AKTUELL. tjänsteforskning. Centrum för tjänsteforskning CTF. Patrik Gottfridsson och Markus Fellesson nya doktorer vid CTF. Nr 43, april - nov 02

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELL. tjänsteforskning. Centrum för tjänsteforskning CTF. Patrik Gottfridsson och Markus Fellesson nya doktorer vid CTF. Nr 43, april - nov 02"

Transkript

1 AKTUELL tjänsteforskning Nr 43, april - nov 02 Patrik Gottfridsson och Markus Fellesson nya doktorer vid CTF Hyresgästen som kund CTF-medarbetaren Markus Fellesson disputerade den 17 december 2001 i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Markus avhandling har titeln Den allmännyttiga kunden Nya organiseringsmönster i kommunala bostadsföretag. Opponent vid disputationen var docent Anders Söderholm, rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet. I avhandlingen diskuteras och problematiseras förhållandet mellan bostadsföretag och deras kunder. Syftet är att gestalta och problematisera förhållandet mellan bostadsföretag och fenomenet kunder ur ett organisationsteoretiskt, nyinstitutionellt perspektiv. Småföretags tjänsteutveckling Måndagen den 28 januari 2002 hade många från Centrum för tjänsteforskning samlats i Curt G Olsson salen vid Stockholms universitet, då det återigen var dags för disputation. Disputanden var vår egen CTF-medarbetare Patrik Gottfridsson som la fram en avhandling med titeln Småföretags tjänsteutveckling en studie av hur småföretag utvecklar individuellt anpassade tjänster. Opponent var professor Christian Grönroos från HANKEN i Helsingfors. Avhandlingen handlar om hur små tjänsteföretag arbetar när de bedriver tjänsteutveckling. Det arbete som företagarna beskriver som utvecklingsarbete handlar många gånger om att utveckla sin och medarbetarnas kompetens för att därigenom bättre kunna lösa kunderns specifika problem. Utvecklingsarbetet präglas av informalitet, bedrivs på ett ostrukturerat sätt och är starkt centrerat runt enskilda individer. Centrum för tjänsteforskning CTF Läs mer om avhandlingarna på sidorna 4-5! Aktuell forskning s. 4-9 KK-plattformen s Ny lärobok s

2 LEDARE Om CTF Centrum för tjänsteforskning CTF är Nordens främsta forskningscentrum med inriktning på managment inom tjänstesektorn. Centret bildades 1986 och är en del av Karlstads universitet. I dag är ett 40-tal forskare och forskarstudernade verksamma inom CTF. Till verksamheten är professorer och docenter knutna som vetenskapliga ledare. Focus ligger på forsknings-, utbildnings- och kontaktverksamhet inom området ledning och organisering av tjänsteverksamheter. CTF ska bidra till kunskapsutvecklingen, tillhöra forskningsfronten, bedriva forskning inom flera discipliner, vara en brygga mellan forskning och näringsliv/offentlig verksamhet samt aktivt verka i en internationell miljö. CTF fokuserar följande områden: Tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling Tjänsteutveckling och tjänstekonstruktion Arbetsmiljö- och kompetensutveckling Kollektivtrafik i ett tjänsteperspektiv Kundtillfredsställelse - mätning & implementering Värdeskapande intressentnätverk Immateriella tillgångar Ett antal företag och organisationer är knutna till CTF som huvudmän för att på olika sätt stödja verksamheten. Dessa är för närvarande: Adera Sweden AB, Apoteket AB, Effect Management AB, Försäkringskassan i Värmland, ICA Handlarna AB, Karlstads kommun, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Lidbom Svenska AB, Länsförsäkringar Wasa AB, Service Development Centre AB, Statens Kvalitets- och Kompetensråd, Statistiska Centralbyrån, Validation AB, Vattenfall Utveckling AB. Kontakta CTF om du... har idéer om forsknings- och utredningsprojekt har behov av forskarstött utvecklingsarbete har behov av utbildningsinsatser vill ha kontakt med andra tjänsteforskare nationellt eller internationellt vill bli huvudman i CTF. prof/vetensk ledare intendent styrelseordf teol dr/adm förest Aktuell tjänsteforskning Ansvarig utgivare: Redaktör: CTF KARLSTAD Tryck: Universitetstryckeriet Om CTFs uppdrag i ett strategiskt perspektiv I detta nummer frångår vi det gängse mönstret. Vanligtvis är det Bo Edvardsson, i kraft av vetenskaplig ledare, som skriver här, men denna gång är det istället en av seniorforskarna som fått den hedersamma uppgiften. Jag heter Bo Enquist och har varit verksam vid CTF sedan september Inom ramen för den idag ganska vida tjänstediskursen på CTF håller jag på att utveckla ett delområde med benämningen Värdeskapande intressentnätverk. Oftast talar vi om tre perspektiv inom tjänstediskursen: tillfredsställda kunder (marknad), tillfredställda ägare (ledningsperspektiv, finans) och tillfredställda anställa (arbetsplats). Dessa tre grupper har olika och konkurrerande mål och förväntningar med sin medverkan, vilket kan berika tjänsten. I min intressentsyn finns det inte ett ledningsperspektiv utan två. Huvudmannen (principalen) är skild från den verkställande ledningen, och därmed har dessa två funktioner skilda utgångspunkter i sina institutionella roller. Vad har detta med ovanstående rubrik att göra? I min värld ges uppdraget av principalen i interaktion med övriga intressenter. Jag vill därför börja med uppdraget utifrån Karlstads universitets perspektiv. Karlstads universitets växande uppdrag Under hela förra året arbetade jag som processledare på uppdrag av rektor Christina Ullenius för att se över nämndorganisationen vid Karlstads universitet. Jag hade då anledning att fundera över hur uppdragen har förändrats över tid. Utbildningsminister Thomas Östros får representera principalen för Karlstads universitet. Hans ord vid invigningstalet när Högskolan i Karlstad uppgraderades till universitet ger vid handen att det finns förväntningar från principalen när det gäller utveckling av uppdraget för Karlstads universitet. Han sade: I den avgörande tentan fick ni högsta betyg. Det är ett stort ansvar ni får när ni ska leda ett nytt universitet in i ett nytt århundrade. Ni måste fungera som förnyare. Karlstads universitet förväntas således inte bli en dålig blåkopia på de gamla universiteten utan förväntas utveckla en annan roll som ett nytt universitet. Under många år hette denna statliga läroanstalt Högskolan i Karlstad. Uppdraget var då koncentrerat till grundutbildning. Efter hand tillkom centrumbildningar och forskning inom vissa ämnen. P g a att läroanstalten säkerställt sin vetenskapliga status kunde principalen ge ett nytt uppdrag till högskolan, nämligen att bli universitet. Då kom uppdraget grundutbildning och forskning att likställas i betydelse. Interaktionen på torget har blivit mycket mer omfattande ju mer forskningsdelen har utvecklats. Just nu står Rektor (verksledningen) inför en ny utmaning när det gäller uppdraget för Karlstads universitet. Det är att hitta mer organiserade former för värdeskapande samverkan med samhället i stort. Karlstads universitet har förväntningar på sig att kunna ha en mer aktiv roll i denna utveckling. Universitetssfären runt Karlstads universitet kan då komma att växa med flera torg och marknadsplatser. 2 Aktuell tjänsteforskning

3 LEDARE CTFs institutionella tillväxt Vad betyder ovanstående resonemang specifikt för CTF? Innan jag reflekterar över detta vill jag lyfta fram dess utveckling. Det har tagit 15 år att utvecklas till vad det står för idag. CTF har som alla kunskapsföretag vuxit i interaktion med sina kunder/ finansiärer. Det är i kölvattnet av avreglering som vi har haft vår framgång och tillväxt. Telia var redan från början en nyckelpartner, och tjänsteutvecklingen blev därmed tidigt ett viktigt område. Kollektivtrafikforskningen som kom in i CTF efter 1995 har också varit en viktig tillväxtmotor. Den gav en bas för att befästa mångvetenskaplighet, och den har i sin tur genererat många doktorandprojekt. Den nu erhållna KK-plattformen med användardriven tjänsteutveckling inom ramen för den nya tjänsteekonomin kan ses som ytterligare ett steg i vår utveckling. CTF har passerat tre värderingsstadium med utländska evaluerare i slutfasen och godkänts för att få finansiering för en KK-plattform. Forskningsstatusen har därmed ökat och öppnat upp för ytterligare projekt. Vi kan också teckna utvecklingen från ett institutionellt perspektiv. Det tog flera år innan CTF fick sin professur. Bo Edvardsson har varit och är förgrundsgestalten, men det skulle ta några år innan detta befästes med en professorsutnämning. Idag har CTF en mycket stark bas med ett antal seniora forskare. Det innebär att det är fler som kan vara med och dra hem nya forskningsprojekt och ta på sig utvidgade handledaruppgifter. Doktorandbasen är också större och mer samlad. Examination får ske vid Karlstads universitet inom flera av CTFs nyckelämnen, bl a företagsekonomi och arbetsvetenskap. Det tredje sättet att beskriva CTFs utveckling utifrån är bryggfunktionen mellan forskning och samhälle (företag och offentliga organisationer). Huvudmannakretsen var från början en livlina för vår utveckling. Denna organisation består än idag men har fått en allt mer perifer roll för vår tillväxt som forskningsorganisation. Hur ser CTFs växande uppdrag ut? Utifrån ovanstående analys och historieskrivning är det dags att fråga sig vilket uppdrag vi ska ha framgent. I universitets strategiska plan står att kommunikations- och tjänstesamhället är ett av universitets profilområden, i vilket CTF får ses som det ledande organet. Vi kan välja att handla reaktivt och förvalta det vi har och försöka anpassa oss efter den interna/externa omgivning som vi lever i. Ett annat sätt skulle kunna vara att agera mer proaktivt. Av ovanstående framgår att rektor har ett utvidgat uppdrag vad gäller Karlstads universitet. Med ett proaktivt synsätt kan CTF identifiera sitt utvidgade uppdrag utifrån Karlstads universitets utvidgade uppdrag och därmed bli ett aktivt instrument för att förverkliga denna mission. Hur skulle detta kunna gestaltas? Tjänsteutvecklingsområdet skulle kunna profileras hårdare, ledarskapet i den nya tjänsteekonomin (organisera, leda, navigera) likaså. Detta är de områden som håller på att växa sig allt starkare inom CTF. Från dessa två samverkande plattformar skulle vi kunna utvecklas än mer. Det nya statliga innovationsverket Vinnova talar om Triple Helix: partnerskap mellan universitet samhälle näringsliv. Utifrån ett sådant tänkande skulle vårt uppdrag kunna växa ytterligare. Med en växande forskningsplattform inom användardriven tjänsteutveckling och inom management i den nya tjänsteekonomin kan vi utvecklas vidare. Det måste dock ske på ett aktivare sätt, enligt mitt sätt att se det. Partnerskapstanken måste vitaliseras. Det är inte principalen Karlstads universitet, som sätter begränsningarna för denna utveckling. Instrumenten finns. Uppdraget kan få växa. Det är snarare vi som sätter begränsningarna. Vill våra huvudmän vara med och diskutera nya former för partnerskap för värdeskapande samverkan? Och den viktigaste frågan.: Vill vi inom CTF göra det? Det är en spännande utmaning med många möjligheter, men samtidigt ett större åtagande för den enskilde forskaren. Är vi beredda att ta nästa steg eller är vi nöjda med det vi har åstadkommit hittills? 054 / forts. från sidan 6, SMÅFÖRETAGS TJÄNSTEUTVECKLING Utformningsarbetet som en del i det dagliga problemlösandet I samband med själva utformningsarbetet av den nya tjänsten handlar det om att på olika sätt bygga upp eller skapa tillgång till den resurs- och kompetensbas som behövs för att kunna lösa kundernas problem. I huvudsak sker detta utformningsarbete i den dagliga problemlösningen som bedrivs tillsammans med kunden. I centrum för utformningsarbetet tenderar den enskilde individens kompetensutveckling vara, eftersom det är den enskilde individens kompetens som ligger till grund för tjänsten. Förhållandet att det dominerande inslaget i utformningsarbetet är en informell, individuell kompetensutveckling medför att det är svårt att hitta och därmed också svårt att beskriva, eftersom det sker inbakat i individens dagliga verksamhet. I arbetet med att utforma den nya tjänsten tog en del företag hjälp av externa aktörer, då man inte internt kunde uppbringa de resurser som behövdes för att kunna utforma tjänsten. Som kontrast till dessa fanns det ett antal företag som inom sina väggar har, eller tycker sig ha, tillräckligt med kunskap och kompetens för att klara av utformningsarbetet utan att nyttja externa aktörer. Oberoende av om utformningsarbetet sker i huvudsak med hjälp av externa resurser eller genom att företagets interna resurser är tillräckliga spelar interaktioner och olika former av utbyten en viktig roll Aktuell tjänsteforskning 3

4 NYA AVHANDLINGAR DEN ALLMÄNNYTTIGA KUNDEN Nya organiseringsmönster i kommunala bostadsföretag Markus Fellesson Att verksamheter bör organiseras med utgångspunkt i kunden har kommit att bli ett eftersträvat och sällan ifrågasatt ideal i många tjänsteföretag och offentliga tjänsteverksamheter. Så är även fallet i de kommunala bostadsföretag som studeras i avhandlingen. I avhandlingen diskuteras vad som händer när hyresgäster i kommunala bostadsföretag förvandlas till kunder, hur detta påverkar arbetet i företagen och vilken innebörd begrepp som kund och kundorientering egentligen kommit att få i praktiken. I takt med allmännyttans ökade affärsmässighet har detta kommit att bli frågor av central betydelse, inte bara för bostadsföretagen utan också i den allmänna bostadspolitiska debatten. I avhandlingen problematiseras såväl begreppet kund som det förmodade förhållandet mellan kunder och verksamheter ur ett organisationsteoretiskt, nyinstitutionellt perspektiv. Empiriskt baserar sig avhandlingen på sammanlagt 106 intervjuer med anställda och kunder i nio kommunala bostadsföretag. Kundens och kundorienteringens institutionaliserade logik Begreppet kund har blivit ett naturligt inslag i den moderna management-vokabulären vars exakta betydelse sällan vållar någon större huvudbry. Många viktiga antaganden om vad en kund egentligen är och om hur hon/han förmodas fungera förblir därför ofta outtalade. Genom att studera populära, allmänt formulerade men konkret exemplifierade tekniker för hur företag bör förhålla sig till sina kunder är det emellertid möjligt att bakvägen tydliggöra vad som läggs i begreppet och vad som förväntas av en kund, vilket i avhandlingen visar sig vara en hel del. Kunder har till exempel tydliga behov som de försöker tillgodose med hjälp av den vara eller tjänst de köper; de vet vad de vill ha, åtminstone när de har fått det, och de agerar rationellt och engagerat i sin roll som köpare och konsument. Kunderna ska också fungera som värdeskapande partners, medproducenter, kravställare, kvalitetsdomare, beställare, finansiärer och konsumenter. Kort sagt: kunder förmodas vara just kunder. Ett annat viktigt antagande är att kunderna är möjliga att kartlägga och förstå som kunder, t ex genom nöjdhetsmätningar och marknadsundersökningar av olika slag. Därmed kan de fungera som utgångspunkt för såväl det strategiska som det praktiska arbetet i en organisation. Kundorienterade företag tar fasta på detta och når framgång genom att utformar sina organisationer och sina varor/tjänster så att de återspeglar kundernas behov och önskemål. Resultatet sammanfattas i den kända uppmaningen kunden i centrum!, och den i olika former återkommande ambitionen att skapa kundstyrda organisationer. I avhandlingens nyinstitutionella perspektiv framstår alltså den kund som man vill placera i centrum inte som en varelse av kött och blod utan som en tankekonstruktion, som ett antal antaganden om en viss aspekt av världen och verkligheten. Det tilltagande intresset för kunder och kundorientering kan då tolkas som ett spridningsfenomen där dessa antaganden kommit att uppfattas som rimliga och lämpliga att agera utifrån i allt fler organisationer, inklusive de kommunala bostadsföretagen. Boendet är ingen tjänst och hyresgästerna är inga kunder! När man studerar människors boende framträder emellertid en annan bild än den av en typisk kund enligt ovan. Utifrån såväl intervjuer med hyresgäster som tidigare forskning om boende påvisas i avhandlingen flera viktiga skillnader mellan den institutionella kunden och vad som kallas den boende människan. I boendet innefattas den samlade upplevelsen av en lång rad sinsemellan mycket olika företeelser. Själva bostaden är en viktig aspekt, men faktorer som närsamhället, grannskapet och den boendes personliga förhållanden är väl så betydelsefulla. Till detta kommer att boendet är en kontinuerlig och långsiktig process under vilken såväl den boende själv som hans/hennes livssituation hinner genomgå radikala förändringar. Boendet är därför svårt att reducera till en tjänst (om än aldrig så kundorienterad) kopplad till specifika behov, utan framstår istället som en aspekt av livet, och då inte livet som kund utan livet som individ och familjemedlem. Hyresgästerna framstår helt enkelt inte som särskilt kundlika. Därmed går det också att ifrågasätta hur rationellt det är av företagen att se relationen till dem som bor som ett kundförhållande. Trots detta väljer alltså bostadsföretagen att i allt högre utsträckning betrakta sina hyresgäster som kunder och sig själva som kundorienterade tjänsteföretag. Kundorienterade organisatoriska uttryck som differentierade kunderbjudanden och decentraliserade, kundnära arbetsformer har också blivit allt vanligare. Om nu denna utveckling inte kan motiveras med hänvisning till dem som enligt de nya synsätten betraktas som kunder (dvs de boende) så är det naturligt att istället rikta intresset mot kundorienterarna, dvs mot företagen själva. Kunder och kundorientering som organisatoriska fenomen Ett centralt antagande inom den institutionella teorin är att legitimitet (dvs att göra det som är rätt ) kan vara en väl så viktig organisatorisk drivkraft som rationalitet. De kommunala bostadsföretagen dras med betydande imageproblem och ifrågasätts också med jämna mellanrum i den politiska debatten. Genom att bli kundorienterade enligt konstens alla regler kan företagen framstå som moderna och affärsmässiga organisationer istället för som byråkratiska och ideologiskt präglade myndigheter. De praktiska förutsättningarna för att betrakta hyresgästerna som kunder och boendet som en tjänst blir då av sekundär betydelse. Att organisationer på detta sätt tar till sig populära managementmoden är ett välkänt fenomen som fått stor uppmärksamhet i forskningen under 1990-talet. En hel del kritik har också riktats mot denna utveckling, som många menar innebär att den offentliga sektorn smittas ner av verksamhetsfrämmande modeller från näringslivet. Inte minst gäller detta i den starkt polariserade bostadspolitiska debatten där den traditionella allmännyttans tillskyndare ofta och gärna påpekar 4 Aktuell tjänsteforskning

5 NYA AVHANDLINGAR att boendets speciella karaktär gör sk marknadslösningar mindre lämpliga. Från den andra skyttegraven hävdas med samma emfas att dessa brister ändå bleknar i jämförelse med de problem som skapats av de senaste 60 årens försök med andra organisatoriska lösningar, och att kundtänkandet är den enda framkomliga vägen. En närmare granskning av vad som håller på att hända i de kommunala bostadsföretagen visar emellertid på en mer nyanserad bild som samtidigt också avslöjar en högst konkret organisatorisk problematik som företagen har att hantera. De enskilda människor som bor i lägenheterna låter sig svårligen inordnas i några enkla föreställningar över huvud taget, vare sig om kunder, boende eller något annat. Samtidigt finns de där som en oundviklig realitet i bostadsföretagens verksamhet, en realitet som på något vis måste hanteras för att företagen ska kunna fungera. De boende måste göras organisatoriskt meningsfulla, och för detta passar kundtänkandet som hand i handske. När hyresgästerna betraktas som kunder blir det också tydligt vad företagen egentligen håller på med, vad verksamheten går ut på och hur den kan förbättras. Kundidéns styrka och attraktionskraft skulle därmed paradoxalt nog ligga i dess förmåga att fungera som en förenklande organiseringsprincip för internt bruk i företagen, inte i dess påstådda förmåga att korrekt återspegla det komplicerade förhållandet till den boende. En historisk tillbakablick visar tydligt att det inte är första gången som abstrakta idéer används för att definiera såväl allmännyttans egen verksamhet som relationen till dem som bor hos företagen. Anammandet av kundbaserade synsätt och modeller framstår istället som det senaste inslaget i ett sedan länge pågående sökande efter användbara organisatoriska verktyg. I sökandet översätts, prövas, anpassas och utnyttjas bidrag från olika idévärldar för att begripliggöra, leda och organisera den svårhanterade del av verksamheten som de boende utgör. De kundföreställningar som nu håller på att utvecklas i företagen blir därför mångtydiga skapelser där allmänna kundidéer visserligen känns igen, men där även andra sätt att beskriva och förstå dem som bor i företagens lägenheter finns med. Dessa alternativa betraktelsesätt speglar människors boende ur andra perspektiv och integreras (mer eller mindre framgångsrikt) med kundsynsättet i företagens nya strategier och verksamhetsbeskrivningar. Slutsatser från studien I studien ifrågasätts den inom tjänstemarknadsföringen gängse uppfattningen att organisationer kan och bör utformas med utgångspunkt i kundernas perspektiv på verksamheten. Istället hävdas att bostadsföretagens kunder skapas i det samspel mellan generella ideologier och praktiska realiteter som präglar den organisatoriska vardagen. Ett sådant synsätt gör det möjligt att inta en mer nyanserad hållning till fenomenet kunder än vad som tidigare varit vanligt. Lika lite som de tidigare använda begreppen medborgare och hyresgäst erbjuder begreppet kund någon perfekt, entydig och slutgiltig lösning på hur man i bostadsföretagen bör förhålla sig till sina boende. Däremot möjliggör de nya idéerna nya sätt att tänka och handla i företagen. Trots kundtänkandets oförmåga att fånga komplexiteten i boendet kan det därför komma att förändra bostadsföretagandet, och därmed i förlängningen även den situation som hyresgästerna upplever. Huruvida dessa förändringar blir till det bättre eller det sämre är en annan, framtida fråga. En viktig praktisk lärdom från studien är att det trots den närmast dogmatiska retorik som omger såväl begreppet kund som fenomenet kundorientering finns ett betydande utrymme för tolkning och lokal anpassning när idéerna möter praktiken. Detta innebär att det fortfarande finns behov av sunt förnuft och utrymme för innovativt tänkande, även i den så ideologiserade och politiserade bostadssektorn SMÅFÖRETAGS TJÄNSTEUTVECKLING - en studie av hur småföretag utvecklar individuellt anpassade tjänster Patrik Gottfridsson Bakgrund till studien Under de senare decennierna på 1900-talet har ett antal större förändringar inträffat som på olika sätt påverkat den kontext som olika företag är verksamma i. Bland de stora förändringarna märks att konkurrenssituationen för många företag förändrats och intensifierats. Bakom den förändrade konkurrenssituationen ligger bland annat en ökad globalisering, en rad avregleringar på olika marknader samt en hög teknologisk utvecklingstakt inom vissa branscher. En konsekvens av dessa förändringar är att det ställs allt större krav på företag och organisationer att utveckla och lansera nya produkter (det vill säga tjänster och varor) som bättre tillfredsställer kunders behov och önskemål. Den befintliga forskningen om tjänsteutveckling har i huvudsak varit inriktad mot större företags tjänsteutveckling och då främst inom informations- och kommunikationsindustrin samt den finansiella sektorn. Med hänsyn till att en stor andel av de företag som finns är att betrakta som småföretag och att dessa ur vissa aspekter kan antas uppvisa en speciell karakteristik, är det en brist inom den befintliga tjänsteutvecklingsforskningen att en så omfattande grupp av företag inte studerats mer ingående. Syftet med föreliggande studie har således varit att bidra till att avhjälpa denna kunskapsbrist genom att beskriva och skapa förståelse för Aktuell tjänsteforskning 5

6 NY AVHANDLING hur småföretag utvecklar individuellt anpassade tjänster. Som gräns för att betraktas som småföretag fick företagen inte ha fler än 49 anställda. Andra kriterier, förutom det kvantitativa urvalsförfarandet, var att företagen skulle drivas av ägarna och inte vara en underlydande del till ett större företag. Studiens forskningsfrågor I den praktiska undersökningen har studiens empiriska forskningsfrågor varit inriktade på följande tre huvudfrågor: Vad är det som får småföretag att bedriva olika former av tjänsteutvecklingsarbete? Vilken typ av tjänsteutvecklingsarbete bedrivs i småföretag? Hur utförs det praktiska tjänsteutvecklingsarbetet i småföretag? För att besvara dessa tre frågor har jag valt att studera elva företag som följts under drygt ett och ett halvt år. Under denna tidsperiod har jag under tre tillfällen utfört personliga intervjuer med företagsledarna i respektive företag. Dessutom har jag mellan intervjuerna varit i kontakt med företagen, via såväl telefon som E-post, för att reda ut eventuella frågor som uppstått. I mina kontakter och diskussioner med företagen om hur de arbetat med att utveckla sina tjänster har jag använt mig av en bred ansats, då jag låtit företagen själva avgöra vad som är tjänsteutveckling. I den processuella omfattningen av begreppet tjänsteutveckling har jag inkorporerat alla aktiviteter från det att en idé uppkommer om en ny tjänst (eller om hur en befintlig tjänst kan vidareutvecklas) tills en färdig (ny eller modifierad) tjänst når marknaden. Studiens resultat Ett av de gemensamma dragen hos de studerade småföretagen är att deras tjänsteerbjudanden i huvudsak består av individuellt anpassade tjänster inriktade på att lösa olika kunders situationsspecifika problem. Den problemlösningsförmåga som företagen erbjuder sina kunder sker genom att olika kompetenser inom specifika områden ställs till kundens och marknadens förfogande för problemlösning. Då företagen ställer sin kompetens inom olika områden till kundernas förfogande kan företagens huvudsakliga erbjudanden beskrivas bestå av att företagen tillhandahåller förutsättningar för tjänster snarare än att det är helt färdiga tjänster som erbjuds. Tjänstutveckling genom kompetensutveckling Det som företagen ägnar sig åt när de enligt egen utsago bedriver tjänsteutvecklingsarbete är olika former av individuell och/eller kollektiv kompetensutveckling som syftar till att skapa en bredare eller djupare problemlösningsförmåga. Denna leder för de här företagen till att ett mer omfattande tjänsteutbud skapas, eftersom de tack vare denna ytterligare kompetens bättre kan lösa nya och gamla kundproblem. En annan viktig aspekt är att en stor del av det tjänsteutvecklingsarbete som företagen bedriver är i form av kundanpassning och vidareutveckling av befintliga tjänster för att tillgodose kundernas behov. I vissa fall är sådana specialanpassningar av så liten omfattning att det rör sig om ordinära justeringar. I andra fall är justeringarna av större omfattning och kanske till och med medför att företaget måste utveckla helt ny kompetens för att kunna tillgodose kundens behov. Förutom det mer successiva tjänsteutvecklingsarbetet baserat på kundens specifika problem och behov bedrivs det också mer omfattande former av tjänsteutveckling. De studerade företagen försöker även att på olika sätt utveckla nya tjänster som är mer eller mindre helt nya för företaget (dock givetvis inom företagets befintliga verksamhetsområde). I de fall företagen bedriver mer omfattande och innovativt tjänsteutvecklingsarbete tenderar det att finnas en eller flera utvecklingsorienterade och utvecklingsintresserade individer i företaget som ligger bakom och driver på tjänsteutvecklingsarbetet. Informellt och ostrukturerat utvecklingsarbete Bland de studerade småföretagen förekommer det i mycket liten utsträckning tydliga och formaliserade utvecklingsprocesser. I stället är det så att tjänsteutvecklingsarbetet i de allra flesta företagen bedrivs på ett informellt och ostrukturerat sätt. Något som i stor utsträckning bidrar till att arbetet upplevs ske på ett informellt och ostrukturerat sätt är att det ofta sker på individnivå genom att individen i det löpande dagliga arbetet med att lösa kundernas problem på olika sätt vidgar sin kompetens. Detta förstärktes ytterligare eftersom studien gällde småföretags tjänsteutvecklingsarbete. Många småföretag tenderar att domineras av företagsledarna eller någon annan enskild aktör runt vilken verksamheten kretsar. Därför är även tjänsteutvecklingsarbetet koncentrerat till en eller ett fåtal personer och bedrivs när dessa personer har tid och möjlighet. Informell idégenerering För att gå vidare i beskrivningen av hur de studerade småföretagen utvecklar tjänster kan det konstateras att det utvecklingsarbete som bedrivs mycket sällan är resultatet av formellt och strukturerat arbete med att framvinna idéer. Snarare är det så att de flesta idéerna till vilka tjänster som skall utvecklas och hur detta skall ske uppkommer på ett informellt sätt genom att någon aktör i företaget (oftast företagsledaren) får en idé om hur företagets tjänster skulle kunna utvecklas. Processen bakom idéernas tillkomst tenderar således att vara mycket svårfångad och svårbeskrivbar, på grund av att idéerna ofta är resultatet av komplexa processer som sker i individens inre, eller som skapas i samspelet mellan olika individer. Generellt kan dock konstateras att den viktigaste inspirationen till idéerna kommer från källor utanför företaget, vilket gör att en viktig ingrediens för ett kreativt idégenereringsarbete är att ha ett öppet förhållningssätt och låta sig stimuleras av såväl andra aktörer som kunskap från andra verksamhetsområden. Även om företagsledarna tenderade att vara de dominerande aktörerna som idégivare spelade företagens medarbetar en betydande roll. De idéer som medarbetarna bidrog med var dock oftast mer inriktade på den operativa verksamheten och hur företagets tjänster skulle kunna utvecklas för att bättre möta den enskilde kundens behov. Kunderna var däremot inte särdeles påtagliga idégivare. Det var bara i undantagsfall de spelade en så konkret roll att de direkt bidrog med en färdig idé som företaget använt som underlag för att utveckla en ny tjänst. Kundernas roll var mer indirekt till sin form, då deras mer eller mindre konkreta problem eller verksamhet i stort legat till grund för att någon annan aktör fått en idé eller ett uppslag till en n en ny tjänst, eller till vidareutveckling av en befintlig. Fortsättning på sida 3 6 Aktuell tjänsteforskning

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning. Centrum för tjänsteforskning CTF. Per Skålén, ny doktor. Lisa Nyberg, ny licentiat. Nr 44, nov 02 april 03

AKTUELL. tjänsteforskning. Centrum för tjänsteforskning CTF. Per Skålén, ny doktor. Lisa Nyberg, ny licentiat. Nr 44, nov 02 april 03 AKTUELL tjänsteforskning Nr 44, nov 02 april 03 Per Skålén, ny doktor Runt millennieskiftet finns en omfattande förändringsvilja inom svensk offentlig sektor. Allmänheten önskar en bibehållen offentlig

Läs mer

aktuell tjänsteforskning

aktuell tjänsteforskning aktuell tjänsteforskning centrum för tjänsteforskning nr 56 November 2008 april 2009 förändring av tjänsteprocesser på arbetsförmedlingen sid 3 ctf möter näringslivet sid 8 CTF CENTRUM FÖR TJÄNSTEFORSKNING

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur

Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Forskningsrapport 2 av 3 inom projektet Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning ur ett operatörsperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Building long term customer relationships - A study of Länsförsäkringar Bergslagens loyalty program Sara

Läs mer

Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering

Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Inga Thoresson-Hallgren, Tomas Åström Henrik Segerpalm, Erik Arnold Faugert & Co Utvärdering Augusti 2006 Skogsindustrins Forskningsstiftelse

Läs mer

FE-rapport 1999-373. En fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt. Anders Sandoff och Catarina Tholin

FE-rapport 1999-373. En fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt. Anders Sandoff och Catarina Tholin FE-rapport 1999-373 En fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt Anders Sandoff och Catarina Tholin Forskningsprojektet syftar till är att på olika sätt belysa och analysera förändringar

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

En innovationspolitik för tjänster?

En innovationspolitik för tjänster? A2009:007 En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument i USA Sara Modig och Anne Kolmodin En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN CHEFSUTBILDNING? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sebahat Ismaili Mikaela Sterner VT2011: KF22 I Svensk titel: Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? Engelsk titel: How to

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF

KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 5 : 1 2 KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF En kvalitativ studie av konferensdeltagares utsagor ELISABET JERNSTRÖM Riksföreningen för E-Kompetens

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Samspelet. De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen.

Samspelet. De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen. Samspelet De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen rapport 11:2009 Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE Uthyrning En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström Civilingenjörsexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011 Erik

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Perspektiv på rekrytering 1

Perspektiv på rekrytering 1 Perspektiv på rekrytering 1 Pernilla Bolander SSE / EFI Working Paper Series in Business Administration No. 1999:11 November 1999 PMO, EFI / Handelshögskolan i Stockholm Box 6501, 113 83 Stockholm E-mail:

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Kundservice och tjänstekvalitet ombord på m/s Cinderella Alexander Müller Kamal Shafie Högskolan på Åland serienummer 20/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland

Läs mer

Hur samarbetar konkurrenter?

Hur samarbetar konkurrenter? ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan Kurs: Självständigt arbete 30 HP avancerad nivå Handledare: Gabriella Wennblom Examinator: Johan Kask VT-2013 2013-05-31 Hur samarbetar konkurrenter? En studie om hur

Läs mer