Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005"

Transkript

1 Karlstad den 25 augusti 2005 Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005 Intäkterna för perioden uppgick till cirka 1,3 MSEK. Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -0,66 MSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till cirka 6,6 MSEK. Efter perioden har Basiq Networks i nära samarbete med Nordic Satellite AB lanserat bredband via satellit för Sveriges glesbygd och Bolaget förutspår väsentlig försäljningsökning för tjänsten för andra halvåret Efter perioden har Basiq Networks slutit ett avtal med nätägaren Teracom avseende tillträde till ADSL-nät i Värmland med räckvidd om personer.

2 Allmänt om verksamheten Basiq Networks är en virtuell nätoperatör med affärsidén att förse företag, offentliga organisationer och privatpersoner med marknadens mest prisvärda tjänster inom Internetaccess och telekommunikation. Verksamheten är positionerad för en expansion inom marknadssegmentet för fast Internetaccess via satellit, ADSL, kabel-tv samt stadsnät. Bolaget erbjuder även kommunikationstjänster såsom bland annat WEB-hotell, serverpark, e-post och domänregistrering. Basiq Networks äger inte egen infrastruktur utan hyr kapacitet från olika nätägare. Centralt för verksamheten är att etablera egna kunderbjudanden inom utvalda marknadssegment och Bolaget innehar således positionen i värdekedjan som äger kundrelationer med slutanvändare. Marknaden Marknaden för Internetaccess är den del av telemarknaden som uppvisar tillväxt. Marknaden omsatte 2004 cirka 6,68 Mdr kronor. Tillväxten mätt i antalet Internetkunder har börjat att avta men förändringarna inom marknaden är dock mycket stora. Modem är fortfarande den dominerande accesstekniken för Internet, cirka 58 % av Internetkunderna använder modem. Sedan några år tillbaka migrerar fler och fler kunder från modem till fast Internetanslutning via tekniker som ADSL, Kabel-tv, LAN, Radio och Satellit. Antalet kunder med fast anslutning växer således kraftigt, mellan år 2003 och 2004, cirka 35 %. Prisreduktioner på ADSL-modem och subventioner från operatörer samt omfattande investeringar i uppgradering av telefonstationer har inneburit att ADSL börjat bli en massmarknadsprodukt. Bolaget bedömer dock att upp till 10-15%, det vill säga mellan , av samtliga hushåll i Sverige på grund av tekniska och ekonomiska begränsningar inte kommer att kunna erhålla en ADSL-anslutning. För dessa hushåll, som till stor del finns i glesbygd, ser Basiq Networks att bredband via satellit har en stor potential.

3 Utvecklingen under perioden Basiq Networks verksamhet har under perioden varit fokuserat på att bredda Bolagets tjänsteportfölj inom fast Internetaccess och parallella avtalsförhandlingar har förts med olika nätägande företag. Perioden har kännetecknats av intensivt arbete avseende nätanslutning, tjänsteupplägg och teknisk validering. Under våren/sommaren kom resultaten av detta arbete och Basiq Networks slöt strategiska affärsavtal med Nordic Satellit AB samt Teracom avseende bredband via satellit respektive ADSL. Lanseringen av bredband via satellit till Sveriges glesbygd tillkännagavs under juli månad. Utan marknadsföringsåtgärder tecknades de första kundavtalen redan under juni månad och faktureringen av tjänsten har påbörjats efter periodens utgång. Basiq Networks har under sommaren arbetat med utformningen av marknadskampanjer riktade till utvalda geografiska områden. Kampanjen planeras, i sin första fas, starta i september månad och fram till årsskiftet 2005 ser Basiq Networks, i enlighet med befintlig marknadsplan, att upp till hushåll i glesbygd ska ha fått ett erbjudande om bredband via satellit. En del i lanseringsstrategin är uppbyggnaden av ett återförsäljarnät i form av partners från hemelektronik branschen med närvaro i glesbygd, detta för att även möjliggöra teknisk installation och support på plats. Mot bakgrund av ovanstående förutspår Basiq Networks en väsentlig försäljningsökning för tjänsten för andra halvåret Bolagets aktie noterades på AktieTorgets lista den 11 juli. Förestående noteringen genomfördes riktande nyemissioner om totalt 6,45 Mkr. Perioden har inneburit utbetalningar av engångskaraktär i samband med nyemissioner samt notering av Bolagets aktie. Bolaget har under perioden bytt faktureringssystem som inneburit att vissa tjänster gått från månadsfakturering till kvartalsfakturering. Detta har förskjutit inbetalningar avseende framförallt modempool och telefoni till efter periodens slut. Bakgrunden till det nya faktureringssystemet är målet att minska faktureringskostnaderna per fakturatillfälle samt möjliggöra ökad flexibilitet avseende fakturering av olika tjänster på samma faktura. Personal Antalet anställda uppgick per augusti till 4 personer. Personalen har utökats som ett led i satsningen på bredband via satellit till Sveriges glesbygd. Vidare sysselsätter Basiq Networks konsulter som under perioden bland annat arbetat aktivt i tekniska valideringsprocesser samt utveckling som ett led i avtalsförhandlingar med nätägande företag. Som en följd av den utökade organisationen har personalkostnaderna ökat väsentligt. Det föreligger inga bonusprogram eller aktierelaterade program i Bolaget.

4 Väsentliga händelser efter periodens utgång Lansering av bredband via satellit till Sveriges glesbygd Basiq Networks lanserade under juli månad i samarbete med Nordic Satellite AB (NSAB) bredband via satellit. Tjänsten som i ett första steg innebär en kapacitet om 0,5 Mbit nedströms är mycket kostnadseffektiv samt tillgänglig över hela landet oavsett geografisk hemvist. Bolaget erbjuder ett komplett satellitpaket till företag och privatpersoner innehållande egen hemsida med möjlighet att koppla till domännamn, e-postadresser samt datalagring till en fast kostnad av 199 kr/mån samt en rörlig trafikavgift. Utan marknadsföringsåtgärder tecknades de första kundavtalen redan under juni månad och Basiq Networks förutspår en väsentlig försäljningsökning för tjänsten under andra halvåret Avtal med Teracom avseende ADSL-tjänster Basiq Networks har efter perioden tecknat avtal med nätoperatören Teracom. Teracom bygger bredbandsnät till flera kommuner i Sverige och är en viktig aktör med fokus på bredbandsnät för landsbygden. Basiq Networks avtal med Teracom innebär i ett första steg att Bolaget blir tjänsteleverantör i Teracoms nät i Värmland med beräknad leveransstart under oktober Teracoms nät i Värmland omfattar totalt över 500 orter i de 16 kommunerna i länet och när nätet är färdigbyggt är avsikten att ca 85 % av länets befolkning om cirka personer ska ha möjlighet att få bredband via nätet. Notering av aktien på AktieTorget Bolagets aktie noterades vid AktieTorgets lista den 11 juli Finansiell ställning och kapitalbehov Likvida medel uppgick till 6,6 Mkr på balansdagen. Soliditeten uppgick till 85% och det är styrelsens bedömning, utifrån nuvarande verksamhetsplan, att ett kapital motsvarande Bolagets likvida medel är tillräckligt för att täcka verksamhetens kapitalbehov under överskådlig framtid. Bolagets finansiella ställning är beroende av val av affärsmodell, expansionstakt samt eventuella förvärv av verksamheter och företag. Aktien m.m. Basiq Networks aktie är noterad på AktieTorgets lista under kortnamn BASI. Antalet utestående aktier uppgår till stycken. Aktiens ISIN-kod är SE Handelsposten uppgår till aktier. Utestående optionsrätter uppgår till stycken. Varje optionsrätt medför rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 1 krona per aktie under tiden fram till och med den 21 mars 2007.

5 Resultat- och balansräkningar Resultaträkning 6 månader 12 månader Mkr Nettoomsättning 1,0 3,4 Aktiverat arbete 0,0 0,0 Övriga rörelseintäkter 0,3 0,8 Totala intäkter 1,3 4,2 Rörelsens kostnader Varukostnader -0,7-2,2 Övriga externa kostnader -0,6-1,7 Personalkostnader -0,5-0,2 Avskrivningar 0,0-0,1 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 Totala kostnader -2,0-4,1 Rörelseresultat -0,7 0,1 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter 0,0 0,1 Räntekostnader 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster -0,7 0,2

6 Balansräkning Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för installation av kommunikationsutrustning 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0,2 0,1 Finansiella anläggningstillgångar Depositioner m.m. 0,1 0,1 Summa anläggningstillgångar 0,2 0,2 Omsättningstillgångar Varulager m m Pågående arbete Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0,6 0,8 Övriga fordringar 0,0 0,1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,5 0,7 1,1 1,6 Kassa och bank 6,6 0,3 Summa omsättningstillgångar 7,6 1,9 Summa tillgångar 7,8 2,1 Mkr Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1,0 0,6 Överkursfond 8,4 1,5 Reservfond 0,0 0,0 9,3 2,1 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1,3-1,5 Periodens resultat -0,7 0,2-2,0-1,3 Summa eget kapital 7,3 0,8 Långfristiga skulder Checkräkningskredit - - Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Reverslån Skulder till kreditinstitut - - Leverantörsskulder 0,2 0,6 Övriga skulder 0,0 0,0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,3 0,7 Summa skulder 0,5 1,4 Summa eget kapital och skulder 7,8 2,1 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 0,3 0,3 Ansvarsförbindelser Belånade kundfordringar Inga Inga

7 Kommande rapporter 23 februari 2006 Bokslutskommuniké Karlstad den 25 augusti 2005 BASIQ NETWORKS BN AB (Publ) Bromsgatan Karlstad Tel: Fax: Org.nr: STYRELSEN Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. För ytterligare information, kontakta: Fredrik Vojbacke, Styrelseordförande,

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Pressmeddelande 2015-08- 24 Kvartalsrapport 2, 1 april 2015 till 30 juni 2015 Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Omsättning 15,114 kkr (1 april- 30 juni, 3 månader) Omsättningstillväxt

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars 1 Göteborg den 12 maj 2008 Intius AB (publ) org nr 556435-4693 DELÅRSRAPPORT för perioden januari mars 2008 Perioden januari-mars 2008 i

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SolTech Energy Sweden AB (publ) Stark omsättningsökning Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (11,3 1 ) MSEK. En ökning med 82 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer