Ärende nr 11. Årsredovisning 2013 Tingsryds Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende nr 11. Årsredovisning 2013 Tingsryds Energi AB"

Transkript

1 Ärende nr 11 Årsredvisning 2013 Tingsryds Energi AB 1

2 Tingsryds kmmun Kmmunstyrelsens arbetsutsktt SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 Au 119 Dnr 2014/ Årsredvisning 2013 Tingsryds Energi AB Tingsryds Energi AB redvisar årsredvisning för Beslutsunderlag Tingsryds Energi AB:s årsredvisning för räkenskapsåret l januari- 31 december Beslut Kmmunstyrelsens arbetsutsktt överlämnar ärendet för handläggning i kmmunstyrelsen. Justeran e 2

3 bilaga Ks Au &l<tjj&.g 'i.2 f(.;::::; styrelsen ch verkställande direktören för Tingsryds energi AB Org nr får härmed avge Arsredvisning för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2013 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Nter Underskrifter sida

4 e ab l (14) Tihgsr'yds ener'(i A'B styrelsen ch verkställande direktören för Tings1yds energi AB får härmed avge följ ande årsredvisning för räkenskapsåret 2013: VERKSAMHETSBERÄTTELSE Allmänt m verksamheten Tings1yds energi AB är ett ett helägt dtterblag till Tings1ycls Kmmunföretag AB sm i sin tur ägs tillloo% av Tings1yds kmmun. Verksamheten mfattar prduktin ch distributin av fjärrvärme. Därutöver är blaget sedan den l maj i år, tillsammans med Lesseb Fastigheter, Alvesta Energi AB ch Växjö Energi AB, delägare i Wexnet AB sm sm bedriver bredbandsverksamhet styrelsen Tingstyds kmmunfullmäktige utser fem ledamöter med suppleanter till blagets styrelse. Mikael Jeanssn (s) rdf (Anita Eklund) Bengt Neikter (m) Per-Axel Perssn (m) Dag Runessn (c) Mats Wemb (c) (Camiel Shajar) (Gunnar Franssn) (Marie-Luise Hilmerssn) (Olf Anderssn) Per-Åke Claessn är verkställande direktör sedan den l maj Ägardirektiv finns sm bland annat reglerar vilka frågr sm skall prövas av ägaren. Styrelsen fastställer årligen arbetsrdning ch en vd-instruktin sm förtydligar vd:s ansvar. Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten. Revisr A v blagsstämman utsedda revisr: Yvnne Lundin, auktriserad revisr Martina Hlm, gdkänd revisr (suppleant) Lekmannarevisrer Birgit Larssn Mats Perssn B Arvidssn Sven-Erik Svenssn Kerstin Peterssn F j ärrvärmeverksamheten Försäljning av fjän:vä1me har ökat marginellt jämfö1t med 2012 trts vannare väderlek. statistiskt har 2013 varit ett nrmalår. En kall inledning av året följdes av en mildare väderlek än ntmalt under avslutningen av året. Ar Tingsryd 26,9 GWh 26,9 GWh Linnetyd 3,5 GWh 3,3 GWh Urshult 5,6GWh 5,6GWh V äckelsång 2,2 GWh 2,2GWh Under hösten 2013 har ett antal stöne förbrukare anslutits i Tings1yd, bl a LSSbstäder i kv Nestm, Musiksklan AMB ch två industrilkaler utmed Plgvägen. I Urshult har utbyggnad ch anslutning av sklan slutförts. Intresset för anslutning bland villaägare utmed sklvägen, Källstigenm fl gatr i mrådet har varit begränsat. Ttalt har ytterligare 7 anläggningar anslutits ch uppgår nu till383 st. Ett inriktningsbeslut har tagits av styrelsen m nybyggnad av en prduktinsanläggning i Urshult Blagets verksamhet är försäkrad för både egendmsskada ch för intäktsbttfall till följd av avbrtt i driften.,, )'- 4

5 2 (14) Underhåll Risken för planerade driftsstpp på anläggningarna identifieras kntinuerligt ch minimeras genm förebyggande underhåll ch investeringar. På värmeverket i Tingsryd har den tredje ch sista etappen genmförts av det åtgärdsbehv sm knstaterades 2011 på pannans murverk. Ytterligare åtgärder på pannans murverk ch ugn kmmer att krävas såväl 2014 sm åren därefter. I övrigt har driften fungerat bra med få planerade driftstpp med mindre underhålls insatser. Den ttala ljeförbrukningen under året är 147,46 m 3. Enjämförelsevis hög ljeförbrulming, främst berende på mer mfattande underhållstpp än nrmalt. Värmeanläggningen i Väckelsäng har fungerat bra. Fjänvärmenätet i Tingsryd har förstärkts med en pumpstatin för att höja leveranssäkerheten i det befintliga nätet ch kunna ansluta nya kunder. Mindre utbyggnader av nätet har gjrts i Tingsryd ch i Urshult har en stöne utbyggnad genmförts till sklan. Få driftsstörningar utöver avstängningar i samband med planerade ledningsarbeten har förekmmit. Miljöpåverkan Verksamheten sm bedrivs vid vätrueverket i Tingsryd är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Under 2013 har verksamhetn bedrivits i överensstämmelse med befinthga tillstånd. Inm miljötillståndet uppsatta gränsvärden för emissiner till luft, vatten ch buller har uppfyllts med gd marginalplanch Miljökntret har genmfört tillsyn över verksamheten utan eriman. Verksamheten vid värmeanläggningen i V äckelsång har ckså bedrivits i överensstämmelse med befintliga tillstånd. Milj örappmt för driften lätnnas årligen till vår tillsynsmyndighet, plan- ch miljökntret Blagets fjätrvärmeinvesteringar minskar utsläppen genm hög andel bibränslen, h? g verlmingsgrad i anläggningarna ch effekt1v rening. Sammantaget beräknas bibränsle ersätta ca 5 200m 3 lja sm annars hade använts för indush iprduktin ch för nnnviinnn1na y y v..,." b av bstäder ch lkaler. Bredbandsverksamheten Bredbandsverksamheten har utvecklats successivt, först i kmmunens regi ch därefter av Teab, sm haft ansvaret för utbyggnaden fram till den 3 O april Mt bakgrund av de krav sm verksamheten ställer framöver har Lesseb Fastigheter, Alvesta Energi AB ch Växjö Energi AB beslutat m ett samgående i ett nytt reginalt blag WexnetAB. Den l maj 2013 har bredbandstillgångarna överlåtits till We:xnet AB mt en revers samt ägarandelar i det gemensamt ägda blaget sm fastställts efter en utmstående värdering av de tillgångar sm respektive delägare tillfö1t blaget. Efterhand sm stamnätet byggs ut inm vårt verksamhetsmråde möter Wexnet ett strt intresse ch efterfrågan på lika bredbandstjänster. Vi är övertygade m att en reginal samverkan är rätt väg att möta framtidens behv på bredbandsmrådet Persnal Tingsryds energi AB har egen persnal sm ansvarar för den dagliga driften av verksamheten: VD, 100% av heltid. Eknm, 80 % av heltid. Två driftstekniker, l 00 % av heltid. Prjektledare bredband, 100% av heltid. Driftteknikerna ingår tillsammans med fastighetstelmiker från stiftelsen Kmmunhus ch Tingsrydsbstäder AB i en gemensam jur- ch beredskapsgrupp. Persnalkstnaderna avseende prjektledare för bredbandsverksamheten fördelas mellan Wexnet, Tingstyds kmmun ch Teab. Fakturerings- ch debiteringstjänster köps från Tingsryds kmmuns eknmiavdelning Förväntad framtida utveckling Fjärrvärme Det långsiktiga målet för Tingsryds energi AB är att helt basera vår fjänvärmeprduktin på förnyelsebara energikällr. Ett inriktningsbeslut har tagits av styrelsen m nybyggnad av en prduktinsanläggning i Urshult. 11 ; 5

6 3 (14) /( :::: Vid värmeverket i Tingsryd finns ett behv av ytterligare kapacitet på ca 2-3 MW. Investeringen är angelägen av flera skäl, ersätta nuvarande ljeförbrukning vid underhållsstpp ch tppbelastningar, bättre drift under lågsäsng ch ökad levei anssäkerhet. I övrigt pågår kntinuerligt utredningar för att utöka ch förstärka ledningsnätet Knjunkturläget har medfört att prisutvecklingen för bibränslen har stabiliserats. På längre sikt förväntar vi ss högre inköpspriser för bibränsle sm det kan bli svårt att kmpensera sig för. Bredband Sm tidigare nämnts är vi övertygade m att samgåendet i ett reginalt bredbandblag har varit nödvändigt. Framöver kmmer Teab inm ramen för delägarskapet i Wexnet, att aktivt verka för utbyggnad av bredbandsnätet Omsättning ch resultatutveclding Omsättningen uppgick till23,9 mkr (24,5 mkr) Av denna svarar fjättvärmeverksamheten för 22,8 mkr ch bredbandsverksamheten för 1,1 mkr (2,6 mkr). F j änvärmeverksamhetens resultat efter finansiella pster uppgick till1,39 mkr (2,43 mkr). För bredbandsverksamheten redvisas ett översktt m 80 tkr. Väderleksmässigt har 2013 varit ett nrrnalår med en varmare inledning ch en kallare avslutning av året. Förtätning av nätet i Tingsryd ch utbyggnaden i Urshult, har bidragit till marginell et ökade leveranser, trts vannare väderlek än Väsentligt högre kstnader, främst för förstärlming ch mindre utbyggnader av ledningsnätet har belastat årets resultat. Hög förbrulming av lja i samband med årets underhållsstpp har ckså påverkat resultatet negativt. Investeringar (tlu') FjärTvärmeprduktin 854 F j änvärmedistributin l Bredbandsnät Övriga investeringar Förändring pågående nyanläggningar Förslag till vinstdispsitin Till blagsstämmans förfgande står en balanserad vinst m krnr. Styrelsen ch verkställande direktören föreslår att krnr balanseras i ny räkning. V ad beträffar företagets resultat ch ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultaträlming med tillhöraride bkslutkmmentarer. Styrelsens yttrande över det lämnade kncernbidraget Det uppbkade kncernbidraget reducerar blagets sliditet till34,6%. sliditeten är mt bakgrund av att blagets verksamhet frtsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i blaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att kncernbidraget ej hindrar blaget från att fullgöra sina förpliktelser på kmt ch lång silet, ej heller att fullgöra erfrderliga investeringar. Kncernbidraget kan dätmed försvaras med hänsyn till vad sm anförs i ABL, 17 kap st. (försiktighetsregeln) -'M-'- / ' Mt bakgrund av nuvarande låga ränteläge har blaget successivt övergått tilllån med fast ränta för att försäkra sig m låga upplåningskstnader under de närmaste åren. Intäkter av engångskaraktär, anslutningsavgifter uppgick til1636 tk:r (l 515 tkr). c:?j/;3 rvl 6

7 4 (14) /f ::;::; N'ickeltal Eknmi Omsättning (tkr) Resultat efter finansiella pster Balansmslutning sliditet 34,6% 32,3% 42,7% 39% 36% Investeringar Persnal Antal årsarbeten 4,8 4,8 4,8 3,8 3,8 Persnalkstnad, tkr Persnalkstnad i %av msättningen 12,69% 11,84% 12,22% 9,75% 11% sjukfrånvar, %av tillgänglig arbetstid 4,8% 0,6% 2,0% 0,6% 0,0% Verksamheten Energileveranser /GWh) 38,2 37,94 35,6 39,1 33,2 Anslutna fastigheter Fjärrvärmeutbyggnad (m) Fem år i sammandrag (tkr) Rörelseintäkter Rörelsens kstnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenett Resultat efter finansiella pster Bkslutsdispsitiner Beräknad skatt -53 Nettresultat BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa ch bank Summa tillgångar Eget kapital ch skulder Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Krtfristiga skulder Summa eget kapital ch skulder (}';;]; 1vJ 7 _}7

8 \\ Tingsryds energi AB Org nr (14) /(.:::;/ Resultaträkning Belpp i tkr Nt Nettmsättning Aktiverat arbete för egen räkning övriga intäkter Rörelsens kstnader Råvarr ch förnödenheter övriga externa kstnader Persnalkstnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella pster Finansiella intäkter Finansiella kstnader Resultat efter finansiella pster Bkslutsdispsitiner Avskrivning utöver plan på maskiner inventarier Kncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Arets resultat ' /' j/t-'-. 8

9 Tingsryds energi AB Org nr Balansräkning Il 6 (14) Belpp i tkr Nt TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader ch mark Maskiner ch andra tekniska anläggningar Tekniska anläggningar bredband Inventarier Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Aktier Wexnet AB Reversfrdran Wexnet AB Uppskjuten skattefrdran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvarr ch förnödenheter Krtfristiga frdringar Kundfrdringar Uppskjuten skattefrdran krtfristig del Frdran kmmunen övriga frdringar Summa msättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ;_/t l 9

10 l( Tingsryds energi Org.nr (14) Balansräkning Belpp i!kr Nt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 aktier) Reservfnd 2 2 Fritt eget kapital Balanserad vinst Aret resultat Summa eget l<apital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan på maskiner ch inventarier Summa beskattade reserver Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Krtfristiga skulder Leverantörsskulder övriga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Summa krtfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ställda säkerheter ch ansvarsförbindelse ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelse Inga Inga / /fr'- 10

11 Tingsryds energi AB (14) Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella pster Justeringar för pster sm inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital löpande verksamhet Förändring av varulager Förändring av krtfristiga rörelsefrdringar Förändring av frdran kmmunen Förändring av krtfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Förvärv av finansiell anläggningstillgång Försäljning av finansiell anläggningstillgång Kassaflöde från investeringsverksamheten , Finansieringsverksamheten Förändring av långfristig fåneskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen ränta Betald ränta /.'l!-"//

12 Tingsryds energi AB Org nr (14) Nter ch bkslutskmmentarer Allmänt Arsredvisningen har upprättats i enlighet med Arsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd förutm BFNAR 2008:1 Arsredvisning i mindre aktieblag (K2 reglerna). Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar ch skulder har värderats till anskaffningsvärden m inget annat anges nedan. Varulager Varulagret är upptaget till den lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därmed beaktats. Frdringar Frdringar har efter individuell värdering upptagits till belpp varmed de beräknas inflyta. Intäkter Intäktsredvisning sker i enlighet med BFN AR 2003:3 Intäkter. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden ch beräknad nytljandetid. Inkmstskatter Uppskjuten skattefrdran avseende underskttsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redvisas i den utsträckning det är sannlikt att avdraget kan avräknas mt översktt vid framtida beskattning. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Maskiner ch andra tekniska anläggningar Byggnad Markanläggning l nventarier Bredband år 25 år 20 år 5-10 år 25 år Nt 1 - P e r!;ip n a l k st n a d e r Fjärrvärme Löner ch ersättningar Sciala kstnader (varav pensinskstnader) Bredband Löner ch ersättningar Sciala kstnader (varav pensinskstnader) Vd har rätt till12 månaders fulllön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning från VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. Blaget har fem anställda mtsvarande 4,8 heltidsljänster. Fakturerings- ch debiteringsljänster köps från Tingsryds kmmun. Persnal från stiftelsen Kmmunhus ch Tingsrydsbstäder AB ingår i beredskapsgruppen. Persnalkstnader avseende prjektledare för bredbandsverksamheten fördelas mellan Tingsryds energi AB, Tingsryds kmmun ch Wexnet AB j / l,

13 Tingsryds energi AB Org nr /( 10 (14) Nt 2 - Nettmsättning per rörelsegren Fjärrvärme Energiavgifter Anslutningsavgifter Bredband Nätavgifter Anslutningsavgifter Nt 3 - Råvarr ch förnödenheter fjärrvärme Bibränsle Inköpt energi Olja Nt 4 - Övriga externa kstnader Fjärrvärme Fjärrvärmeprduktin Fjärrvärmedistributin Administratin fjärrvärme Bredband Nätverksamhet Administratin bredbandsverksamhet Nt 5 - Avskrivningar Fjärrvärme Byggnader ch markanläggningar Maskiner ch tekniska anläggningar Inventarier Bredband Tekniska anläggningar Nt 6 - Finansiella intäkter ch kstnader per rörelsegren Fjärrvärme Ränteintäkter Räntekstnader Brgensavgift övriga finansiella kstnader Bredband Ränteintäkter Räntekstnader czabwvgift ' ;r

14 Tingsryds energi AB Org nr /( -:::::::.- 11 (14) Nt 7 - Rörelsens intäkter ch kstnader per rörelsegren Fjärrvärme Fjärrvärmeverksamhetens intäkter Rörelsens driftskstnader Rörelsens avskrivningar Finansiella pster Bredband Bredbandsverksamhetens intäkter Aktiverat arbete bredbandsverksamheten Rörelsens driftskstnader Rörelsens avskrivningar Finansiella pster Nt 8 - Byggnader, mark ch markanläggningar fjärrvärmeverksamheten Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivning enligt plan -429 Omklassicificering Redvisat värde vid årets slut Nt 9 - Maskiner ch andra tekniska anläggningar fjärrvärme Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffning ar Avyttringar Om klassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar Arets avskrivning enligt plan Omklassificering Redvisat värde vid årets slut

15 tl Tingsryds energi AB Org nr (14) Il.:;:::, Nt 10 - Tekniska anläggningar bredband Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar 4209 Avyttringar Hl557 Ackumulerade avskrivningar en/ plan Vid årets början -594 Arets avskrivning enl plan Arets avyttringar Redvisat värde vid årets slut Nt 11 - Inventarier fjärrvärme Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar Ackumulerade avskrivningar en/ plan Vid årets början Avyttringar Arets avskrivning enl plan Redvisat värde vid årets slut Nt 12 - Pågående nyanläggningar Fjärrvärme Vid årets början Investeringar 1056 Omklassificeringar Bredband Vid årets början Investeringar Omklassificeringar Redvisat värde vid årets slut Nt 13 - Varulager Eldningslja värmeverket Tingsryd 31,70 m3 x kr) Eldningslja närvärmeverk Väckelsäng 1,99 m3x9 860 kr ,' 495 / /l"" 15

16 Tingsryds energi AB Org nr (14) Il ::/ Nt 14 - Övriga frdringar skatteknt skattefrdringar Frdran energiskatter skattefrdran ROT-avdrag Frdran mms Plusgir Upplupen ränta reversfrdran Wexnet Interimsfrdringar leverantör övriga frdringar Nt 15 - Frdran kmmunen Blaget har avtal m att nytlja Tingsryd s kmmuns checkräkningskredit med en kreditlimit m 5 mkr. Nt 16 - Eget Kapital Aktiekapital Reservfnd Fritt eget kapital Vid årets början enligt fastställd balansräkning Dispsitin enligt blagsstämmebeslut Avsättning till reservfnd Arets resultat Vid årets slut Nt 17 - Lånesammandrag Förfalldag Ränta Lån e- belpp Amrtering ,16% ,60% ,68% ,73% Nt 18 - Övriga skulder Mms redvisningsknt Persnalens källskatt Skuld Wexnet avseende bredband Tingsryd-Lesseb Nt 19 - Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Pensiner Arbetsgivaravgifter Löneskatt pensiner Semesterlöneskuld till anställda Upplupna löner Upplupna utgiftsräntr Plusgir lnterima leverantörsfakturr

17 Tingsryds energi AB Org nr (14) l( Tings1yd den 27 febmari 2014 ' /7 A ' -1. -c;tj Per-Axel Perssn --.&-" _,--_:.- :f/# Per-Åke Claessn Verkställande direktör Vår revisinsberättelse har lämnats / ' _/ /[' Ölu lg;waterhusecpey:s,?-- -<f:-? 4 "?>/l.-?/'l 'J 1l / ',, / "./ P,_.. _,..r/ "E '-k',..<-:j-::t- -t?---:7--7' /Yvnne Lundin,/Auktriserad revisr 17

18 Il ;;:::: Revisinsberättelse Till årsstänunan i Tingsryds Energi AB rg.m Rapprt m årsredvisningen Vi har utfå1t en revisin av årsredvisningen fr Tings1yds Energi AB for räkenskapsåret Styrelsens ch verkställande direktörens ansvar för årsredvisningen Det är styrelsen ch verkställande direktören sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvisande bild enligt årsredvisningslagen ch för den interna kntrll sm styrelsen ch verkställande direktören bedömer är nödvändig fr att upprätta en årsredvisning sm inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att uttala ss m årsredvisningen på grundval av vår revisin. Vi har utfört revisinen enligt Internatinal Standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder la äver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar ch utför revisinen för att uppnå rimlig sälcerhet att årsredvisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revisin innefattar att genm lika åtgärder inllämta revisinsbevis m belpp ch annan infrniatin i årsredvisningen. Revisrn väljer vilka åtgärder sm ska utfra.s, bland armat genm att bedöma riskerna fr väsentliga felaktigheter i årsredvisningen, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de delar av den interna kntrllen sm är relevanta för hur blaget upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfrma granskningsåtgärder sm är ändamålsenliga med härisyn till mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande m effektiviteten i blagets interna kntrll. En revisin innefattar ckså en utvärdering av ändamålsenligheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av riniligheten i styrelsens ch verlcställande direktörens uppskattningar i redvisningen, liksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm giund för våra uttalanden. Uttalanden Rapprt m andra krav enligt lagar ch andra författningar Utöver vår revisin av årsredvisningen har vi även utfört en revisin av förslaget till dispsitiner beträffande blagets vinst eller förlust samt styrelsens ch verkställande direldörens :frvaltnii1g fr Tingsryds Energi AB for räkenskapsåret Styrelsens ch verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen sm har ansvaret för förslaget till dispsitiner beträffande blagets vinst eller fr lust, ch det är styrelsen ch verkställande direldören sm har ansvaret fr förvaltningen enligt alctieblagslagen. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala ss m förslaget till dispsitiner beträffande blagets vinst eller förlust ch m förvaltningen på grundval av vår revisin. Vi har utfört revisinen enligt gd revisinssed i Sverige. Sm underlag för vårt uttalande m styrelsens förslag till dispsitiner beträffande blagets vinst eller förlust har vi granskat m förslaget är frenligt med aktieblagslagen. Sm underlag för vårt uttalande m ansvarsfrihet har vi utöver vår revisin av årsredvisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder ch förhållanden i blaget :får att kunna bedöma m någn styrelseledamt eller verkställande direldören är ersättningsskyldig mt blaget. Vi har även granskat m någn styrelseledamt eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med alctieblagslagen, årsredvisningslagen eller blagsrdningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund föra våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman dispnerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch beviljar styrelsens ledamöter ch verkställande direktören ansvarsfrihet :för räkenskapsåret. Tingsryd Öhrlings PricewaterhuseCpers AB,,./' / "/ /:7,- "/ / // / Enl_igt vår upfattning _h årsredvisningen uprä i.,;.--;;. : -,,, _.,/ <);.3-'!-t.--:z> enlighet me arredvisgslaen ch ger en 1. alla venga / / "F'"'?7(!1 l- / t:: C avseenden rattvisande b1ld av Tingsryds Energi ABs finansiella )Ynne Lundin ställning per den 31 december 2013 ch <J-V dess finansiella / Auktriserad revisr resultat för året enligt årsredvisningslagen. Fö1valtningsberättelsen är förenlig med årsredvisningens ÖVI'iga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen ch balarisräkningen. 18

19 Lekmannarevisrerna i Tingsryds Energi AB, Tingsryds kmmun Till årsstämman i Tingsryds Energi AB rganisatinsnummer /( Till fullmäktige i Tingsryds kmmun Granskningsrapprt för år 2013 Vi, av fullmäktige i Tingsryds kmmtm utsedda lekmannarevisrer, har granskat Tingsryds Energi AB:s verksamhet. Styrelse ch VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande blagsrdning, ägardirektiv ch beslut samt de föreslaifter sm gäller för verksamheten. Lelanannarevisremas ansvar är att granska verksamhet ch intem kntrll samt pröva m verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag ch mål samt de föreslaifter sm gäller för verksamheten. Gransimingen har utförts enligt aktieblagslagen, kmmunallagen, gd revisinssed i kmmunal verksamhet ch kmmunens revisinsreglemente samt utifrån av års/blagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genmförts med den inriktning ch mfattning sm behövs för att ge rimlig grund för bedömning ch prövning. Vi bedömer sammantaget att blagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt ch från eknmisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att blagets interna kntrll huvudsakligen har varit tillräcklig. Vi bedömer dck att den interna kntrllen behöver förbättras avseende hanteringen av bilar ch bensinkrt. i './ /. t... Dl' l l,j. d?j ",/ / If/,11 f v Il F 1//.,/_ (/), ;.;,YJ Sven-Erik Svenssn _ L/CV'/ v VI/1 t:-- v " Kerstin Peterssn.: - --zj; ft;y,_ ;://-; /---- B9,jje;Jl;anss6{1..i l Bilaga: Revisinsrapprt m hantering av bilar ch berisinlcmt 19

20 _ /( 20

21 - Rapprtering från PwC Inledning I den här rapprten presenterar vi resultatet av det arbete sm vi har utfört tillsammans med er under året. Syftet är att ge er en bättre bild av bkslutet samt revisinen ch de iakttagelser sm vi har gjrt under arbetets gång. Vi kmmer att kmmentera bkslutet ch årets förändringar. Vi hppas att ni finner rapprten givande! Med vänlig hälsning Yvnne Lundin r; :., Innehållsförteckning Del 1 Analys finansiell infrmatin 2 Sanfattning ch slutsats årets revisin :;:3 : -.Aliliie1l ififr1llatin för ert blag :}J.. Avsllltriing raga f..c:-revisinens syfte ch iririktlj.iilg 1-' ' -Bilaga -2:-,.,.-;. Ordförklaring r-: Bilaga 3 - Trafikljus --:::ss.::: <; -.:.;.:_... : Yvnne Lundin Telephne: +46 () /s=- 9L P wc tv 21 2\\=::-

22 1. Analys finansiell infrmatin '-. R.resulttatanalys Tingsryds Energi AB,_ Här presenterar vi krt resultaträleningen ch hur lilcafalctrer påvertear ert blag Resultaträkning (tkr) Beslcri.vning l Försäljning av fjärrvärme har ökat marginellt, Försäljning fjärrvärme 22,8 mkr ch bredband 1,1 mkr Löpande underhåll på värmeverket i Tingsryd gällande pannans murverk har frtsatt under året, krävs frtsatt underhåll kmmande år. Oljeförbrukningen högre än tidigare år främst berende på mfattande underhållsstpp Kncernbidrag lämnas Overavskrivningar för att få ett -resultat {_, f1v Nettmsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övrig intäkter Summa intäkter ävarrchförnödenheter Övriga externa kstnader Persnalkstnader Avskrivningar Summa rörelsekstnader Ränteintäkter Räntekstnader Resultat efter finansiella pster Avskrivning över plan Kncernbidrag Resultat före skatt Årets skattekstnad Årets resultat D P wc 22 3 \:::::.

23 1. Analys finansiell infrmatin... :-, -. Tingsryds Energi AB.- t:.. " " ;'; 'Balansanalys tillgijnngoi.ir Här presenturer vi krt balansräleningen ch hur likafalctrer påverkar ert blag Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgängar Byggnader ch mark Maskiner ch andra tekniska anläggningar Tekniska anläggningar bredband Inventarier Pågående nyanläggning Beslcrivning Tekniska anläggningar ch pågående nyanläggningar under 2012 är sålt avser bredband till Wexnet mt reversfrdran ch aktieinnehav i Wexnet, aktier, Reversfrdran 17 mkr KF beslut Finansiella anläggningstillgängar Aktier Wexnet AB Reversfrdran Wexnet AB UppskJuten skattefrdran Kundfrdringar, varav tkr interna frdringar ch tkr externa, inga gamla förfallna frdringat Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar D Inga investeringar under året utm i pågående nyanläggningar sm avser fjärrvärme Varulager m m Rävarr ch förnödenheter 13 ill. 495 Krtfristiga frdringar Kundfrdringar Uppskjuten skattefrdran krtfristig del Frdran kmmunen övriga frdringar t/:!3 r;} ir:j w Summa msättningstillgångar SUIVIIVIA TILLGÅNGAR P wc 23 4 \\=

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Brf Präsrhagen Tellusgränd l 194 43 Upplands Väsby n;ufffi)wjpm,i m i J j PRÄSTHAGEN Årsredvisning för Brf Prästhagen 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 .. Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 Ársredvisning för räkensl(apsåret 2013-01-01--2013-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-10 Sid 10 F örvaltní1igsberättelse Resultaträknùig Balansräkning TilläggsupplysnÍ1igar

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten.

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten. Göran Thessén VD, C4 Energi AB och VD, C4 Elnät AB VD har ordet Året inleddes med en av de kallaste vintrar vi upplevt i södra Sverige medan avslutningen var mer ett klimatmässigt normalår. Dessvärre sammanföll

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB Vd har ordet Medarbetarnas engagemang skapar resultat. År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på medarbetare och chefer som är engagerade,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sörred Energi AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB och förser Volvos industriområde i Torslanda med elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och avlopp samt servicetjänster. ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD ÄR ETT RIKT LIV? Är det att kunna äta frukost vid havet eller att få ha med hunden på jobbet? Är det att känna vinden ta tag i seglet eller att se på favoritserien

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer