Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering

2 Sida: 2 av 15

3 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/ Datum: Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska styrningen, kontrollen och uppföljningen av de anslagsvillkor som anges i Arbetsförmedlingens regleringsbrev Arbetsförmedlingen ska vidta åtgärder för att ha en ha en god styrning, kontroll och uppföljning av anslagsvillkoren. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 december 2013 redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att säkerställa den ekonomiska styrningen, som anges i myndighetens regleringsbrev. Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av Fredrik Bäcklund. I den slutliga handläggningen har ekonomidirektör Anders Persson och produktionsdirektör Karin Leth deltagit. Clas Olsson Arbetsförmedlingens tillförordnade generaldirektör Fredrik Bäcklund Tf. enhetschef Ekonomistyrning

4 Sida: 4 av 15

5 Sida: 5 av 15 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag i regleringsbrev Nuvarande arbetssätt och ekonomistyrning av anslag och anslagsvillkor hos Arbetsförmedlingen Vidtagna åtgärder Tjänsten LOV-C (coachningtjänster enligt Lagen om valfrihetssystem utanför garantierna) Programinsatser inom sysselsättningsfasen Planerade åtgärder och förstärkt kontroll och uppföljning av anslagsvillkoren under

6 Sida: 6 av Bakgrund och uppdrag i regleringsbrev 2013 I samband med att regeringen beslutade om en höjd utgiftsram för programinsatser inom sysselsättningsfasen 2013 gavs Arbetsförmedlingen följande uppdrag: Arbetsförmedlingen ska vidta åtgärder för att ha en ha en god styrning, kontroll och uppföljning av anslagsvillkoren. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 december 2013 redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att säkerställa den ekonomiska styrningen, som anges i myndighetens regleringsbrev. I regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen finns sammanlagt åtta olika anslagsvillkor med beloppsramar som styr användningen av medel. Tre av dessa gäller anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, fyra gäller anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser och ett villkor gäller anslaget 1:4 UO13 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare. Det förekommer också att villkoren förändras under budgetåret genom ändringar av regleringsbrevet. För närvarande finns följande anslagsvillkor som innehåller beloppsramar: Tabell 1: Anslagsvillkor med beloppsramar enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2013 Anslag Anslagsvillkor Belopp (mnkr) 1:1 (UO 14) Tidiga insatser för ungdomar Minst 46 1:1 Ökad uppföljning Minst 226 1:1 Förstärkt information om lönesubventionerade anställningar 5 1:3 Folkhögskoleutbildningar och deltagare i jobb- och Högst 168 utvecklingsgarantin 1:3 Program och insatser i sysselsättningsfasen Högst 146 1:3 Bohagstransport och pendling för ungdomar Högst 11 1:3 Upphandling av tjänsten LOV-C Högst 400 1:4 (UO 13) Etableringslotsar i egen regi Högst 25 Källa: Regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Arbetsförmedlingen

7 Sida: 7 av Nuvarande arbetssätt och ekonomistyrning av anslag och anslagsvillkor hos Arbetsförmedlingen I detta avsnitt redovisas en kortfattad beskrivning över nuvarande arbetssätt och ekonomistyrning av anslag och anslagsvillkor hos Arbetsförmedlingen. Generellt för samtliga anslag och ändamål som tilldelas Arbetsförmedlingen gäller att medel fördelas till myndighetens chefer utifrån fastställda fördelningsmodeller och efter särskilda fördelningsgrunder. Fördelningsmodellerna bygger på statistiskt material om t.ex. sökandesammansättning och arbetet med arbetsgivare. Utgångspunkten för modellerna - vilket gäller för samtliga anslag - är att fördela resurser för att uppnå en enhetlig servicenivå i hela landet. Fördelningsmodeller tillämpas i stor utsträckning vid fördelning av förvaltningsanslaget till arbetsförmedlingskontoren och i princip fullständigt vid fördelning av programmedel. Särskilda fördelningsgrunder avser i första hand förvaltningsanslaget och tilldelning till chefer för avdelningar på huvudkontoret. Tilldelningen syftar till att möta de uppdrag som förväntas av mottagande chef för respektive budgetår. Särskilda fördelningsgrunder kan i vissa fall även förekomma på programanslagen, exempelvis för projekt och för verksamheter som är geografiskt avgränsade. I samband med att anslagen fördelas till chefer ges budgetanvisningar för att styra planeringen och för att säkra en korrekt användning av tilldelade medel. Baserat på medelstilldelningsbeslut ska chefer registrera budget i myndighetens gemensamma budgetsystem på samtliga anslag där medel har tilldelats, senast det datum som fastställts enligt tidplan.

8 Sida: 8 av 15 Uppföljning mot anslagsförbrukning, och i vissa fall även mot anslagsvillkor, görs sedan månadsvis på samtliga nivåer i myndigheten. Åtgärder vidtas då väsentliga avvikelser mellan budget och utfall uppstår. Detta görs för att säkerställa att anslagsförbrukningen sker i rätt takt och inom de anslagsvillkor som anges i myndighetens regleringsbrev. Några av för 2013 gällande anslagsvillkor (som exempelvis högstramen för programinsatser inom sysselsättningsfasen och försöksverksamheten gällande bohagstransport och pendlingsstöd för ungdomar) har dock inte fördelats, budgeterats och följts upp enligt det förfaringssätt som beskrivs ovan. Anledningen är att myndigheten inför budgetåret bedömde att risken för att överskrida dessa högstramar var förhållandevis låg. En ytterligare anledning är att en fördelning till samtliga kontor för flertalet av dessa anslagsvillkor skulle ha inneburit att beloppet per kontor blivit mycket lågt. Det gör det i praktiken svårt att använda stödet och det finns risk att en del av de fördelade ramarna blir outnyttjade. I de flesta fall har bedömningarna att inte fördela medel för vissa anslagsvillkor enligt fördelningsmodellerna visat sig vara korrekta. Det finns emellertid ett par undantag där myndigheten behövt vidta särskilda åtgärder under 2013 för att minska utgifterna inom de högstramar som meddelats:

9 Sida: 9 av Vidtagna åtgärder 2013 Två anslagsvillkor har förenlett Arbetsförmedlingen att under 2013 vidta specifika åtgärder för att begränsa utgiftsutvecklingen. Båda villkoren återfinns under anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser: I det första regleringsbrevet för år 2013 angavs följande villkor: 11: Anslagsbeloppet får användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer. Under våren meddelades en ändring i regleringsbrevet avseendet uppdraget med att upphandla tjänster från kompletterande aktörer (ändringsbeslut ): 11: Anslagsbeloppet får användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer. Av anslagsbeloppet får högst kronor användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer (s.k. LOVC) för deltagare utanför jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. I det första regleringsbrevet för år 2013 angavs följande villkor: 4c: Program och insatser inom sysselsättningsfasen enligt villkoren för anslagsposten med högst kronor. Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen redovisa resultatet av insatserna. I oktober meddelades en ändring i regleringsbrevet avseendet uppdraget med programinsatser inom sysselsättningsfasen (ändringsbeslut ): 4c: Program och insatser inom sysselsättningsfasen enligt villkoren för anslagsposten med högst kronor. Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen redovisa resultatet av insatserna. 3.1 Tjänsten LOV-C (coachningtjänster enligt Lagen om valfrihetssystem utanför garantierna) För tjänsten LOV-C kunde vi notera en kraftig expansion av verksamheten under senhösten Beslutstakten var fortsatt hög de första månaderna Myndigheten beräknade att de ökade utgifterna för tjänsten skulle rymmas inom anslaget, både 2012 och Någon begränsning av verksamheten var därför inte aktuell.

10 Sida: 10 av 15 Diagram 1: Utgiftsutveckling för tjänsten LOV-C utanför garantierna år 2013, utfall t.o.m. oktober samt prognos för november och december Källa: Arbetsförmedlingens ekonomisystem. I samband med att regeringen beslutat om högstramen om 400 miljoner kronor (dvs. i mars 2013) fördelades en högstram till respektive marknadsområde. För att inte riskera att villkoret överskreds anvisades dessutom cheferna inom marknadsområdena att på kort sikt kraftigt minska nybeslutstakten. Efterföljande månadsutfall visade att åtgärderna hade en god effekt på utgiftutvecklingen (se Diagram 1 ovan). Arbetsförmedlingen bedömer att utgifterna för denna verksamhet uppgår till 380 miljoner kronor för helåret 2013, dvs. 20 miljoner kronor under utgiftsramen i regleringsbrevet. Som en prioriteringsåtgärd inför 2014 beslutade Arbetsförmedlingen att avsluta tjänsten (inga nya beslut) i september 2013 då tillgängliga medel för kompletterande aktörer utanför garantierna kommer att minska. 3.2 Programinsatser inom sysselsättningsfasen Till skillnad från tjänsten LOV-C var beslutstakten för programinsatser inom sysselsättningsfasen låg i början av året jämfört med vad anslagsförbrukningen på månadsbasis tillät. I nedanstående diagram redovisas utgiftsutvecklingen för år 2013.

11 Sida: 11 av 15 Diagram 2: Utgiftsutveckling för programinsatser inom sysselsättningsfasen 2013, utfall t.o.m. oktober samt prognos för november och december Anm.: De relativt höga utfallen för december och juni, samt de låga utfallen för januari och juli, beror på periodiseringar. Källa: Arbetsförmedlingens ekonomisystem. Under årets första månader och under försommaren bedömdes utgiftsutvecklingen rymmas under anslagsvillkoret. Först i samband med det relativt höga juniutfallet 1 konstaterades att utgiftsramen riskerade att överskridas om inte myndigheten vidtog åtgärder. I utgiftsprognosen som lämnades till regeringen den 29:e juli 2013 och som innehöll utfall t.o.m. juni noterades följande: Ramen för programinsatser inom sysselsättningsfasen bedöms nyttjas fullt ut. Arbetsförmedlingen kommer nu att begränsa antalet deltagare i sysselsättningsfasen som erhåller programinsatser under resterande delen av året, för att inte överskrida årets ram. Med anledning av den bedömning som gjordes i utgiftsprognosen informerades chefer inom marknadsorganisationen i augusti att beslutstakten för programinsatser inom sysselsättningsfasen behövde dämpas (enligt budgetanvisning 27:e augusti ). 1 Även exkl. periodiseringseffekten var utfallet i juni relativt högt, drygt 15 mnkr.

12 Sida: 12 av 15 I början av oktober 2013 kunde Arbetsförmedlingen konstatera att kostnaderna för programinsatserna i sysselsättningsfasen fortsatt öka mer än beräknat. Arbetsförmedlingen skickade i detta läge en hemställan till regeringen om en utökning av ramen till 146 miljoner kronor. Samtidigt införde Arbetsförmedlingen en kraftig begränsning (beting) av antalet nya beslut om utbildning i sysselsättningsfasen för resterande del av Begränsningen gav dock inte tillräcklig effekt, varför ytterligare en åtgärd behövde vidtas. För att ytterligare förstärka styrningen mot att hålla givet anslagsvillkor tilldelades därför en ekonomisk högstram till respektive marknadsområde den 11 november Även en tillfällig förändring av beslutsmandat infördes som innebär att alla beslut om programinsatser i sysselsättningsfasen som startar under 2013 ska godkännas av marknadsområdeschef. I nuläget fattas i princip enbart förlängningsbeslut av redan pågående utbildning och antalet nya beslut har kraftigt dämpats. 4. Planerade åtgärder och förstärkt kontroll och uppföljning av anslagsvillkoren under 2014 Arbetsförmedlingen planerar att stärka uppföljning och kontroll av anslagsvillkoren under Alla anslagsvillkor med högstram kommer att tilldelas som varav-ramar till marknadsområden och kontor. Cheferna kommer då att göra en planering och registrera budget för villkorsbegränsningarna lokalt, vilket stärker kontrollen. Utfallet inom respektive varav-ram kommer löpande att följas upp månadsvis både lokalt och centralt. Om utfallet avviker från planerad förbrukningstakt kan åtgärder sättas in snabbare och effektivare än vad som varit fallet under 2013 avseende sysselsättningsfasen. Avvikelserna hanteras i en sanktionstrappa av åtgärder: 1. Chefen ska rapportera och förklara vad avvikelsen beror på till överordnad. 2. Chefen ska revidera sin planering för att anpassa verksamheten under resterande delen av perioden mot budget.

13 Sida: 13 av Omfördelning av medel kan ske i de lägen då det inte ses möjligt att anpassa verksamheten pga. att avvikelser mot plan blivit för stora. Omfördelning av medel sker normalt för riket som helhet vid en gemensam omgång under juni månad. Omfördelning kan även ske under övriga tidpunkter när så är motiverat. 4. Begränsning av beslutsmandat kan införas i en situation där en kraftig beslutsbegränsning temporärt behöver säkerställas. Beslutsdelegationen för aktuell verksamhet lyfts i sådant fall från arbetsförmedlingskontoren till respektive marknadschefsnivå. Under november 2013 driftsätts ett nytt systemstöd för administration av utbildningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Införandet av nytt systemstöd kommer att förstärka möjligheten för kontroll och uppföljning av målgrupp och verksamhet. Vi kommer genom detta att på ett tidigt stadium kunna se avvikelser i beslutstakten mot vad som ryms inom anslagsvillkoren och därför kunna tillämpa de åtgärder som anges i månadsuppföljningen ovan mer frekvent. Det nya systemstödet kommer även att begränsa möjligheterna att fatta retroaktiva beslut. En effekt av detta är stärkt kostnadskontroll inom varav-ramarna. Vi kommer vidare att utveckla ekonomiuppföljningen för att redovisa bundna kostnader i samband med att beslut tas för programinsatser inom sysselsättningsfasen. Detta genom att bättre koppla ihop beslutsinformation och kostnader för fattade beslut. En särskild utmaning för myndigheten är de allra minsta beloppsbegränsningarna i anslagsvillkoren, t.ex. flyttbidrag till ungdomar 11 miljoner kronor. Dessa medel kan inte fördelas rättvist över samtliga kontor enligt ordinarie rutiner, då de flesta kontor skulle få så liten varav-ram att det i praktiken inte går att fatta beslut överhuvudtaget. Myndigheten avser i dessa fall att antingen införa verksamheten i en begränsad del av landet eller vid utvalda förmedlingskontor, alternativt att ge tilldelningen endast till marknadsområdesnivå som därmed redan från början får tillämpa ett centraliserat beslutsfattande enligt samma modell som i sanktionstrappans sista steg. Vilket förfaringssätt som kommer att användas är beroende av karaktären på aktuellt anslagsvillkor. Sammantaget gör detta att myndigheten stärker den interna styrningen och kontrollen av samtliga anslagsvillkor med högst-begränsning.

14 Sida: 14 av 15

15 Sida: 15 av 15

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2012:16 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader Kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-09 2011/265-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-10 A2011/3920/A

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV. Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26

Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV. Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26 Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b

Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 15 juni 2012 Sida: 2 av 22 Sida: 3 av 22 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Lönebidrag - 11a och b Arbetsförmedlingen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13

Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13 Regeringsuppdrag Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Innehåll Generaldirektören har ordet........................................................................ 2 Arbetsförmedlingens uppgifter.....................................................................

Läs mer

2009:13. Sagt men inte gjort. en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar

2009:13. Sagt men inte gjort. en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar 2009:13 Sagt men inte gjort en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-06-23 2008/32-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-02-14 Fi2008/1294

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Innehåll Generaldirektören har ordet............................................................................................................ 2 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 15 Arbetsmarknadsdepartementet 2010-12-22 A2010/3165/A A2010/3304/ADM (delvis) Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt Det ska vara lätt att göra rätt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Betänkande av Utredningen om åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011 sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter RiR 2010:6 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ISBN 978 91 7086 215 1 RiR 2010:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Datum: 2010-04-19

Läs mer