1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge"

Transkript

1 1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge Navigationslinjen överst på sidan visar var i frågeformuläret du befinner dig. I detta avsnitt ställer vi några allmänna frågor. Dina svar på dessa frågor används endast i analyssyfte och slås samman för att förhindra att enskilda företag identifieras. 1. Ange vilken typ av företag du arbetar i och var företagets huvudkontor är beläget: EU 27/ EEA (HK) Ej EU land 27/ EEA (HK) Ett enskilt oberoende företag (gå till fråga 3) En enhet i ett företag som finns på flera ställen men bara i ett land (gå till fråga 3) En enhet i en företagskoncern/i ett företag som finns i flera länder, med flera enheter (gå till fråga 2) En särskild REACH enhet (gå till fråga 3) Annat (specificera) 2. Om din företagsenhet är en del av en multinationell koncern, i vilket land är huvudkontoret till den företagskoncern som din enhet tillhör beläget? EU 27 / EEA (lista) Länder utanför EU(lista) Land (HK) Annat (specificera) 3. I vilket land ligger ditt företag Anvisning för respondenter från företagskoncerner: Svaret på frågan avgör ur vilken synvinkel efterföljande frågor i undersökningen besvaras. Genom att du anger platsen för den specifika enhet i koncernen där du verkar kommer enkätsvaren att anses representera aktiviteterna och erfarenheterna från den specifika enheten. Om du anger att du representerar ett multinationellt företag kommer svaren du ger att anses representera aktiviteter och erfarenheter för hela företagskoncernen. EU27/EEA (lista) Ej EU27/EEA (lista) Geografiskt läge Annat (specificera) 2. ALLÄN INFORMATION Anställning 1. Ange din titel eller position i företaget Page 1

2 2. Hur många anställda har ditt företag/din enhet för närvarande? Ange vilket av följande storleksintervall som stämmer in på ditt företag. (Om ditt företag är ett dotterbolag i en företagskoncern ber vi dig ange storleken på din enhet, inte på hela företagskoncernen) Mer än Om din företagsenhet är en del av en företagskoncern ber vi dig även ange det sammanlagda antalet anställda i koncernen. 1,001 10,000 <0 10,001 0, >0, , ALLMÄN INFORMATION Verksamhet 1. Ange vilken av följande verksamhetsbeskrivningar som bäst återspeglar ditt företags verksamhet och företagets roll i leveranskedjan. (Om det är relevant, ange även sekundär och tertiär verksamhet). Primär Sekundär Tertiär Forsknings och utvecklingsorganisation (inkl. kontraktsforskningsföretag) Tillverkare av kemiska ämnen Importör av kemiska ämnen och blandningar Tillverkare av varor som innehåller kemiska ämnen Importör av varor som innehåller kemiska ämnen Formulerare (blandare) av kemiska ämnen eller blandningar Slutanvändare av kemiska ämnen för professionellt eller industriellt bruk där ämnen används som bearbetningshjälpmedel och inte utgör en del av slutprodukt Distributör eller återförsäljare av kemiska ämnen, blandningar eller varor som innehåller kemiska ämnen som är avsedda att frigöras Annan roll Annat (specificera) Page 2

3 2. Ange i vilken roll du svarar på dessa frågor. Forsknings och utvecklingsorganisation (inkl. kontraktsforskningsföretag) Tillverkare av kemiska ämnen Importör av kemiska ämnen eller blandningar Tillverkare av varor som innehåller kemiska ämnen Importör av varor som innehåller kemiska ämnen Formulerare (blandare) av kemiska ämnen eller blandningar Slutanvändare av kemiska ämnen för professionellt eller industriellt bruk där ämnen används som bearbetningshjälpmedel och inte utgör en del av slutprodukt Distributör eller återförsäljare av kemiska ämnen, blandningar eller varor som innehåller kemiska ämnen som är avsedda att frigöras Annan roll (som specificerat ovan) 3. Inom vilken bransch bedriver ditt företag sin huvudsakliga verksamhet? Rullgardinsmeny Annan tillverkning eller tjänster (specificera) 4. ALLMÄN INFORMATION delsektorer inom kemisk industri 1. I vilken delsektor av kemisk industri verkar ditt företag? Om mer än en, ange ungefärlig procentandel av din organisations omsättning. 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Petrokemiska Grundläggande ickeorganiska Polymerer Specialkemikalier Konsument kemikalier. ALLMÄN INFORMATION övrigt 1. Hur många kemiska ämnen släppte ni ut på marknaden under 2010? (inklusive ämnen som ingår i produkter) >10, , ,001 10,000 Page 3

4 2. Hur stor andel av ditt företags omsättning spenderades på forskning och utveckling 2010? <1% 1 2% 2 % 10% >10% 3. Vad är det i första hand som driver innovation i din bransch? Rangordna efter betydelse (nummer 1 viktigast) i textrutorna nedan Vem är det i allmänhet som står bakom innovationen i ert företag? Om mer än en, rangordna efter betydelse (nummer 1 viktigast, 3 minst viktig) I första hand företaget eller koncernen Företaget eller koncernen tillsammans med andra företag eller institutioner I första hand andra företag eller institutioner. Skriv eventuella kommentarer eller anmärkningar här: I vårt tillvägagångssätt har vi definierat tre huvudfaser i innovationsprocessen: produktskapande (idé och utvärdering; implementering (utveckling, prototyp och förstagångstillämpning); och marknadsföring (produktion, lansering och reklam). I följande avsnitt undersöker vi hur REACH påverkar dessa olika faser.. B: REACH OCH PRODUKTSKAPANDE (IDÉ OCH UTVÄRDERING) I detta avsnitt ställer vi frågor om hur REACH påverkar innovation med avseende på produktskapande (skapande av nya idéer och utvärdering av dessa). Produktinnovation: I samband med följande frågor definieras produkt /serviceinnovation som lansering av en ny eller med avseende på egenskaper eller avsedd användning väsentligt förbättrad produkt eller tjänst. Förbättringen eller innovationen kan avse de tekniska specifikationerna, komponenter och material, ingående mjukvara, användarvänlighet eller andra funktionella egenskaper. Produkten eller tjänsten ska vara ny för ert företag, men inte nödvändigtvis ny på marknaden. Den kan ursprungligen ha utvecklats av er eller av andra företag. Page 4

5 1. Har utvecklingen av eller tillgången till någon av följande informationskällor medverkat till att stimulera produktskapande och innovation i er organisation? Registreringsdokumentation med teknisk dokumentation och kemisk säkerhetsrapport Utveckling av säkerhetsdatablad (SDS)/(eSDS) Utbyte av information of ämnen i samarbetsforum (SIEFS) Annat (specificera) 2. Har REACH utifrån ert företags synvinkel lett till ökad tillgång till och mer granskning av information om kemiska ämnen?, mycket, något, inte alls 7. B: ÖKAD TILLGÅNG TILL INFORMATION 1. Har den ökade tillgången till och den ökade granskning av information om kemiska ämnen som följd av REACH lett till några fördelar för ditt företag (t.ex. hittat nya idéer som kan leda till produkt eller processinnovationer etc.)?, mycket, något, inte alls 2. Om JA, var det fördelar avseende... gfedc gfedc Egenskaper hos ämnen? Nya användningsområden? 3. Om svar JA till fråga 1, fick ni den information som ledde till dessa fördelar genom... gfedc gfedc Det egna företagets leveranskedja? Andra källor? 4. Om svaret på fråga 1 var JA, kan du ge ett exempel (kortfattat)? Om svaret på fråga 1 var NEJ, kan du kortfattat förklara svaret? 8. B: SUBSTITUERINGSMEKANISMER Page

6 1. Hur har innovationsverksamheten i ert företag påverkats av att vissa ämnen placeras på kandidatförteckningen? Vi initierade satsningar för att utveckla nya ämnen som ersätter dem Vi initierade satsningar för att finna alternativa produktformuleringar till existerande ämnen som ersätter dem Vi tog bort dem från vår produktportfölj Vi bad våra leverantörer byta ut ämnena Vi vidtog inga särskilda åtgärder Andra effekter [förklara] 2. Har du kommentarer till hur kandidatförteckningen påverkar innovation? Om ja, skriv dina kommentarer här: 3. Hur har ert företag påverkats av att vissa ämnen placeras på den så kallade tillståndslistan? Vi initierade satsningar för att utveckla nya ämnen som ersätter dem Vi initierade satsningar för att finna alternativa produktformuleringar som ersätter existerande ämnen Vi tog bort dem från vår produktportfölj Vi bad våra leverantörer byta ut ämnena Vi vidtog inga särskilda åtgärder 4. Har du kommentarer till hur tillstånd påverkar innovation i ert företag? Om ja, skriv dina kommentarer här: 9. B: EXISTERANDE KONTRA NYA ÄMNEN 1. Var merkostnaden för att testa nya ämnen (i motsats till vad som gällde för existerande ämnen) något som utgjorde ett hinder för innovation i ert företag innan REACH reglerna infördes?, mycket, lite Page

7 2. Om svaret på föregående fråga är JA: Anser ni att kravet att både existerande och nya ämnen måste testas haft betydelse för ert företag?, absolut, delvis Ej relevan 3. Om ni har utvecklat nya ämnen som resultat av det nya kravet att även nya ämnen ska testas, kan du ge exempel? 4. Om du har ytterligare kommentarer kring faktorer som påverkar balansen mellan innovationsverksamhet med existerande kontra nya ämnen, skriv dem här: 10. B: UNDANTAGENS ROLL I följande frågor ber vi dig ge synpunkter på hur forskning och utveckling i ditt företag påverkas av REACHförordningens undantag från godkännande och restriktioner för ämnen som används i forskning och utveckling. 1. Undantag 1 : Ämnen som används i vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning i volymer minde än 1 ton per år är undantagna från REACH registrering, godkännande och restriktioner. Har detta undantag lett till ökad forsknings och utvecklingsaktivitet i ditt företag? 2. Är Undantag 1 tillräckligt omfattande för att möjliggöra den utvidgade forskning och utveckling som ditt företag vill bedriva? 11. B: UNDANTAG FRÅN REACH PPORD Page 7

8 1. Undantag 2: Ämnen som framställs eller importeras för att användas i produkt eller processinriktad forskning och utveckling (PPORD) är undantagna från registreringskraven under en period på fem år (eller mer efter ansökan). Är detta undantag tillräckligt långt för att möjliggöra den utvidgade forskning och utveckling som ditt företag vill bedriva? 2. Har ditt företag lämnat in PPORD anmälan? 3. Om ni har lämnat in PPORD anmälan, ange hur många ni hittills har lämnat in: 4. Om ni EJ har lämnat in någon PPORD anmälan, förklara varför:. Om du har kommentarer kring hur dessa undantag påverkar forskning och utveckling, skriv dem här: 12. B: UNDANTAG FRÅN REACH Isolerade intermediärer på plats eller transportera Undantag 3: Isolerade intermediärer på plats eller transporterade är undantagna från REACH i kvantiteter upp till 1 ton per år. Utöver det är den information som ska lämnas av tillverkaren ändå mindre än i den vanliga proceduren. Har detta undantag bidragit till ökad innovationsaktivitet i ert företag?, väsentligt, delvis 2. Är detta undantag tillräckligt omfattande för att möjliggöra den ytterligare forskning och utveckling som ert företag önskar bedriva? Page 8

9 3. Har du några kommentarer kring intermediärernas ställning och innovation mot bakgrund av REACH? 13. B: UNDANTAG FRÅN REACH polymerer 1. Undantag 4: Har undantaget för polymerer bidragit till ökad innovationsverksamhet i ditt företag?, väsentligt, delvis 2. Är detta undantag tillräckligt omfattande för att möjliggöra den ytterligare forskning och utveckling som ditt företag önskar bedriva? 3. Har du några kommentarer kring polymerernas ställning med avseende på innovation mot bakgrund av REACH? 14. B: REACH förordningens påverkan på forskning och utveckling i ditt företag 1. Har REACH förordningen lett till att personal och andra resurser inom R&D och innovationsrelaterad verksamhet istället har omallokerats till aktiviteter som rör förordningens efterlevnad?, väsentligt, i viss mån 2. Om du svarade JA på föregående fråga: Tror du att denna omallokering kommer att vara temporär eller permanent? Temporär Permanent Page 9

10 3. Vilken effekt har REACH haft på utgifterna för forskning och utveckling och annan innovativ verksamhet? En ökning väsentlig Ingen effekt En ökning mindre En minskning väsentlig En minskning liten 4. Tror du att den effekt som REACH har haft på utgifterna för forskning och utveckling och annan innovativ verksamhet kommer att vara temporär eller permanent? Temporär Permanent. Om du har kommentarer, skriv dem här:. Har REACH haft den effekten att det inom forskning och utveckling eller annan innovativ verksamhet har blivit en ökad fokusering på hälsa, säkerhet och miljö som annars inte skulle ha skett inom ditt företag?, det har skett en grundläggande omvärdering av vår forskningsinriktning och ett skift mot större vikt på säkerhet och miljöskydd., delvis 7. Om du har kommentarer kring detta skriv dem här: 1. C: REACH OCH IMPLEMENTERING (UTVECKLING/ PROTOTYP, FÖRSTAGÅNGS APPLIKATION... I detta avsnitt frågar vi om hur REACH påverkar innovationsprocesser såsom produkt och serviceutveckling, prototyping, förstagångsanvändning och testning på marknaden. Processinnovation: Vi definierar processinnovation som implementering av en ny eller väsentligt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller supportaktivitet för era varor eller tjänster. Det måste vara nytt för ert företag, men inte nödvändigtvis nytt på marknaden och kan ha utvecklats av er eller av annat företag. Det kan avse Page 10

11 väsentlig förändring i teknologi, utrustning och/eller mjukvara, dock inte organisatorisk innovation. 1. Har någon REACH relaterad faktor (se nedan) påverkat ert företags beslut att investera i utveckling, förstagångsanvändning och testning av nya produkter eller tjänster. Om ja, hur stor har effekten varit? Mycket Mycket Positivt Negativt positivt negativt Registreringsavgifter Kostnader för testning Kostnad för dokumentation Kostnader för att kommunicera med leveranskedjan Tillgång till nya marknads och produktutvecklingsmöjligheter Oro eller problem med förlorat intellektuellt kapital/patentering Oro eller problem med skada på företagets image på grund av användning av särskilt farliga ämnen (SVHC) Annat (specificera) 2. Har du kommentarer kring REACH and utveckling av prototyper, förstagångsapplikationer och testning? 3. Har efterlevnad av REACH förordningen påverkat den förväntade avkastningen på era innovationer?, ökat väsentligt, minskat väsentligt, ökat Ingen effekt, minskat 4. Har du kommentarer kring effekten av REACH på avkastningen på innovationer? Page 11

12 . Har efterlevnad av REACH förordningen påverkat affärsrisker och osäkerhet relaterad till innovationer?, ökat väsentligt, minskat väsentligt, ökat Ingen effekt, minskat. Kan du kortfattat förklara varför: 1. C: TESTNING 1. Har bestämmelserna inom REACH om användning av read across (användning av resultat av tester som andra utfört) med avseende på forskning/testresultat medfört reducerat behov av testning eller lägre kostnader för testning i ditt företag?, mycket, det har ökat, något, det har inte förändrats 2. Om du har kommentarer kring REACH och användningen av read across, skriv dem här. 3. Har REACH bestämmelserna lett till ett minskat behov av användning av djurförsök i ditt företag?, mycket, det har ökat, något, det har inte förändrats 4. Om du har kommentarer kring REACH och djurförsök, skriv dem här. Page 12

13 . Har bestämmelserna inom REACH vad avser djurförsök påverkat ditt företags möjligheter att introducera nya ämnen? Positiv effekt möjligheten att introducera nya ämnen har förbättrats Negativ effekt möjligheten att introducera nya ämnen har försämrats Ingen effekt 17. C: EXTERNA LABORATORIERS ROLL 1. Använder ditt företag externa laboratorier för testning?, alltid, ibland Ej relevan Om svaret är ja, varför? 2. Om svar JA, har ni upplevt förseningar och svårigheter att få tillgång till laboratorier för testning på grund av kapacitetsbrist i laboratorierna som följd av REACHförordningens krav på testning., ofta, till viss del 3. Om ni har kommentarer kring detta, skriv dem här. 18. C: SKYDD AV INTELLEKTUELLT KAPITAL (IK) 1. Ger REACH tillräckligt skydd för IK för att främja innovation?, absolut, mycket otillräckligt, delvis, helt otillräckligt Page 13

14 2. Om du har kommentarer när det gäller skydd av intellektuellt kapital och innovation, skriv dem här. 3. Har bestämmelserna kring konfidentiell information främjat innovation?, absolut, mycket otillräckligt, till viss del, helt otillräckligt 4. Om du har kommentarer kring detta, skriv dem här.. Har du lämnat in separata säkerhetsrapporter till ECHA för att skydda ditt IK?. Om du svarade ja på fråga, hur många har du lämnat in? > Om du har kommentarer till rutinerna kring frågorna och, skriv dem här. 8. Har REACH förordningens krav på att lämna information vid registrering samt i hela distributionskedjan för er del orsakat konflikt med behovet av skydd av intellektuellt kapital? Page 14

15 9. Om svar JA, var har konflikt uppstått? gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Registrering SIEFs SDS/CSR säkerhetsdatablad, säkerhetsrapporter Godkännande ECHAs informationssajt/ portal Patentering av nya ämnen Annat (specificera) Om konflikt har uppstått, kan du kortfattat beskriva vad problemet var och hur ni löste det? 10. Registrering 11. SIEFs 12. SDS/CSR säkerhetsdatablad, säkerhetsrapporter 13. Godkännande Page 1

16 14. ECHAs informationssajt/ portal 1. Patentering av nya ämnen 1. Annat 19. D: REACH OCH MARKNADSFÖRING (PRODUKTION, LANSERING OCH FÖRSÄLJNING) I detta avsnitt ställer vi frågor om hur REACH påverkar produktion, lansering och försäljning av era nya produkter. Vi definierar innovationer inom marknadsföring som introduktion av ett nytt marknadsföringskoncept eller strategi som skiljer sig väsentligt från företagets existerande marknadsföringsmetoder och som inte har använts tidigare. Betydande förändring i produktdesign eller förpackning, produktplacering, reklam eller prissättning krävs. Säsongsmässiga och andra regelbundna eller vanliga förändringar innefattas inte i definitionen 1. Har REACH påverkat produktion, lansering och/eller marknadsföring av ditt företags innovationer? Produktion/tillverkning av era innovationer?, mycket negativ påverkan, en viss negativ påverkan, en viss positiv påverkan, en mycket positiv påverkan Ingen påverkan Lansering av era innovationer? Marknadsföring av era innovationer? 2. Om svar JA, kan du förklara kortfattat? Page 1

17 3. Utifrån er erfarenhet, har REACH förordningen bidragit till en ökad acceptans av era nya produkter och teknologier (exempelvis genom att erbjuda ökad säkerhet och/eller förbättrad kommunikation med kunder och samhälle)? 4. Om svaret var nej till ovanstående fråga, varför?. Har REACH förordningens bestämmelser blivit ett hinder till utveckling/lansering av nya produkter på marknaden?. Om svaret är ja, ange om detta hinder har orsakats av... Kraven inom REACH Tidsaspekten som REACH reglerna medför (t.ex. en produkt under utveckling förändras från att uppfylla kraven till att inte uppfylla kraven (compliant to non compliant). Annat (specificera) 20. D: KONTRAKTSTILLVERKNING 1. Har REACH förordningens krav avseende kontraktstillverkning påverkat ert företags innovationsverksamhet?, mycket negativ påverkan Ingen påverkan, något negativ påverkan, något positiv påverkan, mycket positiv påverkan 2. Var vänlig ge en kortfattad förklaring? Page 17

18 3. På det stora hela, vilken effekt har REACH haft på den tid det tar för produkterna att nå marknaden, jämfört med tidigare? Ökat väsentligt Minskat väsentligt Ökat något Ingen effekt Minskat något 4. Kommentarer 21. E: REACH OCH ORGANISATORISK INNOVATION I följande avsnitt definieras innovation som en ny organisatorisk metod som används i företagets affärsprocesser (inklusive kunskapsstyrning), arbetsplatsens organisation eller externa relationer och som inte tidigare har använts av företaget, samt är ett resultat av strategiska beslut fattade av företagsledningen. Definitionen inkluderar inte fusioner och förvärv. 1. Har REACH förordningen lett till att nya avdelningar eller arbetsenheter har skapats i ert företag? 2. Om JA, förväntas dessa vara Temporära Permanenta 3. Om svaret på fråga 1 var JA, vilken typ av nya avdelningar eller enheter har skapats? Implementering/ Efterlevnad Innovationer Särskild REACH enhet/ avdelning En enhet som arbetar med REACH över avdelningsgränserna Annat (specificera) 4. Kommentarer Page 18

19 . Har REACH relaterade faktorer såsom säkerhetsrapporter eller säkerhetsdatablad, eller andra kommunikativa krav i leveranskedjan lett till förändringar i organisationen (t.ex. produktionsprocesser eller materialhantering)?. Om svaret är ja, var vänlig ge en kortfattad förklaring av eventuella organisatoriska förändringar som skett som resultat av REACH. 7. Räknar du med att de organisatoriska förändringar som föranletts av REACH kommer att bidra till att utveckla ert företags innovativa kapacitet? 8. Med vilka av följande externa organisationer har ni etablerat nya affärskontakter/samarbete eller kunskapsutbyte som resultat av REACH? Externa tjänsteföretag, exempelvis konsulter eller laboratorier som inte var samarbetspartners tidigare Andra parter i leveranskedjan som vi inte tidigare haft kontakt med Offentlig sektor (inklusive universitet och högskolor/forskningsorganisationer) som inte var samarbetspartners tidigare Ingen av ovanstående Annat (specificera) 9. Har dessa nya kontakter bidragit till att utveckla företagets innovativa förmåga?, väsentligt, något 22. F: ALLMÄNNA/SAMMANFATTANDE FRÅGOR 1. Vilka faktorer i REACH har varit mest positiva för innovation i ditt företag (1 = viktigast)? Beskriv vänligen kortfattat faktor och effekt Vilka faktorer i REACH har haft störst negativ effekt på innovation i ditt företag (1 = viktigast)? Beskriv vänligen kortfattat faktor och effekt Page 19

20 3. På det hela taget, hur viktig roll anser du att REACH spelar i relation till innovationsverksamhet i ditt företag, jämfört med andra faktorer som driver innovation? Mycket viktig Ganska viktig Ej viktig 4. Kommentarer. På det hela taget, vilken effekt anser du att REACH hittills har haft på innovationsverksamhet i ditt företag, jämfört med innan REACH förordningen infördes? Mycket positiv Mycket negativ Till viss del positiv Ingen skillnad Till viss del negativ. Kommentarer 7. Tror du att detta kommer att förändras i framtiden?, det kommer att bli mer positivt, det kommer att bli mer negativt 8. Kommentarer 23. G: AVSLUTANDE DEL 1. Om du vill ge oss andra eventuella upplysningar eller kommentarer som du anser vara relevanta för utvärderingen av REACH och som inte har tagits upp i frågorna ovan, skriv dem här: Page 20

21 2. Som en del av projektet planerar CSES även att utföra ett litet antal fallstudier angående nyckelfaktorer i REACH som påverkar innovationen i företag. För detta kan ytterligare information från företag som ditt behövas. Skulle du kunna tänka dig att bli kontaktad för vidare diskussioner? Vi ber dig i så fall ge oss vederbörliga kontaktuppgifter. Namn: E post: Telefonnummer: Position inom företaget: Tack för din medverkan i enkäten! Page 21

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax(09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

Statistiska indikatorer på tjänsteinnovation Tillväxtanalys arbete med den svenska innovationsundersökningen 2011. Working paper/pm 2011:06

Statistiska indikatorer på tjänsteinnovation Tillväxtanalys arbete med den svenska innovationsundersökningen 2011. Working paper/pm 2011:06 Working paper/pm 2011:06 Statistiska indikatorer på tjänsteinnovation Tillväxtanalys arbete med den svenska innovationsundersökningen 2011 I årets uppdrag om utvecklingen av innovationssystemet har vi

Läs mer

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10p VT2006 Handledare: Karin Winroth Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Författare: Niklas Brolin

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Förnyare och andra utvecklare

Förnyare och andra utvecklare Förnyare och andra utvecklare Syfte med denna analys, huvudresultat och slutsatser Syftet med denna analys är att i första hand undersöka vad den senaste, det vill säga CIS2012, innovationsenkäten kan

Läs mer

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare Bästa Associate: Vår fortsatta framgång är ett direkt resultat av de starka värden som ligger till grund för vår företagskultur. Att

Läs mer

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning - En fallstudie av dagligvaruhandelns aktörer ICA och Coop Kandidatuppsats i Företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2007 Handledare: Johan Dergård Författare:

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

Införande av standardiserade lönesystem. Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter

Införande av standardiserade lönesystem. Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter Örebro universitet Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Informatik C, delkurs 3. 15 hp Handledare: Kenneth Åhlgren Examinator: Johan Aderud HT-07, 2008-01-11 Införande av standardiserade

Läs mer

Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna.

Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna. Gustav Nilsson & Oscar Rehn Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna. Gapet mellan student och bank Företagsekonomi C-uppsats Termin: HT 2011 Handledare: Bo Rundh Vi vill främst tacka vår handledare

Läs mer

Värdet av integritet. Affärsetisk kod

Värdet av integritet. Affärsetisk kod Värdet av integritet Affärsetisk kod 01 Meddelande från VD:n... 02 Ordföranden har ordet... 04 Engagemang för våra värderingar... 06 Arbeta med vår kod... 10 Vårt ansvar... 14 Be om råd och hjälp och

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

Miljöarbete inom teknikföretag

Miljöarbete inom teknikföretag Miljöarbete inom teknikföretag utvecklingstendenser samt jämförelser med annan tillverkande industri Sammanställd i juni 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av Richard Almgren,

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North ENZYMATICA AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

! Småföretag " # $ % & ' '% ' # ( & ) ' 1

! Småföretag  # $ % & ' '% ' # ( & ) ' 1 ! Småföretag "# $%&''%'#(&)' 1 Sammanfattning Denna uppsats är en undersökning av hur kontakten är mellan småföretagare och redovisningskonsulter. En stor del av de mindre företagen överlåter en del eller

Läs mer