Lars Burman Ref: Diarenr Litteraturvetenskapliga inst. J Uppsala universitet Slottet ing. A0 SE Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Burman 2003-12-10 Ref: Diarenr Litteraturvetenskapliga inst. J1999-0395 Uppsala universitet Slottet ing. A0 SE- 752 37 Uppsala"

Transkript

1 Lars Burman Ref: Diarenr Litteraturvetenskapliga inst. J Uppsala universitet Slottet ing. A0 SE Uppsala Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Stockholm Slutredovisning av projektet Rabulism, romantik och retorik. C.J.L. Almqvist och konsten att övertyga I. Förutsättningar Projektets syfte har dels varit att frilägga C.J.L. Almqvists förhållande till den klassiska retoriken, dels att fortsätta det vetenskapliga utgivningsarbetet inom Almqvists Samlade Verk. Under de tre år som projektet finansierats av RJ har en doktorand, Jon Viklund, varit aktiv på heltid. Hans fjärde och sista år inom forskarutbildningen bekostas av Uppsala universitet. Handledningen av Viklund har i enlighet med ansökan skett inom projektet. Undertecknad projektledare, Lars Burman, har kunnat bedriva deltidsforskning under perioden januari juli Under vårterminen 2003 har jag avslutat min del av projektet genom forskning på i det närmaste heltid i Cambridge, U.K. Ekonomisk redovisning bifogas separat. Forskningsmedlen har förvaltats av Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen. Kontaktperson är Kerstin Landgren. 1 50% utom HT 2001 då forskningen ägnades 40%. Tjl med föräldrapenning två månader: , ,

2 2 Den sammanfattning av projektet som gjordes i ansökan 29 maj 1999 löd på följande sätt: Projektets syfte är att frilägga C.J.L. Almqvists förhållande till den klassiska retoriken. Retoriken betonar språkets funktionalitet och målinriktning och lägger vikt vid persuasio övertygande. Almqvists program för politiska, sociala och religiösa reformer var av radikalt slag, och hela hans författarskap kan beskrivas som sätt att förkunna inför en tvivlande publik. Hans verk var målinriktade och hans stilistiska förmåga stor. Därför erbjuder retoriken ett sätt att förstå hans litterära hantverk. Tyngdpunkter i undersökningen blir Almqvists egen retoriska skolning, hans retoriska stilmedel, realism som övertygandestrategi, predikoideal och epistolär retorik. Särskild uppmärksamhet ägnas förförelse-, försonlighets- och konfrontationsstrategier. Med undersökningen vill jag skissera en ny tolkning av romantiken, där retoriken ses som en inspirerande kraft i försöken att skapa ett nytt språk. Samtidigt som Almqvist tog avstånd från stora delar av traditionen utnyttjade han skickligt den äldre litteraturordningens systematiska retoriska tänkande. Projektet vilar dels på den moderna svenska retorikforskningen, dels på det nätverk som utgivningsprojektet Almqvists Samlade Verk utgör. En mindre del av den huvudsökandes forskningstid avses ägnas utgivning av SV 6: Drottningens juvelsmycke. Till projektet knyts en doktorand som vetenskapligt utger Menniskoslägtets saga och studerar verket som ett exempel på 1800-talets vetenskapsretorik. Projektet var ursprungligen planerat för fyra år, men tilldelades medel för tre år. Dessutom gjordes en viss nedskärning av sökta medel, samtidigt som min befordran till professor 2001 medförde något ökade lönekostnader. Sammantaget innebar detta vissa omfördelningar i projektet. Framförallt minskade min egen forskningstid. Trots detta har projektet fallit väl ut. Målen har uppnåtts. II. Resultat Projektet har alltså haft två huvudsakliga inriktningar en retorikhistorisk och en textkritisk/editionsfilologisk. De ovan redovisade nedskärningarna innebar att den textkritiska delen av projektet kom att utgöra en något större del av projektet än vad som ursprungligen planerats. Vad gäller det första området det retorikhistoriska - är Jon Viklunds kommande monografiska avhandling en huvudpost. Den preliminära titeln är Hjärtats språk och tankens tal. Retoriska studier i

3 3 C.J.L. Almqvists kritiska prosa och disputation är planerad till början av höstterminen I manuskript omfattar undersökningen i nuläget 300 sidor. Avsnitt har kontinuerligt ventilerats vid specialseminarier och högre seminarier vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. I Viklunds monografi studeras Almqvists kritiska prosa från ungdomsåren fram till tiden före landsflykten Två skilda retoriska angreppssätt prövas: en undersökning av Almqvists syn på språk och kommunikation, sedd mot den retoriska traditionen, och en undersökning av Almqvists egen retoriska praktik. Avhandlingens två tyngdpunkter är den unge Almqvist i talets intima samfundskretsar och den äldre författaren och journalisten i offentligheten. Tankar kring kommunikation, språk och sanning, visas vara ett stående problem i Almqvists verk. Under hela sitt författarskap driver han ett reformatoriskt, bildningskritiskt och sedermera också explicit politiskt projekt, och detta projekt tar sig olika uttryck beroende av de retoriska situationer som Almqvist hamnar i respektive själv lyckas skapa. Den unge Almqvist kan möta övertalningens problem genom att sätta parentes kring allt och alla som står som hinder mot ett genomskinligt, hjärtats samtal. Den äldre Almqvist möter problemet delvis genom att anamma den offentliga retorikens förutsättningar. Kapitel I undersöker frågan om Almqvist och retoriken i förhållande till hans engagemang i en rad pedagogiska och religiösa samfund. Här grundas idéer om en alternativ kommunikation, som bygger på en omformulering och omvärdering av den retoriska situationen. Dessa idéer kommer att prägla hans författarskap ända till slutet. I kapitlet undersöks vidare hur Almqvist i praktiken försöker förverkliga idéerna om en hjärtats kommunikation. Kapitel II V visar hur några centrala avhandlingar exponerar skilda sätt att bemöta problemet kring övertygande, i teori och praktik. I kapitel II diskuteras Historiens idéer (1819). Här fokuseras frågan om förhållandet mellan Almqvists retorik och det vetande som avhandlingen grundas i. I kapitel III diskuteras Om det nya strids-sättets idé (1821), en uppsats som avhandlar formerna för en ideal offentlig diskussion. Här använder Viklund begreppet egentlighetsjargong för att beskriva en för Almqvist typisk argumenterande stil. Kapitel IV gör en retorisk läsning av Svenska Fattigdomens betydelse (1838), med utgångspunkt i dess placering inom ramen för Törnrosens bok. Kapitel V tar upp Om Poesi i Sak (1839/ ), tillsammans med ett par andra samtida verk av poetologisk karaktär, bl.a. med inriktning på frågan om skönlitteraturens samhällskritiska

4 4 funktion. Här finner man en ambivalent hållning, en dragning åt poesins autonomi å ena sidan och åt den politiska vitterheten å den andra. Kapitel VI undersöker hur Almqvists kritiska praktik formas i samband med engagemanget i tidningspressen, tidens nya och växande offentliga makt. Almqvist kommer att se tidningslitteraturen som samtidens viktigaste medium, samtidigt som den kommunikation som utmärker detta medium i mångt och mycket svär mot hans grundläggande åsikter om det ideala samtalets form. Från den liberala pressens position, och vänd mot en ny publik, tvingas Almqvist omvärdera sina ideal om ett hjärtats tal med syftet att bli en stark röst i den svenska offentligheten vid tiden. Både Viklund och jag deltog med föredrag om Romantik och retorik. C.J.L. Almqvist och konsten att övertyga vid Nordisk Netværk for Retorikkens Histories första nordiska konferens 30/10-1/ , där vi presenterade de bakomliggande idéerna för vårt projekt. Viklunds bidrag utvecklades senare till en publicerad studie av hur en retorisk-stilistisk figur kommer till målinriktad användning: Chiasmus as an Argumentative Figure in C.J.L. Almqvist s The Ideas of History (2002) publicerade Viklund Från salong till grotta. En läsning av Almqvists Hinden, en uppsats som visserligen inte är omedelbart knuten till projektet men som belyser viktiga frågor om Almqvists sätt att förhålla sig till sin publik. Jag har själv hittills publicerat tre uppsatser inom projektets retoriska del. I artikeln Tal, skrift och vältalighet i Drottningens Juvelsmycke (2001) studerar jag hur romantiska förställningar om muntlighet ställs mot den traditionella eloquentia-traditionen. Målet är att peka på hur den retoriska språktraditionen ständigt finns närvarande som en klangbotten i Almqvists författarskap. I Drottningens Juvelsmycke tematiseras flera väsentliga områden i den då pågående förändringen av de litterära villkoren. Det jag här stannade inför är den språkkritiska hållning som manifesteras i kontrasten mellan "ironisk" skriftlighet och "oskuldsfull" muntlighet. Om Richard Furumo karaktäriseras av sin genomskådande skriftcentrerade hållning är Tintomara det tydligaste exemplet på ett drömt oskuldstillstånd, långt från de sociala och kulturella förhållanden som korrumperar språket. Trots anspråk på samhällsbyggande ärlighet är vältalaren - i Almqvists ögon - dock en manipulatör. Mot vältalighetstraditionen, där maktanspråk, estetik och moralfrågor knyts samman, sätter Almqvist ett disharmoniskt ideal av ironisk distans och utopisk oskuldsfullhet.

5 5 Artikeln Infattningen av juvelsmycket. Tintomaras bokhistoriska förvandling (2003) rör sig i gränslandet mellan retorik och textkritik. Här studeras hur förändringar i ett verks yttre utformning har relevans för hur publiken uppfattar texten. Den tredje publicerade artikeln, Om ideala professorer. C.J.L. Almqvist och universiteten (2002), är ursprungligen en installationsföreläsning och förebådar en längre undersökning som fortfarande är under arbete och som utifrån Almqvists författarskap kommer att behandla förhållandet mellan retorik och pedagogik. Den publicerade artikeln behandlar Almqvists syn på professorers pedagogiska verksamhet, sådan den framträder i skriften Om svenska uppfostringsväsendet (1839). Skriften ger en viktig utgångspunkt för förståelsen av hur den gamla retoriska traditionen omformades och delvis uppgick i den pedagogiska vid början av 1800-talet. Projektets textkritiska del har avsatt nästan lika mycket ny forskning som den retoriska. Två volymer av Almqvists Samlade Verk har publicerats: Viklunds utgåva av Menniskoslägtets Saga och min av Drottningens Juvelsmycke (båda 2002). De vetenskapligt etablerade texterna är inramade av omfattande inledningar samt textkritiska kommentarer, variantapparater och sak- och ordförklaringar. Kringmaterialet innehåller väsentliga nya forskningsresultat. Stort nyhetsvärde har exempelvis kontextualiseringen av Menniskoslägtets Saga. Almqvists text från har aldrig tidigare tryckts om; inte heller har den ägnats särskilt mycket forskning. Jon Viklund lade fram utgåvan som sin licentiatavhandling i december Mitt tyngsta bidrag till projektets textkritiska del är utgåvan av Drottningens Juvelsmycke, som aldrig tidigare utgivits efter moderna textkritiska principer. Editionen fyller därmed en besvärande lucka i svensk vetenskaplig textutgivning. Jag har emellertid också i andra sammanhang kunnat bidra till editionsfilologisk teori- och metodutveckling. Insatserna har gjorts i den ovan anförda artikeln om Infattningen av juvelsmycket. Tintomaras bokhistoriska förvandling (2003), samt genom redaktörskap för två samlingar av editionsfilologiska uppsatser (se litteraturförteckningen). Jag har också publicerat en artikel som belyser de textkritiska problem som uppstår som en följd av skillnader i manliga och kvinnliga författares villkor på och 1840-talet (2001). Till utvecklingen inom det textkritiska forskningsfältet har jag också kunnat bidra genom aktivt deltagande i den verksamhet som utvecklats inom NNE (Nordiskt nätverk för editionsfilologer) där jag under en period har ingått i ledningsgruppen. Jag har också undervisat på nordiska forskarkurser. Projektets delmål att utveckla editionsfilologisk kompetens har alltså uppnåtts på flera sätt.

6 6 Såväl Viklund som jag själv har bedrivit forskningsinformerande verksamhet. Viklund har t.ex. presenterat sin forskning i en paneldiskussion organiserad av ABF 30/1 2003, och han har publicerat en artikel för Almqvistiana om Menniskoslägtets Saga orientalism och glad vetenskap i Almqvists ledsamma kompendium. Själv har jag publicerat en Almqvistartikel i Parnass, framträtt för Almqvistssällskapet och vid seminarier anordnade vid bokmässan i Göteborg 2002 och Hösten 2003 har jag framträtt för Folkuniversitetet i Stockholm. Dessutom har min edition av Drottningens Juvelsmycke legat till grund för en nystavad version utgiven på Gidlunds förlag. Den vetenskapliga utgåvan kommer också att publiceras i internetutgåvan av Almqvists Samlade Verk, som är ett pionjärprojekt inom hypertextedering. Den kommer snart att flyttas från Språkbanken till Litteraturbanken, vilken med projektstöd från Vetenskapsrådet är under uppbyggnad. Projektet Rabulism, romantik och retorik har fått genomslag i den grund- och påbyggnadsundervisning jag bedrivit inom litteraturvetenskap och retorik. Bland annat har en C-uppsats i retorik producerats under min handledning, som behandlar retoriska strategier i striden mellan Almqvist och August Blanche. Jag har under vårterminen 2003 vistats i Cambridge där jag bedrivit forskning för min studie av relationen retorik/didaktik under tidigt 1800-tal (som alltså planeras att dokumenteras i en undersökning av främst Almqvists Om svenska uppfostringsväsendet). Jag hade där tillfälle att vistas i en internationell forskningsmiljö. Av vikt har influenserna från modern litterär, retorisk och idéhistorisk forskning varit för mig har professor Gillian Beer varit en viktig inspiratör, och konferensen Making Waves, byggd kring hennes och 1900-talsforskning, gav ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och utveckla idéer om ett retoriskt sätt att betrakta viktorianska texter. The History of the Book Seminar erbjöd ett viktigt forum för textkritisk verksamhet och bidrog till att väcka forskningsidéer för kommande projekt. Exempelvis erbjuder frågor i skärningspunkten mellan textkritik/bokhistoria och retorik forskningsmässiga utmaningar. III. Sammanfattande om projektets publikationer I ansökans projektbeskrivning år 1999 (s. 8) redovisades de inom projektet förväntade publikationerna. Jag återger nedan denna förteckning och kommenterar punkt för punkt.

7 7 1) Rabulism, romantik och retorik (bok). Nedskärningen av projektet från fyra till tre år och nedskärningen av tilldelade medel gav inte utrymme för skrivandet av en samlad monografisk framställning. Istället har jag publicerat ett par uppsatser och räknar med att publicera ytterligare någon eller några. 2) Drottningens juvelsmycke (vetenskaplig utgåva). Såväl den textkritiska utgåvan som en modernstavad är nu publicerad. Den digitaliserade editionen kommer att publiceras under ) Uppsats[er] om textkritisk metodutveckling med utgångspunkt från C.J.L. Almqvists Samlade Verk. Målet är uppnått. Se publikationslistan. 4) Menniskoslägtets saga (vetenskaplig utgåva; del av doktorsavhandling). Den textkritiska utgåvan är nu publicerad. Den har framgångsrikt ventilerats som licentiatavhandling. En digitaliserad edition kommer att publiceras under ) Almqvist och 1800-talets vetenskapsretorik (längre uppsats alternativt liten bok; del av doktorsavhandling) Målet har överträffats. Jon Viklunds kommande doktorsavhandling blir en omfattande och mångsidig undersökning av Almqvist och retoriken. Den täcker åtskilliga av de frågor som var avsedda att undersökas i boken Rabulism, romantik och retorik. Uppsala 10 december 2003 Lars Burman

8 8 OFFENTLIGGJORDA SKRIFTER Bifogade texter markeras med *. Ännu opublicerade arbeten förtecknas ej, utan kommenteras i slutredovisningens huvudtext. *Almqvist, C.J.L. Samlade Verk 19, Menniskoslägtets Saga, red. Jon Viklund, (Stockholm, 2002) [den kritiska editionen skall även utges digitalt (http://svenska.gu.se/vittsam/almqvist.html)] *Almqvist, C.J.L., Samlade Verk 6, Törnrosens bok IV (Drottningens Juvelsmycke), red. Lars Burman, (Stockholm, 2002) [även i normaliserad version (Hedemora, 2002); den kritiska editionen skall även utges digitalt (http://svenska.gu.se/vittsam/almqvist.html)] Burman, Lars, Mäns och kvinnors skrivande. Om utgivning av tidiga 1800-talsromaner, Anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 17 maj 2000 (Stockholm, 2000) -, Vem var Almqvist?, Parnass 2001:4 -, Tal, skrift och vältalighet i Drottningens Juvelsmycke, Carl Jonas Love Almqvist - diktaren, debattören drömmaren, red. Lars Burman, Almqviststudier 3 (Hedemora 2001) -, Om ideala professorer. C.J.L. Almqvist och universiteten, Almqvistiana 27 (2002) -, Infattningen av juvelsmycket. Tintomaras bokhistoriska förvandling, I vitterhetens tjänst. Textkritiska uppsatser. En vänbok till Barbro Ståhle Sjönell, red. Lars Burman (Stockholm/Hedemora, 2003) I vitterhetens tjänst. Textkritiska uppsatser. En vänbok till Barbro Ståhle Sjönell, red. Lars Burman (Stockholm/Hedemora, 2003) Text och tradition. Om textedering och kanonbildning. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer, oktober 2001, red. Lars Burman och Barbro Ståhle Sjönell (Stockholm, 2002) Viklund, Jon, textkritisk edition av Menniskoslägtets saga (framlagd lic.avh., Litt.vet.inst, Uppsala universitet, 2001) -, Från salong till grotta. En läsning av Almqvists Hinden, Carl Jonas Love Almqvist diktaren, debattören, drömmaren. Almqviststudier 3, red. Lars Burman (Hedemora 2001) -, Chiasmus as an Argumentative Figure in C.J.L. Almqvist s The Ideas of History (1819), Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric, Nordic Studies in the History of Rhetoric, 1, ed. P. Harsting and S. Ekman (Copenhagen, 2002) -, Menniskoslägtets Saga orientalism och glad vetenskap i Almqvists ledsamma kompendium, Almqvistiana 28 (2003)

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 3. Svenska rum 2, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Material från

Material från Svenska 3 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav i ämnesplanen I det centrala innehållet för svenska 3 anges litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och

Läs mer

Material från

Material från Svenska som andraspråk 3 Alla pedagogiska planeringar Muntligt arbete Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet gällande muntlig framställning anges för kursen svenska som andraspråk

Läs mer

Prislista *=slutsålt

Prislista *=slutsålt Prislista *=slutsålt SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I Argus 1 1910/-94 65kr 2 1912/-94 90kr 3 1913/-94 60kr 4 1914/-94 95kr 5 1917/-94 55kr 6 1919/-94 70kr Argus, bundna I 1994

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Material från

Material från Svenska 2 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 2 anges Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Välkommen till Svenska 2

Välkommen till Svenska 2 Välkommen till Svenska 2 Kursens innehåll (den korta versionen): Den korta versionen: 100 poäng Vårterminen Onsdagar och torsdagar Områden: Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden De litterära epokerna

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Svenska 3. Centralt innehåll och Kunskapskrav

Svenska 3. Centralt innehåll och Kunskapskrav Svenska 3 Centralt innehåll och Kunskapskrav Kursens centrala innehåll är Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap

Läs mer

Prövningsanvisningar Sv 2 VT Examinationer träff 1 Prov grammatik (ca 1 timme) Bokredovisning och filmredovisning

Prövningsanvisningar Sv 2 VT Examinationer träff 1 Prov grammatik (ca 1 timme) Bokredovisning och filmredovisning S:t Mikaelsskolan Prövningsanvisningar Sv 2 VT 2016 Prövning i Svenska 2 Kurskod SVESVE02 Gymnasiepoäng 100 Examinationer träff 1 Prov grammatik (ca 1 timme) Bokredovisning och filmredovisning Bokanalys

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

Inledning. Tre forskares metodiska resor

Inledning. Tre forskares metodiska resor Inledning GUNNAR OLOFSSON Behövs det ännu en bok om samhällsvetenskaplig metod? Finns det inte redan för många? Visst finns det många böcker om hur man bör gå till väga när man gör en samhällsvetenskaplig

Läs mer

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson Vetenskap och vetenskaplighet Magnus Nilsson Disposition Universitetets historia Institutionella aspekter på vetenskaplighet seminarieuppgifter Universitetets historia Grunden i antikens Grekland Men mycket

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik (Doctoral studies in Law) 1 Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Svenska 3 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala innehåll och kunskapskrav

Läs mer

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt.

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt. Vem får registrera poster i DiVA Alla forskare och anställda vid Karlstads universitet bör registrera sina vetenskapliga publikationer i DIVA. Även tidigare anställda, t.ex. professor emeritus, som arvoderas

Läs mer

Svenska. Ämnets syfte

Svenska. Ämnets syfte Svenska SVE Svenska Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Akademiskt skrivande I

Akademiskt skrivande I Akademiskt skrivande I Idag: Vad är akademiskt skrivande? Referatsystem att ange källa Citat och referat Akademiskt skrivande Den akademiska texten bygger på tidigare kunskap. Det vetenskapliga sättet

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i SPRÅKSTUDIER Language Studies Studieplanen är utfärdad den 12 mars 2014 (dnr ORU 5.1-835/2014). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i BIOMEDICIN Biomedicine Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård den 8 maj 2007 (dnr CF 62-259/2007).

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Svenska som andraspråk poäng

Svenska som andraspråk poäng Svenska som andraspråk 2 100 poäng KURSKOD: SVASVA02 Prövningsdelar Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller detta: SKRIFTLIG DEL Den skriftliga delen består av två delar, ett

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9 Kungsmarksskolan 2007-08-16 SVENSKA Lokal kursplan för ämnet Svenska. Strävansmål år 9 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen 2006-09-13 Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi.. namn för personnummer. adress..... antagningsdatum.... handledare

Läs mer

Gymnasiet: Kunskapskrav svenska 1 kopplade till Ungdomsparlamentet E C A Lärarens kommentar

Gymnasiet: Kunskapskrav svenska 1 kopplade till Ungdomsparlamentet E C A Lärarens kommentar Gymnasiet: Kunskapskrav svenska 1 kopplade till Ungdomsparlamentet Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Offertförfrågan forskningsöversikt om det civila samhället och arbetsmarknadsområdet

Offertförfrågan forskningsöversikt om det civila samhället och arbetsmarknadsområdet US1000, v 1.2, 2015-10-08 1 (6) 2015-12-01 Offertförfrågan forskningsöversikt om det civila samhället och arbetsmarknadsområdet Härmed inbjuds att lämna offert till genomförande av en forskningsöversikt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi. 2. Behörighet för tillträde till forskarutbildningen

Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi. 2. Behörighet för tillträde till forskarutbildningen Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi Licentiatexamen, 80 poäng och Doktorsexamen, 160 poäng Studieplanen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet och fastställd

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

PM för kurs i Vetenskapsteori

PM för kurs i Vetenskapsteori PM för kurs i Vetenskapsteori Doktorandkurs, 5 poäng, HT-07 Allmän information Varje läsår ges en kurs i vetenskapsteori för LTU:s doktorander. Kursen är tänkt att motsvara 5 poäng i forskarutbildningen.

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 2

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 2 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 2. Svenska rum 2, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder/motsvarande

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

DOKTORANDSPEGEL HH 2004

DOKTORANDSPEGEL HH 2004 DOKTORANDSPEGEL HH 2004 Högskoleverket genomför regelbundet en undersökning av doktoranders villkor, den så kallade Doktorandspegeln. I den undersökningen särredovisas inte de doktorander som finns knutna

Läs mer

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Uppsala musikklasser 2009 Engelska Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna läsa och förstå mycket enkla texter ha ett elementärt ordförråd kunna berätta om sig själv på

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Pedagogisk planering tidningstexter. Syfte

Pedagogisk planering tidningstexter. Syfte Pedagogisk planering tidningstexter Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla

Läs mer

Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn

Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn Till läraren Det här är en lärarhandledning för dig som vill arbeta med Stig Dagermans novell Nattens lekar. Handledningen

Läs mer

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan: SVENSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer