1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge"

Transkript

1 1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge Navigationslinjen överst på sidan visar var i frågeformuläret du befinner dig. I detta avsnitt ställer vi några allmänna frågor. Dina svar på dessa frågor används endast i analyssyfte och slås samman för att förhindra att enskilda företag identifieras. 1. Ange vilken typ av företag du arbetar i och var företagets huvudkontor är beläget: EU 27/ EEA (HK) Ej EU land 27/ EEA (HK) Ett enskilt oberoende företag (gå till fråga 3) En enhet i ett företag som finns på flera ställen men bara i ett land (gå till fråga 3) En enhet i en företagskoncern/i ett företag som finns i flera länder, med flera enheter (gå till fråga 2) En särskild REACH enhet (gå till fråga 3) Annat (specificera) 2. Om din företagsenhet är en del av en multinationell koncern, i vilket land är huvudkontoret till den företagskoncern som din enhet tillhör beläget? EU 27 / EEA (lista) Länder utanför EU(lista) Land (HK) Annat (specificera) 3. I vilket land ligger ditt företag Anvisning för respondenter från företagskoncerner: Svaret på frågan avgör ur vilken synvinkel efterföljande frågor i undersökningen besvaras. Genom att du anger platsen för den specifika enhet i koncernen där du verkar kommer enkätsvaren att anses representera aktiviteterna och erfarenheterna från den specifika enheten. Om du anger att du representerar ett multinationellt företag kommer svaren du ger att anses representera aktiviteter och erfarenheter för hela företagskoncernen. EU27/EEA (lista) Ej EU27/EEA (lista) Geografiskt läge Annat (specificera) 2. ALLÄN INFORMATION Anställning 1. Ange din titel eller position i företaget Page 1

2 2. Hur många anställda har ditt företag/din enhet för närvarande? Ange vilket av följande storleksintervall som stämmer in på ditt företag. (Om ditt företag är ett dotterbolag i en företagskoncern ber vi dig ange storleken på din enhet, inte på hela företagskoncernen) Mer än Om din företagsenhet är en del av en företagskoncern ber vi dig även ange det sammanlagda antalet anställda i koncernen. 1,001 10,000 <0 10,001 0, >0, , ALLMÄN INFORMATION Verksamhet 1. Ange vilken av följande verksamhetsbeskrivningar som bäst återspeglar ditt företags verksamhet och företagets roll i leveranskedjan. (Om det är relevant, ange även sekundär och tertiär verksamhet). Primär Sekundär Tertiär Forsknings och utvecklingsorganisation (inkl. kontraktsforskningsföretag) Tillverkare av kemiska ämnen Importör av kemiska ämnen och blandningar Tillverkare av varor som innehåller kemiska ämnen Importör av varor som innehåller kemiska ämnen Formulerare (blandare) av kemiska ämnen eller blandningar Slutanvändare av kemiska ämnen för professionellt eller industriellt bruk där ämnen används som bearbetningshjälpmedel och inte utgör en del av slutprodukt Distributör eller återförsäljare av kemiska ämnen, blandningar eller varor som innehåller kemiska ämnen som är avsedda att frigöras Annan roll Annat (specificera) Page 2

3 2. Ange i vilken roll du svarar på dessa frågor. Forsknings och utvecklingsorganisation (inkl. kontraktsforskningsföretag) Tillverkare av kemiska ämnen Importör av kemiska ämnen eller blandningar Tillverkare av varor som innehåller kemiska ämnen Importör av varor som innehåller kemiska ämnen Formulerare (blandare) av kemiska ämnen eller blandningar Slutanvändare av kemiska ämnen för professionellt eller industriellt bruk där ämnen används som bearbetningshjälpmedel och inte utgör en del av slutprodukt Distributör eller återförsäljare av kemiska ämnen, blandningar eller varor som innehåller kemiska ämnen som är avsedda att frigöras Annan roll (som specificerat ovan) 3. Inom vilken bransch bedriver ditt företag sin huvudsakliga verksamhet? Rullgardinsmeny Annan tillverkning eller tjänster (specificera) 4. ALLMÄN INFORMATION delsektorer inom kemisk industri 1. I vilken delsektor av kemisk industri verkar ditt företag? Om mer än en, ange ungefärlig procentandel av din organisations omsättning. 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Petrokemiska Grundläggande ickeorganiska Polymerer Specialkemikalier Konsument kemikalier. ALLMÄN INFORMATION övrigt 1. Hur många kemiska ämnen släppte ni ut på marknaden under 2010? (inklusive ämnen som ingår i produkter) >10, , ,001 10,000 Page 3

4 2. Hur stor andel av ditt företags omsättning spenderades på forskning och utveckling 2010? <1% 1 2% 2 % 10% >10% 3. Vad är det i första hand som driver innovation i din bransch? Rangordna efter betydelse (nummer 1 viktigast) i textrutorna nedan Vem är det i allmänhet som står bakom innovationen i ert företag? Om mer än en, rangordna efter betydelse (nummer 1 viktigast, 3 minst viktig) I första hand företaget eller koncernen Företaget eller koncernen tillsammans med andra företag eller institutioner I första hand andra företag eller institutioner. Skriv eventuella kommentarer eller anmärkningar här: I vårt tillvägagångssätt har vi definierat tre huvudfaser i innovationsprocessen: produktskapande (idé och utvärdering; implementering (utveckling, prototyp och förstagångstillämpning); och marknadsföring (produktion, lansering och reklam). I följande avsnitt undersöker vi hur REACH påverkar dessa olika faser.. B: REACH OCH PRODUKTSKAPANDE (IDÉ OCH UTVÄRDERING) I detta avsnitt ställer vi frågor om hur REACH påverkar innovation med avseende på produktskapande (skapande av nya idéer och utvärdering av dessa). Produktinnovation: I samband med följande frågor definieras produkt /serviceinnovation som lansering av en ny eller med avseende på egenskaper eller avsedd användning väsentligt förbättrad produkt eller tjänst. Förbättringen eller innovationen kan avse de tekniska specifikationerna, komponenter och material, ingående mjukvara, användarvänlighet eller andra funktionella egenskaper. Produkten eller tjänsten ska vara ny för ert företag, men inte nödvändigtvis ny på marknaden. Den kan ursprungligen ha utvecklats av er eller av andra företag. Page 4

5 1. Har utvecklingen av eller tillgången till någon av följande informationskällor medverkat till att stimulera produktskapande och innovation i er organisation? Registreringsdokumentation med teknisk dokumentation och kemisk säkerhetsrapport Utveckling av säkerhetsdatablad (SDS)/(eSDS) Utbyte av information of ämnen i samarbetsforum (SIEFS) Annat (specificera) 2. Har REACH utifrån ert företags synvinkel lett till ökad tillgång till och mer granskning av information om kemiska ämnen?, mycket, något, inte alls 7. B: ÖKAD TILLGÅNG TILL INFORMATION 1. Har den ökade tillgången till och den ökade granskning av information om kemiska ämnen som följd av REACH lett till några fördelar för ditt företag (t.ex. hittat nya idéer som kan leda till produkt eller processinnovationer etc.)?, mycket, något, inte alls 2. Om JA, var det fördelar avseende... gfedc gfedc Egenskaper hos ämnen? Nya användningsområden? 3. Om svar JA till fråga 1, fick ni den information som ledde till dessa fördelar genom... gfedc gfedc Det egna företagets leveranskedja? Andra källor? 4. Om svaret på fråga 1 var JA, kan du ge ett exempel (kortfattat)? Om svaret på fråga 1 var NEJ, kan du kortfattat förklara svaret? 8. B: SUBSTITUERINGSMEKANISMER Page

6 1. Hur har innovationsverksamheten i ert företag påverkats av att vissa ämnen placeras på kandidatförteckningen? Vi initierade satsningar för att utveckla nya ämnen som ersätter dem Vi initierade satsningar för att finna alternativa produktformuleringar till existerande ämnen som ersätter dem Vi tog bort dem från vår produktportfölj Vi bad våra leverantörer byta ut ämnena Vi vidtog inga särskilda åtgärder Andra effekter [förklara] 2. Har du kommentarer till hur kandidatförteckningen påverkar innovation? Om ja, skriv dina kommentarer här: 3. Hur har ert företag påverkats av att vissa ämnen placeras på den så kallade tillståndslistan? Vi initierade satsningar för att utveckla nya ämnen som ersätter dem Vi initierade satsningar för att finna alternativa produktformuleringar som ersätter existerande ämnen Vi tog bort dem från vår produktportfölj Vi bad våra leverantörer byta ut ämnena Vi vidtog inga särskilda åtgärder 4. Har du kommentarer till hur tillstånd påverkar innovation i ert företag? Om ja, skriv dina kommentarer här: 9. B: EXISTERANDE KONTRA NYA ÄMNEN 1. Var merkostnaden för att testa nya ämnen (i motsats till vad som gällde för existerande ämnen) något som utgjorde ett hinder för innovation i ert företag innan REACH reglerna infördes?, mycket, lite Page

7 2. Om svaret på föregående fråga är JA: Anser ni att kravet att både existerande och nya ämnen måste testas haft betydelse för ert företag?, absolut, delvis Ej relevan 3. Om ni har utvecklat nya ämnen som resultat av det nya kravet att även nya ämnen ska testas, kan du ge exempel? 4. Om du har ytterligare kommentarer kring faktorer som påverkar balansen mellan innovationsverksamhet med existerande kontra nya ämnen, skriv dem här: 10. B: UNDANTAGENS ROLL I följande frågor ber vi dig ge synpunkter på hur forskning och utveckling i ditt företag påverkas av REACHförordningens undantag från godkännande och restriktioner för ämnen som används i forskning och utveckling. 1. Undantag 1 : Ämnen som används i vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning i volymer minde än 1 ton per år är undantagna från REACH registrering, godkännande och restriktioner. Har detta undantag lett till ökad forsknings och utvecklingsaktivitet i ditt företag? 2. Är Undantag 1 tillräckligt omfattande för att möjliggöra den utvidgade forskning och utveckling som ditt företag vill bedriva? 11. B: UNDANTAG FRÅN REACH PPORD Page 7

8 1. Undantag 2: Ämnen som framställs eller importeras för att användas i produkt eller processinriktad forskning och utveckling (PPORD) är undantagna från registreringskraven under en period på fem år (eller mer efter ansökan). Är detta undantag tillräckligt långt för att möjliggöra den utvidgade forskning och utveckling som ditt företag vill bedriva? 2. Har ditt företag lämnat in PPORD anmälan? 3. Om ni har lämnat in PPORD anmälan, ange hur många ni hittills har lämnat in: 4. Om ni EJ har lämnat in någon PPORD anmälan, förklara varför:. Om du har kommentarer kring hur dessa undantag påverkar forskning och utveckling, skriv dem här: 12. B: UNDANTAG FRÅN REACH Isolerade intermediärer på plats eller transportera Undantag 3: Isolerade intermediärer på plats eller transporterade är undantagna från REACH i kvantiteter upp till 1 ton per år. Utöver det är den information som ska lämnas av tillverkaren ändå mindre än i den vanliga proceduren. Har detta undantag bidragit till ökad innovationsaktivitet i ert företag?, väsentligt, delvis 2. Är detta undantag tillräckligt omfattande för att möjliggöra den ytterligare forskning och utveckling som ert företag önskar bedriva? Page 8

9 3. Har du några kommentarer kring intermediärernas ställning och innovation mot bakgrund av REACH? 13. B: UNDANTAG FRÅN REACH polymerer 1. Undantag 4: Har undantaget för polymerer bidragit till ökad innovationsverksamhet i ditt företag?, väsentligt, delvis 2. Är detta undantag tillräckligt omfattande för att möjliggöra den ytterligare forskning och utveckling som ditt företag önskar bedriva? 3. Har du några kommentarer kring polymerernas ställning med avseende på innovation mot bakgrund av REACH? 14. B: REACH förordningens påverkan på forskning och utveckling i ditt företag 1. Har REACH förordningen lett till att personal och andra resurser inom R&D och innovationsrelaterad verksamhet istället har omallokerats till aktiviteter som rör förordningens efterlevnad?, väsentligt, i viss mån 2. Om du svarade JA på föregående fråga: Tror du att denna omallokering kommer att vara temporär eller permanent? Temporär Permanent Page 9

10 3. Vilken effekt har REACH haft på utgifterna för forskning och utveckling och annan innovativ verksamhet? En ökning väsentlig Ingen effekt En ökning mindre En minskning väsentlig En minskning liten 4. Tror du att den effekt som REACH har haft på utgifterna för forskning och utveckling och annan innovativ verksamhet kommer att vara temporär eller permanent? Temporär Permanent. Om du har kommentarer, skriv dem här:. Har REACH haft den effekten att det inom forskning och utveckling eller annan innovativ verksamhet har blivit en ökad fokusering på hälsa, säkerhet och miljö som annars inte skulle ha skett inom ditt företag?, det har skett en grundläggande omvärdering av vår forskningsinriktning och ett skift mot större vikt på säkerhet och miljöskydd., delvis 7. Om du har kommentarer kring detta skriv dem här: 1. C: REACH OCH IMPLEMENTERING (UTVECKLING/ PROTOTYP, FÖRSTAGÅNGS APPLIKATION... I detta avsnitt frågar vi om hur REACH påverkar innovationsprocesser såsom produkt och serviceutveckling, prototyping, förstagångsanvändning och testning på marknaden. Processinnovation: Vi definierar processinnovation som implementering av en ny eller väsentligt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller supportaktivitet för era varor eller tjänster. Det måste vara nytt för ert företag, men inte nödvändigtvis nytt på marknaden och kan ha utvecklats av er eller av annat företag. Det kan avse Page 10

11 väsentlig förändring i teknologi, utrustning och/eller mjukvara, dock inte organisatorisk innovation. 1. Har någon REACH relaterad faktor (se nedan) påverkat ert företags beslut att investera i utveckling, förstagångsanvändning och testning av nya produkter eller tjänster. Om ja, hur stor har effekten varit? Mycket Mycket Positivt Negativt positivt negativt Registreringsavgifter Kostnader för testning Kostnad för dokumentation Kostnader för att kommunicera med leveranskedjan Tillgång till nya marknads och produktutvecklingsmöjligheter Oro eller problem med förlorat intellektuellt kapital/patentering Oro eller problem med skada på företagets image på grund av användning av särskilt farliga ämnen (SVHC) Annat (specificera) 2. Har du kommentarer kring REACH and utveckling av prototyper, förstagångsapplikationer och testning? 3. Har efterlevnad av REACH förordningen påverkat den förväntade avkastningen på era innovationer?, ökat väsentligt, minskat väsentligt, ökat Ingen effekt, minskat 4. Har du kommentarer kring effekten av REACH på avkastningen på innovationer? Page 11

12 . Har efterlevnad av REACH förordningen påverkat affärsrisker och osäkerhet relaterad till innovationer?, ökat väsentligt, minskat väsentligt, ökat Ingen effekt, minskat. Kan du kortfattat förklara varför: 1. C: TESTNING 1. Har bestämmelserna inom REACH om användning av read across (användning av resultat av tester som andra utfört) med avseende på forskning/testresultat medfört reducerat behov av testning eller lägre kostnader för testning i ditt företag?, mycket, det har ökat, något, det har inte förändrats 2. Om du har kommentarer kring REACH och användningen av read across, skriv dem här. 3. Har REACH bestämmelserna lett till ett minskat behov av användning av djurförsök i ditt företag?, mycket, det har ökat, något, det har inte förändrats 4. Om du har kommentarer kring REACH och djurförsök, skriv dem här. Page 12

13 . Har bestämmelserna inom REACH vad avser djurförsök påverkat ditt företags möjligheter att introducera nya ämnen? Positiv effekt möjligheten att introducera nya ämnen har förbättrats Negativ effekt möjligheten att introducera nya ämnen har försämrats Ingen effekt 17. C: EXTERNA LABORATORIERS ROLL 1. Använder ditt företag externa laboratorier för testning?, alltid, ibland Ej relevan Om svaret är ja, varför? 2. Om svar JA, har ni upplevt förseningar och svårigheter att få tillgång till laboratorier för testning på grund av kapacitetsbrist i laboratorierna som följd av REACHförordningens krav på testning., ofta, till viss del 3. Om ni har kommentarer kring detta, skriv dem här. 18. C: SKYDD AV INTELLEKTUELLT KAPITAL (IK) 1. Ger REACH tillräckligt skydd för IK för att främja innovation?, absolut, mycket otillräckligt, delvis, helt otillräckligt Page 13

14 2. Om du har kommentarer när det gäller skydd av intellektuellt kapital och innovation, skriv dem här. 3. Har bestämmelserna kring konfidentiell information främjat innovation?, absolut, mycket otillräckligt, till viss del, helt otillräckligt 4. Om du har kommentarer kring detta, skriv dem här.. Har du lämnat in separata säkerhetsrapporter till ECHA för att skydda ditt IK?. Om du svarade ja på fråga, hur många har du lämnat in? > Om du har kommentarer till rutinerna kring frågorna och, skriv dem här. 8. Har REACH förordningens krav på att lämna information vid registrering samt i hela distributionskedjan för er del orsakat konflikt med behovet av skydd av intellektuellt kapital? Page 14

15 9. Om svar JA, var har konflikt uppstått? gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Registrering SIEFs SDS/CSR säkerhetsdatablad, säkerhetsrapporter Godkännande ECHAs informationssajt/ portal Patentering av nya ämnen Annat (specificera) Om konflikt har uppstått, kan du kortfattat beskriva vad problemet var och hur ni löste det? 10. Registrering 11. SIEFs 12. SDS/CSR säkerhetsdatablad, säkerhetsrapporter 13. Godkännande Page 1

16 14. ECHAs informationssajt/ portal 1. Patentering av nya ämnen 1. Annat 19. D: REACH OCH MARKNADSFÖRING (PRODUKTION, LANSERING OCH FÖRSÄLJNING) I detta avsnitt ställer vi frågor om hur REACH påverkar produktion, lansering och försäljning av era nya produkter. Vi definierar innovationer inom marknadsföring som introduktion av ett nytt marknadsföringskoncept eller strategi som skiljer sig väsentligt från företagets existerande marknadsföringsmetoder och som inte har använts tidigare. Betydande förändring i produktdesign eller förpackning, produktplacering, reklam eller prissättning krävs. Säsongsmässiga och andra regelbundna eller vanliga förändringar innefattas inte i definitionen 1. Har REACH påverkat produktion, lansering och/eller marknadsföring av ditt företags innovationer? Produktion/tillverkning av era innovationer?, mycket negativ påverkan, en viss negativ påverkan, en viss positiv påverkan, en mycket positiv påverkan Ingen påverkan Lansering av era innovationer? Marknadsföring av era innovationer? 2. Om svar JA, kan du förklara kortfattat? Page 1

17 3. Utifrån er erfarenhet, har REACH förordningen bidragit till en ökad acceptans av era nya produkter och teknologier (exempelvis genom att erbjuda ökad säkerhet och/eller förbättrad kommunikation med kunder och samhälle)? 4. Om svaret var nej till ovanstående fråga, varför?. Har REACH förordningens bestämmelser blivit ett hinder till utveckling/lansering av nya produkter på marknaden?. Om svaret är ja, ange om detta hinder har orsakats av... Kraven inom REACH Tidsaspekten som REACH reglerna medför (t.ex. en produkt under utveckling förändras från att uppfylla kraven till att inte uppfylla kraven (compliant to non compliant). Annat (specificera) 20. D: KONTRAKTSTILLVERKNING 1. Har REACH förordningens krav avseende kontraktstillverkning påverkat ert företags innovationsverksamhet?, mycket negativ påverkan Ingen påverkan, något negativ påverkan, något positiv påverkan, mycket positiv påverkan 2. Var vänlig ge en kortfattad förklaring? Page 17

18 3. På det stora hela, vilken effekt har REACH haft på den tid det tar för produkterna att nå marknaden, jämfört med tidigare? Ökat väsentligt Minskat väsentligt Ökat något Ingen effekt Minskat något 4. Kommentarer 21. E: REACH OCH ORGANISATORISK INNOVATION I följande avsnitt definieras innovation som en ny organisatorisk metod som används i företagets affärsprocesser (inklusive kunskapsstyrning), arbetsplatsens organisation eller externa relationer och som inte tidigare har använts av företaget, samt är ett resultat av strategiska beslut fattade av företagsledningen. Definitionen inkluderar inte fusioner och förvärv. 1. Har REACH förordningen lett till att nya avdelningar eller arbetsenheter har skapats i ert företag? 2. Om JA, förväntas dessa vara Temporära Permanenta 3. Om svaret på fråga 1 var JA, vilken typ av nya avdelningar eller enheter har skapats? Implementering/ Efterlevnad Innovationer Särskild REACH enhet/ avdelning En enhet som arbetar med REACH över avdelningsgränserna Annat (specificera) 4. Kommentarer Page 18

19 . Har REACH relaterade faktorer såsom säkerhetsrapporter eller säkerhetsdatablad, eller andra kommunikativa krav i leveranskedjan lett till förändringar i organisationen (t.ex. produktionsprocesser eller materialhantering)?. Om svaret är ja, var vänlig ge en kortfattad förklaring av eventuella organisatoriska förändringar som skett som resultat av REACH. 7. Räknar du med att de organisatoriska förändringar som föranletts av REACH kommer att bidra till att utveckla ert företags innovativa kapacitet? 8. Med vilka av följande externa organisationer har ni etablerat nya affärskontakter/samarbete eller kunskapsutbyte som resultat av REACH? Externa tjänsteföretag, exempelvis konsulter eller laboratorier som inte var samarbetspartners tidigare Andra parter i leveranskedjan som vi inte tidigare haft kontakt med Offentlig sektor (inklusive universitet och högskolor/forskningsorganisationer) som inte var samarbetspartners tidigare Ingen av ovanstående Annat (specificera) 9. Har dessa nya kontakter bidragit till att utveckla företagets innovativa förmåga?, väsentligt, något 22. F: ALLMÄNNA/SAMMANFATTANDE FRÅGOR 1. Vilka faktorer i REACH har varit mest positiva för innovation i ditt företag (1 = viktigast)? Beskriv vänligen kortfattat faktor och effekt Vilka faktorer i REACH har haft störst negativ effekt på innovation i ditt företag (1 = viktigast)? Beskriv vänligen kortfattat faktor och effekt Page 19

20 3. På det hela taget, hur viktig roll anser du att REACH spelar i relation till innovationsverksamhet i ditt företag, jämfört med andra faktorer som driver innovation? Mycket viktig Ganska viktig Ej viktig 4. Kommentarer. På det hela taget, vilken effekt anser du att REACH hittills har haft på innovationsverksamhet i ditt företag, jämfört med innan REACH förordningen infördes? Mycket positiv Mycket negativ Till viss del positiv Ingen skillnad Till viss del negativ. Kommentarer 7. Tror du att detta kommer att förändras i framtiden?, det kommer att bli mer positivt, det kommer att bli mer negativt 8. Kommentarer 23. G: AVSLUTANDE DEL 1. Om du vill ge oss andra eventuella upplysningar eller kommentarer som du anser vara relevanta för utvärderingen av REACH och som inte har tagits upp i frågorna ovan, skriv dem här: Page 20

21 2. Som en del av projektet planerar CSES även att utföra ett litet antal fallstudier angående nyckelfaktorer i REACH som påverkar innovationen i företag. För detta kan ytterligare information från företag som ditt behövas. Skulle du kunna tänka dig att bli kontaktad för vidare diskussioner? Vi ber dig i så fall ge oss vederbörliga kontaktuppgifter. Namn: E post: Telefonnummer: Position inom företaget: Tack för din medverkan i enkäten! Page 21

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax(09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping

Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping Urbanisering är ett relativt begrepp som ständigt är och ständigt har varit under förändrad betydelse. För 200 år sedan fanns enbart några få procent

Läs mer

Allmän information om företaget

Allmän information om företaget Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgiftsskyldighet för frågorna 1 26 föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006)

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) stefan.posner@swerea.se > 50 miljoner kemikalier med CAS RN Kemikalier som styr funktion och design i slutprodukten (avsiktlig användning) > Processkemikalier

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

4. Övningen Operationer II: Processer och kostnadsanalys. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

4. Övningen Operationer II: Processer och kostnadsanalys. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 4. Övningen Operationer II: Processer och kostnadsanalys TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Vägledning för nedströmsanvändare

Vägledning för nedströmsanvändare Vägledning för nedströmsanvändare Januari 2008 Vägledning för arbetet med Reach 1 RÄTTSLIGT MEDDELANDE Detta dokument innehåller vägledning om Reach, med förklaringar om de skyldigheter som gäller enligt

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Hur ett ämne anmäls till klassificerings- och märkningsregistret Praktisk vägledning 7

Hur ett ämne anmäls till klassificerings- och märkningsregistret Praktisk vägledning 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Hur ett ämne anmäls till klassificerings- och märkningsregistret Praktisk vägledning 7 Version

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn FoU och innovationer i Sverige 2009 Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn Agenda 1. Bakgrund 2. FoU i Sverige 3. SCB:s undersökningar av FoU 4. Analys av statliga anslag till forskning och utveckling

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generellt... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Berörda dokument... 3 1.3. Sjunet Informationssäkerhet... 3 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Varför krävs det inte någon förklaring om överensstämmelse för intermediärer av andra material än plast?

Varför krävs det inte någon förklaring om överensstämmelse för intermediärer av andra material än plast? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Säkerhet i livsmedelskedjan Innovation och hållbarhet Textruta 1 (sida 3/32) Varför krävs det inte någon förklaring om överensstämmelse

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07 1 Fördjupningsseminarie riskanalys Magnus Karlsson, COWI AB mgka@cowi.se 0702 64 14 64 1 System för återkommande riskanalyser samt översyn enligt Sevesolagstiftningen 2 2 Krav i Sevsolagstiftningen Seveso

Läs mer

ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning

ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning Dokument: SIS/PS K 524R5SV1 ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 (10) ISO/TC176/SC 2/N 524R5SV1 1. Inledning En av

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet trender och utmaningar Rätt Säkerhet 2013 Tobias Hermansson och Sara Löfving Vår globala informationssäkerhetsundersökning För 15:e året i följd har Ernst & Youngs genomfört sin globala

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Företagsintervjuer och enkäter FÖRSLAG FÖR AIF-PROJEKTET

Företagsintervjuer och enkäter FÖRSLAG FÖR AIF-PROJEKTET Företagsintervjuer och enkäter FÖRSLAG FÖR AIF-PROJEKTET Företaget (strategi): Kan du beskriva företagets vision och mål? När sattes den visionen? Varför finns det ingen vision? Hur mäter ni måluppfyllnad?

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Tentamen i Redovisningsteori och koncernredovisning, IEF323. Miniräknare, FARs samlingsvolym

Tentamen i Redovisningsteori och koncernredovisning, IEF323. Miniräknare, FARs samlingsvolym Luleå tekniska universitet Inst för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Lars Lassinantti (uppgift 1, 2, 5) Anna Vikström (uppgift 3, 4, 6) Tentamen i Redovisningsteori och koncernredovisning, IEF323

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetets överinseende över 2 kap. KML: Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 (9) Inledning

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Ekonomiska Effekter, Tillväxt. DCMS Richard Florida

Ekonomiska Effekter, Tillväxt. DCMS Richard Florida John Armbrecht Samhällsekonomiskt värde Ekonomiska Effekter, Tillväxt Kulturellt/ estetiskt värde KEA briefing (Samhälls-) ekonomisk forskning DCMS Richard Florida Vad menas med kultur? Throsbys (2010)

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Säkerhet i livsmedelskedjan Innovation och hållbarhet Bryssel den 28 november 2013 Unionens vägledning om förordning (EU) nr 10/2011

Läs mer

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 PM Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 Best.nr. 510 775 Sundbyberg i april 2004 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Närservice, Margretedalsvägen

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter REMISS Datum Vår referens Avdelningen för strålskydd 2008-10-27 SSM 2008/2161 Martin Lindgren Se sändlista Ert Datum Er referens Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Läs mer

http://www.ei.se/for-energiforetag/overvakningsplan-formular/

http://www.ei.se/for-energiforetag/overvakningsplan-formular/ Sida 1 av 5 Övervakningsplan formulär Skriv ut Företagets namn Söderhamn Elnät AB Funktionell åtskillnad Ingår verksamheten i en koncern som även bedriver handel med eller produktion av el/naturgas? Om

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter (EU bidrag) uppgick till 199 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer