Målsättning för Svenskt Växtskydd 2. Ordföranden har ordet 3. Verksamheten Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målsättning för Svenskt Växtskydd 2. Ordföranden har ordet 3. Verksamheten 2013 5. Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2013 11"

Transkript

1 Verksamheten 2013

2 Innehåll Sid Målsättning för Svenskt Växtskydd 2 Ordföranden har ordet 3 Verksamheten Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik Styrelse och utskott Medlemsföretagen Svenskt Växtskydds budget och utfall

3 Om Svenskt Växtskydd Svenskt Växtskydd har under lång tid varit en sektorgrupp inom Plast- & Kemiföretagen (P&K). Under 2013 gick P&K samman med Industri och KemiGruppen och bildade IKEM - Innovations och kemiindustrierna i Sverige. Svenskt Växtskydd lämnade vid årsskiftet IKEM och anslöt sig till KTF Organisation AB den 1 januari Verksamheten bedrivs med stöd av avtal inom ramen för servicebolagets verksamhet. I denna verksamhetsberättelse görs av praktiska skäl ingen åtskillnad mellan den ideella föreningens och servicebolagets delar av verksamheten, utan Svenskt Växtskydd används som en samlingsbenämning för hela verksamheten. Målsättning för Svenskt Växtskydd Svenskt Växtskydd verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och nyttan av växtskydd, så att lantbruket och dess näringar på ett hållbart sätt kan producera och erbjuda konsumenterna sunda och näringsriktiga livsmedel på ekonomiskt och miljömässigt goda villkor. Svenskt Växtskydd representerar de svenska växtskyddsföretagen i branschgemensamma frågor i kontakter med Politiska organ Myndigheter och institutioner Livsmedelsindustri och handel Media Användare Allmänheten 2

4 Ordföranden har ordet Vi lägger nu ett intensivt år till handlingarna. Ett år där det förts stora diskussioner om olika produktionsformer och vilken väg Sverige skall välja. Växtskyddet har varit i fokus och det är många som velat framföra sin syn på hur vår mat skall produceras i framtiden. Det har också blivit mer tydligt att vi är på väg mot stora utmaningar när det gäller att kunna klara det växande behovet av mat i världen. En ökande befolkning och en högre levnadsstandard tillsammans med en allt större påverkan från klimatförändringen ställer mycket stora krav på produktiviteten i alla länder. Rent konkret betyder det att det måste produceras mer på den areal som är tillgänglig, men det är mycket viktigt att detta sker på ett uthålligt sätt. I detta sammanhang blir det ett stort fokus på växtskyddsmedlen och den viktiga roll som våra produkter spelar för att bibehålla ett effektivt skydd mot olika skadegörare. Sverige är ett litet land men vårt bidrag är viktigt. I Sverige producerar vi idag mat av hög kvalitet med en behovsanpassad användning av olika insatsvaror. Vi har i jämförelse med många andra länder i vårt närområde en betydligt lägre användning av växtskyddsmedel, något som sällan kommer fram i den offentliga debatten. Vi har också duktiga odlare, välskötta jordar och god tillgång på vatten. Inom växtskyddsområdet har odlarna tillgång till bra beslutssystem för att optimera insatserna av växtskyddsmedel. Alla dessa faktorer kommer att vara viktiga för det svenska lantbrukets framtida konkurrenskraft. För Svenskt Växtskydd har 2013 varit ett intensivt år med mycket arbete kring nya regelverk som berör lantbruket. Det har lagts stora resurser på att genomarbeta ett stort antal remisser från olika myndigheter. Ofta är det korta svarstider och det har satt stor press på kansliet att hinna med allt. Vi har också under året arbetat med KemI s förslag på nya avgifter. Det ursprungliga förslaget, bl.a. med retroaktiva avgiftsuttag blev ändrat och vi har med extern hjälp fått det nya systemet på plats tillsammans med myndigheten. Information om riskerna kring Anti-Counterfeit är viktig. Det förekommer import av förfalskade växtskyddsmedel i våra grannländer och det finns exempel på odlare som har använt dessa förfalskade produkter som innehåller icke tillåtna kemiska ämnen. Förfalskade produkter har skadat 3

5 odlarnars grödor och kontaminerat deras jordar. Under 2013 har Svenskt Växtskydd fortsatt att sprida den broschyr och den presentation som togs fram under 2012, där det tydligt informeras om riskerna kring detta och denna information används idag i behörighetsutbildningen. Det har under året varit mycket aktivitet kring tolkningen av den nya förordningen EG 1107/2009. Svenskt Växtskydd ses av många av lantbrukets företag och organisationer som den som skall driva frågan om lika villkor/tolkning av olika regelverk. Vi har under året haft många möten med olika myndigheter kring detta och syftet har varit att få en större tydlighet vad som gäller och att svenska lantbrukare skall ha tillgång till samma produktionsmedel som andra odlare i regionen. Detta arbete har inte varit lätt, tyvärr saknas det ofta samsyn mellan olika myndigheter inom lantbruket och det saknas ibland också ett helhetstänkande. Dock har positionen flyttats fram under 2013 och inom ett antal områden har det blivit en större tydlighet vad som gäller. Arbetet i Växtskyddsrådet är en del i detta där olika myndigheter och organisationer samlas och där viktiga frågor kan belysas. Under 2013 har Svenskt Växtskydd flyttat sin hemvist från IKEM till KTF. Det gjordes en analys och konsekvensutredning under året som resulterade i detta beslut. KTF är en organisation med ett tydligt fokus på branschfrågor där det också finns en kompetens och support inom ett antal viktiga områden för vårt dagliga arbete. Vi känner att detta var viktigt för vårt framtida arbete inom Svenskt Växtskydd. Till sist ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att vi kan lägga ett framgångsrikt 2013 bakom oss. Låt oss se fram emot nya utmaningar kommande år. Mats Andersson Ordförande 4

6 Verksamheten 2013 Mötesverksamhet Styrelsen har hållit åtta möten under året. Protokollen har översatts till engelska. Utskottet för Teknik och Information har hållit fyra möten. Registreringsutskottet har hållit fyra möten under året, samt ett gemensamt möte med vår danska systerförening Dansk Plantevaerns Registreringsudvalg. I samband med Svenskt Växtskydds föreningsstämma talade Kristina Yngwe, ordförande för LRF Ungdomen, och gav ett ungdomligt utifrånperspektiv på växtskyddsbranschen. ECPA Svenskt Växtskydd har deltagit i det övergripande samarbetet inom ECPA, European Crop Protection Association. En workshop för Svenskt Växtskydds styrelse och utskott arrangerades i samarbete med ECPA den 24 april i Malmö för en närmare presentation av projekten som drivs inom ECPA:s fokusområden Food, Safety, Biodiversity och Water. Kommunikation Kommunikationsgruppen har under 2013 lagt ner ett omfattande arbete på att förbereda, genomföra och utvärdera olika aktiviteter. En stor del av detta arbete har utförts vid de nio interna möten som gruppen hållit under året. Ett möte har hållits med Kemikalieinspektionens ledning. Tre möten har hållits med LRF. Möten har också hållits med politiker och myndigheter. Presentationer har gjorts bland annat för GRO Friland och för Spannmålsodlarna i Mälardalen. En del arbete har lagts på att få rätsida på det formellt felaktiga beslut om retroaktiva avgifter som Regeringskansliet fattade i början av året. Svenskt Växtskydd var i år speciellt inbjudna av arrangörerna att medverka vid Borgeby Fältdagar. Deltagandet skedde dels i form av en monter i kunskapstältet och dels genom inlägg i paneldebatten Framtidens växtskydd vart är vi på väg? I branschföreningens monter belystes framför allt frågor kring godkännande av och andra förutsättningar för tillgång till växtskyddsmedel. De allmänna kommunikationsinsatserna har till stor del handlat om att klargöra behovet av kemiska växtskyddsmedel i ett hållbart jordbruk, och att arbeta för en vettig implementering av ramdirektivet 2009/128/EG för att uppnå enhållbar användning av bekämpningsmedel. 5

7 Växtskyddsråd Växtskyddsrådet har under året haft fyra möten. Under sommaren gjordes en utvärdering av Växtskyddsrådets verksamhet efter två år. En enklare enkät skickades till deltagande myndigheter och organisationer i Växtskyddsrådet. Liksom andra deltagande uttryckte Svenskt Växtskydd ett behov av Växtskyddsrådet. Det framfördes från flera håll bland annat att Växtskyddsrådet fyller ett stort behov av dialog där våra olika roller och ansvar tydliggörs, möjligheterna ökar för en allsidig belysning av viktiga frågor, målkonflikter tydliggörs etc. Frågeställningarna skickar den tydliga signalen att växtskyddet behöver hanteras som ett gemensamt ansvar. Bristen på medel och metoder belystes också. Samtidigt visade utvärderingen på flera upplevda brister. Till exempel har förväntningarna på Växtskyddsrådet i många fall varit större än det mandat som det tilldelats. Det viktigaste rådet har att förhålla sig till är ändå att det finns fortsatt stort stöd från regeringskansliet för Växtskyddsrådet och dess verksamhet och det upplevs ha ökat kunskaperna till stor nytta för regeringskansliets arbete. I många frågor har Växtskyddsrådets ledamöter vitt skilda utgångspunkter. Beträffande följande tre uppfattningar som diskuterats flitigt under året har dock en ganska god enighet uppnåtts: Växtskyddsrådet understryker behovet av harmoniseringen mellan länderna vid godkännande av växtskyddsmedel inom EU. Vidare föreslås en oberoende analys av konsekvenserna av tillämpningen av den EU- gemensamma lagstiftningen om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden m.m. Behovet understryks av en mer långsiktig finansiering av forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet för att bl.a. ytterligare utveckla IPM men även av alternativa metoder till kemisk bekämpning. Behovet av samordning mellan myndigheter har påpekats för arbetet med tillsynsvägledningar men även vid beslut och utformning av regler avseende användningen av växtskyddsmedel. Godkännande av växtskyddsmedel i den nordiska zonen Registreringsmyndigheterna i länderna i Norra zonen, dvs Norden och Baltikum, har arbetat vidare med utveckling av zonsamarbetet som är obligatoriskt enligt förordning 1107/2009. Den genomgripande omorganisation som Kemikalieinspektionen genomförde under 2013 har enligt medlemsföretagens erfarenheter fördröjt arbetet både nationellt och på zon-nivå. Det är Svenskt Växtskydds förhoppning att den nya organisationen ska fungera fullt ut under 2014 och att detta påskyndar arbetet så att de tidsgränser som föreskrivs i förordningen kan hållas. Fortsatt harmonisering av dokumentationskrav och riskvärdering är nödvändigt för att underlätta registrering av nya växtskyddsmedel i zonen, särskilt med hänsyn till den begränsade marknadspotentialen för många produkter. 6

8 Den 7 november hölls ett möte i Riga mellan myndigheterna och industrin i Norra Zonen för en diskussion om aktuella registreringsfrågor. Svenskt Växtskydd representerades av Kristina Wänblad, DuPont Sverige AB, ordförande i Registreringsutskottet. Avgifter för prövning av växtskyddsmedel Under 2012 remissbehandlades Kemikalieinspektionens förslag till nytt avgiftssystem för prövning och tillsyn av växtskyddsmedel och biocider. Svenskt Växtskydd menande att KemI:s avgiftsförslag byggde på ett inaktuellt underlag och att det skulle få allvarliga konsekvenser för växtskyddsbranschen och för det svenska lantbruket. Regeringen fastställde förordning(2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter den 14 februari 2013 och förordningen trädde i kraft den 26 mars. Den nya förordningen innebar höjda fasta ansökningsavgifter och höjd årsavgift. Regeringen hade beaktat remissinstansernas syn på de allvarliga konsekvenserna av KemI:s förslag och anslutit sig till priciperna i Svenskt Växtskydds förslag, dock med högre avgifter. Förordningen innebar en retroaktiv höjning av årsavgiften, vilket Svenskt Växtskydd, efter en juridisk utredning, kunde konstatera strider mot grundlagen. Regeringen rättade till detta genom att införa nya övergångsbestämmelser i en ändringsförordning som trädde ikraft den 11 juni. I och med de nya övergångsbestämmelserna blev höjningen av årsavgiften inte längre retroaktiv. KemI fick i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att se över de avgifter som har varit subventionerade, t.ex. avgift för ansökningar som rör godkännande för produkter för grödor som odlas på små arealer. I uppdraget ingick att motivera eventuella subventioner och att bedöma subventionernas storlek. Svenskt Växtskydd tillsatte en arbetsgrupp med expertis på specialgrödor samt registreringsfrågor och lämnade synpunkter till utredningen. Subventionerade ansökningsavgifter är nödvändiga men är inte tillräckligt för att säkerställa tillgång på produkter för små grödor och små användningsområden i stora grödor. Det måste också till ett annat synsätt gällande vilken dokumentation som krävs för ett godkännande, t.ex. accept för dokumentation och riskbedömning från centrala zonen där marknaderna är större. Användning av växtskyddsmedel efter villkorsändringar Svenskt Växtskydd har under året fört diskussioner med KemI om tolkningen av artikel 46 i förordning 1107/2009. Artikel 46 reglerar anståndsperiod vid återkallande eller ändring av ett godkännande. 7

9 Implementering av ramdirektivet 2009/128/EG Under andra halvåret 2013 var Svenskt Växtskydd starkt engagerat i olika former av samråd, referensgrupper och remissförfaranden för implementering av ramdirektivet 2009/128/EG för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Det handlade i huvudsak om förslag till ny bekämpningsmedelsförordning och förslag till nya föreskrifter för behörighetsutbildning och integrerat växtskydd. Men också frågor som märkning av emballage för betat utsäde och frågor kring funktionstest behandlades. MACRO DB KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB, vid SLU har vidareutvecklat sitt verktyg baserat på MACRO-modellen, tänkt som hjälpmedel vid bedömning av ansökningar om tillstånd för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområden. Svenskt Växtskydds huvudinvändning mot verktyget MACRO DB kvarstår. Vi menar att ansvariga myndigheter bör utvärdera verktyget och utfärda vägledningsdokument för att säkerställa att MACRO DB används på ett korrekt sätt. Eventuella tolkningssvårigheter måste utredas innan en felaktig användning och tolkning orsakar skada för den enskilde lantbrukaren som ansöker om godkännande av sitt bekämpningsprogram inom ett vattenskyddsområde. Lansering av ett verktyg, som kan laddas ned från internet av var och en, skapat av forskare utan något juridiskt ansvar eller ens något bemyndigande att vägleda användare väcker frågor om rättssäkerhet för såväl tillverkare av växtskyddsmedel som lantbrukare. Ett engagemang och ansvarstagande från myndighetshåll är enligt vår mening nödvändigt för utveckling av detta verktyg, som rätt använt, skulle kunna säkerställa lika behandling av lantbrukare oberoende av vilken kommun som handlägger ansökan. Fältförsöksverksamheten Genom Fältförsöksgruppen har Svenskt Växtskydd fortsatt dialogen med andra beställare och utförare av försök. Branschföreningen arrangerade ett möte med Hushållningssällskapens försöksledare, SLU och Växtskyddscentralerna den 6 februari i Linköping. Vid denna årligen återkommande samling sker bland annat ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan beställare och utförare. Allt i syfte att få en bättre och jämnare kvalitet på de försök som utförs. Förutom de möten branschföreningen arrangerar sker aktiviteter i nationella referens-, ämnes- och arbetsgrupper. Produktomsorg Under året spreds - med hjälp av broschyr och presentation information om riskerna med förfalskade växtskyddsmedel. Svenskt Växtskydd i form av 8

10 Jan-Åke Svensson, DuPont, redovisade också växtskyddsbranschens erfarenheter och möjliga försiktighetsåtgärder för en bredare åhörarskara vid IKEM:s kemikaliedagar i Ystad den oktober. Den 8 oktober arrangerades en utbildningsdag för medlemsföretagen kring marknadsföringsregler. Katarina Ladenfors från Advokatfirman MarLaw höll i utbildningen års etikseminarium hölls den 28 november i Malmö. Torbjörn Wahlström, segmentchef handelsvaror, Lantmännen Lantbruk, gav sin syn på medlemsföretagens marknadsföring. Hans Hagenvall redovisade etikgruppens årliga interna granskning. Förpackningsinsamlingen Svenskt Växtskydd är medlem i föreningen Svensk Ensilageplast Retur och deltar i verksamheten som bedrivs av Svensk Ensilageplast Retur AB. Svenskt Växtskydd har representerats av Cecilia Ljunggren som suppleant i föreningens och bolagets styrelser. Teknik och standardisering Svenskt Växtskydd har under 2013 aktivt deltagit i den nordiska standardiseringsgruppen för sprutor, SIS TK 224. Bland annat går utvecklingen av nya nödvändiga funktionsteststandarder vidare. Tidigare var överenskommelser om mått och dimensioner en av standardiseringens huvuduppgifter. Numera handlar standardiseringsarbetet i allt högre grad om (krav på) resultatet av maskiners arbete såväl den eftersträvade effekten som den oavsiktliga påverkan på yttre miljö och arbetsmiljö. Medverkan i externa grupper Svenskt Växtskydd har utöver representationen enligt ovan även varit engagerade i följande grupper under året: Odling i Balans (intressentgrupp) Säkert växtskydd (styrgrupp) Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB (referensgrupp) Miljöövervakningen, Naturvårdsverket (referensgrupp) FältForsk (referensgrupp) LRF GRO:s Minor use-projekt (styrgrupp) Införlivande av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (samrådsgrupper och referensgrupp) 9

11 Remisser Jordbruksverket Tidigt samråd gällande förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel Tidigt samråd gällande förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd Samråd om föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd Förslag om bekämpningsmedelsförordning leder till upphävande av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde Remiss av Statens Jordbruksverks förslag till föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel Remiss gällande förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd Kemikalieinspektionen Remiss om förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel Livsmedelsverket Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll (9464/13; COM final) Miljödepartementet Förslag till ändring av 7 kap. miljöbalken om vattenskyddsområden samt förslag till ny bekämpningsmedelsförordning Förslag till ny nationell reglering av nematoder, insekter och spindeldjur. Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag. Nordisk Miljömärkning Remiss av förslag till kriterier för Svanenmärkning av bröd och bagerier 10

12 Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2013 Svenskt Växtskydds medlemsföretag redovisar varje år internt sin försäljning till den distribuerande handeln. Eftersom alla importerande företag inte är medlemmar i Svenskt Växtskydd föreligger varje år större eller mindre avvikelse från Kemikalieinspektionens officiella statistik beroende på företagens marknadsandelar. Försäljningsvärdet 2013 på den svenska marknaden till jordbruk, frukt och trädgård var för Svenskt Växtskydds medlemsföretag totalt 669 miljoner kronor Denna summa kan delas upp på följande produktgrupper ogräsmedel 346 miljoner kronor svampmedel 256 miljoner kronor insektsmedel 49 miljoner kronor övrigt 18 miljoner kronor Fördelningen kan åskådliggöras på följande sätt Insektsmedel 7 % 7% Övrigt 33% % Svampmedel 38 % Svampmedel 38% Ogräsmedel 52% % Volymen av verksam beståndsdel som såldes av Svenskt Växtskydds medlemsföretag till jordbruk, frukt och trädgård var totalt ton ton 11

13 Uppdelning kan göras i de olika produktgrupperna ogräsmedel ton ton svampmedel 325 ton 243 ton insektsmedel 24 ton 28 ton övrigt 18 ton 29 ton Åkerarealen fortsatte trendmässigt att minska om än marginellt under Höstvetearealen minskade medan arealen av vårsäd ökade jämfört med Största ökningen uppvisade vårvete med 37 %. Potatis och sockerbetor minskade medan höst- och våroljeväxter ökade. Växtskyddsmässigt kan året betraktas som tämligen normalt. Försäljningen i ton verksam substans var praktiskt taget oförändrad jämfört med Det enda som sticker ut är en ökad försäljning av svampmedel. Väntade starka svampangrepp som sen uteblev i vissa delar av landet ledde sannolikt till att det lokalt finns lager av svampmedel kvar hos återförsäljare och/ eller användare. Slutförsäljning av utgående produkter liksom vissa leveransproblem under 2012 bör också ha bidragit till viljan att säkerställa tillgången på svampmedel genom lagerhållning på lokal nivå. Lokalt kraftiga angrepp av bladmögel i potatis kan också ha bidragit till ett ökat behov och en ökad användning av svampmedel. Faktorer som inverkar generellt på försäljningen uttryckt i ton är ändringar i areal av de grödor som odlas, förskjutning mellan olika produktgrupper liksom förändringar av medlemsföretagens marknadsandelar. Försäljningen av växtskyddsmedel från leverantör till återförsäljare ett enskilt år speglar inte helt användningen det året. Sammantaget tyder allt på att försäljningssiffrorna sett över en flerårsperiod speglar en motiverad behovsanpassad användning av växtskyddsmedel. 12

14 Styrelse och utskott 2013 Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Mats Andersson, Bayer CropScience, ordförande Lisa Rydenheim Bertil Hult, Syngenta Crop Protection A/S, vice ordförande Sara Sjödal Hans Jørgen Hansen, Monsanto Crop Sciences Sweden AB Sonny Jensen, Makhteshim-Agan Lars Kruse Andersen Ulf Möller, Nordisk Alkali AB Erik Åkesson Sören Pagh, BASF AB Peter Löfgren Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB Lars Dinesen Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB Göran Magnusson Johan Toll, Nufarm Deutschland GmbH Magnus Jeppsson Valberedningen Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB, ordförande Ulf Möller, Nordisk Alkali AB Peter Löfgren, BASF AB Utskottet för Teknik och Information Stefan Hansson, Bayer CropScience, ordförande Lars Kruse Andersen, Makhteshim-Agan Tomas Fahlgren, Nordisk Alkali AB Johan Henrysson, Syngenta Crop Protection A/S Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH Ann-Kristin Nilsson, BASF AB Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB 13

15 Registreringsutskottet Kristina Wänblad, DuPont Sverige AB, ordförande Lisa Maria Borggaard / Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB Ineke van den Brink-Kleefsman, Makhteshim-Agan Christian Deibjerg Hansen, BASF AB Magnus Jeppsson, Nufarm Deutschland GmbH Victoria Jung, Syngenta Crop Protection A/S Aksel Jørgensen, Monsanto Crop Sciences Sweden AB Anna Olevik, Nordisk Alkali AB, Gurli Vagnsø, Bayer CropScience Fältförsöksgruppen Ann-Kristin Nilsson, BASF AB, ordförande Lars Ericsson / Bernt Bertilsson, Nordisk Alkali AB Kristina Forsberg / Rikard Larsson, Makhteshim-Agan, Morten Lind, Syngenta Crop Protection A/S Lisa Rydenheim, Bayer CropScience Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH Morten Nygaard, Dow AgroSciences Sverige AB Louise Hjelmroth/Tone Glarborg, DuPont Sverige AB 14

16 BASF AB Agro Nordic/Baltic Affärsområdeschef: Robert Racz Försäljning och rådgivning: Peter Löfgren Mobil: Sigvard Johansson Mobil: Ann-Kristin Nilsson Mobil hemsida: BASF-gruppen är en av världens ledande kemikoncerner med en årsomsättning på ca 670 miljarder kronor och med medarbetare i 170 länder. BASF-bolagen i Europe North utgör en organisatorisk enhet bestående av fem affärsområden, som arbetar med försäljningsansvar över nationsgränserna. BASF marknadsför plastråvaror, förädlingsprodukter, pigment, bindemedel samt industri- och lantbrukskemikalier. Crop Protection marknadsför växtskyddsmedel som t ex Acrobat WG, Basagran SG, Butisan Top, Candit, Cantus, Comet, Fastac, Flexity, Focus Ultra, Nimbus, Pyramin DF och Signum WG. Bayer AB Bayer CropScience Kronoslätts Företagsby, Västanväg, Postbox Staffanstorp Tel: , Fax: Hemsida: Bayer AB har sitt säte i Stockholm. Managing Director Norden: Peter Müller Operation Manager Norden: Poul Bjerre Jensen Business Manager Sverige: Mats Andersson Rådgivning och Support Sverige: Stefan Hansson Lisa Rydenheim Marcus Pedersen Bayer CropScience har en nordisk organisation med huvudkontor i Köpenhamn och är indelat i tre verksamhetsområden: Crop Protection, Environmental Science och Bio Science. Inom växtskydd (Crop Protection ) erbjuder vi ett brett sortiment av olika växtskyddsprodukter. Vår målsättning är att vara det ledande och mest innovativa och kompetenta växtskyddsföretaget med utgångspunkt i lantbrukarens behov och företagsvillkor. I Sverige marknadsför vi ett flertal välkända och ledande produkter inom fungicid-, herbicid- och insekticidområdet samt på betningssidan. Bayer är en av världens största kemi- och läkemedelskoncerner. Bayer CropScience fortsätter att investera stora summor i grundläggande forskning och utveckling av högkvalitativa produkter för ett framtida uthålligt lantbruk. 15

17 Dow AgroSciences Sverige AB c/o Dow AgroSciences Danmark A/S Sorgenfrivej Kgs. Lyngby Danmark Tel: Hemsida: Managing Director Norden/Baltikum: Lars G. Dinesen Commercial Sweden: Darko Kosoderc och Erik Moll Product manager: Hans Raun Ägare: Dow AgroSciences BV (100 %) Produkter: ARIANE* S, BROADWAY*, GALERA*, CONSERVE*, GALLERY*, GLYPHOMAX*, KERB* FLO 400, MATRIGON*72SG, PRIMUS*, STARANE XL* och VIKANE*. Dow AgroSciences är ett av världens ledande växtskyddsföretag med verksamhet över hela världen. Företaget har ca anställda och omsätter drygt 45 miljarder kronor. Dow AgroSciences har sitt huvudkontor i Indianapolis i USA. Avdelningen för forskning och utveckling sysselsätter ca en tredjedel av de anställda. Verksamheten består av utveckling, produktion och marknadsföring av olika växtskyddspreparat. Företaget är även engagerat i förädling och marknadsföring av utsäde genom olika dotterbolag och har ett avsevärt omfattande forskningsprogram inom bioteknologi. *Varumärke Dow AgroSciences LLC 16 DuPont Sverige AB Box 839, Malmö Celsiusgatan 35 Tel Hemsida: Nordic Area Manager: Norbert Leisse, Försäljning och rådgivning: Jan-Åke Svensson Rådgivning: Ingrid Bechtel Registering, Norden Baltikum: Kristina Wänblad Fredrik Hårdeman Marketing och kundservice/order: Bodil Bergström Ekonomi/logistik: Ann-Helen Siwertsson Ägare: E.I. DuPont de Nemours, Wilmington, USA Antal anställda i Sverige: 6 Försäljningen av växtskyddsmedel i Sverige utgörs huvudsakligen av produkter tillverkade av DuPont, främst lågdosmedlen Ally, Ally Class, Express 50 SX, Balance SX, CDQ SX Harmony Plus 50 SX, Lexus, Titus och Safari, samt fungiciden Acanto och insekticiderna Avaunt och Steward. I Sverige marknadsför DuPont också höstraps- och majsutsäde. DuPont marknadsför också produkter från andra tillverkare som Mitsui (Tachigaren), FMC och Bayer CropScience (Eagle). DuPonts övriga verksamhet spänner över en rad olika områden såsom ensileringsmedel, livsmedelsråvaror, läkemedel, säkerhetsutrustning och bioteknik.

18 Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. (Mabeno) Box 355, 3830 AK Leusden, Nederländerna Hemsida: Managing Director: Han Rupert Commercial Director: Jaap de Bruijn Area Manager Scandinavia, Baltics and Belarus: Sonny Jensen Technical Support: Rikard Larsson Lars Kruse Andersen Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. (Mabeno) är ett dotterföretag till Makhteshim-Agan Industries (MAI). MAI är världsledande på tillverkning, registrering och försäljning av växtskyddslösningar med avpatenterade produkter. Med över sex årtionden av erfarenhet och ett oklanderligt rykte om kvalitet, värde, lyhördhet och miljöansvar, har vi lyckats växa till ett globalt företag som erbjuder en av de mest kompletta produktportföljerna av växtskyddsmedel. MAI har nått sjunde plats i världsrankinglistan över producenter av växtskyddsmedel med en omsättning på 3,1 miljard US-dollar (2012). Målet för MAI är att växa ytterligare i växtskyddsbranchen genom att expandera marknaden för avpatenterade produkter och genom att tillföra fler unika produkter och specialprodukter till produktportföljen. Från Mabenos huvudkontor i Leusden i Holland sker försäljning, logistik och utvecklings- och registreringsarbete till beneluxländerna, skandinavien, baltikum och vitryssland. Tänk globalt, agera lokalt! Våra globala framgångar beror av vår förmåga att möta de specifika behoven som finns i var och en av regionerna vi verkar inom. För att säkerställa att våra produkter används på att optimalt sätt med hänsyn till lokala förhållanden, arbetar vi med lokal personal som ger teknisk säljsupport med fokus på god service. Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V har ändrat namn till Adama Northern Europe B.V. Våra nya epost-adresser är adama.com.se vår hemsida för mer information: Monsanto Crop Sciences Sweden AB Monsanto Crop Sciences Sweden AB Ekbacksvägen BROMMA Tel: Fax: Hemsida: Commercial lead Norden: Hans Jørgen Hansen Ägare: Monsanto Company, St Louis, USA. Monsanto arbetar i de nordiska och baltiska länderna med produktutveckling, marknadsföring och försäljning av växtskyddsmedel och utsäde. Organisationen består av 11 personer placerade i Lettland, Danmark & Norge. Monsanto Crop Sciences Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Monsanto Company, USA. Monsanto är ett världsomspännande företag med inriktning på växtskydd, utsäde och bioteknik inom lantbrukssektorn. Företaget bedriver verksamheten i mer än 100 länder och har globalt omkring anställda. Monsanto finns registrerad på New York börsen (NYSE). I Sverige marknadsförs växtskyddsprodukter som Roundup Flex, Roundup Bio, Roundup Max, Monitor och Latitude. För hemträdgårdar Roundup Q och Roundup G. Företaget har även en omfattande utveckling och försäljning av höstrapsutsäde. 17

19 Nordisk Alkali AB Hanögatan 8, Malmö Tel: , Fax: Hemsida: VD: Ulf Möller Registrering och utveckling: Anna Olevik Fältförsök och utveckling: Fredrik Sörensson, Bernt Bertilsson Försäljning och marknadsföring: Erik Åkesson, Ulf Möller Rådgivning och försäljning Syd: Lars Eriksson Rådgivning och försäljning Mellansverige: Tomas Fahlgren Rådgivning grönsaker på friland, konsumentoch bioprodukter: Gunilla Persson Registrering och rådgivning frukt och bär samt växthus: Helena Nylund Ekonomi: Sofie Belander Logistik och kontor: Rose-Marie Goréus Ägare: Belchim Crop Protection Anställda: 14 varav 10 i Sverige, 3 i Danmark och 1 i Litauen. Att kunna växtskydd i stort och smått är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi som jobbar på Nordisk Alkali har lång och bred erfarenhet av växtskydd inom både konventionella lantbruksgrödor och de mer specialiserade odlingarna såsom frukt, bär, grönsaker, växthusodlingar och prydnadsväxter. Vi har verksamhet i samtliga nordiska och baltiska länder med filial i Danmark och kontor i Litauen. Vi har nära samarbete med flera av de internationellt kända producenterna av växtskyddsmedel. Det gör att vi är i framkanten på modern teknik- och produktutveckling. Vi utvecklar kontinuerligt vår produktportfölj, både med existerande och nya produkter, och vår långsiktiga strategi är att vara en attraktiv partner för både odlare, återförsäljare, rådgivare och leverantörer. Några exempel på växtskyddsmedel som vi marknadsför: Alar SG, Centium, Danitron, Diflanil, Epok, Fenix, Fibro, Fungazil, Frupica, Goltix WG, Mospilan, Nissorun, Ranman Top, Select, Sluxx, Spotlight, Sumi-alpha, Teppeki, Topsin m.fl. samt betningsmedel och rodenticider. 18 Nufarm Deutschland GmbH Regionansvarig Nufarm Norden: Johan Toll Hemsida: Nufarm Deutschland är ett helägt dotterbolag till en av världens ledande tillverkare av växtskyddsmedel, Nufarm Limited, Australien. Nufarm Deutschland bedriver produktutveckling, marknadsföring och försäljning av växtskyddsmedel inom regionen Tyskland, Benelux och Norden med huvudkontor i Köln. Nufarm har en ledande position inom herbicidsegmentet fenoxisyror med varumärket Duplosan. Regionansvarig Nufarm Norden är Johan Toll,

20 Syngenta Crop Protection A/S Strandlodsvej 44 DK-2300 Köpenhamn S Danmark Tel: Fax: Hemsida: Ansvarig Växtskydd: Norden, Steffen Saltofte Antal anställda i den nordiska organisationen: 32 Syngenta marknadsför i Sverige ett antal svamp-, ogräs- och insektspreparat. Några exempel är Amistar, Armure, Boxer, Callisto, Celest Formula M, Dividend Formula M, Moddus M Revus, Shirlan, Switch m.fl. Syngenta är ett världsledande företag inom Agribusiness. Företaget är en av de största producenterna inom växtskydd och är nummer tre på marknaden för högvärdiga kommersiella utsäden. Försäljningen på världsbasis år 2013 var cirka 14,7 miljarder US $. Syngenta har över medarbetare i mer än 90 länder. Företaget arbetar för ett uthålligt och långsiktigt jordbruk genom innovativ forskning och utveckling. Syngenta är noterat på börserna i Zürich (SYNN) och New York (SYT). Ytterligare information finns tillgänglig på 19

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna!

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/ Hantering Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/Hantering Vilka är vi?: Magnus Sandström, kursansvarig, Jordbruksverket Thomas Wildt-Persson, rådgivningsexpert, Hushållningssällskapet

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

Växtodlingsrådet 2015-01-21

Växtodlingsrådet 2015-01-21 Växtodlingsrådet 2015-01-21 Kemiska växtskyddsmedel i hållbart jordbruk Sverige har ett bra utgångsläge: Välskötta jordar Tillgång till vatten Kanske ett något varmare klimat är på G Kvalificerade rådgivare

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Piratkopior innehåller ofta reducerad aktiv substans, eller en helt annan aktiv substans än den som anges, eller ingen aktiv substans alls.

Läs mer

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Förfalskade växtskyddsmedel en risk för människor och miljö Unika genuina registrerade produkter testas alla för dess påverkan av hälsa

Läs mer

Stortältet. Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd.

Stortältet. Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd. Stortältet Stortältet Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd. Montrarna är tillgängliga mån. den 22:e kl. 08:00 Monterns bakkant utgörs av tältduk el. tältvägg alt. skärm för

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare Riskvärdering av växtskadegörare Skogsstyrelsens workshop i Visby den 7 maj 2014 Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och SLU Utdrag: Jordbruksverket ska, tillsammans med SLU i relevanta delar, utreda

Läs mer

Beskrivning av föreslagna ändringar/tillägg i föreskriften

Beskrivning av föreslagna ändringar/tillägg i föreskriften BILAGA Dnr 3.2.16-1158/15 2015-02-26 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:22) om ansökan om företagsstöd

Läs mer

Växtskyddsdirektiv Nya regler om växtskyddsmedel och integrerat växtskydd (IPM) Hur kommer det att påverka golfbanan?

Växtskyddsdirektiv Nya regler om växtskyddsmedel och integrerat växtskydd (IPM) Hur kommer det att påverka golfbanan? Växtskyddsdirektiv Nya regler om växtskyddsmedel och integrerat växtskydd (IPM) Hur kommer det att påverka golfbanan? Agenda Presentation - Läget för bekämpningsmedel i dag Direktiv, bekämpningsmedel i

Läs mer

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET!

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Maxim representerar morgondagens betningsmedel mot svampsjukdomar!

Läs mer

Vad är herbicidresistens?

Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens är en nedärvd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset. Symtom på resistens: Opåverkade plantor jämte

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Lantbrukstillsyn Nyhetsbrev från Länsstyrelsen

Lantbrukstillsyn Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Lantbrukstillsyn Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Nr 4, 3 april 2009 Innehåll: Information kring bekämpningsmedel Jurister reder ut begreppen kring vad som gäller vid miljöbrott Vad gäller för förorenade

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015 Växtodling 2015 DLA-Agro Växtodling 2015 Produktinformation och almanacka för 2015 Kontakta Swedish Agro när det gäller... Växtskydd, mineralgödsel, utsäde, spannmål m.m. Patrik Persson BJUV (försäljningschef)

Läs mer

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv Partnerskap Alnarp möteplatsen mellan akademi och näringsliv Bengt Persson, Lantbrukare och LRF:: Framtiden ligger i kunskap ny kunskap eller bättre utnyttjande av existerande kunskap Henrik Stridh, rådgivare:

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Avgifter för bekämpningsmedel

Avgifter för bekämpningsmedel Rapport Nr 5/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Avgifter för bekämpningsmedel Redovisning av ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Avgifter för bekämpningsmedel Redovisning av ett

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Växtskydd från Nordisk Alkali

Växtskydd från Nordisk Alkali Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 7 december 2011. KIFS 2011:5 Utkom

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Virtualiseringoch automationslösningar

Virtualiseringoch automationslösningar Seminarie nr. 3 Virtualiseringoch automationslösningar Applications / Operating Systems SCADA SQL Virtualization Layer Seminarie nr. 3 Virtualisering Virtualiserings seminariet arrangeras av SESAM Sverige

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ

MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ Spodnam försä SÅ FUNGERAR SPODNAM Spodnam är en vegetabilisk produkt som skapar en halvgenomtränglig yta som påverkar fuktvandringen i grödan, till exempel

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen har

Läs mer

EFSAs arbete med riskvärderingar. rderingar av GMO i Europa. GMO-sekretariatet EFSA. Budbärare: Christer Andersson, GMO-panelen

EFSAs arbete med riskvärderingar. rderingar av GMO i Europa. GMO-sekretariatet EFSA. Budbärare: Christer Andersson, GMO-panelen EFSAs arbete med riskvärderingar rderingar av GMO i Europa GMO-sekretariatet EFSA Budbärare: Christer Andersson, GMO-panelen VKMs Riskvärdering av GMO, 31 oktober 2011, Oslo Presentationens innehåll Vem

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Dags igen för Borgeby

Dags igen för Borgeby Dags igen för Borgeby Av Annika Bergqvist För fjärde året i rad arrangeras Borgeby Fältdagar, den 27 28 juni visas och demonstreras det senaste inom växtodling och maskinteknik. Borgeby Fältdagar på Borgeby

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Odlingssystemforskning för framtiden

Odlingssystemforskning för framtiden Välkommen till Odlingssystemforskning för framtiden Partnerskap Alnarp ett möte mellan akademi och näringsliv 1 Henrik Stridh, adviser: Five years ago, scientists in Alnarp were involved with what they

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 1 Två inriktningar inom SSE-C Urban Food Urban Health 2 I samarbete med sina partners Insikt nummer 1 Restflöden

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

BRUKSANVISNING. 01 Produktfakta. Behörighetsklass

BRUKSANVISNING. 01 Produktfakta. Behörighetsklass L147730 SWED/12M Användningsområde Mot bladlöss i odlingar av lantbruksgrödor, frukt, jordgubbar, grönsaker, prydnadsväxter samt i plantskolor. I växthus, endast på prydnadsväxter. Behandling av ätliga

Läs mer

Förenkla på kommunal och regional nivå

Förenkla på kommunal och regional nivå Förenkla på kommunal och regional nivå Anteckningar från Tillväxtverket och länsstyrelsernas referensgruppsmöte 26 april 2013 Deltagare: Stefan Lundin, Visita Helena Morgonsköld, Bolagsverket Anneke Svantesson,

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:...

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:... Sprutjournal År:... Företag:... Odlare:... Syfte Att föra sprutjournal är ett verktyg för egenkontroll genom att medvetenheten i och omkring bekämpningsarbetet ökar i och med att mått och steg antecknas.

Läs mer

REMISSAMMANSTÄLLNING 2015-06-11 Ärendenr: NV-08607-11

REMISSAMMANSTÄLLNING 2015-06-11 Ärendenr: NV-08607-11 1(106) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Björn Thews Tel: 010698 16 75 Bjorn.Thews @Naturvardsverket.se REMISSAMMANSTÄLLNING 20150611 Ärendenr: NV0860711 Remissammanställning förslag till nya föreskrifter

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter om integrerat växtskydd

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter om integrerat växtskydd Dnr 4.4.16-1078/13 1(13) 2014-10-20 Växt- och miljöavdelningen Agneta Sundgren Tfn: 036-15 62 69 E-post: agneta.sundgren@jordbruksverket.se Enligt sändlista Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Välkomna till PA:s höstmöte 18.11 2010 En kort retrospektiv betraktelse

Välkomna till PA:s höstmöte 18.11 2010 En kort retrospektiv betraktelse Välkomna till PA:s höstmöte 18.11 2010 En kort retrospektiv betraktelse 1 Partnerskap Alnarp VÅR OMVÄRLD (2003) Ökad internationalisering - ökad konkurrens Ändrad roll för areella näringar Förändrade kost-

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer