Personal Disp.år Anst.tid Arb.tid Lön LKP % Övrigt Personal Disp.år Anst.tid Arb.tid Lön LKP %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal Disp.år Anst.tid Arb.tid Lön LKP % Övrigt 5.000. Personal Disp.år Anst.tid Arb.tid Lön LKP %"

Transkript

1 Page 1 of 7 Stiftelsen RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND The Bank of Sweden Tercentenary Foundation Ekon. dr Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet S STOCKHOLM Anslagsförvaltare Stockholms universitet Jubileumsdonationen Startdatum: Slutdatum: Ansökan till annan anslagsgivare Sökta medel Budgetår 2004 Resor Övrigt Omkostnadsavgifter ( 43.7 %) Totalt år Personal Disp.år Anst.tid Arb.tid Lön LKP % Ekon. dr Budgetår 2005 Resor ,00 Övrigt Omkostnadsavgifter ( 43.7 %) Totalt år Personal Disp.år Anst.tid Arb.tid Lön LKP % Ekon. dr , Budgetår 2006 Resor Övrigt Omkostnadsavgifter ( 43.7 %) Totalt år Personal Disp.år Anst.tid Arb.tid Lön LKP % Ekon. dr , Total projektkostnad:

2 Page 2 of 7 Sammanfattning En av samhällets grundläggande verksamheter, grund- och gymnasieskolan, genomgår sedan drygt 10 år en omvälvande förändring. Som en konsekvens av friskolor, fria skolval och ett skolpengssystem har skolan blivit en aktör i en (ny form av) marknad. Därmed har marknadsföringskunskap om den nya situationen blivit utomordentligt betydelsefull för flera vetenskapliga discipliner, för skolan och för de aktörer som marknadsför sig till skolan. Problemen som detta projekt skall hantera inkluderar en allvarlig brist på vetenskaplig kunskap om marknadsföring i skolsammanhang; att marknadsföringsämnet utvecklats från en empirisk grund som avviker från skolans situation; och att det är oklart vilken etablerad marknadsföringskunskap som passar skolmarknaden. Svensk och internationell forskning inom pedagogik, didaktik, nationalekonomi och företagsekonomi (dit marknadsföring hör) har studerat den nya skolsituationen. Men, trots omfattande forskning inom företagsledning, ekonomistyrning och organisation verkar marknadsföringsforskningen lysa med sin frånvaro. Samtidigt uppmärksammar utbildningsforskningen inte vetenskaplig marknadsföringskunskap. Syftena med projektet är därför dels att genom litteraturstudier bidra med ett välbehövligt marknadsföringsperspektiv på skolrelaterad forskning. Dels att genom empirisk forskning med kvalitativa metoder skapa ny kunskap och utveckla ämnet marknadsföring i ett konsumentperspektiv, ett företagsperspektiv och ett relationsperspektiv.

3 Page 3 of 7 Projektbeskrivning Det som motiverar projektet är nuvarande och framtida effekter från omvälvande förändringar i en av samhällets grundläggande verksamheter, grund- och gymnasieskolan. Under drygt 10 år har skolan omreglerats i syfte att utveckla ett målstyrt, decentraliserat och marknadsorienterat skolsystem (Skolverket 2003b). Som en konsekvens av friskolor, fria skolval och ett, med internationella mått, radikalt skolpengssystem har skolan och dess avnämare blivit aktörer i en (ny form av) marknad (Norén 2003). Följaktligen har bland andra Skolverket (2003b) konstaterat att marknadsföring är ett nytt intresseområde för skolan. Skolor måste exempelvis rekrytera och behålla elever och lärare, interagera med föräldrar och skapa samarbeten med andra verksamheter, inklusive kommersiella företag. Utvecklingen är också utomordentligt intressant för andra vetenskaper och dem som marknadsför varor (som möbler och livsmedel), tjänster (städning och telekom), idéer (hälsa och trafikvanor) mm till skolan. Det innebär inte bara att omvärlden behöver veta vad skolan som marknad har för behov, utan också att skolan, och dess brukare, blir mer utsatt för kommersiell påverkan. PROBLEMBESKRIVNING Ett rimlig antagande är alltså att skolan befinner sig i en (ny form av) marknad och att vetenskaplig kunskap om marknadsföring är värdefull i sammanhanget. Detta, med stöd av redogörelsen nedan, leder till tre problem som projektet skall hantera. För det första är den vetenskapliga kunskapen om skolans nya förhållande utifrån ett övergripande marknadsföringsperspektiv allvarligt begränsad. Av akademiskt intresse är det därför mycket viktigt att komplettera med ny forskning som täcker bristen. Det är också utomordentligt angeläget för skolor, myndigheter och näringsliv att sådan kunskap utvecklas och görs tillgänglig. Det andra gäller risken att dominerande teorier om marknadsföring inte passar för skolrelaterade situationer. Detta problem kan bero på att dessa insikter utvecklats i sammanhang som avviker från skolsystemets verklighet. Därför behövs forskning som studerar och tar hänsyn till detta förhållande. En tredje problematik handlar om hur etablerad marknadsföringskunskap passar skolmarknaden. Detta kompliceras av att det i skolvärlden existerar ett motstånd mot företagsekonomiska begrepp som marknadsföring och kund. Därför är det högst motiverat med forskning som kritiskt studerar tillämpandet av etablerad marknadsföringskunskap i skolsammanhang. TEORETISK REFERENSRAM Vetenskaplig forskning om skolan inkluderar ämnen som pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap. Exempelvis konstaterar Thomas et al. (1997) att frågan om hur föräldrar väljer skola har blivit mycket viktig. I Sverige har bland andra Kjellman (2001) analyserat skolval. Nationalekonomi är ett annat område som utgör en värdefull kunskapsbas (se Björklund et al. 2003).

4 Page 4 of 7 I Sverige återfinns marknadsföringsforskningen inom ämnet företagsekonomi, uppdelat i delområden som konsumentbeteende, industriell marknadsföring, tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring, marknadskommunikation och varumärkeshantering. Dock har den företagsekonomiska skolforskningen framförallt handlat om företagsledning (ex Lagrosen 1997), ekonomistyrning och organisation (ex Larsson 2004; Norén 2003; Wallén 2003). Vetenskaplig kunskap om marknadsföring har under mer än 50 år utvecklats med grund i empiriska studier av framförallt kommersiella marknader och dess aktörer (Brown 1997; Hunt 1994). Från att i början fokusera marknadsmixen (produktion, försäljning, prissättning och distribution av varor) har intresset alltmer förskjutits mot aspekter som kundbehov, ömsesidig nytta, långsiktiga relationer, ickevinstdrivande verksamheter och socialt ansvar (Gummesson 2002; Andreasen & Kotler 2003). Internationell och svensk marknadsföringsforskning om skolor verkar vara av nästan obefintlig omfattning (Gatarski 2003). I forskningen antyds dessutom en tveksam utveckling där kunskap som är empiriskt grundad i en kontext med globala storföretag appliceras på skolsammanhang. Några läroböcker kan illustrera förhållandet. Andreasen och Kotler (2003) använder perspektivet marknadsmix på icke-vinstdrivande företag, varav grundskolor knappt nämns. Sargeant (1999) inkluderar skolor bland ickevinstdrivande företag och ger därför en kort bild av skolomvandlingen i England. Dock förefaller referenserna (ex Chapman 1986) vara teoretiska konferensartiklar av äldre datum. Kotler och Fox (1995) fokuserar visserligen utbildning, men framförallt dess högre former. Vidare verkar utbildningsforskningen om den nya situationen inte uppmärksamma marknadsföringsämnet. En sökning efter tidskrifter vars namn innehåller Journal of Education resulterar i 5448 artiklar (databasen Academic Search Elite). En hastig kontroll antyder att endast Knight (1992) rör marketing. Motsvarande sökning om Educational Research ger 2738 artiklar, varav endast Thomas et al. (1997) rör ämnet. De två artiklarna refererar inte till vetenskaplig marknadsföringslitteratur. SYFTE OCH METODANANSATS Projektet har två huvudsyften, men på grund av dess explorativa karaktär och status går det inte att detaljerat redogöra för hur syftena skall uppfyllas i termer av forskningsfrågor och metod. Det första syftet är att genom litteraturstudier i ett marknadsföringsperspektiv skapa en samlad bild av svensk och internationell vetenskaplig skolforskning från olika discipliner. Det andra målet är att empiriskt studera hur aktörer i den svenska skolmarknaden bedriver marknadsföring. Här är ambitionen att genom kvalitativa empirinära metoder (intervjuer, observation och aktionsforskning) angripa forskningsproblemet utifrån tre perspektiv. Konsumentperspektivet skall undersöka hur svenska elever, föräldrar och andra konsumenter ser på skolan. Exempel på intressanta frågor är hur väljer elever skola, är skolan något som kostar, levererar skolan betyg eller upplevelser, kan man konsumera skola? Företagsperspektivet skall studera både skolor som marknadsaktörer och företags marknadssamverkan med skolor. Exempel på frågor är hur kommunicerar skolan med sina kunder, hur upplever skolan den kommersiella omvärlden och varför vill företag samarbeta med skolor? Relationsperspektivet skall identifiera och beskriva olika relationer i skolmarknaden. Frågor kan här vara vilka relationer finns mellan skolan och deras elever, vad har relationer eleverna emellan för betydelse vid skolval, finns det skolnätverk, vem tar initiativ till en relation skolan eller företaget?

5 Page 5 of 7 Sammanfattningsvis förväntas projektet ge flera värdefulla bidrag. Det skall ge en aktuell sammanställning av svensk och internationell marknadsföringsforskning om skolan. Det skall från ett nytt empiriskt forskningsområde skapa ny kunskap och utveckla disciplinen marknadsföring. Ett tredje bidrag är att lyfta fram en (internationell) diskussion om skolan utifrån olika marknadsföringsperspektiv. Eftersom det svenska skolsystemet på många sätt är unikt torde projektets resultat vara utomordentligt intressant i den internationella forskningen. OM SÖKANDEN OCH BEDÖMARE Jag har sedan 2001 ett lektorsvikariat vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Min tidigare forskning är publicerad i vetenskapliga tidskrifter, antologier, läroböcker och på konferenser. Se även den akademiska webbplats (www.fek.su.se/home/rgi) som sedan 1996 dokumenterar mitt arbete. Som förberedelse för ansökan har jag under hela 2003 bedrivit egen forskning och undervisat om skolan och marknadsföring. De medel som söks för projektet avser min lön, resor inom Sverige för empiriskt arbete och litteratur. Förslag på bedömare är Evert Gummesson, professor i marknadsföring, Stockholms universitet. Jan-Erik Gröjer, professor i företagsekonomi/offentlig förvaltning, Uppsala universitet. Jan Löwstedt, tf professor i företagsekonomi, särskilt organisation, Handelshögskolan i Stockholm. Staffan Selander, professor i didaktik, Lärarhögskolan i Stockholm. Det är min förhoppning att ansökan lyckas motivera behovet av forskningsinsatsen och att den i fullständigt skick kan beviljas anslag. Om ansökan måste avslås är jag mycket tacksam för hjälp att se dess brister.

6 Page 6 of 7 Referenser Andreasen, Alan, R. och Kotler, Philip (2003) Strategic marketing for nonprofit organizations, Prentice Hall, Upper Saddle River. Björklind, Anders, Edin, Per-Anders, Fredriksson, Peter, Krueger, Alan B. (2003) Den svenska skolan effektiv och jämlik? SNS Förlag, Stockholm Brown (1997) Marketing science in a postmodern world: introduction to the special issue, European Journal of Marketing 31 (3/4), sid Chapman, Randall G. (1986) Toward a theory of college selection: a model of college search and choice behavior, Advances in Consumer Research 13(1), pp Chow, Stanley H.L.; Hutchins, C.L.; Sikorski, Linda A.. (1974) Diffusing educational R_&D innovations to school organizations, Advances in Consumer Research 1(1), pp Gatarski, Richard (2003) Marketing and Public Education: multimutual benefits?, proceedings of The 17th Scandinavian Academy of Management Reykjavik, Iceland. Gummesson, Evert (2002) Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Liber. Hunt, S. D. (1994). On rethinking marketing: Our discipline, our practice, our Methods. European Journal of Marketing, 28(3), sid Kjellman, Ann-Christin (2001) Hurra för valfriheten Men vad skall vi välja?, Studies in Educational Sciences 34, Stockholm: HLS Förlag. Knight, Peter (1992) Secondary schools in their own words: The image in school prospectuses, Cambridge Journal of Education 22(1), pp Kotler, P. och Fox, K. (1995) Strategic Marketing for educational institutions, Prentice-Hall. Lagrosen, Stefan (1997) Kvalitetsstyrning i skolan? En analys av TQM:s tillämpbarhet inom den svenska grundskolan sett från en företagsekonomisk utgångspunk, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, Research Report 1997:2 Larsson, Pär (2004) Förändringens villkor: en studie av organisatoriskt lärande och förändring inom skolan, EFI förlag, Stockholm. Sargeant, Adrian (1999) Marketing management for nonprofit organizations, Oxford University press, New York Skolverket (2003a) Aktuell Bild av Skolan, hämtad den 24 juni 2003 från Skolverket (2003b) Rapport Valfrihet och dess effekter inom skolområdet, hämtad den 25 juni 2003 från Wallén, Ulrika (2003) Effektivitet i grundskolan i anslutning till en stadsdelsreform, EFI, Stockholm

7 Projektdeltagarnas publikationer Eftersom projektet handlar om ett för mig nytt forskningsområde oberopar jag här endast några publikationer som visar på min förmåga att över huvud taget bli publicerad i vetenskapliga sammanhang. För en komplett förteckning av mina publikationer hänvisar jag till min akademiska webbplats: Gatarski, Richard (2003) Marketing and Public Education: Multimutual Benefits?, Proceedings of the 17th Scandinavian Academy of Management, Reykjavik, Iceland. Gatarski, Richard (2003) E-metodologi, i Gustafsson, B. (red.) Kunskapande metoder i Samhällsvetenskapen, Studentlitteratur. Gatarski, Richard (2002) Organizing Artificial Sellers: the automation of E-commerce, i B. Hedberg, A. Yakhlef and P. Baumard (red.) Managing Imaginary Organizations: A New Perspective on Business, Elsevier. Gatarski, Richard (2001) Breed Better Banners: design automation through online interaction, Journal of Interactive Marketing (16)1. Gatarski, Richard & Lundkvist, Anders (1998) Interactive Media face Artificial Consumers and marketing theory must re-think, Journal of Marketing Communications 4(1). Page 7 of 7

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Professor Lars Engwall Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala Tel.: 070-4250443, e-post: Lars.Engwall@fek.uu.se 13 maj 2014 FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Ett

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

SOCIAL MEDIESTRATEGI

SOCIAL MEDIESTRATEGI SOCIAL MEDIESTRATEGI - EN STUDIE OM MEDARBETARENS ROLL VID AGERANDE I SOCIALA MEDIER. Magisteruppsats vårterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Författare:

Läs mer

Strategier för relationskommunikation via sociala medier

Strategier för relationskommunikation via sociala medier Kurskod: SKDK01 Termin: VT13 Handledare: Jörgen Eksell Examinator: Asta Cepaite Nilsson Strategier för relationskommunikation via sociala medier En flerfalls studie i strategisk webbkommunikation Eric

Läs mer

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se 1 Inträdesbarriärer på offentliga marknader Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se Detta är en arbetsrapport som i något omarbetad form ska bli ett kapitel i antologin: Sundin,

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen. Kampen om studenten. Kund och råvara på samma gång

Företagsekonomiska institutionen. Kampen om studenten. Kund och råvara på samma gång Företagsekonomiska institutionen Kampen om studenten Kund och råvara på samma gång Uppsala Universitet Kandidatuppsats Höstterminen 2008 Författare: Samir Belaid Marcus Pilblad Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier på det?

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier på det? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:39 Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

WORD-OF-MOUTH SOCIAL INTERAKTION SOM PÅVERKANSFAKTOR. MarknadsAkademien MAGISTERUPPSATS JUNI 2001 FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

WORD-OF-MOUTH SOCIAL INTERAKTION SOM PÅVERKANSFAKTOR. MarknadsAkademien MAGISTERUPPSATS JUNI 2001 FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN MarknadsAkademien FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN MAGISTERUPPSATS JUNI 2001 WORD-OF-MOUTH SOCIAL INTERAKTION SOM PÅVERKANSFAKTOR HANDLEDARE: OLOF HOLM OCH HÅKAN PREIHOLT FÖRFATTARE: MICKE MAGNUSSON OCH

Läs mer

En skolas rykte. Företagsekonomiska institutionen FEKH20 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Vt- 14

En skolas rykte. Företagsekonomiska institutionen FEKH20 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Vt- 14 Företagsekonomiska institutionen FEKH20 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Vt- 14 En skolas rykte Innebörden av en varumärkesorientering i den svenska gymnasieskolan Författare: Sanna Gustavsson

Läs mer

Om reklambyråers syn på gymnasieskolor som en kundgrupp

Om reklambyråers syn på gymnasieskolor som en kundgrupp Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Om reklambyråers syn på gymnasieskolor som en kundgrupp en kvalitativ studie av sex reklambyråer och deras intresse

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

CRM. (Customer Relationship Management) En studie av kundrelationer och CRM-system ur ett företagsperspektiv

CRM. (Customer Relationship Management) En studie av kundrelationer och CRM-system ur ett företagsperspektiv Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi, Magisteruppsats 10 poäng Vårterminen 2007 CRM (Customer Relationship Management) En studie av kundrelationer och CRM-system

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - En studie om hållbar utveckling i leverantörskedjor Kandidatuppsats inom Företagsekonomi Höstterminen 2009 Handledare: Peter Rosén Författare: Daniel Karlsson Claudine

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Bootstrapping-beteende när tröskeln till kapitalet är hög

Bootstrapping-beteende när tröskeln till kapitalet är hög Bootstrapping-beteende när tröskeln till kapitalet är hög - om hur olika grupper av kvinnor med småföretag hanterar företagets resurs- och kapitalbehov Avhandlingsförslag Marta Lindvert Mittuniversitetet

Läs mer

Specialpedagogik av igår, idag och i morgon

Specialpedagogik av igår, idag och i morgon Pedagogisk Forskning i Sverige 2007 årg 12 nr 2 s 84 95 issn 1401-6788 Specialpedagogik av igår, idag och i morgon ANN AHLBERG Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet Sammanfattning:

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:198 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie bland unga icke-akademiker PATRIK ERIKSSON JENS OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

Läs mer

C-UPPSATS. Att attrahera potentiella studenter

C-UPPSATS. Att attrahera potentiella studenter C-UPPSATS 2009:122 Att attrahera potentiella studenter - en fallstudie om svenska universitets och högskolors marknadskommunikation Pia Holm Jimmy Hygrell Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring

Läs mer

Förväntningar på revisorer

Förväntningar på revisorer Magisteruppsats Vårterminen 2007 Handledare: Owe R Hedström Författare: Jenny Edlund Enevång Joakim Furberg Förväntningar på revisorer Utifrån ett intressent perspektiv! 1 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

Undersökning av process och metoder. Susann Funck

Undersökning av process och metoder. Susann Funck Institutionen för ABM Biblioteks- & informationsvetenskap Marknadsföring av folkbibliotek i glesbygden Undersökning av process och metoder Susann Funck Masteruppsats, 30 högskolepoäng, vt 2008 Institutionen

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet inom humaniora och samhällsvetenskap 1

Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet inom humaniora och samhällsvetenskap 1 Ur: Nahnfeldt, Cecilia & Lindberg, Malin. 2013. Är det nå n innovation?! Om nyttiggörande av hum/samforskning. Karlstad: Karlstad university studies. Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet

Läs mer

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel FEK 591 Magisteruppsats Januari 2007 Företagsekonomiska institutionen Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel Författare: Sine Harmant Maria Sjöstedt Handledare:

Läs mer

"Har du förtroende för din bank?"

Har du förtroende för din bank? "Har du förtroende för din bank?" En studie om hur husägares förtroende till banken har förändrats under finanskrisen Författare: Terese Olsson Karin Lundgren Handledare: Owe. R. Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Konkurrensstrategier

Konkurrensstrategier Södertörns Högskola Företagsekonomi Magisteruppsats 10 p 2006-06-01 Grupp 14 Författare: Pernilla AArskog 690819-0140 Annika Lange 790331-0063 Handledare: Hans Hyrenius (Eron Oxing) Konkurrensstrategier

Läs mer