Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Cecilia Ljung FHN Folkhälsonämnden Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade i december 2011 ett samverkansavtal med Örebro länslandsting gällande kommunernas lokala folkhälsoarbete för perioden Karlskoga och Degerfors kommuner har, utifrån avtalet, ett uppdrag att redovisa hur det lokala folkhälsoarbetet har genomförts, samt planeras att genomföras under Då kommunerna även har förbundit sig att göra en egen ekonomisk satsning som minst motsvarar den årliga ersättningen från landstinget innehåller rapporten även en ekonomisk redovisning. Genom avtal om, och utveckling av lokalt jämlikt folkhälsoarbete stärks kommunernas sociala och ekonomiska hållbara utveckling. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 20 september 2012 Underlag till redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Rapport Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och Örebro läns landsting Bakgrund Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade i december 2011 ett samverkansavtal med Örebro länslandsting gällande kommunernas lokala folkhälsoarbete för perioden Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. Grund för samverkan är Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål- En god och jämlik hälsa i Örebro län Nationella, regionala och kommunernas egna mål för folkhälsa ska vara styrande. Avtalen bygger på en länsgemensam modell som syftar till att vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet. Fyra länsdelar, varav västra länsdelen är en, ges stöd att ha resurspersoner för den primärkommunala verksamheten. I g:\nämnden\nämndhandlingar\ \ärende 12\redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

2 2 (5) enlighet med avtalen ska utveckling av folkhälsoarbetet ske genom ökad folkhälsovetenskaplig kompetens och ökad samverkan mellan folkhälsoaktörer. Västra länsdelen ges enligt grundavtalet en årlig ersättning från landstinget på kronor. Kommunernas motprestation är att ha ett gemensamt folkhälsoteam på lednings- och verksamhetsnivå med befattningar som har akademisk folkhälsokompetens och en egen satsning som minst motsvarar landstingets. Beskrivning av ärendet Folkhälsonämnden ska rapportera uppfyllelse av folkhälsopolitiskt avtal till Örebro läns landsting, nämnden för folkhälsa. Rapporten ska innehålla verksamhetsuppföljning i löpande text, matris samt en ekonomisk årsredovisning. Rapporten ska ge en beskrivning utifrån nedanstående rubriker: 1. Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom 2. Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor 3. Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor 4. Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den egna organisationen 5. Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner och bokslut 6. Samverkan med hälso- och sjukvården (speciellt Karlskoga lasarett), Örebro läns idrottsförbund, Örebro läns bildningsförbund, länsstyrelsen och regionförbundet 7. Insatser för dialog med kommuninvånarna 8. Utvärderingar inom folkhälsoområdet I rapporten Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 finns redovisningen i sin helhet. Överväganden Rapporten innebär en skriftlig beskrivning av arbete som genomförts samt redovisning av ekonomiska medel fram till september Då rapporten ska gälla som redovisning för hela år 2012 blir perioden oktober december 2012 en prognos. Konsekvensbeskrivning Genom avtal om, och utveckling av lokalt jämlikt folkhälsoarbete stärks kommunernas sociala och ekonomiska hållbara utveckling.

3 3 (5) Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 1. Folkhälsonämnden godkänner rapportering av folkhälsoinsatser och ekonomiskt stöd. 2. Folkhälsonämnden ger folkhälsoförvaltningen i uppdrag att ge respektive kommunfullmäktige en presentation av rapporten Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012, som en årsredovisning av kommunens folkhälsoavtal. Ulrika Lundgren Förvaltningschef Cecilia Ljung Folkhälsostrateg Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Beslutsunderlag och protokoll expedieras till Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun Kommunstyrelsen i Degerfors kommun Nämnden för folkhälsa, Örebro läns landsting

4 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Sociala/ kulturella Beslutsförslaget har en positiv påverkan ingen påverkan en negativ påverkan Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Barnkonventionen X Barnets bästa är i främsta rummet i allt arbete som utgår från det lokala folkhälsoavtalet. Både utifrån barnets perspektiv, barnperspektiv och ett barnrättsligt perspektiv. Dialog och inflytande X Avtalet har utveckling av medborgardialog som ett gemensamt utvecklingsområde för kommunerna och landstinget. Folkhälsa X Avtalets syfte är att stärka det lokala folkhälsoarbetet och öka medborgarnas hälsa. Jämlikhet och social rättvisa X Avtalet utgår från att öka jämlikheten i hälsa och arbetet med barnfattigdom är en faktor som kommunerna redovisar i rapporten. Jämställdhet X Då avtalet lyfter fram att arbetet ska utvecklas för barns och ungas lika livsvillkor, likväl som äldres lika livsvillkor handlar det såväl om jämlikhet som jämställdhet då man inom de prioriterade grupperna ska förbättra förutsättningar för lika livsvillkor. Kulturmiljö/kulturella omgivningar X Miljörelaterad hälsa X Ekologiska Avfall X Biologisk mångfald X Energi X Konsumtion X Transporter X Vatten, luft och mark X Ekonomiska Kommunens ekonomi X Avtalet ger kommunen ett ekonomiskt tillskott för utveckling av det lokala folkhälsoarbetet.

5 Bilaga Kostnadseffektivitet X Det finns ett ekonomisk effekt av tidiga insatser kring barn och unga. Detta är en tydlig prioritering inom avtalet och det lokala arbetet. Tillväxt X Ekonomisk och social trygghet är de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet..

6

7

8

9

10

11

12 1 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Lisbet Omberg OLL1534 Underlag till redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Bakgrund Syftet med avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. Grund för samverkan är Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål- En god och jämlik hälsa i Örebro län Nationella, regionala och kommunernas egna mål för folkhälsa ska vara styrande. Avtalen bygger på en länsgemensam modell som syftar till att vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet. Fyra länsdelar, varav västra länsdelen är en, ges stöd att ha resurspersoner för den primärkommunala verksamheten. I enlighet med avtalen ska utveckling av folkhälsoarbetet ske genom ökad folkhälsovetenskaplig kompetens och ökad samverkan mellan folkhälsoaktörer. Västra länsdelen ges enligt grundavtalet en årlig ersättning från landstinget på kronor. Kommunernas motprestation är att ha ett gemensamt folkhälsoteam på lednings- och verksamhetsnivå med befattningar som har akademisk folkhälsokompetens och en egen satsning som minst motsvarar landstingets. Innehåll i verksamhetsuppföljning Gör en enklare beskrivning under nedanstående rubriker: Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den egna organisationen Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner och bokslut Samverkan med hälso- och sjukvården (speciellt Karlskoga lasarett), Ölif, Örebro läns bildningsförbund, länsstyrelsen och regionförbundet Insatser för dialog med kommuninvånarna Utvärderingar inom folkhälsoområdet För samhällsmedicin Lisbet Omberg POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Samhällsmedicinska enheten Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

13 2 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Lisbet Omberg Komplettera beskrivningen med att fylla i nedanstående matris och ekonomisk årsredovisning Avtal om lokalt folkhälsoarbete Insatser att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor föräldrastöd främja psykisk hälsa att nå förskolans och skolans måluppfyllelse för hälsa och lärande barn- och ungas trygga och säkra uppväxtvillkor barn- och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande Insatser att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor social gemenskap och stöd meningsfullhet fysisk aktivitet goda matvanor Aktivitet/Process Rubriker för pågående aktiviteter Folkhälsoteamets roll B M A * Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den egna organisationen Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner och bokslut hälsokonsekvensbeskrivningar/välfärdsbokslut beskrivningar av befolkningens hälsa och levnadsvanor Insatser för samverkan inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) området med hälso- och sjukvården med ÖLIF och Örebro läns bildningsförbund med länsstyrelsen och regionförbundet Insatser för dialog med kommuninvånarna Dialogforum kommunala handlingsplaner för folkhälsoinsatser verksamhetsplan dialogforum Medborgardialoger/brukardialoger Utvärderingar inom folkhälsoområdet * B=Bollplank för idé och inspiration, M=Metod- och kunskapsstöd, A=Ansvarig för genomförande POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Samhällsmedicinska enheten Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

14 3 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Lisbet Omberg Årsredovisning 2012 tom Utgifter Personal - Löner - Lokaler - Övriga kostnader Prognos Lokala folkhälsoinsatser - Konferenser och utbildningar - Övriga kostnader Intäkter Landstingsbidrag Kommunernas bidrag Eventuella externa medel Underlag för rekvirering av resterande folkhälsomedel år 2012 enligt folkhälsoavtal skickas ut efter det att nämnden för folkhälsa behandlat och godkänt årets verksamhetsuppföljning. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Samhällsmedicinska enheten Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

15 Tjänsteskrivelse Handläggare: Cecilia Ljung FHN Folkhälsonämnden Rapport Karlskoga och Degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Bakgrund Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade i december 2011 ett samverkansavtal med Örebro länslandsting gällande kommunernas lokala folkhälsoarbete för perioden Genom avtal om, och utveckling av lokalt jämlikt folkhälsoarbete, stärks kommunernas sociala och ekonomiska hållbara utveckling. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. Grund för samverkan är Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål- En god och jämlik hälsa i Örebro län Nationella, regionala och kommunernas egna mål för folkhälsa ska vara styrande. Avtalen bygger på en länsgemensam modell som syftar till att vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet. Fyra länsdelar, varav västra länsdelen är en, ges stöd att ha resurspersoner för den primärkommunala verksamheten. I enlighet med avtalen ska utveckling av folkhälsoarbetet ske genom ökad folkhälsovetenskaplig kompetens och ökad samverkan mellan folkhälsoaktörer. Västra länsdelen ges enligt grundavtalet en årlig ersättning från landstinget på kronor. Kommunernas motprestation är att ha ett gemensamt folkhälsoteam på lednings- och verksamhetsnivå med befattningar som har akademisk folkhälsokompetens och en egen satsning som minst motsvarar landstingets. Beskrivning av ärendet Karlskoga och Degerfors kommuner har, utifrån avtalet, ett uppdrag att redovisa hur det lokala folkhälsoarbetet har genomförts, samt planeras att genomföras under Då kommunerna även har förbundit sig att göra en egen ekonomisk satsning som minst motsvarar den årliga ersättningen från landstinget innehåller rapporten även en ekonomisk redovisning. Rapporten bygger på en mall från Örebro läns landsting. g:\folkhälsa och barnkonvention\folkhälsoavtal\avtal landsting\verksamhetsbeskrivning till sme\2012\rapport karlskoga och degerfors redovisning för folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012.doc

16 2 (16) Verksamhetsuppföljning, Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom Folkhälsonämndens övergripande mål är God och jämlik hälsa i Karlskoga och Degerfors kommuner. Utifrån detta mål följer nämnden och förvaltningen kommuninvånarnas hälsostatus genom statistik från bland annat Liv och hälsa ung och Liv och hälsa. Indikatorer från bland annat Liv och hälsa ung följs över tid i folkhälsonämndens men även Karlskoga kommuns övergripande mål. Prioriteringar i form av pågående processer och förstärkningsprojekt utgår från kommunernas hälsostatus och behov. Exempel på aktiviteter som genomförs för att främja en jämlik hälsa i befolkningen är; Rymden stödgrupper för barn i familjer med alkoholproblematik eller psykisk sjukdom (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 4) Föräldrastödsarbetet (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 4) Inkluderings- och tillgänglighetsarbetet på Möckelngymnasiet med särskola och ordinarie program (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 3) Feriearbete (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 11) Ung medborgardialog där ungdomar får verktyg för att kunna påverka sin närmiljö (läs mer om aktiviteten i rapporten på sidan 11) Barns och ungas delaktighet och inflytande i samhällsplanering - BIS För att öka barns- och ungas delaktighet i sin närmiljö och för att få in barns synpunkter i kartunderlag startades ett projekt BIS. Ett samverkansprojekt mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och inom kommunerna med olika förvaltningar bland annat samhällsbyggnad och barn och utbildning. Projektet handlar om att skapa ett underlag på barns och ungas rörelsemönster i närmiljön, utifrån barns eget perspektiv. Detta möjliggör för barn och unga i Karlskoga och Degerfors kommuner att vara reellt delaktiga i samhällsplaneringen. Under 2011 utformades en modell för genomförande av BIS. Syftet med modellen är att ge en övergripande bild av projektet. En central fråga under arbetets gång har varit att hitta en teknisk lösning för att kunna samla in information från barnen. Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) har utvecklat en metod för barns inflytande i planering och förvaltning av utemiljö vilket heter Barnkartor i GIS. Folkhälsoenheten har regelbundet haft kontakt med både SLU och Decerno AB (företag som utformat tekniska mjukvaran) på grund av arbetsgruppens intresse för den metod och teknik som parterna utvecklat. En pilotstudie har planerats. Denna har ännu inte påbörjats, dock finns det behov och intresse för fortsatt arbete. Till hösten 2012/vår 2013 kommer nya diskussioner föras gällande genomförandet av BIS.

17 3 (16) Karlskoga kommun har övergripande samverkansmöten kring Karlskogas samhällsplanering. Som en del i uppdraget innebär detta att besvara samrådsremisser. Uppdraget är att läsa samrådsremisserna utifrån ett folkhälso- och barnrättsperspektiv. Tillgänglighet och inkludering på Möckelngymnasiet Gymnasienämnden har fått medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att starta upp ett café på det nya Möckelngymnasiet. Folkhälsoenheten har samordnat projektet och har i arbete och projektplan lyft in folkhälso- och barnrättsperspektivet. Syftet med projektet är att skapa en naturlig mötesplats för trivsel och lärande och som ska främja inkludering för gymnasiesärskoleelever. Gymnasiesärskoleelever tillsammans med gymnasieelever har en del av sin undervisning kopplat till caféverksamheten. Inkludering och tillgänglighet skapar möjlighet till undervisning som ger lika möjligheter för utveckling och lärande. Caféverksamheten har varit igång sedan augusti Utvecklingsarbete delaktighet och inflytande På en grundskola i Degerfors har folkhälsoutvecklare samt en resurs från SME arbetat med pedagoger för ökad kunskap om arbetet med delaktighet och inflytande på skolan. Utvecklingsarbetet genomfördes under och handlade om kartläggning av nuvarande arbete kring delaktighet och inflytande, KASAM bland pedagogerna samt hur implementering ska ske. Skolfrukost Sedan maj 2012 serverar Stora Vallaskolan i Degerfors frukost varje dag mellan klockan Möjlighet till skolfrukost finns även sedan tidigare i Karlskoga. Det finns olika skäl till varför en del inte äter frukost innan skolan börjar. Genom att servera frukost i skolan ökar tillgängligheten för barn och unga. Utbudet har en hälsofrämjande profil. Både elever och personal är välkomna att äta frukost. Före start fick elever, föräldrar och personal information gällande betydelsen och syftet med att införa frukost. Barnfattigdom Arbetet med att förbättra förutsättningarna för ekonomiskt utsatta barn pågår på flera nivåer i kommunerna. Begreppet barnfattigdom samt nulägesbeskrivning lyftes fram extra i samband med årets folkhälsopolitiska bokslut. Därefter presenterades barnfattigdom som ett tema i lokala medier men även som en viktig politisk fråga. Social- och ekonomisk hälsa är ett prioriterat område i styrdokumenten folkhälsopolitiska planer/policys. Området barnfattigdom har varit föremål för utveckling under Ytterligare processer för att förbättra för ekonomiskt utsatta barn kommer följa, då statistik visar att barnfattigdomen ökar i Karlskoga och Degerfors.

18 4 (16) 2. Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor Kompetenta familjer Forskningsprojektet Kompetenta familjer med ungdomar - ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors syftar till att utvärdera och utveckla det lokala familjestödet. Ett av fokusen i arbetet är att jobba med jämlikhetsperspektivet, för att inte öka klyftorna mellan dem som nås och dem som inte nås av det lokala stödet. Därför tas särskild hänsyn till detta under forskningsprogrammets olika delstudier. Projektet drivs som en förstärkning av ordinarie föräldrastödsarbete och bedrivs i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner samt Örebro universitet. Projektet ryms inom regeringens föräldrastödssatsning som drivs av Statens folkhälsoinstitut. Rymden Stödgruppsverksamheten Rymden, som idag är en permanent verksamhet i Karlskoga kommun, riktar sig till barn och ungdomar som lever i familjer med risk-/missbruk eller psykisk sjukdom. Detta för att öka möjligheterna för de barn som lever i miljöer med många riskfaktorer att utveckla god hälsa. Verksamheten drivs främst för att främja barns och ungas livsvillkor samtidigt som det är ett stöd till de föräldrar som har behov av det. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Karlskoga kommun och Svenska kyrkan. Tematiska föräldramöten Sedan 2007 har skolorna på södra skolområdet i Karlskoga, tillsammans med kommunens folkhälsoförvaltning, arrangerat föräldramöten med olika teman. Föräldramötena är uppbyggda tematiskt med innehåll som har en linje från förskoleklass till skolår 9. I samband med skolornas ordinarie föräldramöten presenteras ett tema som utgår från barnens ålder och aktuella frågor. Tiden för temat är ca minuter och innehåller både information och diskussion. Syftet med de tematiska föräldramötena är att via möten och diskussioner mellan föräldrar och professionella inom yrkesgruppen skapa förbättringar för ett stärkande av föräldrarolien. Till några av temana bjuds externa föreläsare in och några sköts av skolans ordinarie personal. Arbete och planering sker i samverkan med skolornas rektorer. Drogförebyggande arbete stoppa langningen Inom ramen för det drogförebyggande arbetet har den lokala Stoppa langningskampanjen och samarbetet med gymnasieeleverna fortsatt. Kampanjen innebär att eleverna arbetar fram annonser med Stoppa langningsbudskap som publiceras i de lokala tidningarna. Annonserna publiceras inför storhelger och är ett bra exempel på nära samarbete med lokala media och med ungdomar. I år har ungdomarna gjort ett koncept med en pin med texten stoppa langningen. Denna marknadsfördes i samband med annonsen och delas ut i samband med exempelvis skolavslutning och konferenser.

19 5 (16) Drogförebyggande arbete drogfritt arrangemang Under årets skolavslutning arrangerade Karlskoga och Degerfors kommuner tillsammans med Hyresbostäder i Karlskoga, Karlskoga Energi och Miljö, Degerforsbyggen samt Degerfors energi ett drogfritt arrangemang för elever i skolår 7-9. Festen ägde rum centralt i Karlskoga på Nya Folkets hus. Enda möjligheten att få entré till arrangemanget var att samtliga ungdomar deltog i Blås grönt. Aktiviteten innebär att alla ungdomar får blåsa i en alkoholmätare samt visa upp medhavda väska. Ungdomarna hade flera aktiviteter att välja på under kvällen som biovisning, musikunderhållning från lokala ungdomsband samt aktiviteter såsom Space ball, Bungy Run och Sumobrottning. Kvällen avslutades med skumdisco. Omkring 250 ungdomar valde att fira en drogfri skolavslutningen på Nya Folkets hus i Karlskoga. Mestadelen av ungdomarna var från Karlskoga, men det var även många Degerforsungdomar. Ungdomarna i Degerfors hade möjlighet att komma till och från festen med en chartrad buss. Drogförebyggande arbete strategi för säkra och trygga arrangemang Karlskoga och Degerfors kommuner har arbetat fram en strategi som syftar till att skapa säkra och trygga arrangemang i kommunerna. Strategin är nu ett politiskt beslutat styrdokument. Under 2012 har strategin tillämpats i samband med de arrangemang som genomfördes under skolavslutningen. Strategin fyller en stor funktion i att tydliggöra olika yrkesgruppers roller och uppdrag (myndighetsutövning eller inte). Dokumentet tydliggör även genomförande av arrangemanget. Under 2012 har tre områden inom det drogförebyggande arbetet utsetts till IQ-projekt. De tre områdena är strategin som syftar till att skapa säkra och trygga arrangemang i kommunerna, Stoppa langningen samt Blås grönt. Tobaksfritt i västra länsdelen Mellan mars 2011 och mars 2012 bedrevs ett tobaksprojekt i kommunerna med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Syftet med arbetet var att stärka det generella förebyggande arbetet, men även att förebygga tobaksbruk bland barn och unga. Detta har varit ett prioriterat område vilket innebär att främja lika livsvillkor och levnadsvanor utifrån tobaksperspektivet. Mål för arbetet var: Ökad samverkan mellan aktörer som arbetar med tillgänglighetsbegränsning av tobak Öka och utveckla informationsspridning och kommunikation (opinionsbildning) Ökad efterlevnad av tobakslagen i skolan (rökfria skolgårdar) Stärkt tobaksförebyggande arbete i skolorna Öka samverkan med lokala återförsäljare av tobak Detta arbete genomfördes, utvecklades och följdes upp av

20 6 (16) folkhälsoförvaltningens folkhälsoenhet i samverkan med berörda aktörer i kommunerna. Resultatet från projektet har spridits till länet genom presentation på länskonferensen Tobaksfri skoltid- en kraftsamling för rökfria skolgårdar i Örebro län samt presentation för länets ANDTsamordnare. Sexuell hälsa Folkhälsoförvaltningen verkar för att skapa en god och jämlik hälsa för alla medborgare och där ingår arbetet med sexuell hälsa. En del i det länsövergripande arbetet med STD/STI (sexual transmitted deseases/ sexual transmitted infections) frågor har inneburit att folkhälsoenheten har spridit information om att personer som är över 15 år och är folkbokförda i Örebro Län kan beställa hem klamydiatest gratis via webben. Karlskoga och Degerfors har även genomfört Adlongruppens kampanj, Våga fråga. Kampanjen syftar till att fler ska känna att det är okey med att våga fråga om kondom. Folkhälsoenheten har samordnat kampanjen lokalt och sett till så att elevhälsan på kommunernas högstadie- och gymnasieskolor har försetts med material. På en gymnasieskola har folkhälsoutvecklare deltagit i en sex- och samlevnadsdag då värderingsövningar genomfördes med eleverna. Det handlar om kärlek Rädda barnen har startat ett samverkansprojekt mellan myndigheter och organisationer för att informera barn och unga om deras rättigheter. Fokus är att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck, men utgångspunkten är kränkningar utifrån fler faktorer än heder. Projektet genomfördes i flera kommuner i länet där Degerfors och Stora Vallaskolan var en. Under en vecka var två representanter från folkhälsoförvaltningen på Stora Vallaskolan i Degerfors. Syftet var att informera och föra dialog med elever i år 8 om barn och ungas delaktighet och inflytande i skolan och samhället i stort. Veckan innehöll bland annat utställning där elever möjlighet att prata om barnkonventionen. Alla samverkanspartners medverkade i utställningen och genomförde övningar i klassrummen. Representanterna från förvaltningen föreläste och förde dialog om på vilka sätt ungdomar kan påverka sin vardag och hur de ser på hälsosamma levnadsvanor och livsvillkor. Ett resultat av veckan är en kortfilm som ungdomar gjort. Filmen handlar om att alla är värda kärlek. Hälsoråd på gymnasiet Det finns hälsoråd för Möckelngymnasiet vilket är ett nätverk där rektor, elevhälsa och folkhälsoenheten och resurspersonen från SME har deltagit. Folkhälsoenheten har tidigare varit med och till viss del drivit detta nätverk, idag är ett självgående nätverk som drivs av rektor.

21 7 (16) 3. Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor Utifrån ett strategiskt perspektiv så har kommunernas folkhälsopolitiska policy reviderats. Dessutom har kommunspecifika folkhälsoplaner utarbetats och beslutats i båda kommunerna under I planerna lyfts målgruppen äldre och området äldres hälsa fram som en prioriterad grupp/arbetsområde. Dessutom är målgruppen äldre en prioriterad målgrupp för Utskottet mellan folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors och nämnden för folkhälsa (Örebro läns landsting). Detta tydliggörs i Utskottets verksamhetsplan. Under 2012 påbörjas arbetet med äldres hälsa genom folkhälsokonferensen Så mycket bättre, då äldres hälsa kommer vara en del av programmet. Området kommer i och med detta att introduceras utifrån folkhälsoförvaltningens perspektiv. I dagsläget förekommer mycket arbete inom kommunens ordinarie regi för att skapa goda förutsättningar för äldres livsvillkor och levnadsvanor inom både kultur, förening och omsorg. Folkhälsoförvaltningens arbete blir ett komplement till pågående processer med utgångspunkt från de fyra hörnpelarna för äldres hälsa. 4. Insatser för att öka folkhälsokompetensen i den egna organisationen Tvärsektoriella nätverk Karlskoga och Degerfors kommuner har byggt upp en organisation för att fungera som kanal för information, kommunikation och dialog. För de förtroendevalda finns ett tvärsektoriellt nätverk som äger rum två gånger per år. Folkhälsonämnden har bjudit in samtliga nämnder samt styrelser att välja ut representanter till detta. Inför dessa möten bereds frågor genom ett tvärsektoriellt nätverk med utsedda tjänstemän. Exempel på teman som lyfts på mötena under 2012 är: Föräldrastöd Socioekonomi Folkhälsopolitiska bokslut Folkhälsopolitiska policy, barn- och ungdomspolitiska policy Kommunspecifika folkhälsoplaner Ung medborgardialog Andra liknande forum som används för att öka folkhälsokompetensen i organisationen är att vara deltagande/föredragande på olika möten och nätverk. Exempel på detta är: Lokala brottsförebyggande rådet Drogmöte tillsammans med SISU, Värmlands idrottsförbund, ÖLIF, polisen samt kommunerna. Arbete med framtagande och implementering av checklista för hållbar utveckling. Folkhälsonämnden samt övriga nämnder och styrelser är forum för återkommande information och dialog med utgångspunkt från kommunernas demokratiska process. Detta är en viktig del i

22 8 (16) folkhälsokompetensutvecklingen inom de politiska leden. Exempel på områden som har presenterats för de politiska leden är; o Genomförda projekt som exempelvis tobaksfritt västra länsdelen o Viktiga processer som utvecklingsarbetet av Rymden o Ungdomsdialog o Styrdokument som policy, planer och bokslut o Delrapporter från forskningsprojektet Kompetenta familjer med mera Kompetenta familjer Forskningsprojektet Kompetenta familjer arbetar löpande med informationsspridning om projektet och dess resultat. Resultatet sprids till andra verksamheter i kommunen, via bland annat dialogseminarier och dialogforum (till kommunen och invånarna). Då projektet har löpt i drygt ett och ett halvt år börjar de första resultaten bli tydliga. Folkhälsokonferens Så mycket bättre 2012 En viktig arena för folkhälsonämndens prioriterade uppdrag folkhälsa och barnkonvention är den årliga folkhälsokonferensen. För tionde året i rad genomför folkhälsonämnden en konferens för att lyfta folkhälso- och barnrättsfrågor. Konferensen innebär ett avstamp och en utveckling av det fortsatta folkhälsoarbetet. Årets konferens äger rum den 19 oktober Konferensen ska presentera det nya folkhälsoavtalet samt prioriterade områden utifrån detta. Innehåll i programmet är: Demokrati och ung medborgardialog Äldres hälsa Vägledande samspel Programmet genomförs med utgångspunkt från barnkonventionens intentioner och med kulturen som en extra förstärkning. Dagen innebär information, dialog och möten vilka är viktiga delar för att öka kommunernas folkhälsokompetens. Målgruppen för dagen är ungdomar, tjänstemän och förtroendevalda. Ungdomarna har ett inledande ungdomsforum som syftar till att förbereda ungdomarna inför konferensen. Programmet innehåller bland annat demokrati- och kommunkunskap. Externa insatser för att öka den interna folkhälsokompetensen Folkhälsonämnden och förvaltningen har uppdraget att samverka och utveckla det lokala folkhälso- och barnrättsarbetet. Genom deltagande i nationella nätverk och partnerskap är kommunerna delaktiga i nationella processer och samtidigt utvecklas det lokala/interna arbetet. Genom det externa arbetet får kommunerna kunskapsförstärkning och kan utveckla det lokala arbetet på ett kostnadseffektivt sätt. De viktigaste externa arbetena är:

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Dokumenttyp Uppföljning av folkhälsoavtalet 2013 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet/ Folkhälsosamordnare Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013-01-23 Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare:

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 Obs! t o m kl 16.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Gävle kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Dan Osterling, Östersunds kommun Sören Berglund, Haninge

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd 2012-02-14 beslut 11 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser... 6 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling...

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter UTVECKLINGSPROJEKT Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter EXEMPEL FRÅN SEX KOMMUNER OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett utvecklingsprojekt kring

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer