1. 2. BAKGRUND, DRIVKRAFTER OCH MOTIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. 2. BAKGRUND, DRIVKRAFTER OCH MOTIV"

Transkript

1 RedovisningtillInnovativKultur ÅsaJohannissonochNinaWestman 21juli2011

2 1.1.PROJEKTIDÉ GlassandPlasticityinSpace ettundersökandeavdetinterdisciplinärasamspelet mellanglas,scenkonstochmusikavglaskonstnärenninawestmanochregissörenåsa Johannisson.Deområdenviinomprojektetarbetatmedattutvecklaär: PROTOTYP Hurdesignarmanettplatsspecifiktkonstnärligtverkförattgöradetflyttbartochpåså sättmöjligtattspelapåolikaplatser?viavsertexattarbetamedvarmtglasvilket kräverentillgångtillenglashytta.hurskeranpassningentillnyalokaleroch geografiskaområden?hurintegrerarviprojektetpådennyaplatsenmeddessspecifika karaktärkulturochhistoria?förattundersökadettaharvistartatettsamarbetemed GlashyttaniSickla,Nackakommun.Områdetdärhyttanliggeromfattarettstort köpcentrummenävendieselverkstanmeddessmöjlighettillscenproduktion. SamarbetetmedhyttaniSicklagörattvietablerarverksamheteniStockholmsregionen därvibådaborocharbetar.påsiktservienmöjlighettillexportavkonceptettextill USAdärperformativtarbetemedglasredanärettbegreppellerandraregioneri Sverige. MULTIPLEPROTOTYPING ENPRODUKTBLIRFLERAPRODUKTER Ivårtidigareverksamhetharvierfarenhetavattenkonstnärligproduktkangeupphov tillfleranya.iproduktionernainomcirkusiglasriketresulteradeföreställningentex ävenienspecialdesignadglasskåldvsenartefakt.alltsågavsammaprocess föreställningenmedglasblåsning upphovtilltvåprodukter.viharävenframställtett trumsetiglassomdelsärettkonstverkdelsettmusikinstrumentsomgårattspelapå. Dennatypavdesignarbetedärsammakonstnärligamaterialblirupphovtillflera konstnärligaprodukterärnågotvivillfortsättautvecklainomprojektet.härskerett samarbetedelsmedglashyttanisicklamenävenmedtheglassfactoryibodaoch CirkusiGlasriket.CirkusiGlasriketssamarbetspartnersärblaföretagetOrreforsKosta Boda,RegionteaternBlekingeKronoberg,SmålandsMuseum SverigesGlasmuseum. Dessaorganisationerkommerdirektellerindirektattomfattasavprojektet. FORSKNING Vihartidigarepositivaerfarenheteravattintegrerakonstnärligverksamhetoch innovationmedforskning.viavserdokumenteravårtarbeteochdessolikaprocesser föratttillvaratadenkunskapochnyaerfarenheterprojektetgenererar.forskningen inriktarsigpåpraktikbaserad/konstnärligforskningbl.a.inomområdetexperience design/designavupplevelsersamtinnovationochlänkarideworkshopssom genomförsinomprojektet.materialetpresenterasefteravslutatprojekt. VårsökerhärettsamarbetemedKonstfackdärÅsaJohannissonvargästforskarehösten 2010inomprojektetPlaysamtvarhandledareförmasterstudentvidExperienceDesign Group.NinaWestmantogmasterexamen2010frånKonstfack,påinstitutionenför Keramik&Glas.Masterarbete: Meränettmaterial Performativtarbetemedglas (www.konstfack2010.se/master/macg/nina westman/).viförelästeävenpåkonstfack december2010inomkursenförkonstnärligforskning.

3 FÖRVÄNTADEEFFEKTER Prototypenskaparenmöjlighetattrealiseraettfullskaligtprojektisamarbete medhyttanstockholmhetaglasisickla.härfinnsävenmöjlighettillinteraktion medsicklahandelsplats. Arbetetmedatttaframfleraprodukterursammamaterialharenutpräglat innovativkaraktärochöppnarförnyasättatttänkakringproduktoch upplevelsedesign.effektenblirtotaltettstörreantalproduktervilketär gynnsamturettekonomisktperspektiv Erfarenheternafrånprojektetärmöjligaattföravidaregenomdenforskningsom bedrivs.påsiktärdetmöjligtattmaterialetingårienstörrepublikationalt. kunskapsmodell. FRAMTIDAVISION Visionenärenframtidaföretagsomsökernyavägarattfinansiera,produceraoch distribuerakonst.denkonstnärligaverksamhetentaravstampihantverketmenplacerar detiensamtidakontext.genomattkombineraolikakonstformeruppstårnyauttrycksom driverdenkonstnärligautvecklingenframåt.ideprojektsomutgårfrånenplatseller geografisktområde,texsickla,eftersträvasenstarkregionalförankringmedett internationelltperspektiv. 1.2.BAKGRUND,DRIVKRAFTEROCHMOTIV BEYOND&WITHIN Under genomfördesforskningsprojektetBeyond&Within Samspelmellan scenkonstfilmochkonstglasisamarbetemedkulturinstitutionerochnäringsliv.syftet medprojektetvarattundersöka: Samspeletmellankonstformernacirkus,konstglas,musikochfilm. Nyasättattsamproducera,organiseraochfinansierakonstnärligaprojekti samarbetemedkulturinstitutionerochnäringsliv. ProjektetbaseradespådetvåkompletterandedelprojektenCirkusiGlasriketochFISH. Forskningsresultatenredovisasiformavenhemsida:www.beyondandwithin.se ForskningsprojektetfinansieradesmedstödfrånKK stiftelsen;medelförutökad samproduktionskompetensochbedrevsviddramatiskainstitutet.projektledarevaråsa Johannisson,manusförfattare,regissörochgästforskare.IdelprojektetCirkusiGlasriket deltogglaskonstnärenninawestmanisamtligaproduktioner.honmedverkadei egenskapavglaskonstnär,scenografochperformer. DELPROJEKTETCIRKUSIGLASRIKET ICirkusiGlasriketmötskonstformernacirkus,konstglasochmusik.Dettamöte gestaltasiföreställningsformiglashyttasommaren2008och2009samtiproduktionen Enterprise EnrymdresasomgenomfördesisamarbetemedRegionteaternBlekinge KronobergochSmålandsMuseum SverigesGlasmuseum.VerksamheteninomCirkusi GlasriketharfortsattefterattforskningsprojektetavslutatsvilketblaresulteratiCatch! enkombineradkonsert/utställning/föreställningsommaren2010.cirkusiglasriketär ensamverkanmellankulturochnäringslivvarsambitionärkonstnärligförnyelseoch utveckling.detärskapatspecifiktförglasriketochharenstarkregionalförankringoch nåreninternationellpublik.förmerinfotexpressbilderochrecensionerse

4 BilderfrånCatch!,Enterprise Enrymdresa&Fish,delprojektinomCirkusiGlasriketsamtEttglas konstnärfrånmeränettmaterial performativtarbetemedglas(ninawestman). TURBULENS Turbulensärenorganisationsomsedan1999arbetarmedattsammanföraolikakonstnärer utifrånettinterdisciplinärtförhållningssätt.turbulensharblaproduceratföreställningarna MenMan! 99,Salongen 00samtBaraförmycket 02.Turbulensharävenfungeratsom startplattformförolikaprojekttexcirkusiglasriket. 2.1.SÄRSKILDAKRAVFRÅNAVTALET Projektetshelhetharsomövergripandesyfteatt: Undersökadetinterdisciplinärasamspeletmellanglasochscenkonst Undersökahurmandesignarhurettplatsspecifiktverkkangörasflyttbart Beforskaarbetsprocessen Underprojektetskallföljandegenomföras: Workshopmedsamarbetspartners Utvecklingavprototypocharbetsmodell Offentligredovisning 1.3.FÖRNYELSEOCHSAMARBETEN Seävenpunkt1.1Projektidé,4.4Genomförande,4.1Resurser UPPNÅDDAEFFEKTER 1.Prototypenskaparenmöjlighetattrealiseraettfullskaligtprojektisamarbetemed hyttanstockholmhetaglasisickla.härfinnsävenmöjlighettillinteraktionmedsickla handelsplats.

5 2.Arbetetmedatttaframfleraprodukterursammamaterialharenutpräglatinnovativ karaktärochöppnarförnyasättatttänkakringproduktochupplevelsedesign.effekten blirtotaltettstörreantalproduktervilketärgynnsamturettekonomisktperspektivoch möjligtattutgöraenbasförenverksamhet. 3.Erfarenheternafrånprojektetärmöjligaattföravidaregenomdenforskningsombedrivs. Påsiktärdetmöjligtattmaterialetingårienstörrepublikationalt.kunskapsmodell. 4.Projektetsmålattgöraprodukternaflyttbaradvsattarbetamedglasutanförglashyttan realiseradesinomdeperformanceocharteventsomgenomfördesinomprojekttidentex FrozenFireochIonlyhaveiceforyou. 5.Utvecklinginomkonstnärligadisciplinerharskett.Gränsenmellanmaterialbundenkonst ochperformancekonstharbörjatlösasuppochinomdeolikakonstområdenahardessa gränserflyttatsfram. 1.4.GENOMFÖRANDE Projektetgenomfördesunderperioden1januari 31maj2011 Utvecklingavprototyp,produkterochmodellgenomfördeskontinuerligtunderhela tidsperioden.parallelltdokumenteradesprocessen. Metodenbaseraspåpraktiskaexperimentiformavworkshopsochperformance. WORKSHOP 21februari:Workshop1isamarbetemedföretagetStockholmHetaGlasiSickla samtglaskonstnärenfredriknilsen 24februari:Workshop2:musik,rörelse(händernasvidglasblåsning)ochfilm undersöks.ninawestmanochkompositörmagnuslarssonfilmarninas glasblåsningiglashyttanisickla. 20maj:Workshop3ochoffentligredovisningavresultatengenomförsi samarbetemedstockholmhetaglasisicklasamtcirkusartistenvictoria Dahlborg.Forskningsmodellenpresenteras.Tilldenoffentligaredovisningen bjödsföretag,offentligaverksamhetersamtrepresentanterförforskarsamhället införattskapamöjlighettillnyasamarbeteninförfortsattutvecklingav projektet. PERFORMANCEOCHARTEVENT UnderprojektetsgångerhöllviförfrågningaromattgöraperformanceochArtEvent. Dettamöjliggjordeattvidirektkundeimplementeravåraidéerkring:Hurdesignarman ettplatsspecifiktkonstnärligtverkförattgöradetflyttbartochpåsåsättmöjligtatt spelapåolikaplatser?samtmultipleprototyping(sepunkt1.1projektidé). Erfarenheternaavdessaperformance/arteventintegreradespåsåsättiprojektetGlass andplasticityinspaceochökadedetempiriskaunderlaget.detvisadeocksåpå möjlighetenattbedrivaverksamhetiföretagsform.

6 WorkshopmedFredrikNielsenpåSTOCKHOLMHETAGLAS21februari2011 GENOMFÖRDAPERFORMANCE/ARTEVENT Underarbetetmednedanståendeutöverdesomtagitsuppiprojektansökan: FrozenFire Performanceisambandmedinvigningenavglaskonstverkistadsmiljö. UtvecklatiStockholmmedCircusArts VisatiVäxjökulturnatt29januaripåuppdragavVäxjöKommun WilleChristianii Frozenfire,29januari2011

7 ÖrebroKulturting Föreläsning+Performance,9mars Projiceradglasblåsningochkonsertpåglastrumset.Örebro9mars2011 Ionlyhaveiceforyou PerformanceisambandmedKronprinsessanVictoriasbesökpåSmålandsMuseum Sverigesglasmuseum1april Ionlyhaveiceforyou,performance/art eventpåsmålandsmuseum,1april2011. HaveANiceDay Kortfilmmedglasobjekt.Produktionsperiod:Maj.Produktionsbolag:Altairfilm. Finansiärer:SvenskaFilminstitutetochSVT. OffentligredovisningGlassandPlasticityinSpace Föreläsning+Performance: Fluid isickla20/5.

8 Redovisning/workshop:Glassandplasticityinspaceochperformance Fluid 20maj2011 AKTIVITETEREFTERAVSLUTADPROJEKTTID MedverkadesomSverigesbidragiscenografiquaddrinaleniPrag15 19juni PerformanceisambandmedinvigningenavTheGlassFactoryiBoda18juni FragileFairytalesPremiärCirkusiGlasriket2juli.Cirkusglasochmusikiglashyttai Kosta.Spelperiod:2 17juli.

9 NinaWestmanochMikkelKarlshøji FragileFairytales.Numret med de brinnande träskorna är ett resultat som vi plockat med oss från Workshop 1 MÖTENMEDAKTÖRERINOMFÄLTETFÖRATTUNDERSÖKAMÖJLIGHETERNATILL UTÖKATSAMARBETE MötehosGLAFOglasforskningsinstitutiVäxjö3mars MötemedNackakommunskulturexpert MötemedAtriumLjungbergiSickla KontakteräventagnamedDieselverkstanochStockholmslänsmuseum. MötemedAtriumLjungbergiSickla 4.1.RESURSER MEDVERKANDE Turbulens:Utvecklingavprototyp,produkterochmodellgörsgemensamtavNina WestmanochÅsaJohannisson.ÅsaJohannissonfungerarävensomprojektledare. Förutvecklingavprototypochprodukterinbjödsandrakonstnärer cirkusartisteroch glaskonstnärer attmedverkaideworkshopssomgenomförs.inbjudaninomgps:

10 VictoriaDahlborg(cirkus)samtFredrikNilsen(glas)Deerhöllfördettaarvode.Inför performancefrozenfireochionlyhaveiceforyousamarbetadevimedisskulptören TjåsaGusfors. SAMARBETSPARTNERS Attarbetamedglassommaterialärkostsamteftersomdetkräverenspecifikutrustning, materialochmycketenergi.därförärdetavstörstaviktatttexingåsamarbetenmed glasproducerandeföretagförattprojektetskallbliekonomisktrealiserbart. STOCKHOLMHETAGLAS:SaraMannheimer. Bistårmedlokaliformavglashytta(workshop1&3)samtnätverkoch marknadsföringinförfortsattgemensamtsamarbete. CirkusiGlasriket:JanDzedins. GlasriketmuseumiBodaTheGlassFactory:MajaHeuer. Konstfack:RepresentanterförprojektetföreläseromverksamhetenpåKonstfack. Samtalpågårävenkringettutvecklatsamarbeteiformavettkunskapsutbyte.Se ovanpunkt3.1vidtaladeärprofessorzandraahl,institutionenförkeramikochglas samtrolfhughes. Vierhöllävenuppdrag(performance/artevent)underprojekttidendärvihademöjlighet attprövavåraerfarenheterochidéerikringflyttbarhetochmultipleprototypingiskarpt läge. Påsåsätterhöllprojektetindirektytterligareekonomiskaresurseriformavarvodeför genomförandeavdessaevent.dessatasinteuppidenekonomiskaredogörelsen. 4.2.PROJEKTPLAN Projektetgenomförsunderperioden1januari 31maj2011Seävenpunkt3genomförande 4.3.EKONOMI Redovisasseparat,sebilaga.Underskrivetexemplarskickasperpost. 5.RESULTAT&EFFEKTER EnprototyphartagitsframisamarbetemedStockholmsHetaGlasochkontakter etableratsmedatriumljungberg,sicklahandelsplatsochnackakommun. Ambitionenärattinästastegattgåfrånprototyptillfullskaligtgenomförande tillsammansmedsamarbetspartnersistockholmsregionen. Multipleprototyping Enarbetsmetodharutarbetatsförhursamma konstnärligamaterialkangeupphovtillfleraflerakonstnärligaprodukter. Arbetsmetodenhardelsprövatsipraktikeniformavkonstperformance/event

11 genomfördapåuppdragavkunddelspåentänktprodukt.nästastegärattsöka finansiering evtillsammansmedsamarbetspartners förattutveckla produkternavidaremotproduktion/försäljning. Denforskningsomgjortsinomprojektetpresenteradesiformavföreläsning samtperformanceisambandmedoffentligredovisningisickla20maj. Ambitionenärattspridaerfarenheternaochdenkunskapsomerhållitsunder projektetvidaretexiformavföreläsningarochytterligareworkshopsmed professionellainomområdenaglasochcirkus. TexärNinaWestmanombeddattledaentreveckorsworkshoppåtematglasets performativaegenskaperpåkonstfack,institutionenförkeramikochglashösten DetfinansiellastödsomprojekteterhöllfrånInnovativkulturfondmöjliggjorde: Ettkoncentreratarbeteunderenbegränsadtidsperiodisambandmed utarbetandetavenprototyp möjlighetenattbjudainandraexperter konstnärerochkonsulterattmedverka iprojektet. medelattrealiseraenoffentligredovisning/performance. RESULTATPÅSIKT Nyakonstnärligaprodukterharutvecklats VerksamhetenäretableradiformavprojektiytterligaretreregioneriSverige Samarbetenmedtidigaresamarbetspartnersharfördjupats Detnationellanätverketharutökatstillattbliinternationellt Konstnärligforskningmedsiktepåinnovationgenomförsiformavlängre projektisamarbetemedhögskola/universitetsamtiformavåterkommande workshopstexianslutningtillproduktutveckling. Forskninginomandrafältsåsomsamproduktion,kulturochnäring,och entreprenörskaprealiserasisamarbetemedberördaämnesområdenochlänkas tilldenövrigapågåendeverksamheten. Eninternationellmarknadharkartlagtsochenetableringpåbörjats.Härkanske exportavbådeprodukterochkunskapkringtexutvecklingavregionerurett konstnärligtperspektiv. Gränsernaförolikakonstformerflyttasfram.Utvecklinginomdeolika disciplinernaskergenomkorsbefruktningidekonstnärligaworkshopssomhålls. 6.ÖVRIGT Nedanföljerutvaldabilderfrånprojektperiodensombifogasseparatimejletföratt kunnaanvändaspåik:shemsida.

12 GlaskonstnärFredrikNielsen.Workshop21februariSTOCKHOLMHETAGLAS.

13 WilleChristiani,CirkusArts.FrozenFire,Växjö29januari2011.

14 FrozenFire.Glasavis,Växjö29januari.

15 TjåsaGusforsskulpteraris glastill Ionlyhaveiceforyou påicebaristockholm. Ionlyhaveiceforeyou,SmålandsmuseumVäxjö1april2011. Foto:JörgenLudwigsson.

16 Ionlyhaveiceforeyou,SmålandsmuseumVäxjö1april2011. ÅsaochNina want seyesintheirdrinks. Foto:JörgenLudwigsson.

17 Inbjudan/posterfördenöppnaworkshopen/redovisningenavGlassandplactisityin space20maj2011.

18 Fluid,ovanViktoriaDalborg,nereNinaWestman.FotoThomasKågström.

19 Fluid.FotoThomasKågström

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr.

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr. 1(5) Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas. Sökande Bankgiro Bankgironr Bankkonto Clearingnr Bankkontonr. Är du medlem i någon producentorganisation för frukt och grönt? (Ringa in ett

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare Åsa Vagland Workshop i Stockholm 20 april 2015 Processen fram till idag 6 september 2013: Regeringsuppdrag till Trafikverket

Läs mer

Projektredovisning av förstudien INFILT

Projektredovisning av förstudien INFILT Stockholm 2012 06 26 Från Syntjuntan Till Innovativ Kultur Projektredovisning av förstudien INFILT 1. Projektidé Idén är att infiltrera näringslivet med konstmusik och ljudkonst! Projekt INFILTs övergripande

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

1(5) 27 februari 2013. Ekologiska lågenergihus på. Österlen. Projektplan 2013.03.27

1(5) 27 februari 2013. Ekologiska lågenergihus på. Österlen. Projektplan 2013.03.27 1(5) 27 februari 2013 Ekologiska lågenergihus på Österlen Projektplan 2013.03.27 2(5) 27 februari 2013 PROJEKTNAMN Ekologiska lågenergihus på Österlen. 1 PROJEKTIDÉ Att genom skapande av en ideell förening

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång.

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Slutrapport 100Hus Hornstull 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Huvudidén i ansökan inlämnad i mars 2009 var att skapa förutsättningar

Läs mer

WORKSHOP: Här finns EUfinansiering. klimatanpassning

WORKSHOP: Här finns EUfinansiering. klimatanpassning WORKSHOP: Här finns EUfinansiering för klimatanpassning Cecilia Wyser, Pussel Klimatkonsult och Anna Jonsson, Catalysator 67 Klimatanpassarna katalyserar utveckling och lägger strategiska pussel Resultat

Läs mer

Skanskas Kontorsindex

Skanskas Kontorsindex Skanskas Kontorsindex 1 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 2 Skanskas Kontorsindex hösten 2004 Skanskas Kontorsindex är en undersökning som Skanska Projektutveckling Sverige genomför två gånger per år (maj

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Verksamhetsåret i siffror

Verksamhetsåret i siffror Ekonomisk Berättelse för Föreningen SvenskaMagic 2010 Verksamhetsåret i siffror Ingående saldo 2010-05-15: 29 674 kr Utgående saldo 2011-05-30: 117 118kr Verksamhetsårets resultat: + 87 444 (2011-05-30)

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

KO:s beräkningsmodell

KO:s beräkningsmodell KO:s beräkningsmodell Innehåll Sid Beräkning av prisfördyring...1 årsförbrukning om 2 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...2 5 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...3 10 000 kwh/år

Läs mer

Korpen på jobbet Ulrika Andersson, Företagsutvecklare Kommunikation och marknad

Korpen på jobbet Ulrika Andersson, Företagsutvecklare Kommunikation och marknad Ulrika Andersson, Företagsutvecklare Kommunikation och marknad Vi gör det enkelt för arbetsplatser att sporta och ha kul tillsammans! Gör det enkelt för arbetsplatser att sporta och ha kul tillsammans

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

SundCom Group Ett kompetensföretag

SundCom Group Ett kompetensföretag Fallgropar i installationsprojekt Kjell Larsson, projektledare SundCom Group Ett kompetensföretag Agenda Kort om Sundcom och Kjell Varför genomför man hela tiden förändringar i företaget/ organisationen

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

vill du bli medskribent?

vill du bli medskribent? vill du bli medskribent? Att vara medskribent Innebär att: Du ska ha ett brinnande intresse för media. Du får möjlighet att visa upp dina produktioner på nyhetssajten. Du få uttrycka dig i digitala medier.

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer