FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL..."

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN NOTER FÖR KONCERNEN STYRELSE OCH LEDNING MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET NOTER FÖR MODERBOLAGET Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i miljontals kronor. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Omslagsbilder: Överst: Varje dag bidrar Getinges produkter till att rädda liv och säkerställa en god vård. är en ledande global leverantör av produkter och tjänster för operationssalar, intensivvårdsavdelningar, vårdavdelningar, sterilcentraler, äldrevård samt företag och institutioner verksamma inom Life Science-området. Mitten: Brokk 400 med operatör. Brokk AB utvecklar, tillverkar och marknadsför fjärrstyrda demoleringsmaskiner för bygg-, tunnel-, gruv-, process-, cementindustrin samt nukleära anläggningar. Brokk är ett helägt dotterbolag till Lifco AB. Nederst: HP T230 Inkjet press med integrerad Hunkeler PF7 efterbehandlingslösning hos Elanders i Tyskland.

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carl Bennet AB, org nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret INFORMATION OM VERKSAMHETEN Carl Bennet AB grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge AB (publ), Lifco AB (publ) och Elanders AB (publ). Dessutom bedrivs verksamhet genom dotterbolagen Symbrio AB och Dragesholm AB. Totalt omsatte Carl Bennet AB-koncernen mkr (33 448) och hade vid årets slut (19 979) anställda, varav i Sverige (2 725). Resultatet före skatt uppgick till mkr (3 764). Carl Bennet AB s andel av eget kapital ökade till mkr (11 873). Carl Bennet AB s andel av substansvärdet ökade till mkr (16 119). Per har substansvärdet ökat till mkr. KONCERNREDOVISNINGEN OCH ÖVRIGA UPPGIFTER OM KONCERNEN OMFATTAR FÖLJANDE DOTTERKONCERNER OCH INTRESSEBOLAG: Kapitalandel, % Röstandel, % Getinge AB 18,08 48,86 Lifco AB 50,10 68,85 Elanders AB * ) 62,34 74,24 Symbrio AB 66,84 66,84 Dragesholm AB 100,00 100,00 HealthInvest Partners AB 27,01 27,01 Entercircle Konfektion AB 43,00 43,00 * ) Kapital- respektive röstandelar enligt IFRS, vilket inkluderar utestående optioner, är 64,52 % respektive 75,73 %. KONCERNEN Under 2014 ökade koncernens redovisade nettoomsättning till mkr (33 448). Rörelseresultatet uppgick till mkr (4 451). Resultatet före skatt uppgick till mkr (3 764). Antalet anställda vid årets slut ökade till (19 979). Medelantalet anställda ökade till (19 559). s egna kapital ökade per till mkr (56 856) varav Innehav utan bestämmande inflytandes andel uppgick till mkr (44 983) och Carl Bennet ABkoncernens andel av det egna kapitalet ökade till mkr (11 873). Per har Carl Bennet AB-koncernens andel av det egna kapitalet ökat till mkr. CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSJÄMFÖRELSE IFRS 2014 IFRS 2013 IFRS 2012 BFN 2012 BFN 2011 BFN 2010 Omsättning, mkr Ebitda, mkr Ebita, mkr Ebita-marginal, % 13,3 16,8 15,4 16,7 16,9 19,2 Rörelseresultat (Ebit), mkr Resultat före skatt, mkr Eget kapital, mkr Carl Bennet ABs andel av Eget kapital, mkr Substansvärde, mkr Medelantal anställda, antal CARL BENNET AB S SUBSTANSVÄRDE, MKR Antal aktier Ägarandel %, Kapital Ägarandel %, Röster Substansvärde mkr Andel av värdet, % Getinge AB ,08 48, Lifco AB ,10 68, Elanders AB ,34 74, Övriga värdepapper AKTIEPORTFÖLJ BÖRSVÄRDE Likvida medel Övrigt, netto SUMMA Substansvärde NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN, MKR Getinge (medicinteknik) Lifco (industri och handel) Elanders (supply chain, print & packaging, e-commerce) Symbrio (IT) Dragesholm (skogsbruk) 4 3 Moderbolag 4 4 Eliminering CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING 2014

5 RÖRELSERESULTAT (EBIT) PER RÖRELSEGREN, MKR Getinge (medicinteknik) Lifco (industri och handel) Elanders (supply chain, print & packaging, e-commerce) Symbrio (IT) 3 3 Healthinvest (finans) 18 9 Entercircle Konfektion (konfektion) 3 Biotech Invest i Albano (bioteknik) 4 Moderbolag Eliminering VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014 I november 2014 noterades Lifco AB vid Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen avyttrade Carl Bennet AB 49,9 % av aktierna i Lifco AB, vilket medförde en realisationsvinst i Carl Bennet AB-koncernen om mkr. Denna vinst är bokförd direkt mot eget kapital. Under året har Getinge gjort betydande investeringar för att stärka kvalitetsledningssystemet inom affärsområdet Medical Systems. Elanders förvärvade i januari 2014 supply chain-bolaget Mentor Media i Singapore och skapade affärsområdet Supply Chain Solutions. MODERBOLAGET I samband med noteringen av 49,9 % av Lifcoaktierna uppstod en reavinst i moderbolaget om mkr. Moder bolagets nettofordran uppgick vid årets slut till mkr ( 1 514). DOTTERBOLAGENS VERKSAMHET Getinge AB Getingekoncernen är ett medicintekniskt företag med världsledande positioner. består av tre affärsområden: Medical Systems (system för kirurgi och intensivvård), Extended Care (vårdergonomi och sårvård) och Infection Control (system för infektionsbekämpning). s omsättning ökade till (25 287) och resultatet före skatt uppgick till mkr (3 153). Medelantalet anställda uppgick till (14 723). Under första kvartalet 2014 förvärvade Getinge drygt 78 % av aktierna i det tyska noterade bolaget Pulsion AG. Under året har Getinge gjort betydande investeringar för att stärka kvalitetsledningssystemet inom affärsområdet Medical Systems. I februari 2015 godkände en amerikansk domstol ett förlikningsavtal mellan Medical Systems och FDA (Food and Drug Administration) i USA. Lifco AB Lifcokoncernen bedriver verksamhet inom tre affärsområden och har internationellt marknadsledande positioner. Affärsområdena är Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. I november 2014 noterades Lifco AB vid Nasdaq Stockholm. Lifcokoncernens omsättning ökade till mkr (6 030). Rörelseresultatet ökade till 806 mkr (627). Resultat före skatt ökade till 763 mkr (575). Rensat för noteringskostnader ökade resultat före skatt till 873 mkr. Medelantalet anställda ökade till (2 940). Elanders AB Elanders är en global koncern med produktionsanläggningar i tretton länder på fyra kontinenter och är en av få leverantörer som erbjuder allt från globala supply chain-lösningar och avancerade printlösningar till personifierade fotoprodukter. I och med förvärvet av supply chain-företaget Mentor Media i januari 2014 gjorde Elanders en förändring av sina affärsområden där de nya områdena utgörs av Supply Chain Solutions, Print & Packaging Solutions och e-commerce Solutions. Förvärvet innebär att bolaget tar ett steg upp i värdekedjan och nu kan tillföra sina befintliga och nya kunder ytterligare tjänster och produkter. Nettoomsättningen ökade till mkr (2 096) och resultat före skatt ökade till 140 mkr (102). Medelantalet anställda ökade till (1 864). Symbrio AB Symbrio utvecklar och säljer ett internetbaserat inköps- och fakturahanteringssystem. Omsättningen ökade till 34 mkr (32) och resultat före skatt uppgick till 3 mkr (3). Medelantalet anställda uppgick till 28 (26). Dragesholm AB Dragesholm bedriver skogsbruksrörelse. Omsättningen uppgick till 4 mkr (4). INTRESSEBOLAGENS VERKSAMHET HealthInvest Partners AB HealthInvest Partners är ett fondbolag som driver tre värdepappersfonder med inriktning på healthcaresektorn i Nordamerika och Asien. Bolaget har 6 anställda. CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Entercircle Konfektion AB I slutet av 2013 förvärvade moderbolaget 35 % av aktierna i Entercircle Konfektion AB. Under 2014 har moderbolaget deltagit i en nyemission om 5 mkr. Därefter uppgår innehavet till 43 %. Bolaget bedriver genom sina dotterbolag verksamhet inom design, import och försäljning av konfektion. Det mest kända varumärket är Rut&Circle. omsatte 75 mkr och har 35 anställda. Biotech Invest i Albano AB Bolaget har i november 2014 trätt i frivillig likvidation, enligt beslut av bolagsstämma. FORSKNING Carl Bennet AB finansierade under 2014 forskning med ca 13 mkr vid följande universitet, högskolor och institutioner: Gästprofessur i lärande och utbildning för hållbar utveckling, Göteborgs Universitet Industridoktorand inom pedagogik, Göteborgs Universitet Ungdomar med neopsykiska funktionshinder, Sahlgrenska Akademin i Göteborg Digital Innovation, Göteborgs Universitet, Chalmers och Umeå universitet Höftproblem hos unga idrottare, Leif Swärd AB, Göteborg Environmental Humanities, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm Styrelsearbete i nordiska storföretag, Handelshögskolan i Stockholm Industridoktorand Japan, Handelshögskolan i Stockholm Utvärderingsforskning, Umeå Universitet Forskning hjärt-/kärlsjukdom, Umeå Universitet Professur i medicinsk teknik, Umeå Universitet Energiresurser, Uppsala Universitet Utöver ovan nämnda forskningsbidrag har Carl Bennet AB deltagit som en av sponsorerna i Nobel Week Dialogue samt ett antal projekt t ex NAG (Nordic Action Group on Energy and Climate), EEA-ESEM (forskningskonferens i nationalekonomi) samt IVA. Forskningsinsatserna görs för att bygga upp och stärka kunskapsmiljöer i såväl nationellt som internationellt perspektiv. Detta skapar utvecklingsmöjligheter för de bolag som ingår i Carl Bennet AB-koncernen. MILJÖINFORMATION Miljöarbetet har hög prioritet inom koncernen. Som exempel kan nämnas att koncernen stödjer Göteborgspriset för hållbar utveckling. bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken inom dotterkoncernerna och klimatkompenserar även inom stora delar av koncernen. FRAMTIDA UTVECKLING, RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER kommer att fortsätta utveckla verksamheten med långsiktiga perspektiv. Prioriteringen kommer att läggas på organisk tillväxt med företagsförvärv som komplettering. Risker och osäkerhetsfaktorer inom koncernen består främst av konjunkturvariationer. bedriver också verksamhet inom så många verksamhetsområden och geografiska marknader att en god riskbalans föreligger. Se även not 3. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG I februari 2015 godkände en amerikansk domstol ett förlikningsavtal mellan Getinges affärsområde Medical Systems och FDA (Food and Drug Administration) i USA. Avtalet innebär ett ramverk som garanterar FDA att Getinge fullföljer det förbättringsarbete som pågår för att stärka Medical Systems kvalitetsledningssystem. Sammanlagt har 995 mkr avsatts för detta åtgärdsprogram och målet är att slutföra arbetet i mitten av Exkluderat kostnaderna för åtgärdsprogrammet beräknas de totala konsekvenserna av förlikningsavtalet uppgå till cirka 500 mkr. Under perioden januari till maj har moderbolaget erhållit utdelningar om 275 mkr från dotter- och intressebolag. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinst medel: Balanserade vinstmedel Årets vinst mkr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att att till aktieägaren utdelas 65 i ny räkning överförs mkr Moderbolaget har lämnat koncernbidrag om 700 kkr till Dragesholm AB, Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tillhörande bokslutskommentarer och noter. 6 CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING 2014

7 KONCERNRESULTATRÄKNING, MKR Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor BRUTTORESULTAT Försäljningskostnader Administrationsomkostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Förvärvskostnader Omstrukturerings- och integrationskostnader Resultat från andelar i intressebolag Övriga rörelseintäkter 7, Övriga rörelsekostnader 7, RÖRELSERESULTAT 9, 10, 11, 12, RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Finansiella intäkter Finansiella kostnader FINANSIELLA POSTER NETTO RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande ÅRETS RESULTAT CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING

8 KONCERNEN RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET, MKR ÅRETS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT Poster som inte ska återföras i resultaträkningen: Aktuariella vinster/förluster avseende pensioner Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: Omräkningsdifferenser Värdeförändring på kassaflödessäkringar Värdeförändring avseende finansiella tillgångar som kan säljas Värdeförändring på säkring av nettoinvestering i utlandet 83 3 Inkomstskatt relaterad till övriga resultatposter ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR ÅRET, NETTO EFTER SKATT SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET Summa totalresultat för året hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING 2014

9 KONCERNBALANSRÄKNING, MKR Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Derivatinstrument, långfristiga 18, Andelar i intressebolag Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga finansiella fordringar Uppskjutna skattefordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar 19, Aktuella skattefordringar Derivatinstrument, kortfristiga 18, 19, Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel 19, 25, SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING

10 KONCERNEN KONCERNBALANSRÄKNING (FORTS), MKR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital Reserver Balanserad vinst EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA EGET KAPITAL SKULDER 25 LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande långfristiga lån 28, Övriga långfristiga skulder 28, Avsättning för pensioner, räntebärande 29, Avsättning för pensioner, icke räntebärande Derivatinstrument, långfristiga 18, 28, Uppskjuten skatteskuld Långfristiga övriga avsättningar SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Räntebärande kortfristiga lån 28, Omstruktureringsreserver Kortfristiga övriga avsättningar Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Derivatinstrument, kortfristiga 18, 28, Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING 2014

11 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MKR Reserver Aktiekapital Balanserad vinst (inkl årets resultat) Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI Övrigt totalresultat för året Årets resultat Omvärdering Getinge * ) Omvärdering skuld säljoption Utdelning Övrigt UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER Övrigt totalresultat för året Årets resultat Tillkommande IUBI, Pulsion Avyttring Lifco till IUBI Nyemission Elanders Utdelning UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER * ) Innehavet har omräknats till marknadsvärde CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING

12 KONCERNEN KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN, MKR Not KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald inkomstskatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITAL Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Förvärvade bolag och verksamheter Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning långfristiga fordringar 275 Upptagna lån Amortering av skuld Nyemission 43 Utbetald utdelning KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN Förvärvad kassa Getinge Omräkningsdifferenser LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING 2014

13 Noter för koncernen NOT 1 ALLMÄN INFORMATION Carl Bennet AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg. s huvudsakliga verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen. Den 7 maj 2015 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts av styrelsen för offentliggörande. Samtliga belopp redovisas i miljontals kronor (mkr) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 2.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE Koncernredovisningen för Carl Bennet AB-koncernen har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsutlåtanden av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU (se nya standarder som tillämpats i förtid nedan). Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen tillämpats. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2012, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i slutet av denna not under rubrik Moderbolagets redovisningsprinciper. Övergång till RFR 2 har inte haft någon effekt på moderbolaget. Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, se not 4. Nya standarder som har tillämpats i förtid har valt att förhandstillämpa IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang och IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra bolag som är obligatoriska inom EU för räkenskapsår som börjar den 1 januari Förhandstillämpning av dessa standarder har främst fått till effekt att intressebolaget Getinge AB konsolideras från och med (för ytterligare information se not 4, Viktiga uppskattningar och bedömningar). Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av Carl Bennet AB-koncernen Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2014 och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan: IFRS 9 Financial Instruments hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas tre värderingskategorier för finansiella tillgångar; upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. För finansiella skulder ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt värdealternativet. Värdeförändringar hänförliga till förändringar i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt totalresultat. IFRS 9 minskar kraven för tillämpning av säkringsredovisning genom att kriteriet ersätts med krav på ekonomisk relation mellan säkringsinstrument och säkrat föremål och att säkringskvoten ska vara samma som används i riskhanteringen. Även säkringsdokumentationen ändras lite jämfört med den som tas fram under IAS 39. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari Tidigare tillämpning är tillåten. har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden. IFRS 15 Revenue from contracts with customers reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda va- CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING

14 NOTER FÖR KONCERNEN NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER (FORTS) ran eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder i kraft 1 januari Förtida tillämpning är tillåten. har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden. Inga andra av de IFRS- eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 2.2 KONCERNREDOVISNING Dotterbolag Dotterbolag är alla de bolag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. kontrollerar ett bolag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i bolaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i bolaget. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. har gjort bedömningen att den har bestämmande inflytande i Getinge AB, trots att 48,86 % av rösterna och 18,08 % av kapitalet innehas, då de facto kontroll anses föreligga (se vidare beskrivning under Viktiga uppskattningar och bedömningar, not 4). Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierade förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv d v s förvärv för förvärv avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade bolagets nettotillgångar. Som goodwill redovisas det belopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde per förvärvsdagen på tidigare eget kapitalandel i det förvärvade bolaget överstiger verkligt värde på identifierade förvärvade nettotillgångar. Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Förändring i ägarandel i ett dotterbolag utan förändring i bestämmande inflytande Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte leder till förlust av kontroll redovisas som egetkapitaltransaktioner d v s som transaktioner med ägare i deras roll som ägare. Vid förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt värde på erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterbolagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital. Intressebolag Intressebolag är alla de bolag där koncernen har betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Innehav i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 2.3 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA Funktionell valuta och rapporteringsvaluta De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta. Transaktioner och balansposter Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen. Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster- och förluster redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. Omräkning av utländska koncernbolag Resultat och finansiell ställning för de enheter som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, SEK, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till SEK till genomsnittlig valutakurs. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat. Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 2.4 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Goodwill Goodwill uppstår vid förvärv av dotterbolag och intressebolag och avser det belopp varmed köpeskillingen överstiger Carl Bennet ABs andel i det verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i det förvärvade bolaget samt det verkliga värdet på innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget. Goodwill anses alltid ha en obestämbar nyttjandeperiod och testas därför årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov istället för att löpande skrivas av. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. I syfte att testa nedskrivningsbehov fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller grupper av enheter som förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen. Goodwill övervakas på rörelsesegmentsnivå. Varumärken Varumärken som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde 14 CARL BENNET AB ÅRSREDOVISNING 2014

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument

Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument 46 Förvaltningsberättelse 50 Koncernens finansiella rapporter 55 Noter till koncernens finansiella rapporter 86 Moderföretagets finansiella rapporter 91 Noter

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens finansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper Lag och föreskriftsenlighet Koncernen Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning Redovisningsprinciper 2013 ALLMÄNT Koncernen omfattar moderbolaget Eniro AB (publ) med organisationsnummer 556588-0936 och dess dotterföretag, intresseföretag och joint ventures. Moderbolaget har sitt

Läs mer

Noter till koncernens bokslut

Noter till koncernens bokslut Noter till koncernens bokslut Innehåll K1 Väsentliga redovisningsprinciper...38 K2 Viktiga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål... 47 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Segmentsinformation...49

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 SWEDOL AB (publ) 556127-6188 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 HELÅRET 2007 Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Läs mer

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med lag och normgivning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

NOT 1. Transaktioner med närstående Alla transaktioner med närstående sker till marknadspriser.

NOT 1. Transaktioner med närstående Alla transaktioner med närstående sker till marknadspriser. Noter Husqvarna Årsredovisning 2010 NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens fi nansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer