Möteshandlingar. Årsmöte / KFUM.Umeå. ...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ..."

Transkript

1 Möteshandlingar.. Årsmöte / KFUM.Umeå...

2 Dagrdning 1. Årsmötets behörighet 2. Val av mötesrdförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Verksamhetsberättelse 6. Eknmisk berättelse 7. Revisinsberättelse 8. Frågan m ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 9. Val av Distriktsrdförande 10. Val av Kassör 11. Val av Ledamöter 12. Val av revisrer ch valberedning 13. Fastställande av verksamhetsplan ch budget 14. Fastställande av avgifter 15. Mtiner 2012:1 Kstnadsplicy 2012:2 - Verifikatshanteringsplicy 16. Övriga frågr!

3 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningar ch förbundets syfte Sverk Västerbtten är ett distrikt inm Sverk ch har sm uppgift att främja Sverks syfte inm sitt verksamhetsmråde, det vill säga att främja alla frmer av spel ch spelande. Det innebär i praktiken att distriktet behöver vara tillgängligt för de föreningar sm verkar inm dess gegrafiska gränser ch hjälpa föreningarna ch dess medlemmar efter bästa förmåga.

4 Tillgänglighet Tillgängligheten för våra medlemmar har via mail, frum ch telefn förbättrats de senaste åren. Vi har under året strävat efter att ha en representant på kansliet på Klssen minst en dag i veckan. En ny hemsida sm följer förbundets mall beställdes av webbgruppen ch levererades under Del två i tillgänglighetsarbetet är att infrmera; kännedmen m distriktet ch vad vi kan göra är dålig bland våra egna föreningar ch samhället i strt. Situatinen har förbättrats de senaste fyra åren men är frtfarande dålig; vi vill att distriktet ska vara det självklara valet för myndigheter, media ch privatpersner sm har frågr ch/eller funderingar rörande spelhbbyn i Västerbtten. Status: Den nya hemsidan är uppe med kntaktinfrmatin ch kppling till frumet vilket gör den interaktiv för besökande medlemmar Vi har en central adress sm går till styrelsen En dag i veckan finns en styrelsemedlem tillgänglig på klssen i Umeå samt på Legend i Skellefteå Vi har haft spelveckan i Nrsjö där vi lckade ett hundratal spelare att umgås, spela spel ch lära känna Sverk. I samband med detta sågs vi ckså mycket i media Vi deltg på Kulturnatta på Umeå Flkets hus ch visade upp Sverks verksamhet

5 Föreningskntakt Kntakten med föreningarna har klart förbättras men arbetet behöver struktureras upp för att verkligen bli effektivt. Majriteten av Sverks föreningar är små föreningar centrerade runt ett kmpisgäng sm vill spela spel tillsammans ch inte så mycket mer. Dessa föreningar är en viktig bas inm Sverk men är sällan intresserade av ett djupare samarbete. Under 2011 har styrelsen fkuserat på de större föreningarna genm att närvara på eras arrangemang. Status: Styrelsen besökte lajvet Nidum i Umeå. Styrelsen var representerade på Januarieventet Styrelsen har medverkat till återstarten av Lan I Staan. Styrelsen har hjälpt F.U.S.K (Umeås största figurspelsförening) att ansluta sig till Sverk. Styrelsen var representerade vid Burlicn Styrelsen träffade föreningsaktiva på Nrdsken Marknadsföring Sverk Västerbtten har verkat för att marknadsföra spelhbbyn genm att vara med på lika arrangemang ch i samarbete med föreningarna aktivt uppvisa spelhbbyn. För att visa upp Sverk har styrelsen valt att trcka upp prfilmaterial sm har kunnat delas ut till arrangörer av spelrelaterade evenemang. Sverk Västerbtten har uppnått målet att genmföra minst ett evenemang av typen knvent eller LAN i samverkan med någn lkala föreningar. Status: Styrelsen har hjälpt Gimlis Galningar att arrangera Burlicn Styrelsen har hjälpt SLI att arrangera Januarieventet. Styrelsen har hjälpt Dm att arrangera TV-spels jam. Styrelsen har hjälpt Gimlis Galningar att arrangera augustilanet. Styrelsen har marknadsfört Sverk på Nrdsken

6 Kurser ch föreningsstöd Den huvudsakliga planen för föreningsstödet 2011 var att skapa ett öppet kntr för våra föreningar på kulturhuset Klssen, Ålidhem, Umeå. Tanken var att föreningarna skulle ha en fullt utrustad kntrslkal där de skulle kunna utföra det administrativa arbete sm föreningslivet inm Sverk medför. En plats där de skulle kunna lagra bkföring ch annan dkumentatin sm annars lätt försvinner när den far fram ch tillbaka mellan lika föreningsmedlemmar. Genm att ha blanketter, skrivare, datrer, Internet ch mycket annat sm kan behövs samlat på en plats ville man skapa en naturlig mötesplats för föreningar sinsemellan ch föreningarna ch distrikten. Distriktet hade sm mål att hjälpa ch stötta föreningarna i deras löpande verksamhet, i kntakten med lika instanser i samhället ch i kntakten med Sverk riks ch Studiefrämjandet samt så gtt vi kan med all möjligt. Sverk Västerbtten skulle enligt årsmötets önskan arrangera resr till lkala evenemang inm tidigare Sverk Övre Nrrlands upptagningsmråde. Status: Styrelsen har färdigställt ett kntr på klssen i Umeå för föreningarna men kntret har inte kunnat nytjas sm tänkt då stölder förekmmit ch styrelsen vill avvakta med arbetet för ett gemensamt kntr tills låsbara skåp införskaffats ch rutiner kring dessa sats upp. Sverk får inte förmedla pengar från Regin Västerbtten i frm av ersättningar direkt till våra medlemsföreningar. Styrelsen heller inte funnit en fungerande mdell för att samrdna resr till arrangemang men har istället försökt att hjälpa de arrangerande föreningarna så att de kan sänka deltagaravgifterna ch där igenm minska den eknmiska bördan för deltagarna.

7 Studiefrämjandet Distriktet ska representera sina medlemmar både mt de lika lkalkntten ch mt Studiefrämjandets distrikt. Detta genm att bedriva ett aktivt påverkansarbete mt lkalkntren, delta på årsmöten ch bli invalda till förtrendepster inm Studiefrämjandet. De ska aktivt lbba för fler dedikerade rll- ch knfliktspelshandläggare vidstudiefrämjandets kntr. Samt att infrmera m vilka möjligheter ch tillgångar sm finns att hämta, så väl från Sverk sm från Studiefrämjandet. Det ska finnas en flkbildningsansvarig i styrelsen sm har till uppgift att krdinera detta arbete. Status: Sverk Västerbtten har två representanter i Skellefteå distriktets styrelse. Styrelsen har frtsatt vårt samarbete med studiefrämjandet i Umeå. Styrelsen har jbbat för att studiefrämjandet i Skellefteå ska utfrma ch arrangera dmarutbildning för E-sprt. Styrelsen har tryckt på för att få fram skräddarsytt cirkelledarutbildningar inriktade mt sverks verksamhet. Sverk Distriktet ska bedriva ett aktivt påverkansarbete å våra medlemmars vägnar mt vårt mderförbund i syfte att övervaka ch främja våra medlemmars intressen i förbundet. Detta genm att vara aktiva att delta på förbundsknferenser, på riksmötet, i nätverk ch vara delaktig i de diskussiner ch det utvecklingsarbete sm knstant pågår inm Sverk. Kntakten med förbundet ska vara en ansvarspst i styrelsen. Status: Styrelsen har varit representerade på alla (2) distriktsknferenser. Styrelsen har varit representerade på Sverks Riksmöte Styrelsen har numera två stycken nrrlänningar i Sverks förbundsstyrelse. Styrelsen har stöttat Sverk Nrrbtten i uppbyggandet av det nya distriktet.

8 Lkaler De utrymmen sm distriktet förfgar över skall ptimeras; en använd lkal är en värdelös lkal i distriktets mening. Hyllr ska köpas in till förrådet ch kansliet ska ställas i rdning för det planerade gemensamma föreningskntrret. Samarbete med Midälvariket ska utvärderas löpande ch möjligheterna att expandera verksamheten tillsammans med andra föreningar ska utredas. Distriktet ska ckså stötta ch främja skapandet ch utvecklandet av spellkaler inm distriktets gränser. Permanenta spellkaler har en dkumenterat utvecklande ch främjande effekt på samtliga våra verksamheter ch är en vital faktr i att skapa gemenskap ch kntinuitet i föreningar ch spelhbbyn i allmänhet. Status: Hyllr har köpt in ch kansliet har ställts irdning. Vi har under året arbetat aktivt för ett kntinuerligt samarbete med Legend i Skellefteå. Förrådet sades upp under plötsliga mständigheter ch alla saker flyttades till Klssen. Samarbetet med Midälvariket har fungerat efter vissa påtryckningar. Vi ser inga möjligheter till expandering med nya partners i nuläget då antalet engagerade föreningar har gått ned ch midälvariket har växt. Klssen Verksamheten i Nrrlands enda permanenta spelhus ska frtsätta att utvecklas i samarbete med Studiefrämjandet ch våra föreningar. Det finns ett strt antal föreningar med gd verksamhet i Umeå sm kan gynnas av tillgång till självfinansierande lkaler ch en samlingsplats för utbyte ch utveckling. Själva verksamheten måste föreningarna stå för ch distriktets rll i det hela bör vara samlande, infrmerande ch faciliterande för verksamheten, inte utövande av den. Vi ska verka för att få en liknande lösning sm Klssen till Skellefteå sm första steg. Status: Vi har spelkvällar varje nsdag på klssen i samarbete med Midälvariket ch Sfr. Vi har köpt in brandskyddsutrustning till vår spellkal. Vi har köpt in en statinär datr, en stereanläggning samt mörkläggningsgardiner till klssen. Vi har verkat för en liknande lösning i Skellefteå. Vi har spelkväll varje Onsdag i Skellefteå i samarbete med Gimlis Galningar. Vi har hantverkskväll varje Onsdag i Skellefteå i samarbete med SLI.

9 Eknmisk förvaltning I ch med distriktsindelningen kmmer distriktet inte längre vara i en situatin där vi får in mer pengar än vi kan göra av med vilket gör en eknmisk förvaltningsplan aktuell. Distriktet bör sikta på att ha en likviditet sm räcker för att täcka den grundläggande verksamheten samt långsiktiga utgifter såsm hyrr för ett års tid. Vi har idag en väldigt gd likviditet ch den bör upprätthållas. Styrelsen ska under 2012 ta fram riktlinjer för en eknmisk förvaltningsplan sm ska garantera att distriktet överlever ett verksamhetsår med uteblivna bidrag. Status: Vi har gjrt en analys sm visar att vi klarar ss ett år utan externa bidrag. Vi har fkuserat på medlemmar, föreningar ch kntaktytr ch har därför inte pririterat denna punkt. Vi vill dck framhålla att detta är en viktig punkt ch vill därför att den ligger kvar till nästkmmande verksamhetsår. I diskussiner med landstinget km fram att vi inte får spara mer än ca 4 % av det årliga bidraget enligt deras regler. Detta känner vi möjligör en årlig avsättning till en långsiktig placering. Jämställdhetsarbete På Sverks Riksmöte antgs en rad mtiner m jämlikhet, diskriminering ch integratin i förbundet. Jämställdhetsarbetet kmmer att vara ett strt fkus under 2012 för Sverk ch sm förbundets förlängda arm bör distriktet därför vidta mått ch steg för att möta den utvecklingen. Under 2012 ska distriktet ha en jämställdhets- ch diskrimineringsansvarig med fungerande kntaktvägar ch rapprteringsrutiner samt ett aktivt arbete efter en handlingsplan mt diskriminering. Status: Vi har skrivit en jämställdhetsplan Vi har under året arbetat med ch diskuterat jämställdhet. Årets styrelse är könsjämställd med invandrarinslag. Styrelsen är även gegrafiskt jämställd inm distriktet. Kmmentar: Jämställdhetsplanen är betydligt mer rigrös ch mfattande än gällande lagstiftning. Vi skulle gärna se fler representanter från Västerbttens inland.

10 Prjektstöd Då Västerbttens Läns Landsting inte tillåter direkta bidrag till föreningarna utblir tyvärr prjektbidragen 2012 för Sverk Västerbtten. Övriga frågr från föregående årsmöte Extern granskare av eknmi - Vid föregående årsmöte beslutades att en extern granskare skulle klla igenm eknmin för verksamhetsåret 2010/2011. Till det extrainkallade årsmötet satte sig Jenny Peterssn, Eknm vid förbundskansliet, med den dåvarande kassören Oskar Wikström ch gick igenm alla räkenskaper...!

11 Resultatrapprt Sid 1 (av 2) Västerbtten, (VB) Utskrifts-ID: 267 Perid: Senast reg verifikat: A:206 Utskriven: :16 av AN Jämförelsen med föregående år är preliminär. Knt Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Nettmsättning 3009 Hyresintäkter 0,0 0% , , Öresavrundning 0,0 0% 8,75 8,75 Summa nettmsättning 0,0 0% , ,75 Övriga rörelseintäkter 3980 Erhållna ffentliga stöd 19,6-100% 0,00 0, Erhållna bidrag Sverk 0,0 0% , , Erhållna bidrag län 65,4 143% , , Övr ersättningar intäkter 0,0 0% 7 000, ,00 Summa övriga rörelseintäkter 85,0 109% , ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 85,0 141% , ,75 RÖRELSENS KOSTNADER Material ch varr 4010 Inköp varr ch material 0,0 0% -56,00-56, Distriktsknferens 0,0 0% , , Lämnade bidrag Nrrbtten 0,0 0% , ,00 Summa material ch varr 0,0 0% , ,00 BRUTTOVINST 85,0 7% , ,75 Övriga externa kstnader 5010 Lkalhyra -18,9 99% , , Förbrukningsinventarie -12,3 10% , , Spelinköp -7,3-100% 0,00 0, Prgramvarr -1,0 138% , , Förbrukningsmaterial -1,2 422% , , Övriga resekstnader 0,0 0% , , Biljetter (Resr) -12,9-100% 0,00 0, Hyrbil -7,1 21% , , Kst ch lgi 0,0 0% -277,00-277, Kst ch lgi i Sverige -9,8 299% , , Resekstnader egen bil -1,4-100% 0,00 0, Prfilkläder 0,0 0% , , Kntrsmaterial -2,8-16% , , Trycksaker -2,6-100% 0,00 0, Mbiltelefni -1,0-100% 0,00 0, Prt -0,3 1015% , , Förlust Frdran landstingsbidr -32,7-100% 0,00 0, Övriga kstnader -0,8-100% 0,00 0, Bankkstnader -1,3-35% -865,50-865, Övriga främmande tjänster -0,4 126% -905,00-905,00 Summa övriga externa kstnader -113,8 47% , ,58 Persnalkstnader 7690 Övriga persnalkstnader 0,0 0% , ,00 Summa persnalkstnader 0,0 0% , ,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -113,8 153% , ,58 RÖRELSERESULTAT -28,9 186% , ,83 Extarrdinära intäkter 8710 Extrardinära intäkter 3,8-100% 0,00 0,00 Summa extarrdinära intäkter 3,8-100% 0,00 0,00

12 Resultatrapprt Sid 2 (av 2) Västerbtten, (VB) Utskrifts-ID: 267 Knt Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) Extrardinära kstnader 8751 Felaktig frdran ,3-100% 0,00 0,00 Summa extrardinära kstnader -16,3-100% 0,00 0,00 RES FÖRE BOKSLUTSDISP & SKATT -41,4 100% , ,83 ÅRETS RESULTAT -41,4 100% , ,83

13 Balansrapprt Sid 1 (av 1) Västerbtten, (VB) Utskrifts-ID: 268 Perid: Senast reg verifikat: A:206 Utskriven: :16 av AN Ingående balanser är preliminära. Knt Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar 1380 Långfristiga Frdringar 8 253, ,00 0, Långfrist reversfrdringar 0, , ,93 Summa finansiella anläggningstillgångar 8 253, , ,93 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 253, , ,93 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Krtfristiga frdringar 1511 Frdran landstingsbidrag , ,00 0, Försktt , ,00 0, Frdran kntkrt, Mats 0, , ,01 Summa krtfristiga frdringar , , ,01 Kassa ch bank 1910 Kassa 0, , , Bank , , ,81 Summa kassa ch bank , , ,81 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , , ,82 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,75 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2091 Föregående års resultat , , , Redvisat resultat , ,49 0,00 SUMMA EGET KAPITAL ,58 0, ,58 Krtfristiga skulder 2499 Övriga Krtfr skulder , ,75 0,00 Summa krtfristiga skulder , ,75 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,58 ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT 0, , ,83

14 Eknmisk Berättelse Förklaring av Resultatrapprt Intäkterna för distriktet var väldigt mycket större än vad föregående styrelse uppskattade. Istället för kr fick vi hela kr av landstinget. Tillsammans med lkalbidrag från Sverk ch övriga intäkter (återbetalade skulder m.m.) vad distriktets intäkter kr 4111 Bidragen till Nrrbtten på kmmer av Övre Nrrlands distriktsdelning ch är tekniskt sett pengar vi aldrig haft. Men då Västerbtten övertg ÖN:s gamla knt ch pengarna överfördes från detta knt till Nrrbtten har det i resultatrapprten rapprterats sm en kstnad. Någnting sm snedvrider det verkliga läget ch det slutliga resultatet Förbrukningsinventarier för kr behövdes för uppstarten på Klssen. Lkalen behövde inredas ch kansliet hade inte fyllt sitt syfte m det inte funnits någn datr i lkalen. 5440, Förbrukningsmaterial, har ökat pga spelinköp. Dels brdsspel ch dels ett spelbrd för figurspel Resekstnaderna för distriktet har skenat då två ledamöter flyttade till Uppsala. Detta har påverkat det löpande arbetet ch medfört extra kstnader. Dessutm har kassören behövt besöka förbundskansliet i eknmiska ärenden Distriktets matkstnader har ökat markant sedan förra året. Detta berr på de frekventa möten styrelsen har hållit samt besök från förbundskansliet. Till denna pst hör även fika ch sm distriktets bjudit på vid allehanda arrangemang. Till exempel TV-spels Jam på klssen eller Burlicn Prfilkläder för kr har räknats mt distriktets marknadsföringsbudget på Detta innehöll representatinskläder till styrelsen ch en större mängd Sverk T-shirts. Detta var en långtidsinvestering då kläderna kmmer kunna användas lång tid framöver Prtkstnaderna har ökat pga. att bkföringen skötts från linköping. Mycket kmmer från återskapningen av 2010 års bkföring då tunga pärmar skickats sm rekmmenderad pst. Övriga verifikat har även dem skickats löpande under året. ÅRETS RESULTAT Att distriktet skulle ha gått back med kr är mycket missvisande då distriktsdelningen angivits sm en kstnad på vår sida. För Styrelsen Adam Jnssn

15

16 Verksamhetsplan 2012 Syfte Förbundets syfte är att genm demkratiskt rganiserad kultur- ch fritidsverksamhet främja spelhbbyn, detta är även distriktets syfte. Källa: Inriktning Efter ett uppstartsår med det nya distriktet Västerbtten är det dags att flytta fkus från administratin ch fkusera på Västerbtten sm helhet. Det är viktigt att Sverk Västerbtten skapar stark legitimitet för spelhbbyn ch breda kntaktnät i samhället. Distriktstyrelsen vill fkusera på strategiskt nätverkande samtidigt sm vi ger distrikt, föreningar ch föreningsmedlemmar förutsättningar att vara duktiga ch infrmerade ambassadörer för sin hbby. Under 2012 ser vi skäl att särskilt fkusera på att frtsätta utveckla spelandet i Västerbtten ch att arbeta med att brett visa föreningarna i länet att det inte bara är distriktet sm kan få externa resurser. Under 2012 ska vi fkusera på att bygga upp en löpande kntakt med de stra föreningar i distriktet ch de föreningar sm aktivt arbetar utåtriktat för att expandera sin verksamhet. Vi vill veta vad vi kan göra för dem ch hur vi kan hjälpa varandra.

17 Prjekt Helhet Sverk Västerbtten är ett, till ytan, strt distrikt där fkus har legat på aktiviteter i kustrterna. Under 2012 ska styrelsen arbeta för att bryta denna trend ch jbba för att arrangera minst ett arrangemang i någn av inlandsrterna. De lkala föreningarna uppmärksammans ch inkluderas i arrangemangen samt att Sverk ch vad vi kan hjälpa föreningarna med visas upp. Kntaktytr Under verksamhetsåret 2012 har Sverk Västerbtten sm mål att vara delaktig i att etablera återkmmande aktiviteter för distriktets alla medlemmar. Vi vill under 2012 verka sm medarrangör i de största arrangemangen i länet för att visa ch tydliggöra att Sverk Västerbtten kan ch vill bredda spelhbbyn. Sverk Västerbtten bör även tillse att representanter för dessa arrangörsgrupper får den utbildning sm behövs samt ges förutsättningar att föra denna infrmatin vidare till föreningarna i Västerbtten. Verksamhetsåret 2012 ska präglas av lyhördhet både uppåt ch nedåt, vi ska lyssna på vad våra föreningar vill ch vilket håll vårt förbund rör sig. Med dessa kunskaper ska vi sedan uppmuntra ch utbilda våra föreningar så de av egen kraft kan utvecklas i det temp de själva känner passande. Vi vill starta dialger med alla intresserade föreningar för att främja stöd ch samarbete. Sverk Västerbtten ska verka för pininskvällar inför Sverks Riksmöte. Sverk Västerbtten ska arrangera minst en utbildning i föreningskunskap för föreningarna under året. Påverkansarbete Sverk Västerbtten ska genm att stödja regelbundna aktiviteter etablera spelhbbyn sm en naturlig fritidssysselsättning likt den acceptans sm finns för idrtt, samhället ska det förefalla lika naturligt sm att skjutsa barnen till ftblls- eller hckeyträningen. Exempelvis ska det vara samma status på ett lajv eller en brädspelskväll sm att medverka på en schemalagd träning. Sverk Västerbtten ska arbeta för att få kmma på föräldramöten för att förklara sverks verksamheter. Sverk Västerbtten ska kmmunicera varumärket Sverk ch försöka öka kännedmen m rganisatinen.

18 Marknadsföring Sverk västerbtten är frtfarande en relativt känd aktör i västerbtten trts vårt stra antal medlemmar ch vår allmängiltiga aktivitet sm kan riktas till de flesta. En viktig del i samhället där vi kan sprida vår verksamhet är sklr ch fritidsgårdar. Sverk Västerbtten ska framställa ch samla marknadsföringsmaterial riktat till kmmun & skla. Sverk Västerbtten ska genmföra minst ett prjekt i samarbete med skla ch/eller fritidsgård. Sverk Västerbtten ska ta tillfällen i akt att synas på event i distriktet, gärna tillsammans med föreningar, till exempel Kulturnatta, Nlia ch liknande. Speciellt ska de delar av distriktet där vi synts minst hittills pririteras, då tillfälle finns, till str del handlar det m inlandet. Sverk Västerbtten ska verka för att hålla hemsidan aktuell ch uppdaterad samt att sprida den så att den kan fungera sm ett snabbt sätt att infrmera existerande ch ptentiella föreningar. Överlämning Sverk västerbtten har under en lång tid lidit av brister i överlämningen vilket har lett till försämrad effektivitet för styrelsen. Det är viktigt att en styrelse frt får upp stadiga rutiner för hur saker ska fungera innan verksamheten tar fart ch styrelsen inte längre har lika mycket tid eller tillfälle. Det ska upprättas rutiner för överlämning från föregående styrelse till tillträdande styrelse. Det bör uppmuntras att lika delar i styrelsen har kll på varandras rutiner ch kan hjälpa varandra att hålla rutinföljandet. Studiefrämjandet Distriktet ska representera sina medlemmar både mt de lika lkalkntten ch mt Studiefrämjandets distrikt. Detta genm att bedriva ett aktivt påverkansarbete mt lkalkntren, delta på de lika årsmötena, bli invalda till förtrendepster inm Studiefrämjandet ch aktivt lbba för att det ska finnas mins en dedikerad rll- ch knfliktspelshandläggare på de lika kntren. Samt att infrmera på båda sidr m vilka möjligheter ch tillgångar sm finns att hämta. Det ska finnas en flkbildningsansvarig i styrelsen sm har till uppgift att krdinera detta arbete. Utöver dessa mål kmmer Sverk Västerbtten även frtsätta med etablerad löpande verksamhet ch pågående prjekt sm framgår av budget.!

19 Sverk Västerbtten Eknmistråket 6, Umeå Epst: Budget 2012 INTÄKTER Landstingsbidrag Lkalbidrag Sverk (Klssen) Hyra (Midälvariket) KOSTNADER Styrelsen Prjekt Resr Teambuilding Kansli Prfilkläder Mat Helhet Skla Summa Intäkter: Centralt Klssen Marknadsföring Årsmöte Revisr Valberedning Påverkan Slag Buffert Summa Kstnader: Resultat:

20 Sverk Västerbtten Eknmistråket 6, Umeå Epst: Budgetförklaring Tidigare har det funnits en vana att beräkna landstingsbidraget i underkant för att slippa trevliga överraskningar. I år har istället landstingsbidraget baserats på föregående års bidragsnivå för att ge en tydligare bild av distriktets faktiska inkmster. Sverks lkalbidrag för klssen är lägre än föregående år då vi är berättigade en lägre summa pengar efter uppstarten. Istället för att ha en en enda pst kallad Styrelsen sm det varit tidigare år har styrelsens del av budgeten delats in i flera underkategrier för att tydliggöra kstnader ch förenkla årsmötets insyn. Resr har satts till det relativt höga för att möjliggöra inlandsrepresentatin i en högre grad än tidigare. Kansliets är för att täcka inköpet av en ny bärbar datr förutm övriga löpande kstnader. Trts förra årets inköp av prfilkläder till kr ska nya styrelsemedlemmar bli tilldelade prfilkläder för representatin. Därför har vi detta år en budgetpst för prfilkläder på 3000 under styrelsen. Slutligen har det lagts en pst på för matkstnader i styrelsearbetet. Prjekt skall täcka satsningar ut mt våra föreningar i andra frmer än bidrag då vi enligt landstingets regler inte får ge direkt eknmiskt stöd. Istället skall Sverk Västerbtten kunna gå in sm delarrangör i föreningar egna arbete ch bistå med vårt kunnande ch erfarenheter. I detta är det även avsatt en pst på kr för närvar på sklr. Marknadsföringspsten skall hantera distriktets representatin på mässr eller event. Dessutm kmmer distriktet behöva köpa in nya infrmatinsfldrar från förbundet då det material vi har är utdaterat. Årsmötet har fått då risken finns att distriktet behöver ett extrainsatt årsmöte. Revsrerna har fått en större pst än tidigare år pga. resr till kansliet i linköping, en effekt av att bkföringen under 2011 skötts därifrån. Under påverkan har det avsatts för att kunna betala anmälningsavgifter till Sverks båda Slag (distriktsknferenser) för en styrelse på fem persner. Slutligen har det budgeterats en buffert på kr för förutsedda utgifter eller överskridna budgetpster. Summan är baserad på 10% av de budgeterade landstingsbidragen. Vi har minusbudgeterat för att hålla ned distriktets kapital i enighet med gd eknmisk sed för att inte riskera uteblivna landstingsbidrag.

21 Mtin 2012:1 Kstnadsplicy Sanna Hedlund, Hans Jsefsn, Rger Linsefrs, revisrer för Sverk Västerbtten Matkstnader samt resekstnader har varit en str utgift det senaste året, ch därför vill vi att Distriktet fficiellt antar en plicy för att förhindra att kstnaderna drar iväg alltför mycket. Med en kstnadsplicy blir det lättare för framtida styrelser att veta vilka riktlinjer sm gäller. Vi har valt att använda ss av den redan etablerade kstnadsplicy sm finns i förbundet. Se bifgad Plicy: Ersättningar för utlägg i Sverk Västerbtten Vi yrkar att årsmötet antar Plicy: Ersättningar för utlägg i Sverk Västerbtten Mtin 2012:2 Verifikatinshanteringsplicy Sanna Hedlund, Hans Jsefsn, Rger Linsefrs, revisrer för Sverk Västerbtten. För att få bukt med mångåriga bkföringsprblem ch åtgärda en del av de prblem sm uppkmmit det senaste året så vill vi revisrer att Distriktet ska anta en plicy för hur man hanterar kvittn för utlägg inm Distriktet. I ch med denna plicy hppas vi att bkföringen ska bli enklare ch att den ideellt valda kassören i distriktet ska ha ett regelverk att luta sig mt. Vi yrkar att årsmötet antar Plicy: Verifikathantering i Sverk Västerbtten!

22 Plicy: Verifikathantering i Sverk Västerbtten För att ett verifikat ska vara giltigt, ch ersättning utgå, måste utlägget vara i samband med en Sverkaktivitet. För att ett verifikat ska vara giltigt, ch ersättning utgå, måste verifikatet attesteras av antingen rdförande eller kassör i sittande styrelse. För att ett verifikat ska vara giltigt, ch ersättning utgå, måste verifikatet inkmma till kassör senast tre(3) månader efter tillfället för utlägget. För att ett verifikat ska vara giltigt, ch ersättning utgå, måste en Begäran m Ersättning ifyllas krrekt samt alla kvittn tydligt redvisas. De kvittn sm distriktet gdkänner ska medfölja på ett papper ch alla vara väl synliga. Enbart kvittn sm beskriver vad sm utlägget gäller gdkänns, ch alltså inte kvittn sm bara markerar ett kntkrtköp.

23 Plicy: Ersättningar för utlägg i Sverk Västerbtten Denna utläggsplicy mfattar Sverk Västerbtten sm distrikt, inm Sverk. Plicyn gäller från ch med , ch tills en förändring av plicyn genmförs. Förändringar kan endast genmföras genm beslut av distriktets årsmöte. För att Sverk Västerbtten ska ersätta ett utlägg krävs att utlägget är relaterat till en Sverkaktivitet samt att det håller sig inm de här ramarna. Det krävs även att den sm gjrt utlägget hade befgenhet till det. Mat Ersättning för mat utgår då matbehv uppstår i samband med Sverkaktivitet. Man bör alltid försöka välja ett billigare alternativ, men att varenda gång äta snabbmat är i längden ett dåligt val. Man bör priritera att laga maten själv istället för att äta samtliga mål på restaurang, när så är möjligt. Nedanstående är att se sm riktlinjer. Att överskrida det rekmmenderade belppet kan i vissa fall vara befgat, men det bör endast ske i undantagsfall. Riktlinjer för belpp Frukst ch lunch upp till 80 kr Middag upp till 150 kr Mellanmål (till exempel kvällsfika eller någt att äta på tåget eller dylikt) upp till 50 kr. Ovanstående är inklusive dryck. Hänsyn till allergier ch vissa andra persner sm behöver specialkst skall alltid tas i beaktande, m flertalet persner äter på en restaurang sm enbart serverar till exempel fisk, får den persn sm inte kan äta av detta alternativ ta ett annat sm denna kan äta, avsett merkstnad. Viss hänsyn skall tas till eklgiska ch rättvisemärkta alternativ, dck får detta ksta max 25 kr mer. I samband med exempelvis uppskattning ch representatin kan det vara befgat att frångå riktlinjerna, med undantag för förbudet mt inköp av alkhl. I samband med representatin är det kej att bjuda externa parter m det främjar distriktets intressen. Alkhl Sverk Västerbtten ersätter inte utlägg gjrda för alkhl över nivån för lättöl. Detta gäller avsett i vilket sammanhang alkhlen köpts in. Om alkhl ingår i mat man köper måste alkhlfri dryck väljas för att ersättning ska utgå. Kvällsmys Sverkare sitter ibland hela helger eller nätter för att jbba med sitt engagemang, ch då kan det vara uppmuntrande med fika eller gdis sm ersätts av distriktet inm rimliga gränser.

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala 2015-02-22 kl. 14 ABF Vasagatan 27 784 32 Borlänge Lokalen ligger bakom framtidsmuseet, på gångavstånd från resecentrum och det finns en rymlig parkering framför

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011

Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 Mötesordförande Jesper Berglund Mötessekreterare Andreas Ekeroot Justerare Per Carlsson Justerare Per Reimers Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 1. Mötets öppnande Mötet

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer