TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 V= Antal sidor 33 Inarbetade PM: LANDSTINGSSERVICE-FASTIGHETER VÄRMLAND SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION Diarienr: LK/ Projekt: V-450 TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av SWECO THEORELLS AB Göteborgskontoret... Ansvarig Projektnr Projektansvarig Mikael Ljunghäll Handläggare Lars Johansson Tfn SWECO THEORELLS AB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax SWECO THEORELLS AB Org.nr , säte Stockholm Ingår i SWECO-koncernen p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

2 Projektnr SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION PROJEKT V 450 STYRINSTALLATIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOD SID 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 80/1 Utförandeföreskrifter 80/1 Allmän orientering 80/2 Tekniska förutsättningar 80/3 81 STYR OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT 80/4 B Hänvisningar 80/4 Allmänt 80/4 Omfattning allmänt 80/6 Speciella förutsättningar 80/7 I sidoentreprenader ingår 80/10 KANALISATIONSSYSTEM 80/11 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M...80/12 BB FÖRARBETEN...80/12 BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D...80/12 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING...80/14 BEC DEMONTERING...80/14 BED RIVNING...80/15 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPREGNERINGAR M M...80/16 LC MÅLNING M M...80/16 LD PS S SJ SKYDDSBELÄGGNING...80/16 VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM...80/17 APPARATER, UTRUSTNINGAR, KABLAR, M M I EL- OCH TELESYSTEM...80/18 APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M...80/18 p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

3 Projektnr SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION PROJEKT V 450 STYRINSTALLATIONER KOD SID U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...80/19 UA UB Y YT APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...80/19 GIVARE...80/23 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M...80/24 MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER...80/24 YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER...80/24 YTB PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONER...80/24 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 80/28 YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER...80/28 YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER...80/28 YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER...80/29 YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER...80/29 YUM MILJÖDOKUMENTATION FÖR INSTALLATIONER...80/29 YUP YUQ YY INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL...80/29 KONTROLLPLANER FÖR INSTALLATIONER...80/30 ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING...80/30 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga Driftkort med datasammanställningar för EL och VVS Enligt förteckning Apparatskåpsdokumentation för demontering information, befintlig installation. Enligt förteckning 12.6 Ritningsförteckning styrinstallationer p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

4 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/1 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr TEKNISK BESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA 98 och omfattar installationsarbeten för: 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM I beskrivning anges vissa produkter med fabrikatbeteckningar. Detta för att på så sätt ange nivån för standard och kvalitet på beskriven produkt För anbudsgivare gäller att anbud skall avfattas i enlighet med föreslaget material i beskrivning. Alternativ till föreskrivet fabrikat välkomnas dock och beställaren kommer att värdera likvärdighet i jämförelse med föreskriven produkt. Värderingsgrunder är bland annat prestanda, kvalitet, pris, tillgänglighet, miljöpåverkan samt drift- och underhållsaspekter. Se även AFC.21. In- och uttransport och lyft Anbudsgivare skall bedöma möjligheterna till ut- och intransporter av apparatskåp m m samt kostnader härför. Alla kostnader för utoch intransporter och lyft av apparatskåp m m samt erforderliga byggåtgärder härför ingår i entreprenaden. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Miljökrav Levererat material till arbetsplatsen skall om så är möjligt vara förpackat i återvinningsbara material, om så inte är fallet skall leverantören återta förpackningen för destruktion e d. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

5 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/2 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr ALLMÄN ORIENTERING Projektet avser etappvis ombyggnad, se genomförandeplan, av framförallt hus 4, Arvika sjukhus, men även omkringliggande utrymmen i hus 3, hus 16, hus 17 samt lokaler för pol-op och sterilcentral. Driftkort enligt bilaga 1 och 2 avser etapp 2 där ej annat anges. Etapp 2 Hus 4 förses med nya, våningsvis försörjande luftbehandlingsaggregat samt rörsystem för medicinska gaser, vatten, värme- och kylsystem. Luftbehandling och huvudsystem för rör placeras på plan 5 där befintligt fläktrum byggs ut. På plan 4, operationsavdelningen installeras bl.a 4 nya operationsrum. Intilliggande sterilcentral byggs ut. Plan 3 förses med ny kommunikationskorridor och övriga utrymmen förbereds för framtida ombyggnad. Plan 2 förses med ombyggnad av dragskåpssystem och giftskåp. I hus 17 installeras ny DUC för elfunktioner, reservkraftsdrift. Etapp 1B och 1C I hus 3 på plan 4 installeras brandgasspjäll och plan 5 temperatur mätning, för ny verksamhet, som anslutes till befintlig apparatskåp. Etapp 1E Plan 2 i hus 4 förses med ombyggnad av dragskåpssystem och giftskåp samt tillfälligt luftbehandlingsaggregat VA6 flyttas från plan 5 och installeras i plan 3. I hus 4 för Pol-OP installeras dragskåp med ny styrinstallation samt frånluftsfläkt på yttertak som anslutes till befintligt app.skåp. Utomhusaggregat försörjande Pol-OP på plan 5 byggs in under nytt tak, styrinstallationer påverkas ej. Etapp 3 I hus 4 för Pol-OP installeras larmcentral för medicinska gaser samt befintlig demonteras. Hus 16 påverkas ej med förändrad styrinstallation. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

6 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/3 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Tekniska förutsättningar KV01 Tappkallvatten Temperatur C Tryckklass PN 10 VV01 VVC01 Tappvarmvatten Temp. legionella station Temperatur fastighet Tryckklass Tappvarmvattencirkulation Temperatur Tryckklass 70 C 55 C PN10 55 C PN10 VPV01 VS06 KM01 KBP01 Värmebärare, primär Systemtemperatur 60 C Tryckklass PN 10 Värmebärare, sekundär Systemtemperatur 35/30 C Tryckklass PN 10 Kylvatten Systemtemperatur C Tryckklass PN 10 Köldbärare Systemtemperatur 9/ 15 C Tryckklass PN 10 p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

7 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/4 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr 81 STYR- 0CH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT Hänvisningar För denna entreprenad gäller även handlingar enligt förteckning i AF-del för Landstinget i Värmland, Landstingsservice-Fastigheter; Allmänt Entreprenaden omfattar demontering av befintlig utrustning samt installation av ny styr- och övervakningssystem för ombyggnad av rörsystem samt luftbehandlingssystem inom hus 4, ombyggnad av operation. Omfattning av entreprenaden är redovisad på ritningar samt driftkort med funktionstexter enl. förteckning enligt denna beskrivning. Omfattning av denna entreprenad enligt bilaga 1 och 2. Befintligt apparatskåp AS för befintligt luftbehandlingsaggrega VA6 inom fläktrum plan 5 hus 04 flyttas till plan 3 i etapp 1E med ingående komponenter samt demonteras i etapp 2. Yttre funktioner som ska kvarstå efter övrig demontering är redovisade på driftkort enligt bilaga. Se även speciella förutsättningar.) Befintlig anläggning är utförd enligt följande; - Rör- och luftbehandlingsinstallation är utförd med konventionell lokal elektronisk/elektrisk reglering med anslutning via lokala reglercentraler som demonteras i hela sin utsträckning. Systemen enligt ovan övervakas via centralt elektroniskt övervakningssystem som demonteras i hela sin utsträckning komplett med relation och uppdatering av bef DHC. (fabr Johnson Control) Befintliga huvudkablar till befintliga apparatskåp demonteras av EL-entreprenör, övrig demontering inom apparatskåp ingår i denna entreprenad. För gränsdragning av demontering gäller lika förutsättningar som vid montering, se gränsdragningslista. Styr- och övervakningsinstallationen utföres med datoriserat system bestående av datorundercentraler, DUC:er, enligt följande: Komplett utförande med kommunikationsslinga, anslutning till sjukhusets centrala datorsystem, anslutning till befintlig huvuddator, DHC, inom driftcentral, utförande av grafiska bilder mm. helt enligt Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

8 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/5 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Övervakningssystem, larmcentral, tryckvakter m m för system G1, -G2, -L1, -L3 för medicinska gaser enligt driftkort 04-54:01 levereras av rörentr. I denna entreprenad ingår, utöver ansl mot DUC, att utföra kommunikation av gränssnitt via lokal bus RS285 med översättning via omvandlare till Profibus. Programmering utföres av teleentr, för lev av OP-paneler. Komponenter samt lev.gränser enligt anvisning på driftkort. För brand- och brandgasspjäll installeras datoriserade enheter som anslutes via Siox-bus med kommunikation och anslutning till sjukhusets centrala datorsystem, anslutning till befintlig huvuddator, DHC, inom driftcentral, utförande av grafiska bilder mm. helt enligt Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. För energimätare installeras datoriserade enheter som anslutes via M-bus med kommunikation och anslutning till sjukhusets centrala datorsystem, anslutning till befintlig huvuddator, DHC, inom driftcentral, utförande av grafiska bilder mm. helt enligt Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. För dragskåpsventilation utföres lokal styr- och reglerinstallation ej ansluten till DUC och DHC, enligt specifikation på driftkort och denna beskrivning, se kap UA. Kanalisation inom rum för dragskåpsventilation ingår i SÖE. Styrentreprenör injusterar frekvensomriktare i samråd med berörda entreprenörer, avser även befintliga luftbehandlingssystem för hus 3, hus 4 pol.op samt sterilcentral, Samordnad avprovning ingår i styrentreprenaden se AF-del Dokument för samordnad provning översändes separat enligt AF-del. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

9 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/6 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Omfattning allmänt Styr- och övervakningsanläggning utförs till komplett driftsklar anläggning. Styrutrustning komplett enligt LiV-standard. Förteckning över komponenter typ givare, ställdon, frekvensomvandlare m m ingående i entreprenaden redovisas på driftkort, mängdning utförs av entreprenören. Styrventiler och eldata (motorer etc) är redovisade på driftkort och / eller i datasammanställningar enligt denna beskrivning. Elinstallation komplett med apparatskåp, motorskydd, kontaktorer, elkablage, kanalisation m m enligt standard. Mängd ej redovisad, utförs av entreprenören. Befintligt kablage, säkerhetsbrytare samt övrig komponent som får återanvändes eller bytes, kompletteras, redovisas på driftkort. Apparatskåp komplett enligt standard. I denna entreprenad ingår nya apparatskåp: AS01 inkl DUC AS02 inkl DUC AS03 inkl DUC AS04 inkl DUC AS05 inkl DUC - Separat DUC för EL, DUC06 inom telerum hus Separat DUC för EL, DUC01 inom telerum hus komplettering av befintligt apparatskåp för fläktrum sterilcentralen AS-04-AS3 med komplettering av bef. DUC enligt driftkort. Utföres i etapp 2. - komplettering av befintligt apparatskåp för fläktrum hus AS2 med komplettering av av bef. DUC enligt driftkort. Utföres i etapp 1B och 1C. - komplettering av befintligt apparatskåp för fläktrum B1CBKA med komplettering av elgrupper samt komplettering av bef. DUC enligt driftkort. Utföres i etapp 1E och 3. Utförande enligt funktionsbeskrivning. I övrigt kompletteras befintlig funktion enligt funktionsbeskrivning. Demontering. Demontering av bef. funktioner enligt kod B3. Samtliga styrfunktioner, givare styrventiler m m inkl kablage reglercentraler, övrig elektrisk installation som ej utnyttjas för ny installation ska demonteras i hela sin omfattning. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

10 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/7 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Märkning, skyltning enligt bilaga avser samtliga komponenter, funktioner som redovisas i denna entreprenad. Avser även ommärkning av befintliga fläktar mm. Dokumentation, relationshandlingar, protokoll, provning utförs enligt standard. Kraftmatning från UPS-installation till DUC för resp apparatskåp ingår i EL-entreprenad. Speciella förutsättningar - Apparatskåp AS02 (OBS HUS 03 plan 5) Befintlig regleranläggning är utförd med datoriserad styr och reglerutrustning, datorundercentraler fabrikat Geamatic Styr AB (Trend). Datorundercentraler är placerade inom gemensamt apparatskåp Befintlig DUC kompletteras med I/O-funktioner för brandgasspjäll och temp.mätning enligt driftkort 03-57:01. Befintlig DUC`s I/O-funktioner är delvis utnyttjade, se driftkort. Befintlig dokumentation enligt bilaga 2. - Apparatskåp AS-04-AS03 (sterilcentralen plan 5) Befintlig regleranläggning är utförd med datoriserad styr och reglerutrustning, datorundercentraler fabrikat Johnson Control. Datorundercentraler är placerade inom gemensamt apparatskåp och har ej kommunikation med överordnat system DHC. Befintlig DUC kompletteras med I/O-funktioner för signaler enligt driftkort, befintlig DUC`s I/O-funktioner är utnyttjade. Larmprioritet kopplas vidare till övervakningssystem via larmpanel. Befintlig dokumentation enligt bilaga 2. Funktioner från denna DUC anslutes ej till DHC. - Apparatskåp B1CBKA (Pol.op hus 4 plan 3) Befintlig regleranläggning är utförd med datoriserad styr och reglerutrustning, datorundercentraler fabrikat Johnson Control. Datorundercentraler är placerade inom gemensamt apparatskåp och har ej kommunikation med överordnat system DHC. Befintlig DUC kompletteras med I/O-funktioner för signaler enligt driftkort, befintlig DUC`s I/O-funktioner är utnyttjade. Larmprioritet kopplas vidare till övervakningssystem via larmpanel. Befintlig dokumentation enligt bilaga 2. Funktioner från denna DUC anslutes ej till DHC. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

11 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/8 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr - Apparatskåp AS för befintligt luftbehandlingssystem VA6. Befintlig apparatskåp komplett med samtliga, även yttre, funktioner demonteras och flyttas till plan 3 enligt luftbehandlingsritningar. Samtliga funktioner, givare, vakter styrdon mm återmonteras för funktion enligt befintligt elschema. Befintligt apparatskåp kompletteras med följande funktioner enligt driftkort: 1. Startgrupper för frånluftsfläktar från dragskåp och giftskåp i plan 2, fläktar är placerade på plan Rökdetektor installerad i fläktrum. 3. Anslutning, inkoppling, av centralt brandlarm för plan 2 framdraget av elentreprenör. 4. Befintlig larmpanel kompletteras och anslutes till system lika befintligt utförande. 5. Anslutning, inkoppling av ny huvudmatarkabel framdragen av EE. Bef installation kompletteras enligt driftkort Data enligt befintlig dokumentation, bilaga 2, samt enligt data i komponentförteckning på driftkort. Då etapp 2 för plan 2 är utförd, demonteras samtliga installationer, samt frånluftsfläktar för dragskåp och giftskåp flyttas av LE till plan 5. - Apparatskåp AS06 för frånluftsfläkt till diatermiutsug. Apparatskåp levereras och monteras av LE. I styrentreprenad SÖE ingår: 1. Inkoppling av matande huvudkabel. 2. Anslutning, inkoppling, mellan apparatskåp och av komponenter enligt driftkort. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

12 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/9 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Dimensionering av ställdon till styrventiler Max differenstryck över styrventil vid reglering: Max differenstryck över styrventil vid stängt läge, dps, redovisas i datasammanställningar. 600 kpa System och funktioner I denna beskrivning beskrivs anläggningarna med sina grundfunktioner. Delsystemets funktioner finns redovisade på driftkort med flödesscheman, funktionssamband och funktionstexter. Entreprenör placerar komponenter som redovisas på bygghandling samt underlag för relationshandling. Ventil och eldata (motorer etc) är redovisade på datasammanställningar och omfattar styrventiler med flöde och tryckfall samt motorer med preliminära effektuppgifter. Dessa data är enbart till för anbud, definitiva data insamlas av SÖE från resp entreprenör samt kontroll på plats av befintliga data. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

13 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/10 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr I sidoentreprenader ingår: Med tillägg till Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. * Enskild provning samt utförande av samordnad avprovning - I rörentreprenad ingår: * Leverans och montage av kylmaskin komplett med apparatskåp för styr- och regler. * Leverans och montage av kylmedelskylare komplett med apparatskåp samt elinstallation för styr- och regler. * Leverans och montage av ångalstrare komplett med utrustning för styr- och regler. * Leverans och montage av tryckluftskompressor för Instrumentluft komplett med utrustning för styr- och regler. * Leverans av larmcentral mm för medicinska gaser enligt driftkort. - I luftbehandlingsentreprenad ingår: * Leverans och montage av fläktar med motorer. * Leverans och montage av mätfläns alt mätdysa i aggregat. * Leverans och montage av reglercentral inkl motor samt rotationsvakt för varvtalsreglering av roterande värmeväxlare. * Leverans och montage av apparatskåp AS06 för frånluftsfläktar till diatermiutsug. * Leverans av styrventiler, reglercentraler för frånluftssystem till diatermiutsug, se driftkort. - I elrentreprenad ingår: * Leverans och montage av operationsrumspaneler, komplett installerade. SÖE ansluter enligt driftkort. - I beställarens åtagande ingår * Tillhandahållande av befintlig dokumentation som berörs av denna entreprenad. * Kablage för LiV-nätets spridningsnät till kommunikationsnod via TCP/IP. * Korskoppling för TCP/IP. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

14 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/11 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr KANALISATIONSSYSTEM Med tillägg till Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. Kanalisation inom fläktrum plan 5 är redovisad på planritning och avser huvudkanalisation som ingår i SÖE samt övrig kanalisation ingående i el-entreprenaden. Kanalisation ingående i SÖE är markerad SÖE. Kompletterande kanalisation inom plan 5 utföres av SÖE. Samordning utföres i samråd med el-entreprenad samt övriga entreprenader. Övrig kanalisation ingående i el-entreprenad är redovisad på planritningar. SÖE samråder med el-entreprenad vid förläggning. Övrigt Kanalisation, kabelkanal, utföres i denna entreprenad SÖE för utanpåliggande komponenter placerade utanpå vägg. Kanalisation inom rum för dragskåpsventilation ingår i SÖE. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

15 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/12 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M OMFATTNING Omfattningen redovisas på ritningar enligt ritningsförteckning, denna beskrivning, tillhörande AF och kompletterande besök på platsen. FÖRUTSÄTTNINGAR Innan anbud avges skall anbudsgivaren göra syn på platsen som komplettering till ritningarna samt ta del av förhållanden på platsen för att förvissa sig om arbetets art och omfattning. Entreprenören skall utföra alla erforderliga inventeringar på platsen som erfordras för entreprenadens genomförande. BB BBB BBB.58 FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Utförda undersökningar av el- samt styr- och övervakningsinstallationer En miljöinventering är utförd där bly konstaterades i elektriskt kablage som är monterat enligt följande: Hus 3: Ledningar i rör och på stege samt klamrade på vägg och i tak. Ledningar typ FK i rör, EKLK, EKK, AKKJ, EKKJ och FKKJ. Hus 4: Ledningar i rör och på stege samt klamrade på vägg och i tak. Ledningar består av äldre blymantlad kabel av typ.ekkl och FKKL i övrigt ledningar typ FK i rör, EKLK, EKK, AKKJ, EKKJ och FKKJ. Hus 17: Ledningar typ FK i rör, EKLK, EKK, AKKJ, EKKJ och FKKJ. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

16 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/13 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr RESULTAT Vid inventeringen fann man material innehållande följande ämnen: EL FÖR STYR Aluminium: Elledningar Koppar: Hus 3 Elledningar Hus 4 Elledningar, centralutrustningar, snabbtelefonväxel (många kopparspolar). Hus 17 Elledningar Bly : Hus 4 Elledningar Kadmium: PVC: Finns som tillsatser eller pigment i äldre kabelisolering och plastmaterial fram till 1982 (kan förekomma). Ledningskanaler och ledningar. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

17 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/14 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr BE BEC FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Se även AFJ.35. För gränsdragning av demontering gäller lika förutsättningar som vid montering, se gränsdragningslista. Omfattningen av funktioner och apparater som skall demonteras finns dels redovisat på en omgång s k demonteringsritningar enligt ritningsförteckning där omfattningen i stora drag redovisats dels i handlingen Ritningarna visar ungefärligt bef utseende enligt ursprungsritningar och tidigare dokumenterade ombyggnader och är ej exakta relationsritningar eller kompletta betr installation m m. Rivnings- och demonteringsarbetena skall utföras av entreprenören med ledning av vad handlingarna anger som färdig utformning efter ny- och ombyggnad, denna beskrivning och demonteringsritningar. Demontering av befintlig utrustning och installation av nya skall samordnas med beställaren så att kortast möjliga driftavbrott uppstår. Innan demontering skall material, som skall demonteras, genomgås tillsammans med beställaren med avseende på vad beställaren önskar omhänderta. Detta material skall transporteras av entreprenör till anvisad plats inom fastigheten. Överblivet material skall bortforslas, se även AF-del, till tipp på entreprenörens bekostnad. Vidare gäller att samtliga ledningar, vars funktion försvinner då apparater och dylikt demonteras, skall tas bort. Innan anbud avges skall anbudsgivaren besöka platsen för att förvissa sig om arbetets art och omfattning. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

18 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/15 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr BEC.8 Demontering flyttning av styr- och övervakningsinstallationer Befintliga ledningar, som kan användas av entreprenören skall ej demonteras. Demontering, flyttning Apparatskåp AS för befintligt luftbehandlingssystem VA6 Befintlig apparatskåp komplett med samtliga, även yttre, funktioner demonteras och flyttas till plan 3 enligt luftbehandlingsritningar. Kablage för funktioner återinkopplas lika befintligt utförande. Se även tidigare anvisning i denna beskrivning. Befintlig styr- reglerinstallation för samtliga system enligt planritningar och dokumentation bilaga 2, från apparatskåp, inkl givare, ställdon, reglercentraler, elektriskt kablage, yttre komponenter m m demonteras i hela sin utsträckning. Befintlig anläggning, se demontering planritningar, flödesschema och dokumentation enligt bilaga 2. Etapp 3 Befintlig larmcentral för medicinska gaser för pol.op inom hus 4 plan 4 demonteras i hela sin utsträckning. Utförande i princip lika driftkort 04-54:01 Vid anvisningstext befintlig funktion som byts ersätts befintligt kablage och/eller funktion. Hål i apparatskåpsfront (efter demontering) förses med täckplåt lika apparatskåp. BED RIVNING Se även miljöinventering. BED.5 Rivning av vvs-, kyl- och processinstallationer p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

19 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/16 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr L LC LCV LCV.1 LCV.11 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPREGNERINGAR M M MÅLNING M M SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I INSTALLATIONER Korrosionsskyddsmålning av konstruktioner i installationer Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i installationer Korrosivitetsklass C3 och utfört enligt S2.02. Förbehandlingsgrad enligt SS LD LDV LDV.1 LDV.11 SKYDDSBELÄGGNING SKYDDSBELÄGGNING AV INSTALLATIONER Metallisering Förzinkning p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

20 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/17 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM PSD STYRVENTILER PSD.2 PSD.21 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon Styrventiler med fabriksmonterat ställdon i vätskesystem Se Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

21 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/18 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr S SEH SEH.1 SEH.11 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM VAKTER I EL- ELLER TELESYSTEM Vakter i elkraftsystem Fasvinkelvakter GS8 Fasvinkelvakt Komplett med strömtransformator enligt SJC.41 om så erfordras. Kopplas så att larm avges vid låg belastning och vid strömlös motor. SJ SJC SJF.4 APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M TRANSFORMATORER Frekvensomriktare Med tillägg till Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. Allt starkströmskablage utföres skärmad. Allt kablage utföres halogenfritt. Frekvensomriktare monteras i anslutning till fläktmotorer. Omriktaren skall vara utrustad med: * Motorskydd * Alla erforderliga skydd mot överbelastningar och överspänningar (nätinduktanser). * Summalarmkontakt för larmindikering * Ingång för reglersignal t ex 0-20 ma * Mätutrustning för 0-20 ma, signal till övervakningsanläggning en för indikering av frekvensen översatt till varvtal på motorn * Utrustning för yttre ledvärdesomställning med mätsignal * Manöverenhet för inställning, avläsning av parametrar. * Display för avläsning av inställda parametrar och signaler. * Intern backup vid spänningsbortfall, inbyggt i RAM-minne. Frekvensomriktarens storlek och typ skall vara anpassad till styrd motor, för att bl a undvika ljudproblem. (Magnetljud). Frekvensomriktaren skall vara försedd med radiostörningsfilter som uppfyller gränsvärden enligt gällande internationella normer (CE) samt övriga filter för att uppfylla EMC-direktiv. Frekvensomriktare och fläkt med motor ska omsorgsfullt potentialjordas. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

22 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/19 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Komponenter och enheter valda av entreprenören skall kunna fungera tillsammans med övriga komponenter i reglerkedjan så att en fungerande och väl anpassad funktion tillförsäkras. UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Dragskåpsventilation Denna beskrivningsdel omfattar leverans och montage av elektroniskt larm och VAV-system som mäter, visar och reglerar lufthastigheten för skyddsventilerade arbetsplatser av fabrikat LindinVent AB. S:t Lars Väg 44B LUND Tel: Telefax: Ovanstående fabrikat får ersättas med likvärdigt. Fabrikat anges i anbud. ANBUD Leverans, montering, driftsättning och injustering av styr- och larmanläggningar skall ingå i denna entreprenad. Kraftmatning för utrustning installeras av styrentreprenör till varje rumsenhet. Intern kabeldragning mellan utrustningar, ingående i denna entreprenad, skall ingå i denna leverans. Förläggning av kablage utförs på av elentreprenören anvisad plats på kabelstegar och rännor. OBS! Kablage, apparater samt tomrör skall utflöras halogenfritt. Elkablage konstrueras så att mängden elledningar blir så få som möjligt. Mångledare används i möjligaste mån. Från resp flödes- alt tryckvakt skall man kunna ändra larmgränser och börvärden, testa systemet, manuellt styra spjällmotorer och reläer och sätta systemet i nödläge. All kalibrering och injustering skall utföras från enheten. Luftflödesgivare/sensorer skall bestå av material som lätt kan rengöras med pensel. Mätområde: 0-5 m/s, noggrannhet +/- 10 % eller +/- 0,05 m/s temperaturkompenserad inom området. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING Antal blad 23_(105) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

Märkning och skyltning av installationer

Märkning och skyltning av installationer Rev datum 2008-02-26 7 MÄRKNING Allmänt Vid upprättande av handlingar till Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas. Koder hänvisar till rubriker i AMA.

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator Drift & Skötsel Drifttrycksregulator 131202_091106:9 Art nr QMT 7MS028XXX QMT 7MS054XXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Borås Lasarett CCD Engineering Erik Andersen Ängsjövägen 0 Rydboholm ENGINEERING STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNK RUBRIK SIDA Innehållsförteckning

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

2009-12-04. Kravspecifikation utbyggnad datorhallar. Bilaga 2. D:nr 2009/2135/16 1 (15)

2009-12-04. Kravspecifikation utbyggnad datorhallar. Bilaga 2. D:nr 2009/2135/16 1 (15) Kravspecifikation utbyggnad datorhallar Bilaga 2 D:nr 2009/2135/16 1 (15) Innehållsförteckning 1 ÖVERGRIPANDE INFORMATION... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Fakta och behov avseende den nya planerade datorutrustningen:...

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB Rör-, vent- och energikonsult. John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/

1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB Rör-, vent- och energikonsult. John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ 1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ Tysklinds i Stockholm AB Radiovägen 22 135 48 Tyresö Tfn: 08-742 62 62 Mobil: 070-629 62 62 Fax: 08-742 62 69 E-post: john-evert@tysklinds.se

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Teknisk styrgrupp, arbetsgrupp ENERGI, VVS, STYR

Teknisk styrgrupp, arbetsgrupp ENERGI, VVS, STYR 2008-03-10 sida1(5) Teknisk styrgrupp, arbetsgrupp ENERGI, VVS, STYR Syfte Uppdraget utgår från Projektplan Hus 2 där arbetsgruppen ENERGI, VVS, STYR ingår i teknisk styrgrupp. Gruppens roll är att granska

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer