Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 F LKHÖGSKLA Verksamhetsberättelse 2011 Landstinget DALARNA

2 Innehållsfrteckning Inledning... 2 Verksamhetens finansiering... 2 Verksamhetens profil och särart... 2 rganisation... 4 Kursverksamhet... 5 Utvecklings- och profileringsinsatser... 8 Personal Studeranderepresentanter S'ly'relse Samverkans partners & nätverk P I o verksamhelsberällelse 20 II malung rev _19

3 Ma/ungs folkhögskola Inledning är en av tre folkhögskolor med Landstinget Dalarna som huvudman. Den är belägen i Malung i Västerdalarna, med närhet till skog, sjösystem, älv och fjäll. Skolan ligger på Grimsåker, ca 2 km från centralorten. Folkhögskolan har ändamålsenliga lokaler och är tekniskt välutrustad. På skolan finns ett fint bibliotek och skolans gymnastiksal och gym är flitigt utnyttjade av de studerande. Skolan har ett internat med ca 70 platser, de flesta enkelrum och några dubbelrum. Rummen har enkel standard med tvättställ på rummet och dusch och toalett i korridoren. är politiskt och religiöst obunden och verksamheten är öppen för alla. Under 20 Il har folkhögskolan bedrivit folkbildningsverksamhet i form av allmänna kurser och särskilda kurser samt annan folkbildande verksamhet omfattande sammanlagt deltagarveckor, varav 26% på Allmän kurs.för deltagare med funktionshinder och deltagare med svårigheter i svenska språket har skolan genomfrt verksamhet motsvarande 662 deltagarveckor deltagarveckor har finansierats med statsbidrag från Folkbildningsrådet. Verksamhetens finansiering s verksamhet finansieras dels med statliga medel i form av statsbidrag från Folkbildningsrådet och dels med bidrag från huvudmannen. Statsbidraget till Malungs fusk uppgick under 20 II till sammanlagt kr. Av dessa avser kr.förstärkningsbidrag/extra frstärkningsbidrag och kr. bidrag från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. I statsbidraget ingår även projektmedel från FBR samt anslag för SMF-platser inom satsningen fr arbetslösa ungdomar. Bidrag och anslag från huvudmannen uppgick till sammanlagt kr. Ett bidrag på kr. har erhållits från Svenska Institutet för genomfrande av sommarkurs i svenska fr internationella studerande. Majoriteten av folkhögskolans kursdelatagare på långa kurser bor på skolans internat. Under 20 Il har internatet inte uppnått full beläggning pga av minskad verksamhet på långa kurser på skolan. Under året har skolan ålagts ett sparbeting av huvudmannen som inneburit ett anställningsoch inköpsstopp. Detta har inte haft med skolans ekonomi att göra utan med underskott från huvudmannens övriga verksamheter. Besparingskraven har inneburit en administrativ belastning på verksamheten som dock har kunnat bedrivas med bibehållen kvalitet. För att kunna bedriva internat samt övrig service till studerande kompletterar skolan den statliga och regionala finansieringen med intäkter från kök, internat, konferensverksamhet, extern kursverksamhet samt inte minst genom att ställa sina lokaler till frfogande för lokala kultur-, idrotts- eller folkhälsoaktiviteter. Verksamhetsåret 2011 har haft ett ekonomsikt resultat på kr och har därmed i stort sett uppnått huvudmannens målsättningar avseende ekonomi i balans. Verksamhetens profil och särart har sedan 1909 bedrivit folkbildningsverksamhet med förankring i Västerdalsbygden. Skolans verksamhet har kommit att alltmer profileras mot: behovet av att förvalta, odla och utveckla ett levande kulturarv behovet av att odla och utveckla intresset för natur, hälsa och friluftsliv P 10 verksamhetsberättelse 20 J I ma/ung rev _ J 9 2

4 Maltmgs folkhögskola Inom dessa områden har kommit att bli riksledande med sina kurser i folkmusik folkdans, folklig visa samt fjäll- och vildmarksledarskap. Samtidigt fortsätter att vara en viktig aktör i lokalsamhället dels med bildnings- och folkhälsoinsatser och dels med behörighetsgivande kurser. Folkbildningsarbetet på utgår ifrån statens fyra huvudsyften med sitt statliga stöd. Genom det interna demokratiarbetet bildar man unga och gamla medborgare genom inskolning i demokratiska mötes- och beslutsformer. Genom att stödja det lokala roreningslivet och dess bildningsverksamhet stödjer man verksamheter som stärker och utvecklar demokratin. Det gör man också genom att vara en alternativ mötesplats, en civil arena både for bygden och for skolans deltagare. Genom den allmänna kursen bidrar folkhögskolan till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Genom de särskilda kurserna och den allmänna kursens profiler bidrar skolan starkt till att bredda intresset ror, och öka delaktigheten i, kulturlivet. På strävar man efter verksamheter som hör ihop med skolans profil och statliga uppdrag, vilka genomsyrar inte bara skolans långa kurser utan även kortkurser, externa kursverksamheter och konferenser. Skolan stödjer även folkliga former for kultur och folkhälsa genom att upplåta sina lokaler till bl.a. Dansbandsveckans, Skinnarcupens och Vansbrosimmets besökare. s lokala målsättningar 2011 Kursdeltagaren i centrum Folkhögskolan finns till for kursdeltagarna. Verksamheten ska anpassas till deltagarens bildningsbehov och personliga rorutsättningar. Folkhögskolan är en skolform ror alla. Skolan ska kontinuerligt anpassa verksamhetsformer och innehåll till nya målgrupper och deras bildningsbehov och forutsättningar. Profilområden Folkhögskolans profilområden är kultur, natur och folkhälsa. All verksamhet som bedrivs på skolan skall ha anknytning till skolans profilområden på något sätt. Att verka lokalt och globalt skall vara ett centrum for bildnings- och kulturverksamhet for alla boende i Malung och Västerdalarna. Skolan ska ha en stark anknytning till lokalsamhällets behov av bildning, demokrati och utveckling. skall vara en europeisk och internationell aktör och en mångkulturell mötesplats. Utifrån sina profilområden ska skolan vara en länk mellan det lokala och det globala. Informationssamhället och demokrati På är IKT ett prioriterat område och skolans aktiva närvaro och deltagande i det digitala samhället är en viktig framtidsforutsättning. arbetar aktivt med demokratifrågor och utveckling av verktyg for medborgarfostran både inom skolan och det omgivande samhället. IKT är ett viktigt område och verktyg ror demokratiarbetet.. Informationsarbetet på skolan ska bedrivas strategiskt och integrerat och utnyttja de digitala möjligheterna till fullo. P I verksamhefsberäj/el.~e 20 II ma/ung rev _19 3

5 rganisation Huvudman Landstinget Dalarna (L) är skolans huvudman och har det övergripande ansvaret fdr verksamheten. Landstinget tillsätter Kultur- och Bildningsnämnd. Folkhögskolans verksamhet förvaltas av Kultur- och Bildningsförvaltningen fr o m Skolledning Skolans styrelse är Landstinget Dalarnas Kultur- och Bildningsnämnd. Nämnden skall se till att bestämmelser (riksdagsbeslut, lagar och förordningar) efterlevs. All beslutsrätt ligger på nämnden, förutom i de frågor där beslutsordningen anger annan beslutsinstans. Nämnden har också delegerat vissa beslut till olika tjänstemän och instanser på skolan. Knuten till nämnden finns en fdrvaltningschef, som ansvarar för Landstingets fem skolor. Rektor är ansvarig fdr verksamheten infdr nämnden. Skolledningsarbetet samordnas i en ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor/studierektor samt kökschef/internatföreståndare. Lokal samverkan SamverkallSgrllppell består av skolledning, fackliga representanter, arbetsmiljöombud och elevskyddsombud. Samverkansgruppen är informations-, samråds- och fdrhandlingsforum samt lokal skyddskommitte. Lärarrådet svarar fdr långsiktig pedagogisk planering av verksamheten och fungerar som samverkankansinstans. Servicerådet svarar fdr planering av serviceverksamheten och fungerar som samverkansinstans. Persollalrådet består av all personal på skolan och sammanträder ett par gånger per termin och fungerar som samverkansinstans. Kursföreståndare och mentorer Varje kurs har en kursfdreståndare. På allmän kurs tilldelas dessutom varje kursdeltagare en mentor. Korta kurser har en ansvarig kursledare. Studerandekår, kursråd & övriga samråd Kursrådet är ett forum fdr information och rådslag kring verksamheten. Kursdeltagarna har en representant från varje kurs om minst 15 veckor. Studerandekåren består av samtliga kursdeltagare på skolan. Studerande kåren utser en styrelse om minst 5 personer, helst en representant från varje kurs. Styrelsen fdrvaltar studerandekårens kassa. Dessutom finns det på skolan kulturråd, biblioteksråd och kostråd där både studerande och personal deltar och samråder kring specifika frågor. Kvalitetssäkring På bedrivs systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheten fdljs upp och utvärderas på olika nivåer. Vi genomför tre typer av utvärdringar: 1. Kursutvärdering. Genomförs av kursdeltagarna i slutet av varje kurs. Resultatet behandlas ilärarlaget. pl verksamhetsberättelse 2011 malung rev_19 4

6 2. Studerandeutvärdering: Genomförs en gång/år i slutet av höstterminen. mfattar alla kursdeltagare på skolan och alla delar av verksamheten. Utvärdering sker i fokusgrupper. Därefter träffas representanter från grupperna och skolledning till en utvärderingskonferens som använder fokusgruppernas resultat till en SWT-analys. Resultatet av utvärderingen behandlas i kursrådet, arbetslagen samt inom samverkansprocessen. 3. Personalutvärdering; Genomförs en gång/år efter läsårets slut. mfattar all personal och alla delar av verksamheten. Metoden är densamma som studerandeutvärderingen. Resultatet av utvärderingen redovisas för personalen och behandlas inom samverkansprocessen. Utvärderingsverktyget är en kombination av fokusgrupper och SWT-analys. Metoden omfattar förutom enkät gruppsamtal i två nivåer vilket skapar reflektion och delaktighet. Resultatet av studerande och personal utvärderingen ingår i arbetet inför kommande års verksamhetsrnål. Redovisning av resultat samt planering - genomförande- uppföljning av åtgärder behandlas i samverkansprocessen där all personal är delaktig Systematiken i kvalitetsarbetet ligger i den lokala samverkansprocessen som fungerar som ett förankrings och kvalitetssäkringssystem. Alla viktiga beslut fattas i samverkan. Samverkansprocessen består av arbetsplatsträffar i form av lärarråd, serviceråd och ett gemensamt personalråd. Ärenden till dessa bereds av skolledning, fackföreningar, tillsatta arbetsgrupper och enskilda. När ärenden har behandlats på arbetsplatsträffar tas de upp i samverkansgruppen som sammanträder en gång per månad. I samverkansgruppen sker uppföljning av alla beslut. Alla träffar och beslut dokumenteras och dokumentationen är tillgänglig i digital form. I samverkansprocessen behandlas verksamhetsfrågor, ekonomi, arbetsmiljö, miljö, kvalitet, personalfrågor, elevfrågor, mm. I samverkan behandlas även utvärderingar, åtgärder och aktivitetsplaner. I syfte att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har vi under året som gått initierat en översyn av den lokala samverkansprocessen. Miljöledningen har lyfts in till samverkansprocessen och miljöledningsgruppen bereder ärenden till samverkan. Kvalitetsredovisning lämnas in till huvudmannen i samband med årsrapport samt till FBR i samband med nationell kvalitetsredovisning Kursverksamhet Kursverksamheten under 20 Il har bedrivits huvudsakligen i form av långa kurser, dels de skärskilda kurserna och dels den allmänna kursen och dess profiler. Övrig folkbildningsverksamhet har bedrivits dels i form av distans- och korta kurser fr.a. inom skolans profilområden och dels i form av öppen bildningsverksamhet. Distanskursverksamheten är en växande del av skolans verksamhet och har omfattat både ordinarie kurser och utvecklingsverksamhet. Korta kurser och workshops har genomförts både lokalt på skolan men också i andra delar av landet samt i Finland.. Bland de långa kurserna återfinns sommarkursen i samtida svensk litteratur för utländska studerande, en verksamhet som har bedrivits framgångsrikt under ett antal år genom stipendieanslag från Svenska Institutet. Kursen, som i år varat i 3 veckor, har lockat till Sverige och Malung studerande från ett stort antal länder och berikat både studenterna, skolan och lokalsamhället.. Folkhögskolan har även i år erbjudit sk "friplatser" till fyra internationella studerande som erhåller studiebidrag från Svenska Institutet för terminsstudier på allmän kurs och viskursen. p/ verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 5

7 Långa kurser vt 2011 Allmän kurs med profiler: musik, hantverk, människan i naturen Folkmusik på fiol l år Fjäll- och vildmarksledarlinje Folklig visa frdjupningskurs l termin Funkiskursen - kurs fr intellektuellt funktionshindrade Smideskurs Musikkurs deltid Hantverkskurs deltid Korta kurser vt 2011 IT fr seniorer Musikkurs i Sunderbyn Smideskurs i Sunderbyn Kvinnligt företagande Spelledarkurs på Folkmusikens Hus Spelledarkurs i Uppsala Spelmanskurs i Kalmar Löparhelg för tjejer Folkmusikkurs i Vasa Låtspel Kulningskurs i Göteborg Distanskurser vt 2011 Människor och natur i dagens ekonomi Folksång - Trall på distans Engelska A Matematik D Långa kuner ht 2011 Allmän kurs med profiler: musik, hantverk, människan i naturen Folkmusik på fiol 1 år Fjäll- och vildmarksledariinje Folklig visa grundkurs l termin Folkmusik på fiol 1 termin Funkiskursen - kurs för intellektuellt funktionshindrade Smideskurs Musikkurs deltid Hantverkskurs deltid Människan i naturen deltid Svensk litteratur idag, kurs i svenska för internationella studerande Korta kurser ht 2011 Sommarkurs i folkmusik: Låtspel, visa, folklig dans Smide sommarkurs Återträffar för musikkurser Klassisk svensk massage grund & fortsättning. Korrö ungdomsläger Västerdalssstämman p J verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 6

8 Sommarkurser i gammeldans: Schottis, vals, polska, polka, hambo Bingsjöstämman IT för seniorer Örebro spelmanslag Finnskogspolska Distanskurser ht 2011 Människor och natur i dagens ekonomi Samhällskunskap B Matematik B Fiol på distans l år Kulturprogram I öppen folkbildning Föreläsning i HBTQ-frågor Föreläsning om diskrimineringslagar Föreläsning "Politik för HELA Sverige" Föreläsning om manlighet Föreläsning i kvinnligt företagande "tillsammans mot framtiden" Föreläsning Hjärnan och beroendet Fiolkursens konsert Viskursens konsert Öppet Hus Föreläsning Skogens framtid Resandeblod, teaterföreställning & föredrag Arktisk skinnberedning, föredrag & utställning Föreläsning FN och minoriteter Fredsagenterna, teaterföreställning & workshop EU-parlamentet och politik, föredrag Fiol- och viskursens gemensamma avslutningskonsert Gud har 99 namn, utställning Musikfestival (Funkis) Deltagare totalt: Folkh9gskolan har med sin verksamhet under året nått totalt deltagare. Allmän kurs: Den allmänna kursens andel av den totala verksamhetsvolymen har varit 26%. Söktrycket på skolans kurser höstterminen 2011 har varit 1,5 sökande per planerad kursplats på både allmän kurs och de särskilda kurserna. Antalet omdömen som utfårdades på Allmän kurs för läsåret var 19 st. varav: 7 st. "God", 10 st. "Mycket god" samt 2 st. "Utmärkt". GenomsnittstaI2,74. SMF: Inom ramen för Studiemotiverande folkhögskoleinsatser har 8 kursdeltagare studerat på skolan under året. Stipendiater under vt 2011: Andrea Wieszl från Ungern, Pavel Golovatj från Polen, Elena Fedorova från Ryssland. Stipendiater under ht 2011: Fieke van der Veen från Nederländerna, Lydia Narucevlich från Ryssland, Dunja Durovic från Serbien samt Andra Minucci från Italien. p/ verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 7

9 Gemensamma aktiviteter: Varje termin pågår ett antal valbara ämnen som anordnas efter lektionstid och leds huvudsakligen av kursdeltagarna. Dessutom anordnas en del aktiviteter som vänder sig till alla på skolan och även till allmänheten, i syfte att stärka gemenskapen bland studerande, personal och lokalsamhället. Några av årets aktiviteter har varit: Öppet Hus Friluftsdagar under våren och hösten Dansdag Familjedag i Hättsjöstugan i samarbete med Elevförbundet Temavecka om minoriteter: Teaterföreställningen "Resandeblod", musikprogram med Ratf Nova, Studiebesök hos Vildhasse, Föreläsning och utställning om nordisk skinnberedning av Lotta Rahme. HBTQ-vecka: Föreläsningar med Erik Hultby, Täpp Lars Andersson och RFSL.. Utställningen "Gud har 99 namn" Teaterföreställning med "Fredsagenterna" Föredrag med Kristoffer Strömgren, EU-~änsteman. Föreläsning av författaren Bob Hanson i samarbete med Malung-Sälens gymnasium. Besöksdagar för högstadieelever som får tillbringa några skoldagar på folkhögskolan ledda av folkhögskolans deltagare och personal. Utvecklings- och profileringsinsatser På har de särskilda kurserna en väletablerad verksamhet med upparbetade målgrupper, innehåll och pedagogik. Den allmänna kursen har under de senaste åren varit föremål för utvecklingsinsatser som har att göra med anpassning av verksamheten till omvärldsfaktorer som samhällsförändringar, förändrade målgrupper, förändrade förutsättningar för studiefinansiering, mm. För skolan viktiga profileringsinsatser är bl.a. medverkan i spelmansstämmor, festivaler, mm där både personal och kursdeltagare deltagit aktivt: Korrö folkmusikfestival" Musik vid Siljan, Bingsjöstämman, Ransäterstämman, Tobakspinnarstämman, Västerdalsstämman mm. Dessa aktiviteter har ett högt värde eftersom de stärker skolans identitet både inåt och utåt. Att tanga upp nya målgrupper och tillhandahålla bildning och utbildning till de som behöver mest ingår i skolans målsättningar. Dllskurser: Under året har terminskursen i folklig dans lagts ner pga ta sökande. Detta har föranlett initiering av ett utvecklingsarbete för att behålla verksamheten kring folklig dans under olika former. Skolans lärarråd och skolledningen har varit eniga om att dansverksamheten är en viktig del av skolans profil och även viktig fr folkmusiksverige. Utvecklingsarbetet fokuserar på att finna lämpliga former för dansundervisningen som kan locka nya målgrupper. Bl.a. genom kortkurser av olika slag och distansundervisning. F""ktiollsl,illder: Ett för viktigt utvecklingsområde är verksamhet för deltagare med funktionshinder. Funkiskursen, en kurs för intellektuell funktionshindrade personer har startat under föregående år och fortsatt utvecklas under Utvecklingsarbetet har inneburit pedagogisk och didaktisk utveckling, kompetensutveckling av personal och planering, allt med syfte att finna optimala former och innehåll för målgruppen. SMF: Arbetslösa ungdomar är en målgrupp till vilken finns riktade insatser från Folkbildningsrådet. Skolan har tagit emot åtta unga arbetslösa under året i ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen. JT för selliorer: Seniorerna i lokalsamhället är en viktig målgrupp för vilken skolan utvecklar verksamhet inom IT. Från att ha börjat med en grupp föregående år, omfattar verksamheten idag fem grupper seniorer som lär sig att använda IT i vardagen i kortkursform. IT för p/ verksamhetsberättelse 201lmalung revj9 8

10 seniorer handlar inte bara om lärande utan i hög grad om en möjlighet för socialt umgänge. Utvecklingsarbetet handlar om att utveckla pedagogiken och innehållet. Flexibelt lärande: IT är inte bara IT -kurser utan också viktigt inom flexibelt lärande. Flexibla lärandeformer är ett starkt utvecklingsområde för skolan som satsar på nyskapande distanskurser vid sidan av de mer konventionella. Här utvecklas både form och innehåll, både med egna medel och med projektmedel från FBR. En ny kurs startades på distans under hösten, folkmusik på fiol på distans. Dessutom beviljades skolans ansökan om projektmedel för att bedriva pilotprojekt under 2012 i folklig dans på distans. Folkhögskolan har bland sina målsättningar att vara ett lokalt bildnings- och kunskapscentrum för invånarna i Västerdalarna. Vid sidan om den öppna bildningsverksamheten i form av föreläsningar och kulturarrangemang är IT för seniorer en sådan satsning. En annan lokal satsning som också ingår i utvecklingsarbetet med det flexibla lärandet är distanskursen i privatekonomi "Lev billigt må bra" som vänder sig till skuldsatta personer och har utvecklats i samarbete med det kommunala konsumentkontoret. EU: Skolan har i enlighet med årets målsättningar satsat på internationellt arbete med fokus på Europa. Satsningarna har omfattat: deltagande i FBR/FLAC-projektet "Medborgarna i EU nr' som finansierats delvis med projektmedel och som har genomförts som temavecka på skolan med verksamhet riktad både mot kursdeltagare och allmänheten; Studiebesök av rektor till Grekland finansierat av Grundtvig-programmet fr undersökning av samarbetsmöjligheter med grekiska utbildnings- och folkbildningsaktörer inom folkmusik; Projekt delvis finansierat av Programkontoret genom vilket skolan har blivit "ambassadörsskola för EU". Projektet har inneburit utbildning av rektor samt en EU-ambassadör. InterIlatmentorer: För att arbeta med förebyggande elevvård samt stärka det socialpedagogiska arbetet på skolans internat har en försöksverksamhet påböljats under hösten. Internatmentorerna är pedagoger som har viss tiänstgöringstid avsatt för möten och utvecklingsarbete av den sociala miljön och lärandet på internatboendet. Informationsarbetet har fortsatt vara ett centralt utvecklingsområde. Informatörstjänsten som inrättades föregående år utökades under året för att kunna utveckla viktiga aspekter av informationsarbetet som idag blir alltmer sammanflätad med det pedagogiska arbetet. Satsningar har gjorts på kvalitetssäkring, sociala media och webb. FSR: Skolan har blivit godkänd av Folkhögskolornas Studenträttsliga Råd, efter att ha upprättat ett studenträttsligt standard och skrivit avtal med FSR. Arbetet med standarden har varit en del av skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Energiligan: Skolan har deltagit i ett miljöprojekt om energieffektivisering avseende fastigheterna tillsammans med övriga folkhögskolor i Dalarna. Projektet fortsätter FBN styrgrupp: Rektor har fortsatt som ledamot i FBR:s styrgrupp för Folkbildningsnätet på uppdrag av FI; ffentligägda folkhögskolors intresseorganisation. "Typiskt svenskt": Skolan har deltagit i Folkbildningsförbundets kampanj mot rasism och främlingsfientlighet. Remisser: Skolans ledning och lärarråd har under året arbetat med remissmaterialet om folkhögskolans studieomdömen samt Vägval & Vilja. Totalt har ca kr. avsats till profilerings- och utvecklingsinsatser. Kompetensutveckling & fortbildning Skolan har satsat på kompetensutveckling och fortbildning med medel från det ordinarie statsanslaget. En för skolan viktig satsning är lärarnas folkhögskollärarkompetens. En av skolans lärare har blivit antagen och påböljat studier på det 2-åriga folkhögksollärarprogrammet vid Linköpings universitet. Läraren har fått nedsättning i tjänsten med bibehållen lön. Andra satsningar under året har varit: pl verksamhetsberättelse 2011 malung rev_19 9

11 Utbildningsdag för lärarna i mångkulturell folkbildning. Utbildningsdag för all personal i neuropsykiatriska diagnoser och socialpedagogik. 4 pedagoger på kursdagar i neuropsykiatri I lärare kurs i folkligt broderi. I lärare på två Feldenkreiskurser I lärare på Bok- Biblioteksmässans seminarier l lärare på didaktikdagar I lärare på distanskurs i vuxenpedagogiskt ledarskap 2 år l lärare på utbildning till EU-skolambassadör (finansierat av Programkontoret) l administratör på grundutbildning i personaladministration 2 administratörer på administrativa kursdagar l administratör på A vanti-dag Informatör på FIN;s informationskonferens Studievägledare på SYV-konferens l vaktmästare på facklig kurs om försäkringar och pension I kokerska på upphandlingskurser Kökschef på lönebildningskurs Kökschef på utbildning i personaladministration Rektor på rektorsfortbildning Rektor på rektorsutbildning EU-ambassadör Rektor på interkulturell pedagogik seminarier på Bok- och biblioteksmässan Rektor har deltagit i SKL rektorsföreningens möten samt FBR konferens. Arbetsmiljö grundkurs för skyddsombudet Personal Namn Andersson Patrik A vgerinou Eva Blomqvist Jan-Åke Carl-Erik Carlsson Danielsson Karin Djangoi Mesud EIgland Eeva-Liisa Eriksson B John Erik Eriksson Lisbeth Fagerberg Anna-Greta Forsman Maria Hag Eva Halvarsson Perjos Lars Henriksson Margareta Hjalmarsson Jonas GöthHn Ewa Isaksson Anders Ivarsson Ing-Mari Jansson Conny Johansson Malin Johansson Margareta Bejattnil'g Lärare / kursföreståndare Rektor Lärare / Kursföreståndare / SYV vik. Lärare / kursföreståndare ht 20 II vik. Lärare ht 20 Il Lärare Lärare Studierektor from ht 20 I 0/ Lärare StäderskaIKokerska Kökschef / Internatföreståndare Städerska! Köksbiträde Kurator ht 20 Il Lärare Kokerska Lärare Speciallärare Lärare Kokerska vt 20 Il Lärare Städerska / Internatansvarig Kokerska pl verksamhelsberälle/se 2011 malung rev_19 10

12 Johansson Mariann Johansson Matts Lagerberg Sonja Laitinen Susanne Larsson Anders Magnil Anette Nilsson Mirja-Leena lsson Åsa Pettersson Karolina Roos Yvonne Rundqvist Mona RöjAs Maria Soling Jonny Sunne Bo Tenggren Karin Thorsen Hannibal Westhlin Louise Wännan Tord Öjes Kenneth Städerska Vaktmästare Kanslibiträde vt 20 Il Vik. köksbiträde Lärare I Kursföreståndare vt 20 Il Kokerska Lärarassistent Kokerska Lärare Administratör Kurator vt 20 Il Lärare I Kursföreståndare Lärare I Kursföreståndare IT -ansvarig I Lärare Lärarei Informatör Lärare I Kursföreståndare Skoladministratör I Städerska Institutionstekniker I vaktmästare vik. Lärare ht 20 Il Anders Bengtsson har anlitats som skolans bibliotekarie. Dessutom ett antal gästiärare berikat verksamheten med sin kompetens och kunskaper. Ing-Mari Ivarsson och Sonja Lagerberg gick i pension vt Musikläraren Anders Larsson har varit föräldraledig under ht AK-Iäraren Karolina Petterson har haft nedsatt tjänstgöring med bibehållen lön för att studera på Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. Louise Westhlin har anställts som ny skoladministratör på halvtid. Mesud Djangoi blev skolans nya miljöombud. Jan-Åke Blomqvist har fått fast anställning som Studie- och Yrkesvägledare. Fackliga representanter i samverkansgruppen & skyddsombud B John Erik Eriksson, SFHL, vice ordf. i samverkansgruppen Karin Tenggren, SFHL ledamot i samverkansgruppen Eeva-Liisa EIgland, SFHL, skyddsombud Matts Johansson, KMMUNAL, ledamot i samverkansgruppen & huvudskyddsombud Yvonne Roos, VISIN, adj. i samverkansgruppen Yvonne Bönfors, VISIN, ledamot i samverkansgruppen Jan-Åke Blomqvist, ordförande SFHL lokalavd. Studeranderepresentanter Skyddsombud Kursråd rdinarie Sven Hanstad (AK) Hamald Bom (fjäll) Moa Dalkvist (vis) skar Alner (fjäll) Ersättare Kerstin Almlöf (AK) Malva Gyldberg (vis) pj verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 II

13 Kostråd Biblioteksråd Lydia Narusevic (AK) Karin Stolare (fiol 1 t) Cecilia Thoren (fiol 2 t) Magnus Ahnesjö (fjäll) Annica Eriksson (fjäll) Shanniran Adam (vis) Johanna Hakestam (A K) Anna Andersson (fiol l t) Katarina Löfstedt (fioi2t) Jakob Nestlog (fjäll) Dunja Durovic (AK) Tommy Lundgren (fiol 1 t) Anna Bellafesta (fiol 2 t) Mikael Carlsson (AK) Jacob Nestlog (fjäll) Tobias Forsberg (fjäll) Sofia Bang Elm (vis) Wouter Boekholt (AK) Tobias Forsberg (fjäll) Frida Carlsson (AK) Studerandekår V~20Jl Jimmy Bäckström (Ak) ordf. Johan Lingegård, sekreterare Poroosha Moheb (Ak) Kassör Mikael Renström (Fov) ledamot Carl Norberg (Fo V) ersättare Erika Knutsson (Vis) ledamot Sofie Persson (Vis) ersättare Marica Wahlen (Ak) ledamot Jan-Åke Blomqvist, revisor HI-20JJ Cecilia Friberg lsson (FoV) ordf. Mark Speedle (Ak) vice ordf. Anna Åhnebrink (Musik) ledamot Tove Pettersson (Jk) kassör Maria Bergner (Jk) ledamot Annika Maathz (Pk) ledamot Lina persson (F o V) ledamot Malva Gyldberg (Vis) ledamot Carinn Backman (Vis) ledamot Jan-Åke Blomqvist, revisor Styrelse Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd rdinarie ledamöter Ersättare Ann-Catrin Lofvars (MP), ordf6rande Mats Rönnblad (S) Gunnar Barke (S), l:e vice ordf6randen Lars Levahn (S) Håkan Frank (M), 2:a vice ordföranden Per Morelius (S) Suzanne Lazar (S) Birgitta Brandt (V) Ann-Britt Griinewald (S) Petra SundelI (M) Christer Carlsson (M) Anna Hed (C) Karin Perers (C) Katarina Gustavsson (K) Samverkanspartners & nätverk Arbetsförmedlingen Malung-Vansbro s elevf6rbund Svenska Institutet Nätbildama FLAC - Folkbildning for Active Citizenship p I verksamhetsberöllelse 20 II malung rev _19 12

14 EU Programkontoret FINSAM Malungs spelmanslag Örebro spelmanslag Pensionärernas Riksorganisation, PR Svenska Pensionärsförbundet, SPF Malung-Sälens gymnasium Folkmusikens Hus Musik vid Siljan Korrö festivalen Linköpings folkmusikfestival Bingsjöstämman Mora folkhögskola Fornby folkhögskola Dalarnas Bildningsfrbund Studiefrbundet Bilda NBV Malungs hembygdsförening Malungs IF Malungs församling Svenska jägarförbundet Malung-Sälens kommun TV- Malung Samarbetsnämnden fr folklig dans Nätverk för fjällsäkerhet ffentligägda folkhögskolors intresseorganisation, FI Föreningen för folkbildningsforskning Kalmar Spelmanslag Ålands spelmansgille Filosofiska Spelmanslaget Kärlekskollektivet Sonus Stockholm Dalarnas Spelmans förbund V -Dala Studentspelmanslag Finlands Svenska Spelmansförbund Hallands Spelmansfrbund ktoberstämman Uppsala Tack! Folkhögskolans styrelse och skolledning tackar alla medarbetare och kursdeltagare för att än en gång skapat ett fantastiskt år fyllt med bildning, lärande och möten. Eva A vgerinou Rektor Ann-Katrin Lofvars Landstinget Dalarna, Kultur- och bildningsnämnden rdfrande P I verksamhetsberättelse 20 II ma/ung rev _19 13

15 Malungs Folkhögskola Skolkod Terminsunderlag för årsredogörelse vt Deltagare Aldersfördelning Funktionshinder enl. FBR:s koder Kurs Kurs Kurs Hel Kurs Delt Tot D8rav D8rav < >60 Dist Kvin eD nr typ inr. del dag. Vec Kursnamn ant nor Invan ans tid k. drare Kursen för Dig Musikkurs Sunderby Smideskurs Sunderby Fjäll- och vildmarksledarlinje Allmän kurs, profil Människan i Tillsammans mot framtiden Folkmusik på fiol, 1 år Allmän kurs med musikprofil Hantverkskurs, deltid Allmän kurs med hantverksprofil Hantverkskurs, deltid Folklig vissång Allmän kurs, hv, deltid Allmän kurs Kvinnligtföretagande Smideskurs Allmän kurs, deltid Spelledarkurs Folkmusikens Hus Människor och natur i dagens Sida l avj

Malungs folkhögskola

Malungs folkhögskola 20 Malungs folkhögskola Verksamhetsberättelse 2008 II ~o:: II ::;0:: Il :;0:: II I II landstinget DALARNA 21 Malungs folkhögskola Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetens finansiering 3 Verksamhetens

Läs mer

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA 1 FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Årsredovisning 2013 www.fellingsbro.fhsk.se www.orebroll.se Innehållsförteckning: Mål s.3-4 Organisation: s.4-5 Verksamhetsrapport s.6-10 Beslutsforum s.10-11 Kursverksamhet

Läs mer

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 2 Årsberättelse för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 2014 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens och styrelsens berättelse....

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37) Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET ÅRSREDOVISNING 2000

FOLKBILDNINGSRÅDET ÅRSREDOVISNING 2000 f b r ÅRSREDOVISNING 2000 INNEHÅLL Inledning 3 Folkbildningens uppdrag 5 Folkbildningsrådet 6 Uppgifter 6 Organisation 6 Kansli 8 Hållbar folkbildning! 10 Verksamheten 11 Folkhögskolefrågor 11 Studieförbundsfrågor

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET VERKSAMHETSPLAN 2004

FOLKBILDNINGSRÅDET VERKSAMHETSPLAN 2004 f b FOLKBILDNINGSRÅDET r VERKSAMHETSPLAN 2004 Några fakta om svensk folkbildning Sverige har 10 studieförbund och 147 folkhögskolor som får del av stats-, landstings- och kommunbidrag. Varje år genomförs

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Inledning Åredalens folkhögskola har varit en viktig mötesplats för folkbildning under många år och är i högsta grad levande i sin ambition att nå nya generationer. Nu som alltid

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola 2013-2014

VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN June folkhögskola 2013-2014 Utvärderas årligen 10 sidor Fastställd av Skolstyrelsen June folkhögskola 2012-11-19 1 1. Inledning June folkhögskola är en skola för utbildning och gemenskap.

Läs mer

Hållands Folkhögskola

Hållands Folkhögskola Hållands Folkhögskola Årsredovisning 2013 Den blå färgen i årsredovisningen symboliserar vatten, fjäll och himmel viktiga närheter i Hållands Folkhögskolas arbete. Hållands Folkhögskola Org. nr: 893202-2661

Läs mer

ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv

ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv Rektorerna har ordet S 4 Om samarbetet i spår S 6 Stödstruktur nr 1: administrationen S 8 Stödstruktur nr 2: IT-teknik S 10 Spår 1: Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola Handlingsprogrammet är antaget av styrelsen den 3 februari 2014 Handlingsprogram för Hellidens folkhögskola Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola

Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola Statsbidragets syften Först en kort sammanfattning av den verksamhet på Bona som faller inom ramen för statens syften med statsbidraget till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer 802017-0794. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING

ÅRSREDOVISNING 2013. Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer 802017-0794. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Välkommen till det sextionde numret av Mullskönt, eller Vårdtecknet som företrädaren. år.

Välkommen till det sextionde numret av Mullskönt, eller Vårdtecknet som företrädaren. år. MULLskönt 2009-2010 1 ur ordboken: mull ra verb ~de ~t Ordled: mullr-ar Subst.: mullrande; muller ge ifrån sig dovt dundrande ljud {bullra}: åskan ~de i fjärran Hist.: sedan 1727; ljudhärmande; jfr sv.

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

~~ BEVIS. cfl?q_ laes Nilsson. Landstinget DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Skolnämnden. Plats och tid Ordinarie ledamöter

~~ BEVIS. cfl?q_ laes Nilsson. Landstinget DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Skolnämnden. Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstinget DALARNA Skolnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum 2010-06-06 Paragrafer Sida 21-33 1 (10) Plats och tid Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Föredragande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

~. S1 ti?:, 161 (uuytt.. J. Arsredogorelse 20 l O. :::'!t~ OL_"""'f""'~

~. S1 ti?:, 161 (uuytt.. J. Arsredogorelse 20 l O. :::'!t~ OL_'f'~ ~. S1 ti?:, 161 (uuytt.. J ~ o II Arsredogorelse 20 l O :::'!t~ OL_"""'f""'~ FORNBY FOLKHÖGSKOLA Redogörelse tör år 201 O Skolans 134e verksamhetsår Avgiven av Per Erik Kaj,,/ /,,/ C~-Co1-.Yv Ann-Katrin

Läs mer