1. 2. BAKGRUND, DRIVKRAFTER OCH MOTIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. 2. BAKGRUND, DRIVKRAFTER OCH MOTIV"

Transkript

1 RedovisningtillInnovativKultur ÅsaJohannissonochNinaWestman 21juli2011

2 1.1.PROJEKTIDÉ GlassandPlasticityinSpace ettundersökandeavdetinterdisciplinärasamspelet mellanglas,scenkonstochmusikavglaskonstnärenninawestmanochregissörenåsa Johannisson.Deområdenviinomprojektetarbetatmedattutvecklaär: PROTOTYP Hurdesignarmanettplatsspecifiktkonstnärligtverkförattgöradetflyttbartochpåså sättmöjligtattspelapåolikaplatser?viavsertexattarbetamedvarmtglasvilket kräverentillgångtillenglashytta.hurskeranpassningentillnyalokaleroch geografiskaområden?hurintegrerarviprojektetpådennyaplatsenmeddessspecifika karaktärkulturochhistoria?förattundersökadettaharvistartatettsamarbetemed GlashyttaniSickla,Nackakommun.Områdetdärhyttanliggeromfattarettstort köpcentrummenävendieselverkstanmeddessmöjlighettillscenproduktion. SamarbetetmedhyttaniSicklagörattvietablerarverksamheteniStockholmsregionen därvibådaborocharbetar.påsiktservienmöjlighettillexportavkonceptettextill USAdärperformativtarbetemedglasredanärettbegreppellerandraregioneri Sverige. MULTIPLEPROTOTYPING ENPRODUKTBLIRFLERAPRODUKTER Ivårtidigareverksamhetharvierfarenhetavattenkonstnärligproduktkangeupphov tillfleranya.iproduktionernainomcirkusiglasriketresulteradeföreställningentex ävenienspecialdesignadglasskåldvsenartefakt.alltsågavsammaprocess föreställningenmedglasblåsning upphovtilltvåprodukter.viharävenframställtett trumsetiglassomdelsärettkonstverkdelsettmusikinstrumentsomgårattspelapå. Dennatypavdesignarbetedärsammakonstnärligamaterialblirupphovtillflera konstnärligaprodukterärnågotvivillfortsättautvecklainomprojektet.härskerett samarbetedelsmedglashyttanisicklamenävenmedtheglassfactoryibodaoch CirkusiGlasriket.CirkusiGlasriketssamarbetspartnersärblaföretagetOrreforsKosta Boda,RegionteaternBlekingeKronoberg,SmålandsMuseum SverigesGlasmuseum. Dessaorganisationerkommerdirektellerindirektattomfattasavprojektet. FORSKNING Vihartidigarepositivaerfarenheteravattintegrerakonstnärligverksamhetoch innovationmedforskning.viavserdokumenteravårtarbeteochdessolikaprocesser föratttillvaratadenkunskapochnyaerfarenheterprojektetgenererar.forskningen inriktarsigpåpraktikbaserad/konstnärligforskningbl.a.inomområdetexperience design/designavupplevelsersamtinnovationochlänkarideworkshopssom genomförsinomprojektet.materialetpresenterasefteravslutatprojekt. VårsökerhärettsamarbetemedKonstfackdärÅsaJohannissonvargästforskarehösten 2010inomprojektetPlaysamtvarhandledareförmasterstudentvidExperienceDesign Group.NinaWestmantogmasterexamen2010frånKonstfack,påinstitutionenför Keramik&Glas.Masterarbete: Meränettmaterial Performativtarbetemedglas (www.konstfack2010.se/master/macg/nina westman/).viförelästeävenpåkonstfack december2010inomkursenförkonstnärligforskning.

3 FÖRVÄNTADEEFFEKTER Prototypenskaparenmöjlighetattrealiseraettfullskaligtprojektisamarbete medhyttanstockholmhetaglasisickla.härfinnsävenmöjlighettillinteraktion medsicklahandelsplats. Arbetetmedatttaframfleraprodukterursammamaterialharenutpräglat innovativkaraktärochöppnarförnyasättatttänkakringproduktoch upplevelsedesign.effektenblirtotaltettstörreantalproduktervilketär gynnsamturettekonomisktperspektiv Erfarenheternafrånprojektetärmöjligaattföravidaregenomdenforskningsom bedrivs.påsiktärdetmöjligtattmaterialetingårienstörrepublikationalt. kunskapsmodell. FRAMTIDAVISION Visionenärenframtidaföretagsomsökernyavägarattfinansiera,produceraoch distribuerakonst.denkonstnärligaverksamhetentaravstampihantverketmenplacerar detiensamtidakontext.genomattkombineraolikakonstformeruppstårnyauttrycksom driverdenkonstnärligautvecklingenframåt.ideprojektsomutgårfrånenplatseller geografisktområde,texsickla,eftersträvasenstarkregionalförankringmedett internationelltperspektiv. 1.2.BAKGRUND,DRIVKRAFTEROCHMOTIV BEYOND&WITHIN Under genomfördesforskningsprojektetBeyond&Within Samspelmellan scenkonstfilmochkonstglasisamarbetemedkulturinstitutionerochnäringsliv.syftet medprojektetvarattundersöka: Samspeletmellankonstformernacirkus,konstglas,musikochfilm. Nyasättattsamproducera,organiseraochfinansierakonstnärligaprojekti samarbetemedkulturinstitutionerochnäringsliv. ProjektetbaseradespådetvåkompletterandedelprojektenCirkusiGlasriketochFISH. Forskningsresultatenredovisasiformavenhemsida:www.beyondandwithin.se ForskningsprojektetfinansieradesmedstödfrånKK stiftelsen;medelförutökad samproduktionskompetensochbedrevsviddramatiskainstitutet.projektledarevaråsa Johannisson,manusförfattare,regissörochgästforskare.IdelprojektetCirkusiGlasriket deltogglaskonstnärenninawestmanisamtligaproduktioner.honmedverkadei egenskapavglaskonstnär,scenografochperformer. DELPROJEKTETCIRKUSIGLASRIKET ICirkusiGlasriketmötskonstformernacirkus,konstglasochmusik.Dettamöte gestaltasiföreställningsformiglashyttasommaren2008och2009samtiproduktionen Enterprise EnrymdresasomgenomfördesisamarbetemedRegionteaternBlekinge KronobergochSmålandsMuseum SverigesGlasmuseum.VerksamheteninomCirkusi GlasriketharfortsattefterattforskningsprojektetavslutatsvilketblaresulteratiCatch! enkombineradkonsert/utställning/föreställningsommaren2010.cirkusiglasriketär ensamverkanmellankulturochnäringslivvarsambitionärkonstnärligförnyelseoch utveckling.detärskapatspecifiktförglasriketochharenstarkregionalförankringoch nåreninternationellpublik.förmerinfotexpressbilderochrecensionerse

4 BilderfrånCatch!,Enterprise Enrymdresa&Fish,delprojektinomCirkusiGlasriketsamtEttglas konstnärfrånmeränettmaterial performativtarbetemedglas(ninawestman). TURBULENS Turbulensärenorganisationsomsedan1999arbetarmedattsammanföraolikakonstnärer utifrånettinterdisciplinärtförhållningssätt.turbulensharblaproduceratföreställningarna MenMan! 99,Salongen 00samtBaraförmycket 02.Turbulensharävenfungeratsom startplattformförolikaprojekttexcirkusiglasriket. 2.1.SÄRSKILDAKRAVFRÅNAVTALET Projektetshelhetharsomövergripandesyfteatt: Undersökadetinterdisciplinärasamspeletmellanglasochscenkonst Undersökahurmandesignarhurettplatsspecifiktverkkangörasflyttbart Beforskaarbetsprocessen Underprojektetskallföljandegenomföras: Workshopmedsamarbetspartners Utvecklingavprototypocharbetsmodell Offentligredovisning 1.3.FÖRNYELSEOCHSAMARBETEN Seävenpunkt1.1Projektidé,4.4Genomförande,4.1Resurser UPPNÅDDAEFFEKTER 1.Prototypenskaparenmöjlighetattrealiseraettfullskaligtprojektisamarbetemed hyttanstockholmhetaglasisickla.härfinnsävenmöjlighettillinteraktionmedsickla handelsplats.

5 2.Arbetetmedatttaframfleraprodukterursammamaterialharenutpräglatinnovativ karaktärochöppnarförnyasättatttänkakringproduktochupplevelsedesign.effekten blirtotaltettstörreantalproduktervilketärgynnsamturettekonomisktperspektivoch möjligtattutgöraenbasförenverksamhet. 3.Erfarenheternafrånprojektetärmöjligaattföravidaregenomdenforskningsombedrivs. Påsiktärdetmöjligtattmaterialetingårienstörrepublikationalt.kunskapsmodell. 4.Projektetsmålattgöraprodukternaflyttbaradvsattarbetamedglasutanförglashyttan realiseradesinomdeperformanceocharteventsomgenomfördesinomprojekttidentex FrozenFireochIonlyhaveiceforyou. 5.Utvecklinginomkonstnärligadisciplinerharskett.Gränsenmellanmaterialbundenkonst ochperformancekonstharbörjatlösasuppochinomdeolikakonstområdenahardessa gränserflyttatsfram. 1.4.GENOMFÖRANDE Projektetgenomfördesunderperioden1januari 31maj2011 Utvecklingavprototyp,produkterochmodellgenomfördeskontinuerligtunderhela tidsperioden.parallelltdokumenteradesprocessen. Metodenbaseraspåpraktiskaexperimentiformavworkshopsochperformance. WORKSHOP 21februari:Workshop1isamarbetemedföretagetStockholmHetaGlasiSickla samtglaskonstnärenfredriknilsen 24februari:Workshop2:musik,rörelse(händernasvidglasblåsning)ochfilm undersöks.ninawestmanochkompositörmagnuslarssonfilmarninas glasblåsningiglashyttanisickla. 20maj:Workshop3ochoffentligredovisningavresultatengenomförsi samarbetemedstockholmhetaglasisicklasamtcirkusartistenvictoria Dahlborg.Forskningsmodellenpresenteras.Tilldenoffentligaredovisningen bjödsföretag,offentligaverksamhetersamtrepresentanterförforskarsamhället införattskapamöjlighettillnyasamarbeteninförfortsattutvecklingav projektet. PERFORMANCEOCHARTEVENT UnderprojektetsgångerhöllviförfrågningaromattgöraperformanceochArtEvent. Dettamöjliggjordeattvidirektkundeimplementeravåraidéerkring:Hurdesignarman ettplatsspecifiktkonstnärligtverkförattgöradetflyttbartochpåsåsättmöjligtatt spelapåolikaplatser?samtmultipleprototyping(sepunkt1.1projektidé). Erfarenheternaavdessaperformance/arteventintegreradespåsåsättiprojektetGlass andplasticityinspaceochökadedetempiriskaunderlaget.detvisadeocksåpå möjlighetenattbedrivaverksamhetiföretagsform.

6 WorkshopmedFredrikNielsenpåSTOCKHOLMHETAGLAS21februari2011 GENOMFÖRDAPERFORMANCE/ARTEVENT Underarbetetmednedanståendeutöverdesomtagitsuppiprojektansökan: FrozenFire Performanceisambandmedinvigningenavglaskonstverkistadsmiljö. UtvecklatiStockholmmedCircusArts VisatiVäxjökulturnatt29januaripåuppdragavVäxjöKommun WilleChristianii Frozenfire,29januari2011

7 ÖrebroKulturting Föreläsning+Performance,9mars Projiceradglasblåsningochkonsertpåglastrumset.Örebro9mars2011 Ionlyhaveiceforyou PerformanceisambandmedKronprinsessanVictoriasbesökpåSmålandsMuseum Sverigesglasmuseum1april Ionlyhaveiceforyou,performance/art eventpåsmålandsmuseum,1april2011. HaveANiceDay Kortfilmmedglasobjekt.Produktionsperiod:Maj.Produktionsbolag:Altairfilm. Finansiärer:SvenskaFilminstitutetochSVT. OffentligredovisningGlassandPlasticityinSpace Föreläsning+Performance: Fluid isickla20/5.

8 Redovisning/workshop:Glassandplasticityinspaceochperformance Fluid 20maj2011 AKTIVITETEREFTERAVSLUTADPROJEKTTID MedverkadesomSverigesbidragiscenografiquaddrinaleniPrag15 19juni PerformanceisambandmedinvigningenavTheGlassFactoryiBoda18juni FragileFairytalesPremiärCirkusiGlasriket2juli.Cirkusglasochmusikiglashyttai Kosta.Spelperiod:2 17juli.

9 NinaWestmanochMikkelKarlshøji FragileFairytales.Numret med de brinnande träskorna är ett resultat som vi plockat med oss från Workshop 1 MÖTENMEDAKTÖRERINOMFÄLTETFÖRATTUNDERSÖKAMÖJLIGHETERNATILL UTÖKATSAMARBETE MötehosGLAFOglasforskningsinstitutiVäxjö3mars MötemedNackakommunskulturexpert MötemedAtriumLjungbergiSickla KontakteräventagnamedDieselverkstanochStockholmslänsmuseum. MötemedAtriumLjungbergiSickla 4.1.RESURSER MEDVERKANDE Turbulens:Utvecklingavprototyp,produkterochmodellgörsgemensamtavNina WestmanochÅsaJohannisson.ÅsaJohannissonfungerarävensomprojektledare. Förutvecklingavprototypochprodukterinbjödsandrakonstnärer cirkusartisteroch glaskonstnärer attmedverkaideworkshopssomgenomförs.inbjudaninomgps:

10 VictoriaDahlborg(cirkus)samtFredrikNilsen(glas)Deerhöllfördettaarvode.Inför performancefrozenfireochionlyhaveiceforyousamarbetadevimedisskulptören TjåsaGusfors. SAMARBETSPARTNERS Attarbetamedglassommaterialärkostsamteftersomdetkräverenspecifikutrustning, materialochmycketenergi.därförärdetavstörstaviktatttexingåsamarbetenmed glasproducerandeföretagförattprojektetskallbliekonomisktrealiserbart. STOCKHOLMHETAGLAS:SaraMannheimer. Bistårmedlokaliformavglashytta(workshop1&3)samtnätverkoch marknadsföringinförfortsattgemensamtsamarbete. CirkusiGlasriket:JanDzedins. GlasriketmuseumiBodaTheGlassFactory:MajaHeuer. Konstfack:RepresentanterförprojektetföreläseromverksamhetenpåKonstfack. Samtalpågårävenkringettutvecklatsamarbeteiformavettkunskapsutbyte.Se ovanpunkt3.1vidtaladeärprofessorzandraahl,institutionenförkeramikochglas samtrolfhughes. Vierhöllävenuppdrag(performance/artevent)underprojekttidendärvihademöjlighet attprövavåraerfarenheterochidéerikringflyttbarhetochmultipleprototypingiskarpt läge. Påsåsätterhöllprojektetindirektytterligareekonomiskaresurseriformavarvodeför genomförandeavdessaevent.dessatasinteuppidenekonomiskaredogörelsen. 4.2.PROJEKTPLAN Projektetgenomförsunderperioden1januari 31maj2011Seävenpunkt3genomförande 4.3.EKONOMI Redovisasseparat,sebilaga.Underskrivetexemplarskickasperpost. 5.RESULTAT&EFFEKTER EnprototyphartagitsframisamarbetemedStockholmsHetaGlasochkontakter etableratsmedatriumljungberg,sicklahandelsplatsochnackakommun. Ambitionenärattinästastegattgåfrånprototyptillfullskaligtgenomförande tillsammansmedsamarbetspartnersistockholmsregionen. Multipleprototyping Enarbetsmetodharutarbetatsförhursamma konstnärligamaterialkangeupphovtillfleraflerakonstnärligaprodukter. Arbetsmetodenhardelsprövatsipraktikeniformavkonstperformance/event

11 genomfördapåuppdragavkunddelspåentänktprodukt.nästastegärattsöka finansiering evtillsammansmedsamarbetspartners förattutveckla produkternavidaremotproduktion/försäljning. Denforskningsomgjortsinomprojektetpresenteradesiformavföreläsning samtperformanceisambandmedoffentligredovisningisickla20maj. Ambitionenärattspridaerfarenheternaochdenkunskapsomerhållitsunder projektetvidaretexiformavföreläsningarochytterligareworkshopsmed professionellainomområdenaglasochcirkus. TexärNinaWestmanombeddattledaentreveckorsworkshoppåtematglasets performativaegenskaperpåkonstfack,institutionenförkeramikochglashösten DetfinansiellastödsomprojekteterhöllfrånInnovativkulturfondmöjliggjorde: Ettkoncentreratarbeteunderenbegränsadtidsperiodisambandmed utarbetandetavenprototyp möjlighetenattbjudainandraexperter konstnärerochkonsulterattmedverka iprojektet. medelattrealiseraenoffentligredovisning/performance. RESULTATPÅSIKT Nyakonstnärligaprodukterharutvecklats VerksamhetenäretableradiformavprojektiytterligaretreregioneriSverige Samarbetenmedtidigaresamarbetspartnersharfördjupats Detnationellanätverketharutökatstillattbliinternationellt Konstnärligforskningmedsiktepåinnovationgenomförsiformavlängre projektisamarbetemedhögskola/universitetsamtiformavåterkommande workshopstexianslutningtillproduktutveckling. Forskninginomandrafältsåsomsamproduktion,kulturochnäring,och entreprenörskaprealiserasisamarbetemedberördaämnesområdenochlänkas tilldenövrigapågåendeverksamheten. Eninternationellmarknadharkartlagtsochenetableringpåbörjats.Härkanske exportavbådeprodukterochkunskapkringtexutvecklingavregionerurett konstnärligtperspektiv. Gränsernaförolikakonstformerflyttasfram.Utvecklinginomdeolika disciplinernaskergenomkorsbefruktningidekonstnärligaworkshopssomhålls. 6.ÖVRIGT Nedanföljerutvaldabilderfrånprojektperiodensombifogasseparatimejletföratt kunnaanvändaspåik:shemsida.

12 GlaskonstnärFredrikNielsen.Workshop21februariSTOCKHOLMHETAGLAS.

13 WilleChristiani,CirkusArts.FrozenFire,Växjö29januari2011.

14 FrozenFire.Glasavis,Växjö29januari.

15 TjåsaGusforsskulpteraris glastill Ionlyhaveiceforyou påicebaristockholm. Ionlyhaveiceforeyou,SmålandsmuseumVäxjö1april2011. Foto:JörgenLudwigsson.

16 Ionlyhaveiceforeyou,SmålandsmuseumVäxjö1april2011. ÅsaochNina want seyesintheirdrinks. Foto:JörgenLudwigsson.

17 Inbjudan/posterfördenöppnaworkshopen/redovisningenavGlassandplactisityin space20maj2011.

18 Fluid,ovanViktoriaDalborg,nereNinaWestman.FotoThomasKågström.

19 Fluid.FotoThomasKågström

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Internmedicinska placeringen - Malmö

Internmedicinska placeringen - Malmö Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Måndag Måndag- Måndag Måndag Lokal:. Lokal: Röda Salen, Ruth Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Måndag- Måndag- Måndag Måndag Lokal:. Lokal: Röda Salen, Ruth Vecka 14 Vecka

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO Energieffektiva företag UPPDRAGSNUMMER 1554079000 FÖRSTUDIE KRING ETABLERING AV NYA ARBETSSÄTT OCH AFFÄRSMODELLER INOM ENERGIEFFEKTIVISERING OCH

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

I A S P I S R E D O V I S N I N G KULTURUTBYTE INOM BILD & FORM NINA WESTMAN EUROPEAN GLASS CONTEXT, BORNHOLM

I A S P I S R E D O V I S N I N G KULTURUTBYTE INOM BILD & FORM NINA WESTMAN EUROPEAN GLASS CONTEXT, BORNHOLM IASP IS R EDOV ISNING KULTURUTBYTE INOM BILD & FORM NINA WESTMAN EUROPEAN GLASS CONTEXT, BORNHOLM 2012 ARBETETS GENOMFÖRANDE Ändamålet med mitt internationella kulturutbyte var både att delta vid European

Läs mer

Hur initiera och driva projekt inom NLL?

Hur initiera och driva projekt inom NLL? Hur initiera och driva projekt inom NLL? Kenneth Sjaunja EU-samordnare Regionala enheten kommunikationsteknologi i syfte att främja vård och omsorg. [Bild 24] Projektidé Modell för projektstyrning Projektgrupp

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Direktiv och riktlinjer I - från styrelsen/arbetsgruppen till Johan Blomqvist

Direktiv och riktlinjer I - från styrelsen/arbetsgruppen till Johan Blomqvist PM STYRELSENS ARBETE MED DEN NYA HEMSIDAN Direktiv och riktlinjer I - från styrelsen/arbetsgruppen till Johan Blomqvist BAKGRUND: Styrelsen har inför kvällens sammanträde erhållit mail från Johan Blomqvist

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Verksamt.se/Kommun Introduktion till förstudien Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Kommun Bygglovkontor Miljökontor Enheten för alkohol, tobak & spel Räddningstjänst VA-enhet Ansökan om bygglov,

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Projektredovisning till Innovativ Kultur

Projektredovisning till Innovativ Kultur Projektredovisning till Innovativ Kultur Senast 2 månader efter att projektet är avslutat ska redovisning lämnas till Innovativ Kultur. Redovisningen ska innehålla följande: 1) En skriftlig projektrapport

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Mallen har samma struktur som Projektbeskrivningsmallen och vi rekommenderar att du följer nedanstående mall för projektredovisningen. Om du väljer ett annat upplägg

Läs mer

SundCom Group Ett kompetensföretag

SundCom Group Ett kompetensföretag Fallgropar i installationsprojekt Kjell Larsson, projektledare SundCom Group Ett kompetensföretag Agenda Kort om Sundcom och Kjell Varför genomför man hela tiden förändringar i företaget/ organisationen

Läs mer

Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen

Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen Projektägare: Attraktiv Framtid Projektgrupp: Arbetsförmedlingen Brösarps scoutkår Färs & Frosta Sparbank AB Röda Korset i Tomelilla

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektplansguide Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 SAMARBETE INOM DEN GRÖNA SEKTORN En särskild anvisning för dig som företagare som i samarbete med andra vill utveckla

Läs mer

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun)

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun) Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Förstudie Ålgårds Kvarn och Såg Nedan ifylls av kansliet: Diarienr: b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

Stilrena lokaler för stora och små möten centralt beläget på Kungsholmen.

Stilrena lokaler för stora och små möten centralt beläget på Kungsholmen. Stilrena lokaler för stora och små möten centralt beläget på Kungsholmen. Vi förverkligar din idé om det perfekta mötet Vi har länge känt att det saknas en självklar mötesplats på Kungsholmen. Därför öppnade

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa

Läs mer

Vattenregionen Skåne

Vattenregionen Skåne Projekt InnoVatten Therese Jephson, Projektledare Ann-Marie Camper, Bitr projektledare, Skånes hav och vatten Alexander Lindahl, projektstrateg Dustin Swenson, projektstrateg Vattenregionen Skåne Projekt

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Projektredovisning Parken2punkt0.

Projektredovisning Parken2punkt0. ProjektredovisningParken2punkt0. ProjektredovisningParken2Punkt0 Projektidé... 3 Bakgrund,Drivkrafterochmotiv...4 Särskildakravfrånavtalet... 5 Förnyelseochsamarbeten...5 Genomförande...6 Huvudhändelser...7

Läs mer

Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer

Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Beslut Rektors kansli 2009-02-11 MDH 1.7.1 84/09 Handläggare Johan Andersson Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Kanslichefen fastställer bilagd rutin för dokumenthanering

Läs mer

Kompletteringsuppgifter för missade seminarier/projektdagar

Kompletteringsuppgifter för missade seminarier/projektdagar Kompletteringsuppgifter för missade seminarier/projektdagar Kompletteringsuppgiften kan göras i grupp (om ni är flera som vill komplettera workshopen) eller enskilt. Har du inte gjort förseminarieuppgiften

Läs mer

DTM När Google inte räcker till. Välkomna till Diplomerade Teknikmäklare DTM. September 2010

DTM När Google inte räcker till. Välkomna till Diplomerade Teknikmäklare DTM. September 2010 DTM När Google inte räcker till. Välkomna till Diplomerade Teknikmäklare DTM September 2010 Teknikmäklarna - DTM DTM skapar ökad lönsamhet och tillväxt för företagen via en snabb mäkling av resurser i

Läs mer

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Vi ska rädda världen Vi börjar i vår del av Skåne Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Varför ska vi tillsammans rädda världen? Länsförsäkringsbolagen är kundägda organisationer och det förpliktigar.

Läs mer

KÄLLEMO MÄSSMONTER 2014

KÄLLEMO MÄSSMONTER 2014 VÄLKOMMEN... till min portfolio där du kan se ett urval av projekt som jag genomfört under mina studier. Jag heter Marie Borgquist och brinner för färg och form. Min passion för kreativitet har funnits

Läs mer

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Rekrytering Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Minst tre utgående volontärer berättar om sina upplevelser

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång.

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Slutrapport 100Hus Hornstull 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Huvudidén i ansökan inlämnad i mars 2009 var att skapa förutsättningar

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

HÅLLBAR GYMNASIESKOLA

HÅLLBAR GYMNASIESKOLA HÅLLBAR GYMNASIESKOLA I GÖTEBORGSOMRÅDET 2008 EN PROJEKTIDÉ The World At Night (bild: NASA) INTENTION INVITATION PRESENTATION Föreningen Tidsverkstaden har tagit initiativ till ett projekt med målet att

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

PROJEKTPLAN 2008 BAKGRUND

PROJEKTPLAN 2008 BAKGRUND PROJEKTPLAN De Ungas SommarAkademi är ett konstnärligt arbete, ett ungdomsprojekt och ett demokratiprojekt för unga i Västra Götalandsregionen. Det handlar om att ge unga människor möjligheten till att

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004 Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM The project is co-financed by ERDF through the InterregIIIB North Sea Region programme

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Kommunchefsgruppen KALLELSE 1(5) Dag 2013-05-15. Tid 08.30-11.00. Umeå stadshus, Nobelsalen

Kommunchefsgruppen KALLELSE 1(5) Dag 2013-05-15. Tid 08.30-11.00. Umeå stadshus, Nobelsalen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Kommunchefsgruppen Dag 2013-05-15 Tid 08.30-11.00 Plats ande Umeå stadshus, Nobelsalen Kurt-Allan Egelby, Bjurholms kommun

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1

SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1 SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1 1. PROJEKTIDÉ 1.1 Problematisera standarden ISO 26000 - Form: Många har stora förhoppningar på dialoger och förhandlingar. Den internationella standarden

Läs mer

Slutrapport Fordonsspecifik bilbarnstol

Slutrapport Fordonsspecifik bilbarnstol Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING SAMVERKAN MED KOMPONISTER För sista redovisningsdag, se Kulturrådets beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Projektredovisningsmall nobody dansproduktion hinder Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall nobody dansproduktion hinder Innovativ Kultur Projektredovisningsmall nobody dansproduktion hinder Innovativ Kultur 1. Projektidé Nobody dansproduktions konstnärliga ledning, koreograf Ann Lindberg och scenograf/kostymör Anja Rühle, undersöker ämnet

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

KURSPROGRAM HÖST 2014

KURSPROGRAM HÖST 2014 KURSPROGRAM HÖST 2014 HAIR ART STUDIO Vill du få inspiration, spetskompetens och hänga med i trenderna? Satsa då på Grazette of Swedens kurser! Nytt för i år är att vi arrangerar Hair Art Studio både i

Läs mer

Vägledningsdokument för verksamhetsplan

Vägledningsdokument för verksamhetsplan 1 (5) Avdelningen för Enheten för lokal och Främjande regional samverkan Margurite Karlsson 016-544 2071 margurite.karlsson@energimyndigheten.se Vägledningsdokument för verksamhetsplan Energimyndigheten

Läs mer

PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1

PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1 PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1 1. Projektnamn Fördjupad förstudie kring Vinlandet Sverige och utveckling av branschen: producenter/förädlare av fermenterade drycker baserade på frukt

Läs mer

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats?

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Spelveckan Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Kort om förbundet Sverok är ett ungdomsförbund som organiserar spelhobbyn i Sverige. Förbundet har ca 135.000 medlemmar i ca 1000 föreningar. Vi representerar

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr.

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr. 1(5) Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas. Sökande Bankgiro Bankgironr Bankkonto Clearingnr Bankkontonr. Är du medlem i någon producentorganisation för frukt och grönt? (Ringa in ett

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer