra befolkningen. Navigare ska även fungera som en stödresurs till de åländska skolorna genom att tillhandahålla gemensam teknisk utrustning, skapa förutsättningar för att organisera gemensamma kurser och distanskurser för vuxna. Högskolan på Åland utgör en ny institution, som skapades genom att Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola sammanslogs till en organisation. Den del som tidigare gick under namnet Ålands högskola benämns idag Öppna högskolan. Dess verksamhetsår består av tre terminer höst, vår och sommar. Öppna högskolans kurser omfattar dels akademisk undervisning i huvudsak kurser på grundläggande nivå (allmänna studier i ämnet 2 ), i enstaka fall på följande nivå (ämnesstudier) och dels fortbildning. Den utgör en vidgning av den verksamhet som först bedrevs via Ålands sommaruniversitet, som startade sin verksamhet 1969 (i Finland grundades de första sommaruniversiteten under tidigt 1900-tal). En av de grundläggande idéerna med sommaruniversiteten var att föra akademisk undervisning till regioner som saknade universitet. Till en början handlade det om öppna föreläsningar eller föreläsningsserier. Inspirerade av det brittiska Open University erbjöd man från tidigt 1970-tal även öppen högskoleundervisning (hela kurser). Idag utgör det Öppna universitetet ett komplement till (och en del av) universitetens reguljära verksamhet och sommaruniversiteten ingår i öppna högskolan. Det akademiska kursutbudet 3 har utökats. Den åländska Öppna högskolan tar huvudsakligen sitt kursutbud från Åbo akademi, men det finns regelbundet kurser även från svenska universitet och högskolor, i enstaka fall även från t.ex. Norge. 2 Akademiska kurser i Finland ges i form av block på tre nivåer: allmänna studier (varje block motsvarar principiellt heltidsstudier till en omfattning av ungefär en termin), ämnesstudier och fördjupade studier. 3 De akademiska kursernas funktion kan inte entydigt fastställas utan funktionen är beroende av kursdeltagaren. Även om den ursprungliga idén handlade om ett slags fritt bildningsarbete är det idag även vanligt att studenter använder sig av dem som en del av sin reguljära högskoleutbildning. Kurserna används även som kompletteringsutbildning. Likaså kan vuxna utan grundläggande behörighet genom Öppna högskolan få en möjlighet att pröva om de klarar av högre utbildning (en del av det ursprungliga syftet med öppenheten). En del väljer att utnyttja den möjlighet som finns inbyggd i systemet att, då de klarat av kurser motsvarande 60 studiepoäng (ca 1,5 år heltidsstudier), ansöka om inträde till en reguljär högskola för att avlägga en akademisk examen (Öppna högskolan saknar examensrätt den förbehålls den högskola/det universitet som ansvarar för kursen). Living V&I Ab

3 Vidare finns det två bildningsförbund på Åland, Arbetarnas bildningsförbund och Ålands bildningsförbund. Båda grundades under tidigt 1980-tal. De ordnar studiecirklar, kurser och föreläsningar. Den utbildning som erbjuds vid Ålands musikinstitut riktar sig huvudsakligen till barn och ungdomar. Det finns dock även en vuxenavdelning men den vänder sig till dem som påbörjat men inte blivit klara med sina kurser. För dessa har en övre åldersgräns fastställts (23 år utom i sång där det är 29 år). Yrkesinriktad vuxenutbildning För närvarande är det praxis att grundläggande yrkesutbildning för vuxna ordnas inom landskapet Ålands skolor på gymnasialstadiet. Det finns sex skolor med treåriga yrkesinriktade program: Ålands handelsläroverk (ÅHL), Ålands hotell- och restaurangskola (ÅHRS), Ålands naturbruksskola (NBS), Ålands sjömansskola (ÅSSK), Ålands vårdinstitut (ÅVI) och Ålands yrkesskola (ÅY). Var och en av skolorna ansvarar för utbildningen inom ett yrkesområde, med undantag för yrkesskolan, som ansvarar för flera. Särskilda utbildningar för vuxna ordnas sporadiskt ( efter behov ) och av den skola som ansvarar för utbildning inom det aktuella yrkesområdet. En del av dem erbjuds med viss regelbundenhet (ekonomi, vård), andra mera sällan. Däremot kan enstaka vuxna integreras i ungdomsutbildningarna. Utöver dessa skolor finns även Ålands hantverksskola, som ägs av föreningen Ålands slöjd och konsthantverk r.f. Den erbjuder ettåriga kurser med två inriktningar: textilslöjd eller trä- och metallslöjd, i första hand för vuxna, men man tar även emot ungdomar. Kurserna riktar sig både till personer som tänker sig en framtid som hantverkare och för sådana som vill odla sin skaparlust. För närvarnade pågår en omorganisering av skolans verksamhet. Ålands läroavtalscenter läroavtalsutbildning på Åland startade under 1970-talet (den första lagen om läroavtal i Finland är från ). I början av 1990-talet reviderades lagen och Ålands läroavtalscenter grundades, samtidigt tilldelades verksamheten mera resurser, vilket varit betydelsefullt för läroavtalsutbildningens utveckling. Läroavtalsutbildningen riktar sig till både ungdomar 5 (16+) och vuxna. Den beskrivs som en arbetsplatsförlagd praktisk utbildning som varvas med teoretiska (såväl yrkesspecifika som allmänbildande) studier. Utbildningen ordnas såväl på grundläggande nivå som i form av tilläggsutbildning. All läroavtalsutbildning ligger dock på gymnasialstadienivå. I allmänhet sker den arbetsplatsförlagda utbildningen på Åland. Avtal om teoretiska studier har tills vidare huvudsakligen tecknats med yrkesskolor på fastlandet, men man strävar efter att kunna få till stånd avtal på hemmaplan inom en nära framtid (Landskapslag 1998:59 om läroavtalsutbildning). Sedan 1995 finns det en möjlighet för vuxna att få tillgodoräkna tidigare utbildning och andra relevanta erfarenheter då de börjar en utbildning inom det reguljära systemet. Denna bestämmelse infördes i de läroplansgrunder som då togs i bruk. Den skola som ansvarar för det aktuella programmet fattar beslut om vad som kan tillgodoräknas i förhållande till respektive läroplan. Den grundläggande tanken var att man skulle undvika att studerande måste dubblera kurser de redan har och att man ska kunna bedöma vilka arbetslivserfarenheter som svarar mot hela eller delar av kurser som ingår i programmet och därmed kunna förkorta utbildningstiden i motsvarande grad. I de nya läroplansgrunderna (Ålands landskapsregering, ) har rätten till tillgodoräknande bibehållits. Andra typer av yrkesinriktad 6 vuxenutbildning kompletteringsutbildning, vidareutbildning 7, och fortbildning/kurser ordnas sporadiskt, då någon (t.ex. en skola eller företrädare för yrkesområdet) upplever att det finns ett behov. I sådana fall ordnas utbildningen av någon av de ovannämnda skolorna. I andra fall åker den studerande till fastlandet eller till Sverige. Detta gäller särskilt utbildning inom sådana yrkesområden som inte finns på Åland. När det gäller för Åland centrala näringar sjöfart, turism och småföretagande är t.ex. Ålands redarförening r.f. och Ålands 4 Lagen om läroavtal förnyades 1967 och den nu gällande finska lagen trädde i kraft 1 januari I Finland är det sedan början av 1990-talet en utbildningspolitisk målsättning att 20% av all yrkesutbildning ska ske i form av läroavtalsutbildning. En motsvarande målsättning saknas dock på Åland. 6 Utbudet av utbildning/kurser inom det fria bildningsarbetet kan naturligtvis ses som fortbildning eller kompletteringsutbildning hur de kategoriseras är närmast beroende av hur enskilda studerande använder dem. 7 I detta sammanhang har vidareutbildning på högskolenivå inte beaktats. Living V&I Ab

4 handelskammare centrala aktörer. Då det saknas en systematisk dokumentation av skolornas vuxenutbildning ges nedan några exempel på vad som erbjudits. GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING ÅHL har sedan 1990 har skolan med viss regelbundenhet ordnat utbildning för vuxna (vuxenmerkonom), först parallellt med ungdomsutbildningen och senare även distanskurser. Till skillnad från ungdomsutbildningen omfattar utbildningen för vuxna två år. För närvarande antas studerande vartannat år. Eftersom turism utgör en central näring för Åland, har ÅHRS varit lyhörd för yrkesområdets behov. De år det varit brist på t.ex. servitörer har man ordnat sådana ettåriga kurser för vuxna. Då efterfrågan på utbildning inom naturbrukssektorn är inte så stor integreras vuxna i ungdomsutbildningen vid NBS. Ända sedan vårdutbildningen på Åland startade 8 under tidigt 1980-tal har man med några års mellanrum erbjudit grundläggande yrkesutbildning inom området för vuxna. I samband med talets reform vidgades den grundläggande vårdutbildningen till att omfatta social- och hälsovård och den utbildning ÅVI idag erbjuder resulterar i examen som närvårdare. Inte sedan slutet av 1980-talet har ÅY ordnat någon särskild utbildning för vuxna. Däremot har enstaka vuxna integrerats i bl.a. programmen elteknik och verkstads- och produktionsteknik. Inom ramen för några av skolorna på gymnasialstadiet är en ny verksamhet under utveckling. Genom särskilda överenskommelser med svenska examenskommissioner 9 Finland har man gjort det möjligt för vuxna att avlägga fristående yrkesexamina inom en del yrkesområden. De ordnas då i samverkan mellan respektive skola och examenskommission. En del av de fristående yrkesexamina ligger på grundläggande nivå, medan andra främst har karaktären av vidareutbildning. KOMPLETTERINGSUTBILDNING Exempel på utbildningar som kan ses som yrkesinriktad kompletteringsutbildning är det europeiska datakörkortet, som ges som kvällskurser för privatpersoner. ÅHL ansvarar för kursen. De tidigare nämnda språkexamina som arrangeras av medborgarinstitutet kan även ses som exempel på kompletteringsutbildning. Under 1990-talet var Ålands teknologicentrum aktivt när det gällde att ordna kurser i kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO-standard. Den här typen av verksamhet nämns fortfarande på deras hemsida men för närvarande förekommer ingen kursverksamhet. För närvarande pågår ett EU-projekt (mål 3), FlexLearn, som syftar till att bygga ett flexiblare system för vuxenutbildning. Inom ramen för projektet tänker man sig att vuxna ska kunna komplettera sina studier med såväl allmänna ämnen som yrkesämnen. Kompletteringen kan t.ex. gälla att slutföra avbrutna studier på gymnasialstadiet men även att komplettera en redan befintlig examen i syfte att få en bredare kompetens, en fördjupad kompetens inom yrkesområdet eller specifik behörighet för högskolestudier. Projektet pågår till slutet av år VIDAREUTBILDNING Vidareutbildning erbjuds dels av skolorna och dels av organisationer. Beträffande skolorna ges här exempel på vidareutbildning som två av skolorna på gymnasialstadiet ordnar. Inom ÅSSK planerar man en vidareutbildning till fartygselektriker med start Inom ÅHRS pågår vidareutbildning inom områdena bageri/konditori (40 studieveckor) respektive köksmästare (60 sv) för personer med 8 Till en början låg vårdutbildningen inom ÅY. I medlet av 1990-talet blev ÅVI en självständig skola. 9 Examenskommissionerna utses av Utbildningsstyrelsen, d.v.s. den finska utbildningsmyndigheten. En examenskommission är ett förtroendeorgan, som består av representanter för arbetsgivare och arbetstagare, lärare och yrkesgrupper. Dess uppgift är att leda organiseringen av examinationen och att utfärda betyg (www.oph.fi). Living V&I Ab

5 grundläggande kockutbildning och barmästare alternativt sommelier/vinkypare (20 sv) för personer med servitörexamen. Ålands handelskammare organiserar, i samverkan med Högskolan på Åland, utbildning i grunderna för revision och GRM-utbildning (certifiering av revisorer). FORTBILDNING När det gäller yrkesinriktad fortbildning finns det fler aktörer än i de två föregående fallen. ÅHRS ordnar fortbildning för personal inom områdena hotell, restaurang och storkök. NBS utgör en del av Åland landsbygdscentrum, där även andra aktörer inom området verkar. Fortbildningen sker vanligen i form av 1-3 dagars kurser som genomförs i samverkan mellan skolan och någon av aktörerna. Kurserna varierar från ekologisk produktion till första hjälp för jordbrukare. Inom Ålands sjösäkerhetscentrum ordnas fortbildning för olika personalgrupper inom sjöfartsområdet. Kursutbudet är varierande navigation, sjömanskap och ledarskap, första hjälp, säkerhet och simulatorkurser. Kurserna ordnas i samverkan mellan Högskolan på Åland (teknik, sjöfart), ÅSSK och Mariehamns räddningsverk. Ålands redarförening r.f. initierar och ordnar, I samverkan med Högskolan på Åland, fortbildning relaterad till säkerhetsfrågor ombord, i hamnar och i relation till transportsystem. Även Ålands handelskammare ordnar fortbildning, framför allt inom områden relaterade till företagsverksamhet, beskattning, ledarskap och projektledning. På Åland finns det även några utbildningsföretag som ordnar fortbildning inom sina respektive områden: ledarskap (Edumix och Mermerus AB), pedagogiskt utvecklingsarbete (Living V & I Ab) och datakunskap/programsystem (Pedago Interaktiv Ab). Sysselsättningsbefrämjande utbildning Ålands arbetskraftsbyrå ansvarar för att organisera sysselsättningsfrämjande utbildning. Det innebär i huvudsak att man köper in utbildning eller utbildningsplatser som ges av någon annan aktör. Arbetskraftsbyrån har således inget eget kursutbud. De åländska aktörer man samarbetat med är t.ex. ÅHL, Ålands läroavtalscenter, Medborgarinstitutet (uppdragsutbildning, bl.a. svenska för inflyttade). Det finns även en lång tradition av samarbete med Korsnäs kurscenter på fastlandet, för närvarande har arbetskraftsbyrån köpt sju (ospecificerade) studieplatser där. I övrigt hänvisar man till den fastländska arbetskraftsbyråns hemsida på Internet om någon inte hittar en lämplig kurs/utbildning inom ramen för det åländska utbudet. Övrig vuxenutbildning Utöver de tre huvudområdena finns ytterligare några exempel som är svåra att placera in. Det gemensamma för dem är att de är relaterade till idrott och friskvård, men de kan inte självklart kategoriseras som fritt bildningsarbete eller som yrkesinriktad vuxenutbildning. Ålands idrottsförbund ordnar i huvudsak föreläsningar relaterade till idrott och friskvård, Ålands fotbollsförbund ordnar kurser för fotbollstränare, ungdomstränare och målvakter, Ålands innebandyförbund ordnar domarutbildning. Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland en organisation inom den så kallade tredje sektorn har ordnat friskvårdskurser av olika slag (t.ex. relationskurser som föräldra-, pappa- och kommunikationskurser) och föreläsningar om kost, motion och livsstil. Verksamheten varierar i omfattning och inriktning från år till år, beroende på vilka andra aktiviteter man satsar på. Living V&I Ab

6 Lagstiftning om vuxenutbildning Den yrkesinriktade vuxenutbildningen regleras således inte, såsom i Finland direkt genom en egen lag 10. I Ålands lagsamling finns ett kapitel (N) som behandlar Utbildning, kultur och idrott (s ). Kapitlet består av två avsnitt, Utbildning samt Kultur och idrott. Inom avsnittet Utbildning används begreppet vuxenutbildning endast i samband med en utbildningsinstitution, Ålands musikinstitut. Däremot stadgas att det vid skolorna på gymnasialstadiet, d.v.s. efter grundskolan, kan ordnas kompletteringsutbildning, vidareutbildning, fortbildning och kursverksamhet (LL 1997:52/2002:82, 1). Vidare stipulerar samma lag att dessa skolor även kan ordna läroavtalsutbildning i enlighet med lagen om läroavtalsutbildning (LL 1998:59/1998:60.). Inom avsnittet Kultur och idrott används begreppet vuxenutbildning i samband med Landskapslag (1993:75) och Landskapsförordning (1994:82) om medborgarinstitut 11 och i samband med Landskapslag (1965:31) om landskapsbidrag för studiecirkelverksamheten. Beträffande den yrkesinriktade vuxenutbildningen framstår den i lagtexterna som en biprodukt till befintliga skolors verksamhet. I kapitlet L, Socialvård och sysselsättning, finns ytterligare två lagar som stipulerar om utbildning för vuxna. Landskapslag om sysselsättning (LL 1972:24 12, 4 ) nämner Yrkeskurser och annan motsvarande utbildning som sysselsättningspolitiska redskap. Landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning (LL 1988:39, 2 ) anger att Sysselsättningsfrämjande utbildning kan även ordnas genom att tillhandahåll plats på utbildningslinje vid yrkesläroanstalt i landskapet. Även om det inte finns en särskild lag om vuxenutbildning, finns det lagstiftning som reglerar samhällets bidrag till vuxenstuderande, vuxenstudiepenningen (Landskapslag (1995:94) om studiestöd, 2 kap, 7 vuxenstudiepenning). I den stipuleras vilka krav som ställs på utbildningens omfattning för att den ska vara bidragsgrundande. Avvikande från rikslagstiftningen kan ålänningar få vuxenstudiepenning för högskolestudier. Referenser Dreijer, M. m.fl. (red.), (1962). Mariehamns stads historia Mariehamn: Mariehamns stad. Fagerlund, S-E. (1995) Ålands folkhögskola 100 år. Vittnesbörd om en levande tradition. Pålsböle: Ålands folkhögskola. Jansson, O. M. (1988). Lantbruksundervisningen på Åland 100 år. Remmer, C. (1999). Mariehamns stads historia Mariehamn: Mariehamns stad. Sundberg, E. (1989). Ålands sommaruniversitet 20 år en återblick. Mariehamn: Ålands sommaruniversitet. Tudeer, E. (1993). Det åländska folkets historia Mariehamn: Ålands muséum. Ålands landskapsstyrelse (2004). Ålands lagsamling A: Självstyrelsens grunder. Mariehamn: Ålands landskapsregering. Ålands landskapsstyrelse (2004). Ålands lagsamling L: Socialvård och sysselsättning. Mariehamn: Ålands landskapsregering. Ålands landskapsstyrelse (2004). Ålands lagsamling N: Utbildning. Kultur och idrott. Mariehamn: Ålands landskapsregering. INTERNETSIDOR Ålands skolnät: (här finns länkar till samtliga skolor på Åland 10 Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning, 631/ Motsvarande lagstiftning i Finland är Lag om fritt bildningsarbete 632/1998 (ersätter Lag om medborgarinstitut, 722/1992), och Förordning om fritt bildningsarbete, 805/1998. Syftet med att även nämna de tidigare lagarna är i detta sammanhang främst att tydliggöra förändringarna i benämningar. 12 Motsvarande lag i Finland är Lag om offentlig arbetskraftsservice 1295/2002 (ersätter Lag om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 763/1990) och Förordning om yrkesutbildningscentrer för vuxna 762/1990. Living V&I Ab

7 Kontaktuppgifter Ålands landskapsregering Utbildnings- och kulturavdelningen PB 1060 AX Mariehamn tfn +358-(0) fax +358-(0) FRITT BILDNINGSARBETE Arbetarnas bildningsförbund, ABF Ålandsvägen 55 tfn: +358-(0) fax: +358-(0) Medborgarinstitutet i Mariehamn Styrmansgatan 1 tfn: +358-(0) fax: +358-(0) Ålands bildningsförbund Ålandsvägen 36 tfn: +358-(0) Ålands folkhögskola Pålsböle tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands musikinstitut Grindmattesv.7 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands hotell- och restaurangskola PB 54 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands naturbruksskola Jomalagårdsv. 16 AX Jomala tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands sjömansskola PB 52 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands vårdinstitut PB 127 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands yrkesskola PB 70 tfn +358-(0) fax +358-(0) GYMNASIESKOLA/TEORETISK Ålands lyceum PB 74 tfn: +358-(0) fax: +358-(0) GYMNASIESKOLOR/YRKESINRIKTADE Ålands handelsläroverk Östra Skolgatan 2, PB 42 tfn +358-(0) fax +358-(0) ÖPPNA HÖGSKOLAN Högskolan på Åland PB 1010 AX Mariehamn tfn +358-(0) fax +358-(0) Living V&I Ab

8 UTBIILDNINGSCENTRA Ålands lärcentrum Navigare PB 1060 tfn +358-(0) / fax +358-(0) Ålands läroavtalscenter Ålandsvägen 40, PB 1060 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands landsbygdscentrum AX Jomala tfn +358-(0) , fax +358-(0) Ålands sjösäkerhetscentrum Maritime Safety Center Pb 75 tfn (0) / fax (0) Ålands teknologicentrum Elverksgatan 10 tfn +358-(0) fax +358-(0) ORGANISATIONER Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland Styrmansgatan 10 tfn +358-(0) fax +358-(0) (organisation Åland) Ålands handelskammare Torggatan 5 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands redarförening r.f. Hamngatan 8 tfn +358-(0) fax +358-(0) PRIVATA UTBILDNINGSANORDNARE Edumix Parkgatan 10 Tel: +358-(0) Living V&I Ab PB 191 tfn +358-(0) fax +358-(0) Mermerus AB Neptunigatan 52 A tfn +358-(0) fax +358+(0) Pedago Interaktiv Ab Nygatan 7B tfn +358-(0) fax +358+(0) Ålands hantverksskola Källbacksvägen 19 Ax Kastelholm tfn +358-(0) ÖVRIGA Ålands idrottsförbund Neptunigatan 23 tfn +358-(0) fax +358-(0) (länkar till specifika idrottsförbund på Åland) Living V&I Ab

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Uppgjort av: Hans Lavonius, Gösta Helander. Godkänt av: Styrelse Datum: 16.04.2004

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Uppgjort av: Hans Lavonius, Gösta Helander. Godkänt av: Styrelse Datum: 16.04.2004 , Gösta Helander Dokument nummer: 1050 Sida 1 av 2 1050 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan på Åland skall erbjuda högklassig samhällsnyttig utbildning baserad på vedertagen kunskap. Högskolan skall också generera

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 5.3.2002 Tel. 25497 Utbildning 2002:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Detta meddelande innehåller

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 , Gerd Lindqvist/Kenth Häggblom Tel. 018-25497 Utbildning 2014:4 10.11.2014 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 Färre studerande i Yrkesgymnasiet och Högskolan Hösten 2014

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna.

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna. Protokoll 05.06.2012 Styrelsemöte 9/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.40 Närvarande Studeranderepresentant Lärarrepresentanter Personalrepresentant Kallade Sture Skogberg, ordförande

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 På framställning av landskapsstyrelsen 1) har lagtinget antagit nedanstående budget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades

Beslut: Förslaget omfattades PROTOKOLL 8.12.2011 Styrelsemöte 18/2011 Plats Ålands hotell- och restaurangskola Tid 18.00 21.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Pernilla Söderlund Ulf-Peter

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år

Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år Festtal Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år Bästa studenter, lärare och gäster, det är en stor ära för mig att idag få hålla festtalet till den öppna högskoleverksamheten på Åland som nu fyller

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2005 På framställning av landskapsregeringen 1)

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium

Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium Bakgrund: Utlåtande från arbetsgruppen för utveckling och samordning mellan de yrkesinriktade

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan

Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan I anledning av det nationella projektet Skapa nu, ett projekt kring kreativitets- och kulturfostran, ordnar svenska linjen vid Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 PROTOKOLL Nummer 13 21.9.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 Beslutande Föredragande Justerat Minister Johan Ehn Byråchef

Läs mer

Utbildning på gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Sista ansökningsdag 23 mars 2012. Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 1 mars 2012. Utbildning

Läs mer

ÅSUB Rapport 2000:11 GYMNASIALSTADIESKOLORNAS KOSTNADER. - en jämförande analys

ÅSUB Rapport 2000:11 GYMNASIALSTADIESKOLORNAS KOSTNADER. - en jämförande analys GYMNASIALSTADIESKOLORNAS KOSTNADER - en jämförande analys Förord Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har av landskapsstyrelsens utbildnings- och kulturavdelning fått i uppdrag att göra en studie

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildning på Åland. G y m n a s i a l s t a d i e t

Utbildning på Åland. G y m n a s i a l s t a d i e t Utbildning på Åland 2009 10 G y m n a s i a l s t a d i e t Sista ansökningsdag 14 april Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 2 mars Ansökningsblankett finns i mitten av broschyren Utbildning på

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 .1.2015 PROTOKOLL Nummer 6 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - WV FK

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) Sida/ Page Tabell/ Table 224 Inledande text Text 226 14.1 Ansökningar och intagna studerande till Number of applicants and students

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003 Sida 1 av 1 Mötestid: Tisdagen den 22 april 2003 kl. 13.00-15.25 Plats: Storagatan 9 Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Lars Hassel Lennart Isaksson tom 143 Anne-Christine

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland 22 111 MARIEHAMN Datum : 01.04.2008 Sida 1 av 10 Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland Hotell- och restaurangadministratör YH 210 sp. Utbildningsplanen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer