Verksamhetsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 F LKHÖGSKLA Verksamhetsberättelse 2011 Landstinget DALARNA

2 Innehållsfrteckning Inledning... 2 Verksamhetens finansiering... 2 Verksamhetens profil och särart... 2 rganisation... 4 Kursverksamhet... 5 Utvecklings- och profileringsinsatser... 8 Personal Studeranderepresentanter S'ly'relse Samverkans partners & nätverk P I o verksamhelsberällelse 20 II malung rev _19

3 Ma/ungs folkhögskola Inledning är en av tre folkhögskolor med Landstinget Dalarna som huvudman. Den är belägen i Malung i Västerdalarna, med närhet till skog, sjösystem, älv och fjäll. Skolan ligger på Grimsåker, ca 2 km från centralorten. Folkhögskolan har ändamålsenliga lokaler och är tekniskt välutrustad. På skolan finns ett fint bibliotek och skolans gymnastiksal och gym är flitigt utnyttjade av de studerande. Skolan har ett internat med ca 70 platser, de flesta enkelrum och några dubbelrum. Rummen har enkel standard med tvättställ på rummet och dusch och toalett i korridoren. är politiskt och religiöst obunden och verksamheten är öppen för alla. Under 20 Il har folkhögskolan bedrivit folkbildningsverksamhet i form av allmänna kurser och särskilda kurser samt annan folkbildande verksamhet omfattande sammanlagt deltagarveckor, varav 26% på Allmän kurs.för deltagare med funktionshinder och deltagare med svårigheter i svenska språket har skolan genomfrt verksamhet motsvarande 662 deltagarveckor deltagarveckor har finansierats med statsbidrag från Folkbildningsrådet. Verksamhetens finansiering s verksamhet finansieras dels med statliga medel i form av statsbidrag från Folkbildningsrådet och dels med bidrag från huvudmannen. Statsbidraget till Malungs fusk uppgick under 20 II till sammanlagt kr. Av dessa avser kr.förstärkningsbidrag/extra frstärkningsbidrag och kr. bidrag från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. I statsbidraget ingår även projektmedel från FBR samt anslag för SMF-platser inom satsningen fr arbetslösa ungdomar. Bidrag och anslag från huvudmannen uppgick till sammanlagt kr. Ett bidrag på kr. har erhållits från Svenska Institutet för genomfrande av sommarkurs i svenska fr internationella studerande. Majoriteten av folkhögskolans kursdelatagare på långa kurser bor på skolans internat. Under 20 Il har internatet inte uppnått full beläggning pga av minskad verksamhet på långa kurser på skolan. Under året har skolan ålagts ett sparbeting av huvudmannen som inneburit ett anställningsoch inköpsstopp. Detta har inte haft med skolans ekonomi att göra utan med underskott från huvudmannens övriga verksamheter. Besparingskraven har inneburit en administrativ belastning på verksamheten som dock har kunnat bedrivas med bibehållen kvalitet. För att kunna bedriva internat samt övrig service till studerande kompletterar skolan den statliga och regionala finansieringen med intäkter från kök, internat, konferensverksamhet, extern kursverksamhet samt inte minst genom att ställa sina lokaler till frfogande för lokala kultur-, idrotts- eller folkhälsoaktiviteter. Verksamhetsåret 2011 har haft ett ekonomsikt resultat på kr och har därmed i stort sett uppnått huvudmannens målsättningar avseende ekonomi i balans. Verksamhetens profil och särart har sedan 1909 bedrivit folkbildningsverksamhet med förankring i Västerdalsbygden. Skolans verksamhet har kommit att alltmer profileras mot: behovet av att förvalta, odla och utveckla ett levande kulturarv behovet av att odla och utveckla intresset för natur, hälsa och friluftsliv P 10 verksamhetsberättelse 20 J I ma/ung rev _ J 9 2

4 Maltmgs folkhögskola Inom dessa områden har kommit att bli riksledande med sina kurser i folkmusik folkdans, folklig visa samt fjäll- och vildmarksledarskap. Samtidigt fortsätter att vara en viktig aktör i lokalsamhället dels med bildnings- och folkhälsoinsatser och dels med behörighetsgivande kurser. Folkbildningsarbetet på utgår ifrån statens fyra huvudsyften med sitt statliga stöd. Genom det interna demokratiarbetet bildar man unga och gamla medborgare genom inskolning i demokratiska mötes- och beslutsformer. Genom att stödja det lokala roreningslivet och dess bildningsverksamhet stödjer man verksamheter som stärker och utvecklar demokratin. Det gör man också genom att vara en alternativ mötesplats, en civil arena både for bygden och for skolans deltagare. Genom den allmänna kursen bidrar folkhögskolan till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Genom de särskilda kurserna och den allmänna kursens profiler bidrar skolan starkt till att bredda intresset ror, och öka delaktigheten i, kulturlivet. På strävar man efter verksamheter som hör ihop med skolans profil och statliga uppdrag, vilka genomsyrar inte bara skolans långa kurser utan även kortkurser, externa kursverksamheter och konferenser. Skolan stödjer även folkliga former for kultur och folkhälsa genom att upplåta sina lokaler till bl.a. Dansbandsveckans, Skinnarcupens och Vansbrosimmets besökare. s lokala målsättningar 2011 Kursdeltagaren i centrum Folkhögskolan finns till for kursdeltagarna. Verksamheten ska anpassas till deltagarens bildningsbehov och personliga rorutsättningar. Folkhögskolan är en skolform ror alla. Skolan ska kontinuerligt anpassa verksamhetsformer och innehåll till nya målgrupper och deras bildningsbehov och forutsättningar. Profilområden Folkhögskolans profilområden är kultur, natur och folkhälsa. All verksamhet som bedrivs på skolan skall ha anknytning till skolans profilområden på något sätt. Att verka lokalt och globalt skall vara ett centrum for bildnings- och kulturverksamhet for alla boende i Malung och Västerdalarna. Skolan ska ha en stark anknytning till lokalsamhällets behov av bildning, demokrati och utveckling. skall vara en europeisk och internationell aktör och en mångkulturell mötesplats. Utifrån sina profilområden ska skolan vara en länk mellan det lokala och det globala. Informationssamhället och demokrati På är IKT ett prioriterat område och skolans aktiva närvaro och deltagande i det digitala samhället är en viktig framtidsforutsättning. arbetar aktivt med demokratifrågor och utveckling av verktyg for medborgarfostran både inom skolan och det omgivande samhället. IKT är ett viktigt område och verktyg ror demokratiarbetet.. Informationsarbetet på skolan ska bedrivas strategiskt och integrerat och utnyttja de digitala möjligheterna till fullo. P I verksamhefsberäj/el.~e 20 II ma/ung rev _19 3

5 rganisation Huvudman Landstinget Dalarna (L) är skolans huvudman och har det övergripande ansvaret fdr verksamheten. Landstinget tillsätter Kultur- och Bildningsnämnd. Folkhögskolans verksamhet förvaltas av Kultur- och Bildningsförvaltningen fr o m Skolledning Skolans styrelse är Landstinget Dalarnas Kultur- och Bildningsnämnd. Nämnden skall se till att bestämmelser (riksdagsbeslut, lagar och förordningar) efterlevs. All beslutsrätt ligger på nämnden, förutom i de frågor där beslutsordningen anger annan beslutsinstans. Nämnden har också delegerat vissa beslut till olika tjänstemän och instanser på skolan. Knuten till nämnden finns en fdrvaltningschef, som ansvarar för Landstingets fem skolor. Rektor är ansvarig fdr verksamheten infdr nämnden. Skolledningsarbetet samordnas i en ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor/studierektor samt kökschef/internatföreståndare. Lokal samverkan SamverkallSgrllppell består av skolledning, fackliga representanter, arbetsmiljöombud och elevskyddsombud. Samverkansgruppen är informations-, samråds- och fdrhandlingsforum samt lokal skyddskommitte. Lärarrådet svarar fdr långsiktig pedagogisk planering av verksamheten och fungerar som samverkankansinstans. Servicerådet svarar fdr planering av serviceverksamheten och fungerar som samverkansinstans. Persollalrådet består av all personal på skolan och sammanträder ett par gånger per termin och fungerar som samverkansinstans. Kursföreståndare och mentorer Varje kurs har en kursfdreståndare. På allmän kurs tilldelas dessutom varje kursdeltagare en mentor. Korta kurser har en ansvarig kursledare. Studerandekår, kursråd & övriga samråd Kursrådet är ett forum fdr information och rådslag kring verksamheten. Kursdeltagarna har en representant från varje kurs om minst 15 veckor. Studerandekåren består av samtliga kursdeltagare på skolan. Studerande kåren utser en styrelse om minst 5 personer, helst en representant från varje kurs. Styrelsen fdrvaltar studerandekårens kassa. Dessutom finns det på skolan kulturråd, biblioteksråd och kostråd där både studerande och personal deltar och samråder kring specifika frågor. Kvalitetssäkring På bedrivs systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheten fdljs upp och utvärderas på olika nivåer. Vi genomför tre typer av utvärdringar: 1. Kursutvärdering. Genomförs av kursdeltagarna i slutet av varje kurs. Resultatet behandlas ilärarlaget. pl verksamhetsberättelse 2011 malung rev_19 4

6 2. Studerandeutvärdering: Genomförs en gång/år i slutet av höstterminen. mfattar alla kursdeltagare på skolan och alla delar av verksamheten. Utvärdering sker i fokusgrupper. Därefter träffas representanter från grupperna och skolledning till en utvärderingskonferens som använder fokusgruppernas resultat till en SWT-analys. Resultatet av utvärderingen behandlas i kursrådet, arbetslagen samt inom samverkansprocessen. 3. Personalutvärdering; Genomförs en gång/år efter läsårets slut. mfattar all personal och alla delar av verksamheten. Metoden är densamma som studerandeutvärderingen. Resultatet av utvärderingen redovisas för personalen och behandlas inom samverkansprocessen. Utvärderingsverktyget är en kombination av fokusgrupper och SWT-analys. Metoden omfattar förutom enkät gruppsamtal i två nivåer vilket skapar reflektion och delaktighet. Resultatet av studerande och personal utvärderingen ingår i arbetet inför kommande års verksamhetsrnål. Redovisning av resultat samt planering - genomförande- uppföljning av åtgärder behandlas i samverkansprocessen där all personal är delaktig Systematiken i kvalitetsarbetet ligger i den lokala samverkansprocessen som fungerar som ett förankrings och kvalitetssäkringssystem. Alla viktiga beslut fattas i samverkan. Samverkansprocessen består av arbetsplatsträffar i form av lärarråd, serviceråd och ett gemensamt personalråd. Ärenden till dessa bereds av skolledning, fackföreningar, tillsatta arbetsgrupper och enskilda. När ärenden har behandlats på arbetsplatsträffar tas de upp i samverkansgruppen som sammanträder en gång per månad. I samverkansgruppen sker uppföljning av alla beslut. Alla träffar och beslut dokumenteras och dokumentationen är tillgänglig i digital form. I samverkansprocessen behandlas verksamhetsfrågor, ekonomi, arbetsmiljö, miljö, kvalitet, personalfrågor, elevfrågor, mm. I samverkan behandlas även utvärderingar, åtgärder och aktivitetsplaner. I syfte att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har vi under året som gått initierat en översyn av den lokala samverkansprocessen. Miljöledningen har lyfts in till samverkansprocessen och miljöledningsgruppen bereder ärenden till samverkan. Kvalitetsredovisning lämnas in till huvudmannen i samband med årsrapport samt till FBR i samband med nationell kvalitetsredovisning Kursverksamhet Kursverksamheten under 20 Il har bedrivits huvudsakligen i form av långa kurser, dels de skärskilda kurserna och dels den allmänna kursen och dess profiler. Övrig folkbildningsverksamhet har bedrivits dels i form av distans- och korta kurser fr.a. inom skolans profilområden och dels i form av öppen bildningsverksamhet. Distanskursverksamheten är en växande del av skolans verksamhet och har omfattat både ordinarie kurser och utvecklingsverksamhet. Korta kurser och workshops har genomförts både lokalt på skolan men också i andra delar av landet samt i Finland.. Bland de långa kurserna återfinns sommarkursen i samtida svensk litteratur för utländska studerande, en verksamhet som har bedrivits framgångsrikt under ett antal år genom stipendieanslag från Svenska Institutet. Kursen, som i år varat i 3 veckor, har lockat till Sverige och Malung studerande från ett stort antal länder och berikat både studenterna, skolan och lokalsamhället.. Folkhögskolan har även i år erbjudit sk "friplatser" till fyra internationella studerande som erhåller studiebidrag från Svenska Institutet för terminsstudier på allmän kurs och viskursen. p/ verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 5

7 Långa kurser vt 2011 Allmän kurs med profiler: musik, hantverk, människan i naturen Folkmusik på fiol l år Fjäll- och vildmarksledarlinje Folklig visa frdjupningskurs l termin Funkiskursen - kurs fr intellektuellt funktionshindrade Smideskurs Musikkurs deltid Hantverkskurs deltid Korta kurser vt 2011 IT fr seniorer Musikkurs i Sunderbyn Smideskurs i Sunderbyn Kvinnligt företagande Spelledarkurs på Folkmusikens Hus Spelledarkurs i Uppsala Spelmanskurs i Kalmar Löparhelg för tjejer Folkmusikkurs i Vasa Låtspel Kulningskurs i Göteborg Distanskurser vt 2011 Människor och natur i dagens ekonomi Folksång - Trall på distans Engelska A Matematik D Långa kuner ht 2011 Allmän kurs med profiler: musik, hantverk, människan i naturen Folkmusik på fiol 1 år Fjäll- och vildmarksledariinje Folklig visa grundkurs l termin Folkmusik på fiol 1 termin Funkiskursen - kurs för intellektuellt funktionshindrade Smideskurs Musikkurs deltid Hantverkskurs deltid Människan i naturen deltid Svensk litteratur idag, kurs i svenska för internationella studerande Korta kurser ht 2011 Sommarkurs i folkmusik: Låtspel, visa, folklig dans Smide sommarkurs Återträffar för musikkurser Klassisk svensk massage grund & fortsättning. Korrö ungdomsläger Västerdalssstämman p J verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 6

8 Sommarkurser i gammeldans: Schottis, vals, polska, polka, hambo Bingsjöstämman IT för seniorer Örebro spelmanslag Finnskogspolska Distanskurser ht 2011 Människor och natur i dagens ekonomi Samhällskunskap B Matematik B Fiol på distans l år Kulturprogram I öppen folkbildning Föreläsning i HBTQ-frågor Föreläsning om diskrimineringslagar Föreläsning "Politik för HELA Sverige" Föreläsning om manlighet Föreläsning i kvinnligt företagande "tillsammans mot framtiden" Föreläsning Hjärnan och beroendet Fiolkursens konsert Viskursens konsert Öppet Hus Föreläsning Skogens framtid Resandeblod, teaterföreställning & föredrag Arktisk skinnberedning, föredrag & utställning Föreläsning FN och minoriteter Fredsagenterna, teaterföreställning & workshop EU-parlamentet och politik, föredrag Fiol- och viskursens gemensamma avslutningskonsert Gud har 99 namn, utställning Musikfestival (Funkis) Deltagare totalt: Folkh9gskolan har med sin verksamhet under året nått totalt deltagare. Allmän kurs: Den allmänna kursens andel av den totala verksamhetsvolymen har varit 26%. Söktrycket på skolans kurser höstterminen 2011 har varit 1,5 sökande per planerad kursplats på både allmän kurs och de särskilda kurserna. Antalet omdömen som utfårdades på Allmän kurs för läsåret var 19 st. varav: 7 st. "God", 10 st. "Mycket god" samt 2 st. "Utmärkt". GenomsnittstaI2,74. SMF: Inom ramen för Studiemotiverande folkhögskoleinsatser har 8 kursdeltagare studerat på skolan under året. Stipendiater under vt 2011: Andrea Wieszl från Ungern, Pavel Golovatj från Polen, Elena Fedorova från Ryssland. Stipendiater under ht 2011: Fieke van der Veen från Nederländerna, Lydia Narucevlich från Ryssland, Dunja Durovic från Serbien samt Andra Minucci från Italien. p/ verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 7

9 Gemensamma aktiviteter: Varje termin pågår ett antal valbara ämnen som anordnas efter lektionstid och leds huvudsakligen av kursdeltagarna. Dessutom anordnas en del aktiviteter som vänder sig till alla på skolan och även till allmänheten, i syfte att stärka gemenskapen bland studerande, personal och lokalsamhället. Några av årets aktiviteter har varit: Öppet Hus Friluftsdagar under våren och hösten Dansdag Familjedag i Hättsjöstugan i samarbete med Elevförbundet Temavecka om minoriteter: Teaterföreställningen "Resandeblod", musikprogram med Ratf Nova, Studiebesök hos Vildhasse, Föreläsning och utställning om nordisk skinnberedning av Lotta Rahme. HBTQ-vecka: Föreläsningar med Erik Hultby, Täpp Lars Andersson och RFSL.. Utställningen "Gud har 99 namn" Teaterföreställning med "Fredsagenterna" Föredrag med Kristoffer Strömgren, EU-~änsteman. Föreläsning av författaren Bob Hanson i samarbete med Malung-Sälens gymnasium. Besöksdagar för högstadieelever som får tillbringa några skoldagar på folkhögskolan ledda av folkhögskolans deltagare och personal. Utvecklings- och profileringsinsatser På har de särskilda kurserna en väletablerad verksamhet med upparbetade målgrupper, innehåll och pedagogik. Den allmänna kursen har under de senaste åren varit föremål för utvecklingsinsatser som har att göra med anpassning av verksamheten till omvärldsfaktorer som samhällsförändringar, förändrade målgrupper, förändrade förutsättningar för studiefinansiering, mm. För skolan viktiga profileringsinsatser är bl.a. medverkan i spelmansstämmor, festivaler, mm där både personal och kursdeltagare deltagit aktivt: Korrö folkmusikfestival" Musik vid Siljan, Bingsjöstämman, Ransäterstämman, Tobakspinnarstämman, Västerdalsstämman mm. Dessa aktiviteter har ett högt värde eftersom de stärker skolans identitet både inåt och utåt. Att tanga upp nya målgrupper och tillhandahålla bildning och utbildning till de som behöver mest ingår i skolans målsättningar. Dllskurser: Under året har terminskursen i folklig dans lagts ner pga ta sökande. Detta har föranlett initiering av ett utvecklingsarbete för att behålla verksamheten kring folklig dans under olika former. Skolans lärarråd och skolledningen har varit eniga om att dansverksamheten är en viktig del av skolans profil och även viktig fr folkmusiksverige. Utvecklingsarbetet fokuserar på att finna lämpliga former för dansundervisningen som kan locka nya målgrupper. Bl.a. genom kortkurser av olika slag och distansundervisning. F""ktiollsl,illder: Ett för viktigt utvecklingsområde är verksamhet för deltagare med funktionshinder. Funkiskursen, en kurs för intellektuell funktionshindrade personer har startat under föregående år och fortsatt utvecklas under Utvecklingsarbetet har inneburit pedagogisk och didaktisk utveckling, kompetensutveckling av personal och planering, allt med syfte att finna optimala former och innehåll för målgruppen. SMF: Arbetslösa ungdomar är en målgrupp till vilken finns riktade insatser från Folkbildningsrådet. Skolan har tagit emot åtta unga arbetslösa under året i ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen. JT för selliorer: Seniorerna i lokalsamhället är en viktig målgrupp för vilken skolan utvecklar verksamhet inom IT. Från att ha börjat med en grupp föregående år, omfattar verksamheten idag fem grupper seniorer som lär sig att använda IT i vardagen i kortkursform. IT för p/ verksamhetsberättelse 201lmalung revj9 8

10 seniorer handlar inte bara om lärande utan i hög grad om en möjlighet för socialt umgänge. Utvecklingsarbetet handlar om att utveckla pedagogiken och innehållet. Flexibelt lärande: IT är inte bara IT -kurser utan också viktigt inom flexibelt lärande. Flexibla lärandeformer är ett starkt utvecklingsområde för skolan som satsar på nyskapande distanskurser vid sidan av de mer konventionella. Här utvecklas både form och innehåll, både med egna medel och med projektmedel från FBR. En ny kurs startades på distans under hösten, folkmusik på fiol på distans. Dessutom beviljades skolans ansökan om projektmedel för att bedriva pilotprojekt under 2012 i folklig dans på distans. Folkhögskolan har bland sina målsättningar att vara ett lokalt bildnings- och kunskapscentrum för invånarna i Västerdalarna. Vid sidan om den öppna bildningsverksamheten i form av föreläsningar och kulturarrangemang är IT för seniorer en sådan satsning. En annan lokal satsning som också ingår i utvecklingsarbetet med det flexibla lärandet är distanskursen i privatekonomi "Lev billigt må bra" som vänder sig till skuldsatta personer och har utvecklats i samarbete med det kommunala konsumentkontoret. EU: Skolan har i enlighet med årets målsättningar satsat på internationellt arbete med fokus på Europa. Satsningarna har omfattat: deltagande i FBR/FLAC-projektet "Medborgarna i EU nr' som finansierats delvis med projektmedel och som har genomförts som temavecka på skolan med verksamhet riktad både mot kursdeltagare och allmänheten; Studiebesök av rektor till Grekland finansierat av Grundtvig-programmet fr undersökning av samarbetsmöjligheter med grekiska utbildnings- och folkbildningsaktörer inom folkmusik; Projekt delvis finansierat av Programkontoret genom vilket skolan har blivit "ambassadörsskola för EU". Projektet har inneburit utbildning av rektor samt en EU-ambassadör. InterIlatmentorer: För att arbeta med förebyggande elevvård samt stärka det socialpedagogiska arbetet på skolans internat har en försöksverksamhet påböljats under hösten. Internatmentorerna är pedagoger som har viss tiänstgöringstid avsatt för möten och utvecklingsarbete av den sociala miljön och lärandet på internatboendet. Informationsarbetet har fortsatt vara ett centralt utvecklingsområde. Informatörstjänsten som inrättades föregående år utökades under året för att kunna utveckla viktiga aspekter av informationsarbetet som idag blir alltmer sammanflätad med det pedagogiska arbetet. Satsningar har gjorts på kvalitetssäkring, sociala media och webb. FSR: Skolan har blivit godkänd av Folkhögskolornas Studenträttsliga Råd, efter att ha upprättat ett studenträttsligt standard och skrivit avtal med FSR. Arbetet med standarden har varit en del av skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Energiligan: Skolan har deltagit i ett miljöprojekt om energieffektivisering avseende fastigheterna tillsammans med övriga folkhögskolor i Dalarna. Projektet fortsätter FBN styrgrupp: Rektor har fortsatt som ledamot i FBR:s styrgrupp för Folkbildningsnätet på uppdrag av FI; ffentligägda folkhögskolors intresseorganisation. "Typiskt svenskt": Skolan har deltagit i Folkbildningsförbundets kampanj mot rasism och främlingsfientlighet. Remisser: Skolans ledning och lärarråd har under året arbetat med remissmaterialet om folkhögskolans studieomdömen samt Vägval & Vilja. Totalt har ca kr. avsats till profilerings- och utvecklingsinsatser. Kompetensutveckling & fortbildning Skolan har satsat på kompetensutveckling och fortbildning med medel från det ordinarie statsanslaget. En för skolan viktig satsning är lärarnas folkhögskollärarkompetens. En av skolans lärare har blivit antagen och påböljat studier på det 2-åriga folkhögksollärarprogrammet vid Linköpings universitet. Läraren har fått nedsättning i tjänsten med bibehållen lön. Andra satsningar under året har varit: pl verksamhetsberättelse 2011 malung rev_19 9

11 Utbildningsdag för lärarna i mångkulturell folkbildning. Utbildningsdag för all personal i neuropsykiatriska diagnoser och socialpedagogik. 4 pedagoger på kursdagar i neuropsykiatri I lärare kurs i folkligt broderi. I lärare på två Feldenkreiskurser I lärare på Bok- Biblioteksmässans seminarier l lärare på didaktikdagar I lärare på distanskurs i vuxenpedagogiskt ledarskap 2 år l lärare på utbildning till EU-skolambassadör (finansierat av Programkontoret) l administratör på grundutbildning i personaladministration 2 administratörer på administrativa kursdagar l administratör på A vanti-dag Informatör på FIN;s informationskonferens Studievägledare på SYV-konferens l vaktmästare på facklig kurs om försäkringar och pension I kokerska på upphandlingskurser Kökschef på lönebildningskurs Kökschef på utbildning i personaladministration Rektor på rektorsfortbildning Rektor på rektorsutbildning EU-ambassadör Rektor på interkulturell pedagogik seminarier på Bok- och biblioteksmässan Rektor har deltagit i SKL rektorsföreningens möten samt FBR konferens. Arbetsmiljö grundkurs för skyddsombudet Personal Namn Andersson Patrik A vgerinou Eva Blomqvist Jan-Åke Carl-Erik Carlsson Danielsson Karin Djangoi Mesud EIgland Eeva-Liisa Eriksson B John Erik Eriksson Lisbeth Fagerberg Anna-Greta Forsman Maria Hag Eva Halvarsson Perjos Lars Henriksson Margareta Hjalmarsson Jonas GöthHn Ewa Isaksson Anders Ivarsson Ing-Mari Jansson Conny Johansson Malin Johansson Margareta Bejattnil'g Lärare / kursföreståndare Rektor Lärare / Kursföreståndare / SYV vik. Lärare / kursföreståndare ht 20 II vik. Lärare ht 20 Il Lärare Lärare Studierektor from ht 20 I 0/ Lärare StäderskaIKokerska Kökschef / Internatföreståndare Städerska! Köksbiträde Kurator ht 20 Il Lärare Kokerska Lärare Speciallärare Lärare Kokerska vt 20 Il Lärare Städerska / Internatansvarig Kokerska pl verksamhelsberälle/se 2011 malung rev_19 10

12 Johansson Mariann Johansson Matts Lagerberg Sonja Laitinen Susanne Larsson Anders Magnil Anette Nilsson Mirja-Leena lsson Åsa Pettersson Karolina Roos Yvonne Rundqvist Mona RöjAs Maria Soling Jonny Sunne Bo Tenggren Karin Thorsen Hannibal Westhlin Louise Wännan Tord Öjes Kenneth Städerska Vaktmästare Kanslibiträde vt 20 Il Vik. köksbiträde Lärare I Kursföreståndare vt 20 Il Kokerska Lärarassistent Kokerska Lärare Administratör Kurator vt 20 Il Lärare I Kursföreståndare Lärare I Kursföreståndare IT -ansvarig I Lärare Lärarei Informatör Lärare I Kursföreståndare Skoladministratör I Städerska Institutionstekniker I vaktmästare vik. Lärare ht 20 Il Anders Bengtsson har anlitats som skolans bibliotekarie. Dessutom ett antal gästiärare berikat verksamheten med sin kompetens och kunskaper. Ing-Mari Ivarsson och Sonja Lagerberg gick i pension vt Musikläraren Anders Larsson har varit föräldraledig under ht AK-Iäraren Karolina Petterson har haft nedsatt tjänstgöring med bibehållen lön för att studera på Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. Louise Westhlin har anställts som ny skoladministratör på halvtid. Mesud Djangoi blev skolans nya miljöombud. Jan-Åke Blomqvist har fått fast anställning som Studie- och Yrkesvägledare. Fackliga representanter i samverkansgruppen & skyddsombud B John Erik Eriksson, SFHL, vice ordf. i samverkansgruppen Karin Tenggren, SFHL ledamot i samverkansgruppen Eeva-Liisa EIgland, SFHL, skyddsombud Matts Johansson, KMMUNAL, ledamot i samverkansgruppen & huvudskyddsombud Yvonne Roos, VISIN, adj. i samverkansgruppen Yvonne Bönfors, VISIN, ledamot i samverkansgruppen Jan-Åke Blomqvist, ordförande SFHL lokalavd. Studeranderepresentanter Skyddsombud Kursråd rdinarie Sven Hanstad (AK) Hamald Bom (fjäll) Moa Dalkvist (vis) skar Alner (fjäll) Ersättare Kerstin Almlöf (AK) Malva Gyldberg (vis) pj verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 II

13 Kostråd Biblioteksråd Lydia Narusevic (AK) Karin Stolare (fiol 1 t) Cecilia Thoren (fiol 2 t) Magnus Ahnesjö (fjäll) Annica Eriksson (fjäll) Shanniran Adam (vis) Johanna Hakestam (A K) Anna Andersson (fiol l t) Katarina Löfstedt (fioi2t) Jakob Nestlog (fjäll) Dunja Durovic (AK) Tommy Lundgren (fiol 1 t) Anna Bellafesta (fiol 2 t) Mikael Carlsson (AK) Jacob Nestlog (fjäll) Tobias Forsberg (fjäll) Sofia Bang Elm (vis) Wouter Boekholt (AK) Tobias Forsberg (fjäll) Frida Carlsson (AK) Studerandekår V~20Jl Jimmy Bäckström (Ak) ordf. Johan Lingegård, sekreterare Poroosha Moheb (Ak) Kassör Mikael Renström (Fov) ledamot Carl Norberg (Fo V) ersättare Erika Knutsson (Vis) ledamot Sofie Persson (Vis) ersättare Marica Wahlen (Ak) ledamot Jan-Åke Blomqvist, revisor HI-20JJ Cecilia Friberg lsson (FoV) ordf. Mark Speedle (Ak) vice ordf. Anna Åhnebrink (Musik) ledamot Tove Pettersson (Jk) kassör Maria Bergner (Jk) ledamot Annika Maathz (Pk) ledamot Lina persson (F o V) ledamot Malva Gyldberg (Vis) ledamot Carinn Backman (Vis) ledamot Jan-Åke Blomqvist, revisor Styrelse Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd rdinarie ledamöter Ersättare Ann-Catrin Lofvars (MP), ordf6rande Mats Rönnblad (S) Gunnar Barke (S), l:e vice ordf6randen Lars Levahn (S) Håkan Frank (M), 2:a vice ordföranden Per Morelius (S) Suzanne Lazar (S) Birgitta Brandt (V) Ann-Britt Griinewald (S) Petra SundelI (M) Christer Carlsson (M) Anna Hed (C) Karin Perers (C) Katarina Gustavsson (K) Samverkanspartners & nätverk Arbetsförmedlingen Malung-Vansbro s elevf6rbund Svenska Institutet Nätbildama FLAC - Folkbildning for Active Citizenship p I verksamhetsberöllelse 20 II malung rev _19 12

14 EU Programkontoret FINSAM Malungs spelmanslag Örebro spelmanslag Pensionärernas Riksorganisation, PR Svenska Pensionärsförbundet, SPF Malung-Sälens gymnasium Folkmusikens Hus Musik vid Siljan Korrö festivalen Linköpings folkmusikfestival Bingsjöstämman Mora folkhögskola Fornby folkhögskola Dalarnas Bildningsfrbund Studiefrbundet Bilda NBV Malungs hembygdsförening Malungs IF Malungs församling Svenska jägarförbundet Malung-Sälens kommun TV- Malung Samarbetsnämnden fr folklig dans Nätverk för fjällsäkerhet ffentligägda folkhögskolors intresseorganisation, FI Föreningen för folkbildningsforskning Kalmar Spelmanslag Ålands spelmansgille Filosofiska Spelmanslaget Kärlekskollektivet Sonus Stockholm Dalarnas Spelmans förbund V -Dala Studentspelmanslag Finlands Svenska Spelmansförbund Hallands Spelmansfrbund ktoberstämman Uppsala Tack! Folkhögskolans styrelse och skolledning tackar alla medarbetare och kursdeltagare för att än en gång skapat ett fantastiskt år fyllt med bildning, lärande och möten. Eva A vgerinou Rektor Ann-Katrin Lofvars Landstinget Dalarna, Kultur- och bildningsnämnden rdfrande P I verksamhetsberättelse 20 II ma/ung rev _19 13

15 Malungs Folkhögskola Skolkod Terminsunderlag för årsredogörelse vt Deltagare Aldersfördelning Funktionshinder enl. FBR:s koder Kurs Kurs Kurs Hel Kurs Delt Tot D8rav D8rav < >60 Dist Kvin eD nr typ inr. del dag. Vec Kursnamn ant nor Invan ans tid k. drare Kursen för Dig Musikkurs Sunderby Smideskurs Sunderby Fjäll- och vildmarksledarlinje Allmän kurs, profil Människan i Tillsammans mot framtiden Folkmusik på fiol, 1 år Allmän kurs med musikprofil Hantverkskurs, deltid Allmän kurs med hantverksprofil Hantverkskurs, deltid Folklig vissång Allmän kurs, hv, deltid Allmän kurs Kvinnligtföretagande Smideskurs Allmän kurs, deltid Spelledarkurs Folkmusikens Hus Människor och natur i dagens Sida l avj

16 Malungs Folkhögskola Skolkod Terminsunderlag för årsredogörelse vt Deltagare Aldersfördelning Funktionshinder enl. FBR:s koder Kurs Kurs Kurs Hel Kurs Delt Tot Darav Darav < >60 Dist Kvin nr typ inr. del dag. Vec Kursnamn anl nor Invan ans tid k. drare Engelska A distans Folksång på distans - Trall SMF Kursen för Dig IT -kurs för nybörjare Musikkurs deltid SMF IT-kurs fortsättning Allmän kurs HBTa Spelledarkurs Uppsala Diskrimineringslagar Politik för HELA Sverige Spelmanskurs Kalmar Martin Bengtsson om manlighet Löparhelg för tjejer Matematik D distans Kvinnligt företagande Folkmusikkurs i Vasa Sida2av3

17 Malungs Folkhögskola Skolkod Terminsunderlag för årsredogörelse Deltagare Aldersfrdelning Kurs Kurs Kurs Hel Kurs Delt Tot Därav Därav < Kvin nr typ inr. del dag. Vec Kursnamn ant nor Invan tid k. drare Hjlman och beroendet Fiolkursens konsert Kurs i låtspel Viskursens konsert Kulningskurs i Göteborg Öppet Hus Summa Dv: 2106,8 Summadelt: vt Funktionshinder enl. FBR:s koder 46 >60 Dist ans Summa Dv Kod 12: 20 DeltagalVeckor invandrare med brister I svenska språket Summa Dv Kod 13: 342,7 DeltagalVeckor deltagare med funktionsnedslittning SidaJavJ

II Landstinget DALAR NA. Verksamhetsberättelse 2011

II Landstinget DALAR NA. Verksamhetsberättelse 2011 II Landstinget DALAR NA Verksamhetsberättelse 2011 Landstinget Dalarna Malungsfolkhögskola Innehållsforteckning Inledning 2 Verksamhetens finansiering 2 Verksamhetens profil och särart 2 Organisation 4

Läs mer

Malungs folkhögskola

Malungs folkhögskola 20 Malungs folkhögskola Verksamhetsberättelse 2008 II ~o:: II ::;0:: Il :;0:: II I II landstinget DALARNA 21 Malungs folkhögskola Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetens finansiering 3 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsenkät Folkhögskolor 2012 Malungs folkhögskola

Kvalitetsenkät Folkhögskolor 2012 Malungs folkhögskola Kvalitetsenkät Folkhögskolor 2012 Malungs folkhögskola Nationell redovisning av folkbildningens kvalitetsarbete VIKTIGTI Ingetav det ni matar in sparas förrän ni klickat på KLAR i slutetav formuläretl

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde

Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde I. Landstinget PRTKLL DALARNA Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2014-05-20 24-37 Sida 1 (9) Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde Tid: 2014-05-20

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

Tobias Hedkvist Ulf Wallin. aug 2016

Tobias Hedkvist Ulf Wallin. aug 2016 Tobias Hedkvist Ulf Wallin aug 2016 Projektet Folkhögskolespåret Utveckling av folkhögskola för ensamkommande ungdomar Start i Skåne 2012 Samverkansprojekt Drivs med nationella medel ( 37) Ca 70 parter

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(6) Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Uppdrag för perioden 2015-2017 har beslutats av kulturnämnden och kommer att forma delar av arbetet under 2016.

Läs mer

Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor

Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor Revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor Region Halland Carl-Magnus Stensson Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehåll SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND, SYFTE, AVGRÄNSNING

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Folkhögskoleplan 2014-2016

Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskoleplan 2014-2016 Tjänsteställe, handläggare 2014-01-21 1(8) Distribution Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskolors uppdrag Landstinget Västernorrlands folkhögskolor ska genom sina kurser, utbildningar

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret

Kvalitetsredovisning Läsåret Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Soltunets förskola Nora kommun Innehållsförteckning Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 0 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 0 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola Verksamhetsplan Fristads folkhögskola 1 Sammanfattning Fristads folkhögskola med cirka 220 studerande har fyra fokusområden: miljö & hållbarhet, kreativitet & skapande, hälsa & funktionsnedsättning samt

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor

Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor KUN 2012-09-25, p 15 1 (6) Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-05 KUN 390/2012 Handläggare: Göran Rosander Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya

Läs mer

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Den allmänna kursens syften Att ge verktyg och resurser för personlig utveckling och makt att påverka sitt liv och sin omgivning till människor med svag

Läs mer

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna Redovisningen avser den statsbidragsberättigade verksamheten. Den tidsperiod som ska redovisas tar sitt avstamp i föregående redovisningstillfälle

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Beslutades utse Leif Linde att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslutades utse Leif Linde att jämte ordföranden justera protokollet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 9 1999 Tid Plats Närvarande ledamöter Adjungerade ledamöter Sekreterare Kanslichef Övriga 27 oktober Stockholm Bo Toresson, ordförande Karin Perers, vice ordförande

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. juli 2017 Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin

Variabelförteckning fr.o.m. juli 2017 Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin Ar Termin Folkhögskola, skolkod Kursnummer Kurstyp Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar

Läs mer

WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2015 Barn och utbildning Vecka 42 Anna har semester, ersättare denna vecka är i första hand Tony därefter Karin S och Lajla

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PRÖVNING AV STATSBIDRAG TILL FOLKHÖGSKOLA

RIKTLINJER FÖR PRÖVNING AV STATSBIDRAG TILL FOLKHÖGSKOLA 2014-01-09 Dnr 09, 2014, 091 RIKTLINJER FÖR PRÖVNING AV STATSBIDRAG TILL FOLKHÖGSKOLA Fastställda av Folkbildningsrådets styrelse 2011-12-14 vid ansökan om att starta ny folkhögskola vid ansökan om att

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GRUNDSKOLAN I HÄRJEDALEN. I n n e h å l l. Att börja i en ny skola...3. Det svenska skolväsendet...4. Skolan i Härjedalen...

VÄLKOMMEN TILL GRUNDSKOLAN I HÄRJEDALEN. I n n e h å l l. Att börja i en ny skola...3. Det svenska skolväsendet...4. Skolan i Härjedalen... GRUNDSKOLAN VÄLKOMMEN TILL GRUNDSKOLAN I HÄRJEDALEN I n n e h å l l Att börja i en ny skola...3 Det svenska skolväsendet...4 Skolan i Härjedalen...5 En internationell grundskola...6 Vårt kvalitetsarbete...6

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Sveriges folkhälsomål ledstjärnor för vårt lokala folkhälsoarbete 1 Mora Folkhälsoråd Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se

KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se Med vänlig hälsning Carina Leffler, rektor FÖRUTSÄTTNINGAR Vittra på Adolfsberg är en förskola

Läs mer

Skolans styrelse fastställer delegationsordning (var beslutsrätten i olika frågor ligger) och arbetsordning.

Skolans styrelse fastställer delegationsordning (var beslutsrätten i olika frågor ligger) och arbetsordning. Arbetsordning vid Hjälmareds folkhögskola Huvudman för Hjälmareds folkhögskola är Hjälmareds folkhögskoleförening, där EFS i Väst- Sverige och folkhögskoleföreningen var för sig nominerar ledamöter till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Folkbildningen och framtiden

Folkbildningen och framtiden Folkbildningen och framtiden SFK Erfarenhetskonferens 5 februari 2015 Folkbildningsförbundet - Göran Hellmalm Sveriges Kommuner och Landsting - Göran Roos --------------------------------- Hur kan vi utveckla

Läs mer

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-01 Plats och tid Högskolecentrum hörsalen 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Tommy Karlsson

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Folkhögskola som alternativ för ensamkommande ungdomar. Emma Asek Ulf Wallin

Folkhögskola som alternativ för ensamkommande ungdomar. Emma Asek Ulf Wallin Folkhögskola som alternativ för ensamkommande ungdomar Emma Asek Ulf Wallin Projektet Folkhögskolespåret Utveckling av folkhögskola för ensamkommande ungdomar Start i Skåne 2012 Samverkansprojekt Drivs

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Folkhögskolan, statistikrapport, 2016

Folkhögskolan, statistikrapport, 2016 1 mars 2016 Folkhögskolan, statistikrapport, 2016 Välj fil Om skolan är ansluten till Schoolsoft Du lämnar uppgifterna genom att ta ut en textfil ur systemet. Vilka uppgifter som efterfrågas står i instruktionerna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat.

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat. Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning Rektor har av styrelsen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bli en rörelsefolkhögskola samt se över organisationsform

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Maria Berdén Evertsson Irmingard Lidman, ersättare för Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marianne Phersson

Maria Berdén Evertsson Irmingard Lidman, ersättare för Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marianne Phersson Vuxenutbildningsnämnden 2008-10-29 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:45 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Irmingard Lidman ((kd), ersättare för Ulf Lager Göran Sjönneby (fp)

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen "På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI". Grimstofta förskoleenhet

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer