Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp."

Transkript

1 PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. LEDARE, SIDAN 2 Moped tippade i Falun. Läs mer på sidan 5. Så hanterar vi miljöavvikelser Difomautbildning Sunne. En miljöavvikelse är när vår verksamhet genom olycka eller på annat sätt påverkar vår miljö eller omgivning på ett negativt sätt. Det kanske är en lastbil som får problem med en bakgavellift och läcker olja, en elmoped som välter eller en prenumerant som vaknar av postbilens backljud och klagar till kundservice eller direkt till distributören. Tabloiden reder ut begreppen kring miljöavvikelser. SIDAN 5 Difoma underlättar arbetet Difoma underlättar för våra redan duktiga distributörer att bara se nattens titlar. Vår reklamationsstatistik är just nu väldigt bra, dels på grund av våra enormt duktiga distributörer, dels på grund av införandet av e-budboken som är ett bra verktyg, där vi säkrar återrapporterna mellan distributörer och nattförmän/ verksamhetsstöd. Det är första gången på flera år som vi klarat av kvalitén rullande tio veckor i region Karlstad. Det säger Helen Johansson, distributionschef i Karlstad, där implementeringen av Difoma lovordas i alla led. SIDAN 4 Förmånspaketet i din smartphone. Förmånspaketet finns nu som app Största omställningen någonsin Under första kvartalet påbörjades den största förändringen i koncernen sedan PostNord bildades. Bakgrunden är ett strategiskt arbete som inleddes när Håkan Ericsson tillträdde. Många av de medarbetare som involverades pekade på att PostNord kan arbeta mer integrerat och effektivt. Det blev också ledningens slutsats. På grund av omställningskostnader redovisade koncernen ett försämrat rörelseresultat. SIDAN 3 En ny organisation gör oss mer effektiva och lönsamma, menar koncernchef och VD Håkan Ericsson. Sedan tidigare har alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB tillgång till vår portal Förmånspaketet, något som nu även gäller medarbetare med längre visstidsanställning. Nu finns dessutom Förmånspaketet som app, som du kan ladda ner om du har en smartphone. Det blir då enklare att hitta till exempel aktuella rabatter i närområdet när du är ute och handlar. I början är endast personalkortet aktiverat i appen, övriga delar kommer efter hand. SIDAN 8

2 2 Ledare Vi kan vara nöjda med 2013 Under 2013 är det framförallt några saker som påverkat och kommer påverka vårt resultat på kort och lång sikt. Thomas Steffensen, ekonomi- och IT-chef, redogör för det gångna året. Vårt jobb är viktigt Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. Vi levererar alltså det vi lovat till våra kunder. Att det fungerar så bra är så klart en förutsättning för att våra kunder tidningshusen i sin tur ska kunna nå ett bra förtroende hos läsarna. Det är absolut avgörande. Du kan i det här numret av Tabloiden också läsa om kvartalsrapporten i PostNord, som vi är en del av. Vi försöker så gott vi kan att hitta gemensamma arbetsmodeller med liknande verksamheter i koncernen. Det kan röra sig om gemensamma bilar, lokaler eller arbetsledning och annat. Det jobbar vi mycket med just nu för att minska kostnadsbilden. Framför allt gemensamt nyttjande av bilar har varit framgångsrikt. Du som har ett bildistrikt har kanske bytt till PostNords bilar. Det betyder i sin tur att TAB köper in allt färre egna bilar. SOM NI ALLA VET HAR VI nu infört Difoma nästan överallt. Det har fungerat bra och jag hoppas ni känner att det är ett hjälpmedel som är till nytta i verksamheten. Kanske hjälper den också till att vi blir lite bättre i precisionen. Dessutom har vi nu haft vår årliga miljörevision. Denna gång besökte miljörevisorn Falun och Enköping. Inom alla områden var han nöjd över det han såg och det fanns inga stora avvikelser att notera. Revisorn var framförallt imponerad över hur vi följer upp och arbetar med våra utsläpp från fordon, som är vår största miljöpåverkan. Vi har ju ett test med 100 bilar, i vilka vi satt in ett verktyg som heter Masternaut som går ut på att köra mer miljösmart. Erfarenheten so far lutar åt ett gott resultat i det testet. Bra jobbat även där. Ja, det blev mycket miljö den här gången, men det är ju viktigt att vi strävar efter ständiga förbättringar inom det området. Med tillönskan om en bra sommar, Leif Persson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TIDNINGSTJÄNST AB Tabloiden utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm Telefon: Ansvarig utgivare: Ulrika Ohlsson Layout/redigering: Viktor Jonsson Tryckning: NWT, 2014 PERSONALTIDNING FÖR T A B Det positiva är att vi under 2013 slutförde integrationen av Svensk Morgon Distribution. Det innebär att vi nu alla arbetar i samma system vad gäller personal-, distribution-, återförsäljar- samt ekonomisystem. Även telefoni-, kommunikation och IT-arbetsplatser är enhetliga. Under slutet av året införde vi också en gemensam elektronisk budbok. Under året genomfördes också en lokal omorganisation för att åstadkomma ett gemensamt arbetssätt. Alla dessa förändringar var och är nödvändiga för att vi långsiktigt ska kunna bibehålla det ekonomiska resultatet. Dessa förändringar skapar också förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta rationalisera i verksamheten och se över vår kostnadsbild. Tyvärr är det så att vi lever i en bransch som präglas av kraftigt fallande tidningsvolymer. Och eftersom utrymmet för att höja priserna är begränsat så måste vi anpassa kostnaderna. Utdelade tidningsvolymer minskade kraftigt under Vi ser en avsevärd ökning av minskningstakten. Även nu i början av året ser vi en fortsatt kraftig minskning av tidningsvolymerna. Det ställer stora krav på att vi kan fortsätta kostnadsrationalisera. RESULTATET FÖR 2013 uppgick till 7,1 miljoner kronor före skatt och 5,5 miljoner kronor efter skatt vilket var något sämre än föregående år då resultatet uppgick till 7,5 miljoner kronor före skatt och 6,4 miljoner kronor efter skatt. Intäkterna uppgick till miljoner kronor eller 136 miljoner kronor högre än föregående års intäkter om miljoner kronor. Under 2012 förvärvades Svensk Morgon Distribution (SMD) i juni månad. Under 2013 uppkommer därför en helårseffekt som förklarar ökningen av intäkterna mellan 2012 och För att se hur vår leveranskvalité är mäter vi antalet reklamationer, abonnenter som av en eller annan anledning inte fått sin tidning eller fått den för sent. Reklamationerna uppgick till 0,85 promille under 2013 eller i snitt så reklamerades 8,5 tidningsleveranser av , vilket motsvarar ca 0,5 reklamationer per distrikt/dag. Jämfört med föregående år (0,93 promille) en förbättring med 0,08 promille. Vi mäter, följer upp och försöker även åtgärda hur våra tidningsdistributörer upplever Er arbetsmiljö. Under 2013 uppmättes värdet 5,6 vilket är samma värde som 2012 (klart godkänt) på en sjugradig skala. Mätningen är betydelsefull eftersom den ger signaler om vad som fungerar bra respektive mindre bra och där insatser i olika former kan behövas. Tillförlitligheten i mätningen avgörs av svarsfrekvensen och under 2013 svarade 58 procent på enkäten. Det innebär att resultatet ger en någorlunda rättvisande bild av hur Ni upplever Er arbetsmiljö var dock svarsfrekvensen hela 67 procent. Vi mäter också sjukfrånvaron, dels för att det som ovan ger indikationer på personaltrivseln och även kostar pengar för företaget. Sjukfrånvaron under 2013 uppgick till 4,7 procent. Ett av dem absolut viktigaste målen vi har är miljömålet om att minska användningen av fossila bränslen under en tioårs period ( ) med 40 procent jämförbar körsträcka. Vi har under de fyra första åren lyckats reducera miljöbelastningen med 13 procent. Detta har lyckats bland annat genom ett utbyte av bilar till bränslesnålare Fiat Fiorino. Nästa steg i att vara ett miljövänligt företag är att öka inköpen samt förhyrning av Fiat Fiorino samt börja nyttja elfordon som ger noll i koldioxidutsläpp. Det pågår kontinuerligt ett testarbete i företaget, men tyvärr finns inte riktigt förutsättningarna (pris, prestanda) än för större inköp av elfordon. Inom några år vi dock där som det mest miljövänliga alternativet för tidningsdistribution. Under 2013 har vi dessutom investerat i ett system (Masternaut) som bidrar till att underlätta ett mer ekonomiskt förarbeteende. För närvarande finns systemet installerat i 100 bilar. Vi har redan mycket goda erfarenheter av systemet och förutsättningar finns för att systemet kan komma att installeras i alla våra bilar. Inte minst efter att våra erfarenheter uppmärksammats i koncernen och vi kan komma att erhålla pengar ur den miljöfond koncernen har för att uppmuntra positiva miljö-investeringar. Sammanfattningsvis kan vi alla vara nöjda med vår prestation under Thomas Steffensen. THOMAS STEFFENSEN EKONOMI- OCH IT-CHEF

3 Nyheter NR 3 64, JUNI 2014 Största omställningen sedan starten PostNords första kvartal 2014 präglades av övergången till en ny organisation. Omställningskostnader pressade lönsamheten och koncernen redovisade ett försämrat rörelseresultat. Under första kvartalet påbörjades den största förändringen i koncernen sedan PostNord bildades. Bakgrunden är ett strategiskt arbete som inleddes när Håkan Ericsson tillträdde. Många av de medarbetare som involverades pekade på att PostNord kan arbeta mer integrerat och effektivt. Det blev också ledningens slutsats. Vi är inte tillräckligt lönsamma i någon del av vår verksamhet. När vi undersökte vilka möjligheter och utmaningar vi står inför stod det klart att en ny organisation kan göra oss mer effektiva och lönsamma i framtiden, säger Håkan Ericsson. INNAN KVARTALET VAR över hade koncernen fått ett antal helt nya landsenheter med resultatansvar: PostNord Sverige, PostNord Danmark samt PostNord Norge och PostNord Finland. De nya affärsområdena Mail & Communication och Logistics tilldelades ett koncernövergripande ansvar för produktportföljen inom respektive område. PostNord Strålfors kvarstår som en egen enhet men knyts närmare Mail & Communication. Därtill bildades en särskild enhet för att stödja e-handelserbjudandet inom hela PostNord, ecommerce. Men förändringen satte sina spår i resultatet. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till miljoner kronor under kvartalet, en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året. Ändå blev resultatet sämre. Resultatet präglades till stor del av omställningskostnader. 600 medarbetare lämnar bolaget och det är en tuff situation för dem. Det är också en tuff situation för dem som Resultatet präglas till stor del av omställningskostnader, säger PostNords VD och koncernchef Håkan Ericsson. stannar kvar och tar över. Vi får vara beredda på att det kan ta tid innan allt har satt sig. Genom dessa förändringar skapar vi ett starkt balanserat nordiskt logistikbolag, vilket innebär stora möjligheter för medarbetarna, säger Håkan Ericsson. Nästa steg blir att införa en målorienterad leveranskultur inom hela koncernen. Det kanske är den viktigaste av alla förändringar. Vi som medarbetare måste leverera det vi säger att vi ska leverera. Det handlar om att arbeta mer teambaserat, att få tydligare mål och ha en tydligare inriktning. Vi ska uppmuntra goda prestationer och sätta in åtgärder när någon inte presterat som förväntat. Vad är fördelen med att arbeta mer målorienterat? Hela strategin handlar om att skapa ett framgångsrikt företag. Så den stora fördelen för den enskilde är att man kan skapa personliga möjligheter i ett bolag som är framgångsrikt och lönsamt. Hur ska du få med dig medarbetarna på alla förändringar som sker? Det är viktigt att vi skapar tydlighet kring varför vi gör det vi gör och vad vi vill uppnå och det är viktigt att vi diskuterar det. Därför rullar vi ut en medarbetardialog som tar utgångspunkt i den uppdaterade strategin och dess innebörd för verksamheten. Det innebär många möjligheter att vara del av ett starkt balanserat logistikbolag och det hoppas jag att medarbetarna också ser. CHRISTOFFER FAGER FAKTA: Ny organisation Från och med 31 mars 2014 är PostNord organiserat i en matrisorganisation med landsenheter (Sverige, Danmark, Norge och Finland). Två nya affärsområden, Mail & Communication och Logistics, ansvarar för tjänsteutvecklingen inom respektive område medan landsorganisationerna står för försäljning och produktion av tjänsterna. PostNord Strålfors kvarstår som en egen enhet men knyts närmare Mail & Communication. Dessutom har en ny koncernstrategisk enhet för tjänsteutveckling inom e-handel mildats, ecommerce. Resultat januari mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till (9 832) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 106 (330) MSEK. Periodens resultat uppgick till 100 (182) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -469 (425) MSEK.

4 4 Nyheter Kvalitetshöjning med Difoma Under våren har våra nya telefoner med larm och e-budbok (Difoma) implementerats i hela TAB. Helen Johansson, distributionschef i Karlstad, lovordar den nya tekniken. Användargraden är redan efter ett par månader 91 procent i Karlstads region, vilket är bäst i hela företaget. Helen Johansson, distributionschef i Karlstad berättar: Vi hade ett högt tempo och rulllade ut alla e-budböcker i regionen under våren 2014, säger hon och fortsätter: De distributörer jag pratat med skulle inte vilja gå tillbaka till pappersböckerna. Några buggar har vi stött på, men distributörerna känner att Tidningstjänst satsar på utrustning som är anpassad till dagens teknik, trots sjunkande upplagor. På så vis märks det att Tidningstjänst är ett företag i tiden. All återkoppling mellan distributör och nattförman säkras, då rapportering sker omgående på plats och eventuella störningar kan läggas in direkt i distributionssystemet Tabs så att kundservice kan ge rätt svar till abonnenter som ringer under dagen. Återrapporteringen gör att vi kan kontakta abonnenter vi inte hittar på grund av ej märkta postlådor. Vi får även en snabbare kommunikation mellan natt och dagpersonal. Stämmer inte tidningsantal kollar dagpersonal gentemot tidningarna att allt är korrekt, trasiga lampor i trappuppgångar kan undersökas och så vidare, säger Helen. Den nya tekniken får även en positiv miljöpåverkan. Vi har redan märkt av en markant nedgång i beställning av papper och plastfickor och vi kunde redan efter första veckan ta bort kollrundan som nattchefen tidigare gjort, säger Helen. Hur har larmappen fungerat? Larmappen har fungerat och vår nattförman Janne Sandgren gjorde några utryckningar första veckan. Vid ett tillfälle var det fel på telefonen, som utlöste larmet. Distributören blev förvånad när han dök upp. Distributören tyckte dock att det kändes otroligt tryggt, mitt i all förvåning, när nattförman kom. Hur har Difoma påverkat er kvalitet? Det underlättar för våra redan duktiga distributörer att bara se nattens titlar. Vår reklamationsstatistik är just nu väldigt bra, dels på grund av våra enormt duktiga distributörer, dels på grund av införandet av e-budboken som är ett bra verktyg, där vi säkrar återrapporterna mellan distributörer och nattförmän/ verksamhetsstöd. Det är första gången på flera år som vi klarat av kvalitén rulllande tio veckor i region Karlstad. Vår reklamationsstatistik är just nu väldigt bra, dels på grund av våra enormt duktiga distributörer, dels på grund av införandet av e-budboken. Difomautbildning i Karlstad. ULRIKA OHLSSON Tummen upp för distributörerna i Leksand Det sker en organisationsförändring i Leksand den 1 juli detta på grund av att distributörerna själva tog initiativ till förändringen. Efter att ha delat på ett distrikt under en längre tid på grund av sjukdom tog distributörerna själva tag i frågan med sin nattförman. De menade att det nog skulle gå att ta bort ett distrikt för de tyckte själva att de hade fått alldeles för mycket luft i distrikten i och med det ständigt minskande tidningsantalet. Distributörerna började också känna en oro för att få minskad tid och tyckte att det var bättre att fylla upp tiden med ett större område. Inom kort tid fick vi två vakanser i Leksand och Gunhild Lundin, förmannen i Leksand, tog en diskussion med mig och vi påbörjade arbetet. Vi började med att kvalitetssäkra Tabs i Leksand. Sedan fick vi hjälp av produktionsavdelningen att köra området i Routeplaner. Distributörerna har fått varit med i hela processen och haft diskussioner med Gunhild och mig. Resultatet blev att två distrikt kunde plockas bort, ett moped- och ett bildistrikt. Nio distrikt blir därmed sju! De flesta av distributörerna har nästan samma sysselsättningsgrad som innan organisationsförändringen, men vi har minskat både tid och kilometer. Tack till ett bra initiativtagande av personalen i Leksand, som nu belönas med trisslotter! ANNIKA NORDKVIST DC DALARNA OCH REGIONAL MILJÖSAMORDNARE Stående: Gun Fisk (vik), Lena Axelsson. Sittande: Sven Jakobsson, Gunhild Lundin och Jan Hoback (vik). Saknas på bilden: Jan-Erik Kajs, Alf Johansson, Lars Persson och Marcus Rova.

5 Nyheter NR 5 64, JUNI 2014 Miljöavvikelse, vad är det? I följande artikel ska vi försöka beskriva vad en miljöavvikelse kan vara, hur den hanteras på regionen och centralt på HK samt hur avvikelserna för miljöarbetet framåt. Moped tippade i Falun. Läs mer i artikeln nedan. En miljöavvikelse är när vår verksamhet genom olycka eller på annat sätt påverkar vår miljö eller omgivning på ett negativt sätt. Det kanske är en lastbil som får problem med en bakgavellift och läcker olja, en elmoped som välter eller en prenumerant som vaknar av postbilens backljud och klagar till kundservice eller direkt till distributören. Jag kommer beskriva två händelser och vad det har fått för aktiviteter. Den första händelsen är mopeden som tippade i Falun vars händelseförlopp beskrivs mer i detalj nedan. Händelsen togs upp på ett möte med regionens arbetsledare för att utvärdera om det behövdes fler åtgärder i form av information till personalen eller nattförmän men det konstaterades att alla inblandade agerat helt enligt regelboken. I och med det här lyfts frågan och tas upp på central nivå av den centrala miljösamordnaren samt miljöchefen på ett möte med alla regionala miljösamordnare. Händelsen samt agerandet gås igenom igen och man kontrollerar hur det fungerar på övriga regioner, om vi behöver uppdatera någon rutin i miljöhandboken eller någon lokal instruktion. I det här fallet behövdes det inte men ärendet tas ändå upp i övriga regioner för att alla arbetsledare ska få ett gott exempel på agerande. Till slut tas händelsen upp i en genomgång med TAB:s ledningsgrupp som har miljömöte vår och höst. Då går man igenom alla inrapporterade avvikelser samt vilka åtgärder som har vidtagits och tar beslut ifall det behövs ytterligare insatser. HANTERINGEN AV BULLER är ny för oss. Vi har förvisso alltid fått klagomål på att vi väsnas men det var först när vi skickade ledningsgrupp, regionchefer samt distributionschefer på utbildning som vi blev medvetna om att vi är tvungna att följa upp när vår verksamhet stör andra. Lagstiftningen säger att vi är skyldiga att följa upp och dokumentera den påverkan vi har på vår omgivning. Den har tydliga krav på vad som är buller. Att man blir väckt av postbilens backljud är obehagligt och jobbigt för den som drabbas men behöver i lagens ögon inte vara en verksamhet som åstadkommer tillräckligt med buller för att den måste upphöra. Däremot måste vi alltid sträva efter att ge våra kunder bästa möjliga service och bör undvika att väcka sovande så långt det bara är möjligt. Utbildningen ledde till en ny rutin i vår miljöhandbok samt en lokal instruktion, unik för varje region om hur klagomålet ska hanteras. Åtgärderna för att lösa ett bullerproblem är många och alltid olika. Det kan till exempel vara att man vänder bilen på någon annan plats, man tänker sig för när man går in i trappuppgången så att inte dörren slår igen för hårt eller, som det senaste vår centralt ansvariga för bilar letat upp ihop med Postnord för att minska vårt buller, den nya backlampan till postens Fiat som gör att vi slipper backljudet. Den kommer bli ett bra hjälpmedel för att minska vårt buller. Funktionen är enkel och priset är rimligt, den går dessutom att använda i alla Fiatbilar. I skrivande stund har vi fått in fem stycken rapporter om buller och det kommer troligtvis öka när det blir varmare ute. Ta kontakt med din chef om du vill veta hur din region hanterar buller. VI VÄDJAR DÄRFÖR till dig som distributör att tänka på dina sovande prenumeranter i sommar var lite försiktig och tänk på att det inte är så många vakna när du arbetar och om någon mot förmodan ändå skulle klaga, säg till din arbetsledare. När du själv eller någon annan i vår verksamhet gör något som påverkar miljön negativt ska det alltid rapporteras till närmsta chef eller arbetsledare så fort som möjligt. Anmälan syftar alltid till att vi som företag ska kunna minska vår påverkan på miljön nästa gång något händer och där det inte går, dokumentera vad vi ändå har gjort. SARA PERSSON CENTRAL MILJÖSAMORDNARE Lagstiftningen säger att vi är skyldiga att följa upp och dokumentera den påverkan vi har på vår omgivning. Så har vi hanterat två miljöavvikelser på region Falun Den första miljöavvikelsen var en elmoped som tippade i Leksand i september förra året. Distributören körde på en trottoarkant så att mopeden tippade omkull. Distributören klarade sig utan några personskador men batterisyra rann ut. Det första distributören gjorde var att kontakta sin förman som kom dit och tog beslutet att kontakta larmtjänst. En brandbil kom till platsen och sanerade. Området var tillfälligt avstängt under saneringen. Förmannen skrev en avvikelserapport och skickade in den till den regionala miljösamordnaren som sedan la in avvikelsen i Help. Den andra miljöavvikelsen var en lastbil som läckte diesel utanför kajen hos MittMedia. I det här fallet var det alltså inte vår bil eller vår lastkaj men det var vi som hanterade ärendet. Det var lite oklart i de instruktioner vi hade om det var vi som skulle ta hand om det eftersom det inte var vår egen bil, därför blev det åtgärdat lite senare på förmiddagen istället för direkt när det upptäcktes. Kontorspersonalen kontaktade den regionala miljösamordnaren som bad de ringa larmtjänst och då fick de berätta hur mycket de uppskattade spillet till. Då kunde de avgöra via telefon att det räckte att vi själva strödde på absorberingsmedel. Regionchefen skrev ner händelsen och den lades senare in i Help av miljösamordnaren. Nu har det upprättats en lokal instruktion som är tydlig och det har även ändrats i rutinen Nödlägesberedskap så det inte ska finnas några oklarheter kring vad som ska göras. ANNIKA NORDKVIST REGIONAL MILJÖSAMORDNARE Hur vi hanterar spill av kemikalier och olja Om vi upptäcker spill av kemikalier eller olja så ska vi snarast begränsa spridningen med hjälp av absorberingsmedel som finns tillgängligt vid varje lokal. Vid större läckage ska räddningstjänst kontaktas för sanering. Detta ska vi göra vid våra lokaler även om det inte är vi själva som har orsakat spillet.

6 6 Korsord VM-medaljer till tidningsdistributör Kari Mattila bärgade hem nya medaljer från VM i klassisk styrkelyft i Sydafrika. Kari har arbetat som distributör i Östersund i snart 29 år. Den nu 69-årige Östersundslyftaren ställde upp i klassen 60+ vid nyss avslutade vetaran-vm utan utrustning. Facit: silver i bänkpress, silver i marklyft, brons i knäböj och sammanlagt en silverpeng. Det i Kari Mattilas 19:e världsmästerskap. Jag är enormt nöjd och belåten med det här. Det var extra roligt eftersom jag blev fyra senast. Själva resultaten var inte fantastiska den här gången men väldigt roligt med medaljerna, säger Kari Mattila. Jobbigt är bara att vissa som man tävlar mot är nästan tio år yngre numera, säger Kari Mattila och skrattar. KÄLLA: LÄNSTIDNINGEN ÖSTERSUND Tabloiden önskar grattis till medarbetaren Kari Mattila, som medaljerna haglade över i VM i styrkelyft i Sydafrika! TAB KRYSSET Lös korsordet och ta chansen att vinna en trisslott. Förra numrets vinnare blev: Helena Nilsson, Umeå, Ingrid Rundqvist, Hjo, och Björn Grönvall, Bengtsfors. Grattis! Skicka in din lösning före den 31 augusti och märk kuvertet TAB-kryss. TIDNINGSTJÄNST AB BOX STOCKHOLM NAMN ADRESS POSTADRESS

7 7 Medarbetare Bo Dejke, Eva Nyström, Åke Abrahamsson samt Marianne Nilsson. Eva går i pension Eva gick i pension under maj månad efter 20 års anställning på TAB/SMD i Östersund. Eva har alltid varit vänlig, serviceinriktad och korrekt i relationen till prenumeranter och TAB:s medarbetare och därigenom blivit en uppskattad medarbetare som vi kommer att sakna. Eva kommer att sakna den personliga kontakten med TAB:s medarbetare men ser fram emot att få mer tid att göra vad hon själv vill, det vill säga resa, läsa, promenera och inte minst träffa barn och barnbarn. Vi tackar Eva för tiden på TAB/SMD och önskar henne lycka till. KENNETH LARSSON Mikael Eriksson, Stefan Borgström, Roger Lundgren och Chatarina Ekman. Jubilarer av alla de slag i Umeå Grattis önskar vi till: Mikael Eriksson, nattförman Sollefteå/Kramfors, som har fyllt 50 år, Stefan Borgström, distributionschef Ö-vik/Härnösand, som har fyllt 50 år och arbetat 25 år i TAB, Roger Lundgren, nattförman Härnösand, som har fyllt 60 år och arbetat 25 år i TAB, Chatarina Ekman, distributionschef Umeå, som har fyllt 50 år. Mikael Vejgården och Annika Nordkvist. Pension för glädjespridare i Sundsvall Efter en lång karriär med genom åren skiftande arbetsuppgifter går nu Per Lindström, Sundsvall i pension. Han började sin anställning på Sundsvalls Tidning 1967 med att adressera överlägg via ett plåtsystem. Så småningom började han på distribution/prenumeration kom Pressens Samdistribution in i bilden, distributörerna övergick i anställning i PS medans tjänstemännen blev kvar i Sundsvalls Tidning blev Per platschef och 2002/2003 blev det Distributionscentralen i Västernorrland som omfattade Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. Umeå Per Lindström. ville också vara med i det här så det ombildades snabbt till Distributionscentralen omvandlades företaget till Svensk Morgondistribution, Per valde då att kliva av som platschef och övergick till att bli distributionsstöd, vilket han arbetat med fram till sin pensionering. De sista åren tog TAB över verksamheten. Per har trivts med jobbet genom åren och minns mest de gånger prenumeran- terna hört av sig och talat om att distributionen fungerat bra. Det har han uppskattat och det har varit drivkraften för honom. Per har genom åren glatt många vid fikabordet med sina anekdoter. Som person har han gjort sig omtyckt bland sina arbetskamrater genom att alltid vara glad, positiv och trevlig. Vi hoppas att han trots att han gått i pension kommer in någon gång ibland och livar upp våra fikastunder Förtjänstfullt i packsal DC Annika Nordkvist och RC Thomas Landstedt har uppmärksammat en jubilar i region Falun. Mikael Vejgården har uppnått den ärofyllda tiden av 25 år i TAB:s tjänst, Mikael arbetar i packsalen. Sedan har Annika och Annica Johansson, förman i Ludvika, uppmärksammat två pensionärer i Ludvika, Jack Abrahamsson och Kerstin Larsson, båda har valt att gå i pension nu till sommaren. Ett stort tack till er alla för ett förtjänstfullt jobb hos oss på TAB! GUN GRANLÖF DISTRIBUTIONSCHEF SUNDSVALL Christer Kärvemo och Sanna Bängs. Lars Harkman och Inga-Lill Gunnarsson. Stort tack i Hedemora 25 år i TAB En fin sommarkväll tackade Annika Nordkvist och förmannen Sanna Bängs av två pensionärer i Hedemora. Ett stort tack till Christer Kärvemo och Jan Ahrnesson för ett mycket förtjänstfullt jobb! I Malung har Lars Harkman, förman i Malung, uppmärksammat Inga-Lill Gunnarsson, som har uppnått 25 år i TAB och nu även gått i pension. Vi tackar Inga-Lill för ett mycket förtjänstfullt jobb! Ann Charlott Söderberg, Jonas Klack (VS/HR stöd) och Anders Olsson. Medarbetare firades Ann-Charlott Söderberg har varit med i 25 år som distributör och arbetar även i packsalen i Gävle. Samtidigt som Ann-Charlott firades fyllde Anders Olsson 50 år. Anders arbetar som jourdistributör och har arbetat på dom flesta distrikten.

8 8 Nyheter Nyttja Förmånspaketet i Tidningstjänst Sedan tidigare har alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB tillgång till vår portal Förmånspaketet, något som nu även gäller medarbetare med längre visstidsanställning. Tabloiden förklarar Förmånpaketets fördelar. Sedan tidigare har alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB tillgång till vår portal Förmånspaketet. Nu har även medarbetare med längre visstidsanställning fått tillgång till stora delar av Förmånspaketet. Det finns vissa skillnader som t ex att det inte går att beställa förmåner via löneavdrag. Så om du är visstidsanställd så får du skicka in kvitto för friskvård men du sköter ändå allt via Förmånspaketet. I Förmånspaketet hittar du information som rör din anställning, dina förmåner som fack och arbetsgivare förhandlat fram samt valfria förmåner. Det finns även ett personalkort som är laddat med Sveriges största utbud av personalrabatter. 52 procent av alla medarbetare som haft tillgång till Förmånspaketet har loggat in någon gång. Det vanligaste är att beställa arbetsskor men även friskvård är populärt. Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter? Det är synd att missa de förmåner du har via din anställning i TAB, se information i faktarutan hur du beställer ny inloggning. PERSONALKORTET Personalkortet är ett personligt kort som ger dig tillgång till hundratals erbjudanden på välkända företags varor och tjänster. För att hitta vad som finns för erbjudanden loggar du in via och klickar på personalkortet, du kan söka antingen via ort eller via bransch för att sortera bland de aktuella erbjudandena. Det sker löpande uppdateringar av erbjudanden på personalkortet och vill du få koll på detta rekommenderas att prenumerera på personalkortets nyhetsbrev, du anmäler dig enkelt på sidan för personalkortet i Förmånspaketet. Nya leverantörer nu i vår är till exempel Apple, Footway och Black & Decker. NYHETER Nu finns Förmånspaketet som app som du kan ladda ner om du har en smartphone. Det blir då enklare att hitta till exempel aktuella rabatter i närområdet när du är ute och handlar. I början är endast personalkortet aktiverat i appen, övriga delar kommer efter hand. Ladda ned Flexpays app och få tillgång till Förmånspaketet direkt i mobilen. Personalkortets nyhetsbrev skickas numera ut en gång per månad för att du ska få information om de senaste erbjudandena. PÅ GÅNG I FÖRMÅNSPAKETET Ett övergripande arbete görs för att förenkla layouten. Den ska bli mer modern och det ska gå snabbare att komma till rätt ställe på sajten. Det är idag allt viktigare att man själv tar ansvar för sin ekonomi genom olika val och det kan ibland vara svårt att tyda vad som gäller för just dig i kollektivavtal och pensionsinformation. Vi kommer under sommaren och hösten att förbättra pensionssidorna så att de blir tydligare och även innehåller mer information och tips på vad man behöver tänka på gällande pension. FAKTA: Förmånspaketet så kommer du igång Så här kommer du igång: 1. Gå till logga in genom att fylla i ditt personnummer och det lösenord som du fick i välkomstbrevet 2. Första gången du loggar in kommer ett välkomstmeddelande, klicka på Fortsätt om du godkänner villkoren. 3. Du uppmanas nu att byta lösenord. 4. Gå igenom dina personliga uppgifter och kontrollera att de stämmer. Registrera gärna en privat e-postadress. 5. Du kommer nu till välkomstsidan i Förmånspaketet. Denna sida ser du varje gång du loggar in. Här finns nyheter och allmän information om dina förmåner på Tidningstjänst. 6. På sidan Mina förmåner kan du läsa mer om de löneförmåner Tidningstjänst erbjuder just dig. Vissa förmåner, till exempel motionskort, går att beställa direkt via portalen. Andra förmåner innehåller endast information om reglerna kring förmånen samt tillvägagångssättet för att kunna använda förmånen som till exempel Posten Fritid. Har du tappat bort ditt personalkort eller inloggningsuppgifterna? Gå in på och fyll i ditt personnummer, klicka sedan på rutan Glömt lösenord? så skickas nya uppgifter till dig per post om du inte redan fyllt i en e-postadress i portalen. Har du inte tillgång till internet? Du kan få hjälp och information via telefon till supporten som nås på Har du varit med om ett tillbud inom miljöområdet? Patrick Ezekiel, Skellefteå Ja, fem tidningsbuntar blev stulna i lördags och utspridda över ett större område. Jag städade bort dem. Per Ivarsgård, Falun/Borlänge - Nej, det har aldrig hänt. Men jag vet att jag måste anmäla det till min närmaste chef om det skulle hända. Jag har fått en gul bok men peppar, peppar jag har aldrig behöva använt den ännu. Rebecca Mårlind, Östersund Nej, inte vad jag kan minnas. Jag arbetar både i packsal och som bildistributör, och har inte varit med om någon sådan händelse. Roland Johansson, Umeå Jag hade ett oljetrågläckage för många år sedan, bärgare kom och hämtade bilen. På den tiden behövde man inte anmäla sådant. Idag hade jag ringt nattchefen och anmält. Fanny Wackerfeldt, Karlstad Jag har under min tid på TAB som tur är inte varit med om något miljötillbud.

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i

Läs mer

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är

Läs mer

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt T A B Posttidning B Nr 57 JUNI 2011 Allt om det nya avtalet Tidningsdistributörerna ska ha fast arbetstid och den tiden ska fyllas med arbete. Det är den huvudsakliga förändringen i det nya kollektivavtal,

Läs mer

TABLOIDEN. Allt om nya bilen. Foto: Göran Persson. Ät rätt på jobbet. Har du koll på din pension? Sista dan på jobbet

TABLOIDEN. Allt om nya bilen. Foto: Göran Persson. Ät rätt på jobbet. Har du koll på din pension? Sista dan på jobbet T A B Posttidning B Nr 55 APRIL 2010 Foto: Göran Persson SIDAN 4 5 Ät rätt på jobbet SIDAN 7 Har du koll på din pension? SISTA SIDAN Så här ser den ut den nya distributionsbilen som kommer att användas

Läs mer

Här är han igång på jobbet, Sten-Åke Holmberg i Vansbro, som av TU fick utmärkelsen Årets distributör.

Här är han igång på jobbet, Sten-Åke Holmberg i Vansbro, som av TU fick utmärkelsen Årets distributör. T A B Nr 52 FEBRUARI 2009 Han är TAB:s nye VD TAB har fått en ny verkställande direktör. Han heter Leif Persson och kommer från Svensk Kassaservice, där han varit marknadschef. Den första tiden kommer

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt.

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt. Nr 43 - juni 2006 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Kortare väntetid hos TAB Kunderna fortsätter att var nöjda med TAB. Det visar svaren från den kundenkät som varje år sänds ut till kunderna tidningsföretagens

Läs mer

Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland.

Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland. Nr 48 - oktober 2007 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Nytt löneavtal för distributörer TU och Transport har efter långa och segdragna förhandlingar kommit överens om nya löner för tidningsdistributörer.

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Nummer 3 2013 DAGS FÖR DE NYA LISTORNA. Billinjer med historier att berätta Högtryck på Berget På 35 år sliter man ut några cyklar

Nummer 3 2013 DAGS FÖR DE NYA LISTORNA. Billinjer med historier att berätta Högtryck på Berget På 35 år sliter man ut några cyklar Nummer 3 2013 DAGS FÖR DE NYA LISTORNA Billinjer med historier att berätta Högtryck på Berget På 35 år sliter man ut några cyklar MED SIKTE PÅ MORGONDAGEN I SKRIVANDE STUND har vi precis startat budgetarbetet

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Skulpturernas stad. en ny del av TB. Alva skapar historiskt vackra kläder Kvalitetsarbete på många fronter Semestersystemet gör jobbet bättre

Skulpturernas stad. en ny del av TB. Alva skapar historiskt vackra kläder Kvalitetsarbete på många fronter Semestersystemet gör jobbet bättre Nummer 1 2012 Skulpturernas stad en ny del av TB Fotograf: Anton Hedberg/Borås Tidning Alva skapar historiskt vackra kläder Kvalitetsarbete på många fronter Semestersystemet gör jobbet bättre En spännande

Läs mer

Medlemsvärvning pågår

Medlemsvärvning pågår Medlemsvärvning Nyanställningar på Härryda Medlemsaktivitet i Uppsala Nummer 2 2014 Årgång 4 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Medlemsvärvning pågår Ur innehållet

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2014 Ny funktion ger eko i hela koncernen Proton Engineerings nya VD vill back to basics Det pekar uppåt för Proton Caretec innehåll ledaren Nr 1:2014 4 5 Aktuellt

Läs mer

Varför miljöcertifiera företag?

Varför miljöcertifiera företag? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anneli Johansson & Vlora Uka Varför miljöcertifiera företag? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Ht 2008 Handledare: Tommy Bood Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Facket tar Scania till täten

Facket tar Scania till täten trygg på jobbe t Ett nyhetsbrev från AFA Försäkring. Nummer 3 2013 tema: > Samvetsstress att inte räcka till skapar stress Ny kampanj Enklare anmäla via Kundwebben > Sociala medier kundtjänsten nu på Facebook

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer