Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv. 3. Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv. 3. Kravspecifikation"

Transkript

1 Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv 1

2 Innehållsförteckning 3.1 ALLMÄNT Övergripande syfte och mål Bakgrund Nuläge Nuvarande aktörer Allmänna krav / styrning m m Merförsäljning, verksamhet utanför avtalet m m Region Gotlands beställarorganisation Plan för start och implementering Gränssnitt mot Gotlands kommun, andra organisationer och företag Information, företrädare etc Lokaler och annan infrastruktur Mål MARKNADSFÖRING Varumärket Gotland & positionsförflyttning Besöka Möten Besökare (turister) Bo & leva Verka & etablera SERVICEFUNKTIONER En dörr in Reception, information och mottagning Mediaservice Besöks- och mötesservice Mötesservice Turistservice Inflyttarservice Företags- och etableringsservice Etableringsservice Företagardag

3 3.4 TILLÄGGSFINANSIERING OCH TILLÄGGSUPPDRAG Bilagor 3A Vision Gotland B Varumärket Gotland 3C RTP för Gotland D Ritningar Donnerska Huset 3E PM Näringslivsorganisering 3F Auktorisationskrav 2011 (FörTurs certifieringskrav för turistbyråer) 3G Inspiration till kommunikation 3

4 3.1 ALLMÄNT Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Uppdraget består av två delar med tydliga kopplingar mellan sig. En del handlar om samordning och genomförande av strategisk marknadsföring av platsen Gotland på det övergripande planet. Den andra delen handlar om en gemensam servicefunktion och mottagning en dörr in för besökare, inflyttare och företagare. Till främst den första delen med marknadsföring finns också möjlighet till tilläggsfinansiering, huvudsakligen i form av s k krona-för-krona-finansiering. Det innebär att de pengar näringslivet satsar i olika aktiviteter matchas med medel från Region Gotland (se avsnitt 3.4). Upphandlade tjänster Marknadsföring Servicefunktioner VISION 2025 VARUMÄRKESPLATTFORM TILLVÄXTPROGRAM Positionsförflyttning Besöka Möten Turism Bo & Leva Verka & Etablera En dörr in Besökarservice Mötesservice Turistservice Inflyttarservice Etableringsservice Privata aktörer Region Gotland Övriga offentliga GIHAB ALMI Tilläggsuppdrag I den första delen, Marknadsföring, ska uppdragstagaren samordna och bedriva platsmarknadsföringen av Gotland i enlighet den av Region Gotland antagna varumärkesplattformen för Gotland, vilken tagits fram i samverkan mellan näringslivet, ideella sektorn och offentliga sektorn på Gotland. Det innebär en marknadsföring av Gotland såväl som besöksmål som en plats att bo, leva och verka på. Marknadsföringen av Gotland som besöksmål under sommarhögsäsongen är väl beprövad och det finns mycket rutin och erfarenhet inom branschen. Marknadsföring av sommarturismen är en viktig del av det strategiska arbetet, men väl så viktigt är utvecklingen av nya säsonger genom marknadsföring av Gotland vid sidan av sommarsäsongen. Även arbetet mot nya internationella målgrupper är centralt. Marknadsföringen av Gotland som en plats att Bo och Leva på har bedrivits i projektform och ett antal insatser har initierats. Denna del behöver utvecklas ytterligare. Inom området Verka och Etablera har endast sporadiska insatser gjorts tidigare, varför det finns en stor utvecklingspotential här. För alla tre områden gäller det att arbeta för att hitta nya effektiva, samordnade angreppssätt och att etablera nya strategiska allianser som kan samverka i finansiering och genomförande. Den andra delen av uppdraget handlar om att upprätta olika typer av servicefunktioner inom områdena Besöks- och mötesservice, Inflyttarservice och Företags- och Etableringsservice. Extern service ska erbjudas besökare (turister och mötesarrangörer), potentiella inflyttare och företagare. Uppdragstagaren förväntas erbjuda dessa målgrupper omhändertagande, service och information inom respektive område. 4

5 Uppdragstagarens verksamhet ska bedrivas i Donnerska Huset i Visby innerstad, där uppdragstagaren också ska svara för att vara en dörr in för såväl de näringslivsfrämjande aktörer som kommer att finnas i huset som för andra samarbetspartners. Det innebär bl a att hänvisa kunder rätt och vara första kontakten med besökare till huset. Servicefunktionen gäller fysiska besök, mail- och telefonservice samt drift och à jourhållning av webbinformation. Anbudsgivaren ska lämna anbud på hela uppdraget i anbudsunderlaget. Anbud på delar av uppdraget kommer inte att beaktas. En schematisk bild av upphandlingsunderlagets upplägg visas nedan. 1. Anvisningar för upphandlingen 2. Kvalificering och obligatoriska krav 4. Utkast till avtal 5. Bilagor 3.1 Allmänt 3.2 Marknadsföring 3.3 Servicefunktioner 3.4 Tilläggsuppdrag 3.5 Bilagor till kravspecifikation Positionsförflyttning En dörr in Besökare Bo & Leva Verka & Etablera Turistoch mötesservice Inflyttarservice Etableringsservice 5.1 Sanningsförsäkran 5.2 Skall-kravoch beskrivning kravspecifikation 5. Beskrivning utvärdering Under respektive avsnitt under kapitel 3.2 och 3.3 i Kravspecifikation ska anbudsgivaren redogöra för sitt angreppssätt och det innehåll som planeras under respektive avsnitt. Under respektive avsnitt finns under rubriken Anbudsgivaren skall angivet vad anbudsgivaren förväntas redogöra för i anbudet. Dessutom finns under rubriken Observera angivet förväntningar på aktiviteter, jämförelsevärden, mätning/utvärdering o s v. Anbudet ska innefatta kostnader för genomförande av aktiviteter om inte annat anges särskilt. Observera att vissa aktiviteter förväntas finansieras helt eller delvis med insatser från näringen eller en kombination av näringen och Region Gotland. Intäkter och kostnader förknippade med denna typ av finansiering ska inte räknas med i anbudet. Däremot ska anbudsgivaren redogöra för dessa insatser och hur näringen ska engageras i aktiviteterna. 5

6 Region Gotlands uppskattar att kostnaderna uppgår till ca 9 milj kr för de verksamheter som idag bedrivs och motsvarar grunduppdraget i anbudsunderlaget, d v s exklusive avsnitt 3.4 (tilläggsuppdrag). Observera Hyreskostnader för anvisade lokaler ska inte ingå i anbudet. Efter att ett anbud valts kommer förhållandet att regleras i ett avtal mellan Region Gotland och uppdragstagaren. Avtalet baseras på de villkor och förutsättningar som anges i detta upphandlingsunderlag. Till kravspecifikationen finns bifogat ett antal bilagor som ger ytterligare information och bakgrund (se innehållsförteckning) Övergripande syfte och mål Det övergripande syftet med upphandlingen är att samordna och utveckla marknadsföringen av Gotland och åstadkomma en positionsförflyttning av varumärket Gotland samt att öka effektiviteten när det gäller stöd till företagare, inflyttare och besökare. Detta är en viktig del i arbetet mot Vision Gotland 2025 med huvudvisionen att Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust De övergripande målsättningarna i Vision Gotland 2025 är bl.a. en befolkning på invånare, ett välstånd i nivå med riksgenomsnittet och att Gotland ska vara den naturliga mötesplatsen i Östersjön. En del av upphandlingen har som syfte att leda till att servicefunktionerna för de olika målgrupperna utvecklas, samordnas och effektiviseras. Observera Specifika mål för den verksamhet som upphandlas finns under Bakgrund Kommunstyrelsen i Gotlands kommun sedermera Region Gotland från och med 1 januari 2011 fattade den 26 augusti 2010 beslut att utveckla och effektivisera det företagsfrämjande arbetet samt destinationsmarknadsföringen. Detta innebar att Ledningskontoret fick i uppdrag att ta fram förslag på förfrågningsunderlag för anbud inkl. finansiering och tidsaspekter på Upphandlad destinationsmarknadsföring och näringslivsservice. Ledningskontoret fick även i uppdrag att utreda den framtida rollen för Gotlands Industrihus AB och vilket behov av kompetens och resurser för beställning och uppföljning inom ledningskontoret som upphandlingen genererar. ALMI Företagsparter Gotland AB fick även samordnande funktion avseende företagsrådgivning och finansiering. Kommunstyrelsen behandlade den 14 december 2010 Ledningskontorets förslag och beslutade att uppdra åt Ledningskontoret att upprätta anbudsunderlag i enlighet med upprättat förslag och där angiven inriktning, samt infordra anbud. Förslaget går i stort ut på att upphandla stora delar av de operativa verksamheter som Gotlands turistförening och Tillväxt Gotland utfört på uppdrag av Gotlands kommun. I första hand gäller det utveckling och förvaltning av platsvarumärket Gotland, samordning av marknadsföring, marknadsföring av mötesplatsen Gotland, turistservice, insatser för rekrytering av företag och En dörr in - mottagning och hänvisning (receptionstjänst). Till detta har även lagts marknadsföring för befolkningsökning. 6

7 Som Bilaga 3E PM Näringslivsorganisering redovisas Kommunstyrelsens beslut från angående upphandling av samordnad marknadsföring Nuläge De tjänster som upphandlas i denna upphandling har tidigare utförts av i första hand Gotlands Turistförening (GTF) och Tillväxt Gotland (TvG). Tjänsterna har då reglerats med avtal och anvisningar. Andra tjänster som ingår i upphandlingen har hittills utförts av Gotlands kommun. En del insatser har gjorts för att bredda bilden av Gotland och att förverkliga varumärkesplattformen. De har ännu inte haft full effekt, men de har medfört en viss omsvängning och nytt tänkande i det gotländska näringslivet som öppnar för nya intressanta samarbetsmöjligheter Nuvarande aktörer Gotlands turistförening (GTF) utför tjänster på uppdrag av Gotland kommun t o m Gotlands Turistförening ska tillhandahålla en modern och väl fungerande turistbyrå såväl i form av en fysisk plats som en virtuell plats på internet. Vidare har GTF haft till ansvar att samordna marknadsföringen för besöksnäringen. Turistföreningen har också haft ett särskilt utpekat ansvar att tillhandahålla en convention bureau genom vilken Gotland marknadsförs som en plats att förlägga möten på. En relativt stor del av GTFs aktiviteter, t ex turistmarknadsföring och convention bureau-verksamheten har finansierats med s k krona-för-kronafinansiering. GTF har även samlat in allmän turismstatistik från boendeanläggningar och transportörer samt även utfört vissa enkätundersökningar. Ett generellt statistikuppdrag följer inte med i denna upphandling. Föreningen har även varit Gotland kommuns uttalade samtalspart i frågor som rör turism. Gotland Convention Bureau (GCB) är idag en del av Gotlands Turistförenings verksamhet. Verksamheten drivs i form av ett nätverk som syftar till att locka stora möten till Gotland. GCB är en non profit-organisation och genererar inga intäkter. När möten lockats till Gotland tar s k PCOs (Professional Congress Organizer) eller någon annan över den kommersiella delen av arrangemanget. GCB finansieras av företag med intressen i mötesnäringen och Gotlands kommun. GCBs årliga budget uppgår till ca 1,9 milj kr, vilket finansierar två heltidstjänster, marknadsaktiviteter, material m m. Tillväxt Gotland (TvG) bildades 2007 på gemensamt initiativ och i samverkan mellan Region Gotland och det gotländska näringslivet. Syftet med TvG var att skapa en förening som skulle utgöra en brygga mellan näringsliv och kommun. Föreningen tog över vissa uppgifter från den kommunala näringslivsenheten och fick uppdraget att vara mottagare av olika initiativ från näringslivet (lotsfunktion), att arrangera möten mellan näringsliv och företrädare för Gotlands kommun (tillväxtfrukostar, företagardag, företagsbesök etc), samt att förvalta varumärkesplattformen Gotland. En del av Tillväxt Gotlands verksamhet har finansierats med projektmedel, t ex har Tillväxt Gotland de senaste åren ansvarat för att driva ett projekt för att främja inflyttning till Gotland. Region Gotland ansvarar idag för konkret inflyttarservice. Verksamheten sysselsätter idag 0,6 tjänster för de omhändertagandeaktiviteterna. De aktiviteter som gjorts för att locka och ta hand om eventuella företagsetableringar utifrån har skötts av Gotlands kommun och dess helägda dotterbolag Gotlands Industrihus AB (GIHAB) tillsammans med Tillväxt Gotland. 7

8 Andra offentliga aktörer som är/har varit verksamma inom samma sfär (men inte berörs på samma sätt genom denna upphandling) är ALMI Företagspartner Gotland AB och Science Park Gotland (SPG). Dessa båda verksamheter berörs inte direkt av upphandlingen, men påverkas i den meningen att deras verksamheter ska placeras in och definieras i det nya sammanhang som uppstår i och med att upphandlingen genomförs. Alla näringslivsfrämjande verksamheter ska samlokaliseras för att uppnå samverkans- och effektivitetsvinster. Förutom de ovan nämnda aktörerna spelar givetvis också privata aktörer en stor roll i marknadsföringen av Gotland. Många företag, inte minst inom besöksnäringen, har en omfattande marknadsföring och genomför olika typer av marknadsaktiviteter. Dels sker detta genom företagens egna aktiviteter, dels sker det genom olika nätverk, gemensamma webbsajter, broschyrer och projekt. Exempel på större aktörer inom marknadsföring av Gotland idag är Gotland Promotion, Destination Gotland, Gotlandsflyg, Skyways, större incomingföretag samt boendeanläggningar Allmänna krav / styrning m m Merförsäljning, verksamhet utanför avtalet m m Den upphandlade verksamheten kommer att utgöra en integrerad del av den offentliga bilden av Gotland och utföra direkta uppdrag för Region Gotlands räkning. Det innebär att det är viktigt att verksamheten är och uppfattas som neutral och opartisk av såväl andra organisationer och myndigheter som av näringsliv och allmänhet. En faktor som kan påverka denna uppfattning är de eventuella andra verksamheter som anbudsgivaren bedriver, inom ramen för eller parallellt med uppdraget. Intressenter och andra får inte uppfatta den upphandlade verksamheten som en plattform för att driva annan kommersiell verksamhet Region Gotlands beställarorganisation Regionstyrelsen genom Ledningskontoret är beställare av uppdraget. Regionstyrelsen/ledningskontoret representeras som beställare av Avdelning för Regional Utveckling/Tillväxtenheten. Det är genom Tillväxtenheten kommunikationen till och från uppdragstagaren sker Styrgrupp Då det upphandlade uppdraget i stora stycken innebär att uppdragstagaren ska ta fram angreppssätt och idéer för marknadsföring och aktiviteter är en löpande avstämning av dessa aktiviteter viktiga, både för uppdragstagarens förankring av sina aktiviteter och för Region Gotlands insyn och kontroll av att uppdragstagaren verkar i enlighet med upphandlingens övergripande syften. Som framgår av andra ställen i upphandlingsunderlaget kommer också vissa kostnader att bäras direkt av kommunen, t ex krona-för-krona - kostnader. Beslut om att bära dessa kostnader kommer att fattas av Region Gotland löpande. I normalfallet fattas beslut av Region Gotlands representanter i styrgruppen. Regionens delegationsordning kan dock innebära att beslut som överstiger vissa belopp ska fattas av Regionstyrelsen. I syfte att hantera diskussioner och beslut kring sådana frågor ska uppdragstagaren tillsammans med Region Gotland bilda en styrgrupp som hanterar löpande frågor kring planerade aktiviteter, budgetförändringar, tilläggsanslag etc. Styrgruppen ska bestå av 2 representanter för uppdragstagaren och 3 representanter för Region Gotland. Region Gotland kan välja att på sina platser i styrgruppen nominera externa ledamöter. Ordförande i styrgruppen ska vara en av representanterna från Region Gotland. Styrgruppen sammanträder vid behov, dock minst en gång varje kvartal. Uppdragstagaren är sammankallande till dessa möten. 8

9 Mötesagendan bestäms i samråd mellan parterna vid uppdragsstarten. Mötena protokollförs av resurs som Region Gotland tillhandahåller. Region Gotland kommer dessutom att utse en person som kommer utgöra kontakt- och resursperson för uppdragstagaren. Det är denna kontakt som återger Region Gotlands krav och feedback på verksamheten. Denna kontakt effektuerar beställningar och direktiv till uppdragstagaren. Region Gotlands önskemål om verksamhet från uppdragstagaren kanaliseras genom denna resursperson. Det är också denna person som är uppdragstagarens första kontakt med Region Gotland. Uppdraget förutsätter fortlöpande avstämningsmöten med beställaren, som behandlar verksamhet och inriktning. Eftersom upphandlingen innehåller moment av utveckling av metoder, teknik, säljkampanjer etc. som i vissa fall medför vägval eller prioriteringar ska kommande satsningar diskuteras i styrgruppen vid fyra tillfällen per år. En årlig redogörelse om kommande säsongs marknads- och kommunikationsplan ska överlämnas både muntligt och skriftligt till Region Gotland via styrgruppen. Eventuell justering av uppdrag sker i samband med kvartalsrapport. Justeringar beslutas av styrgruppen och ska noteras i mötesprotokollet. Ett år innan avtalstiden löper ut ska beställaren Region Gotland meddela uppdragstagaren om optionen om ytterligare två års verksamhet kommer utnyttjas. I samband med det kan även vissa justeringar av uppdraget diskuteras Uppföljning, rapporter och utvärdering Rapporter Uppdragstagaren ska till styrgruppen rapportera verksamheten kvartalsvis beträffande ekonomi, genomförda aktiviteter och utfall av dessa. Rapporteringstidpunkterna bestäms i samråd mellan parterna vid uppdragsstarten. Observera att det av respektive avsnitt i kapitel 3.2 och 3.3 nedan framgår särskilda krav på redovisning av specifika uppgifter. Uppdragstagaren ska årligen till Region Gotland via styrgruppen leverera en skriftlig sammanställning av genomförda aktiviteter. Rapporten ska innehålla en allmän beskrivning av genomförda aktiviteter, kostnader ska redovisas och resultat i form av en bedömning av i vilken grad aktiviteterna bidragit till inflödet av besökare, möten, nyinflyttare och företagsetableringar. Tillgänglig statistik eller annat utvärderingsmaterial som kan kopplas till genomförda insatser ska överlämnas vid rapporteringstillfället. Uppdragstagaren ska vara beredd att föredra rapporten i olika sammanhang på Region Gotlands begäran Plan för start och implementering Anbudsgivaren skall i anbudet redovisa en plan för hur uppbyggnad och implementering av dennes organisation ska gå till. Redovisningen skall innehålla en enklare budget samt en aktivitets- och tidsplan för arbetet. Redogörelsen för ovan nämnda punkt skall lämnas i Bilaga 5.2 Skall-krav och beskrivning kravspecifikation. Kostnader för att etablera verksamheten ska ej räknas med i anbudet. Dock kommer anbudsgivarens kostnader för att etablera en webbsajt (www.gotland.com) att ersättas mot redovisade kostnader med en summa på högst kr. 9

10 Gränssnitt mot Gotlands kommun, andra organisationer och företag Uppdragstagaren kommer att ha ett nära samarbete med Region Gotland och andra organisationer och företag. Detta innebär att det sannolikt kommer att uppstå frågor kring gränsdragningar för uppdraget och mandat. I de fall där detta inte framgår tydligt av uppdraget (avtal samt kravspecifikation) ska parterna lösa sådana frågor i styrgruppen Information, företrädare etc Uppdragstagaren kommer att vara en privat aktör som utför ett uppdrag för Region Gotland. Det innebär att uppdragstagaren i vissa sammanhang kan vara eller uppfattas som en representant för Region Gotland. Uppdraget förutsätter att uppdragstagaren visar lojalitet mot Region Gotland, dess strategier och policys samt mot andemeningen i detta uppdrag. Det innebär att uppdragstagaren ska uppträda och driva sin verksamhet i denna anda. I de fall uppdragstagaren är tveksam om vilken åsikt denna ska företräda ska avstämning ske med styrgruppen alternativt hänvisning ske till Region Gotland. Region Gotlands grafiska profil kommer att behöva användas inom ramen för uppdraget. Hur detta får ske utvecklas i samråd med styrgruppen då uppdraget påbörjas. I normalfallet omfattas uppdragstagaren inte av offentlighetsprinciper eller Lagen om offentlig upphandling (LOU). I tveksamma fall ska detta stämmas av med styrgruppen Lokaler och annan infrastruktur Uppdragstagarens utåtriktade verksamhet som turistbyrå, inflyttarservice, etableringsverksamhet samt receptionsfunktioner (se avsnitt 3 nedan) ska bedrivas i de lokaler som anvisas av Gotlands kommun i Donnerska Huset i Visby innerstad (ritningar bifogas). Uppdragstagaren hyr dessa lokaler enligt särskilt hyresavtal med Gotlands Industrihus AB (GIHAB). Region Gotland kommer, utöver lämnat anbud, att ersätta uppdragstagaren med ett belopp som motsvarar hyreskostnaden. I dessa hyreskostnader ingår el, värme, VA, sopor, städning, normalt fastighetsunderhåll, anslutningsmöjligheter för telefon och IT samt säkerhetssystem (lås och larm). Kostnader för dessa lokaler ska alltså inte ingå i lämnat anbud. Kostnader för eventuella andra lokaler som anbudslämnaren ämnar använda för verksamheten kommer inte att ersättas och ska inte tas med i anbudet. Lokalens geografiska placering samt en ritning med de lokaler uppdragstagaren kommer att disponera framgår av bilaga 3D Ritningar Donnerska Huset till Kravspecifikationen. Region Gotland kommer dessutom att tillhandahålla disk för turistbyråverksamheten, statistikuppgifter, bilddatabas samt domäner/portaler för webbinformation (www.gotland.com samt på internet. Anvisade lokaler i Donnerska Huset får inte hyras ut i andra hand om inte särskilt avtal träffats om detta med Region Gotland. I det fall anbudsgivaren har för avsikt att bedriva annan verksamhet än den som regleras i detta avtal i de anvisade lokalerna i Donnerska Huset ska detta framgå av anbudet. Kostnader för sådan eventuell verksamhet ska ej ingå i anbudssumman. Anbudet får ej villkoras mot att sådan extra verksamhet får bedrivas. Region Gotland kommer att besluta särskilt om sådan extra verksamhet kommer att tillåtas (se även Besökare (turister) nedan. 10

11 Uppdragstagarens åtaganden vad gäller öppettider framgår av Reception, information och mottagning samt Besökare (turister) nedan Mål För att kunna mäta och följa upp att uppdragstagarens aktiviteter och verksamhet leder mot de övergripande målen har ett antal mål satts upp för verksamheten. Målen presenteras i tabellen nedan. Tabellen är indelad efter de fyra huvudområdena Besöka / Besökarservice, Bo & Leva / Inflyttarservice, Verka & Etablera / Etableringsservice samt Positionsförflyttning/internt varumärkesarbete. För varje område anges ett antal effektmål, vilka anger vad aktiviteter och insatser inom området förväntas leda till på längre sikt. Effektmålen är kopplade till Region Gotlands övergripande strategidokument och kommer att mätas över tiden av Region Gotland. I tabellen finns också angivet de operativa målen för den upphandlade verksamheten, d v s de mål som uppdragstagarens verksamhet ska syfta till att nå och som kommer att följas upp inom ramen för upphandlingen. För dessa mål finns också angivet de mätetal som kommer att användas samt hur de kommer att mätas. I en del av avsnitten i kapitel 3.2 och 3.3 nedan anges att uppdragstagaren har ansvar för att mäta resultat. Där detta ej anges är det Region Gotland som kommer att svara för att mätningen utförs. De mål och mätetal som anges i tabellen är de som gäller för uppdragstagarens verksamhet under För de kommande verksamhetsåren under avtalsperioden kommer årliga mål att sättas i dialog mellan uppdragstagaren och Region Gotland. 11

12 Besöka / Besökarservice Effektmål Ökat antal stora möten(+250) på Gotland Öka antalet besökare till Gotland (totalt) Öka antalet besökare under perioden september till maj Total omsättning inom besökningsnäringen ökar Öka antalet utländska besökare OPERATIVA MÅL Mål Mätetal Mätmetod Anmärkning/ kommentar Minst 5 marknadsföringsallianser skall initieras och minst 3 kampanjer genomföras av uppdragstagaren tillsammans med näringsliv, riktas till olika målgrupper; 40 företag skall ingå i marknadsföringsallians av Gotland som mötesplats. 12 företag skall ingå i marknadsföringsallians av Gotland riktade till internationella målgrupper. 20 företag i marknadsföringen av Gotland som besöksmål på lågsäsong 10 preliminärbokningar av stora möten 10 affärsförslag för stora möten, s k bids Antal initiativ till marknadsföringsallianser totalt Antal företag i respektive initiativ till marknadsföringsallians. Antal preliminärbokningar Antal affärsförslag Uppdragstagaren ska redovisa siffror på antal initiativ, antal allianser, antal deltagande företag och volym i kronor Rapporteras av uppdragstagaren i december och augusti Rapporteras av uppdragstagaren i december och augusti 6 visningsresor a 8 mötesagenter Antal visningsresor Rapporteras av uppdragstagaren i december och augusti Beslutade stora möten motsvarande 6300 gästnätter. 50 redaktionsbesök som genererar 250 artiklar Service (hemsida, telefon, omhändertagande m m) upplevs som god av interna och externa kunder. Antal gästnätter kopplade till genomförda stora möten. Antal besök, antal artiklar Enkätsvar ska ligga över 3,5 på en femgradig skala Rapporteras av uppdragstagaren i december och augusti Redovisas årligen av uppdragstagaren Enkäter som initieras av Region Gotland. En stor del av detta finansieras via krona för krona 12

13 Bo & Leva / Inflyttarservice Effektmål Ökad inflyttning till Gotland OPERATIVA MÅL Mål Mätetal Mätmetod Anmärkning/ kommentar 2 genomförda kampanjer med deltagande från näringslivet Antal initiativ och kampanjer Antal företag i respektive initiativ till marknadsföringsallia ns. Total budget. Uppdragstagaren ska redovisa siffror på antal initiativ, antal allianser, antal deltagande företag och volym i kronor En stor del av detta finansieras via krona för krona Service (hemsida, telefon, omhändertagande m m) upplevs som god av kunden Enkätsvar ska ligga över 3,5 på en femgradig skala Antalet registrerade personer ökar med 10% Enkäter som initieras av Region Gotland. Uppdragstagaren redovisar registret. 13

14 Verka & Etablera / Företagarservice Effektmål Tillväxt i det gotländska näringslivet Ökat antal företag på Gotland Förbättrat företagsklimat Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv OPERATIVA MÅL Mål Mätetal Mätmetod Anmärkning/ kommentar 3 genomförda kampanjer (varav företagardagen är en) för ökat antal etableringar utifrån med deltagande från näringslivet 70 personliga kontakter med etableringar utifrån Antal initiativ till marknadsföringsallianser totalt Antal företag i respektive initiativ till marknadsföringsallians Deltagarantal och nöjdhet på företagardagen. Uppdragstagaren ska redovisa siffror på antal initiativ, antal allianser, antal deltagande företag och volym i kronor Uppdragstagaren mäter antal och nöjdhet på företagardagen. En stor del av detta finansieras via krona för krona Service (hemsida, telefon, omhändertagande, korrekt hänvisning m m) upplevs som god av interna och externa kunder. Antal företag som slussas vidare för diskussion om etablering. Enkätsvar ska ligga över 3,5 på en femgradig skala Enkäter som initieras av Region Gotland. 14

15 Positionsförflyttning / internt varumärkesarbete Effektmål Kärnvärdena i varumärket Gotland är etablerade på och utanför Gotland OPERATIVA MÅL Mål Mätetal Mätmetod Anmärkning/ kommentar Fortsatt styrgruppsarbete kring varumärkesplattformen 8 möten, 80% deltagande med stort engagemang vidare från deltagare. Ta fram och genomföra en plan för varumärkesarbetet 2012 Antal möten, antal deltagare. Nöjdhet hos intressenter, inkl Region Gotland Implementeringsplan godkänd av Region Gotland Redovisad statistik, enkäter Redovisad statistik 15

16 3.2 MARKNADSFÖRING Genom denna upphandling vill Region Gotland åstadkomma en samordnad destinationsmarknadsföring och att regionen levererar en bild ut. I uppdraget ligger att förvalta och utveckla platsvarumärket, att samla näringen i marknadsföringen av Gotland som turistdestination, som en plats att bo och leva på samt som en plats att bedriva företag på. I enlighet med Vision 2025 och varumärkesplattformen vill Region Gotland uppnå en ökad samfinansiering med näringslivet av marknadsföringen av Gotland. Det bedöms finnas goda förutsättningar att hitta nya samverkansparter i marknadsföringsarbetet. Det gotländska näringslivet har tidigare inte samverkat i någon större omfattning när det gäller marknadsföring, bortsett från besöksnäringen. Det ligger därför en stor potential i att samla övriga branscher i olika allianser för att förverkliga den ambition varumärkesplattformen står för. Uppdragstagaren förväntas aktivt arbeta med den positionsförflyttning som innebär att Gotland även marknadsförs och uppfattas som en attraktiv plats att bo och bedriva verksamhet på. Region Gotland har en förväntan på att det under avtalsperioden skapas nya metoder och allianser för att marknadsföra Gotland. Positionsförflyttningen handlar även om att utveckla och sälja in nya turistsäsonger utan att tappa position i den traditionella sommarhögsäsongen. Marknadsföringsfunktionen arbetar således på tre spår som sinsemellan kan/bör ha kopplingar till varandra. Områdena är Bo & Leva, Verka & Etablera och Besöka. Entreprenören ansvarar för att producera högkvalitativa marknadskoncept i enlighet med varumärkesplattformens intentioner. Materialet ska produceras i olika format, traditionella likväl som i nya. Uppdragstagaren förväntas följa utvecklingen samt tillgodogöra sig nyttan av nya kommunikationskanaler och framväxande sociala medier, för att Gotland ska bibehålla en framskjuten plats i potentiella besökares, inflyttares och etablerares medvetande. Uppdragstagaren förväntas samla näringslivet- och andra relevanta aktörer i marknadsföringsarbetet för att åstadkomma samordning, samfinansiering och engagemang. Region Gotland vill se att nya aktörer övertygas om värdet av att sälja Gotland gemensamt. Entreprenören ska genom skapandet av nya allianser ta initiativ till att marknads- och säljkampanjer genomförs som säljer Gotland ur alla tre ovan nämnda perspektiv, under hela året. Uppdragstagaren förväntas ansvara för allt från att initiera och genomföra kampanjer till att ta emot resultatet i form av olika intresseanmälningar från olika intressenter. Region Gotland räknar med att det kommande marknadsförings- och säljarbetet av Gotland liksom nu kommer att leda till en ökad efterfrågan från press och media och olika typer av agenter för att besöka Gotland och producera olika reportage eller för olika typer av visningsresor. Marknadsföringsfunktionen ska svara upp mot denna efterfrågan och underlätta för dessa intressenter. Region Gotland har ett ansvar att där så erfordras medverka med personal vid mässor och andra aktiviteter, särskilt i Bo och leva - samt Flytta företag till Gotland -sammanhang. Under punkten Varumärket Gotland & Positionsförflyttning nedan ska anbudsgivaren redovisa arbetet med att engagera det gotländska samhället i varumärkesförflyttningen. Under Besöka, Bo & leva samt Verka och etablera nedan ska anbudsgivaren redovisa arbetet med att sprida denna bild externt. Under dessa tre avsnitt förväntas anbudsgivaren hitta såväl samordnings- och effektiviseringsmöjligheter som aktiviteter som leder till ett ökat engagemang (ekonomiskt och på andra sätt) från näringslivet och andra intressenter. 16

17 3.2.1 Varumärket Gotland & positionsförflyttning Under bedrevs ett varumärkesarbete för Gotland i bred samverkan mellan Gotlands kommun, det gotländska näringslivet och den ideella sektorn. Arbetet resulterade i en varumärkesplattform, en samsyn beträffande de kärnvärden som är viktiga för Gotland och en önskvärd positionsförflyttning från vad Gotland är och uppfattas som, till vad Gotland vill bli och vara i framtiden. En del av positionsförflyttningen handlar om att bredda bilden av Gotland. Hitintills förknippas Gotland i stort med att vara en attraktiv plats att besöka på sommaren medan det är ganska okänt vad Gotland har att erbjuda vid sidan av sommarsäsongen. Vidare ska marknadsföringen även innefatta Gotland som en plats att Bo och Leva (inflyttning) på samt som plats att Verka och Etablera (bedriva verksamhet) på. Region Gotland äger varumärket och kommer även fortsättningsvis att äga det. Varumärkesplattformen som till stora delar överensstämmer med Vision 2025 kommer fungera som ett styrdokument för den upphandlade organisationen som har att följa och förverkliga den i det löpande varumärkesarbetet. Varumärkesplattformen innebär bl a att medvetandegöra medborgare, myndigheter, organisationer och företag om bilden av Gotland och att få dem att medverka i spridningen av bilden. ANBUDSGIVAREN: Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att sprida och förstärka medvetandet om varumärkesplattformer till medborgare, myndigheter, organisationer och företag på Gotland. Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att få medborgare, myndigheter, organisationer och företag att medverka i spridningen av varumärket Gotland. Skall redogöra för hur andra organisationer, myndigheter och näringsliv engageras ekonomiskt och på annat sätt i detta arbete. Skall redogöra för sin erfarenhet/kompetens inom denna typ av eller liknande verksamhet. Redogörelsen för ovan nämnda punkter skall lämnas i Bilaga 5.2 Skall-krav och beskrivning kravspecifikation. OBSERVERA: Insatser för att marknadsföra Gotland externt redovisas under avsnitten Mer information om varumärkesarbetet står att läsa på Varumärkesarbetet finns redovisat i bilagorna 3B Varumärket Gotland och 3G Inspiration till kommunikation. 17

18 3.2.2 Besöka Nya visioner kring Gotland som besöksmål Gotland ska vara ett etablerat resmål för såväl nationella som internationella turister och möten, året runt. Marknadsföring och försäljning mot internationella målgrupper har påbörjats men det är viktigt med kontinuitet om Gotland ska kunna etablera sig som en destination för internationella målgrupper. Samordnade marknadsförings- och försäljningskampanjer av Gotland vid sidan av högsäsong hör också till de aktiviteter som kan medföra en säsongsförlängning tillsammans med satsningar på olika typer av evenemang. Tre områden har identifierats som särskilt viktiga i regionens strävan efter en utvecklad besöksnäring: Möten, Evenemang och Upplevelser. Tillkomsten av kongresshallen skedde efter samverkan mellan näringsliv och kommun. Syftet var att skapa en mötesplats med kapacitet att dra till sig stora möten under andra tider än under den traditionella högsäsongen. Parallellt med uppförandet av kongresshallen skapades en marknadsföringsfunktion för möten Gotland Convention Bureau för att sälja in Gotland som en mötesplats. Gotland har utvecklats väl som mötesdestination sedan starten 2007, men det finns ännu mycket ledig potential i mötes- och konferensanläggningar att fylla. Arbetet med att utveckla Gotland som mötesplats måste fortsätta med att ytterligare förstärka samordningsarbetet på marknadsföringssidan samt att ta in ännu fler parter i alliansen för gemensamma finansieringen och genomföranden. På Gotland genomförs sedan ett antal år en rad tillväxtgenererande evenemang. Gotland Grand National, Medeltidsveckan och Almedalsveckan är exempel på större evenemang som vuxit fram med eller utan kommunal medverkan. Dessa typer av evenemang betraktas som möjliga säsongsförlängare då de ligger vid sidan av högsäsongen i juli och har tillräcklig attraktion i sig självt för att generera besök till Gotland. Uppdragstagaren har uppdraget att vid behov upprätta samverkan/allianser i kring dessa och nya evenemang för att stärka deras finansiella bas och för att marknadsföring samt genomförande samordnas på bästa sätt. Uppdragstagaren förväntas samla och engagera de företag och branscher som kan tänkas vara intresserade av att locka fler besökare till ön. Förväntan ligger på att uppdragstagaren ska marknadsföra och sälja in Gotland på både turism- och mötessegmenten Möten I samband med att kongresshallen planerades och byggdes startades 2005 en convention bureau Gotland Convention Bureau (GCB) med uppdraget att marknadsföra Gotland som plats att förlägga sina möten på. Stora kongresser, konferenser och events planeras och bokas med flera års framförhållning och Gotland Convention Bureau har representerat Gotland i olika mässammanhang över åren. Genom denna verksamhet har tidiga kontakter tagits med mötesarrangörer av olika slag och Gotland har därmed tillgängliggjorts som möjlig mötesplats. Liksom tidigare förutsätter denna verksamhet medverkan från näringslivet. Uppdragstagaren har att skapa denna form av strategisk allians/samverkan för att kunna arbeta aktivt för att det ska förläggas möten på ön i framtiden. Uppdraget innebär också att göra s k bids till potentiella mötesarrangörer, inte minst i samband med det nomineringsförfarande som är vanligt i samband med större evenemang. GCB har varit 50/50 finansierat mellan besöksnäring och Region Gotland. Region Gotland betraktar denna funktion som mycket viktig för Gotlands möjlighet att hävda sig om en plats att mötas på. Gotland ska genom uppdragstagaren vara representerat på strategiskt utvalda mässor. Det ska finnas ett relevant informationsmaterial i tryckt form likväl som på webben. 18

19 ANBUDSGIVAREN: Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under perioden 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 när det gäller marknadsföring av Gotland som en plats för möten. Skall redogöra för det marknadsföringsmaterial som planeras (tryckt material, webbmaterial, utställningsmaterial etc), inklusive produktionskostnader för detta. Skall redogöra för sin erfarenhet/kompetens inom denna typ av eller liknande verksamhet. Redogörelsen för ovan nämnda punkter skall lämnas i Bilaga 5.2 Skall-krav och beskrivning kravspecifikation. OBSERVERA: Uppdraget att svara för convention bureau-verksamheten ligger inom uppdragstagarens uppdrag, men utanför den fasta finansieringen av uppdraget. Hela verksamheten, inklusive produktion av marknadsföringsmaterial och mötesservice (se Mötesservice ) förväntas finansieras med krona för krona enligt 3.4 Tilläggsfinansiering och tilläggsuppdrag. Information om GCBs nuvarande verksamhet finns på Besökare (turister) Det är viktigt att bibehålla den starka och etablerade marknadsföringen av turismhögsäsongen, framför allt juli och halva augusti). För att utveckla turismen ytterligare behöver dessutom nya säsonger utanför högsäsong utvecklas och marknadsföras, både nationellt och internationellt. Uppdragstagaren förväntas ta initiativ och leda denna utveckling, som bör ske i nära samarbete med näringslivet. Inom detta område finns möjligheter att ytterligare utveckla engagemang och finansiering från näringen, t ex genom att inte bara den direkta turismnäringen utan även andra branscher som drar nytta av turismen deltar. Det handlar om att utveckla och paketera koncept som innehåller reseanledningar och att sedan marknadsföra dessa till relevanta målgrupper. I marknadsföringsarbetet ingår mässdeltagande nationellt och internationellt, att producera trycksaker och, inte minst, att tillhandahålla god och säljande information via webben (www.gotland.com) och via andra digitala media. Ett viktigt inslag i marknadsföringsarbetet är att Gotland som turistmål finns med i olika media (se Mediaservice ). ANBUDSGIVAREN: Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under perioden 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att samordna den externa marknadsföringen av Gotland som ett turistmål under högsäsong. Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under perioden 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att främja/medverka i utvecklingen och marknadsföringen av nya produkter/evenemang under säsonger utanför högsäsongen. Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under perioden 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att främja/medverka i utvecklingen och marknadsföringen av den internationella turismen till Gotland, speciellt utanför högsäsong. Skall redogöra för det marknadsföringsmaterial som planeras för de olika aktiviteterna (tryckt material, webbmaterial, utställningsmaterial etc), inklusive produktionskostnader för detta. Skall redogöra för sin erfarenhet/kompetens inom denna typ av eller liknande verksamhet. 19

20 Redogörelsen för ovan nämnda punkter skall lämnas i Bilaga 5.2 Skall-krav och beskrivning kravspecifikation. OBSERVERA Uppdragstagaren förväntas årligen ta fram en värvande turistbroschyr och distribuera den till utvalda målgrupper. Den värvande broschyren för Gotland 2010 hade en upplaga på ex, varav svensk upplaga, på engelska och på tyska. Dessutom trycktes och distribuerades en kryssningskarta med sju språk, total upplaga ex. Broschyrerna förutsätts var helt annonsfinansierade och endast uppdragstagarens kostnader för eget planeringsarbete, arbete med distribution o s v ska vara med i anbudet. Uppdragstagaren förväntas initiera och samordna deltagande i mässor och andra marknadsföringsaktiviteter. Deltagande i den årliga TUR-mässan ses som ett minimum. Nuvarande turistinformationswebb finns på Bo & leva Det övergripande målet i Vision 2025 är att öka Gotlands befolkning till invånare år Att marknadsföra Gotland som en attraktiv plats att bo och leva på är en central del i detta arbete. Uppgiften består av två delar. Den ena delen, som ska redovisas under detta avsnitt, är att marknadsföra Gotland som boendeort för att få människor intresserade av att flytta hit. Den andra delen, som behandlas under avsnitt 3.3 Servicefunktioner nedan, handlar om att på olika sätt serva de personer som visar intresse av att flytta till Gotland, s k inflyttarservice. En webbsajt finns för att marknadsföra och öka servicen för inflyttare. Förutom webbsajten är också tidningen Gotlandsmagasinet, som distribueras till sommargotlänningar, gotlänningar i förskingringen och andra intresserade, en viktig del i marknadsföringen av Bo & Leva. Uppdragstagaren förväntas samla och engagera de företag och branscher som kan har intresse av fler inflyttare i olika typer av flytta till Gotland - kampanjer. Region Gotland vill se ett större och bredare engagemang i att marknadsföra Gotland som en plats att bo och leva på. ANBUDSGIVAREN: Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under perioden 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att marknadsföra Gotland som en plats att bo och leva på och vilka målgrupper dessa aktiviteter är riktade till. Skall redogöra för hur myndigheter, organisationer och företag engageras i detta arbete, även ekonomiskt. Skall redogöra för det marknadsföringsmaterial som planeras (tryckt material, webbmaterial, utställningsmaterial etc), inklusive produktionskostnader för detta. Skall redogöra för sin erfarenhet/kompetens inom denna typ av eller liknande verksamhet. Redogörelsen för ovan nämnda punkter skall lämnas i Bilaga 5.2 Skall-krav och beskrivning kravspecifikation. 20

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen 1(5) Datum 2012-08-21 Handläggare Vår Referens Helena Zimmerdahl 469/2010/004.991 1. Varumärkets betydelse En omvärld som präglas av ökande konkurrens och

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2015

Verksamhetsberattelse ~ 2015 Verksamhetsberattelse ~ 2015 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2016-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2015 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-26 RS130236 Sandra Johansson Utvecklingsledare Näringslivsutveckling 035-17 98 74 Regionstyrelsen Hallands basutbud för näringslivsstöd till

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Samhällets roll för besöksnäringen -

Samhällets roll för besöksnäringen - Samhällets roll för besöksnäringen - Västerås 2011-10-12 Jörgen Elbe Högskolan Dalarna www.du.se/tourism jel@du.se Kurbits Kurbits Destinationsutveckling Utveckla turistdestinationer Exportmognad Exportmognadsguiden

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer