REDOVISNING OCH STYRNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDOVISNING OCH STYRNING"

Transkript

1 REDOVISNING OCH STYRNING Årsredovisning 2014

2 Om vårt ämne och år 2014 i korthet Redovisning och styrning är en central och betydelsefull del av företagsekonomin i Sverige och interna onellt, med stolta tradi oner inom praxisnära forskning och undervisning. Ämnet är representerat på många svenska universitet och högskolor och e erfrågat bland studenterna. REDOVISNING OCH STYRNING Vid bedriver vi forskning och undervisning om tekniska, organisatoriska och sociala aspekter på redovisning och styrning. Vi är aktsamma om kärnan i vårt ämne och sam digt noga med a inte avgränsa oss all ör snävt ll en inriktning som skulle göra det svårt a vinna nya insikter genom utbyte med andra discipliner. Det är också utmärkande för oss a vi finns på e tekniskt universitet och har en förankring inom industriell ekonomi. Forskningen har under året bedrivits inom flera projekt inom varierande teore ska och empiriska fält och i samarbetskonstella oner med näringsliv, offentlig sektor och med forskarkollegor lokalt, na onellt och interna onellt. Vi är stolta över förtroendet a vara e av fem ämnen vid Luleå tekniska universitet som ingår i LKAB Excellence Centre och över våra publika oner i vetenskapliga dskri er, bokkapitel, konferensbidrag och rapporter. Det stora intresset för vårt ämne bland studenterna innebär a vår verksamhet är undervisningsintensiv. Under 2014 har vi genomfört 16 kurser vid 22 kurs llfällen ll de nära 2000 studenter som registrerat sig på våra kurser på grundläggande och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Vi har också genomfört vik ga förbä ringar inom vårt kursutbud och få många posi va omdömen från våra studenter. Under år 2014 har också förändringar ägt rum inom lärarkollegiet. Vi är glada över a ha få välkomna tekn dr Ossi Pesämaa ll oss som biträdande universitetslektor. Nu ser vi fram emot en fortsa posi v utveckling under år 2015 med särskilt fokus på llväxt inom vår forskning och forskarutbildning. Anders Nilsson Professor och ämnesföreträdare

3 Kollegium och doktorander Håkan Björkman, , Håkan Björkman är universitetsadjunkt och har en bakgrund inom redovisnings och revisionsbranscherna. Han undervisar inom extern redovisning, koncernredovisning, ekonomistyrning, företagsvärdering och ekonomisk analys. Amanda Curry, , Amanda Curry är civilekonom och doktorand med bakgrund inom redovisning. Amandas forskning behandlar sociala aspekter på produk onsnära ekonomistyrning inom gruvindustrin. Amanda undervisar inom extern redovisning och handleder uppsatser. Bo Karlsson, , Bo Karlsson är civilekonom och doktorand och har en bakgrund inom revision. Hans forskning behandlar ekonomistyrning med e särskilt fokus på controllerns roll i samband med strategiska kapitalintensiva investeringsprojekt inom gruvindustrin. Han undervisar främst inom ekonomistyrning och handleder uppsatser. Monika Kurkkio, , Monika Kurkkio är ekonomie doktor i företagsekonomi och universitetslektor. Monikas forskning behandlar främst ekonomistyrning i processindustrin och ledning och styrning av innova on. Hon är också intresserad av finansiell redovisning, hållbarhetsredovisning och beska ning. Monika undervisar inom extern redovisning och ekonomistyrning samt handleder kandidatuppsatser och examensarbeten. Hans Lundberg, , Hans Lundberg är ekonomie licen at och universitetadjunkt. Hans undervisar i extern redovisning, ekonomistyrning, finansiell analys och industriell ekonomi. Han håller också gärna uppdragsutbildningar riktade ll företag.

4 Kollegium och doktorander Anders Nilsson, , Anders Nilsson är ekonomie doktor, professor och ämnesföreträdare. Han har en bakgrund inom llverkningsindustrin och den finansiella sektorn och bedriver forskning om tekniska, organisatoriska och sociala aspekter på ekonomistyrning, redovisning och revision. Anders undervisar och handleder på olika nivåer inom redovisning och styrning.rs undervisar och handleder inom redovisning och Kent Nilsson, , Kent Nilsson är ekonomie doktor och universitetslektor. Kents forskning är främst inriktad på organisa on, ledning och styrning av och inom offentliga organisa oner. Han undervisar främst i strategisk och tak sk ekonomistyrning med fokus på design, u ormning och analyser av styrsystem och deras beteendeeffekter. Vid behov skräddarsyr Kent uppdragsutbildningar ll företag och offentliga organisa oner. Ossi Pesämaa, , Ossi Pesämaa är teknologie doktor i industriell organisa on och biträdande universitetslektor. Ossis forskning behandlar mätning och presta onsmå samt styrelsearbete. Han undervisar i redovisningsteori samt handleder examensarbeten. Ossi är också docent i Strategic Management vid Lappeenranta University of Technology i Finland och docent i entreprenörskap och företagsledning vid Hanken Svenska Handelshögskolan i Finland. Anders Sandström, , Anders Sandström är universitetsadjunkt och har en bakgrund inom offentlig sektor samt inom fas ghets och revisionsbranscherna. Han undervisar i extern och intern redovisning, ekonomistyrning, industriell ekonomi samt i kurser där företagsekonomiska kunskaper ska integreras med närliggande ämnen..

5 GRUNDUTBILDNING FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING År 2014 valde cirka (1961 st.) studenter a registrera sig på någon eller några av våra kurser. Det var något färre än året innan då antalet registrerade studenter uppgick ll 1979 st. Majoriteten av studenterna läser våra grundläggande kurser men drygt 60 procent av studenterna på civilekonomprogrammet väljer vår examensinriktning och specialisering mot Redovisning och styrning. Under år 2014 gav vi kurser i egen regi vid totalt 21 llfällen. Totalt ger vi 10 kurser på grundläggande nivå, varav en av dessa är kandidatuppsats. Vi ger också 5 kurser på avancerad nivå, varav en är civilekonomernas examensarbete. Totalt skrev 34 studenter sin kandidatuppsats och 38 studenter gjorde si examensarbete hos oss under året. Förutom de a är vi också involverade i 4 kurser som ges i andra ämnens regi. Den största kursen mä i antal studenter var grundkursen i projekt och industriell ekonomi som vänder sig ll teknologer och sänds ll stora delar av landet. Där mö e vi drygt 500 studenter år Våra minsta kurser var Strategisk styrning och Interna onell finansiell management som ingår i masterprogrammen Human resource management respek ve Interna onal business med 10 studenter vardera. Under året har följande projekt bedrivits inom ämnet (forskningsfinansiären inom parentes): RIKA II & RIKA 2.0 (Tillväxtverket, VINNOVA) FASTE (VINNOVA) Amplifire (VINNOVA via Centrum för distransöverbryggande teknik vid ) A städa på entreprenad (VINNOVA) Intraprenad kommunal friskola (VINNOVA) A tydförändring och ökad mo va on ll vidareutbildning bland barn och ungdomar i Malmfälten för långsik g kompetensförsörjning (LKAB Akademin) POMMAC Program for research on minerals management, accoun ng and control (LKAB Excellence Centre) Innova onskartläggning (Nordiska ministerrådet)

6 PUBLIKATIONER Vetenskapliga ar klar Maiga, A. S., Nilsson, A., & Jacobs, F. A. (2014). Assessing the impact of budgetary par cipa on on budgetary outcomes: the role of informa on technology for enhanced communica on and ac vity based cos ng. Journal of Management Control, 25(1), Maiga, A. S., Nilsson, A., & Jacobs, F. (2014). Assessing the interac on effect of cost control systems and informa on technology integra on on manufacturing plant financial performance. The Bri sh Accoun ng Review, 46(1), Yannuzzi, M., Siddiquia, M. S., Sällström, A., Pickering, B., Serral Gracia, R., Mart ınez, A.,... Latanicki, J. (2014). TEFIS: A Single Access Point for Conduc ng Mul faceted Experiments on Heterogeneous Test Facili es. Computer Networks, 63, Malmström, M. (2014). Typologies of bootstrap financing behavior in small ventures. Venture Capital, 16(1), Bokkapitel Johansson, J., & Malmström, M. (2014). Financial Analysts as Makers or Breakers in the Financial Market. i G. Cunningham (Red.), Reclaiming Accoun ng's Lost Iden ty. Mjölby: Atremi. Konferensbidrag Curry, A. (2014). Performance management in produc on environments: A review of management accoun ng and opera ons management literature. Nordisk workshop i ekonomi och Bokkapitel, verksamhetsstyrning, konferensbidrag Göteborg, och rapporter januari. Karlsson, B. (2014). Exploring management control of strategic capital investments in innova ve se ngs: a literature review. Nordisk workshop i ekonomi och verksamhetsstyrning, Göteborg, januari. Nilsson, A. (2014). Budge ng and beyond: mobilizing the management control system for change and resistance. 37 th Annual Congress of the European Accoun ng Associa on, Tallinn, Estland, maj. Nilsson, K. (2014). Examensarbetet på e ny sä. Försök ll förändring pedagogisk konferens,, 12 juni. Rapporter Curry, A. (2014). The use of management accoun ng in the social interplay between management accountants and opera ons managers in mining produc on environments: a thesis proposal. Luleå tekniska universitet. Kurkkio, M., Frishammar, J., Söderholm, P., & Ejdemo, T. (2014). Mapping the Nordic mining and metal industry: for the purpose of enhancing and developing its innova ve capability. Luleå tekniska universitet.

7 SAMVERKAN Inom grundutbildningen samverkar vi med kollegor inom andra ämnen på. Under år 2014 har vi medverkat i företagsekonomiska integra onskurser riktade ll ekonomer och teknologer llsammans med kollegor från industriell marknadsföring, föreläst i vetenskapsteori och metod i samarbete med entreprenörskap och undervisat i finansiell styrning i samarbete med na onalekonomi. Studenterna har få ta del av uppska ade gäs öreläsningar av framstående forskare från Mi universitetet och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Vi ha e utbyte med näringslivet där vi anlitat gäs öreläsare från den finansiella sektorn, fas ghetsbranschen och offentlig sektor. Vi har medverkat i e na onellt läroboksprojekt inom industriell ekonomi på Liber förlag llsammans med kollegor från Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet, Mi universitetet och Åbo Akademi. Vi har också medverkat i e na onellt bokprojekt om trovärdighet och förtroende i ekonomiska rela oner på Studentli eratur llsammans med kollegor från Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Mi universitetet, Umeå universitet och Uppsala universitet. De ämnen vid som vi ha störst utbyte med inom forskningen under året är arbetsvetenskap, na onalekonomi, entreprenörskap och innova on och pedagogik. Inom ramen för vår forskning har vi också samverkat med ekonomi och finansfunk onen inom LKAB och med Luleå Kommun. Vi har ha e na onellt forskningssamarbete med kollegor vid Mi universitet, Linköpings universitet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Blekinge tekniska högskola, Örebro universitet, Mälardalens högskola och ha utbyte med Handelshögskolan vid Umeå Universitet inom forskarutbildningen. Interna onellt har vi samarbetat inom forskningen med kollegor från Columbus State University (USA), Open University of Tanzania, Kennesaw State University (USA), University of Michigan (USA), University of Haifa (Israel), Hanken Svenska Handelshögskolan, Finland, och inom forskarutbildningen med Universitetet i Nordland, Norge. Våra medarbetare ingår i nätverk som European Accoun ng Associa on, The Management Control Associa on, Föreningen Företagsekonomi i Sverige (Fekis), Forum för småföretagsforskning (FSF) och Ins tutet för entreprenörskaps och småföretagsforskning (ESBRI). Redovisning och styrning Ins tu onen för ekonomi, teknik och samhälle Avdelningen för industriell ekonomi LULEÅ och styrning

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor

Läs mer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Vårterminen 2009 Seminariedatum 2009-05-27 Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering

Läs mer

Utredning 2012. Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå. -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete

Utredning 2012. Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå. -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete Utredning 2012 Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete Helena Forslund Mikael Hilmersson Mikael Lundgren Sarah

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Om bolagsstyrningsrapporten Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv antagna i juni 2009.

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Referat från årssammanträdet. IMIT:s stipendiater 2005. YCC ingen kvinnobil. Att styra sin portfölj av projekt

Referat från årssammanträdet. IMIT:s stipendiater 2005. YCC ingen kvinnobil. Att styra sin portfölj av projekt Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology Referat från årssammanträdet sid 3 IMIT:s stipendiater 2005 sid 4 YCC ingen kvinnobil sid 6 Att styra sin

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Om ackreditering. 28 februari 2014. Filosofiska fakulteten

Om ackreditering. 28 februari 2014. Filosofiska fakulteten 28 februari 2014 Filosofiska fakulteten Uppdrag att utreda förutsättningarna för en ackreditering av Business/Management utbildningar vid den filosofiska fakulteten, Linköpings universitet; Dnr LiU 2013-01850

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Professor Lars Engwall Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala Tel.: 070-4250443, e-post: Lars.Engwall@fek.uu.se 13 maj 2014 FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Ett

Läs mer

KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014

KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014 KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014 LÄROSÄTEN, FORSKARE OCH FINANSIÄRER Grafisk produktion: Fotoskrift AB Text: Eva Fohlstedt Kommunikation AB och Handelns Utvecklingsråd Tryck: Typografiska

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Diana jagar vidare sid 8 9

Diana jagar vidare sid 8 9 32006 Diana jagar vidare sid 8 9 Filosofi och teknik Rum för entreprenörskap Småföretagare är friskare Lång inkubation för innovation Mindre företag skattar för mycket 02 03 04 05 05 06 06 07 08 10 11

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss våren 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Utbildningsspecial. Riv ur och spar

Utbildningsspecial. Riv ur och spar Riv ur och spar Utbildningsspecial 2010 S n a b b f a k t a o m t u r i s m e n s u t b i l d n i n g a r Julen är traditionernas tid mer än något annat. Därför försöker vi åter att behålla den gamla traditionen

Läs mer

Bootstrapping-beteende när tröskeln till kapitalet är hög

Bootstrapping-beteende när tröskeln till kapitalet är hög Bootstrapping-beteende när tröskeln till kapitalet är hög - om hur olika grupper av kvinnor med småföretag hanterar företagets resurs- och kapitalbehov Avhandlingsförslag Marta Lindvert Mittuniversitetet

Läs mer