Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Cecilia Ljung FHN Folkhälsonämnden Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade i december 2011 ett samverkansavtal med Örebro länslandsting gällande kommunernas lokala folkhälsoarbete för perioden Karlskoga och Degerfors kommuner har, utifrån avtalet, ett uppdrag att redovisa hur det lokala folkhälsoarbetet har genomförts, samt planeras att genomföras under Då kommunerna även har förbundit sig att göra en egen ekonomisk satsning som minst motsvarar den årliga ersättningen från landstinget innehåller rapporten även en ekonomisk redovisning. Genom avtal om, och utveckling av lokalt jämlikt folkhälsoarbete stärks kommunernas sociala och ekonomiska hållbara utveckling. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 20 september 2012 Underlag till redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Rapport Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och Örebro läns landsting Bakgrund Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade i december 2011 ett samverkansavtal med Örebro länslandsting gällande kommunernas lokala folkhälsoarbete för perioden Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. Grund för samverkan är Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål- En god och jämlik hälsa i Örebro län Nationella, regionala och kommunernas egna mål för folkhälsa ska vara styrande. Avtalen bygger på en länsgemensam modell som syftar till att vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet. Fyra länsdelar, varav västra länsdelen är en, ges stöd att ha resurspersoner för den primärkommunala verksamheten. I g:\nämnden\nämndhandlingar\ \ärende 12\redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

2 2 (5) enlighet med avtalen ska utveckling av folkhälsoarbetet ske genom ökad folkhälsovetenskaplig kompetens och ökad samverkan mellan folkhälsoaktörer. Västra länsdelen ges enligt grundavtalet en årlig ersättning från landstinget på kronor. Kommunernas motprestation är att ha ett gemensamt folkhälsoteam på lednings- och verksamhetsnivå med befattningar som har akademisk folkhälsokompetens och en egen satsning som minst motsvarar landstingets. Beskrivning av ärendet Folkhälsonämnden ska rapportera uppfyllelse av folkhälsopolitiskt avtal till Örebro läns landsting, nämnden för folkhälsa. Rapporten ska innehålla verksamhetsuppföljning i löpande text, matris samt en ekonomisk årsredovisning. Rapporten ska ge en beskrivning utifrån nedanstående rubriker: 1. Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom 2. Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor 3. Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor 4. Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den egna organisationen 5. Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner och bokslut 6. Samverkan med hälso- och sjukvården (speciellt Karlskoga lasarett), Örebro läns idrottsförbund, Örebro läns bildningsförbund, länsstyrelsen och regionförbundet 7. Insatser för dialog med kommuninvånarna 8. Utvärderingar inom folkhälsoområdet I rapporten Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 finns redovisningen i sin helhet. Överväganden Rapporten innebär en skriftlig beskrivning av arbete som genomförts samt redovisning av ekonomiska medel fram till september Då rapporten ska gälla som redovisning för hela år 2012 blir perioden oktober december 2012 en prognos. Konsekvensbeskrivning Genom avtal om, och utveckling av lokalt jämlikt folkhälsoarbete stärks kommunernas sociala och ekonomiska hållbara utveckling.

3 3 (5) Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 1. Folkhälsonämnden godkänner rapportering av folkhälsoinsatser och ekonomiskt stöd. 2. Folkhälsonämnden ger folkhälsoförvaltningen i uppdrag att ge respektive kommunfullmäktige en presentation av rapporten Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012, som en årsredovisning av kommunens folkhälsoavtal. Ulrika Lundgren Förvaltningschef Cecilia Ljung Folkhälsostrateg Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Beslutsunderlag och protokoll expedieras till Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun Kommunstyrelsen i Degerfors kommun Nämnden för folkhälsa, Örebro läns landsting

4 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Sociala/ kulturella Beslutsförslaget har en positiv påverkan ingen påverkan en negativ påverkan Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Barnkonventionen X Barnets bästa är i främsta rummet i allt arbete som utgår från det lokala folkhälsoavtalet. Både utifrån barnets perspektiv, barnperspektiv och ett barnrättsligt perspektiv. Dialog och inflytande X Avtalet har utveckling av medborgardialog som ett gemensamt utvecklingsområde för kommunerna och landstinget. Folkhälsa X Avtalets syfte är att stärka det lokala folkhälsoarbetet och öka medborgarnas hälsa. Jämlikhet och social rättvisa X Avtalet utgår från att öka jämlikheten i hälsa och arbetet med barnfattigdom är en faktor som kommunerna redovisar i rapporten. Jämställdhet X Då avtalet lyfter fram att arbetet ska utvecklas för barns och ungas lika livsvillkor, likväl som äldres lika livsvillkor handlar det såväl om jämlikhet som jämställdhet då man inom de prioriterade grupperna ska förbättra förutsättningar för lika livsvillkor. Kulturmiljö/kulturella omgivningar X Miljörelaterad hälsa X Ekologiska Avfall X Biologisk mångfald X Energi X Konsumtion X Transporter X Vatten, luft och mark X Ekonomiska Kommunens ekonomi X Avtalet ger kommunen ett ekonomiskt tillskott för utveckling av det lokala folkhälsoarbetet.

5 Bilaga Kostnadseffektivitet X Det finns ett ekonomisk effekt av tidiga insatser kring barn och unga. Detta är en tydlig prioritering inom avtalet och det lokala arbetet. Tillväxt X Ekonomisk och social trygghet är de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet..

6

7

8

9

10

11

12 1 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Lisbet Omberg OLL1534 Underlag till redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Bakgrund Syftet med avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. Grund för samverkan är Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål- En god och jämlik hälsa i Örebro län Nationella, regionala och kommunernas egna mål för folkhälsa ska vara styrande. Avtalen bygger på en länsgemensam modell som syftar till att vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet. Fyra länsdelar, varav västra länsdelen är en, ges stöd att ha resurspersoner för den primärkommunala verksamheten. I enlighet med avtalen ska utveckling av folkhälsoarbetet ske genom ökad folkhälsovetenskaplig kompetens och ökad samverkan mellan folkhälsoaktörer. Västra länsdelen ges enligt grundavtalet en årlig ersättning från landstinget på kronor. Kommunernas motprestation är att ha ett gemensamt folkhälsoteam på lednings- och verksamhetsnivå med befattningar som har akademisk folkhälsokompetens och en egen satsning som minst motsvarar landstingets. Innehåll i verksamhetsuppföljning Gör en enklare beskrivning under nedanstående rubriker: Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den egna organisationen Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner och bokslut Samverkan med hälso- och sjukvården (speciellt Karlskoga lasarett), Ölif, Örebro läns bildningsförbund, länsstyrelsen och regionförbundet Insatser för dialog med kommuninvånarna Utvärderingar inom folkhälsoområdet För samhällsmedicin Lisbet Omberg POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Samhällsmedicinska enheten Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

13 2 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Lisbet Omberg Komplettera beskrivningen med att fylla i nedanstående matris och ekonomisk årsredovisning Avtal om lokalt folkhälsoarbete Insatser att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor föräldrastöd främja psykisk hälsa att nå förskolans och skolans måluppfyllelse för hälsa och lärande barn- och ungas trygga och säkra uppväxtvillkor barn- och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande Insatser att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor social gemenskap och stöd meningsfullhet fysisk aktivitet goda matvanor Aktivitet/Process Rubriker för pågående aktiviteter Folkhälsoteamets roll B M A * Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den egna organisationen Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner och bokslut hälsokonsekvensbeskrivningar/välfärdsbokslut beskrivningar av befolkningens hälsa och levnadsvanor Insatser för samverkan inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) området med hälso- och sjukvården med ÖLIF och Örebro läns bildningsförbund med länsstyrelsen och regionförbundet Insatser för dialog med kommuninvånarna Dialogforum kommunala handlingsplaner för folkhälsoinsatser verksamhetsplan dialogforum Medborgardialoger/brukardialoger Utvärderingar inom folkhälsoområdet * B=Bollplank för idé och inspiration, M=Metod- och kunskapsstöd, A=Ansvarig för genomförande POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Samhällsmedicinska enheten Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

14 3 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Lisbet Omberg Årsredovisning 2012 tom Utgifter Personal - Löner - Lokaler - Övriga kostnader Prognos Lokala folkhälsoinsatser - Konferenser och utbildningar - Övriga kostnader Intäkter Landstingsbidrag Kommunernas bidrag Eventuella externa medel Underlag för rekvirering av resterande folkhälsomedel år 2012 enligt folkhälsoavtal skickas ut efter det att nämnden för folkhälsa behandlat och godkänt årets verksamhetsuppföljning. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Samhällsmedicinska enheten Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

15 Tjänsteskrivelse Handläggare: Cecilia Ljung FHN Folkhälsonämnden Rapport Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Bakgrund Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade i december 2011 ett samverkansavtal med Örebro länslandsting gällande kommunernas lokala folkhälsoarbete för perioden Genom avtal om, och utveckling av lokalt jämlikt folkhälsoarbete, stärks kommunernas sociala och ekonomiska hållbara utveckling. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. Grund för samverkan är Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål- En god och jämlik hälsa i Örebro län Nationella, regionala och kommunernas egna mål för folkhälsa ska vara styrande. Avtalen bygger på en länsgemensam modell som syftar till att vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet. Fyra länsdelar, varav västra länsdelen är en, ges stöd att ha resurspersoner för den primärkommunala verksamheten. I enlighet med avtalen ska utveckling av folkhälsoarbetet ske genom ökad folkhälsovetenskaplig kompetens och ökad samverkan mellan folkhälsoaktörer. Västra länsdelen ges enligt grundavtalet en årlig ersättning från landstinget på kronor. Kommunernas motprestation är att ha ett gemensamt folkhälsoteam på lednings- och verksamhetsnivå med befattningar som har akademisk folkhälsokompetens och en egen satsning som minst motsvarar landstingets. Beskrivning av ärendet Karlskoga och Degerfors kommuner har, utifrån avtalet, ett uppdrag att redovisa hur det lokala folkhälsoarbetet har genomförts, samt planeras att genomföras under Då kommunerna även har förbundit sig att göra en egen ekonomisk satsning som minst motsvarar den årliga ersättningen från landstinget innehåller rapporten även en ekonomisk redovisning. Rapporten bygger på en mall från Örebro läns landsting. g:\folkhälsa och barnkonvention\folkhälsoavtal\avtal landsting\verksamhetsbeskrivning till sme\2012\rapport karlskoga och degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012.doc

16 2 (16) Verksamhetsuppföljning, Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom Folkhälsonämndens övergripande mål är God och jämlik hälsa i Karlskoga och Degerfors kommuner. Utifrån detta mål följer nämnden och förvaltningen kommuninvånarnas hälsostatus genom statistik från bland annat Liv och hälsa ung och Liv och hälsa. Indikatorer från bland annat Liv och hälsa ung följs över tid i folkhälsonämndens men även Karlskoga kommuns övergripande mål. Prioriteringar i form av pågående processer och förstärkningsprojekt utgår från kommunernas hälsostatus och behov. Exempel på aktiviteter som genomförs för att främja en jämlik hälsa i befolkningen är; Rymden stödgrupper för barn i familjer med alkoholproblematik eller psykisk sjukdom (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 4) Föräldrastödsarbetet (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 4) Inkluderings- och tillgänglighetsarbetet på Möckelngymnasiet med särskola och ordinarie program (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 3) Feriearbete (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 11) Ung medborgardialog där ungdomar får verktyg för att kunna påverka sin närmiljö (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 11) Barns och ungas delaktighet och inflytande i samhällsplanering - BIS För att öka barns- och ungas delaktighet i sin närmiljö och för att få in barns synpunkter i kartunderlag startades ett projekt BIS. Ett samverkansprojekt mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och inom kommunerna med olika förvaltningar bland annat samhällsbyggnad och barn och utbildning. Projektet handlar om att skapa ett underlag på barns och ungas rörelsemönster i närmiljön, utifrån barns eget perspektiv. Detta möjliggör för barn och unga i Karlskoga och Degerfors kommuner att vara reellt delaktiga i samhällsplaneringen. Under 2011 utformades en modell för genomförande av BIS. Syftet med modellen är att ge en övergripande bild av projektet. En central fråga under arbetets gång har varit att hitta en teknisk lösning för att kunna samla in information från barnen. Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) har utvecklat en metod för barns inflytande i planering och förvaltning av utemiljö vilket heter Barnkartor i GIS. Folkhälsoenheten har regelbundet haft kontakt med både SLU och Decerno AB (företag som utformat tekniska mjukvaran) på grund av arbetsgruppens intresse för den metod och teknik som parterna utvecklat. En pilotstudie har planerats. Denna har ännu inte påbörjats, dock finns det behov och intresse för fortsatt arbete. Till hösten 2012/vår 2013 kommer nya diskussioner föras gällande genomförandet av BIS.

17 3 (16) Karlskoga kommun har övergripande samverkansmöten kring Karlskogas samhällsplanering. Som en del i uppdraget innebär detta att besvara samrådsremisser. Uppdraget är att läsa samrådsremisserna utifrån ett folkhälso- och barnrättsperspektiv. Tillgänglighet och inkludering på Möckelngymnasiet Gymnasienämnden har fått medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att starta upp ett café på det nya Möckelngymnasiet. Folkhälsoenheten har samordnat projektet och har i arbete och projektplan lyft in folkhälso- och barnrättsperspektivet. Syftet med projektet är att skapa en naturlig mötesplats för trivsel och lärande och som ska främja inkludering för gymnasiesärskoleelever. Gymnasiesärskoleelever tillsammans med gymnasieelever har en del av sin undervisning kopplat till caféverksamheten. Inkludering och tillgänglighet skapar möjlighet till undervisning som ger lika möjligheter för utveckling och lärande. Caféverksamheten har varit igång sedan augusti Utvecklingsarbete delaktighet och inflytande På en grundskola i Degerfors har folkhälsoutvecklare samt en resurs från SME arbetat med pedagoger för ökad kunskap om arbetet med delaktighet och inflytande på skolan. Utvecklingsarbetet genomfördes under och handlade om kartläggning av nuvarande arbete kring delaktighet och inflytande, KASAM bland pedagogerna samt hur implementering ska ske. Skolfrukost Sedan maj 2012 serverar Stora Vallaskolan i Degerfors frukost varje dag mellan klockan Möjlighet till skolfrukost finns även sedan tidigare i Karlskoga. Det finns olika skäl till varför en del inte äter frukost innan skolan börjar. Genom att servera frukost i skolan ökar tillgängligheten för barn och unga. Utbudet har en hälsofrämjande profil. Både elever och personal är välkomna att äta frukost. Före start fick elever, föräldrar och personal information gällande betydelsen och syftet med att införa frukost. Barnfattigdom Arbetet med att förbättra förutsättningarna för ekonomiskt utsatta barn pågår på flera nivåer i kommunerna. Begreppet barnfattigdom samt nulägesbeskrivning lyftes fram extra i samband med årets folkhälsopolitiska bokslut. Därefter presenterades barnfattigdom som ett tema i lokala medier men även som en viktig politisk fråga. Social- och ekonomisk hälsa är ett prioriterat område i styrdokumenten folkhälsopolitiska planer/policys. Området barnfattigdom har varit föremål för utveckling under Ytterligare processer för att förbättra för ekonomiskt utsatta barn kommer följa, då statistik visar att barnfattigdomen ökar i Karlskoga och Degerfors.

18 4 (16) 2. Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor Kompetenta familjer Forskningsprojektet Kompetenta familjer med ungdomar - ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors syftar till att utvärdera och utveckla det lokala familjestödet. Ett av fokusen i arbetet är att jobba med jämlikhetsperspektivet, för att inte öka klyftorna mellan dem som nås och dem som inte nås av det lokala stödet. Därför tas särskild hänsyn till detta under forskningsprogrammets olika delstudier. Projektet drivs som en förstärkning av ordinarie föräldrastödsarbete och bedrivs i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner samt Örebro universitet. Projektet ryms inom regeringens föräldrastödssatsning som drivs av Statens folkhälsoinstitut. Rymden Stödgruppsverksamheten Rymden, som idag är en permanent verksamhet i Karlskoga kommun, riktar sig till barn och ungdomar som lever i familjer med risk-/missbruk eller psykisk sjukdom. Detta för att öka möjligheterna för de barn som lever i miljöer med många riskfaktorer att utveckla god hälsa. Verksamheten drivs främst för att främja barns och ungas livsvillkor samtidigt som det är ett stöd till de föräldrar som har behov av det. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Karlskoga kommun och Svenska kyrkan. Tematiska föräldramöten Sedan 2007 har skolorna på södra skolområdet i Karlskoga, tillsammans med kommunens folkhälsoförvaltning, arrangerat föräldramöten med olika teman. Föräldramötena är uppbyggda tematiskt med innehåll som har en linje från förskoleklass till skolår 9. I samband med skolornas ordinarie föräldramöten presenteras ett tema som utgår från barnens ålder och aktuella frågor. Tiden för temat är ca minuter och innehåller både information och diskussion. Syftet med de tematiska föräldramötena är att via möten och diskussioner mellan föräldrar och professionella inom yrkesgruppen skapa förbättringar för ett stärkande av föräldrarolien. Till några av temana bjuds externa föreläsare in och några sköts av skolans ordinarie personal. Arbete och planering sker i samverkan med skolornas rektorer. Drogförebyggande arbete stoppa langningen Inom ramen för det drogförebyggande arbetet har den lokala Stoppa langningskampanjen och samarbetet med gymnasieeleverna fortsatt. Kampanjen innebär att eleverna arbetar fram annonser med Stoppa langningsbudskap som publiceras i de lokala tidningarna. Annonserna publiceras inför storhelger och är ett bra exempel på nära samarbete med lokala media och med ungdomar. I år har ungdomarna gjort ett koncept med en pin med texten stoppa langningen. Denna marknadsfördes i samband med annonsen och delas ut i samband med exempelvis skolavslutning och konferenser.

19 5 (16) Drogförebyggande arbete drogfritt arrangemang Under årets skolavslutning arrangerade Karlskoga och Degerfors kommuner tillsammans med Hyresbostäder i Karlskoga, Karlskoga Energi och Miljö, Degerforsbyggen samt Degerfors energi ett drogfritt arrangemang för elever i skolår 7-9. Festen ägde rum centralt i Karlskoga på Nya Folkets hus. Enda möjligheten att få entré till arrangemanget var att samtliga ungdomar deltog i Blås grönt. Aktiviteten innebär att alla ungdomar får blåsa i en alkoholmätare samt visa upp medhavda väska. Ungdomarna hade flera aktiviteter att välja på under kvällen som biovisning, musikunderhållning från lokala ungdomsband samt aktiviteter såsom Space ball, Bungy Run och Sumobrottning. Kvällen avslutades med skumdisco. Omkring 250 ungdomar valde att fira en drogfri skolavslutningen på Nya Folkets hus i Karlskoga. Mestadelen av ungdomarna var från Karlskoga, men det var även många Degerforsungdomar. Ungdomarna i Degerfors hade möjlighet att komma till och från festen med en chartrad buss. Drogförebyggande arbete strategi för säkra och trygga arrangemang Karlskoga och Degerfors kommuner har arbetat fram en strategi som syftar till att skapa säkra och trygga arrangemang i kommunerna. Strategin är nu ett politiskt beslutat styrdokument. Under 2012 har strategin tillämpats i samband med de arrangemang som genomfördes under skolavslutningen. Strategin fyller en stor funktion i att tydliggöra olika yrkesgruppers roller och uppdrag (myndighetsutövning eller inte). Dokumentet tydliggör även genomförande av arrangemanget. Under 2012 har tre områden inom det drogförebyggande arbetet utsetts till IQ-projekt. De tre områdena är strategin som syftar till att skapa säkra och trygga arrangemang i kommunerna, Stoppa langningen samt Blås grönt. Tobaksfritt i västra länsdelen Mellan mars 2011 och mars 2012 bedrevs ett tobaksprojekt i kommunerna med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Syftet med arbetet var att stärka det generella förebyggande arbetet, men även att förebygga tobaksbruk bland barn och unga. Detta har varit ett prioriterat område vilket innebär att främja lika livsvillkor och levnadsvanor utifrån tobaksperspektivet. Mål för arbetet var: Ökad samverkan mellan aktörer som arbetar med tillgänglighetsbegränsning av tobak Öka och utveckla informationsspridning och kommunikation (opinionsbildning) Ökad efterlevnad av tobakslagen i skolan (rökfria skolgårdar) Stärkt tobaksförebyggande arbete i skolorna Öka samverkan med lokala återförsäljare av tobak Detta arbete genomfördes, utvecklades och följdes upp av

20 6 (16) folkhälsoförvaltningens folkhälsoenhet i samverkan med berörda aktörer i kommunerna. Resultatet från projektet har spridits till länet genom presentation på länskonferensen Tobaksfri skoltid- en kraftsamling för rökfria skolgårdar i Örebro län samt presentation för länets ANDTsamordnare. Sexuell hälsa Folkhälsoförvaltningen verkar för att skapa en god och jämlik hälsa för alla medborgare och där ingår arbetet med sexuell hälsa. En del i det länsövergripande arbetet med STD/STI (sexual transmitted deseases/ sexual transmitted infections) frågor har inneburit att folkhälsoenheten har spridit information om att personer som är över 15 år och är folkbokförda i Örebro Län kan beställa hem klamydiatest gratis via webben. Karlskoga och Degerfors har även genomfört Adlongruppens kampanj, Våga fråga. Kampanjen syftar till att fler ska känna att det är okey med att våga fråga om kondom. Folkhälsoenheten har samordnat kampanjen lokalt och sett till så att elevhälsan på kommunernas högstadie- och gymnasieskolor har försetts med material. På en gymnasieskola har folkhälsoutvecklare deltagit i en sex- och samlevnadsdag då värderingsövningar genomfördes med eleverna. Det handlar om kärlek Rädda barnen har startat ett samverkansprojekt mellan myndigheter och organisationer för att informera barn och unga om deras rättigheter. Fokus är att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck, men utgångspunkten är kränkningar utifrån fler faktorer än heder. Projektet genomfördes i flera kommuner i länet där Degerfors och Stora Vallaskolan var en. Under en vecka var två representanter från folkhälsoförvaltningen på Stora Vallaskolan i Degerfors. Syftet var att informera och föra dialog med elever i år 8 om barn och ungas delaktighet och inflytande i skolan och samhället i stort. Veckan innehöll bland annat utställning där elever möjlighet att prata om barnkonventionen. Alla samverkanspartners medverkade i utställningen och genomförde övningar i klassrummen. Representanterna från förvaltningen föreläste och förde dialog om på vilka sätt ungdomar kan påverka sin vardag och hur de ser på hälsosamma levnadsvanor och livsvillkor. Ett resultat av veckan är en kortfilm som ungdomar gjort. Filmen handlar om att alla är värda kärlek. Hälsoråd på gymnasiet Det finns hälsoråd för Möckelngymnasiet vilket är ett nätverk där rektor, elevhälsa och folkhälsoenheten och resurspersonen från SME har deltagit. Folkhälsoenheten har tidigare varit med och till viss del drivit detta nätverk, idag är ett självgående nätverk som drivs av rektor.

21 7 (16) 3. Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor Utifrån ett strategiskt perspektiv så har kommunernas folkhälsopolitiska policy reviderats. Dessutom har kommunspecifika folkhälsoplaner utarbetats och beslutats i båda kommunerna under I planerna lyfts målgruppen äldre och området äldres hälsa fram som en prioriterad grupp/arbetsområde. Dessutom är målgruppen äldre en prioriterad målgrupp för Utskottet mellan folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors och nämnden för folkhälsa (Örebro läns landsting). Detta tydliggörs i Utskottets verksamhetsplan. Under 2012 påbörjas arbetet med äldres hälsa genom folkhälsokonferensen Så mycket bättre, då äldres hälsa kommer vara en del av programmet. Området kommer i och med detta att introduceras utifrån folkhälsoförvaltningens perspektiv. I dagsläget förekommer mycket arbete inom kommunens ordinarie regi för att skapa goda förutsättningar för äldres livsvillkor och levnadsvanor inom både kultur, förening och omsorg. Folkhälsoförvaltningens arbete blir ett komplement till pågående processer med utgångspunkt från de fyra hörnpelarna för äldres hälsa. 4. Insatser för att öka folkhälsokompetensen i den egna organisationen Tvärsektoriella nätverk Karlskoga och Degerfors kommuner har byggt upp en organisation för att fungera som kanal för information, kommunikation och dialog. För de förtroendevalda finns ett tvärsektoriellt nätverk som äger rum två gånger per år. Folkhälsonämnden har bjudit in samtliga nämnder samt styrelser att välja ut representanter till detta. Inför dessa möten bereds frågor genom ett tvärsektoriellt nätverk med utsedda tjänstemän. Exempel på teman som lyfts på mötena under 2012 är: Föräldrastöd Socioekonomi Folkhälsopolitiska bokslut Folkhälsopolitiska policy, barn- och ungdomspolitiska policy Kommunspecifika folkhälsoplaner Ung medborgardialog Andra liknande forum som används för att öka folkhälsokompetensen i organisationen är att vara deltagande/föredragande på olika möten och nätverk. Exempel på detta är: Lokala brottsförebyggande rådet Drogmöte tillsammans med SISU, Värmlands idrottsförbund, ÖLIF, polisen samt kommunerna. Arbete med framtagande och implementering av checklista för hållbar utveckling. Folkhälsonämnden samt övriga nämnder och styrelser är forum för återkommande information och dialog med utgångspunkt från kommunernas demokratiska process. Detta är en viktig del i

22 8 (16) folkhälsokompetensutvecklingen inom de politiska leden. Exempel på områden som har presenterats för de politiska leden är; o Genomförda projekt som exempelvis tobaksfritt västra länsdelen o Viktiga processer som utvecklingsarbetet av Rymden o Ungdomsdialog o Styrdokument som policy, planer och bokslut o Delrapporter från forskningsprojektet Kompetenta familjer med mera Kompetenta familjer Forskningsprojektet Kompetenta familjer arbetar löpande med informationsspridning om projektet och dess resultat. Resultatet sprids till andra verksamheter i kommunen, via bland annat dialogseminarier och dialogforum (till kommunen och invånarna). Då projektet har löpt i drygt ett och ett halvt år börjar de första resultaten bli tydliga. Folkhälsokonferens Så mycket bättre 2012 En viktig arena för folkhälsonämndens prioriterade uppdrag folkhälsa och barnkonvention är den årliga folkhälsokonferensen. För tionde året i rad genomför folkhälsonämnden en konferens för att lyfta folkhälso- och barnrättsfrågor. Konferensen innebär ett avstamp och en utveckling av det fortsatta folkhälsoarbetet. Årets konferens äger rum den 19 oktober Konferensen ska presentera det nya folkhälsoavtalet samt prioriterade områden utifrån detta. Innehåll i programmet är: Demokrati och ung medborgardialog Äldres hälsa Vägledande samspel Programmet genomförs med utgångspunkt från barnkonventionens intentioner och med kulturen som en extra förstärkning. Dagen innebär information, dialog och möten vilka är viktiga delar för att öka kommunernas folkhälsokompetens. Målgruppen för dagen är ungdomar, tjänstemän och förtroendevalda. Ungdomarna har ett inledande ungdomsforum som syftar till att förbereda ungdomarna inför konferensen. Programmet innehåller bland annat demokrati- och kommunkunskap. Externa insatser för att öka den interna folkhälsokompetensen Folkhälsonämnden och förvaltningen har uppdraget att samverka och utveckla det lokala folkhälso- och barnrättsarbetet. Genom deltagande i nationella nätverk och partnerskap är kommunerna delaktiga i nationella processer och samtidigt utvecklas det lokala/interna arbetet. Genom det externa arbetet får kommunerna kunskapsförstärkning och kan utveckla det lokala arbetet på ett kostnadseffektivt sätt. De viktigaste externa arbetena är:

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Folkhälsokonferens 2015

Folkhälsokonferens 2015 Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2015.0088 Folkhälsonämnden Folkhälsokonferens 2015 Sammanfattning Folkhälsonämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för utveckling av Karlskoga

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Tjänsteskrivelse 2014-04-01 Handläggare: Julia Åhlgren 2013.0097 Folkhälsonämnden Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Sammanfattning Med utgångspunkt i Karlskoga kommunfullmäktiges

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Så lyckades vi bli både årets förebyggande kommun och årets folkhälsokommun

Så lyckades vi bli både årets förebyggande kommun och årets folkhälsokommun Så lyckades vi bli både årets förebyggande kommun och årets folkhälsokommun 2014-05-08 Reflektion kring prevention, Örebro Universitet Josefin Sejnelid och Cecilia Ljung, Folkhälsoförvaltningen 90 minuter

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

~v~~~ ~ sar~n~r~rl~~~ ~~r ~~k~~t ~+ol~h~~~~~~~~~~ m~l1r~ [a ~ ~a~~~r~ o~~ ~~b~ I~~~ [~~~~t~~

~v~~~ ~ sar~n~r~rl~~~ ~~r ~~k~~t ~+ol~h~~~~~~~~~~ m~l1r~ [a ~ ~a~~~r~ o~~ ~~b~ I~~~ [~~~~t~~ .V-, ö~,b~o ö~~~ro ~ n~s ~~~~ ~Q~trala d~ ~n~+~ ~~ '~ =~ 2011-12-07 ~v~~~ ~ sar~n~r~rl~~~ ~~r ~~k~~t ~+ol~h~~~~~~~~~~ m~l1r~ [a ~ ~a~~~r~ o~~ ~~b~ I~~~ [~~~~t~~ Syftet med rubricerade avtal är att genom

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention

Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention Tjänsteskrivelse 2016-01-27 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2015.0109 Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention Bakgrund Folkhälsa och barnkonvention är

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 1 (6) 2015-10-27 FHN 2013.0055 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Dansa Pausa Sammanfattning Folkhälsonämnden och Kultur- och föreningsnämnden har ett gemensamt intresse av att

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2017 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen 1 (4) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-01-21 GN 2013.0020 Gymnasienämnden Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen Sammanfattning Sverigedemokraterna genom Fredrik Molin motionerar

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Sammanfattning Socialstyrelsen avsätter utvecklingsmedel

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Folkhälsoarbete i Örebro kommun Handlingsplan 2013-2015 med genomförandeplan för 2013 Dialogforum för Örebro kommun Inledning I Örebro kommun genomförs folkhälsoarbetet i enlighet med länets folkhälsoplan

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2014.0110 Folkhälsonämnden Verksamhetsplan folkhälsonämnden Sammanfattning Inom ramen för Mål och Budget och de mätningar som sker utifrån fullmäktiges

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Bakgrund Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Örebro läns landsting

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Folkhälsoplan 2014 och budget

Folkhälsoplan 2014 och budget Folkhälsoplan 2014 och budget Dokumenttyp Folkhälsoplan och budget 2014 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet /Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet 2013-11-29 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA?

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA? HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur-

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2014-03-18 Josefin Sejnelid FHN 2012.0061 Slutrapport - Karlskoga och Degerfors deltagande i Medborgarprojektet 2012-2014 Sammanfattning Under åren 2012-2014 har Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 LYSEKILS KOMMUN Verksamhetsplan 2016 För folkhälsoarbetet i Lysekils kommun Folkhälsopolitiska rådet Verksamhetsplanen utgår från folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd norra

Läs mer

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks.

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks. Tjänsteskrivelse 2012-11-09 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0095 Folkhälsonämnden Revidering svar medborgarförslag om app för skolmåltider. Sammanfattning Folkhälsonämnden har mottagit ett medborgarförslag

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer