Möteshandlingar. Årsmöte / KFUM.Umeå. ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ..."

Transkript

1 Möteshandlingar.. Årsmöte / KFUM.Umeå...

2 Dagrdning 1. Årsmötets behörighet 2. Val av mötesrdförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Verksamhetsberättelse 6. Eknmisk berättelse 7. Revisinsberättelse 8. Frågan m ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 9. Val av Distriktsrdförande 10. Val av Kassör 11. Val av Ledamöter 12. Val av revisrer ch valberedning 13. Fastställande av verksamhetsplan ch budget 14. Fastställande av avgifter 15. Mtiner 2012:1 Kstnadsplicy 2012:2 - Verifikatshanteringsplicy 16. Övriga frågr!

3 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningar ch förbundets syfte Sverk Västerbtten är ett distrikt inm Sverk ch har sm uppgift att främja Sverks syfte inm sitt verksamhetsmråde, det vill säga att främja alla frmer av spel ch spelande. Det innebär i praktiken att distriktet behöver vara tillgängligt för de föreningar sm verkar inm dess gegrafiska gränser ch hjälpa föreningarna ch dess medlemmar efter bästa förmåga.

4 Tillgänglighet Tillgängligheten för våra medlemmar har via mail, frum ch telefn förbättrats de senaste åren. Vi har under året strävat efter att ha en representant på kansliet på Klssen minst en dag i veckan. En ny hemsida sm följer förbundets mall beställdes av webbgruppen ch levererades under Del två i tillgänglighetsarbetet är att infrmera; kännedmen m distriktet ch vad vi kan göra är dålig bland våra egna föreningar ch samhället i strt. Situatinen har förbättrats de senaste fyra åren men är frtfarande dålig; vi vill att distriktet ska vara det självklara valet för myndigheter, media ch privatpersner sm har frågr ch/eller funderingar rörande spelhbbyn i Västerbtten. Status: Den nya hemsidan är uppe med kntaktinfrmatin ch kppling till frumet vilket gör den interaktiv för besökande medlemmar Vi har en central adress sm går till styrelsen En dag i veckan finns en styrelsemedlem tillgänglig på klssen i Umeå samt på Legend i Skellefteå Vi har haft spelveckan i Nrsjö där vi lckade ett hundratal spelare att umgås, spela spel ch lära känna Sverk. I samband med detta sågs vi ckså mycket i media Vi deltg på Kulturnatta på Umeå Flkets hus ch visade upp Sverks verksamhet

5 Föreningskntakt Kntakten med föreningarna har klart förbättras men arbetet behöver struktureras upp för att verkligen bli effektivt. Majriteten av Sverks föreningar är små föreningar centrerade runt ett kmpisgäng sm vill spela spel tillsammans ch inte så mycket mer. Dessa föreningar är en viktig bas inm Sverk men är sällan intresserade av ett djupare samarbete. Under 2011 har styrelsen fkuserat på de större föreningarna genm att närvara på eras arrangemang. Status: Styrelsen besökte lajvet Nidum i Umeå. Styrelsen var representerade på Januarieventet Styrelsen har medverkat till återstarten av Lan I Staan. Styrelsen har hjälpt F.U.S.K (Umeås största figurspelsförening) att ansluta sig till Sverk. Styrelsen var representerade vid Burlicn Styrelsen träffade föreningsaktiva på Nrdsken Marknadsföring Sverk Västerbtten har verkat för att marknadsföra spelhbbyn genm att vara med på lika arrangemang ch i samarbete med föreningarna aktivt uppvisa spelhbbyn. För att visa upp Sverk har styrelsen valt att trcka upp prfilmaterial sm har kunnat delas ut till arrangörer av spelrelaterade evenemang. Sverk Västerbtten har uppnått målet att genmföra minst ett evenemang av typen knvent eller LAN i samverkan med någn lkala föreningar. Status: Styrelsen har hjälpt Gimlis Galningar att arrangera Burlicn Styrelsen har hjälpt SLI att arrangera Januarieventet. Styrelsen har hjälpt Dm att arrangera TV-spels jam. Styrelsen har hjälpt Gimlis Galningar att arrangera augustilanet. Styrelsen har marknadsfört Sverk på Nrdsken

6 Kurser ch föreningsstöd Den huvudsakliga planen för föreningsstödet 2011 var att skapa ett öppet kntr för våra föreningar på kulturhuset Klssen, Ålidhem, Umeå. Tanken var att föreningarna skulle ha en fullt utrustad kntrslkal där de skulle kunna utföra det administrativa arbete sm föreningslivet inm Sverk medför. En plats där de skulle kunna lagra bkföring ch annan dkumentatin sm annars lätt försvinner när den far fram ch tillbaka mellan lika föreningsmedlemmar. Genm att ha blanketter, skrivare, datrer, Internet ch mycket annat sm kan behövs samlat på en plats ville man skapa en naturlig mötesplats för föreningar sinsemellan ch föreningarna ch distrikten. Distriktet hade sm mål att hjälpa ch stötta föreningarna i deras löpande verksamhet, i kntakten med lika instanser i samhället ch i kntakten med Sverk riks ch Studiefrämjandet samt så gtt vi kan med all möjligt. Sverk Västerbtten skulle enligt årsmötets önskan arrangera resr till lkala evenemang inm tidigare Sverk Övre Nrrlands upptagningsmråde. Status: Styrelsen har färdigställt ett kntr på klssen i Umeå för föreningarna men kntret har inte kunnat nytjas sm tänkt då stölder förekmmit ch styrelsen vill avvakta med arbetet för ett gemensamt kntr tills låsbara skåp införskaffats ch rutiner kring dessa sats upp. Sverk får inte förmedla pengar från Regin Västerbtten i frm av ersättningar direkt till våra medlemsföreningar. Styrelsen heller inte funnit en fungerande mdell för att samrdna resr till arrangemang men har istället försökt att hjälpa de arrangerande föreningarna så att de kan sänka deltagaravgifterna ch där igenm minska den eknmiska bördan för deltagarna.

7 Studiefrämjandet Distriktet ska representera sina medlemmar både mt de lika lkalkntten ch mt Studiefrämjandets distrikt. Detta genm att bedriva ett aktivt påverkansarbete mt lkalkntren, delta på årsmöten ch bli invalda till förtrendepster inm Studiefrämjandet. De ska aktivt lbba för fler dedikerade rll- ch knfliktspelshandläggare vidstudiefrämjandets kntr. Samt att infrmera m vilka möjligheter ch tillgångar sm finns att hämta, så väl från Sverk sm från Studiefrämjandet. Det ska finnas en flkbildningsansvarig i styrelsen sm har till uppgift att krdinera detta arbete. Status: Sverk Västerbtten har två representanter i Skellefteå distriktets styrelse. Styrelsen har frtsatt vårt samarbete med studiefrämjandet i Umeå. Styrelsen har jbbat för att studiefrämjandet i Skellefteå ska utfrma ch arrangera dmarutbildning för E-sprt. Styrelsen har tryckt på för att få fram skräddarsytt cirkelledarutbildningar inriktade mt sverks verksamhet. Sverk Distriktet ska bedriva ett aktivt påverkansarbete å våra medlemmars vägnar mt vårt mderförbund i syfte att övervaka ch främja våra medlemmars intressen i förbundet. Detta genm att vara aktiva att delta på förbundsknferenser, på riksmötet, i nätverk ch vara delaktig i de diskussiner ch det utvecklingsarbete sm knstant pågår inm Sverk. Kntakten med förbundet ska vara en ansvarspst i styrelsen. Status: Styrelsen har varit representerade på alla (2) distriktsknferenser. Styrelsen har varit representerade på Sverks Riksmöte Styrelsen har numera två stycken nrrlänningar i Sverks förbundsstyrelse. Styrelsen har stöttat Sverk Nrrbtten i uppbyggandet av det nya distriktet.

8 Lkaler De utrymmen sm distriktet förfgar över skall ptimeras; en använd lkal är en värdelös lkal i distriktets mening. Hyllr ska köpas in till förrådet ch kansliet ska ställas i rdning för det planerade gemensamma föreningskntrret. Samarbete med Midälvariket ska utvärderas löpande ch möjligheterna att expandera verksamheten tillsammans med andra föreningar ska utredas. Distriktet ska ckså stötta ch främja skapandet ch utvecklandet av spellkaler inm distriktets gränser. Permanenta spellkaler har en dkumenterat utvecklande ch främjande effekt på samtliga våra verksamheter ch är en vital faktr i att skapa gemenskap ch kntinuitet i föreningar ch spelhbbyn i allmänhet. Status: Hyllr har köpt in ch kansliet har ställts irdning. Vi har under året arbetat aktivt för ett kntinuerligt samarbete med Legend i Skellefteå. Förrådet sades upp under plötsliga mständigheter ch alla saker flyttades till Klssen. Samarbetet med Midälvariket har fungerat efter vissa påtryckningar. Vi ser inga möjligheter till expandering med nya partners i nuläget då antalet engagerade föreningar har gått ned ch midälvariket har växt. Klssen Verksamheten i Nrrlands enda permanenta spelhus ska frtsätta att utvecklas i samarbete med Studiefrämjandet ch våra föreningar. Det finns ett strt antal föreningar med gd verksamhet i Umeå sm kan gynnas av tillgång till självfinansierande lkaler ch en samlingsplats för utbyte ch utveckling. Själva verksamheten måste föreningarna stå för ch distriktets rll i det hela bör vara samlande, infrmerande ch faciliterande för verksamheten, inte utövande av den. Vi ska verka för att få en liknande lösning sm Klssen till Skellefteå sm första steg. Status: Vi har spelkvällar varje nsdag på klssen i samarbete med Midälvariket ch Sfr. Vi har köpt in brandskyddsutrustning till vår spellkal. Vi har köpt in en statinär datr, en stereanläggning samt mörkläggningsgardiner till klssen. Vi har verkat för en liknande lösning i Skellefteå. Vi har spelkväll varje Onsdag i Skellefteå i samarbete med Gimlis Galningar. Vi har hantverkskväll varje Onsdag i Skellefteå i samarbete med SLI.

9 Eknmisk förvaltning I ch med distriktsindelningen kmmer distriktet inte längre vara i en situatin där vi får in mer pengar än vi kan göra av med vilket gör en eknmisk förvaltningsplan aktuell. Distriktet bör sikta på att ha en likviditet sm räcker för att täcka den grundläggande verksamheten samt långsiktiga utgifter såsm hyrr för ett års tid. Vi har idag en väldigt gd likviditet ch den bör upprätthållas. Styrelsen ska under 2012 ta fram riktlinjer för en eknmisk förvaltningsplan sm ska garantera att distriktet överlever ett verksamhetsår med uteblivna bidrag. Status: Vi har gjrt en analys sm visar att vi klarar ss ett år utan externa bidrag. Vi har fkuserat på medlemmar, föreningar ch kntaktytr ch har därför inte pririterat denna punkt. Vi vill dck framhålla att detta är en viktig punkt ch vill därför att den ligger kvar till nästkmmande verksamhetsår. I diskussiner med landstinget km fram att vi inte får spara mer än ca 4 % av det årliga bidraget enligt deras regler. Detta känner vi möjligör en årlig avsättning till en långsiktig placering. Jämställdhetsarbete På Sverks Riksmöte antgs en rad mtiner m jämlikhet, diskriminering ch integratin i förbundet. Jämställdhetsarbetet kmmer att vara ett strt fkus under 2012 för Sverk ch sm förbundets förlängda arm bör distriktet därför vidta mått ch steg för att möta den utvecklingen. Under 2012 ska distriktet ha en jämställdhets- ch diskrimineringsansvarig med fungerande kntaktvägar ch rapprteringsrutiner samt ett aktivt arbete efter en handlingsplan mt diskriminering. Status: Vi har skrivit en jämställdhetsplan Vi har under året arbetat med ch diskuterat jämställdhet. Årets styrelse är könsjämställd med invandrarinslag. Styrelsen är även gegrafiskt jämställd inm distriktet. Kmmentar: Jämställdhetsplanen är betydligt mer rigrös ch mfattande än gällande lagstiftning. Vi skulle gärna se fler representanter från Västerbttens inland.

10 Prjektstöd Då Västerbttens Läns Landsting inte tillåter direkta bidrag till föreningarna utblir tyvärr prjektbidragen 2012 för Sverk Västerbtten. Övriga frågr från föregående årsmöte Extern granskare av eknmi - Vid föregående årsmöte beslutades att en extern granskare skulle klla igenm eknmin för verksamhetsåret 2010/2011. Till det extrainkallade årsmötet satte sig Jenny Peterssn, Eknm vid förbundskansliet, med den dåvarande kassören Oskar Wikström ch gick igenm alla räkenskaper...!

11 Resultatrapprt Sid 1 (av 2) Västerbtten, (VB) Utskrifts-ID: 267 Perid: Senast reg verifikat: A:206 Utskriven: :16 av AN Jämförelsen med föregående år är preliminär. Knt Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Nettmsättning 3009 Hyresintäkter 0,0 0% , , Öresavrundning 0,0 0% 8,75 8,75 Summa nettmsättning 0,0 0% , ,75 Övriga rörelseintäkter 3980 Erhållna ffentliga stöd 19,6-100% 0,00 0, Erhållna bidrag Sverk 0,0 0% , , Erhållna bidrag län 65,4 143% , , Övr ersättningar intäkter 0,0 0% 7 000, ,00 Summa övriga rörelseintäkter 85,0 109% , ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 85,0 141% , ,75 RÖRELSENS KOSTNADER Material ch varr 4010 Inköp varr ch material 0,0 0% -56,00-56, Distriktsknferens 0,0 0% , , Lämnade bidrag Nrrbtten 0,0 0% , ,00 Summa material ch varr 0,0 0% , ,00 BRUTTOVINST 85,0 7% , ,75 Övriga externa kstnader 5010 Lkalhyra -18,9 99% , , Förbrukningsinventarie -12,3 10% , , Spelinköp -7,3-100% 0,00 0, Prgramvarr -1,0 138% , , Förbrukningsmaterial -1,2 422% , , Övriga resekstnader 0,0 0% , , Biljetter (Resr) -12,9-100% 0,00 0, Hyrbil -7,1 21% , , Kst ch lgi 0,0 0% -277,00-277, Kst ch lgi i Sverige -9,8 299% , , Resekstnader egen bil -1,4-100% 0,00 0, Prfilkläder 0,0 0% , , Kntrsmaterial -2,8-16% , , Trycksaker -2,6-100% 0,00 0, Mbiltelefni -1,0-100% 0,00 0, Prt -0,3 1015% , , Förlust Frdran landstingsbidr -32,7-100% 0,00 0, Övriga kstnader -0,8-100% 0,00 0, Bankkstnader -1,3-35% -865,50-865, Övriga främmande tjänster -0,4 126% -905,00-905,00 Summa övriga externa kstnader -113,8 47% , ,58 Persnalkstnader 7690 Övriga persnalkstnader 0,0 0% , ,00 Summa persnalkstnader 0,0 0% , ,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -113,8 153% , ,58 RÖRELSERESULTAT -28,9 186% , ,83 Extarrdinära intäkter 8710 Extrardinära intäkter 3,8-100% 0,00 0,00 Summa extarrdinära intäkter 3,8-100% 0,00 0,00

12 Resultatrapprt Sid 2 (av 2) Västerbtten, (VB) Utskrifts-ID: 267 Knt Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) Extrardinära kstnader 8751 Felaktig frdran ,3-100% 0,00 0,00 Summa extrardinära kstnader -16,3-100% 0,00 0,00 RES FÖRE BOKSLUTSDISP & SKATT -41,4 100% , ,83 ÅRETS RESULTAT -41,4 100% , ,83

13 Balansrapprt Sid 1 (av 1) Västerbtten, (VB) Utskrifts-ID: 268 Perid: Senast reg verifikat: A:206 Utskriven: :16 av AN Ingående balanser är preliminära. Knt Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar 1380 Långfristiga Frdringar 8 253, ,00 0, Långfrist reversfrdringar 0, , ,93 Summa finansiella anläggningstillgångar 8 253, , ,93 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 253, , ,93 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Krtfristiga frdringar 1511 Frdran landstingsbidrag , ,00 0, Försktt , ,00 0, Frdran kntkrt, Mats 0, , ,01 Summa krtfristiga frdringar , , ,01 Kassa ch bank 1910 Kassa 0, , , Bank , , ,81 Summa kassa ch bank , , ,81 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , , ,82 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,75 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2091 Föregående års resultat , , , Redvisat resultat , ,49 0,00 SUMMA EGET KAPITAL ,58 0, ,58 Krtfristiga skulder 2499 Övriga Krtfr skulder , ,75 0,00 Summa krtfristiga skulder , ,75 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,58 ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT 0, , ,83

14 Eknmisk Berättelse Förklaring av Resultatrapprt Intäkterna för distriktet var väldigt mycket större än vad föregående styrelse uppskattade. Istället för kr fick vi hela kr av landstinget. Tillsammans med lkalbidrag från Sverk ch övriga intäkter (återbetalade skulder m.m.) vad distriktets intäkter kr 4111 Bidragen till Nrrbtten på kmmer av Övre Nrrlands distriktsdelning ch är tekniskt sett pengar vi aldrig haft. Men då Västerbtten övertg ÖN:s gamla knt ch pengarna överfördes från detta knt till Nrrbtten har det i resultatrapprten rapprterats sm en kstnad. Någnting sm snedvrider det verkliga läget ch det slutliga resultatet Förbrukningsinventarier för kr behövdes för uppstarten på Klssen. Lkalen behövde inredas ch kansliet hade inte fyllt sitt syfte m det inte funnits någn datr i lkalen. 5440, Förbrukningsmaterial, har ökat pga spelinköp. Dels brdsspel ch dels ett spelbrd för figurspel Resekstnaderna för distriktet har skenat då två ledamöter flyttade till Uppsala. Detta har påverkat det löpande arbetet ch medfört extra kstnader. Dessutm har kassören behövt besöka förbundskansliet i eknmiska ärenden Distriktets matkstnader har ökat markant sedan förra året. Detta berr på de frekventa möten styrelsen har hållit samt besök från förbundskansliet. Till denna pst hör även fika ch sm distriktets bjudit på vid allehanda arrangemang. Till exempel TV-spels Jam på klssen eller Burlicn Prfilkläder för kr har räknats mt distriktets marknadsföringsbudget på Detta innehöll representatinskläder till styrelsen ch en större mängd Sverk T-shirts. Detta var en långtidsinvestering då kläderna kmmer kunna användas lång tid framöver Prtkstnaderna har ökat pga. att bkföringen skötts från linköping. Mycket kmmer från återskapningen av 2010 års bkföring då tunga pärmar skickats sm rekmmenderad pst. Övriga verifikat har även dem skickats löpande under året. ÅRETS RESULTAT Att distriktet skulle ha gått back med kr är mycket missvisande då distriktsdelningen angivits sm en kstnad på vår sida. För Styrelsen Adam Jnssn

15

16 Verksamhetsplan 2012 Syfte Förbundets syfte är att genm demkratiskt rganiserad kultur- ch fritidsverksamhet främja spelhbbyn, detta är även distriktets syfte. Källa: Inriktning Efter ett uppstartsår med det nya distriktet Västerbtten är det dags att flytta fkus från administratin ch fkusera på Västerbtten sm helhet. Det är viktigt att Sverk Västerbtten skapar stark legitimitet för spelhbbyn ch breda kntaktnät i samhället. Distriktstyrelsen vill fkusera på strategiskt nätverkande samtidigt sm vi ger distrikt, föreningar ch föreningsmedlemmar förutsättningar att vara duktiga ch infrmerade ambassadörer för sin hbby. Under 2012 ser vi skäl att särskilt fkusera på att frtsätta utveckla spelandet i Västerbtten ch att arbeta med att brett visa föreningarna i länet att det inte bara är distriktet sm kan få externa resurser. Under 2012 ska vi fkusera på att bygga upp en löpande kntakt med de stra föreningar i distriktet ch de föreningar sm aktivt arbetar utåtriktat för att expandera sin verksamhet. Vi vill veta vad vi kan göra för dem ch hur vi kan hjälpa varandra.

17 Prjekt Helhet Sverk Västerbtten är ett, till ytan, strt distrikt där fkus har legat på aktiviteter i kustrterna. Under 2012 ska styrelsen arbeta för att bryta denna trend ch jbba för att arrangera minst ett arrangemang i någn av inlandsrterna. De lkala föreningarna uppmärksammans ch inkluderas i arrangemangen samt att Sverk ch vad vi kan hjälpa föreningarna med visas upp. Kntaktytr Under verksamhetsåret 2012 har Sverk Västerbtten sm mål att vara delaktig i att etablera återkmmande aktiviteter för distriktets alla medlemmar. Vi vill under 2012 verka sm medarrangör i de största arrangemangen i länet för att visa ch tydliggöra att Sverk Västerbtten kan ch vill bredda spelhbbyn. Sverk Västerbtten bör även tillse att representanter för dessa arrangörsgrupper får den utbildning sm behövs samt ges förutsättningar att föra denna infrmatin vidare till föreningarna i Västerbtten. Verksamhetsåret 2012 ska präglas av lyhördhet både uppåt ch nedåt, vi ska lyssna på vad våra föreningar vill ch vilket håll vårt förbund rör sig. Med dessa kunskaper ska vi sedan uppmuntra ch utbilda våra föreningar så de av egen kraft kan utvecklas i det temp de själva känner passande. Vi vill starta dialger med alla intresserade föreningar för att främja stöd ch samarbete. Sverk Västerbtten ska verka för pininskvällar inför Sverks Riksmöte. Sverk Västerbtten ska arrangera minst en utbildning i föreningskunskap för föreningarna under året. Påverkansarbete Sverk Västerbtten ska genm att stödja regelbundna aktiviteter etablera spelhbbyn sm en naturlig fritidssysselsättning likt den acceptans sm finns för idrtt, samhället ska det förefalla lika naturligt sm att skjutsa barnen till ftblls- eller hckeyträningen. Exempelvis ska det vara samma status på ett lajv eller en brädspelskväll sm att medverka på en schemalagd träning. Sverk Västerbtten ska arbeta för att få kmma på föräldramöten för att förklara sverks verksamheter. Sverk Västerbtten ska kmmunicera varumärket Sverk ch försöka öka kännedmen m rganisatinen.

18 Marknadsföring Sverk västerbtten är frtfarande en relativt känd aktör i västerbtten trts vårt stra antal medlemmar ch vår allmängiltiga aktivitet sm kan riktas till de flesta. En viktig del i samhället där vi kan sprida vår verksamhet är sklr ch fritidsgårdar. Sverk Västerbtten ska framställa ch samla marknadsföringsmaterial riktat till kmmun & skla. Sverk Västerbtten ska genmföra minst ett prjekt i samarbete med skla ch/eller fritidsgård. Sverk Västerbtten ska ta tillfällen i akt att synas på event i distriktet, gärna tillsammans med föreningar, till exempel Kulturnatta, Nlia ch liknande. Speciellt ska de delar av distriktet där vi synts minst hittills pririteras, då tillfälle finns, till str del handlar det m inlandet. Sverk Västerbtten ska verka för att hålla hemsidan aktuell ch uppdaterad samt att sprida den så att den kan fungera sm ett snabbt sätt att infrmera existerande ch ptentiella föreningar. Överlämning Sverk västerbtten har under en lång tid lidit av brister i överlämningen vilket har lett till försämrad effektivitet för styrelsen. Det är viktigt att en styrelse frt får upp stadiga rutiner för hur saker ska fungera innan verksamheten tar fart ch styrelsen inte längre har lika mycket tid eller tillfälle. Det ska upprättas rutiner för överlämning från föregående styrelse till tillträdande styrelse. Det bör uppmuntras att lika delar i styrelsen har kll på varandras rutiner ch kan hjälpa varandra att hålla rutinföljandet. Studiefrämjandet Distriktet ska representera sina medlemmar både mt de lika lkalkntten ch mt Studiefrämjandets distrikt. Detta genm att bedriva ett aktivt påverkansarbete mt lkalkntren, delta på de lika årsmötena, bli invalda till förtrendepster inm Studiefrämjandet ch aktivt lbba för att det ska finnas mins en dedikerad rll- ch knfliktspelshandläggare på de lika kntren. Samt att infrmera på båda sidr m vilka möjligheter ch tillgångar sm finns att hämta. Det ska finnas en flkbildningsansvarig i styrelsen sm har till uppgift att krdinera detta arbete. Utöver dessa mål kmmer Sverk Västerbtten även frtsätta med etablerad löpande verksamhet ch pågående prjekt sm framgår av budget.!

19 Sverk Västerbtten Eknmistråket 6, Umeå Epst: Budget 2012 INTÄKTER Landstingsbidrag Lkalbidrag Sverk (Klssen) Hyra (Midälvariket) KOSTNADER Styrelsen Prjekt Resr Teambuilding Kansli Prfilkläder Mat Helhet Skla Summa Intäkter: Centralt Klssen Marknadsföring Årsmöte Revisr Valberedning Påverkan Slag Buffert Summa Kstnader: Resultat:

20 Sverk Västerbtten Eknmistråket 6, Umeå Epst: Budgetförklaring Tidigare har det funnits en vana att beräkna landstingsbidraget i underkant för att slippa trevliga överraskningar. I år har istället landstingsbidraget baserats på föregående års bidragsnivå för att ge en tydligare bild av distriktets faktiska inkmster. Sverks lkalbidrag för klssen är lägre än föregående år då vi är berättigade en lägre summa pengar efter uppstarten. Istället för att ha en en enda pst kallad Styrelsen sm det varit tidigare år har styrelsens del av budgeten delats in i flera underkategrier för att tydliggöra kstnader ch förenkla årsmötets insyn. Resr har satts till det relativt höga för att möjliggöra inlandsrepresentatin i en högre grad än tidigare. Kansliets är för att täcka inköpet av en ny bärbar datr förutm övriga löpande kstnader. Trts förra årets inköp av prfilkläder till kr ska nya styrelsemedlemmar bli tilldelade prfilkläder för representatin. Därför har vi detta år en budgetpst för prfilkläder på 3000 under styrelsen. Slutligen har det lagts en pst på för matkstnader i styrelsearbetet. Prjekt skall täcka satsningar ut mt våra föreningar i andra frmer än bidrag då vi enligt landstingets regler inte får ge direkt eknmiskt stöd. Istället skall Sverk Västerbtten kunna gå in sm delarrangör i föreningar egna arbete ch bistå med vårt kunnande ch erfarenheter. I detta är det även avsatt en pst på kr för närvar på sklr. Marknadsföringspsten skall hantera distriktets representatin på mässr eller event. Dessutm kmmer distriktet behöva köpa in nya infrmatinsfldrar från förbundet då det material vi har är utdaterat. Årsmötet har fått då risken finns att distriktet behöver ett extrainsatt årsmöte. Revsrerna har fått en större pst än tidigare år pga. resr till kansliet i linköping, en effekt av att bkföringen under 2011 skötts därifrån. Under påverkan har det avsatts för att kunna betala anmälningsavgifter till Sverks båda Slag (distriktsknferenser) för en styrelse på fem persner. Slutligen har det budgeterats en buffert på kr för förutsedda utgifter eller överskridna budgetpster. Summan är baserad på 10% av de budgeterade landstingsbidragen. Vi har minusbudgeterat för att hålla ned distriktets kapital i enighet med gd eknmisk sed för att inte riskera uteblivna landstingsbidrag.

21 Mtin 2012:1 Kstnadsplicy Sanna Hedlund, Hans Jsefsn, Rger Linsefrs, revisrer för Sverk Västerbtten Matkstnader samt resekstnader har varit en str utgift det senaste året, ch därför vill vi att Distriktet fficiellt antar en plicy för att förhindra att kstnaderna drar iväg alltför mycket. Med en kstnadsplicy blir det lättare för framtida styrelser att veta vilka riktlinjer sm gäller. Vi har valt att använda ss av den redan etablerade kstnadsplicy sm finns i förbundet. Se bifgad Plicy: Ersättningar för utlägg i Sverk Västerbtten Vi yrkar att årsmötet antar Plicy: Ersättningar för utlägg i Sverk Västerbtten Mtin 2012:2 Verifikatinshanteringsplicy Sanna Hedlund, Hans Jsefsn, Rger Linsefrs, revisrer för Sverk Västerbtten. För att få bukt med mångåriga bkföringsprblem ch åtgärda en del av de prblem sm uppkmmit det senaste året så vill vi revisrer att Distriktet ska anta en plicy för hur man hanterar kvittn för utlägg inm Distriktet. I ch med denna plicy hppas vi att bkföringen ska bli enklare ch att den ideellt valda kassören i distriktet ska ha ett regelverk att luta sig mt. Vi yrkar att årsmötet antar Plicy: Verifikathantering i Sverk Västerbtten!

22 Plicy: Verifikathantering i Sverk Västerbtten För att ett verifikat ska vara giltigt, ch ersättning utgå, måste utlägget vara i samband med en Sverkaktivitet. För att ett verifikat ska vara giltigt, ch ersättning utgå, måste verifikatet attesteras av antingen rdförande eller kassör i sittande styrelse. För att ett verifikat ska vara giltigt, ch ersättning utgå, måste verifikatet inkmma till kassör senast tre(3) månader efter tillfället för utlägget. För att ett verifikat ska vara giltigt, ch ersättning utgå, måste en Begäran m Ersättning ifyllas krrekt samt alla kvittn tydligt redvisas. De kvittn sm distriktet gdkänner ska medfölja på ett papper ch alla vara väl synliga. Enbart kvittn sm beskriver vad sm utlägget gäller gdkänns, ch alltså inte kvittn sm bara markerar ett kntkrtköp.

23 Plicy: Ersättningar för utlägg i Sverk Västerbtten Denna utläggsplicy mfattar Sverk Västerbtten sm distrikt, inm Sverk. Plicyn gäller från ch med , ch tills en förändring av plicyn genmförs. Förändringar kan endast genmföras genm beslut av distriktets årsmöte. För att Sverk Västerbtten ska ersätta ett utlägg krävs att utlägget är relaterat till en Sverkaktivitet samt att det håller sig inm de här ramarna. Det krävs även att den sm gjrt utlägget hade befgenhet till det. Mat Ersättning för mat utgår då matbehv uppstår i samband med Sverkaktivitet. Man bör alltid försöka välja ett billigare alternativ, men att varenda gång äta snabbmat är i längden ett dåligt val. Man bör priritera att laga maten själv istället för att äta samtliga mål på restaurang, när så är möjligt. Nedanstående är att se sm riktlinjer. Att överskrida det rekmmenderade belppet kan i vissa fall vara befgat, men det bör endast ske i undantagsfall. Riktlinjer för belpp Frukst ch lunch upp till 80 kr Middag upp till 150 kr Mellanmål (till exempel kvällsfika eller någt att äta på tåget eller dylikt) upp till 50 kr. Ovanstående är inklusive dryck. Hänsyn till allergier ch vissa andra persner sm behöver specialkst skall alltid tas i beaktande, m flertalet persner äter på en restaurang sm enbart serverar till exempel fisk, får den persn sm inte kan äta av detta alternativ ta ett annat sm denna kan äta, avsett merkstnad. Viss hänsyn skall tas till eklgiska ch rättvisemärkta alternativ, dck får detta ksta max 25 kr mer. I samband med exempelvis uppskattning ch representatin kan det vara befgat att frångå riktlinjerna, med undantag för förbudet mt inköp av alkhl. I samband med representatin är det kej att bjuda externa parter m det främjar distriktets intressen. Alkhl Sverk Västerbtten ersätter inte utlägg gjrda för alkhl över nivån för lättöl. Detta gäller avsett i vilket sammanhang alkhlen köpts in. Om alkhl ingår i mat man köper måste alkhlfri dryck väljas för att ersättning ska utgå. Kvällsmys Sverkare sitter ibland hela helger eller nätter för att jbba med sitt engagemang, ch då kan det vara uppmuntrande med fika eller gdis sm ersätts av distriktet inm rimliga gränser.

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ Stadgar 1 Stadgar för partiet Aktiv Demkrati Detta är stadgarna för rikspartiet Aktiv Demkrati, i det följande mnämnt sm partiet. Stadgarnas funktin är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. Svensk Förening för Klinisk Immunlgi ch Transfusinsmedicin Uppgift ch rganisatin 1 Svensk förening för klinisk immunlgi ch transfusinsmedicin är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för klinisk

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för Ålands Idrottsförbund r.f.

Stadgar för Ålands Idrottsförbund r.f. Stadgar Ålands Idrttsförbund antagna Idrttstinget 2010 Stadgar för Ålands Idrttsförbund r.f. 1. Namn, hemrt ch verksamhetsmråde Föreningens, sm i dessa stadgar kallas förbund, -namn är -infficiellt marknadsföringsnamn

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Eftersöksföreningens målsättning: Att verka sm en rasbunden förening med målsättning att utbilda eftersökshundar ch förare för skadat vilt. Det sker bl.a. genm: Förmedling

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

Föreningens syfte är att främja och utöva levande rollspel och därtill relaterade aktiviteter.

Föreningens syfte är att främja och utöva levande rollspel och därtill relaterade aktiviteter. Stadgar Lajvsällskapet Romantiska Sagors Stadgar Fastställda på föreningens extra årsmöte 19 April 1999. Senast uppdaterade 24 januari 2016. 1 Förening och säte Lajvsällskapet Romantiska Sagor är en ideell

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst

Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Årsmöteshandlingar 2010 Sverok Väst Kulturhuset i Folkets Park, Halmstad 2010-01-30 Sid 1 (av 29) Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer