Ärende nr 11. Årsredovisning 2013 Tingsryds Energi AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende nr 11. Årsredovisning 2013 Tingsryds Energi AB"

Transkript

1 Ärende nr 11 Årsredvisning 2013 Tingsryds Energi AB 1

2 Tingsryds kmmun Kmmunstyrelsens arbetsutsktt SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 Au 119 Dnr 2014/ Årsredvisning 2013 Tingsryds Energi AB Tingsryds Energi AB redvisar årsredvisning för Beslutsunderlag Tingsryds Energi AB:s årsredvisning för räkenskapsåret l januari- 31 december Beslut Kmmunstyrelsens arbetsutsktt överlämnar ärendet för handläggning i kmmunstyrelsen. Justeran e 2

3 bilaga Ks Au &l<tjj&.g 'i.2 f(.;::::; styrelsen ch verkställande direktören för Tingsryds energi AB Org nr får härmed avge Arsredvisning för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2013 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Nter Underskrifter sida

4 e ab l (14) Tihgsr'yds ener'(i A'B styrelsen ch verkställande direktören för Tings1yds energi AB får härmed avge följ ande årsredvisning för räkenskapsåret 2013: VERKSAMHETSBERÄTTELSE Allmänt m verksamheten Tings1yds energi AB är ett ett helägt dtterblag till Tings1ycls Kmmunföretag AB sm i sin tur ägs tillloo% av Tings1yds kmmun. Verksamheten mfattar prduktin ch distributin av fjärrvärme. Därutöver är blaget sedan den l maj i år, tillsammans med Lesseb Fastigheter, Alvesta Energi AB ch Växjö Energi AB, delägare i Wexnet AB sm sm bedriver bredbandsverksamhet styrelsen Tingstyds kmmunfullmäktige utser fem ledamöter med suppleanter till blagets styrelse. Mikael Jeanssn (s) rdf (Anita Eklund) Bengt Neikter (m) Per-Axel Perssn (m) Dag Runessn (c) Mats Wemb (c) (Camiel Shajar) (Gunnar Franssn) (Marie-Luise Hilmerssn) (Olf Anderssn) Per-Åke Claessn är verkställande direktör sedan den l maj Ägardirektiv finns sm bland annat reglerar vilka frågr sm skall prövas av ägaren. Styrelsen fastställer årligen arbetsrdning ch en vd-instruktin sm förtydligar vd:s ansvar. Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten. Revisr A v blagsstämman utsedda revisr: Yvnne Lundin, auktriserad revisr Martina Hlm, gdkänd revisr (suppleant) Lekmannarevisrer Birgit Larssn Mats Perssn B Arvidssn Sven-Erik Svenssn Kerstin Peterssn F j ärrvärmeverksamheten Försäljning av fjän:vä1me har ökat marginellt jämfö1t med 2012 trts vannare väderlek. statistiskt har 2013 varit ett nrmalår. En kall inledning av året följdes av en mildare väderlek än ntmalt under avslutningen av året. Ar Tingsryd 26,9 GWh 26,9 GWh Linnetyd 3,5 GWh 3,3 GWh Urshult 5,6GWh 5,6GWh V äckelsång 2,2 GWh 2,2GWh Under hösten 2013 har ett antal stöne förbrukare anslutits i Tings1yd, bl a LSSbstäder i kv Nestm, Musiksklan AMB ch två industrilkaler utmed Plgvägen. I Urshult har utbyggnad ch anslutning av sklan slutförts. Intresset för anslutning bland villaägare utmed sklvägen, Källstigenm fl gatr i mrådet har varit begränsat. Ttalt har ytterligare 7 anläggningar anslutits ch uppgår nu till383 st. Ett inriktningsbeslut har tagits av styrelsen m nybyggnad av en prduktinsanläggning i Urshult Blagets verksamhet är försäkrad för både egendmsskada ch för intäktsbttfall till följd av avbrtt i driften.,, )'- 4

5 2 (14) Underhåll Risken för planerade driftsstpp på anläggningarna identifieras kntinuerligt ch minimeras genm förebyggande underhåll ch investeringar. På värmeverket i Tingsryd har den tredje ch sista etappen genmförts av det åtgärdsbehv sm knstaterades 2011 på pannans murverk. Ytterligare åtgärder på pannans murverk ch ugn kmmer att krävas såväl 2014 sm åren därefter. I övrigt har driften fungerat bra med få planerade driftstpp med mindre underhålls insatser. Den ttala ljeförbrukningen under året är 147,46 m 3. Enjämförelsevis hög ljeförbrulming, främst berende på mer mfattande underhållstpp än nrmalt. Värmeanläggningen i Väckelsäng har fungerat bra. Fjänvärmenätet i Tingsryd har förstärkts med en pumpstatin för att höja leveranssäkerheten i det befintliga nätet ch kunna ansluta nya kunder. Mindre utbyggnader av nätet har gjrts i Tingsryd ch i Urshult har en stöne utbyggnad genmförts till sklan. Få driftsstörningar utöver avstängningar i samband med planerade ledningsarbeten har förekmmit. Miljöpåverkan Verksamheten sm bedrivs vid vätrueverket i Tingsryd är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Under 2013 har verksamhetn bedrivits i överensstämmelse med befinthga tillstånd. Inm miljötillståndet uppsatta gränsvärden för emissiner till luft, vatten ch buller har uppfyllts med gd marginalplanch Miljökntret har genmfört tillsyn över verksamheten utan eriman. Verksamheten vid värmeanläggningen i V äckelsång har ckså bedrivits i överensstämmelse med befintliga tillstånd. Milj örappmt för driften lätnnas årligen till vår tillsynsmyndighet, plan- ch miljökntret Blagets fjätrvärmeinvesteringar minskar utsläppen genm hög andel bibränslen, h? g verlmingsgrad i anläggningarna ch effekt1v rening. Sammantaget beräknas bibränsle ersätta ca 5 200m 3 lja sm annars hade använts för indush iprduktin ch för nnnviinnn1na y y v..,." b av bstäder ch lkaler. Bredbandsverksamheten Bredbandsverksamheten har utvecklats successivt, först i kmmunens regi ch därefter av Teab, sm haft ansvaret för utbyggnaden fram till den 3 O april Mt bakgrund av de krav sm verksamheten ställer framöver har Lesseb Fastigheter, Alvesta Energi AB ch Växjö Energi AB beslutat m ett samgående i ett nytt reginalt blag WexnetAB. Den l maj 2013 har bredbandstillgångarna överlåtits till We:xnet AB mt en revers samt ägarandelar i det gemensamt ägda blaget sm fastställts efter en utmstående värdering av de tillgångar sm respektive delägare tillfö1t blaget. Efterhand sm stamnätet byggs ut inm vårt verksamhetsmråde möter Wexnet ett strt intresse ch efterfrågan på lika bredbandstjänster. Vi är övertygade m att en reginal samverkan är rätt väg att möta framtidens behv på bredbandsmrådet Persnal Tingsryds energi AB har egen persnal sm ansvarar för den dagliga driften av verksamheten: VD, 100% av heltid. Eknm, 80 % av heltid. Två driftstekniker, l 00 % av heltid. Prjektledare bredband, 100% av heltid. Driftteknikerna ingår tillsammans med fastighetstelmiker från stiftelsen Kmmunhus ch Tingsrydsbstäder AB i en gemensam jur- ch beredskapsgrupp. Persnalkstnaderna avseende prjektledare för bredbandsverksamheten fördelas mellan Wexnet, Tingstyds kmmun ch Teab. Fakturerings- ch debiteringstjänster köps från Tingsryds kmmuns eknmiavdelning Förväntad framtida utveckling Fjärrvärme Det långsiktiga målet för Tingsryds energi AB är att helt basera vår fjänvärmeprduktin på förnyelsebara energikällr. Ett inriktningsbeslut har tagits av styrelsen m nybyggnad av en prduktinsanläggning i Urshult. 11 ; 5

6 3 (14) /( :::: Vid värmeverket i Tingsryd finns ett behv av ytterligare kapacitet på ca 2-3 MW. Investeringen är angelägen av flera skäl, ersätta nuvarande ljeförbrukning vid underhållsstpp ch tppbelastningar, bättre drift under lågsäsng ch ökad levei anssäkerhet. I övrigt pågår kntinuerligt utredningar för att utöka ch förstärka ledningsnätet Knjunkturläget har medfört att prisutvecklingen för bibränslen har stabiliserats. På längre sikt förväntar vi ss högre inköpspriser för bibränsle sm det kan bli svårt att kmpensera sig för. Bredband Sm tidigare nämnts är vi övertygade m att samgåendet i ett reginalt bredbandblag har varit nödvändigt. Framöver kmmer Teab inm ramen för delägarskapet i Wexnet, att aktivt verka för utbyggnad av bredbandsnätet Omsättning ch resultatutveclding Omsättningen uppgick till23,9 mkr (24,5 mkr) Av denna svarar fjättvärmeverksamheten för 22,8 mkr ch bredbandsverksamheten för 1,1 mkr (2,6 mkr). F j änvärmeverksamhetens resultat efter finansiella pster uppgick till1,39 mkr (2,43 mkr). För bredbandsverksamheten redvisas ett översktt m 80 tkr. Väderleksmässigt har 2013 varit ett nrrnalår med en varmare inledning ch en kallare avslutning av året. Förtätning av nätet i Tingsryd ch utbyggnaden i Urshult, har bidragit till marginell et ökade leveranser, trts vannare väderlek än Väsentligt högre kstnader, främst för förstärlming ch mindre utbyggnader av ledningsnätet har belastat årets resultat. Hög förbrulming av lja i samband med årets underhållsstpp har ckså påverkat resultatet negativt. Investeringar (tlu') FjärTvärmeprduktin 854 F j änvärmedistributin l Bredbandsnät Övriga investeringar Förändring pågående nyanläggningar Förslag till vinstdispsitin Till blagsstämmans förfgande står en balanserad vinst m krnr. Styrelsen ch verkställande direktören föreslår att krnr balanseras i ny räkning. V ad beträffar företagets resultat ch ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultaträlming med tillhöraride bkslutkmmentarer. Styrelsens yttrande över det lämnade kncernbidraget Det uppbkade kncernbidraget reducerar blagets sliditet till34,6%. sliditeten är mt bakgrund av att blagets verksamhet frtsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i blaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att kncernbidraget ej hindrar blaget från att fullgöra sina förpliktelser på kmt ch lång silet, ej heller att fullgöra erfrderliga investeringar. Kncernbidraget kan dätmed försvaras med hänsyn till vad sm anförs i ABL, 17 kap st. (försiktighetsregeln) -'M-'- / ' Mt bakgrund av nuvarande låga ränteläge har blaget successivt övergått tilllån med fast ränta för att försäkra sig m låga upplåningskstnader under de närmaste åren. Intäkter av engångskaraktär, anslutningsavgifter uppgick til1636 tk:r (l 515 tkr). c:?j/;3 rvl 6

7 4 (14) /f ::;::; N'ickeltal Eknmi Omsättning (tkr) Resultat efter finansiella pster Balansmslutning sliditet 34,6% 32,3% 42,7% 39% 36% Investeringar Persnal Antal årsarbeten 4,8 4,8 4,8 3,8 3,8 Persnalkstnad, tkr Persnalkstnad i %av msättningen 12,69% 11,84% 12,22% 9,75% 11% sjukfrånvar, %av tillgänglig arbetstid 4,8% 0,6% 2,0% 0,6% 0,0% Verksamheten Energileveranser /GWh) 38,2 37,94 35,6 39,1 33,2 Anslutna fastigheter Fjärrvärmeutbyggnad (m) Fem år i sammandrag (tkr) Rörelseintäkter Rörelsens kstnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenett Resultat efter finansiella pster Bkslutsdispsitiner Beräknad skatt -53 Nettresultat BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa ch bank Summa tillgångar Eget kapital ch skulder Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Krtfristiga skulder Summa eget kapital ch skulder (}';;]; 1vJ 7 _}7

8 \\ Tingsryds energi AB Org nr (14) /(.:::;/ Resultaträkning Belpp i tkr Nt Nettmsättning Aktiverat arbete för egen räkning övriga intäkter Rörelsens kstnader Råvarr ch förnödenheter övriga externa kstnader Persnalkstnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella pster Finansiella intäkter Finansiella kstnader Resultat efter finansiella pster Bkslutsdispsitiner Avskrivning utöver plan på maskiner inventarier Kncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Arets resultat ' /' j/t-'-. 8

9 Tingsryds energi AB Org nr Balansräkning Il 6 (14) Belpp i tkr Nt TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader ch mark Maskiner ch andra tekniska anläggningar Tekniska anläggningar bredband Inventarier Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Aktier Wexnet AB Reversfrdran Wexnet AB Uppskjuten skattefrdran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvarr ch förnödenheter Krtfristiga frdringar Kundfrdringar Uppskjuten skattefrdran krtfristig del Frdran kmmunen övriga frdringar Summa msättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ;_/t l 9

10 l( Tingsryds energi Org.nr (14) Balansräkning Belpp i!kr Nt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 aktier) Reservfnd 2 2 Fritt eget kapital Balanserad vinst Aret resultat Summa eget l<apital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan på maskiner ch inventarier Summa beskattade reserver Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Krtfristiga skulder Leverantörsskulder övriga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Summa krtfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ställda säkerheter ch ansvarsförbindelse ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelse Inga Inga / /fr'- 10

11 Tingsryds energi AB (14) Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella pster Justeringar för pster sm inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital löpande verksamhet Förändring av varulager Förändring av krtfristiga rörelsefrdringar Förändring av frdran kmmunen Förändring av krtfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Förvärv av finansiell anläggningstillgång Försäljning av finansiell anläggningstillgång Kassaflöde från investeringsverksamheten , Finansieringsverksamheten Förändring av långfristig fåneskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen ränta Betald ränta /.'l!-"//

12 Tingsryds energi AB Org nr (14) Nter ch bkslutskmmentarer Allmänt Arsredvisningen har upprättats i enlighet med Arsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd förutm BFNAR 2008:1 Arsredvisning i mindre aktieblag (K2 reglerna). Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar ch skulder har värderats till anskaffningsvärden m inget annat anges nedan. Varulager Varulagret är upptaget till den lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därmed beaktats. Frdringar Frdringar har efter individuell värdering upptagits till belpp varmed de beräknas inflyta. Intäkter Intäktsredvisning sker i enlighet med BFN AR 2003:3 Intäkter. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden ch beräknad nytljandetid. Inkmstskatter Uppskjuten skattefrdran avseende underskttsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redvisas i den utsträckning det är sannlikt att avdraget kan avräknas mt översktt vid framtida beskattning. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Maskiner ch andra tekniska anläggningar Byggnad Markanläggning l nventarier Bredband år 25 år 20 år 5-10 år 25 år Nt 1 - P e r!;ip n a l k st n a d e r Fjärrvärme Löner ch ersättningar Sciala kstnader (varav pensinskstnader) Bredband Löner ch ersättningar Sciala kstnader (varav pensinskstnader) Vd har rätt till12 månaders fulllön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning från VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. Blaget har fem anställda mtsvarande 4,8 heltidsljänster. Fakturerings- ch debiteringsljänster köps från Tingsryds kmmun. Persnal från stiftelsen Kmmunhus ch Tingsrydsbstäder AB ingår i beredskapsgruppen. Persnalkstnader avseende prjektledare för bredbandsverksamheten fördelas mellan Tingsryds energi AB, Tingsryds kmmun ch Wexnet AB j / l,

13 Tingsryds energi AB Org nr /( 10 (14) Nt 2 - Nettmsättning per rörelsegren Fjärrvärme Energiavgifter Anslutningsavgifter Bredband Nätavgifter Anslutningsavgifter Nt 3 - Råvarr ch förnödenheter fjärrvärme Bibränsle Inköpt energi Olja Nt 4 - Övriga externa kstnader Fjärrvärme Fjärrvärmeprduktin Fjärrvärmedistributin Administratin fjärrvärme Bredband Nätverksamhet Administratin bredbandsverksamhet Nt 5 - Avskrivningar Fjärrvärme Byggnader ch markanläggningar Maskiner ch tekniska anläggningar Inventarier Bredband Tekniska anläggningar Nt 6 - Finansiella intäkter ch kstnader per rörelsegren Fjärrvärme Ränteintäkter Räntekstnader Brgensavgift övriga finansiella kstnader Bredband Ränteintäkter Räntekstnader czabwvgift ' ;r

14 Tingsryds energi AB Org nr /( -:::::::.- 11 (14) Nt 7 - Rörelsens intäkter ch kstnader per rörelsegren Fjärrvärme Fjärrvärmeverksamhetens intäkter Rörelsens driftskstnader Rörelsens avskrivningar Finansiella pster Bredband Bredbandsverksamhetens intäkter Aktiverat arbete bredbandsverksamheten Rörelsens driftskstnader Rörelsens avskrivningar Finansiella pster Nt 8 - Byggnader, mark ch markanläggningar fjärrvärmeverksamheten Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivning enligt plan -429 Omklassicificering Redvisat värde vid årets slut Nt 9 - Maskiner ch andra tekniska anläggningar fjärrvärme Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffning ar Avyttringar Om klassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar Arets avskrivning enligt plan Omklassificering Redvisat värde vid årets slut

15 tl Tingsryds energi AB Org nr (14) Il.:;:::, Nt 10 - Tekniska anläggningar bredband Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar 4209 Avyttringar Hl557 Ackumulerade avskrivningar en/ plan Vid årets början -594 Arets avskrivning enl plan Arets avyttringar Redvisat värde vid årets slut Nt 11 - Inventarier fjärrvärme Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar Ackumulerade avskrivningar en/ plan Vid årets början Avyttringar Arets avskrivning enl plan Redvisat värde vid årets slut Nt 12 - Pågående nyanläggningar Fjärrvärme Vid årets början Investeringar 1056 Omklassificeringar Bredband Vid årets början Investeringar Omklassificeringar Redvisat värde vid årets slut Nt 13 - Varulager Eldningslja värmeverket Tingsryd 31,70 m3 x kr) Eldningslja närvärmeverk Väckelsäng 1,99 m3x9 860 kr ,' 495 / /l"" 15

16 Tingsryds energi AB Org nr (14) Il ::/ Nt 14 - Övriga frdringar skatteknt skattefrdringar Frdran energiskatter skattefrdran ROT-avdrag Frdran mms Plusgir Upplupen ränta reversfrdran Wexnet Interimsfrdringar leverantör övriga frdringar Nt 15 - Frdran kmmunen Blaget har avtal m att nytlja Tingsryd s kmmuns checkräkningskredit med en kreditlimit m 5 mkr. Nt 16 - Eget Kapital Aktiekapital Reservfnd Fritt eget kapital Vid årets början enligt fastställd balansräkning Dispsitin enligt blagsstämmebeslut Avsättning till reservfnd Arets resultat Vid årets slut Nt 17 - Lånesammandrag Förfalldag Ränta Lån e- belpp Amrtering ,16% ,60% ,68% ,73% Nt 18 - Övriga skulder Mms redvisningsknt Persnalens källskatt Skuld Wexnet avseende bredband Tingsryd-Lesseb Nt 19 - Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Pensiner Arbetsgivaravgifter Löneskatt pensiner Semesterlöneskuld till anställda Upplupna löner Upplupna utgiftsräntr Plusgir lnterima leverantörsfakturr

17 Tingsryds energi AB Org nr (14) l( Tings1yd den 27 febmari 2014 ' /7 A ' -1. -c;tj Per-Axel Perssn --.&-" _,--_:.- :f/# Per-Åke Claessn Verkställande direktör Vår revisinsberättelse har lämnats / ' _/ /[' Ölu lg;waterhusecpey:s,?-- -<f:-? 4 "?>/l.-?/'l 'J 1l / ',, / "./ P,_.. _,..r/ "E '-k',..<-:j-::t- -t?---:7--7' /Yvnne Lundin,/Auktriserad revisr 17

18 Il ;;:::: Revisinsberättelse Till årsstänunan i Tingsryds Energi AB rg.m Rapprt m årsredvisningen Vi har utfå1t en revisin av årsredvisningen fr Tings1yds Energi AB for räkenskapsåret Styrelsens ch verkställande direktörens ansvar för årsredvisningen Det är styrelsen ch verkställande direktören sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvisande bild enligt årsredvisningslagen ch för den interna kntrll sm styrelsen ch verkställande direktören bedömer är nödvändig fr att upprätta en årsredvisning sm inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att uttala ss m årsredvisningen på grundval av vår revisin. Vi har utfört revisinen enligt Internatinal Standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder la äver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar ch utför revisinen för att uppnå rimlig sälcerhet att årsredvisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revisin innefattar att genm lika åtgärder inllämta revisinsbevis m belpp ch annan infrniatin i årsredvisningen. Revisrn väljer vilka åtgärder sm ska utfra.s, bland armat genm att bedöma riskerna fr väsentliga felaktigheter i årsredvisningen, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de delar av den interna kntrllen sm är relevanta för hur blaget upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfrma granskningsåtgärder sm är ändamålsenliga med härisyn till mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande m effektiviteten i blagets interna kntrll. En revisin innefattar ckså en utvärdering av ändamålsenligheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av riniligheten i styrelsens ch verlcställande direktörens uppskattningar i redvisningen, liksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm giund för våra uttalanden. Uttalanden Rapprt m andra krav enligt lagar ch andra författningar Utöver vår revisin av årsredvisningen har vi även utfört en revisin av förslaget till dispsitiner beträffande blagets vinst eller förlust samt styrelsens ch verkställande direldörens :frvaltnii1g fr Tingsryds Energi AB for räkenskapsåret Styrelsens ch verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen sm har ansvaret för förslaget till dispsitiner beträffande blagets vinst eller fr lust, ch det är styrelsen ch verkställande direldören sm har ansvaret fr förvaltningen enligt alctieblagslagen. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala ss m förslaget till dispsitiner beträffande blagets vinst eller förlust ch m förvaltningen på grundval av vår revisin. Vi har utfört revisinen enligt gd revisinssed i Sverige. Sm underlag för vårt uttalande m styrelsens förslag till dispsitiner beträffande blagets vinst eller förlust har vi granskat m förslaget är frenligt med aktieblagslagen. Sm underlag för vårt uttalande m ansvarsfrihet har vi utöver vår revisin av årsredvisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder ch förhållanden i blaget :får att kunna bedöma m någn styrelseledamt eller verkställande direldören är ersättningsskyldig mt blaget. Vi har även granskat m någn styrelseledamt eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med alctieblagslagen, årsredvisningslagen eller blagsrdningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund föra våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman dispnerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch beviljar styrelsens ledamöter ch verkställande direktören ansvarsfrihet :för räkenskapsåret. Tingsryd Öhrlings PricewaterhuseCpers AB,,./' / "/ /:7,- "/ / // / Enl_igt vår upfattning _h årsredvisningen uprä i.,;.--;;. : -,,, _.,/ <);.3-'!-t.--:z> enlighet me arredvisgslaen ch ger en 1. alla venga / / "F'"'?7(!1 l- / t:: C avseenden rattvisande b1ld av Tingsryds Energi ABs finansiella )Ynne Lundin ställning per den 31 december 2013 ch <J-V dess finansiella / Auktriserad revisr resultat för året enligt årsredvisningslagen. Fö1valtningsberättelsen är förenlig med årsredvisningens ÖVI'iga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen ch balarisräkningen. 18

19 Lekmannarevisrerna i Tingsryds Energi AB, Tingsryds kmmun Till årsstämman i Tingsryds Energi AB rganisatinsnummer /( Till fullmäktige i Tingsryds kmmun Granskningsrapprt för år 2013 Vi, av fullmäktige i Tingsryds kmmtm utsedda lekmannarevisrer, har granskat Tingsryds Energi AB:s verksamhet. Styrelse ch VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande blagsrdning, ägardirektiv ch beslut samt de föreslaifter sm gäller för verksamheten. Lelanannarevisremas ansvar är att granska verksamhet ch intem kntrll samt pröva m verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag ch mål samt de föreslaifter sm gäller för verksamheten. Gransimingen har utförts enligt aktieblagslagen, kmmunallagen, gd revisinssed i kmmunal verksamhet ch kmmunens revisinsreglemente samt utifrån av års/blagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genmförts med den inriktning ch mfattning sm behövs för att ge rimlig grund för bedömning ch prövning. Vi bedömer sammantaget att blagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt ch från eknmisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att blagets interna kntrll huvudsakligen har varit tillräcklig. Vi bedömer dck att den interna kntrllen behöver förbättras avseende hanteringen av bilar ch bensinkrt. i './ /. t... Dl' l l,j. d?j ",/ / If/,11 f v Il F 1//.,/_ (/), ;.;,YJ Sven-Erik Svenssn _ L/CV'/ v VI/1 t:-- v " Kerstin Peterssn.: - --zj; ft;y,_ ;://-; /---- B9,jje;Jl;anss6{1..i l Bilaga: Revisinsrapprt m hantering av bilar ch berisinlcmt 19

20 _ /( 20

21 - Rapprtering från PwC Inledning I den här rapprten presenterar vi resultatet av det arbete sm vi har utfört tillsammans med er under året. Syftet är att ge er en bättre bild av bkslutet samt revisinen ch de iakttagelser sm vi har gjrt under arbetets gång. Vi kmmer att kmmentera bkslutet ch årets förändringar. Vi hppas att ni finner rapprten givande! Med vänlig hälsning Yvnne Lundin r; :., Innehållsförteckning Del 1 Analys finansiell infrmatin 2 Sanfattning ch slutsats årets revisin :;:3 : -.Aliliie1l ififr1llatin för ert blag :}J.. Avsllltriing raga f..c:-revisinens syfte ch iririktlj.iilg 1-' ' -Bilaga -2:-,.,.-;. Ordförklaring r-: Bilaga 3 - Trafikljus --:::ss.::: <; -.:.;.:_... : Yvnne Lundin Telephne: +46 () /s=- 9L P wc tv 21 2\\=::-

22 1. Analys finansiell infrmatin '-. R.resulttatanalys Tingsryds Energi AB,_ Här presenterar vi krt resultaträleningen ch hur lilcafalctrer påvertear ert blag Resultaträkning (tkr) Beslcri.vning l Försäljning av fjärrvärme har ökat marginellt, Försäljning fjärrvärme 22,8 mkr ch bredband 1,1 mkr Löpande underhåll på värmeverket i Tingsryd gällande pannans murverk har frtsatt under året, krävs frtsatt underhåll kmmande år. Oljeförbrukningen högre än tidigare år främst berende på mfattande underhållsstpp Kncernbidrag lämnas Overavskrivningar för att få ett -resultat {_, f1v Nettmsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övrig intäkter Summa intäkter ävarrchförnödenheter Övriga externa kstnader Persnalkstnader Avskrivningar Summa rörelsekstnader Ränteintäkter Räntekstnader Resultat efter finansiella pster Avskrivning över plan Kncernbidrag Resultat före skatt Årets skattekstnad Årets resultat D P wc 22 3 \:::::.

23 1. Analys finansiell infrmatin... :-, -. Tingsryds Energi AB.- t:.. " " ;'; 'Balansanalys tillgijnngoi.ir Här presenturer vi krt balansräleningen ch hur likafalctrer påverkar ert blag Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgängar Byggnader ch mark Maskiner ch andra tekniska anläggningar Tekniska anläggningar bredband Inventarier Pågående nyanläggning Beslcrivning Tekniska anläggningar ch pågående nyanläggningar under 2012 är sålt avser bredband till Wexnet mt reversfrdran ch aktieinnehav i Wexnet, aktier, Reversfrdran 17 mkr KF beslut Finansiella anläggningstillgängar Aktier Wexnet AB Reversfrdran Wexnet AB UppskJuten skattefrdran Kundfrdringar, varav tkr interna frdringar ch tkr externa, inga gamla förfallna frdringat Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar D Inga investeringar under året utm i pågående nyanläggningar sm avser fjärrvärme Varulager m m Rävarr ch förnödenheter 13 ill. 495 Krtfristiga frdringar Kundfrdringar Uppskjuten skattefrdran krtfristig del Frdran kmmunen övriga frdringar t/:!3 r;} ir:j w Summa msättningstillgångar SUIVIIVIA TILLGÅNGAR P wc 23 4 \\=

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret SA Page 1 (1) Saab TranspnderTech Blagsverket Årsredvisningar 851 98 SUNDSVALL Dcument Id PX -05-0005 Yur Referanca Yur Data Handled by Versin Date 2005-06- 10 Telephne E-Mall ffice Saab TranspnderTech,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag

Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag BRF Litgrafin 220 Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag Dag: 24 maj Tid ch plats: 11.00, stämman börjar 13.00 i Hbbyrummet eller vid fint väder utmhus i trädgården. Medlemmarna i HSB:s Bstadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Styrelsen för HSB bstadsrättsförening Clsseum i Nacka Org.nr: 769615-7192 f r härmed avge rsredvisning för föreningens verksamhet under räkenskaps ret 2012-01-01-2012-12-31 ARSREDOVISNING styrelsen för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer