delårsrapport januari-mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "delårsrapport januari-mars 2010"

Transkript

1 delårsrapport januari-mars 2010 Skolornas nya webbplatser Nu bygger alla skolor och förskolor sina egna webbplatser. Många är redan färdiga och fler kommer att publiceras under den närmaste tiden. Det här innebär att den gamla så kallade skolwebben har tagits bort. Foto Mats Samuelsson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 2 OMVÄRLD 3 EKONOMISK REDOVISNING 5 God ekonomisk hushållning Finansiell analys Kommunkoncernen Prognos för helår Kommunen Delårsbokslut januari mars Prognos för helår Personal 17 SIFFERSAMMANSTÄLLNING Resultat- och balansräkning kommunen 19 Noter 20 Nämndernas resultat och prognos 21 Verksamhetsmått 23 Kommunal redovisningslag (1997:614): Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport, som omfattar en period av minst hälften och högst två tredjedelar av året. Ekonomisk information under 2010: Årsredovisning 2009 (KF) Delårsrapport januari mars 2010 (KSAU) Delårsrapport januari - augusti 2010 (KSAU) 20 april 4 maj 5 oktober Kontaktpersoner: Ingemar Waldemarsson, ekonomichef Håkan Pettersson, budgetchef Katarina Andersson, redovisningschef Redovisningar och rapporter kan beställas från: Växjö kommun Ekonomikontoret Box VÄXJÖ E-post enligt mall: 1

3 SAMMANFATTNING Kommunen redovisar efter tre månader ett resultat på 69 mkr. Det är betydligt bättre än den periodiserade budgeten. Under resten av året kommer resultatet att tyngas med ökade kostnader för nya löneavtal uppgick resultatet för motsvarande period till 30 mkr. Helårsutfallet blev sedan 83 mkr. Prognosen för kommunen 2010 indikerar ett helårsresultat på + 44 mkr. Budgeten bygger på ett nollresultat. Nämnden för arbete & välfärd har fått ett tilläggsanslag med 17 mkr till särskilt arbetsmarknadsprojekt för andra halvåret Samtidigt har motsvarande belopp budgeterats avseende tillfälligt konjunkturstöd. Återstående del av det tillfälliga konjunkturstödet, 44 miljoner kronor, avsätts för åtgärder för att öka sysselsättningen under 2011 och Det bättre prognostiserade resultatet är främst hänförligt till gemensam finansiering +90 mkr: Ökade skatteintäkter (+55 mkr), regleringsbidrag (+46 mkr) och sänkta kostnader för avtalsförsäkringar (+23 mkr). Sammantaget visar verksamheterna underskott med 46 mkr. Ekonomiskt bistånd samt institutionsvård för barn och ungdomar är de främsta orsakerna till underskottet bland verksamheterna. Enligt balanslagen finns överskott från tidigare år på 443 mkr att ianspråkta till underskott kommande år. Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Kommunen står för + 46 mkr, VKAB för + 89 mkr medan Smaland Airport AB prognostiserar ett underskott på 17 mkr, varav kommunens andel är -7 mkr. Budgetläget 2011 Nästa år bedöms det förbättrade läget på arbetsmarknaden medföra att skatteunderlaget, enligt regeringen, ökar med 3,3 % jämfört med Den starkare utvecklingen av skatteintäkterna tillsammans med den permanenta höjningen av det generella statsbidraget från och med 2011 väger, enligt regeringen, upp bortfallet av det tillfälliga konjunkturstödet. Bortfallet 2011 motsvarar 74 mkr för Växjö kommun. Den starkare utvecklingen av skatteintäkterna medför att sektorn ändå beräknas uppnå balans Samtidigt fortsätter kostnaderna att öka både för ekonomiskt bistånd och institutionsvård, främst för barn och ungdomar. Den demografiska utvecklingen inom äldre- och handikappomsorgen och förskolan kräver resurstillskott. Trots ett bra ekonomiskt utgångsläge för kommunen är budgetläget bekymmersamt. Ett hållbart Växjö Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Begreppet innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra, den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. Uppföljning i delårsrapporten görs utifrån det ekonomiska perspektivet på grund av avsaknad av aktuell statistik för perioden avseende övriga dimensioner. Uppföljningen efter åtta månader görs utifrån de tre dimensionerna samt uppföljning av kommunfullmäktiges mål.

4 OMVÄRLD Förutsättningar för kommunsektorn Regeringens bedömningar i vårpropositionen 2010 Svag utveckling av skatteunderlaget 2009 Den djupa konjunkturnedgången 2009 medförde att förutsättningarna för kommunsektorn snabbt försämrades. Minskningen av antalet arbetade timmar innebär att det kommunala skatteunderlaget bedöms öka med endast 1,0 % inkomståret 2009 jämfört med en ökning med 5,5 % Senast skatteunderlaget utvecklades så svagt var 1993 då det ökade med 0,8 %. Samtidigt kompenserades kommuner och landsting 2009 för bortfallet i skatteunderlaget av högre statsbidrag, ökade inkomster från fastighetsavgiften och lägre arbetsgivaravgifter. Dessutom sänktes sjukförsäkringspremierna till AFA Försäkring i två steg. Tack vare dessa tillfälliga faktorer kunde ett väntat underskott i kommunsektorn för 2009 förhindras. Totalt redovisade sektorn ett överskott på drygt 14 mdr kronor för 2009, varav kommunerna stod för drygt 11 mdr. Det är en förbättring jämfört med år 2008 då kommunernas sammanlagda resultat uppgick till 6 mdr kronor. Den kommunala konsumtionen utvecklades förhållandevis svagt 2009 i löpande priser, vilket tyder på att kommuner och landsting förhöll sig relativt försiktiga till den osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen som då rådde. Stabilisering 2010 Trots att det ekonomiska läget har stabiliserats och att tillväxten bedöms ta fart under innevarande år, bedöms kommunsektorns skatteunderlag öka med endast 1,9 % I genomsnitt har skattesatsen i kommuner och landsting höjts med 4 öre De tillfälliga statsbidragen bidrar till att dämpa fallet i kommunsektorns sysselsättning Återhämtning från 2011 Nästa år bedöms det förbättrade läget på arbetsmarknaden medföra att skatteunderlaget ökar med 3,3 % jämfört med Den starkare utvecklingen av skatteintäkterna tillsammans med den permanenta höjningen på 5 mdr kronor av det generella statsbidraget väger, enligt regeringen, upp bortfallet av de tillfälligt höjda statsbidragen på 17 miljarder. Bortfallet 2011 jämfört med 2010 motsvarar 74 mkr för Växjö kommun. Sammantaget minskar både det finansiella sparandet och resultatet 2011 jämfört med Detta är till stor del en effekt av att de tillfälliga statsbidragen faller bort nästa år. Den starkare utvecklingen av skatteintäkterna medför att sektorn ändå beräknas uppnå balans De ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting bedöms ytterligare förbättras i takt med att den ekonomiska återhämtningen förstärks. Oförändrad inflationstakt Inflationstakten var 1,2 % i mars, vilket är oförändrat jämfört med februari. Rensad för effekten av sänkta räntor var inflationstakten 2,5 %. Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 % medan ökningstakten motverkades av sänkta elpriser. Till den totala uppgången på 1,2 % sedan mars 2009 bidrog till stor del prishöjningar på drivmedel. VÄXJÖ KOMMUN Bostadsmarknaden Växjö kommuns prognos för färdigställda bostäder 2010 uppgår till 387. Under 2009 färdigställdes 294 bostäder. Det innebär att den förväntade nyproduktionen av bostäder under året visar på en ökning med 32 % jämfört med faktiskt utfall Efter 2009 års nedgång, som kan tillskrivas lågkonjunkturen och den allmänna osäkerheten på marknaden, uppvisar bostadsmarknaden nu en försiktig ljusning. Fortsatt ökat antal invånare Till den 19 april har folkmängden i kommunen ökat med 240 (185) personer till (KIR). Flyttnettot är högre och invandringsnettot är lägre än förra året. Kommunens prognos på den förväntade folkökningen under 2010 ligger på cirka invånare. SCB KIR Folkmängd Folkökning Födelsenetto Flyttnetto Invandringsnetto Näringsliv Allt fler nya jobb anmäls, ökningen av arbetslösheten har stannat upp och ett antal företag i kommunen planerar för expansion och tillväxt. Förfråg-

5 ningarna på mark och lokaler ökar och en försiktig optimism präglar näringslivet; det värsta verkar ligga bakom oss. Den preliminära helårsstatistiken visar att det i Växjö noterades 440 nyregistrerade företag under Det är den högsta siffran för kommunen under hela 2000-talet och kan till viss del tillskrivas de fokuserade satsningarna på Ung Företagsamhet, Drivhuset, Inkubatorn AB, Kvinnors Företagande samt ett riktat projekt för att öka nyföretagande bland invandrare. Dessa satsningar fortsätter under Antalet företag i kommunen har ökat från (2008) till stycken företag vid 2009 års slut. Det innebär att kommunen det senaste året ökat netto med 226 företag; merparten aktiebolag och enskilda firmor. Tillväxten sker främst inom IT, miljöteknik, handel, lager/logistik, konsult- och bemanningsföretag. Krisen inom flygbranschen kan få negativa återverkningar för regionens näringsliv och här krävs snabba och kraftfulla insatser. Arbetet med att implementera platsvarumärket Europas Grönaste Stad fortsätter. Den stora utmaningen är att skapa en delaktighet i varumärket och att kommuninvånarna blir goda ambassadörer för sin kommun. Arbetet med webbutveckling och e- tjänster fortsätter. Nedgången på arbetsmarknaden planar ut Enligt Arbetsförmedlingen är det nu tydligt att arbetsmarknaden är på väg mot en återhämtning. Antalet lediga platser och antalet personer som får arbete ökar kraftigt samtidigt som antalet varsel är betydligt lägre än för ett år sedan. Personer som är registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i mars sammanlagt till personer, motsvarande 9,3 % av arbetskraften. I april var 79 personer berörda av varsel om uppsägning i Kronobergs län mot 422 vid samma tidpunkt föregående år. Arbetslöshet år (%) Förändr Procentenh Riket 4,1 0,3 Kronobergs län 4,2 0,4 Alvesta 4,5 1,5 Lessebo 5,5 0,9 Ljungby 4,4 1,0 Markaryd 4,3 0,5 Tingsryd 3,3-0,3 Uppvidinge 3,4-1,5 Växjö 4,4 0,2 Älmhult 3,0 0,0 Arenastaden Kommunfullmäktige har beslutat att Växjö Lakers Hockey får påbörja investering i hockeyarena och träningshall inom Arenastaden till ett totalt pris på 239 mkr inklusive grundläggning, inventarier och byggherrekostnader samt underliggande garage. Kommunen beviljar Växjö Lakers AB lån under byggnadstiden på angivet belopp, jämte lån på 10 mkr för köp av befintlig ishall. Förslaget innebär också att ytterligare 0,5 mkr till totalt 11 mkr beviljas i årligt driftbidrag för nya anläggningar från och med verksamhetsåret Klimatcentrum Bakgrunden till Klimatcentrum är att Växjö med sitt internationella rykte som klimatkommun och det stora antalet besök inom miljöområdet skulle kunna agera lokomotiv för export av miljöteknik från regionen. Syftet är att öka affärskontakter, affärsmöjligheter och affärer för företagen i regionen och Linnéuniversitetet för att få en ökad hållbar tillväxt i regionen. 4

6 EKONOMISK REDOVISNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt kommunallagen ska kommunerna ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket innebär ett högre krav på ett långsiktigt positivt resultat än att endast ha balans mellan kostnader och intäkter. Ett positivt resultat krävs bland annat för att inflationen inte ska urholka värdet av det egna kapitalet. Dessutom behövs en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. God ekonomisk hushållning kan också definieras som att dagens skattebetalare ska betala för dagens konsumtion. Kommunfullmäktige antog i budget 2010 mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa kommer i sin helhet att följas upp i bokslutet Finansiella mål Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara cirka 2 % av summan av skatteintäkter och utjämning. I högkonjunktur bör resultatet ligga ännu högre för att kunna möta sämre resultat i en lågkonjunktur. Vid avstämning enligt lagen om god ekonomisk hushållning måste fullmäktige därför medvetet och tydligt öronmärka överskott för att i lågkonjunktur kunna möta eventuella tillfälliga kostnadsökningar och/eller intäktsminskningar. 2 % av summan av skatteintäkter och utjämning innebär ett resultat på drygt 60 mkr i genomsnitt för åren Vid delårsbokslut efter tre månader uppfylls målsättningen. Resultatet för de senaste fyra åren inklusive delårsbokslutet uppgår till drygt 3 %. Kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering ska, sett över tiden, till 100 procent täckas genom avgifter. Resultatet efter tre månader uppgår totalt till 1,8 mkr för verksamheterna. Målet uppfylls därmed för perioden samt även sett över en tidsperiod på 5 år. AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET I kommunallagen stadgas, förutom god ekonomisk hushållning, även om balanskrav. Balanskravet innebär att resultatet i bokslutet ska vara positivt. Realisationsvinster får inte inräknas vid balansavstämningen. Prognos Årets resultat Realisationsvinst Synnerliga skäl Ianspråktag överskott/täckning underskott Justerat resultat I utfallet för tre månader liksom i prognosen uppfylls balanskravet. Kommunen har nu 443 mkr att ianspråkta avseende överskott från åren FINANSIELL ANALYS KOMMUNKONCERNEN Kommunkoncernen består av kommunen, de kommunala bolagen och ett kommunalförbund. Koncernrapporten ska spegla kommunkoncernens relationer till omvärlden, därför elimineras alla interna mellanhavanden. PROGNOS FÖR HELÅR 2010 I tabellen nedan redovisas bokslut 2009 och prognos 2010 före bokslutsdispositioner och skatt. Beloppen avser kommunens ägarandel i bolagen och i Värends Räddningstjänst. Notera att de verkliga årsresultaten kan avvika från prognoserna, som redovisas i tabellen nedan, då bokslutsdispositioner och skatt kan hanteras på olika vis. Prognos Bokslut Mkr helår 2010 helår 2009 Kommunen VKAB Smaland Airport AB -7-6 Värends Räddn.tj.förb. 0 1 Övriga *) 1 0 Totalt *) Växjö Teateraktiebolag, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Arenastaden i Växjö AB, Kulturparken Småland AB. 5

7 Före bokslutsdispositioner och skatt uppgick resultatet för kommunkoncernen 2009 till mkr. Prognosen 2010 för kommunkoncernen uppgår till mkr. KOMMUNEN Kommunens prognos för 2010 uppgår till + 44 mkr. Efter justeringar av aktieägartillskott till VKAB på 2 mkr hamnar prognosen på + 46 mkr. VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB, VKAB (100 %) Koncernens prognos för 2010 är + 89 mkr. För bostads- och lokalbolagen är prognosen för helår 40 mkr och för energikoncernen 95 mkr. Prognosen för moderbolaget är -46 mkr, vilket förklaras av räntekostnader. För 2009 redovisade VKAB-koncernen ett resultat på 51 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Tre bolag i koncernen redovisar positiva avvikelser mot budget. VEAB har en avvikelse med + 6 mkr pga. ökad elproduktion, ökade anslutningsavgifter för fjärrkyla samt bättre resultat för elnät. Växjöhem har + 6 mkr i budgetavvikelse efter en reavinst från försäljningen av Slånbäret. Moderbolaget VKAB redovisar en positiv avvikelse mot budget på + 1 mkr pga. lägre räntekostnader. SMALAND AIRPORT AB (42 %) Beräknat resultat för 2010 är -17 mkr, varav -7 mkr avser kommunens andel. Lågkonjunkturen påverkar fortfarande och inga snabba förbättringar syns framöver. Förhoppningsvis kommer City Airlines stora satsning i höst att bidra till en större positiv trend med ökade passagerarvolymer. Denna volymökning förväntas ge resultat först under Passagerarvolymerna under perioden ligger i nivå med motsvarande period föregående år. De första tre månaderna 2009 minskade volymerna med 26 % jämfört med de tre första månaderna Flygoperatörerna på linjen till och från Stockholm kommer att byta till större flygplan vilket gör att utbudet kommer förbättras. Ryanair har nyligen börjat flyga till Alicante 2 gånger per vecka. Bolaget har erhållit aktieägartillskott på 25 mkr som framförallt ska finansiera en omasfaltering av start- och landningsbanan i sommar. VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (78,5 %) Uppföljningen visar på ett överskott på ca 1,4 mkr efter tre månader. Bedömningen är att prognosen för helåret 2010 är ett nollresultat i enlighet med budget. Under årets första månader har inga långvariga och kostsamma räddningsinsatser genomförts. Det har varit normalt antal bränder och trafikolyckor. Årets tematillsyn riktad mot vårdbostäder är påbörjad i samverkan med medlemskommunernas bostadsföretag och omsorgsförvaltningar. VÄXJÖ TEATERAKTIEBOLAG (100 %) Periodens resultat följer i stort sett budgeten och det föreligger inga egentliga avvikelser gentemot budgeten efter första kvartalet. Prognosen för helåret är ett mindre underskott. AB REGIONTEATERN BLEKINGE- KRONOBERG (22 %) Budgeten visar på ett mindre överskott 2010 på 0,1 mkr (kommunens andel). I övrigt följer verksamheten beslutad budget. ARENASTADEN I VÄXJÖ AB (100 %) Bolaget bedriver uthyrning av lokaler (Idrottshuset) och äger samtliga aktier i Värendsvallens Fastighetsaktiebolag. Efter första kvartalet föreligger inga avvikelser gentemot budgeten. Prognosen för helåret är ett mindre överskott för båda bolagen på sammanlagt 0,4 mkr. KULTURPARKEN SMÅLAND AB (41 %) Den ekonomiska utvecklingen följer budgeten under första kvartalet. Prognosen för 2010 är ett mindre överskott på 0,2 mkr (kommunens andel). 6

8 FINANSIELL ANALYS KOMMUNEN DELÅRSBOKSLUT JANUARI - MARS 2010 FINANSIELL STÄLLNING Resultat Mkr Period Budget* Resultat Budget- Avvikelse de löpande intäkterna bör finnas kvar för att finansiera årets nettoinvesteringar, för att ha en buffert för oförutsedda händelser t.ex. negativa skatteavräkningar och konjunktursvängningar samt för att kunna finansiera de pensionsåtaganden som anställda tjänat in före Nettokostnadsandelen bör vara ett så lågt tal som möjligt och inte överstiga 98 %. Utfallet efter tre månader är 99 %, vilket är högre än vid bokslutet 2009 till följd av intjänad semester. Exklusive semesterintjäning är nettokostnadsandelen 92 % Nettokosnadsandel i % Resultat 0 +69,2 +69,2 * helårsbudget mkr, 3 månader = 0 mkr Resultatet efter tre månader uppgick till + 69 mkr, vilket är betydligt bättre än budget. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades ett resultat på + 30 mkr. Resultatet i bokslutet uppgick sedan till + 83 mkr Resultat i bokslut, mkr Bokslut per nämnd Efter tre månader redovisar nämnderna totalt ett utfall på +29 mkr om semesterns påverkan på resultatet exkluderas. Skol- och barnomsorgsnämnden och omsorgsnämnden redovisar positiva avvikelser. Ekonomiskt bistånd inom nämnden för arbete & välfärd visar på underskott. Nämndens tilläggsanslag i budgeten på 17 mkr avser andra halvåret 2010 och ingår ej i redovisade siffror i delårsrapporten. I övrig redovisar nämnderna relativt små avvikelser mot periodiserad budget. Utveckling av nettokostnadsandel (Verksamhetens nettokostnader och finansnetto / skatteintäkter, generella statsbidrag och nettot av kommunal utjämning) En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. På sikt räcker det inte att intäkterna är lika stora utan cirka 2 % av År 2006 ökade intäkterna mer än kostnaderna, vilket resulterade i stort överskott. År 2007 hade kostnadsökningen kommit upp i samma procentuella ökningstakt som intäkterna ökade kostnaderna betydligt mer än intäkterna, vilket främst berodde på expansion inom verksamheterna. Till följd av konjunkturavmattningen 2009 avstannade ökningen av skatteintäkter. För 2010 ökar åter igen intäkterna mer än kostnaderna, vilket beror främst på det tillfälliga konjunkturstödet. Ökning från föregående år, % Skatteintäkt, generella statsbidrag, utjämning 7,1 3,6 5,7 6,9 7,6 Nettokostnad inklusive avskrivning o finansnetto 2,0 3,9 7,3 6,6 4,8 Verksamhetens kostnader och intäkter Verksamhetens bruttokostnader (inkl. semesterlöner) uppgick efter tre månader till mkr, vilket är en ökning med 27 mkr, eller 2,4 % vid jämförelse mot samma tidpunkt föregående år. Antalet entreprenader har ökat, vilket inneburit omfördelning av kostnader. Intäkterna ökade med 4 mkr, eller med 1,5 % och beror bland annat på ökade avgifter och statsbidrag. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatten är den dominerande intäktskällan och är beroende av utdebiteringens nivå samt skatteunderlaget. År 2008 sänktes kommunalskatten med 20 öre till 20,76 % efter att dessförinnan ha varit oför- 7

9 ändrad sedan I jämförelse med mars 2009 ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 7,1 %, eller 59 mkr till 892 mkr. Det generella statsbidraget består av LSSutjämningsbidrag. Finansnetto Kommunen har ett positivt finansnetto bestående av ränteintäkter vid utlåning till de kommunala bolagen samt borgensavgifter. Finansnettot uppgick till + 20 mkr efter tre månader, vilket är något högre än vid delårsbokslutet Nettoinvesteringar, skattefinansieringgrad Investeringar Bokslut Nettoinvest. mkr (Bruttoinvestering försäljningsintäkter avseende anläggningstillgång) Bruttoinvesteringar i inventarier och anläggningar har under perioden gjorts med 34 mkr. Inom VA har 5 mkr investerats och i gator, vägar och parker 2 mkr. Pågående arbeten inom tekniska nämnden uppgår till 7 mkr. Inventarier och IT-utrustning har köpts för 14 mkr. I exploateringsområden har 6 mkr investerats. Exploateringsintäkter i form av anslutningsavgifter och tomtförsäljning uppgick till 13 mkr. Nettoinvesteringarna blev 18 mkr. Skattefinansieringsgrad av investeringar Bokslut Skattefin. invest. % (Årets resultat + avskrivningar) / (nettoinvesteringar + försäljning av anläggningstillgångar)) När den löpande driften har finansierats bör det återstå en tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. En finansieringsgrad över 100 % innebär att kommunen kan egenfinansiera investeringarna utan att låna eller att minska likviditeten. En hög finansieringsgrad innebär också att det finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. Nettoinvesteringar/avskrivningar Bokslut Nettoinv / avskrivn % Nettoinvesteringarna i förhållande till avskrivningarna visar att investeringarna var lägre än avskrivningarna. Under de senaste åren har investeringsnivån legat på en hög nivå med anledning av exploateringsverksamheten samt projektet Bergaåsen. RISK OCH KONTROLL En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och långt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Soliditet Procent 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, År Eget kapital inklusive ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998) / totala tillgångar avser bokslut per 31/12. Den långsiktiga betalningsförmågan mäts genom soliditeten, som visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. Dålig tillväxt och försämrad soliditet är en varningssignal som måste beaktas. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner uppgick till 20 % per Det är samma som vid årsskiftet. Kommunen måste ha ett positivt resultat i kombination med en reglerad investeringsvolym för att klara av att bedriva verksamheten enligt nuvarande nivå på lång sikt. Om inte detta sker lämnas en skuldsättning som måste finansieras av framtida generationer. Skuldsättningsgrad Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Växjö kommun har en låg skuldsättningsgrad (36 %) på grund av att kommunens bolag äger verksamhetslokalerna. Sedan årsskiftet har skuldsättningsgraden ökat något beroende på ökade avsättningar till pensioner samt ökade övriga kortfristiga skulder. De långfristiga skulderna avseende ny vattenförsörjning är samma som vid årsskiftet och uppgår till 132 mkr och består av tre lån. Amortering sker med 5 mkr per år. Lånen förfaller år 2020, 2018 respektive Balanslikviditet Bokslut % Balanslikviditet

10 (omsättningstillgångar / (kortfristiga skulder skuld för intjänad semester och okompenserad övertid)) Balanslikviditet beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga åtaganden. Skulden för intjänad semester och okompenserad övertid har exkluderats eftersom skulden inte bedöms resultera i några större utbetalningar de närmaste åren. Kassa, bank och kortfristiga placeringar har sedan årsskiftet minskat med 67 mkr till 109 mkr. Likviditeten krävs för att klara av stora utbetalningar under året t.ex. löner, hyror och större investeringar. Överlikviditeten i övrigt utlånas till bolagen enligt de finansiella riktlinjerna. Den finansiella beredskapen på kort sikt bedöms vara mycket god. Kommunen kan betala sina kortfristiga skulder dels genom likvida medel och kortfristiga fordringar, dels genom kreditmöjligheten i koncernkontot. Utlåning till de kommunägda bolagen Efter tre månader 2010 uppgick den totala utlåningen till de kommunala bolagen till mkr, varav 440 mkr avser en revers för bildandet av koncernföretaget Växjö Kommunföretag AB. Om man exkluderar reversen uppgår utlåningen till mkr, vilket är en minskning med 5 mkr sedan årsskiftet Utlåning till kommunägda bolag mkr exklusive revers VKAB Borgensåtagande kortfristiga långfristiga Mkr Borgensåtagande Koncernens resultat Höga borgensåtaganden kan anses utgöra ett potentiellt risktagande. Räknat per invånare är borgensåtagandet för kommunen betydligt över genomsnittet i landet. Den goda ekonomin i de kommunägda bolagen medför dock ytterst liten risk för kommunens åtagande. Borgensåtagandet har ökat de senaste åren till följd av nyupplåning i samband med nybyggnation. Ökningen mellan 2009 och 2010 beror på ökad extern upplåning med kommunal borgen för att amortera VKAB:s reversskuld till kommunen avseende koncernbildningen. Pensionsskuld Den s.k. blandmodellen för pensionskostnader innebär att endast nyintjänade förmåner tas med som kortfristig skuld i balansräkningen. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunen betala ut hela den avgift som får avsättas som individuell del avseende pensioner. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension innan Vid årsskiftet 2009/2010 uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner till mkr. Utifrån en 40-årsprognos gjordes under 2008 en analys av pensionsskuldens förändring, utvecklingen av kostnaderna för pensioner och likviditetspåverkan. Utifrån analysen beslutade kommunfullmäktige att inte bygga upp några särskilda reserver för framtida pensionsåtaganden. Demografiska förändringar bedömdes ha större påverkan på kommunens framtida ekonomi. REDOVISNINGSPRINCIPER I resultatet har beaktats avsättningar till pensioner samt förändringar i skatteprognoser och utjämningssystemen. Förändringarna har periodiserats jämnt över året. Periodisering av övriga poster har skett enligt väsentlighetsprincipen. Kommunen följer den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från SKL och Rådet för kommunal redovisning med undantag av: - anslutningsavgifter, redovisas som en investeringsinkomst. - exploatering, redovisas som anläggningstillgång. - årets skatteintäkter innehåller utfallet mellan den preliminära och den slutliga avräkningen för inkomståret 2009 samt en preliminär slutavräkning 2010 enligt försiktighetsprincipen, den lägsta av Ekonomistyrningsverkets, Sveriges kommuner och landstings respektive Regeringens prognos. För jämförbarhetens skull har inte den faktiska ökningen av skulden för ej uttagen semester, ferielön avseende lärare och okompenserad övertid under året, 61 mkr, medtagits. Motsvarande justering har gjorts i resultaträkningen och balansräkningen per Vid sommarlovet nollställs ferielöneskulden till lärare och beräknas i bokslutet 9

11 på antal intjänade feriedagar under höstterminen. Vidare minskar semesterlöneskulden till övriga anställda under sommarmånaderna. Under år 2009 minskade semesterlöneskulden med totalt 3 mkr. Semesterlöneskulden påverkas bland annat av antalet anställda, uttagen semester, sysselsättningsgraden samt antalet som fyllt 40 år med mera. PROGNOS FÖR HELÅR 2010 Mkr Resultat, budget Budgetavvikelse, prognos Resultat, prognos Skattefin 0,0 +43,6 +43,6 Taxefin 0,0-0,1-0,1 Totalt 0,0 +43,5 +43,5 I prognosen ingår att nämnden för arbete & välfärd fått tilläggsanslag med 17 mkr till särskilt arbetsmarknadsprojekt, vilket finansieras genom ökat statsbidrag. Vidare ingår att återstående del av det tillfälliga konjunkturstödet, 44 mkr, används för åtgärder för att öka sysselsättningen under 2011 och Prognosen för helåret 2010 baseras på nämnders/förvaltningars bedömningar efter tre månader och indikerar ett resultat på + 44 mkr. Prognosen är 44 mkr bättre än budget. Det bättre prognostiserade resultatet är främst hänförligt till högre skatteintäkter, högre statsbidrag och sänkta kostnader för avtalsförsäkringar. Sammantaget visar verksamheterna underskott med 46 mkr. Ekonomiskt bistånd samt institutionsvård för barn och ungdomar är de främsta orsakerna till underskottet bland verksamheterna. GEMENSAM FINANSIERING + 90 MKR Skatteintäkter Budgeten bygger på uppräkningsfaktorerna ifrån vårpropositionen 2009, mkr. Kommunen erhåller i dagsläget mkr i skatteintäkter enligt regeringens fastställda uppräkningsfaktorer i budgetpropositionen Prognoserna för 2009 och 2010 ger positiva slutavräkningar på ca 25 mkr. Totalt beräknas skatteintäkterna bli 55 mkr högre än budgeterat. Statsbidrag m.m. Regeringen har tillfälligt ökat statsbidragen till kommunerna 2010, för Växjö del 104 mkr. Av de totalt 104 mkr ingår 24 mkr i inkomstutjämningen och 80 mkr erhålls i form av ett särskilt statsbidrag för Efter beslutad tilläggsbudget på 17 mkr har kommunen budgeterat 60 mkr i ökat statsbidrag. Resterande 44 mkr är beslutade att avsättas till sysselsättningsåtgärder under 2011 och Det statliga utjämningsbidraget garanterar kommunen 115 % av medelskattekraften. Bidraget för 2010 uppgår till 520 mkr. Efter beslutad avsättning på 24 mkr så blir bidraget -21 mkr mot budget. Kommunens budget bygger på en regleringsavgift på - 25 mkr. Istället för en avgift erhåller kommunen 21 mkr i bidrag, vilket innebär + 46 mkr mot budget. Avgiften 2009 för kostnadsutjämningen blir - 6 mkr mot budget. LSS-utjämningsbidraget blir lägre än budget, - 15 mkr. SCB har lämnat en prognos för den kommunala fastighetsavgiften som är + 3 mkr högre än budget. Finansnetto De externa ränteintäkterna beräknas bli 6 mkr högre än budget. Personalkostnader Löneökningar gäller från 1 april för samtliga avtalsområden. I budgeten finns 78 mkr att använda till löneökningar. Det bedöms att räcka. Avtalsförsäkringarna (AFA) har sänkts vilket medför +23 mkr i lägre PO. Pensionskostnaderna beräknas ge underskott med 5 mkr. Anledningen är främst att pensionsutbetalningarna har ökat. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar mellan 18 och 25 år har sänkts. I ekonomisystemet debiteras förvaltningarna med en högre avgift på grund av svårigheter att hantera olika avgifter beroende på ålder. Detta är kostnadsneutralt för förvaltningarna i och med att man har fått kompensation för den högre avgiften i budgeten. Detta kompenserar de ökade pensionskostnaderna. Övrigt De fastigheter som VöFAB förvaltar åt kommunen beräknas ge underskott med 1 mkr. Underskottet hänförs till Evedals fritidsområde och Strykjärnet. 10

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2014

delårsrapport januari - augusti 2014 delårsrapport januari - augusti 2014 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2014 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 1 2015 januari - april

Delårsrapport 1 2015 januari - april Delårsrapport 1 2015 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 9 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 15 Ekonomi 18 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertial 1 januari april 2010

Tertial 1 januari april 2010 Tertial 1 januari april 2010 Ekonomi/Redovisning 1 TERTIALRAPPORT 1 2010 INLEDNING Föreliggande rapport är den första tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari april med prognos för

Läs mer

årsredovisning växjö kommun

årsredovisning växjö kommun årsredovisning växjö kommun 2009 i n n e h å l l Produktion Växjö kommun Grafisk form Erica Rindhagen Foto Mats Samuelsson, Kristina Gustafsson, Linda Westeson, Sofia Ernerot, Pernilla Johansson, Frida

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo. Årsredovisning Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer