1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge"

Transkript

1 1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge Navigationslinjen överst på sidan visar var i frågeformuläret du befinner dig. I detta avsnitt ställer vi några allmänna frågor. Dina svar på dessa frågor används endast i analyssyfte och slås samman för att förhindra att enskilda företag identifieras. 1. Ange vilken typ av företag du arbetar i och var företagets huvudkontor är beläget: EU 27/ EEA (HK) Ej EU land 27/ EEA (HK) Ett enskilt oberoende företag (gå till fråga 3) En enhet i ett företag som finns på flera ställen men bara i ett land (gå till fråga 3) En enhet i en företagskoncern/i ett företag som finns i flera länder, med flera enheter (gå till fråga 2) En särskild REACH enhet (gå till fråga 3) Annat (specificera) 2. Om din företagsenhet är en del av en multinationell koncern, i vilket land är huvudkontoret till den företagskoncern som din enhet tillhör beläget? EU 27 / EEA (lista) Länder utanför EU(lista) Land (HK) Annat (specificera) 3. I vilket land ligger ditt företag Anvisning för respondenter från företagskoncerner: Svaret på frågan avgör ur vilken synvinkel efterföljande frågor i undersökningen besvaras. Genom att du anger platsen för den specifika enhet i koncernen där du verkar kommer enkätsvaren att anses representera aktiviteterna och erfarenheterna från den specifika enheten. Om du anger att du representerar ett multinationellt företag kommer svaren du ger att anses representera aktiviteter och erfarenheter för hela företagskoncernen. EU27/EEA (lista) Ej EU27/EEA (lista) Geografiskt läge Annat (specificera) 2. ALLÄN INFORMATION Anställning 1. Ange din titel eller position i företaget Page 1

2 2. Hur många anställda har ditt företag/din enhet för närvarande? Ange vilket av följande storleksintervall som stämmer in på ditt företag. (Om ditt företag är ett dotterbolag i en företagskoncern ber vi dig ange storleken på din enhet, inte på hela företagskoncernen) Mer än Om din företagsenhet är en del av en företagskoncern ber vi dig även ange det sammanlagda antalet anställda i koncernen. 1,001 10,000 <0 10,001 0, >0, , ALLMÄN INFORMATION Verksamhet 1. Ange vilken av följande verksamhetsbeskrivningar som bäst återspeglar ditt företags verksamhet och företagets roll i leveranskedjan. (Om det är relevant, ange även sekundär och tertiär verksamhet). Primär Sekundär Tertiär Forsknings och utvecklingsorganisation (inkl. kontraktsforskningsföretag) Tillverkare av kemiska ämnen Importör av kemiska ämnen och blandningar Tillverkare av varor som innehåller kemiska ämnen Importör av varor som innehåller kemiska ämnen Formulerare (blandare) av kemiska ämnen eller blandningar Slutanvändare av kemiska ämnen för professionellt eller industriellt bruk där ämnen används som bearbetningshjälpmedel och inte utgör en del av slutprodukt Distributör eller återförsäljare av kemiska ämnen, blandningar eller varor som innehåller kemiska ämnen som är avsedda att frigöras Annan roll Annat (specificera) Page 2

3 2. Ange i vilken roll du svarar på dessa frågor. Forsknings och utvecklingsorganisation (inkl. kontraktsforskningsföretag) Tillverkare av kemiska ämnen Importör av kemiska ämnen eller blandningar Tillverkare av varor som innehåller kemiska ämnen Importör av varor som innehåller kemiska ämnen Formulerare (blandare) av kemiska ämnen eller blandningar Slutanvändare av kemiska ämnen för professionellt eller industriellt bruk där ämnen används som bearbetningshjälpmedel och inte utgör en del av slutprodukt Distributör eller återförsäljare av kemiska ämnen, blandningar eller varor som innehåller kemiska ämnen som är avsedda att frigöras Annan roll (som specificerat ovan) 3. Inom vilken bransch bedriver ditt företag sin huvudsakliga verksamhet? Rullgardinsmeny Annan tillverkning eller tjänster (specificera) 4. ALLMÄN INFORMATION delsektorer inom kemisk industri 1. I vilken delsektor av kemisk industri verkar ditt företag? Om mer än en, ange ungefärlig procentandel av din organisations omsättning. 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Petrokemiska Grundläggande ickeorganiska Polymerer Specialkemikalier Konsument kemikalier. ALLMÄN INFORMATION övrigt 1. Hur många kemiska ämnen släppte ni ut på marknaden under 2010? (inklusive ämnen som ingår i produkter) >10, , ,001 10,000 Page 3

4 2. Hur stor andel av ditt företags omsättning spenderades på forskning och utveckling 2010? <1% 1 2% 2 % 10% >10% 3. Vad är det i första hand som driver innovation i din bransch? Rangordna efter betydelse (nummer 1 viktigast) i textrutorna nedan Vem är det i allmänhet som står bakom innovationen i ert företag? Om mer än en, rangordna efter betydelse (nummer 1 viktigast, 3 minst viktig) I första hand företaget eller koncernen Företaget eller koncernen tillsammans med andra företag eller institutioner I första hand andra företag eller institutioner. Skriv eventuella kommentarer eller anmärkningar här: I vårt tillvägagångssätt har vi definierat tre huvudfaser i innovationsprocessen: produktskapande (idé och utvärdering; implementering (utveckling, prototyp och förstagångstillämpning); och marknadsföring (produktion, lansering och reklam). I följande avsnitt undersöker vi hur REACH påverkar dessa olika faser.. B: REACH OCH PRODUKTSKAPANDE (IDÉ OCH UTVÄRDERING) I detta avsnitt ställer vi frågor om hur REACH påverkar innovation med avseende på produktskapande (skapande av nya idéer och utvärdering av dessa). Produktinnovation: I samband med följande frågor definieras produkt /serviceinnovation som lansering av en ny eller med avseende på egenskaper eller avsedd användning väsentligt förbättrad produkt eller tjänst. Förbättringen eller innovationen kan avse de tekniska specifikationerna, komponenter och material, ingående mjukvara, användarvänlighet eller andra funktionella egenskaper. Produkten eller tjänsten ska vara ny för ert företag, men inte nödvändigtvis ny på marknaden. Den kan ursprungligen ha utvecklats av er eller av andra företag. Page 4

5 1. Har utvecklingen av eller tillgången till någon av följande informationskällor medverkat till att stimulera produktskapande och innovation i er organisation? Registreringsdokumentation med teknisk dokumentation och kemisk säkerhetsrapport Utveckling av säkerhetsdatablad (SDS)/(eSDS) Utbyte av information of ämnen i samarbetsforum (SIEFS) Annat (specificera) 2. Har REACH utifrån ert företags synvinkel lett till ökad tillgång till och mer granskning av information om kemiska ämnen?, mycket, något, inte alls 7. B: ÖKAD TILLGÅNG TILL INFORMATION 1. Har den ökade tillgången till och den ökade granskning av information om kemiska ämnen som följd av REACH lett till några fördelar för ditt företag (t.ex. hittat nya idéer som kan leda till produkt eller processinnovationer etc.)?, mycket, något, inte alls 2. Om JA, var det fördelar avseende... gfedc gfedc Egenskaper hos ämnen? Nya användningsområden? 3. Om svar JA till fråga 1, fick ni den information som ledde till dessa fördelar genom... gfedc gfedc Det egna företagets leveranskedja? Andra källor? 4. Om svaret på fråga 1 var JA, kan du ge ett exempel (kortfattat)? Om svaret på fråga 1 var NEJ, kan du kortfattat förklara svaret? 8. B: SUBSTITUERINGSMEKANISMER Page

6 1. Hur har innovationsverksamheten i ert företag påverkats av att vissa ämnen placeras på kandidatförteckningen? Vi initierade satsningar för att utveckla nya ämnen som ersätter dem Vi initierade satsningar för att finna alternativa produktformuleringar till existerande ämnen som ersätter dem Vi tog bort dem från vår produktportfölj Vi bad våra leverantörer byta ut ämnena Vi vidtog inga särskilda åtgärder Andra effekter [förklara] 2. Har du kommentarer till hur kandidatförteckningen påverkar innovation? Om ja, skriv dina kommentarer här: 3. Hur har ert företag påverkats av att vissa ämnen placeras på den så kallade tillståndslistan? Vi initierade satsningar för att utveckla nya ämnen som ersätter dem Vi initierade satsningar för att finna alternativa produktformuleringar som ersätter existerande ämnen Vi tog bort dem från vår produktportfölj Vi bad våra leverantörer byta ut ämnena Vi vidtog inga särskilda åtgärder 4. Har du kommentarer till hur tillstånd påverkar innovation i ert företag? Om ja, skriv dina kommentarer här: 9. B: EXISTERANDE KONTRA NYA ÄMNEN 1. Var merkostnaden för att testa nya ämnen (i motsats till vad som gällde för existerande ämnen) något som utgjorde ett hinder för innovation i ert företag innan REACH reglerna infördes?, mycket, lite Page

7 2. Om svaret på föregående fråga är JA: Anser ni att kravet att både existerande och nya ämnen måste testas haft betydelse för ert företag?, absolut, delvis Ej relevan 3. Om ni har utvecklat nya ämnen som resultat av det nya kravet att även nya ämnen ska testas, kan du ge exempel? 4. Om du har ytterligare kommentarer kring faktorer som påverkar balansen mellan innovationsverksamhet med existerande kontra nya ämnen, skriv dem här: 10. B: UNDANTAGENS ROLL I följande frågor ber vi dig ge synpunkter på hur forskning och utveckling i ditt företag påverkas av REACHförordningens undantag från godkännande och restriktioner för ämnen som används i forskning och utveckling. 1. Undantag 1 : Ämnen som används i vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning i volymer minde än 1 ton per år är undantagna från REACH registrering, godkännande och restriktioner. Har detta undantag lett till ökad forsknings och utvecklingsaktivitet i ditt företag? 2. Är Undantag 1 tillräckligt omfattande för att möjliggöra den utvidgade forskning och utveckling som ditt företag vill bedriva? 11. B: UNDANTAG FRÅN REACH PPORD Page 7

8 1. Undantag 2: Ämnen som framställs eller importeras för att användas i produkt eller processinriktad forskning och utveckling (PPORD) är undantagna från registreringskraven under en period på fem år (eller mer efter ansökan). Är detta undantag tillräckligt långt för att möjliggöra den utvidgade forskning och utveckling som ditt företag vill bedriva? 2. Har ditt företag lämnat in PPORD anmälan? 3. Om ni har lämnat in PPORD anmälan, ange hur många ni hittills har lämnat in: 4. Om ni EJ har lämnat in någon PPORD anmälan, förklara varför:. Om du har kommentarer kring hur dessa undantag påverkar forskning och utveckling, skriv dem här: 12. B: UNDANTAG FRÅN REACH Isolerade intermediärer på plats eller transportera Undantag 3: Isolerade intermediärer på plats eller transporterade är undantagna från REACH i kvantiteter upp till 1 ton per år. Utöver det är den information som ska lämnas av tillverkaren ändå mindre än i den vanliga proceduren. Har detta undantag bidragit till ökad innovationsaktivitet i ert företag?, väsentligt, delvis 2. Är detta undantag tillräckligt omfattande för att möjliggöra den ytterligare forskning och utveckling som ert företag önskar bedriva? Page 8

9 3. Har du några kommentarer kring intermediärernas ställning och innovation mot bakgrund av REACH? 13. B: UNDANTAG FRÅN REACH polymerer 1. Undantag 4: Har undantaget för polymerer bidragit till ökad innovationsverksamhet i ditt företag?, väsentligt, delvis 2. Är detta undantag tillräckligt omfattande för att möjliggöra den ytterligare forskning och utveckling som ditt företag önskar bedriva? 3. Har du några kommentarer kring polymerernas ställning med avseende på innovation mot bakgrund av REACH? 14. B: REACH förordningens påverkan på forskning och utveckling i ditt företag 1. Har REACH förordningen lett till att personal och andra resurser inom R&D och innovationsrelaterad verksamhet istället har omallokerats till aktiviteter som rör förordningens efterlevnad?, väsentligt, i viss mån 2. Om du svarade JA på föregående fråga: Tror du att denna omallokering kommer att vara temporär eller permanent? Temporär Permanent Page 9

10 3. Vilken effekt har REACH haft på utgifterna för forskning och utveckling och annan innovativ verksamhet? En ökning väsentlig Ingen effekt En ökning mindre En minskning väsentlig En minskning liten 4. Tror du att den effekt som REACH har haft på utgifterna för forskning och utveckling och annan innovativ verksamhet kommer att vara temporär eller permanent? Temporär Permanent. Om du har kommentarer, skriv dem här:. Har REACH haft den effekten att det inom forskning och utveckling eller annan innovativ verksamhet har blivit en ökad fokusering på hälsa, säkerhet och miljö som annars inte skulle ha skett inom ditt företag?, det har skett en grundläggande omvärdering av vår forskningsinriktning och ett skift mot större vikt på säkerhet och miljöskydd., delvis 7. Om du har kommentarer kring detta skriv dem här: 1. C: REACH OCH IMPLEMENTERING (UTVECKLING/ PROTOTYP, FÖRSTAGÅNGS APPLIKATION... I detta avsnitt frågar vi om hur REACH påverkar innovationsprocesser såsom produkt och serviceutveckling, prototyping, förstagångsanvändning och testning på marknaden. Processinnovation: Vi definierar processinnovation som implementering av en ny eller väsentligt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller supportaktivitet för era varor eller tjänster. Det måste vara nytt för ert företag, men inte nödvändigtvis nytt på marknaden och kan ha utvecklats av er eller av annat företag. Det kan avse Page 10

11 väsentlig förändring i teknologi, utrustning och/eller mjukvara, dock inte organisatorisk innovation. 1. Har någon REACH relaterad faktor (se nedan) påverkat ert företags beslut att investera i utveckling, förstagångsanvändning och testning av nya produkter eller tjänster. Om ja, hur stor har effekten varit? Mycket Mycket Positivt Negativt positivt negativt Registreringsavgifter Kostnader för testning Kostnad för dokumentation Kostnader för att kommunicera med leveranskedjan Tillgång till nya marknads och produktutvecklingsmöjligheter Oro eller problem med förlorat intellektuellt kapital/patentering Oro eller problem med skada på företagets image på grund av användning av särskilt farliga ämnen (SVHC) Annat (specificera) 2. Har du kommentarer kring REACH and utveckling av prototyper, förstagångsapplikationer och testning? 3. Har efterlevnad av REACH förordningen påverkat den förväntade avkastningen på era innovationer?, ökat väsentligt, minskat väsentligt, ökat Ingen effekt, minskat 4. Har du kommentarer kring effekten av REACH på avkastningen på innovationer? Page 11

12 . Har efterlevnad av REACH förordningen påverkat affärsrisker och osäkerhet relaterad till innovationer?, ökat väsentligt, minskat väsentligt, ökat Ingen effekt, minskat. Kan du kortfattat förklara varför: 1. C: TESTNING 1. Har bestämmelserna inom REACH om användning av read across (användning av resultat av tester som andra utfört) med avseende på forskning/testresultat medfört reducerat behov av testning eller lägre kostnader för testning i ditt företag?, mycket, det har ökat, något, det har inte förändrats 2. Om du har kommentarer kring REACH och användningen av read across, skriv dem här. 3. Har REACH bestämmelserna lett till ett minskat behov av användning av djurförsök i ditt företag?, mycket, det har ökat, något, det har inte förändrats 4. Om du har kommentarer kring REACH och djurförsök, skriv dem här. Page 12

13 . Har bestämmelserna inom REACH vad avser djurförsök påverkat ditt företags möjligheter att introducera nya ämnen? Positiv effekt möjligheten att introducera nya ämnen har förbättrats Negativ effekt möjligheten att introducera nya ämnen har försämrats Ingen effekt 17. C: EXTERNA LABORATORIERS ROLL 1. Använder ditt företag externa laboratorier för testning?, alltid, ibland Ej relevan Om svaret är ja, varför? 2. Om svar JA, har ni upplevt förseningar och svårigheter att få tillgång till laboratorier för testning på grund av kapacitetsbrist i laboratorierna som följd av REACHförordningens krav på testning., ofta, till viss del 3. Om ni har kommentarer kring detta, skriv dem här. 18. C: SKYDD AV INTELLEKTUELLT KAPITAL (IK) 1. Ger REACH tillräckligt skydd för IK för att främja innovation?, absolut, mycket otillräckligt, delvis, helt otillräckligt Page 13

14 2. Om du har kommentarer när det gäller skydd av intellektuellt kapital och innovation, skriv dem här. 3. Har bestämmelserna kring konfidentiell information främjat innovation?, absolut, mycket otillräckligt, till viss del, helt otillräckligt 4. Om du har kommentarer kring detta, skriv dem här.. Har du lämnat in separata säkerhetsrapporter till ECHA för att skydda ditt IK?. Om du svarade ja på fråga, hur många har du lämnat in? > Om du har kommentarer till rutinerna kring frågorna och, skriv dem här. 8. Har REACH förordningens krav på att lämna information vid registrering samt i hela distributionskedjan för er del orsakat konflikt med behovet av skydd av intellektuellt kapital? Page 14

15 9. Om svar JA, var har konflikt uppstått? gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Registrering SIEFs SDS/CSR säkerhetsdatablad, säkerhetsrapporter Godkännande ECHAs informationssajt/ portal Patentering av nya ämnen Annat (specificera) Om konflikt har uppstått, kan du kortfattat beskriva vad problemet var och hur ni löste det? 10. Registrering 11. SIEFs 12. SDS/CSR säkerhetsdatablad, säkerhetsrapporter 13. Godkännande Page 1

16 14. ECHAs informationssajt/ portal 1. Patentering av nya ämnen 1. Annat 19. D: REACH OCH MARKNADSFÖRING (PRODUKTION, LANSERING OCH FÖRSÄLJNING) I detta avsnitt ställer vi frågor om hur REACH påverkar produktion, lansering och försäljning av era nya produkter. Vi definierar innovationer inom marknadsföring som introduktion av ett nytt marknadsföringskoncept eller strategi som skiljer sig väsentligt från företagets existerande marknadsföringsmetoder och som inte har använts tidigare. Betydande förändring i produktdesign eller förpackning, produktplacering, reklam eller prissättning krävs. Säsongsmässiga och andra regelbundna eller vanliga förändringar innefattas inte i definitionen 1. Har REACH påverkat produktion, lansering och/eller marknadsföring av ditt företags innovationer? Produktion/tillverkning av era innovationer?, mycket negativ påverkan, en viss negativ påverkan, en viss positiv påverkan, en mycket positiv påverkan Ingen påverkan Lansering av era innovationer? Marknadsföring av era innovationer? 2. Om svar JA, kan du förklara kortfattat? Page 1

17 3. Utifrån er erfarenhet, har REACH förordningen bidragit till en ökad acceptans av era nya produkter och teknologier (exempelvis genom att erbjuda ökad säkerhet och/eller förbättrad kommunikation med kunder och samhälle)? 4. Om svaret var nej till ovanstående fråga, varför?. Har REACH förordningens bestämmelser blivit ett hinder till utveckling/lansering av nya produkter på marknaden?. Om svaret är ja, ange om detta hinder har orsakats av... Kraven inom REACH Tidsaspekten som REACH reglerna medför (t.ex. en produkt under utveckling förändras från att uppfylla kraven till att inte uppfylla kraven (compliant to non compliant). Annat (specificera) 20. D: KONTRAKTSTILLVERKNING 1. Har REACH förordningens krav avseende kontraktstillverkning påverkat ert företags innovationsverksamhet?, mycket negativ påverkan Ingen påverkan, något negativ påverkan, något positiv påverkan, mycket positiv påverkan 2. Var vänlig ge en kortfattad förklaring? Page 17

18 3. På det stora hela, vilken effekt har REACH haft på den tid det tar för produkterna att nå marknaden, jämfört med tidigare? Ökat väsentligt Minskat väsentligt Ökat något Ingen effekt Minskat något 4. Kommentarer 21. E: REACH OCH ORGANISATORISK INNOVATION I följande avsnitt definieras innovation som en ny organisatorisk metod som används i företagets affärsprocesser (inklusive kunskapsstyrning), arbetsplatsens organisation eller externa relationer och som inte tidigare har använts av företaget, samt är ett resultat av strategiska beslut fattade av företagsledningen. Definitionen inkluderar inte fusioner och förvärv. 1. Har REACH förordningen lett till att nya avdelningar eller arbetsenheter har skapats i ert företag? 2. Om JA, förväntas dessa vara Temporära Permanenta 3. Om svaret på fråga 1 var JA, vilken typ av nya avdelningar eller enheter har skapats? Implementering/ Efterlevnad Innovationer Särskild REACH enhet/ avdelning En enhet som arbetar med REACH över avdelningsgränserna Annat (specificera) 4. Kommentarer Page 18

19 . Har REACH relaterade faktorer såsom säkerhetsrapporter eller säkerhetsdatablad, eller andra kommunikativa krav i leveranskedjan lett till förändringar i organisationen (t.ex. produktionsprocesser eller materialhantering)?. Om svaret är ja, var vänlig ge en kortfattad förklaring av eventuella organisatoriska förändringar som skett som resultat av REACH. 7. Räknar du med att de organisatoriska förändringar som föranletts av REACH kommer att bidra till att utveckla ert företags innovativa kapacitet? 8. Med vilka av följande externa organisationer har ni etablerat nya affärskontakter/samarbete eller kunskapsutbyte som resultat av REACH? Externa tjänsteföretag, exempelvis konsulter eller laboratorier som inte var samarbetspartners tidigare Andra parter i leveranskedjan som vi inte tidigare haft kontakt med Offentlig sektor (inklusive universitet och högskolor/forskningsorganisationer) som inte var samarbetspartners tidigare Ingen av ovanstående Annat (specificera) 9. Har dessa nya kontakter bidragit till att utveckla företagets innovativa förmåga?, väsentligt, något 22. F: ALLMÄNNA/SAMMANFATTANDE FRÅGOR 1. Vilka faktorer i REACH har varit mest positiva för innovation i ditt företag (1 = viktigast)? Beskriv vänligen kortfattat faktor och effekt Vilka faktorer i REACH har haft störst negativ effekt på innovation i ditt företag (1 = viktigast)? Beskriv vänligen kortfattat faktor och effekt Page 19

20 3. På det hela taget, hur viktig roll anser du att REACH spelar i relation till innovationsverksamhet i ditt företag, jämfört med andra faktorer som driver innovation? Mycket viktig Ganska viktig Ej viktig 4. Kommentarer. På det hela taget, vilken effekt anser du att REACH hittills har haft på innovationsverksamhet i ditt företag, jämfört med innan REACH förordningen infördes? Mycket positiv Mycket negativ Till viss del positiv Ingen skillnad Till viss del negativ. Kommentarer 7. Tror du att detta kommer att förändras i framtiden?, det kommer att bli mer positivt, det kommer att bli mer negativt 8. Kommentarer 23. G: AVSLUTANDE DEL 1. Om du vill ge oss andra eventuella upplysningar eller kommentarer som du anser vara relevanta för utvärderingen av REACH och som inte har tagits upp i frågorna ovan, skriv dem här: Page 20

21 2. Som en del av projektet planerar CSES även att utföra ett litet antal fallstudier angående nyckelfaktorer i REACH som påverkar innovationen i företag. För detta kan ytterligare information från företag som ditt behövas. Skulle du kunna tänka dig att bli kontaktad för vidare diskussioner? Vi ber dig i så fall ge oss vederbörliga kontaktuppgifter. Namn: E post: Telefonnummer: Position inom företaget: Tack för din medverkan i enkäten! Page 21

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax(09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Registrering. Helena Kramer Upplysning och Utbildning 4 april 2017

Registrering. Helena Kramer Upplysning och Utbildning 4 april 2017 Registrering Helena Kramer Upplysning och Utbildning 4 april 2017 Innehåll Varför? Vad ska registreras? Vem ska registrera? När ska man registrera? Vad ingår i en registrering? Hur gör man? Vad kostar

Läs mer

4. Övningen Operationer II: Processer och kostnadsanalys. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

4. Övningen Operationer II: Processer och kostnadsanalys. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 4. Övningen Operationer II: Processer och kostnadsanalys TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Bilaga 4. Frågeformulär - Innovation inom hälsosektorn

Bilaga 4. Frågeformulär - Innovation inom hälsosektorn Bilaga 4 Frågeformulär - Innovation inom hälsosektorn Sektion A: Allmän information A.1. Hur länge har du varit ansvarig för er organisation? (Välj endast ett alternativ) a) Mindre än 6 månader... b) 6

Läs mer

Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping

Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping Urbanisering är ett relativt begrepp som ständigt är och ständigt har varit under förändrad betydelse. För 200 år sedan fanns enbart några få procent

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

Innovation i offentliga organisationer

Innovation i offentliga organisationer Innovation i offentliga organisationer om SCB:s deltagande i projektet Measuring Public Innovation in the Nordic Countries: Toward a common statistical approach Per Annerstedt, 2011-05-24 Kort om projektet

Läs mer

Företagens innovationsverksamhet 2012 2014

Företagens innovationsverksamhet 2012 2014 DATAINSAMLING Vetenskap och teknologi PB 5C 00022 STATISTIKCENTRALEN tiede.teknologia@stat.fi Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004). De insamlade uppgifterna är sekretessbelagda.

Läs mer

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4877 Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE FÖRETAGSINFORMATION D1. Låt mig börja med några få grundläggande

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Roller & tillsynsansvar

Roller & tillsynsansvar Roller & tillsynsansvar Nedan följer ett antal exempel med verksamheter som på olika sätt hanterar kemiska produkter. Identifiera vilka roller verksamhetsutövaren har enligt Reach respektive enligt miljötillsynsförordningen.

Läs mer

Innovationsverksamhet 2012

Innovationsverksamhet 2012 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 2014 Innovationsverksamhet 2012 Innovationsundersökningens slutrapport Innovationsverksamhet vanligast bland stora internationella företag Enligt EU-undersökningen

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Reach tillsyn kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen

Reach tillsyn kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen -kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen 2013-06-10 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE OCH MÅL... 3 3. METOD... 3 3.1. Urval av verksamheter... 3 3.2. Utförande... 3 4. REDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Allmän information om företaget

Allmän information om företaget Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgiftsskyldighet för frågorna 1 28 föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

REACH - förslaget i översikt

REACH - förslaget i översikt REACH - förslaget i översikt REACH Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals - enligt EU-kommissionen 29 oktober 2003 Miljökonferens 2 juni 2005 Amelie Pedersen Avd. Riskbedömning www.kemi.se

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Tillsyn av kemikalier i smycken

Tillsyn av kemikalier i smycken Tillsyn av kemikalier i smycken Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport september 2014 Innehållsförteckning Tillsyn av kemikalier i smycken... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter Lagstiftning och hantering av kemiska produkter LAGSTIFTNING Miljöbalken 14:e kap i MB Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Viktigaste nya kraven enligt förordningen om kosmetiska produkter. april 2013 Monica Tammela

Viktigaste nya kraven enligt förordningen om kosmetiska produkter. april 2013 Monica Tammela Viktigaste nya kraven enligt förordningen om kosmetiska produkter april 2013 Monica Tammela Viktigaste nyheterna för företagen Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) anmälan av nanomaterial för förhandsgranskning

Läs mer

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Kemikalier och miljö Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Vad är en kemisk produkt? Ett kemiskt ämne eller En blandning av flera kemiska ämnen Kan vara märkt med farosymbol och/eller riskfraser, men inte

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

DE SÄKERSTÄLLER ATT SIGNALEN ÄR MOTTAGEN, OAVSETT FÖRHÅLLANDE!

DE SÄKERSTÄLLER ATT SIGNALEN ÄR MOTTAGEN, OAVSETT FÖRHÅLLANDE! DE SÄKERSTÄLLER ATT SIGNALEN ÄR MOTTAGEN, OAVSETT FÖRHÅLLANDE! Vad har följande gemensamt: en rockkonsert, ett formel 1-team som vinner ett Grand Prix, tusentals flygpassagerare och de 10 nyckelringar

Läs mer

REACH-utmaningar för varuleverantörer. Bobby Arash Reach: ansvar och roller så här gör vi! Stockholm den 12 september 2013

REACH-utmaningar för varuleverantörer. Bobby Arash Reach: ansvar och roller så här gör vi! Stockholm den 12 september 2013 REACH-utmaningar för varuleverantörer Bobby Arash Reach: ansvar och roller så här gör vi! Stockholm den 12 september 2013 Olika intressen Ekonomi och finans Innovation och utveckling Konkurrens och marknad

Läs mer

Allmän information om företaget

Allmän information om företaget Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgiftsskyldighet för frågorna 1 26 föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Bakgrund Enkätstudien genomfördes under november månad år 2006 och riktade sig till leverantörer till dagligvaruhandeln. 100 företag fick ta del av

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

Konjunkturrapport. Innovationskraften i de svenska företagen ökar

Konjunkturrapport. Innovationskraften i de svenska företagen ökar Konjunkturrapport Innovationskraften i de svenska företagen ökar Oktober 2015 2 Konjunkturrapport sverigesingenjorer.se Konjunkturrapport sverigesingenjorer.se 3 Vilken är din samlade bedömning av den

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Sammanställning av säkerhetsdatablad

Sammanställning av säkerhetsdatablad K O R T F A T T A D V Ä G L E D N I N G Sammanställning av säkerhetsdatablad Dokumentet syftar till att på ett enkelt sätt förklara de viktigaste principerna och skyldigheterna i samband med sammanställning

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Åttapartivalet 2010

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Åttapartivalet 2010 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Åttapartivalet 2010 Innovationsverksamhet i svenska företag 2008 2010 Innovationsverksamhet i svenska företag 2008 2010 Statistiska centralbyrån 2012 Innovation

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

Skapa och lämna in registreringsunderlag

Skapa och lämna in registreringsunderlag Skapa och lämna in registreringsunderlag Mike Rasenberg Registrering och IT-verktyg Webbseminarium för ledande registranter Företagsregler 22 april 2010 Arbetsflöde nödvändigt för registreringen I 1 Den

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Företagens innovationsverksamhet

Företagens innovationsverksamhet Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax(09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004). De insamlade

Läs mer

Företagsintervjuer och enkäter FÖRSLAG FÖR AIF-PROJEKTET

Företagsintervjuer och enkäter FÖRSLAG FÖR AIF-PROJEKTET Företagsintervjuer och enkäter FÖRSLAG FÖR AIF-PROJEKTET Företaget (strategi): Kan du beskriva företagets vision och mål? När sattes den visionen? Varför finns det ingen vision? Hur mäter ni måluppfyllnad?

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Utbildningsdepartementet Registrator 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4722 Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden Flash Innobarometer 2006, Draft Questionnaire v21 SELECTION OF THE ELIGIBLE RESPONDENT SC0. Hej / God middag /

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig

Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig Kemikalier inte bara hos Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Livsmedelsverket Läkemedelsverket Naturvårdsverket MSB, Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Nya EU-direktiv. barnsäkra solskydd ökar tryggheten i våra hem

Nya EU-direktiv. barnsäkra solskydd ökar tryggheten i våra hem Nya EU-direktiv barnsäkra solskydd ökar tryggheten i våra hem Intro och är dessutom ett viktigt försäljningsargument Små barn är nyfikna av naturen. Allt som hänger löst, rör sig eller går att smaka på

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsen Köpmannaförbundet Stiftelsen Köpmannaförbundet Information om stiftelsen och ansökningsblanketter Handelns organisation har en lång historik där Sveriges Köpmannaförbund efter mer än ett århundrade blivit en del av Svensk

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: Utgivare: Vik generaldirektör Jan Cedervärn

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: Utgivare: Vik generaldirektör Jan Cedervärn Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-297 Utgivare: Vik generaldirektör Jan Cedervärn MTFS 20:3 Utkom den 4 september 20 Föreskrift om ändring av

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

Manual för CE-märkning. Sara Elfving

Manual för CE-märkning. Sara Elfving Manual för CE-märkning Sara Elfving Manualen hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Sweden FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Läs mer

Byggproduktförordningen CPR. 6 november 2012 Sara Elfving

Byggproduktförordningen CPR. 6 november 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen CPR 6 november 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen Vad är CPR? Vilka byggprodukter omfattas? Prestandadeklaration och CE-märkning Marknadskontroll och kontaktpunkt Europaparlamentets

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer