Lärarutbildning på distans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarutbildning på distans"

Transkript

1 Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 10 poäng Lärarutbildning på distans Kommunikativ rationalitet som social praktik Pre-service teachers distance education Communicative rationality as social practice Gustav Böklin Pedagogik magisterkurs, p., LÄ2044 Vårterminen 2006 Handledare: Sten-Sture Olofsson Examinator: Margareth Drakenberg

2 2

3 Malmö Högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Pedagogisk magisterutbildning, LÄ2044 Vårterminen 2006 Böklin, Gustav (2006). Lärarutbildning på distans kommunikativ rationalitet som social praktik (Pre-service teacherts distance education communicative rationality as social practice). Skolutveckling och ledarskap, Pedagogisk magisterutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att undersöka uppfattningar om olika sociala handlingar kopplade till lärarelever i en svensk gymnasielärarutbildning på distans vid Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. De undersökta fenomenen klassificeras i fem olika beskrivningskategorier: självreflektion, reflektion kring lärandet, arbetssätt, motivation och relation till handledning och handledare. Beskrivningskategorierna analyseras i relation till kunskapsbakgrund och till praktiskt kommunikativ rationalitet enligt Habermas teori om kommunikativt handlande. Metoden är en kvalitativ fenomenografisk undersökning. Intervjuer har genomförts med sex lärarelever där hälften vardera har natur- respektive vårdvetenskaplig ämneskompetens. Resultatet antyder att informanterna har liknande strukturer i medvetandet om vad som är lärande och gör liknande rationaliseringar av den befintliga kunskapen, dvs. vetandet, som samhällets marknadsanpassade ideologi förväntar sig. Det finns en stark konsensus kring kommunikativt rationalitet hos informanterna genom att de under utbildningen mest ägnar sig åt strategiska handlingar som syftar till att få lärarbehörighet och eventuella fördelar i en framtida arbetsmarknad. Den begränsade omfattningen av förståelseorienterad handlingsrationalitet, dvs. kommunikativt handlande enligt Habermas, är mest inriktad på expressivt handlande, följt av normreglerat och konstativa handlande. Nyckelord: distansutbildning, lärarutbildning, kommunikation, rationalitet, fenomenografi, social praktik, mening, kunskapssyn, utbildningsideologi. Gustav Böklin Handledare: Sten-Sture Olofsson Examinator: Margareth Drakenberg 3

4 4

5 Innehåll 1. INLEDNING Bakgrund SYFTE OCH PROBLEM Avgränsningar Ämne Syfte Problemformulering Frågeställningar LITTERATURGENOMGÅNG TEORI METOD Urval Datainsamling Forskningsetiska överväganden Validitet och reliabilitet RESULTAT Självreflektion kring det egna ämnesbakgrunden Reflektion kring kursform och innehåll De lärandes arbetssätt Den egna motivationen Förhållandet till handledning och handledare ANALYS AV RESULTAT Självreflektion kring det egna ämnesbakgrunden Reflektion kring kursform och innehåll De lärandes arbetssätt Den egna motivationen Förhållandet till handledning och handledare SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION Sammanfattning Diskussion FORTSATT FORSKNING BEGREPPSDEFINITIONER REFERENSER Bilagor

6 6

7 1. Inledning Ny och ständigt uppdaterad samt mer komplex kunskap och meningsskapande är krav som det globaliserade och det lokala samhället ställer på medborgarna. I ett sådant sammanhang medför klassrumsundervisning begränsningar i tid, rum och resurser för ny kunskapande och meningsskapande. Flertalet medborgare har inte tid att studera på heltid eller resurser att helt avstå från en inkomstbringande verksamhet under utbildningen och inte heller den önskvärda närheten till en lämplig utbildningsinstitution. Utvecklingen av och den ökande tillgängligheten till information och kommunikationsteknologier 1 (IKT) påverkar och förändrar inlärningssituationer (Europeiska kommissionen, 2005; Olsson, 2005). Distansundervisning har då en nyckelroll att spela genom den flexibilitet som formen erbjuder. Å andra sidan innebär den relativa isoleringen av distansstuderanden att det krävs medvetenhet om fördelarna och nackdelarna av distansundervisningen och att utbildare vidtar lämpliga pedagogiska åtgärder för att stimulera till mera komplexa kunskaper och meningsskapande som krävs i dagens samhälle. För blivande behöriga lärare som redan har de nödvändiga förkunskaperna i form av ämneskunskaper är distansutbildning via Internet kanske den enda möjligheten till att skaffa lärarbehörighet. Distansutbildning kan även användas för olika typer av vidareutbildning inom läraryrket. Med distansutbildning (DU) i detta sammanhang menas nätburen distansutbildning som huvudsakligen präglas av den fysiska separationen mellan lärare och student och att kommunikationen bärs genom informationsteknologiska medier (Myringer & Wigforss, 2003). Distansutbildning innebär då med nödvändighet nya pedagogiska och didaktiska krav på kursledning i form av hur den sätter mål, planerar och genomför utbildningen, men utbildningsformen ställer även krav på hur deltagarna agerar och reagerar inför den nya inlärningssituationen. 1.1 Bakgrund Temat 2 för uppsatsen är förhållandena kring kunskap, uppfattning om lärandet och målrationellt socialt handlande hos ämnesbehöriga lärarelever som deltar i en gymnasielärarutbildning på distans. Det som talar för temat är att distansutbildningens speciella flexibilitet i tid, metod, rum och kontext för lärandet något som passar in i näringslivets krav på flexibilitet och livslångt lärande. Utbildningsformen möjliggör ett ökat inflytande för (lärar-) eleverna för hur de kan hantera tid och rum, men förutsätter då ett ökat 1 Informations- och kommunikationsteknologier (IKT) ses som en del av det större begreppet informationssamhället där IKT med dess fokus på användning av datorer och Internet förlänger och förstärker våra texter, våra samtal och vårt tänkande (Ingelstam, 2004; s. 155). 2 Merriam (1994) skiljer mellan begreppen tema och ämne. Temat är det överbryggande begreppet eller teoretiska formuleringen, medan ämnet är det begreppsliga fokus för behandlingen av en specifik aspekt av undersökningen (ss ). 7

8 pedagogiskt och socialt ansvar för det egna lärandet hos individen. Formen kräver ett förhållningssätt till det egna meningsskapandet, kommunikationen med andra medverkande samt till interaktionen i den gemensamma kunskapsutvecklingen inom kursen. Positivt med distansutbildning är även det stora potentiella utbudet av kurser och därmed möjligheter till att tillfredställa behovet av och de samhälleliga kraven på ett livslångt lärande. Problematiskt kan vara att utbildningsformen innebär minskad social interaktion inom lärandeprocessen. Därmed påverkar/påverkas formen av skolans dolda läroplan, dvs. skolans institutionella och samhälleliga funktioner där elever kontrolleras och förvaras, sorteras, kvalificeras samt socialiseras i den rådande maktstrukturen, i klasskillnaderna, i tillgången till arbetskraft och arbetsdelningen. Ytterst att samhällsresurser fördelas ojämlikt och bidrar till att samhällsordningen upprätthålls (reproduktion) och utvecklas (produktion) under kontrollerade former (Bernstein, 2000; Broady, 1995). 8

9 2. Syfte och problem 2.1 Avgränsningar Uppsatsen inriktar sig på de kommunikativa förhållandena och de sociala förutsättningarna för lärandet hos blivande lärare samt mellan dessa elever och en lärarutbildning på distans. Det huvudsakliga perspektivet är utbildningssociologiskt och inte beteendevetenskapligt. Den empiriska undersökningen är ett underlag för en teoretisk och kontextuell diskussion kring sociala handlingar, kommunikation och målinriktat lärande. Empirin är begränsad till intervjuer med några blivande lärare vid en lärarutbildning på distans vid Institutionen för lärarutbildning (ILU) vid Uppsala universitet. Intervjufrågorna (bilaga 1) fokuserar på hur lärareleverna förhåller sig till kunskap och lärande genom att undersöka några distansstuderandes uppfattningar 3, perspektiv och reflektion kring form och innehåll i kursen, sätt att arbeta med kursen, motivation för studierna, förhållandet till studiehandledningen och handledarna. 2.2 Ämne Det som intresserar mig är hur socialt agerande hos blivande lärare som deltar i en lärarutbildning på distans påverkar och påverkas av deras syn på kunskap, meningsskapande och på målrationellt handlande. Utgångspunkten för arbetet är det som bl a Brownlee (2001); Baxter Magolda (2000); Howard, McGee, Schwartz och Purcell (2000); Schommer, 1989; och Tsai (2002) har visat i sina beteendeinriktade forskningsresultat att de tidigare kunskaperna hos aktörerna, både lärare och lärarelever, och aktörernas förhållningssätt till lärandeprocessen med nödvändighet kommer att påverka hur de arbetar med och bedömer kunskap samt lärandet och kunskapsutveckling hos deras många framtida elever. 2.3 Syfte Syftet med arbetet är att ur lärarelevernas perspektiv få en uppfattning om olika sociala fenomen 4 i den gymnasielärarutbildning på distans som genomförs vid ILU. 3 Med uppfattning i en fenomenografisk kontext menas ett antagande om något som man är övertygad om eller tar för givet förhåller sig på ett visst sätt (Larsson 1986, s. 21) eller mera allmängiltigt vilket innehåll människan ger åt relationen mellan sig själv och något i omvärlden/ / används för att beteckna karaktären hos detta meningsskapande och innebörden i detta skapande, vilket utgör grunden för människans kunskapsbildning (Alexandersson, 1994, s. 117). 4 Fenomen betecknas av Marton & Booth (2000) som abstrakta enheter som överskrider situationen, förbinder olika situationer och ger den en mening. En situation är en helhet som vi erfar som samtidigt närvarande, den erfars utifrån en social, rumslig och tidsbestämd position. 9

10 Dessa uppfattningar ger då möjligheter att anknyta till resonemang kring hur begrepp som epistemologi 5 och kommunikativ rationalitet, som en relaterad social aktivitet, påverkar meningsskapandet och kunskapsutvecklingen i en social praktik. Uppfattningarna blir då uttryck för målrationellt handlande hos de två deltagarkategorierna i undersökningen. Kort sagt, att undersöka påverkan av kunskapsbakgrund och det praktiska målrationella sociala handlandet i en distansutbildning och hur detta förhåller sig till det som Habermas kallar kommunikativt handlande 6. I den konkreta distansutbildningen för gymnasielärare vid institutionen för lärarutbildning (ILU) vid Uppsala universitet finns det två olika yrkesgrupper som läser tillsammans inom samma utbildning: dels de med naturvetenskaplig bakgrund, dels de med bakgrund inom vårdvetenskap. Utgångspunkten är att dessa lärarelever, utifrån den tidigare ämnesutbildningen, har olika inlärda epistemologiska (kunskapsteoretiska) förhållningssätt till lärande, meningsskapande och kunskapsutveckling. En personlig epistemologi som deltagarna måste utgå från för att ta ställning och förhålla sig till kursens modell och designperspektiv samt kursens inlärningsmål och kunskapssyn (Fåhreus & Jonsson 2002). Lärarelever med olika ämnesbakgrund, som i detta fall elever med naturrespektive vårdvetenskaplig bakgrund, har med sig olika kunskapskulturer och därmed olika erfarenhetsbaserade förhållanden till kunskapsinnehåll och meningsskapande samt till typer av socialt handlande som leder till ökat lärande, kunskap och kunskapshantering (se t ex Brownlee, 2001) Kunskapsteorin och synen på lärandet hos deltagarna grundar sig då på skilda traditioner: å ena sidan teknik och naturvetenskap med stark betoning på empiri 7 och objektiv fakta, å andra sidan vård och omsorg med stora krav på en humanistisk förhållningssätt med bl.a. förståelse, empati och känslor. Traditionellt har dessa kopplats till olika vetenskapliga skolor, positivism 8 respektive hermeneutik 9. 5 Epistemologi eller kunskapsteori är läran om vad kunskap är och i vilken mån den kan uppnås (Allwood & Eriksson, 1999). 6 Habermas (1995) definierar kommunikativa handlingar som handlingar där aktörerna, i första hand, inte handlar utifrån egocentriska framgångskalkyler utan via uppnåendet av inbördes förståelse (s. 99). 7 Empirismen är en filosofisk riktning som i motsats till rationalismen betonar erfarenheten snarare än förnuftet som bas för vår kunskap (Nationalencyklopedin). 8 De två centrala antagandena i den positivistiska kunskapsteorin är att kunskap om faktiska förhållanden vilar på sinneserfarenhet och att kunskap som inte rör det faktiska rör förhållandet mellan idéer (Nationalencyklopedin). 9 Hermeneutik är läran om tolkning. Gadamer och Ricœur menar att vi inte kan lösgöra oss från våra egna traditioner eller vår tolkningshorisont och göra en absolut objektiv tolkning av en text. I all utläggning om en text finns det ett samspel mellan nuoch dåtid (Nationalencyklopedin). 10

11 2.4 Problemformulering Mina egna erfarenheter och litteraturuppgifter pekar mot många olika iakttagelser av hur olika kurser och utbildningssituationer möjliggör och bidrar till ökat lärande i form av en ökad förståelse byggd på djupare reflekterande kunskap och meningsskapande. Litteraturen pekar på t.ex. att ren distansundervisning, utan någon form av personliga möten, ofta skapar känslor av främlingskap och isolering som motverkar bl. a. motivation, prestationsförmåga, engagemang, prioriteringar och social samvaro (SOU 1998:83; Balldin, 2003). De tidigare sociala erfarenheterna och de meningsfulla inlärda kunskaperna hos deltagarna blir då en förutsättning för vad och hur personen utvecklar ett meningsfullt lärande inom en utbildning (UNESCO, 2002). I den aktuella distansutbildningen för gymnasielärare vid ILU finns det två olika yrkesgrupper som läser samma beteendevetenskaplig orienterad kurs: dels de med naturvetenskaplig bakgrund, dels de med bakgrund inom vårdvetenskap. En majoritet av eleverna inom båda inriktningarna har dock en kunskapsbakgrund i symbios med en teknisk kunskapskultur såsom agronomer, hippologer, arbetsterapeuter och medicinskt specialiserade sköterskor. Medan naturvetenskap och teknik har en stark epistemologisk betoning på empiri och objektivt fakta (Ingelstam, 2004), har vårdvetenskap stora krav på en humanistisk förhållningssätt med bl a förståelse, helhetssyn, empati och känslor (Dahlberg, 1992). Ingelstam (2004) hävdar att de olika kunskapskulturerna är inriktade på olika förklaringsmodeller med skilda målsättningar. Ingelstam menar att naturvetenskapen har ontologiska avsikter, dvs. vill berätta hur världen ser ut, medan teknikkunskaper har ett instrumentellt syfte, dvs. lösa problem och uppfylla praktiska behov. Samhällsvetenskaperna, å andra sidan, har som objekt forskning om människor i samverkan, dvs. att upptäcka, förklara och förstå hur människor samverkar inom olika delar av samhället. Dahlberg (1997) refererar till Eriksson (1992) som menar att vårdvetenskapernas paradigm ligger främst inom ett humanvetenskapligt perspektiv. Enligt Eriksson innebär vårdandet (caring): att genom olika former av ansning, lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppslig och andlig välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta eller stödja) hälsoprocesserna (s. 33). Dahlberg (1997) menar vidare att Erikssons definition grundar sig på att det naturliga inom vården är att se hela individen, både kropp, själ och ande (s.22). På ett mera teoretiskt plan kan olika kunskapstraditioner då kopplas till olika kunskapskulturer, kunskapsmål och rationella handlingar. Kunskapstraditioner som enligt Habermas (1995) kan anses ha olika relationer till rena typer av meningsskapande och därför socialt handlande. Sätt att handla som uttrycker relationer till typer av världar eller världssyn, giltighetsanspråk, grundläggande inställning till (talade eller skrivna) handlingar och typer av kommunikativ 11

12 rationalitet. Alla dessa typer sociala handlingar kan anses relevanta i en lärande, kunskapsinhämtande och meningsskapande situation. 2.5 Frågeställningar Diskussionen ovan leder oss till de mera konkreta och avgränsade frågeställningar. De fyra huvudfrågorna (med följdfrågor) som ställts till lärareleverna i den empiriska undersökningen är: 1. Hur har din ämnesbakgrund (natur/vård) påverkat ditt arbetssätt i kursen? 2. Hur har utformningen och uppläggningen av distanskursen påverkat ditt sätt att lära? Hur har du hanterat obligatorisk rekommenderad litteratur? 3. Vilken är din studiemotivation för kursen? Har motivationen ändrats under kurstiden? 4. Hur har studiehandledningen och handledarnas instruktioner påverkat ditt sätt att lära och reflektera över innehållet i kursen? De empiriska frågorna ger ett underlag till en diskussion om deltagarnas förhållningssätt till lärande, kunskap och meningsskapande i det sociala handlandet i praktiken. Kommunikationstyp blir då ett uttryck för ett målrationellt socialt handlande med grunder i deltagarnas tidigare meningsfulla kunskaper och kunskapstraditioner. Frågorna vill bidra till en förståelse av deltagarnas uppfattningar, agerande (sociala handlingar) i relation till kommunikativ rationalitet och eventuella förståelseinriktade kommunikativa handlingar (Habermas, 1995). Agerande som många studier menar kommer att påverka deltagarnas uppfattningar om lärande och kunskapsutveckling i en kommande lärarverksamhet och därmed även påverka deras kommande elever (Baxter Magolda, 2000; Brownlee, 2001; Hofer, 2001; Howard et al. 2000; Ignelzi, 2000; Schommer, 1998). 12

13 3. Litteraturgenomgång Uppsatsen inriktar sig framför allt på de kommunikativa förhållandena och de sociala förutsättningarna för lärandet hos blivande lärare samt mellan dessa lärarelever och en lärarutbildning på distans. Det huvudsakliga perspektivet är utbildningssociologiskt och inte beteendevetenskapligt. Ingelstam (2004) anser att pedagogiken står på två plattformar; en samhällsvetenskaplig och en beteendevetenskaplig. Han menar att pedagogiken är en ren samhällsvetenskap när den arbetar med utbildningssociologi, vars objekt är organiserad mänsklig samverkan, men även då pedagogiken intresserar sig för miljöer och sociala förutsättningar för undervisning och lärande. Pedagogikens andra plattform finns inom beteendevetenskaperna där kunskapsobjektet är individcentrerat 10 med fokus på lärandet, minnet och begreppsförståelse, m.m. Gemensamt för plattformarna är dock att tänkandet inom pedagogiken präglas av samhällets historiskt betingade sociala förhållanden, en historisk epistemologi (se t ex Börjesson 2002). Samhällsvetenskapliga sanningar är då socialt bestämda, vad ledande forskare anser är sant och riktigt, är också sant och riktigt (Ingelstam 2004, s. 179). Det finns ett mycket stort antal studier i den beteendevetenskapliga plattformen kring lärandet inom det s.k. personal epistemologies forskningen som jag inte kommer att gå närmare in på (se t ex Baxter Magolda, 2000; Brownlee, 2001; Hofer, 2001; Howard et al. 2000; Ignelzi, 2000; Schommer, 1989; Tsai, 2002). Sedan början av 1960-talet påverkas även pedagogiken starkt av ett teknologiskt orienterat tänkande (Ahlström & Wallin, 2000). Utbildningsteknologin, i dess mest skinnerianska dogmatiska form, syftar till framgångsrikt handlande snarare än kunskap. Ahlström och Wallin (ibid.) menar dock att den skinnerianska formen inte varit så vanlig i Sverige fram till millenniumskiftet. De menar att på 1960-talet så dominerades två inställningar till teknologi inom utbildningen: en hjälpmedelssyn som betonade ren teknologi i form av apparater, utrustning och audiovisuella hjälpmedel, mm, dels den s.k. systematiska ansatsen. Inom hjälpmedelssynen fick alla hjälpmedel en legitimitet i den mån de kunde göra undervisningen effektivare och underlättade arbetet med allt fler elever samtidigt. Man problematiserade inte utbildningens eller undervisningens mål, lärarnas avsikter och mål var aldrig en diskussionspunkt. Inom den andra synen, i den s.k. systematiska ansatsen var tyngdpunkten planering av framgångsrikt pedagogiskt handlande tillsammans och i samspel med 10 Marton & Booth (2000) menar att när kunskapsobjektet blir psykologiskt och individ orienterad blir vad man lär sig mm. underordnad ett klassificeringssystem av funktioner och handlingar, d v s hur-aspekten i ett didaktiskt perspektiv. Samma typ av resonemang påpekas även av SOU (1998:83, ss ) i många traditionella distansutbildningar. 13

14 programvaran. Man strävade efter klara mål med undervisning som skulle nås med anvisningar och material för inlärning tillsammans med olika tekniska hjälpmedel och i en genomtänkt lämplig fysisk omgivning. Svaret som utbildningsteknologin önskade få på sin grundläggande fråga Vilket är ditt mål? var en beskrivning av vad den lärande skulle kunna göra. Detta var också helt i linje med behavioristisk utgångspunkt (Ahlström & Wallin 2000, s. 32). Ahlström & Wallin (2000) sammanfattar 1960-talets utbildningsteknologi i tre punkter: betydelsen av en detaljerad målspecifikation för planering och kriterier för prestation enligt beteendemässiga principer; en eklekticism beroende på både brist på bas av substantiell kunskap och medveten värdebas; samt en empiricism med betoning på utvärdering. Författarna menar att: Både mål och innehåll togs för givna och problematiserades endast i metodologiska hänseenden. Det var inte nödvändigt att fråga efter undervisningens (eller utbildningens) vad och hur och ännu mindre varför och i synnerhet inte relationen mellan dessa (ibid., s. 33). Ahlström och Wallin (2000) refererar till Englund som menar att omprövningen mot en reflektiv utbildningsteknologi från 1970-talet kan beskrivas som en begreppslig förskjutning från struktur till innehåll som mening: Vid planering av t ex en utbildning eller ett läromedel (-spaket) behöver teknologin eller utbildningsteknologen som utgångspunkt ha något slags beskrivning av ett problem och dess kontext och avsedda effekter, dvs. mål (ibid., s. 37). Vid den reflektiva ansatsen förändras mål-medel relationen från instrumentell till strategisk, dvs. anger strategier för handling i stället för regler. Strategi har innebörden av att (t ex en lärares) agerande styrs av en handlingsplan som gör det möjligt att ta hänsyn till ett sammanhang där handlingen (undervisningen) sker och inte dirigeras av regler som måste följas mer eller mindre automatiskt och slaviskt utan kontextuella hänsyn. Därav följer att praktikern den handlande måste förstå mera generella principer för att tolka strategins innebörd och kunna relatera den till situationen och undervisningens sammanhang (ibid., s. 36). Utifrån denna historiska utveckling anger Ahlström & Wallin (2000) kraven på en reflektiv utbildningsteknologi. Enligt dem skall denna utbildningsteknologi: uttryckligen kunna beskriva såväl sina värdepremisser som sina vetenskapsteoretiska premisser och sin relation till den samhälleliga kontexten som den gör anspråk på att vara giltig för, kunna visa a) att den verkar utifrån en genomtänkt och konsekvent kunskapsbas, b) hur den kommer fram till de mål som skall gälla c) hur valet av medel motiveras i förhållanden till målen, kunna visa och värdera sina effekter mot den verklighet för vilken teknologin tillämpas, kunna hjälpa den lärande att relatera sig till dess bas av värden och kunskap som teknologin vilar på (s. 36 ff.). 14

15 Englund (2000; 2004) menar att 1980-talet var omvälvande för den svenska pedagogiken. Två traditioner antog utmaningen kring pedagogikens negligering av innehållsfrågan: fenomenografin och läroplansteorin. Han hävdar att fenomenografin utvecklade en lärande teori som problematiserade kring lärande innehållet ur psykologiska grunder 11 och från de lärandes perspektiv. Läroplansteorin, å andra sidan, problematiserade kring undervisningsinnehåll och organisationsperspektivet ur sociologiska grunder. Författaren menar även att de två traditionerna - teaching and learning och the curriculum theory tradition - vid 1990-talets mitt kunde ses som de dominerande och de internationella framgångsrika traditionerna i svensk pedagogisk forskning (Englund, 2004, s.41). Under 1990-talet sker dock en perspektivförskjutning inom svensk pedagogik mot mindre tydliga och mer abstrakta frågor. Nittiotalet präglas mera av de postmodernistiska tankegångarna och betoningen blir då på språkets viktiga roll för sättet att uppfatta verkligheten som kommunikationens meningsskapande funktion (ibid., s.42; Säljö, 2000). Den pedagogiska filosofin intar en större roll i den pedagogiska diskussionen (se t ex Kroksmark, 1993). I samband med detta har frågor kring mening och pedagogikens meningsskapande funktion som en förutsättning för lärande fått förnyat intresse (se t ex Ignelzi, 2000). Hamilton, Dahlgren, Hult, Roos och Söderström (2004); Korp (2003); Myringer & Wigforss (2003); Sorensen (1999 och 2004) och SOU (1998:83) påpekar möjligheter och svårigheter för att utveckla kunskap inom distansutbildningen med dess starka betoning på utbildningsteknologi. Exempelvis konstaterade Distansutbildningskommittén (DUKOM-utredningen) (SOU 1998:83) tidigt de institutionaliserade riskerna med distansundervisningen som utbildningsform. Den menar att: Högskolornas administratörer och lärare har prioriterat forskning och närundervisning i stället för den tillkommande distansundervisningen. Och när distansundervisning bedrivit, har den mera sällan medgivit den obundenhet i tid och rum för de studerande som är en av huvudtankarna i just denna utbildningsform. Vägen till frihet i tid och rum går för den utbildningsansvarige via omfattande arbete med undervisningsplanering och utnyttjandet av teknik i undervisningen för att överbrygga avstånden mellan lärare och studerande. Det dominerande intrycket är att man från högskolornas sida brustit i båda dessa avseenden (s. 20). Nästan tio år senare (2006) konstaterar en utvärdering av en särskild lärarutbildning vid Göteborgsuniversitet, Sälprojektet, att distansutbildning av lärare via en plattform på Internet har stora brister. Bland annat poängterar eleverna att interaktionen mellan lärarna och eleverna är bristfällig; att lärarna är frånvarande i den gemensamma utbildningsplattformen och därmed att lärarnas betydelse för utbildningen får mycket lågt omdöme; att eleverna får lösa sina uppgifter utan lärarhandledning och att det brister även i lärarnas kompetens i pedagogik för distansutbildning (Dippe & Zackrisson, 2006). Även internationellt har det debatterats mycket kring olika paradigm för kunskapsutveckling och lärande på senare årtionden. Inte minst inom 11 Marton & Booth (2000) argumenterar starkt mot att beteckna fenomenografin som en (empirisk) gren av psykologin (se t ex ibid., s 150 ff.). 15

16 distansutbildningen som i mycket stor utsträckning vilar tungt på olika former av utbildningsteknologier (Laurillard, 2002). En stor debatt rör sig just kring förhållandet mellan lärare och elever. Det är diskussionerna kring lärarcentrerad (läraren lär ut) i förhållandet till lärandecentrerad (det som eleverna lär sig) lärandemiljöer (Bélisle, Rawlings & Van Seventer, 2001). Utgångspunkten för det senare synsättet är resultat av forskning kring mänskligt lärande som pekar på att lärandet är processer som är bl a naturliga, sociala, aktiva, integrerande och kontext beroende 12 (UNESCO, 2002). Tabell 3.1 Lärarcentrerade och lärandecentrerade lärandemiljöer (UNESCO, 2002, s. 22). Konsekvenserna av denna kunskap är att man alltmer diskuterar hur och vilken typ av lärande situation och lärande miljöer som stimulerar bäst dessa processer (se t ex Carlgren & Marton, 2003). UNESCO (2002) sammanfattar forskningsresultaten och pekar på nödvändigheten att skifta våra uppfattningar om utbildning och lärandeprocesser från korvstoppning till interaktivt lärande. Från en situation där läraren undervisar, gör det mesta av pratandet och står för sakkunskapen till en situation där eleverna måste formulera, söka, analysera, bearbeta, bestämma och agera kring processer som leder till nytt lärande, meningsskapande och ny kunskap. Ett nytt sätt att tänka kring lärandet, ett paradigmskifte: från undervisning till lärande där pedagogiken inom distansundervisning visar vägen (tabell 3.1). De tidigare sociala erfarenheterna och meningsfulla inlärda kunskaper hos deltagarna är då en inbyggd förutsättning (i konstruktivistisk anda) för vad och hur 12 Även Dewey hade liknande utgångspunkter. Han utgår från att människan är av naturen ett aktivt, handlande väsen och att människan också av naturen är en social varelse (Dewey, 2005). 16

17 personen utvecklar ett meningsfullt lärande inom en utbildning (Brownlee, 2001; Ignelzi, 2000; Säljö, 2000; UNESCO, 2002). Till exempel rapporterar Dahlin (2002) om att blivande NA-lärare har en tung och avskalad syn på naturvetenskap som är opersonlig, svårtillgänglig och baserad på tekniska mätinstrument och matematiska kalkyler. Med en sådan syn finns det inte mycket utrymme för en mera personlig uppfattning om hur ny socio-kulturell baserad kunskap kan utveckla. Kroksmark (1993) konstaterar i en undersökning bland mycket erfarna lärare, med över 30 års yrkeserfarenheter, nödvändigheten av att lärarna kan frigöra sig från sina invanda tankemönster kring kunskap och lärande. This implies that the teacher has to be able to step out of the natural attitude to the contents of knowledge, i.e. possess the capability to in a systematic and analytical way take someone else s point of view in relation to teaching content. By stepping out of the natural attitude, the teacher may come to understand how the student treats the teaching content and in that way may form a basis for choices of teaching content and method; a choice that originates in the learner s natural attitude/ / To step out of the natural attitude could be described as one of the most fundamental aspects of teacher competence; a professional episteme distinguishing teachers from other professional practitioners (s. 22). Av undersökningen framgår det bl. a. att förmågan att reflektera och frigöra sig från sina egna uppfattningar och attityder kring förståelse och lärande är bland de viktigaste aspekterna av lärarkompetensen. En liknande ståndpunkt framkommer även hos Carlgren och Marton, (2003). 17

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Lärarprogrammet Examensarbete, 10 poäng vt 2006. Lärares yrkesetiska principer

Lärarprogrammet Examensarbete, 10 poäng vt 2006. Lärares yrkesetiska principer Lärarprogrammet Examensarbete, 10 poäng vt 2006 Kurs: Pedagogiskt arbete C Lärares yrkesetiska principer Fenomenografisk studie kring sex gymnasielärares uppfattningar om principernas syfte, applicerbarhet

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Skola på vetenskaplig grund -

Skola på vetenskaplig grund - Skola på vetenskaplig grund - hur uppfattar lärare och skolledare att de kan realisera skollagens skrivning om vetenskaplig grund i skola och förskola School based on scientific research - how do teachers

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer

Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer Mats Liljerehn Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet Examensarbete 15 hp Kandidatuppsats Pedagogik III VT 2011

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Meningen med webben En studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass. Karlstad University Studies. AnnBritt Enochsson

Meningen med webben En studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass. Karlstad University Studies. AnnBritt Enochsson Institutionen för utbildningsvetenskap Pedagogik AnnBritt Enochsson Meningen med webben En studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass Karlstad University Studies 2001:7 AnnBritt Enochsson

Läs mer

Det sade bara klick En studie om 15-åriga tjejers Internetanvändning utifrån ett källkritiskt perspektiv

Det sade bara klick En studie om 15-åriga tjejers Internetanvändning utifrån ett källkritiskt perspektiv MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:127 ISSN 1404-0891 Det sade bara klick En studie om 15-åriga tjejers Internetanvändning

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem?

Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem? Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem? - En textanalys av gymnasieskolors broschyrer Maria-Eva Bernengo och Kajsa Venström Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser

Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser Institutionen för pedagogik Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser Erik Backlund Examensarbete 12 poäng Kurs: OXA 299 Höstterminen 2006 ABSTRACT Erik Backlund Elevers intresse

Läs mer

På tal om skolämnet teknik

På tal om skolämnet teknik På tal om skolämnet teknik Ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv på grundskolans teknikämne Eva Björkholm Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer