Cancerstiftelsen ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cancerstiftelsen ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014"

Transkript

1 Cancerstiftelsen ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

2 Innehållsförteckning Cancerstiftelsens mål... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda... 5 Styrelsen... 5 Arbetsutskottet... 5 Finansutskottet... 5 Revisorer... 5 Kommittéer... 6 Stipendienämnden och utvärderingskommittéerna... 6 Cancerstiftelsens festkommitté... 6 Vetenskapliga kommittén för 2014 års symposium (huvud-halscancer)... 7 Vetenskapliga kommittén för 2015 års symposium (lungcancer)... 7 Fondernas förvaltningsnämnder... 7 Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne... 7 Helvi Sylvia Pajumaas (f. Oksala) fond... 7 Eeva Rastas fond... 7 Tarja Susanna Isolde Salosaaris minnesfond... 8 Representation... 8 Stöd till cancerforskning... 8 Stöd till utbildning... 9 Cancerstiftelsens XLI symposium... 9 Stöd till kvalificering inom palliativ medicin... 9 Stöd till cancerarbete... 9 Bidrag Priser Årets cancerläkare Årets cancersjukskötare Internationell verksamhet Kommunikation Ekonomi Medelsanskaffning Förvaltning Bilaga 1 Cancerstiftelsens stipendier hösten Bilaga 2 Cancerstiftelsens resestipendier Bilaga 3 Stiftelsens stipendier för psykosocial cancerforskning Bokslut Resultaträkning Balansräkning

3 Cancerstiftelsens mål Cancerstiftelsens mål. Syftet med Cancerstiftelsen är enligt dess stadgar att bekämpa de skador som cancersjukdomar förorsakar vårt folk och stiftelsens medlemmar. Enligt stadgarna kan stiftelsen använda sin dispositionsfond för att grunda cancerpolikliniker och inrättningar för cancerbehandling, anskaffa cancerbehandlingsutrustning, främja vetenskaplig cancerforskning och stödja upplysningsarbetet för att övervinna cancer.. Cancerorganisationerna är ett gemensamt marknadsföringsnamn för Cancerföreningen i Finland, dess medlemsföreningar och Cancerstiftelsen. Uppgiftsfördelningen mellan Cancerföreningen och Cancerstiftelsen grundar sig på ett samarbetsreglemente från Cancerorganisationerna har en gemensam strategi. Under verksamhetsåret 2014 färdigställdes en ny strategi och Cancerstiftelsen godkände strategin vid sitt möte den 10 november. Föreningens styrelse och stiftelsens styrelse sammanträder tillsammans och de har ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott. Verksamhetsidé. Enligt Cancerorganisationernas strategi är Cancerorganisationernas verksamhetsidé att övervinna cancer. I strategin förklaras verksamhetsidén så här: Målet uppnås genom att förebygga insjuknande i cancer, tidigarelägga diagnostiseringen och utveckla behandlingen av sjukdomen. För att uppnå målet är det även viktigt att stöda dem som insjuknat. Detta inkluderar stöd både i att tillfriskna och att leva ett rikt liv trots sjukdomen och de spår den lämnat. Värden. Cancerorganisationernas värden är jämlikhet och rättvisa tillgänglighet tillförlitlighe samhörighet. Vision. Cancerorganisationernas vision är ett gott liv utan cancer eller trots cancer. I strategin definieras visionen så här: Vårt mål är att så få som möjligt ska insjukna och så många som möjligt av dem som har drabbats av cancer ska bli fullt återställda. Även de som lider av obotlig cancer ska få leva ett gott liv tack vare bra vård och stöd. Strategiska mål. Cancerorganisationerna är enligt strategin för åren en stark och kompetent organisation som effektiverar förebyggande och diagnostisering av cancer på ett tidigt stadium stöder utvecklingen av cancervård främjar ett gott liv trots cancer effektiverar cancerforskningen. 3

4 Generalsekreterarens översikt 2014 hade det gått 66 år sedan Cancerstiftelsen grundades. Under verksamhetsåret blev stiftelsen en allt starkare organisation efter att Patent- och registerstyrelsen registrerat fusionen mellan Stiftelsen för cancerforskning och Cancerstiftelsen den 21 januari Stiftelsen för cancerforsknings mål kommer att förverkligas allt bättre under Cancerstiftelsens namn. Denna lösning underlättar märkbart arbetet med att informera medborgare, forskare, medierna och donatorer om Cancerstiftelsens verksamhet och mål. Också 2014 års stipendier beviljades under Cancerstiftelsens namn, inte under Cancerorganisationernas namn såsom man gjort tidigare. Cancerorganisationerna har sedan 2012 koncentrerat sig på att insamla donationer via Cancerstiftelsen. Cancerstiftelsen bär sitt strå till stacken genom att använda donationerna för att stödja Cancerföreningens och dess medlemsföreningars arbete samt främja cancerbekämpning. Över 80 procent av stiftelsens intäkter från medelsanskaffningen kommer från testamentsgåvor. Betydelsen av den övriga medelsanskaffningsverksamheten håller dock på att öka, särskilt tack vare systematiskt utvecklingsarbete och marknadsföringsinsatser. För att effektivera donationsverksamheten och göra Cancerstiftelsen mer känd förnyade stiftelsen sin grafiska profil år Vid sidan av den nya logotypen lanserades sloganen Låt oss sätta punkt för cancern. Rosa bandet-kampanjen gjorde ett mycket gott resultat; 2014 var det första året som kampanjens intäkter översteg en miljon euro. Också den första julinsamlingen uppnådde ett bättre resultat än förväntat. Vi nådde nya rekord och tog nya initiativ inom arbetet för att stödja cancerforskning. Cancerstiftelsen finansierade cancerforskningen med en total summa på ca 5,4 miljoner euro. Rosa bandet-fonden utdelade fler stipendier än någonsin tidigare, sammanlagt euro. I höstas utdelades också två stora stipendier på var. Ett av stipendierna finansierades med intäkter från Movember-kampanjen. Under verksamhetsåret fick Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar för andra året i rad bidrag av Cancerstiftelsen för rådgivningen och kamratstödsverksamheten. Stödet uppgick till euro. Med hjälp av stödet kunde man utöka utbudet av rådgivningstjänster i hela landet och utveckla verksamheten. Tack vare stödet kunde man också öka antalet svenskspråkiga handböcker och anvisningar. Symposiet i Tusby ordnades för 41:a gången. Årets tema var cancer i huvudet och halsen. Det årliga symposiet är en erkänd och effektfull tillställning på cancerbehandlingens område. Även om symposiets avsikt inte är att nå en konsensus om vårdmetoder, har de föredrag och diskussioner som hållits under symposiet samt publikationen Focus Oncologiae, som utarbetats utifrån dessa, klart bidragit till förenhetligandet av cancerdiagnoser, -klassificeringsgrunder och -rehabiliteringen i Finland. Med tanke på samhällspåverkan var ett av årets särskilda teman att stödja initiativet om inrättandet av ett nationellt cancercentrum i Finland. Initiativet togs upp i en arbetsgrupp som utnämnts av social- och hälsovårdsministeriet. Arbetsgruppens förslag offentliggjordes i maj och därefter inledde Cancerstiftelsen förhandlingar med olika relevanta aktörer (t.ex. Helsingfors universitet och HNS) om att starta den vetenskapliga koordineringen av cancercentrumet. I höstas färdigställde Cancerstiftelsen sina tre mål inför riksdagsvalen 2015: Man måste säkerställa tidig diagnos av cancer, cancervård och övrigt stöd för cancerpatienter. Ett nationellt cancercentrum måste inrättas. Ett program för att förebygga folkhälsosjukdomar måste lanseras. Regeringens proposition om en ny lag om stiftelser gavs till riksdagen i höstas. Meningen är att lagen godkänns i början av 2015 så att den träder i kraft i slutet av året. Lagens nya bestämmelser kommer också inverka på Cancerstiftelsens verksamhet och förvaltning. 4

5 Förtroendevalda Styrelsen Professor Seija Grénman, Åbo, ordförande Akademiprofessor Jaakko Kaprio, Helsingfors, vice ordförande Akademiprofessor Heikki Joensuu, Helsingfors Överläkare Ulla Keränen, Hyvinge Professor Jorma Keski-Oja, Helsingfors Professor Helena Kääriäinen, Helsingfors Professor Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylä Vice verkställande direktör Timo Ritakallio, Helsingfors Minister Raimo Sailas, Esbo Professor Harri Vainio, Helsingfors Professor Tapio Visakorpi, Tammerfors Professor Eero Vuorio, Helsingfors Styrelsen för Cancerstiftelsen och Stiftelsen för cancerforskning sammanträdde en gång innan Stiftelsen för cancerforskning fusionerades med Cancerstiftelsen i januari. Cancerstiftelsens styrelse sammanträdde fem gånger efter fusionen. Arbetsutskottet Professor Teuvo Tammela, ordförande Professor Seija Grénman, vice ordförande Professor Klaus Elenius, Åbo (fr.o.m. 1.7) Akademiprofessor Jaakko Kaprio, Helsingfors Generalsekreterare Sakari Karjalainen Professor Jorma Keski-Oja (fram till 30.6) Bankdirektör Kari Markkula Bankdirektör Riitta Pyhälä Arbetsutskottet sammanträdde nio gånger. Arbetsutskottet är ett gemensamt utskott med Cancerföreningen. Finansutskottet Bankdirektör Kari Markkula, ordförande Vice verkställande direktör Timo Ritakallio, vice ordförande Generalsekreterare Sakari Karjalainen Minister Raimo Sailas Professor Teuvo Tammela Ekonomi- och förvaltningsdirektör Raija Stjernvall, sekreterare Finansutskottet sammanträdde fyra gånger. Finansutskottet är ett gemensamt utskott med Cancerföreningen. Revisorer Revisorer för Cancerstiftelsen och Stiftelsen för cancerforskning var CGR Samuli Perälä och CGR Jaana Salmi. Deras personliga ersättare var CGR Soila Rantanen och CGR Sauli Salmi. 5

6 Kommittéer Stipendienämnden och utvärderingskommittéerna Professor Klaus Elenius, Åbo (fr.o.m. 1.7) Professor Sampsa Hautaniemi, Helsingfors Forskningsprofessor Kirsti Husgafvel-Pursiainen, Helsingfors Professor h.c. Helena Isoniemi, Helsingfors Forskningsprofessor Pekka Jousilahti, Helsingfors Professor Juha E. Jääskeläinen, Kuopio Professor Jorma Keski-Oja, Helsingfors (fram till 30.6) Professor Markku Koskenvuo, Helsingfors Professor Veli-Matti Kosma, Kuopio Docent Mauri Kouri, Helsingfors Docent Outi Kuittinen, Uleåborg Forskningsdirektör Pirjo Laakkonen, Helsingfors Professor Helena Leino-Kilpi, Åbo Professor Ilmo Leivo, Åbo Docent Olli Lohi, Tammerfors Professor Johanna Mäenpää, Tammerfors Docent Janne Pitkäniemi, Helsingfors Professor Lea Sistonen, Åbo Professor Kaisa Tasanen-Määttä, Uleåborg Professor Robert Winqvist, Uleåborg Cancerstiftelsens festkommitté Ordförande: Vice ordförande: Hedersordförande: Hedersmedlemmar: Medlemmar: Sekreterare: Leena Alahuhta Ansa Fagernäs Satu Tiivola Professor Sirpa Asko-Seljavaara Medicinalrådet Liisa Elovainio Statsrådet Riitta Uosukainen Marja Aarnipuro Jaana Keho-Kosonen Kirsi Komi Tiina Laisi-Puheloinen Merja Lipsanen Mia Saari Kaisu Saikku Marja Salokangas Pirkko Söderman Kerttu Tuomas Kaisu Saikku 6

7 Vetenskapliga kommittén för 2014 års symposium (huvud-halscancer) Professor Reidar Grénman, ÅUCS (ordförande) Akademiprofessor Heikki Joensuu, HNS Docent Petri Koivunen, UUS Docent Jussi Laranne, TAUS Professor Ilmo Leivo, Åbo universitet Professor Heikki Minn, ÅUCS Professor Antti Mäkitie, HNS Professor Stina Syrjänen, Åbo universitet Docent Jyrki Törnwall, HNS Docent Leena Voutilainen, KUS Docent, överläkare Liisa Pylkkänen, Cancerföreningen i Finland (sekreterare) Vetenskapliga kommittén för 2015 års symposium (lungcancer) Professor Seija Grénman, ÅUCS Professor Antti Jekunen, Vasa centralsjukhus och TU (ordförande) MD Aija Knuuttila, HUCS Docent Mauri Kouri, HUCS Professor Tarja Laitinen, ÅUCS Professor Juho Lehto, TU Professor Nea Malila, Finlands cancerregister Överläkare Paavo Pääkkö, UUS Överläkare Jarmo Salo, HUCS Docent, överläkare Liisa Pylkkänen, Cancerföreningen i Finland (sekreterare) Fondernas förvaltningsnämnder Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne Ordförande: ped.mag. Johanna Korte-Heinonen Medlemmar: projektledare Henriikka Forstadius, suppleant studerande Matilda Talvio direktör Markku Heinonen generalsekreterare Sakari Karjalainen specialläkare Mervi Taskinen Helvi Sylvia Pajumaas (f. Oksala) fond Medlemmar: studentmerkonom Ulla-Maria Kaukonen banktjänsteman Johan Rantala ekonom Terttu Rantala ADB-chef Senja Saukkonen generalsekreterare Sakari Karjalainen Eeva Rastas fond Ordförande: inredningsarkitekt Matti Rastas Vice ordförande: professor Heikki Joensuu Medlemmar: docent Päivi Hietanen generalsekreterare Sakari Karjalainen 7

8 Tarja Susanna Isolde Salosaaris minnesfond Medlemmar: docent Kari Salosaari generalsekreterare Sakari Karjalainen Representation Terhostiftelsen. Av Cancerstiftelsen utnämnda representanter i Terhostiftelsens förvaltningsråd var medicinalrådet Liisa Elovainio, direktör Tarja Holi, politices magister Leena Luhtanen, advokat Ritva-Liisa Luomaranta, insamlingschef Tapio Pajunen och vicehäradshövding Harri Pynnä. Stöd till cancerforskning År 2014 beviljade Cancerstiftelsen stipendier och annat stöd till vetenskaplig forskning till en sammanlagd summa på euro (2013: euro). Det sammanlagda stödet till cancerforskning hölls på ungefär samma nivå som under jubileumsåret Stödet till Finlands cancerregister och dess Massundersökningsregister uppgick till euro (2013: euro). Stipendier beviljades till totalt 175 forskare (2013: 170), för en sammanlagd summa på euro (2013: euro). Under året beviljades också två stora stipendier. Stipendier. År 2014 var Cancerstiftelsens stora stipendier tvååriga stipendier på euro var. Professor Anssi Auvinen och hans forskargrupp fick ett stort Movemberstipendium för ett forskningsprojekt om nyttorna med screening för prostatacancer. Det andra stora stipendiet gick till professor Päivi Peltomäki med forskargrupp för att undersöka predispositionsgener av en ny typ av familjär tarmcancer (FCCX). Allt fler stipendier (32 st.) var tvååriga stipendier. Ur Rosa bandet-fonden beviljades euro i höstens utlysning. Stipendiemottagarna listas i bilaga 1. I våras beviljades resestipendier till 75 forskare (totalt euro), vilket var ett rekordantal. Beviljandegraden var ungefär 50 procent. Resestipendiemottagarna listas i bilaga 2. I våras beviljades dessutom sju stipendier till psykosocial cancerforskning (se bilaga 3); den totala summan ( euro) var avsevärt högre än tidigare år. En stor del ( euro) av stipendierna beviljades ur Rosa bandet-fonden. Övrigt forskningsstöd. Cancerstiftelsen finansierade register med totalt euro. Stiftelsen för Finlands cancerinstitut fick euro i finansiering för forskaranställningar. Nordiska fonden för cancerforskning fick euro för att finansiera samnordiska forskningsprojekt. Det övriga stödet till vetenskaplig forskning uppgick till totalt euro. 8

9 Stöd till utbildning Cancerstiftelsens XLI symposium Temat för Cancerstiftelsens årliga expertsymposium var cancer i huvudet och halsen. Symposiet är avsett som ett yrkesövergripande utbildningstillfälle för ett hundratal specialister inom olika områden med nära anknytning till cancer. Föreläsningarna sammanställdes i publikationen Focus Oncologiae, som distribuerades i stor upplaga till de specialister inom hälso- och sjukvården som deltar i behandlingen och diagnosen av cancer. Stöd till kvalificering inom palliativ medicin Stiftelsen beviljade också stöd till utvecklingen av palliativ vård genom att stödja läkares möjligheter att delta i specialkompetensutbildning inom palliativ vård vid godkända vårdinstitut. Stiftelsens stöd täcker högst 50 procent av kostnaderna och vårdinstitutet i fråga täcker resten. Arbete (s.k. specialtjänst) under handledning av en läkare med specialkompetens inom palliativ vård är en förutsättning för att få specialkompetens. Vissa problem i anslutning till finansieringen av arbetet har begränsat ökningen av antalet läkare med specialkompetens. I Finland finns det fortfarande alltför lite läkare som specialiserat sig i palliativ vård. Cancerstiftelsen har beviljat stöd till specialkompetensutbildning inom palliativ medicin sedan Det årliga stödet uppgår till högst euro. Under verksamhetsåret beviljades stöd till Armila rehabiliteringscentrum, Helsingfors stads hemsjukhus, Birkaland vårdhem och Terhostiftelsen. Stödet möjliggjorde sex läkares specialtjänster. Stöd till cancerarbete Cancerarbete en definition. Med cancerarbete menas det arbete som görs för cancerpatienters och deras närståendes bästa, arbetet med att förebygga cancer och arbetet med att öka kunskapen om cancersjukdomar. De medel som samlas in används för det cancerarbete som Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar utför. I enlighet med Cancerorganisationernas linjedragning om medelsanskaffningen samlade Cancerstiftelsen in donationer för att stödja cancerarbetet. År 2014 var den totala summan som allokerades till att stödja cancerarbetet euro. Alla medlemsföreningar i Cancerföreningen i Finland fick stöd; summan varierade mellan och euro. Cancerföreningen beviljades euro för sitt cancerarbete. Med hjälp av stödet stärkte och utvidgade man den riksomfattande rådgivningen och rådgivningen på olika håll i landet. Rådgivningens anvisningar förenhetligades och man strävade efter att producera allt mer stödmaterial. Målet var att utarbeta allt nytt material också på svenska. Med stöd från Cancerstiftelsen startades också ett projekt för att utveckla och förenhetliga kamratstödsverksamheten och producera enhetligt utbildningsmaterial. Riksomfattande rådgivningstjänst. Stiftelsen stöder Cancerorganisationernas riksomfattande rådgivningstjänst där professionella inom hälso- och sjukvården besvarar frågor om cancer per telefon och e-post eller i realtid på webben. Samtidigt ger de information, stöd och råd till patienter, deras närstående och andra som är bekymrade över cancer. Dessutom erbjuder sakkunnigskötare råd gällande cancerärftlighet. Tjänsten är avgiftsfri och rådgivningen ges på en allmän nivå. 9

10 Rådgivningstjänsten kontaktades nästan gånger under året. Det var en ökning på 700 jämfört med året innan. Under året utvecklade man dessutom rådgivningen gällande cancersmärta tillsammans med smärtkliniken vid HNS. Man förlängde även tjänstens öppettider. År 2014 uppgick tjänstens utgifter till euro (2013: euro). Som en del av den riksomfattande rådgivningstjänsten upprätthålls en avgiftsfri telefonlinje för förmånsrådgivning, där man kan få svar på utkomst- och förmånsfrågor. Frågorna besvaras av experter i de respektive områden. Tjänsten kontaktades 78 gånger under året. Frågorna gällde särskilt sjukförsäkringar och utkomst. Tjänsten implementerades av Birkalands cancerförening. Bidrag Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne (grundad 1981) är en självständig fond som lyder under Cancerstiftelsen. Den beviljar stöd till sådana familjer som hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av ett barns cancersjukdom. År 2014 fick 45 familjer detta bidrag; den totala bidragssumman var euro. I fjol fick 37 familjer bidrag. Fonden kan dessutom bevilja resestipendier till sjukskötare och stödja forskning kring cancer hos barn. Priser Cancerstiftelsen prisbelönar vartannat år årets cancerläkare och årets cancersjukskötare med premier på euro. Priserna utdelades i samband med Cancerföreningen i Finlands delegations möte i december Årets cancerläkare Avdelningsöverläkare, docent Kauko Saarilahti, kliniken för cancersjukdomar vid Helsingfors universitetssjukhus Årets cancersjukskötare Sjukskötare Riitta Hänninen, St Michel centralsjukhus Internationell verksamhet Nordiska cancerunionens (NCU) fond för cancerforskning utlyser årligen stöd till samnordiska projekt. Ansökningarna bedöms och förslaget om vilka projekt som ska finansieras görs av NCU:s vetenskapliga kommitté. Finlands representant i kommittén i början av året var professor Jorma Keski-Oja och i slutet av året professor Klaus Elenius. Stipendierna beviljas till sådana projekt som innehåller forskare från minst två nordiska länder och som har betydelse för cancerforskningen. Därtill ska projekten kunna genomföras i de nordiska länderna och samarbetet ska generera mervärde. År 2014 beviljades stipendier till totalt 15 projekt för en sammanlagd summa på euro. Två av projekten leddes av en finländsk forskare. 10

11 UICC:s partnerskapsprogram Together for Action. Cancerstiftelsen och Cancerföreningen i Finland beslutade i november 2013 att ansluta sig till internationella cancerunionen UICC:s (Union for International Cancer Control) nya partnerskapsprogram Together for Action. Programmet genomförs åren och dess mål är att främja det globala arbetet för cancerbekämpning med tre prioriteter. Den första prioriteten är att lyfta fram cancerbekämpning som ett globalt och nationellt viktigt mål inom hälsopolitiken. UICC och dess medlemsorganisationer är aktivt med om det internationella myndighets- och organisationssamarbetet för förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar. Den andra prioriteten är att förena alla organisationer och aktörer inom cancerbekämpningen. Internationella cancerdagen i februari och det årliga forumet World Cancer Leaders Summit har att göra med denna prioritet. Den tredje prioriteten är att stärka kunskapsbasen inom cancerbekämpning i alla världens länder. Första årets deltagaravgift (2014) för partnerskapsprogrammet var amerikanska dollar. Kommunikation Cancerföreningen i Finlands och Cancerstiftelsens gemensamma kommunikationsenhet svarar för Cancerorganisationernas interna och externa kommunikation. Kommunikationsenheten deltar i att planera och verkställa Cancerorganisationernas mediekommunikation och de åtgärder som stöder medelsanskaffningen och förmedlingen av vetenskaplig information. Under året skickade enheten ut 35 pressmeddelanden, varav de flesta var förknippade med Cancerstiftelsens medelsanskaffning och cancerforskning. Kommunikationsenhetens huvudsakliga kanaler är webben och tidningen Syöpä- Cancer. En av årets största kommunikationssatsningar är informeringen om Cancerstiftelsens stipendier. Kommunikationsenheten satsar särskilt på att rikta informationen till landskapstidningar och övriga landskapsmedier. År 2014 presenterade tidningen Focus de forskare som mottagit Cancerstiftelsens stora stipendier samt deras forskning och forskargrupper. Tidningen innehöll också inlägg av både längre hunna och unga forskare samt av Cancerstiftelsens förtroendevalda. Av föreläsningarna vid Cancerstiftelsens symposium sammanställdes publikationen Focus Oncologiae, som har en upplaga på ca Publikationen postades till de experter och läkare vid hälsocentraler som jobbar med huvud-halscancer, symposiets tema. Ekonomi Cancerstiftelsens ekonomi var stabil. Med intäkterna från medelsanskaffningen och placeringsverksamheten kunde man fortsätta stödja cancerforskning och stiftelsens övriga verksamhet. Fusionen mellan Stiftelsen för cancerforskning och Cancerstiftelsen den 21 januari 2014 stärkte stiftelsens finansiella balans betydligt i och med att Stiftelsen för cancerforsknings tillgångar och skulder överfördes till Cancerstiftelsens balansräkning. Placeringstillgångarna förvaltades i enlighet med den placeringsplan som Cancerorganisationerna godkänt året innan. Portföljförvaltningen sköttes av Nordea Investment Management Oy och LähiTapiola Varainhoito Oy. Portföljen hade en avkastning på nio procent. 11

12 Testamentsgåvor är mycket viktiga för stiftelsens medelsanskaffning. Det finns många människor som genom ett testamente vill stödja stiftelsens insatser inom cancerforskningen och cancerarbetet. Testamentsgåvorna behandlas i en ekonomisk och juridisk flerstegsprocess, och de olika stegen bidrar också till att bygga upp en positiv bild av Cancerorganisationerna. Hanteringen av denna process kräver taktfullhet och närvarande växelverkan under alla steg. Intäkterna från testamenten år 2014 var euro (2013: euro). Fonderna använde en del av sitt kapital för att dela ut stipendier och stöd till cancerarbetet i enlighet med deras regler och beslut. Stiftelsens totala intäkter var euro (2013: euro) medan de totala utgifterna uppgick till euro (2013: euro). Medelsanskaffning 2014 En framgångsrik medelsanskaffning kräver långsiktigt stöd från donatorer. Merparten av de donationer som Cancerstiftelsen får ta emot kommer från privatpersoner i form av engångsdonationer, månadsdonationer eller testamenten. Insamlingar som ordnas i samband med minnes- och bemärkelsedagar är också populära sätt att göra något till minnet av de som gått bort eller minnas någon som har bemärkelsedag med någonting annat än gåvor och blommor. Under verksamhetsåret grundades nästa hundra insamlingar. Cancerstiftelsens webbplats för privatpersoners egna insamlingar, som grundades i fjol, har redan befäst sin ställning bland urvalet av donationsprodukter. På webbplatsen (oma.syopasaatio.fi) kan vem som helst börja en insamling och be sina vänner och bekanta om donationer till Cancerstiftelsen. I slutet av året hade webbplatsen redan nästan 300 insamlingar som totalt hade inbringat över euro. Årets största enskilda insamling var för Elina Jouhki, som hade deltagit i dokumentären Voimanlähde (Kraftkällan). I Elinas insamling deltog ett stort antal idrottare och vänner som ville stödja hennes kamp mot sjukdomen. För att få in fler donationer strävade Cancerstiftelsen att aktivt nå ut till den breda publiken via elektroniska kanaler, tryckta medier och utomhusreklam. I början och slutet av året, och dels i samband med Rosa bandet-insamlingen, skickade man ut brev till donatorer med upprop om att donera pengar. Ett upprop ingick också som en separat bilaga i tidningen Syöpä-Cancer. Man ville dessutom förbättra servicen på svenska, vilket syntes i satsningar på marknadskommunikation och webbplatsen cancerstiftelsen.fi. Under verksamhetsåret fortsatte Cancerstiftelsen att stärka sin nya image, Låt oss sätta punkt för cancern, som hade lanserats året innan. På samma gång förnyade man även logotypen för Rosa bandet och den grafiska profilen i samarbete med reklambyrån Dynamo & Son. Cancerstiftelsen fick en synligare plats i logotypen. Regelbundna donationer är det bästa sättet att säkra varaktigheten av cancerbekämpningsarbetet. I början av året fattades ett strategiskt beslut att öka värvandet av nya månadsdonatorer. Under våren inledde man därför ett pilotprojekt för telemarketing och en plan för face-to-face- och dörr till dörr-marknadsföring. I oktober prövade man för första gången att göra reklam på tv för att öka antalet månadsdonatorer. Videon, som lånats av Cancerfonden i Sverige, bidrog också till att stärka stiftelsens nordiska samarbete. Under julinsamlingarna ville man särskilt få in donationer för att hjälpa mindre bemedlade cancerpatienter och barnfamiljer. Med donationsmedlen stöder Cancerstiftelsen varje år sådana patienter och familjer som hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av en familjemedlems sjukdom. Stödet beviljas på ansökan. 12

13 Flera företag understödde Cancerstiftelsens verksamhet med donationer eller via försäljning av produkter. Flera tiotals företag deltog i Rosa bandet-insamlingen som samarbetspartners eller genom att sälja bandet. Allt fler företag valde också att rikta sin juldonation till att understöda cancerforskning. Cancerstiftelsens långvariga samarbete med företaget Paletti, som förmedlar Cancerstiftelsens adresser och julkort till återförsäljare, fortsatte med gott resultat under verksamhetsåret På sålda produkter betalas en royalty till Cancerstiftelsen. Advokatbyrån Roschier bidrog med sin juridiska expertis till stiftelsens verksamhet pro bono. Också ett flertal andra företag hjälpte Cancerstiftelsen genom att donera tjänster och gratis marknadsföring i olika medier. Under verksamhetsåret inledde Cancerstiftelsen förhandlingar om strategiskt partnerskap med två ledande företag. Målet är att lansera det nya samarbetet i början av Kampanjer Rosa bandet Cancerstiftelsens insamlingskampanj Rosa bandet inbringade en rekordhög summa, totalt över en miljon euro ( euro). Kampanjen fick också en ny profil designad av skodesigner Minna Parikka. Årets tema, Framåt tillsammans, symboliserades av långa ben och höga klackar som Parikka hade ritat på kampanjrosetten. Största delen av insamlingens intäkter kom från de donationer som inkom via försäljningen av Rosa bandet-produkter. En stor del av intäkterna kom särskilt från privatpersoners donationer och försäljningen av själva bandet. Parikkas band uppmärksammades bra i medierna. Insamlingens huvudsakliga partner var försäkringsbolaget AIG, Lumene, Nestle Fitness och tidningen Me Naiset. Cancerföreningen i Finlands regionala cancerföreningar medverkade aktivt i kampanjens genomförande. Föreningarna säljer Rosa band och ordnar olika evenemang för att bistå kampanjen. Samtidigt sprider de information om bröstcancer. De regionala cancerföreningarna har en stor roll i att sprida kampanjen runtom i landet. Movember-kampanj I november deltog Cancerstiftelsen för sjätte gången i Finlands Movember-kampanj. Målet med kampanjen är att insamla pengar för att stödja forskningen om prostatacancer och testikelcancer. Med kampanjen vill man dessutom väcka diskussion om mäns hälsa och uppmana män att fästa mer uppmärksamhet vid sin hälsa. Kampanjen lanserades ursprungligen i Australien. År 2014 hade kampanjen 22 deltagarländer. Movember-konceptet fungerar så att män låter sina mustascher växa och uppmanar andra människor att donera pengar via Movember-webbplatsen. I Finland hade kampanjen registrerade deltagare, både män och kvinnor, antingen som enskilda deltagare eller som lag. Totalintäkterna från insamlingen var euro. Cancerstiftelsens festkommitté Den traditionella vetenskapsbalen, som ordnas av Cancerstiftelsens festkommitté tillsammans med volontärer, hölls i restaurang Crowne Plaza den 15 november. På våren ordnade man dessutom en välgörenhetsfilmkväll. 13

14 Förvaltning Stiftelsen för cancerforskning fusioneras med Cancerstiftelsen. I början året slutförde man fusionen mellan Stiftelsen för cancerforskning och Cancerstiftelsen. Patent- och registerstyrelsen registrerade fusionen den 21 januari Förvaltning. Cancerstiftelsen har ingen egen personal och därför är det personalen vid Cancerföreningen i Finland som sköter stiftelsens uppgifter. Cancerstiftelsens generalsekreterare var MD, docent Sakari Karjalainen. Till stiftelsen överfördes av förvaltningens löne- och socialutgifter totalt euro (2013: euro), av medelinsamlingens lönekostnader totalt euro (2013: euro) och av rådgivningstjänstens lönekostnader totalt euro (2013: euro). Stiftelsen fakturerades i enlighet med arbetsutskottets kalkyleringsgrund från augusti 2012 för följande personers insatser: generalsekreterare, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tre ekonomimedarbetare och tre förvaltningsmedarbetare. Dessutom fakturerades en liten del av överläkarens och kommunikationschefens arbetsinsatser. Faktureringen kalkyleras med beaktande av lönekostnader, lönebikostnader på 25 procent och omkostnader på 30 procent. Förvaltningskostnaderna utgjorde 5,1 procent av stiftelsens totala kostnader. Dataadministration. Dataadministrationen vid Cancerföreningen i Finland ansvarar också för Cancerstiftelsens datasystemstjänster och koordinerar upphandlingarna av och utvecklingsprojekten för datasystem. Medlemskap. Cancerstiftelsen har sedan början av 2013 varit medlem i föreningen Ansvarsfullt donerande rf. Stiftelsens representant satt med i föreningens styrelse. Stiftelsen medverkade i föreningens utlåtanden om bl.a. förnyandet av lagen om penninginsamlingar. Cancerstiftelsen är också medlem i Delegationen för stiftelser och fonder, som har haft en viktig roll bl.a. i reformen av lagen om stiftelser. Samarbetsavtal. Cancerstiftelsen har sedan 2012 haft ett viktigt samarbetsavtal med advokatbyrån Roschier, som är specialiserad på affärsjuridik. Roschier bidrar med sin expertis till stiftelsens verksamhet med en månadsinsats på ca 20 timmar. Under året behandlade man bl.a. avtalsärenden och fick värdefull hjälp i skatterättsliga frågor. 14

15 Bilaga 1 Cancerstiftelsens stipendier hösten 2014 Movember-suurstipendi ( ) Professori Anssi Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, , Kuka hyötyy eturauhassyövän seulonnasta? Syöpäsäätiön suurstipendi ( ) Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Uuden paksusuolisyöpä-oireyhtymän (FCCX) alttiusgeenit. Juhlatoimikunnan rahasto ( ) Tutkimusjohtaja, dos. Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Sääteleekö CD109 glioomien pahanlaatuisuutta? Kaksivuotinen apuraha. S02 Syöpäsäätiön käyttörahaston muut apurahat ( ) FM Anna Aakula (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, MikroRNAt sekä näiden kohdegeenien säätely eturauhassyövässä. Dr Alhadi Almangush (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 000, Preoperative and intraoperative prognostication of early stage oral tongue squamous cell carcinoma: an international collaborative study. FM Daniel Antfolk (Turku) väitöskirjatyö, 3 000, Notch signaloinnin modifiointi kehityksessä ja syövässä. Dos, LT Peter Boström (Turku) ja tutkimusryhmä, , Eturauhassyövän tarkempi diagnosointi magneettikuvauksen ja biomarkkereiden yhdistelmällä. MSc Nicola De Franceschi (Turku) väitöskirjatyö, 3 000, A novel role for SHARPIN in regulation of cell proliferation and cancer progression. FM Samuli Eldfors (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Mutaatioanalyysi ja mutaatioiden vaikutus lääkeainevasteeseen leuekemioissa. FM Alexandra Elsing (Turku) väitöskirjatyö, 3 500, The effect of heat shock transcription factor 2 (HSF2) on heat shock protein expression in mitotic cancer cells. Professori Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, , Eturauhassyövän kantasolujen vuorovaikutus syöpäfibroblastien tuottaman soluväliaineen kanssa. Kaksivuotinen apuraha. FM, LL Otto Kauko (Kaarina) väitöskirjatyö, 3 500, Kasvunestäjäproteiini PP2A:n vaikutukset syöpäsolujen toimintoihin ja lääkeherkkyyksiin. FM Riina Kaukonen (Turku) väitöskirjatyö, 3 500, Filopodioiden ja syövän mikroympäristön vaikutus syövän kehittymiseen. Filopodia and stromal architecture in cancer progression. LL Andreina Kero (Turku) väitöskirjatyö, 3 500, Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja kuolema syöpähoidon jälkeen. Professori Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Clinically relevant biomarkers by next generation sequencing from stool for early diagnostics and for follow up of the gastrointestinal neoplasms. Kaksivuotinen apuraha. 15

16 LL Laura Koskenvuo (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi; profylaktinen kirurgia ja desmoidikasvainten ja APC geenimutaation assosiaatio suomalaisessa väestössä. FM Emilia Kuuluvainen (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 000, Med12 ja Med13 proteiinien rooli GATA-transkriptiofaktoreiden säätelijöinä syöpäsoluissa. Sairaalageneetikko, FM Virpi Laitinen (Tampere) väitöskirjatyö, 3 000, Perinnölliselle eturauhassyövälle altistavien geenivirheiden tunnistaminen ja validointi suomalaisissa eturauhassyöpäsuvuissa Kohti tarkempaa diagnostiikkaa. Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Trials & models on the impacts of HPV vaccination and/or screening. Kaksivuotinen apuraha. LK Siria Lemma (Oulu) väitöskirjatyö, 3 000, Epiteliaalis-mesenkymaalisen transition ja kemokiinireseptoriekspression ennusteellinen merkitys lymfoomissa. FM Johanna Lotsari (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Perinnöllisten ja sporadisten syöpien epigeneettiset profiilit. LL Laura Mäkinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 000, Etäpesäkkeiden syntyyn ja ennusteeseen vaikuttavat kasvainmerkkiaineet kielisyövässä. MSC Arafath Najumudeen (Turku) väitöskirjatyö, 3 500, Discovery of Ras nanocluster inhibitors as novel anticancer drugs. TkT Matti Nykter (Lempäälä) ja tutkimusryhmä, , Kromatiinin muutokset eturauhassyövässä Professori Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Inflammaatio- ja androgeenisignalloinnin ristiinkytkennän selvittäminen eturauhassyöpäsoluissa koko perimän laajuisesti. FM Suvi Parviainen (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500, Immunoterapia lymfosyyttisiirroilla yhdistettynä onkolyyttiseen viroterapiaan. LL Pilvi Riihilä (Piikkiö) väitöskirjatyö, 3 500, Komplementtijärjestelmä ihon okasolusyövän kasvussa ja leviämisessä. MSc Pranshu Sahgal (Turku) väitöskirjatyö, 3 000, Integrin trafficking in the regulation of oncogenic signalling and motility of cancer cells. PhD Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, , Notchsignaloinnin rooli syöpäsolujen ja tuumorien verisuonituksen välisessä vuorovaikutuksessa. Kaksivuotinen apuraha. FM Niina Santio (Mynämäki) väitöskirjatyö, 3 500, Pim-kinaasit ja Pim-inhibiittorit syöpäsolujen liikkuvuuden ja aineenvaihdunnan säätelyssä. Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, , Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen eloonjäämisen säätelijänä. Kaksivuotinen apuraha. FM Päivi Sutinen (Kuopio) väitöskirjatyö, 3 500, SUMO-muokkauksen vaikutus geenien säätelyyn, erityisesti androgeenireseptorin toimintaan eturauhassyöpäsoluissa. FM Laura Tuomikoski (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 500, Yksilöllinen fysiologis-adaptiivinen sädehoito. FT, dos Markku Varjosalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Ihmisen onkofuusiot. FT, dos Maria Vartiainen (Sipoo) ja tutkimusryhmä, , Hippo ja SRF transkriptioverkostot syövässä: mekanismeista interventioihin. Kaksivuotinen apuraha. 16

17 Professori Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Precision medicine for prostate cancer. Kaksivuotinen apuraha. Taimi ja Ruben Biskopin rahasto ( ) Dos Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, , Solujen hapentunnistajat munuaissyövän kasvussa ja sädeherkkyydessä. Kaksivuotinen apuraha. Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto ( ) Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Kohti pienempää paksusuolisyöpäsairastavuutta molekyyligeneettisin työkaluin. Kaksivuotinen apuraha. Professori Olli Carpén (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Kohti munasarjasyövän yksilöllistä hoitoa uudet menetelmät ennusteellisten alaryhmien tunnistamiseen ja lääkeyhdistelmien valitsemiseen. Kaksivuotinen apuraha. Kurt Hjalmar Kastenin rahasto ( ) LT, dos Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, , Stabilin-1 molekyylin merkitys syövän kehittymisessä. Aune Laaksosen rahasto ( ) Tutkimusprofessori Kirsti Husgafvel-Pursiainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Kuitualtistumiseen liittyvä keuhkosyöpä: Perimänlaajuiset metylaatiomuutokset ja transkriptomiikka-analyysit. Hilda ja Matti Tedren rahasto ( ) FT, dos Tero Aittokallio (Naantali) ja tutkimusryhmä, , Individualized drug target combinations: prediction, testing and translation. Kaksivuotinen apuraha. Varma Tuomisen rahasto ( ) Dos Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Lapsuusiän kantasolusiirron jälkeinen sairastavuus aikuisiässä. Kaksivuotinen apuraha. Tuovi Saransaaren rahasto ( ) LKT, dos. Ralf Bützow (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Endometrioidista alatyyppiä olevien gynekologisten kasvainten hoidon kehittäminen. Lehtori Sirkku Heikkisen rahasto ( ) LT, dos. Anna-Liisa Levonen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Nrf2 transkriptiotekijän onkogeeniset vaikutukset glioomassa. S47 Bengt och Rabbe Ekmans Fond ( ) Dos., LT Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Harvinaisten T- ja NK-soluisten leukemioiden patogeneesi ja uudet hoitokohteet. Kaksivuotinen apuraha. Frendtexin rahasto ( ) LT, Dos Sirkku Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, , Neurofibromatoosi ja syöpä. Cancer in neurofibromatosis. Dos Janne Pitkäniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun seuraaminen Käytännöllinen menetelmä rutiinikäyttöön. 17

18 Woldemar von Frenckells Fond för Kräftsjukdomarnas bekämpande ( ) FT, dos. Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, , MED12-geenin rooli kasvainten synnyssä. Makarna Olga och K. W. I. Mattsons Fond ( ) PhD Krister Wennerberg (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Yhdistelmälääkehoitojen systemaattinen tunnistaminen KRAS mutatoituneita syöpätyyppejä vastaan. Hilja Lehtisen rahasto ( ) Dos., LT Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, , 2-Oksoglutaraatista riippuvaiset dioksigenaasit syövässä. Olga ja Otto Källströmin muistorahasto ( ) Dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, ( Aida Viljasen rahasto), Combination oncolytic immunotherapy: harnessing the T-cell stimulating potential of oncolytic viruses. Kaksivuotinen apuraha. Aida Viljasen rahasto ( ) Dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, ( Olga ja Otto Källströmin rahasto), Combination oncolytic immunotherapy: harnessing the T-cell stimulating potential of oncolytic viruses. Kaksivuotinen apuraha. A. Ahlström Osakeyhtiön rahasto ( ) Dos. Ahti Anttila (Vantaa) ja tutkimusryhmä, , Seulonnassa todettujen rintaoireiden yhteys syöpäriskiin. Kaksivuotinen apuraha. Samuel ja Minna Maslovatin rahasto ( ) HLT, Professori Stina Syrjänen (Kuusisto) ja tutkimusryhmä, , HPV 16:n säätelyalueen metylaation merkitys infektion kroonistumisessa. Orion-yhtymä Oy:n rahasto ( ) FT Pekka Katajisto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Ravinnosta riippuvat muutokset solujen välisessä viestinnässä ja niiden merkitys suolistosyövässä. Kaksivuotinen apuraha. Irma Stormbomin rahasto ( ) PhD Pipsa Saharinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Angiopoietin-2 as a target for novel therapeutic antibodies and as a biomarker in cancer. Eturauhassyöpärahasto ( ) FT Matti Poutanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, , Androgeenivaikutuksen säätely eturauhassyöpäkudoksessa. FT, prof. Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, , Kastraatio-resistentin eturauhassyövän geneettiset markkerit. Kaksivuotinen apuraha. Roosa nauha -rahasto ( ) MSc Muthiah Bose (Oulu) väitöskirjatyö, 3 500, Molecular and functional characterization of DNA damage response gene defects in breast cancer. 18

19 MSc Simona Bramante (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Serotype chimeric oncolytic adeno-virus coding for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) for treatment of sarcoma, melanoma and triple-negative breast cancer. MSc Maral Jamshidi (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Breast cancer survival and treatment outcome in Finnish population. Dos. Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Mycvälitteisen solukuoleman hyödyntäminen rintasyövässä. Kaksivuotinen apuraha. FT, prof. Pekka Lappalainen (Porvoo) ja tutkimusryhmä, , Twinfiliinin toiminta rintasyöpäsolujen invaasiossa ja kemoresistenssissä. Kaksivuotinen apuraha. Dos. Arto Mannermaa (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Rintasyövän biomarkkerit. Kaksivuotinen apuraha. Dos. Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, , Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta. Kaksivuotinen apuraha. Professori Ritva Vanninen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Kehittyneet MRI-analyysimenetelmät rintasyövän yksilöllisenä ennustekijänä. Kaksivuotinen apuraha. Ilma ja Vilho Mankin rahasto ( ) Professori Caj Haglund (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Identification and evaluation of new biomarkers. Kaksivuotinen apuraha. Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning ( ) Dos Johanna Arola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Merkkiaineet endokriinisissa neoplasioissa. Kaksivuotinen apuraha. Dos, LKT Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Primaarimelanooman metastasointiherkkyyden määräävät geeniekspression muutokset. Kaksivuotinen apuraha. Hilma Koskisen rahasto ( ) Dos Auli Karhu (Veikkola) ja tutkimusryhmä, , Kasvuhormonia erittävien aivolisäkekasvainten somaattinen tausta ja hoitovaste. Professori Lars R. Holstin rahasto ( ) Professori Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Biologian ja uusimisriskin mukainen hoito aggressiivisessa B-solulymfoomassa. Kaksivuotinen apuraha. Märta ja Aarne Koskelon rahasto ( ) Professori Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, , Sosioekonomisen aseman vaikutus kohdunkaulan syövän ilmaantumiseen ja seulontaan osallistumiseen sekä syöpäkuolleisuuteen Suomessa. Saga ja Harri Korhosen rahasto ( ) MSc Gergana Gateva (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 000, Septins regulate actin stress fiber contractility and osteosarcoma cell morphogenesis. FM Emmi Joensuu (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Epigeneettiset muutokset perinnöllisissä ja satunnaisesti esiintyvissä syövissä. LL Anna Luomaranta (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Imusolmukemetastasoinnin preoperatiivinen ennustaminen endometriumkarsinoomassa. 19

20 Kaarina Savolaisen rahasto ( ) TkT, prof. Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Potilaskohtaisen datan yhdistäminen hoitojen priorisoimiseksi rinta- ja munasarjasyövässä. Kaksivuotinen apuraha. Professori Olli-Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Yksilökohtainen syövänhoito. Kaksivuotinen apuraha. Aino ja Heikki Railon rahasto ( ) Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, , Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit. Kaksivuotinen apuraha. Maire ja Erik Sylvinin rahasto ( ) FT, Dos Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Syövän leviämisen signaalit ja proteolyyttiset säätelijät. Kaksivuotinen apuraha. Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Molecular Mechanisms of Cytokine Signalling in Cancer. Kaksivuotinen apuraha. Lulu, Kaarlo ja Anja Pitkäsen rahasto ( ) FM Jenny Högström (Helsingfors) väitöskirjatyö, 3 500, PROX1 och dess signalering som terapeutiskt mål för kolorectal cancer läkemedelsutveckling. MSc Eevi Kaasinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000, Uusien tautialttiusperheiden ja tauteihin liittyvien geenivirheiden tunnistaminen laajamittaisen data-analyysin avulla. LL Tuomas Kaprio (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000, Glycomics in colorectal cancer. MSc Amanpreet Kaur (Turku) väitöskirjatyö, 3 500, The role of PME-1 in Cancer: Therapeutic implications. FM Kati Kämpjärvi (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500, MED12-geenin rooli kasvainten muodostumisessa. LL Ilkka Liikanen (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000, Onkolyyttisen immunoterapian yhdistäminen perinteisiin syöpähoitoihin. LL Pirita Pekkonen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Cellular reprogramming in cancer: cues from virus-host interactions. MSc Reetta Virtakoivu (Turku) väitöskirjatyö, 4 000, Integriinien signalointi ja solun tukirangan merkitys invasoivien syöpäsolujen liikkumisessa. Syöpäsäätiön kautta jaettavana ovat myös seuraavat apurahat Tellervo Edessalon säätiön apurahat ( ) Professori Ilmo Leivo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Pään ja kaulan syövän uudet diagnostiset ja prognostiset biomarkkerit. Professori Johanna Mäenpää (Tampere) ja tutkimusryhmä, , TaY/Tays: Munasarjasyövän tutkimusprojekti. Urho Känkäsen säätiön apuraha (3 000 ) LL Maire Ratasvuori (Lappeenranta) väitöskirjatyö, 3 000, Kirurgisesti hoidetut luustometastaasit; elinajanodotteeseen ja komplikaatioihin vaikuttavat tekijät. Yhteensä 91 apurahaa, yhteensä euroa. 20

innehåll 2 Cancerorganisationerna

innehåll 2 Cancerorganisationerna ÅRSBERÄTTELSE 2011 innehåll MiSSion, VÄRdERingaR...5 generalsekreterarens översikt...6 FöRTRoEndEVaLda FöRTjÄnSTMEdaLjER...9 delegationen för Cancerförening i Finland Cancerstiftelsen och Stiftelsen för

Läs mer

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse

CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING. Årsberättelse CANCERFÖRENINGEN I FINLAND FINLANDS CANCERREGISTER CANCERSTIFTELSEN STIFTELSEN FÖR CANCERFORSKNING Årsberättelse 2004 INNEHÅLL 5 GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT ÖVER 2004 6 CANCERORGANISATIONERNAS FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf. Verksamhetsplan 2014

Cancerföreningen i Finland rf. Verksamhetsplan 2014 Cancerföreningen i Finland rf Verksamhetsplan 2014 Cancerföreningen i Finland minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga

Läs mer

unite for children ÅRSBERÄTTELSE

unite for children ÅRSBERÄTTELSE unite for children ÅRSBERÄTTELSE 2 Finlands UNICEF unite for children Nyckeltal 2009 Medelanskaffning Insamlingar Försäljning Överföring till UNICEFs arbete 14,9 milj. euro 13,5 milj. euro 1,4 milj. euro

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. 1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. Årsberättelse 2013 Cancerfondens årsberättelse 2013 1av 3 får cancer. Men alla drabbas. Tillsammans kan vi besegra cancer 1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. Varje

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) FULLMÄKTIGE TID 12.06.2013 kl. 09:00-13:44 Sammanträdet avbröts för den tid gruppmötena pågick 12.30-13.04 PLATS Biomedicum Helsingfors, föreläsningssal

Läs mer

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 8 2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 2009

CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 2009 CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 2009 ISBN: 978-951-805-346-3 (pdf) Redaktion: Juha Ketolainen, Marjaana Kopperi, Anne Siltala, Marjut Vehkanen och Tuuli Daavittila Layout och

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

8 Vi förnyar 12 Vi påverkar 16 Vi skapar nätverk

8 Vi förnyar 12 Vi påverkar 16 Vi skapar nätverk Årsberättelse 2006 Vi bygger morgondagens framgångsrika Finland Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en offentligrättslig fond som främjar välfärden i vårt samhälle under tillsyn av riksdagen.

Läs mer

Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008

Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008 Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008 Februari 2009 LANDSBYGDSNÄTVERKET 2008 1 sförteckning 1. NYCKELUPPGIFTER 2008...3 2. ÖVERSIKT ÖVER 2008...5 3. FÖRVALTNING OCH ORGANISATION...6 3.1. Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HEUREKA 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE På vetenskapscentret Heureka kan man lära sig om vetenskap och teknologi på ett roligt sätt genom att själv pröva och experimentera. Besökarna får känna upptäckarglädje

Läs mer

ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT

ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT Sisältö Från verkställande direktören Utmaningar bakom och framför oss... 3 Centrala nyckeltal i samhällsansvarsrapporterningen... RAY I DAG... 8 Strategi... 8 Förväntningar 2015

Läs mer

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO VERKSAMHETSBERÄTTELSE med ÅRSREDOVISNING 2014 Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO Org-nr 802010-4264 Box 1386, 172 27 Sundbyberg e-post: info@bro.org.se web: www.bro.se 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Ilmo Keskimäki Tarja Tamminen Pia Maria Jonsson (red.) Annus Medicus Fenniae 2011 Reykjavik 11 12 augusti, Island

Ilmo Keskimäki Tarja Tamminen Pia Maria Jonsson (red.) Annus Medicus Fenniae 2011 Reykjavik 11 12 augusti, Island Ilmo Keskimäki Tarja Tamminen Pia Maria Jonsson (red.) Reykjavik 11 12 augusti, Island Skrivarna och Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra främjar en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt inom ekonomin samt

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2015 ORDFÖRANDENS SPALT Det handlar om bemötande! Vi vet alla att det är stora strukturreformer på kommande i vårt samhälle. Den förra regeringens modell

Läs mer

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Carolina Nissfolk UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel År 2012 Språk

Läs mer

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1 (9) Revisionsnämndens möte 18.6.2013 Ärende 11 BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1. Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna

Läs mer

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 VD:s översikt Sparbankernas 191:a verksamhetsår var ett år av aktiva förberedelser och stark framtidstro. Det kommer att gå till historien som en vändpunkt då 25 Sparbanker beslöt

Läs mer