Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden"

Transkript

1 Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Antagna av Kommunfullmäktige , omprövning sker vid behov under mandatperioden Inledning Syfte De ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun syftar till att öka förutsättningarna för ett ur verksamhetsperspektiv kvalitativt, kvantitativt och ekonomiskt resultat. De gemensamma resurserna ska användas på bästa sätt för att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose medborgarnas behov och förväntningar. Genom mål som kopplas till kvalitets- och resultatindikatorer och verksamhetsmått ska mätning ske hur väl servicen motsvarar kommunens välfärduppdrag. Ledning och samordning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Nämnderna svarar att inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, riktlinjer och kvalitets- och resultatindikatorer samt uppfyllande av medborgarnas behov som fullmäktige bestämt för verksamheten. För ett effektivt användande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning som organisationen handlar utifrån. Kommunens modell för ekonomistyrning har sammanställts med syftet Att skapa delaktighet och förståelse för en helhetssyn och samordning i de ekonomiska frågorna Att klargöra ansvar, befogenheter och handlingsutrymme på alla nivåer i organisationen vad gäller ekonomin Att vara ett stöd för organisationen i arbetet med de ekonomiska processerna Framhålla möjligheten och skyldigheten att nå fastställda mål med givna resurser Övergripande styra verksamheten med mål och kvalitets- och resultatindikatorer 1

2 Huvudprinciper för styrningen En god ekonomisk hushållning innebär att varje generation själv bär kostnaderna för den service som konsumeras och att så stor nytta som möjligt av befintliga resurser ska skapas för kommuninvånarna. Detta förutsätter en hög uppfyllelse av mål och kvalitets- och resultatindikatorer inom ramen för tillgängliga resurser. God ekonomisk hushållning preciseras i samband med budget under mandatperioden. Kommunen bedriver en stor och bred verksamhet med hel- och delägda bolag samt kommunalförbund varför en helhetssyn och koncernnytta är nödvändig för att den samlade verksamheten ska uppnå bästa möjliga resultat för medborgarna Dialog på olika nivåer i organisationen bidrar till att skapa förståelse och engagemang kring mål, prioriteringar, ramar och värderingar som lägger en grund för en balans mellan behovet av central styrning och ansvar och handlingsutrymme för nämnder och förvaltning. Ansvar och roller Politisk nivå Den politiska nivån beslutar om mål, kvalitet, resultatindikatorer, prioriteringar och tilldelar resurser och lägger därmed grunden för vilken kommunal service och tjänster som ska erbjudas invånarna. Kommunfullmäktige Fullmäktige svarar för frågor som berör kommunen som helhet eller är av principiell natur eller av större vikt som Budget Skattesats Taxor och avgifter Årsredovisning Delårsrapport Bolagsordningar Ägardirektiv Mål Kvalitets-och resultatindikatorer Reglementen Ekonomiska styrprinciper 2

3 Tilläggsanslag och omdisponeringar av medel som inte faller på Kommunstyrelsen Riktlinjer, uttag och tillförande av medel för Resultatutjämningsreserv Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen enligt kommunallagen ansvarar för att leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som överlämnats till bolag, kommunalförbund, förening, stiftelse eller enskild individ. Uppsiktsplikten förstärktes 2013 vilket innebär att styrelsen i årliga beslut ska pröva om verksamhet som bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsens svarar för att Ta initiativ till att leda den ekonomiska utvecklingen av kommunen inklusive koncernen. Leda och samordna ekonomistyrprocessen Bereda budgeten och lämna förslag till budget till fullmäktige. Följa upp den ekonomiska utvecklingen genom förslag till vårprognos, delårsrapport samt årsredovisning. Föreslå fullmäktige åtgärder för att nå de uppställda målen om prognoserna visar att mål, medborgarbehov, kvalitets-och resultatindikatorer, ekonomi och verksamhet inte uppnås. Besluta om omfördelning av kommunbidrag mellan nämnder när överenskommelse föreligger. Omfördelningar av medel som är av teknisk karaktär delegeras till arbetsutskottet eller ekonomichef. Besluta om utökad ram till nämnder för tillkommande hyreskostnader, social investeringsbudget och framtida utvecklingsprojekt och inom de anslag som styrelsen disponerar. Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att utgöra budgetberedning. pröva igångsättningstillstånd för investeringar i fastigheter, övriga anläggningar och exploateringsprojekt. 3

4 Nämnder Nämnder svarar inom sitt respektive område för att Leda, optimera och utveckla den verksamhet som man ansvarar för. Verksamheten bedrivs utifrån högsta möjliga mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse samt tillgodoseende av medborgarnas behov Riktlinjer, föreskrifter och taxor (m.m.) som gäller för verksamheten följs. Verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Vid prognos om budgetavvikelse ska nämnden besluta om åtgärder för budget i balans inför årets slut. Beslut som kräver ekonomiska resurser ska ha klarlagd finansiering Upprätta internbudget för varje verksamhetsområde senast i december före budgetåret Omdisponera medel mellan verksamhetsområden under budgetåret i syfte att nå högre måluppfyllelse, kvalitet, resultat och eller tillgodoseende av medborgarnas behov. Nämnd ska under verksamhetsåret rapportera till kommunfullmäktige enligt fastställd tidplan för ekonomistyrprocessen det vill säga vårprognos och delårsrapport samt efter årets slut inför årsredovisningen. Nämnden ska varje månad följa upp den ekonomiska utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Förvaltning Tjänstemannanivå Förvaltningen i kommunen svarar för hur uppdrag ska genomföras. För att uppnå bästa resultat och effektivitet i verksamheten ska ansvar och befogenheter följas åt och delegeras till den nivå som är närmast de som berörs av besluten. Avgöranden för hur den löpande verksamheten utförs kommer därmed så nära våra medborgare och berörd personal som möjligt. Ansvarsfördelning kring ekonomi, personal och verksamhet tydliggörs i delegationsregler inom varje nämnd. Förvaltningscheferna har ett särskilt stort ansvar för att skapa förutsättningar för mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse och att verksamheten bedrivs inom budgetram. Kommunstyrelsen har en egen förvaltning, Kommunledningskontoret, som stöd för sitt särskilda övergripande uppdrag enligt kommunallagen och för den verksamhet som bedrivs kommunövergripande. Kommunledningskontoret är även en resurs för kommunfullmäktige, nämnder, personal- och arbetsgivarutskott, förvaltningarna och de kommunala bolagen. 4

5 Kommunledningskontoret har ett särskilt ansvar för att Bidra till utvecklingen av kommunen och koncernen Lämna beslutsunderlag till kommunstyrelsen i ekonomiska frågor Ta initiativ till och utveckla ekonomistyrprocessen Leda och samordna kommunens löpande ekonomistyrarbete Föreslå principer och anvisningar för de olika delarna i ekonomistyrprocessen Målen styr verksamheten Målstyrning utvecklas mot resultatstyrning. Under mandatperioden ska målstyrningen övergå mot mer resultatstyrning genom ett ökat fokus på resultat mätt i hur väl medborgarnas behov tillgodoses. Detta ska återspeglas i gemensamma inriktningsmål för all verksamhet. Varje nämnd bidrar till den gemensamma måluppfyllelsen genom delmål som fastställs av fullmäktige. Uppföljning och analys sker i samband med delårsrapport och årsredovisning. Varje nämnd har kvalitets-och resultatindikatorer för att mäta resultatutvecklingen i samband med årsredovisningen vilken ska kompletteras med en analys. Inför delårsrapporten lämnas prognos för måluppfyllelse inför årets slut. Målstyrningsprocessen följer nedanstående riktlinjer Mål beslutas i kommunfullmäktige för varje mandatperiod. Mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Nämnderna ska årligen med utgångspunkt från de gemensamma inriktningsmålen pröva och om behov finns lämna förslag på justerade delmål för nämnden. Mål ska vara uppföljningsbara och mätbara. Enligt kommunallagen ska det finnas finansiella mål, verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Nämnderna bör ha ett till tre verksamhetsmål av väsentlig betydelse för god ekonomisk hushållning. Ekonomistyrprocessen Ekonomistyrprocessen är en ständigt pågående process, där omvärldsbevakning, budget, uppföljning, vårprognos, delårsrapport och årsredovisning är hörnstenar. Ekonomistyrprocessen ska i största möjliga utsträckning präglas av dialog, transparens och delaktighet. Kommunledningskontoret upprättar inför årets början en närmare tids- och aktivitetsplan för ekonomistyrprocessen enligt årshjulet enligt de ekonomiska styrprinciperna som stäms av med sammanträdesplaneringen. 5

6 Budget Fullmäktige beslutar om budget som ska innehålla Mål för mandatperioden såväl gemensamma inriktningsmål som nämndernas delmål. Mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning Nämndernas uppdrag och ekonomiska resurser samt medel till revision Volymjusteringar efter antal barn, elever och äldre. Investeringsram med projekt Exploateringsram samt projekt Upplåning och annan finansiering Nyttjande av överskottsmedel från Resultatutjämningsreserven Kommunal skattesats Budgetar bifogas (fastställs inte av fullmäktige) för de olika bolagen inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsen presenterar slutligt förslag till en samlad budget för kommunen och förslag till skattesats som behandlas av kommunfullmäktige. Budgetprocessen ser normalt ut som följer: Mars Budgetprocessen initieras med en kommungemensam kick-off där kommunledning, presidieledamöter i nämnderna, en företrädare för respektive partie som inte är representerade i nämndernas presidier, förvaltningschefer och förvaltningsekonomer deltager. Programmet omfattar omvärldsförändringar, medborgarnas behov, ekonomiskt utrymme, befolkningsprognos, politiska prioriteringar, verksamhetsutveckling, kvalitet och resultat. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer den årliga planeringen för budgetprocessen April/maj Kommunstyrelsens presidium genomför enskilda överläggningar med respektive nämnds presidier för att inhämta fördjupat behovs- och beslutsunderlag inom drift, investering och exploatering. Nämnderna framför behov av ökade resurser (äskanden) inför budgetåret/flerårsplansperioden. Juni Budgetberedningen beslutar om underlag till budgetramar (drift-, investerings- och exploateringsbudget) och eventuell särskilda budgetanvisningar. Varje nämnd får en samlad ram att fördela för högsta mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse samt kvantitativt tillgodose medborgarnas behov. Nämnderna behandlar förslaget från budgetberedningen. I förslaget som nämnden överlämnar för inför slutfasen av budgetprocessen ska framgå bedömd mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse samt kvantitativt tillgodoseende av medborgarnas behov utifrån de totala resurser som nämnden föreslås bedriva verksamheten utifrån. Bedömningen ska avse tre år men får vara övergripande för de två senare åren i planperioden. Budgetberedningens förslag omfattar omvärldsförutsättningar, intäktsprognos, ram till respektive nämnd, framförda äskanden och samlad effekt för kommunens ekonomi vilken delges samtliga partier i fullmäktige. 6

7 September Nämnderna fattar beslut om förslag till budget inom av budgetberedningen tilldelad ram Presidieöverläggningar kan komma att genomföras i syfte att fördjupa beslutsunderlaget i vissa områden och behandla eventuella förändrade förutsättningar. Oktober Den styrande majoriteten presenterar förslag till budget Den styrande majoriteten lämnar förslag till skattesats Den styrande majoritetens förslag till budget MBL-förhandlas November Kommunstyrelsen beslutar om förslag till budget och skattesats Kommunfullmäktige antar budget och fastställer skattesatsen Investeringsprocess för fastigheter/lokaler och övriga anläggningar: Behov av investeringsåtgärd prövas normalt i flera steg, se schematisk översiktsbild nedan. Ett samlat investeringsbehov med uppdelning per projekt ska presenteras av Servicenämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid den tidpunkt som budgetberedningen beslutar, normalt i april/maj. Behov av föreslagen investeringsåtgärd och dokumentation på genomförd prövning enligt investeringsprocessens olika steg ska bifogas ärendet inför beslut. Beräkning av tillkommande driftskostnad ska samtidigt redovisas. Berörda nämnder har att färdigställa investeringen enligt den tidplan som fullmäktige beslutat om. Före byggstart av en investering ska beslut tas om igångsättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott. Följande underlag ska bifogas; kontraktsvärde, planerade byggherrekostnader och behov av oförutsedda kostnader (ÄTOR). Kontrakt med entreprenör ska vara med förbehåll för godkännande av igångsättningstillstånd. Även beräknat förslag till tillkommande hyra med yttrande från verksamhetsnämnd (hyresgäst) kring möjligheten att svara för hela eller delar av den tillkommande hyran ska bifogas till beredningen av ärendet. Vid beräknad investeringsutgift över ett investeringsprojekts totala budgetram ska berörd nämnd (Servicenämnden/Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden/verksamhetsnämnd) föreslå åtgärder för att nå budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan efter att ha prövat föreslagna åtgärder välja att begära utökad investeringsram av Kommunfullmäktige. Servicenämnden begär och får prövat rätt till tillkommande hyresuttag (kompensation för driftskostnader) i samband med prövning av igångsättningstillstånd. Slutlig fastställelse av hyresnivå sker av Kommunstyrelsen när en investering färdigställts, normalt i samband med vårprognos eller delårsrapport. Utbetalningsplaner för samtliga investeringar över 50 basbelopp ska presenteras till kommunledningskontoret senast vid byggstart. Internränta belastar investeringsprojekten under projekttiden. Årligen återkommande investeringsbehov s.k. årsanslag enligt budget kräver inget igångsättningstillstånd. I samband med ordinarie prognostillfälle ska investeringar anmälas av nämnden. Akuta åtgärder för fastigheter eller för övriga anläggningstillgångar som måste vidtas för att undvika följdskador och som redovisas som investering kräver inget 7

8 igångsättningstillstånd. I samband med ordinarie prognostillfälle ska investeringen anmälas av nämnden. Behov av kompensation för tillkommande kapitaltjänstkostnader och eventuell drift för övriga anläggningar ska framställas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Servicenämnden i samband med begäran av igångsättningstillstånd för investeringen. Schematiskt kan investeringsprocessen beskrivas enligt nedan: Tjänstemannanivå Tjänstemannanivå Politisk nivå Politisk nivå Tjänstemannanivå 1 Behov från verksamheten 2 Gemensam planering Kommunnytta prövas 3 Investeringsbegäran från verksamhetsnämnd Politisk nivå Politisk nivå Politisk nivå 4 Beslut i fullmäktige 5 Upphandling och kontraktstecknande med förbehåll av igångsättningstillstånd 6 Igångsättningsbeslut av Ksau (inom budgetram) 7 Eventuellt beslut om utökat investeringsbelopp 8 Uppföljning/ Redovisning till Kommunstyrelsen Exploateringsprocessen ser normalt ut som följer: Kommunledningskontoret presenterar för Budgetberedningen i mars/april underlag till exploateringsbudget. Både nya och gamla projekt med kalkylerbart underlag redovisas med budget, övriga projekt tas med för att få till en prioritering mellan projekten. Kommunstyrelsens arbetsutskott prövar igångsättningstillstånd av exploateringsprojekt. Kommunstyrelsen har ansvar för exploateringsbudgeten, uppföljning och redovisning. I samband med exploateringsbudget görs en likviditetsplanering för exploateringsprojekten nästkommande år Under 2015 ska gällande Exploateringspolicy ses över och därefter ska riktlinjer och ett detaljerat årshjul för exploateringsverksamheten tas fram. 8

9 Uppföljning Prognosperiod Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Vårprognos 1 jan till 30 april Maj Maj Delårsrapport 1 jan till 31 augusti Oktober Oktober Årsredovisning 1 jan till 31 december Mars Mars Månadsuppföljning, vårprognos, delårsrapport och årsredovisning Nämnder ska varje månad följa upp den ekonomiska utvecklingen. Styrande är att uppföljningen ska ge nämnden möjlighet att ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen, måluppfyllelse, kvalitet, resultat och volymförändringar samt i tid kunna besluta om nödvändiga åtgärder för budget i balans inför årets slut. Under budgetåret ska kommunfullmäktige besluta om vårprognos och delårsrapport. Nämnderna ska lämna vårprognos och delårsrapport enligt anvisningar från Kommunledningskontoret. Prognoser för årets slut ska ha en följsamhet till prognosperiodens bedömda kostnader och intäkter (rak framskrivning godkänns inte). I februari efter budgetårets slut ska varje nämnd besluta om verksamhetsberättelse för det gångna året med utvärdering av måluppfyllelse, analys av ekonomiskt utfall, personalekonomi, kvalitets-och resultatindikatorer samt i övrigt vad som anges i anvisningar från Kommunledningskontoret I övrigt regleras form och innehåll av årsredovisningen i den kommunala redovisningslagen och i anvisningar från Rådet för Kommunal Redovisning. Redovisning I kommunallagen regleras grunderna för kommunens ekonomiska förvaltning. En särskild redovisningslag bestämmer hur kommunens redovisning ska hanteras. Tillsammans med andra lagar och förordningar bildas ett ramverk för styrningen av den kommunala ekonomin. Rådet för kommunal redovisning har normerande föreskrifter. Redovisningen sker enligt Kommunbas 13. Syftet med redovisningen sammanfattas i följande punkter 9

10 Ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens ekonomi. Tillgodose olika externa och interna intressenters behov av information. Spegla kommunens samlade resultat och ekonomiska ställning och därmed ge underlag för väl grundade beslut. Redovisningen i övrigt skall följa gällande lagstiftning, god redovisningssed och vedertagna redovisningsprinciper. Kommunledningskontoret omprövar vid behov nämndernas redovisning enligt praxis och gällande redovisning. Kommunledningskontoret utfärdar regler och anvisningar för hur den övergripande redovisningen ska samordnas. Respektive förvaltning ansvarar för att dessa regler och anvisningar tillämpas inom verksamhetsområdet. Drift För driftsredovisning gäller följande Nämnden ska i sin ekonomiska rapportering till kommunfullmäktige redovisa utfall efter verksamhetsområden motsvarande verksamhetsområdena i budget och på ett sätt som ger en rättvisande bild av verksamheten. Väsentliga belopp i förhållande till nämndens budgetomslutning ska fördelas utifrån faktiska kostnader eller intäkter för perioden. Investeringar För investeringsredovisning gäller följande En investering har normalt ett inköpspris/anskaffningsvärde över tre prisbasbelopp och en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Vid inköp av flera enheter t ex datorer avgör det samlade inköpsvärdet om det räknas som investering eller drift. Komponentavskrivning tillämpas enligt lag och rekommendationer. Investeringar i fastigheter och anläggningstillgångar beslutas av kommunfullmäktige. Nämnd ska lämna redovisning till kommunstyrelsen över slutförda investeringsprojekt i samband med närmsta prognostillfälle (vårprognos, delårsrapport eller årsredovisning) Exploatering Uppföljning och redovisning sker per exploateringsprojekt, snarast efter investeringen färdigställts. Projektet resultatförs enligt bestämd tidplan för projektet enligt policy och riktlinjer. Exploateringsredovisningen sker i övrigt enligt särskilda riktlinjer. Uppföljning ska ske i vårprognos, delårsrapporten och i årsredovisningen. Överföring av investeringsprojekt Investeringar som är påbörjade men inte avslutats före årets utgång löper vidare utan prövning till nästa år enligt följande 10

11 Nämnden ansvarar för att kommunstyrelsen informeras Projekt som inte är påbörjade före årets slut omprövas normalt i samband med ordinarie budgetprocess. Ombudgetering mellan olika investeringsprojekt tillåts inte Årliga återkommande anslag flyttas inte över årsskifte Tillkommande hyreskostnader och eller kapitalkostnader För tillkommande hyreskostnader och eller kapitalkostnader för investeringar i fastigheter och övriga anläggningar gäller följande Hyreskostnader och kapitalkostnader finansieras normalt via tilläggsanslag från Kommunstyrelsen baserat på tillkommande nettokostnad. Ramkompensation ska begäras av verksamhetsnämnden i samband med begäran om investeringsprojekt. Nämnden ska alltid pröva möjligheten att svara för hela eller delar av de ökade driftskostnaderna. Övrigt Interna hyresavtal för fastigheter och lokaler Servicenämnden ska upprätta hyresavtal med nämnder. Årlig beräkning av hyror (justeringar) ska ligga inom den indexeringsnivå som kommunfullmäktige fastställer. Hyresavtal ska anpassas till branschstandard vad avser avtalstid och uppsägningsvillkor. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska fastställa regelverket. Externa hyresavtal Hyreskontrakt får tecknas av nämnd med en varaktighet på högst ett år. För bostadslägenheter gäller istället en tid av tre år. Beslut om hyreskontrakt med en varaktighet över ett år respektive tre år för bostadslägenheter fattas av kommunstyrelsen. Leasingavtal Beslut om leasingavtal fattas av kommunstyrelsen men kan delegeras till ekonomichefen. Resultatöverföring Överföring av medel mellan olika budgetår av över- och underskott sker normalt inte. Kommunstyrelsen kan pröva frågan om sänkt ram året efter med anledning av redovisat underskott. Nämnder ska bedriva verksamheten inom tillgängliga medel. Nämnder förväntas ha ett kommunövergripande perspektiv och ska därmed, om förutsättningar för måluppfyllelse föreligger, återlämna outnyttjad ram i form av överskott. 11

12 Effektiv lokalförsörjning Verksamhetsnämnd som hyr fastighet eller lokal ska så tidigt som möjligt avisera förändrat lokalbehov för att ge förutsättningar för en prövning utifrån kommunnytta avseende nyttjande av befintliga fastigheter/ lokaler eller minskning av beståndet samt kommunalekonomiska förutsättningar. Servicenämnden ska utan dröjsmål pröva ökat lokalbehov mot befintligt bestånd eller vid minskning föreslå avyttring. Rapport lämnas till ekonomiavdelningen. Kommunstyrelsen ersätter normalt Servicenämnden för nödvändiga kostnader (normalt 55 % av hyra)för tomma lokaler. Begäran om medel hanteras i samband med vårprognos eller delårsrapport. Ytterligare anvisningar Kommunledningskontoret ska vid behov lämna kompletterande anvisningar kring den ekonomiska styrningen och ekonomiadministrativa rutiner. 12

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2011-2014 Inledning De ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun syftar till att öka förutsättningarna för ett önskat kvalitativt och ekonomiskt

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

1 1993 års internhyressystem

1 1993 års internhyressystem Handläggare 0413/62385 2011-05-27 Fyll i adress här Internhyra samarbetsformer, principer och spelregler för lokalupplåtelser 1 1993 års internhyressystem Nu gällande principer är från 1993-06-21. Målet

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Regler för mål- och resultatstyrning

Regler för mål- och resultatstyrning för mål- och resultatstyrning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-11, x Mål- och resultatstyrning Innehåll Allmänna styrprinciper... 1 1. Målstyrning... 1 2. Mål- och resursplan... 1 3. Uppdragsdialogen...

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun

Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun 2014-02-17 1(5) Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun Fastställdes av kommunfullmäktige 2013-12-18 313 Fastställda av kommunfullmäktige den 27 april 2000 103 att gälla från och med 1 maj 2000, med

Läs mer

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef EKONOMIUTBILDNING Förtroendevalda 2015-01-20 Kenneth Erlandsson, ekonomichef Vad styr oss? Riksdagen Kommunallagen Kommunal redovisningslag Rådet för Kommunal Redovisning God redovisningssed Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar , Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, stiftelser och föreningar Diarienr: 14LTK1257 Datum: 2015-05-18. Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ledning och styrprinciper

Ledning och styrprinciper TÖREBODA KOMMUN Ledning och styrprinciper Utkast nov 2010 4 Innehåll Politisk organisation:... 3 Förvaltningsorganisation:... 3 Dialogen... 4 Ekonomistyrning... 5 Mål- och budgetprocess... 5 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av årsredovisningen för år 2015

Granskning av årsredovisningen för år 2015 Karin Andersson revisionschef Tel. 0470-410 62 Till Kommunfullmäktige Till Kommunstyrelsen Granskning av årsredovisningen för år 2015 Revisorerna i Växjö kommun har granskat kommunens årsredovisning och

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Inklusive mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Inklusive mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning KS14-373 040 Målstyrningsprocess ekonomisk styrning Inklusive mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad: 2014-11-12

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPOLICY

EKONOMISTYRNINGSPOLICY EKONOMISTYRNINGSPOLICY Reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16 128 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-04-23 60 Innehåll 1 Inledning och syfte 3 2 Ansvarsfördelning 3 2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 3

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Bilaga 1 Årshjul och anvisningar för år 2016

Bilaga 1 Årshjul och anvisningar för år 2016 Bilaga 1 Årshjul och anvisningar för år 2016 Enligt Kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår) med en plan för verksamheten och ekonomin. Budgeten ska innehålla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Arbetsrapport Strömsunds kommun

Arbetsrapport Strömsunds kommun Arbetsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen Strömsunds kommun Anneth Nyqvist 2012-10-25 Anneth Nyqvis, projektledare Maj-Britt Åkerström, sakgranskning Strömsunds kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Enligt kommunallagen ingår i kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Enligt kommunallagen ingår i kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrdokument 1 Inledning Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollefteå kommun definieras som en målmedveten och systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat,

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Policy för Hässleholms kommuns aktiebolag

Policy för Hässleholms kommuns aktiebolag www.hassleholm.se Policy för Hässleholms kommuns aktiebolag Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Kommunfullmäktiges ägaransvar... 1 3. Kommunens bolag... 1 4. Fördelning av beslutsrätt mellan kommunfullmäktige

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer