Flairspaces Avtal för Användare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flairspaces Avtal för Användare"

Transkript

1 Flairspaces Avtal för Användare 1. Tillämplighet och omfattning I. Dessa allmänna villkor med bilagor (" Allmänna Villkor ") skall tillämpas för all användning av Flairspaces tjänster och produkter som erbjuds på domänen Flairspace.com, dess underdomäner och på alla andra Flairspace webbplatser som är tillgängliga för svenska konsumenter. I den mån villkoren i dessa Allmänna Villkor avviker från villkor som användaren godkänner på Flairspaces hemsida, i samband med produktregistrering, skall villkoren i dessa Allmänna Villkor äga företräde framför villkoren på Flairspaces hemsida. Avvikelser från dessa Allmänna Villkor måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Med Avtal(et) förstås i dessa Allmänna Villkor eventuella individuella användaravtal som kan komma att ingås mellan användare och Flairspace. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av ett sådant Avtal. I Avvikelser för avtalet kan förekomma och hanteras med bilagor som godkänns separat som kompliment i de fall en användare vill förhandla om villkoren. IV. Med Handelsplats(en) förstås Flairspaces webbaserade handelsplattform varigenom användare erbjuds produkter och som fungerar som en försäljningskanal för användare V. Med Användare avses juridiska personer som registrerar ett användarkonto på Handelsplatsen och ingår detta Avtal med Flairspace. 2. Registrering och användning av konto I. Användaren ansöker i och med ingåendet av Avtalet om att registrera ett användarkonto på Handelsplatsen. Användaren förbinder sig att efterleva Flairspaces instruktioner och vid var tid gällande riktlinjer för användarkonton. I Flairspace förbehåller sig rätten att vid var tid vägra registrering av användarkonto på Handelsplatsen

2 och att kunna säga upp användare. 3. Saluföring av produkter Annonsering och prissättning I. Användaren förbinder sig att vid annonsering av produkter följa gällande regler om marknadsföring till konsumenter samt att efterleva Flairspaces annonseringskrav. Användaren förbinder sig därmed till följande: A. Att tillhandahålla all information som är nödvändig om produkten samt att vid anmodan från Flairspace eller konsument kostnadsfritt tillställa den information om produkten som efterfrågas. B. Att noga granska och kvalitetssäkra all information om den saluförda produkten, samt omedelbart vid upptäckten av felaktig eller bristfällig information vidta nödvändiga korrigeringsåtgärder. Denna skyldighet gäller mutatis mutandis när Flairspace påtalar brist i produktinformationen och begär korrigering. C. Att endast använda sig av bilder och annat grafiskt material i produktannonsen som avser och är relevanta för produkten, samt att detta material inte publiceras med vattenstämplar eller med namn, logotyper, URLer eller annat som kan uppfattas som marknadsföring. Flairspace förbehåller sig rätten att justera samt i övrigt anpassa information som förmedlas av användaren. Försäljning och marknadsföring I Flairspace har rätt att bedöma och besluta om en produkt skall få saluföras på Handelsplatsen. IV. Flairspace äger rätt att automatiskt ta bort en produkt från Handelsplatsen om produkten inte försålts på 2 månader från den dag då produktannonsen publicerades, eller för det fall Flairspace bedömer att produkten inte efterlever relevanta krav och regler. V. Flairspace förbehåller sig rätten att marknadsföra en produkt som saluförts på Handelsplatsen på

3 annat sätt än vad som angivits av användaren då produkten registrerades. Leverans VI. Användaren ansvarar själv för att skicka produkten direkt till konsumenten, men skall dock tillse att förpackningen och frakten sker och ombesörjs i enlighet med Flairspaces vid var tid gällande policy som återfinns på Flairspaces hemsida. V Användaren bär risken för produkten till dess att den har mottagits av konsumenten. Avisering till konsumenten om att produkten kan hämtas ut på uthämtningsställe fråntar inte användaren risken och ansvaret för produkten förrän produkten faktiskt har hämtats ut av konsumenten. Detta gäller även för outhämtade paket som återsänds till användaren trots avisering. VI Användaren förbinder sig vidare till följande villkor avseende orderhantering och leverans: A. Att vid mottagning av order inom 48 timmar vidta nödvändiga handlingar för att snarast kunna leverera beställda produkter till konsument. B. Att reservera och öronmärka annonserade produkter för Flairspace. C. Att, vid var tillfälle och på begäran av Flairspace, kunna styrka att användaren har hanterat och levererat produkter enligt avtalet och vid var tid gällande policy. Förbjudna åtgärder IX. Användaren förbinder sig att inte A. saluföra produkten genom egen eller annans försäljningskanal till ett lägre utpris mot konsument än det pris som uppges för den produkten på Handelsplatsen; B. föra in länkar i produktannonstexten; C. saluföra samma artikel genom mer än en annons; D. saluföra produkter som anses vara olagliga, förelagts med förbud, begränsning eller andra myndighetspåbud;

4 E. skicka eller saluföra produkter som är piratkopior, felaktigt märkta, gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, inte uppfyller gällande säkerhets, hälso eller miljökrav eller skadar tredje mans goodwill; F. använda bilder och andra grafiska material i annonsen som gör intrång i tredjemans immateriella rättigheter eller skadar tredje mans goodwill; G. publicera information i annonser och produktinformation som kan uppfattas som diskriminerande eller i övrigt verka stötande mot folkgrupp eller enskilda individer; H. byta ut, lägga till eller förändra innehållet i en annons i större utsträckning än vad som är tillåtet enligt Flairspaces vid var tid gällande instruktioner och riktlinjer avseende marknadsföring och annonsering på Handelsplatsen; I. utan Flairspaces skriftliga godkännande använda uppgifter om Flairspaces kunder i marknadsföring och reklam för egen verksamhet, skicka med dokument eller övrigt material i form av reklam, flygblad, annonser eller liknande i leveranser till konsumenter; J. använda sig av uppgifter om Flairspaces kunder för sin egen verksamhet på ett sätt som skadar Flairspace eller konsumenternas förtroende för Flairspace; K. utan Flairspaces skriftliga godkännande ta direktkontakt med de konsumenter som handlar via Flairspace. L. saluföra uppladdade produkter, eller variationer av dessa, i fler upplagor än det som angivits på Handelsplatsen. Support och kundtjänst X. Användaren är införstådd i och accepterar att alla kundsupportärenden och reklamationer går via Flairspaces kundtjänst, som vid behov kontaktar och informerar användaren i syfte att inhämta information eller uppmana till medverkan till handläggning av ärenden som avser användaren och/eller dennes produkt. XI. Användaren får endast efter Flairspaces godkännande överta konsumentärenden som handläggs av Flairspace.

5 X Användaren skall; A. inom 48 timmar under helgfria vardagar eller, om utgången av denna tidsperiod infaller på en helgdag, senast nästkommande helgfria vardag, besvara samtliga meddelanden från Flairspace i ärenden som avser användaren och/eller dennes produkt. Ifall svar inte inkommer inom den föreskrivna tiden har Flairspace rätt att ta beslut i de berörda ärendena samt hållas skadelös för de eventuella skador som därmed uppstår eller kan uppstå såvida skadorna inte är orsakade av Flairspaces uppsåt eller grova oaktsamhet. B. även i övrigt på bästa tänkbara sätt och i högsta serviceanda avhjälpa samtliga ärenden som användaren är inblandad i med anledning av saluföringen på Handelsplatsen. C. inom två arbetsdagar informera Flairspace om utsänd produkt emottas i retur, oavsett anledning därtill. 4. Parternas åtaganden I. Användaren åtar sig att alltid signera och numrera produkter enligt den angivna begränsade upplagan på handelsplatsen. Användaren är ansvarig för alla aktiviteter som vidtas under sitt alias och förbinder sig att alltid lämna korrekt och uppdaterad information till Flairspace. I Användaren är införstådd i och accepterar att denne är ytterst ansvarig för produkten och den information som denne tillhandahållit, inklusive men inte begränsat till produktinformation och marknadsföringsmaterial. IV. Användaren är förpliktad att varken direkt eller indirekt aktivt stödja eller sprida information till konkurrerande tjänster. Användaren förbinder sig vidare att även i övrigt vara lojal mot Flairspace. V. Användare skall på ett korrekt sätt och utan dröjsmål tillhandahålla all nödvändig information som efterfrågas av Flairspace och i förekommande fall av konsumenter. VI. Användare skall alltid följa samtliga Flairspaces vid var tid gällande instruktioner och policyn. V Användaren skall omgående skriftligen informera Flairspace

6 A. Om väsentliga förändringar i användarens person och adressuppgifter sker; B. Ifall användaren försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller eljest kommit på obestånd; C. Ifall intrång eller misstänkt intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller brott mot krav avseende produktsäkerhet, hälsa eller miljö föreligger eller kan förutses; D. Om förhållanden som kan påverka Flairspaces benägenhet till att godkänna användarens saluföring. VI Utan att begränsa rätten att vidta andra åtgärder, förbehåller sig Flairspace rätten att varna, begränsa, stänga av eller säga upp Flairspaces tjänster, produkter och användarkonton, begränsa eller förhindra användares åtkomst till och dennes aktivitet på Handelsplatsen (inklusive men inte begränsat till att ta bort annonser och listade produkter), fördröja eller ta bort innehåll på Handelsplatsen samt vidta tekniska och juridiska åtgärder för att begränsa användares tillträde till Flairspaces tjänster och produkter om: (i) Flairspace bedömer att produktannonser, material från användaren, produkter eller användarens agerande inte överensstämmer med vad som föreskrivs eller åsyftas i Avtalet, Flairspaces vid var tid gällande policy eller instruktioner, eller är i strid med gällande lag eller god affärs eller marknadsföringssed, (ii) Flairspace trots rimliga försök inte kan bekräfta eller verifiera information från användaren eller dennes användarkonto, (iii) användarens konto varit inaktivt under en längre tid, (iv) användaren har försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller eljest kommit på obestånd, eller (v) användaren förorsakar betydlig olägenhet för Flairspace (inklusive men inte begränsat till trakasserier av Flairspaces personal eller andra användare eller framställning av orimliga juridiska krav mot Flairspace) eller utsätter Flairspace eller andra användare för ekonomisk skada eller förorsakar Flairspace legala skyldigheter utöver de som framgår av Avtalet. Användaren svarar för skada som uppkommer med anledning av att Flairspace vidtar åtgärd enligt denna punkt. Marknadsföring, kunduppgifter m.m. IX. Användaren äger ej rätt att ta direktkontakt med de konsumenter som handlar via Flairspace. Användaren förbinder sig även att inte till produkten bifoga någon form av reklam eller annat marknadsföringsmaterial utan Flairspaces skriftliga samtycke därtill.

7 X. Användaren skall i sin marknadsföring och kommunikation med konsument säkerställa efterlevnad av Flairspaces vid var tid gällande policyn och instruktioner avseende hantering av personuppgifter. Användaren äger ej rätt att till tredjeman överlåta personuppgifter som Användaren erhållit av Flairspace, såvida Användaren inte erhållit godkännande av Flairspace för sådan överlåtelse. 5. Ersättning och utbetalning I. Om inget annat överrenskommits mellan parterna kommer Flairspace ta ut en s.k. " Selling Fee " av försäljningspriset vid fullbordat köp, vilken dras av vid utbetalning av ersättning till användaren. Selling Fee uppgår fr.o.m. 1 Mars 2014 till 30% av försäljningspriset. Såvida inte annat överenskommits mellan parterna åtar sig Flairspace att inom 30 dagar utbetala användares ersättning, förutsatt att det är denna utbetalningsperiod som är vald i användarens kontoinställningar och att användaren dessförinnan angivit ett godkänt betalningsalternativ i kontoinställningar på Handelsplatsen. Ifall utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag skall Flairspace genomföra utbetalning på den vardag som infaller närmast därefter. I Oaktat inom vilken period utbetalning skall ske har Flairspace rätt att hålla inne ersättning till användaren om: (i) användaren inte fullföljt sina åtaganden gällande konsumentorder av saluförd(a) produkt(er), (ii) Flairspace vidtar åtgärd enligt punkten 4.8 ovan, (iii) konsumenten inom 14 dagar från mottagandet returnerar produkten enligt gällande regler i distansförsäljningslagen, (iv) konsumenten inom 30 dagar från mottagandet reklamerar sitt köp, eller (v) Användaren har brustit eller befaras att brista i sina åtaganden enligt detta Avtal ( Retentionsrätt ). IV. För tid innan Flairspaces skyldighet att utbetala användarens ersättning i enlighet med detta Avtal äger användaren ej rätt till någon ränta på av Flairspace mottagna medel. 6. Konsumentskydd Allmänt I. Användaren är härmed införstådd i att saluförd produkt försäljs till konsumenter, varför konsumentskyddsregler blir tillämpliga på samtliga försäljningar som sker genom Handelsplatsen.

8 Flairspace följer gällande konsumentlagstiftning och avgör vilken påföljd som skall bli aktuell i respektive konsumentärende. Användaren är skyldig att samarbeta med Flairspace och verka för en bra lösning för konsumenten i kundtjänstärenden. Användaren är skyldig att i användarkontot ha en aktuell adress för returhantering. För det fall sådan information saknas kommer användarens registrerade adress att användas. Ångerrätt I Konsumentens ångerrätt regleras i distans och hemförsäljningslagen (2005:59). IV. För det fallet konsumenten utnyttjar ångerrätten skall användaren erbjuda denne skälig tid för att returnera produkten. Användaren äger ej rätt att neka konsumenten rätten till ånger med anledning av sen mottagande av returnerad produkt eller val av fraktmetod. V. Flairspace svarar ej för produkter som kommit i Flairspaces besittning med anledning av konsumentens retur, och har heller ingen skyldighet att stå för kostnader som uppkommer med anledning därav. VI. Returfrakt vid ångrat köp bekostas i normalfallet av konsumenten. Om den information som användaren har accepterat för användning till produktannons saknar information som är väsentlig för konsumenten eller ger en missvisande bild av produkten eller i övrigt varit av avgörande betydelse för det ångrade köpet skall dock returfrakten bekostas av användaren. V Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt äger Flairspace rätt att oavkortat återbetala konsumenten beloppet för produkten. Reklamation fel i vara VI Konsumenten har rätt att reklamera sitt köp ifall varan är felaktig. Användaren står reklamationsrisken gentemot Flairspace. IX. Flairspace hanterar reklamationsärendet och kontaktar sedan användaren, som ombesörjer eventuell returfrakthandling till konsumenten. Användaren svarar för de kostnader som uppstår vid i samband med reklamationer, t.ex. gällande returfrakter, och står även för risken för produkten under

9 returtransporten. Vid reklamation gäller att konsumenten äger rätt att använda sig av sedvanligt fraktbolag och göra utlägg för skäliga kostnader som uppkommer för att returnera produkten på säkert sätt, exempelvis genom Posten, Schenker, DHL eller liknande. Användaren äger ej rätt att kräva tillämpning av transport och logistikvillkor som oskäligt försvårar konsumentens möjligheter till att returnera reklamerad produkt. X. Användaren är skyldig att företa omleverans när så är möjligt. Ifall en ersättningsprodukt ej kan skickas ut skall, efter dialog med konsumenten, en motsvarande produkt skickas ut. Om detta ej är möjligt skall kompensation ske genom återbetalning. Flairspace har rätt att fakturera användaren för återbetalningar som gjorts till konsumenten. XI. Om användaren ej har egna returetiketter har Flairspace rätt att till konsumenten skicka ut egen returetikett vid reklamation, som tas fram tillsammans med Flairspaces samarbetspartners inom transport och logistik. Flairspace skall i sådana fall ha rätt att debitera användaren för returkostnaden. Om konsumenten själv bekostar returfrakten, utan att använda någon returetikett, skall användararen på konsumentens begäran ersätta uppkomna returkostnader. X Konsumenterna är av Flairspace instruerade i Flairspaces allmänna villkor att snarast rapportera transportskador till såväl Flairspace som berört fraktbolag. XI Flairspace rapporterar information om transportskador vidare till användaren som åtar sig att göra ett nytt utskick av produkten och bekosta frakten för ersättningsprodukten samt åtar sig att sköta reklamationen av transporten hos fraktbolaget. Användaren är härvid införstådd i att konsumenten normalt sett har rätt att reklamera produkten oavsett vilka villkor som gäller mellan fraktbolaget och användaren. Dröjsmål XIV. I händelse av att konsument meddelar Flairspace att leverans har uteblivit, åtar sig användaren att åtgärda detta, t.ex. genom kontakt med berört fraktbolag om så krävs. XV. I de fall användaren kommer i dröjsmål med att leverera produkt och konsumenten väljer att häva sitt köp, har Flairspace rätt att oavkortat återbetala konsumenten beloppet för produkten och makulera beställningen för användaren. XVI. Användaren är införstådd i att konsumenten enligt konsumentkreditlagen och andra

10 konsumenträttsliga regler vid dröjsmål eller utebliven leverans kan ha rätt till ersättning från sin bank eller kreditgivare, som i sin tur kan komma att rikta krav mot Flairspace eller användaren. 7. Outhämtade paket I. Om konsumenten inte hämtar ut försändelsen och den returneras till användaren kommer Flairspace att debitera konsumenten för returhanteringen. Flairspace ersätter användaren för fraktutgiften i samband med försändelsen mot uppvisande av kvitto, dock till ett maximalt belopp om 150 kronor. 8. Produktansvar, säkerhet och garantier I. Användaren ansvarar för eventuella förbud, begränsningar, förelägganden, returkrav eller andra myndighetspåbud som kan aktualiseras i samband med saluföringen av produkten på Handelsplatsen. Användaren ansvarar för produkternas kvalitet, säkerhet, samt laglighet samt för riktigheten av den information som förmedlas avseende saluförda produkter. I Utöver ovanstående skall användaren säkerställa att produkten uppfyller vid var tid gällande krav på säkerhet, hälsa och miljö. 9. Immateriella rättigheter I. Användaren svarar för att dennes produkter och produktinformation, inklusive men inte begränsat till allt material i produktannonserna, exempelvis beskrivningstext och grafiskt material, inte gör intrång i annans immateriella rättigheter eller goodwill. I samband med att användaren förmedlar annonstexter, bilder eller annat grafiskt material till Flairspace för godkännande, upplåter användaren en oåterkallelig rätt för Flairspace att nyttja sådant material kostnadsfritt och utan begränsning i tiden. Upplåtelsen innefattar även rätt för Flairspace att underlicensiera denna nyttjanderätt.

11 I Användaren äger ej rätt att utan Flairspaces skriftliga samtycke nyttja immateriella rättigheter tillhörande Flairspace. 10. Ansvarsbegränsning och skadestånd I. Användaren ansvarar för sin produkt, dess märkning och till produkten hörande information (inkl. information i annonser och garantier), marknadsföring eller leverans. Användaren ansvarar för skada som uppkommer med anledning av eller i samband med den försålda varan, dess försäljning på Handelsplatsen och den information som Användaren tillhandahållit, och åtar sig att hålla Flairspace skadelös vid alla typer av tredjemansanspråk, inkluderat men inte begränsat till krav från konsumenter, juridiska personer och andra privata organisationer samt offentliga organ. Användarens ansvar enligt denna bestämmelse innefattar att hålla Flairspace skadeslös i händelse av produktansvar för sak eller personskada, ansvar gentemot tredje man p.g.a. att produkten ej uppfyller säkerhets, hälso och miljölagkrav, ansvar p.g.a. intrång i tredje mans immateriella rättigheter. För det fall Flairspace hamnar i tvist avseende användarens produkt, marknadsföringsmaterial eller tredje mans immateriella rättigheter skall användaren utan dröjsmål ersätta Flairspace för de skäliga rättegångskostnader som uppstår under handläggningen av tvisten samt att vara Flairspace behjälplig under tvistens gång. I Användarens ansvar för skada enligt punkt 10.1 innefattar även det direkta ansvar gentemot konsumenten som användaren kan krävas på enligt 46 Konsumentköplagen. Vid tekniska fel eller handhavandefel ansvarar Flairspace ej för utebliven försäljning, kostnader eller eventuella skador som kan uppkomma med anledning härav. 11. Förtida uppsägning I. Endera part äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande A. om den andra parten har försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller eljest kommit på obestånd, eller B. om den andra parten grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta Avtal, eller vid

12 upprepade tillfällen på annat sätt bryter mot sina förpliktelser enligt detta Avtal och ej inom 14 dagar vidtager rättelse efter erhållen skriftlig erinran från den andra parten. Vid Avtalets upphörande har användaren rätt att åter disponera över de produkter som varit reserverade i dennes lager för försäljning på Handelsplatsen. I Det noteras att vissa bestämmelser på grund av sin natur skall äga fortsatt tillämplighet även efter Avtalets upphörande, exempelvis bestämmelserna om användarens och skyldighet att medverka i reklamationsärenden (punkt 6) samt bestämmelser om ansvar (punkterna 8 10). 12. Övrigt I. Rubrikerna i Avtalet tjänar endast till vägledning och utgör ej del av Avtalets sakinnehåll. Flairspaces underlåtelse att kräva fullgörande av åligganden enligt Avtalet skall inte tolkas som att Flairspace har avstått från sin rätt att ställa kravet, och sådan underlåtelse skall heller inte påverka Flairspaces rätt att kräva ersättning eller verkställighet för användarens brister i fullgörandet av dennes åligganden enligt Avtalet. I Parterna har med detta Avtal ej avsett att bilda något enkelt bolag och parternas förhållande har ej avsetts utgöra agentur eller kommission. IV. Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltigt, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan då skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske med utgångspunkt i parternas intentioner vid avtalsingåendet. V. Meddelande från Flairspace till användare, inklusive men inte begränsat till orderinformation, utbetalningar, supportärenden och all övrig kommunikation, återfinns i adminpanelen på användarkontot, alternativt förmedlas genom e post till den adress användaren angivit och förmedlat Flairspace genom sina kontouppgifter på användarkontot. 13. Tvist och gällande lag I. Svensk rätt skall tillämpas på Avtalet och dess eventuella bilagor. Tvist avseende giltighet, tolkning,

13 tillämplighet eller tillämpning av Avtalet och dess innehåll, samt rättsförhållande som uppstått härav, skall avgöras av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING VILLKOR FÖR BOKNING OCH NYTTJANDE AV SKIPTRIPS VIDEOMÖTESRUM Den som bokar ett av Skiptrips videomötesrum är ansvarig för att villkoren som gäller för användandet av rummen åtföljs. Detta gäller oavsett

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer