Magnus Walestad Sonny Modig Astra Svarans Rolf-Erik Roman Dan Bååth

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76"

Transkript

1 Kontaktpersoner på SCB: Kontaktperson på Boverket Magnus Walestad Sonny Modig Astra Svarans Rolf-Erik Roman Dan Bååth Enkät om byggkostnadsstatistik Den officiella nybyggnadskostnadsstatistiken skall spegla samtliga kostnader som byggherren har haft vid uppförandet av ett projekt, inklusive alla omkostnader, avgifter och skatter som belastar projektet. I vissa fall (t.ex. vid produktion av bostäder avsedda att överlåtas på en bostadsrättsförening) kommer statistiken snarare att beskriva det pris byggherren har betalt för projektet. För att kunna förbättra och utveckla nybyggnadskostnadsstatistiken vill vi gärna att du svarar på några frågor som rör uppgiftslämnandet och användningen av statistiken. Oberoende av om du är uppgiftslämnare, användare eller både och, ber vi dig att besvara samtliga nedanstående frågor så fullständigt som möjligt. Tack för din medverkan! Ange om du är: Användare av byggkostnadsstatistiken Uppgiftslämnare Både uppgiftslämnare och användare Användarfrågor: 1. Använder du nuvarande kostnadsstatistik för nybyggnad av bostäder? Ofta Ganska ofta Sällan Inte alls 2. Använder du byggnadsprisindex, BPI? 3. I Sverige har vi bara officiell kostnadsstatistik för nybyggnad av vanliga bostäder. Anser du att det är angeläget att det finns officiell statistik även för annat byggande? Ange för vilka andra typer av byggprojekt det borde finnas officiell statistik. Ange de mest angelägna varianterna i prioriteringsordning (1 för prioritet 1, 2 för prioritet 2 osv.) Specialbostäder (t.ex. särskilda boendeformer för äldre eller funktionshindrade, studentbostäder eller andra specialbostäder) Kontor Affärslokaler och butiker Offentligt byggande (t.ex. skolor och vårdlokaler) Industrins byggande Anläggningar (t.ex. vägar, broar, järnvägar, viadukter) Annat sid 1 (6)

2 4. Vilken eller vilka areatyper anser du bör utgöra fördelningsbas i produktionskostnadsstatistiken (kronor/m 2 )? (Areabegrepp enligt Svensk Standard SS ) Bruttoarea (BTA) 1 Bruksarea (BRA) 2 Bruksarea inrättad för boende (BRA bost ) 3 Bruksarea inrättad för lokaländamål (BRA lok ) 4 Bostadsarea (BOA) 5 Lokalarea (LOA) 6 Lägenhetsarea (BOA+LOA) 7 Primär bruksarea (BRAp) 8 Annan/andra areor 5. Vilken eller vilka areatyper utöver de som nämnts i fråga 4 anser du bör särredovisas i statistiken? (Areabegrepp enligt Svensk Standard SS ) Biutrymmesarea (BIA) 9 Övrig area (ÖVA) 10 Temperaturreglerad (t) respektive icke temperaturreglerad (it) area Area ovan (o) respektive under (u) mark Annan/andra areor 1 BTA = Summan av utvändiga areor för alla våningsplan. 2 BRA = Summan av invändiga areor (BOA+LOA+BIA+ÖVA) för alla våningsplan. 3 BRAbost = Bruksarea endast innehållande bostadsutrymmen, dvs. bostadsarea i lägenheter (BOA), biutrymmesarea (BIA) och bostadsanknuten del av övrig area (ÖVA). 4 BRAlok = Bruksarea endast innehållande lokalutrymmen, dvs. summan av lokalarea (LOA) och lokalanknuten del av övrig area (ÖVA). 5 BOA = Bruksarea i lägenheter helt eller delvis ovan mark inrättad för boende. 6 LOA = Bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende eller sidofunktioner till boende eller för byggnadens drift eller allmänna kommunikationer. 7 Begreppet saknas i Svensk Standard men används i officiell statistik för att beteckna summan av alla uthyrningsbara lägenhetsareor i ett hus med mindre än 50 procent lokaler. 8 Begreppet saknas idag i Svensk Standard men användes tidigare bl.a. i statliga låneberäkningar. BRAp definieras enklast som summan av lägenhetsarean (BOA+LOA) och arean i trapphus och allmänna kommunikationsutrymmen till den del de är uppvärmda och ligger ovan mark. 9 BIA = Area för utrymmen inrättade för sidofunktioner till boendet såsom gemensam tvättstuga, kvarterslokal, cykelrum, barnvagnsrum, förråd med ingång utanför bostaden samt area helt eller delvis under mark inrättat för boende. 10 ÖVA = Area för utrymmen avsedda för byggnadens drift och allmänna kommunikationer såsom pannrum, fläktrum, hissmaskinrum, elcentraler, entré, trapphus, korridorer, passage o.d. I hus med både bostäder och lokaler fördelas övrig area med hänsyn till vilken areatyp som betjänas. sid 2 (6)

3 6. Anser du att begreppet uppvärmd bruksarea för bostadsändamål ovan mark bör särredovisas i kostnadsstatistiken? I det statliga bostadsbyggnadssubventionssystemet används begreppet uppvärmd bruksarea för bostadsändamål ovan mark som beteckning för den räntebidragsgrundande arean i ett hus eller projekt. Termen finns inte i Svensk Standard men kan definieras som temperaturreglerad bruksarea ovan mark inrättad för boende, BRA bost (t, o). I begreppet ingår utöver bruksarea i lägenheter (BOA) även trapphus, allmänna kommunikationsutrymmen, tvättstugor, hobbyutrymmen, vindsutrymmen, förråd och driftutrymmen o.d. till den del de är uppvärmda, ligger ovan mark och kan hänföras till areor inrättade för boende. 7. Bör respektive storstadsområde (Stor Stockholm, Stor Göteborg och Stor Malmö) delas upp i vardera två områden, en mer attraktiv del och en mindre attraktiv del (baserat på t.ex. skattekraft och markvärden)? 8. Bör Sverige utanför storstadsområdena (Södra Sverige, Mellansverige och Norra Sverige) delas upp i vardera två grupper efter befolkningsstorlek (färre än invånare respektive invånare eller fler)? 9. Har du andra förslag på lämplig regional indelning? sid 3 (6)

4 Uppgiftslämnarfrågor Nuvarande nybyggnadskostnadsstatistik har kritiserats bl.a. för att den inte tillräckligt tydligt skiljer på projekt med olika produktionsförutsättningar, utformning och innehåll. Vi har ambitionen att förbättra och utveckla statistiken i detta avseende och samtidigt förenkla uppgiftsinsamlingen genom att ta större hänsyn till uppgiftslämnarnas svårigheter och problem med att lämna olika typer av uppgifter. 10. Känner du till byggherreenkäten? 11. Anser du att det är möjligt att särredovisa kostnads- och areauppgifter för bostäder, uthyrningsbara lokaler och garage i byggherreenkäten? Enligt vår uppfattning kan man med hjälp av momsredovisningen dela upp produktionskostnaden för ett projekt som innehåller såväl bostäder som lokaler, på skattepliktiga delar ( kommersiella lokaler, uthyrningsbara garage o.d. ) och icke skattepliktiga delar (bostäder). Anser du att detta är möjligt? 12. Anser du att analysen av byggnadsprojekten underlättas genom att redovisningen av produktionskostnaden i nybyggnadsprojekt delas upp och redovisas på ett enhetligt och jämförbart sätt? För att möjliggöra en jämförelse mellan olika byggnadsprojekt samt underlätta analys och en eventuell utökad statistisk redovisning krävs en enhetlig och logisk uppdelning av produktionskostnaden på olika kostnadsslag. har tagit fram en redovisningsmodell som har börjat tillämpas av allt fler företag i byggsektorn. Modellen redovisas i fråga 13. Anser du att s modell bör ligga till grund för redovisningen av produktionskostnaden i nybyggnadsprojekt? Kommentarer sid 4 (6)

5 13. Anser du att s modell för uppdelning av produktionskostnaderna är ändamålsenlig? Markera poster som du anser är möjliga/lämpliga att särredovisa (Vilka kostnader som inräknas i respektive kostnadspost anges i fotnoten) 1 Tomtkostnader 11 2 Avgifter 12 3 Entreprenadkostnader 13 4 Konsultkostnader 14 5 Allmänna byggherrekostnader 15 6 Finansiella kostnader 16 7 Mervärdesskatt 17 Boverket Kommentarer 14. Vilka variabler tycker du är svårast att fylla i? Markera 1 för den svåraste, 2 för den näst svåraste osv. Area under bjälklag, m 2 Ytterväggsarea, m 2 Takarea, m 2 Balkongarea, m 2 Fönster och/eller dörrarea, m 2 Area i trapphus, korridorer och förbindelsegångar, m 2 Area ovan respektive under mark, m 2 Annan variabel (ange vilken eller vilka 11 Tomtkostnaden inkluderar köpeskilling för tomt eller råmark, ränta på köpeskilling från förvärv till byggstart, fastighetsbildningskostnader, lagfartskostnader, plankostnader, kostnader för gator, vägar, vatten och avlopp o.d. utanför tomtmark, övriga tomtkostnader t.ex. rivning, sanering o.d. 12 Avgifter inkluderar såväl kommunala anslutningsavgifter som engångsavgifter för el- och fjärrvärme, parkeringsavlösen och övriga avgifter för projektet utöver stämpelskatter o.d. 13 Entreprenadkostnader enligt kalkyl eller anbud, inkl. beräknat index och reservation för tillkommande arbeten. För totalentreprenader inkluderas även entreprenörernas konsultkostnader. 14 Konsultkostnader inkluderar byggherrens kostnader för arkitekter, konstruktörer och installatörer ej ingående i entreprenörernas åtagande, kvalitetsansvarig enligt PBL, kontrollanter, besiktningsmän och sakkunniga utöver entreprenörens eller byggherrens egenkontroll, lån- och bidragshandlingar o.d. 15 Allmänna byggherrekostnader inkluderar kostnader för byggherrens projektledning och egenkontroll, bygglov, bygganmälan och byggsamråd, utsättning o.d., nybyggnadskarta, byggfelsförsäkring, övriga försäkringar ej ingående i entreprenörens åtagande, pantbrevskostnad och/eller kostnad för annan säkerhet, konstnärlig utsmyckning, marknadsföring, övriga byggherrekostnader och oförutsedda byggherrekostnader. 16 Finansiella kostnader inkluderar kreditivränta e.d. under byggtiden, kreditivavgifter samt ev. tomträttsavgäld under byggtiden. 17 Mervärdesskatt på avgifter, entreprenader, konsulter, marknadsföring o.d. sid 5 (6)

6 15. Frivilliga uppgifter Boverket Vi skulle uppskatta om du vill lämna namn och adressuppgifter så att vi har möjlighet att ställa kompletterande frågor. Namn: Företag.... Adress:. Telefon:.E-post:. Finns det någon annan person på ditt företag som du tror det vore värt för oss att kontakta i dessa frågor. Namn:. Telefon:.E-post:. Egna kommentarer och synpunkter Skicka in enkäten till: Statistiska centralbyrån MR/BY Kerstin Karlsson Box Stockholm eller epost: sid 6 (6)

VB-hus är en husfabrik som tillverkar arkitektritade hus där du själv kan vara med från skisstadiet.

VB-hus är en husfabrik som tillverkar arkitektritade hus där du själv kan vara med från skisstadiet. VB-hus är en husfabrik som tillverkar arkitektritade hus där du själv kan vara med från skisstadiet. Våra duktiga arkitekter tar utifrån dina förutsättningar fram förslag, ritningar och en produktionskalkyl.

Läs mer

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader... 10 Begrepp i bygg- och

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. Skärpning på gång i byggsektorn!

Boverket Byggkostnadsforum. Skärpning på gång i byggsektorn! - Boverket Byggkostnadsforum Skärpning på gång i byggsektorn! Kapitel 1 Kostnaderna i byggandet kan sänkas med 40 procent Skärpning på gång i byggsektorn! Boverket mars 2009 1 Skärpning på gång i byggsektorn!

Läs mer

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Boverket Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Boverket

Läs mer

Begrepp. i bygg- och fastighetssektorn. Bengt Hansson Stefan Olander Helena Evertsson

Begrepp. i bygg- och fastighetssektorn. Bengt Hansson Stefan Olander Helena Evertsson 1 070728 Begrepp i bygg- och fastighetssektorn Bengt Hansson Stefan Olander Helena Evertsson 2 Sammanfattning I bygg och fastighetsutvecklingsprocessen måste finnas en fungerande kommunikation mellan medverkande

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella

Läs mer

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår?

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Examensarbete inom Civilingenjörsprogrammen Väg och vattenbyggnad och Industriell ekonomi ANNA REHNBERG

Läs mer

Produktionskostnader för nyproduktion

Produktionskostnader för nyproduktion Boverket Byggkostnadsforum Produktionskostnader för nyproduktion av flerbostadshus En jämförelser mellan tre projekt i Stockholm, Linköping och Norrköping Produktionskostnader för nyproduktion av flerbostadshus

Läs mer

Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande En undersökning av mekanismerna bakom kommunernas taxor och avgifter samt hur dessa

Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande En undersökning av mekanismerna bakom kommunernas taxor och avgifter samt hur dessa Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande En undersökning av mekanismerna bakom kommunernas taxor och avgifter samt hur dessa kostnader påverkar boendekostnaderna. Boverket juni 2005

Läs mer

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten.

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Produktionskostnadskalkyler vid nyproduktion av småhus 12 version 2 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund och avser skyldighet att

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Författare: Eva-Mari Bergshjorth och Eva Olsson. Definition av typutrymmen och utformning av kalkylmodell

Författare: Eva-Mari Bergshjorth och Eva Olsson. Definition av typutrymmen och utformning av kalkylmodell KTH Syd Campus Haninge Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: och Handledare: Thomas Johansson Uppdragsgivare: Bygganalys AB Definition av typutrymmen och utformning av kalkylmodell Maj 2002 Sammanfattning

Läs mer

BBR avsnitt 3. Fördjupning ekonomiska konsekvenser

BBR avsnitt 3. Fördjupning ekonomiska konsekvenser BBR avsnitt 3 Fördjupning ekonomiska konsekvenser Bilaga 1 till Konsekvensutredning revidering av avsnitt 3 och 8 i Boverkets Byggregler (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:6) Diarienummer: 1120-3668/2005

Läs mer

Bygginnovationen fas 1. Analysgrupp Flerbostadshus - Slutrapport

Bygginnovationen fas 1. Analysgrupp Flerbostadshus - Slutrapport Bygginnovationen fas 1. Analysgrupp Flerbostadshus - Slutrapport Innehåll 1 Syfte och analysområde med avgränsningar... 3 2 Gruppens sammansättning och övriga deltagare... 3 3 Definitioner... 4 4 Metod

Läs mer

Markpriser, markbrist och byggande

Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport Mars 2015 Markpriser, markbrist och byggande Titel: Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport, mars 2015 Utgiven av: Boverket Författare: Olle Netzell Övriga projektmedlemmar:

Läs mer

PRODUKTIVITETSLÄGET I

PRODUKTIVITETSLÄGET I ID: 12713 PRODUKTIVITETSLÄGET I SVENSKT BYGGANDE 2013 Nybyggnad flerbostadshus och kontor Per- Erik Josephson Juni 2013 2 Förord Den här rapporten redovisar produktivitetsrelaterade data för nybyggnadsprojekt,

Läs mer

VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR. Erfarenheter och rekommendationer

VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR. Erfarenheter och rekommendationer VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR Erfarenheter och rekommendationer Christer Harrysson STUDIES FROM THE SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Läs mer

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Boverket Regeringsuppdrag Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Student söker bostad Boverket

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket oktober 203 Titel: Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket oktober 203 Dnr: 20-2770/203 Publikationen

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Löberöd 53:1 Rapport skriven av Louise Mossum 2014-08-05 1 FÖRKORTNINGAR BBR AFS AML M+M FOJAB BIM ABK 09 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna

Läs mer

Renässans för självbyggeri?

Renässans för självbyggeri? Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Augusti 2004 Renässans för självbyggeri? En förstudie av förutsättningarna för självbyggeri som upplåtelseinsats i kooperativ hyresrätt Renässans för

Läs mer

Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen

Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen Underlagsmaterial till Boverkets regeringsuppdrag beträffande energieffektivisering i byggnader (M2004/4246/Kb) Chalmers EnergiCentrum - CEC Göteborg

Läs mer

Undersökning: Publicerad: 2013-11-28 : 39. Besvarade: 37 (79%)

Undersökning: Publicerad: 2013-11-28 : 39. Besvarade: 37 (79%) Undersökning: STAREV Publicerad: 2013-11-28 : 39 Besvarade: 37 (79%) 1 TEXT / BILD INNEHÅLL N/A N/A N/A N/A 2 Är förtroendevald revisor. 1 I kommun 17 43,59% 2 2. I landsting/region 22 56,41% Totalt 39

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Förslag till svensk metodik

Förslag till svensk metodik Energideklarering av bostadsbyggnader Förslag till svensk metodik Huvudrapport förkortad version Rapport till Energimyndigheten Projektledare Eje Sandberg ATON Teknikkonsult AB 1 Förord Föreliggande rapport

Läs mer