Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Cecilia Ljung FHN Folkhälsonämnden Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade i december 2011 ett samverkansavtal med Örebro länslandsting gällande kommunernas lokala folkhälsoarbete för perioden Karlskoga och Degerfors kommuner har, utifrån avtalet, ett uppdrag att redovisa hur det lokala folkhälsoarbetet har genomförts, samt planeras att genomföras under Då kommunerna även har förbundit sig att göra en egen ekonomisk satsning som minst motsvarar den årliga ersättningen från landstinget innehåller rapporten även en ekonomisk redovisning. Genom avtal om, och utveckling av lokalt jämlikt folkhälsoarbete stärks kommunernas sociala och ekonomiska hållbara utveckling. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 20 september 2012 Underlag till redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Rapport Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och Örebro läns landsting Bakgrund Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade i december 2011 ett samverkansavtal med Örebro länslandsting gällande kommunernas lokala folkhälsoarbete för perioden Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. Grund för samverkan är Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål- En god och jämlik hälsa i Örebro län Nationella, regionala och kommunernas egna mål för folkhälsa ska vara styrande. Avtalen bygger på en länsgemensam modell som syftar till att vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet. Fyra länsdelar, varav västra länsdelen är en, ges stöd att ha resurspersoner för den primärkommunala verksamheten. I g:\nämnden\nämndhandlingar\ \ärende 12\redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

2 2 (5) enlighet med avtalen ska utveckling av folkhälsoarbetet ske genom ökad folkhälsovetenskaplig kompetens och ökad samverkan mellan folkhälsoaktörer. Västra länsdelen ges enligt grundavtalet en årlig ersättning från landstinget på kronor. Kommunernas motprestation är att ha ett gemensamt folkhälsoteam på lednings- och verksamhetsnivå med befattningar som har akademisk folkhälsokompetens och en egen satsning som minst motsvarar landstingets. Beskrivning av ärendet Folkhälsonämnden ska rapportera uppfyllelse av folkhälsopolitiskt avtal till Örebro läns landsting, nämnden för folkhälsa. Rapporten ska innehålla verksamhetsuppföljning i löpande text, matris samt en ekonomisk årsredovisning. Rapporten ska ge en beskrivning utifrån nedanstående rubriker: 1. Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom 2. Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor 3. Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor 4. Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den egna organisationen 5. Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner och bokslut 6. Samverkan med hälso- och sjukvården (speciellt Karlskoga lasarett), Örebro läns idrottsförbund, Örebro läns bildningsförbund, länsstyrelsen och regionförbundet 7. Insatser för dialog med kommuninvånarna 8. Utvärderingar inom folkhälsoområdet I rapporten Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 finns redovisningen i sin helhet. Överväganden Rapporten innebär en skriftlig beskrivning av arbete som genomförts samt redovisning av ekonomiska medel fram till september Då rapporten ska gälla som redovisning för hela år 2012 blir perioden oktober december 2012 en prognos. Konsekvensbeskrivning Genom avtal om, och utveckling av lokalt jämlikt folkhälsoarbete stärks kommunernas sociala och ekonomiska hållbara utveckling.

3 3 (5) Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 1. Folkhälsonämnden godkänner rapportering av folkhälsoinsatser och ekonomiskt stöd. 2. Folkhälsonämnden ger folkhälsoförvaltningen i uppdrag att ge respektive kommunfullmäktige en presentation av rapporten Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012, som en årsredovisning av kommunens folkhälsoavtal. Ulrika Lundgren Förvaltningschef Cecilia Ljung Folkhälsostrateg Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Beslutsunderlag och protokoll expedieras till Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun Kommunstyrelsen i Degerfors kommun Nämnden för folkhälsa, Örebro läns landsting

4 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Sociala/ kulturella Beslutsförslaget har en positiv påverkan ingen påverkan en negativ påverkan Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Barnkonventionen X Barnets bästa är i främsta rummet i allt arbete som utgår från det lokala folkhälsoavtalet. Både utifrån barnets perspektiv, barnperspektiv och ett barnrättsligt perspektiv. Dialog och inflytande X Avtalet har utveckling av medborgardialog som ett gemensamt utvecklingsområde för kommunerna och landstinget. Folkhälsa X Avtalets syfte är att stärka det lokala folkhälsoarbetet och öka medborgarnas hälsa. Jämlikhet och social rättvisa X Avtalet utgår från att öka jämlikheten i hälsa och arbetet med barnfattigdom är en faktor som kommunerna redovisar i rapporten. Jämställdhet X Då avtalet lyfter fram att arbetet ska utvecklas för barns och ungas lika livsvillkor, likväl som äldres lika livsvillkor handlar det såväl om jämlikhet som jämställdhet då man inom de prioriterade grupperna ska förbättra förutsättningar för lika livsvillkor. Kulturmiljö/kulturella omgivningar X Miljörelaterad hälsa X Ekologiska Avfall X Biologisk mångfald X Energi X Konsumtion X Transporter X Vatten, luft och mark X Ekonomiska Kommunens ekonomi X Avtalet ger kommunen ett ekonomiskt tillskott för utveckling av det lokala folkhälsoarbetet.

5 Bilaga Kostnadseffektivitet X Det finns ett ekonomisk effekt av tidiga insatser kring barn och unga. Detta är en tydlig prioritering inom avtalet och det lokala arbetet. Tillväxt X Ekonomisk och social trygghet är de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet..

6

7

8

9

10

11

12 1 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Lisbet Omberg OLL1534 Underlag till redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Bakgrund Syftet med avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. Grund för samverkan är Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål- En god och jämlik hälsa i Örebro län Nationella, regionala och kommunernas egna mål för folkhälsa ska vara styrande. Avtalen bygger på en länsgemensam modell som syftar till att vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet. Fyra länsdelar, varav västra länsdelen är en, ges stöd att ha resurspersoner för den primärkommunala verksamheten. I enlighet med avtalen ska utveckling av folkhälsoarbetet ske genom ökad folkhälsovetenskaplig kompetens och ökad samverkan mellan folkhälsoaktörer. Västra länsdelen ges enligt grundavtalet en årlig ersättning från landstinget på kronor. Kommunernas motprestation är att ha ett gemensamt folkhälsoteam på lednings- och verksamhetsnivå med befattningar som har akademisk folkhälsokompetens och en egen satsning som minst motsvarar landstingets. Innehåll i verksamhetsuppföljning Gör en enklare beskrivning under nedanstående rubriker: Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den egna organisationen Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner och bokslut Samverkan med hälso- och sjukvården (speciellt Karlskoga lasarett), Ölif, Örebro läns bildningsförbund, länsstyrelsen och regionförbundet Insatser för dialog med kommuninvånarna Utvärderingar inom folkhälsoområdet För samhällsmedicin Lisbet Omberg POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Samhällsmedicinska enheten Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

13 2 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Lisbet Omberg Komplettera beskrivningen med att fylla i nedanstående matris och ekonomisk årsredovisning Avtal om lokalt folkhälsoarbete Insatser att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor föräldrastöd främja psykisk hälsa att nå förskolans och skolans måluppfyllelse för hälsa och lärande barn- och ungas trygga och säkra uppväxtvillkor barn- och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande Insatser att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor social gemenskap och stöd meningsfullhet fysisk aktivitet goda matvanor Aktivitet/Process Rubriker för pågående aktiviteter Folkhälsoteamets roll B M A * Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den egna organisationen Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner och bokslut hälsokonsekvensbeskrivningar/välfärdsbokslut beskrivningar av befolkningens hälsa och levnadsvanor Insatser för samverkan inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) området med hälso- och sjukvården med ÖLIF och Örebro läns bildningsförbund med länsstyrelsen och regionförbundet Insatser för dialog med kommuninvånarna Dialogforum kommunala handlingsplaner för folkhälsoinsatser verksamhetsplan dialogforum Medborgardialoger/brukardialoger Utvärderingar inom folkhälsoområdet * B=Bollplank för idé och inspiration, M=Metod- och kunskapsstöd, A=Ansvarig för genomförande POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Samhällsmedicinska enheten Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

14 3 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Lisbet Omberg Årsredovisning 2012 tom Utgifter Personal - Löner - Lokaler - Övriga kostnader Prognos Lokala folkhälsoinsatser - Konferenser och utbildningar - Övriga kostnader Intäkter Landstingsbidrag Kommunernas bidrag Eventuella externa medel Underlag för rekvirering av resterande folkhälsomedel år 2012 enligt folkhälsoavtal skickas ut efter det att nämnden för folkhälsa behandlat och godkänt årets verksamhetsuppföljning. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Samhällsmedicinska enheten Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

15 Tjänsteskrivelse Handläggare: Cecilia Ljung FHN Folkhälsonämnden Rapport Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Bakgrund Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade i december 2011 ett samverkansavtal med Örebro länslandsting gällande kommunernas lokala folkhälsoarbete för perioden Genom avtal om, och utveckling av lokalt jämlikt folkhälsoarbete, stärks kommunernas sociala och ekonomiska hållbara utveckling. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. Grund för samverkan är Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål- En god och jämlik hälsa i Örebro län Nationella, regionala och kommunernas egna mål för folkhälsa ska vara styrande. Avtalen bygger på en länsgemensam modell som syftar till att vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet. Fyra länsdelar, varav västra länsdelen är en, ges stöd att ha resurspersoner för den primärkommunala verksamheten. I enlighet med avtalen ska utveckling av folkhälsoarbetet ske genom ökad folkhälsovetenskaplig kompetens och ökad samverkan mellan folkhälsoaktörer. Västra länsdelen ges enligt grundavtalet en årlig ersättning från landstinget på kronor. Kommunernas motprestation är att ha ett gemensamt folkhälsoteam på lednings- och verksamhetsnivå med befattningar som har akademisk folkhälsokompetens och en egen satsning som minst motsvarar landstingets. Beskrivning av ärendet Karlskoga och Degerfors kommuner har, utifrån avtalet, ett uppdrag att redovisa hur det lokala folkhälsoarbetet har genomförts, samt planeras att genomföras under Då kommunerna även har förbundit sig att göra en egen ekonomisk satsning som minst motsvarar den årliga ersättningen från landstinget innehåller rapporten även en ekonomisk redovisning. Rapporten bygger på en mall från Örebro läns landsting. g:\folkhälsa och barnkonvention\folkhälsoavtal\avtal landsting\verksamhetsbeskrivning till sme\2012\rapport karlskoga och degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012.doc

16 2 (16) Verksamhetsuppföljning, Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom Folkhälsonämndens övergripande mål är God och jämlik hälsa i Karlskoga och Degerfors kommuner. Utifrån detta mål följer nämnden och förvaltningen kommuninvånarnas hälsostatus genom statistik från bland annat Liv och hälsa ung och Liv och hälsa. Indikatorer från bland annat Liv och hälsa ung följs över tid i folkhälsonämndens men även Karlskoga kommuns övergripande mål. Prioriteringar i form av pågående processer och förstärkningsprojekt utgår från kommunernas hälsostatus och behov. Exempel på aktiviteter som genomförs för att främja en jämlik hälsa i befolkningen är; Rymden stödgrupper för barn i familjer med alkoholproblematik eller psykisk sjukdom (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 4) Föräldrastödsarbetet (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 4) Inkluderings- och tillgänglighetsarbetet på Möckelngymnasiet med särskola och ordinarie program (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 3) Feriearbete (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 11) Ung medborgardialog där ungdomar får verktyg för att kunna påverka sin närmiljö (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 11) Barns och ungas delaktighet och inflytande i samhällsplanering - BIS För att öka barns- och ungas delaktighet i sin närmiljö och för att få in barns synpunkter i kartunderlag startades ett projekt BIS. Ett samverkansprojekt mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och inom kommunerna med olika förvaltningar bland annat samhällsbyggnad och barn och utbildning. Projektet handlar om att skapa ett underlag på barns och ungas rörelsemönster i närmiljön, utifrån barns eget perspektiv. Detta möjliggör för barn och unga i Karlskoga och Degerfors kommuner att vara reellt delaktiga i samhällsplaneringen. Under 2011 utformades en modell för genomförande av BIS. Syftet med modellen är att ge en övergripande bild av projektet. En central fråga under arbetets gång har varit att hitta en teknisk lösning för att kunna samla in information från barnen. Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) har utvecklat en metod för barns inflytande i planering och förvaltning av utemiljö vilket heter Barnkartor i GIS. Folkhälsoenheten har regelbundet haft kontakt med både SLU och Decerno AB (företag som utformat tekniska mjukvaran) på grund av arbetsgruppens intresse för den metod och teknik som parterna utvecklat. En pilotstudie har planerats. Denna har ännu inte påbörjats, dock finns det behov och intresse för fortsatt arbete. Till hösten 2012/vår 2013 kommer nya diskussioner föras gällande genomförandet av BIS.

17 3 (16) Karlskoga kommun har övergripande samverkansmöten kring Karlskogas samhällsplanering. Som en del i uppdraget innebär detta att besvara samrådsremisser. Uppdraget är att läsa samrådsremisserna utifrån ett folkhälso- och barnrättsperspektiv. Tillgänglighet och inkludering på Möckelngymnasiet Gymnasienämnden har fått medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att starta upp ett café på det nya Möckelngymnasiet. Folkhälsoenheten har samordnat projektet och har i arbete och projektplan lyft in folkhälso- och barnrättsperspektivet. Syftet med projektet är att skapa en naturlig mötesplats för trivsel och lärande och som ska främja inkludering för gymnasiesärskoleelever. Gymnasiesärskoleelever tillsammans med gymnasieelever har en del av sin undervisning kopplat till caféverksamheten. Inkludering och tillgänglighet skapar möjlighet till undervisning som ger lika möjligheter för utveckling och lärande. Caféverksamheten har varit igång sedan augusti Utvecklingsarbete delaktighet och inflytande På en grundskola i Degerfors har folkhälsoutvecklare samt en resurs från SME arbetat med pedagoger för ökad kunskap om arbetet med delaktighet och inflytande på skolan. Utvecklingsarbetet genomfördes under och handlade om kartläggning av nuvarande arbete kring delaktighet och inflytande, KASAM bland pedagogerna samt hur implementering ska ske. Skolfrukost Sedan maj 2012 serverar Stora Vallaskolan i Degerfors frukost varje dag mellan klockan Möjlighet till skolfrukost finns även sedan tidigare i Karlskoga. Det finns olika skäl till varför en del inte äter frukost innan skolan börjar. Genom att servera frukost i skolan ökar tillgängligheten för barn och unga. Utbudet har en hälsofrämjande profil. Både elever och personal är välkomna att äta frukost. Före start fick elever, föräldrar och personal information gällande betydelsen och syftet med att införa frukost. Barnfattigdom Arbetet med att förbättra förutsättningarna för ekonomiskt utsatta barn pågår på flera nivåer i kommunerna. Begreppet barnfattigdom samt nulägesbeskrivning lyftes fram extra i samband med årets folkhälsopolitiska bokslut. Därefter presenterades barnfattigdom som ett tema i lokala medier men även som en viktig politisk fråga. Social- och ekonomisk hälsa är ett prioriterat område i styrdokumenten folkhälsopolitiska planer/policys. Området barnfattigdom har varit föremål för utveckling under Ytterligare processer för att förbättra för ekonomiskt utsatta barn kommer följa, då statistik visar att barnfattigdomen ökar i Karlskoga och Degerfors.

18 4 (16) 2. Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor Kompetenta familjer Forskningsprojektet Kompetenta familjer med ungdomar - ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors syftar till att utvärdera och utveckla det lokala familjestödet. Ett av fokusen i arbetet är att jobba med jämlikhetsperspektivet, för att inte öka klyftorna mellan dem som nås och dem som inte nås av det lokala stödet. Därför tas särskild hänsyn till detta under forskningsprogrammets olika delstudier. Projektet drivs som en förstärkning av ordinarie föräldrastödsarbete och bedrivs i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner samt Örebro universitet. Projektet ryms inom regeringens föräldrastödssatsning som drivs av Statens folkhälsoinstitut. Rymden Stödgruppsverksamheten Rymden, som idag är en permanent verksamhet i Karlskoga kommun, riktar sig till barn och ungdomar som lever i familjer med risk-/missbruk eller psykisk sjukdom. Detta för att öka möjligheterna för de barn som lever i miljöer med många riskfaktorer att utveckla god hälsa. Verksamheten drivs främst för att främja barns och ungas livsvillkor samtidigt som det är ett stöd till de föräldrar som har behov av det. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Karlskoga kommun och Svenska kyrkan. Tematiska föräldramöten Sedan 2007 har skolorna på södra skolområdet i Karlskoga, tillsammans med kommunens folkhälsoförvaltning, arrangerat föräldramöten med olika teman. Föräldramötena är uppbyggda tematiskt med innehåll som har en linje från förskoleklass till skolår 9. I samband med skolornas ordinarie föräldramöten presenteras ett tema som utgår från barnens ålder och aktuella frågor. Tiden för temat är ca minuter och innehåller både information och diskussion. Syftet med de tematiska föräldramötena är att via möten och diskussioner mellan föräldrar och professionella inom yrkesgruppen skapa förbättringar för ett stärkande av föräldrarolien. Till några av temana bjuds externa föreläsare in och några sköts av skolans ordinarie personal. Arbete och planering sker i samverkan med skolornas rektorer. Drogförebyggande arbete stoppa langningen Inom ramen för det drogförebyggande arbetet har den lokala Stoppa langningskampanjen och samarbetet med gymnasieeleverna fortsatt. Kampanjen innebär att eleverna arbetar fram annonser med Stoppa langningsbudskap som publiceras i de lokala tidningarna. Annonserna publiceras inför storhelger och är ett bra exempel på nära samarbete med lokala media och med ungdomar. I år har ungdomarna gjort ett koncept med en pin med texten stoppa langningen. Denna marknadsfördes i samband med annonsen och delas ut i samband med exempelvis skolavslutning och konferenser.

19 5 (16) Drogförebyggande arbete drogfritt arrangemang Under årets skolavslutning arrangerade Karlskoga och Degerfors kommuner tillsammans med Hyresbostäder i Karlskoga, Karlskoga Energi och Miljö, Degerforsbyggen samt Degerfors energi ett drogfritt arrangemang för elever i skolår 7-9. Festen ägde rum centralt i Karlskoga på Nya Folkets hus. Enda möjligheten att få entré till arrangemanget var att samtliga ungdomar deltog i Blås grönt. Aktiviteten innebär att alla ungdomar får blåsa i en alkoholmätare samt visa upp medhavda väska. Ungdomarna hade flera aktiviteter att välja på under kvällen som biovisning, musikunderhållning från lokala ungdomsband samt aktiviteter såsom Space ball, Bungy Run och Sumobrottning. Kvällen avslutades med skumdisco. Omkring 250 ungdomar valde att fira en drogfri skolavslutningen på Nya Folkets hus i Karlskoga. Mestadelen av ungdomarna var från Karlskoga, men det var även många Degerforsungdomar. Ungdomarna i Degerfors hade möjlighet att komma till och från festen med en chartrad buss. Drogförebyggande arbete strategi för säkra och trygga arrangemang Karlskoga och Degerfors kommuner har arbetat fram en strategi som syftar till att skapa säkra och trygga arrangemang i kommunerna. Strategin är nu ett politiskt beslutat styrdokument. Under 2012 har strategin tillämpats i samband med de arrangemang som genomfördes under skolavslutningen. Strategin fyller en stor funktion i att tydliggöra olika yrkesgruppers roller och uppdrag (myndighetsutövning eller inte). Dokumentet tydliggör även genomförande av arrangemanget. Under 2012 har tre områden inom det drogförebyggande arbetet utsetts till IQ-projekt. De tre områdena är strategin som syftar till att skapa säkra och trygga arrangemang i kommunerna, Stoppa langningen samt Blås grönt. Tobaksfritt i västra länsdelen Mellan mars 2011 och mars 2012 bedrevs ett tobaksprojekt i kommunerna med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Syftet med arbetet var att stärka det generella förebyggande arbetet, men även att förebygga tobaksbruk bland barn och unga. Detta har varit ett prioriterat område vilket innebär att främja lika livsvillkor och levnadsvanor utifrån tobaksperspektivet. Mål för arbetet var: Ökad samverkan mellan aktörer som arbetar med tillgänglighetsbegränsning av tobak Öka och utveckla informationsspridning och kommunikation (opinionsbildning) Ökad efterlevnad av tobakslagen i skolan (rökfria skolgårdar) Stärkt tobaksförebyggande arbete i skolorna Öka samverkan med lokala återförsäljare av tobak Detta arbete genomfördes, utvecklades och följdes upp av

20 6 (16) folkhälsoförvaltningens folkhälsoenhet i samverkan med berörda aktörer i kommunerna. Resultatet från projektet har spridits till länet genom presentation på länskonferensen Tobaksfri skoltid- en kraftsamling för rökfria skolgårdar i Örebro län samt presentation för länets ANDTsamordnare. Sexuell hälsa Folkhälsoförvaltningen verkar för att skapa en god och jämlik hälsa för alla medborgare och där ingår arbetet med sexuell hälsa. En del i det länsövergripande arbetet med STD/STI (sexual transmitted deseases/ sexual transmitted infections) frågor har inneburit att folkhälsoenheten har spridit information om att personer som är över 15 år och är folkbokförda i Örebro Län kan beställa hem klamydiatest gratis via webben. Karlskoga och Degerfors har även genomfört Adlongruppens kampanj, Våga fråga. Kampanjen syftar till att fler ska känna att det är okey med att våga fråga om kondom. Folkhälsoenheten har samordnat kampanjen lokalt och sett till så att elevhälsan på kommunernas högstadie- och gymnasieskolor har försetts med material. På en gymnasieskola har folkhälsoutvecklare deltagit i en sex- och samlevnadsdag då värderingsövningar genomfördes med eleverna. Det handlar om kärlek Rädda barnen har startat ett samverkansprojekt mellan myndigheter och organisationer för att informera barn och unga om deras rättigheter. Fokus är att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck, men utgångspunkten är kränkningar utifrån fler faktorer än heder. Projektet genomfördes i flera kommuner i länet där Degerfors och Stora Vallaskolan var en. Under en vecka var två representanter från folkhälsoförvaltningen på Stora Vallaskolan i Degerfors. Syftet var att informera och föra dialog med elever i år 8 om barn och ungas delaktighet och inflytande i skolan och samhället i stort. Veckan innehöll bland annat utställning där elever möjlighet att prata om barnkonventionen. Alla samverkanspartners medverkade i utställningen och genomförde övningar i klassrummen. Representanterna från förvaltningen föreläste och förde dialog om på vilka sätt ungdomar kan påverka sin vardag och hur de ser på hälsosamma levnadsvanor och livsvillkor. Ett resultat av veckan är en kortfilm som ungdomar gjort. Filmen handlar om att alla är värda kärlek. Hälsoråd på gymnasiet Det finns hälsoråd för Möckelngymnasiet vilket är ett nätverk där rektor, elevhälsa och folkhälsoenheten och resurspersonen från SME har deltagit. Folkhälsoenheten har tidigare varit med och till viss del drivit detta nätverk, idag är ett självgående nätverk som drivs av rektor.

21 7 (16) 3. Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor Utifrån ett strategiskt perspektiv så har kommunernas folkhälsopolitiska policy reviderats. Dessutom har kommunspecifika folkhälsoplaner utarbetats och beslutats i båda kommunerna under I planerna lyfts målgruppen äldre och området äldres hälsa fram som en prioriterad grupp/arbetsområde. Dessutom är målgruppen äldre en prioriterad målgrupp för Utskottet mellan folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors och nämnden för folkhälsa (Örebro läns landsting). Detta tydliggörs i Utskottets verksamhetsplan. Under 2012 påbörjas arbetet med äldres hälsa genom folkhälsokonferensen Så mycket bättre, då äldres hälsa kommer vara en del av programmet. Området kommer i och med detta att introduceras utifrån folkhälsoförvaltningens perspektiv. I dagsläget förekommer mycket arbete inom kommunens ordinarie regi för att skapa goda förutsättningar för äldres livsvillkor och levnadsvanor inom både kultur, förening och omsorg. Folkhälsoförvaltningens arbete blir ett komplement till pågående processer med utgångspunkt från de fyra hörnpelarna för äldres hälsa. 4. Insatser för att öka folkhälsokompetensen i den egna organisationen Tvärsektoriella nätverk Karlskoga och Degerfors kommuner har byggt upp en organisation för att fungera som kanal för information, kommunikation och dialog. För de förtroendevalda finns ett tvärsektoriellt nätverk som äger rum två gånger per år. Folkhälsonämnden har bjudit in samtliga nämnder samt styrelser att välja ut representanter till detta. Inför dessa möten bereds frågor genom ett tvärsektoriellt nätverk med utsedda tjänstemän. Exempel på teman som lyfts på mötena under 2012 är: Föräldrastöd Socioekonomi Folkhälsopolitiska bokslut Folkhälsopolitiska policy, barn- och ungdomspolitiska policy Kommunspecifika folkhälsoplaner Ung medborgardialog Andra liknande forum som används för att öka folkhälsokompetensen i organisationen är att vara deltagande/föredragande på olika möten och nätverk. Exempel på detta är: Lokala brottsförebyggande rådet Drogmöte tillsammans med SISU, Värmlands idrottsförbund, ÖLIF, polisen samt kommunerna. Arbete med framtagande och implementering av checklista för hållbar utveckling. Folkhälsonämnden samt övriga nämnder och styrelser är forum för återkommande information och dialog med utgångspunkt från kommunernas demokratiska process. Detta är en viktig del i

22 8 (16) folkhälsokompetensutvecklingen inom de politiska leden. Exempel på områden som har presenterats för de politiska leden är; o Genomförda projekt som exempelvis tobaksfritt västra länsdelen o Viktiga processer som utvecklingsarbetet av Rymden o Ungdomsdialog o Styrdokument som policy, planer och bokslut o Delrapporter från forskningsprojektet Kompetenta familjer med mera Kompetenta familjer Forskningsprojektet Kompetenta familjer arbetar löpande med informationsspridning om projektet och dess resultat. Resultatet sprids till andra verksamheter i kommunen, via bland annat dialogseminarier och dialogforum (till kommunen och invånarna). Då projektet har löpt i drygt ett och ett halvt år börjar de första resultaten bli tydliga. Folkhälsokonferens Så mycket bättre 2012 En viktig arena för folkhälsonämndens prioriterade uppdrag folkhälsa och barnkonvention är den årliga folkhälsokonferensen. För tionde året i rad genomför folkhälsonämnden en konferens för att lyfta folkhälso- och barnrättsfrågor. Konferensen innebär ett avstamp och en utveckling av det fortsatta folkhälsoarbetet. Årets konferens äger rum den 19 oktober Konferensen ska presentera det nya folkhälsoavtalet samt prioriterade områden utifrån detta. Innehåll i programmet är: Demokrati och ung medborgardialog Äldres hälsa Vägledande samspel Programmet genomförs med utgångspunkt från barnkonventionens intentioner och med kulturen som en extra förstärkning. Dagen innebär information, dialog och möten vilka är viktiga delar för att öka kommunernas folkhälsokompetens. Målgruppen för dagen är ungdomar, tjänstemän och förtroendevalda. Ungdomarna har ett inledande ungdomsforum som syftar till att förbereda ungdomarna inför konferensen. Programmet innehåller bland annat demokrati- och kommunkunskap. Externa insatser för att öka den interna folkhälsokompetensen Folkhälsonämnden och förvaltningen har uppdraget att samverka och utveckla det lokala folkhälso- och barnrättsarbetet. Genom deltagande i nationella nätverk och partnerskap är kommunerna delaktiga i nationella processer och samtidigt utvecklas det lokala/interna arbetet. Genom det externa arbetet får kommunerna kunskapsförstärkning och kan utveckla det lokala arbetet på ett kostnadseffektivt sätt. De viktigaste externa arbetena är:

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Tjänsteskrivelse 2014-04-01 Handläggare: Julia Åhlgren 2013.0097 Folkhälsonämnden Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Sammanfattning Med utgångspunkt i Karlskoga kommunfullmäktiges

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Så lyckades vi bli både årets förebyggande kommun och årets folkhälsokommun

Så lyckades vi bli både årets förebyggande kommun och årets folkhälsokommun Så lyckades vi bli både årets förebyggande kommun och årets folkhälsokommun 2014-05-08 Reflektion kring prevention, Örebro Universitet Josefin Sejnelid och Cecilia Ljung, Folkhälsoförvaltningen 90 minuter

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2014-03-18 Josefin Sejnelid FHN 2012.0061 Slutrapport - Karlskoga och Degerfors deltagande i Medborgarprojektet 2012-2014 Sammanfattning Under åren 2012-2014 har Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

... Paragrafer 84-100 Lena Eriksson

... Paragrafer 84-100 Lena Eriksson B KARLSKOGA - DEGERFORS KOMMU NER @ Sammantraderprotoko" -- Folkh~lsonamnden Sammantrddesdatum Plats och tid Beslutande Tisdagen den 9 juni 2009 i S-partistuga i Labbsand, klockan 8.00-12.00 sammanträdet

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Tjänsteskrivelse 2015-03-20 Handläggare: Lena Edlund FHN 2014.0082 Folkhälsonämnden Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Sammanfattning Projektet har handlat om att skapa nya kanaler

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0046 Handläggare: Per Sjöberg Dansprojekt Sammanfattning Dansprojektet har rönt stor uppmärksamhet när projektet presenterades nyligen i Örebro. Projektets syfte är

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-19 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2010.0047 Folkhälsonämnden Handlingsplaner efter genomförda er 2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden vill genom arbetsmiljöplanen säkerställa

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Folkhälsonämnden

Årsredovisning 2011. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2012-02-03 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2012.0007 Folkhälsonämnden Årsredovisning 2011 Sammanfattning 2011 års positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga måluppfyllelse är över förväntan

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2014-08-27 BUN 2013.0517 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras Hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Bo Andersson Kristina Svensson Birgit Strömberg Anders Fröjdö Lisbeth Arff Roland Kindslätt Christer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne

Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne Ingela Sjöberg, folkhälsostrateg Kommunförbundet Skåne Vad är viktigast för hälsan? Levnadsvillkor: Trygg uppväxt Utbildning Arbete Inkomst Gemenskap

Läs mer

Folkhälsa. Folkhälsomål för Umeå kommun

Folkhälsa. Folkhälsomål för Umeå kommun Folkhälsa Folkhälsomål för Umeå kommun Inledning I Umeå kommun vill vi arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens övergripande mål är att skapa en attraktiv kommun där människor har förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Fokusområden ett steg till

Fokusområden ett steg till Handlingsplan Fokusområden ett steg till År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det är landstingets vision som antogs år 2000. Landstinget hade då länge arbetat

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Antagen i kommunstyrelsen 3 dec 2014 Utgångspunkt Genom en handlingsplan vill Munkedals

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer