Vuxnas lärande på Åland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxnas lärande på Åland"

Transkript

1 Vuxnas lärande på Åland Bakgrund I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. undervisning, läroavtal, kultur, idrott. Vuxenutbildningen på Åland är ändå i huvudsak relaterad till hur den utformats i Finland. I Finland är vuxenutbildningen på ett övergripande plan indelad i tre sektorer: fritt bildningsarbete, yrkesinriktad vuxenutbildning och den utbildning som utgör en del av den offentliga arbetskraftsservicen (tidigare arbetskraftspolitisk vuxenutbildning). Även på Åland används de två förstnämnda begreppen, men varken offentlig arbetskraftsservice eller arbetskraftspolitisk vuxenutbildning förekommer som begrepp på Åland. Istället används det äldre (finländska) begreppet sysselsättningsfrämjande utbildning. I det följande presenteras först en översikt av de huvudmän och de respektive aktörer som organiserar och/eller arrangerar vuxenutbildning. Sedan ges en generell presentation av utbudet av vuxenutbildning på Åland med en kortfattad tillbakablick inom respektive område. Sist följer en översikt av lagar relaterade till vuxenutbildning. Översikt över åländska aktörer Översikten är uppbyggd för att, utöver en överblick över vuxenutbildningsaktörerna, även synliggöra administrativa enheter och huvudmän (typ av huvudman). (typ av) Huvudman Ålands landskapsregering Aktör (nivå 1) Utbildnings- & kulturavdelningen Specificerad aktör (nivå 2) Kulturbyrån - Ålands folkhögskola - Ålands musikinstitut - Ålands idrottsförbund Yrkesutbildningsbyrån - Vuxenutbildningsenheten * Navigare * Läroavtalscentret * Projektet FlexLearn * Ålands kursinstitut (nedlagt 1997) - Gymnasieskolorna (yrkesinriktade) Åländska kommuner & kommunförbund Organisationer Privata utbildningsanordnare Näringsavdelningen Mariehamns stad 1 Kommunförbundet Bildningsförbund Ålands handelskammare Ålands redarförening Ålands slöjd och konsthantverk r.f. Utbildningsföretag Högskolan på Åland - Öppna högskolan Ålands sjösäkerhetscenter Ålands arbetsförmedlingsbyrå Ålands teknologicentrum Medborgarinstitutet Arbetarnas bildningsförbund Ålands bildningsförbund Ålands hantverksskola 1 I samarbete med övriga åländska kommuner. Living V&I Ab

2 Fritt bildningsarbete Det fria bildningsarbetet i Finland består av medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler, sommaruniversitet och idrottsutbildningscentra. De fyra förstnämnda finns representerade på Åland, medan det saknas ett idrottsutbildningscentrum. Av de institutioner för fritt bildningsarbete som finns på Åland är Ålands folkhögskola äldst den startade Folkhögskolan ägs av det landskapet Åland och har idag två typer av utbildning: linjer som är mer allmänt inriktade och linjer som är specialiserade. De förstnämnda vänder sig till yngre studerande (16+) medan de senare (friluftsledarlinjen, konst- och hantverkslinjen samt fotolinjen) vänder sig till äldre elever och följaktligen har mest relevans för detta sammanhang. Mariehamns medborgarinstitut, (Medis), startade 1947 (i Finland startade det första 1899). Även om många av de kurser som erbjuds ges i Mariehamn, samordnas kursutbudet även i de övriga åländska kommunerna. Medborgarinstitutet erbjuder allmänbildande utbildning i form av kurser (språk, data, gymnastik, dans, slöjd m.m.), för kommuninvånare i så nära anslutning till deras hemort som möjligt. Verksamheten kan idag även omfatta yrkesinriktad fortbildning och uppdragsutbildning framför allt i relation till Ålands arbetskraftsbyrå (se nedan). Den dominerande verksamheten idag består av kurser av allmänbildande karaktär men vuxna kan även avlägga olika typer av språkprov. Medborgarinstitutet fungerar då som arrangör av proven, som följer de finska bestämmelserna (t.ex. allmänna språkprov, enligt finska bestämmelser, jfr Likaså arrangeras examina för personer som saknar grundskoleutbildning. Ålands lärcentrum Navigare är den yngsta institutionen centret inrättades Navigare kan närmast beskrivas som ett resurscentrum inga egna kurser ordnas inom centret men man tillhandahåller teknisk utrustning och programvaror för personer som deltar i distanskurser ordnade av andra aktörer. Vidare förmedlas kurser som efterfrågas i landskapet och som organiseras av aktörer utanför Åland. Valet av kurser man förmedlar ska, enligt hemsidan, stödja det åländska arbetslivet och medverka till att höja kompetensen hos den arbetsföra befolkningen. Navigare ska även fungera som en stödresurs till de åländska skolorna genom att tillhandahålla gemensam teknisk utrustning, skapa förutsättningar för att organisera gemensamma kurser och distanskurser för vuxna. Högskolan på Åland utgör en ny institution, som skapades genom att Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola sammanslogs till en organisation. Den del som tidigare gick under namnet Ålands högskola benämns idag Öppna högskolan. Dess verksamhetsår består av tre terminer höst, vår och sommar. Öppna högskolans kurser omfattar dels akademisk undervisning i huvudsak kurser på grundläggande nivå (allmänna studier i ämnet 2 ), i enstaka fall på följande nivå (ämnesstudier) och dels fortbildning. Den utgör en vidgning av den verksamhet som först bedrevs via Ålands sommaruniversitet, som startade sin verksamhet 1969 (i Finland grundades de första sommaruniversiteten under tidigt 1900-tal). En av de grundläggande idéerna med sommaruniversiteten var att föra akademisk undervisning till regioner som saknade universitet. Till en början handlade det om öppna föreläsningar eller föreläsningsserier. Inspirerade av det brittiska Open University erbjöd man från tidigt 1970-tal även öppen högskoleundervisning (hela kurser). Idag utgör det Öppna universitetet ett komplement till (och en del av) universitetens reguljära verksamhet och sommaruniversiteten ingår i öppna högskolan. Det akademiska kursutbudet 3 har utökats. Den åländska Öppna högskolan tar huvudsakligen sitt kursutbud från Åbo akademi, men det finns regelbundet kurser även från svenska universitet och högskolor, i enstaka fall även från t.ex. Norge. 2 Akademiska kurser i Finland ges i form av block på tre nivåer: allmänna studier (varje block motsvarar principiellt heltidsstudier till en omfattning av ungefär en termin), ämnesstudier och fördjupade studier. 3 De akademiska kursernas funktion kan inte entydigt fastställas utan funktionen är beroende av kursdeltagaren. Även om den ursprungliga idén handlade om ett slags fritt bildningsarbete är det idag även vanligt att studenter använder sig av dem som en del av sin reguljära högskoleutbildning. Kurserna används även som kompletteringsutbildning. Likaså kan vuxna utan grundläggande behörighet genom Öppna högskolan få en möjlighet att pröva om de klarar av högre utbildning (en del av det ursprungliga syftet med öppenheten). En del väljer att utnyttja den möjlighet som finns inbyggd i systemet att, då de klarat av kurser motsvarande 60 studiepoäng (ca 1,5 år heltidsstudier), ansöka om inträde till en reguljär högskola för att avlägga en akademisk examen (Öppna högskolan saknar examensrätt den förbehålls den högskola/det universitet som ansvarar för kursen). Living V&I Ab

3 Vidare finns det två bildningsförbund på Åland, Arbetarnas bildningsförbund och Ålands bildningsförbund. Båda grundades under tidigt 1980-tal. De ordnar studiecirklar, kurser och föreläsningar. Den utbildning som erbjuds vid Ålands musikinstitut riktar sig huvudsakligen till barn och ungdomar. Det finns dock även en vuxenavdelning men den vänder sig till dem som påbörjat men inte blivit klara med sina kurser. För dessa har en övre åldersgräns fastställts (23 år utom i sång där det är 29 år). Yrkesinriktad vuxenutbildning För närvarande är det praxis att grundläggande yrkesutbildning för vuxna ordnas inom landskapet Ålands skolor på gymnasialstadiet. Det finns sex skolor med treåriga yrkesinriktade program: Ålands handelsläroverk (ÅHL), Ålands hotell- och restaurangskola (ÅHRS), Ålands naturbruksskola (NBS), Ålands sjömansskola (ÅSSK), Ålands vårdinstitut (ÅVI) och Ålands yrkesskola (ÅY). Var och en av skolorna ansvarar för utbildningen inom ett yrkesområde, med undantag för yrkesskolan, som ansvarar för flera. Särskilda utbildningar för vuxna ordnas sporadiskt ( efter behov ) och av den skola som ansvarar för utbildning inom det aktuella yrkesområdet. En del av dem erbjuds med viss regelbundenhet (ekonomi, vård), andra mera sällan. Däremot kan enstaka vuxna integreras i ungdomsutbildningarna. Utöver dessa skolor finns även Ålands hantverksskola, som ägs av föreningen Ålands slöjd och konsthantverk r.f. Den erbjuder ettåriga kurser med två inriktningar: textilslöjd eller trä- och metallslöjd, i första hand för vuxna, men man tar även emot ungdomar. Kurserna riktar sig både till personer som tänker sig en framtid som hantverkare och för sådana som vill odla sin skaparlust. För närvarnade pågår en omorganisering av skolans verksamhet. Ålands läroavtalscenter läroavtalsutbildning på Åland startade under 1970-talet (den första lagen om läroavtal i Finland är från ). I början av 1990-talet reviderades lagen och Ålands läroavtalscenter grundades, samtidigt tilldelades verksamheten mera resurser, vilket varit betydelsefullt för läroavtalsutbildningens utveckling. Läroavtalsutbildningen riktar sig till både ungdomar 5 (16+) och vuxna. Den beskrivs som en arbetsplatsförlagd praktisk utbildning som varvas med teoretiska (såväl yrkesspecifika som allmänbildande) studier. Utbildningen ordnas såväl på grundläggande nivå som i form av tilläggsutbildning. All läroavtalsutbildning ligger dock på gymnasialstadienivå. I allmänhet sker den arbetsplatsförlagda utbildningen på Åland. Avtal om teoretiska studier har tills vidare huvudsakligen tecknats med yrkesskolor på fastlandet, men man strävar efter att kunna få till stånd avtal på hemmaplan inom en nära framtid (Landskapslag 1998:59 om läroavtalsutbildning). Sedan 1995 finns det en möjlighet för vuxna att få tillgodoräkna tidigare utbildning och andra relevanta erfarenheter då de börjar en utbildning inom det reguljära systemet. Denna bestämmelse infördes i de läroplansgrunder som då togs i bruk. Den skola som ansvarar för det aktuella programmet fattar beslut om vad som kan tillgodoräknas i förhållande till respektive läroplan. Den grundläggande tanken var att man skulle undvika att studerande måste dubblera kurser de redan har och att man ska kunna bedöma vilka arbetslivserfarenheter som svarar mot hela eller delar av kurser som ingår i programmet och därmed kunna förkorta utbildningstiden i motsvarande grad. I de nya läroplansgrunderna (Ålands landskapsregering, ) har rätten till tillgodoräknande bibehållits. Andra typer av yrkesinriktad 6 vuxenutbildning kompletteringsutbildning, vidareutbildning 7, och fortbildning/kurser ordnas sporadiskt, då någon (t.ex. en skola eller företrädare för yrkesområdet) upplever att det finns ett behov. I sådana fall ordnas utbildningen av någon av de ovannämnda skolorna. I andra fall åker den studerande till fastlandet eller till Sverige. Detta gäller särskilt utbildning inom sådana yrkesområden som inte finns på Åland. När det gäller för Åland centrala näringar sjöfart, turism och småföretagande är t.ex. Ålands redarförening r.f. och Ålands 4 Lagen om läroavtal förnyades 1967 och den nu gällande finska lagen trädde i kraft 1 januari I Finland är det sedan början av 1990-talet en utbildningspolitisk målsättning att 20% av all yrkesutbildning ska ske i form av läroavtalsutbildning. En motsvarande målsättning saknas dock på Åland. 6 Utbudet av utbildning/kurser inom det fria bildningsarbetet kan naturligtvis ses som fortbildning eller kompletteringsutbildning hur de kategoriseras är närmast beroende av hur enskilda studerande använder dem. 7 I detta sammanhang har vidareutbildning på högskolenivå inte beaktats. Living V&I Ab

4 handelskammare centrala aktörer. Då det saknas en systematisk dokumentation av skolornas vuxenutbildning ges nedan några exempel på vad som erbjudits. GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING ÅHL har sedan 1990 har skolan med viss regelbundenhet ordnat utbildning för vuxna (vuxenmerkonom), först parallellt med ungdomsutbildningen och senare även distanskurser. Till skillnad från ungdomsutbildningen omfattar utbildningen för vuxna två år. För närvarande antas studerande vartannat år. Eftersom turism utgör en central näring för Åland, har ÅHRS varit lyhörd för yrkesområdets behov. De år det varit brist på t.ex. servitörer har man ordnat sådana ettåriga kurser för vuxna. Då efterfrågan på utbildning inom naturbrukssektorn är inte så stor integreras vuxna i ungdomsutbildningen vid NBS. Ända sedan vårdutbildningen på Åland startade 8 under tidigt 1980-tal har man med några års mellanrum erbjudit grundläggande yrkesutbildning inom området för vuxna. I samband med talets reform vidgades den grundläggande vårdutbildningen till att omfatta social- och hälsovård och den utbildning ÅVI idag erbjuder resulterar i examen som närvårdare. Inte sedan slutet av 1980-talet har ÅY ordnat någon särskild utbildning för vuxna. Däremot har enstaka vuxna integrerats i bl.a. programmen elteknik och verkstads- och produktionsteknik. Inom ramen för några av skolorna på gymnasialstadiet är en ny verksamhet under utveckling. Genom särskilda överenskommelser med svenska examenskommissioner 9 Finland har man gjort det möjligt för vuxna att avlägga fristående yrkesexamina inom en del yrkesområden. De ordnas då i samverkan mellan respektive skola och examenskommission. En del av de fristående yrkesexamina ligger på grundläggande nivå, medan andra främst har karaktären av vidareutbildning. KOMPLETTERINGSUTBILDNING Exempel på utbildningar som kan ses som yrkesinriktad kompletteringsutbildning är det europeiska datakörkortet, som ges som kvällskurser för privatpersoner. ÅHL ansvarar för kursen. De tidigare nämnda språkexamina som arrangeras av medborgarinstitutet kan även ses som exempel på kompletteringsutbildning. Under 1990-talet var Ålands teknologicentrum aktivt när det gällde att ordna kurser i kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO-standard. Den här typen av verksamhet nämns fortfarande på deras hemsida men för närvarande förekommer ingen kursverksamhet. För närvarande pågår ett EU-projekt (mål 3), FlexLearn, som syftar till att bygga ett flexiblare system för vuxenutbildning. Inom ramen för projektet tänker man sig att vuxna ska kunna komplettera sina studier med såväl allmänna ämnen som yrkesämnen. Kompletteringen kan t.ex. gälla att slutföra avbrutna studier på gymnasialstadiet men även att komplettera en redan befintlig examen i syfte att få en bredare kompetens, en fördjupad kompetens inom yrkesområdet eller specifik behörighet för högskolestudier. Projektet pågår till slutet av år VIDAREUTBILDNING Vidareutbildning erbjuds dels av skolorna och dels av organisationer. Beträffande skolorna ges här exempel på vidareutbildning som två av skolorna på gymnasialstadiet ordnar. Inom ÅSSK planerar man en vidareutbildning till fartygselektriker med start Inom ÅHRS pågår vidareutbildning inom områdena bageri/konditori (40 studieveckor) respektive köksmästare (60 sv) för personer med 8 Till en början låg vårdutbildningen inom ÅY. I medlet av 1990-talet blev ÅVI en självständig skola. 9 Examenskommissionerna utses av Utbildningsstyrelsen, d.v.s. den finska utbildningsmyndigheten. En examenskommission är ett förtroendeorgan, som består av representanter för arbetsgivare och arbetstagare, lärare och yrkesgrupper. Dess uppgift är att leda organiseringen av examinationen och att utfärda betyg (www.oph.fi). Living V&I Ab

5 grundläggande kockutbildning och barmästare alternativt sommelier/vinkypare (20 sv) för personer med servitörexamen. Ålands handelskammare organiserar, i samverkan med Högskolan på Åland, utbildning i grunderna för revision och GRM-utbildning (certifiering av revisorer). FORTBILDNING När det gäller yrkesinriktad fortbildning finns det fler aktörer än i de två föregående fallen. ÅHRS ordnar fortbildning för personal inom områdena hotell, restaurang och storkök. NBS utgör en del av Åland landsbygdscentrum, där även andra aktörer inom området verkar. Fortbildningen sker vanligen i form av 1-3 dagars kurser som genomförs i samverkan mellan skolan och någon av aktörerna. Kurserna varierar från ekologisk produktion till första hjälp för jordbrukare. Inom Ålands sjösäkerhetscentrum ordnas fortbildning för olika personalgrupper inom sjöfartsområdet. Kursutbudet är varierande navigation, sjömanskap och ledarskap, första hjälp, säkerhet och simulatorkurser. Kurserna ordnas i samverkan mellan Högskolan på Åland (teknik, sjöfart), ÅSSK och Mariehamns räddningsverk. Ålands redarförening r.f. initierar och ordnar, I samverkan med Högskolan på Åland, fortbildning relaterad till säkerhetsfrågor ombord, i hamnar och i relation till transportsystem. Även Ålands handelskammare ordnar fortbildning, framför allt inom områden relaterade till företagsverksamhet, beskattning, ledarskap och projektledning. På Åland finns det även några utbildningsföretag som ordnar fortbildning inom sina respektive områden: ledarskap (Edumix och Mermerus AB), pedagogiskt utvecklingsarbete (Living V & I Ab) och datakunskap/programsystem (Pedago Interaktiv Ab). Sysselsättningsbefrämjande utbildning Ålands arbetskraftsbyrå ansvarar för att organisera sysselsättningsfrämjande utbildning. Det innebär i huvudsak att man köper in utbildning eller utbildningsplatser som ges av någon annan aktör. Arbetskraftsbyrån har således inget eget kursutbud. De åländska aktörer man samarbetat med är t.ex. ÅHL, Ålands läroavtalscenter, Medborgarinstitutet (uppdragsutbildning, bl.a. svenska för inflyttade). Det finns även en lång tradition av samarbete med Korsnäs kurscenter på fastlandet, för närvarande har arbetskraftsbyrån köpt sju (ospecificerade) studieplatser där. I övrigt hänvisar man till den fastländska arbetskraftsbyråns hemsida på Internet om någon inte hittar en lämplig kurs/utbildning inom ramen för det åländska utbudet. Övrig vuxenutbildning Utöver de tre huvudområdena finns ytterligare några exempel som är svåra att placera in. Det gemensamma för dem är att de är relaterade till idrott och friskvård, men de kan inte självklart kategoriseras som fritt bildningsarbete eller som yrkesinriktad vuxenutbildning. Ålands idrottsförbund ordnar i huvudsak föreläsningar relaterade till idrott och friskvård, Ålands fotbollsförbund ordnar kurser för fotbollstränare, ungdomstränare och målvakter, Ålands innebandyförbund ordnar domarutbildning. Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland en organisation inom den så kallade tredje sektorn har ordnat friskvårdskurser av olika slag (t.ex. relationskurser som föräldra-, pappa- och kommunikationskurser) och föreläsningar om kost, motion och livsstil. Verksamheten varierar i omfattning och inriktning från år till år, beroende på vilka andra aktiviteter man satsar på. Living V&I Ab

6 Lagstiftning om vuxenutbildning Den yrkesinriktade vuxenutbildningen regleras således inte, såsom i Finland direkt genom en egen lag 10. I Ålands lagsamling finns ett kapitel (N) som behandlar Utbildning, kultur och idrott (s ). Kapitlet består av två avsnitt, Utbildning samt Kultur och idrott. Inom avsnittet Utbildning används begreppet vuxenutbildning endast i samband med en utbildningsinstitution, Ålands musikinstitut. Däremot stadgas att det vid skolorna på gymnasialstadiet, d.v.s. efter grundskolan, kan ordnas kompletteringsutbildning, vidareutbildning, fortbildning och kursverksamhet (LL 1997:52/2002:82, 1). Vidare stipulerar samma lag att dessa skolor även kan ordna läroavtalsutbildning i enlighet med lagen om läroavtalsutbildning (LL 1998:59/1998:60.). Inom avsnittet Kultur och idrott används begreppet vuxenutbildning i samband med Landskapslag (1993:75) och Landskapsförordning (1994:82) om medborgarinstitut 11 och i samband med Landskapslag (1965:31) om landskapsbidrag för studiecirkelverksamheten. Beträffande den yrkesinriktade vuxenutbildningen framstår den i lagtexterna som en biprodukt till befintliga skolors verksamhet. I kapitlet L, Socialvård och sysselsättning, finns ytterligare två lagar som stipulerar om utbildning för vuxna. Landskapslag om sysselsättning (LL 1972:24 12, 4 ) nämner Yrkeskurser och annan motsvarande utbildning som sysselsättningspolitiska redskap. Landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning (LL 1988:39, 2 ) anger att Sysselsättningsfrämjande utbildning kan även ordnas genom att tillhandahåll plats på utbildningslinje vid yrkesläroanstalt i landskapet. Även om det inte finns en särskild lag om vuxenutbildning, finns det lagstiftning som reglerar samhällets bidrag till vuxenstuderande, vuxenstudiepenningen (Landskapslag (1995:94) om studiestöd, 2 kap, 7 vuxenstudiepenning). I den stipuleras vilka krav som ställs på utbildningens omfattning för att den ska vara bidragsgrundande. Avvikande från rikslagstiftningen kan ålänningar få vuxenstudiepenning för högskolestudier. Referenser Dreijer, M. m.fl. (red.), (1962). Mariehamns stads historia Mariehamn: Mariehamns stad. Fagerlund, S-E. (1995) Ålands folkhögskola 100 år. Vittnesbörd om en levande tradition. Pålsböle: Ålands folkhögskola. Jansson, O. M. (1988). Lantbruksundervisningen på Åland 100 år. Remmer, C. (1999). Mariehamns stads historia Mariehamn: Mariehamns stad. Sundberg, E. (1989). Ålands sommaruniversitet 20 år en återblick. Mariehamn: Ålands sommaruniversitet. Tudeer, E. (1993). Det åländska folkets historia Mariehamn: Ålands muséum. Ålands landskapsstyrelse (2004). Ålands lagsamling A: Självstyrelsens grunder. Mariehamn: Ålands landskapsregering. Ålands landskapsstyrelse (2004). Ålands lagsamling L: Socialvård och sysselsättning. Mariehamn: Ålands landskapsregering. Ålands landskapsstyrelse (2004). Ålands lagsamling N: Utbildning. Kultur och idrott. Mariehamn: Ålands landskapsregering. INTERNETSIDOR Ålands skolnät: (här finns länkar till samtliga skolor på Åland 10 Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning, 631/ Motsvarande lagstiftning i Finland är Lag om fritt bildningsarbete 632/1998 (ersätter Lag om medborgarinstitut, 722/1992), och Förordning om fritt bildningsarbete, 805/1998. Syftet med att även nämna de tidigare lagarna är i detta sammanhang främst att tydliggöra förändringarna i benämningar. 12 Motsvarande lag i Finland är Lag om offentlig arbetskraftsservice 1295/2002 (ersätter Lag om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 763/1990) och Förordning om yrkesutbildningscentrer för vuxna 762/1990. Living V&I Ab

7 Kontaktuppgifter Ålands landskapsregering Utbildnings- och kulturavdelningen PB 1060 AX Mariehamn tfn +358-(0) fax +358-(0) FRITT BILDNINGSARBETE Arbetarnas bildningsförbund, ABF Ålandsvägen 55 tfn: +358-(0) fax: +358-(0) Medborgarinstitutet i Mariehamn Styrmansgatan 1 tfn: +358-(0) fax: +358-(0) Ålands bildningsförbund Ålandsvägen 36 tfn: +358-(0) Ålands folkhögskola Pålsböle tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands musikinstitut Grindmattesv.7 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands hotell- och restaurangskola PB 54 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands naturbruksskola Jomalagårdsv. 16 AX Jomala tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands sjömansskola PB 52 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands vårdinstitut PB 127 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands yrkesskola PB 70 tfn +358-(0) fax +358-(0) GYMNASIESKOLA/TEORETISK Ålands lyceum PB 74 tfn: +358-(0) fax: +358-(0) GYMNASIESKOLOR/YRKESINRIKTADE Ålands handelsläroverk Östra Skolgatan 2, PB 42 tfn +358-(0) fax +358-(0) ÖPPNA HÖGSKOLAN Högskolan på Åland PB 1010 AX Mariehamn tfn +358-(0) fax +358-(0) Living V&I Ab

8 UTBIILDNINGSCENTRA Ålands lärcentrum Navigare PB 1060 tfn +358-(0) / fax +358-(0) Ålands läroavtalscenter Ålandsvägen 40, PB 1060 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands landsbygdscentrum AX Jomala tfn +358-(0) , fax +358-(0) Ålands sjösäkerhetscentrum Maritime Safety Center Pb 75 tfn (0) / fax (0) Ålands teknologicentrum Elverksgatan 10 tfn +358-(0) fax +358-(0) ORGANISATIONER Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland Styrmansgatan 10 tfn +358-(0) fax +358-(0) (organisation Åland) Ålands handelskammare Torggatan 5 tfn +358-(0) fax +358-(0) Ålands redarförening r.f. Hamngatan 8 tfn +358-(0) fax +358-(0) PRIVATA UTBILDNINGSANORDNARE Edumix Parkgatan 10 Tel: +358-(0) Living V&I Ab PB 191 tfn +358-(0) fax +358-(0) Mermerus AB Neptunigatan 52 A tfn +358-(0) fax +358+(0) Pedago Interaktiv Ab Nygatan 7B tfn +358-(0) fax +358+(0) Ålands hantverksskola Källbacksvägen 19 Ax Kastelholm tfn +358-(0) ÖVRIGA Ålands idrottsförbund Neptunigatan 23 tfn +358-(0) fax +358-(0) (länkar till specifika idrottsförbund på Åland) Living V&I Ab

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB ÅSUB Rapport 2006:2 Det framtida behovet av utbildning på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2004:1 Konjunkturläget våren 2004 2004:2 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003 2004:3 Konjunkturbedömning

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Den bästa kombinationen av stort och smått. Jobba som pedagog på Åland

Den bästa kombinationen av stort och smått. Jobba som pedagog på Åland Den bästa kombinationen av stort och smått Jobba som pedagog på Åland INNEHÅLL: 4. Bra barnomsorg och modern skola 6. Leken är nyckeln till barnets kunskap 8. Små enheter för små barn 9. Mariehamns stads

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2007 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2007 En beskrivning av ungdomars villkor 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret PROPOSITIONENS

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning

Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning Kriminalvårdens riktlinjer 2007:4 Förord Kriminalvårdens klientutbildning ska motsvara de utbildningsformer för vuxna som finns ute i samhället. Detta innebär

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Yrkesutbildning i Stockholmsregionen

Yrkesutbildning i Stockholmsregionen Yrkesutbildning i Stockholmsregionen Rapport 1 2004 Regionplane- och trafikkontoret Yrkesutbildning i Stockholmsregionen Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1998 1 Rörlighetens värde 1998 2 Stockholmsregionens

Läs mer

kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r

kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r 1 Innehåll 1 Inledning...4 2 Sammanfattning...5 3 Metod...7 3.1 Statistiken...7 3.2 Intervjustudien...7 3.3 Begrepp...8

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare

SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare Slutversionen av SSTs redovisning av regeringsuppdraget rörande analys av behovet av och förslag till återgärder angående

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer