3 Malmbergs i sammandrag VD har ordet 5 Historik 6 Marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Malmbergs i sammandrag VD har ordet 5 Historik 6 Marknad"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004

2 Innehåll 3 Malmbergs i sammandrag 4 VD har ordet 5 Historik 6 Marknad 9 Verksamhet 10 Produkter 11 Koncernpresentation 13 Malmbergsaktien 14 Summary/Kurzfassung 15 Finansiell översikt fem år i sammandrag 19 Förvaltningsberättelse 21 Koncernresultaträkning 22 Koncernbalansräkning 24 Koncernens förändringar i eget kapital 25 Kassaflödesanalys för koncernen 26 Moderbolagets resultaträkning 27 Moderbolagets balansräkning 29 Moderbolagets förändringar i eget kapital 30 Kassaflödesanalys för moderbolaget 31 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 44 Revisionsberättelse 45 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 46 Adresser 47 Bolagsstämma

3 Malmbergs i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 10 procent till ( ) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade med 41 procent till (25.764) kkr Resultatet efter skatt ökade med 42 procent till (17.927) kkr Resultatet per aktie ökade till 6,38 (4,60) kr Kassaflödet från den löpande verksamheten var (31.274) kkr Utdelningsförslag 2,00 (1,25) kr/aktie samt extrautdelning 1,50 kr/aktie kkr om ej annat anges Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balansomslutning Eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Nyckeltal * Rörelsemarginal, % 8,8 7,3 5,7 4,3 9,7 Soliditet, % 59,8 56,7 53,4 50,6 56,2 Räntetäckningsgrad, ggr 17,8 7,9 7,7 6,7 15,7 Medelantal anställda Resultat per aktie, kr 6,38 4,60 3,70 2,24 5,39 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 6,00 8,02 6,86 0,97 1,01 * För definitioner se sidan 18. Nettoomsättning per geografiskt område kkr Malmbergs Sverige Malmbergs Norge Bygg-Ström* Malmbergs Danmark Malmbergs Finland Malmbergs England Summa * Fr o m ingår Bygg-Ström som en operativ enhet i Malmbergs Elektriska Svenska AB. 3

4 VD har ordet Hög kvalitet i tillväxt och vinst ger förutsättningar för en fortsatt god utveckling under blev åter ett mycket bra år för Malmbergs. Såväl omsättning som vinst ökade på en marknad med låg tillväxt. Kvaliteten i intjäningsförmågan tillåter oss att höja ambitionen i aktieutdelningen till att dela ut cirka 55 procent av vinsten, bolagets högsta utdelning. Ambitionsnivån i den organiska tillväxten har höjts och under rådande marknadsförhållanden finns goda förutsättningar för en ytterligare ökning av såväl omsättning som vinst under Under 2004 fortsatte Malmbergs sin positiva utveckling på samtliga marknader och befäste de ställningar som tidigare uppnåtts, allt genom fortsatt organisk tillväxt. Vårt nya centrallager, som färdigställdes hösten 2003, är nu i full operativ verksamhet. Detta tillsammans med att en utbyggnad av kontorsfastigheten färdigställdes under hösten 2004 gör att vi nu under 2005 inte planerar för några stora investeringar. Verksamheten har, genom de investeringar som gjorts under 2003/2004, effektiviserats vilket gör det möjligt att under 2005 ytterligare öka våra volymer med bibehållen kostnadsvolym. Med en stark organisation, fortsatt satsning på egenutvecklade produkter med högre vinstmarginaler, organisk tillväxt och nyetablering av proffsbutiker gör att jag förväntar mig en fortsatt hög kvalitet i tillväxt och vinst under Det kvalitets- och effektiviseringsarbete som pågått under några år har gjort att vinst- och rörelsemarginaler förbättrats. Avkastningen på sysselsatt och eget kapital har ökat. Soliditeten är fortsatt hög och uppgår till 59,8 procent. Detta tillsammans med ett positivt kassaflöde, en stark likviditet och en låg skuldsättningsgrad gör att Malmbergs står starkt inför den fortsatta organiska tillväxten. Färdigställandet av det tidigare omtalade administrativa IT-systemet har ännu en gång förskjutits, vilket innebär att vi ännu ej kan utnyttja detta optimalt. Kraftiga resurser har nu satts in för att slutföra projektet. Tillväxt och vinstutveckling har varit god inom samtliga geografiska områden, men jag vill särskilt framhålla utvecklingen i Danmark. Vi planerar nu att ytterligare stärka vår position i Danmark och även i Finland genom en aktivare närvaro inom GDS-området, där vi idag har den största koncentrationen i Sverige. Jag har tidigare nämnt att vår logistikfunktion effektiviserats och vi såg under 2004 en förbättring av vår leveransberedskap. Här pågår dock ett fortsatt förbättringsarbete som under 2005 kommer att öka kvaliteten och därmed tillväxten. Med kunden i fokus En återkommande rubrik från tidigare år. Malmbergs är och förblir i grunden ett handelsföretag. Detta innebär dock inte att verksamhet inte utvecklas. Tvärtom är just ett handelsföretag med dess fingerkänslighet och nära kontakt med kunden, särskilt lämpat för att leda utvecklingen i nya riktningar. Lyhördhet från marknaden och våra kunder är en viktig del i en värld med allt snabbare förändringar. Malmbergs leder än en gång utvecklingen genom att som handelsföretag satsa en allt större del på egenutvecklade produkter. Malmbergs tar ansvar från ax till limpa, vilket betyder att Malmbergs ansvarar för idé, utveckling och design samt provning och kvalitetssäkring av produkterna före produktionsstart. Malmbergs tar således ansvar för hela kretsloppet utom produktionen. Malmbergs äger verktyg för produktion, men bedriver alltså ingen egen produktion. Malmbergs funktion, att vara en partner för våra kunder och inte bara en renodlad logistiksamordnare, innebär att Malmbergs påtar sig ansvaret att hjälpa sina kunder med nya kvalitativa kostnadseffektiva produkter och lösningar. Utsikter inför 2005 Med den här bakgrunden är det med stor tillförsikt som jag ser på Fortsatt koncentration på vår kärnverksamhet och organisk tillväxt, stark organisation, en bärande affärsidé, motiverade medarbetare tillsammans med en stark företagskultur och en finansiell styrka, gör att jag har en stark tilltro till en forsatt hög kvalitet i tillväxt och vinst under Kumla i mars 2005 Jan Folke 4

5 Historik Malmbergs startade sin verksamhet som elinstallatör i Kristinehamn och var fram till 1981 ett installationsföretag Jan Folke övertog bolaget, verksamheten flyttade till Hallsberg och inriktningen lades på import, grossistförsäljning och distribution av elmateriel till elinstallatörer, VVS-branschen och industrin Företaget flyttade från Hallsberg till nya lokaler i Kumla. Malmbergs första dotterbolag bildades i Norge Bygg-Ström i Sverige AB bildades med försäljning av tillfällig elmateriel till byggindustrin och uthyrningsföretag Det första hämtlagret öppnades i Stockholm Under hösten bildades ett dotterbolag i Danmark. Bygg-Ström startade verksamhet med försäljning av butikspaketerad elmateriel till gör-det-självmarknaden (GDS-marknaden) Ett hämtlager öppnades i Göteborg och ett i Oslo I början av året bildades ett dotterbolag med säljkontor i Åbo, Finland. I Sverige öppnades ett tredje hämtlager, nu i Solna. Sommaren 1994 förvärvade Malmbergs nya och större lokaler i Kumla. Samtidigt övertog Bygg-Ström Malmbergs tidigare lokaler och båda företagen fick därigenom tillgång till betydligt större ytor Ett hämtlager öppnades i Jönköping. Under sommaren sammanfördes Malmbergs Elektriska Svenska AB och Bygg-Ström i Sverige AB i en nybildad koncern med Malmbergs Elektriska AB (publ) som moderbolag med inriktning på att börsintroducera bolaget Styrelsen och ägarna beslutade att ansöka om marknadsnotering av Malmbergs aktier av serie B på OTC-listan vid Stockholms Fondbörs. I april förvärvades Lys Engros AS i Bergen, Norge Produktsortimentet breddades till att även omfatta datatillbehör och ett nytt egenutvecklat e-handelssystem togs i bruk Nya proffsbutiker med hämtlager öppnades i Umeå och i Fredrikstad i Norge Utbyggnad av koncernens centrallager i Kumla. Ny proffsbutik med hämtlager öppnades i Örebro under hösten Nya proffsbutiker med hämtlager öppnades i Odense i Danmark och Fornebu i Norge. Proffsbutiken i Jönköping flyttade till mer ändamålsenliga lokaler Ny proffsbutik med hämtlager öppnades i Trondheim i Norge. Utbyggnad av kontoret i Kumla I januari bildades ett dotterbolag i Storbritannien. Expansionen i Finland fortsatte genom att dotterbolaget i Åbo flyttade till Helsingfors och investeringar gjordes i ett nytt lager Ett hämtlager öppnades i Malmö. Bygg- Ström utökade sitt GDS-program med VVSprodukter. Dotterbolaget i Danmark expanderade sin verksamhet och anskaffade en rörelsefastighet med större ytor. 5

6 Marknad Malmbergs produktområden Vi leder strömmen i tre olika produktområden: elmateriel, GDS-produkter och tillfällig el/bygg-ström. Affärsidé - Malmbergskoncernen Vår affärsidé är att positionera oss som en av marknadens starkaste aktörer inom området elmateriel. Det gör vi genom att kombinera ett brett sortiment av prisvärda kvalitetsprodukter med god logistik, hög servicenivå och kundanpassade tjänster. Kärnan i verksamheten är direktimport från tillverkande företag och effektiv distribution utan fördyrande mellanhänder. Malmbergs försäljning är inriktad på tekniska produkter och tjänster och huvuddelen är business-to-business och riktar sig med 60 procent till slutkunder inom byggbranschen, 11 procent till industrin och 29 procent till övriga branscher, bland annat GDS-marknaden. Malmbergs strävar efter att kontrollera hela inköpskedjan. Andelen direktinköp ligger idag på över 80 procent. Genom att Malmbergs tar en allt större aktiv del i produktutvecklingen hos våra leverantörer ökar förädlingsvärdet vilket medför sänkta inköpspriser. Produktområdet elmateriel Produktområdets affärsidé är att erbjuda professionella användare, grossister och återförsäljare ett kundanpassat utbud av elmateriel och tjänster. Produktområdet omfattar artikelgrupperna installationsmateriel, industrikomponenter, normprodukter, fläktar och värmeprodukter, belysningsmateriel, datatillbehör, nätverksprodukter och kabel. Den nordiska marknaden för Malmbergs produkter omsätter cirka 32,1 miljarder SEK, varav den svenska marknaden uppskattas till cirka 13,5 miljarder SEK. Den norska marknaden uppgår till cirka 7,5 miljarder SEK, den danska till cirka 6,1 miljarder SEK och den finska till cirka 5 miljarder SEK. Distributionen sker till största delen genom elgrossister som i sin tur erhåller produkter från tillverkare eller importörer. Marknaden för elmateriel kan indelas i två huvudmarknader; dels grossistmarknaden för elmateriel som främst är beroende av elinstallationsmarknaden som i sin tur är beroende av främst byggnation och industriinvesteringar, dels marknaden för OEM-industrier, som till stor del är beroende av exportmarknader samt den inhemska efterfrågan på konsument- och industriprodukter. Malmbergs bedömer att marknadstillväxten för Malmbergs produkter på den nordiska totalmarknaden för elmateriel kommer att ha en låg tillväxt under det närmaste året. Kundgrupper - Elinstallatörer - använder elmateriel i sin dagliga verksamhet för elinstallationer i villor, hyreshus, skolor och industrier etc. - Industriföretag - använder elmateriel för eget bruk, t ex processindustrier, för investeringar och underhåll i system och anläggningar. - OEM-industrier - använder elmateriel i egna produkter som tillverkas, verkstadsmaskiner och träbearbetningsmaskiner etc. - Apparatskåpsbyggare - använder elkomponenter vid tillverkning av automatikanläggningar och centraler etc. - Data- och elektronikföretag - använder fiberkabel, switchar, hubbar, konvertrar, patchpaneler etc. Konkurrenter På den nordiska marknaden för elmateriel kan konkurrenterna indelas i två kategorier: På elgrossistmarknaden finns ett fåtal mycket stora aktörer. De största aktörerna på den nordiska marknaden ingår idag i internationella företagsgrupper med huvudkontor utanför Sverige. Den andra kategorin är agenturföretag som säljer direkt till OEM-industrier. De största grossisterna i Norden är ElektroSkandia, Storel, Ahlsell, Nordisk Solar, L. Poulsen och Selga. Övriga aktörer är bland annat OEM-Automatik, Elektronikgruppen, Moeller Electric och Weidmüller. Leverantörer Inköpen av produkter sker i första hand från företag i Europa och i Asien. Malmbergs Sverige svarar för de gemensamma inköpen till övriga bolag i koncernen, även vad gäller produkter från svenska tillverkare. Viktiga länder är Tyskland, Italien, Belgien, Spanien, Portugal, Polen, Kina och Taiwan. Bolaget utvärderar kontinuerligt nya leverantörer eftersom inköpsfunktionen är mycket viktig för verksamhetens framgång. Produktområdet GDS (gör-det-själv) Produktområdets affärsidé är att förse järn-, bygg-, elfack- och dagligvaruhandeln med konsumentförpackad elmateriel. Produktgruppen omfattar butiksförpackad materiel som ingår i produktområder elmateriel, men marknadsförs under det egna varumärket Praktikern. Marknaden för GDS-produkter är svår att uppskatta då någon tillförlitlig statistik ej finns på området. GDS-marknaden i Europas större industriländer motsvarar cirka 30 procent av värdet av grossistmarknaden för elmateriel i dessa länder. I de nordiska länderna är denna andel lägre men kraftigt ökande genom att flera utländska aktörer etable- 6

7 rat sig på den svenska marknaden. Malmbergs uppskattar den åtkomliga marknaden till cirka 3,7 miljarder SEK. Totalmarknaden i Sverige för butiksförpackad elmateriel beräknas till cirka 1,6 miljard SEK. Malmbergs GDS-program är ett av de ledande i branschen. Hembelysning Inom produktområdet GDS marknadsförs också produktområdet hembelysning. Hembelysning består till största delen av inredningsbelysning såsom takplafonder, vägg- och golvlampor samt badrumsbelysning. Kundgrupper Återförsäljare - exempel på återförsäljare är dagligvaruhandeln, järnhandlare, belysningsaffärer, byggmaterialhandlare och postorderföretag. Konkurrenter De större aktörerna på den svenska GDS-marknaden för elmateriel vid sidan av Malmbergs är Gelia Industri, Jo-El, Hall Miba och HDF. Inom produktområdet Hembelysning är de största konkurrenterna Massiv, Cottex, LampGustaf etc. Produktområdet tillfällig el/bygg-ström Produktområdets affärsidé är att förse byggbranschen med professionell elmateriel för tillfälligt bruk. I kombination med kundanpassade tjänster kan vi erbjuda våra kunder ett ledande utbud. Produktområdet omfattar elmateriel för tillfälliga anläggningar och består av kabel, elcentraler för byggarbetsplatser, värmefläktar, portabla elverk, värmekabelprodukter och strålkastare. Marknaden för tillfälliga elprodukter följer relativt väl nybyggnationen i de nordiska länderna. Marknaden är på grund av den rådande nybyggnadssituationen historiskt sett liten. Det är Malmbergs bedömning att efterfrågan på tillfällig el under det närmaste året har ökat något. Kundgrupper - Byggföretag - använder tillfälliga elprodukter i sin byggproduktion. - Uthyrningsföretag - bedriver uthyrningsverksamhet med tillfällig el till företag och privatpersoner. Konkurrenter Då konjunkturen i början av 1990-talet försvagades försvann flertalet av de företag som var specialiserade på tillfällig elmateriel. Av de företag som har ett komplett program för tillfällig elmateriel har Malmbergs en stark ställning på den svenska marknaden. Malmbergs största konkurrenter är Ahlsell, El- Björn, Bygg-El och Satema. Efterfrågan Under 2005 beräknas att såväl industri- som bygginvesteringar kommer att öka. Investeringarna kommer att öka i snabb takt vilket ska ses mot bakgrund av minskade investeringar

8 8

9 Verksamhet Malmbergs Sverige startade sin nuvarande verksamhet 1981 då bolaget ändrade inriktning till att vara ett import-, agentur- och handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elartiklar till elinstallatörer, grossister och industriföretag. Under senare år har Malmbergs utvecklat sin verksamhet genom att utveckla en allt större del av produktsortimentet till egna produkter. Verksamheten flyttades 1987 till nya och utökade lokaler i Kumla, där verksamheten fortfarande bedrivs. Huvudkontor och centrallager för hela koncernen är belägna i Kumla. Från Kumla distribueras varor till kunder över hela Sverige, samt till våra dotterbolags huvudlager i Norge, Danmark, Finland och England. För att förstärka den lokala närvaron i respektive land har verksamheten utökats med proffsbutiker/hämtlager i Stockholm, Solna, Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå och Örebro i Sverige, samt Oslo, Bergen, Fornebu, Trondheim och Fredrikstad i Norge och Odense i Danmark. Malmbergs Sverige svarar för övergripande koncernfunktioner som ekonomi, inköp, produktutveckling och marknadsstrategi. Malmbergs deltar ofta aktivt i leverantörernas produktutveckling. Ett stort antal produkter lanseras under egna varumärken. Produktutvecklingen sker kontinuerligt och antalet nya produkter som tillförs koncernen utökas ständigt. De nya produkterna skall komplettera tidigare produktmix och vara anpassade till redan befintliga kundgrupper för att till låga kostnader bidra till en ökad rörelsemarginal. Gemensamma ekonomi-, produkt-, inköpsoch reklamavdelningar för hela koncernen är placerade i Sverige. Produkterna marknadsförs bland annat genom våra kataloger, s k produktoch inköpshandböcker som distribueras till samtliga kunder en till två gånger per år. Produkt- och inköpshandboken innehåller samtliga Malmbergs produkter och distribueras i cirka exemplar per utgåva. Malmbergs Kundextra är en informations- och säljbroschyr som utkommer varje månad och innehåller produktnyheter och kampanjerbjudanden till kunderna. ON-LINE SUPERSTORE, vår nya internetshop; där hittar man den senaste versionen av våra produkt- och inköpskataloger. Vår ON-LINE-tjänst uppdateras kontinuerligt och där finner man det allra senaste. Säljorganisationen är uppdelad dels på en central verksamhet, dels lokala proffsbutiker/hämtlager. Den centrala bearbetningen sker genom kundbesök och telefonförsäljning där säljare aktivt genom kundbesök bearbetar kunder. Centralt placerade produkt- och säljavdelningar ansvarar för storkundsbearbetning över hela Sverige. Proffsbutiker/hämtlager leds av en butiksansvarig. Mässdeltagande är en mycket viktig del i marknadsföringen. Malmbergs deltar på mässor såväl inom som utanför Norden. 9

10 Produkter Golvlampan KABIN De flesta av Malmbergs produkter är avsedda för elinstallation. Antalet lagerförda artiklar är cirka och Malmbergs Sverige fungerar som en central lagerhållare för de övriga operativa företagen inom koncernen. Produktgrupperna indelas enligt följande: Installationsmateriel I gruppen ingår bland annat strömbrytare, vägguttag, grenuttag, kopplingsdosor, fästmateriel, stickproppar, klockströmbrytare, dimrar, rörelsevakter och kabelkanaler. Industrikomponenter I gruppen ingår bland annat elektriska motorer, kontaktorer och startapparater. Normprodukter I gruppen ingår bland annat automatsäkringar, jordfelsbrytare, kopplingsur, strömställare och kapslingar. Fläktar och värmeprodukter I gruppen ingår bland annat elektriska värmeelement, varmvattenberedare, värmefläktar, bords- och golvfläktar. Värmekabelprodukter I gruppen ingår bland annat värmeslingor för betonghärdning, frostskydd av VA-ledningar och värmemattor. Kabel I gruppen ingår bland annat installationskabel, kraftkabel, gummikabel och data- och elektronikkabel. Byggplatscentraler I gruppen ingår bland annat huvudcentraler, undercentraler och brukscentraler. Portabla elverk I gruppen ingår bland annat 1- och 3-fas bensinelverk och 3-fas dieselverk. Belysningsmateriel I gruppen ingår bland annat glödljusarmaturer, armaturer för lågenergibelysning, interiörbelysning, lysrörsarmaturer för offentlig och industriell miljö, strålkastare, utomhuslyktor, stolplyktor och ljuskällor. Hembelysning, som ingår i gruppen belysningsmateriel omfattar takplafonder, golv- och väggbelysning, badrumsbelysningar etc. VVS-materiel I gruppen ingår bland annat varmvattenberedare, kopplingar, plastade kopparrör och reservdelar. Verktyg I gruppen ingår bland annat skruvmejslar, tänger, skiftnycklar och hylsnycklar. Antenn- och telemateriel I gruppen ingår bland annat antennsladdar, teleuttag och teleförlängningsdosor. Data- och nätverksmateriel I gruppen ingår bland annat patchpaneler, ISDN-terminatorer, datakabeltester, konverteringsverktyg, nätverksset, konvertrar, fiberkabel, switchar, hubbar och bredbandsrelaterade produkter. Belysningsmateriel, installationsmateriel, kabel och normprodukter står för drygt 80 procent av nettoomsättningen. 10

11 Koncernpresentation Operativ organisation Malmbergskoncernen bedriver import-, agentur- och handelsverksamhet inom tre olika produktområden; elmateriel, GDS-produkter samt tillfällig el. I Sverige, Norge, Danmark, Finland och England bedrivs handeln med elmateriel, GDS-produkter samt tillfällig el genom helägda dotterbolag. Antalet lagerförda artiklar är cirka och Malmbergs Sverige ansvarar för den operativa verksamheten av koncernens centrallager i Kumla. Malmbergskoncernens viktigaste kundgrupper är elinstallatörer, industriföretag, OEM-tillverkare, varuhus, stormarknader, butiker, elektromekaniska verkstäder, statliga och kommunala förvaltningar, landsting och energiverk. Vid utgången av 2004 stod de utländska dotterbolagen för 44,7 (43,3) procent av koncernens nettoomsättning. Det senaste året har cirka kunder handlat genom koncernen. Huvuddelen av koncernens inköp och produktutveckling sker centralt genom Malmbergs Elektriska Svenska AB där även övriga koncerngemensamma funktioner såsom koncernekonomi och logistik är lokaliserade. För närvarande finns ett gemensamt centrallager lokaliserat till Kumla. Legal struktur Malmbergs Elektriska AB (publ) 100% Malmbergs Elektriska Svenska AB 100% Malmbergs Elektriske AS Norge, 100% Malmbergs Elektriske A/S Danmark, 100% Malmberg-Elektro OY Finland, 100% Malmbergs (UK) Ltd England, 100% Bygg-Ström i Sverige AB 100% Malmbergs El Holding AB 100% Call Supply Sweden AB 100% Proel Proffs AB 100% UMEÅ TRONDHEIM BERGEN FORNEBU VESTBY FREDRIKSTAD OSLO ÖREBRO SOLNA KUMLA STOCKHOLM HELSINGFORS GÖTEBORG JÖNKÖPING KÖPENHAMN ODENSE MALMÖ NORTHAMPTON 11

12 Koncernpresentation Malmbergs Sverige Chef: Jan Folke Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda Malmbergs Sverige startade sin nuvarande verksamhet Bygg-Ström Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda Fr o m ingår Bygg-Ström som en operativ enhet i Malmbergs Elektriska Svenska AB. Malmbergs Norge Chef: Hans Stalleland Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda Malmbergs etablerades i Norge Malmbergs Danmark Chef: Villy Lillelund Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda Malmbergs etablerades i Danmark Malmbergs Finland T f chef: Rabbe Johansson Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda Malmbergs etablerades i Finland Malmbergs England Chef: Jan Folke Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda Malmbergs etablerades i England

13 Malmbergsaktien Malmbergs aktier inregistrerades på OTC-listan vid Stockholms Fondbörs den 12 mars 1999 och är i dag noterade på Stockholmsbörsens O-lista. En handelspost motsvarar 200 aktier. Malmbergsaktien - kursutveckling och omsättning Aktiekapital Aktiekapitalet i Malmbergs uppgår till kronor, fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B, envar om nominellt fem (5) kronor. Samtliga aktier har lika rätt till andel i Malmbergs tillgångar och vinst. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster, medan varje aktie av serie B berättigar till en röst Malmbergs Elektriska B-Aktien SIX Generalindex Carnegie Small Cap Index Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Utdelningspolitik Utdelningsnivån är en avvägning mellan marknadens krav på direktavkastning och bolagets kapitalbehov, som i sin tur främst bestäms av bolagets intjäningsförmåga och av rörelsens expansionstakt. Det är styrelsens mål att bolaget långsiktigt skall lämna en utdelning motsvarande lägst 30 procent av koncernens resultat efter skatt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC (c) SIX Ägarstruktur per Aktieägare A-aktier B-aktier Kapital, % Röster, % Jan Folke med familj ,3 71,2 Johan Rapp ,8 6,7 Nordea Bank Norge Odin Sverige I ,7 1,9 Nordea Bank Norge Odin Sverige II ,5 1,3 Hans Stalleland ,5 1,3 Per Granath ,5 1,3 Övriga ,7 16,3 Totalt ,0 100,0 Data per aktie kr Resultat 6,38 4,60 3,70 2,24 5,39 Eget kapital 39,68 33,96 31,05 27,06 27,21 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,00 8,02 6,86 0,97 1,01 Utdelning 3,50 * 1,25 0,70 2,50 * Styrelsens förslag till bolagsstämman. 13

14 Summary/Kurzfassung Summary MALMBERGS is an import-, agency- and distribution company, working with electric material. The majority of our customers are installers and industries. The MALMBERGS Group has grown quickly and is today represented in 18 places in 5 countries. The total number of employees is 134. The large purchase volumes and low purchase prices have made the company very profitable. The business concept is to make the way between manufacturer and customer as simple and cheap as possible. The strategy for the future is to increase the profit through continued expansion. Kurzfassung MALMBERGS ist eine Import-, Agentur-und Distributionsfirma und arbeitet mit ElektroMaterial. Die wichstigsten Kunden sind Installateuren und Industrien. Der MALMBERGS Konzern ist schnell gewachsen und hat heute Betrieb in 18 Orten in 5 Ländern. Die totale Anzahl Angestellten ist 134. Die grosse Einkaufsvolumen und niedrigen Einkaufspreisen hat die Firma sehr lohnend gemacht. Das Konzept ist den Weg zwischen Hersteller und Kunden so billig wie möglich zu machen. Die Strategie für die Zukunft ist das Gewinn mit fortgesetzter Expansion zu erhöhen. Consolidated Profit and Loss Account January 1 - December 31 in thousands of SEK Net turnover Other operating income Operating costs Operating profit Net financial items Profit after financial items Taxes Profit for the year Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 1 Januar - 31 Dezember in Tausend SEK Nettoumsatz Sonstige Einnahmnen Betriebskosten Betriebsgewinn Finanzergebnis Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit Steuern Jahresüberschuss Consolidated Balance Sheet as per December 31 in thousands of SEK Assets Fixed assets Current assets Liquid assets Equity and Liabilities Equity Deferred tax liabilities Long-term liabilities Current liabilities Bilanz zum 31 Dezember in Tausend SEK Aktiven Anlagevermögen Umlaufvermögen Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiven Eigenkapital Verbindlichkeiten aus latenten Steuern Langfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten

15 Finansiell översikt - fem år i sammandrag Resultaträkningar kkr Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsefrämmande poster Rörelsens kostnader exkl avskrivningar Avskrivningar Goodwillavskrivning Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Periodens skatt Periodens resultat

16 Finansiell översikt - fem år i sammandrag Balansräkningar kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

17 Finansiell översikt - fem år i sammandrag Kassaflödesanalyser kkr Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kassa och bank vid årets början Kursdifferens i kassa och bank Kassa och bank vid årets slut

18 Finansiell översikt - fem år i sammandrag Nyckeltal Rörelsemarginal, % 8,8 7,3 5,7 4,3 9,7 Vinstmarginal, % 8,3 6,5 5,5 3,9 9,5 Räntebärande skulder, kkr Kassa och bank, kkr Sysselsatt kapital, kkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 22,0 18,3 15,3 11,5 25,6 Avkastning på eget kapital, % 17,5 14,1 12,7 8,2 21,1 Avkastning på totalt kapital, % 15,4 12,8 10,7 7,9 17,0 Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Kassalikviditet, % 152,7 143,1 127,9 111,4 146,5 Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 Soliditet, % 59,8 56,7 53,4 50,6 56,2 Räntetäckningsgrad, ggr 17,8 7,9 7,7 6,7 15,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten, kkr Andel av nettoomsättning utanför Sverige, % 44,7 43,3 42,7 40,0 37,4 Medelantal anställda Omsättning per anställd, kkr Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 3,983 3,900 3,900 3,927 4,000 Data per aktie (kr) Resultat 6,38 4,60 3,70 2,24 5,39 Eget kapital 39,68 33,96 31,05 27,06 27,21 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,00 8,02 6,86 0,97 1,01 Utdelning 3,50 * 1,25 0,70 2,50 * Styrelsens förslag till bolagsstämman. Definitioner Rörelsemarginal. Rörelseresultat i relation till nettoomsättning. Vinstmarginal. Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättning. Sysselsatt kapital. Summa tillgångar minus icke räntebärande skulder och avsättningar. Avkastning på sysselsatt kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader, rullande 12 mån, i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital. Periodens resultat, rullande 12 mån, i relation till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till genomsnittlig balansomslutning. Kapitalomsättningshastighet. Nettoomsättning i relation till genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet. Omsättningstillgångar exkl varulager i relation till kortfristiga skulder. Skuldsättningsgrad. Räntebärande skulder i relation till eget kapital. Soliditet. Eget kapital i relation till balansomslutning. Räntetäckningsgrad. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Resultat per aktie. Periodens resultat efter full skatt dividerat med antal aktier. Eget kapital per aktie. Eget kapital dividerat med antal aktier. 18

19 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Malmbergskoncernen, som genom sitt moderbolag, Malmbergs Elektriska AB (publ), är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, bedriver verksamhet genom fem rörelsedrivande dotterföretag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och England. Malmbergs importerar, lagerför och säljer ett stort antal produkter och bedriver distributions-, grossist- och handelsverksamhet med elmateriel. Verksamheten är renodlad till de grundläggande funktionerna när det gäller handels- och grossiströrelse. Malmbergs bedriver således ingen egen tillverkning eller installationsverksamhet. Moderbolaget har under räkenskapsåret bedrivit sedvanlig koncernövergripande verksamhet i mindre omfattning. Koncernstruktur Malmbergs Elektriska AB (publ) är moderbolag i en koncern med de helägda dotterföretagen Malmbergs Elektriska Svenska AB, Bygg-Ström i Sverige AB, Malmbergs El Holding AB, Call Supply Sweden AB och Proel Proffs AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Kontoret i Kumla har byggts ut. Ny proffsbutik har öppnats i Trondheim, Norge. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Efter räkenskapsårets utgång har inga väsentliga händelser inträffat. Resultat och ställning Resultatet efter finansiella poster ökade, i jämförelse med motsvarande period 2003, med 41 procent till (25.764) kkr, varav (722) kkr är en effekt av valutakursvinster. Soliditeten ökade till 59,8 (56,7) procent och avkastningen på eget kapital ökade till 17,5 (14,1) procent. Resultatet per aktie uppgick till 6,38 (4,60) kr. Marknad och försäljning Nettoomsättningen har under perioden ökat med 10 procent till ( ) kkr. Malmbergs utvecklar, marknadsför och säljer produkter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och England. Marknaden för elprodukter har under 2004 stabiliserats och en viss tillväxt har konstaterats. Malmbergs har under 2004 ökat sina marknadsandelar på samtliga delmarknader. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder, leasingåtaganden och upplåning. Det redovisade värdet på fordringar och skulder utgör, på grund av den korta löptiden, en god approximation av det verkliga värdet. Känslighetsanalys Bedömd resultatpåverkan på årsbasis vid en procents valutakursförändring mot SEK är för USD 900 (500) kkr och för EUR 500 (600) kkr. Varulager Varulagret den 31 december 2004 uppgick till kkr jämfört med kkr 31 december Ökad import av egna varumärken har bidragit till varulagerökningen. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari december 2004 uppgick till (9.929) kkr. Investeringen i tillbyggnaden av kontoret i Kumla uppgår hittills till kkr. I Norge och Danmark utgörs investeringarna i huvudsak av butiks- och lagerinredningar med 840 kkr respektive 140 kkr. Finansiering och likviditet Årets kassaflöde var (11.240) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var (31.274) kkr. Kassa och bank uppgick per 31 december 2004 till kkr jämfört med kkr 31 december Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till kkr per 31 december Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 december 2004 till 134 (135) personer. Moderbolaget Moderbolaget omsatte under perioden (15.800) kkr. Resultatet efter finansiella poster var (7.813) kkr. Inga investeringar gjordes under perioden. Styrelsens arbete Styrelsen för Malmbergs Elektriska AB (publ) består av fyra ledamöter, alla valda av bolagsstämman. Under verksamhetsåret 2004 har styrelsen haft fem sammanträden. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan, ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och påverkas i övrigt av den särskilda arbetsordning styrelsen fastställt rörande arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Försäljning av egna aktier På bolagsstämman bemyndigades styrelsen att 19

20 Förvaltningsberättelse återköpa och disponera över upp till st av företagets egna aktier. Bemyndigandet gällde till och med ordinarie bolagsstämma Malmbergs har per sålt st egna aktier och innehar därefter inga egna aktier. Se not 22 Eget kapital. Övergången till IFRS Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda har inte haft någon påverkan på Malmbergs resultat och ställning. För ytterligare information rörande övergången till IFRS/IAS se not 1 Redovisningsprinciper. Framtida utveckling Den positiva trend som vi haft under de senaste åren har gjort att vi lagt en bra grund för den fortsatta utvecklingen under Vårt nya centrallager är nu i full operativ verksamhet och nya egenutvecklade produkter, med högre vinstmarginaler, som lanserats under de senaste åren har tagit en allt större andel av försäljningen. Nya proffsbutiker kommer också att öppnas under 2005, vilket bidrar till en fortsatt ökad tillväxt. Den påbörjade försäljningen utanför vår nordiska hemmamarknad kommer också att bidra till en ökad tillväxt och efterfrågan på Malmbergs produkter. Detta sammantaget skapar förutsättningar för en positiv utveckling av såväl omsättning som vinst för Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna lämnas utdelning om 2,00 kr/aktie ,00 att till aktieägarna lämnas extrautdelning om 1,50 kr/aktie ,00 att i ny räkning balanseras , ,61 Övrigt Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen för koncernen och moderbolaget vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tillhörande noter. Utdelningspolitik Utdelningsnivån är en avvägning mellan marknadens krav på direktavkastning och bolagets kapitalbehov, som i sin tur främst bestäms av bolagets intjäningsförmåga och av rörelsens expansionstakt. Det är styrelsens mål att bolaget långsiktigt skall lämna en utdelning motsvarande lägst 30 procent av koncernens resultat efter skatt. Utdelning Styrelsen föreslår stämman en utdelning motsvarande 2,00 (1,25) kronor per aktie. Dessutom föreslår styrelsen stämman en extrautdelning om 1,50 kronor per aktie. Förslag till vinstdisposition Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till (82.762) kkr. Moderbolaget Balanserad vinst ,35 Årets vinst , ,61 20

Årsstämma hålls torsdagen den 29 april 2010 kl 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla.

Årsstämma hålls torsdagen den 29 april 2010 kl 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla. Årsredovisning 2009 Innehåll Årsstämma 2 Årsstämma 3 Malmbergs i sammandrag 4 VD har ordet 5 Summary/Kurzfassung 6 Historik 7 Verksamhet / Miljö, kvalitet och etik 8 Marknad 10 Produkter 11 Koncernpresentation

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Uniflex AB 2005

Årsredovisning Uniflex AB 2005 Årsredovisning Uniflex AB 2005 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Innehåll. 2014 i korthet 3. VD: kommentarer 4. Förvaltningsberättelsen 9. Koncernresultaträkning 12. Koncernbalansräkning 13

Innehåll. 2014 i korthet 3. VD: kommentarer 4. Förvaltningsberättelsen 9. Koncernresultaträkning 12. Koncernbalansräkning 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 2014 i korthet 3 VD: kommentarer 4 Förvaltningsberättelsen 9 Koncernresultaträkning 12 Koncernbalansräkning 13 Kassaflödesanalys för koncernen 14 s resultaträkning 15 s balansräkning

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 2 (32) NetOnNet AB (publ) Årsredovisning 2002 Styrelsen och verkställande direktören för NetOnNet Aktiebolag (publ), med säte i Borås, avger härmed

Läs mer

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-ord 4 ScandBook koncernen 5 Affärsidé, strategier och mål 5 Kunder och marknad 5 Aktiedata och ägarstruktur 6 Förvaltningsberättelse 8 Flerårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ)

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 NOTER Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive,

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer