TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 V= Antal sidor 33 Inarbetade PM: LANDSTINGSSERVICE-FASTIGHETER VÄRMLAND SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION Diarienr: LK/ Projekt: V-450 TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av SWECO THEORELLS AB Göteborgskontoret... Ansvarig Projektnr Projektansvarig Mikael Ljunghäll Handläggare Lars Johansson Tfn SWECO THEORELLS AB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax SWECO THEORELLS AB Org.nr , säte Stockholm Ingår i SWECO-koncernen p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

2 Projektnr SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION PROJEKT V 450 STYRINSTALLATIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOD SID 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 80/1 Utförandeföreskrifter 80/1 Allmän orientering 80/2 Tekniska förutsättningar 80/3 81 STYR OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT 80/4 B Hänvisningar 80/4 Allmänt 80/4 Omfattning allmänt 80/6 Speciella förutsättningar 80/7 I sidoentreprenader ingår 80/10 KANALISATIONSSYSTEM 80/11 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M...80/12 BB FÖRARBETEN...80/12 BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D...80/12 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING...80/14 BEC DEMONTERING...80/14 BED RIVNING...80/15 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPREGNERINGAR M M...80/16 LC MÅLNING M M...80/16 LD PS S SJ SKYDDSBELÄGGNING...80/16 VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM...80/17 APPARATER, UTRUSTNINGAR, KABLAR, M M I EL- OCH TELESYSTEM...80/18 APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M...80/18 p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

3 Projektnr SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION PROJEKT V 450 STYRINSTALLATIONER KOD SID U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...80/19 UA UB Y YT APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...80/19 GIVARE...80/23 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M...80/24 MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER...80/24 YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER...80/24 YTB PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONER...80/24 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 80/28 YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER...80/28 YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER...80/28 YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER...80/29 YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER...80/29 YUM MILJÖDOKUMENTATION FÖR INSTALLATIONER...80/29 YUP YUQ YY INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL...80/29 KONTROLLPLANER FÖR INSTALLATIONER...80/30 ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING...80/30 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga Driftkort med datasammanställningar för EL och VVS Enligt förteckning Apparatskåpsdokumentation för demontering information, befintlig installation. Enligt förteckning 12.6 Ritningsförteckning styrinstallationer p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

4 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/1 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr TEKNISK BESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA 98 och omfattar installationsarbeten för: 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM I beskrivning anges vissa produkter med fabrikatbeteckningar. Detta för att på så sätt ange nivån för standard och kvalitet på beskriven produkt För anbudsgivare gäller att anbud skall avfattas i enlighet med föreslaget material i beskrivning. Alternativ till föreskrivet fabrikat välkomnas dock och beställaren kommer att värdera likvärdighet i jämförelse med föreskriven produkt. Värderingsgrunder är bland annat prestanda, kvalitet, pris, tillgänglighet, miljöpåverkan samt drift- och underhållsaspekter. Se även AFC.21. In- och uttransport och lyft Anbudsgivare skall bedöma möjligheterna till ut- och intransporter av apparatskåp m m samt kostnader härför. Alla kostnader för utoch intransporter och lyft av apparatskåp m m samt erforderliga byggåtgärder härför ingår i entreprenaden. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Miljökrav Levererat material till arbetsplatsen skall om så är möjligt vara förpackat i återvinningsbara material, om så inte är fallet skall leverantören återta förpackningen för destruktion e d. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

5 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/2 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr ALLMÄN ORIENTERING Projektet avser etappvis ombyggnad, se genomförandeplan, av framförallt hus 4, Arvika sjukhus, men även omkringliggande utrymmen i hus 3, hus 16, hus 17 samt lokaler för pol-op och sterilcentral. Driftkort enligt bilaga 1 och 2 avser etapp 2 där ej annat anges. Etapp 2 Hus 4 förses med nya, våningsvis försörjande luftbehandlingsaggregat samt rörsystem för medicinska gaser, vatten, värme- och kylsystem. Luftbehandling och huvudsystem för rör placeras på plan 5 där befintligt fläktrum byggs ut. På plan 4, operationsavdelningen installeras bl.a 4 nya operationsrum. Intilliggande sterilcentral byggs ut. Plan 3 förses med ny kommunikationskorridor och övriga utrymmen förbereds för framtida ombyggnad. Plan 2 förses med ombyggnad av dragskåpssystem och giftskåp. I hus 17 installeras ny DUC för elfunktioner, reservkraftsdrift. Etapp 1B och 1C I hus 3 på plan 4 installeras brandgasspjäll och plan 5 temperatur mätning, för ny verksamhet, som anslutes till befintlig apparatskåp. Etapp 1E Plan 2 i hus 4 förses med ombyggnad av dragskåpssystem och giftskåp samt tillfälligt luftbehandlingsaggregat VA6 flyttas från plan 5 och installeras i plan 3. I hus 4 för Pol-OP installeras dragskåp med ny styrinstallation samt frånluftsfläkt på yttertak som anslutes till befintligt app.skåp. Utomhusaggregat försörjande Pol-OP på plan 5 byggs in under nytt tak, styrinstallationer påverkas ej. Etapp 3 I hus 4 för Pol-OP installeras larmcentral för medicinska gaser samt befintlig demonteras. Hus 16 påverkas ej med förändrad styrinstallation. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

6 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/3 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Tekniska förutsättningar KV01 Tappkallvatten Temperatur C Tryckklass PN 10 VV01 VVC01 Tappvarmvatten Temp. legionella station Temperatur fastighet Tryckklass Tappvarmvattencirkulation Temperatur Tryckklass 70 C 55 C PN10 55 C PN10 VPV01 VS06 KM01 KBP01 Värmebärare, primär Systemtemperatur 60 C Tryckklass PN 10 Värmebärare, sekundär Systemtemperatur 35/30 C Tryckklass PN 10 Kylvatten Systemtemperatur C Tryckklass PN 10 Köldbärare Systemtemperatur 9/ 15 C Tryckklass PN 10 p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

7 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/4 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr 81 STYR- 0CH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT Hänvisningar För denna entreprenad gäller även handlingar enligt förteckning i AF-del för Landstinget i Värmland, Landstingsservice-Fastigheter; Allmänt Entreprenaden omfattar demontering av befintlig utrustning samt installation av ny styr- och övervakningssystem för ombyggnad av rörsystem samt luftbehandlingssystem inom hus 4, ombyggnad av operation. Omfattning av entreprenaden är redovisad på ritningar samt driftkort med funktionstexter enl. förteckning enligt denna beskrivning. Omfattning av denna entreprenad enligt bilaga 1 och 2. Befintligt apparatskåp AS för befintligt luftbehandlingsaggrega VA6 inom fläktrum plan 5 hus 04 flyttas till plan 3 i etapp 1E med ingående komponenter samt demonteras i etapp 2. Yttre funktioner som ska kvarstå efter övrig demontering är redovisade på driftkort enligt bilaga. Se även speciella förutsättningar.) Befintlig anläggning är utförd enligt följande; - Rör- och luftbehandlingsinstallation är utförd med konventionell lokal elektronisk/elektrisk reglering med anslutning via lokala reglercentraler som demonteras i hela sin utsträckning. Systemen enligt ovan övervakas via centralt elektroniskt övervakningssystem som demonteras i hela sin utsträckning komplett med relation och uppdatering av bef DHC. (fabr Johnson Control) Befintliga huvudkablar till befintliga apparatskåp demonteras av EL-entreprenör, övrig demontering inom apparatskåp ingår i denna entreprenad. För gränsdragning av demontering gäller lika förutsättningar som vid montering, se gränsdragningslista. Styr- och övervakningsinstallationen utföres med datoriserat system bestående av datorundercentraler, DUC:er, enligt följande: Komplett utförande med kommunikationsslinga, anslutning till sjukhusets centrala datorsystem, anslutning till befintlig huvuddator, DHC, inom driftcentral, utförande av grafiska bilder mm. helt enligt Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

8 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/5 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Övervakningssystem, larmcentral, tryckvakter m m för system G1, -G2, -L1, -L3 för medicinska gaser enligt driftkort 04-54:01 levereras av rörentr. I denna entreprenad ingår, utöver ansl mot DUC, att utföra kommunikation av gränssnitt via lokal bus RS285 med översättning via omvandlare till Profibus. Programmering utföres av teleentr, för lev av OP-paneler. Komponenter samt lev.gränser enligt anvisning på driftkort. För brand- och brandgasspjäll installeras datoriserade enheter som anslutes via Siox-bus med kommunikation och anslutning till sjukhusets centrala datorsystem, anslutning till befintlig huvuddator, DHC, inom driftcentral, utförande av grafiska bilder mm. helt enligt Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. För energimätare installeras datoriserade enheter som anslutes via M-bus med kommunikation och anslutning till sjukhusets centrala datorsystem, anslutning till befintlig huvuddator, DHC, inom driftcentral, utförande av grafiska bilder mm. helt enligt Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. För dragskåpsventilation utföres lokal styr- och reglerinstallation ej ansluten till DUC och DHC, enligt specifikation på driftkort och denna beskrivning, se kap UA. Kanalisation inom rum för dragskåpsventilation ingår i SÖE. Styrentreprenör injusterar frekvensomriktare i samråd med berörda entreprenörer, avser även befintliga luftbehandlingssystem för hus 3, hus 4 pol.op samt sterilcentral, Samordnad avprovning ingår i styrentreprenaden se AF-del Dokument för samordnad provning översändes separat enligt AF-del. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

9 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/6 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Omfattning allmänt Styr- och övervakningsanläggning utförs till komplett driftsklar anläggning. Styrutrustning komplett enligt LiV-standard. Förteckning över komponenter typ givare, ställdon, frekvensomvandlare m m ingående i entreprenaden redovisas på driftkort, mängdning utförs av entreprenören. Styrventiler och eldata (motorer etc) är redovisade på driftkort och / eller i datasammanställningar enligt denna beskrivning. Elinstallation komplett med apparatskåp, motorskydd, kontaktorer, elkablage, kanalisation m m enligt standard. Mängd ej redovisad, utförs av entreprenören. Befintligt kablage, säkerhetsbrytare samt övrig komponent som får återanvändes eller bytes, kompletteras, redovisas på driftkort. Apparatskåp komplett enligt standard. I denna entreprenad ingår nya apparatskåp: AS01 inkl DUC AS02 inkl DUC AS03 inkl DUC AS04 inkl DUC AS05 inkl DUC - Separat DUC för EL, DUC06 inom telerum hus Separat DUC för EL, DUC01 inom telerum hus komplettering av befintligt apparatskåp för fläktrum sterilcentralen AS-04-AS3 med komplettering av bef. DUC enligt driftkort. Utföres i etapp 2. - komplettering av befintligt apparatskåp för fläktrum hus AS2 med komplettering av av bef. DUC enligt driftkort. Utföres i etapp 1B och 1C. - komplettering av befintligt apparatskåp för fläktrum B1CBKA med komplettering av elgrupper samt komplettering av bef. DUC enligt driftkort. Utföres i etapp 1E och 3. Utförande enligt funktionsbeskrivning. I övrigt kompletteras befintlig funktion enligt funktionsbeskrivning. Demontering. Demontering av bef. funktioner enligt kod B3. Samtliga styrfunktioner, givare styrventiler m m inkl kablage reglercentraler, övrig elektrisk installation som ej utnyttjas för ny installation ska demonteras i hela sin omfattning. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

10 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/7 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Märkning, skyltning enligt bilaga avser samtliga komponenter, funktioner som redovisas i denna entreprenad. Avser även ommärkning av befintliga fläktar mm. Dokumentation, relationshandlingar, protokoll, provning utförs enligt standard. Kraftmatning från UPS-installation till DUC för resp apparatskåp ingår i EL-entreprenad. Speciella förutsättningar - Apparatskåp AS02 (OBS HUS 03 plan 5) Befintlig regleranläggning är utförd med datoriserad styr och reglerutrustning, datorundercentraler fabrikat Geamatic Styr AB (Trend). Datorundercentraler är placerade inom gemensamt apparatskåp Befintlig DUC kompletteras med I/O-funktioner för brandgasspjäll och temp.mätning enligt driftkort 03-57:01. Befintlig DUC`s I/O-funktioner är delvis utnyttjade, se driftkort. Befintlig dokumentation enligt bilaga 2. - Apparatskåp AS-04-AS03 (sterilcentralen plan 5) Befintlig regleranläggning är utförd med datoriserad styr och reglerutrustning, datorundercentraler fabrikat Johnson Control. Datorundercentraler är placerade inom gemensamt apparatskåp och har ej kommunikation med överordnat system DHC. Befintlig DUC kompletteras med I/O-funktioner för signaler enligt driftkort, befintlig DUC`s I/O-funktioner är utnyttjade. Larmprioritet kopplas vidare till övervakningssystem via larmpanel. Befintlig dokumentation enligt bilaga 2. Funktioner från denna DUC anslutes ej till DHC. - Apparatskåp B1CBKA (Pol.op hus 4 plan 3) Befintlig regleranläggning är utförd med datoriserad styr och reglerutrustning, datorundercentraler fabrikat Johnson Control. Datorundercentraler är placerade inom gemensamt apparatskåp och har ej kommunikation med överordnat system DHC. Befintlig DUC kompletteras med I/O-funktioner för signaler enligt driftkort, befintlig DUC`s I/O-funktioner är utnyttjade. Larmprioritet kopplas vidare till övervakningssystem via larmpanel. Befintlig dokumentation enligt bilaga 2. Funktioner från denna DUC anslutes ej till DHC. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

11 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/8 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr - Apparatskåp AS för befintligt luftbehandlingssystem VA6. Befintlig apparatskåp komplett med samtliga, även yttre, funktioner demonteras och flyttas till plan 3 enligt luftbehandlingsritningar. Samtliga funktioner, givare, vakter styrdon mm återmonteras för funktion enligt befintligt elschema. Befintligt apparatskåp kompletteras med följande funktioner enligt driftkort: 1. Startgrupper för frånluftsfläktar från dragskåp och giftskåp i plan 2, fläktar är placerade på plan Rökdetektor installerad i fläktrum. 3. Anslutning, inkoppling, av centralt brandlarm för plan 2 framdraget av elentreprenör. 4. Befintlig larmpanel kompletteras och anslutes till system lika befintligt utförande. 5. Anslutning, inkoppling av ny huvudmatarkabel framdragen av EE. Bef installation kompletteras enligt driftkort Data enligt befintlig dokumentation, bilaga 2, samt enligt data i komponentförteckning på driftkort. Då etapp 2 för plan 2 är utförd, demonteras samtliga installationer, samt frånluftsfläktar för dragskåp och giftskåp flyttas av LE till plan 5. - Apparatskåp AS06 för frånluftsfläkt till diatermiutsug. Apparatskåp levereras och monteras av LE. I styrentreprenad SÖE ingår: 1. Inkoppling av matande huvudkabel. 2. Anslutning, inkoppling, mellan apparatskåp och av komponenter enligt driftkort. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

12 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/9 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Dimensionering av ställdon till styrventiler Max differenstryck över styrventil vid reglering: Max differenstryck över styrventil vid stängt läge, dps, redovisas i datasammanställningar. 600 kpa System och funktioner I denna beskrivning beskrivs anläggningarna med sina grundfunktioner. Delsystemets funktioner finns redovisade på driftkort med flödesscheman, funktionssamband och funktionstexter. Entreprenör placerar komponenter som redovisas på bygghandling samt underlag för relationshandling. Ventil och eldata (motorer etc) är redovisade på datasammanställningar och omfattar styrventiler med flöde och tryckfall samt motorer med preliminära effektuppgifter. Dessa data är enbart till för anbud, definitiva data insamlas av SÖE från resp entreprenör samt kontroll på plats av befintliga data. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

13 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/10 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr I sidoentreprenader ingår: Med tillägg till Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. * Enskild provning samt utförande av samordnad avprovning - I rörentreprenad ingår: * Leverans och montage av kylmaskin komplett med apparatskåp för styr- och regler. * Leverans och montage av kylmedelskylare komplett med apparatskåp samt elinstallation för styr- och regler. * Leverans och montage av ångalstrare komplett med utrustning för styr- och regler. * Leverans och montage av tryckluftskompressor för Instrumentluft komplett med utrustning för styr- och regler. * Leverans av larmcentral mm för medicinska gaser enligt driftkort. - I luftbehandlingsentreprenad ingår: * Leverans och montage av fläktar med motorer. * Leverans och montage av mätfläns alt mätdysa i aggregat. * Leverans och montage av reglercentral inkl motor samt rotationsvakt för varvtalsreglering av roterande värmeväxlare. * Leverans och montage av apparatskåp AS06 för frånluftsfläktar till diatermiutsug. * Leverans av styrventiler, reglercentraler för frånluftssystem till diatermiutsug, se driftkort. - I elrentreprenad ingår: * Leverans och montage av operationsrumspaneler, komplett installerade. SÖE ansluter enligt driftkort. - I beställarens åtagande ingår * Tillhandahållande av befintlig dokumentation som berörs av denna entreprenad. * Kablage för LiV-nätets spridningsnät till kommunikationsnod via TCP/IP. * Korskoppling för TCP/IP. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

14 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/11 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr KANALISATIONSSYSTEM Med tillägg till Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. Kanalisation inom fläktrum plan 5 är redovisad på planritning och avser huvudkanalisation som ingår i SÖE samt övrig kanalisation ingående i el-entreprenaden. Kanalisation ingående i SÖE är markerad SÖE. Kompletterande kanalisation inom plan 5 utföres av SÖE. Samordning utföres i samråd med el-entreprenad samt övriga entreprenader. Övrig kanalisation ingående i el-entreprenad är redovisad på planritningar. SÖE samråder med el-entreprenad vid förläggning. Övrigt Kanalisation, kabelkanal, utföres i denna entreprenad SÖE för utanpåliggande komponenter placerade utanpå vägg. Kanalisation inom rum för dragskåpsventilation ingår i SÖE. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

15 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/12 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M OMFATTNING Omfattningen redovisas på ritningar enligt ritningsförteckning, denna beskrivning, tillhörande AF och kompletterande besök på platsen. FÖRUTSÄTTNINGAR Innan anbud avges skall anbudsgivaren göra syn på platsen som komplettering till ritningarna samt ta del av förhållanden på platsen för att förvissa sig om arbetets art och omfattning. Entreprenören skall utföra alla erforderliga inventeringar på platsen som erfordras för entreprenadens genomförande. BB BBB BBB.58 FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Utförda undersökningar av el- samt styr- och övervakningsinstallationer En miljöinventering är utförd där bly konstaterades i elektriskt kablage som är monterat enligt följande: Hus 3: Ledningar i rör och på stege samt klamrade på vägg och i tak. Ledningar typ FK i rör, EKLK, EKK, AKKJ, EKKJ och FKKJ. Hus 4: Ledningar i rör och på stege samt klamrade på vägg och i tak. Ledningar består av äldre blymantlad kabel av typ.ekkl och FKKL i övrigt ledningar typ FK i rör, EKLK, EKK, AKKJ, EKKJ och FKKJ. Hus 17: Ledningar typ FK i rör, EKLK, EKK, AKKJ, EKKJ och FKKJ. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

16 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/13 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr RESULTAT Vid inventeringen fann man material innehållande följande ämnen: EL FÖR STYR Aluminium: Elledningar Koppar: Hus 3 Elledningar Hus 4 Elledningar, centralutrustningar, snabbtelefonväxel (många kopparspolar). Hus 17 Elledningar Bly : Hus 4 Elledningar Kadmium: PVC: Finns som tillsatser eller pigment i äldre kabelisolering och plastmaterial fram till 1982 (kan förekomma). Ledningskanaler och ledningar. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

17 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/14 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr BE BEC FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Se även AFJ.35. För gränsdragning av demontering gäller lika förutsättningar som vid montering, se gränsdragningslista. Omfattningen av funktioner och apparater som skall demonteras finns dels redovisat på en omgång s k demonteringsritningar enligt ritningsförteckning där omfattningen i stora drag redovisats dels i handlingen Ritningarna visar ungefärligt bef utseende enligt ursprungsritningar och tidigare dokumenterade ombyggnader och är ej exakta relationsritningar eller kompletta betr installation m m. Rivnings- och demonteringsarbetena skall utföras av entreprenören med ledning av vad handlingarna anger som färdig utformning efter ny- och ombyggnad, denna beskrivning och demonteringsritningar. Demontering av befintlig utrustning och installation av nya skall samordnas med beställaren så att kortast möjliga driftavbrott uppstår. Innan demontering skall material, som skall demonteras, genomgås tillsammans med beställaren med avseende på vad beställaren önskar omhänderta. Detta material skall transporteras av entreprenör till anvisad plats inom fastigheten. Överblivet material skall bortforslas, se även AF-del, till tipp på entreprenörens bekostnad. Vidare gäller att samtliga ledningar, vars funktion försvinner då apparater och dylikt demonteras, skall tas bort. Innan anbud avges skall anbudsgivaren besöka platsen för att förvissa sig om arbetets art och omfattning. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

18 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/15 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr BEC.8 Demontering flyttning av styr- och övervakningsinstallationer Befintliga ledningar, som kan användas av entreprenören skall ej demonteras. Demontering, flyttning Apparatskåp AS för befintligt luftbehandlingssystem VA6 Befintlig apparatskåp komplett med samtliga, även yttre, funktioner demonteras och flyttas till plan 3 enligt luftbehandlingsritningar. Kablage för funktioner återinkopplas lika befintligt utförande. Se även tidigare anvisning i denna beskrivning. Befintlig styr- reglerinstallation för samtliga system enligt planritningar och dokumentation bilaga 2, från apparatskåp, inkl givare, ställdon, reglercentraler, elektriskt kablage, yttre komponenter m m demonteras i hela sin utsträckning. Befintlig anläggning, se demontering planritningar, flödesschema och dokumentation enligt bilaga 2. Etapp 3 Befintlig larmcentral för medicinska gaser för pol.op inom hus 4 plan 4 demonteras i hela sin utsträckning. Utförande i princip lika driftkort 04-54:01 Vid anvisningstext befintlig funktion som byts ersätts befintligt kablage och/eller funktion. Hål i apparatskåpsfront (efter demontering) förses med täckplåt lika apparatskåp. BED RIVNING Se även miljöinventering. BED.5 Rivning av vvs-, kyl- och processinstallationer p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

19 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/16 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr L LC LCV LCV.1 LCV.11 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPREGNERINGAR M M MÅLNING M M SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I INSTALLATIONER Korrosionsskyddsmålning av konstruktioner i installationer Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i installationer Korrosivitetsklass C3 och utfört enligt S2.02. Förbehandlingsgrad enligt SS LD LDV LDV.1 LDV.11 SKYDDSBELÄGGNING SKYDDSBELÄGGNING AV INSTALLATIONER Metallisering Förzinkning p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

20 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/17 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM PSD STYRVENTILER PSD.2 PSD.21 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon Styrventiler med fabriksmonterat ställdon i vätskesystem Se Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

21 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/18 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr S SEH SEH.1 SEH.11 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM VAKTER I EL- ELLER TELESYSTEM Vakter i elkraftsystem Fasvinkelvakter GS8 Fasvinkelvakt Komplett med strömtransformator enligt SJC.41 om så erfordras. Kopplas så att larm avges vid låg belastning och vid strömlös motor. SJ SJC SJF.4 APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M TRANSFORMATORER Frekvensomriktare Med tillägg till Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. Allt starkströmskablage utföres skärmad. Allt kablage utföres halogenfritt. Frekvensomriktare monteras i anslutning till fläktmotorer. Omriktaren skall vara utrustad med: * Motorskydd * Alla erforderliga skydd mot överbelastningar och överspänningar (nätinduktanser). * Summalarmkontakt för larmindikering * Ingång för reglersignal t ex 0-20 ma * Mätutrustning för 0-20 ma, signal till övervakningsanläggning en för indikering av frekvensen översatt till varvtal på motorn * Utrustning för yttre ledvärdesomställning med mätsignal * Manöverenhet för inställning, avläsning av parametrar. * Display för avläsning av inställda parametrar och signaler. * Intern backup vid spänningsbortfall, inbyggt i RAM-minne. Frekvensomriktarens storlek och typ skall vara anpassad till styrd motor, för att bl a undvika ljudproblem. (Magnetljud). Frekvensomriktaren skall vara försedd med radiostörningsfilter som uppfyller gränsvärden enligt gällande internationella normer (CE) samt övriga filter för att uppfylla EMC-direktiv. Frekvensomriktare och fläkt med motor ska omsorgsfullt potentialjordas. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

22 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/19 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Komponenter och enheter valda av entreprenören skall kunna fungera tillsammans med övriga komponenter i reglerkedjan så att en fungerande och väl anpassad funktion tillförsäkras. UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Dragskåpsventilation Denna beskrivningsdel omfattar leverans och montage av elektroniskt larm och VAV-system som mäter, visar och reglerar lufthastigheten för skyddsventilerade arbetsplatser av fabrikat LindinVent AB. S:t Lars Väg 44B LUND Tel: Telefax: Ovanstående fabrikat får ersättas med likvärdigt. Fabrikat anges i anbud. ANBUD Leverans, montering, driftsättning och injustering av styr- och larmanläggningar skall ingå i denna entreprenad. Kraftmatning för utrustning installeras av styrentreprenör till varje rumsenhet. Intern kabeldragning mellan utrustningar, ingående i denna entreprenad, skall ingå i denna leverans. Förläggning av kablage utförs på av elentreprenören anvisad plats på kabelstegar och rännor. OBS! Kablage, apparater samt tomrör skall utflöras halogenfritt. Elkablage konstrueras så att mängden elledningar blir så få som möjligt. Mångledare används i möjligaste mån. Från resp flödes- alt tryckvakt skall man kunna ändra larmgränser och börvärden, testa systemet, manuellt styra spjällmotorer och reläer och sätta systemet i nödläge. All kalibrering och injustering skall utföras från enheten. Luftflödesgivare/sensorer skall bestå av material som lätt kan rengöras med pensel. Mätområde: 0-5 m/s, noggrannhet +/- 10 % eller +/- 0,05 m/s temperaturkompenserad inom området. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8. Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad.

Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8. Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad. Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad. 84 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. IT-bilaga 2014-06-17

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. IT-bilaga 2014-06-17 PROJEKTERINGSANVISNINGAR IT-bilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 4 8 Styr och övervakningssystem 5 Checklista för SFV/projektledare vid beställning av IT-tjänster och ITutrustning 6 S Apparater, utrustning,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Riktlinje Medicinska gaser

Riktlinje Medicinska gaser Riktlinje Medicinska gaser Skapad: 2001-05-16 Senast ändrad: 2015-07-15 R.3 Saija Thacker Henrik de Hauke Karin Sjöndin 2001-05-16 2015-07-15 2015-07-15 2(46) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Upphandling

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

INSTRUKTIONER MEDICINSKA GASANLÄGGNINGAR INOM REGION SKÅNE 2012-01-01

INSTRUKTIONER MEDICINSKA GASANLÄGGNINGAR INOM REGION SKÅNE 2012-01-01 er medicinska gasanläggningar Utarbetad av Medicinsk Gassamordnare Thomas Kapos Regionservice Gäller för Regionservice och extern driftentreprenör Fastställd av: Anders Johansson Linda Strömbäck Jens Hermansen

Läs mer