Målsättning för Svenskt Växtskydd 2. Ordföranden har ordet 3. Verksamheten Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målsättning för Svenskt Växtskydd 2. Ordföranden har ordet 3. Verksamheten 2013 5. Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2013 11"

Transkript

1 Verksamheten 2013

2 Innehåll Sid Målsättning för Svenskt Växtskydd 2 Ordföranden har ordet 3 Verksamheten Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik Styrelse och utskott Medlemsföretagen Svenskt Växtskydds budget och utfall

3 Om Svenskt Växtskydd Svenskt Växtskydd har under lång tid varit en sektorgrupp inom Plast- & Kemiföretagen (P&K). Under 2013 gick P&K samman med Industri och KemiGruppen och bildade IKEM - Innovations och kemiindustrierna i Sverige. Svenskt Växtskydd lämnade vid årsskiftet IKEM och anslöt sig till KTF Organisation AB den 1 januari Verksamheten bedrivs med stöd av avtal inom ramen för servicebolagets verksamhet. I denna verksamhetsberättelse görs av praktiska skäl ingen åtskillnad mellan den ideella föreningens och servicebolagets delar av verksamheten, utan Svenskt Växtskydd används som en samlingsbenämning för hela verksamheten. Målsättning för Svenskt Växtskydd Svenskt Växtskydd verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och nyttan av växtskydd, så att lantbruket och dess näringar på ett hållbart sätt kan producera och erbjuda konsumenterna sunda och näringsriktiga livsmedel på ekonomiskt och miljömässigt goda villkor. Svenskt Växtskydd representerar de svenska växtskyddsföretagen i branschgemensamma frågor i kontakter med Politiska organ Myndigheter och institutioner Livsmedelsindustri och handel Media Användare Allmänheten 2

4 Ordföranden har ordet Vi lägger nu ett intensivt år till handlingarna. Ett år där det förts stora diskussioner om olika produktionsformer och vilken väg Sverige skall välja. Växtskyddet har varit i fokus och det är många som velat framföra sin syn på hur vår mat skall produceras i framtiden. Det har också blivit mer tydligt att vi är på väg mot stora utmaningar när det gäller att kunna klara det växande behovet av mat i världen. En ökande befolkning och en högre levnadsstandard tillsammans med en allt större påverkan från klimatförändringen ställer mycket stora krav på produktiviteten i alla länder. Rent konkret betyder det att det måste produceras mer på den areal som är tillgänglig, men det är mycket viktigt att detta sker på ett uthålligt sätt. I detta sammanhang blir det ett stort fokus på växtskyddsmedlen och den viktiga roll som våra produkter spelar för att bibehålla ett effektivt skydd mot olika skadegörare. Sverige är ett litet land men vårt bidrag är viktigt. I Sverige producerar vi idag mat av hög kvalitet med en behovsanpassad användning av olika insatsvaror. Vi har i jämförelse med många andra länder i vårt närområde en betydligt lägre användning av växtskyddsmedel, något som sällan kommer fram i den offentliga debatten. Vi har också duktiga odlare, välskötta jordar och god tillgång på vatten. Inom växtskyddsområdet har odlarna tillgång till bra beslutssystem för att optimera insatserna av växtskyddsmedel. Alla dessa faktorer kommer att vara viktiga för det svenska lantbrukets framtida konkurrenskraft. För Svenskt Växtskydd har 2013 varit ett intensivt år med mycket arbete kring nya regelverk som berör lantbruket. Det har lagts stora resurser på att genomarbeta ett stort antal remisser från olika myndigheter. Ofta är det korta svarstider och det har satt stor press på kansliet att hinna med allt. Vi har också under året arbetat med KemI s förslag på nya avgifter. Det ursprungliga förslaget, bl.a. med retroaktiva avgiftsuttag blev ändrat och vi har med extern hjälp fått det nya systemet på plats tillsammans med myndigheten. Information om riskerna kring Anti-Counterfeit är viktig. Det förekommer import av förfalskade växtskyddsmedel i våra grannländer och det finns exempel på odlare som har använt dessa förfalskade produkter som innehåller icke tillåtna kemiska ämnen. Förfalskade produkter har skadat 3

5 odlarnars grödor och kontaminerat deras jordar. Under 2013 har Svenskt Växtskydd fortsatt att sprida den broschyr och den presentation som togs fram under 2012, där det tydligt informeras om riskerna kring detta och denna information används idag i behörighetsutbildningen. Det har under året varit mycket aktivitet kring tolkningen av den nya förordningen EG 1107/2009. Svenskt Växtskydd ses av många av lantbrukets företag och organisationer som den som skall driva frågan om lika villkor/tolkning av olika regelverk. Vi har under året haft många möten med olika myndigheter kring detta och syftet har varit att få en större tydlighet vad som gäller och att svenska lantbrukare skall ha tillgång till samma produktionsmedel som andra odlare i regionen. Detta arbete har inte varit lätt, tyvärr saknas det ofta samsyn mellan olika myndigheter inom lantbruket och det saknas ibland också ett helhetstänkande. Dock har positionen flyttats fram under 2013 och inom ett antal områden har det blivit en större tydlighet vad som gäller. Arbetet i Växtskyddsrådet är en del i detta där olika myndigheter och organisationer samlas och där viktiga frågor kan belysas. Under 2013 har Svenskt Växtskydd flyttat sin hemvist från IKEM till KTF. Det gjordes en analys och konsekvensutredning under året som resulterade i detta beslut. KTF är en organisation med ett tydligt fokus på branschfrågor där det också finns en kompetens och support inom ett antal viktiga områden för vårt dagliga arbete. Vi känner att detta var viktigt för vårt framtida arbete inom Svenskt Växtskydd. Till sist ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att vi kan lägga ett framgångsrikt 2013 bakom oss. Låt oss se fram emot nya utmaningar kommande år. Mats Andersson Ordförande 4

6 Verksamheten 2013 Mötesverksamhet Styrelsen har hållit åtta möten under året. Protokollen har översatts till engelska. Utskottet för Teknik och Information har hållit fyra möten. Registreringsutskottet har hållit fyra möten under året, samt ett gemensamt möte med vår danska systerförening Dansk Plantevaerns Registreringsudvalg. I samband med Svenskt Växtskydds föreningsstämma talade Kristina Yngwe, ordförande för LRF Ungdomen, och gav ett ungdomligt utifrånperspektiv på växtskyddsbranschen. ECPA Svenskt Växtskydd har deltagit i det övergripande samarbetet inom ECPA, European Crop Protection Association. En workshop för Svenskt Växtskydds styrelse och utskott arrangerades i samarbete med ECPA den 24 april i Malmö för en närmare presentation av projekten som drivs inom ECPA:s fokusområden Food, Safety, Biodiversity och Water. Kommunikation Kommunikationsgruppen har under 2013 lagt ner ett omfattande arbete på att förbereda, genomföra och utvärdera olika aktiviteter. En stor del av detta arbete har utförts vid de nio interna möten som gruppen hållit under året. Ett möte har hållits med Kemikalieinspektionens ledning. Tre möten har hållits med LRF. Möten har också hållits med politiker och myndigheter. Presentationer har gjorts bland annat för GRO Friland och för Spannmålsodlarna i Mälardalen. En del arbete har lagts på att få rätsida på det formellt felaktiga beslut om retroaktiva avgifter som Regeringskansliet fattade i början av året. Svenskt Växtskydd var i år speciellt inbjudna av arrangörerna att medverka vid Borgeby Fältdagar. Deltagandet skedde dels i form av en monter i kunskapstältet och dels genom inlägg i paneldebatten Framtidens växtskydd vart är vi på väg? I branschföreningens monter belystes framför allt frågor kring godkännande av och andra förutsättningar för tillgång till växtskyddsmedel. De allmänna kommunikationsinsatserna har till stor del handlat om att klargöra behovet av kemiska växtskyddsmedel i ett hållbart jordbruk, och att arbeta för en vettig implementering av ramdirektivet 2009/128/EG för att uppnå enhållbar användning av bekämpningsmedel. 5

7 Växtskyddsråd Växtskyddsrådet har under året haft fyra möten. Under sommaren gjordes en utvärdering av Växtskyddsrådets verksamhet efter två år. En enklare enkät skickades till deltagande myndigheter och organisationer i Växtskyddsrådet. Liksom andra deltagande uttryckte Svenskt Växtskydd ett behov av Växtskyddsrådet. Det framfördes från flera håll bland annat att Växtskyddsrådet fyller ett stort behov av dialog där våra olika roller och ansvar tydliggörs, möjligheterna ökar för en allsidig belysning av viktiga frågor, målkonflikter tydliggörs etc. Frågeställningarna skickar den tydliga signalen att växtskyddet behöver hanteras som ett gemensamt ansvar. Bristen på medel och metoder belystes också. Samtidigt visade utvärderingen på flera upplevda brister. Till exempel har förväntningarna på Växtskyddsrådet i många fall varit större än det mandat som det tilldelats. Det viktigaste rådet har att förhålla sig till är ändå att det finns fortsatt stort stöd från regeringskansliet för Växtskyddsrådet och dess verksamhet och det upplevs ha ökat kunskaperna till stor nytta för regeringskansliets arbete. I många frågor har Växtskyddsrådets ledamöter vitt skilda utgångspunkter. Beträffande följande tre uppfattningar som diskuterats flitigt under året har dock en ganska god enighet uppnåtts: Växtskyddsrådet understryker behovet av harmoniseringen mellan länderna vid godkännande av växtskyddsmedel inom EU. Vidare föreslås en oberoende analys av konsekvenserna av tillämpningen av den EU- gemensamma lagstiftningen om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden m.m. Behovet understryks av en mer långsiktig finansiering av forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet för att bl.a. ytterligare utveckla IPM men även av alternativa metoder till kemisk bekämpning. Behovet av samordning mellan myndigheter har påpekats för arbetet med tillsynsvägledningar men även vid beslut och utformning av regler avseende användningen av växtskyddsmedel. Godkännande av växtskyddsmedel i den nordiska zonen Registreringsmyndigheterna i länderna i Norra zonen, dvs Norden och Baltikum, har arbetat vidare med utveckling av zonsamarbetet som är obligatoriskt enligt förordning 1107/2009. Den genomgripande omorganisation som Kemikalieinspektionen genomförde under 2013 har enligt medlemsföretagens erfarenheter fördröjt arbetet både nationellt och på zon-nivå. Det är Svenskt Växtskydds förhoppning att den nya organisationen ska fungera fullt ut under 2014 och att detta påskyndar arbetet så att de tidsgränser som föreskrivs i förordningen kan hållas. Fortsatt harmonisering av dokumentationskrav och riskvärdering är nödvändigt för att underlätta registrering av nya växtskyddsmedel i zonen, särskilt med hänsyn till den begränsade marknadspotentialen för många produkter. 6

8 Den 7 november hölls ett möte i Riga mellan myndigheterna och industrin i Norra Zonen för en diskussion om aktuella registreringsfrågor. Svenskt Växtskydd representerades av Kristina Wänblad, DuPont Sverige AB, ordförande i Registreringsutskottet. Avgifter för prövning av växtskyddsmedel Under 2012 remissbehandlades Kemikalieinspektionens förslag till nytt avgiftssystem för prövning och tillsyn av växtskyddsmedel och biocider. Svenskt Växtskydd menande att KemI:s avgiftsförslag byggde på ett inaktuellt underlag och att det skulle få allvarliga konsekvenser för växtskyddsbranschen och för det svenska lantbruket. Regeringen fastställde förordning(2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter den 14 februari 2013 och förordningen trädde i kraft den 26 mars. Den nya förordningen innebar höjda fasta ansökningsavgifter och höjd årsavgift. Regeringen hade beaktat remissinstansernas syn på de allvarliga konsekvenserna av KemI:s förslag och anslutit sig till priciperna i Svenskt Växtskydds förslag, dock med högre avgifter. Förordningen innebar en retroaktiv höjning av årsavgiften, vilket Svenskt Växtskydd, efter en juridisk utredning, kunde konstatera strider mot grundlagen. Regeringen rättade till detta genom att införa nya övergångsbestämmelser i en ändringsförordning som trädde ikraft den 11 juni. I och med de nya övergångsbestämmelserna blev höjningen av årsavgiften inte längre retroaktiv. KemI fick i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att se över de avgifter som har varit subventionerade, t.ex. avgift för ansökningar som rör godkännande för produkter för grödor som odlas på små arealer. I uppdraget ingick att motivera eventuella subventioner och att bedöma subventionernas storlek. Svenskt Växtskydd tillsatte en arbetsgrupp med expertis på specialgrödor samt registreringsfrågor och lämnade synpunkter till utredningen. Subventionerade ansökningsavgifter är nödvändiga men är inte tillräckligt för att säkerställa tillgång på produkter för små grödor och små användningsområden i stora grödor. Det måste också till ett annat synsätt gällande vilken dokumentation som krävs för ett godkännande, t.ex. accept för dokumentation och riskbedömning från centrala zonen där marknaderna är större. Användning av växtskyddsmedel efter villkorsändringar Svenskt Växtskydd har under året fört diskussioner med KemI om tolkningen av artikel 46 i förordning 1107/2009. Artikel 46 reglerar anståndsperiod vid återkallande eller ändring av ett godkännande. 7

9 Implementering av ramdirektivet 2009/128/EG Under andra halvåret 2013 var Svenskt Växtskydd starkt engagerat i olika former av samråd, referensgrupper och remissförfaranden för implementering av ramdirektivet 2009/128/EG för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Det handlade i huvudsak om förslag till ny bekämpningsmedelsförordning och förslag till nya föreskrifter för behörighetsutbildning och integrerat växtskydd. Men också frågor som märkning av emballage för betat utsäde och frågor kring funktionstest behandlades. MACRO DB KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB, vid SLU har vidareutvecklat sitt verktyg baserat på MACRO-modellen, tänkt som hjälpmedel vid bedömning av ansökningar om tillstånd för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområden. Svenskt Växtskydds huvudinvändning mot verktyget MACRO DB kvarstår. Vi menar att ansvariga myndigheter bör utvärdera verktyget och utfärda vägledningsdokument för att säkerställa att MACRO DB används på ett korrekt sätt. Eventuella tolkningssvårigheter måste utredas innan en felaktig användning och tolkning orsakar skada för den enskilde lantbrukaren som ansöker om godkännande av sitt bekämpningsprogram inom ett vattenskyddsområde. Lansering av ett verktyg, som kan laddas ned från internet av var och en, skapat av forskare utan något juridiskt ansvar eller ens något bemyndigande att vägleda användare väcker frågor om rättssäkerhet för såväl tillverkare av växtskyddsmedel som lantbrukare. Ett engagemang och ansvarstagande från myndighetshåll är enligt vår mening nödvändigt för utveckling av detta verktyg, som rätt använt, skulle kunna säkerställa lika behandling av lantbrukare oberoende av vilken kommun som handlägger ansökan. Fältförsöksverksamheten Genom Fältförsöksgruppen har Svenskt Växtskydd fortsatt dialogen med andra beställare och utförare av försök. Branschföreningen arrangerade ett möte med Hushållningssällskapens försöksledare, SLU och Växtskyddscentralerna den 6 februari i Linköping. Vid denna årligen återkommande samling sker bland annat ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan beställare och utförare. Allt i syfte att få en bättre och jämnare kvalitet på de försök som utförs. Förutom de möten branschföreningen arrangerar sker aktiviteter i nationella referens-, ämnes- och arbetsgrupper. Produktomsorg Under året spreds - med hjälp av broschyr och presentation information om riskerna med förfalskade växtskyddsmedel. Svenskt Växtskydd i form av 8

10 Jan-Åke Svensson, DuPont, redovisade också växtskyddsbranschens erfarenheter och möjliga försiktighetsåtgärder för en bredare åhörarskara vid IKEM:s kemikaliedagar i Ystad den oktober. Den 8 oktober arrangerades en utbildningsdag för medlemsföretagen kring marknadsföringsregler. Katarina Ladenfors från Advokatfirman MarLaw höll i utbildningen års etikseminarium hölls den 28 november i Malmö. Torbjörn Wahlström, segmentchef handelsvaror, Lantmännen Lantbruk, gav sin syn på medlemsföretagens marknadsföring. Hans Hagenvall redovisade etikgruppens årliga interna granskning. Förpackningsinsamlingen Svenskt Växtskydd är medlem i föreningen Svensk Ensilageplast Retur och deltar i verksamheten som bedrivs av Svensk Ensilageplast Retur AB. Svenskt Växtskydd har representerats av Cecilia Ljunggren som suppleant i föreningens och bolagets styrelser. Teknik och standardisering Svenskt Växtskydd har under 2013 aktivt deltagit i den nordiska standardiseringsgruppen för sprutor, SIS TK 224. Bland annat går utvecklingen av nya nödvändiga funktionsteststandarder vidare. Tidigare var överenskommelser om mått och dimensioner en av standardiseringens huvuduppgifter. Numera handlar standardiseringsarbetet i allt högre grad om (krav på) resultatet av maskiners arbete såväl den eftersträvade effekten som den oavsiktliga påverkan på yttre miljö och arbetsmiljö. Medverkan i externa grupper Svenskt Växtskydd har utöver representationen enligt ovan även varit engagerade i följande grupper under året: Odling i Balans (intressentgrupp) Säkert växtskydd (styrgrupp) Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB (referensgrupp) Miljöövervakningen, Naturvårdsverket (referensgrupp) FältForsk (referensgrupp) LRF GRO:s Minor use-projekt (styrgrupp) Införlivande av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (samrådsgrupper och referensgrupp) 9

11 Remisser Jordbruksverket Tidigt samråd gällande förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel Tidigt samråd gällande förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd Samråd om föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd Förslag om bekämpningsmedelsförordning leder till upphävande av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde Remiss av Statens Jordbruksverks förslag till föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel Remiss gällande förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd Kemikalieinspektionen Remiss om förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel Livsmedelsverket Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll (9464/13; COM final) Miljödepartementet Förslag till ändring av 7 kap. miljöbalken om vattenskyddsområden samt förslag till ny bekämpningsmedelsförordning Förslag till ny nationell reglering av nematoder, insekter och spindeldjur. Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag. Nordisk Miljömärkning Remiss av förslag till kriterier för Svanenmärkning av bröd och bagerier 10

12 Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2013 Svenskt Växtskydds medlemsföretag redovisar varje år internt sin försäljning till den distribuerande handeln. Eftersom alla importerande företag inte är medlemmar i Svenskt Växtskydd föreligger varje år större eller mindre avvikelse från Kemikalieinspektionens officiella statistik beroende på företagens marknadsandelar. Försäljningsvärdet 2013 på den svenska marknaden till jordbruk, frukt och trädgård var för Svenskt Växtskydds medlemsföretag totalt 669 miljoner kronor Denna summa kan delas upp på följande produktgrupper ogräsmedel 346 miljoner kronor svampmedel 256 miljoner kronor insektsmedel 49 miljoner kronor övrigt 18 miljoner kronor Fördelningen kan åskådliggöras på följande sätt Insektsmedel 7 % 7% Övrigt 33% % Svampmedel 38 % Svampmedel 38% Ogräsmedel 52% % Volymen av verksam beståndsdel som såldes av Svenskt Växtskydds medlemsföretag till jordbruk, frukt och trädgård var totalt ton ton 11

13 Uppdelning kan göras i de olika produktgrupperna ogräsmedel ton ton svampmedel 325 ton 243 ton insektsmedel 24 ton 28 ton övrigt 18 ton 29 ton Åkerarealen fortsatte trendmässigt att minska om än marginellt under Höstvetearealen minskade medan arealen av vårsäd ökade jämfört med Största ökningen uppvisade vårvete med 37 %. Potatis och sockerbetor minskade medan höst- och våroljeväxter ökade. Växtskyddsmässigt kan året betraktas som tämligen normalt. Försäljningen i ton verksam substans var praktiskt taget oförändrad jämfört med Det enda som sticker ut är en ökad försäljning av svampmedel. Väntade starka svampangrepp som sen uteblev i vissa delar av landet ledde sannolikt till att det lokalt finns lager av svampmedel kvar hos återförsäljare och/ eller användare. Slutförsäljning av utgående produkter liksom vissa leveransproblem under 2012 bör också ha bidragit till viljan att säkerställa tillgången på svampmedel genom lagerhållning på lokal nivå. Lokalt kraftiga angrepp av bladmögel i potatis kan också ha bidragit till ett ökat behov och en ökad användning av svampmedel. Faktorer som inverkar generellt på försäljningen uttryckt i ton är ändringar i areal av de grödor som odlas, förskjutning mellan olika produktgrupper liksom förändringar av medlemsföretagens marknadsandelar. Försäljningen av växtskyddsmedel från leverantör till återförsäljare ett enskilt år speglar inte helt användningen det året. Sammantaget tyder allt på att försäljningssiffrorna sett över en flerårsperiod speglar en motiverad behovsanpassad användning av växtskyddsmedel. 12

14 Styrelse och utskott 2013 Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Mats Andersson, Bayer CropScience, ordförande Lisa Rydenheim Bertil Hult, Syngenta Crop Protection A/S, vice ordförande Sara Sjödal Hans Jørgen Hansen, Monsanto Crop Sciences Sweden AB Sonny Jensen, Makhteshim-Agan Lars Kruse Andersen Ulf Möller, Nordisk Alkali AB Erik Åkesson Sören Pagh, BASF AB Peter Löfgren Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB Lars Dinesen Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB Göran Magnusson Johan Toll, Nufarm Deutschland GmbH Magnus Jeppsson Valberedningen Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB, ordförande Ulf Möller, Nordisk Alkali AB Peter Löfgren, BASF AB Utskottet för Teknik och Information Stefan Hansson, Bayer CropScience, ordförande Lars Kruse Andersen, Makhteshim-Agan Tomas Fahlgren, Nordisk Alkali AB Johan Henrysson, Syngenta Crop Protection A/S Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH Ann-Kristin Nilsson, BASF AB Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB 13

15 Registreringsutskottet Kristina Wänblad, DuPont Sverige AB, ordförande Lisa Maria Borggaard / Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB Ineke van den Brink-Kleefsman, Makhteshim-Agan Christian Deibjerg Hansen, BASF AB Magnus Jeppsson, Nufarm Deutschland GmbH Victoria Jung, Syngenta Crop Protection A/S Aksel Jørgensen, Monsanto Crop Sciences Sweden AB Anna Olevik, Nordisk Alkali AB, Gurli Vagnsø, Bayer CropScience Fältförsöksgruppen Ann-Kristin Nilsson, BASF AB, ordförande Lars Ericsson / Bernt Bertilsson, Nordisk Alkali AB Kristina Forsberg / Rikard Larsson, Makhteshim-Agan, Morten Lind, Syngenta Crop Protection A/S Lisa Rydenheim, Bayer CropScience Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH Morten Nygaard, Dow AgroSciences Sverige AB Louise Hjelmroth/Tone Glarborg, DuPont Sverige AB 14

16 BASF AB Agro Nordic/Baltic Affärsområdeschef: Robert Racz Försäljning och rådgivning: Peter Löfgren Mobil: Sigvard Johansson Mobil: Ann-Kristin Nilsson Mobil hemsida: BASF-gruppen är en av världens ledande kemikoncerner med en årsomsättning på ca 670 miljarder kronor och med medarbetare i 170 länder. BASF-bolagen i Europe North utgör en organisatorisk enhet bestående av fem affärsområden, som arbetar med försäljningsansvar över nationsgränserna. BASF marknadsför plastråvaror, förädlingsprodukter, pigment, bindemedel samt industri- och lantbrukskemikalier. Crop Protection marknadsför växtskyddsmedel som t ex Acrobat WG, Basagran SG, Butisan Top, Candit, Cantus, Comet, Fastac, Flexity, Focus Ultra, Nimbus, Pyramin DF och Signum WG. Bayer AB Bayer CropScience Kronoslätts Företagsby, Västanväg, Postbox Staffanstorp Tel: , Fax: Hemsida: Bayer AB har sitt säte i Stockholm. Managing Director Norden: Peter Müller Operation Manager Norden: Poul Bjerre Jensen Business Manager Sverige: Mats Andersson Rådgivning och Support Sverige: Stefan Hansson Lisa Rydenheim Marcus Pedersen Bayer CropScience har en nordisk organisation med huvudkontor i Köpenhamn och är indelat i tre verksamhetsområden: Crop Protection, Environmental Science och Bio Science. Inom växtskydd (Crop Protection ) erbjuder vi ett brett sortiment av olika växtskyddsprodukter. Vår målsättning är att vara det ledande och mest innovativa och kompetenta växtskyddsföretaget med utgångspunkt i lantbrukarens behov och företagsvillkor. I Sverige marknadsför vi ett flertal välkända och ledande produkter inom fungicid-, herbicid- och insekticidområdet samt på betningssidan. Bayer är en av världens största kemi- och läkemedelskoncerner. Bayer CropScience fortsätter att investera stora summor i grundläggande forskning och utveckling av högkvalitativa produkter för ett framtida uthålligt lantbruk. 15

17 Dow AgroSciences Sverige AB c/o Dow AgroSciences Danmark A/S Sorgenfrivej Kgs. Lyngby Danmark Tel: Hemsida: Managing Director Norden/Baltikum: Lars G. Dinesen Commercial Sweden: Darko Kosoderc och Erik Moll Product manager: Hans Raun Ägare: Dow AgroSciences BV (100 %) Produkter: ARIANE* S, BROADWAY*, GALERA*, CONSERVE*, GALLERY*, GLYPHOMAX*, KERB* FLO 400, MATRIGON*72SG, PRIMUS*, STARANE XL* och VIKANE*. Dow AgroSciences är ett av världens ledande växtskyddsföretag med verksamhet över hela världen. Företaget har ca anställda och omsätter drygt 45 miljarder kronor. Dow AgroSciences har sitt huvudkontor i Indianapolis i USA. Avdelningen för forskning och utveckling sysselsätter ca en tredjedel av de anställda. Verksamheten består av utveckling, produktion och marknadsföring av olika växtskyddspreparat. Företaget är även engagerat i förädling och marknadsföring av utsäde genom olika dotterbolag och har ett avsevärt omfattande forskningsprogram inom bioteknologi. *Varumärke Dow AgroSciences LLC 16 DuPont Sverige AB Box 839, Malmö Celsiusgatan 35 Tel Hemsida: Nordic Area Manager: Norbert Leisse, Försäljning och rådgivning: Jan-Åke Svensson Rådgivning: Ingrid Bechtel Registering, Norden Baltikum: Kristina Wänblad Fredrik Hårdeman Marketing och kundservice/order: Bodil Bergström Ekonomi/logistik: Ann-Helen Siwertsson Ägare: E.I. DuPont de Nemours, Wilmington, USA Antal anställda i Sverige: 6 Försäljningen av växtskyddsmedel i Sverige utgörs huvudsakligen av produkter tillverkade av DuPont, främst lågdosmedlen Ally, Ally Class, Express 50 SX, Balance SX, CDQ SX Harmony Plus 50 SX, Lexus, Titus och Safari, samt fungiciden Acanto och insekticiderna Avaunt och Steward. I Sverige marknadsför DuPont också höstraps- och majsutsäde. DuPont marknadsför också produkter från andra tillverkare som Mitsui (Tachigaren), FMC och Bayer CropScience (Eagle). DuPonts övriga verksamhet spänner över en rad olika områden såsom ensileringsmedel, livsmedelsråvaror, läkemedel, säkerhetsutrustning och bioteknik.

18 Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. (Mabeno) Box 355, 3830 AK Leusden, Nederländerna Hemsida: Managing Director: Han Rupert Commercial Director: Jaap de Bruijn Area Manager Scandinavia, Baltics and Belarus: Sonny Jensen Technical Support: Rikard Larsson Lars Kruse Andersen Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. (Mabeno) är ett dotterföretag till Makhteshim-Agan Industries (MAI). MAI är världsledande på tillverkning, registrering och försäljning av växtskyddslösningar med avpatenterade produkter. Med över sex årtionden av erfarenhet och ett oklanderligt rykte om kvalitet, värde, lyhördhet och miljöansvar, har vi lyckats växa till ett globalt företag som erbjuder en av de mest kompletta produktportföljerna av växtskyddsmedel. MAI har nått sjunde plats i världsrankinglistan över producenter av växtskyddsmedel med en omsättning på 3,1 miljard US-dollar (2012). Målet för MAI är att växa ytterligare i växtskyddsbranchen genom att expandera marknaden för avpatenterade produkter och genom att tillföra fler unika produkter och specialprodukter till produktportföljen. Från Mabenos huvudkontor i Leusden i Holland sker försäljning, logistik och utvecklings- och registreringsarbete till beneluxländerna, skandinavien, baltikum och vitryssland. Tänk globalt, agera lokalt! Våra globala framgångar beror av vår förmåga att möta de specifika behoven som finns i var och en av regionerna vi verkar inom. För att säkerställa att våra produkter används på att optimalt sätt med hänsyn till lokala förhållanden, arbetar vi med lokal personal som ger teknisk säljsupport med fokus på god service. Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V har ändrat namn till Adama Northern Europe B.V. Våra nya epost-adresser är adama.com.se vår hemsida för mer information: Monsanto Crop Sciences Sweden AB Monsanto Crop Sciences Sweden AB Ekbacksvägen BROMMA Tel: Fax: Hemsida: Commercial lead Norden: Hans Jørgen Hansen Ägare: Monsanto Company, St Louis, USA. Monsanto arbetar i de nordiska och baltiska länderna med produktutveckling, marknadsföring och försäljning av växtskyddsmedel och utsäde. Organisationen består av 11 personer placerade i Lettland, Danmark & Norge. Monsanto Crop Sciences Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Monsanto Company, USA. Monsanto är ett världsomspännande företag med inriktning på växtskydd, utsäde och bioteknik inom lantbrukssektorn. Företaget bedriver verksamheten i mer än 100 länder och har globalt omkring anställda. Monsanto finns registrerad på New York börsen (NYSE). I Sverige marknadsförs växtskyddsprodukter som Roundup Flex, Roundup Bio, Roundup Max, Monitor och Latitude. För hemträdgårdar Roundup Q och Roundup G. Företaget har även en omfattande utveckling och försäljning av höstrapsutsäde. 17

19 Nordisk Alkali AB Hanögatan 8, Malmö Tel: , Fax: Hemsida: VD: Ulf Möller Registrering och utveckling: Anna Olevik Fältförsök och utveckling: Fredrik Sörensson, Bernt Bertilsson Försäljning och marknadsföring: Erik Åkesson, Ulf Möller Rådgivning och försäljning Syd: Lars Eriksson Rådgivning och försäljning Mellansverige: Tomas Fahlgren Rådgivning grönsaker på friland, konsumentoch bioprodukter: Gunilla Persson Registrering och rådgivning frukt och bär samt växthus: Helena Nylund Ekonomi: Sofie Belander Logistik och kontor: Rose-Marie Goréus Ägare: Belchim Crop Protection Anställda: 14 varav 10 i Sverige, 3 i Danmark och 1 i Litauen. Att kunna växtskydd i stort och smått är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi som jobbar på Nordisk Alkali har lång och bred erfarenhet av växtskydd inom både konventionella lantbruksgrödor och de mer specialiserade odlingarna såsom frukt, bär, grönsaker, växthusodlingar och prydnadsväxter. Vi har verksamhet i samtliga nordiska och baltiska länder med filial i Danmark och kontor i Litauen. Vi har nära samarbete med flera av de internationellt kända producenterna av växtskyddsmedel. Det gör att vi är i framkanten på modern teknik- och produktutveckling. Vi utvecklar kontinuerligt vår produktportfölj, både med existerande och nya produkter, och vår långsiktiga strategi är att vara en attraktiv partner för både odlare, återförsäljare, rådgivare och leverantörer. Några exempel på växtskyddsmedel som vi marknadsför: Alar SG, Centium, Danitron, Diflanil, Epok, Fenix, Fibro, Fungazil, Frupica, Goltix WG, Mospilan, Nissorun, Ranman Top, Select, Sluxx, Spotlight, Sumi-alpha, Teppeki, Topsin m.fl. samt betningsmedel och rodenticider. 18 Nufarm Deutschland GmbH Regionansvarig Nufarm Norden: Johan Toll Hemsida: Nufarm Deutschland är ett helägt dotterbolag till en av världens ledande tillverkare av växtskyddsmedel, Nufarm Limited, Australien. Nufarm Deutschland bedriver produktutveckling, marknadsföring och försäljning av växtskyddsmedel inom regionen Tyskland, Benelux och Norden med huvudkontor i Köln. Nufarm har en ledande position inom herbicidsegmentet fenoxisyror med varumärket Duplosan. Regionansvarig Nufarm Norden är Johan Toll,

20 Syngenta Crop Protection A/S Strandlodsvej 44 DK-2300 Köpenhamn S Danmark Tel: Fax: Hemsida: Ansvarig Växtskydd: Norden, Steffen Saltofte Antal anställda i den nordiska organisationen: 32 Syngenta marknadsför i Sverige ett antal svamp-, ogräs- och insektspreparat. Några exempel är Amistar, Armure, Boxer, Callisto, Celest Formula M, Dividend Formula M, Moddus M Revus, Shirlan, Switch m.fl. Syngenta är ett världsledande företag inom Agribusiness. Företaget är en av de största producenterna inom växtskydd och är nummer tre på marknaden för högvärdiga kommersiella utsäden. Försäljningen på världsbasis år 2013 var cirka 14,7 miljarder US $. Syngenta har över medarbetare i mer än 90 länder. Företaget arbetar för ett uthålligt och långsiktigt jordbruk genom innovativ forskning och utveckling. Syngenta är noterat på börserna i Zürich (SYNN) och New York (SYT). Ytterligare information finns tillgänglig på 19

Kemiföretagens syn på dagens situation

Kemiföretagens syn på dagens situation Hållbar svensk växtodling konkurrens på lika villkor Kemiföretagens syn på dagens situation Mats Andersson Svenskt Växtskydd Svensk odling har ett produktionsansvar EU importerar mer och mer livsmedel

Läs mer

Jordbruksverkets föreskrifter inom växtskyddsområdet

Jordbruksverkets föreskrifter inom växtskyddsområdet Jordbruksverkets föreskrifter inom växtskyddsområdet Magnus Sandström Jordbruksverket, Miljöregelenheten vaxtskydd@jordbruksverket.se 036-15 89 34 Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket

Läs mer

Sammanfattning av Svenskt Växtskydds synpunkter och förslag:

Sammanfattning av Svenskt Växtskydds synpunkter och förslag: Stockholm 2014-09-01 Remissyttrande Ert Dnr: M2013/2065/Ke Vårt Dnr: SV/2/14 Miljödepartementet Kemikalieenheten 103 33 Stockholm Förslag till ny nationell reglering om avgifter för ansökningar som rör

Läs mer

Integrerat Växtskydd i praktiken

Integrerat Växtskydd i praktiken Integrerat Växtskydd i praktiken Agneta Sundgren, Växt och Miljöavdelningen Jordbruksverket Växjö växtskyddskonferens 20141203 Regelverket nu kommer det! Jordbruksverket har tagit fram: Föreskrifter det

Läs mer

Lagstiftning, nyheter 22 november, Vreta kluster

Lagstiftning, nyheter 22 november, Vreta kluster Lagstiftning, nyheter 22 november, Vreta kluster Magnus Sandström Miljöregelenheten, Jordbruksverket magnus.sandstrom@jordbruksverket.se 036-15 89 34 Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket

Läs mer

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna!

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/ Hantering Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/Hantering Vilka är vi?: Magnus Sandström, kursansvarig, Jordbruksverket Thomas Wildt-Persson, rådgivningsexpert, Hushållningssällskapet

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

Integrerat Växtskydd Regelverk och tillsyn

Integrerat Växtskydd Regelverk och tillsyn Integrerat Växtskydd Regelverk och tillsyn Alf Djurberg, Rådgivningsenheten, Linköping Regelverk Rådgivning Skilj på Regelverk Grundkrav som alla måste uppnå Rådgivning ex Greppa modul - Möjlighet att

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

För transporter med personbil, lastbil etc. gäller ettdera av följande alternativ:

För transporter med personbil, lastbil etc. gäller ettdera av följande alternativ: Transport av bekämpningsmedel m.m. Lantbrukare transporterar ibland produkter som är klassade som farligt gods. Då gäller Räddningsverkets föreskrifter ADR-S. För ej transportklassade preparat gäller Transport

Läs mer

Växtodlingsrådet 2015-01-21

Växtodlingsrådet 2015-01-21 Växtodlingsrådet 2015-01-21 Kemiska växtskyddsmedel i hållbart jordbruk Sverige har ett bra utgångsläge: Välskötta jordar Tillgång till vatten Kanske ett något varmare klimat är på G Kvalificerade rådgivare

Läs mer

Målsättning för Svenskt Växtskydd 2. Ordföranden har ordet 3. Verksamheten Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik

Målsättning för Svenskt Växtskydd 2. Ordföranden har ordet 3. Verksamheten Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik Verksamheten 2015 Innehåll Sid Målsättning för Svenskt Växtskydd 2 Ordföranden har ordet 3 Verksamheten 2015 5 Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2015 14 Styrelse och utskott 2015 16 Medlemsföretagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 3 december 2014. KIFS 2014:6 Utkom

Läs mer

Ny lagstiftning på växtskyddsområdet. Det nya växtskyddsdirektivet införande och konsekvenser. Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

Ny lagstiftning på växtskyddsområdet. Det nya växtskyddsdirektivet införande och konsekvenser. Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden Ny lagstiftning på växtskyddsområdet Det nya växtskyddsdirektivet införande och konsekvenser Förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden Direktiv om hållbar användning av Magnus Franzén,

Läs mer

Mat till miljarder. - därför kan du vara stolt över att vara lantbrukare i Sverige

Mat till miljarder. - därför kan du vara stolt över att vara lantbrukare i Sverige Mat till miljarder - därför kan du vara stolt över att vara lantbrukare i Sverige VÄXANDE BEFOLKNING 7,3 miljarder människor ÄNDRADE KONSUMTIONSMÖNSTER 9.6 miljarder 2050 KLIMATFÖRÄNDRINGAR Ökad efterfrågan

Läs mer

Därför använder lantbrukare bekämpningsmedel

Därför använder lantbrukare bekämpningsmedel Därför använder lantbrukare bekämpningsmedel Sunita Hallgren, Växtskyddsexpert LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF och bekämpningsmedel LRF arbetar med att det ska finnas växtskyddsmetoder av alla

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

CHECKLISTA VID INSPEKTION

CHECKLISTA VID INSPEKTION A. ALLMÄNNA FRÅGOR CHECKLISTA VID INSPEKTION Inspektör/er Datum för inspektion Namn på företaget Kontaktperson på företaget Telefonnummer till företaget Areal (inkl. åkermark och betesmark) hektar Typ

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Ny lagstiftning. på plats och på gång

Ny lagstiftning. på plats och på gång Ny lagstiftning på plats och på gång Ramdirektiv 2009/128/EG EU-direktiv Syfte: Att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Förordning om bekämpningsmedel SFS 2014:425 15 juli 2014 Gäller parallellt

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

Se upp för piratkopior och illegala växtskyddsmedel!

Se upp för piratkopior och illegala växtskyddsmedel! ACF Sweden webpage 2011 1 Se upp för piratkopior och illegala växtskyddsmedel! Förfalskade växtskyddsmedel och piratkopior är ett stort växande problem för miljö och hälsa inom EU. ECPA, European Crop

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel 2014-10-01 Björn Thews Emil Jansson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-10-01 1 Ny förordning om bekämpningsmedel

Läs mer

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet KEMI Kemikalieinspektionen mooo Swedish Chemicals Agency Tillstånd och upplysning Björn Isaksson Delgivningskvitto Lantbrukarnas Riksförbund 105 33 Stockholm Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel, gäller fr.o.m. 2013-03-26

Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel, gäller fr.o.m. 2013-03-26 nsökningsavgifter för växtskyddsmedel, gäller fr.o.m. 2013-03-26 nsökningsblanketter (i Word-format) finns för nedladdning på www.kemi.se TLL 1. Växtskyddsmedel: Kemiska kvivalensbedömning (nytt eller

Läs mer

Vikten av svensk växtförädling och Lantmännens strategi för inlicensiering av sorter

Vikten av svensk växtförädling och Lantmännens strategi för inlicensiering av sorter Vikten av svensk växtförädling och Lantmännens strategi för inlicensiering av sorter Bo Gertsson, Lantmännen Lantbruk 8 november 2017 Lantmännen har hela värdekedjan! Växtförädling Spannmåls -handel Utsädeshandel

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Få maximal avkastning från dina rapsfält Kerb TM Flo 400 är effektivt mot ett brett spektrum

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Växtskydd. Det är odlaren som säkerställer grunden för sunda livsmedel.

Växtskydd. Det är odlaren som säkerställer grunden för sunda livsmedel. Säkra livsmedel Växtskydd. Det är odlaren som säkerställer grunden för sunda livsmedel. Sunda livsmedel utan sjukdomsframkallande ämnen och utan skadliga rester är viktiga för att en god hälsa. Viktiga

Läs mer

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Alnarp den 8 okt 2014 Taket: Budgeten Fastställd Väggarna: Mål och regelverk Arbete påbörjat. Grunden: EU-förordning, de svenska politiska prioriteringarna

Läs mer

Snabbguide för användarvillkor Juli 2016

Snabbguide för användarvillkor Juli 2016 Snabbguide för användarvillkor Juli 2016 Information om snabbguide Juli 2016 Häftet upptar växtskyddsmedel klass 1, 2 och 3 som används inom jordbruk och trädgårdsnäring. I preparatens bruksanvisningar

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Produktfakta Medlets verkan : Ogräsmedel Registreringsnummer : 5002 Behörighetsklass : 2L Formulering. : 1 liter. Användningsvillkor

Produktfakta Medlets verkan : Ogräsmedel Registreringsnummer : 5002 Behörighetsklass : 2L Formulering. : 1 liter. Användningsvillkor Legacy 500 SC OGRÄSMEDEL Reg. 5002. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkemässigt bruk efter särskilt tillstånd. Godkänd för bekämpning av örtogräs i följande grödor: Höst- och vårvete, höst- och vårkorn,

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

Partnerskap Alnarp. Reflexioner om framtidens växtskydd. DuPonts verksamhet inom agro, livsmedel och bio-teknik

Partnerskap Alnarp. Reflexioner om framtidens växtskydd. DuPonts verksamhet inom agro, livsmedel och bio-teknik Partnerskap Alnarp 21 mars, 2013 Reflexioner om framtidens växtskydd GM/20130321 DuPonts verksamhet inom agro, livsmedel och bio-teknik. Utsäde (DuPont Pioneer Seed) Majs, Raps, Solros, Soja, (enoculants)

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Ansökningsavgifter fr o m 2011-08-01 Växtskyddsmedel

Ansökningsavgifter fr o m 2011-08-01 Växtskyddsmedel Ansökningsavgifter fr o m 2011-08-01 Rubriken i varje avsnitt nedan inleds med en kod som motsvarar id-numret på motsvarande ansökningsblankett. Alla ansökningsblanketter (i Microsoft Word-format) finns

Läs mer

Bekämpningsmedel i jordbruket 2015

Bekämpningsmedel i jordbruket 2015 Bekämpningsmedel i jordbruket 2015 Tillsynsprojekt om integrerat växtskydd, sprutjournaler och preparat Förra året deltog Kalmar kommun i tillsynsprojektet om Integrerat växtskydd som Jordbruksverket och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Dosering: 165 g/ha matrigon 72sg 0 10 12 14 30 50 55 vårraps 12-55 höstraps er 31-55 Rekommendationen

Läs mer

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen.

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen. 1 (6) Enheten för lantbruksfrågor Anders Larsson n.registrator@regeringskansliet.se Svar på remiss slutbetänkanden av konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2016/2903(RSP) 21.10.2016 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2016

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Piratkopior innehåller ofta reducerad aktiv substans, eller en helt annan aktiv substans än den som anges, eller ingen aktiv substans alls.

Läs mer

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Förfalskade växtskyddsmedel en risk för människor och miljö Unika genuina registrerade produkter testas alla för dess påverkan av hälsa

Läs mer

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Program 9.00-10.00 Hur jobbar Tillväxtverket med OECD Introduktion: Vad är OECD? Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Några exempel på hur Tillväxtverket tar

Läs mer

Ett sekel av standarder

Ett sekel av standarder Ett sekel av standarder SIS har i snart 100 år varit en av världens främsta standardiseringsorganisationer som bidragit till samhällsnytta och hjälpt många svenska företag till global export genom att

Läs mer

2008-08-29 Öppen konsultation angående Livsmedelsverkets miljööversyn av kostråden

2008-08-29 Öppen konsultation angående Livsmedelsverkets miljööversyn av kostråden Sveriges Konsumenter i Samverkan Remisser 2008 Besvarade remisser 2008 2008 2008-08-29 Öppen konsultation angående Livsmedelsverkets miljööversyn av kostråden Inkomna remisser 2008 Nr Från Remissens namn

Läs mer

Möjligheter avseende användning av växtskyddsmedel. närmaste omvärld - norra zonen

Möjligheter avseende användning av växtskyddsmedel. närmaste omvärld - norra zonen Möjligheter avseende användning av växtskyddsmedel i vår närmaste omvärld - norra zonen kg N/ha kg N/ha HS gör en OMVÄRLDSSPANING i Norra Zonen Tio, enligt HS uppfattning, värdefulla substanser valdes

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; KIFS 2015:XX Utkom från trycket den beslutade

Läs mer

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande. PM 2015: RV (Dnr 135-367/2015) Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter inom bekämpningsmedelsområdet, föreskrifter om spridning av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av biocidprodukter

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet. Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.se 2015-04-27 Ert dnr: N2015/2191/J Vårt dnr: 2015/0011/1 Naturskyddsföreningens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Lantbruk Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Projektrapport 2015 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet syftade till att ta fram underlag som en blankett

Läs mer

Senaste nytt om herbicidresistens

Senaste nytt om herbicidresistens Integrerad ogräsbekämpning Senaste nytt om herbicidresistens Linköping 27 november 2013 Anders TS Nilsson Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för biosystem och teknologi Växtskydd i förändring Konventionell

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet - Är en samverkan mellan tillsynsmyndigheterna (livsmedel och miljö) på kommunerna och länsstyrelserna

Läs mer

Svenskt Växtskydds synpunkter och kommentarer angående projektet Rationella miljöriskbedömningar

Svenskt Växtskydds synpunkter och kommentarer angående projektet Rationella miljöriskbedömningar Stockholm 2016-01-29 Johan Axelman Kemikalieinspektionen Vårt Dnr: SV/02/16 Box 2 172 13 Sundbyberg Svenskt Växtskydds synpunkter och kommentarer angående projektet Rationella miljöriskbedömningar Svenskt

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU21 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens

Läs mer

Kursplan Grundutbildning och vidareutbildning i betning

Kursplan Grundutbildning och vidareutbildning i betning Dnr 4.4.18-8565/16 Miljöregelenheten Uppdaterad och beslutad: 2016-12-06 Kursplan Grundutbildning och vidareutbildning i betning Innehållsförteckning 1. Definitioner och gemensamma krav...3 1.1. Huvudman...3

Läs mer

Prognos och Varning. - Och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralen och Jordbruksverket

Prognos och Varning. - Och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralen och Jordbruksverket Prognos och Varning - Och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralen och Jordbruksverket Artikel 14 Integrerat växtskydd Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav ställs på medlemsstaterna att

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Fysikaliskt verkande medel och produkter i gråzonen

Fysikaliskt verkande medel och produkter i gråzonen Fysikaliskt verkande medel och produkter i gråzonen Bakgrund och nuläge Växtskyddsrådet 2014-10-01 Agneta Sundgren Växt- och Miljöavdelningen Jordbruksverket Disposition Bakgrund vad är problemet Vilka

Läs mer

Stortältet. Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd.

Stortältet. Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd. Stortältet Stortältet Stortältet blir 0,25 ha Alla delar av Stortältet har 20 m spännvidd. Montrarna är tillgängliga mån. den 22:e kl. 08:00 Monterns bakkant utgörs av tältduk el. tältvägg alt. skärm för

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 26 augusti 2013. KIFS 2013:3 Utkom

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Tillsyn av bekämpningsmedel Jenny Karlsson & Susanna Karlsson Innehåll Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Bekämpningsmedel = Produkter vars syfte är

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet KEMI Kemikalieinspektionen Swedish Chemicals Agency Tillstånd och upplysning Björn Isaksson Delgivningskvitto 2015 03 23 Albin G unnar son 5.1.2.a H15 03351 Sveriges Frö och Oljeväxtodlare Box 96 230 53

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

EFSAs arbete med riskvärderingar. rderingar av GMO i Europa. GMO-sekretariatet EFSA. Budbärare: Christer Andersson, GMO-panelen

EFSAs arbete med riskvärderingar. rderingar av GMO i Europa. GMO-sekretariatet EFSA. Budbärare: Christer Andersson, GMO-panelen EFSAs arbete med riskvärderingar rderingar av GMO i Europa GMO-sekretariatet EFSA Budbärare: Christer Andersson, GMO-panelen VKMs Riskvärdering av GMO, 31 oktober 2011, Oslo Presentationens innehåll Vem

Läs mer

Vattendrag. Håll skyddsavstånden!

Vattendrag. Håll skyddsavstånden! Vattendrag Håll skyddsavstånden! s 124-126 Skyddsavstånd Markanpassat Gäller alltid. Skyddar mot transport genom eller ovanpå marken Vindanpassat Skyddar omgivningen mot vindavdrift Markanpassat skyddsavstånd

Läs mer

Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och grannländer

Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och grannländer Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och grannländer SUFs sommarmöte den 29 juni 2012 Växjö 2008 Norden stora regionala klimatskillnader! 1 Sverige samverkan samhälle och lantbruk Lång tradition

Läs mer