Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga"

Transkript

1 Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Bilaga till årsredovisningen 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige

2 Personal Inledning Politikernas uppdrag till personalenheten är: Säkerställa kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Engagerad och delaktig personal. Chefs och ledarutveckling ge cheferna rätt förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap. Likabehandling. Attraktiv arbetsplats. Säkerställa en god arbetsmiljö, hög kvalitet i rekryteringsarbetet, en fortsatt god löneutveckling och heltid en rättighet. Under 2012 har Personalenheten fokuserat på ett fullföljande av besparingsplan III för ekonomi i balans. Vid slutet av året kunde sammanfattas ett arbete som under 2012 ger en förutsättning om att arbeta med resursomfördelning till ett värde av motsvarande 40 miljoner kronor. De delar som berörts enligt ovan under 2012 och som satts i som stödverktyg/regelverk kan sammanfattas enligt nedan: - reglering av innestående kompensationsledighet - reglering av avtal för läkare avseende övertidsersättning - regelverk för schema och bemanning, främst rörande individuell schemaplanering (ISP) - översyn av överlappningstider - förtydligande kring kollektivavtalsreglering avseende måltidsuppehåll Ett stort fokus nu och framåt är verktyg för omsättning av resurser till produktionstid med utgångspunkt i tre viktiga delar: - att hantera hälso- och sjukvårdens aktuella och framtida utmaningar - att möta upp kompetensförsörjningsbehovet - att ha kontroll över kostnadsutvecklingen inom personalområdet Kompetensförsörjning En av personalenhetens stora utmaningar inför framtiden är att trygga landstingets kompetensförsörjning, en utmaning vi delar med landets övriga landsting. Landstinget Dalarna har en medelålder på 47 år, vilket innebär att fram till år 2025 kommer drygt 40 procent av dagens personalstyrka ha fyllt 65 år. För att möta denna utmaning har några förvaltningar och verksamheter påbörjat arbetet med kompetensanalyser som ett led i det strategiska rekryteringsarbetet. Ett gott samarbete med universitet, högskolor och institutioner som utbildar vårdpersonal och andra för oss viktiga yrkesgrupper kommer att ha en central roll i vår kompetensförsörjning. Lika viktigt är det att vi strukturerar och planerar för kunskapsöverföring från äldre till yngre medarbetare för att inte förlora värdefull kompetens. Delaktighet Att ha en hög grad av delaktighet och medinflytande är viktiga grundfundament för en positiv och utvecklande arbetsplats. Enligt arbetsmiljöredovisningen 2012: 98 procent av verksamheterna håller regelbundna arbetsplatsträffar 96 procent av verksamheterna har medarbetarsamtal med alla eller med minst 75 procent av sina medarbetare 92 procent av verksamheterna har haft avgångssamtal med medarbetare som slutar sin anställning. Chefs- och ledarutveckling En pilotutbildning i ledarskapsutveckling för nya chefer genomfördes 2011 i egen regi. Erfarenheterna från denna kurs tillsammans med tidigare utbildningar samt omvärldsbevakning ligger som grund för ett nytt koncept för Landstinget Dalarnas chefs- och ledarutveckling. Första utbildningen startades i november 2012 för 19 verksamhetschefer. Även lönebildningsseminarier som genomförts under 2011 har bidragit till att förstärka ledarskap. Likabehandling och jämställdhet Landstinget Dalarnas Likabehandlingspolicy antogs av landstingsfullmäktige i februari Implementeringsarbetet påbörjades senvåren Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen implementeras likabehandlingspolicyn under Enligt Arbetsmiljöredovisningen har fem procent av verksamheterna tagit fram en egen likabehandlingsplan. 41 procent av verksamheterna har diskuterat diskriminering på sina arbetsplatser. Jämställdhetsplanen inkluderas i landstingets likabehandlingspolicy men ca 40 procent av verksamheterna har fortvarande en egen eller använder sig av förvaltningens jämställdhetsplan. 60 procent använder sig av landstingets likabehandlingspolicy och dess jämställdhetsplan. Attraktiv arbetsplats Medarbetarnas engagemang och delaktighet, en god arbetsmiljö, chefs- och ledarutveckling och likabehandling bildar tillsammans den plattform som krävs för att Landstinget Dalarna ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 2 Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö

3 Personalresurser Definitioner Antal anställda definieras som antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens sysselsättningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar. Under 2012 har antalet anställda och årsarbetare ökat. De största ökningarna står sjuksköterskorna och administration/ ledning för. Inom administrationen (+45) är en betydlig del projektanställningar inom Central förvaltning. De största minskningarna har skett inom undersköterske- och läkarsekreterarkåren. Sysselsättningsgraden har ökat från 94,9 procent 2011 till 95,4 procent Löneutvecklingen varit återhållsam 2,81procent, år 2011 var löneutvecklingen 2,2 procent. Jämfört med andra landsting så har ingen nämnvärd avvikelse skett. Antal anställda faktiska årsarbetare, heltid och deltid Antal faktiska årsarbetare Antal anställda varav heltid - varav deltid Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Antalet deltider har minskat ca en procent per år från Detta syns i en ökad sysselsättningsgrad. Det finns en förvaltning som inte har några deltider, det är Landstingsfastigheter, där arbetar alla heltid Årsarbeten och faktiska årsarbetare Antal årsarbeten har ökat med en procent (84 årsarbeten) jämfört med Motsvarande siffror vid en jämförelse med 2010 var en minskning två procent (258 årsarbeten). Faktiska årsarbeten har ökat med 0,9 procent (68 faktiska årsarbetare) jämfört med Motsvarande siffror vid en jämförelse med 2010 är en minskning med 2,4 procent (179 faktiska årsarbetare) Diagrammet Antal årsarbetare/faktiska årsarbetare visar att åtgärderna i ekonomi i balans som vidtogs 2011 för att minska antalet anställda har haft effekt tom augusti, därefter ser vi en mindre ökning jämfört med Förändringen av antal årsarbeten fördelar sig mellan förvaltningarna enligt nedanstående tabell. Antal faktiska årsarbetare (antal månadsavlönade sysselsättningsgrad) Förvaltning Förändring (antal) Finansförvaltningen 0 0,50 0,50 Tandvårdens Beställarenhet 2,13 2,50 0,37 Förtroenderevisorer 1,00 1,00 Central förvaltning 485,41 517,20 31,79 Hälso- och sjukvården 5 605, ,45 20,58 Kultur- och bildn förv 128,15 135,82 7,67 Landstingsfastigheter 22,25 22,80 0,55 Landstingsservice 351,06 355,13 4,07 Kostsamverkan Mora 25,85 25,91 0,06 Patientnämnden 3,00 4,00 1,00 Tandvården 414,76 415,19 0,43 Totalt 7 039, ,50 67,02 Nästan samtliga förvaltningar har ökat antalet faktiska årsabetare. Största ökningen står Central förvaltning för och inom MiT-, Hälso- och sjukvårds-, och Medicinska enheten. Medicinsk enhet har byggt upp en läkemedelsavdelning som har förstärkts med nya kompetenser. Inom MiT har ökning främst berott på förändrade/utökat uppdrag. Hälsooch sjukvårdsenhetens personalökning kan härledas till omflyttning av arbetsplatser samt externt finansierade projektanställningar. Ökning in Hälso- och sjukvårdsförvaltning kan härledas bl a till förstärkning av sjuksköterskor (ca 30 tjänster) för att bemöta ökad arbetsbelastning inom några verksamheter. Arbetad tid Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav arbete under jour/beredsk. läkare* varav mertid/övertid samtlig personal* *Preliminära värden för innevarande år. Den ackumulerade arbetade tiden för 2012 har minskat med ca timmar (ca 100 årsarbetare) jämfört med Minskningen finns inom de flesta yrkesgrupper utom sjuksköterskor, administration och teknik, vilket kan förklaras med Take Care -projektets behov av personalresurser. Hos Folktandvården har den arbetade tiden minskat förhållandevis krafttigt beroende på att förvaltningen har Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö 3

4 satsat mycket tid på utbildning och inskolning av nya, utländska tandläkare. En del av minskningen av den arbetade tiden i hela landstinget beror också på att år 2012 hade 3 arbetsdagar färre än Den arbetade tiden för timanställda har ökat med drygt timmar (ca 18 årsarbetare). Landstingsservice visar en relativ kraftig ökning (6 188 timmar; nästan 4 årsarbetare). Ökning av timanställningar kan förklaras av kraftig influensaperiod såväl i början som i slutet av året, behov under semesterperioderna samt en obalans med kvarstående vakanser och extra behov till följd av hög vårdtyngd. Övertidsarbete ingår i måttet Arbetad tid. Antalet övertidstimmar har ökat med nästan timmar (ca 21 årsarbetare). Det finns här framförallt koppling till en högre sjukfrånvaro under året samt i övrigt redovisade orsaker i anslutning till timanställningar. Läkarnas arbetade tid under jour och beredskap visar en fortsatt ökning på timmar. Arbetad tid förändring Yrkesgrupp Tím Procent Sjuksköterskor m.fl 332 0,01 Undersköterskor m.fl ,2 Läkare ,5 Tandläkare ,4 Tandsköterskor m.fl ,9 Adm/Ledn ,2 Läkarsekreterare ,2 Rehab/Förebyggande ,1 Sjukhustekn/Lab pers ,4 Utb/Kultur ,4 Teknik ,2 Service ,8 Övrig personal ,0 Summa Arbetad tid ,4 Arbetstid har minskat inom alla yrkesgrupper utom bland sjuksköterskor, administration/ledning och tekniker. Den största minskningen står tandläkare för samt personal inom Kultur- och utbildningsförvaltning. Gruppen Övrig personal där minskningen är störst består av arvoderade personer samt feriearbetare. Arbetad tid läkare anställda via bolag Förändring Den arbetade tiden för anställda läkare via bolag har ökat med drygt timmar jämfört med Det är främst primärvården (ca 60%), psykiatrin och medicinska specialiteter som nyttjat inhyrda läkare. Sysselsättningsgrad Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 2012 är 95,4 procent, en ökning jämfört med 2011 (94,9%) Var femte (19%) av landstingets kvinnliga medarbetare arbetar deltid. Bland männen är motsvarande siffra ca 8 procent. Köns- och åldersfördelning Åldersgruppen 60 år och äldre utgör 16 procent av totalantalet medarbetare, motsvarande ca 1370 personer. Medelåldern i landstinget är 47 år - 47 för kvinnor och 46 för män. De största pensionsavgångarna finns i yrkesgrupperna tandsköterskor (54%), undersköterskor (52%), administratörer / ledningspersonal (51%) och Sjukhustekniker / laboratoriepersonal (51%). Andelen kvinnliga medarbetare är 79 procent. Ingen förändring har skett jämfört med de två föregående åren. 4,6 procent av våra kvinnliga anställda är chefer. 6,3 procent av våra manliga anställda är chefer. Personalomsättning Definition: Antal personer som slutat sin anställning i landstinget / antal anställda. Mäts1/1 och 31/12 och endast för tillsvidareanställd personal. Personalomsättning per kategori 2012 (Tillsvidareanställd personal) Kategori 2011 % 2012 % Sjuksköterskor m.fl 5,6 5,6 Undersköterskor m.fl 6,8 6,8 Läkare 7,3 8,1 Tandläkare 12,8 15,7 Tandsköterskor m.fl 6,7 5,6 Adm/Ledn 7,8 7,0 Läkarsekreterare 3,7 9,0 Rehab/Förebyggande 6,6 6,5 Sjukhustekn/Lab pers 3,8 6,2 Utb/Kultur 6,8 12,3 Teknik 17,4 2,3 Service 5,2 8,0 Totalt 6,4 6,8 Personalomsättningen totalt i landstinget var under 4 Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö

5 2012 6,8 procent. Den kan jämföras med 6,4 procent De största personalomsättningarna finns bland läkarsekreterare (mer än fördubbling) samt inom Kultur- och utbildningsförvaltningen. Antal nyanställda resp avgångar (Tillsvidareanställd personal) Varav Förvaltning Börjat Slutat pension Tandvårdens Beställarenhet Förtroenderevisorer Central förvaltning Hälso- och sjukvården Kultur- och bildningsförv Landstingsservice Kostsamverkan Mora Patientnämnd Landstingsfastigheter Tandvården Totalt De flesta avgångar i antal har skett inom Hälso- och sjukvården och då främst inom undersköterskegruppen. Inom Landstingsservice och Kultur och bildningsförvaltning har dubbelt så många slutat som nya som börjat. Nästan hälften (45%) av de som har slutat sin anställning under 2012 har gått i pension. Lönekostnader och kostnader för inhyrd personal (Mkr) Resultat Budget Resultat Löner exklusive sociala avgifter Inhyrd personal Lönerna för 2012 har kostat 63 Mkr mer än budgeterat (2%). Lönekostnaderna är 2,8% högre än Beträffande inhyrd personal (stafettläkare) överskrids budgeten med ca 31 Mkr. Största kostnadsökningarna jämfört med föregående år finns inom psykiatrin, medicinska specialiteter och primärvården. Den samlade kostnaden för inhyrd personal överskrider dock inte den budget som finns som grund för de egentliga men obesatta tjänster de täcker upp för i dagsläget. Kompskuld (innestående kompensation) (Timmar/ Tkr) Timmar Tkr Timmar Tkr Komp. personal övr Komp. läkare TOTAL Innestående kompensation för övertid, jour och beredskap, det s.k. kompberget, har reducerats med nästan timmar, med drygt 6,7 Mkr (2011: med ca timmar). Lönenivåutveckling Medellönen har ökat med 2,8 procent under Motsvarande siffra för 2011 var 2,2 procent och ,7 procent. I beräkningen ingår pensionsavgångar, nyanställningar och årets löneöversyn. Löneöversynen har genomförts under året och huvuddelen av nya de lönerna utbetalades före årsskiftet. Den individuella löneutvecklingen för år 2012 ligger på 4,3 procent och beräknas enbart på de personer, vilka var anställda såväl vid mätperiodens början 1/1 som dess slut 31/12. I löneöversynen 2012 har skärskilda satsningar gjorts för IT-sekreterare, tekniker, ingenjörer, allmänläkare samt medarbetare inom ekonomi och personal. Den överenskommelse som träffades med Vårdförbundet 2011 om en generell satsning på sjuksköterskor i patientnära vård trädde i kraft under april Under året har ett stort arbete skett bl.a. i samverkan med Landstinget Gävleborg för att lägga grunden för införandet av ett nytt arbetsvärderingssystem MIA. Därutöver har en omstart skett av löneöversynsarbetet inom Landstinget Dalarna för att förbättra och kvalitetssäkra alla ingående processer. Sjukfrånvaro 56,8 procent av våra anställda har ingen eller högst fem sjukdagar under året. Samma siffra 2011 var 59,9 procent. Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid Antal sjukdagar per anställd Procent av ordinarie arbetstid ,8 4,9 5,1 15,8 16,4 16,7 Alla Män Kvinnor Totalt 5,1 3,5 5, år 3,8 2,5 4, år 4,9 2,8 5,5 50- år 5,6 4,4 5,6 Mer än 60 dagar 46,1 44,0 46,4 Under 2012 har landstinget nästan nått målet med 5 procents sjukfrånvaro, men antalet sjukdagar är något högre än målet (15 dagar) 16,7 dagar per anställd. Kvinnor är oftare sjuka än männen och sjukfrånvaron ökar med åldern. Arbetsmiljö I uppdraget att säkerställa en god arbetsmiljö utgör grundutbildning för chefer, skyddsombud, HR-specialister och politiker en viktig del. Våra chefers kunskaper inom arbetsmiljöområdet har bl a resulterat i att landstinget har kunnat minska kostnaderna för företagshälsovård - utan att ge avkall på medarbetarnas arbetsmiljö. Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö 5

6 Under 2012 har fem arbetsmiljöutbildningar och tre kurser i Från konsekvensanalys till riskbedömning genomförts. Centrala Arbetsmiljökommittén har fått en ny ordförande, personaldirektören Lars-Olof Björkqvist. Kommittén har haft tre möten under Arbetsmiljömodulen i Synergi har varit i drift i drygt fyra år. Statistik från Synergi redovisas i Arbetsmiljöredovisning. Hälsofrämjande insatser Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har Landstinget Dalarnas verksamheter möjlighet att arbeta med hälsofrämjande insatser. Insatsen utgår från de risker som upptäcks på arbetsplatsen och är ett komplement till övriga arbetsmiljöinsatser SAM - timmar, antal SAM aktiviteter, Mkr 2,8 2,0 1,8 De registrerade SAM-timmarna har minskat med nästan timmar under 2012 jämfört med Förklaring till minskning kan vara den relativt höga sjukfrånvaron och införandet av Take Care. Kostnader för SAM-aktiviteter är också lägre, minskning med 0,2 Mkr jämfört med år Redovisade aktiviteter är bl.a. fysiska aktiviteter som t.ex. simning, styrketräning. Förebyggande insatser - Tkr Tjänster köpta GävleDala Företagshälsa (GDFH) Tjänster köpta övrigt Kostnaderna för företagshälsovård har minskat något under 2012 jämfört med Däremot har övrigt köpta tjänster ökat. Totalt sett är de förebyggande insatserna minskat marginellt, med ca kr. Ett nytt avtal med GDFH trädde i kraft under En revidering av förmånskatalogen har skett under 2012 vilket bl.a. innebär en mer likvärdig fördelnings- och nyttjandeprincip avseende friskvård. Fortbildningsdagar 2012* Befattningskategori Dagar Dagar/anställd Sjuksköterskor m.fl ,1 Undersköterskor m.fl ,6 Läkare ,2 Tandläkare 607 4,9 Tandsköterskor m.fl ,2 Adm/Ledn ,0 Läkarsekreterare 895 1,8 Rehab/Förebyggande ,5 Sjukhustekn/Lab pers 560 2,0 Utb/Kultur 216 1,1 Teknik 101 1,1 Service 646 1,2 Totalt ,0 *Rapportering av kompetensutveckling är bristfällig. Antalet fortbildningsdagar är i stort sett oförändrad jämfört med 2011 då utbildningsbudgeten halverades pga åtgärdspaket III i Ekonomi i balans. Folktandvården har dock satsat på utbildning och tom fördubblat sina utbildningsdagar på grund av inskolning av 15 portugisiska tandläkare. Chefsutbildningar inom Personalenhetens regi Genomförda kurser Antal Antal 2012 kurser deltagare Chefs- och ledarskaps utbildning 1 19 Arbetsmiljö* 5 93 Rehabilitering* Tema Från konsekvensanalys till riskbedömning 3 75 *Deltagarna i arbetsmiljöutbildningen är förutom chefer även skyddsombud m.fl. - Den nya chefs- och ledarskapsutbildningens startades i november 2012 och riktades för verksamhetschefer. På grund av en effektiv marknadsföringsinsats ökade intresset för ReHabutbildningar till den grad att alla intresserade fick inte plats, trots 12 utbildningstillfällen. Kompetensutveckling En viktig komponent för att klara den framtida kompetens försörjningen är att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling för landstingets medarbetare. Enligt Arbetsmiljöredovisning 2012 har en tredjedel av våra verksamheter tagit fram individuella kompetensutvecklingsplaner för mist 75 procent avsina medarbetare. Inom förvaltningarna Landstingsfastigheter och Folktandvården, Landstingsservice och Patientnämnden har alla medarbetare en individuell kompetensutvecklingsplan. I tabellen nedan redovisas antalet registrerade fortbildnings dagar Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö

7 Arbetsmiljöredovisning 2012 Bilaga till Personalekonomiska redovisningen: Arbetsmiljöredovisningen är ett verktyg bl a - för att kontrollera att Landstinget Dalarna lever upp till ställda lagkrav. - för att följa upp arbetsmiljöpolicyn fastställda mål och genomförande. - används som underlag för planering av arbetsmiljöutbildningar och för ev åtgärder. - för att identifiera landstingsövergripande generella risker och vid behov vidta övergripande åtgärder. I år sker en återkoppling till förvaltningarna som en grund för fortsatt arbetsmiljöarbete. När det gäller Hälso- och Sjuk-vården görs återkopplingen till respektive verksamhetsområden. Landstinget Dalarna har sedan många år betonat vikten av att erbjuda en god arbetsmiljö till anställda/ medarbetare. Vi gör detta bl a genom att: erbjuda 3-dagars grundutbildningar arbetsmiljö för chefer, skyddsombud, HR-specialister och politiker. Några fokusområden i utbildningarna: - Kunskap om regelverk och ansvar inom arbetsmiljöområdet - Tyngdpunkt läggs vid att linjens chefer ska ha mycket god kännedom om Systematiskt Arbetsmil jöarbete (SAM) - samt självständigt kunna genomföra SAM i det dagliga arbetet, vid omorganisationer och om- ny och tillbyggnationer. - Kunskap så att tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns på chefsansvarsområdet. - Arbetsmiljöansvar - Kunskap om att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan. Antal utbildningstillfällen * 3-dagars Grundutbildning Arbetsmiljö. * ½ dag rehabiliteringsutbildning ** Tema; Från konsekvensanalys till riskbedömning för hela Landstinget Dalarna Tema Våld och hot ½ dagar Påbörjas - 6 * Under 2012 genomfördes den 69:e 3-dagars grundutbildningen i Arbetsmiljö. Utbildningarna sker i samarbete med GävleDala Företagshälsa (GDFH) ** Från konsekvensanalys till riskbedömning för hela Landstinget Dalarna startade upp Kursen genom förs i samverkan med Centrala Arbetsmiljökommittén (CAMK) ledamöter Svarsfrekvens och insamlingsmetod Vi använder oss av ett webbaserat enkätverktyg, vars användning vi ständigt utvecklar. Svarsfrekvensen har i år påverkats av att det är endast är förvaltnings- och verksamhetschefer som svarar. Svarsfrekvens Antal anställda Svar från chefer % 84 % 85 % 92 % Resultatet redovisas på för 2012 på verksamhetschefsnivå. Arbetsmiljöutbildning *Chefer som har utbildning % **Skyddsombud som har utbildning % *2010 o 2011 redovisades inte alla chefer **Siffran osäker då en del ej besvarade frågan Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Svarande enheter som har genomfört systematiskt arbetsmiljöarbete % * Svarande enheter som har rutiner för arbetsmiljöarbete % * 88 % av verksamheterna har rutiner för arbetsmiljöarbete på minst tre fjärdedelar av sina arbetsplatser. Hälsofrämjande inom ramen för SAM SAM timmar Kostnader aktiviteter SAM Mkr 1,8 2,0 2,8 Friskvårdspengen Friskvårdspengen Mkr 2,4 2,2 2,9 I tidigare har antalet medarbetare som nyttjat del av friskvårdspengen redovisats. Returnering av arbetsmiljöärenden Antal returnerade ärenden 4 st 3 st 12 st Returnering arbetsmiljöärende sker till närmast högre chef om mandat eller ek. saknas för att kunna vidta åtgärd. Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö 7

8 Samverkansgrupp tillika skyddskommitté Samverkansgrupp/skyddskommitté. 96 % 95 % 92 % Rehab 79 % av verksamheterna har genomfört rehabiliteringssamtal. Skador/Tillbud Antal; Arbetsskador/olyckor Antal; Tillbud Antal; Våld och Hot Statistiken från Synergi - redovisar arbetskador/olyckor gemensamt. Allvarliga olyckor och tillbud redovisas även som 2 ärenden. Synergi arbetsmiljö har varit i bruk ett antal år fortfarande tillkommer nya användare. Obs. Minskningen Våld och Hot. Flera verksamheter har i det systematiska arbetsmiljöarbetet vidtagit åtgärder bl a egna utbildningar Arbetsplatsträffar Andel arbetsplatser som genomför arbetsplatsträffar % 98 % 97 % 99 % Medarbetarsamtal/Avgångssamtal *Andel arbetsplatser som genomför medarbetarsamtal % 97 % 94 % 93 % Andel arbetsplatser som genomför avgångssamtal % 92 % 87 % 84 % Genomförandet av medarbetarsamtal har länge haft bra siffror nu utvecklas rutinen att genomföra avgångssamtal. * 97 % av verksamheterna har haft medarbetarsamtal med minst tre fjärdedelar av sina medarbetare Kompetensutvecklingsplaner *Andel arbetsplatser som anger att individuella kompetensutvecklingsplaner finns % 64 % 31 % 76 % * 64 % av verksamheterna har tagit fram individuella kompetensutvecklingsplaner för minst tre fjärdedelar av sina medarbetare Behandling för alkohol och drogmissbruk Antal behandlingar Individuella planer mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Antal planer Kränkande särbehandlig Sexuella trakasserier Handlingsplaner (HP) Andel enheter som har handlingsplaner för %: Jämställdhet 100 % 100 % 61 % * Våld och hot 83 % 79 % 83 % ** Krisstöd 37 % 40 % 71 % *** Likabehandling 5 % 10 % -- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 88 % 94 % 88 % * Alla som har en kvarstående risk för Våld och Hot (övers-tigande risk 1) efter SAM skall ha en handlinsplan Våld och Hot ** Alla verksamhetschefsområden skall ha en handlingsplan för Krisstöd. Frågan som ställdes i år visar att 40 % har behövt sin handlingsplan *** 12 % egen 29 % förvaltningsövergripande och 56 % Landstinget Dalarnas Likabehandlingspolicy, 5 % har en egen likabehandlingsplan. Arbetsmiljöhandbok Grunden för en gemensam arbetsmiljöhandbok Landstinget Dalarna arbetades tillsammans med GDFH fram under våren Två förvaltningar har egna arbetsmiljöhandböcker men är länkad till den gemensamma. Planering ihopslagning av handböckerna har skett under Arbetsmiljöhandboken är ett viktigt verktyg - i det dagliga arbetsmiljöarbetet i linjen. 8 Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö

9 Synergi Redovisningen gällande arbetsskador, tillbud och Våld och Hot redovisas nu direkt från Synergi. Förslag till åtgärder hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) där risk och åtgärder dokumenteras i Handslingsplanen för SAM. Problem uppstår när ärendehanteraren för arbetsmiljömodulen inte kan arbetsmiljö och vet hur man klassificerar mm. Fortfarande går nya verksamheter in och man blir bättre på att rapportera vilket ska beaktas när man ser arbets-skade- och tillbud samt våld och hot statistiken GävleDala Företagshälsa (GDFH) 2008 och års avtal med GDFH har givit kostnadsminskningar. Förklaringen ligger framför allt i skriftliga beställningar att det dagliga arbetsmiljöarbetet bedrivs i linjen samt vårt rehabiliteringsteam. Under 2010 genomförde landstingsrevisionen en granskning. Se rapporten Granskning av landstingets hantering av företagshälsovården Gruppering för att vårda och utveckla avtalet (företrädare för parterna (GDFH och LD) - fortsatte under 2011 att träffas. Inför 2012 års avtalsförslag fanns dessutom följande arbetsgrupper: Centrala Arbetsmiljökommittén och Personalavdelningschefsguppen (företrädde sina förvaltningar) Tjänster köpta GävleDala Företagshälsa Tkr Tjänster köpta övrigt Tkr Arbetsmiljöverket (AV) AV genomförde 8 inspektioner under 2012 dessutom tillkommer nationell tillsyn och 2- ärenden se nedan Nationell tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med kvinnor i fokus. Antal: 10 verksamheter - mestadels vårdcentraler. Åtgärder med anledning av Inspektionsmeddelanden: Redovisa sin handlingsplan SAM till AV. Ärendena avslutade. Utbildning: med anledning av gemensamma brister. Genomförd N. Dalarna. 2-ärenden Avser ärenden där Verksamheten direkt kontaktar AV och eventuellt tillkallar ambulans och polis pga allvarlig olycka eller tillbud. Är det mycket allvarligt gör AV en utredning så har inte skett i dessa ärenden utan AV har begärt in utredning eller gjort inspektion. 2-ärenden Ambulansen Barnkliniken FTV Landstingsservice VC Hab Psykiatrin Ärenden Landstinget Dalarna Alla ärenden 2010 påbörjades och avslutades under Alla ärenden 2011 påbörjades och avslutades under a-ärenden Ambulansen *Hemsjukvården (tidigare NSV) avslutat Medicinkliniken Falun Avd VC Domnarvet Om- och tillbyggnadsärende VC Tisken avslut Tekniska hjälpmedel i hemmet VC Älvdalen Landstingsservice Ärenden Landstinget Dalarna a-ärende (Kap 6 6 a Arbetsmiljölagen) Avser ärenden där Skyddsombud vänder sig till AV Hälso- och Sjukvården Kap 6 6 a Arbetsmiljölagen från Vårdförbundet gällande av 29 Medicinkliniken Falu Lasarett. AV godkände vidtagna åtgärder och därmed utföll inte vitet på 1,5 miljoner. Socialstyrelsen menar att vidtagna åtgärder även förbättrar patientsäkerheten så även de avslutar ärendet. Ambulansen Mora. Avslutat Landstingsservice. Avslutat Genom samverkan i ett tidigt skede blev 3 stycken 6 6a aldrig ärenden hos AV. Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö 9

10 Landstinget Dalarna, Vasagatan 27, Box 712, Falun Telefon Fax Epost:

Bilaga 20 A:1-2 Projektgrupp Agneta Melander, projektledare Björn Wanjura, sakkunnig, statistik, landstingets personaladministrativa

Bilaga 20 A:1-2 Projektgrupp Agneta Melander, projektledare Björn Wanjura, sakkunnig, statistik, landstingets personaladministrativa Utdrag PU-protokoll 2001-09-25 20 A 20 A Rapport långtidssjukskrivningar Dnr 00/1696 20 B Prioriterade områden (PU 24/00) Långtidssjukskrivningarna har ökat kraftigt under de senaste åren. Med anledning

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Uppföljning av arbetsmiljöplan för Psykiatrin Halland 2015

Uppföljning av arbetsmiljöplan för Psykiatrin Halland 2015 01054 1(6) Diarienummer DN PS Datum 2015- Fastställd i Driftnämnd Psykiatri 2015- Uppföljning av arbetsmiljöplan för Psykiatrin Halland 2015 Bakgrund Inom Psykiatrin Halland bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet. inom länssjukvårdsnämndens ansvarsområde. Landstinget Halland. December 2001 Manfred Bachmann

Arbetsmiljöarbetet. inom länssjukvårdsnämndens ansvarsområde. Landstinget Halland. December 2001 Manfred Bachmann Arbetsmiljöarbetet inom länssjukvårdsnämndens ansvarsområde Landstinget Halland December 2001 Manfred Bachmann KOMREV AB Tel 0340-88659, 070-665 48 45 E-post: manfred.bachmann@komrev.se Hemsida: www.komrev.se

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014

Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014 2014-05-15 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 43 mkr (+/- 20 mkr). Det är 85 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader

Läs mer

Årsredovisning 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22

Årsredovisning 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22 Årsredovisning 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22 Bilagor: Ekonomi i balans 2012 Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Verksamhetsberättelser och måluppfyllelser 2012 Årsredovisningens

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Dnr: LD13/03089 Landstingsstyrelsen 2014-04-07 Landstingsfullmäktige 2014-04-28 Bilaga: Måluppfyllelser 2013

Årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Dnr: LD13/03089 Landstingsstyrelsen 2014-04-07 Landstingsfullmäktige 2014-04-28 Bilaga: Måluppfyllelser 2013 Årsredovisning 2013 Dnr: LD13/03089 Landstingsstyrelsen 2014-04-07 Landstingsfullmäktige 2014-04-28 Bilaga: Måluppfyllelser 2013 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Vilhelmina kommun Uppföljning 2005 Uppföljning av de åtta målen i det personalpolitiska programmet Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer

Läs mer