Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 F LKHÖGSKLA Verksamhetsberättelse 2011 Landstinget DALARNA

2 Innehållsfrteckning Inledning... 2 Verksamhetens finansiering... 2 Verksamhetens profil och särart... 2 rganisation... 4 Kursverksamhet... 5 Utvecklings- och profileringsinsatser... 8 Personal Studeranderepresentanter S'ly'relse Samverkans partners & nätverk P I o verksamhelsberällelse 20 II malung rev _19

3 Ma/ungs folkhögskola Inledning är en av tre folkhögskolor med Landstinget Dalarna som huvudman. Den är belägen i Malung i Västerdalarna, med närhet till skog, sjösystem, älv och fjäll. Skolan ligger på Grimsåker, ca 2 km från centralorten. Folkhögskolan har ändamålsenliga lokaler och är tekniskt välutrustad. På skolan finns ett fint bibliotek och skolans gymnastiksal och gym är flitigt utnyttjade av de studerande. Skolan har ett internat med ca 70 platser, de flesta enkelrum och några dubbelrum. Rummen har enkel standard med tvättställ på rummet och dusch och toalett i korridoren. är politiskt och religiöst obunden och verksamheten är öppen för alla. Under 20 Il har folkhögskolan bedrivit folkbildningsverksamhet i form av allmänna kurser och särskilda kurser samt annan folkbildande verksamhet omfattande sammanlagt deltagarveckor, varav 26% på Allmän kurs.för deltagare med funktionshinder och deltagare med svårigheter i svenska språket har skolan genomfrt verksamhet motsvarande 662 deltagarveckor deltagarveckor har finansierats med statsbidrag från Folkbildningsrådet. Verksamhetens finansiering s verksamhet finansieras dels med statliga medel i form av statsbidrag från Folkbildningsrådet och dels med bidrag från huvudmannen. Statsbidraget till Malungs fusk uppgick under 20 II till sammanlagt kr. Av dessa avser kr.förstärkningsbidrag/extra frstärkningsbidrag och kr. bidrag från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. I statsbidraget ingår även projektmedel från FBR samt anslag för SMF-platser inom satsningen fr arbetslösa ungdomar. Bidrag och anslag från huvudmannen uppgick till sammanlagt kr. Ett bidrag på kr. har erhållits från Svenska Institutet för genomfrande av sommarkurs i svenska fr internationella studerande. Majoriteten av folkhögskolans kursdelatagare på långa kurser bor på skolans internat. Under 20 Il har internatet inte uppnått full beläggning pga av minskad verksamhet på långa kurser på skolan. Under året har skolan ålagts ett sparbeting av huvudmannen som inneburit ett anställningsoch inköpsstopp. Detta har inte haft med skolans ekonomi att göra utan med underskott från huvudmannens övriga verksamheter. Besparingskraven har inneburit en administrativ belastning på verksamheten som dock har kunnat bedrivas med bibehållen kvalitet. För att kunna bedriva internat samt övrig service till studerande kompletterar skolan den statliga och regionala finansieringen med intäkter från kök, internat, konferensverksamhet, extern kursverksamhet samt inte minst genom att ställa sina lokaler till frfogande för lokala kultur-, idrotts- eller folkhälsoaktiviteter. Verksamhetsåret 2011 har haft ett ekonomsikt resultat på kr och har därmed i stort sett uppnått huvudmannens målsättningar avseende ekonomi i balans. Verksamhetens profil och särart har sedan 1909 bedrivit folkbildningsverksamhet med förankring i Västerdalsbygden. Skolans verksamhet har kommit att alltmer profileras mot: behovet av att förvalta, odla och utveckla ett levande kulturarv behovet av att odla och utveckla intresset för natur, hälsa och friluftsliv P 10 verksamhetsberättelse 20 J I ma/ung rev _ J 9 2

4 Maltmgs folkhögskola Inom dessa områden har kommit att bli riksledande med sina kurser i folkmusik folkdans, folklig visa samt fjäll- och vildmarksledarskap. Samtidigt fortsätter att vara en viktig aktör i lokalsamhället dels med bildnings- och folkhälsoinsatser och dels med behörighetsgivande kurser. Folkbildningsarbetet på utgår ifrån statens fyra huvudsyften med sitt statliga stöd. Genom det interna demokratiarbetet bildar man unga och gamla medborgare genom inskolning i demokratiska mötes- och beslutsformer. Genom att stödja det lokala roreningslivet och dess bildningsverksamhet stödjer man verksamheter som stärker och utvecklar demokratin. Det gör man också genom att vara en alternativ mötesplats, en civil arena både for bygden och for skolans deltagare. Genom den allmänna kursen bidrar folkhögskolan till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Genom de särskilda kurserna och den allmänna kursens profiler bidrar skolan starkt till att bredda intresset ror, och öka delaktigheten i, kulturlivet. På strävar man efter verksamheter som hör ihop med skolans profil och statliga uppdrag, vilka genomsyrar inte bara skolans långa kurser utan även kortkurser, externa kursverksamheter och konferenser. Skolan stödjer även folkliga former for kultur och folkhälsa genom att upplåta sina lokaler till bl.a. Dansbandsveckans, Skinnarcupens och Vansbrosimmets besökare. s lokala målsättningar 2011 Kursdeltagaren i centrum Folkhögskolan finns till for kursdeltagarna. Verksamheten ska anpassas till deltagarens bildningsbehov och personliga rorutsättningar. Folkhögskolan är en skolform ror alla. Skolan ska kontinuerligt anpassa verksamhetsformer och innehåll till nya målgrupper och deras bildningsbehov och forutsättningar. Profilområden Folkhögskolans profilområden är kultur, natur och folkhälsa. All verksamhet som bedrivs på skolan skall ha anknytning till skolans profilområden på något sätt. Att verka lokalt och globalt skall vara ett centrum for bildnings- och kulturverksamhet for alla boende i Malung och Västerdalarna. Skolan ska ha en stark anknytning till lokalsamhällets behov av bildning, demokrati och utveckling. skall vara en europeisk och internationell aktör och en mångkulturell mötesplats. Utifrån sina profilområden ska skolan vara en länk mellan det lokala och det globala. Informationssamhället och demokrati På är IKT ett prioriterat område och skolans aktiva närvaro och deltagande i det digitala samhället är en viktig framtidsforutsättning. arbetar aktivt med demokratifrågor och utveckling av verktyg for medborgarfostran både inom skolan och det omgivande samhället. IKT är ett viktigt område och verktyg ror demokratiarbetet.. Informationsarbetet på skolan ska bedrivas strategiskt och integrerat och utnyttja de digitala möjligheterna till fullo. P I verksamhefsberäj/el.~e 20 II ma/ung rev _19 3

5 rganisation Huvudman Landstinget Dalarna (L) är skolans huvudman och har det övergripande ansvaret fdr verksamheten. Landstinget tillsätter Kultur- och Bildningsnämnd. Folkhögskolans verksamhet förvaltas av Kultur- och Bildningsförvaltningen fr o m Skolledning Skolans styrelse är Landstinget Dalarnas Kultur- och Bildningsnämnd. Nämnden skall se till att bestämmelser (riksdagsbeslut, lagar och förordningar) efterlevs. All beslutsrätt ligger på nämnden, förutom i de frågor där beslutsordningen anger annan beslutsinstans. Nämnden har också delegerat vissa beslut till olika tjänstemän och instanser på skolan. Knuten till nämnden finns en fdrvaltningschef, som ansvarar för Landstingets fem skolor. Rektor är ansvarig fdr verksamheten infdr nämnden. Skolledningsarbetet samordnas i en ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor/studierektor samt kökschef/internatföreståndare. Lokal samverkan SamverkallSgrllppell består av skolledning, fackliga representanter, arbetsmiljöombud och elevskyddsombud. Samverkansgruppen är informations-, samråds- och fdrhandlingsforum samt lokal skyddskommitte. Lärarrådet svarar fdr långsiktig pedagogisk planering av verksamheten och fungerar som samverkankansinstans. Servicerådet svarar fdr planering av serviceverksamheten och fungerar som samverkansinstans. Persollalrådet består av all personal på skolan och sammanträder ett par gånger per termin och fungerar som samverkansinstans. Kursföreståndare och mentorer Varje kurs har en kursfdreståndare. På allmän kurs tilldelas dessutom varje kursdeltagare en mentor. Korta kurser har en ansvarig kursledare. Studerandekår, kursråd & övriga samråd Kursrådet är ett forum fdr information och rådslag kring verksamheten. Kursdeltagarna har en representant från varje kurs om minst 15 veckor. Studerandekåren består av samtliga kursdeltagare på skolan. Studerande kåren utser en styrelse om minst 5 personer, helst en representant från varje kurs. Styrelsen fdrvaltar studerandekårens kassa. Dessutom finns det på skolan kulturråd, biblioteksråd och kostråd där både studerande och personal deltar och samråder kring specifika frågor. Kvalitetssäkring På bedrivs systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheten fdljs upp och utvärderas på olika nivåer. Vi genomför tre typer av utvärdringar: 1. Kursutvärdering. Genomförs av kursdeltagarna i slutet av varje kurs. Resultatet behandlas ilärarlaget. pl verksamhetsberättelse 2011 malung rev_19 4

6 2. Studerandeutvärdering: Genomförs en gång/år i slutet av höstterminen. mfattar alla kursdeltagare på skolan och alla delar av verksamheten. Utvärdering sker i fokusgrupper. Därefter träffas representanter från grupperna och skolledning till en utvärderingskonferens som använder fokusgruppernas resultat till en SWT-analys. Resultatet av utvärderingen behandlas i kursrådet, arbetslagen samt inom samverkansprocessen. 3. Personalutvärdering; Genomförs en gång/år efter läsårets slut. mfattar all personal och alla delar av verksamheten. Metoden är densamma som studerandeutvärderingen. Resultatet av utvärderingen redovisas för personalen och behandlas inom samverkansprocessen. Utvärderingsverktyget är en kombination av fokusgrupper och SWT-analys. Metoden omfattar förutom enkät gruppsamtal i två nivåer vilket skapar reflektion och delaktighet. Resultatet av studerande och personal utvärderingen ingår i arbetet inför kommande års verksamhetsrnål. Redovisning av resultat samt planering - genomförande- uppföljning av åtgärder behandlas i samverkansprocessen där all personal är delaktig Systematiken i kvalitetsarbetet ligger i den lokala samverkansprocessen som fungerar som ett förankrings och kvalitetssäkringssystem. Alla viktiga beslut fattas i samverkan. Samverkansprocessen består av arbetsplatsträffar i form av lärarråd, serviceråd och ett gemensamt personalråd. Ärenden till dessa bereds av skolledning, fackföreningar, tillsatta arbetsgrupper och enskilda. När ärenden har behandlats på arbetsplatsträffar tas de upp i samverkansgruppen som sammanträder en gång per månad. I samverkansgruppen sker uppföljning av alla beslut. Alla träffar och beslut dokumenteras och dokumentationen är tillgänglig i digital form. I samverkansprocessen behandlas verksamhetsfrågor, ekonomi, arbetsmiljö, miljö, kvalitet, personalfrågor, elevfrågor, mm. I samverkan behandlas även utvärderingar, åtgärder och aktivitetsplaner. I syfte att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har vi under året som gått initierat en översyn av den lokala samverkansprocessen. Miljöledningen har lyfts in till samverkansprocessen och miljöledningsgruppen bereder ärenden till samverkan. Kvalitetsredovisning lämnas in till huvudmannen i samband med årsrapport samt till FBR i samband med nationell kvalitetsredovisning Kursverksamhet Kursverksamheten under 20 Il har bedrivits huvudsakligen i form av långa kurser, dels de skärskilda kurserna och dels den allmänna kursen och dess profiler. Övrig folkbildningsverksamhet har bedrivits dels i form av distans- och korta kurser fr.a. inom skolans profilområden och dels i form av öppen bildningsverksamhet. Distanskursverksamheten är en växande del av skolans verksamhet och har omfattat både ordinarie kurser och utvecklingsverksamhet. Korta kurser och workshops har genomförts både lokalt på skolan men också i andra delar av landet samt i Finland.. Bland de långa kurserna återfinns sommarkursen i samtida svensk litteratur för utländska studerande, en verksamhet som har bedrivits framgångsrikt under ett antal år genom stipendieanslag från Svenska Institutet. Kursen, som i år varat i 3 veckor, har lockat till Sverige och Malung studerande från ett stort antal länder och berikat både studenterna, skolan och lokalsamhället.. Folkhögskolan har även i år erbjudit sk "friplatser" till fyra internationella studerande som erhåller studiebidrag från Svenska Institutet för terminsstudier på allmän kurs och viskursen. p/ verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 5

7 Långa kurser vt 2011 Allmän kurs med profiler: musik, hantverk, människan i naturen Folkmusik på fiol l år Fjäll- och vildmarksledarlinje Folklig visa frdjupningskurs l termin Funkiskursen - kurs fr intellektuellt funktionshindrade Smideskurs Musikkurs deltid Hantverkskurs deltid Korta kurser vt 2011 IT fr seniorer Musikkurs i Sunderbyn Smideskurs i Sunderbyn Kvinnligt företagande Spelledarkurs på Folkmusikens Hus Spelledarkurs i Uppsala Spelmanskurs i Kalmar Löparhelg för tjejer Folkmusikkurs i Vasa Låtspel Kulningskurs i Göteborg Distanskurser vt 2011 Människor och natur i dagens ekonomi Folksång - Trall på distans Engelska A Matematik D Långa kuner ht 2011 Allmän kurs med profiler: musik, hantverk, människan i naturen Folkmusik på fiol 1 år Fjäll- och vildmarksledariinje Folklig visa grundkurs l termin Folkmusik på fiol 1 termin Funkiskursen - kurs för intellektuellt funktionshindrade Smideskurs Musikkurs deltid Hantverkskurs deltid Människan i naturen deltid Svensk litteratur idag, kurs i svenska för internationella studerande Korta kurser ht 2011 Sommarkurs i folkmusik: Låtspel, visa, folklig dans Smide sommarkurs Återträffar för musikkurser Klassisk svensk massage grund & fortsättning. Korrö ungdomsläger Västerdalssstämman p J verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 6

8 Sommarkurser i gammeldans: Schottis, vals, polska, polka, hambo Bingsjöstämman IT för seniorer Örebro spelmanslag Finnskogspolska Distanskurser ht 2011 Människor och natur i dagens ekonomi Samhällskunskap B Matematik B Fiol på distans l år Kulturprogram I öppen folkbildning Föreläsning i HBTQ-frågor Föreläsning om diskrimineringslagar Föreläsning "Politik för HELA Sverige" Föreläsning om manlighet Föreläsning i kvinnligt företagande "tillsammans mot framtiden" Föreläsning Hjärnan och beroendet Fiolkursens konsert Viskursens konsert Öppet Hus Föreläsning Skogens framtid Resandeblod, teaterföreställning & föredrag Arktisk skinnberedning, föredrag & utställning Föreläsning FN och minoriteter Fredsagenterna, teaterföreställning & workshop EU-parlamentet och politik, föredrag Fiol- och viskursens gemensamma avslutningskonsert Gud har 99 namn, utställning Musikfestival (Funkis) Deltagare totalt: Folkh9gskolan har med sin verksamhet under året nått totalt deltagare. Allmän kurs: Den allmänna kursens andel av den totala verksamhetsvolymen har varit 26%. Söktrycket på skolans kurser höstterminen 2011 har varit 1,5 sökande per planerad kursplats på både allmän kurs och de särskilda kurserna. Antalet omdömen som utfårdades på Allmän kurs för läsåret var 19 st. varav: 7 st. "God", 10 st. "Mycket god" samt 2 st. "Utmärkt". GenomsnittstaI2,74. SMF: Inom ramen för Studiemotiverande folkhögskoleinsatser har 8 kursdeltagare studerat på skolan under året. Stipendiater under vt 2011: Andrea Wieszl från Ungern, Pavel Golovatj från Polen, Elena Fedorova från Ryssland. Stipendiater under ht 2011: Fieke van der Veen från Nederländerna, Lydia Narucevlich från Ryssland, Dunja Durovic från Serbien samt Andra Minucci från Italien. p/ verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 7

9 Gemensamma aktiviteter: Varje termin pågår ett antal valbara ämnen som anordnas efter lektionstid och leds huvudsakligen av kursdeltagarna. Dessutom anordnas en del aktiviteter som vänder sig till alla på skolan och även till allmänheten, i syfte att stärka gemenskapen bland studerande, personal och lokalsamhället. Några av årets aktiviteter har varit: Öppet Hus Friluftsdagar under våren och hösten Dansdag Familjedag i Hättsjöstugan i samarbete med Elevförbundet Temavecka om minoriteter: Teaterföreställningen "Resandeblod", musikprogram med Ratf Nova, Studiebesök hos Vildhasse, Föreläsning och utställning om nordisk skinnberedning av Lotta Rahme. HBTQ-vecka: Föreläsningar med Erik Hultby, Täpp Lars Andersson och RFSL.. Utställningen "Gud har 99 namn" Teaterföreställning med "Fredsagenterna" Föredrag med Kristoffer Strömgren, EU-~änsteman. Föreläsning av författaren Bob Hanson i samarbete med Malung-Sälens gymnasium. Besöksdagar för högstadieelever som får tillbringa några skoldagar på folkhögskolan ledda av folkhögskolans deltagare och personal. Utvecklings- och profileringsinsatser På har de särskilda kurserna en väletablerad verksamhet med upparbetade målgrupper, innehåll och pedagogik. Den allmänna kursen har under de senaste åren varit föremål för utvecklingsinsatser som har att göra med anpassning av verksamheten till omvärldsfaktorer som samhällsförändringar, förändrade målgrupper, förändrade förutsättningar för studiefinansiering, mm. För skolan viktiga profileringsinsatser är bl.a. medverkan i spelmansstämmor, festivaler, mm där både personal och kursdeltagare deltagit aktivt: Korrö folkmusikfestival" Musik vid Siljan, Bingsjöstämman, Ransäterstämman, Tobakspinnarstämman, Västerdalsstämman mm. Dessa aktiviteter har ett högt värde eftersom de stärker skolans identitet både inåt och utåt. Att tanga upp nya målgrupper och tillhandahålla bildning och utbildning till de som behöver mest ingår i skolans målsättningar. Dllskurser: Under året har terminskursen i folklig dans lagts ner pga ta sökande. Detta har föranlett initiering av ett utvecklingsarbete för att behålla verksamheten kring folklig dans under olika former. Skolans lärarråd och skolledningen har varit eniga om att dansverksamheten är en viktig del av skolans profil och även viktig fr folkmusiksverige. Utvecklingsarbetet fokuserar på att finna lämpliga former för dansundervisningen som kan locka nya målgrupper. Bl.a. genom kortkurser av olika slag och distansundervisning. F""ktiollsl,illder: Ett för viktigt utvecklingsområde är verksamhet för deltagare med funktionshinder. Funkiskursen, en kurs för intellektuell funktionshindrade personer har startat under föregående år och fortsatt utvecklas under Utvecklingsarbetet har inneburit pedagogisk och didaktisk utveckling, kompetensutveckling av personal och planering, allt med syfte att finna optimala former och innehåll för målgruppen. SMF: Arbetslösa ungdomar är en målgrupp till vilken finns riktade insatser från Folkbildningsrådet. Skolan har tagit emot åtta unga arbetslösa under året i ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen. JT för selliorer: Seniorerna i lokalsamhället är en viktig målgrupp för vilken skolan utvecklar verksamhet inom IT. Från att ha börjat med en grupp föregående år, omfattar verksamheten idag fem grupper seniorer som lär sig att använda IT i vardagen i kortkursform. IT för p/ verksamhetsberättelse 201lmalung revj9 8

10 seniorer handlar inte bara om lärande utan i hög grad om en möjlighet för socialt umgänge. Utvecklingsarbetet handlar om att utveckla pedagogiken och innehållet. Flexibelt lärande: IT är inte bara IT -kurser utan också viktigt inom flexibelt lärande. Flexibla lärandeformer är ett starkt utvecklingsområde för skolan som satsar på nyskapande distanskurser vid sidan av de mer konventionella. Här utvecklas både form och innehåll, både med egna medel och med projektmedel från FBR. En ny kurs startades på distans under hösten, folkmusik på fiol på distans. Dessutom beviljades skolans ansökan om projektmedel för att bedriva pilotprojekt under 2012 i folklig dans på distans. Folkhögskolan har bland sina målsättningar att vara ett lokalt bildnings- och kunskapscentrum för invånarna i Västerdalarna. Vid sidan om den öppna bildningsverksamheten i form av föreläsningar och kulturarrangemang är IT för seniorer en sådan satsning. En annan lokal satsning som också ingår i utvecklingsarbetet med det flexibla lärandet är distanskursen i privatekonomi "Lev billigt må bra" som vänder sig till skuldsatta personer och har utvecklats i samarbete med det kommunala konsumentkontoret. EU: Skolan har i enlighet med årets målsättningar satsat på internationellt arbete med fokus på Europa. Satsningarna har omfattat: deltagande i FBR/FLAC-projektet "Medborgarna i EU nr' som finansierats delvis med projektmedel och som har genomförts som temavecka på skolan med verksamhet riktad både mot kursdeltagare och allmänheten; Studiebesök av rektor till Grekland finansierat av Grundtvig-programmet fr undersökning av samarbetsmöjligheter med grekiska utbildnings- och folkbildningsaktörer inom folkmusik; Projekt delvis finansierat av Programkontoret genom vilket skolan har blivit "ambassadörsskola för EU". Projektet har inneburit utbildning av rektor samt en EU-ambassadör. InterIlatmentorer: För att arbeta med förebyggande elevvård samt stärka det socialpedagogiska arbetet på skolans internat har en försöksverksamhet påböljats under hösten. Internatmentorerna är pedagoger som har viss tiänstgöringstid avsatt för möten och utvecklingsarbete av den sociala miljön och lärandet på internatboendet. Informationsarbetet har fortsatt vara ett centralt utvecklingsområde. Informatörstjänsten som inrättades föregående år utökades under året för att kunna utveckla viktiga aspekter av informationsarbetet som idag blir alltmer sammanflätad med det pedagogiska arbetet. Satsningar har gjorts på kvalitetssäkring, sociala media och webb. FSR: Skolan har blivit godkänd av Folkhögskolornas Studenträttsliga Råd, efter att ha upprättat ett studenträttsligt standard och skrivit avtal med FSR. Arbetet med standarden har varit en del av skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Energiligan: Skolan har deltagit i ett miljöprojekt om energieffektivisering avseende fastigheterna tillsammans med övriga folkhögskolor i Dalarna. Projektet fortsätter FBN styrgrupp: Rektor har fortsatt som ledamot i FBR:s styrgrupp för Folkbildningsnätet på uppdrag av FI; ffentligägda folkhögskolors intresseorganisation. "Typiskt svenskt": Skolan har deltagit i Folkbildningsförbundets kampanj mot rasism och främlingsfientlighet. Remisser: Skolans ledning och lärarråd har under året arbetat med remissmaterialet om folkhögskolans studieomdömen samt Vägval & Vilja. Totalt har ca kr. avsats till profilerings- och utvecklingsinsatser. Kompetensutveckling & fortbildning Skolan har satsat på kompetensutveckling och fortbildning med medel från det ordinarie statsanslaget. En för skolan viktig satsning är lärarnas folkhögskollärarkompetens. En av skolans lärare har blivit antagen och påböljat studier på det 2-åriga folkhögksollärarprogrammet vid Linköpings universitet. Läraren har fått nedsättning i tjänsten med bibehållen lön. Andra satsningar under året har varit: pl verksamhetsberättelse 2011 malung rev_19 9

11 Utbildningsdag för lärarna i mångkulturell folkbildning. Utbildningsdag för all personal i neuropsykiatriska diagnoser och socialpedagogik. 4 pedagoger på kursdagar i neuropsykiatri I lärare kurs i folkligt broderi. I lärare på två Feldenkreiskurser I lärare på Bok- Biblioteksmässans seminarier l lärare på didaktikdagar I lärare på distanskurs i vuxenpedagogiskt ledarskap 2 år l lärare på utbildning till EU-skolambassadör (finansierat av Programkontoret) l administratör på grundutbildning i personaladministration 2 administratörer på administrativa kursdagar l administratör på A vanti-dag Informatör på FIN;s informationskonferens Studievägledare på SYV-konferens l vaktmästare på facklig kurs om försäkringar och pension I kokerska på upphandlingskurser Kökschef på lönebildningskurs Kökschef på utbildning i personaladministration Rektor på rektorsfortbildning Rektor på rektorsutbildning EU-ambassadör Rektor på interkulturell pedagogik seminarier på Bok- och biblioteksmässan Rektor har deltagit i SKL rektorsföreningens möten samt FBR konferens. Arbetsmiljö grundkurs för skyddsombudet Personal Namn Andersson Patrik A vgerinou Eva Blomqvist Jan-Åke Carl-Erik Carlsson Danielsson Karin Djangoi Mesud EIgland Eeva-Liisa Eriksson B John Erik Eriksson Lisbeth Fagerberg Anna-Greta Forsman Maria Hag Eva Halvarsson Perjos Lars Henriksson Margareta Hjalmarsson Jonas GöthHn Ewa Isaksson Anders Ivarsson Ing-Mari Jansson Conny Johansson Malin Johansson Margareta Bejattnil'g Lärare / kursföreståndare Rektor Lärare / Kursföreståndare / SYV vik. Lärare / kursföreståndare ht 20 II vik. Lärare ht 20 Il Lärare Lärare Studierektor from ht 20 I 0/ Lärare StäderskaIKokerska Kökschef / Internatföreståndare Städerska! Köksbiträde Kurator ht 20 Il Lärare Kokerska Lärare Speciallärare Lärare Kokerska vt 20 Il Lärare Städerska / Internatansvarig Kokerska pl verksamhelsberälle/se 2011 malung rev_19 10

12 Johansson Mariann Johansson Matts Lagerberg Sonja Laitinen Susanne Larsson Anders Magnil Anette Nilsson Mirja-Leena lsson Åsa Pettersson Karolina Roos Yvonne Rundqvist Mona RöjAs Maria Soling Jonny Sunne Bo Tenggren Karin Thorsen Hannibal Westhlin Louise Wännan Tord Öjes Kenneth Städerska Vaktmästare Kanslibiträde vt 20 Il Vik. köksbiträde Lärare I Kursföreståndare vt 20 Il Kokerska Lärarassistent Kokerska Lärare Administratör Kurator vt 20 Il Lärare I Kursföreståndare Lärare I Kursföreståndare IT -ansvarig I Lärare Lärarei Informatör Lärare I Kursföreståndare Skoladministratör I Städerska Institutionstekniker I vaktmästare vik. Lärare ht 20 Il Anders Bengtsson har anlitats som skolans bibliotekarie. Dessutom ett antal gästiärare berikat verksamheten med sin kompetens och kunskaper. Ing-Mari Ivarsson och Sonja Lagerberg gick i pension vt Musikläraren Anders Larsson har varit föräldraledig under ht AK-Iäraren Karolina Petterson har haft nedsatt tjänstgöring med bibehållen lön för att studera på Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. Louise Westhlin har anställts som ny skoladministratör på halvtid. Mesud Djangoi blev skolans nya miljöombud. Jan-Åke Blomqvist har fått fast anställning som Studie- och Yrkesvägledare. Fackliga representanter i samverkansgruppen & skyddsombud B John Erik Eriksson, SFHL, vice ordf. i samverkansgruppen Karin Tenggren, SFHL ledamot i samverkansgruppen Eeva-Liisa EIgland, SFHL, skyddsombud Matts Johansson, KMMUNAL, ledamot i samverkansgruppen & huvudskyddsombud Yvonne Roos, VISIN, adj. i samverkansgruppen Yvonne Bönfors, VISIN, ledamot i samverkansgruppen Jan-Åke Blomqvist, ordförande SFHL lokalavd. Studeranderepresentanter Skyddsombud Kursråd rdinarie Sven Hanstad (AK) Hamald Bom (fjäll) Moa Dalkvist (vis) skar Alner (fjäll) Ersättare Kerstin Almlöf (AK) Malva Gyldberg (vis) pj verksamhetsberättelse 2011 malung rev _19 II

13 Kostråd Biblioteksråd Lydia Narusevic (AK) Karin Stolare (fiol 1 t) Cecilia Thoren (fiol 2 t) Magnus Ahnesjö (fjäll) Annica Eriksson (fjäll) Shanniran Adam (vis) Johanna Hakestam (A K) Anna Andersson (fiol l t) Katarina Löfstedt (fioi2t) Jakob Nestlog (fjäll) Dunja Durovic (AK) Tommy Lundgren (fiol 1 t) Anna Bellafesta (fiol 2 t) Mikael Carlsson (AK) Jacob Nestlog (fjäll) Tobias Forsberg (fjäll) Sofia Bang Elm (vis) Wouter Boekholt (AK) Tobias Forsberg (fjäll) Frida Carlsson (AK) Studerandekår V~20Jl Jimmy Bäckström (Ak) ordf. Johan Lingegård, sekreterare Poroosha Moheb (Ak) Kassör Mikael Renström (Fov) ledamot Carl Norberg (Fo V) ersättare Erika Knutsson (Vis) ledamot Sofie Persson (Vis) ersättare Marica Wahlen (Ak) ledamot Jan-Åke Blomqvist, revisor HI-20JJ Cecilia Friberg lsson (FoV) ordf. Mark Speedle (Ak) vice ordf. Anna Åhnebrink (Musik) ledamot Tove Pettersson (Jk) kassör Maria Bergner (Jk) ledamot Annika Maathz (Pk) ledamot Lina persson (F o V) ledamot Malva Gyldberg (Vis) ledamot Carinn Backman (Vis) ledamot Jan-Åke Blomqvist, revisor Styrelse Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd rdinarie ledamöter Ersättare Ann-Catrin Lofvars (MP), ordf6rande Mats Rönnblad (S) Gunnar Barke (S), l:e vice ordf6randen Lars Levahn (S) Håkan Frank (M), 2:a vice ordföranden Per Morelius (S) Suzanne Lazar (S) Birgitta Brandt (V) Ann-Britt Griinewald (S) Petra SundelI (M) Christer Carlsson (M) Anna Hed (C) Karin Perers (C) Katarina Gustavsson (K) Samverkanspartners & nätverk Arbetsförmedlingen Malung-Vansbro s elevf6rbund Svenska Institutet Nätbildama FLAC - Folkbildning for Active Citizenship p I verksamhetsberöllelse 20 II malung rev _19 12

14 EU Programkontoret FINSAM Malungs spelmanslag Örebro spelmanslag Pensionärernas Riksorganisation, PR Svenska Pensionärsförbundet, SPF Malung-Sälens gymnasium Folkmusikens Hus Musik vid Siljan Korrö festivalen Linköpings folkmusikfestival Bingsjöstämman Mora folkhögskola Fornby folkhögskola Dalarnas Bildningsfrbund Studiefrbundet Bilda NBV Malungs hembygdsförening Malungs IF Malungs församling Svenska jägarförbundet Malung-Sälens kommun TV- Malung Samarbetsnämnden fr folklig dans Nätverk för fjällsäkerhet ffentligägda folkhögskolors intresseorganisation, FI Föreningen för folkbildningsforskning Kalmar Spelmanslag Ålands spelmansgille Filosofiska Spelmanslaget Kärlekskollektivet Sonus Stockholm Dalarnas Spelmans förbund V -Dala Studentspelmanslag Finlands Svenska Spelmansförbund Hallands Spelmansfrbund ktoberstämman Uppsala Tack! Folkhögskolans styrelse och skolledning tackar alla medarbetare och kursdeltagare för att än en gång skapat ett fantastiskt år fyllt med bildning, lärande och möten. Eva A vgerinou Rektor Ann-Katrin Lofvars Landstinget Dalarna, Kultur- och bildningsnämnden rdfrande P I verksamhetsberättelse 20 II ma/ung rev _19 13

15 Malungs Folkhögskola Skolkod Terminsunderlag för årsredogörelse vt Deltagare Aldersfördelning Funktionshinder enl. FBR:s koder Kurs Kurs Kurs Hel Kurs Delt Tot D8rav D8rav < >60 Dist Kvin eD nr typ inr. del dag. Vec Kursnamn ant nor Invan ans tid k. drare Kursen för Dig Musikkurs Sunderby Smideskurs Sunderby Fjäll- och vildmarksledarlinje Allmän kurs, profil Människan i Tillsammans mot framtiden Folkmusik på fiol, 1 år Allmän kurs med musikprofil Hantverkskurs, deltid Allmän kurs med hantverksprofil Hantverkskurs, deltid Folklig vissång Allmän kurs, hv, deltid Allmän kurs Kvinnligtföretagande Smideskurs Allmän kurs, deltid Spelledarkurs Folkmusikens Hus Människor och natur i dagens Sida l avj

16 Malungs Folkhögskola Skolkod Terminsunderlag för årsredogörelse vt Deltagare Aldersfördelning Funktionshinder enl. FBR:s koder Kurs Kurs Kurs Hel Kurs Delt Tot Darav Darav < >60 Dist Kvin nr typ inr. del dag. Vec Kursnamn anl nor Invan ans tid k. drare Engelska A distans Folksång på distans - Trall SMF Kursen för Dig IT -kurs för nybörjare Musikkurs deltid SMF IT-kurs fortsättning Allmän kurs HBTa Spelledarkurs Uppsala Diskrimineringslagar Politik för HELA Sverige Spelmanskurs Kalmar Martin Bengtsson om manlighet Löparhelg för tjejer Matematik D distans Kvinnligt företagande Folkmusikkurs i Vasa Sida2av3

17 Malungs Folkhögskola Skolkod Terminsunderlag för årsredogörelse Deltagare Aldersfrdelning Kurs Kurs Kurs Hel Kurs Delt Tot Därav Därav < Kvin nr typ inr. del dag. Vec Kursnamn ant nor Invan tid k. drare Hjlman och beroendet Fiolkursens konsert Kurs i låtspel Viskursens konsert Kulningskurs i Göteborg Öppet Hus Summa Dv: 2106,8 Summadelt: vt Funktionshinder enl. FBR:s koder 46 >60 Dist ans Summa Dv Kod 12: 20 DeltagalVeckor invandrare med brister I svenska språket Summa Dv Kod 13: 342,7 DeltagalVeckor deltagare med funktionsnedslittning SidaJavJ

Malungs folkhögskola

Malungs folkhögskola 20 Malungs folkhögskola Verksamhetsberättelse 2008 II ~o:: II ::;0:: Il :;0:: II I II landstinget DALARNA 21 Malungs folkhögskola Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetens finansiering 3 Verksamhetens

Läs mer

Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde

Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde I. Landstinget PRTKLL DALARNA Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2014-05-20 24-37 Sida 1 (9) Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde Tid: 2014-05-20

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2015 Barn och utbildning Vecka 42 Anna har semester, ersättare denna vecka är i första hand Tony därefter Karin S och Lajla

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor,

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor, Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2014-09-05 Diarienummer 140615 Landstingsstyrelsen Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor, med annan huvudman än Landstinget

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola folkhögskola ANSÖKAN LÄSÅRET 2015/2016 Texta tydligt och fyll i alla uppgifter! KURSER Du kan söka till mer än en kurs, rangordna dina val med siffror 1, 2, 3 etc. Särskilda kurser, gör dina val nedan!

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan 2013-12-02 Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola program och anmälan Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet anordnar en utbildning för

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Årscykel Vartoftaskolan

Årscykel Vartoftaskolan Årscykel Vartoftaskolan Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden)

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Information för läsåret

Information för läsåret Information för läsåret 2012/2013 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014

Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014 1 Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014 Axevalla folkhögskola anordnade i samarbete med Svenska Institutet en språkkurs i svenska. Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kursplan Allmän Kurs Flex (AK Flex)

Kursplan Allmän Kurs Flex (AK Flex) Termin/läsår: Upprättad datum: Kursansvarig: HT13-VT14 13 mars 2013 Bertil Norberg Kursplan Allmän Kurs Flex (AK Flex) Kursbeskrivning Allmän Kurs Flex (AK Flex) är ett alternativ till gymnasieskola och

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer