Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp."

Transkript

1 PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. LEDARE, SIDAN 2 Moped tippade i Falun. Läs mer på sidan 5. Så hanterar vi miljöavvikelser Difomautbildning Sunne. En miljöavvikelse är när vår verksamhet genom olycka eller på annat sätt påverkar vår miljö eller omgivning på ett negativt sätt. Det kanske är en lastbil som får problem med en bakgavellift och läcker olja, en elmoped som välter eller en prenumerant som vaknar av postbilens backljud och klagar till kundservice eller direkt till distributören. Tabloiden reder ut begreppen kring miljöavvikelser. SIDAN 5 Difoma underlättar arbetet Difoma underlättar för våra redan duktiga distributörer att bara se nattens titlar. Vår reklamationsstatistik är just nu väldigt bra, dels på grund av våra enormt duktiga distributörer, dels på grund av införandet av e-budboken som är ett bra verktyg, där vi säkrar återrapporterna mellan distributörer och nattförmän/ verksamhetsstöd. Det är första gången på flera år som vi klarat av kvalitén rullande tio veckor i region Karlstad. Det säger Helen Johansson, distributionschef i Karlstad, där implementeringen av Difoma lovordas i alla led. SIDAN 4 Förmånspaketet i din smartphone. Förmånspaketet finns nu som app Största omställningen någonsin Under första kvartalet påbörjades den största förändringen i koncernen sedan PostNord bildades. Bakgrunden är ett strategiskt arbete som inleddes när Håkan Ericsson tillträdde. Många av de medarbetare som involverades pekade på att PostNord kan arbeta mer integrerat och effektivt. Det blev också ledningens slutsats. På grund av omställningskostnader redovisade koncernen ett försämrat rörelseresultat. SIDAN 3 En ny organisation gör oss mer effektiva och lönsamma, menar koncernchef och VD Håkan Ericsson. Sedan tidigare har alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB tillgång till vår portal Förmånspaketet, något som nu även gäller medarbetare med längre visstidsanställning. Nu finns dessutom Förmånspaketet som app, som du kan ladda ner om du har en smartphone. Det blir då enklare att hitta till exempel aktuella rabatter i närområdet när du är ute och handlar. I början är endast personalkortet aktiverat i appen, övriga delar kommer efter hand. SIDAN 8

2 2 Ledare Vi kan vara nöjda med 2013 Under 2013 är det framförallt några saker som påverkat och kommer påverka vårt resultat på kort och lång sikt. Thomas Steffensen, ekonomi- och IT-chef, redogör för det gångna året. Vårt jobb är viktigt Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. Vi levererar alltså det vi lovat till våra kunder. Att det fungerar så bra är så klart en förutsättning för att våra kunder tidningshusen i sin tur ska kunna nå ett bra förtroende hos läsarna. Det är absolut avgörande. Du kan i det här numret av Tabloiden också läsa om kvartalsrapporten i PostNord, som vi är en del av. Vi försöker så gott vi kan att hitta gemensamma arbetsmodeller med liknande verksamheter i koncernen. Det kan röra sig om gemensamma bilar, lokaler eller arbetsledning och annat. Det jobbar vi mycket med just nu för att minska kostnadsbilden. Framför allt gemensamt nyttjande av bilar har varit framgångsrikt. Du som har ett bildistrikt har kanske bytt till PostNords bilar. Det betyder i sin tur att TAB köper in allt färre egna bilar. SOM NI ALLA VET HAR VI nu infört Difoma nästan överallt. Det har fungerat bra och jag hoppas ni känner att det är ett hjälpmedel som är till nytta i verksamheten. Kanske hjälper den också till att vi blir lite bättre i precisionen. Dessutom har vi nu haft vår årliga miljörevision. Denna gång besökte miljörevisorn Falun och Enköping. Inom alla områden var han nöjd över det han såg och det fanns inga stora avvikelser att notera. Revisorn var framförallt imponerad över hur vi följer upp och arbetar med våra utsläpp från fordon, som är vår största miljöpåverkan. Vi har ju ett test med 100 bilar, i vilka vi satt in ett verktyg som heter Masternaut som går ut på att köra mer miljösmart. Erfarenheten so far lutar åt ett gott resultat i det testet. Bra jobbat även där. Ja, det blev mycket miljö den här gången, men det är ju viktigt att vi strävar efter ständiga förbättringar inom det området. Med tillönskan om en bra sommar, Leif Persson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TIDNINGSTJÄNST AB Tabloiden utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm Telefon: Ansvarig utgivare: Ulrika Ohlsson Layout/redigering: Viktor Jonsson Tryckning: NWT, 2014 PERSONALTIDNING FÖR T A B Det positiva är att vi under 2013 slutförde integrationen av Svensk Morgon Distribution. Det innebär att vi nu alla arbetar i samma system vad gäller personal-, distribution-, återförsäljar- samt ekonomisystem. Även telefoni-, kommunikation och IT-arbetsplatser är enhetliga. Under slutet av året införde vi också en gemensam elektronisk budbok. Under året genomfördes också en lokal omorganisation för att åstadkomma ett gemensamt arbetssätt. Alla dessa förändringar var och är nödvändiga för att vi långsiktigt ska kunna bibehålla det ekonomiska resultatet. Dessa förändringar skapar också förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta rationalisera i verksamheten och se över vår kostnadsbild. Tyvärr är det så att vi lever i en bransch som präglas av kraftigt fallande tidningsvolymer. Och eftersom utrymmet för att höja priserna är begränsat så måste vi anpassa kostnaderna. Utdelade tidningsvolymer minskade kraftigt under Vi ser en avsevärd ökning av minskningstakten. Även nu i början av året ser vi en fortsatt kraftig minskning av tidningsvolymerna. Det ställer stora krav på att vi kan fortsätta kostnadsrationalisera. RESULTATET FÖR 2013 uppgick till 7,1 miljoner kronor före skatt och 5,5 miljoner kronor efter skatt vilket var något sämre än föregående år då resultatet uppgick till 7,5 miljoner kronor före skatt och 6,4 miljoner kronor efter skatt. Intäkterna uppgick till miljoner kronor eller 136 miljoner kronor högre än föregående års intäkter om miljoner kronor. Under 2012 förvärvades Svensk Morgon Distribution (SMD) i juni månad. Under 2013 uppkommer därför en helårseffekt som förklarar ökningen av intäkterna mellan 2012 och För att se hur vår leveranskvalité är mäter vi antalet reklamationer, abonnenter som av en eller annan anledning inte fått sin tidning eller fått den för sent. Reklamationerna uppgick till 0,85 promille under 2013 eller i snitt så reklamerades 8,5 tidningsleveranser av , vilket motsvarar ca 0,5 reklamationer per distrikt/dag. Jämfört med föregående år (0,93 promille) en förbättring med 0,08 promille. Vi mäter, följer upp och försöker även åtgärda hur våra tidningsdistributörer upplever Er arbetsmiljö. Under 2013 uppmättes värdet 5,6 vilket är samma värde som 2012 (klart godkänt) på en sjugradig skala. Mätningen är betydelsefull eftersom den ger signaler om vad som fungerar bra respektive mindre bra och där insatser i olika former kan behövas. Tillförlitligheten i mätningen avgörs av svarsfrekvensen och under 2013 svarade 58 procent på enkäten. Det innebär att resultatet ger en någorlunda rättvisande bild av hur Ni upplever Er arbetsmiljö var dock svarsfrekvensen hela 67 procent. Vi mäter också sjukfrånvaron, dels för att det som ovan ger indikationer på personaltrivseln och även kostar pengar för företaget. Sjukfrånvaron under 2013 uppgick till 4,7 procent. Ett av dem absolut viktigaste målen vi har är miljömålet om att minska användningen av fossila bränslen under en tioårs period ( ) med 40 procent jämförbar körsträcka. Vi har under de fyra första åren lyckats reducera miljöbelastningen med 13 procent. Detta har lyckats bland annat genom ett utbyte av bilar till bränslesnålare Fiat Fiorino. Nästa steg i att vara ett miljövänligt företag är att öka inköpen samt förhyrning av Fiat Fiorino samt börja nyttja elfordon som ger noll i koldioxidutsläpp. Det pågår kontinuerligt ett testarbete i företaget, men tyvärr finns inte riktigt förutsättningarna (pris, prestanda) än för större inköp av elfordon. Inom några år vi dock där som det mest miljövänliga alternativet för tidningsdistribution. Under 2013 har vi dessutom investerat i ett system (Masternaut) som bidrar till att underlätta ett mer ekonomiskt förarbeteende. För närvarande finns systemet installerat i 100 bilar. Vi har redan mycket goda erfarenheter av systemet och förutsättningar finns för att systemet kan komma att installeras i alla våra bilar. Inte minst efter att våra erfarenheter uppmärksammats i koncernen och vi kan komma att erhålla pengar ur den miljöfond koncernen har för att uppmuntra positiva miljö-investeringar. Sammanfattningsvis kan vi alla vara nöjda med vår prestation under Thomas Steffensen. THOMAS STEFFENSEN EKONOMI- OCH IT-CHEF

3 Nyheter NR 3 64, JUNI 2014 Största omställningen sedan starten PostNords första kvartal 2014 präglades av övergången till en ny organisation. Omställningskostnader pressade lönsamheten och koncernen redovisade ett försämrat rörelseresultat. Under första kvartalet påbörjades den största förändringen i koncernen sedan PostNord bildades. Bakgrunden är ett strategiskt arbete som inleddes när Håkan Ericsson tillträdde. Många av de medarbetare som involverades pekade på att PostNord kan arbeta mer integrerat och effektivt. Det blev också ledningens slutsats. Vi är inte tillräckligt lönsamma i någon del av vår verksamhet. När vi undersökte vilka möjligheter och utmaningar vi står inför stod det klart att en ny organisation kan göra oss mer effektiva och lönsamma i framtiden, säger Håkan Ericsson. INNAN KVARTALET VAR över hade koncernen fått ett antal helt nya landsenheter med resultatansvar: PostNord Sverige, PostNord Danmark samt PostNord Norge och PostNord Finland. De nya affärsområdena Mail & Communication och Logistics tilldelades ett koncernövergripande ansvar för produktportföljen inom respektive område. PostNord Strålfors kvarstår som en egen enhet men knyts närmare Mail & Communication. Därtill bildades en särskild enhet för att stödja e-handelserbjudandet inom hela PostNord, ecommerce. Men förändringen satte sina spår i resultatet. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till miljoner kronor under kvartalet, en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året. Ändå blev resultatet sämre. Resultatet präglades till stor del av omställningskostnader. 600 medarbetare lämnar bolaget och det är en tuff situation för dem. Det är också en tuff situation för dem som Resultatet präglas till stor del av omställningskostnader, säger PostNords VD och koncernchef Håkan Ericsson. stannar kvar och tar över. Vi får vara beredda på att det kan ta tid innan allt har satt sig. Genom dessa förändringar skapar vi ett starkt balanserat nordiskt logistikbolag, vilket innebär stora möjligheter för medarbetarna, säger Håkan Ericsson. Nästa steg blir att införa en målorienterad leveranskultur inom hela koncernen. Det kanske är den viktigaste av alla förändringar. Vi som medarbetare måste leverera det vi säger att vi ska leverera. Det handlar om att arbeta mer teambaserat, att få tydligare mål och ha en tydligare inriktning. Vi ska uppmuntra goda prestationer och sätta in åtgärder när någon inte presterat som förväntat. Vad är fördelen med att arbeta mer målorienterat? Hela strategin handlar om att skapa ett framgångsrikt företag. Så den stora fördelen för den enskilde är att man kan skapa personliga möjligheter i ett bolag som är framgångsrikt och lönsamt. Hur ska du få med dig medarbetarna på alla förändringar som sker? Det är viktigt att vi skapar tydlighet kring varför vi gör det vi gör och vad vi vill uppnå och det är viktigt att vi diskuterar det. Därför rullar vi ut en medarbetardialog som tar utgångspunkt i den uppdaterade strategin och dess innebörd för verksamheten. Det innebär många möjligheter att vara del av ett starkt balanserat logistikbolag och det hoppas jag att medarbetarna också ser. CHRISTOFFER FAGER FAKTA: Ny organisation Från och med 31 mars 2014 är PostNord organiserat i en matrisorganisation med landsenheter (Sverige, Danmark, Norge och Finland). Två nya affärsområden, Mail & Communication och Logistics, ansvarar för tjänsteutvecklingen inom respektive område medan landsorganisationerna står för försäljning och produktion av tjänsterna. PostNord Strålfors kvarstår som en egen enhet men knyts närmare Mail & Communication. Dessutom har en ny koncernstrategisk enhet för tjänsteutveckling inom e-handel mildats, ecommerce. Resultat januari mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till (9 832) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 106 (330) MSEK. Periodens resultat uppgick till 100 (182) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -469 (425) MSEK.

4 4 Nyheter Kvalitetshöjning med Difoma Under våren har våra nya telefoner med larm och e-budbok (Difoma) implementerats i hela TAB. Helen Johansson, distributionschef i Karlstad, lovordar den nya tekniken. Användargraden är redan efter ett par månader 91 procent i Karlstads region, vilket är bäst i hela företaget. Helen Johansson, distributionschef i Karlstad berättar: Vi hade ett högt tempo och rulllade ut alla e-budböcker i regionen under våren 2014, säger hon och fortsätter: De distributörer jag pratat med skulle inte vilja gå tillbaka till pappersböckerna. Några buggar har vi stött på, men distributörerna känner att Tidningstjänst satsar på utrustning som är anpassad till dagens teknik, trots sjunkande upplagor. På så vis märks det att Tidningstjänst är ett företag i tiden. All återkoppling mellan distributör och nattförman säkras, då rapportering sker omgående på plats och eventuella störningar kan läggas in direkt i distributionssystemet Tabs så att kundservice kan ge rätt svar till abonnenter som ringer under dagen. Återrapporteringen gör att vi kan kontakta abonnenter vi inte hittar på grund av ej märkta postlådor. Vi får även en snabbare kommunikation mellan natt och dagpersonal. Stämmer inte tidningsantal kollar dagpersonal gentemot tidningarna att allt är korrekt, trasiga lampor i trappuppgångar kan undersökas och så vidare, säger Helen. Den nya tekniken får även en positiv miljöpåverkan. Vi har redan märkt av en markant nedgång i beställning av papper och plastfickor och vi kunde redan efter första veckan ta bort kollrundan som nattchefen tidigare gjort, säger Helen. Hur har larmappen fungerat? Larmappen har fungerat och vår nattförman Janne Sandgren gjorde några utryckningar första veckan. Vid ett tillfälle var det fel på telefonen, som utlöste larmet. Distributören blev förvånad när han dök upp. Distributören tyckte dock att det kändes otroligt tryggt, mitt i all förvåning, när nattförman kom. Hur har Difoma påverkat er kvalitet? Det underlättar för våra redan duktiga distributörer att bara se nattens titlar. Vår reklamationsstatistik är just nu väldigt bra, dels på grund av våra enormt duktiga distributörer, dels på grund av införandet av e-budboken som är ett bra verktyg, där vi säkrar återrapporterna mellan distributörer och nattförmän/ verksamhetsstöd. Det är första gången på flera år som vi klarat av kvalitén rulllande tio veckor i region Karlstad. Vår reklamationsstatistik är just nu väldigt bra, dels på grund av våra enormt duktiga distributörer, dels på grund av införandet av e-budboken. Difomautbildning i Karlstad. ULRIKA OHLSSON Tummen upp för distributörerna i Leksand Det sker en organisationsförändring i Leksand den 1 juli detta på grund av att distributörerna själva tog initiativ till förändringen. Efter att ha delat på ett distrikt under en längre tid på grund av sjukdom tog distributörerna själva tag i frågan med sin nattförman. De menade att det nog skulle gå att ta bort ett distrikt för de tyckte själva att de hade fått alldeles för mycket luft i distrikten i och med det ständigt minskande tidningsantalet. Distributörerna började också känna en oro för att få minskad tid och tyckte att det var bättre att fylla upp tiden med ett större område. Inom kort tid fick vi två vakanser i Leksand och Gunhild Lundin, förmannen i Leksand, tog en diskussion med mig och vi påbörjade arbetet. Vi började med att kvalitetssäkra Tabs i Leksand. Sedan fick vi hjälp av produktionsavdelningen att köra området i Routeplaner. Distributörerna har fått varit med i hela processen och haft diskussioner med Gunhild och mig. Resultatet blev att två distrikt kunde plockas bort, ett moped- och ett bildistrikt. Nio distrikt blir därmed sju! De flesta av distributörerna har nästan samma sysselsättningsgrad som innan organisationsförändringen, men vi har minskat både tid och kilometer. Tack till ett bra initiativtagande av personalen i Leksand, som nu belönas med trisslotter! ANNIKA NORDKVIST DC DALARNA OCH REGIONAL MILJÖSAMORDNARE Stående: Gun Fisk (vik), Lena Axelsson. Sittande: Sven Jakobsson, Gunhild Lundin och Jan Hoback (vik). Saknas på bilden: Jan-Erik Kajs, Alf Johansson, Lars Persson och Marcus Rova.

5 Nyheter NR 5 64, JUNI 2014 Miljöavvikelse, vad är det? I följande artikel ska vi försöka beskriva vad en miljöavvikelse kan vara, hur den hanteras på regionen och centralt på HK samt hur avvikelserna för miljöarbetet framåt. Moped tippade i Falun. Läs mer i artikeln nedan. En miljöavvikelse är när vår verksamhet genom olycka eller på annat sätt påverkar vår miljö eller omgivning på ett negativt sätt. Det kanske är en lastbil som får problem med en bakgavellift och läcker olja, en elmoped som välter eller en prenumerant som vaknar av postbilens backljud och klagar till kundservice eller direkt till distributören. Jag kommer beskriva två händelser och vad det har fått för aktiviteter. Den första händelsen är mopeden som tippade i Falun vars händelseförlopp beskrivs mer i detalj nedan. Händelsen togs upp på ett möte med regionens arbetsledare för att utvärdera om det behövdes fler åtgärder i form av information till personalen eller nattförmän men det konstaterades att alla inblandade agerat helt enligt regelboken. I och med det här lyfts frågan och tas upp på central nivå av den centrala miljösamordnaren samt miljöchefen på ett möte med alla regionala miljösamordnare. Händelsen samt agerandet gås igenom igen och man kontrollerar hur det fungerar på övriga regioner, om vi behöver uppdatera någon rutin i miljöhandboken eller någon lokal instruktion. I det här fallet behövdes det inte men ärendet tas ändå upp i övriga regioner för att alla arbetsledare ska få ett gott exempel på agerande. Till slut tas händelsen upp i en genomgång med TAB:s ledningsgrupp som har miljömöte vår och höst. Då går man igenom alla inrapporterade avvikelser samt vilka åtgärder som har vidtagits och tar beslut ifall det behövs ytterligare insatser. HANTERINGEN AV BULLER är ny för oss. Vi har förvisso alltid fått klagomål på att vi väsnas men det var först när vi skickade ledningsgrupp, regionchefer samt distributionschefer på utbildning som vi blev medvetna om att vi är tvungna att följa upp när vår verksamhet stör andra. Lagstiftningen säger att vi är skyldiga att följa upp och dokumentera den påverkan vi har på vår omgivning. Den har tydliga krav på vad som är buller. Att man blir väckt av postbilens backljud är obehagligt och jobbigt för den som drabbas men behöver i lagens ögon inte vara en verksamhet som åstadkommer tillräckligt med buller för att den måste upphöra. Däremot måste vi alltid sträva efter att ge våra kunder bästa möjliga service och bör undvika att väcka sovande så långt det bara är möjligt. Utbildningen ledde till en ny rutin i vår miljöhandbok samt en lokal instruktion, unik för varje region om hur klagomålet ska hanteras. Åtgärderna för att lösa ett bullerproblem är många och alltid olika. Det kan till exempel vara att man vänder bilen på någon annan plats, man tänker sig för när man går in i trappuppgången så att inte dörren slår igen för hårt eller, som det senaste vår centralt ansvariga för bilar letat upp ihop med Postnord för att minska vårt buller, den nya backlampan till postens Fiat som gör att vi slipper backljudet. Den kommer bli ett bra hjälpmedel för att minska vårt buller. Funktionen är enkel och priset är rimligt, den går dessutom att använda i alla Fiatbilar. I skrivande stund har vi fått in fem stycken rapporter om buller och det kommer troligtvis öka när det blir varmare ute. Ta kontakt med din chef om du vill veta hur din region hanterar buller. VI VÄDJAR DÄRFÖR till dig som distributör att tänka på dina sovande prenumeranter i sommar var lite försiktig och tänk på att det inte är så många vakna när du arbetar och om någon mot förmodan ändå skulle klaga, säg till din arbetsledare. När du själv eller någon annan i vår verksamhet gör något som påverkar miljön negativt ska det alltid rapporteras till närmsta chef eller arbetsledare så fort som möjligt. Anmälan syftar alltid till att vi som företag ska kunna minska vår påverkan på miljön nästa gång något händer och där det inte går, dokumentera vad vi ändå har gjort. SARA PERSSON CENTRAL MILJÖSAMORDNARE Lagstiftningen säger att vi är skyldiga att följa upp och dokumentera den påverkan vi har på vår omgivning. Så har vi hanterat två miljöavvikelser på region Falun Den första miljöavvikelsen var en elmoped som tippade i Leksand i september förra året. Distributören körde på en trottoarkant så att mopeden tippade omkull. Distributören klarade sig utan några personskador men batterisyra rann ut. Det första distributören gjorde var att kontakta sin förman som kom dit och tog beslutet att kontakta larmtjänst. En brandbil kom till platsen och sanerade. Området var tillfälligt avstängt under saneringen. Förmannen skrev en avvikelserapport och skickade in den till den regionala miljösamordnaren som sedan la in avvikelsen i Help. Den andra miljöavvikelsen var en lastbil som läckte diesel utanför kajen hos MittMedia. I det här fallet var det alltså inte vår bil eller vår lastkaj men det var vi som hanterade ärendet. Det var lite oklart i de instruktioner vi hade om det var vi som skulle ta hand om det eftersom det inte var vår egen bil, därför blev det åtgärdat lite senare på förmiddagen istället för direkt när det upptäcktes. Kontorspersonalen kontaktade den regionala miljösamordnaren som bad de ringa larmtjänst och då fick de berätta hur mycket de uppskattade spillet till. Då kunde de avgöra via telefon att det räckte att vi själva strödde på absorberingsmedel. Regionchefen skrev ner händelsen och den lades senare in i Help av miljösamordnaren. Nu har det upprättats en lokal instruktion som är tydlig och det har även ändrats i rutinen Nödlägesberedskap så det inte ska finnas några oklarheter kring vad som ska göras. ANNIKA NORDKVIST REGIONAL MILJÖSAMORDNARE Hur vi hanterar spill av kemikalier och olja Om vi upptäcker spill av kemikalier eller olja så ska vi snarast begränsa spridningen med hjälp av absorberingsmedel som finns tillgängligt vid varje lokal. Vid större läckage ska räddningstjänst kontaktas för sanering. Detta ska vi göra vid våra lokaler även om det inte är vi själva som har orsakat spillet.

6 6 Korsord VM-medaljer till tidningsdistributör Kari Mattila bärgade hem nya medaljer från VM i klassisk styrkelyft i Sydafrika. Kari har arbetat som distributör i Östersund i snart 29 år. Den nu 69-årige Östersundslyftaren ställde upp i klassen 60+ vid nyss avslutade vetaran-vm utan utrustning. Facit: silver i bänkpress, silver i marklyft, brons i knäböj och sammanlagt en silverpeng. Det i Kari Mattilas 19:e världsmästerskap. Jag är enormt nöjd och belåten med det här. Det var extra roligt eftersom jag blev fyra senast. Själva resultaten var inte fantastiska den här gången men väldigt roligt med medaljerna, säger Kari Mattila. Jobbigt är bara att vissa som man tävlar mot är nästan tio år yngre numera, säger Kari Mattila och skrattar. KÄLLA: LÄNSTIDNINGEN ÖSTERSUND Tabloiden önskar grattis till medarbetaren Kari Mattila, som medaljerna haglade över i VM i styrkelyft i Sydafrika! TAB KRYSSET Lös korsordet och ta chansen att vinna en trisslott. Förra numrets vinnare blev: Helena Nilsson, Umeå, Ingrid Rundqvist, Hjo, och Björn Grönvall, Bengtsfors. Grattis! Skicka in din lösning före den 31 augusti och märk kuvertet TAB-kryss. TIDNINGSTJÄNST AB BOX STOCKHOLM NAMN ADRESS POSTADRESS

7 7 Medarbetare Bo Dejke, Eva Nyström, Åke Abrahamsson samt Marianne Nilsson. Eva går i pension Eva gick i pension under maj månad efter 20 års anställning på TAB/SMD i Östersund. Eva har alltid varit vänlig, serviceinriktad och korrekt i relationen till prenumeranter och TAB:s medarbetare och därigenom blivit en uppskattad medarbetare som vi kommer att sakna. Eva kommer att sakna den personliga kontakten med TAB:s medarbetare men ser fram emot att få mer tid att göra vad hon själv vill, det vill säga resa, läsa, promenera och inte minst träffa barn och barnbarn. Vi tackar Eva för tiden på TAB/SMD och önskar henne lycka till. KENNETH LARSSON Mikael Eriksson, Stefan Borgström, Roger Lundgren och Chatarina Ekman. Jubilarer av alla de slag i Umeå Grattis önskar vi till: Mikael Eriksson, nattförman Sollefteå/Kramfors, som har fyllt 50 år, Stefan Borgström, distributionschef Ö-vik/Härnösand, som har fyllt 50 år och arbetat 25 år i TAB, Roger Lundgren, nattförman Härnösand, som har fyllt 60 år och arbetat 25 år i TAB, Chatarina Ekman, distributionschef Umeå, som har fyllt 50 år. Mikael Vejgården och Annika Nordkvist. Pension för glädjespridare i Sundsvall Efter en lång karriär med genom åren skiftande arbetsuppgifter går nu Per Lindström, Sundsvall i pension. Han började sin anställning på Sundsvalls Tidning 1967 med att adressera överlägg via ett plåtsystem. Så småningom började han på distribution/prenumeration kom Pressens Samdistribution in i bilden, distributörerna övergick i anställning i PS medans tjänstemännen blev kvar i Sundsvalls Tidning blev Per platschef och 2002/2003 blev det Distributionscentralen i Västernorrland som omfattade Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. Umeå Per Lindström. ville också vara med i det här så det ombildades snabbt till Distributionscentralen omvandlades företaget till Svensk Morgondistribution, Per valde då att kliva av som platschef och övergick till att bli distributionsstöd, vilket han arbetat med fram till sin pensionering. De sista åren tog TAB över verksamheten. Per har trivts med jobbet genom åren och minns mest de gånger prenumeran- terna hört av sig och talat om att distributionen fungerat bra. Det har han uppskattat och det har varit drivkraften för honom. Per har genom åren glatt många vid fikabordet med sina anekdoter. Som person har han gjort sig omtyckt bland sina arbetskamrater genom att alltid vara glad, positiv och trevlig. Vi hoppas att han trots att han gått i pension kommer in någon gång ibland och livar upp våra fikastunder Förtjänstfullt i packsal DC Annika Nordkvist och RC Thomas Landstedt har uppmärksammat en jubilar i region Falun. Mikael Vejgården har uppnått den ärofyllda tiden av 25 år i TAB:s tjänst, Mikael arbetar i packsalen. Sedan har Annika och Annica Johansson, förman i Ludvika, uppmärksammat två pensionärer i Ludvika, Jack Abrahamsson och Kerstin Larsson, båda har valt att gå i pension nu till sommaren. Ett stort tack till er alla för ett förtjänstfullt jobb hos oss på TAB! GUN GRANLÖF DISTRIBUTIONSCHEF SUNDSVALL Christer Kärvemo och Sanna Bängs. Lars Harkman och Inga-Lill Gunnarsson. Stort tack i Hedemora 25 år i TAB En fin sommarkväll tackade Annika Nordkvist och förmannen Sanna Bängs av två pensionärer i Hedemora. Ett stort tack till Christer Kärvemo och Jan Ahrnesson för ett mycket förtjänstfullt jobb! I Malung har Lars Harkman, förman i Malung, uppmärksammat Inga-Lill Gunnarsson, som har uppnått 25 år i TAB och nu även gått i pension. Vi tackar Inga-Lill för ett mycket förtjänstfullt jobb! Ann Charlott Söderberg, Jonas Klack (VS/HR stöd) och Anders Olsson. Medarbetare firades Ann-Charlott Söderberg har varit med i 25 år som distributör och arbetar även i packsalen i Gävle. Samtidigt som Ann-Charlott firades fyllde Anders Olsson 50 år. Anders arbetar som jourdistributör och har arbetat på dom flesta distrikten.

8 8 Nyheter Nyttja Förmånspaketet i Tidningstjänst Sedan tidigare har alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB tillgång till vår portal Förmånspaketet, något som nu även gäller medarbetare med längre visstidsanställning. Tabloiden förklarar Förmånpaketets fördelar. Sedan tidigare har alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB tillgång till vår portal Förmånspaketet. Nu har även medarbetare med längre visstidsanställning fått tillgång till stora delar av Förmånspaketet. Det finns vissa skillnader som t ex att det inte går att beställa förmåner via löneavdrag. Så om du är visstidsanställd så får du skicka in kvitto för friskvård men du sköter ändå allt via Förmånspaketet. I Förmånspaketet hittar du information som rör din anställning, dina förmåner som fack och arbetsgivare förhandlat fram samt valfria förmåner. Det finns även ett personalkort som är laddat med Sveriges största utbud av personalrabatter. 52 procent av alla medarbetare som haft tillgång till Förmånspaketet har loggat in någon gång. Det vanligaste är att beställa arbetsskor men även friskvård är populärt. Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter? Det är synd att missa de förmåner du har via din anställning i TAB, se information i faktarutan hur du beställer ny inloggning. PERSONALKORTET Personalkortet är ett personligt kort som ger dig tillgång till hundratals erbjudanden på välkända företags varor och tjänster. För att hitta vad som finns för erbjudanden loggar du in via och klickar på personalkortet, du kan söka antingen via ort eller via bransch för att sortera bland de aktuella erbjudandena. Det sker löpande uppdateringar av erbjudanden på personalkortet och vill du få koll på detta rekommenderas att prenumerera på personalkortets nyhetsbrev, du anmäler dig enkelt på sidan för personalkortet i Förmånspaketet. Nya leverantörer nu i vår är till exempel Apple, Footway och Black & Decker. NYHETER Nu finns Förmånspaketet som app som du kan ladda ner om du har en smartphone. Det blir då enklare att hitta till exempel aktuella rabatter i närområdet när du är ute och handlar. I början är endast personalkortet aktiverat i appen, övriga delar kommer efter hand. Ladda ned Flexpays app och få tillgång till Förmånspaketet direkt i mobilen. Personalkortets nyhetsbrev skickas numera ut en gång per månad för att du ska få information om de senaste erbjudandena. PÅ GÅNG I FÖRMÅNSPAKETET Ett övergripande arbete görs för att förenkla layouten. Den ska bli mer modern och det ska gå snabbare att komma till rätt ställe på sajten. Det är idag allt viktigare att man själv tar ansvar för sin ekonomi genom olika val och det kan ibland vara svårt att tyda vad som gäller för just dig i kollektivavtal och pensionsinformation. Vi kommer under sommaren och hösten att förbättra pensionssidorna så att de blir tydligare och även innehåller mer information och tips på vad man behöver tänka på gällande pension. FAKTA: Förmånspaketet så kommer du igång Så här kommer du igång: 1. Gå till logga in genom att fylla i ditt personnummer och det lösenord som du fick i välkomstbrevet 2. Första gången du loggar in kommer ett välkomstmeddelande, klicka på Fortsätt om du godkänner villkoren. 3. Du uppmanas nu att byta lösenord. 4. Gå igenom dina personliga uppgifter och kontrollera att de stämmer. Registrera gärna en privat e-postadress. 5. Du kommer nu till välkomstsidan i Förmånspaketet. Denna sida ser du varje gång du loggar in. Här finns nyheter och allmän information om dina förmåner på Tidningstjänst. 6. På sidan Mina förmåner kan du läsa mer om de löneförmåner Tidningstjänst erbjuder just dig. Vissa förmåner, till exempel motionskort, går att beställa direkt via portalen. Andra förmåner innehåller endast information om reglerna kring förmånen samt tillvägagångssättet för att kunna använda förmånen som till exempel Posten Fritid. Har du tappat bort ditt personalkort eller inloggningsuppgifterna? Gå in på och fyll i ditt personnummer, klicka sedan på rutan Glömt lösenord? så skickas nya uppgifter till dig per post om du inte redan fyllt i en e-postadress i portalen. Har du inte tillgång till internet? Du kan få hjälp och information via telefon till supporten som nås på Har du varit med om ett tillbud inom miljöområdet? Patrick Ezekiel, Skellefteå Ja, fem tidningsbuntar blev stulna i lördags och utspridda över ett större område. Jag städade bort dem. Per Ivarsgård, Falun/Borlänge - Nej, det har aldrig hänt. Men jag vet att jag måste anmäla det till min närmaste chef om det skulle hända. Jag har fått en gul bok men peppar, peppar jag har aldrig behöva använt den ännu. Rebecca Mårlind, Östersund Nej, inte vad jag kan minnas. Jag arbetar både i packsal och som bildistributör, och har inte varit med om någon sådan händelse. Roland Johansson, Umeå Jag hade ett oljetrågläckage för många år sedan, bärgare kom och hämtade bilen. På den tiden behövde man inte anmäla sådant. Idag hade jag ringt nattchefen och anmält. Fanny Wackerfeldt, Karlstad Jag har under min tid på TAB som tur är inte varit med om något miljötillbud.

Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen.

Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen. LEDARE, SIDAN 2 VK Medias VD och koncernchef Sture Bergman. Balansen mellan tryckt och digitalt

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som bidrar till att vi håller god kvalitet och ger tidningsläsaren sin bästa stund på dagen.

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som bidrar till att vi håller god kvalitet och ger tidningsläsaren sin bästa stund på dagen. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag vill rikta ett stort tack till er alla som bidrar till att vi håller god kvalitet och ger tidningsläsaren sin bästa stund på dagen. LEDARE, SIDAN 2 BILD: FREEPIK.COM Birgitta

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Tabloiden. Vi hälsar våra nya sommarkollegor välkomna och hoppas att de snabbt finner sig tillrätta och får en trivsam sommar hos oss i TAB.

Tabloiden. Vi hälsar våra nya sommarkollegor välkomna och hoppas att de snabbt finner sig tillrätta och får en trivsam sommar hos oss i TAB. PERSONALTIDNING FÖR T A B Vi hälsar våra nya sommarkollegor välkomna och hoppas att de snabbt finner sig tillrätta och får en trivsam sommar hos oss i TAB. ledare, sidan 2 E-budbok ska underlätta arbetet.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Guide till SvD:s. digitala korsord

Guide till SvD:s. digitala korsord Guide till SvD:s digitala korsord Välkommen att prova SvD:s korsord digitalt. Du kan ha ett eller flera korsord i gång samtidigt och om ingen tävling pågår kan du även få ledtrådar och facit direkt på

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år!

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Grattis! Karisma, personlighet, utseende... helt enkelt IT! C Jeanette Svedjeholm Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Gästbemötande Viktigt att förklara situationen och ha ögonkontakt

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare PostNord AB (publ) Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare De föreslagna riktlinjerna Riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i PostNord-koncernen

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN Vägledning för hur man steg för steg kan gå till väga Risker enligt miljöbalken = sådant som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt Miljön omfattar enligt miljöbalken

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren...

Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren... PERSONALTIDNING FÖR T A B Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren... LEDARE, SIDAN 2 FOTO: EDWARD ÅHL Gösta Christensen, en av vinnarna

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision 2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Medlemsavgifter 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15 David Braic upphandlingschef david.braic@vaxjo.se Annelie Morin ansvarig e-handel och samordnad varudistribution annelie.morin@vaxjo.se 1 : ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda s totala årliga inköpsvolym:

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Instruktion för Betanias Kundportal

Instruktion för Betanias Kundportal Instruktion för Betanias Kundportal Att bli användare När er organisation godkänt att bli användare av systemet får du ett välkomstmeddelande första gången vi skickar en rekvisition till dig. Klicka eller

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer