Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Antagna av kommunfullmäktige , 83 Diarienummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062"

Transkript

1 Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning Antagna av kommunfullmäktige , 83 Diarienummer

2 2 (21) Innehållsförteckning 1. Syfte och definition Målstyrning huvudprinciper Från vision till verksamhet, mål på olika nivåer i Laholms kommun Vision Inriktningsmål Resultatmål Verksamhetsmål Handlingsprogram Sammanfattande bild Kvalitetsdeklarationer Plan för styrning och uppföljning Riktlinjer och direktiv och budgetramar Kommunplan med budget samt ekonomisk plan Nämndsplan med underlag till kommunplan Internbudget Verksamhetsplaner Uppföljning och utvärdering Övriga delar i planerings- och uppföljningssystemet Aktiviteter i planerings- och uppföljningsprocessen Ansvar och befogenheter Allmänt Ansvarsfördelning Ansvarsenheter Anslagsbindningsnivåer Driftbudget Investeringsbudget Överföring av resultat Allmänt Regler för överföring Resultatfonder Användning av överskott Täckning av underskott Tilläggsanslag Omdisponeringar Inom driftbudgeten Inom investeringsbudgeten Taxor/Avgifter Övriga regler och principer för verksamhets- och ekonomistyrning Investeringsredovisning Kapitalkostnader Interna ersättningar Projekt som finansieras med såväl kommunala som externa medel Redovisning Allmänt Extern redovisning Intern redovisning Intern kontroll...21

3 3 (21) 1. Syfte och definition Styrning syftar till att påverka beteendet i organisationen mot ett önskat resultat. I styrprocessen ingår både styrning av den ekonomiska ställningen (finansiell styrning) och styrning av det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet. För att genomföra en konsekvent och logisk ekonomi- och verksamhetsstyrning krävs att vissa regler fastställes. Dessa ska vara så utformade att de avspeglar kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och facknämndernas värderingar tillgodoser behovet av ekonomisk information är lätta att förstå och lära ut. 2. Målstyrning huvudprinciper Laholms kommun ska tillämpa målstyrning. Följande huvudprinciper ska därför ligga till grund för styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi: Utgångspunkten för all verksamhet är fastställda mål. Av målen framgår verksamhetens inriktning, omfattning, kvalitet utifrån ekonomiska förutsättningar. Behoven ska styra målen där prioritering görs utifrån tillgängliga resurser. Målen ska i största möjliga mån ha ett invånar- och brukarperspektiv. Styrningen ska präglas av ett helhetstänkande, dvs. Laholms kommuns bästa är överordnat de olika verksamheternas behov och vilja. Styrningen sker genom beslut efter dialog och samspel med verksamheterna på olika nivåer. Kunskapen om resultaten i verksamheten ska ligga till grund för framtida styrning. Uppföljning, utvärdering och omprövning är centrala delar i styrningen och ska ske kontinuerligt på alla nivåer i organisationen. Det gäller såväl ekonomi som prestation. 2.1 Från vision till verksamhet, mål på olika nivåer i Laholms kommun Kommunfullmäktiges vision är grunden för de mål som fastställs. Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål. Inriktningsmålen konkretiseras i resultatmål. Såväl de gemensamma som de nämndsspecifika målen är utgångspunkten för verksamhetens mål. Vision Inriktningsmål Gemensamma resultatmål Nämndens resultatmål Verksamhetsmål

4 4 (21) 2.2 Vision Visionen ska beskriva ett önskvärt framtida tillstånd i Laholms kommun. Den ska ange en färdriktning och är grunden för målen. Visionen fastställs av kommunfullmäktige och revideras vart fjärde år, det första året på en mandatperiod. 2.3 Inriktningsmål Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmålen som utgår från visionen. Inriktningsmålen ska ange vad kommunfullmäktige politiskt vill uppnå. Inriktningsmål fastställs vart fjärde år, det första året på en mandatperiod Utformning av inriktningsmål Inriktningsmål bör uppfylla följande kriterier: ska vara långsiktiga ska uttrycka den politiska viljan avseende kommunens utveckling och vad politik och verksamhet ska sträva efter att uppnå ska vara möjliga att påverka för att kunna leda till förändring ska vara tydligt och enkelt formulerade ska vara intressant ur ett invånarperspektiv ska vara formulerat så att det är möjligt att arbeta fram tillhörande resultatmål Uppföljningen av inriktningsmålen sker genom uppföljning av resultatmålen. 2.4 Resultatmål För att konkretisera inriktningsmålen ska det finnas resultatmål till inriktningsmålen. Ett resultatmål ska ange det resultat som förväntas att uppnås under året och ska bidra till att uppfylla ett inriktningsmål. Resultatmålen ska vara prioriterade för året samt uppfylla de krav som finns för utformning av resultatmål, se avsnitt En målnivå ska beslutas för varje resultatmål. Indikatorer som kopplas till resultatmålet kan användas för att indikera en nivå. Indikatorer för effektivitet, kvalitet och volym är exempel på olika typer av indikatorer som kan användas. Om indikatorer används bör dessa i största möjliga mån vara jämförbara med andra kommuner. Resultatmålen arbetas fram i dialog mellan politik och verksamhet Gemensamma resultatmål Till de gemensamma inriktningsmålen ska det finnas resultatmål. Gemensamma resultatmål kan vara styrande för flera nämnder. Förslag till gemensamma resultatmål arbetas fram av kommunstyrelsen och ingår i Riktlinjer och direktiv för planeringen. Målen fastställs av kommunfullmäktige. De externa mätningar som genomförs av kommunens verksamheter kan användas för att styra mot utvalda resultat Nämndernas resultatmål Nämnderna kan varje år besluta om egna resultatmål som är kopplade till kommunfullmäktiges mål. Nämnden ska redovisa de beslutade målen till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har möjlighet att i Riktlinjer och direktiv styra till vilka inriktningsmål nämnderna ska ta fram resultatmål för.

5 5 (21) Utformning av resultatmål Ett resultatmål ska ha ett ettårsperspektiv och bör uppfylla nedanstående kriterier (SMARTkriterier): Specifikt, målet ska vara tydligt och konkret och tydligt ange vad som ska uppnås. Mätbart, det ska gå att avgöra i vilken utsträckning målet är uppnått. Helst ska målet vara jämförbart med andra kommuner. Målen kan mätas med hjälp av olika indikatorer/mätetal. Accepterat, målet ska vara accepterat och uppfattas som relevant av dem som berörs av målet. Detta uppnås ofta om målen tas fram i dialog med berörda. Resultatmålen bör ha ett tydligt invånar och/eller brukarperspektiv. Realistiskt, målet måste vara möjligt att uppnå. Tidsatt, det ska framgå av målet när ett visst resultat ska vara uppnått Finansiella mål Finansiella mål som syftar till att uppnå en god ekonomisk hushållning fastställes varje år i budgeten. 2.5 Verksamhetsmål När kommunfullmäktige fastställt kommunplanen och nämnderna nämndsplanerna ska en samordnad verksamhetsplan och verksamhetsplaner för respektive verksamhet arbetas fram, se avsnitt 3.5. I verksamhetsplanerna ska det anges verksamhetsmål som har ett ettårsperspektiv. Verksamhetsmålen ska ange hur verksamheten ska arbeta för att nå beslutade politiska mål och uppdrag som åvilar verksamheten. Verksamhetsmålen kan utformas som mål, aktiviteter eller handlingar. De ska beskriva hur verksamheten ska arbeta med måluppfyllelse och vem som ansvarar för genomförandet. Verksamhetsmålen fastställs av verksamhetschef samtidigt som verksamhetsplanen fastställs. 2.6 Handlingsprogram Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för nämndernas mål, aktiviteter och handlingar i syfte att uppnå ambitioner och förbättringsområden i övriga handlingsprogram som fullmäktige fastställer.

6 6 (21) 2.7 Sammanfattande bild Vision Inriktningsmål Gemensamma resultatmål Beskriver framtida Utgår från visionen Konkretisering av önskvärt tillstånd inriktningsmål Utgör grunden för Ska ange vad Ska ange det alla mål kommunfullmäktige resultat som vill uppnå förväntas uppnås Beslut i Beslut i Ska vara prioriterat, kommunfullmäktige kommunfullmäktige och utformat enligt krav Revideras vart fjärde Revideras vart fjärde Arbetas fram i dialog år år mellan politik och verksamhet Beslut i kommunfullmäktige Revideras varje år Nämndens resultatmål Konkretisering av inriktningsmål Ska ange det resultat som förväntas uppnås Ska vara prioriterat, och utformat enligt krav Arbetas fram i dialog mellan politik och verksamhet Beslut i nämnd, redovisning till kommunfullmäktige Revideras varje år Verksamhetsmål Anger hur verksamheten ska arbeta för att nå politiska mål och uppdrag som finns Anger vem som ansvarar för genomförande Ingår i verksamhetsplan, redovisas till nämnd Beslutas av verksamhetschef Redovisas varje år 2.8 Kvalitetsdeklarationer I kvalitetsdeklarationer tydliggörs vilken service och vilka tjänster som kommunen erbjuder invånarna och brukarna. Det är ett konkret åtagande som beskriver i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunen erbjuder service och tjänster. Det innebär att kvalitetsdeklarationer innehåller löften och utfästelser på verksamheten utifrån de politiska målen och med de resurser som ställs till förfogande. Samtidigt görs det tydligt vilka krav kommuninvånarna kan ställa om dessa löften och utfästelser inte hålls. Kvalitetsdeklarationer upprättas för verksamhetsområden inom varje nämnd. De beslutas av nämnderna i samband med framtagandet av nämndsplanerna och utgår från de politiska målen. Nämnderna ansvarar för kvalitetsdeklarationer och det innebär ett ansvar för framtagande, genomförande, uppföljning och förbättring av åtagandena. För kvalitetsdeklarationer som berör kommungemensam service och tjänster ansvarar kommunstyrelsen. Kvalitetsdeklarationer är ett minimikrav gällande kvalitet på privata aktörer och ska vara en del av förfrågningsunderlaget. 3. Plan för styrning och uppföljning I planen för styrning och uppföljning ingår följande delar: Riktlinjer och anvisningar Budgetramar Kommunplan med budget samt ekonomisk plan

7 7 (21) Nämndsplaner Internbudget Verksamhetsplaner Uppföljning och utvärdering 3.1 Riktlinjer och direktiv och budgetramar Riktlinjer och direktiv Kommunstyrelsen beslutar i juni om Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner. Kommunstyrelsen lägger även förslag på gemensamma resultatmål i Riktlinjer och direktiv. I direktiven anges även indikatorer som ska kopplas till dessa resultatmål. Kommunstyrelsen har även möjlighet att i Riktlinjer och direktiv styra till vilka inriktningsmål nämnderna ska ta fram resultatmål för i sina nämndsplaner Budgetramar Kommunfullmäktige fastställer i juni definitiva budgetramar för respektive nämnd för nästkommande verksamhetsår. Dessa kompletteras med övriga finansiella ställningstagande som anses vara av vikt för den fortsatta ekonomiska styrningen och planeringen under året. Innevarande års budget kompletterat med godkända förändringar i den ekonomiska planen utgör grundläggande budgetram för respektive nämnd i nästkommande års budgetarbete. Därutöver kan följande förhållanden utgöra underlag för beslut om budgetramar: Årsredovisning, uppföljning och utvärdering föregående år Omvärldsanalys och basfakta Statliga beslut som påverkar kommunens verksamhet och ekonomi Prognoser för skatteunderlagsutveckling, inflation, sysselsättning, räntor etc. Förändringar eller nya förhållande som inte var kända när nämnden under fjolåret behandlade sitt förslag till kommunplan. Övriga finansiella förutsättningar och övervägande för den ekonomiska planeringen Omvärldsananlys och basfakta En kommungemensam omvärldsanalys arbetas fram vart fjärde år och utgör ett långsiktigt gemensamt planeringsunderlag. Omvärldsanalysen ska bidra med kunskap om vad som händer i samhället lokalt, nationellt och internationellt samt redogöra för hur detta påverkar Laholms kommun. Omvärldsanalysen ska vara redovisad innan revidering sker av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Omvärldsanalysen kompletteras med basfakta om kommunen som uppdateras årligen. Basfaktan innehåller befolkningsprognoser mm. Omvärldsanalysen och basfaktan ska bidra till ett långsiktigt beslutsunderlag, handlingsberedskap, framförhållning, kunskap och därmed ökad förståelse för fattade beslut.

8 8 (21) 3.2 Kommunplan med budget samt ekonomisk plan I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ger riktlinjer och direktiv till nämnderna, se 3.1.1, för arbetet med kommunplan, budget och ekonomisk plan. Kommunfullmäktige fastställer definitiva budgetramar för respektive nämnd, se Nämnderna ska därefter överlämna sina förslag och bidrag till kommunplan, ekonomisk plan och investeringsplan till kommunstyrelsen. Förslag till kommunplan med årsbudget samt den ekonomiska planen för två år utöver årsbudgeten upprättas av kommunstyrelsen och fastställs av kommunfullmäktige i november. Beslutad ekonomisk plan året efter budgetåret utgör samtidigt respektive nämnds grundläggande budgetram i nästkommande års budgetarbete. Parallellt med beredningen av kommunplan och budget uppdateras de finansiella förutsättningarna och övriga delar i budgeten och den ekonomiska planen. I nämnderna Med utgångspunkt från kommunstyrelsens riktlinjer och direktiv och de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna arbetar nämnderna fram förslag på ekonomisk plan och underlag till kommunplan. Genom att kommunfullmäktige tilldelat nämnderna budgetramar för nästkommande verksamhetsår ska inte dessa göra ytterligare anslagsframställningar för detta år i sitt budgetarbete. Däremot ska nämnderna göra en behovsanalys för planåren och lämna förslag på investeringsplan för tre år. Från denna princip undantas VA-och Avfallsverksamhet där ansvariga nämnder med utgångspunkt från kalkylerade kostnader och planerade avgiftsnivåer ska lämna förslag på budget för nästkommande år. I nämndernas arbete med den ekonomiska planeringen ska det ingå samordning med andra nämnder och verksamheter vad gäller gemensamma frågor. 3.3 Nämndsplan med underlag till kommunplan Nämnderna ska utifrån Riktlinjer och direktiv arbeta fram och besluta om en nämndsplan. I nämnsplanen ska nämnden besluta om hur man vill styra mot de gemensamma resultatmålen. Nämnderna kan besluta om resultatmål som bidrar till kommunfullmäktiges mål. Nämnden kan också besluta om resultatmål för sitt eget verksamhetsområde. Se avsnitt för utformning av resultatmål. Nämnderna ska i nämndsplanerna även ange hur man planerar att genomföra uppföljning och utvärdering av verksamheten ur olika perspektiv. Indikatorer är ett instrument för styrning och uppföljning av mål och ekonomi. Nämnderna ska förhålla sig till de beslutade inriktningsmålen samt förslagen på de gemensamma resultatmålen och de tillhörande indikatorerna. För dessa indikatorer anger nämnderna förslag till målvärden. Nämnderna har möjlighet att lämna förslag på ytterligare eller andra indikatorer än de som angivits i direktiven. Dessutom ska det anges i kommunplanen hur de planerar att genomföra uppföljning och utvärdering av verksamheten ur olika perspektiv.

9 9 (21) Som underlag för nämndernas arbete är erfarenheterna från analysen av föregående verksamhetsårs resultat, en viktig utgångspunkt. Likaledes är det av stor vikt att tillvarata de erfarenheter de får via den löpande uppföljningen av pågående verksamhetsår. I nämndsplanen ska nämnderna även fatta beslut om kvalitetsdeklarationer som gäller för verksamheten under perioden. Nämnderna beslutar om nämndsplaner samtidigt som de lämnar förslag på budget, ekonomisk plan. Nämnderna överlämnar nämndsplan med underlag till kommunplan och budget till kommunstyrelsen senast den 30 september. De beslutade nämndplanerna redovisas till kommunfullmäktige samtidigt som med behandlingen av budget och kommunplan under november. Uppföljningen av de nämndsspecifika resultatmålen i nämndsplanen redovisas till kommunfullmäktige i samband med behandlingen av delårsrapport och årsredovisning. 3.4 Internbudget Med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige fastställda budgeten ska respektive nämnd fastställa en internbudget. Även om budgeten har tilldelats i form av en nettoram ska emellertid nämnderna tillämpa bruttobudgetering. Detta för att uppnå jämförbarhet mellan budget och redovisning samt för att bilda underlag för finansiella bedömningar och sammanställningar. Detta innebär att samtliga kostnader och intäkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i budgeten. Ur uppföljningssynpunkt är det viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksamheten sedan kommer att redovisas. Följande koddelar är obligatoriska i internbudgeten: Ansvar Slag Verksamhet För investeringsbudgeten tillkommer koddelen projekt. Nämnderna ska senast under januari fastställa internbudgeten. 3.5 Verksamhetsplaner Samordnad verksamhetsplan När kommunfullmäktige antagit kommunplanen utformar kommunchefen med stöd av verksamhetscheferna en verksamhetsplan för den samordnade förvaltningen. I den samordnade verksamhetsplanen ska gemensamma verksamhetsmål och gemensamma uppdrag för den samordnade förvaltningen framgå Verksamhetsplaner Med utgångspunkt i kommunplanen, nämndsplanerna och den samordnade verksamhetsplanen ska verksamhetsplaner för respektive verksamhet upprättas. I verksamhetsplanerna ska verksamhetsmål och kommungemensamma och nämndsspecifika uppdrag framgå. I

10 10 (21) verksamhetsplanen ska det beskrivas hur de ska arbeta med måluppfyllelse och vem som ansvarar för genomförandet. 3.6 Uppföljning och utvärdering För att våra fastställda mål ska blir styrande måste de löpande följas upp och utvärderas för att se hur väl vi lyckas uppnå dem. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering är således en viktig del i kommunens planerings- och uppföljningssystem. Genom målstyrning ger uppföljning och utvärdering besked om beräknat utfall både för verksamhetens prestation och kvalitet samt tilldelade resurser. I kombination med följbara målsättningar från fullmäktigenivån till verksamhetsnivån ges beslutsfattare på olika nivåer därmed bra möjligheter att tillse att arbetet fortgår mot beslutade mål. Uppföljning och utvärdering sker löpande under året i form av månadsrapporter, uppföljningar med helårsprognos, delårsrapport samt årsredovisning Uppföljningar med helårsprognoser Respektive nämnd lämnar två uppföljningar med prognos för helårsutfallet till kommunstyrelsen. Uppföljningarna utgår från ekonomi och verksamhet den 30 april och den 31 augusti. I den andra uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna underlag till uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen. För att på ett tydligt sätt uppnå syftet med uppföljningarna ska dessa utgå ifrån tillämpliga delar av kommunplanen och nämndsplanerna. Därvid är uppföljning av de i planen angivna indikatorerna en viktig metod. Det är också angeläget att jämförelser görs med tidigare år för att därmed beskriva kostnadsutvecklingen för olika verksamhetsområden. Berörda nämnder ska också lämna en prognos på kostnadseffekter på helår av bedömda volymförändringar i förhållande till föregående år. I rapporterna ska också nämnderna redovisa sitt arbete med kvalitetsdeklarationer och synpunkter från dem som nyttjar deras tjänster med avseende på tjänsternas omfattning och kvalitet samt övriga åtgärder som nämnderna vidtar för att utveckla brukarinflytande. I det fall en nämnd i samband med budgetuppföljningar bedömer att budgetunderskott kommer att uppstå och detta inte är relaterat till volymökningar eller i anspråktagande av resultatfond ska nämnden samtidigt redovisa en åtgärdsplan på hur det befarade underskottet skall förhindras eller åtminstone begränsas. I åtgärdsplanen ska bland annat framgå beskrivning av åtgärder och beslut, konsekvenser för invånare, verksamhet och personal.

11 11 (21) Uppstår inom nämnd ett väsentligt negativt resultat mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen och även då med förslag på åtgärder för att begränsa det negativa resultatet Delårsrapport Kommunstyrelsen upprättar en delårsrapport per den 31 augusti enligt bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen. Begrepp och termer som används i delårsrapporten ska överensstämma med de termer som används i årsredovisningen. Delårsrapporten ska beskriva det verkliga resultatet för den period den avser. Detta innebär att den, till skillnad från prognoser, inte bör innehålla bedömningar eller andra osäkra inslag. Delårsrapporten med uppföljning och prognos per helår överlämnas till kommunfullmäktige under oktober Årsredovisning Kommunstyrelsen upprättar förslag till årsredovisning enligt bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige under april. Respektive nämnd ska i sin nämndsredovisning slutredovisa sitt åtagande. Detta innebär att avstämning ska ske mot mål, prestationer och kvalitet och erhållna ekonomiska resurser. Mot bakgrund av att nämndernas redovisningar även ska utgör ett planeringsunderlag är det viktigt att dessa även innehåller framåtsyftande analyser Uppföljning och kontroll av privata utförare Nämnderna ska varje år anta en plan för uppföljning och kontroll av privata utförare. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport och årsredovisning Övrig rapportering Utöver ovan beskrivna uppföljningar och rapporter kan följande rapportering till kommunstyrelsen förekomma i syfte att t ex månadsvis följa kommunens ekonomi och verksamhet: Uppföljning och utvärdering av vissa verksamhetsområden efter särskilda direktiv. Ekonomisk och finansiell rapportering. Personalekonomisk redovisning. Varje verksamhetsansvarig nämnd bestämmer med hänsyn till de egna förutsättningarna om innehåll, utformning och tidsintervall för den egna uppföljningen och rapporteringen. 3.7 Övriga delar i planerings- och uppföljningssystemet Reviderad investeringsbudget Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalningarna i vissa projekt som löper över flera år blivit tidigarelagda varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas andra skäl för omdisponeringar eller omprövning i såväl omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten.

12 12 (21) Förslag på revideringar i investeringsbudgeten framlägges av respektive nämnd. Ansvarsfördelning och beslutsgång vid budgetering av investeringar har fastställts av kommunfullmäktige i Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar Kompletteringsbudget och resultatöverföringar Överföringar av budgetavvikelser mellan åren sker företrädesvis genom resultatfonder. I vissa fall kan emellertid budgetöverskott föras över till nästkommande års budget i samband med behandlingen av kompletteringsbudgeten. Därutöver kan det finnas behov av vissa anslagskorrigeringar eller omdisponeringar under innevarande år. Kommunstyrelsen bereder förslaget till kommunfullmäktige. Som ett led i beredningen kan kommunstyrelsen, vid behov, inhämta nämndens synpunkter. 3.8 Aktiviteter i planerings- och uppföljningsprocessen Planerings- och uppföljningsprocessen har två huvudperspektiv: ett fyraårsperspektiv och ett ettårsperspektiv Fyraårsperspektiv Vart fjärde år, det först året under mandatperioden, framställs en omvärldsanalys och kommunfullmäktiges vision och inriktningsmål revideras Ettårsperspektiv Planerings- och uppföljningssystemet består för ett specifikt verksamhetsår av följande aktiviteter i kronologisk följd: Reviderad investeringsbudget behandlas i fullmäktige mars Kompletteringsbudget behandlas i fullmäktige april Resultatöverföringar till resultatfonder i fullmäktige april Årsredovisning (föregående år) i fullmäktige april Kommunstyrelsen beslutar om Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan juni Fullmäktige fastställer definitiva budgetramar för resp nämnd juni Uppföljning 1 (innevarande år) behandlas i fullmäktige juni Kommunstyrelsen lämnar förslag om skattesats för nästkommande år oktober Delårsrapport/Uppföljning 2 (innevarande år) behandlas i fullmäktige oktober Kommunplan och budget med ekonomisk plan fastställs av fullmäktige november Verksamhetsplaner klara december Nämnderna beslutar om internbudget januari Årliga anvisningar Inför arbetet med de olika aktiviteterna i planerings- och uppföljningsprocessen utarbetas särskilda anvisningar i separata dokument. I anvisningarna framgår bland annat tidsplaner, riktlinjer och krav på hur arbetet ska genomföras. En detaljerad tidplan ska arbetas fram för varje år.

13 13 (21) 4. Ansvar och befogenheter 4.1 Allmänt Ansvar och befogenheter omfattar såväl erhållna resurser som verksamhet, prestationer och kvalitet. Ansvaret innebär ett åtagande att inom en ekonomisk ram utföra en viss bestämd verksamhet. Den ekonomiska ramen utgörs av en medelsanvisning för verksamhetens bedrivande eller intäkter utifrån levererade/överenskomna prestationer. Att medel erhållits med ett visst belopp innebär ett ansvar men också befogenhet att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 4.2 Ansvarsfördelning Tydlig ansvarsfördelning i politiker- och tjänstemannarollen I styrsystemet renodlas politikernas och tjänstemännens rollfördelning. Detta ska bidra till att utveckla den demokratiska styrningen och att tydliggöra styrningen. Den politiska styrningen utövas genom att de förtroendevalda har en tydlig uppgift att ange mål, fördela tillgängliga resurser och följa upp verksamheten. Tjänstemännen ansvarar för hur verksamheten genomförs utifrån de politiska målen och fördelade resurserna Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska stödja och ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet Nämnderna Nämnderna ansvarar för att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Helhetssyn, samverkansvilja och prioriteringsförmåga ska prägla nämndernas arbetssätt. I ordförandegruppen lyfts frågor i syfte att underlätta samverkan och samordning mellan nämndernas ambitioner Kommunchef Kommunchefen ansvarar för att översätta de politiska budskapen och har det övergripande ansvaret för att ta fram, genomföra, följa upp och utvärdera den samordnade verksamhetsplanen Verksamhetschef Inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschefen för att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. Verksamhetschefen ansvarar för att ta fram, genomföra, följa upp och utvärdera verksamhetsplanen. Vidare ansvarar verksamhetschefen för den fortlöpande uppföljningen av ekonomin enligt fastställda riktlinjer och rapporterar till nämnden. Då ett budgetöverskridande befaras åligger det verksamhetschefen att omgående ta initiativ till åtgärder för att förhindra överskridandet.

14 14 (21) 4.3 Ansvarsenheter Allmänt En förutsättning för en framgångsrik ekonomistyrning är att definiera vad det ekonomiska ansvaret omfattar. Inom en kommun kan det finas olika typer av ansvarsenheter beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. I princip finns tre olika typer av ansvarsenheter som är relevanta i sammanhanget. Graden av ekonomiskt ansvar skiljer de olika enheterna åt Kostnadsenheter Med en kostnadsenhet menas en enhet där den ekonomiskt ansvarige har till uppgift att inom ramen för tilldelade resurser och uppsatta mål svara för en verksamhet. Ansvaret avser den redovisade kostnaden som mäts mot budgeterad kostnad Resultatenheter För en resultatenhet gäller att enhetens intäkter är direkt beroende av de prestationer som utförs. Deras intäkter kan erhållas på olika sätt externt och internt. Ansvaret gäller skillnaden mellan intäkter och kostnader Balansräkningsenheter Balansräkningsenheter är den mest långtgående enhetstypen där ansvaret är mera långsiktigt och omfattar även tillgångar och skulder. Balansräkningsenheterna har inom kommunen en bolagsliknande karaktär och upprättar interna resultat- och balansräkningar. 5 Anslagsbindningsnivåer 5.1 Driftbudget Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå där respektive nämnd erhåller en nettokostnadsram (kostnader reducerat med intäkter). I vissa fall kan nettoanslag tilldelas specifika verksamhetsområden ex renodlade avgiftsfinansierade verksamheter. Det finns möjlighet för nämnden att förändra sin budgets bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte påverkas. Sådana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen. Anslagsnivån är föremål för årlig översyn i samband med budgetbehandling. 5.2 Investeringsbudget Byggnader och anläggningar Investeringar i byggnader och anläggningar beslutas av kommunfullmäktige och anslaget knyts till det enskilda investeringsprojektet. För projekt som fortgår i mer än ett år beslutas det om en total projektutgift. För anläggning av gator, vägar, parker etc. kan kommunfullmäktige besluta om investeringsramar.

15 15 (21) Utrustning och inventarier Ny- och reinvesteringar i utrustning och inventarier och övriga smärre projekt beslutas av respektive nämnd inom den investeringsram som erhållits i budgeten. Nämnderna bör inom dessa ramar även avsätta medel för oförutsedda investeringsbehov som kan uppkomma under året. Är anskaffningen av större vikt eller principiell art bör projektet beslutas av kommunfullmäktige som då tilldelar ett särskilt anslag Övrigt om investeringar Verksamhetsansvarig nämnd ansvarar för att utrymme finns inom budgetramen för ökade kapitalkostnader till följd av investeringar samt eventuellt ökade driftkostnader. Utrymmet skapas genom besparingar, omdisponeringar inom tilldelade ramar eller minskade kapitalkostnader på befintliga anläggningstillgångar. Dessa sjunker som en följd av de årliga avskrivningarna. Ansvarsfördelning och beslutsgång vid budgering av investeringar har fastställts av kommunfullmäktige i Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar. 6 Överföring av resultat 6.1 Allmänt Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resultatet och stimulera till ett effektivt och flexibelt resursutnyttjande är att låta nämnder och enheter föra med sig över- och underskott i förhållande till erhållen budget till efterföljande år. En sådan metod möjliggör även en långsiktig planering över flera år i verksamheten samtidigt som nämndernas ekonomiska ansvar över tiden tydliggörs. Det kan emellertid i vissa fall vara svårt att fastställa om budgetavvikelsen uppstått på grund av egna insatser eller som en följd av yttre förhållanden som verksamheten, åtminstone kortsiktigt, inte haft möjlighet att påverka. 6.2 Regler för överföring Beslut i kommunfullmäktige om överföring av över- eller underskott ska föregås av en beredning där orsakerna till nämndens budgetavvikelse analyseras. Detta ska ske i samband med att nämnden lämnar sin årsredovisning. Resultatöverföringar ska ske med utgångspunkt från nedanstående principer: Grundprincipen är att hela över- eller underskottet förs över till efterföljande år under förutsättning att verksamheten skett i överensstämmelse med de mål, riktlinjer och verksamhetsbeskrivningar som angivits i nämndplanen samband med budgetbeslutet. Om resultatet eller del av resultatet beror på särskilda omständigheter utanför ansvarsområdets kontroll eller påverkan och det därför inte är rimligt att utkräva fullt ansvar av nämnden ska inte underskottet föras över. Denna princip gäller även vid uppkommet överskott.

EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN

EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2010-11-10, 290 och reviderad efter kommunfullmäktige 2013-06-12, 76 1. Allmänt Ekonomistyrningsprinciperna utgör ett

Läs mer

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige Regler för ekonomisk förvaltning Sida 1(18) Diarienr ST2008-1677/12 Fastställd av Styrelsen Datum 2007-05-24 Revidering VD godkänd av Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 12 november 2013 kl. 13:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

njer för investeringar

njer för investeringar KAT.TXKOMMTlN KALIXKOMMUN njer för investeringar Antagna av kommunfullmäktige den 26-27 november 2012, 183. KAIIX KOMMTTN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 1 INLEDNING 4 1.1 SYFTE 4 1.2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Je/!!f:!!/1t!::...~.~.~..~... mm

Je/!!f:!!/1t!::...~.~.~..~... mm KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Måndag 3 mars 2014 kl. 10:00-12:00, 13:00-16:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset i Torsby Ann-Katrin Jäl'åsen (S), ordförande Håkan Lindh (S) Rune Mattsson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande RAPPORT NR 109 Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande Lund, Våren 2001 Mikael Nilsson Hellström Torbjörn Tagesson Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA

Läs mer

Styrprinciper för Jönköpings kommun

Styrprinciper för Jönköpings kommun Styrprinciper för Jönköpings kommun Ks 1998:702 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Styrprinciper för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 1999-02-25 45 1 2 Page 1

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer