1. 2. BAKGRUND, DRIVKRAFTER OCH MOTIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. 2. BAKGRUND, DRIVKRAFTER OCH MOTIV"

Transkript

1 RedovisningtillInnovativKultur ÅsaJohannissonochNinaWestman 21juli2011

2 1.1.PROJEKTIDÉ GlassandPlasticityinSpace ettundersökandeavdetinterdisciplinärasamspelet mellanglas,scenkonstochmusikavglaskonstnärenninawestmanochregissörenåsa Johannisson.Deområdenviinomprojektetarbetatmedattutvecklaär: PROTOTYP Hurdesignarmanettplatsspecifiktkonstnärligtverkförattgöradetflyttbartochpåså sättmöjligtattspelapåolikaplatser?viavsertexattarbetamedvarmtglasvilket kräverentillgångtillenglashytta.hurskeranpassningentillnyalokaleroch geografiskaområden?hurintegrerarviprojektetpådennyaplatsenmeddessspecifika karaktärkulturochhistoria?förattundersökadettaharvistartatettsamarbetemed GlashyttaniSickla,Nackakommun.Områdetdärhyttanliggeromfattarettstort köpcentrummenävendieselverkstanmeddessmöjlighettillscenproduktion. SamarbetetmedhyttaniSicklagörattvietablerarverksamheteniStockholmsregionen därvibådaborocharbetar.påsiktservienmöjlighettillexportavkonceptettextill USAdärperformativtarbetemedglasredanärettbegreppellerandraregioneri Sverige. MULTIPLEPROTOTYPING ENPRODUKTBLIRFLERAPRODUKTER Ivårtidigareverksamhetharvierfarenhetavattenkonstnärligproduktkangeupphov tillfleranya.iproduktionernainomcirkusiglasriketresulteradeföreställningentex ävenienspecialdesignadglasskåldvsenartefakt.alltsågavsammaprocess föreställningenmedglasblåsning upphovtilltvåprodukter.viharävenframställtett trumsetiglassomdelsärettkonstverkdelsettmusikinstrumentsomgårattspelapå. Dennatypavdesignarbetedärsammakonstnärligamaterialblirupphovtillflera konstnärligaprodukterärnågotvivillfortsättautvecklainomprojektet.härskerett samarbetedelsmedglashyttanisicklamenävenmedtheglassfactoryibodaoch CirkusiGlasriket.CirkusiGlasriketssamarbetspartnersärblaföretagetOrreforsKosta Boda,RegionteaternBlekingeKronoberg,SmålandsMuseum SverigesGlasmuseum. Dessaorganisationerkommerdirektellerindirektattomfattasavprojektet. FORSKNING Vihartidigarepositivaerfarenheteravattintegrerakonstnärligverksamhetoch innovationmedforskning.viavserdokumenteravårtarbeteochdessolikaprocesser föratttillvaratadenkunskapochnyaerfarenheterprojektetgenererar.forskningen inriktarsigpåpraktikbaserad/konstnärligforskningbl.a.inomområdetexperience design/designavupplevelsersamtinnovationochlänkarideworkshopssom genomförsinomprojektet.materialetpresenterasefteravslutatprojekt. VårsökerhärettsamarbetemedKonstfackdärÅsaJohannissonvargästforskarehösten 2010inomprojektetPlaysamtvarhandledareförmasterstudentvidExperienceDesign Group.NinaWestmantogmasterexamen2010frånKonstfack,påinstitutionenför Keramik&Glas.Masterarbete: Meränettmaterial Performativtarbetemedglas ( westman/).viförelästeävenpåkonstfack december2010inomkursenförkonstnärligforskning.

3 FÖRVÄNTADEEFFEKTER Prototypenskaparenmöjlighetattrealiseraettfullskaligtprojektisamarbete medhyttanstockholmhetaglasisickla.härfinnsävenmöjlighettillinteraktion medsicklahandelsplats. Arbetetmedatttaframfleraprodukterursammamaterialharenutpräglat innovativkaraktärochöppnarförnyasättatttänkakringproduktoch upplevelsedesign.effektenblirtotaltettstörreantalproduktervilketär gynnsamturettekonomisktperspektiv Erfarenheternafrånprojektetärmöjligaattföravidaregenomdenforskningsom bedrivs.påsiktärdetmöjligtattmaterialetingårienstörrepublikationalt. kunskapsmodell. FRAMTIDAVISION Visionenärenframtidaföretagsomsökernyavägarattfinansiera,produceraoch distribuerakonst.denkonstnärligaverksamhetentaravstampihantverketmenplacerar detiensamtidakontext.genomattkombineraolikakonstformeruppstårnyauttrycksom driverdenkonstnärligautvecklingenframåt.ideprojektsomutgårfrånenplatseller geografisktområde,texsickla,eftersträvasenstarkregionalförankringmedett internationelltperspektiv. 1.2.BAKGRUND,DRIVKRAFTEROCHMOTIV BEYOND&WITHIN Under genomfördesforskningsprojektetBeyond&Within Samspelmellan scenkonstfilmochkonstglasisamarbetemedkulturinstitutionerochnäringsliv.syftet medprojektetvarattundersöka: Samspeletmellankonstformernacirkus,konstglas,musikochfilm. Nyasättattsamproducera,organiseraochfinansierakonstnärligaprojekti samarbetemedkulturinstitutionerochnäringsliv. ProjektetbaseradespådetvåkompletterandedelprojektenCirkusiGlasriketochFISH. Forskningsresultatenredovisasiformavenhemsida: ForskningsprojektetfinansieradesmedstödfrånKK stiftelsen;medelförutökad samproduktionskompetensochbedrevsviddramatiskainstitutet.projektledarevaråsa Johannisson,manusförfattare,regissörochgästforskare.IdelprojektetCirkusiGlasriket deltogglaskonstnärenninawestmanisamtligaproduktioner.honmedverkadei egenskapavglaskonstnär,scenografochperformer. DELPROJEKTETCIRKUSIGLASRIKET ICirkusiGlasriketmötskonstformernacirkus,konstglasochmusik.Dettamöte gestaltasiföreställningsformiglashyttasommaren2008och2009samtiproduktionen Enterprise EnrymdresasomgenomfördesisamarbetemedRegionteaternBlekinge KronobergochSmålandsMuseum SverigesGlasmuseum.VerksamheteninomCirkusi GlasriketharfortsattefterattforskningsprojektetavslutatsvilketblaresulteratiCatch! enkombineradkonsert/utställning/föreställningsommaren2010.cirkusiglasriketär ensamverkanmellankulturochnäringslivvarsambitionärkonstnärligförnyelseoch utveckling.detärskapatspecifiktförglasriketochharenstarkregionalförankringoch nåreninternationellpublik.förmerinfotexpressbilderochrecensionerse

4 BilderfrånCatch!,Enterprise Enrymdresa&Fish,delprojektinomCirkusiGlasriketsamtEttglas konstnärfrånmeränettmaterial performativtarbetemedglas(ninawestman). TURBULENS Turbulensärenorganisationsomsedan1999arbetarmedattsammanföraolikakonstnärer utifrånettinterdisciplinärtförhållningssätt.turbulensharblaproduceratföreställningarna MenMan! 99,Salongen 00samtBaraförmycket 02.Turbulensharävenfungeratsom startplattformförolikaprojekttexcirkusiglasriket. 2.1.SÄRSKILDAKRAVFRÅNAVTALET Projektetshelhetharsomövergripandesyfteatt: Undersökadetinterdisciplinärasamspeletmellanglasochscenkonst Undersökahurmandesignarhurettplatsspecifiktverkkangörasflyttbart Beforskaarbetsprocessen Underprojektetskallföljandegenomföras: Workshopmedsamarbetspartners Utvecklingavprototypocharbetsmodell Offentligredovisning 1.3.FÖRNYELSEOCHSAMARBETEN Seävenpunkt1.1Projektidé,4.4Genomförande,4.1Resurser UPPNÅDDAEFFEKTER 1.Prototypenskaparenmöjlighetattrealiseraettfullskaligtprojektisamarbetemed hyttanstockholmhetaglasisickla.härfinnsävenmöjlighettillinteraktionmedsickla handelsplats.

5 2.Arbetetmedatttaframfleraprodukterursammamaterialharenutpräglatinnovativ karaktärochöppnarförnyasättatttänkakringproduktochupplevelsedesign.effekten blirtotaltettstörreantalproduktervilketärgynnsamturettekonomisktperspektivoch möjligtattutgöraenbasförenverksamhet. 3.Erfarenheternafrånprojektetärmöjligaattföravidaregenomdenforskningsombedrivs. Påsiktärdetmöjligtattmaterialetingårienstörrepublikationalt.kunskapsmodell. 4.Projektetsmålattgöraprodukternaflyttbaradvsattarbetamedglasutanförglashyttan realiseradesinomdeperformanceocharteventsomgenomfördesinomprojekttidentex FrozenFireochIonlyhaveiceforyou. 5.Utvecklinginomkonstnärligadisciplinerharskett.Gränsenmellanmaterialbundenkonst ochperformancekonstharbörjatlösasuppochinomdeolikakonstområdenahardessa gränserflyttatsfram. 1.4.GENOMFÖRANDE Projektetgenomfördesunderperioden1januari 31maj2011 Utvecklingavprototyp,produkterochmodellgenomfördeskontinuerligtunderhela tidsperioden.parallelltdokumenteradesprocessen. Metodenbaseraspåpraktiskaexperimentiformavworkshopsochperformance. WORKSHOP 21februari:Workshop1isamarbetemedföretagetStockholmHetaGlasiSickla samtglaskonstnärenfredriknilsen 24februari:Workshop2:musik,rörelse(händernasvidglasblåsning)ochfilm undersöks.ninawestmanochkompositörmagnuslarssonfilmarninas glasblåsningiglashyttanisickla. 20maj:Workshop3ochoffentligredovisningavresultatengenomförsi samarbetemedstockholmhetaglasisicklasamtcirkusartistenvictoria Dahlborg.Forskningsmodellenpresenteras.Tilldenoffentligaredovisningen bjödsföretag,offentligaverksamhetersamtrepresentanterförforskarsamhället införattskapamöjlighettillnyasamarbeteninförfortsattutvecklingav projektet. PERFORMANCEOCHARTEVENT UnderprojektetsgångerhöllviförfrågningaromattgöraperformanceochArtEvent. Dettamöjliggjordeattvidirektkundeimplementeravåraidéerkring:Hurdesignarman ettplatsspecifiktkonstnärligtverkförattgöradetflyttbartochpåsåsättmöjligtatt spelapåolikaplatser?samtmultipleprototyping(sepunkt1.1projektidé). Erfarenheternaavdessaperformance/arteventintegreradespåsåsättiprojektetGlass andplasticityinspaceochökadedetempiriskaunderlaget.detvisadeocksåpå möjlighetenattbedrivaverksamhetiföretagsform.

6 WorkshopmedFredrikNielsenpåSTOCKHOLMHETAGLAS21februari2011 GENOMFÖRDAPERFORMANCE/ARTEVENT Underarbetetmednedanståendeutöverdesomtagitsuppiprojektansökan: FrozenFire Performanceisambandmedinvigningenavglaskonstverkistadsmiljö. UtvecklatiStockholmmedCircusArts VisatiVäxjökulturnatt29januaripåuppdragavVäxjöKommun WilleChristianii Frozenfire,29januari2011

7 ÖrebroKulturting Föreläsning+Performance,9mars Projiceradglasblåsningochkonsertpåglastrumset.Örebro9mars2011 Ionlyhaveiceforyou PerformanceisambandmedKronprinsessanVictoriasbesökpåSmålandsMuseum Sverigesglasmuseum1april Ionlyhaveiceforyou,performance/art eventpåsmålandsmuseum,1april2011. HaveANiceDay Kortfilmmedglasobjekt.Produktionsperiod:Maj.Produktionsbolag:Altairfilm. Finansiärer:SvenskaFilminstitutetochSVT. OffentligredovisningGlassandPlasticityinSpace Föreläsning+Performance: Fluid isickla20/5.

8 Redovisning/workshop:Glassandplasticityinspaceochperformance Fluid 20maj2011 AKTIVITETEREFTERAVSLUTADPROJEKTTID MedverkadesomSverigesbidragiscenografiquaddrinaleniPrag15 19juni PerformanceisambandmedinvigningenavTheGlassFactoryiBoda18juni FragileFairytalesPremiärCirkusiGlasriket2juli.Cirkusglasochmusikiglashyttai Kosta.Spelperiod:2 17juli.

9 NinaWestmanochMikkelKarlshøji FragileFairytales.Numret med de brinnande träskorna är ett resultat som vi plockat med oss från Workshop 1 MÖTENMEDAKTÖRERINOMFÄLTETFÖRATTUNDERSÖKAMÖJLIGHETERNATILL UTÖKATSAMARBETE MötehosGLAFOglasforskningsinstitutiVäxjö3mars MötemedNackakommunskulturexpert MötemedAtriumLjungbergiSickla KontakteräventagnamedDieselverkstanochStockholmslänsmuseum. MötemedAtriumLjungbergiSickla 4.1.RESURSER MEDVERKANDE Turbulens:Utvecklingavprototyp,produkterochmodellgörsgemensamtavNina WestmanochÅsaJohannisson.ÅsaJohannissonfungerarävensomprojektledare. Förutvecklingavprototypochprodukterinbjödsandrakonstnärer cirkusartisteroch glaskonstnärer attmedverkaideworkshopssomgenomförs.inbjudaninomgps:

10 VictoriaDahlborg(cirkus)samtFredrikNilsen(glas)Deerhöllfördettaarvode.Inför performancefrozenfireochionlyhaveiceforyousamarbetadevimedisskulptören TjåsaGusfors. SAMARBETSPARTNERS Attarbetamedglassommaterialärkostsamteftersomdetkräverenspecifikutrustning, materialochmycketenergi.därförärdetavstörstaviktatttexingåsamarbetenmed glasproducerandeföretagförattprojektetskallbliekonomisktrealiserbart. STOCKHOLMHETAGLAS:SaraMannheimer. Bistårmedlokaliformavglashytta(workshop1&3)samtnätverkoch marknadsföringinförfortsattgemensamtsamarbete. CirkusiGlasriket:JanDzedins. GlasriketmuseumiBodaTheGlassFactory:MajaHeuer. Konstfack:RepresentanterförprojektetföreläseromverksamhetenpåKonstfack. Samtalpågårävenkringettutvecklatsamarbeteiformavettkunskapsutbyte.Se ovanpunkt3.1vidtaladeärprofessorzandraahl,institutionenförkeramikochglas samtrolfhughes. Vierhöllävenuppdrag(performance/artevent)underprojekttidendärvihademöjlighet attprövavåraerfarenheterochidéerikringflyttbarhetochmultipleprototypingiskarpt läge. Påsåsätterhöllprojektetindirektytterligareekonomiskaresurseriformavarvodeför genomförandeavdessaevent.dessatasinteuppidenekonomiskaredogörelsen. 4.2.PROJEKTPLAN Projektetgenomförsunderperioden1januari 31maj2011Seävenpunkt3genomförande 4.3.EKONOMI Redovisasseparat,sebilaga.Underskrivetexemplarskickasperpost. 5.RESULTAT&EFFEKTER EnprototyphartagitsframisamarbetemedStockholmsHetaGlasochkontakter etableratsmedatriumljungberg,sicklahandelsplatsochnackakommun. Ambitionenärattinästastegattgåfrånprototyptillfullskaligtgenomförande tillsammansmedsamarbetspartnersistockholmsregionen. Multipleprototyping Enarbetsmetodharutarbetatsförhursamma konstnärligamaterialkangeupphovtillfleraflerakonstnärligaprodukter. Arbetsmetodenhardelsprövatsipraktikeniformavkonstperformance/event

11 genomfördapåuppdragavkunddelspåentänktprodukt.nästastegärattsöka finansiering evtillsammansmedsamarbetspartners förattutveckla produkternavidaremotproduktion/försäljning. Denforskningsomgjortsinomprojektetpresenteradesiformavföreläsning samtperformanceisambandmedoffentligredovisningisickla20maj. Ambitionenärattspridaerfarenheternaochdenkunskapsomerhållitsunder projektetvidaretexiformavföreläsningarochytterligareworkshopsmed professionellainomområdenaglasochcirkus. TexärNinaWestmanombeddattledaentreveckorsworkshoppåtematglasets performativaegenskaperpåkonstfack,institutionenförkeramikochglashösten DetfinansiellastödsomprojekteterhöllfrånInnovativkulturfondmöjliggjorde: Ettkoncentreratarbeteunderenbegränsadtidsperiodisambandmed utarbetandetavenprototyp möjlighetenattbjudainandraexperter konstnärerochkonsulterattmedverka iprojektet. medelattrealiseraenoffentligredovisning/performance. RESULTATPÅSIKT Nyakonstnärligaprodukterharutvecklats VerksamhetenäretableradiformavprojektiytterligaretreregioneriSverige Samarbetenmedtidigaresamarbetspartnersharfördjupats Detnationellanätverketharutökatstillattbliinternationellt Konstnärligforskningmedsiktepåinnovationgenomförsiformavlängre projektisamarbetemedhögskola/universitetsamtiformavåterkommande workshopstexianslutningtillproduktutveckling. Forskninginomandrafältsåsomsamproduktion,kulturochnäring,och entreprenörskaprealiserasisamarbetemedberördaämnesområdenochlänkas tilldenövrigapågåendeverksamheten. Eninternationellmarknadharkartlagtsochenetableringpåbörjats.Härkanske exportavbådeprodukterochkunskapkringtexutvecklingavregionerurett konstnärligtperspektiv. Gränsernaförolikakonstformerflyttasfram.Utvecklinginomdeolika disciplinernaskergenomkorsbefruktningidekonstnärligaworkshopssomhålls. 6.ÖVRIGT Nedanföljerutvaldabilderfrånprojektperiodensombifogasseparatimejletföratt kunnaanvändaspåik:shemsida.

12 GlaskonstnärFredrikNielsen.Workshop21februariSTOCKHOLMHETAGLAS.

13 WilleChristiani,CirkusArts.FrozenFire,Växjö29januari2011.

14 FrozenFire.Glasavis,Växjö29januari.

15 TjåsaGusforsskulpteraris glastill Ionlyhaveiceforyou påicebaristockholm. Ionlyhaveiceforeyou,SmålandsmuseumVäxjö1april2011. Foto:JörgenLudwigsson.

16 Ionlyhaveiceforeyou,SmålandsmuseumVäxjö1april2011. ÅsaochNina want seyesintheirdrinks. Foto:JörgenLudwigsson.

17 Inbjudan/posterfördenöppnaworkshopen/redovisningenavGlassandplactisityin space20maj2011.

18 Fluid,ovanViktoriaDalborg,nereNinaWestman.FotoThomasKågström.

19 Fluid.FotoThomasKågström

Internmedicinska placeringen - Malmö

Internmedicinska placeringen - Malmö Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Måndag- Måndag Måndag- Måndag Att arbeta på Att arbeta på Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Måndag- Måndag Måndag- Måndag Med 1-5 Att arbeta på Med 1-5. Lokal: Röda Salen,

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Internmedicinska placeringen - Malmö

Internmedicinska placeringen - Malmö Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Måndag Måndag- Måndag Måndag Lokal:. Lokal: Röda Salen, Ruth Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Måndag- Måndag- Måndag Måndag Lokal:. Lokal: Röda Salen, Ruth Vecka 14 Vecka

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Från prat till prototyp

Från prat till prototyp Från prat till prototyp En affärsresa i ekonomiklass! p Övningsbok 1 Rev20130507 Biljett 1 Prat Vilka problem tror du att din idé löser? (Alt. Vilka nya möjligheter ger din idé?)... För vem tror du att

Läs mer

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA idé nytta Från till GOTHIA SCIENCE PARK OPEN ARENA Projektkoncept Projektansökan Projektgenomförande Innehåll Sammanfattning 1. Idé 2. Projektidé 3. Projektkandidat 4. Projektkoncept 5. Projektansökan

Läs mer

repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO Energieffektiva företag UPPDRAGSNUMMER 1554079000 FÖRSTUDIE KRING ETABLERING AV NYA ARBETSSÄTT OCH AFFÄRSMODELLER INOM ENERGIEFFEKTIVISERING OCH

Läs mer

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Inledning Kort beskrivning av hela projektet Vi har börjat utveckla en idé på ett projekt under arbetsnamnet Staden vi vill ha. Vi har inspirerats bland

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Digitala trygghetslarm i Sundbybergs stad

Digitala trygghetslarm i Sundbybergs stad Sida 1 av 8 213-9-5 Digitala trygghetslarm i s stad Projektidé Namn Digitala trygghetslarm i s stad Område digitala trygghetslarm Projektidé skapad av Ida Bäckström Ansvarig kommun Beskrivning Trygghetslarm

Läs mer

Projektredovisning: Polyvalens Innovativ Kultur

Projektredovisning: Polyvalens Innovativ Kultur Projektredovisning: Polyvalens Innovativ Kultur 1. 1. Projektidé Att undersöka det arkitektoniska begreppet polyvalens genom en mindre byggnation i ett samarbete mellan arkitekterna Ylva K Rosvall och

Läs mer

TILLVÄXT. Urval av våra metoder för att skapa och realisera tillväxt. Dan Liljeqvist. 15 jan 2016

TILLVÄXT. Urval av våra metoder för att skapa och realisera tillväxt. Dan Liljeqvist. 15 jan 2016 TILLVÄXT Urval av våra metoder för att skapa och realisera tillväxt Dan Liljeqvist 15 jan 2016 TILLVÄXT Inledning Tillväxt kan vara ett mål eller ett medel. Tillväxt kan vara organisk eller strukturell.

Läs mer

Prototyp version a. Finansieringskompassen

Prototyp version a. Finansieringskompassen Prototyp version 2017 01 08a Finansieringskompassen Introduktion Vi hjälper dig söka finansiering. Vi har tagit fram en bra tjänst för dig som heter Finansieringskompassen. Den består av ett formulär som

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar mar okt 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Använd gärna vår hashtag i dina Twitterinlägg. #klimatprotein

Använd gärna vår hashtag i dina Twitterinlägg. #klimatprotein Vinnova öppet labb Använd gärna vår hashtag i dina Twitterinlägg #klimatprotein Dagens program Välkommen Anna Edwall, Vinnova Hanna Halpern, Restaurangakademin Kristoffer Gunnartz, IVA Sebastian Axelsson,

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2014-08-05 Projekttid: ht 2011-vt 2014 Journalnummer:2011-2913 Stödmottagare (organisation): Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening Projektnamn:

Läs mer

NYHETSBREV LUND MARS 2016

NYHETSBREV LUND MARS 2016 NYHETSBREV LUND MARS 2016 I detta nyhetsbrev: - Gudrun Schyman föreläste om jämställdhet - Fotboll och kärlek - Stort intresse för Ellen&Allan på årsmötet - Läxhjälpen söker frivilliga - Gör din praktik

Läs mer

FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja

FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja Koppling ÅMN:s utvecklingsområden: Forskning & Utveckling Koppling Interreg Central Baltic Programme: 3:1 Improved transport flows of people and goods Idé

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Introduktion till industriell ekonomi Programmeringsteknik med Python och Matlab Envariabelanalys 1 Envariabelanalys 2 År 1 Marknadsföring Ekonomisk teori

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Hur initiera och driva projekt inom NLL?

Hur initiera och driva projekt inom NLL? Hur initiera och driva projekt inom NLL? Kenneth Sjaunja EU-samordnare Regionala enheten kommunikationsteknologi i syfte att främja vård och omsorg. [Bild 24] Projektidé Modell för projektstyrning Projektgrupp

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Kontaktcenter Servicecenter-Medborgarservice-Informationskontor

Kontaktcenter Servicecenter-Medborgarservice-Informationskontor RungKonsulter RungKonsulter Kontaktcenter Servicecenter-Medborgarservice-Informationskontor Strategi, praktiskt genomförande och resultat Eva Gustavsson Vi vet att 80% av medborgarkontakterna gäller okomplicerade

Läs mer

I A S P I S R E D O V I S N I N G KULTURUTBYTE INOM BILD & FORM NINA WESTMAN EUROPEAN GLASS CONTEXT, BORNHOLM

I A S P I S R E D O V I S N I N G KULTURUTBYTE INOM BILD & FORM NINA WESTMAN EUROPEAN GLASS CONTEXT, BORNHOLM IASP IS R EDOV ISNING KULTURUTBYTE INOM BILD & FORM NINA WESTMAN EUROPEAN GLASS CONTEXT, BORNHOLM 2012 ARBETETS GENOMFÖRANDE Ändamålet med mitt internationella kulturutbyte var både att delta vid European

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Direktiv och riktlinjer I - från styrelsen/arbetsgruppen till Johan Blomqvist

Direktiv och riktlinjer I - från styrelsen/arbetsgruppen till Johan Blomqvist PM STYRELSENS ARBETE MED DEN NYA HEMSIDAN Direktiv och riktlinjer I - från styrelsen/arbetsgruppen till Johan Blomqvist BAKGRUND: Styrelsen har inför kvällens sammanträde erhållit mail från Johan Blomqvist

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26 R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-11-26 8(24) 302 Ekofestival2014 i Sala; projektplan Dnr 2011/132 INLEDNING Presentation av planering och genomförande av en

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Från hopplöshet till handlingskraft

Från hopplöshet till handlingskraft Från hopplöshet till handlingskraft Radikal förändring av Ronnebys ungdomsarbetslöshet Klicka för presentation i filmformat! Ronneby förändrar radikalt Som många andra kommuner i Sverige så står även Ronneby

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 1 (6) Projektplan - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr Projektidé It- teknik coach. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken. Finansiering Projektledare: Lidköping 240 timmar: (beräknat på 15 timmar per vecka i 16 veckor) Övriga projektdeltagare:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 1 Studentboets verksamhet går ut på att underlätta för studenter att hitta bostad i Uppsala, att sänka trösklarna för privata annonsörer att hitta hyresgäster, att informera om studenternas utsatta situation

Läs mer

Projektplan. Integrering av webbplats i utbildningarna i medieproduktion och bild. Projektplan mini. Dok.beteckning

Projektplan. Integrering av webbplats i utbildningarna i medieproduktion och bild. Projektplan mini. Dok.beteckning Sida: 1 (6) Projektplan Integrering av webbplats i utbildningarna i medieproduktion och bild Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 2 Plan... 5 2.1 Beslutspunkter,

Läs mer

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Komplettering av ansökan till delegationen för hållbara städer Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Sökande: Stadsliv AB, Motala och Skellefteå kommuner. I nedanstående

Läs mer

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar.

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt om Business Model You... 3 Varför en personlig affärsplan?... 3 Två viktiga

Läs mer

Kalmar augusti 2013. Bild 1

Kalmar augusti 2013. Bild 1 Kalmar augusti 2013 Bild 1 Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Innovationsupphandling Bild 2 Innovationsupphandling Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Upphandling

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Verksamt.se/Kommun Introduktion till förstudien Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Kommun Bygglovkontor Miljökontor Enheten för alkohol, tobak & spel Räddningstjänst VA-enhet Ansökan om bygglov,

Läs mer

Projektredovisning till Innovativ Kultur

Projektredovisning till Innovativ Kultur Projektredovisning till Innovativ Kultur Senast 2 månader efter att projektet är avslutat ska redovisning lämnas till Innovativ Kultur. Redovisningen ska innehålla följande: 1) En skriftlig projektrapport

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SUNET!Inkubator!0!Verksamhetsplan!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! Stockholm!2012012017!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SUNET!Inkubator!0!Verksamhetsplan!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! Stockholm!2012012017! SUNETInkubator0Verksamhetsplan2013 Inkubator Stockholm2012012017 SUNET&Inkubator& &Verksamhetsplan&för&2013& Introduktion& UmeåuniversitetharienöverenskommelsemedSUNETåtagitsiguppdragetattdrivautvecklingoch

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Den som söker Leaderstöd och ansvarar för att projektet drivs på sätt som anges i ansökan. OBS! Måste inneha ett organisationsnummer

Den som söker Leaderstöd och ansvarar för att projektet drivs på sätt som anges i ansökan. OBS! Måste inneha ett organisationsnummer Ankomstdatum(ifyllsavLeaderkontoret) Beslutsdatum(ifyllsavLeaderkontoret) Projektplanen Diarienr(ifyllsavLeaderkontoret): Idettadokumentskanigöraensammanfattandeprojektbeskrivning,sättauppmålför projektet,beskrivahurprojektetuppnårdessamål,beskrivavilkaaktörersomdeltai

Läs mer

Välkommen till... FIRST LEGO League 2009

Välkommen till... FIRST LEGO League 2009 Välkommen till... FIRST LEGO League 2009 FIRST LEGO League, Scandinavia Stiftelsen FIRST Scandinavia står bakom FIRST LEGO League-turneringarna i Skandinavien. Stiftelsens syfte är att stimulera barns

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

Projektrapport LINN. Projektet LINN består av fem huvuddelar: LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder:

Projektrapport LINN. Projektet LINN består av fem huvuddelar: LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder: Projektrapport LINN Projektnamn: LINN, Lokalekonomi i nya nätverk Jnr: 2010-7019 LUB-nr: LUB2010-030 Datum för lägesrapport: 2013-06-24 Rapport skriven av: Daniel Nilsson Projektet LINN består av fem huvuddelar:

Läs mer

Workshop Visioner för den nya grundskolan

Workshop Visioner för den nya grundskolan Workshop Visioner för den nya grundskolan Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen i Vasa 24.3.2017 #uusiperuskoulu Finland är ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande.

Läs mer

esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-08-29

esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-08-29 esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-08-29 Innehåll Aktuellt från Näringsdepartementet, Juha Ahlskog... 1 Aktuellt från E-delegationen, Karolina Brogan, Anna Pegelow... 2 Aktuellt från

Läs mer

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Sveriges mineralstrategi Fem strategiska områden och 19 identifierade åtgärder idag pågår arbete med 14 av dem 1 En gruv- och mineralnäring

Läs mer

Projektredovisning av Att väcka platsen

Projektredovisning av Att väcka platsen Projektredovisning av Att väcka platsen Redovisat av projektledare Agnes Fischer. 1. Projektidé Att väcka platsen Syftet med projektet har varit att undersöka hur ett trädgårdsföretag i samarbete med kommun,

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

ESS Lounge: Högtalare samt ljus hyrs in för 500 kronor. Tilltugg samt övrigt material kommer att köpas in av föreningen.

ESS Lounge: Högtalare samt ljus hyrs in för 500 kronor. Tilltugg samt övrigt material kommer att köpas in av föreningen. Styrelseprotokoll 2011-09-12 Plats: Ny 300 Närvarande: Amanda Ask Anders Olsson Frida Rådmark Gabriella Törnström Johan Sörensson Malin Ingman Wettler Martin Nilsson Viktoria Lethander Larsson 1 Johan

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Go:smart-Ubigo: Erfarenheter från ett innovationsprojekt

Go:smart-Ubigo: Erfarenheter från ett innovationsprojekt Go:smart-Ubigo: Erfarenheter från ett innovationsprojekt Hans Arby, UbiGo MariAnne Karlsson, Chalmers Vision Storstadshushåll väljer tillgång till mobilitet istället för bilägande som kunder till en pålitlig,

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Mallen har samma struktur som Projektbeskrivningsmallen och vi rekommenderar att du följer nedanstående mall för projektredovisningen. Om du väljer ett annat upplägg

Läs mer

Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen

Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen Projektägare: Attraktiv Framtid Projektgrupp: Arbetsförmedlingen Brösarps scoutkår Färs & Frosta Sparbank AB Röda Korset i Tomelilla

Läs mer

Nätbaserad bedömning Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini. Nätbaserad bedömning

Nätbaserad bedömning Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini. Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini Filnamn 1.0 Projektplan Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Workshop: Varför och hur samverkar Lnu?

Workshop: Varför och hur samverkar Lnu? Minnesanteckningar 2015-04-14 Workshop: Varför och hur samverkar Lnu? Steg 1. Självvärdering och implementering av samverkansstrategi Närvarande: Peter Aronsson, Richard Bucksch, Torbjörn Håkansson, Jan

Läs mer

Shift happens Umeå 23 mars Utveckla ditt bibliotek med EU-medel!

Shift happens Umeå 23 mars Utveckla ditt bibliotek med EU-medel! Shift happens Umeå 23 mars 2012 Utveckla ditt bibliotek med EU-medel! bakgrund L bakgrund L L L bakgrund möjligheter Kompetensförsörjning (ESF-rådet) Integration (ESF-rådet) Kulturprogrammet (Kulturrådet,

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post.

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post. Katarina Duca Från: VINNOVA Skickat: den 27 juni 2014 09:35 Till: 'n.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: N2011/3000/FIN, Slutrapport av regeringsuppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND INLEDNING Hur skall danslivet i Västra Götaland lyftas till en ny nivå? Hur kan vi använda befintliga resurser och strukturer på ett effektivt och framåtriktat

Läs mer

S TO CK H OLM M A J Creative. Creative BRÖLLOPS WORK SHOP AV BR ANDWOLD PHOTOGR APHY FLORISTEN EMMA ARONSSON

S TO CK H OLM M A J Creative. Creative BRÖLLOPS WORK SHOP AV BR ANDWOLD PHOTOGR APHY FLORISTEN EMMA ARONSSON S TO CK H OLM 13-14 M A J 2017 WORKSHOP BRÖLLOPFOTOGRAFERING Coming together is a beginning Keeping together is a progress Working together is a success Henry Ford Terese och Emma Kreativa entreprenörer

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Kompletteringar för missade examinerande tillfällen, för Hållbar utveckling A, ht 2013

Kompletteringar för missade examinerande tillfällen, för Hållbar utveckling A, ht 2013 Kompletteringar för missade examinerande tillfällen, för Hållbar utveckling A, ht 2013 Gäller för examinerande seminarium, examinerande workshops samt examinerande projektdagar och projektverkstäder under:

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N

Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N "Inspirationsinjektionen var vad det låter som en injektion av inspiration i form av tre workshop veckor tillsammans med tre olika

Läs mer

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektplansguide Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på

Läs mer

DIGITALISERING OCH SMARTA STÄDER STADSNÄTENS ROLL I DEN SMARTA STADEN Bredbandsbåten Christian Wictorin

DIGITALISERING OCH SMARTA STÄDER STADSNÄTENS ROLL I DEN SMARTA STADEN Bredbandsbåten Christian Wictorin DIGITALISERING OCH SMARTA STÄDER STADSNÄTENS ROLL I DEN SMARTA STADEN 2016-10-04 Bredbandsbåten Christian Wictorin WSP Parsons Brinckerhoff Ett världsledande analys- och teknikkonsultbolag Christian Wictorin

Läs mer

Meningsfull fritid för vuxna med funktionsnedsättning SLUTRAPPORT

Meningsfull fritid för vuxna med funktionsnedsättning SLUTRAPPORT 2015-03-03 Meningsfull fritid för vuxna med funktionsnedsättning SLUTRAPPORT Projekt Författare Anna Westin Mona Agaton Sida 1 (8) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Bakgrund 3 1.1 Mål och avgränsningar...

Läs mer

Gruppdiskussioner. Uppstartsmöte

Gruppdiskussioner. Uppstartsmöte Gruppdiskussioner Uppstartsmöte 2015-10-12 Testbäddar och demo hur utnyttjar vi det? Vad är en testbädd? Entydig definition saknas Exempel från en av VINNOVAs utlysningar: En testbädd är en fysisk eller

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

1. Utmaningar och möjligheter för Kalmar län generellt

1. Utmaningar och möjligheter för Kalmar län generellt Dokumentation från workshop 1 (8) Grupp 2 Dammar, kraftpotential, kyla och värme 1. Utmaningar och möjligheter för Kalmar län generellt Positiva konsekvenser + längre växtperiod ger mer biobränsle (hela

Läs mer

GIS-samverkan Södertörn 2014. Lars Norén Kart- och mätchef, Nynäshamns kommun

GIS-samverkan Södertörn 2014. Lars Norén Kart- och mätchef, Nynäshamns kommun GIS-samverkan Södertörn 2014 Lars Norén Kart- och mätchef, Nynäshamns kommun Agenda Historik och nuläge Organisation Drivkrafter Resultat Fallgropar och framgångsfaktorer VP 2014: Införande SGD Historik

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Mer mat från Västerbotten

Mer mat från Västerbotten Mer mat från Västerbotten en regional livsmedelsstrategi en plattform för stärkande av livsmedelsnäringen i Västerbotten Övergripande mål: Att producera mer mat i Västerbotten Varför producera mer mat

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer