BRF Ann & Storavan. Protokol frin extra lbreningsstimma 20ll. Tid: 201 l kl Plats: Dellensvagen 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Ann & Storavan. Protokol frin extra lbreningsstimma 20ll. Tid: 201 l-04-06 kl. 19.00 Plats: Dellensvagen 30"

Transkript

1 BRF Ann & Storavan Protokol frin extra lbreningsstimma 20ll Tid: 201 l kl Plats: Dellensvagen 30 $ I Stimmans iippnande Asa Kullvik fltrklarade st:irnnan iippnad och presenterade strelsen. $ 2 Godkiuande av dagordning Dagordningen godkiindes enligt kallelsen. $ 3 Val av stlimmoordfiirande Asa Kullvik valdes till stiimmoordliirande. $ 4 Anmiilan av stiimmoordfdmndens val av protokollldrare Helen Vesterberg anm,ildesom val av protokollliirare. $ 5 val av justeringsmiin tillika riistriiknare Anders Welin samt Lars Kristensson valdes som.iusteringsmzin tillika riistriiknare. $ 6 Friga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst St:irnman anses ha blivit utlyst i stadgeenlig ordning. S 7 Faststillande av riisflangd Antal n:irvarande rdstberattigade medlemmar sammanrziknades till 31 stycken, 3 medlemmar hadc liimnat fullmakt. Rdstliingden bifogas som bilaga. $ 8 Information om ftinsterrenovering alternativt byte av fiinster. Stefan Melin och Simo Tamminen redovisade bakgrund, liireningens ekonomi samt presenterade nedan$aende renoveringsaltemativ som ocksa l2imnat skiftligt tillsammans rned kallelsen. Bilbgas som bilaga. l. Renovering av befintlig ]tterbage och karm samt att glasrutan i inle ldnsterbege b)'ts till 4 mm energiglas fiir att fa b:ittre isolering. DageN utseende behdlls sdledes bide in- och utviindigt. 2. Ytte fiinsterbage blts till en aluminiumbdge med energiglas ftir att la bafte isolering. Karmens ),ttercida kliis med aluminiumprofiler. Innerbege atg:irdas ej. N)'tt utseende pa utsida, inviindigt utseende lika som fiin. De olika altemativen diskuterades och fragor besvarades och s*imman beslutade att senaxelagga fiinsterb)tet till september l(2)

2 S 9 B$lut om renovering eller byte av ftinterbige Rdstning om de tve alternativen genorfdrdes. Majoriteten av st:imman rdstade ftir altemativ 2. S l0 Vd rv revisor och revisorssupplesnt Val av revisor och reviso$suppleant ft6n KPMG godkiindes. Revisor: Jan-Ove Brandt Suppleant: Per Engsell S ll Stlmmrnr rvslutrnde Stdmmoordfdranden Asa Kullvik lbrklarade den extra ltireninsss0tnman avslutad. Ordfdrande Protokollfiirare fts4 L Asa Kullvik Justeringsman gl,ua- 44-.d Anden Welin Jurteritrgsmrn rv L&rr Krfutenssotr 2Q)

3 .6 Bostadsrettsfdreningen Ann & Storavan Bilaga S a Fcinsteritgdrd Brf. Ann och Storavan Bakgrund Ann och Storavan genomgick en stor upprustning'1996 de bla vera originalfonster renoverades. Det ar nu 15 ar sedan och fdnster och balkongddrrar behdver eterigen underhallas. Anledning till underhell er tidens tand har satt sina spar pa vara fdnster' Farg flagar, vissa tradelar ar daliga och maste bytas. Vi behdver tillsammans besluta hur vi renoverar vara f6nster. Styrelsen har tillsammans med en konsultagit fram och utverderat anbud fren efta olika firmor. Vid utvardering har vi beaktat: ekonomi, hallbarhet, underhallsbehov och utseende. Vi har aven tagit hansyn till hur vi uppfattat de olika entreprendrernas kvalitet. Fdnster baksida Ann Altemativ fit r &tgiirder De fdrslag som styrelsen arbetat fram kommer att sdnka vermeldckage, dvs minska vara energikostnader. Bland annat kommer tatlister att bytas med malsettning att vi ska fe mindre drag. Styrelsen presenterar tva fdrslag pe Atgdrd. Medlemmarna fer rdsta pa det fdrslag man tycker er bast och detta f6r bli det inriktningsbeslut som styrelsen gar vidare med vid upphandling av entreprenor. Fdr att fe ett enhetligt utseende och slippa att utf6ra punktinsatser av underhall sa kommer bade Ann och Storavan att etgerdas. Tanken ar att fonsteretgsrden ska ske direkt efrer semsterperioden och ske under augusti-september i ar. Inriktningsbeslut att ta stallning till pe extra stdmma. Altomauv: 1. Renovering av befintlig ytterbage och karm samt att glasrutan i inre fdnsterbege byts till 4 mm energiglas for att fa battre isolering. Dagens utseende behellseledes bade in- och utvendigt. 2. Yttre f6'nsterb4le byts till en aluminiumbag m d energiglas f(i att fa baittre isolering. Karmens yttersida kles med aluminiumprofiler. Innerbage atgardas ej. Nytt utseende pd utsida, invdndigt utseende lika som fdrr.

4 .. Bostadsrdttsfdreningen Ann & storavan 2 Cirkakostnad exkl moms 1,8 Mkf 1,5Mkr Undsrhill Utseende Energi Ommalning ca va l5:e er Vi behaller dagens utseende Nytt U-vdrde ca 1,8" Underhalbfritt tills det att bvte av vtterbeqe krevs Nytt utseende utvendigt med aluminumbeklddnad Nytt U-vdrde ca 1,8" Livslangd Ca 15 artill ommelning Ca ar tlll byte av vfterbeqe * Vi kommer att fa rekna med ett h6gre slutpris pga tillkommande jobb som ej kan specificeras vid anbud. " Vara fdnster har idag U-varde ca 2,8. Vi har gjort en ekonomiskalkyl baserad pa inkomna anbud pa 40 ar med hansyn till kostnaderfor initial renovering, underhall samt energiatgang. Den visar att efter 40 ar har alternativ 2 en kostnad som ar 2 Mkr lagre dn alternativ 1. UnderhSllsbehovet det som odr skillnaden. : ;,.,.:,: ' Referensobjekt fdr alternativ 2: Vera fdnster blir givewis vita.

5 . Bostadsrdttsfdreningen Ann & Storavan Om f6reningens underhallsplan och ekonomi lnom de ndrmsta aren kommer fdljande underhall att behova utfdrasl. Dranering av grund tdr Storavan 3, dvs Dellensvdgen Atgerd av fuktproblem i kdllare pa Storavan. Fdnster, det som denna stdmma tar upp. Balkongrenovering, ifdrsta hand Ann. Malningsunderhall utom och inomhus. Avloppsstammar under kallargolv Foreningens ekonomi dr god och vi har sparade medel pa banken pd 4,5 miljoner kr som vi avser att anvdnda f6r underhall. Vi behover pa detta sdtt alftsa inte ta nagra lan fdr de nermsta kommande underhallsatgardema. Beroende pa hur vi hushallar med vara pengar kan vi utf6ra olika mycket utan att ta lan. Fdreni ngens respektive medlemmars ansvar beteffande fainster F(ireningens angvar Kitting Karmar utvdndiot Utvendig mslning av karmar och baqar Medlemmars ansvar Malning invandigt och mellan fdnster Beslaq och sdaniolett Tdtningslister, smutsfllter Fonsterqlas och beqar Vid renovering kan fdreningen ta pd sig etl storre ansvar.

6 Lgh.nr fl dlgr l edlm 2 Noig.ing 265 ERIKSSONMATTIAS EINARSSONCARIN 266 TUVESSON PETER 283 ZILINSKAITE JUSTINA 285 WARMEGARDAVID 286 NILSSON MAGNUS 292 NORBERG KARIN 293 CAPPELIN CHATARTNA 295 POIGNANT LENA 296 JADERLING VIKTOR A 301 KRISTENSSON LARS 303 GILLE SUSANNA BAKU BERND NUGIN KAISA POIGNANT DANIEL 304 HALLQVISTTOVE NILSSON JENNY 306 STENHAMMAR BERIT 311 KULLVIK ASA 312 VESTERBERG HELEN 313 DAHLIN ELLINOR 314 STIHL KERSTIN STIHL ALVAR 315 TONNERTANDERS 316 JERNBERG IRENA 322 TORNELL BEATRICE TORNELL KIM 323 LUNDSTROMMAJ-BRITT 325 HEDLUND MARIE 331 JAMTELID LARS 334 TAMMINEN SIMO 336 SCHENSTROM JESSICA SCHENSTROI' CAI\4ILLA 343 AYLOTT ELENA AYLOTT AYLOTT 345 ALM BIRGITTA DAHLEERG MANUEL 346 ANDERSSON BENGT 351 PERSSON HENRIK 352 NORDOVIST ELSE Fu makt Fu makt 353 BERG VIKTORIA SANDSTROM ANDREAS FUIIMAKT 356 MELIN STEFAN 372 WELIN ANDERS WELIN I\4OREAU I\4ARIA 373 EJEBRANT GUNHILD

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04, t L.L 21 (27) 122 1 Dnr 201j/1105 - f Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor INLEDNING Erik Åberg (MP)

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

3 Eva Jansson valdes till ordftirande ftir mötet, Ann Jansson till sekreterare. Britta Dahlin och Ulla Olsson valdes till justerare.

3 Eva Jansson valdes till ordftirande ftir mötet, Ann Jansson till sekreterare. Britta Dahlin och Ulla Olsson valdes till justerare. Svinningeudds Tomtägarefi)rening upa 2012-03-24 Protokoll fran fiireningens årsmöte i fiirenin&sstugtm 2012-03-24 I Mötet öppnades av ordftirande Jan Saare som hälsade de nåirvarande välkomna. 2 Niirvarolista

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna...

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna... Innehåll Till dig som är ung... 5 Bo hemma... 7 Flytta hemifrån... 10 Välja yrke... 17 Studier... 20 Börja arbeta... 30 Spara... 35 Låna... 39 Fickpengarna... 44 Ordning på pengarna... 47 Vad kostar det

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 45 augusti -07 Tvättstugan Som de flesta säkert redan märkt har vi fått nytt lås och bokningssytem till tvättstugan. Låsbytet var planerat, eftersom

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Bolånet & Amorteringen del 2

Bolånet & Amorteringen del 2 Bolånet & Amorteringen del 2 - Det nya amorteringskravet gör att fyra av tio hushåll inte vill belåna sig till mer än halva bostadsvärdet - Endast en minoritet kommer att ha råd att förverkliga sin villadröm

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr

Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr Protokoll 29132015 Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr ProtokollArsmrite KpG 29132015 Ndrvarande: Mia G, Adin, Richard Wirdeson, Monika Lind Melander, Jenny Wieslander, Berta Valenzuela, Maria Kuylenstierna,

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

Vad påverkar priset på en bostadsrätt?

Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Författare: Niclas Roll Handledare: Claes Hägg Sammanfattning Fastighetsmarknaden

Läs mer