Lars Burman Ref: Diarenr Litteraturvetenskapliga inst. J Uppsala universitet Slottet ing. A0 SE Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Burman 2003-12-10 Ref: Diarenr Litteraturvetenskapliga inst. J1999-0395 Uppsala universitet Slottet ing. A0 SE- 752 37 Uppsala"

Transkript

1 Lars Burman Ref: Diarenr Litteraturvetenskapliga inst. J Uppsala universitet Slottet ing. A0 SE Uppsala Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Stockholm Slutredovisning av projektet Rabulism, romantik och retorik. C.J.L. Almqvist och konsten att övertyga I. Förutsättningar Projektets syfte har dels varit att frilägga C.J.L. Almqvists förhållande till den klassiska retoriken, dels att fortsätta det vetenskapliga utgivningsarbetet inom Almqvists Samlade Verk. Under de tre år som projektet finansierats av RJ har en doktorand, Jon Viklund, varit aktiv på heltid. Hans fjärde och sista år inom forskarutbildningen bekostas av Uppsala universitet. Handledningen av Viklund har i enlighet med ansökan skett inom projektet. Undertecknad projektledare, Lars Burman, har kunnat bedriva deltidsforskning under perioden januari juli Under vårterminen 2003 har jag avslutat min del av projektet genom forskning på i det närmaste heltid i Cambridge, U.K. Ekonomisk redovisning bifogas separat. Forskningsmedlen har förvaltats av Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen. Kontaktperson är Kerstin Landgren. 1 50% utom HT 2001 då forskningen ägnades 40%. Tjl med föräldrapenning två månader: , ,

2 2 Den sammanfattning av projektet som gjordes i ansökan 29 maj 1999 löd på följande sätt: Projektets syfte är att frilägga C.J.L. Almqvists förhållande till den klassiska retoriken. Retoriken betonar språkets funktionalitet och målinriktning och lägger vikt vid persuasio övertygande. Almqvists program för politiska, sociala och religiösa reformer var av radikalt slag, och hela hans författarskap kan beskrivas som sätt att förkunna inför en tvivlande publik. Hans verk var målinriktade och hans stilistiska förmåga stor. Därför erbjuder retoriken ett sätt att förstå hans litterära hantverk. Tyngdpunkter i undersökningen blir Almqvists egen retoriska skolning, hans retoriska stilmedel, realism som övertygandestrategi, predikoideal och epistolär retorik. Särskild uppmärksamhet ägnas förförelse-, försonlighets- och konfrontationsstrategier. Med undersökningen vill jag skissera en ny tolkning av romantiken, där retoriken ses som en inspirerande kraft i försöken att skapa ett nytt språk. Samtidigt som Almqvist tog avstånd från stora delar av traditionen utnyttjade han skickligt den äldre litteraturordningens systematiska retoriska tänkande. Projektet vilar dels på den moderna svenska retorikforskningen, dels på det nätverk som utgivningsprojektet Almqvists Samlade Verk utgör. En mindre del av den huvudsökandes forskningstid avses ägnas utgivning av SV 6: Drottningens juvelsmycke. Till projektet knyts en doktorand som vetenskapligt utger Menniskoslägtets saga och studerar verket som ett exempel på 1800-talets vetenskapsretorik. Projektet var ursprungligen planerat för fyra år, men tilldelades medel för tre år. Dessutom gjordes en viss nedskärning av sökta medel, samtidigt som min befordran till professor 2001 medförde något ökade lönekostnader. Sammantaget innebar detta vissa omfördelningar i projektet. Framförallt minskade min egen forskningstid. Trots detta har projektet fallit väl ut. Målen har uppnåtts. II. Resultat Projektet har alltså haft två huvudsakliga inriktningar en retorikhistorisk och en textkritisk/editionsfilologisk. De ovan redovisade nedskärningarna innebar att den textkritiska delen av projektet kom att utgöra en något större del av projektet än vad som ursprungligen planerats. Vad gäller det första området det retorikhistoriska - är Jon Viklunds kommande monografiska avhandling en huvudpost. Den preliminära titeln är Hjärtats språk och tankens tal. Retoriska studier i

3 3 C.J.L. Almqvists kritiska prosa och disputation är planerad till början av höstterminen I manuskript omfattar undersökningen i nuläget 300 sidor. Avsnitt har kontinuerligt ventilerats vid specialseminarier och högre seminarier vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. I Viklunds monografi studeras Almqvists kritiska prosa från ungdomsåren fram till tiden före landsflykten Två skilda retoriska angreppssätt prövas: en undersökning av Almqvists syn på språk och kommunikation, sedd mot den retoriska traditionen, och en undersökning av Almqvists egen retoriska praktik. Avhandlingens två tyngdpunkter är den unge Almqvist i talets intima samfundskretsar och den äldre författaren och journalisten i offentligheten. Tankar kring kommunikation, språk och sanning, visas vara ett stående problem i Almqvists verk. Under hela sitt författarskap driver han ett reformatoriskt, bildningskritiskt och sedermera också explicit politiskt projekt, och detta projekt tar sig olika uttryck beroende av de retoriska situationer som Almqvist hamnar i respektive själv lyckas skapa. Den unge Almqvist kan möta övertalningens problem genom att sätta parentes kring allt och alla som står som hinder mot ett genomskinligt, hjärtats samtal. Den äldre Almqvist möter problemet delvis genom att anamma den offentliga retorikens förutsättningar. Kapitel I undersöker frågan om Almqvist och retoriken i förhållande till hans engagemang i en rad pedagogiska och religiösa samfund. Här grundas idéer om en alternativ kommunikation, som bygger på en omformulering och omvärdering av den retoriska situationen. Dessa idéer kommer att prägla hans författarskap ända till slutet. I kapitlet undersöks vidare hur Almqvist i praktiken försöker förverkliga idéerna om en hjärtats kommunikation. Kapitel II V visar hur några centrala avhandlingar exponerar skilda sätt att bemöta problemet kring övertygande, i teori och praktik. I kapitel II diskuteras Historiens idéer (1819). Här fokuseras frågan om förhållandet mellan Almqvists retorik och det vetande som avhandlingen grundas i. I kapitel III diskuteras Om det nya strids-sättets idé (1821), en uppsats som avhandlar formerna för en ideal offentlig diskussion. Här använder Viklund begreppet egentlighetsjargong för att beskriva en för Almqvist typisk argumenterande stil. Kapitel IV gör en retorisk läsning av Svenska Fattigdomens betydelse (1838), med utgångspunkt i dess placering inom ramen för Törnrosens bok. Kapitel V tar upp Om Poesi i Sak (1839/ ), tillsammans med ett par andra samtida verk av poetologisk karaktär, bl.a. med inriktning på frågan om skönlitteraturens samhällskritiska

4 4 funktion. Här finner man en ambivalent hållning, en dragning åt poesins autonomi å ena sidan och åt den politiska vitterheten å den andra. Kapitel VI undersöker hur Almqvists kritiska praktik formas i samband med engagemanget i tidningspressen, tidens nya och växande offentliga makt. Almqvist kommer att se tidningslitteraturen som samtidens viktigaste medium, samtidigt som den kommunikation som utmärker detta medium i mångt och mycket svär mot hans grundläggande åsikter om det ideala samtalets form. Från den liberala pressens position, och vänd mot en ny publik, tvingas Almqvist omvärdera sina ideal om ett hjärtats tal med syftet att bli en stark röst i den svenska offentligheten vid tiden. Både Viklund och jag deltog med föredrag om Romantik och retorik. C.J.L. Almqvist och konsten att övertyga vid Nordisk Netværk for Retorikkens Histories första nordiska konferens 30/10-1/ , där vi presenterade de bakomliggande idéerna för vårt projekt. Viklunds bidrag utvecklades senare till en publicerad studie av hur en retorisk-stilistisk figur kommer till målinriktad användning: Chiasmus as an Argumentative Figure in C.J.L. Almqvist s The Ideas of History (2002) publicerade Viklund Från salong till grotta. En läsning av Almqvists Hinden, en uppsats som visserligen inte är omedelbart knuten till projektet men som belyser viktiga frågor om Almqvists sätt att förhålla sig till sin publik. Jag har själv hittills publicerat tre uppsatser inom projektets retoriska del. I artikeln Tal, skrift och vältalighet i Drottningens Juvelsmycke (2001) studerar jag hur romantiska förställningar om muntlighet ställs mot den traditionella eloquentia-traditionen. Målet är att peka på hur den retoriska språktraditionen ständigt finns närvarande som en klangbotten i Almqvists författarskap. I Drottningens Juvelsmycke tematiseras flera väsentliga områden i den då pågående förändringen av de litterära villkoren. Det jag här stannade inför är den språkkritiska hållning som manifesteras i kontrasten mellan "ironisk" skriftlighet och "oskuldsfull" muntlighet. Om Richard Furumo karaktäriseras av sin genomskådande skriftcentrerade hållning är Tintomara det tydligaste exemplet på ett drömt oskuldstillstånd, långt från de sociala och kulturella förhållanden som korrumperar språket. Trots anspråk på samhällsbyggande ärlighet är vältalaren - i Almqvists ögon - dock en manipulatör. Mot vältalighetstraditionen, där maktanspråk, estetik och moralfrågor knyts samman, sätter Almqvist ett disharmoniskt ideal av ironisk distans och utopisk oskuldsfullhet.

5 5 Artikeln Infattningen av juvelsmycket. Tintomaras bokhistoriska förvandling (2003) rör sig i gränslandet mellan retorik och textkritik. Här studeras hur förändringar i ett verks yttre utformning har relevans för hur publiken uppfattar texten. Den tredje publicerade artikeln, Om ideala professorer. C.J.L. Almqvist och universiteten (2002), är ursprungligen en installationsföreläsning och förebådar en längre undersökning som fortfarande är under arbete och som utifrån Almqvists författarskap kommer att behandla förhållandet mellan retorik och pedagogik. Den publicerade artikeln behandlar Almqvists syn på professorers pedagogiska verksamhet, sådan den framträder i skriften Om svenska uppfostringsväsendet (1839). Skriften ger en viktig utgångspunkt för förståelsen av hur den gamla retoriska traditionen omformades och delvis uppgick i den pedagogiska vid början av 1800-talet. Projektets textkritiska del har avsatt nästan lika mycket ny forskning som den retoriska. Två volymer av Almqvists Samlade Verk har publicerats: Viklunds utgåva av Menniskoslägtets Saga och min av Drottningens Juvelsmycke (båda 2002). De vetenskapligt etablerade texterna är inramade av omfattande inledningar samt textkritiska kommentarer, variantapparater och sak- och ordförklaringar. Kringmaterialet innehåller väsentliga nya forskningsresultat. Stort nyhetsvärde har exempelvis kontextualiseringen av Menniskoslägtets Saga. Almqvists text från har aldrig tidigare tryckts om; inte heller har den ägnats särskilt mycket forskning. Jon Viklund lade fram utgåvan som sin licentiatavhandling i december Mitt tyngsta bidrag till projektets textkritiska del är utgåvan av Drottningens Juvelsmycke, som aldrig tidigare utgivits efter moderna textkritiska principer. Editionen fyller därmed en besvärande lucka i svensk vetenskaplig textutgivning. Jag har emellertid också i andra sammanhang kunnat bidra till editionsfilologisk teori- och metodutveckling. Insatserna har gjorts i den ovan anförda artikeln om Infattningen av juvelsmycket. Tintomaras bokhistoriska förvandling (2003), samt genom redaktörskap för två samlingar av editionsfilologiska uppsatser (se litteraturförteckningen). Jag har också publicerat en artikel som belyser de textkritiska problem som uppstår som en följd av skillnader i manliga och kvinnliga författares villkor på och 1840-talet (2001). Till utvecklingen inom det textkritiska forskningsfältet har jag också kunnat bidra genom aktivt deltagande i den verksamhet som utvecklats inom NNE (Nordiskt nätverk för editionsfilologer) där jag under en period har ingått i ledningsgruppen. Jag har också undervisat på nordiska forskarkurser. Projektets delmål att utveckla editionsfilologisk kompetens har alltså uppnåtts på flera sätt.

6 6 Såväl Viklund som jag själv har bedrivit forskningsinformerande verksamhet. Viklund har t.ex. presenterat sin forskning i en paneldiskussion organiserad av ABF 30/1 2003, och han har publicerat en artikel för Almqvistiana om Menniskoslägtets Saga orientalism och glad vetenskap i Almqvists ledsamma kompendium. Själv har jag publicerat en Almqvistartikel i Parnass, framträtt för Almqvistssällskapet och vid seminarier anordnade vid bokmässan i Göteborg 2002 och Hösten 2003 har jag framträtt för Folkuniversitetet i Stockholm. Dessutom har min edition av Drottningens Juvelsmycke legat till grund för en nystavad version utgiven på Gidlunds förlag. Den vetenskapliga utgåvan kommer också att publiceras i internetutgåvan av Almqvists Samlade Verk, som är ett pionjärprojekt inom hypertextedering. Den kommer snart att flyttas från Språkbanken till Litteraturbanken, vilken med projektstöd från Vetenskapsrådet är under uppbyggnad. Projektet Rabulism, romantik och retorik har fått genomslag i den grund- och påbyggnadsundervisning jag bedrivit inom litteraturvetenskap och retorik. Bland annat har en C-uppsats i retorik producerats under min handledning, som behandlar retoriska strategier i striden mellan Almqvist och August Blanche. Jag har under vårterminen 2003 vistats i Cambridge där jag bedrivit forskning för min studie av relationen retorik/didaktik under tidigt 1800-tal (som alltså planeras att dokumenteras i en undersökning av främst Almqvists Om svenska uppfostringsväsendet). Jag hade där tillfälle att vistas i en internationell forskningsmiljö. Av vikt har influenserna från modern litterär, retorisk och idéhistorisk forskning varit för mig har professor Gillian Beer varit en viktig inspiratör, och konferensen Making Waves, byggd kring hennes och 1900-talsforskning, gav ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och utveckla idéer om ett retoriskt sätt att betrakta viktorianska texter. The History of the Book Seminar erbjöd ett viktigt forum för textkritisk verksamhet och bidrog till att väcka forskningsidéer för kommande projekt. Exempelvis erbjuder frågor i skärningspunkten mellan textkritik/bokhistoria och retorik forskningsmässiga utmaningar. III. Sammanfattande om projektets publikationer I ansökans projektbeskrivning år 1999 (s. 8) redovisades de inom projektet förväntade publikationerna. Jag återger nedan denna förteckning och kommenterar punkt för punkt.

7 7 1) Rabulism, romantik och retorik (bok). Nedskärningen av projektet från fyra till tre år och nedskärningen av tilldelade medel gav inte utrymme för skrivandet av en samlad monografisk framställning. Istället har jag publicerat ett par uppsatser och räknar med att publicera ytterligare någon eller några. 2) Drottningens juvelsmycke (vetenskaplig utgåva). Såväl den textkritiska utgåvan som en modernstavad är nu publicerad. Den digitaliserade editionen kommer att publiceras under ) Uppsats[er] om textkritisk metodutveckling med utgångspunkt från C.J.L. Almqvists Samlade Verk. Målet är uppnått. Se publikationslistan. 4) Menniskoslägtets saga (vetenskaplig utgåva; del av doktorsavhandling). Den textkritiska utgåvan är nu publicerad. Den har framgångsrikt ventilerats som licentiatavhandling. En digitaliserad edition kommer att publiceras under ) Almqvist och 1800-talets vetenskapsretorik (längre uppsats alternativt liten bok; del av doktorsavhandling) Målet har överträffats. Jon Viklunds kommande doktorsavhandling blir en omfattande och mångsidig undersökning av Almqvist och retoriken. Den täcker åtskilliga av de frågor som var avsedda att undersökas i boken Rabulism, romantik och retorik. Uppsala 10 december 2003 Lars Burman

8 8 OFFENTLIGGJORDA SKRIFTER Bifogade texter markeras med *. Ännu opublicerade arbeten förtecknas ej, utan kommenteras i slutredovisningens huvudtext. *Almqvist, C.J.L. Samlade Verk 19, Menniskoslägtets Saga, red. Jon Viklund, (Stockholm, 2002) [den kritiska editionen skall även utges digitalt (http://svenska.gu.se/vittsam/almqvist.html)] *Almqvist, C.J.L., Samlade Verk 6, Törnrosens bok IV (Drottningens Juvelsmycke), red. Lars Burman, (Stockholm, 2002) [även i normaliserad version (Hedemora, 2002); den kritiska editionen skall även utges digitalt (http://svenska.gu.se/vittsam/almqvist.html)] Burman, Lars, Mäns och kvinnors skrivande. Om utgivning av tidiga 1800-talsromaner, Anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 17 maj 2000 (Stockholm, 2000) -, Vem var Almqvist?, Parnass 2001:4 -, Tal, skrift och vältalighet i Drottningens Juvelsmycke, Carl Jonas Love Almqvist - diktaren, debattören drömmaren, red. Lars Burman, Almqviststudier 3 (Hedemora 2001) -, Om ideala professorer. C.J.L. Almqvist och universiteten, Almqvistiana 27 (2002) -, Infattningen av juvelsmycket. Tintomaras bokhistoriska förvandling, I vitterhetens tjänst. Textkritiska uppsatser. En vänbok till Barbro Ståhle Sjönell, red. Lars Burman (Stockholm/Hedemora, 2003) I vitterhetens tjänst. Textkritiska uppsatser. En vänbok till Barbro Ståhle Sjönell, red. Lars Burman (Stockholm/Hedemora, 2003) Text och tradition. Om textedering och kanonbildning. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer, oktober 2001, red. Lars Burman och Barbro Ståhle Sjönell (Stockholm, 2002) Viklund, Jon, textkritisk edition av Menniskoslägtets saga (framlagd lic.avh., Litt.vet.inst, Uppsala universitet, 2001) -, Från salong till grotta. En läsning av Almqvists Hinden, Carl Jonas Love Almqvist diktaren, debattören, drömmaren. Almqviststudier 3, red. Lars Burman (Hedemora 2001) -, Chiasmus as an Argumentative Figure in C.J.L. Almqvist s The Ideas of History (1819), Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric, Nordic Studies in the History of Rhetoric, 1, ed. P. Harsting and S. Ekman (Copenhagen, 2002) -, Menniskoslägtets Saga orientalism och glad vetenskap i Almqvists ledsamma kompendium, Almqvistiana 28 (2003)

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

DOKTORANDSPEGEL HH 2004

DOKTORANDSPEGEL HH 2004 DOKTORANDSPEGEL HH 2004 Högskoleverket genomför regelbundet en undersökning av doktoranders villkor, den så kallade Doktorandspegeln. I den undersökningen särredovisas inte de doktorander som finns knutna

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal

Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid StockJiolms universitet MINS 55 Jubileumsskrift 2003 Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal Stockholm 2003 Innehåll Förord 1 Nordister och

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Uppsala musikklasser 2009 Engelska Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna läsa och förstå mycket enkla texter ha ett elementärt ordförråd kunna berätta om sig själv på

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning. Svenska: Texter i vardagen

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning. Svenska: Texter i vardagen Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning Svenska: Texter i vardagen Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Swedish: Everyday Discourse Svenska

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.)

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Kursansvariga: Professor Mikael Nygård och doktorand Mathias Mårtens Syfte Kursen är ett led i förberedelsen inför att skriva

Läs mer

Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Person- och adressuppgifter Namn Personnummer Adress,

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kommunal familjerådgivning under 2014

Kommunal familjerådgivning under 2014 Sveriges officiella statistik Socialtjänststatistik Kommun som uppgifterna avser Namn på den familjerådgivningsbyrå som lämnar uppgiften Er adress Postadress Uppgiftslämnare/handläggare E-post Telefon

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT SV5 / SV6 ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT 1. Läs anvisningarna noggrant och se till att du förstått uppgiften rätt. Det kan t.ex. finnas anvisningar om vilken typ av text uppsatsen ska representera

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Individuell studieplan

Individuell studieplan INDIVIDUELL STUDIEPLAN 1 (av 18) Individuell studieplan Diarienummer Dagens datum (åååå-mm-dd) Forskarstuderande Efternamn Förnamn Personnummer Adress Hemtelefon/Mobiltelefon E-post Antagen till forskarutbildning

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Den felande länken Del I

Den felande länken Del I 1 Den felande länken Del I av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur kopplingen mellan företagens räkenskaper och nationalräkenskaperna ser ut. Utläggningen implicerar dessutom att BNP

Läs mer

Öppna föreläsningar Hösten 2010

Öppna föreläsningar Hösten 2010 Öppna föreläsningar Hösten 2010 Datum Ämne Föreläsare Innehåll 21 okt Hälsa Marianne Henningsson Kan naturen få dig att må bra Naturupplevelser ökar vårt välbefinnande, fysiskt och mentalt. Många söker

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

meddelande svar Sändarens referensram Mottagarens referensram

meddelande svar Sändarens referensram Mottagarens referensram Att läsa och förstå texter I den här delen av kursen kommer vi att behandla följande områden: kommunikation olika typer av texter att läsa och förstå texter. Kommunikation En mycket viktig del av den vetenskapliga

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Material från www.etthalvtarkpapper.se

Material från www.etthalvtarkpapper.se Svenska 1 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 1 anges Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer