Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv. 3. Kravspecifikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv. 3. Kravspecifikation"

Transkript

1 Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv 1

2 Innehållsförteckning 3.1 ALLMÄNT Övergripande syfte och mål Bakgrund Nuläge Nuvarande aktörer Allmänna krav / styrning m m Merförsäljning, verksamhet utanför avtalet m m Region Gotlands beställarorganisation Plan för start och implementering Gränssnitt mot Gotlands kommun, andra organisationer och företag Information, företrädare etc Lokaler och annan infrastruktur Mål MARKNADSFÖRING Varumärket Gotland & positionsförflyttning Besöka Möten Besökare (turister) Bo & leva Verka & etablera SERVICEFUNKTIONER En dörr in Reception, information och mottagning Mediaservice Besöks- och mötesservice Mötesservice Turistservice Inflyttarservice Företags- och etableringsservice Etableringsservice Företagardag

3 3.4 TILLÄGGSFINANSIERING OCH TILLÄGGSUPPDRAG Bilagor 3A Vision Gotland B Varumärket Gotland 3C RTP för Gotland D Ritningar Donnerska Huset 3E PM Näringslivsorganisering 3F Auktorisationskrav 2011 (FörTurs certifieringskrav för turistbyråer) 3G Inspiration till kommunikation 3

4 3.1 ALLMÄNT Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Uppdraget består av två delar med tydliga kopplingar mellan sig. En del handlar om samordning och genomförande av strategisk marknadsföring av platsen Gotland på det övergripande planet. Den andra delen handlar om en gemensam servicefunktion och mottagning en dörr in för besökare, inflyttare och företagare. Till främst den första delen med marknadsföring finns också möjlighet till tilläggsfinansiering, huvudsakligen i form av s k krona-för-krona-finansiering. Det innebär att de pengar näringslivet satsar i olika aktiviteter matchas med medel från Region Gotland (se avsnitt 3.4). Upphandlade tjänster Marknadsföring Servicefunktioner VISION 2025 VARUMÄRKESPLATTFORM TILLVÄXTPROGRAM Positionsförflyttning Besöka Möten Turism Bo & Leva Verka & Etablera En dörr in Besökarservice Mötesservice Turistservice Inflyttarservice Etableringsservice Privata aktörer Region Gotland Övriga offentliga GIHAB ALMI Tilläggsuppdrag I den första delen, Marknadsföring, ska uppdragstagaren samordna och bedriva platsmarknadsföringen av Gotland i enlighet den av Region Gotland antagna varumärkesplattformen för Gotland, vilken tagits fram i samverkan mellan näringslivet, ideella sektorn och offentliga sektorn på Gotland. Det innebär en marknadsföring av Gotland såväl som besöksmål som en plats att bo, leva och verka på. Marknadsföringen av Gotland som besöksmål under sommarhögsäsongen är väl beprövad och det finns mycket rutin och erfarenhet inom branschen. Marknadsföring av sommarturismen är en viktig del av det strategiska arbetet, men väl så viktigt är utvecklingen av nya säsonger genom marknadsföring av Gotland vid sidan av sommarsäsongen. Även arbetet mot nya internationella målgrupper är centralt. Marknadsföringen av Gotland som en plats att Bo och Leva på har bedrivits i projektform och ett antal insatser har initierats. Denna del behöver utvecklas ytterligare. Inom området Verka och Etablera har endast sporadiska insatser gjorts tidigare, varför det finns en stor utvecklingspotential här. För alla tre områden gäller det att arbeta för att hitta nya effektiva, samordnade angreppssätt och att etablera nya strategiska allianser som kan samverka i finansiering och genomförande. Den andra delen av uppdraget handlar om att upprätta olika typer av servicefunktioner inom områdena Besöks- och mötesservice, Inflyttarservice och Företags- och Etableringsservice. Extern service ska erbjudas besökare (turister och mötesarrangörer), potentiella inflyttare och företagare. Uppdragstagaren förväntas erbjuda dessa målgrupper omhändertagande, service och information inom respektive område. 4

5 Uppdragstagarens verksamhet ska bedrivas i Donnerska Huset i Visby innerstad, där uppdragstagaren också ska svara för att vara en dörr in för såväl de näringslivsfrämjande aktörer som kommer att finnas i huset som för andra samarbetspartners. Det innebär bl a att hänvisa kunder rätt och vara första kontakten med besökare till huset. Servicefunktionen gäller fysiska besök, mail- och telefonservice samt drift och à jourhållning av webbinformation. Anbudsgivaren ska lämna anbud på hela uppdraget i anbudsunderlaget. Anbud på delar av uppdraget kommer inte att beaktas. En schematisk bild av upphandlingsunderlagets upplägg visas nedan. 1. Anvisningar för upphandlingen 2. Kvalificering och obligatoriska krav 4. Utkast till avtal 5. Bilagor 3.1 Allmänt 3.2 Marknadsföring 3.3 Servicefunktioner 3.4 Tilläggsuppdrag 3.5 Bilagor till kravspecifikation Positionsförflyttning En dörr in Besökare Bo & Leva Verka & Etablera Turistoch mötesservice Inflyttarservice Etableringsservice 5.1 Sanningsförsäkran 5.2 Skall-kravoch beskrivning kravspecifikation 5. Beskrivning utvärdering Under respektive avsnitt under kapitel 3.2 och 3.3 i Kravspecifikation ska anbudsgivaren redogöra för sitt angreppssätt och det innehåll som planeras under respektive avsnitt. Under respektive avsnitt finns under rubriken Anbudsgivaren skall angivet vad anbudsgivaren förväntas redogöra för i anbudet. Dessutom finns under rubriken Observera angivet förväntningar på aktiviteter, jämförelsevärden, mätning/utvärdering o s v. Anbudet ska innefatta kostnader för genomförande av aktiviteter om inte annat anges särskilt. Observera att vissa aktiviteter förväntas finansieras helt eller delvis med insatser från näringen eller en kombination av näringen och Region Gotland. Intäkter och kostnader förknippade med denna typ av finansiering ska inte räknas med i anbudet. Däremot ska anbudsgivaren redogöra för dessa insatser och hur näringen ska engageras i aktiviteterna. 5

6 Region Gotlands uppskattar att kostnaderna uppgår till ca 9 milj kr för de verksamheter som idag bedrivs och motsvarar grunduppdraget i anbudsunderlaget, d v s exklusive avsnitt 3.4 (tilläggsuppdrag). Observera Hyreskostnader för anvisade lokaler ska inte ingå i anbudet. Efter att ett anbud valts kommer förhållandet att regleras i ett avtal mellan Region Gotland och uppdragstagaren. Avtalet baseras på de villkor och förutsättningar som anges i detta upphandlingsunderlag. Till kravspecifikationen finns bifogat ett antal bilagor som ger ytterligare information och bakgrund (se innehållsförteckning) Övergripande syfte och mål Det övergripande syftet med upphandlingen är att samordna och utveckla marknadsföringen av Gotland och åstadkomma en positionsförflyttning av varumärket Gotland samt att öka effektiviteten när det gäller stöd till företagare, inflyttare och besökare. Detta är en viktig del i arbetet mot Vision Gotland 2025 med huvudvisionen att Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust De övergripande målsättningarna i Vision Gotland 2025 är bl.a. en befolkning på invånare, ett välstånd i nivå med riksgenomsnittet och att Gotland ska vara den naturliga mötesplatsen i Östersjön. En del av upphandlingen har som syfte att leda till att servicefunktionerna för de olika målgrupperna utvecklas, samordnas och effektiviseras. Observera Specifika mål för den verksamhet som upphandlas finns under Bakgrund Kommunstyrelsen i Gotlands kommun sedermera Region Gotland från och med 1 januari 2011 fattade den 26 augusti 2010 beslut att utveckla och effektivisera det företagsfrämjande arbetet samt destinationsmarknadsföringen. Detta innebar att Ledningskontoret fick i uppdrag att ta fram förslag på förfrågningsunderlag för anbud inkl. finansiering och tidsaspekter på Upphandlad destinationsmarknadsföring och näringslivsservice. Ledningskontoret fick även i uppdrag att utreda den framtida rollen för Gotlands Industrihus AB och vilket behov av kompetens och resurser för beställning och uppföljning inom ledningskontoret som upphandlingen genererar. ALMI Företagsparter Gotland AB fick även samordnande funktion avseende företagsrådgivning och finansiering. Kommunstyrelsen behandlade den 14 december 2010 Ledningskontorets förslag och beslutade att uppdra åt Ledningskontoret att upprätta anbudsunderlag i enlighet med upprättat förslag och där angiven inriktning, samt infordra anbud. Förslaget går i stort ut på att upphandla stora delar av de operativa verksamheter som Gotlands turistförening och Tillväxt Gotland utfört på uppdrag av Gotlands kommun. I första hand gäller det utveckling och förvaltning av platsvarumärket Gotland, samordning av marknadsföring, marknadsföring av mötesplatsen Gotland, turistservice, insatser för rekrytering av företag och En dörr in - mottagning och hänvisning (receptionstjänst). Till detta har även lagts marknadsföring för befolkningsökning. 6

7 Som Bilaga 3E PM Näringslivsorganisering redovisas Kommunstyrelsens beslut från angående upphandling av samordnad marknadsföring Nuläge De tjänster som upphandlas i denna upphandling har tidigare utförts av i första hand Gotlands Turistförening (GTF) och Tillväxt Gotland (TvG). Tjänsterna har då reglerats med avtal och anvisningar. Andra tjänster som ingår i upphandlingen har hittills utförts av Gotlands kommun. En del insatser har gjorts för att bredda bilden av Gotland och att förverkliga varumärkesplattformen. De har ännu inte haft full effekt, men de har medfört en viss omsvängning och nytt tänkande i det gotländska näringslivet som öppnar för nya intressanta samarbetsmöjligheter Nuvarande aktörer Gotlands turistförening (GTF) utför tjänster på uppdrag av Gotland kommun t o m Gotlands Turistförening ska tillhandahålla en modern och väl fungerande turistbyrå såväl i form av en fysisk plats som en virtuell plats på internet. Vidare har GTF haft till ansvar att samordna marknadsföringen för besöksnäringen. Turistföreningen har också haft ett särskilt utpekat ansvar att tillhandahålla en convention bureau genom vilken Gotland marknadsförs som en plats att förlägga möten på. En relativt stor del av GTFs aktiviteter, t ex turistmarknadsföring och convention bureau-verksamheten har finansierats med s k krona-för-kronafinansiering. GTF har även samlat in allmän turismstatistik från boendeanläggningar och transportörer samt även utfört vissa enkätundersökningar. Ett generellt statistikuppdrag följer inte med i denna upphandling. Föreningen har även varit Gotland kommuns uttalade samtalspart i frågor som rör turism. Gotland Convention Bureau (GCB) är idag en del av Gotlands Turistförenings verksamhet. Verksamheten drivs i form av ett nätverk som syftar till att locka stora möten till Gotland. GCB är en non profit-organisation och genererar inga intäkter. När möten lockats till Gotland tar s k PCOs (Professional Congress Organizer) eller någon annan över den kommersiella delen av arrangemanget. GCB finansieras av företag med intressen i mötesnäringen och Gotlands kommun. GCBs årliga budget uppgår till ca 1,9 milj kr, vilket finansierar två heltidstjänster, marknadsaktiviteter, material m m. Tillväxt Gotland (TvG) bildades 2007 på gemensamt initiativ och i samverkan mellan Region Gotland och det gotländska näringslivet. Syftet med TvG var att skapa en förening som skulle utgöra en brygga mellan näringsliv och kommun. Föreningen tog över vissa uppgifter från den kommunala näringslivsenheten och fick uppdraget att vara mottagare av olika initiativ från näringslivet (lotsfunktion), att arrangera möten mellan näringsliv och företrädare för Gotlands kommun (tillväxtfrukostar, företagardag, företagsbesök etc), samt att förvalta varumärkesplattformen Gotland. En del av Tillväxt Gotlands verksamhet har finansierats med projektmedel, t ex har Tillväxt Gotland de senaste åren ansvarat för att driva ett projekt för att främja inflyttning till Gotland. Region Gotland ansvarar idag för konkret inflyttarservice. Verksamheten sysselsätter idag 0,6 tjänster för de omhändertagandeaktiviteterna. De aktiviteter som gjorts för att locka och ta hand om eventuella företagsetableringar utifrån har skötts av Gotlands kommun och dess helägda dotterbolag Gotlands Industrihus AB (GIHAB) tillsammans med Tillväxt Gotland. 7

8 Andra offentliga aktörer som är/har varit verksamma inom samma sfär (men inte berörs på samma sätt genom denna upphandling) är ALMI Företagspartner Gotland AB och Science Park Gotland (SPG). Dessa båda verksamheter berörs inte direkt av upphandlingen, men påverkas i den meningen att deras verksamheter ska placeras in och definieras i det nya sammanhang som uppstår i och med att upphandlingen genomförs. Alla näringslivsfrämjande verksamheter ska samlokaliseras för att uppnå samverkans- och effektivitetsvinster. Förutom de ovan nämnda aktörerna spelar givetvis också privata aktörer en stor roll i marknadsföringen av Gotland. Många företag, inte minst inom besöksnäringen, har en omfattande marknadsföring och genomför olika typer av marknadsaktiviteter. Dels sker detta genom företagens egna aktiviteter, dels sker det genom olika nätverk, gemensamma webbsajter, broschyrer och projekt. Exempel på större aktörer inom marknadsföring av Gotland idag är Gotland Promotion, Destination Gotland, Gotlandsflyg, Skyways, större incomingföretag samt boendeanläggningar Allmänna krav / styrning m m Merförsäljning, verksamhet utanför avtalet m m Den upphandlade verksamheten kommer att utgöra en integrerad del av den offentliga bilden av Gotland och utföra direkta uppdrag för Region Gotlands räkning. Det innebär att det är viktigt att verksamheten är och uppfattas som neutral och opartisk av såväl andra organisationer och myndigheter som av näringsliv och allmänhet. En faktor som kan påverka denna uppfattning är de eventuella andra verksamheter som anbudsgivaren bedriver, inom ramen för eller parallellt med uppdraget. Intressenter och andra får inte uppfatta den upphandlade verksamheten som en plattform för att driva annan kommersiell verksamhet Region Gotlands beställarorganisation Regionstyrelsen genom Ledningskontoret är beställare av uppdraget. Regionstyrelsen/ledningskontoret representeras som beställare av Avdelning för Regional Utveckling/Tillväxtenheten. Det är genom Tillväxtenheten kommunikationen till och från uppdragstagaren sker Styrgrupp Då det upphandlade uppdraget i stora stycken innebär att uppdragstagaren ska ta fram angreppssätt och idéer för marknadsföring och aktiviteter är en löpande avstämning av dessa aktiviteter viktiga, både för uppdragstagarens förankring av sina aktiviteter och för Region Gotlands insyn och kontroll av att uppdragstagaren verkar i enlighet med upphandlingens övergripande syften. Som framgår av andra ställen i upphandlingsunderlaget kommer också vissa kostnader att bäras direkt av kommunen, t ex krona-för-krona - kostnader. Beslut om att bära dessa kostnader kommer att fattas av Region Gotland löpande. I normalfallet fattas beslut av Region Gotlands representanter i styrgruppen. Regionens delegationsordning kan dock innebära att beslut som överstiger vissa belopp ska fattas av Regionstyrelsen. I syfte att hantera diskussioner och beslut kring sådana frågor ska uppdragstagaren tillsammans med Region Gotland bilda en styrgrupp som hanterar löpande frågor kring planerade aktiviteter, budgetförändringar, tilläggsanslag etc. Styrgruppen ska bestå av 2 representanter för uppdragstagaren och 3 representanter för Region Gotland. Region Gotland kan välja att på sina platser i styrgruppen nominera externa ledamöter. Ordförande i styrgruppen ska vara en av representanterna från Region Gotland. Styrgruppen sammanträder vid behov, dock minst en gång varje kvartal. Uppdragstagaren är sammankallande till dessa möten. 8

9 Mötesagendan bestäms i samråd mellan parterna vid uppdragsstarten. Mötena protokollförs av resurs som Region Gotland tillhandahåller. Region Gotland kommer dessutom att utse en person som kommer utgöra kontakt- och resursperson för uppdragstagaren. Det är denna kontakt som återger Region Gotlands krav och feedback på verksamheten. Denna kontakt effektuerar beställningar och direktiv till uppdragstagaren. Region Gotlands önskemål om verksamhet från uppdragstagaren kanaliseras genom denna resursperson. Det är också denna person som är uppdragstagarens första kontakt med Region Gotland. Uppdraget förutsätter fortlöpande avstämningsmöten med beställaren, som behandlar verksamhet och inriktning. Eftersom upphandlingen innehåller moment av utveckling av metoder, teknik, säljkampanjer etc. som i vissa fall medför vägval eller prioriteringar ska kommande satsningar diskuteras i styrgruppen vid fyra tillfällen per år. En årlig redogörelse om kommande säsongs marknads- och kommunikationsplan ska överlämnas både muntligt och skriftligt till Region Gotland via styrgruppen. Eventuell justering av uppdrag sker i samband med kvartalsrapport. Justeringar beslutas av styrgruppen och ska noteras i mötesprotokollet. Ett år innan avtalstiden löper ut ska beställaren Region Gotland meddela uppdragstagaren om optionen om ytterligare två års verksamhet kommer utnyttjas. I samband med det kan även vissa justeringar av uppdraget diskuteras Uppföljning, rapporter och utvärdering Rapporter Uppdragstagaren ska till styrgruppen rapportera verksamheten kvartalsvis beträffande ekonomi, genomförda aktiviteter och utfall av dessa. Rapporteringstidpunkterna bestäms i samråd mellan parterna vid uppdragsstarten. Observera att det av respektive avsnitt i kapitel 3.2 och 3.3 nedan framgår särskilda krav på redovisning av specifika uppgifter. Uppdragstagaren ska årligen till Region Gotland via styrgruppen leverera en skriftlig sammanställning av genomförda aktiviteter. Rapporten ska innehålla en allmän beskrivning av genomförda aktiviteter, kostnader ska redovisas och resultat i form av en bedömning av i vilken grad aktiviteterna bidragit till inflödet av besökare, möten, nyinflyttare och företagsetableringar. Tillgänglig statistik eller annat utvärderingsmaterial som kan kopplas till genomförda insatser ska överlämnas vid rapporteringstillfället. Uppdragstagaren ska vara beredd att föredra rapporten i olika sammanhang på Region Gotlands begäran Plan för start och implementering Anbudsgivaren skall i anbudet redovisa en plan för hur uppbyggnad och implementering av dennes organisation ska gå till. Redovisningen skall innehålla en enklare budget samt en aktivitets- och tidsplan för arbetet. Redogörelsen för ovan nämnda punkt skall lämnas i Bilaga 5.2 Skall-krav och beskrivning kravspecifikation. Kostnader för att etablera verksamheten ska ej räknas med i anbudet. Dock kommer anbudsgivarens kostnader för att etablera en webbsajt (www.gotland.com) att ersättas mot redovisade kostnader med en summa på högst kr. 9

10 Gränssnitt mot Gotlands kommun, andra organisationer och företag Uppdragstagaren kommer att ha ett nära samarbete med Region Gotland och andra organisationer och företag. Detta innebär att det sannolikt kommer att uppstå frågor kring gränsdragningar för uppdraget och mandat. I de fall där detta inte framgår tydligt av uppdraget (avtal samt kravspecifikation) ska parterna lösa sådana frågor i styrgruppen Information, företrädare etc Uppdragstagaren kommer att vara en privat aktör som utför ett uppdrag för Region Gotland. Det innebär att uppdragstagaren i vissa sammanhang kan vara eller uppfattas som en representant för Region Gotland. Uppdraget förutsätter att uppdragstagaren visar lojalitet mot Region Gotland, dess strategier och policys samt mot andemeningen i detta uppdrag. Det innebär att uppdragstagaren ska uppträda och driva sin verksamhet i denna anda. I de fall uppdragstagaren är tveksam om vilken åsikt denna ska företräda ska avstämning ske med styrgruppen alternativt hänvisning ske till Region Gotland. Region Gotlands grafiska profil kommer att behöva användas inom ramen för uppdraget. Hur detta får ske utvecklas i samråd med styrgruppen då uppdraget påbörjas. I normalfallet omfattas uppdragstagaren inte av offentlighetsprinciper eller Lagen om offentlig upphandling (LOU). I tveksamma fall ska detta stämmas av med styrgruppen Lokaler och annan infrastruktur Uppdragstagarens utåtriktade verksamhet som turistbyrå, inflyttarservice, etableringsverksamhet samt receptionsfunktioner (se avsnitt 3 nedan) ska bedrivas i de lokaler som anvisas av Gotlands kommun i Donnerska Huset i Visby innerstad (ritningar bifogas). Uppdragstagaren hyr dessa lokaler enligt särskilt hyresavtal med Gotlands Industrihus AB (GIHAB). Region Gotland kommer, utöver lämnat anbud, att ersätta uppdragstagaren med ett belopp som motsvarar hyreskostnaden. I dessa hyreskostnader ingår el, värme, VA, sopor, städning, normalt fastighetsunderhåll, anslutningsmöjligheter för telefon och IT samt säkerhetssystem (lås och larm). Kostnader för dessa lokaler ska alltså inte ingå i lämnat anbud. Kostnader för eventuella andra lokaler som anbudslämnaren ämnar använda för verksamheten kommer inte att ersättas och ska inte tas med i anbudet. Lokalens geografiska placering samt en ritning med de lokaler uppdragstagaren kommer att disponera framgår av bilaga 3D Ritningar Donnerska Huset till Kravspecifikationen. Region Gotland kommer dessutom att tillhandahålla disk för turistbyråverksamheten, statistikuppgifter, bilddatabas samt domäner/portaler för webbinformation (www.gotland.com samt på internet. Anvisade lokaler i Donnerska Huset får inte hyras ut i andra hand om inte särskilt avtal träffats om detta med Region Gotland. I det fall anbudsgivaren har för avsikt att bedriva annan verksamhet än den som regleras i detta avtal i de anvisade lokalerna i Donnerska Huset ska detta framgå av anbudet. Kostnader för sådan eventuell verksamhet ska ej ingå i anbudssumman. Anbudet får ej villkoras mot att sådan extra verksamhet får bedrivas. Region Gotland kommer att besluta särskilt om sådan extra verksamhet kommer att tillåtas (se även Besökare (turister) nedan. 10

11 Uppdragstagarens åtaganden vad gäller öppettider framgår av Reception, information och mottagning samt Besökare (turister) nedan Mål För att kunna mäta och följa upp att uppdragstagarens aktiviteter och verksamhet leder mot de övergripande målen har ett antal mål satts upp för verksamheten. Målen presenteras i tabellen nedan. Tabellen är indelad efter de fyra huvudområdena Besöka / Besökarservice, Bo & Leva / Inflyttarservice, Verka & Etablera / Etableringsservice samt Positionsförflyttning/internt varumärkesarbete. För varje område anges ett antal effektmål, vilka anger vad aktiviteter och insatser inom området förväntas leda till på längre sikt. Effektmålen är kopplade till Region Gotlands övergripande strategidokument och kommer att mätas över tiden av Region Gotland. I tabellen finns också angivet de operativa målen för den upphandlade verksamheten, d v s de mål som uppdragstagarens verksamhet ska syfta till att nå och som kommer att följas upp inom ramen för upphandlingen. För dessa mål finns också angivet de mätetal som kommer att användas samt hur de kommer att mätas. I en del av avsnitten i kapitel 3.2 och 3.3 nedan anges att uppdragstagaren har ansvar för att mäta resultat. Där detta ej anges är det Region Gotland som kommer att svara för att mätningen utförs. De mål och mätetal som anges i tabellen är de som gäller för uppdragstagarens verksamhet under För de kommande verksamhetsåren under avtalsperioden kommer årliga mål att sättas i dialog mellan uppdragstagaren och Region Gotland. 11

12 Besöka / Besökarservice Effektmål Ökat antal stora möten(+250) på Gotland Öka antalet besökare till Gotland (totalt) Öka antalet besökare under perioden september till maj Total omsättning inom besökningsnäringen ökar Öka antalet utländska besökare OPERATIVA MÅL Mål Mätetal Mätmetod Anmärkning/ kommentar Minst 5 marknadsföringsallianser skall initieras och minst 3 kampanjer genomföras av uppdragstagaren tillsammans med näringsliv, riktas till olika målgrupper; 40 företag skall ingå i marknadsföringsallians av Gotland som mötesplats. 12 företag skall ingå i marknadsföringsallians av Gotland riktade till internationella målgrupper. 20 företag i marknadsföringen av Gotland som besöksmål på lågsäsong 10 preliminärbokningar av stora möten 10 affärsförslag för stora möten, s k bids Antal initiativ till marknadsföringsallianser totalt Antal företag i respektive initiativ till marknadsföringsallians. Antal preliminärbokningar Antal affärsförslag Uppdragstagaren ska redovisa siffror på antal initiativ, antal allianser, antal deltagande företag och volym i kronor Rapporteras av uppdragstagaren i december och augusti Rapporteras av uppdragstagaren i december och augusti 6 visningsresor a 8 mötesagenter Antal visningsresor Rapporteras av uppdragstagaren i december och augusti Beslutade stora möten motsvarande 6300 gästnätter. 50 redaktionsbesök som genererar 250 artiklar Service (hemsida, telefon, omhändertagande m m) upplevs som god av interna och externa kunder. Antal gästnätter kopplade till genomförda stora möten. Antal besök, antal artiklar Enkätsvar ska ligga över 3,5 på en femgradig skala Rapporteras av uppdragstagaren i december och augusti Redovisas årligen av uppdragstagaren Enkäter som initieras av Region Gotland. En stor del av detta finansieras via krona för krona 12

13 Bo & Leva / Inflyttarservice Effektmål Ökad inflyttning till Gotland OPERATIVA MÅL Mål Mätetal Mätmetod Anmärkning/ kommentar 2 genomförda kampanjer med deltagande från näringslivet Antal initiativ och kampanjer Antal företag i respektive initiativ till marknadsföringsallia ns. Total budget. Uppdragstagaren ska redovisa siffror på antal initiativ, antal allianser, antal deltagande företag och volym i kronor En stor del av detta finansieras via krona för krona Service (hemsida, telefon, omhändertagande m m) upplevs som god av kunden Enkätsvar ska ligga över 3,5 på en femgradig skala Antalet registrerade personer ökar med 10% Enkäter som initieras av Region Gotland. Uppdragstagaren redovisar registret. 13

14 Verka & Etablera / Företagarservice Effektmål Tillväxt i det gotländska näringslivet Ökat antal företag på Gotland Förbättrat företagsklimat Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv OPERATIVA MÅL Mål Mätetal Mätmetod Anmärkning/ kommentar 3 genomförda kampanjer (varav företagardagen är en) för ökat antal etableringar utifrån med deltagande från näringslivet 70 personliga kontakter med etableringar utifrån Antal initiativ till marknadsföringsallianser totalt Antal företag i respektive initiativ till marknadsföringsallians Deltagarantal och nöjdhet på företagardagen. Uppdragstagaren ska redovisa siffror på antal initiativ, antal allianser, antal deltagande företag och volym i kronor Uppdragstagaren mäter antal och nöjdhet på företagardagen. En stor del av detta finansieras via krona för krona Service (hemsida, telefon, omhändertagande, korrekt hänvisning m m) upplevs som god av interna och externa kunder. Antal företag som slussas vidare för diskussion om etablering. Enkätsvar ska ligga över 3,5 på en femgradig skala Enkäter som initieras av Region Gotland. 14

15 Positionsförflyttning / internt varumärkesarbete Effektmål Kärnvärdena i varumärket Gotland är etablerade på och utanför Gotland OPERATIVA MÅL Mål Mätetal Mätmetod Anmärkning/ kommentar Fortsatt styrgruppsarbete kring varumärkesplattformen 8 möten, 80% deltagande med stort engagemang vidare från deltagare. Ta fram och genomföra en plan för varumärkesarbetet 2012 Antal möten, antal deltagare. Nöjdhet hos intressenter, inkl Region Gotland Implementeringsplan godkänd av Region Gotland Redovisad statistik, enkäter Redovisad statistik 15

16 3.2 MARKNADSFÖRING Genom denna upphandling vill Region Gotland åstadkomma en samordnad destinationsmarknadsföring och att regionen levererar en bild ut. I uppdraget ligger att förvalta och utveckla platsvarumärket, att samla näringen i marknadsföringen av Gotland som turistdestination, som en plats att bo och leva på samt som en plats att bedriva företag på. I enlighet med Vision 2025 och varumärkesplattformen vill Region Gotland uppnå en ökad samfinansiering med näringslivet av marknadsföringen av Gotland. Det bedöms finnas goda förutsättningar att hitta nya samverkansparter i marknadsföringsarbetet. Det gotländska näringslivet har tidigare inte samverkat i någon större omfattning när det gäller marknadsföring, bortsett från besöksnäringen. Det ligger därför en stor potential i att samla övriga branscher i olika allianser för att förverkliga den ambition varumärkesplattformen står för. Uppdragstagaren förväntas aktivt arbeta med den positionsförflyttning som innebär att Gotland även marknadsförs och uppfattas som en attraktiv plats att bo och bedriva verksamhet på. Region Gotland har en förväntan på att det under avtalsperioden skapas nya metoder och allianser för att marknadsföra Gotland. Positionsförflyttningen handlar även om att utveckla och sälja in nya turistsäsonger utan att tappa position i den traditionella sommarhögsäsongen. Marknadsföringsfunktionen arbetar således på tre spår som sinsemellan kan/bör ha kopplingar till varandra. Områdena är Bo & Leva, Verka & Etablera och Besöka. Entreprenören ansvarar för att producera högkvalitativa marknadskoncept i enlighet med varumärkesplattformens intentioner. Materialet ska produceras i olika format, traditionella likväl som i nya. Uppdragstagaren förväntas följa utvecklingen samt tillgodogöra sig nyttan av nya kommunikationskanaler och framväxande sociala medier, för att Gotland ska bibehålla en framskjuten plats i potentiella besökares, inflyttares och etablerares medvetande. Uppdragstagaren förväntas samla näringslivet- och andra relevanta aktörer i marknadsföringsarbetet för att åstadkomma samordning, samfinansiering och engagemang. Region Gotland vill se att nya aktörer övertygas om värdet av att sälja Gotland gemensamt. Entreprenören ska genom skapandet av nya allianser ta initiativ till att marknads- och säljkampanjer genomförs som säljer Gotland ur alla tre ovan nämnda perspektiv, under hela året. Uppdragstagaren förväntas ansvara för allt från att initiera och genomföra kampanjer till att ta emot resultatet i form av olika intresseanmälningar från olika intressenter. Region Gotland räknar med att det kommande marknadsförings- och säljarbetet av Gotland liksom nu kommer att leda till en ökad efterfrågan från press och media och olika typer av agenter för att besöka Gotland och producera olika reportage eller för olika typer av visningsresor. Marknadsföringsfunktionen ska svara upp mot denna efterfrågan och underlätta för dessa intressenter. Region Gotland har ett ansvar att där så erfordras medverka med personal vid mässor och andra aktiviteter, särskilt i Bo och leva - samt Flytta företag till Gotland -sammanhang. Under punkten Varumärket Gotland & Positionsförflyttning nedan ska anbudsgivaren redovisa arbetet med att engagera det gotländska samhället i varumärkesförflyttningen. Under Besöka, Bo & leva samt Verka och etablera nedan ska anbudsgivaren redovisa arbetet med att sprida denna bild externt. Under dessa tre avsnitt förväntas anbudsgivaren hitta såväl samordnings- och effektiviseringsmöjligheter som aktiviteter som leder till ett ökat engagemang (ekonomiskt och på andra sätt) från näringslivet och andra intressenter. 16

17 3.2.1 Varumärket Gotland & positionsförflyttning Under bedrevs ett varumärkesarbete för Gotland i bred samverkan mellan Gotlands kommun, det gotländska näringslivet och den ideella sektorn. Arbetet resulterade i en varumärkesplattform, en samsyn beträffande de kärnvärden som är viktiga för Gotland och en önskvärd positionsförflyttning från vad Gotland är och uppfattas som, till vad Gotland vill bli och vara i framtiden. En del av positionsförflyttningen handlar om att bredda bilden av Gotland. Hitintills förknippas Gotland i stort med att vara en attraktiv plats att besöka på sommaren medan det är ganska okänt vad Gotland har att erbjuda vid sidan av sommarsäsongen. Vidare ska marknadsföringen även innefatta Gotland som en plats att Bo och Leva (inflyttning) på samt som plats att Verka och Etablera (bedriva verksamhet) på. Region Gotland äger varumärket och kommer även fortsättningsvis att äga det. Varumärkesplattformen som till stora delar överensstämmer med Vision 2025 kommer fungera som ett styrdokument för den upphandlade organisationen som har att följa och förverkliga den i det löpande varumärkesarbetet. Varumärkesplattformen innebär bl a att medvetandegöra medborgare, myndigheter, organisationer och företag om bilden av Gotland och att få dem att medverka i spridningen av bilden. ANBUDSGIVAREN: Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att sprida och förstärka medvetandet om varumärkesplattformer till medborgare, myndigheter, organisationer och företag på Gotland. Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att få medborgare, myndigheter, organisationer och företag att medverka i spridningen av varumärket Gotland. Skall redogöra för hur andra organisationer, myndigheter och näringsliv engageras ekonomiskt och på annat sätt i detta arbete. Skall redogöra för sin erfarenhet/kompetens inom denna typ av eller liknande verksamhet. Redogörelsen för ovan nämnda punkter skall lämnas i Bilaga 5.2 Skall-krav och beskrivning kravspecifikation. OBSERVERA: Insatser för att marknadsföra Gotland externt redovisas under avsnitten Mer information om varumärkesarbetet står att läsa på Varumärkesarbetet finns redovisat i bilagorna 3B Varumärket Gotland och 3G Inspiration till kommunikation. 17

18 3.2.2 Besöka Nya visioner kring Gotland som besöksmål Gotland ska vara ett etablerat resmål för såväl nationella som internationella turister och möten, året runt. Marknadsföring och försäljning mot internationella målgrupper har påbörjats men det är viktigt med kontinuitet om Gotland ska kunna etablera sig som en destination för internationella målgrupper. Samordnade marknadsförings- och försäljningskampanjer av Gotland vid sidan av högsäsong hör också till de aktiviteter som kan medföra en säsongsförlängning tillsammans med satsningar på olika typer av evenemang. Tre områden har identifierats som särskilt viktiga i regionens strävan efter en utvecklad besöksnäring: Möten, Evenemang och Upplevelser. Tillkomsten av kongresshallen skedde efter samverkan mellan näringsliv och kommun. Syftet var att skapa en mötesplats med kapacitet att dra till sig stora möten under andra tider än under den traditionella högsäsongen. Parallellt med uppförandet av kongresshallen skapades en marknadsföringsfunktion för möten Gotland Convention Bureau för att sälja in Gotland som en mötesplats. Gotland har utvecklats väl som mötesdestination sedan starten 2007, men det finns ännu mycket ledig potential i mötes- och konferensanläggningar att fylla. Arbetet med att utveckla Gotland som mötesplats måste fortsätta med att ytterligare förstärka samordningsarbetet på marknadsföringssidan samt att ta in ännu fler parter i alliansen för gemensamma finansieringen och genomföranden. På Gotland genomförs sedan ett antal år en rad tillväxtgenererande evenemang. Gotland Grand National, Medeltidsveckan och Almedalsveckan är exempel på större evenemang som vuxit fram med eller utan kommunal medverkan. Dessa typer av evenemang betraktas som möjliga säsongsförlängare då de ligger vid sidan av högsäsongen i juli och har tillräcklig attraktion i sig självt för att generera besök till Gotland. Uppdragstagaren har uppdraget att vid behov upprätta samverkan/allianser i kring dessa och nya evenemang för att stärka deras finansiella bas och för att marknadsföring samt genomförande samordnas på bästa sätt. Uppdragstagaren förväntas samla och engagera de företag och branscher som kan tänkas vara intresserade av att locka fler besökare till ön. Förväntan ligger på att uppdragstagaren ska marknadsföra och sälja in Gotland på både turism- och mötessegmenten Möten I samband med att kongresshallen planerades och byggdes startades 2005 en convention bureau Gotland Convention Bureau (GCB) med uppdraget att marknadsföra Gotland som plats att förlägga sina möten på. Stora kongresser, konferenser och events planeras och bokas med flera års framförhållning och Gotland Convention Bureau har representerat Gotland i olika mässammanhang över åren. Genom denna verksamhet har tidiga kontakter tagits med mötesarrangörer av olika slag och Gotland har därmed tillgängliggjorts som möjlig mötesplats. Liksom tidigare förutsätter denna verksamhet medverkan från näringslivet. Uppdragstagaren har att skapa denna form av strategisk allians/samverkan för att kunna arbeta aktivt för att det ska förläggas möten på ön i framtiden. Uppdraget innebär också att göra s k bids till potentiella mötesarrangörer, inte minst i samband med det nomineringsförfarande som är vanligt i samband med större evenemang. GCB har varit 50/50 finansierat mellan besöksnäring och Region Gotland. Region Gotland betraktar denna funktion som mycket viktig för Gotlands möjlighet att hävda sig om en plats att mötas på. Gotland ska genom uppdragstagaren vara representerat på strategiskt utvalda mässor. Det ska finnas ett relevant informationsmaterial i tryckt form likväl som på webben. 18

19 ANBUDSGIVAREN: Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under perioden 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 när det gäller marknadsföring av Gotland som en plats för möten. Skall redogöra för det marknadsföringsmaterial som planeras (tryckt material, webbmaterial, utställningsmaterial etc), inklusive produktionskostnader för detta. Skall redogöra för sin erfarenhet/kompetens inom denna typ av eller liknande verksamhet. Redogörelsen för ovan nämnda punkter skall lämnas i Bilaga 5.2 Skall-krav och beskrivning kravspecifikation. OBSERVERA: Uppdraget att svara för convention bureau-verksamheten ligger inom uppdragstagarens uppdrag, men utanför den fasta finansieringen av uppdraget. Hela verksamheten, inklusive produktion av marknadsföringsmaterial och mötesservice (se Mötesservice ) förväntas finansieras med krona för krona enligt 3.4 Tilläggsfinansiering och tilläggsuppdrag. Information om GCBs nuvarande verksamhet finns på Besökare (turister) Det är viktigt att bibehålla den starka och etablerade marknadsföringen av turismhögsäsongen, framför allt juli och halva augusti). För att utveckla turismen ytterligare behöver dessutom nya säsonger utanför högsäsong utvecklas och marknadsföras, både nationellt och internationellt. Uppdragstagaren förväntas ta initiativ och leda denna utveckling, som bör ske i nära samarbete med näringslivet. Inom detta område finns möjligheter att ytterligare utveckla engagemang och finansiering från näringen, t ex genom att inte bara den direkta turismnäringen utan även andra branscher som drar nytta av turismen deltar. Det handlar om att utveckla och paketera koncept som innehåller reseanledningar och att sedan marknadsföra dessa till relevanta målgrupper. I marknadsföringsarbetet ingår mässdeltagande nationellt och internationellt, att producera trycksaker och, inte minst, att tillhandahålla god och säljande information via webben (www.gotland.com) och via andra digitala media. Ett viktigt inslag i marknadsföringsarbetet är att Gotland som turistmål finns med i olika media (se Mediaservice ). ANBUDSGIVAREN: Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under perioden 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att samordna den externa marknadsföringen av Gotland som ett turistmål under högsäsong. Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under perioden 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att främja/medverka i utvecklingen och marknadsföringen av nya produkter/evenemang under säsonger utanför högsäsongen. Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under perioden 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att främja/medverka i utvecklingen och marknadsföringen av den internationella turismen till Gotland, speciellt utanför högsäsong. Skall redogöra för det marknadsföringsmaterial som planeras för de olika aktiviteterna (tryckt material, webbmaterial, utställningsmaterial etc), inklusive produktionskostnader för detta. Skall redogöra för sin erfarenhet/kompetens inom denna typ av eller liknande verksamhet. 19

20 Redogörelsen för ovan nämnda punkter skall lämnas i Bilaga 5.2 Skall-krav och beskrivning kravspecifikation. OBSERVERA Uppdragstagaren förväntas årligen ta fram en värvande turistbroschyr och distribuera den till utvalda målgrupper. Den värvande broschyren för Gotland 2010 hade en upplaga på ex, varav svensk upplaga, på engelska och på tyska. Dessutom trycktes och distribuerades en kryssningskarta med sju språk, total upplaga ex. Broschyrerna förutsätts var helt annonsfinansierade och endast uppdragstagarens kostnader för eget planeringsarbete, arbete med distribution o s v ska vara med i anbudet. Uppdragstagaren förväntas initiera och samordna deltagande i mässor och andra marknadsföringsaktiviteter. Deltagande i den årliga TUR-mässan ses som ett minimum. Nuvarande turistinformationswebb finns på Bo & leva Det övergripande målet i Vision 2025 är att öka Gotlands befolkning till invånare år Att marknadsföra Gotland som en attraktiv plats att bo och leva på är en central del i detta arbete. Uppgiften består av två delar. Den ena delen, som ska redovisas under detta avsnitt, är att marknadsföra Gotland som boendeort för att få människor intresserade av att flytta hit. Den andra delen, som behandlas under avsnitt 3.3 Servicefunktioner nedan, handlar om att på olika sätt serva de personer som visar intresse av att flytta till Gotland, s k inflyttarservice. En webbsajt finns för att marknadsföra och öka servicen för inflyttare. Förutom webbsajten är också tidningen Gotlandsmagasinet, som distribueras till sommargotlänningar, gotlänningar i förskingringen och andra intresserade, en viktig del i marknadsföringen av Bo & Leva. Uppdragstagaren förväntas samla och engagera de företag och branscher som kan har intresse av fler inflyttare i olika typer av flytta till Gotland - kampanjer. Region Gotland vill se ett större och bredare engagemang i att marknadsföra Gotland som en plats att bo och leva på. ANBUDSGIVAREN: Skall redogöra för metoder och planerade aktiviteter under perioden 2012 samt utvecklingsplaner för 2013 och 2014 för att marknadsföra Gotland som en plats att bo och leva på och vilka målgrupper dessa aktiviteter är riktade till. Skall redogöra för hur myndigheter, organisationer och företag engageras i detta arbete, även ekonomiskt. Skall redogöra för det marknadsföringsmaterial som planeras (tryckt material, webbmaterial, utställningsmaterial etc), inklusive produktionskostnader för detta. Skall redogöra för sin erfarenhet/kompetens inom denna typ av eller liknande verksamhet. Redogörelsen för ovan nämnda punkter skall lämnas i Bilaga 5.2 Skall-krav och beskrivning kravspecifikation. 20

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl)

e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl) e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl) Gotlands läge Till och från ön Goda kommunikationer är mycket betydelsefulla för regionens utveckling. Färjetrafik Flyg Gotlands vision Gotland är

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Utveckling av Acusticum

Utveckling av Acusticum Utveckling av Acusticum Bakgrund Acusticum är en regional, nationell och europeisk branschsatsning på kulturella och kreativa näringar. Satsningen har pågått i drygt 10 år och innefattat olika typer av

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer