Målsättning för Svenskt Växtskydd 2. Ordföranden har ordet 3. Verksamheten Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målsättning för Svenskt Växtskydd 2. Ordföranden har ordet 3. Verksamheten 2013 5. Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2013 11"

Transkript

1 Verksamheten 2013

2 Innehåll Sid Målsättning för Svenskt Växtskydd 2 Ordföranden har ordet 3 Verksamheten Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik Styrelse och utskott Medlemsföretagen Svenskt Växtskydds budget och utfall

3 Om Svenskt Växtskydd Svenskt Växtskydd har under lång tid varit en sektorgrupp inom Plast- & Kemiföretagen (P&K). Under 2013 gick P&K samman med Industri och KemiGruppen och bildade IKEM - Innovations och kemiindustrierna i Sverige. Svenskt Växtskydd lämnade vid årsskiftet IKEM och anslöt sig till KTF Organisation AB den 1 januari Verksamheten bedrivs med stöd av avtal inom ramen för servicebolagets verksamhet. I denna verksamhetsberättelse görs av praktiska skäl ingen åtskillnad mellan den ideella föreningens och servicebolagets delar av verksamheten, utan Svenskt Växtskydd används som en samlingsbenämning för hela verksamheten. Målsättning för Svenskt Växtskydd Svenskt Växtskydd verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och nyttan av växtskydd, så att lantbruket och dess näringar på ett hållbart sätt kan producera och erbjuda konsumenterna sunda och näringsriktiga livsmedel på ekonomiskt och miljömässigt goda villkor. Svenskt Växtskydd representerar de svenska växtskyddsföretagen i branschgemensamma frågor i kontakter med Politiska organ Myndigheter och institutioner Livsmedelsindustri och handel Media Användare Allmänheten 2

4 Ordföranden har ordet Vi lägger nu ett intensivt år till handlingarna. Ett år där det förts stora diskussioner om olika produktionsformer och vilken väg Sverige skall välja. Växtskyddet har varit i fokus och det är många som velat framföra sin syn på hur vår mat skall produceras i framtiden. Det har också blivit mer tydligt att vi är på väg mot stora utmaningar när det gäller att kunna klara det växande behovet av mat i världen. En ökande befolkning och en högre levnadsstandard tillsammans med en allt större påverkan från klimatförändringen ställer mycket stora krav på produktiviteten i alla länder. Rent konkret betyder det att det måste produceras mer på den areal som är tillgänglig, men det är mycket viktigt att detta sker på ett uthålligt sätt. I detta sammanhang blir det ett stort fokus på växtskyddsmedlen och den viktiga roll som våra produkter spelar för att bibehålla ett effektivt skydd mot olika skadegörare. Sverige är ett litet land men vårt bidrag är viktigt. I Sverige producerar vi idag mat av hög kvalitet med en behovsanpassad användning av olika insatsvaror. Vi har i jämförelse med många andra länder i vårt närområde en betydligt lägre användning av växtskyddsmedel, något som sällan kommer fram i den offentliga debatten. Vi har också duktiga odlare, välskötta jordar och god tillgång på vatten. Inom växtskyddsområdet har odlarna tillgång till bra beslutssystem för att optimera insatserna av växtskyddsmedel. Alla dessa faktorer kommer att vara viktiga för det svenska lantbrukets framtida konkurrenskraft. För Svenskt Växtskydd har 2013 varit ett intensivt år med mycket arbete kring nya regelverk som berör lantbruket. Det har lagts stora resurser på att genomarbeta ett stort antal remisser från olika myndigheter. Ofta är det korta svarstider och det har satt stor press på kansliet att hinna med allt. Vi har också under året arbetat med KemI s förslag på nya avgifter. Det ursprungliga förslaget, bl.a. med retroaktiva avgiftsuttag blev ändrat och vi har med extern hjälp fått det nya systemet på plats tillsammans med myndigheten. Information om riskerna kring Anti-Counterfeit är viktig. Det förekommer import av förfalskade växtskyddsmedel i våra grannländer och det finns exempel på odlare som har använt dessa förfalskade produkter som innehåller icke tillåtna kemiska ämnen. Förfalskade produkter har skadat 3

5 odlarnars grödor och kontaminerat deras jordar. Under 2013 har Svenskt Växtskydd fortsatt att sprida den broschyr och den presentation som togs fram under 2012, där det tydligt informeras om riskerna kring detta och denna information används idag i behörighetsutbildningen. Det har under året varit mycket aktivitet kring tolkningen av den nya förordningen EG 1107/2009. Svenskt Växtskydd ses av många av lantbrukets företag och organisationer som den som skall driva frågan om lika villkor/tolkning av olika regelverk. Vi har under året haft många möten med olika myndigheter kring detta och syftet har varit att få en större tydlighet vad som gäller och att svenska lantbrukare skall ha tillgång till samma produktionsmedel som andra odlare i regionen. Detta arbete har inte varit lätt, tyvärr saknas det ofta samsyn mellan olika myndigheter inom lantbruket och det saknas ibland också ett helhetstänkande. Dock har positionen flyttats fram under 2013 och inom ett antal områden har det blivit en större tydlighet vad som gäller. Arbetet i Växtskyddsrådet är en del i detta där olika myndigheter och organisationer samlas och där viktiga frågor kan belysas. Under 2013 har Svenskt Växtskydd flyttat sin hemvist från IKEM till KTF. Det gjordes en analys och konsekvensutredning under året som resulterade i detta beslut. KTF är en organisation med ett tydligt fokus på branschfrågor där det också finns en kompetens och support inom ett antal viktiga områden för vårt dagliga arbete. Vi känner att detta var viktigt för vårt framtida arbete inom Svenskt Växtskydd. Till sist ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att vi kan lägga ett framgångsrikt 2013 bakom oss. Låt oss se fram emot nya utmaningar kommande år. Mats Andersson Ordförande 4

6 Verksamheten 2013 Mötesverksamhet Styrelsen har hållit åtta möten under året. Protokollen har översatts till engelska. Utskottet för Teknik och Information har hållit fyra möten. Registreringsutskottet har hållit fyra möten under året, samt ett gemensamt möte med vår danska systerförening Dansk Plantevaerns Registreringsudvalg. I samband med Svenskt Växtskydds föreningsstämma talade Kristina Yngwe, ordförande för LRF Ungdomen, och gav ett ungdomligt utifrånperspektiv på växtskyddsbranschen. ECPA Svenskt Växtskydd har deltagit i det övergripande samarbetet inom ECPA, European Crop Protection Association. En workshop för Svenskt Växtskydds styrelse och utskott arrangerades i samarbete med ECPA den 24 april i Malmö för en närmare presentation av projekten som drivs inom ECPA:s fokusområden Food, Safety, Biodiversity och Water. Kommunikation Kommunikationsgruppen har under 2013 lagt ner ett omfattande arbete på att förbereda, genomföra och utvärdera olika aktiviteter. En stor del av detta arbete har utförts vid de nio interna möten som gruppen hållit under året. Ett möte har hållits med Kemikalieinspektionens ledning. Tre möten har hållits med LRF. Möten har också hållits med politiker och myndigheter. Presentationer har gjorts bland annat för GRO Friland och för Spannmålsodlarna i Mälardalen. En del arbete har lagts på att få rätsida på det formellt felaktiga beslut om retroaktiva avgifter som Regeringskansliet fattade i början av året. Svenskt Växtskydd var i år speciellt inbjudna av arrangörerna att medverka vid Borgeby Fältdagar. Deltagandet skedde dels i form av en monter i kunskapstältet och dels genom inlägg i paneldebatten Framtidens växtskydd vart är vi på väg? I branschföreningens monter belystes framför allt frågor kring godkännande av och andra förutsättningar för tillgång till växtskyddsmedel. De allmänna kommunikationsinsatserna har till stor del handlat om att klargöra behovet av kemiska växtskyddsmedel i ett hållbart jordbruk, och att arbeta för en vettig implementering av ramdirektivet 2009/128/EG för att uppnå enhållbar användning av bekämpningsmedel. 5

7 Växtskyddsråd Växtskyddsrådet har under året haft fyra möten. Under sommaren gjordes en utvärdering av Växtskyddsrådets verksamhet efter två år. En enklare enkät skickades till deltagande myndigheter och organisationer i Växtskyddsrådet. Liksom andra deltagande uttryckte Svenskt Växtskydd ett behov av Växtskyddsrådet. Det framfördes från flera håll bland annat att Växtskyddsrådet fyller ett stort behov av dialog där våra olika roller och ansvar tydliggörs, möjligheterna ökar för en allsidig belysning av viktiga frågor, målkonflikter tydliggörs etc. Frågeställningarna skickar den tydliga signalen att växtskyddet behöver hanteras som ett gemensamt ansvar. Bristen på medel och metoder belystes också. Samtidigt visade utvärderingen på flera upplevda brister. Till exempel har förväntningarna på Växtskyddsrådet i många fall varit större än det mandat som det tilldelats. Det viktigaste rådet har att förhålla sig till är ändå att det finns fortsatt stort stöd från regeringskansliet för Växtskyddsrådet och dess verksamhet och det upplevs ha ökat kunskaperna till stor nytta för regeringskansliets arbete. I många frågor har Växtskyddsrådets ledamöter vitt skilda utgångspunkter. Beträffande följande tre uppfattningar som diskuterats flitigt under året har dock en ganska god enighet uppnåtts: Växtskyddsrådet understryker behovet av harmoniseringen mellan länderna vid godkännande av växtskyddsmedel inom EU. Vidare föreslås en oberoende analys av konsekvenserna av tillämpningen av den EU- gemensamma lagstiftningen om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden m.m. Behovet understryks av en mer långsiktig finansiering av forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet för att bl.a. ytterligare utveckla IPM men även av alternativa metoder till kemisk bekämpning. Behovet av samordning mellan myndigheter har påpekats för arbetet med tillsynsvägledningar men även vid beslut och utformning av regler avseende användningen av växtskyddsmedel. Godkännande av växtskyddsmedel i den nordiska zonen Registreringsmyndigheterna i länderna i Norra zonen, dvs Norden och Baltikum, har arbetat vidare med utveckling av zonsamarbetet som är obligatoriskt enligt förordning 1107/2009. Den genomgripande omorganisation som Kemikalieinspektionen genomförde under 2013 har enligt medlemsföretagens erfarenheter fördröjt arbetet både nationellt och på zon-nivå. Det är Svenskt Växtskydds förhoppning att den nya organisationen ska fungera fullt ut under 2014 och att detta påskyndar arbetet så att de tidsgränser som föreskrivs i förordningen kan hållas. Fortsatt harmonisering av dokumentationskrav och riskvärdering är nödvändigt för att underlätta registrering av nya växtskyddsmedel i zonen, särskilt med hänsyn till den begränsade marknadspotentialen för många produkter. 6

8 Den 7 november hölls ett möte i Riga mellan myndigheterna och industrin i Norra Zonen för en diskussion om aktuella registreringsfrågor. Svenskt Växtskydd representerades av Kristina Wänblad, DuPont Sverige AB, ordförande i Registreringsutskottet. Avgifter för prövning av växtskyddsmedel Under 2012 remissbehandlades Kemikalieinspektionens förslag till nytt avgiftssystem för prövning och tillsyn av växtskyddsmedel och biocider. Svenskt Växtskydd menande att KemI:s avgiftsförslag byggde på ett inaktuellt underlag och att det skulle få allvarliga konsekvenser för växtskyddsbranschen och för det svenska lantbruket. Regeringen fastställde förordning(2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter den 14 februari 2013 och förordningen trädde i kraft den 26 mars. Den nya förordningen innebar höjda fasta ansökningsavgifter och höjd årsavgift. Regeringen hade beaktat remissinstansernas syn på de allvarliga konsekvenserna av KemI:s förslag och anslutit sig till priciperna i Svenskt Växtskydds förslag, dock med högre avgifter. Förordningen innebar en retroaktiv höjning av årsavgiften, vilket Svenskt Växtskydd, efter en juridisk utredning, kunde konstatera strider mot grundlagen. Regeringen rättade till detta genom att införa nya övergångsbestämmelser i en ändringsförordning som trädde ikraft den 11 juni. I och med de nya övergångsbestämmelserna blev höjningen av årsavgiften inte längre retroaktiv. KemI fick i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att se över de avgifter som har varit subventionerade, t.ex. avgift för ansökningar som rör godkännande för produkter för grödor som odlas på små arealer. I uppdraget ingick att motivera eventuella subventioner och att bedöma subventionernas storlek. Svenskt Växtskydd tillsatte en arbetsgrupp med expertis på specialgrödor samt registreringsfrågor och lämnade synpunkter till utredningen. Subventionerade ansökningsavgifter är nödvändiga men är inte tillräckligt för att säkerställa tillgång på produkter för små grödor och små användningsområden i stora grödor. Det måste också till ett annat synsätt gällande vilken dokumentation som krävs för ett godkännande, t.ex. accept för dokumentation och riskbedömning från centrala zonen där marknaderna är större. Användning av växtskyddsmedel efter villkorsändringar Svenskt Växtskydd har under året fört diskussioner med KemI om tolkningen av artikel 46 i förordning 1107/2009. Artikel 46 reglerar anståndsperiod vid återkallande eller ändring av ett godkännande. 7

9 Implementering av ramdirektivet 2009/128/EG Under andra halvåret 2013 var Svenskt Växtskydd starkt engagerat i olika former av samråd, referensgrupper och remissförfaranden för implementering av ramdirektivet 2009/128/EG för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Det handlade i huvudsak om förslag till ny bekämpningsmedelsförordning och förslag till nya föreskrifter för behörighetsutbildning och integrerat växtskydd. Men också frågor som märkning av emballage för betat utsäde och frågor kring funktionstest behandlades. MACRO DB KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB, vid SLU har vidareutvecklat sitt verktyg baserat på MACRO-modellen, tänkt som hjälpmedel vid bedömning av ansökningar om tillstånd för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområden. Svenskt Växtskydds huvudinvändning mot verktyget MACRO DB kvarstår. Vi menar att ansvariga myndigheter bör utvärdera verktyget och utfärda vägledningsdokument för att säkerställa att MACRO DB används på ett korrekt sätt. Eventuella tolkningssvårigheter måste utredas innan en felaktig användning och tolkning orsakar skada för den enskilde lantbrukaren som ansöker om godkännande av sitt bekämpningsprogram inom ett vattenskyddsområde. Lansering av ett verktyg, som kan laddas ned från internet av var och en, skapat av forskare utan något juridiskt ansvar eller ens något bemyndigande att vägleda användare väcker frågor om rättssäkerhet för såväl tillverkare av växtskyddsmedel som lantbrukare. Ett engagemang och ansvarstagande från myndighetshåll är enligt vår mening nödvändigt för utveckling av detta verktyg, som rätt använt, skulle kunna säkerställa lika behandling av lantbrukare oberoende av vilken kommun som handlägger ansökan. Fältförsöksverksamheten Genom Fältförsöksgruppen har Svenskt Växtskydd fortsatt dialogen med andra beställare och utförare av försök. Branschföreningen arrangerade ett möte med Hushållningssällskapens försöksledare, SLU och Växtskyddscentralerna den 6 februari i Linköping. Vid denna årligen återkommande samling sker bland annat ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan beställare och utförare. Allt i syfte att få en bättre och jämnare kvalitet på de försök som utförs. Förutom de möten branschföreningen arrangerar sker aktiviteter i nationella referens-, ämnes- och arbetsgrupper. Produktomsorg Under året spreds - med hjälp av broschyr och presentation information om riskerna med förfalskade växtskyddsmedel. Svenskt Växtskydd i form av 8

10 Jan-Åke Svensson, DuPont, redovisade också växtskyddsbranschens erfarenheter och möjliga försiktighetsåtgärder för en bredare åhörarskara vid IKEM:s kemikaliedagar i Ystad den oktober. Den 8 oktober arrangerades en utbildningsdag för medlemsföretagen kring marknadsföringsregler. Katarina Ladenfors från Advokatfirman MarLaw höll i utbildningen års etikseminarium hölls den 28 november i Malmö. Torbjörn Wahlström, segmentchef handelsvaror, Lantmännen Lantbruk, gav sin syn på medlemsföretagens marknadsföring. Hans Hagenvall redovisade etikgruppens årliga interna granskning. Förpackningsinsamlingen Svenskt Växtskydd är medlem i föreningen Svensk Ensilageplast Retur och deltar i verksamheten som bedrivs av Svensk Ensilageplast Retur AB. Svenskt Växtskydd har representerats av Cecilia Ljunggren som suppleant i föreningens och bolagets styrelser. Teknik och standardisering Svenskt Växtskydd har under 2013 aktivt deltagit i den nordiska standardiseringsgruppen för sprutor, SIS TK 224. Bland annat går utvecklingen av nya nödvändiga funktionsteststandarder vidare. Tidigare var överenskommelser om mått och dimensioner en av standardiseringens huvuduppgifter. Numera handlar standardiseringsarbetet i allt högre grad om (krav på) resultatet av maskiners arbete såväl den eftersträvade effekten som den oavsiktliga påverkan på yttre miljö och arbetsmiljö. Medverkan i externa grupper Svenskt Växtskydd har utöver representationen enligt ovan även varit engagerade i följande grupper under året: Odling i Balans (intressentgrupp) Säkert växtskydd (styrgrupp) Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB (referensgrupp) Miljöövervakningen, Naturvårdsverket (referensgrupp) FältForsk (referensgrupp) LRF GRO:s Minor use-projekt (styrgrupp) Införlivande av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (samrådsgrupper och referensgrupp) 9

11 Remisser Jordbruksverket Tidigt samråd gällande förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel Tidigt samråd gällande förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd Samråd om föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd Förslag om bekämpningsmedelsförordning leder till upphävande av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde Remiss av Statens Jordbruksverks förslag till föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel Remiss gällande förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd Kemikalieinspektionen Remiss om förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel Livsmedelsverket Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll (9464/13; COM final) Miljödepartementet Förslag till ändring av 7 kap. miljöbalken om vattenskyddsområden samt förslag till ny bekämpningsmedelsförordning Förslag till ny nationell reglering av nematoder, insekter och spindeldjur. Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag. Nordisk Miljömärkning Remiss av förslag till kriterier för Svanenmärkning av bröd och bagerier 10

12 Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2013 Svenskt Växtskydds medlemsföretag redovisar varje år internt sin försäljning till den distribuerande handeln. Eftersom alla importerande företag inte är medlemmar i Svenskt Växtskydd föreligger varje år större eller mindre avvikelse från Kemikalieinspektionens officiella statistik beroende på företagens marknadsandelar. Försäljningsvärdet 2013 på den svenska marknaden till jordbruk, frukt och trädgård var för Svenskt Växtskydds medlemsföretag totalt 669 miljoner kronor Denna summa kan delas upp på följande produktgrupper ogräsmedel 346 miljoner kronor svampmedel 256 miljoner kronor insektsmedel 49 miljoner kronor övrigt 18 miljoner kronor Fördelningen kan åskådliggöras på följande sätt Insektsmedel 7 % 7% Övrigt 33% % Svampmedel 38 % Svampmedel 38% Ogräsmedel 52% % Volymen av verksam beståndsdel som såldes av Svenskt Växtskydds medlemsföretag till jordbruk, frukt och trädgård var totalt ton ton 11

13 Uppdelning kan göras i de olika produktgrupperna ogräsmedel ton ton svampmedel 325 ton 243 ton insektsmedel 24 ton 28 ton övrigt 18 ton 29 ton Åkerarealen fortsatte trendmässigt att minska om än marginellt under Höstvetearealen minskade medan arealen av vårsäd ökade jämfört med Största ökningen uppvisade vårvete med 37 %. Potatis och sockerbetor minskade medan höst- och våroljeväxter ökade. Växtskyddsmässigt kan året betraktas som tämligen normalt. Försäljningen i ton verksam substans var praktiskt taget oförändrad jämfört med Det enda som sticker ut är en ökad försäljning av svampmedel. Väntade starka svampangrepp som sen uteblev i vissa delar av landet ledde sannolikt till att det lokalt finns lager av svampmedel kvar hos återförsäljare och/ eller användare. Slutförsäljning av utgående produkter liksom vissa leveransproblem under 2012 bör också ha bidragit till viljan att säkerställa tillgången på svampmedel genom lagerhållning på lokal nivå. Lokalt kraftiga angrepp av bladmögel i potatis kan också ha bidragit till ett ökat behov och en ökad användning av svampmedel. Faktorer som inverkar generellt på försäljningen uttryckt i ton är ändringar i areal av de grödor som odlas, förskjutning mellan olika produktgrupper liksom förändringar av medlemsföretagens marknadsandelar. Försäljningen av växtskyddsmedel från leverantör till återförsäljare ett enskilt år speglar inte helt användningen det året. Sammantaget tyder allt på att försäljningssiffrorna sett över en flerårsperiod speglar en motiverad behovsanpassad användning av växtskyddsmedel. 12

14 Styrelse och utskott 2013 Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Mats Andersson, Bayer CropScience, ordförande Lisa Rydenheim Bertil Hult, Syngenta Crop Protection A/S, vice ordförande Sara Sjödal Hans Jørgen Hansen, Monsanto Crop Sciences Sweden AB Sonny Jensen, Makhteshim-Agan Lars Kruse Andersen Ulf Möller, Nordisk Alkali AB Erik Åkesson Sören Pagh, BASF AB Peter Löfgren Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB Lars Dinesen Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB Göran Magnusson Johan Toll, Nufarm Deutschland GmbH Magnus Jeppsson Valberedningen Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB, ordförande Ulf Möller, Nordisk Alkali AB Peter Löfgren, BASF AB Utskottet för Teknik och Information Stefan Hansson, Bayer CropScience, ordförande Lars Kruse Andersen, Makhteshim-Agan Tomas Fahlgren, Nordisk Alkali AB Johan Henrysson, Syngenta Crop Protection A/S Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH Ann-Kristin Nilsson, BASF AB Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB 13

15 Registreringsutskottet Kristina Wänblad, DuPont Sverige AB, ordförande Lisa Maria Borggaard / Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB Ineke van den Brink-Kleefsman, Makhteshim-Agan Christian Deibjerg Hansen, BASF AB Magnus Jeppsson, Nufarm Deutschland GmbH Victoria Jung, Syngenta Crop Protection A/S Aksel Jørgensen, Monsanto Crop Sciences Sweden AB Anna Olevik, Nordisk Alkali AB, Gurli Vagnsø, Bayer CropScience Fältförsöksgruppen Ann-Kristin Nilsson, BASF AB, ordförande Lars Ericsson / Bernt Bertilsson, Nordisk Alkali AB Kristina Forsberg / Rikard Larsson, Makhteshim-Agan, Morten Lind, Syngenta Crop Protection A/S Lisa Rydenheim, Bayer CropScience Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH Morten Nygaard, Dow AgroSciences Sverige AB Louise Hjelmroth/Tone Glarborg, DuPont Sverige AB 14

16 BASF AB Agro Nordic/Baltic Affärsområdeschef: Robert Racz Försäljning och rådgivning: Peter Löfgren Mobil: Sigvard Johansson Mobil: Ann-Kristin Nilsson Mobil hemsida: BASF-gruppen är en av världens ledande kemikoncerner med en årsomsättning på ca 670 miljarder kronor och med medarbetare i 170 länder. BASF-bolagen i Europe North utgör en organisatorisk enhet bestående av fem affärsområden, som arbetar med försäljningsansvar över nationsgränserna. BASF marknadsför plastråvaror, förädlingsprodukter, pigment, bindemedel samt industri- och lantbrukskemikalier. Crop Protection marknadsför växtskyddsmedel som t ex Acrobat WG, Basagran SG, Butisan Top, Candit, Cantus, Comet, Fastac, Flexity, Focus Ultra, Nimbus, Pyramin DF och Signum WG. Bayer AB Bayer CropScience Kronoslätts Företagsby, Västanväg, Postbox Staffanstorp Tel: , Fax: Hemsida: Bayer AB har sitt säte i Stockholm. Managing Director Norden: Peter Müller Operation Manager Norden: Poul Bjerre Jensen Business Manager Sverige: Mats Andersson Rådgivning och Support Sverige: Stefan Hansson Lisa Rydenheim Marcus Pedersen Bayer CropScience har en nordisk organisation med huvudkontor i Köpenhamn och är indelat i tre verksamhetsområden: Crop Protection, Environmental Science och Bio Science. Inom växtskydd (Crop Protection ) erbjuder vi ett brett sortiment av olika växtskyddsprodukter. Vår målsättning är att vara det ledande och mest innovativa och kompetenta växtskyddsföretaget med utgångspunkt i lantbrukarens behov och företagsvillkor. I Sverige marknadsför vi ett flertal välkända och ledande produkter inom fungicid-, herbicid- och insekticidområdet samt på betningssidan. Bayer är en av världens största kemi- och läkemedelskoncerner. Bayer CropScience fortsätter att investera stora summor i grundläggande forskning och utveckling av högkvalitativa produkter för ett framtida uthålligt lantbruk. 15

17 Dow AgroSciences Sverige AB c/o Dow AgroSciences Danmark A/S Sorgenfrivej Kgs. Lyngby Danmark Tel: Hemsida: Managing Director Norden/Baltikum: Lars G. Dinesen Commercial Sweden: Darko Kosoderc och Erik Moll Product manager: Hans Raun Ägare: Dow AgroSciences BV (100 %) Produkter: ARIANE* S, BROADWAY*, GALERA*, CONSERVE*, GALLERY*, GLYPHOMAX*, KERB* FLO 400, MATRIGON*72SG, PRIMUS*, STARANE XL* och VIKANE*. Dow AgroSciences är ett av världens ledande växtskyddsföretag med verksamhet över hela världen. Företaget har ca anställda och omsätter drygt 45 miljarder kronor. Dow AgroSciences har sitt huvudkontor i Indianapolis i USA. Avdelningen för forskning och utveckling sysselsätter ca en tredjedel av de anställda. Verksamheten består av utveckling, produktion och marknadsföring av olika växtskyddspreparat. Företaget är även engagerat i förädling och marknadsföring av utsäde genom olika dotterbolag och har ett avsevärt omfattande forskningsprogram inom bioteknologi. *Varumärke Dow AgroSciences LLC 16 DuPont Sverige AB Box 839, Malmö Celsiusgatan 35 Tel Hemsida: Nordic Area Manager: Norbert Leisse, Försäljning och rådgivning: Jan-Åke Svensson Rådgivning: Ingrid Bechtel Registering, Norden Baltikum: Kristina Wänblad Fredrik Hårdeman Marketing och kundservice/order: Bodil Bergström Ekonomi/logistik: Ann-Helen Siwertsson Ägare: E.I. DuPont de Nemours, Wilmington, USA Antal anställda i Sverige: 6 Försäljningen av växtskyddsmedel i Sverige utgörs huvudsakligen av produkter tillverkade av DuPont, främst lågdosmedlen Ally, Ally Class, Express 50 SX, Balance SX, CDQ SX Harmony Plus 50 SX, Lexus, Titus och Safari, samt fungiciden Acanto och insekticiderna Avaunt och Steward. I Sverige marknadsför DuPont också höstraps- och majsutsäde. DuPont marknadsför också produkter från andra tillverkare som Mitsui (Tachigaren), FMC och Bayer CropScience (Eagle). DuPonts övriga verksamhet spänner över en rad olika områden såsom ensileringsmedel, livsmedelsråvaror, läkemedel, säkerhetsutrustning och bioteknik.

18 Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. (Mabeno) Box 355, 3830 AK Leusden, Nederländerna Hemsida: Managing Director: Han Rupert Commercial Director: Jaap de Bruijn Area Manager Scandinavia, Baltics and Belarus: Sonny Jensen Technical Support: Rikard Larsson Lars Kruse Andersen Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. (Mabeno) är ett dotterföretag till Makhteshim-Agan Industries (MAI). MAI är världsledande på tillverkning, registrering och försäljning av växtskyddslösningar med avpatenterade produkter. Med över sex årtionden av erfarenhet och ett oklanderligt rykte om kvalitet, värde, lyhördhet och miljöansvar, har vi lyckats växa till ett globalt företag som erbjuder en av de mest kompletta produktportföljerna av växtskyddsmedel. MAI har nått sjunde plats i världsrankinglistan över producenter av växtskyddsmedel med en omsättning på 3,1 miljard US-dollar (2012). Målet för MAI är att växa ytterligare i växtskyddsbranchen genom att expandera marknaden för avpatenterade produkter och genom att tillföra fler unika produkter och specialprodukter till produktportföljen. Från Mabenos huvudkontor i Leusden i Holland sker försäljning, logistik och utvecklings- och registreringsarbete till beneluxländerna, skandinavien, baltikum och vitryssland. Tänk globalt, agera lokalt! Våra globala framgångar beror av vår förmåga att möta de specifika behoven som finns i var och en av regionerna vi verkar inom. För att säkerställa att våra produkter används på att optimalt sätt med hänsyn till lokala förhållanden, arbetar vi med lokal personal som ger teknisk säljsupport med fokus på god service. Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V har ändrat namn till Adama Northern Europe B.V. Våra nya epost-adresser är adama.com.se vår hemsida för mer information: Monsanto Crop Sciences Sweden AB Monsanto Crop Sciences Sweden AB Ekbacksvägen BROMMA Tel: Fax: Hemsida: Commercial lead Norden: Hans Jørgen Hansen Ägare: Monsanto Company, St Louis, USA. Monsanto arbetar i de nordiska och baltiska länderna med produktutveckling, marknadsföring och försäljning av växtskyddsmedel och utsäde. Organisationen består av 11 personer placerade i Lettland, Danmark & Norge. Monsanto Crop Sciences Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Monsanto Company, USA. Monsanto är ett världsomspännande företag med inriktning på växtskydd, utsäde och bioteknik inom lantbrukssektorn. Företaget bedriver verksamheten i mer än 100 länder och har globalt omkring anställda. Monsanto finns registrerad på New York börsen (NYSE). I Sverige marknadsförs växtskyddsprodukter som Roundup Flex, Roundup Bio, Roundup Max, Monitor och Latitude. För hemträdgårdar Roundup Q och Roundup G. Företaget har även en omfattande utveckling och försäljning av höstrapsutsäde. 17

19 Nordisk Alkali AB Hanögatan 8, Malmö Tel: , Fax: Hemsida: VD: Ulf Möller Registrering och utveckling: Anna Olevik Fältförsök och utveckling: Fredrik Sörensson, Bernt Bertilsson Försäljning och marknadsföring: Erik Åkesson, Ulf Möller Rådgivning och försäljning Syd: Lars Eriksson Rådgivning och försäljning Mellansverige: Tomas Fahlgren Rådgivning grönsaker på friland, konsumentoch bioprodukter: Gunilla Persson Registrering och rådgivning frukt och bär samt växthus: Helena Nylund Ekonomi: Sofie Belander Logistik och kontor: Rose-Marie Goréus Ägare: Belchim Crop Protection Anställda: 14 varav 10 i Sverige, 3 i Danmark och 1 i Litauen. Att kunna växtskydd i stort och smått är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi som jobbar på Nordisk Alkali har lång och bred erfarenhet av växtskydd inom både konventionella lantbruksgrödor och de mer specialiserade odlingarna såsom frukt, bär, grönsaker, växthusodlingar och prydnadsväxter. Vi har verksamhet i samtliga nordiska och baltiska länder med filial i Danmark och kontor i Litauen. Vi har nära samarbete med flera av de internationellt kända producenterna av växtskyddsmedel. Det gör att vi är i framkanten på modern teknik- och produktutveckling. Vi utvecklar kontinuerligt vår produktportfölj, både med existerande och nya produkter, och vår långsiktiga strategi är att vara en attraktiv partner för både odlare, återförsäljare, rådgivare och leverantörer. Några exempel på växtskyddsmedel som vi marknadsför: Alar SG, Centium, Danitron, Diflanil, Epok, Fenix, Fibro, Fungazil, Frupica, Goltix WG, Mospilan, Nissorun, Ranman Top, Select, Sluxx, Spotlight, Sumi-alpha, Teppeki, Topsin m.fl. samt betningsmedel och rodenticider. 18 Nufarm Deutschland GmbH Regionansvarig Nufarm Norden: Johan Toll Hemsida: Nufarm Deutschland är ett helägt dotterbolag till en av världens ledande tillverkare av växtskyddsmedel, Nufarm Limited, Australien. Nufarm Deutschland bedriver produktutveckling, marknadsföring och försäljning av växtskyddsmedel inom regionen Tyskland, Benelux och Norden med huvudkontor i Köln. Nufarm har en ledande position inom herbicidsegmentet fenoxisyror med varumärket Duplosan. Regionansvarig Nufarm Norden är Johan Toll,

20 Syngenta Crop Protection A/S Strandlodsvej 44 DK-2300 Köpenhamn S Danmark Tel: Fax: Hemsida: Ansvarig Växtskydd: Norden, Steffen Saltofte Antal anställda i den nordiska organisationen: 32 Syngenta marknadsför i Sverige ett antal svamp-, ogräs- och insektspreparat. Några exempel är Amistar, Armure, Boxer, Callisto, Celest Formula M, Dividend Formula M, Moddus M Revus, Shirlan, Switch m.fl. Syngenta är ett världsledande företag inom Agribusiness. Företaget är en av de största producenterna inom växtskydd och är nummer tre på marknaden för högvärdiga kommersiella utsäden. Försäljningen på världsbasis år 2013 var cirka 14,7 miljarder US $. Syngenta har över medarbetare i mer än 90 länder. Företaget arbetar för ett uthålligt och långsiktigt jordbruk genom innovativ forskning och utveckling. Syngenta är noterat på börserna i Zürich (SYNN) och New York (SYT). Ytterligare information finns tillgänglig på 19

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll 04 Vd har ordet 30 Förvaltningsberättelse 06 Vår verksamhet 32 Resultat- & balansräkning 11 Miljömärkning över gränserna 41 Revisionsberättelse

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Årsredovisning 2014 Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Innehållsförteckning 1. Generaldirektörens förord... 2 2. Året i korthet... 3 3. Sammanfattande resultatbedömning... 5 4. En

Läs mer

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Tidsbesparing Kostnader Investeringar Osäkerhet Författare: Andrea Femrell September 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Maria Wivstad Centrum för uthålligt lantbruk Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU, Box 7047, 750 07

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer