Flairspaces Avtal för Användare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flairspaces Avtal för Användare"

Transkript

1 Flairspaces Avtal för Användare 1. Tillämplighet och omfattning I. Dessa allmänna villkor med bilagor (" Allmänna Villkor ") skall tillämpas för all användning av Flairspaces tjänster och produkter som erbjuds på domänen Flairspace.com, dess underdomäner och på alla andra Flairspace webbplatser som är tillgängliga för svenska konsumenter. I den mån villkoren i dessa Allmänna Villkor avviker från villkor som användaren godkänner på Flairspaces hemsida, i samband med produktregistrering, skall villkoren i dessa Allmänna Villkor äga företräde framför villkoren på Flairspaces hemsida. Avvikelser från dessa Allmänna Villkor måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Med Avtal(et) förstås i dessa Allmänna Villkor eventuella individuella användaravtal som kan komma att ingås mellan användare och Flairspace. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av ett sådant Avtal. I Avvikelser för avtalet kan förekomma och hanteras med bilagor som godkänns separat som kompliment i de fall en användare vill förhandla om villkoren. IV. Med Handelsplats(en) förstås Flairspaces webbaserade handelsplattform varigenom användare erbjuds produkter och som fungerar som en försäljningskanal för användare V. Med Användare avses juridiska personer som registrerar ett användarkonto på Handelsplatsen och ingår detta Avtal med Flairspace. 2. Registrering och användning av konto I. Användaren ansöker i och med ingåendet av Avtalet om att registrera ett användarkonto på Handelsplatsen. Användaren förbinder sig att efterleva Flairspaces instruktioner och vid var tid gällande riktlinjer för användarkonton. I Flairspace förbehåller sig rätten att vid var tid vägra registrering av användarkonto på Handelsplatsen

2 och att kunna säga upp användare. 3. Saluföring av produkter Annonsering och prissättning I. Användaren förbinder sig att vid annonsering av produkter följa gällande regler om marknadsföring till konsumenter samt att efterleva Flairspaces annonseringskrav. Användaren förbinder sig därmed till följande: A. Att tillhandahålla all information som är nödvändig om produkten samt att vid anmodan från Flairspace eller konsument kostnadsfritt tillställa den information om produkten som efterfrågas. B. Att noga granska och kvalitetssäkra all information om den saluförda produkten, samt omedelbart vid upptäckten av felaktig eller bristfällig information vidta nödvändiga korrigeringsåtgärder. Denna skyldighet gäller mutatis mutandis när Flairspace påtalar brist i produktinformationen och begär korrigering. C. Att endast använda sig av bilder och annat grafiskt material i produktannonsen som avser och är relevanta för produkten, samt att detta material inte publiceras med vattenstämplar eller med namn, logotyper, URLer eller annat som kan uppfattas som marknadsföring. Flairspace förbehåller sig rätten att justera samt i övrigt anpassa information som förmedlas av användaren. Försäljning och marknadsföring I Flairspace har rätt att bedöma och besluta om en produkt skall få saluföras på Handelsplatsen. IV. Flairspace äger rätt att automatiskt ta bort en produkt från Handelsplatsen om produkten inte försålts på 2 månader från den dag då produktannonsen publicerades, eller för det fall Flairspace bedömer att produkten inte efterlever relevanta krav och regler. V. Flairspace förbehåller sig rätten att marknadsföra en produkt som saluförts på Handelsplatsen på

3 annat sätt än vad som angivits av användaren då produkten registrerades. Leverans VI. Användaren ansvarar själv för att skicka produkten direkt till konsumenten, men skall dock tillse att förpackningen och frakten sker och ombesörjs i enlighet med Flairspaces vid var tid gällande policy som återfinns på Flairspaces hemsida. V Användaren bär risken för produkten till dess att den har mottagits av konsumenten. Avisering till konsumenten om att produkten kan hämtas ut på uthämtningsställe fråntar inte användaren risken och ansvaret för produkten förrän produkten faktiskt har hämtats ut av konsumenten. Detta gäller även för outhämtade paket som återsänds till användaren trots avisering. VI Användaren förbinder sig vidare till följande villkor avseende orderhantering och leverans: A. Att vid mottagning av order inom 48 timmar vidta nödvändiga handlingar för att snarast kunna leverera beställda produkter till konsument. B. Att reservera och öronmärka annonserade produkter för Flairspace. C. Att, vid var tillfälle och på begäran av Flairspace, kunna styrka att användaren har hanterat och levererat produkter enligt avtalet och vid var tid gällande policy. Förbjudna åtgärder IX. Användaren förbinder sig att inte A. saluföra produkten genom egen eller annans försäljningskanal till ett lägre utpris mot konsument än det pris som uppges för den produkten på Handelsplatsen; B. föra in länkar i produktannonstexten; C. saluföra samma artikel genom mer än en annons; D. saluföra produkter som anses vara olagliga, förelagts med förbud, begränsning eller andra myndighetspåbud;

4 E. skicka eller saluföra produkter som är piratkopior, felaktigt märkta, gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, inte uppfyller gällande säkerhets, hälso eller miljökrav eller skadar tredje mans goodwill; F. använda bilder och andra grafiska material i annonsen som gör intrång i tredjemans immateriella rättigheter eller skadar tredje mans goodwill; G. publicera information i annonser och produktinformation som kan uppfattas som diskriminerande eller i övrigt verka stötande mot folkgrupp eller enskilda individer; H. byta ut, lägga till eller förändra innehållet i en annons i större utsträckning än vad som är tillåtet enligt Flairspaces vid var tid gällande instruktioner och riktlinjer avseende marknadsföring och annonsering på Handelsplatsen; I. utan Flairspaces skriftliga godkännande använda uppgifter om Flairspaces kunder i marknadsföring och reklam för egen verksamhet, skicka med dokument eller övrigt material i form av reklam, flygblad, annonser eller liknande i leveranser till konsumenter; J. använda sig av uppgifter om Flairspaces kunder för sin egen verksamhet på ett sätt som skadar Flairspace eller konsumenternas förtroende för Flairspace; K. utan Flairspaces skriftliga godkännande ta direktkontakt med de konsumenter som handlar via Flairspace. L. saluföra uppladdade produkter, eller variationer av dessa, i fler upplagor än det som angivits på Handelsplatsen. Support och kundtjänst X. Användaren är införstådd i och accepterar att alla kundsupportärenden och reklamationer går via Flairspaces kundtjänst, som vid behov kontaktar och informerar användaren i syfte att inhämta information eller uppmana till medverkan till handläggning av ärenden som avser användaren och/eller dennes produkt. XI. Användaren får endast efter Flairspaces godkännande överta konsumentärenden som handläggs av Flairspace.

5 X Användaren skall; A. inom 48 timmar under helgfria vardagar eller, om utgången av denna tidsperiod infaller på en helgdag, senast nästkommande helgfria vardag, besvara samtliga meddelanden från Flairspace i ärenden som avser användaren och/eller dennes produkt. Ifall svar inte inkommer inom den föreskrivna tiden har Flairspace rätt att ta beslut i de berörda ärendena samt hållas skadelös för de eventuella skador som därmed uppstår eller kan uppstå såvida skadorna inte är orsakade av Flairspaces uppsåt eller grova oaktsamhet. B. även i övrigt på bästa tänkbara sätt och i högsta serviceanda avhjälpa samtliga ärenden som användaren är inblandad i med anledning av saluföringen på Handelsplatsen. C. inom två arbetsdagar informera Flairspace om utsänd produkt emottas i retur, oavsett anledning därtill. 4. Parternas åtaganden I. Användaren åtar sig att alltid signera och numrera produkter enligt den angivna begränsade upplagan på handelsplatsen. Användaren är ansvarig för alla aktiviteter som vidtas under sitt alias och förbinder sig att alltid lämna korrekt och uppdaterad information till Flairspace. I Användaren är införstådd i och accepterar att denne är ytterst ansvarig för produkten och den information som denne tillhandahållit, inklusive men inte begränsat till produktinformation och marknadsföringsmaterial. IV. Användaren är förpliktad att varken direkt eller indirekt aktivt stödja eller sprida information till konkurrerande tjänster. Användaren förbinder sig vidare att även i övrigt vara lojal mot Flairspace. V. Användare skall på ett korrekt sätt och utan dröjsmål tillhandahålla all nödvändig information som efterfrågas av Flairspace och i förekommande fall av konsumenter. VI. Användare skall alltid följa samtliga Flairspaces vid var tid gällande instruktioner och policyn. V Användaren skall omgående skriftligen informera Flairspace

6 A. Om väsentliga förändringar i användarens person och adressuppgifter sker; B. Ifall användaren försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller eljest kommit på obestånd; C. Ifall intrång eller misstänkt intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller brott mot krav avseende produktsäkerhet, hälsa eller miljö föreligger eller kan förutses; D. Om förhållanden som kan påverka Flairspaces benägenhet till att godkänna användarens saluföring. VI Utan att begränsa rätten att vidta andra åtgärder, förbehåller sig Flairspace rätten att varna, begränsa, stänga av eller säga upp Flairspaces tjänster, produkter och användarkonton, begränsa eller förhindra användares åtkomst till och dennes aktivitet på Handelsplatsen (inklusive men inte begränsat till att ta bort annonser och listade produkter), fördröja eller ta bort innehåll på Handelsplatsen samt vidta tekniska och juridiska åtgärder för att begränsa användares tillträde till Flairspaces tjänster och produkter om: (i) Flairspace bedömer att produktannonser, material från användaren, produkter eller användarens agerande inte överensstämmer med vad som föreskrivs eller åsyftas i Avtalet, Flairspaces vid var tid gällande policy eller instruktioner, eller är i strid med gällande lag eller god affärs eller marknadsföringssed, (ii) Flairspace trots rimliga försök inte kan bekräfta eller verifiera information från användaren eller dennes användarkonto, (iii) användarens konto varit inaktivt under en längre tid, (iv) användaren har försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller eljest kommit på obestånd, eller (v) användaren förorsakar betydlig olägenhet för Flairspace (inklusive men inte begränsat till trakasserier av Flairspaces personal eller andra användare eller framställning av orimliga juridiska krav mot Flairspace) eller utsätter Flairspace eller andra användare för ekonomisk skada eller förorsakar Flairspace legala skyldigheter utöver de som framgår av Avtalet. Användaren svarar för skada som uppkommer med anledning av att Flairspace vidtar åtgärd enligt denna punkt. Marknadsföring, kunduppgifter m.m. IX. Användaren äger ej rätt att ta direktkontakt med de konsumenter som handlar via Flairspace. Användaren förbinder sig även att inte till produkten bifoga någon form av reklam eller annat marknadsföringsmaterial utan Flairspaces skriftliga samtycke därtill.

7 X. Användaren skall i sin marknadsföring och kommunikation med konsument säkerställa efterlevnad av Flairspaces vid var tid gällande policyn och instruktioner avseende hantering av personuppgifter. Användaren äger ej rätt att till tredjeman överlåta personuppgifter som Användaren erhållit av Flairspace, såvida Användaren inte erhållit godkännande av Flairspace för sådan överlåtelse. 5. Ersättning och utbetalning I. Om inget annat överrenskommits mellan parterna kommer Flairspace ta ut en s.k. " Selling Fee " av försäljningspriset vid fullbordat köp, vilken dras av vid utbetalning av ersättning till användaren. Selling Fee uppgår fr.o.m. 1 Mars 2014 till 30% av försäljningspriset. Såvida inte annat överenskommits mellan parterna åtar sig Flairspace att inom 30 dagar utbetala användares ersättning, förutsatt att det är denna utbetalningsperiod som är vald i användarens kontoinställningar och att användaren dessförinnan angivit ett godkänt betalningsalternativ i kontoinställningar på Handelsplatsen. Ifall utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag skall Flairspace genomföra utbetalning på den vardag som infaller närmast därefter. I Oaktat inom vilken period utbetalning skall ske har Flairspace rätt att hålla inne ersättning till användaren om: (i) användaren inte fullföljt sina åtaganden gällande konsumentorder av saluförd(a) produkt(er), (ii) Flairspace vidtar åtgärd enligt punkten 4.8 ovan, (iii) konsumenten inom 14 dagar från mottagandet returnerar produkten enligt gällande regler i distansförsäljningslagen, (iv) konsumenten inom 30 dagar från mottagandet reklamerar sitt köp, eller (v) Användaren har brustit eller befaras att brista i sina åtaganden enligt detta Avtal ( Retentionsrätt ). IV. För tid innan Flairspaces skyldighet att utbetala användarens ersättning i enlighet med detta Avtal äger användaren ej rätt till någon ränta på av Flairspace mottagna medel. 6. Konsumentskydd Allmänt I. Användaren är härmed införstådd i att saluförd produkt försäljs till konsumenter, varför konsumentskyddsregler blir tillämpliga på samtliga försäljningar som sker genom Handelsplatsen.

8 Flairspace följer gällande konsumentlagstiftning och avgör vilken påföljd som skall bli aktuell i respektive konsumentärende. Användaren är skyldig att samarbeta med Flairspace och verka för en bra lösning för konsumenten i kundtjänstärenden. Användaren är skyldig att i användarkontot ha en aktuell adress för returhantering. För det fall sådan information saknas kommer användarens registrerade adress att användas. Ångerrätt I Konsumentens ångerrätt regleras i distans och hemförsäljningslagen (2005:59). IV. För det fallet konsumenten utnyttjar ångerrätten skall användaren erbjuda denne skälig tid för att returnera produkten. Användaren äger ej rätt att neka konsumenten rätten till ånger med anledning av sen mottagande av returnerad produkt eller val av fraktmetod. V. Flairspace svarar ej för produkter som kommit i Flairspaces besittning med anledning av konsumentens retur, och har heller ingen skyldighet att stå för kostnader som uppkommer med anledning därav. VI. Returfrakt vid ångrat köp bekostas i normalfallet av konsumenten. Om den information som användaren har accepterat för användning till produktannons saknar information som är väsentlig för konsumenten eller ger en missvisande bild av produkten eller i övrigt varit av avgörande betydelse för det ångrade köpet skall dock returfrakten bekostas av användaren. V Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt äger Flairspace rätt att oavkortat återbetala konsumenten beloppet för produkten. Reklamation fel i vara VI Konsumenten har rätt att reklamera sitt köp ifall varan är felaktig. Användaren står reklamationsrisken gentemot Flairspace. IX. Flairspace hanterar reklamationsärendet och kontaktar sedan användaren, som ombesörjer eventuell returfrakthandling till konsumenten. Användaren svarar för de kostnader som uppstår vid i samband med reklamationer, t.ex. gällande returfrakter, och står även för risken för produkten under

9 returtransporten. Vid reklamation gäller att konsumenten äger rätt att använda sig av sedvanligt fraktbolag och göra utlägg för skäliga kostnader som uppkommer för att returnera produkten på säkert sätt, exempelvis genom Posten, Schenker, DHL eller liknande. Användaren äger ej rätt att kräva tillämpning av transport och logistikvillkor som oskäligt försvårar konsumentens möjligheter till att returnera reklamerad produkt. X. Användaren är skyldig att företa omleverans när så är möjligt. Ifall en ersättningsprodukt ej kan skickas ut skall, efter dialog med konsumenten, en motsvarande produkt skickas ut. Om detta ej är möjligt skall kompensation ske genom återbetalning. Flairspace har rätt att fakturera användaren för återbetalningar som gjorts till konsumenten. XI. Om användaren ej har egna returetiketter har Flairspace rätt att till konsumenten skicka ut egen returetikett vid reklamation, som tas fram tillsammans med Flairspaces samarbetspartners inom transport och logistik. Flairspace skall i sådana fall ha rätt att debitera användaren för returkostnaden. Om konsumenten själv bekostar returfrakten, utan att använda någon returetikett, skall användararen på konsumentens begäran ersätta uppkomna returkostnader. X Konsumenterna är av Flairspace instruerade i Flairspaces allmänna villkor att snarast rapportera transportskador till såväl Flairspace som berört fraktbolag. XI Flairspace rapporterar information om transportskador vidare till användaren som åtar sig att göra ett nytt utskick av produkten och bekosta frakten för ersättningsprodukten samt åtar sig att sköta reklamationen av transporten hos fraktbolaget. Användaren är härvid införstådd i att konsumenten normalt sett har rätt att reklamera produkten oavsett vilka villkor som gäller mellan fraktbolaget och användaren. Dröjsmål XIV. I händelse av att konsument meddelar Flairspace att leverans har uteblivit, åtar sig användaren att åtgärda detta, t.ex. genom kontakt med berört fraktbolag om så krävs. XV. I de fall användaren kommer i dröjsmål med att leverera produkt och konsumenten väljer att häva sitt köp, har Flairspace rätt att oavkortat återbetala konsumenten beloppet för produkten och makulera beställningen för användaren. XVI. Användaren är införstådd i att konsumenten enligt konsumentkreditlagen och andra

10 konsumenträttsliga regler vid dröjsmål eller utebliven leverans kan ha rätt till ersättning från sin bank eller kreditgivare, som i sin tur kan komma att rikta krav mot Flairspace eller användaren. 7. Outhämtade paket I. Om konsumenten inte hämtar ut försändelsen och den returneras till användaren kommer Flairspace att debitera konsumenten för returhanteringen. Flairspace ersätter användaren för fraktutgiften i samband med försändelsen mot uppvisande av kvitto, dock till ett maximalt belopp om 150 kronor. 8. Produktansvar, säkerhet och garantier I. Användaren ansvarar för eventuella förbud, begränsningar, förelägganden, returkrav eller andra myndighetspåbud som kan aktualiseras i samband med saluföringen av produkten på Handelsplatsen. Användaren ansvarar för produkternas kvalitet, säkerhet, samt laglighet samt för riktigheten av den information som förmedlas avseende saluförda produkter. I Utöver ovanstående skall användaren säkerställa att produkten uppfyller vid var tid gällande krav på säkerhet, hälsa och miljö. 9. Immateriella rättigheter I. Användaren svarar för att dennes produkter och produktinformation, inklusive men inte begränsat till allt material i produktannonserna, exempelvis beskrivningstext och grafiskt material, inte gör intrång i annans immateriella rättigheter eller goodwill. I samband med att användaren förmedlar annonstexter, bilder eller annat grafiskt material till Flairspace för godkännande, upplåter användaren en oåterkallelig rätt för Flairspace att nyttja sådant material kostnadsfritt och utan begränsning i tiden. Upplåtelsen innefattar även rätt för Flairspace att underlicensiera denna nyttjanderätt.

11 I Användaren äger ej rätt att utan Flairspaces skriftliga samtycke nyttja immateriella rättigheter tillhörande Flairspace. 10. Ansvarsbegränsning och skadestånd I. Användaren ansvarar för sin produkt, dess märkning och till produkten hörande information (inkl. information i annonser och garantier), marknadsföring eller leverans. Användaren ansvarar för skada som uppkommer med anledning av eller i samband med den försålda varan, dess försäljning på Handelsplatsen och den information som Användaren tillhandahållit, och åtar sig att hålla Flairspace skadelös vid alla typer av tredjemansanspråk, inkluderat men inte begränsat till krav från konsumenter, juridiska personer och andra privata organisationer samt offentliga organ. Användarens ansvar enligt denna bestämmelse innefattar att hålla Flairspace skadeslös i händelse av produktansvar för sak eller personskada, ansvar gentemot tredje man p.g.a. att produkten ej uppfyller säkerhets, hälso och miljölagkrav, ansvar p.g.a. intrång i tredje mans immateriella rättigheter. För det fall Flairspace hamnar i tvist avseende användarens produkt, marknadsföringsmaterial eller tredje mans immateriella rättigheter skall användaren utan dröjsmål ersätta Flairspace för de skäliga rättegångskostnader som uppstår under handläggningen av tvisten samt att vara Flairspace behjälplig under tvistens gång. I Användarens ansvar för skada enligt punkt 10.1 innefattar även det direkta ansvar gentemot konsumenten som användaren kan krävas på enligt 46 Konsumentköplagen. Vid tekniska fel eller handhavandefel ansvarar Flairspace ej för utebliven försäljning, kostnader eller eventuella skador som kan uppkomma med anledning härav. 11. Förtida uppsägning I. Endera part äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande A. om den andra parten har försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller eljest kommit på obestånd, eller B. om den andra parten grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta Avtal, eller vid

12 upprepade tillfällen på annat sätt bryter mot sina förpliktelser enligt detta Avtal och ej inom 14 dagar vidtager rättelse efter erhållen skriftlig erinran från den andra parten. Vid Avtalets upphörande har användaren rätt att åter disponera över de produkter som varit reserverade i dennes lager för försäljning på Handelsplatsen. I Det noteras att vissa bestämmelser på grund av sin natur skall äga fortsatt tillämplighet även efter Avtalets upphörande, exempelvis bestämmelserna om användarens och skyldighet att medverka i reklamationsärenden (punkt 6) samt bestämmelser om ansvar (punkterna 8 10). 12. Övrigt I. Rubrikerna i Avtalet tjänar endast till vägledning och utgör ej del av Avtalets sakinnehåll. Flairspaces underlåtelse att kräva fullgörande av åligganden enligt Avtalet skall inte tolkas som att Flairspace har avstått från sin rätt att ställa kravet, och sådan underlåtelse skall heller inte påverka Flairspaces rätt att kräva ersättning eller verkställighet för användarens brister i fullgörandet av dennes åligganden enligt Avtalet. I Parterna har med detta Avtal ej avsett att bilda något enkelt bolag och parternas förhållande har ej avsetts utgöra agentur eller kommission. IV. Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltigt, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan då skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske med utgångspunkt i parternas intentioner vid avtalsingåendet. V. Meddelande från Flairspace till användare, inklusive men inte begränsat till orderinformation, utbetalningar, supportärenden och all övrig kommunikation, återfinns i adminpanelen på användarkontot, alternativt förmedlas genom e post till den adress användaren angivit och förmedlat Flairspace genom sina kontouppgifter på användarkontot. 13. Tvist och gällande lag I. Svensk rätt skall tillämpas på Avtalet och dess eventuella bilagor. Tvist avseende giltighet, tolkning,

13 tillämplighet eller tillämpning av Avtalet och dess innehåll, samt rättsförhållande som uppstått härav, skall avgöras av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

Sammanfattning av handlaravtalet

Sammanfattning av handlaravtalet Sammanfattning av handlaravtalet Detta dokument sammanfattar de viktigaste punkterna i användaravtalet som du som handlare åtagit dig att följa. Punkterna är framtagna utifrån de vanligaste frågorna som

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller:

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller: Allmänt vidaxl.se version 2.0, 2014-11-20 Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som ingåtts på distans mellan dig som kund och vidaxl som säljare. vidaxl är ett varumärke som ägs och marknadsförs

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET 1.1 Allmänt 1.1.1 Good Learning Sweden, bifirma till JO Johansson Film & L Lindbom AB, organisationsnr 556474-9546, (nedan Good Learning ) har utvecklat ett webbaserat läromedel

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

KUNDAVTAL 1. BAKGRUND

KUNDAVTAL 1. BAKGRUND KUNDAVTAL 1. BAKGRUND 1.1 Good Learning Sweden, bifirma till JO Johansson Film & L Lindbom AB, organisationsnr 556474-9546, (nedan Good Learning ) har utvecklat ett webbaserat läromedel i vilket spelaren

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Retursedel Campingvaruhuset.se

Retursedel Campingvaruhuset.se Retursedel Campingvaruhuset.se Kunduppgifter Ordernummer: Förnamn: Person/kundnummer: Efternamn: Adress: Postnummer: Ort: Returinformation Här anger du information om varför du retunerar din beställning.

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats.

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Allmänna regler Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Generella regler Ansvar Annonsören är personligen ansvarig för sin annons och för att de regler som gäller för annonsering

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

Information om beställning Här skriver du allmän information om beställningar i din butik.

Information om beställning Här skriver du allmän information om beställningar i din butik. Exempel på Köpvillkor Allmänt Här skriver du en kort presentation på ditt företag, din e-butik och produkterna/tjänsterna som du erbjuder till dina kunder. Avsluta gärna med kontaktuppgifter eller liknande.

Läs mer

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen.

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. Allmänna Villkor Uppdaterade 2012-01-27 Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. PHR Technologies AB, nedan PHR, har utvecklat Webbplatsen och programvaran My Medi Info. My Medi Info, nedan

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten

ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten 1. TJÄNSTEN 1.1 Allmänt 1.1.1 Sportswik AB, organisationsnr 556905-5006, (nedan Sportswik ) har utvecklat Sportswik Magazine & Media Platform, en internetbaserad

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt:

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Offert Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07 Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Vi tackar för förfrågan och erbjuder följande enligt nedan: Pris exklusive moms

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

KÖPVILLKOR PROFFSKORT SVERIGE AB

KÖPVILLKOR PROFFSKORT SVERIGE AB (1/7) KÖPVILLKOR PROFFSKORT SVERIGE AB 1. ALLMÄNT Dessa köpvillkor ( Avtalet nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Proffskort Sverige AB (Organisationsnummer: 556978-6246) är

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer