Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga"

Transkript

1 Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Bilaga till årsredovisningen 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige

2 Personal Inledning Politikernas uppdrag till personalenheten är: Säkerställa kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Engagerad och delaktig personal. Chefs och ledarutveckling ge cheferna rätt förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap. Likabehandling. Attraktiv arbetsplats. Säkerställa en god arbetsmiljö, hög kvalitet i rekryteringsarbetet, en fortsatt god löneutveckling och heltid en rättighet. Under 2012 har Personalenheten fokuserat på ett fullföljande av besparingsplan III för ekonomi i balans. Vid slutet av året kunde sammanfattas ett arbete som under 2012 ger en förutsättning om att arbeta med resursomfördelning till ett värde av motsvarande 40 miljoner kronor. De delar som berörts enligt ovan under 2012 och som satts i som stödverktyg/regelverk kan sammanfattas enligt nedan: - reglering av innestående kompensationsledighet - reglering av avtal för läkare avseende övertidsersättning - regelverk för schema och bemanning, främst rörande individuell schemaplanering (ISP) - översyn av överlappningstider - förtydligande kring kollektivavtalsreglering avseende måltidsuppehåll Ett stort fokus nu och framåt är verktyg för omsättning av resurser till produktionstid med utgångspunkt i tre viktiga delar: - att hantera hälso- och sjukvårdens aktuella och framtida utmaningar - att möta upp kompetensförsörjningsbehovet - att ha kontroll över kostnadsutvecklingen inom personalområdet Kompetensförsörjning En av personalenhetens stora utmaningar inför framtiden är att trygga landstingets kompetensförsörjning, en utmaning vi delar med landets övriga landsting. Landstinget Dalarna har en medelålder på 47 år, vilket innebär att fram till år 2025 kommer drygt 40 procent av dagens personalstyrka ha fyllt 65 år. För att möta denna utmaning har några förvaltningar och verksamheter påbörjat arbetet med kompetensanalyser som ett led i det strategiska rekryteringsarbetet. Ett gott samarbete med universitet, högskolor och institutioner som utbildar vårdpersonal och andra för oss viktiga yrkesgrupper kommer att ha en central roll i vår kompetensförsörjning. Lika viktigt är det att vi strukturerar och planerar för kunskapsöverföring från äldre till yngre medarbetare för att inte förlora värdefull kompetens. Delaktighet Att ha en hög grad av delaktighet och medinflytande är viktiga grundfundament för en positiv och utvecklande arbetsplats. Enligt arbetsmiljöredovisningen 2012: 98 procent av verksamheterna håller regelbundna arbetsplatsträffar 96 procent av verksamheterna har medarbetarsamtal med alla eller med minst 75 procent av sina medarbetare 92 procent av verksamheterna har haft avgångssamtal med medarbetare som slutar sin anställning. Chefs- och ledarutveckling En pilotutbildning i ledarskapsutveckling för nya chefer genomfördes 2011 i egen regi. Erfarenheterna från denna kurs tillsammans med tidigare utbildningar samt omvärldsbevakning ligger som grund för ett nytt koncept för Landstinget Dalarnas chefs- och ledarutveckling. Första utbildningen startades i november 2012 för 19 verksamhetschefer. Även lönebildningsseminarier som genomförts under 2011 har bidragit till att förstärka ledarskap. Likabehandling och jämställdhet Landstinget Dalarnas Likabehandlingspolicy antogs av landstingsfullmäktige i februari Implementeringsarbetet påbörjades senvåren Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen implementeras likabehandlingspolicyn under Enligt Arbetsmiljöredovisningen har fem procent av verksamheterna tagit fram en egen likabehandlingsplan. 41 procent av verksamheterna har diskuterat diskriminering på sina arbetsplatser. Jämställdhetsplanen inkluderas i landstingets likabehandlingspolicy men ca 40 procent av verksamheterna har fortvarande en egen eller använder sig av förvaltningens jämställdhetsplan. 60 procent använder sig av landstingets likabehandlingspolicy och dess jämställdhetsplan. Attraktiv arbetsplats Medarbetarnas engagemang och delaktighet, en god arbetsmiljö, chefs- och ledarutveckling och likabehandling bildar tillsammans den plattform som krävs för att Landstinget Dalarna ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 2 Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö

3 Personalresurser Definitioner Antal anställda definieras som antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens sysselsättningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar. Under 2012 har antalet anställda och årsarbetare ökat. De största ökningarna står sjuksköterskorna och administration/ ledning för. Inom administrationen (+45) är en betydlig del projektanställningar inom Central förvaltning. De största minskningarna har skett inom undersköterske- och läkarsekreterarkåren. Sysselsättningsgraden har ökat från 94,9 procent 2011 till 95,4 procent Löneutvecklingen varit återhållsam 2,81procent, år 2011 var löneutvecklingen 2,2 procent. Jämfört med andra landsting så har ingen nämnvärd avvikelse skett. Antal anställda faktiska årsarbetare, heltid och deltid Antal faktiska årsarbetare Antal anställda varav heltid - varav deltid Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Antalet deltider har minskat ca en procent per år från Detta syns i en ökad sysselsättningsgrad. Det finns en förvaltning som inte har några deltider, det är Landstingsfastigheter, där arbetar alla heltid Årsarbeten och faktiska årsarbetare Antal årsarbeten har ökat med en procent (84 årsarbeten) jämfört med Motsvarande siffror vid en jämförelse med 2010 var en minskning två procent (258 årsarbeten). Faktiska årsarbeten har ökat med 0,9 procent (68 faktiska årsarbetare) jämfört med Motsvarande siffror vid en jämförelse med 2010 är en minskning med 2,4 procent (179 faktiska årsarbetare) Diagrammet Antal årsarbetare/faktiska årsarbetare visar att åtgärderna i ekonomi i balans som vidtogs 2011 för att minska antalet anställda har haft effekt tom augusti, därefter ser vi en mindre ökning jämfört med Förändringen av antal årsarbeten fördelar sig mellan förvaltningarna enligt nedanstående tabell. Antal faktiska årsarbetare (antal månadsavlönade sysselsättningsgrad) Förvaltning Förändring (antal) Finansförvaltningen 0 0,50 0,50 Tandvårdens Beställarenhet 2,13 2,50 0,37 Förtroenderevisorer 1,00 1,00 Central förvaltning 485,41 517,20 31,79 Hälso- och sjukvården 5 605, ,45 20,58 Kultur- och bildn förv 128,15 135,82 7,67 Landstingsfastigheter 22,25 22,80 0,55 Landstingsservice 351,06 355,13 4,07 Kostsamverkan Mora 25,85 25,91 0,06 Patientnämnden 3,00 4,00 1,00 Tandvården 414,76 415,19 0,43 Totalt 7 039, ,50 67,02 Nästan samtliga förvaltningar har ökat antalet faktiska årsabetare. Största ökningen står Central förvaltning för och inom MiT-, Hälso- och sjukvårds-, och Medicinska enheten. Medicinsk enhet har byggt upp en läkemedelsavdelning som har förstärkts med nya kompetenser. Inom MiT har ökning främst berott på förändrade/utökat uppdrag. Hälsooch sjukvårdsenhetens personalökning kan härledas till omflyttning av arbetsplatser samt externt finansierade projektanställningar. Ökning in Hälso- och sjukvårdsförvaltning kan härledas bl a till förstärkning av sjuksköterskor (ca 30 tjänster) för att bemöta ökad arbetsbelastning inom några verksamheter. Arbetad tid Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav arbete under jour/beredsk. läkare* varav mertid/övertid samtlig personal* *Preliminära värden för innevarande år. Den ackumulerade arbetade tiden för 2012 har minskat med ca timmar (ca 100 årsarbetare) jämfört med Minskningen finns inom de flesta yrkesgrupper utom sjuksköterskor, administration och teknik, vilket kan förklaras med Take Care -projektets behov av personalresurser. Hos Folktandvården har den arbetade tiden minskat förhållandevis krafttigt beroende på att förvaltningen har Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö 3

4 satsat mycket tid på utbildning och inskolning av nya, utländska tandläkare. En del av minskningen av den arbetade tiden i hela landstinget beror också på att år 2012 hade 3 arbetsdagar färre än Den arbetade tiden för timanställda har ökat med drygt timmar (ca 18 årsarbetare). Landstingsservice visar en relativ kraftig ökning (6 188 timmar; nästan 4 årsarbetare). Ökning av timanställningar kan förklaras av kraftig influensaperiod såväl i början som i slutet av året, behov under semesterperioderna samt en obalans med kvarstående vakanser och extra behov till följd av hög vårdtyngd. Övertidsarbete ingår i måttet Arbetad tid. Antalet övertidstimmar har ökat med nästan timmar (ca 21 årsarbetare). Det finns här framförallt koppling till en högre sjukfrånvaro under året samt i övrigt redovisade orsaker i anslutning till timanställningar. Läkarnas arbetade tid under jour och beredskap visar en fortsatt ökning på timmar. Arbetad tid förändring Yrkesgrupp Tím Procent Sjuksköterskor m.fl 332 0,01 Undersköterskor m.fl ,2 Läkare ,5 Tandläkare ,4 Tandsköterskor m.fl ,9 Adm/Ledn ,2 Läkarsekreterare ,2 Rehab/Förebyggande ,1 Sjukhustekn/Lab pers ,4 Utb/Kultur ,4 Teknik ,2 Service ,8 Övrig personal ,0 Summa Arbetad tid ,4 Arbetstid har minskat inom alla yrkesgrupper utom bland sjuksköterskor, administration/ledning och tekniker. Den största minskningen står tandläkare för samt personal inom Kultur- och utbildningsförvaltning. Gruppen Övrig personal där minskningen är störst består av arvoderade personer samt feriearbetare. Arbetad tid läkare anställda via bolag Förändring Den arbetade tiden för anställda läkare via bolag har ökat med drygt timmar jämfört med Det är främst primärvården (ca 60%), psykiatrin och medicinska specialiteter som nyttjat inhyrda läkare. Sysselsättningsgrad Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 2012 är 95,4 procent, en ökning jämfört med 2011 (94,9%) Var femte (19%) av landstingets kvinnliga medarbetare arbetar deltid. Bland männen är motsvarande siffra ca 8 procent. Köns- och åldersfördelning Åldersgruppen 60 år och äldre utgör 16 procent av totalantalet medarbetare, motsvarande ca 1370 personer. Medelåldern i landstinget är 47 år - 47 för kvinnor och 46 för män. De största pensionsavgångarna finns i yrkesgrupperna tandsköterskor (54%), undersköterskor (52%), administratörer / ledningspersonal (51%) och Sjukhustekniker / laboratoriepersonal (51%). Andelen kvinnliga medarbetare är 79 procent. Ingen förändring har skett jämfört med de två föregående åren. 4,6 procent av våra kvinnliga anställda är chefer. 6,3 procent av våra manliga anställda är chefer. Personalomsättning Definition: Antal personer som slutat sin anställning i landstinget / antal anställda. Mäts1/1 och 31/12 och endast för tillsvidareanställd personal. Personalomsättning per kategori 2012 (Tillsvidareanställd personal) Kategori 2011 % 2012 % Sjuksköterskor m.fl 5,6 5,6 Undersköterskor m.fl 6,8 6,8 Läkare 7,3 8,1 Tandläkare 12,8 15,7 Tandsköterskor m.fl 6,7 5,6 Adm/Ledn 7,8 7,0 Läkarsekreterare 3,7 9,0 Rehab/Förebyggande 6,6 6,5 Sjukhustekn/Lab pers 3,8 6,2 Utb/Kultur 6,8 12,3 Teknik 17,4 2,3 Service 5,2 8,0 Totalt 6,4 6,8 Personalomsättningen totalt i landstinget var under 4 Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö

5 2012 6,8 procent. Den kan jämföras med 6,4 procent De största personalomsättningarna finns bland läkarsekreterare (mer än fördubbling) samt inom Kultur- och utbildningsförvaltningen. Antal nyanställda resp avgångar (Tillsvidareanställd personal) Varav Förvaltning Börjat Slutat pension Tandvårdens Beställarenhet Förtroenderevisorer Central förvaltning Hälso- och sjukvården Kultur- och bildningsförv Landstingsservice Kostsamverkan Mora Patientnämnd Landstingsfastigheter Tandvården Totalt De flesta avgångar i antal har skett inom Hälso- och sjukvården och då främst inom undersköterskegruppen. Inom Landstingsservice och Kultur och bildningsförvaltning har dubbelt så många slutat som nya som börjat. Nästan hälften (45%) av de som har slutat sin anställning under 2012 har gått i pension. Lönekostnader och kostnader för inhyrd personal (Mkr) Resultat Budget Resultat Löner exklusive sociala avgifter Inhyrd personal Lönerna för 2012 har kostat 63 Mkr mer än budgeterat (2%). Lönekostnaderna är 2,8% högre än Beträffande inhyrd personal (stafettläkare) överskrids budgeten med ca 31 Mkr. Största kostnadsökningarna jämfört med föregående år finns inom psykiatrin, medicinska specialiteter och primärvården. Den samlade kostnaden för inhyrd personal överskrider dock inte den budget som finns som grund för de egentliga men obesatta tjänster de täcker upp för i dagsläget. Kompskuld (innestående kompensation) (Timmar/ Tkr) Timmar Tkr Timmar Tkr Komp. personal övr Komp. läkare TOTAL Innestående kompensation för övertid, jour och beredskap, det s.k. kompberget, har reducerats med nästan timmar, med drygt 6,7 Mkr (2011: med ca timmar). Lönenivåutveckling Medellönen har ökat med 2,8 procent under Motsvarande siffra för 2011 var 2,2 procent och ,7 procent. I beräkningen ingår pensionsavgångar, nyanställningar och årets löneöversyn. Löneöversynen har genomförts under året och huvuddelen av nya de lönerna utbetalades före årsskiftet. Den individuella löneutvecklingen för år 2012 ligger på 4,3 procent och beräknas enbart på de personer, vilka var anställda såväl vid mätperiodens början 1/1 som dess slut 31/12. I löneöversynen 2012 har skärskilda satsningar gjorts för IT-sekreterare, tekniker, ingenjörer, allmänläkare samt medarbetare inom ekonomi och personal. Den överenskommelse som träffades med Vårdförbundet 2011 om en generell satsning på sjuksköterskor i patientnära vård trädde i kraft under april Under året har ett stort arbete skett bl.a. i samverkan med Landstinget Gävleborg för att lägga grunden för införandet av ett nytt arbetsvärderingssystem MIA. Därutöver har en omstart skett av löneöversynsarbetet inom Landstinget Dalarna för att förbättra och kvalitetssäkra alla ingående processer. Sjukfrånvaro 56,8 procent av våra anställda har ingen eller högst fem sjukdagar under året. Samma siffra 2011 var 59,9 procent. Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid Antal sjukdagar per anställd Procent av ordinarie arbetstid ,8 4,9 5,1 15,8 16,4 16,7 Alla Män Kvinnor Totalt 5,1 3,5 5, år 3,8 2,5 4, år 4,9 2,8 5,5 50- år 5,6 4,4 5,6 Mer än 60 dagar 46,1 44,0 46,4 Under 2012 har landstinget nästan nått målet med 5 procents sjukfrånvaro, men antalet sjukdagar är något högre än målet (15 dagar) 16,7 dagar per anställd. Kvinnor är oftare sjuka än männen och sjukfrånvaron ökar med åldern. Arbetsmiljö I uppdraget att säkerställa en god arbetsmiljö utgör grundutbildning för chefer, skyddsombud, HR-specialister och politiker en viktig del. Våra chefers kunskaper inom arbetsmiljöområdet har bl a resulterat i att landstinget har kunnat minska kostnaderna för företagshälsovård - utan att ge avkall på medarbetarnas arbetsmiljö. Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö 5

6 Under 2012 har fem arbetsmiljöutbildningar och tre kurser i Från konsekvensanalys till riskbedömning genomförts. Centrala Arbetsmiljökommittén har fått en ny ordförande, personaldirektören Lars-Olof Björkqvist. Kommittén har haft tre möten under Arbetsmiljömodulen i Synergi har varit i drift i drygt fyra år. Statistik från Synergi redovisas i Arbetsmiljöredovisning. Hälsofrämjande insatser Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har Landstinget Dalarnas verksamheter möjlighet att arbeta med hälsofrämjande insatser. Insatsen utgår från de risker som upptäcks på arbetsplatsen och är ett komplement till övriga arbetsmiljöinsatser SAM - timmar, antal SAM aktiviteter, Mkr 2,8 2,0 1,8 De registrerade SAM-timmarna har minskat med nästan timmar under 2012 jämfört med Förklaring till minskning kan vara den relativt höga sjukfrånvaron och införandet av Take Care. Kostnader för SAM-aktiviteter är också lägre, minskning med 0,2 Mkr jämfört med år Redovisade aktiviteter är bl.a. fysiska aktiviteter som t.ex. simning, styrketräning. Förebyggande insatser - Tkr Tjänster köpta GävleDala Företagshälsa (GDFH) Tjänster köpta övrigt Kostnaderna för företagshälsovård har minskat något under 2012 jämfört med Däremot har övrigt köpta tjänster ökat. Totalt sett är de förebyggande insatserna minskat marginellt, med ca kr. Ett nytt avtal med GDFH trädde i kraft under En revidering av förmånskatalogen har skett under 2012 vilket bl.a. innebär en mer likvärdig fördelnings- och nyttjandeprincip avseende friskvård. Fortbildningsdagar 2012* Befattningskategori Dagar Dagar/anställd Sjuksköterskor m.fl ,1 Undersköterskor m.fl ,6 Läkare ,2 Tandläkare 607 4,9 Tandsköterskor m.fl ,2 Adm/Ledn ,0 Läkarsekreterare 895 1,8 Rehab/Förebyggande ,5 Sjukhustekn/Lab pers 560 2,0 Utb/Kultur 216 1,1 Teknik 101 1,1 Service 646 1,2 Totalt ,0 *Rapportering av kompetensutveckling är bristfällig. Antalet fortbildningsdagar är i stort sett oförändrad jämfört med 2011 då utbildningsbudgeten halverades pga åtgärdspaket III i Ekonomi i balans. Folktandvården har dock satsat på utbildning och tom fördubblat sina utbildningsdagar på grund av inskolning av 15 portugisiska tandläkare. Chefsutbildningar inom Personalenhetens regi Genomförda kurser Antal Antal 2012 kurser deltagare Chefs- och ledarskaps utbildning 1 19 Arbetsmiljö* 5 93 Rehabilitering* Tema Från konsekvensanalys till riskbedömning 3 75 *Deltagarna i arbetsmiljöutbildningen är förutom chefer även skyddsombud m.fl. - Den nya chefs- och ledarskapsutbildningens startades i november 2012 och riktades för verksamhetschefer. På grund av en effektiv marknadsföringsinsats ökade intresset för ReHabutbildningar till den grad att alla intresserade fick inte plats, trots 12 utbildningstillfällen. Kompetensutveckling En viktig komponent för att klara den framtida kompetens försörjningen är att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling för landstingets medarbetare. Enligt Arbetsmiljöredovisning 2012 har en tredjedel av våra verksamheter tagit fram individuella kompetensutvecklingsplaner för mist 75 procent avsina medarbetare. Inom förvaltningarna Landstingsfastigheter och Folktandvården, Landstingsservice och Patientnämnden har alla medarbetare en individuell kompetensutvecklingsplan. I tabellen nedan redovisas antalet registrerade fortbildnings dagar Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö

7 Arbetsmiljöredovisning 2012 Bilaga till Personalekonomiska redovisningen: Arbetsmiljöredovisningen är ett verktyg bl a - för att kontrollera att Landstinget Dalarna lever upp till ställda lagkrav. - för att följa upp arbetsmiljöpolicyn fastställda mål och genomförande. - används som underlag för planering av arbetsmiljöutbildningar och för ev åtgärder. - för att identifiera landstingsövergripande generella risker och vid behov vidta övergripande åtgärder. I år sker en återkoppling till förvaltningarna som en grund för fortsatt arbetsmiljöarbete. När det gäller Hälso- och Sjuk-vården görs återkopplingen till respektive verksamhetsområden. Landstinget Dalarna har sedan många år betonat vikten av att erbjuda en god arbetsmiljö till anställda/ medarbetare. Vi gör detta bl a genom att: erbjuda 3-dagars grundutbildningar arbetsmiljö för chefer, skyddsombud, HR-specialister och politiker. Några fokusområden i utbildningarna: - Kunskap om regelverk och ansvar inom arbetsmiljöområdet - Tyngdpunkt läggs vid att linjens chefer ska ha mycket god kännedom om Systematiskt Arbetsmil jöarbete (SAM) - samt självständigt kunna genomföra SAM i det dagliga arbetet, vid omorganisationer och om- ny och tillbyggnationer. - Kunskap så att tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns på chefsansvarsområdet. - Arbetsmiljöansvar - Kunskap om att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan. Antal utbildningstillfällen * 3-dagars Grundutbildning Arbetsmiljö. * ½ dag rehabiliteringsutbildning ** Tema; Från konsekvensanalys till riskbedömning för hela Landstinget Dalarna Tema Våld och hot ½ dagar Påbörjas - 6 * Under 2012 genomfördes den 69:e 3-dagars grundutbildningen i Arbetsmiljö. Utbildningarna sker i samarbete med GävleDala Företagshälsa (GDFH) ** Från konsekvensanalys till riskbedömning för hela Landstinget Dalarna startade upp Kursen genom förs i samverkan med Centrala Arbetsmiljökommittén (CAMK) ledamöter Svarsfrekvens och insamlingsmetod Vi använder oss av ett webbaserat enkätverktyg, vars användning vi ständigt utvecklar. Svarsfrekvensen har i år påverkats av att det är endast är förvaltnings- och verksamhetschefer som svarar. Svarsfrekvens Antal anställda Svar från chefer % 84 % 85 % 92 % Resultatet redovisas på för 2012 på verksamhetschefsnivå. Arbetsmiljöutbildning *Chefer som har utbildning % **Skyddsombud som har utbildning % *2010 o 2011 redovisades inte alla chefer **Siffran osäker då en del ej besvarade frågan Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Svarande enheter som har genomfört systematiskt arbetsmiljöarbete % * Svarande enheter som har rutiner för arbetsmiljöarbete % * 88 % av verksamheterna har rutiner för arbetsmiljöarbete på minst tre fjärdedelar av sina arbetsplatser. Hälsofrämjande inom ramen för SAM SAM timmar Kostnader aktiviteter SAM Mkr 1,8 2,0 2,8 Friskvårdspengen Friskvårdspengen Mkr 2,4 2,2 2,9 I tidigare har antalet medarbetare som nyttjat del av friskvårdspengen redovisats. Returnering av arbetsmiljöärenden Antal returnerade ärenden 4 st 3 st 12 st Returnering arbetsmiljöärende sker till närmast högre chef om mandat eller ek. saknas för att kunna vidta åtgärd. Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö 7

8 Samverkansgrupp tillika skyddskommitté Samverkansgrupp/skyddskommitté. 96 % 95 % 92 % Rehab 79 % av verksamheterna har genomfört rehabiliteringssamtal. Skador/Tillbud Antal; Arbetsskador/olyckor Antal; Tillbud Antal; Våld och Hot Statistiken från Synergi - redovisar arbetskador/olyckor gemensamt. Allvarliga olyckor och tillbud redovisas även som 2 ärenden. Synergi arbetsmiljö har varit i bruk ett antal år fortfarande tillkommer nya användare. Obs. Minskningen Våld och Hot. Flera verksamheter har i det systematiska arbetsmiljöarbetet vidtagit åtgärder bl a egna utbildningar Arbetsplatsträffar Andel arbetsplatser som genomför arbetsplatsträffar % 98 % 97 % 99 % Medarbetarsamtal/Avgångssamtal *Andel arbetsplatser som genomför medarbetarsamtal % 97 % 94 % 93 % Andel arbetsplatser som genomför avgångssamtal % 92 % 87 % 84 % Genomförandet av medarbetarsamtal har länge haft bra siffror nu utvecklas rutinen att genomföra avgångssamtal. * 97 % av verksamheterna har haft medarbetarsamtal med minst tre fjärdedelar av sina medarbetare Kompetensutvecklingsplaner *Andel arbetsplatser som anger att individuella kompetensutvecklingsplaner finns % 64 % 31 % 76 % * 64 % av verksamheterna har tagit fram individuella kompetensutvecklingsplaner för minst tre fjärdedelar av sina medarbetare Behandling för alkohol och drogmissbruk Antal behandlingar Individuella planer mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Antal planer Kränkande särbehandlig Sexuella trakasserier Handlingsplaner (HP) Andel enheter som har handlingsplaner för %: Jämställdhet 100 % 100 % 61 % * Våld och hot 83 % 79 % 83 % ** Krisstöd 37 % 40 % 71 % *** Likabehandling 5 % 10 % -- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 88 % 94 % 88 % * Alla som har en kvarstående risk för Våld och Hot (övers-tigande risk 1) efter SAM skall ha en handlinsplan Våld och Hot ** Alla verksamhetschefsområden skall ha en handlingsplan för Krisstöd. Frågan som ställdes i år visar att 40 % har behövt sin handlingsplan *** 12 % egen 29 % förvaltningsövergripande och 56 % Landstinget Dalarnas Likabehandlingspolicy, 5 % har en egen likabehandlingsplan. Arbetsmiljöhandbok Grunden för en gemensam arbetsmiljöhandbok Landstinget Dalarna arbetades tillsammans med GDFH fram under våren Två förvaltningar har egna arbetsmiljöhandböcker men är länkad till den gemensamma. Planering ihopslagning av handböckerna har skett under Arbetsmiljöhandboken är ett viktigt verktyg - i det dagliga arbetsmiljöarbetet i linjen. 8 Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö

9 Synergi Redovisningen gällande arbetsskador, tillbud och Våld och Hot redovisas nu direkt från Synergi. Förslag till åtgärder hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) där risk och åtgärder dokumenteras i Handslingsplanen för SAM. Problem uppstår när ärendehanteraren för arbetsmiljömodulen inte kan arbetsmiljö och vet hur man klassificerar mm. Fortfarande går nya verksamheter in och man blir bättre på att rapportera vilket ska beaktas när man ser arbets-skade- och tillbud samt våld och hot statistiken GävleDala Företagshälsa (GDFH) 2008 och års avtal med GDFH har givit kostnadsminskningar. Förklaringen ligger framför allt i skriftliga beställningar att det dagliga arbetsmiljöarbetet bedrivs i linjen samt vårt rehabiliteringsteam. Under 2010 genomförde landstingsrevisionen en granskning. Se rapporten Granskning av landstingets hantering av företagshälsovården Gruppering för att vårda och utveckla avtalet (företrädare för parterna (GDFH och LD) - fortsatte under 2011 att träffas. Inför 2012 års avtalsförslag fanns dessutom följande arbetsgrupper: Centrala Arbetsmiljökommittén och Personalavdelningschefsguppen (företrädde sina förvaltningar) Tjänster köpta GävleDala Företagshälsa Tkr Tjänster köpta övrigt Tkr Arbetsmiljöverket (AV) AV genomförde 8 inspektioner under 2012 dessutom tillkommer nationell tillsyn och 2- ärenden se nedan Nationell tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med kvinnor i fokus. Antal: 10 verksamheter - mestadels vårdcentraler. Åtgärder med anledning av Inspektionsmeddelanden: Redovisa sin handlingsplan SAM till AV. Ärendena avslutade. Utbildning: med anledning av gemensamma brister. Genomförd N. Dalarna. 2-ärenden Avser ärenden där Verksamheten direkt kontaktar AV och eventuellt tillkallar ambulans och polis pga allvarlig olycka eller tillbud. Är det mycket allvarligt gör AV en utredning så har inte skett i dessa ärenden utan AV har begärt in utredning eller gjort inspektion. 2-ärenden Ambulansen Barnkliniken FTV Landstingsservice VC Hab Psykiatrin Ärenden Landstinget Dalarna Alla ärenden 2010 påbörjades och avslutades under Alla ärenden 2011 påbörjades och avslutades under a-ärenden Ambulansen *Hemsjukvården (tidigare NSV) avslutat Medicinkliniken Falun Avd VC Domnarvet Om- och tillbyggnadsärende VC Tisken avslut Tekniska hjälpmedel i hemmet VC Älvdalen Landstingsservice Ärenden Landstinget Dalarna a-ärende (Kap 6 6 a Arbetsmiljölagen) Avser ärenden där Skyddsombud vänder sig till AV Hälso- och Sjukvården Kap 6 6 a Arbetsmiljölagen från Vårdförbundet gällande av 29 Medicinkliniken Falu Lasarett. AV godkände vidtagna åtgärder och därmed utföll inte vitet på 1,5 miljoner. Socialstyrelsen menar att vidtagna åtgärder även förbättrar patientsäkerheten så även de avslutar ärendet. Ambulansen Mora. Avslutat Landstingsservice. Avslutat Genom samverkan i ett tidigt skede blev 3 stycken 6 6a aldrig ärenden hos AV. Årsredovisning Bilaga personalekonomisk redovisning + arbetsmiljö 9

10 Landstinget Dalarna, Vasagatan 27, Box 712, Falun Telefon Fax Epost:

Bilaga 20 A:1-2 Projektgrupp Agneta Melander, projektledare Björn Wanjura, sakkunnig, statistik, landstingets personaladministrativa

Bilaga 20 A:1-2 Projektgrupp Agneta Melander, projektledare Björn Wanjura, sakkunnig, statistik, landstingets personaladministrativa Utdrag PU-protokoll 2001-09-25 20 A 20 A Rapport långtidssjukskrivningar Dnr 00/1696 20 B Prioriterade områden (PU 24/00) Långtidssjukskrivningarna har ökat kraftigt under de senaste åren. Med anledning

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Årsredovisning 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22

Årsredovisning 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22 Årsredovisning 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22 Bilagor: Ekonomi i balans 2012 Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Verksamhetsberättelser och måluppfyllelser 2012 Årsredovisningens

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Dnr: LD13/03089 Landstingsstyrelsen 2014-04-07 Landstingsfullmäktige 2014-04-28 Bilaga: Måluppfyllelser 2013

Årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Dnr: LD13/03089 Landstingsstyrelsen 2014-04-07 Landstingsfullmäktige 2014-04-28 Bilaga: Måluppfyllelser 2013 Årsredovisning 2013 Dnr: LD13/03089 Landstingsstyrelsen 2014-04-07 Landstingsfullmäktige 2014-04-28 Bilaga: Måluppfyllelser 2013 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Vilhelmina kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-14 49 PERSONALPOLITISKT PROGRAM Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer