VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT"

Transkript

1 VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort hos Svenska Spel kallas Spelaren. Den som ansöker om Spelkort och är myndig erhåller även ett spelkonto att användas vid spel via en direkt kanal som tillhandahåller spel mot spelkontot. Svenska Spel har rätt att ändra dessa regler och villkor, utan särskilt meddelande till Spelaren. De vid var tid gällande reglerna och villkoren finns tillgängliga på Svenska Spels webbplats, eller kan erhållas via Svenska Spels kundservice. 2. Ansökan Spelkortet Ansökan om Spelkortet kan ske antingen direkt hos något av Svenska Spels ombud och i någon av Svenska Spels bingohallar eller per post på särskild blankett som tillhandahålls av Svenska Spels Kundservice alternativt via Svenska Spels webbplats Ansökan kan även ske muntligen per telefon hos Svenska Spels Kundservice. Då ansökan kommit Svenska Spel tillhanda skickas ett brev till Spelaren innehållande Spelkortet samt de vid tiden för ansökan tillämpliga villkoren för Spelkortet och Spelkontot. När Spelaren därefter använder Spelkortet första gången accepterar Spelaren villkoren och avtalet mellan Spelaren och Svenska Spel avseende Spelkortet anses ingånget. Spelkonto Spelare som erhållit Spelkortet kan på Svenska Spels webbplats eller via telefon aktivera ett personligt spelkonto att använda vid spel på Svenska Spels webbplats eller annan direkt kanal på vilken Svenska Spel tillhandahåller spel mot spelkontot. 3. Behörighet till Spelkortet och spelkonto Spelkortet kan innehas av den som: - är folkbokförd och har en adress i Sverige - är fyllda 18 år - i övrigt bedöms lämplig att inneha Spelkort Spelkonto kan innehas av den som har Spelkort samt: - ej är försatt i konkurs och ej heller har förvaltare förordnad enligt 11 kap 7 föräldrabalken - i övrigt bedöms lämplig att inneha spelkonto Spelaren är skyldig att till Svenska Spel genast anmäla ändringar av förhållandena enligt ovan. Spelkortet och spelkonto är personligt och får endast tecknas och användas av Spelaren. Svenska Spel har rätt att utan föregående meddelande spärra spelkontot om Svenska Spel av säkerhetsmässiga, tekniska eller av andra godtagbara skäl finner detta påkallat. Spelaren har inte rätt till ersättning för förlust eller skada till följd av åtgärd från Svenska Spels sida som avses i föregående mening. Ersättning lämnas varken för eventuell direkt skada, såsom förlorad insats, eller indirekt skada, såsom utebliven vinst. AB SVENSKA SPEL Norra Hansegatan 17 Sturegatan 11, Sundbyberg Organisationsnr Visby Stockholm Säte: Gotland Telefon Telefon Telefax Telefax

2 4. Spelinformation & erbjudanden Svenska Spel samt Svenska Spels dotterbolag, som t.ex. Casino Cosmopol, förbehåller sig rätten att som service skicka marknadsföring i form av bland annat spelinformation och erbjudanden till Spelaren via de personliga uppgifter som spelaren valt att registrera hos Svenska Spel. Sådan direkt marknadsföring kan ske t ex via post, epost, telefon och mobiltelefon. I det fall spelaren ej önskar denna service skall Svenska Spels kundservice kontaktas och en annullering av denna service begäras. SPEL VIA SPELOMBUD 5. Spelinlämning med Spelkortet För att Spelkortets tjänster skall erhållas för ett visst spel måste Spelkortet registreras samtidigt med spelet. Vid spel hos ombud måste därför Spelkortet lämnas först till ombudet och dras i spelterminalen innan spelet registreras. 6. Central lagring Det registrerade spelet samt det niosiffriga kortnumret på Spelkortet överförs till Svenska Spels centraldator och lagras där. 7. Spelkvitto Spelaren erhåller ett av spelterminalen utskrivet spelkvitto som bland annat utvisar själva spelet samt spelkortsnumret. Det ankommer på Spelaren att kontrollera att spelkvittot upptar ett kortnummer och att detta kortnummer är detsamma som på Spelkortet, samt att spara och väl förvara spelkvittot. 8. Vinstutbetalning vid spel med Spelkortet Före reklamationstidens utgång utbetalas vinst endast på anfordran och mot återlämnande av motsvarande Spelkvitto. Utbetalning sker genom ombud eller hos särskilda av Svenska Spel anvisade utbetalningsställen. Har vinst inte uthämtats vid reklamationstidens utgång utbetalas den genom Svenska Spels försorg i enlighet med de anvisningar för vinstutbetalning som Spelaren angivit i sin ansökan om Spelkortet. Eventuell avgift kan dras av utbetalande part. Reklamationstiden är 90 dagar. PERSONLIG KOD 9. Personlig kod Med en personlig 6-siffrig kod kan Spelaren ansluta till de personliga tjänsterna på t ex Svenska Spels webbplats, vilket möjliggör åtkomst till personlig information såsom spelresultat oavsett spelkanal samt att aktivering av spelkonto kan ske. Anger Spelaren fel personlig kod tre gånger i följd spärras koden i syfte att förhindra obehörig åtkomst till den personliga informationen samt spelkontot. Blir koden spärrad måste Spelaren kontakta Svenska Spel och begära ny personlig kod. Den personliga koden skall behandlas varsamt så att ingen obehörig kan ta del av den och ej i något sammanhang förvaras tillsammans med Spelkortet. Vid misstanke att koden kommit obehörig tillhanda skall spelaren omedelbart kontakta Svenska Spel och spärra sin aktuella kod

3 samt begära en ny. SPELKONTO Vid spel via webbplatsen, mobiltelefon, i Svenska Spels bingohallar och andra på i huvudsak samma sätt fungerande kanaler för spel ( direkta kanaler ) krävs att Spelaren aktiverat ett spelkonto. 10. Medel på spelkontot När Spelaren så begär överförs medel från Spelarens bankkort, alternativt via Spelarens Internetbank eller BG/PG till Spelarens spelkonto. Endast bankkort som tillhör och är registrerade på Spelaren får användas för överföringar till dennes spelkonto. Två Spelare får använda samma bankkonto eller plusgiro endast om de är folkbokförda på samma adress. Begränsningar av det belopp som är tillåtet att överföra till spelkonto kan förekomma enligt särskilda bestämmelser angivna på webbplatsen. Spelaren kan överföra medel från spelkontot till av Spelaren angivet bankkonto. Överföringarna utförs av Svenska Spel utan dröjsmål och aviseras inte. Överföring till och från spelkonto kan endast ske på Svenska Spels webbplats och i kassan i Svenska Spels bingohallar. Spelaren kan lämna in spel för högst det belopp som motsvarar saldot på spelkontot subtraherat med eventuella avgifter i samband med spelet. Då Spelaren inlämnar ett spel dras insatsen från spelkontot. Om Spelaren annullerar ett spel återförs insatsen till spelkontot. Vinst på spel som inlämnats via direkta kanaler sätts in på spelkontot när granskningen är klar och vinstbeloppet fastställts. Insats för spel som ogiltigförklaras av Svenska Spel återbetalas till spelkontot. Medel på spelkontot utgör redovisningsmedel, vilket innebär att Svenska Spel skall hålla dessa avskilda på räkning i bank. Eventuell ränta på medlen tillfaller Svenska Spel. Det ankommer på Spelaren att via webbplatsen kontrollera att gjorda spel och transaktioner utförts på rätt sätt och genast anmäla eventuell avvikelse till Svenska Spel, antingen via post eller via e-post. Görs inte detta förlorar Spelaren rätten att göra eventuell oriktig transaktion gällande mot Svenska Spel. Är den felaktiga transaktionen ett spel skall spelaren i första hand själv annullera detsamma. För det fall Svenska Spel felaktigt betalat pengar till Spelarens spelkonto har Svenska Spel rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet. Återtagande får ske exempelvis när utbetalning skett utan att Spelaren vunnit eller om utbetalat belopp överstiger Spelarens vinst. Skulle ett sådant återtagande resultera i ett negativt saldo, måste Spelaren reglera den uppkomna skulden innan Spelaren åter kan använda spelkontot för spel. För det fall Svenska Spel som välkomsterbjudande eller liknande satt in pengar på Spelarens spelkonto och denne inte nyttjat hela eller del av detta belopp för spel inom tolv (12) månader från insättningsdatum har Svenska Spel rätt att återta det av Svenska Spel insatta beloppet och avsluta spelkontot. Svenska Spels redovisning av saldot på spelkontot sker uteslutande via webbplatsen. Spelaren är ensam ansvarig för alla transaktioner som görs på spelkontot. Spelaren bör endast spela från teknisk utrustning som Spelaren har full kännedom om. SPEL VIA DIREKTA KANALER 11. Spel via direkta kanaler Spel via direkta kanaler kan utföras endast under de öppettider som Svenska Spel bestämmer för varje spelform. Under den tid spelinlämning för spel är möjlig, har Spelaren rätt att i den

4 omfattning som anges för varje enskilt spel annullera spel före aktuell spelomgång. Spel är giltigt i och med att det har registrerats i spelsystemets centraldator och inte senare annullerats eller upphävts. Spelet är giltigt uteslutande i den form och utsträckning som det registrerats i spelsystemet. Spelaren kan endast på Svenska Spels webbplats kontrollera sina inlämnade spel. Inga spelkvitton eller andra bevis på inlämnat spel utfärdas. Spel via direkta kanaler kan endast annulleras på Svenska Spels webbplats och i den omfattning som anges för varje enskilt spel. 12. Cookies Opersonliga uppgifter och opersonlig information kan insamlas automatiskt genom Svenska Spels ordinära Internettjänster, eller genom användandet av "cookies". "Cookies" är små textfiler som webbplatsen kan utnyttja för att känna igen återkommande användning och underlätta för användare att få tillgång till webbplatsen. De kan också användas för att följa hur webbplatsen används och för att sammanställa information om denna användning så att webbplatsens innehåll kan förbättras. Cookies kan även användas för riktad reklam till vissa grupper av användare. Cookies är inte program som kommer in i användarens dator och kan inte förstöra filer. Cookies fungerar i allmänhet så att användaren tilldelas ett unikt nummer som saknar innebörd för någon annan, och inte heller har någon innebörd för något annat än den hemsida som utdelat detta nummer. Om en användare inte önskar att information insamlas med hjälp av cookies, finns det i de flesta Internetläsarprogram ("browsers") ett enkelt inställningsförfarande som gör att användaren förhindrar, eller tillåter, användandet av cookiefunktionen. Svenska Spels spelbutik på Internet fungerar dock inte, om man inte tillåter s.k. sessions cookies. Sessions cookies sparas inte på användarens dator, utan lever bara så länge man har sin browser igång eller tills man loggar ut. SÄRSKILT OM SPEL VIA 020-NUMMER MED MOBILTELEFON 13. Registrering För att spel skall kunna ske skall spelarens mobiltelefonnummer vara registrerat hos Svenska Spel. 14. SMS SMS skickas normalt efter spel. SMS utgör dock inte bevis för inlämnat spel. 15. Spelkonto Vid spel hos Svenska Spel dras spelinsatsen och en schablonkostnad för telefoni och SMS från Spelarens spelkonto. Den schablonkostnad som Svenska Spel drar från spelkontot innebär att Spelarens kontantkort eller faktura från mobiloperatören inte belastas. Den för var tid gällande schablonkostnaden anges på Svenska Spels webbplats. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 16. Ansvarsbegränsningar Svenska Spel ansvarar för fel inom Svenska Spels spelsystem orsakade av vårdslöshet, som Spelaren vid kontroll enligt punkten 10, fjärde stycket inte haft möjlighet att upptäcka. Svenska

5 Spels ansvar är därvid begränsat till Spelarens insats. Svenska Spel ansvarar inte för: - skada som ombud vid felaktigt handhavande av kupong eller Spelkortet förorsakar spelaren. - fel som kan uppstå vid överföring av data mellan Spelaren och Svenska Spel. Spelaren ansvarar för all kommunikation vid spel via direkta kanaler. - skada som kan uppstå om spel via direkta kanaler inte är möjligt på grund av driftstörning. - skada som beror på omständigheter utom Svenska Spels kontroll, såsom arbetskonflikt, blockad, krigshändelse och sabotage. Svenska Spel kan aldrig göras ansvarigt för indirekt förlust, såsom utebliven vinst. 17. Spelkortets och spelkontots giltighet Uppfyller Spelaren inte längre de under punkten 3 angivna villkoren för innehav av Spelkort och/eller spelkonto, har Svenska Spel rätt att omgående avsluta Spelkortet och/eller spelkontot. Detsamma gäller om Spelaren begår överträdelse av någon av de vid var tid gällande reglerna för de spel som tillhandahålls, begår brottslig eller stötande handling, eller missbrukar spelkontot. Som missbruk av spelkontot anses bland annat att Spelaren använder Spelkontot för överföring av pengar mellan bankkort och bankkonto utan att använda en väsentlig del av pengarna för spel på I övrigt avslutas Spelkortet och/eller spelkontot efter att Spelaren till Svenska Spel inkommit med begäran härom. Avslutas spelkontot överförs samtidigt eventuella innestående medel till Spelarens bankkonto, alternativt via utbetalningsavi tillställd Spelaren. 18. Korrespondens Även om Spelaren har registrerat en särskild adress kommer endast korrespondens angående marknadsundersökningar, direkt marknadsföring, konsumentpristävlingar och liknande att skickas till den särskilda adressen. Övrig korrespondens kommer att skickas till Spelarens folkbokföringsadress. 19. Registrering och behandling av uppgifter Svenska Spel registrerar och behandlar de personuppgifter som Spelaren lämnar i sin ansökan om Spelkortet och spelkonto för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt dessa avtalsvillkor. Svenska Spel samt Svenska Spels dotterbolag har också rätt att behandla personuppgifterna i ansökan och den information som genereras om Spelaren för statistiska beräkningar, oddssättning och förändring av lagda vad, marknadsundersökningar samt för marknadsföringsändamål, inkluderat direkt marknadsföring. Vid Spelarens deltagande i konsumentpristävling med Spelkortet, såsom "Tips-SM", samtycker Spelaren till att Svenska Spel publicerar spelarens namn på resultatlistor m.m., även på webbplatsen. Spelaren har enligt personuppgiftslagen möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Svenska Spels behandling av Spelarens personuppgifter. En skriftlig ansökan om sådan information skall skickas till Svenska Spel, Kundservice, Visby. Spelaren har även rätt att begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter. Begäran om rättelse skall sändas till Svenska Spel, Kundservice, Visby. Svenska Spel skall behandla information rörande de uppgifter som registrerats om Spelaren, inklusive spelkontotransaktioner, konfidentiellt. Endast behörig myndighet kan erhålla sådana uppgifter enligt svensk lag eller regeringsbeslut.

6 20. Övriga villkor I övrigt skall Svenska Spels vid var tid gällande regler för respektive spelform gälla i tillämpliga delar för spel via direkta kanaler och för Spelkortet. Dessa regler finns tillgängliga på Svenska Spels Webbplats och hos ombuden. Dessa regler och villkor gäller från och med september Ytterligare frågor om Spelkortet och spelkontot kan ställas till Svenska Spels Kundservice, telefon

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar...3 1.2 Kontaktinformation...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn...5 2.2 Åldersgränser...5

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, www.sparbankensyd.se,

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT Ekobanken Box 64, 153 22 JÄRNA Tel 08-551 714 70 www.ekobanken.se Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT PERSONUPPGIFTER Om kontot disponeras av flera personer disponerar ni kontot var för sig Namn (Ekobanken

Läs mer

Telefon 1(även riktnr) E-post

Telefon 1(även riktnr) E-post 1 SPARKONTOAVTAL FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer ifylles av Avanza: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr) Telefon 2 (även

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto. Mobiltelefonnummer

Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto. Mobiltelefonnummer Ifylld ansökan skickas till: Collector Bank AB Box 119 14 404 39 Göteborg Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn (Förnamn, Efternamn) Svenskt personnummer

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder erbjuder Fondkonto genom ett samarbete med MFEX Mutual Funds Exchange AB (MFEX) där MFEX har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer