Vuxnas lärande på Åland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxnas lärande på Åland"

Transkript

1 Vuxnas lärande på Åland Bakgrund I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. undervisning, läroavtal, kultur, idrott. Vuxenutbildningen på Åland är ändå i huvudsak relaterad till hur den utformats i Finland. I Finland är vuxenutbildningen på ett övergripande plan indelad i tre sektorer: fritt bildningsarbete, yrkesinriktad vuxenutbildning och den utbildning som utgör en del av den offentliga arbetskraftsservicen (tidigare arbetskraftspolitisk vuxenutbildning). Även på Åland används de två förstnämnda begreppen, men varken offentlig arbetskraftsservice eller arbetskraftspolitisk vuxenutbildning förekommer som begrepp på Åland. Istället används det äldre (finländska) begreppet sysselsättningsfrämjande utbildning. I det följande presenteras först en översikt av de huvudmän och de respektive aktörer som organiserar och/eller arrangerar vuxenutbildning. Sedan ges en generell presentation av utbudet av vuxenutbildning på Åland med en kortfattad tillbakablick inom respektive område. Sist följer en översikt av lagar relaterade till vuxenutbildning. Översikt över åländska aktörer Översikten är uppbyggd för att, utöver en överblick över vuxenutbildningsaktörerna, även synliggöra administrativa enheter och huvudmän (typ av huvudman). (typ av) Huvudman Ålands landskapsregering Aktör (nivå 1) Utbildnings- & kulturavdelningen Specificerad aktör (nivå 2) Kulturbyrån - Ålands folkhögskola - Ålands musikinstitut - Ålands idrottsförbund Yrkesutbildningsbyrån - Vuxenutbildningsenheten * Navigare * Läroavtalscentret * Projektet FlexLearn * Ålands kursinstitut (nedlagt 1997) - Gymnasieskolorna (yrkesinriktade) Åländska kommuner & kommunförbund Organisationer Privata utbildningsanordnare Näringsavdelningen Mariehamns stad 1 Kommunförbundet Bildningsförbund Ålands handelskammare Ålands redarförening Ålands slöjd och konsthantverk r.f. Utbildningsföretag Högskolan på Åland - Öppna högskolan Ålands sjösäkerhetscenter Ålands arbetsförmedlingsbyrå Ålands teknologicentrum Medborgarinstitutet Arbetarnas bildningsförbund Ålands bildningsförbund Ålands hantverksskola 1 I samarbete med övriga åländska kommuner. Living V&I Ab

2 Fritt bildningsarbete Det fria bildningsarbetet i Finland består av medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler, sommaruniversitet och idrottsutbildningscentra. De fyra förstnämnda finns representerade på Åland, medan det saknas ett idrottsutbildningscentrum. Av de institutioner för fritt bildningsarbete som finns på Åland är Ålands folkhögskola äldst den startade Folkhögskolan ägs av det landskapet Åland och har idag två typer av utbildning: linjer som är mer allmänt inriktade och linjer som är specialiserade. De förstnämnda vänder sig till yngre studerande (16+) medan de senare (friluftsledarlinjen, konst- och hantverkslinjen samt fotolinjen) vänder sig till äldre elever och följaktligen har mest relevans för detta sammanhang. Mariehamns medborgarinstitut, (Medis), startade 1947 (i Finland startade det första 1899). Även om många av de kurser som erbjuds ges i Mariehamn, samordnas kursutbudet även i de övriga åländska kommunerna. Medborgarinstitutet erbjuder allmänbildande utbildning i form av kurser (språk, data, gymnastik, dans, slöjd m.m.), för kommuninvånare i så nära anslutning till deras hemort som möjligt. Verksamheten kan idag även omfatta yrkesinriktad fortbildning och uppdragsutbildning framför allt i relation till Ålands arbetskraftsbyrå (se nedan). Den dominerande verksamheten idag består av kurser av allmänbildande karaktär men vuxna kan även avlägga olika typer av språkprov. Medborgarinstitutet fungerar då som arrangör av proven, som följer de finska bestämmelserna (t.ex. allmänna språkprov, enligt finska bestämmelser, jfr Likaså arrangeras examina för personer som saknar grundskoleutbildning. Ålands lärcentrum Navigare är den yngsta institutionen centret inrättades Navigare kan närmast beskrivas som ett resurscentrum inga egna kurser ordnas inom centret men man tillhandahåller teknisk utrustning och programvaror för personer som deltar i distanskurser ordnade av andra aktörer. Vidare förmedlas kurser som efterfrågas i landskapet och som organiseras av aktörer utanför Åland. Valet av kurser man förmedlar ska, enligt hemsidan, stödja det åländska arbetslivet och medverka till att höja kompetensen hos den arbetsföra befolkningen. Navigare ska även fungera som en stödresurs till de åländska skolorna genom att tillhandahålla gemensam teknisk utrustning, skapa förutsättningar för att organisera gemensamma kurser och distanskurser för vuxna. Högskolan på Åland utgör en ny institution, som skapades genom att Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola sammanslogs till en organisation. Den del som tidigare gick under namnet Ålands högskola benämns idag Öppna högskolan. Dess verksamhetsår består av tre terminer höst, vår och sommar. Öppna högskolans kurser omfattar dels akademisk undervisning i huvudsak kurser på grundläggande nivå (allmänna studier i ämnet 2 ), i enstaka fall på följande nivå (ämnesstudier) och dels fortbildning. Den utgör en vidgning av den verksamhet som först bedrevs via Ålands sommaruniversitet, som startade sin verksamhet 1969 (i Finland grundades de första sommaruniversiteten under tidigt 1900-tal). En av de grundläggande idéerna med sommaruniversiteten var att föra akademisk undervisning till regioner som saknade universitet. Till en början handlade det om öppna föreläsningar eller föreläsningsserier. Inspirerade av det brittiska Open University erbjöd man från tidigt 1970-tal även öppen högskoleundervisning (hela kurser). Idag utgör det Öppna universitetet ett komplement till (och en del av) universitetens reguljära verksamhet och sommaruniversiteten ingår i öppna högskolan. Det akademiska kursutbudet 3 har utökats. Den åländska Öppna högskolan tar huvudsakligen sitt kursutbud från Åbo akademi, men det finns regelbundet kurser även från svenska universitet och högskolor, i enstaka fall även från t.ex. Norge. 2 Akademiska kurser i Finland ges i form av block på tre nivåer: allmänna studier (varje block motsvarar principiellt heltidsstudier till en omfattning av ungefär en termin), ämnesstudier och fördjupade studier. 3 De akademiska kursernas funktion kan inte entydigt fastställas utan funktionen är beroende av kursdeltagaren. Även om den ursprungliga idén handlade om ett slags fritt bildningsarbete är det idag även vanligt att studenter använder sig av dem som en del av sin reguljära högskoleutbildning. Kurserna används även som kompletteringsutbildning. Likaså kan vuxna utan grundläggande behörighet genom Öppna högskolan få en möjlighet att pröva om de klarar av högre utbildning (en del av det ursprungliga syftet med öppenheten). En del väljer att utnyttja den möjlighet som finns inbyggd i systemet att, då de klarat av kurser motsvarande 60 studiepoäng (ca 1,5 år heltidsstudier), ansöka om inträde till en reguljär högskola för att avlägga en akademisk examen (Öppna högskolan saknar examensrätt den förbehålls den högskola/det universitet som ansvarar för kursen). Living V&I Ab

3 Vidare finns det två bildningsförbund på Åland, Arbetarnas bildningsförbund och Ålands bildningsförbund. Båda grundades under tidigt 1980-tal. De ordnar studiecirklar, kurser och föreläsningar. Den utbildning som erbjuds vid Ålands musikinstitut riktar sig huvudsakligen till barn och ungdomar. Det finns dock även en vuxenavdelning men den vänder sig till dem som påbörjat men inte blivit klara med sina kurser. För dessa har en övre åldersgräns fastställts (23 år utom i sång där det är 29 år). Yrkesinriktad vuxenutbildning För närvarande är det praxis att grundläggande yrkesutbildning för vuxna ordnas inom landskapet Ålands skolor på gymnasialstadiet. Det finns sex skolor med treåriga yrkesinriktade program: Ålands handelsläroverk (ÅHL), Ålands hotell- och restaurangskola (ÅHRS), Ålands naturbruksskola (NBS), Ålands sjömansskola (ÅSSK), Ålands vårdinstitut (ÅVI) och Ålands yrkesskola (ÅY). Var och en av skolorna ansvarar för utbildningen inom ett yrkesområde, med undantag för yrkesskolan, som ansvarar för flera. Särskilda utbildningar för vuxna ordnas sporadiskt ( efter behov ) och av den skola som ansvarar för utbildning inom det aktuella yrkesområdet. En del av dem erbjuds med viss regelbundenhet (ekonomi, vård), andra mera sällan. Däremot kan enstaka vuxna integreras i ungdomsutbildningarna. Utöver dessa skolor finns även Ålands hantverksskola, som ägs av föreningen Ålands slöjd och konsthantverk r.f. Den erbjuder ettåriga kurser med två inriktningar: textilslöjd eller trä- och metallslöjd, i första hand för vuxna, men man tar även emot ungdomar. Kurserna riktar sig både till personer som tänker sig en framtid som hantverkare och för sådana som vill odla sin skaparlust. För närvarnade pågår en omorganisering av skolans verksamhet. Ålands läroavtalscenter läroavtalsutbildning på Åland startade under 1970-talet (den första lagen om läroavtal i Finland är från ). I början av 1990-talet reviderades lagen och Ålands läroavtalscenter grundades, samtidigt tilldelades verksamheten mera resurser, vilket varit betydelsefullt för läroavtalsutbildningens utveckling. Läroavtalsutbildningen riktar sig till både ungdomar 5 (16+) och vuxna. Den beskrivs som en arbetsplatsförlagd praktisk utbildning som varvas med teoretiska (såväl yrkesspecifika som allmänbildande) studier. Utbildningen ordnas såväl på grundläggande nivå som i form av tilläggsutbildning. All läroavtalsutbildning ligger dock på gymnasialstadienivå. I allmänhet sker den arbetsplatsförlagda utbildningen på Åland. Avtal om teoretiska studier har tills vidare huvudsakligen tecknats med yrkesskolor på fastlandet, men man strävar efter att kunna få till stånd avtal på hemmaplan inom en nära framtid (Landskapslag 1998:59 om läroavtalsutbildning). Sedan 1995 finns det en möjlighet för vuxna att få tillgodoräkna tidigare utbildning och andra relevanta erfarenheter då de börjar en utbildning inom det reguljära systemet. Denna bestämmelse infördes i de läroplansgrunder som då togs i bruk. Den skola som ansvarar för det aktuella programmet fattar beslut om vad som kan tillgodoräknas i förhållande till respektive läroplan. Den grundläggande tanken var att man skulle undvika att studerande måste dubblera kurser de redan har och att man ska kunna bedöma vilka arbetslivserfarenheter som svarar mot hela eller delar av kurser som ingår i programmet och därmed kunna förkorta utbildningstiden i motsvarande grad. I de nya läroplansgrunderna (Ålands landskapsregering, ) har rätten till tillgodoräknande bibehållits. Andra typer av yrkesinriktad 6 vuxenutbildning kompletteringsutbildning, vidareutbildning 7, och fortbildning/kurser ordnas sporadiskt, då någon (t.ex. en skola eller företrädare för yrkesområdet) upplever att det finns ett behov. I sådana fall ordnas utbildningen av någon av de ovannämnda skolorna. I andra fall åker den studerande till fastlandet eller till Sverige. Detta gäller särskilt utbildning inom sådana yrkesområden som inte finns på Åland. När det gäller för Åland centrala näringar sjöfart, turism och småföretagande är t.ex. Ålands redarförening r.f. och Ålands 4 Lagen om läroavtal förnyades 1967 och den nu gällande finska lagen trädde i kraft 1 januari I Finland är det sedan början av 1990-talet en utbildningspolitisk målsättning att 20% av all yrkesutbildning ska ske i form av läroavtalsutbildning. En motsvarande målsättning saknas dock på Åland. 6 Utbudet av utbildning/kurser inom det fria bildningsarbetet kan naturligtvis ses som fortbildning eller kompletteringsutbildning hur de kategoriseras är närmast beroende av hur enskilda studerande använder dem. 7 I detta sammanhang har vidareutbildning på högskolenivå inte beaktats. Living V&I Ab

4 handelskammare centrala aktörer. Då det saknas en systematisk dokumentation av skolornas vuxenutbildning ges nedan några exempel på vad som erbjudits. GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING ÅHL har sedan 1990 har skolan med viss regelbundenhet ordnat utbildning för vuxna (vuxenmerkonom), först parallellt med ungdomsutbildningen och senare även distanskurser. Till skillnad från ungdomsutbildningen omfattar utbildningen för vuxna två år. För närvarande antas studerande vartannat år. Eftersom turism utgör en central näring för Åland, har ÅHRS varit lyhörd för yrkesområdets behov. De år det varit brist på t.ex. servitörer har man ordnat sådana ettåriga kurser för vuxna. Då efterfrågan på utbildning inom naturbrukssektorn är inte så stor integreras vuxna i ungdomsutbildningen vid NBS. Ända sedan vårdutbildningen på Åland startade 8 under tidigt 1980-tal har man med några års mellanrum erbjudit grundläggande yrkesutbildning inom området för vuxna. I samband med talets reform vidgades den grundläggande vårdutbildningen till att omfatta social- och hälsovård och den utbildning ÅVI idag erbjuder resulterar i examen som närvårdare. Inte sedan slutet av 1980-talet har ÅY ordnat någon särskild utbildning för vuxna. Däremot har enstaka vuxna integrerats i bl.a. programmen elteknik och verkstads- och produktionsteknik. Inom ramen för några av skolorna på gymnasialstadiet är en ny verksamhet under utveckling. Genom särskilda överenskommelser med svenska examenskommissioner 9 Finland har man gjort det möjligt för vuxna att avlägga fristående yrkesexamina inom en del yrkesområden. De ordnas då i samverkan mellan respektive skola och examenskommission. En del av de fristående yrkesexamina ligger på grundläggande nivå, medan andra främst har karaktären av vidareutbildning. KOMPLETTERINGSUTBILDNING Exempel på utbildningar som kan ses som yrkesinriktad kompletteringsutbildning är det europeiska datakörkortet, som ges som kvällskurser för privatpersoner. ÅHL ansvarar för kursen. De tidigare nämnda språkexamina som arrangeras av medborgarinstitutet kan även ses som exempel på kompletteringsutbildning. Under 1990-talet var Ålands teknologicentrum aktivt när det gällde att ordna kurser i kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO-standard. Den här typen av verksamhet nämns fortfarande på deras hemsida men för närvarande förekommer ingen kursverksamhet. För närvarande pågår ett EU-projekt (mål 3), FlexLearn, som syftar till att bygga ett flexiblare system för vuxenutbildning. Inom ramen för projektet tänker man sig att vuxna ska kunna komplettera sina studier med såväl allmänna ämnen som yrkesämnen. Kompletteringen kan t.ex. gälla att slutföra avbrutna studier på gymnasialstadiet men även att komplettera en redan befintlig examen i syfte att få en bredare kompetens, en fördjupad kompetens inom yrkesområdet eller specifik behörighet för högskolestudier. Projektet pågår till slutet av år VIDAREUTBILDNING Vidareutbildning erbjuds dels av skolorna och dels av organisationer. Beträffande skolorna ges här exempel på vidareutbildning som två av skolorna på gymnasialstadiet ordnar. Inom ÅSSK planerar man en vidareutbildning till fartygselektriker med start Inom ÅHRS pågår vidareutbildning inom områdena bageri/konditori (40 studieveckor) respektive köksmästare (60 sv) för personer med 8 Till en början låg vårdutbildningen inom ÅY. I medlet av 1990-talet blev ÅVI en självständig skola. 9 Examenskommissionerna utses av Utbildningsstyrelsen, d.v.s. den finska utbildningsmyndigheten. En examenskommission är ett förtroendeorgan, som består av representanter för arbetsgivare och arbetstagare, lärare och yrkesgrupper. Dess uppgift är att leda organiseringen av examinationen och att utfärda betyg (www.oph.fi). Living V&I Ab

5 grundläggande kockutbildning och barmästare alternativt sommelier/vinkypare (20 sv) för personer med servitörexamen. Ålands handelskammare organiserar, i samverkan med Högskolan på Åland, utbildning i grunderna för revision och GRM-utbildning (certifiering av revisorer). FORTBILDNING När det gäller yrkesinriktad fortbildning finns det fler aktörer än i de två föregående fallen. ÅHRS ordnar fortbildning för personal inom områdena hotell, restaurang och storkök. NBS utgör en del av Åland landsbygdscentrum, där även andra aktörer inom området verkar. Fortbildningen sker vanligen i form av 1-3 dagars kurser som genomförs i samverkan mellan skolan och någon av aktörerna. Kurserna varierar från ekologisk produktion till första hjälp för jordbrukare. Inom Ålands sjösäkerhetscentrum ordnas fortbildning för olika personalgrupper inom sjöfartsområdet. Kursutbudet är varierande navigation, sjömanskap och ledarskap, första hjälp, säkerhet och simulatorkurser. Kurserna ordnas i samverkan mellan Högskolan på Åland (teknik, sjöfart), ÅSSK och Mariehamns räddningsverk. Ålands redarförening r.f. initierar och ordnar, I samverkan med Högskolan på Åland, fortbildning relaterad till säkerhetsfrågor ombord, i hamnar och i relation till transportsystem. Även Ålands handelskammare ordnar fortbildning, framför allt inom områden relaterade till företagsverksamhet, beskattning, ledarskap och projektledning. På Åland finns det även några utbildningsföretag som ordnar fortbildning inom sina respektive områden: ledarskap (Edumix och Mermerus AB), pedagogiskt utvecklingsarbete (Living V & I Ab) och datakunskap/programsystem (Pedago Interaktiv Ab). Sysselsättningsbefrämjande utbildning Ålands arbetskraftsbyrå ansvarar för att organisera sysselsättningsfrämjande utbildning. Det innebär i huvudsak att man köper in utbildning eller utbildningsplatser som ges av någon annan aktör. Arbetskraftsbyrån har således inget eget kursutbud. De åländska aktörer man samarbetat med är t.ex. ÅHL, Ålands läroavtalscenter, Medborgarinstitutet (uppdragsutbildning, bl.a. svenska för inflyttade). Det finns även en lång tradition av samarbete med Korsnäs kurscenter på fastlandet, för närvarande har arbetskraftsbyrån köpt sju (ospecificerade) studieplatser där. I övrigt hänvisar man till den fastländska arbetskraftsbyråns hemsida på Internet om någon inte hittar en lämplig kurs/utbildning inom ramen för det åländska utbudet. Övrig vuxenutbildning Utöver de tre huvudområdena finns ytterligare några exempel som är svåra att placera in. Det gemensamma för dem är att de är relaterade till idrott och friskvård, men de kan inte självklart kategoriseras som fritt bildningsarbete eller som yrkesinriktad vuxenutbildning. Ålands idrottsförbund ordnar i huvudsak föreläsningar relaterade till idrott och friskvård, Ålands fotbollsförbund ordnar kurser för fotbollstränare, ungdomstränare och målvakter, Ålands innebandyförbund ordnar domarutbildning. Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland en organisation inom den så kallade tredje sektorn har ordnat friskvårdskurser av olika slag (t.ex. relationskurser som föräldra-, pappa- och kommunikationskurser) och föreläsningar om kost, motion och livsstil. Verksamheten varierar i omfattning och inriktning från år till år, beroende på vilka andra aktiviteter man satsar på. Living V&I Ab

6 Lagstiftning om vuxenutbildning Den yrkesinriktade vuxenutbildningen regleras således inte, såsom i Finland direkt genom en egen lag 10. I Ålands lagsamling finns ett kapitel (N) som behandlar Utbildning, kultur och idrott (s ). Kapitlet består av två avsnitt, Utbildning samt Kultur och idrott. Inom avsnittet Utbildning används begreppet vuxenutbildning endast i samband med en utbildningsinstitution, Ålands musikinstitut. Däremot stadgas att det vid skolorna på gymnasialstadiet, d.v.s. efter grundskolan, kan ordnas kompletteringsutbildning, vidareutbildning, fortbildning och kursverksamhet (LL 1997:52/2002:82, 1). Vidare stipulerar samma lag att dessa skolor även kan ordna läroavtalsutbildning i enlighet med lagen om läroavtalsutbildning (LL 1998:59/1998:60.). Inom avsnittet Kultur och idrott används begreppet vuxenutbildning i samband med Landskapslag (1993:75) och Landskapsförordning (1994:82) om medborgarinstitut 11 och i samband med Landskapslag (1965:31) om landskapsbidrag för studiecirkelverksamheten. Beträffande den yrkesinriktade vuxenutbildningen framstår den i lagtexterna som en biprodukt till befintliga skolors verksamhet. I kapitlet L, Socialvård och sysselsättning, finns ytterligare två lagar som stipulerar om utbildning för vuxna. Landskapslag om sysselsättning (LL 1972:24 12, 4 ) nämner Yrkeskurser och annan motsvarande utbildning som sysselsättningspolitiska redskap. Landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning (LL 1988:39, 2 ) anger att Sysselsättningsfrämjande utbildning kan även ordnas genom att tillhandahåll plats på utbildningslinje vid yrkesläroanstalt i landskapet. Även om det inte finns en särskild lag om vuxenutbildning, finns det lagstiftning som reglerar samhällets bidrag till vuxenstuderande, vuxenstudiepenningen (Landskapslag (1995:94) om studiestöd, 2 kap, 7 vuxenstudiepenning). I den stipuleras vilka krav som ställs på utbildningens omfattning för att den ska vara bidragsgrundande. Avvikande från rikslagstiftningen kan ålänningar få vuxenstudiepenning för högskolestudier. Referenser Dreijer, M. m.fl. (red.), (1962). Mariehamns stads historia Mariehamn: Mariehamns stad. Fagerlund, S-E. (1995) Ålands folkhögskola 100 år. Vittnesbörd om en levande tradition. Pålsböle: Ålands folkhögskola. Jansson, O. M. (1988). Lantbruksundervisningen på Åland 100 år. Remmer, C. (1999). Mariehamns stads historia Mariehamn: Mariehamns stad. Sundberg, E. (1989). Ålands sommaruniversitet 20 år en återblick. Mariehamn: Ålands sommaruniversitet. Tudeer, E. (1993). Det åländska folkets historia Mariehamn: Ålands muséum. Ålands landskapsstyrelse (2004). Ålands lagsamling A: Självstyrelsens grunder. Mariehamn: Ålands landskapsregering. Ålands landskapsstyrelse (2004). Ålands lagsamling L: Socialvård och sysselsättning. Mariehamn: Ålands landskapsregering. Ålands landskapsstyrelse (2004). Ålands lagsamling N: Utbildning. Kultur och idrott. Mariehamn: Ålands landskapsregering. INTERNETSIDOR Ålands skolnät: (här finns länkar till samtliga skolor på Åland 10 Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning, 631/ Motsvarande lagstiftning i Finland är Lag om fritt bildningsarbete 632/1998 (ersätter Lag om medborgarinstitut, 722/1992), och Förordning om fritt bildningsarbete, 805/1998. Syftet med att även nämna de tidigare lagarna är i detta sammanhang främst att tydliggöra förändringarna i benämningar. 12 Motsvarande lag i Finland är Lag om offentlig arbetskraftsservice 1295/2002 (ersätter Lag om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 763/1990) och Förordning om yrkesutbildningscentrer för vuxna 762/1990. Living V&I Ab

7 Kontaktuppgifter Ålands landskapsregering Utbildnings- och kulturavdelningen PB 1060 AX Mariehamn tfn +358-(0) fax +358-(0) FRITT BILDNINGSARBETE Arbetarnas bildningsförbund, ABF Ålandsvägen 55 tfn: +358-(0) fax: +358-(0) Medborgarinstitutet i Mariehamn Styrmansgatan 1 tfn: +358-(0) fax: +358-(0) Ålands bildningsförbund Ålandsvägen 36 tfn: +358-(0) Ålands folkhögskola Pålsböle tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands musikinstitut Grindmattesv.7 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands hotell- och restaurangskola PB 54 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands naturbruksskola Jomalagårdsv. 16 AX Jomala tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands sjömansskola PB 52 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands vårdinstitut PB 127 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands yrkesskola PB 70 tfn +358-(0) fax +358-(0) GYMNASIESKOLA/TEORETISK Ålands lyceum PB 74 tfn: +358-(0) fax: +358-(0) GYMNASIESKOLOR/YRKESINRIKTADE Ålands handelsläroverk Östra Skolgatan 2, PB 42 tfn +358-(0) fax +358-(0) ÖPPNA HÖGSKOLAN Högskolan på Åland PB 1010 AX Mariehamn tfn +358-(0) fax +358-(0) Living V&I Ab

8 UTBIILDNINGSCENTRA Ålands lärcentrum Navigare PB 1060 tfn +358-(0) / fax +358-(0) Ålands läroavtalscenter Ålandsvägen 40, PB 1060 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands landsbygdscentrum AX Jomala tfn +358-(0) , fax +358-(0) Ålands sjösäkerhetscentrum Maritime Safety Center Pb 75 tfn (0) / fax (0) Ålands teknologicentrum Elverksgatan 10 tfn +358-(0) fax +358-(0) ORGANISATIONER Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland Styrmansgatan 10 tfn +358-(0) fax +358-(0) (organisation Åland) Ålands handelskammare Torggatan 5 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands redarförening r.f. Hamngatan 8 tfn +358-(0) fax +358-(0) PRIVATA UTBILDNINGSANORDNARE Edumix Parkgatan 10 Tel: +358-(0) Living V&I Ab PB 191 tfn +358-(0) fax +358-(0) Mermerus AB Neptunigatan 52 A tfn +358-(0) fax +358+(0) Pedago Interaktiv Ab Nygatan 7B tfn +358-(0) fax +358+(0) Ålands hantverksskola Källbacksvägen 19 Ax Kastelholm tfn +358-(0) ÖVRIGA Ålands idrottsförbund Neptunigatan 23 tfn +358-(0) fax +358-(0) (länkar till specifika idrottsförbund på Åland) Living V&I Ab

VUXENUTBILDNING PÅ ÅLAND - nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur. Vuxenutbildningskommittén Betänkande 3.4.

VUXENUTBILDNING PÅ ÅLAND - nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur. Vuxenutbildningskommittén Betänkande 3.4. VUXENUTBILDNING PÅ ÅLAND - nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur Vuxenutbildningskommittén Betänkande 3.4.2007 Mariehamn 2007 ISSN 0357-735X Till Ålands landskapsregering Vuxenutbildningskommittén

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 25.5.2001 Tel. 25497 Utbildning 2001:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Ny statistikserie ÅSUB

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Uppgjort av: Hans Lavonius, Gösta Helander. Godkänt av: Styrelse Datum: 16.04.2004

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Uppgjort av: Hans Lavonius, Gösta Helander. Godkänt av: Styrelse Datum: 16.04.2004 , Gösta Helander Dokument nummer: 1050 Sida 1 av 2 1050 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan på Åland skall erbjuda högklassig samhällsnyttig utbildning baserad på vedertagen kunskap. Högskolan skall också generera

Läs mer

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2012:1 1.3.2012 Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011 Under 2011 tog 474 personer examen från de åländska läroinrättningarna.

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 5.3.2002 Tel. 25497 Utbildning 2002:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Detta meddelande innehåller

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 , Gerd Lindqvist/Kenth Häggblom Tel. 018-25497 Utbildning 2014:4 10.11.2014 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 Färre studerande i Yrkesgymnasiet och Högskolan Hösten 2014

Läs mer

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING FÖRESKRIFT 37/011/1999 FÖRESKRIFT 38/011/1999 BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2000-2004

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2000-2004 Gerd Lindqvist Utbildning 2005:1 Tel. 018-25494 13.10.2005 Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2000-2004 Nästan 2.000 utexaminerade på fem år Totalt utexaminerades 1 973 personer

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014 Gerd Lindqvist Tel. 18-25582 Utbildning 215:1 24.3.215 Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 214 Under 214 tog 154 personer examen från Ålands lyceum och 245 från Ålands yrkesgymnasium.

Läs mer

TILL MEDIERNA Material får användas fritt

TILL MEDIERNA Material får användas fritt OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN TILL MEDIERNA 8.8. Material får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2015

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2015 , Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Utbildning 2015:3 10.11.2015 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2015 På Ålands yrkesgymnasium studerar 700 personer Närmare 1 200 personer studerar

Läs mer

Johan ehn, utbildnings- och kulturminister från

Johan ehn, utbildnings- och kulturminister från Mötesplats Åland Den 20 och 21 november hölls den femte nordiska mötesplatsen för skolaktörer som en del av projektet Lärande på arbetsplats. Projektet leds och samordnas av Skolverket i Sverige på uppdrag

Läs mer

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Läroanstaltens namn Ifyllarens släktnamn Ifyllarens förnamn Telefon t.ex. 015-12345678 Telefax t.ex. 015-12345678 Datum

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2010

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2010 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2010:3 23.11.2010 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2010 Drygt 1.800 studerande Totalt studerar 1 849 personer i de

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016 , Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Utbildning 2016:3 15.11.2016 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016 Högskolan på Åland har 500 studerande Nästan 1 100 personer studerar på

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Datum Ärende 2015-06-12 LF 18/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Sjökapten 210 + 60 sp 2006 Utbildningsplanen avser utbildning

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Validering i gymnasieskolor Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring

Läs mer

Utbildningsanordnare och läroanstalter 2013

Utbildningsanordnare och läroanstalter 2013 Utbildning 204 Utbildningsanordnare och läroanstalter 203 Antalet läroanstalter minskade ytterligare, antalet grundskolor 67 färre än året innan Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 11 november 2005 Nr 864 865 INNEHÅLL Nr Sidan 864 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption tjänstemän i

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2015

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2015 Gerd Lindqvist Tel. 18-25582 Utbildning 216:1 16.3.216 Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 215 Under 215 tog 148 personer studentexamen vid Ålands lyceum. Det var några enstaka färre

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

G; Stfge 155. Bildningsnämndens. Verksamhetsplan

G; Stfge 155. Bildningsnämndens. Verksamhetsplan G; Stfge 155 Bildningsnämndens Verksamhetsplan 2017 20.12.2016 1 Bildningsnämnden Verksamhetsområde och verksamhetsidé Till verksamhetsområdet hör stadens grundskolor, fritidshem och Medborgarinstitutet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Kommittédirektiv Utbildning för imamer Dir. 2008:66 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska kartlägga och analysera de behov av utbildning för

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist

Läs mer

Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015

Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015 Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015 Närvårdare Social och hälsovård * Den som gått utbildningen blir närvårdare. * De två första åren består av gemensamma grundstudier. *

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 52/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 52/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 52/2015 Datum Ärende 2015-06-12 LF 18/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet I enlighet

Läs mer

Yrkesutbildning i Sverige;

Yrkesutbildning i Sverige; Yrkesutbildning i Sverige; vart är vi på väg Seminarium Köpenhamn 23 september 2009 1 Yrkesutbildning i Sverigeen tillbakablick 1846 Skråväsendet upphör, näringsfrihet införs och hantverksföreningar bildasutbildningsfrågor

Läs mer

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Staben för utveckling och utredning Tjänsteutlåtande AMN 2015 0229.01.06 Sida 1 (7) 2015-09-10 Handläggare Petra Wårstam Larnhed Telefon: 08-508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2011

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2011 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2011:2 24.5.2011 Lärare 2011 Totalt arbetar 650 lärare inom den åländska utbildningen vårterminen 2011. Inom grundskolan finns 412 lärare, varav

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

NLS Rapport/Sektorn för gymnasie och yrkesutbildning/finland

NLS Rapport/Sektorn för gymnasie och yrkesutbildning/finland 1 (5) 10.3.2015 NLS Rapport/Sektorn för gymnasie och yrkesutbildning/finland Gymnasiets, den grundläggande yrkesutbildningens, den yrkesinriktade vuxenutbildningens samt det fria bildningsarbetets strukturer

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2 PROTOKOLL Nummer 4 7.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - MN - WV Omedelbart Ordförande Föredragande

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 PROTOKOLL Nummer 8.0.05 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U Beslutande Föredragande Justerat Minister Johan Ehn Byråchef Elisabeth

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Dnr 561-2003-58 1 Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden

Läs mer

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Ersta Sköndal högskola Rektor Barbro Molander Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Bakgrund Huma Nova har marknadsfört universitetskurser i teoretisk psykosyntes på A-nivå (20 poäng) och B-nivå

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2013

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2013 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 18-25497 Utbildning 214:1 4.3.214 Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 213 Nästan 4 personer tog examen från Ålands gymnasium 213, varav 135 från Ålands

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30 Protokoll 2014.09.08 Styrelsemöte 9/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.30 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

Centrala beredningar i anslutning till finansierings- och strukturreformen

Centrala beredningar i anslutning till finansierings- och strukturreformen Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

till den del det är fråga om en aktiveringsplan, Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2003:071 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna.

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna. Protokoll 05.06.2012 Styrelsemöte 9/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.40 Närvarande Studeranderepresentant Lärarrepresentanter Personalrepresentant Kallade Sture Skogberg, ordförande

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för socialt arbete Utbildningsplan Masterprogram i socialt arbete 120 Avancerad nivå Programme for Master of Social Science with a

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2013

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2013 , Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2013:3 13.11.2013 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2013 Flera studerande i Lycéet, färre i Yrkesgymnasiet Hösten

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 PROTOKOLL Nummer 15 13.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 Beslutande Föredragande Justerat Minister Johan Ehn Byråchef

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades.

Beslut: Förslaget omfattades. ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.4.2011 Styrelsemöte 7/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 15.30 17.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Inger Rosenberg-Mattsson, viceordförande Tony Asumaa Karin Holmberg Anita

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer