Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun"

Transkript

1 Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum (7) Identitet TN Handläggare Jens Plambeck Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun Bakgrund Under sensommaren 2011 har SL erfarit att Posten har för avsikt att lämna Tomteboda terminalanläggning i Solna, och flytta till Rosersberg. Flytten till den nya anläggningen är planerad att ske etappvis på ett sådant sätt att ytor kan frigöras till fr.o.m. januari Fastighetsägaren, den norskägda fonden Tres (Terminal Real Estate Sweden AB), har via ombud kontaktat SL för att efterhöra om anläggningen skulle kunna vara intressant som spår- alternativt bussdepå. Via Tres ombud har ett förslag till lösning tagits fram vad avser en ny bussdepå i Tomteboda som dels, inom ramen för gällande detaljplan, nyttjar delar av befintlig byggnad dels förutsätter att ny detaljplan kan tas fram för bussuppställningsytor, tvätt- och serviceanläggning på idag obebyggd mark väster om byggnaden. En principskiss för en bussdepå för drygt 240 fordon som inrymmer de nödvändiga uppställnings-, service- och verkstadsytorna har tagits fram av BBH arkitektkontor, se bilaga 1. Bussdepåer i innerstaden SL/SLL träffade under vintern/våren 2008 en övergripande överenskommelse med Stockholms stad, den sk. Stockholmsöverenskommelsen. Den rörde alltifrån principer vid byggnation i anslutning till SL/SLL:s spåranläggningar, underhållsansvaret av markområden i anslutning till stationerna, reklamintäkter mm men omfattande även stora markbytesaffärer. För SL:s innerstadsbussdepåer innebär markbytesaffärerna i Stockholmsöverenskommelsen en successiv förnyning; - Den nuvarande Söderhallen ersätts med en ny depå i kvarteret Fredriksdal i södra Hammarbyhamnen (120 bussar). Genomförandebeslut av projektet är beslutat av SL:s styrelse i december 2010, och byggstart är planerad till våren SL lämnar / minskar ytan i, Hornsberg för att istället förlägga en mindre bussdepå (120 bussar) delvis under Kristinebergs IP och delvis under Essingeleden. Härigenom möjliggörs en nybyggnation av ca 800 nya lägenheter och ca m² kommersiell yta. Detaljplaneläggning av en första etapp av del av området pågår. Detaljplanen har planerats att ställas ut i april/maj Byggstart är planerad till 2013.

2 2 (7) - En framtida ny depå i Värtan ( bussar). Det förslag till depå i Tomteboda som nu aktualiserats skulle kunna ersätta en ombyggd Hornsbergsdepå och en framtida Värtadepå, eftersom depån i Tomteboda skulle rymma drygt 240 bussar. Förutsättningar för bussdepåns lokalisering i Tomteboda För att den föreslagna lokaliseringen i Tomteboda skall vara möjlig krävs överenskommelser med flera parter. Förutom överenskommelse med fastighetsägaren (Tres) om hyra i befintlig byggnad och förvärv av marken väster om byggnaden, krävs överenskommelser med Solna Stad, Trafikverket och Stockholms Stad. För Trafikverkets del innebär en lokalisering av bussdepån i Tomteboda att Hornsberg, efter ombyggnad av den nya trafikplatsen och anslutningen till Lindhagensgatan, inte kommer att påverkas av bussrörelser till och från depån. Trafikverket ställer sig därför positiv till en omlokalisering och har accepterat en direktavfart från Essingeleden till planerad bussdepå i Tomteboda (sådan möjlighet finns inte idag till postterminalen). Ett långsiktigt arrendeavtal behöver formaliseras med Trafikverket rörande bangårdsområdet. Två vägreservat för en framtida Huvudstaled och E4 länk som direkt påverkar depåns lokalisering har även hanterats i diskussionerna med Trafikverket. För Solna Stads del har en avgörande fråga varit att dagens distributionstrafik för Posten, som idag till stora delar går genom de centrala delarna av Solna skulle upphöra med en ny depå. Den trafik som alstras av bussdepån har Stockholms innerstad som målpunkt och behöver inte gå genom Solna. Det totala antalet trafikrörelser förväntas inte öka genom en depålokalisering. Solna är ägare till en del av den mark som skulle behövas för den nya depån och ett köpeavtal rörande sådan mark skulle därför även behöva ingås med Solna Stad. Även Stockholms Stad berörs såtillvida att en flytt från Hornsberg till Tomteboda möjliggör att fastigheten i Hornsberg kan utnyttjas på annat sätt än den idag planerade. En bussdepå i Tomteboda förutsätter ny detaljplan för området väster om Tomtebodabyggnaden som idag belastas av vägreservatsområdena för Huvudastaleden och E-4 länken Ny depå i Tomteboda erforderliga avtal Förslaget med en ny depå i Tomteboda innebär att SL hyr drygt m² i Tomtebodabyggnaden från Tres med användning för verkstad, uppställning, omklädnad mm. I hyresavtalet ingår även uppställnings och körytor om knappt m². Ett parkeringshyresavtal för 150 p-platser tecknas även. Årshyran uppgår till totalt 35,5 mkr. Hyresavtalet tecknas på 25 år med förlängning om 15 år. Utkast till hyresavtal biläggs, bilaga 2:1 och 2:2.

3 3 (7) SL investerar enligt en preliminär kostnadsbedömning totalt ca 800 mkr i depån varav ca 70% avser ombyggnadskostnader i fastighetsägarens byggnad. SL upphandlar och driver de entreprenader som aktualiseras av en sådan investering. Vidare förvärvar SL drygt m² obebyggd mark väster om Tomtebodabyggnaden. Förvärvskostnaden uppgår till 35 mkr varav 28 mkr avser förvärv från fastighetsägaren Tres och 7 mkr förvärv från Solna Stad. På den förvärvade delen uppför SL tvätthall och uppställningsplatser till en kostnad motsvarande ca 30 % av den totala investeringskostnaden. Utkast till köpeavtal med Tres respektive Solna biläggs, bilaga 3 och 4. Utöver ovanstående krävs att ett arrendeavtal tecknas med Trafilkverket avseende bangårdsområdet och att ett avtal om upphävande av vägservitut träffas med Trafikverket och Tres. Slutligen kommer ett avtal, avtal om planläggning och avfart från Essingeleden vid Tomteboda, mellan SL, Trafikverket, Tres och Solna Stad ingås om planläggning av markområdet söder om Tomtebodabyggnaden innnefattande även utbyggnaden av direktavfart från Essingeleden till depån, bilaga 5 Samtliga ovan nämnda avtal kommer att vara villkorade av att övriga avtal kommer tillstånd. En situationsplan över depåområdet som utvisar vilka ytor som hyrs respektive förvärvas bifogas bilaga 6. Tomteboda i jämförelse med Hornsberg Storlek Av de i Stockholmsöverenskommelsen planerade innerstadsdepåerna skulle Tomteboda kunna ersätta dels Hornsberg, 120 bussar och en planerad framtida depå i Värtan, bussar. Den planerade nya Hornsbergsdepån är, jämfört med dagens Hornsbergsdepå, en betydligt trängre anläggning. Den nya Hornsbersgdepån skulle således till storlek bli knappt hälften 120 jämfört med drygt 240 bussar i Tomtebodadepån. Drivmedel Den nya Hornsbergsdepån planeras för etanolbussar och kan ej hantera/tanka biogasbussar. Tankning av biogas är möjlig i Tomteboda. Övrigt Tomtebodadepån har även möjlighet att hantera dubbelledsbussar - en fråga som för närvarade utreds inom SL. Accessen till Tomtebodadepån med direktavfart från Essingeleden är bättre än accessen till den nya Hornsbergsdepån.

4 4 (7) Omfattning och tidplan Avvecklingen av Hornsbergsdepån har redan påbörjats och några eternt, för annan verksamhet, uthyrda byggnader har redan rivits. Avvecklingen är ett led i Stockholmsöverenskommelsen där SL fick betalt för framtida möjliga bostads- och kommersiella byggrätter inom den av SL ägda depåfastigheten Planeringen och detaljplaneprocessen har kommit så långt att utställning av detaljplanen planerades till våren Projektet har t.o.m januari 2012 lagt ner ca 115 mkr för systemhandlingar mm för den nya Hornsbergsdepån (under huvudprojekt 10056). Av dessa utgör merparten åtaganden hänförliga till åtgärder för omdaningen till ett nytt bostads- och arbetsområde medan ca 40 mkr är direkt hänförliga till den framtida depåbyggnationen, dvs som vid en flytt av depån till Tomteboda skulle utgöra en förgävesinvestering. Planeringen för den nya Hornsbergsdepån har hittills varit att ett antagande av detaljplan, förutsatt att inga överklaganden sker, skulle innebära att en lagakraftvunnen plan skulle kunna föreligga våren Vid den tidpunkten skulle även byggnationen kunna påbörjas. Med en byggtid på drygt 2 år skulle en ny depå i Hornsberg då kunna stå klar under Byggnationen i Tomteboda är beroende dels av att Posten flyttar ut ur byggnaden vilket beräknas kunna ske etappvis med start i början på Detaljplanen för markområdet söder om huvudbyggnaden, förutsatt att inga överklaganden sker, kan troligtvis vara klar i slutet på En om- och nybyggnad i Tomteboda skulle då kunna vara klar under 2016 dvs ungefär samtidigt med den planerade Hornsbergsdepån. Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl) I SL:s gällande investeringsplan är redovisat en investeringskostnad om drygt 1.4 miljarder kr för den nya Hornsbergsdepån (under huvudprojekt 10039). En utbyggnad av en ny depå i Tomteboda har preliminärt kostnadsberäknats till 800 mkr. Till detta kommer en årlig hyra om 35.5 mkr att hantera i driftsbudgeten. Omräknat till en framtida drift- och kapitalkostnad är en investering i en delvis förhyrd depå, Tomtebodadepån, jämfört med en investering i en ny Hornsbergsdepå ungefär likvärdiga. Förslag till finansiering av investeringen i Tomteboda är att använda delar av de 1,4 miljarder SEK som finns reseverade för Hornsbergsdepån under huvudprojekt och att lägga in dessa c:a 800 mkr för Tomtebodadepån som budgetförslag till investeringsplan De delar av hittills nedlagda förgäveskostnader kommer att kunna hanteras vid den försäljning av den omdanade och till ytan mindre depåfastighet som SL fortfarande äger i Hornsberg.

5 5 (7) Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning Ett förverkligande av Tomtebodadepån innebär dels en förhyrning och investering i befintlig byggnad och dels en nyinvestering i en förvärvad fastighet. I samband med planeringen av depån kommer miljökrav, arbetsmiljökrav mm att tillgodoses. Byggnationen och depån i sig kommer inte att påverka den enskilde resenären. Konsekvenser för miljön Med hänsyn till läget i Solna och i anslutning till redan befintlig infrastruktur nås stora fördelar. Alternativa bränslen, t.e biogas, är här möjligt vilket inte Hornsbergsdepån planerats för. Risken för bullerstörningar på omgivande bebyggelse minimeras då området redan är påverkat av buller från stora genomfartsvägar och någon bostadsbebyggelse inte är planerad i direkt anslutning till Tomtebodabyggnaden. Läget som möjliggör direktavfart från Essingeleden ger fördelar att snabbt nå depån. Sammanfattning Ovannämnda förslag, dvs. att istället för att investera i en ny depå i Hornsberg satsa på en depå i Tomteboda (som givet sin storlek också innebär att en depå i Värtan inte längre behövs), är avhängigt av att ovannämnda avtal kommer till stånd samt att erforderliga plan- och tillståndsfrågor kommer på plats. I avvaktan på detta föreslås arbetet med den nya Hornsbergsdepån stoppas. Skulle avtal, planer och tillstånd för en depå i Tomteboda inte komma på plats föreslås arbetet med Hornsbergsdepån återupptas.

6 6 (7) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att hemställa om att föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta att att godkänna att SL tillsvidare stoppar den fortsatta planeringen av den nya Hornsbergsdepån; samt godkänna att SL ingår Hyresavtalet med Tres, köpeavtal om förvärv av del av fastigheten Huvudsta 4:13 från Tres, köpeavtal om förvärv av del av fastigheten Huvudsta 4:17 från Solna Stad, avtal med Tres, Solna stad och Trafikverket om planläggning och avfart från Essingeleden vid Tomteboda i huvudsak i enlighet med de villkor som framgår av bilagda utkast, Bilaga 2-5; förutsatt att erforderliga avtal kommer till stånd, att erforderliga detaljplaner vinner laga kraft samt att erforderliga tillstånd erhålls, att att att inte bygga ut en ny innerstadsdepå i Hornsberg utan i stället satsa på en ny bussdepå i Tomteboda för c:a 800 mkr finansierat via befintliga budgetmedel för Hornsbergsdepån (finns c:a 1,4 miljarder kr i gällande investeringsplan ) uppdra åt den SL utser att färdigställa avtal i tidigare att-sats samt eventuella andra avtal och dokument som erfordras för att färdigställa en depå i Tomteboda uppdra åt den SL utser att genomföra erforderliga upphandlingar avseende bussdepå i Tomteboda, inklusive fatta anskaffningsbeslut, fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut samt teckna och förvalta upphandlingskontrakt. Ändringar av och tillägg till upphandlingskontraktet som ryms inom fastställd budget skall fattas i enlighet med gällande delegationsordning inom SL. förutsatt att erforderliga avtal inte kommer till stånd, eller att erforderliga detaljplaner inte vinner laga kraft eller att erforderliga tillstånd inte erhålls, att att återuppta den fortsatta planeringen av den nya Hornsbersdepån i enlighet med tidigare fattade beslut; samt förklara paragrafen omedelbart justerad Anders Lindström Förvaltningschef Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling

7 7 (7) Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2:1 Bilaga 2:2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 En principskiss för bussdepån i Tomteboda (240 fordon) Utkast till hyresavtal Utkast till parkeringshyresavtal Utkast till köpeavtal med Tres Utkast till köpeavtal med Solna Stad Utkast till avtal om planläggning och avfart från Essingeleden vid Tomteboda Situationsplan över depåområdet

8 Layoutlösning för 244 bussar på Tomtebodafastigheten Bilaga 1 Kapacitet 244 bussuppställningsplatser Alternativ 2: Depån sträcker sig något utanför befintlig tomtgräns. Befintlig avfartsramp från Essingeleden förlängs och blir infartsväg för bussar. Bussramperna rätas ut, tydligare logistik. Säkrare bussrörelser bussarna ej kör genom tankningsområdet. Större grönytor. Tomteboda Kv Posten 1 & Huvudsta 4:13

9 j m.m Solna Postep 1 och Huvudsta 4:13 Avlseringsadress: Terminalvägen 14 mm. Gata: Trapporlhus: Lokaiensnr: Lokalens adress Kommun: Fastighetubeteckning: AG Storstockholms Lokaltrafik Hyresgst Namn: Perconnrlorgnr: Terminal Real Estate Sweden AB Hyrcvrd Namn Persorinrforgnr: Undet-teckriande Darter hardenna d ao traffat föliaride hvresavtal. lcrvss i ruta innebratt den darefterföliande teicten oäiler FASTIGHETSAGARNA Nr: 0 och RestaurangfOretagare. Reiderat wu. Eftertryck forbjuds. Fastighetsägarna Sveriges formular 1.26.oUpprattat2008 I samrád med SABO Ventilation LI Hyresglisten betalar I enlighet med Ingar I hyran. Iailaga: Va LI Hyresglisten her egea abonnemerrg. Hyreaglisten betalar i enlighet med LI lngar i hyran. [Bilaga: bifogad drlftskostnedsklausul. bifogad driftskostnadsklausul, bifogad driftskostnadsklausul. bifogad dniftskostnadskiautul. bifogad driftsksstnadsklausui. 2 Svansk Handel 0th Sveriges Hotell. Sign Mäta re Om hyreagosten ska ha eget ebonnemang snugs ovan och miitare saknes irtfdrs otis bekosta Instaliationen av erforderliga rnätare a, LI hyreovarden [hyresglisten Sign Kyle [ HyrengOsten hareget abonnamang. LI Hyresgdsten betalar i enllghet med LI lngâr I hyran. [Bilaga Vaymvatlen []Hyreogasten hat eget abonriemang. LI Hyregasten betalar i erslighat med LI lngar hyran. [aga: lndeklausul (] Andrlrig avovan arigiven hyra 5ker I enlighet med bifogad indeklausui Dilaga: 2 Varme [] Hyesgstn hay eget abonrremang. LI Hyresglisters betalar i enllghetmed Li Ingar i hyrari. jbila9a: ventilation kylaoch bilogad drlftskostriadslclautul. varmvatten, El [] Hyrasgãsten hay ages abonnemang. LI Hyresqdaten butalar I enlighet med LI lngâr I hyrari. Bilaga: el, Va, värme, eesalnlng: :1:98th LIE jva LIVme Elvatmuatten LIKyla ]Vcrrtilation Tilihanda. Hyrtsvirden tlllhandahal(er/ombesorjsr Fastghetsolcatt [J Fastlghelsskatt Crsktts i enlighet med bifogad fastighetsskalteklauuul. I LI Fastighatsskatt Ingar I hyran. BlIaga: per âr enklusive rredan markerade HI lagg Hyra Kronor I arinat fall är kontraktet for varje gang forldrsgt med LI 15 at monader FOrlangningstid Uppsagningstid/ Uppoagning as delta kontrakt ska slcs skrlftllgsn minst 60 manader fore den avtalade hyresildens utgtrrg (se bilaga 4 p.5) Hyrestid Fran och med den: Till ccli med den: [] Tillfart for blftor PltsfOr skylt LI Plate for LI Parkeringaplats(er) LI Garagepiats(er) LI reupektlve hyrsnvordeci rott till hogre hyra. [] Omfattuilngen av den fiirhyrda lokalen 1ramgr bifogude gr). pr inc i psk is se r euaga Om I kontraktet angiven area a. iker frkn faktiek area medlor avvikelsen Inlerätt lot hyre5gsten till lerbetalriing tiler snkning av hyran Se bil. 4,p.2 l och urlastning skyltakapl for bll(ar) flit bil(ar) automat ccli omfattning Lokalens storlek Areatyp Plan cc Is2 Areatyp Plan cam 2 forekommande fall sisa ha ombesdrjt och bakostat c tgardar ristm dais övarenskomrsa dndringar framqr av En beskrivnlnq as lokalens skick vid detta korflraktste cnande up ifs om sam torn p tilltrddesdagen I Lokalens skick Lokalen hyrs Ut I beflntligt sklck bifagat besiktnlngs- och tgardsprotokoil. IIAwandfhn9ndamet her ntrmare angetisi bifogad specifikation eaga 4 anvsndning Lokalen5 Lokalen med tlllhorande utrymmen hyrs ut for att anvdndas t II FOR LOKAL HYRESKONTRAKT Sidl(4)

10 [] vera pracent. Hyre5tlllãgget uppgr vi ci dette kostrakts tecknende till kroner per r. Kootnadan für borttransport av eviall earn hgrrdr Iran den verksamhat sam hyresgästan bedniver I lokalen Ingr hyran. hyrenvgrden betala ens ittninq für hyresostennendei av kastnadnn für borttrensporten. Lakalens eridel as denna kostriad ste arises J Hyresvärderi samardnar borttrannport av avfall für flera hyresgüsters verksemhet festigheten. Hyresgsten ste sam tilltgg till hyran sill renhâlinlngseritreprenor teckna och vldmekthâila karitrakt am borttranspart av evfail. (declt-áuggerdeyreeê4ees-et-4lillaesdah1le-es4a1laküei och crfordcr!igl fciioulryrnmc) Hyresgüsten förblride sig att med [] Hyresgsten ste svara iör och bekasta borttransport av avfall sam härrbr fran den verksamhet sam hyresgãsten bed river I Tokalen bantering skyld g att placers avfall I avsett kri p avsedd plets liksom att uteri kompensatloci rriedserka till den ytterl igare kälisorterlcig sam hyremârderi ken komma alt besiuta. Hãrutöver gller faljande Avfaiis den omfattning hyresvrden ür skyldig attdels tllihandahlla utrymme für lagrlng atavfall, dais ordrie borttransport ev evfail r hycesgsten Kryss I ruta innebratt den drefter raljande teten galler HYRESKONTRAKT 4) Sidi( LI foljd as beslur as riksdag, regening, kammun ellen rnyndighet Cm facclghetsügaren/hyresvandsn after besiut as 5lcetteverket blir skattskyldig till moms für uthyrrslng as lokalers ste hynarigasten utüver hyren, pa I fürekommsndc fell enflgt hyreskontrektat utgaendetillagg ach andre ersüttninger. och Restsueangföretagare. Reviderat zoe.i. Ftertryck fãrbjuds. uthyrd görs dãrvid en uppskettning as rnarknadshyran für lciicaien. hyrasvardens föriarade avdraysrttt für lngaende moms pa dnlftskostnedersom uppstar genarn hyresgüstnms agerande. für de pradukter oct material sum ste tlllfona iokaien. vissa utrymmen errerglbolag, va-bolag, telekombolag eller rnatsvarandemaste ha tillgang till für skötsei act drift as fassigheten Isle hindras genam Lokalens andel ska ansesvera procent. Her eridsicn Into sngstts utgors dennis ev hyresgbstens hyre (eskl eventuell moms) Momsen, corn nks betales sanncidigt med hyrari, beraknnas pa anglvat hyresbeioppjümte, snugs vld varje tldpunkt galiende reglen far moms pü forhblienden I hyresgmstensuerksamhet. momnpltkt gällande mom5, Ränta, betai- VId fürsened hyresbetamning ste hyresgaeten betale dels rants enligt ranstelegen, dais ersüttnlng für sknlftllg betslnlngspamlnnelss enligt rsicsgspminnslae lagstiftninsgen am ersüttning für lnkassokotnader mm. Tillgünglighet till Hyresga5ten ansverar für att tilltrirde till sadana utryrnmen 5om hyresvarden slier nagon som füretrtder hyrenvürden slier sam personel fran Für ytterligare bestämmeiser avusende miljoferllg verkssmhet, sa bifogad miljbklausul. ;iaga 6 rrnyrrdigheten her füresknivit. bllrskettskyldig till mamsför uthyrning avdennalokal giliervedperternasarskllt komrnit överensam enligtbifogsd Revisions- Om det vid en as myndlghet pákailad revlslansbenllctnnlrng as Instaliationer sasom ci- ellen spnirekleranordnlnger konstaterasfel och bnlster I dekiarationer lokalen 5ka hyresgasten für hynervarden I god tid fore arbeteta utfürande forete byggverudekiaratlanen I Mervürdesskett ofbrutsedde kostnader manes sâdanakostnader sam sid kontraktcts ingüende intebeslutats so de under ci 0th b) englvne instanserne. Hyreavárdens FastighetsgarenIhyressürdrn ãr sketiskyidig till moms für uthyrnlnig avlokslen. Hyrengarten ska utöver hyran erlagge vidvanje tlllfülle Med katt enhigt a) oven eases mm moms osli fesml hyreri erlaggevld varje til lfbile gallande moms. I forhallandstill del fastigheten vid tldpunicten für kuslnadnökningeni utgaande Iokaihyrarna (eski eventuell moms). Für lokal Sam Inte tr den min südana finns uterbntede Miljapaverkan Hyresgä5ten skaforetilitradet inrhamtaerfordenligatillstand für den verksamhet für vilken lokalen upplats. Verksamhetan ska bedrivas pa etc LI kelendermünsds början J kalendenkvartals borjan genam lnsattnieg pa [ upplatelse till eget bolag), slier ösenlbtelne bllr jbmknlngnskyldig für moms enligt bestammelserrsa i mervardesskauelagers, sirs hyresgasten Hyrans betaining Hyran betales Stan anfordran I fürskott sanest sista vardegan fore varje PiusGiro inn: BankGlro nr: LI Urn fastighetsügaran/hynesvtrden till füljd as infóranrde as obilgatori sic skattskyldighet für moms aid uthyrrring as lkal BI) ega: slia hyresgsten med verkan Iran intrádd kastnedsbkning betala ersättriiiig till hyresvürden für den pü lakalen belbpande endeisni en den totals b) ganerella ombyggnadsâtgürder slier liknande pa fectigheteri scm rite rt avser I okal en 0th sam hyresvardsn är skyldig ett utiüra till kostnader a)infbrende slier höjning as sârskild für fentigheten utgâendp nkett, avgift slier p5leg m niksdag, negating, kommun ellen mynd glnet ken komma ett besluta am, eller Ufönc.,tsedda Skulls efter kontrektets teckcianide oforutsedda kostnsdsoknlngar uppkomm ighe pa grund as Cm hyresvarden till Idijd as hyresgastens sjalvstandiga egenande sasom eempelvis uppl5telse as lakslen halt ellen delvis I andre hand (aver) kiausul. sandning,rllga kastriadsöknlngen für fastigheten. momsplikt Hyresgäeten ste inte bedriva mamspliktig verksamhet I iokeisn. ayggvaru- Cm hyresgüsten I enlighet med bestammelsar I dettakontnekt eiler i ernst fall otfür uniderhails., forbastrings- eiler ändrlngsarbeten aveende SnoroJning och LI ingr i hyrarn ombesôrjs och bekostas as hyresgasten [J (moms) Ersüttningen hassles enuigt nedanttüende regier car hyrans betal ring. fuilt us ersãtta hyresvardcn für dennesfürlarade avdragsrirtt. Hyresgasten ste vidare usgs ernattning für den ko5tnedabknling som foijer so sadant sütt att den uppfylier sid varjatidpunkt gaiiendemlljoiagatlftnlng och Osniga fitresknifter für miljon. Hyre.sgastens arissar für miljapaverkan gülier asian efter kontraktet.ssipphorande ash preskribaras inte enligs bestämmelserne l 12 kap. Ge jordabsiken. hyresgästen mom namnda tid Inte har irtgirrdec fel ash brister har hyrecvtrden rats att pü hyresgasterns bekasined utfüra südana atgarder cam sac reglering enii_ legs Bilaga Trappatidning LI ingr I hyrers [] ombesarjs och bekostasav hyresgüsten [] amen rcjlnlng gt bliaga flilaga Hyrcsgästens jj Hyresgtnn 5ka bndriva namspicktig asrksamhat i lokalen. besiktningar hyresgüsten tillhürig instaliation, dee hyresgasten pa egen bekostnad utfüra begürda ütgürder irioni den tid myndlgheten her föreskrlvit. Cm Fastighetsagarna Sveriges formular ieb.z upprattat2008 I samrd med SABO, Svensk Handel ccli Svenlges Hoteil- SIgn Sign J Amen regiening enllgtbllaga Iou1eg 9hetsskett I den mn ersattning für denna betaics I cnhghet med överenskommelse. Med FASTIG H ETS G A RN A Nr: 0 FR LOKAL

11 S HYRESKONTRAKT 51d FOR LOKAL FASTIGHETSAGARNA Nr: 0 3 () Kryss ruta PBL-avglfter Om hyressteri utan erforderllgt bygglov annat by eller ttllstnd vldtar ndringar I lokilen och hyresvrden till plan. foljd ach cv detta bygglagen enllgt (PL)tvingas reglernail utge byggnadscanktlcnsavgift eller vite, ski hyre5garten till hyresvrden betaic ersttning belopp. med matsvcrcnde 1 lnnebäratt dn därefterföljande teten gäller rmndskydd skyldlgheter gentemot varandra I anledning avlagstlftningers am skycfd mat olyckorrsgleras bifogad brandskyddsklausul. Myndlghetskrav mm. cv flu g5llande eller framtldalagst;ftnlng eller avtal fr.o.rn. tllltrtdecdagen ken komma etc krova for lokairns nyttjancde I Hyreagasten dcc 5amrada med hyreworden innan atprder vldtas. Inradnirig Lokaleri uthyra Undarhall Skbtcel, drlftoch ndrhngsarbeten!ega 1 J Hyresvtrden ski pa eget ansvar och egen bekoetnad ryan for de atgtrder sam myndighet, dometal cllerforskringsbalag cried st5dj ) Hyresgastenfor avsedd acsvhndnln atm 9. sorakild for verksamheten acsdd inrednlng Q med srskiid for varksamheren as Inredning eni bliaga i.:i Hyrecvarden ska utfora och bekosta erforderligt uniderhall cv I Hyreagãsten svarardackf6r lokalen ccli cv hyrecvarden sorskild for v&ksamheteri I enl bil tillhandahãllen lnrednlng EJ Hyresgasteri s)ca utfora och bekosta erfardecligt underhll dabs avytsklktp3 gals, sagger och tak, delsavirirednlng corn hyresvzrden srslcilt tilihandahaller for verksamheten. Annan fordelnlng avunderh5ll5ansvsret, se bilaga. Om hyresgoslers cidosotter clii underhallsskyldlghet enllgt oven c hyresvorden rott fuilgoraskyldigheten p0 Isyrec itt Om lnte annat Overenskommlts ate hyreavorden I utrymmen. idtar IBIlega; [BIlaga; Dilega; rottelse din skriftllg uppmaning her foreknande falib es5rja kotsel, drift och vnderholl cv ailmonna och gemeneamma < Annan Ovrenskommelse avceende elirnna fk emensarne utrymmen [ga; HyresgOsteni Inee uteri hyre rdeno coriftllga godkoiriande, I bolcalen elier annars mom uastlgheten, utfors inrednlngs- och!eller installations- ellen Ondringsarbeteri sjam diçkt beror boiandn byggnadsdelar eller for Fastlghetens funktion viktiga anl0ggningar ellen Instailatloner sosom el, vi och ttllatban. Installationer sosom sprink rhivi ci rich for ventilation for Inte cv hyresgosten byggac in I inrednlng 55 att effekten cv sodana anordnhngar fdrs0nlres,1iyresgo5ten,vld ulforande cv lnredningsarbeten cc till funktlonen hosradlatarer rich andre anonpgar uppvarmnlngsenordnliij,llt vosenigt behoils. Lednlngarfor QHyreuvtrden tebcionl och data-... kommunlketlon bekastar erforderllg dragning cv ledningar for telefoni rich datakommunikatsan fron den anslutnurigspunkt operatoren anger till de stallen I lokalen cam hyreogosten I samrod med hyresvorden voijer. ljsanordnlngcr Ljgstn Annai (ordaining cv ansvaret FOr telefonl och datakommunlkatlon, cebilaga. itt Bllaga; tteri bar efter sarnr0d med hyrosv5rden r5tt ati cotta upp for verkscmheten sedvanlig skylt, under foruts5ttnlng cit hyrtsv5rden Inte har aniedning att vogre samrycke rich alt hyresgosten her Irih5mtat enforderliga tillt5cid cv berorda myndigheter. Ovnlga anordnlngar markiser ach antenner (Or Inte sottas app utan hyresvordens tillstond. Vid avflyttning ski hyresgosten OterstOila husfasaden I godtagbart d mera omfattande fastlghetsunderh0ll sosom fasadrenoveririg ska hyre.sg0sten p0 egen bekostnad rich utan ers0ttnlng nodrrcontera rich Oter iprncntera skyltar och endna anordnlnqar sum hyreagosten salt upp pa byggnadsn. HyreivOrden forbinder sig att Inte cotta upp sutomater och skyltekap p0 yttervtggarna till den av hyresgosten forhyrda bokalan uteri hyresgostens medglvande semi medger hyresgasten FOreeradesrOtt ate uppcotta automate; rich rkyltskop p0 lfr0gavarandev0ggar. HyresgAsten forbundersig alt folja bifogat skyltprogram. Oct Ollgger hyreuvorden alt teckria sedvenlig faatlghetsforsokrlng avevende den fastighet lnom silken den forhyrda bokalen Ar belagen. boslen Or skyldig alt teckna och vidmaktholla foretagaforsakring for den verksamhet corn bndrivs I bokalen. SOvOl hynesvordens earn Ostens fosokring ski omlatta skada cracked cv tredje men. Hyresv0rders j HyresgOsten ste evana for skador p0 grand as Overlcan p0 till lolcalert til)horande fbnster, skyltfoncter, skyitar samt ecitré- och andra dornar eiler porter corn leder till eller fran lakalen. I samillga fall omfattar ansvaret Oven karma;, b0gar rich (rider. C Hyresvorden [] HyresgOcten kautrusta lokalenne med sadane los- rich stbldskyddsanordnlngac earn trove for hyresgostens foretagsflsrs0krhng. NedsOttning as hyra Avtalat stick HyresgOsten her Inte rotc till rcedsottnlng as hyren (Or tld do hyresvorden Star utfora arbece for etc cotta bokelen I evtaiat stick ellen annat arbete m.m corn corukilt anges I delta kantrckt med tllihorande bilagor. Sedvanuigt underholl Q attrs cv hyran for hinder ellen men I nyttjanderotten till foljd av alt hyresvorden lotr utfone sedvanligt underholl cv lokaben ellen festbgheten I dvrigt utg0r enllgi hyreslagens regler. HyresgOsten her Inte rott till nedsottnlng cv hyrcil for hinder ellen men I nyttjanderotten till foljd avatt hyresvarden loter utfora sedsanligt uridecholl as bokalers ellen festigheten I Ovrigt. Oct Oligger dock hyresvardenc alt I gad tld underroite hyresgosten cm arbeteto art och omfattning samt nor och under vllkeci tld arbetet ska utforas. Parterna Or Overens am ate rotten till nedsactrcing avhyren nor hyreavorden later utfora sedvanligt underholl cv lokalen ellen fastlgheteni i Ovrlgt ste regleras eniligi sarskild bllaga. FastighetsOgerna Svenigas forrnulor s.b.2 approttat soa0 I samrod med 5ABO, Svensk Handel rich Sverbges Hotell. Sign Sign rich RestaurangfOretagar.. Reviderat Eftertryck forbjuds. 8 8 J

12 El borgen staild at [E}bankgaranti Intill ett belopp am [. nan. -het i form av Säkerhet Hyresgsten ska till hyresvarden senast den ldrnna sakerhet for sinafö.elser enligt detta kontralctgenom hyresvkrden svarar for, eke hyresgasten avlag5na materlalet elier erstta hyresvarden dennes kostnader for kvittblivning ssom forekommande eldsvâda, eplo5ion tiler ingrepp at offentlig myndighet corn hyreevarden inte râder Over ash irs helper kunnat fdrutse. InSt alit eller endast till onormalt hog koetnad ken fullgoras pa grund av krig tiler upplopp, p grund at sadan arbetsinstollelse, blocked, Parterria r eniga am att senast sista dagen av hyresfdrhhandet gemensamt genomfora besiktriing as lokalen Om till fdljd av hyresgästens Force majure Hyresvdrden friter 5ig frn skyldighet att fullgora sin del av kontraktet och frn skyldighet att betala s)cadestnd om hyresvardens taganden tgdrder vidtagna med elier titan hyresvardens medgivande lokalen vid avflyttnlng irinehller material, corn inte trskilt överenskomrjiits att Annari dverenskommelseom bortfdrandeoch teretãllandeeniigtbiiaga. IBi1a 4 p.9 avflyttrring avfallsskttt, transport och avgift for deponerlng el er motevarande. terstãllt lokalen I godtagbart skick. Senact vid hyresfdrhllandets upphbrande eke hyresgsten, orn inte anran dverenskommelee her träffate, ha bortfört sin egendom och Aterställande vid Krysc ruta innebaratt den darefterföljande teten gller HYRESKONTRAKT Sid (t) 2oaa. Eftertryck forbjuds. Fastighetsägarna Sveriges formular upprättet2008 i samrd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- ash Restaurangfaretagare. Reviderat I Observera att det vissa fall forutom kryssi ruta ocksb kriivsatt en bilaga fogastill kontraktet for att Overenskommelsen I I bilagan ska bli tillamplig. Bet gáller eempelvis indeklausul ash fastlghetsskatteklausul. Se Ovrigt handlednirigen till delta kontrakt torn her tagits fram gemensamt av organisationerna nedan. Upplysning 1-lyresvardens narnn: NamnfOrtydligande (hyresvárd!fi rmatecknare): [J Ombud enhigt fijllmakt godkännende Ort/datum: Hyresvärdens Hyresvarden godkdnner averlatelsen Namntecknirig (firrnratecknrelombudl Firroatecknare Namnfortyd ligerede (frantradarrde hyresgdstl: Narnnfortydligande (ti ltrkdande hyresgasti; fuilmakt fullmakt Ombud ersiigt Ombud ersligt Namnteckning lfrbntrdande hyresgkst): Firmateckriare Naronteckning (tiiltrkdaride hyresgastl: Firmarecknare Underskrift Frantradande hyresgdst (namn): Tilltrddande hyresgäst (namn): Personnrlorgrir: Overiatelse Ovanstaende hyreskontrakt Overlâts from, den Hyresvkrdens narnrs: Hyresgästens namrl: Namn fortyd Igande: N am ii to rtydi igan de: LI Namnteckriirig (fsrmetecknarejombud): Firmatesknare Narnnteckning (firmateckriarelornbud) Firmatecknare Ombud enhgt [JOmbud enligt fuilmakt fulimakt Terminal Real Estate Sweden AB AB Storstockholnis Lokaltralik Ort/datum: Ortldatum; Tidigare kontrakt melian parterna avseendc denna lokal upphor att galla from, dette kontrakts ikrafttrddande. Underskrift Detta kontrakt, corn inte titan s...,.,e medgivands far Inskrivas, her uppráttats I tv ilkalydande eemplar, av viika parterna tagit var Silt. Bilaga: Bilaga: Bilaga: Arrendeavtal, BIIr 9 Bilaga: Bilaga: Brand, Bilaga 7 Blaga:? Bilaga. Bilage: Mijö, Bflaga 6 Driflskostnader, Bilaga 5 Särskilda bestämmelser, Bilaga 4 Fastighetsskatt, Bilaga 3 Gränsdragningslista förv tng, Bllah. Inde, Blaga 2 bestämmelser Personuppgiftsiagen lgällar InSt nr hyrasqa5ters är enjurldisk Särtkilda Ritningar, Bilaga 1 El Information till hyresgäst am beharidling at personuppyift och ckrlftligt 5amtycke, se agad personuppgiftsklausul. Bilaga: Om avtalad sakerhet intelarnnatssnastvid foreskriven tidpunkt ärdettako - m hyresvarden foretilltradetsa pafordrar. FASTGHETSAGARNA Nr: 0 FOR LOKAL

13 TOMTEBODA Principskiss källarplan BBHARK&INGAS Q. L Y2-FIJdiummm cn 870 kvm Invándlga ytor kflmpian YJ 1, Moionsand*iig, kvm YI 2. Fliktrum mm, 870 kvm 150 P-Øatw f& p.rsonbar I TotaIt kvm

14 J.JJ.ttt%j Sid 2(4) I

15

16 Bilaga 1 Sid 4(4) C C to U> Lu C.> I-. w4-i iti Li) Cc LI,

17 % av de fasta hyrestillagg som bar angetts en till kontraktet fogad drif ia sklausul (se bilaga Hyresvrd Namri: Personnriorgnr: j av dat hyresbelopp sam liar angetts kontraktet, dvs ki ilor. Klausul Bashyra enligt denna klausul utgörs av Hyresgast Namn: Personnr/argnr; Terminal Real Estate Sweden AB Posten 1 och Huvudsta 4:13 Avser Hyreskontrakt nr: Fastighet5beteckniny: Kryss ruta innebäratt den därefterföllandeteten ciäller FASTIGHETSAGARNA AB Storstockholms Lokaltrafik Bilaganr: 2 fdrbjuds. Fastighetsägarna Sveriges formulär 6F upprattat samrâd med SABO, 5vensk Handel oth Sveriges Hoteli- och Restaurangforetagare. Eftertryck Hyresvrdensegerr notering om bastal: Namufortydligande: NamnfOrtydligende: fuilmakt fuilmakt Ombudenligt jombuderlligt Namneeckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ambud): Firmatecknare Terminal Real Estate Sweden AB AB Storstockholms Lokaltrafik Ftyre5vrdens narani: Hyresgästens narnn: Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Pa alden 2 intagna anvisningar gäller for denna indeklausui Hyresändringen 5ker alltid from, den ijanuari after det att oktoberinde fdranlett omräkning. Utgende hyra ste dock aldrig ratting agre an dat kontraktet angivna hyresbeloppet tilisemmans med fasts hyrestiilagg enligt oven, hyresforändringen beraknas p. basis a n procentuella forandringen mellan bestelet och indetalet for re5pektiveoktobermnad. indetaletndratsi forl ndetiil b let. I fortsattningenskatillagg utgi forhmlandetiil indeandringarna, varvid Skuile indetalet ngor ãfoljandl obermnad ha stigit i forhllande till bastalet, ste tillagg utg med det procenttal varmed enligt foijandegenorn a pvandeas 6r nrlat Overenskommet bastal niimligen indetalet for oktober mnad r 2013 Indetalet for den oktober iso Ut liken bash an enligt oven anses anpassad utgor bastal svida nte annat avtalat5 mnad under samma tid. FOr hyresavtal Sam borjariopanarri!jri ii Lidnn ri 1)12 ansesba5hyran I stället anpassad till indetalet for oktober For hyresavtal earn bdrjar ldpa ngon gang und r tiden i/i-, 30/6 anees bashyran anpassad till indetalet for oktaber mnad âret innan. tilisammans med lasta hyrestiliãgg utgâ med en viss procent av be ran alicg de grunder sam anges i det foljande. Underhyrestiden skamed hänsyntill forandringarnai konsument ii (totalinde :d am basr)tillägg till hyresbeloppet Summabashyra kronorperk. dv5. kronor. FOR LOKAL INDEXKLAUSUL Sidl(2)

18 sidan i). Indetalet far den oktobermânad till vilken bashyran anses anpassad utgbr bastalet sâvida rite annat ariges q ir-n angisande cv ar (Ce bestmmelserna pa Bastalet pa hyreevillkoren i ovrigt (s3som esempelvis hyransstorlek samt vilka övrige förpli ktelser corn 8vilar hyreegasten) Om hele eller vies andel cv det I kontraktet cngivna hyresbeloppet tilleammane med fasta hyrestillagg ska utgdra bashyra är en fbrhandlingsfrâga orb ken bero Bashyran Anvisningar for indeupprkning av hyra for lokal FASTIGHETSAGARNA Brfaganr: 2 Alternativ: Om KPI for oktober 2oo sthllet ckull he vent l2gre hn bastalet 282,4, t.e. 282,0, skulle skillneden mallen 282,0 ccl, bactalet 282,4 ha blivit I negativ. Inget indetillbgg skulle dâ utri& Dat kont.aktet angivnl hyresbeloppet till5arnmans med fasta hyrestillhgg skulle ghlla. âr 20DB enligt klausulen. 2. Esividera 11,45 med 282,4 och multiplicere kuoten (i.itan avrundrnng) med bashyran aoo 000 kr. Resultatet blir 4 O51,53 kr orb utgor indeti)lhgget for 1. Berhkna skilinaden mellan indetalet 293,85 och 82,4. Skillnaden hr positleoch uppgár till 11,45. Bashyran antasvara ioo 000 kr!k oth anpessad till konsumentprisnde (KPI)fiir okeober loo5, corn ar 282,4 (bastalet). Oktoberirsde far âr 2007 hr Beràkning avindetillägg farar 2008 Eempel 2) Om skillnaden är positiv, dividerasden framráknade skilinaders med bastalet. Tillggets 3) storlek beraknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran i) Beräkna skjllnaden mellan aktuellt oktoberlnde orb ba5talet. Beräkning av indetillägget Jmforelse mellan indetalen eke eke e sriart aret5oktoberinde bar blivit kknt. De eenaste âren her oktoberii, blivit kknt i mitten cv november. FOR LOKAL INDEXKLAUSUL Sid)

19 I den mn dedelar av fa5tigheten sum utgörs av lokaler blir eller rskattepliktig till fntighc.att eke hyresgasten semtidigt med hyran till Tillämpligt alternativ markeras med kryse i rota och ifyllande av nödvändiga uppgifter. Klausul AS Storstockholms Lokaltralik Terminal Real Estate Sweden AB Hyresvard Namm Personnr/orgnr 0 Posten 1 och Huvudsta 4:13 Avser Hyreskontrakt nr: Fa5t.ighetsbeteckning: Krvss i rota irinebratt den därefterföliandeteten ciäller FASTIGHETSAGARNA Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Bilaganr: 3 Fastighetsägarna Sveriges forrnular nr 7B upprattat i9 och revicferat Punkt 2 Anvisningar reviderad Eftertryck forbjuds. Namnfdrtydligande: NernnfOrtydligande. fullmakt fullmakt Ombud enligt Ombud Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmateckriare Namnteckning (firmatecknare/ombud): El Firmatecknare Terminal Real Estate Sweden AB AS Storstockholms Lokaltrafik Hyrasvärdens namn: Hyresgastens narnn: Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Pa sidan 2 intagna anvisninger galler for avtalet. fastighetsskatt beräknas utifrân IOrhyrd yta (lokal+mark) i forhàllande till total uthyrningsbar yta for fastigheten. hanforligt till Hyresvardens anvandning av resterande del av fastigheten, skall hyresgästens andel av skattebefriad. I det fall Ky ojektet trots alit blir skattepliktigt till fastighetsskatt, och detta inte är direkt Hyresvàrden skall vr for a lyresobjekiet forblir komrnunikationsfastighet och därmed fastighets-. Hyresgastens oven angi ii andel sun cirovere oforendrad under hyrestiden her beräknats enligt IbIjande: angivna hyressumman. forekommande andra klal :r (t.e. nd tt dat totala hyresbeloppet hyresgsten betalar är eller ken vera hogre an den i avtalet over) ingr i den i avtalet anrilvi hyra tk hyran liks utgâ med minet ursprungligt belopp. Sãlunda medfor i avtalet Skulle Iastighetsskatten mineke oiler horasâ ai esgstens andel av ersättningen unclerstiger den ersättning som enligt ersättning for sin andel av, after avtalets tec idi.rri sdeän igar (oavsett skälet till dense) av fastighetsskstten for lokaler i den man och utgarvid avtaletstecknande kronor Lokalens andel av fastighetsskatten for lokeler ska snsasvara procent. Hyresgästen ska betala EJ Ereättning corn for den andel av fastighetsekatten som belopa lo ingar dr hyresbelopp som her engetts I hyresavtalet skatten överstiger den j hyran ingâenr 4.tti igei for fist sskatten. bärjan 0 kronor per ar J Hyresgästen ska utdver i avtalet angivet hyresbelopp rligen betala ersattnin far 9r) andel a vid varje hyresvarden betala ersáttning far skatten enligt markerat alternetiv. tillfälle utgende festighetsskatt far lokaler. Hyresgästens andel eke anse.ra proc Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersttningen vid hy cstdris FOR LOKAL FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL Sid 1(2)

20 Kicusulen är utformad ijuni 1995, dvsfdreden tidpunkt Inormalt den 1januar 1996) fran vilken fastighetsskatt gäller for lokaler. Klauculen har därfor en den ijanuari 1997 at dâremot harrdelcbolag corn agate ckettskyldigt till fastighetsskatt. handelabolag ar fastigheteagare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delagarna skattskyldiga. Tillagget lr le givetvis anda betalas till hyrecvarden. Efter Ersattningen ska kompensera for Okade kostnader fdrvaltrringen oavcett vem corn faktiskt är ckattskyldig Skattskyldig ar fantighetcagare/hyresvard. Om lydelse corn got att den ken inforas I avtal corn tecknas innars skatt utgâr lrksom i avtal corn tecknes när skatt faktiskt utgar, Anvisningar FASTIGHETSAGARNA Bdaganr: 3 beräknats. Markera med ktyss vilket alternativ sam väljs. det valda alternativet anges hyresgactens andel samt aktuellt belapp. Ange vidare hut hyrecgastens andel 6. hyreshucenhet, inductrienhet ah specialenhet). Den ckatt for vilken hyresgasten eke betala ercättning belägen. Med byggnad avces nc rni.rlt varje byggnadskropp. BehOvliga uppgifter ken hsmtas fran den underráttelse am beslut or allrnarr Overenckommclsen blir ogiltig. P en fstghet kan firinas olika byggnadcr rned alike vardear ocli alike typer av taeringsenhet (crnàhucenhet, Del är Iampligt att pa darfar evsstt stalls anqe hut loiralenc andel her beraknat5. Skulle uppgift am delta inte fyllas i eke dat dock inte rnedfora alt forändringar uthyrningclaget. hyresgastens andel vara oförändred under hyrestfderr och därmed oberoende as bi a hut ckatten fortcättningsvis ken kornrna att beräknas ach eventuella Oat blir en forhandlingefraga vilket beräkningcsttt partelna vijer.,.en ndra berakningsgrunder ken anvandac. FOr enkelhelens skull bor dark hyr ocli uthyrningcbar lokalarea i fastigheten eller corn fotlrllan1ei mellan hyr tetenc hyra och de totala lokalhyrorna i fatigheten. Uppgiften finnc redovicad pa taeringsbeskedet Hyresgirstens andel av skatten for lokalen kan bestämmce corn farhailandet mellan den area hyresgasteri Enligt de regler corn gäller vid derina klauculs utarbetande utgor skatten err L proc. cv teeringsvardet for akaler (bade mark och byggnader). efter corn skatten andrac. Vidare mâste berakningsgrunden vara angiven I a tslet. Klauculcn fiiruttter dãrfor att parterna anger hut tor andel av hyrestiden macta vera bectämd och minst Ire âr for att hyrc5värden eke kunna taut konrpencalion for fastighetsskatt med ett belopp corn ken variera alit deseutorn forbehall am att hyran ska utgâ med belopp corn bectams enligt en conan beraknrngsgrund, t c indereglering. Del innebar ockca att ckatten hyresgasten ska betala ersattning for. Enhigt 19 S hyreslagen eke hyran med nagra undantag vera eke I den man hyresgasten ska betala tillagg for fastighetsskatt bor tiliagget tedavicas separat pa hyrecavin. 5. inledningevis gällande skatterr corn upphort). Givetvisska hyresgasten alltjämt betala andrafotekommande tillayg sssorn for indefbrandringar, ändtade gallande skatten. Skulls skatten hojas oavsett skälet hartill (ta hojd skettesats, ökat taeningsvarde m m) ska hyresgacten dock betala ersättninq for den branclekastriader ace. Okade kostnaden. Skulls skatteri förcvinna StergSr hyran till ursptungsbelappet, dye den Overenskomna hyran (Sam inkluderar etsättning for den ckatten forsvirrnet tillägget autarnetickt. Del andta altetnativet förutsätter alt parterna enas am err vise hyra sari bi angst ersättning for den vid tillfällat Klausulen irrnehâller tva aiternativ. I dat forsta utgâr ersattning far ekatten sam ett tillagg vid sidan am dat I avtalet angivna hyrecbeloppet FOrcvInner 4. Fy11 i hyrecgastens andel! kontakt med sin fa5tlghetshgareforenincj for att f hjalp. fastighetstaering corn skattemyndigheton skickattill fastighetsägaren. Den fastighetsagare corn hat problem med att beräkna hyresgastens andel bor ta endast avse den byggned dat Iokalerr är till beloppet bectarno hyrecavtelrct. Om hyin rden àr bectamd och minet tre ar gäller 3. FOR LOKAL FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL Sid 2(2)

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Landskrona kommun Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 82010079 Kryss

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT Hyresvärd Namn: Bollnäs kommun, Teknik, service- och fritidsförvaltningen Personnr/orgnr: 212000-2361 Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sid 1 ( 4 ) Aviseringsadress: Lokalens adress m.m Lokalens

Läs mer

av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun

av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-04-13 LS 1203-0526 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut avseende alternativ lokaliserin g

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr: Sid 1 (6) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller. 1. Parter Hyresvärd Namn: Polismyndigheten Personnr/orgnr: 202100-0076

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr Hyreskontra kt Bowlingha ll dat 20L3-10-1L rev 2014-08-11 Nr 1 Kryss î ruta innebär att den texrgätler Sid 1 ( 5 ) 1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s6025-38s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje

Läs mer

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar).

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar). HYRESKONTRAKT Sid 1(4) BLOCKHYRA BOSTÄDER Nr 041-604- Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Hyresvärd Personnr/orgnr Hyresgäst(er)

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB och REGION SKÅNE RAMAVTAL Avseende uppförande av byggnad 71 och ombyggnad av byggnad 08 inom Ängelholm 3:139 2(8) Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ritningar och Tekniska

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Personnr/orgnr: Eslövs Kommun. Telefon: Box 82, 241 22 Eslöv

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Personnr/orgnr: Eslövs Kommun. Telefon: Box 82, 241 22 Eslöv --01." FASTIGHETSÄGARNA HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: 821003-1 Sid 1(2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dockför sin ilti het kräver h resnämndens odkännande: Hyresvärd

Läs mer

HYRESAVTAL - avseende lokal

HYRESAVTAL - avseende lokal HYRESAVTAL - avseende lokal Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer (er) Hyresobjektets adress Gata Trappor/hus Lägenhetsnr Kommun Fastighetsbeteckning Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården i stadsområde Väster - hyresavtal

Tjänsteskrivelse. Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården i stadsområde Väster - hyresavtal Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-11-16 Vår referens Gunilla Larsén Utvecklingssekreterare gunilla.larsen@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr: Sid 1 (4) 1151-0011-01 Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Tillägg till hyresavtal Nr

Tillägg till hyresavtal Nr Tillägg till hyresavtal Nr 2007-1001 1 Bakgrund 1.1 Actus Hus 150 AB, org.nr 556721-9919, och Sundbyberg Stad, org.nr 212000-0175 ( Hyresgästen ), ingick den 30 november 2007 ett hyresavtal ( Hyresavtalet

Läs mer

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning HYRESAVTAL - avseende lokal Datum 20131010 Objektsnummer 1068-0001 Kontraktsnummer 0001 Diarienummer 1(6) Hyresvärd Ängelholms kommun Hyresgäst( er) Vi i skolan Org-/Personnr 212000-0977 Org-/Personnr

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BOSTADSLÄGENHET. Lägenhetsnummer Kommun Fastighetsbeteckning Trappor Hyresvärdens nr-. Kinda. Räven 1 1 2-1102.

HYRESKONTRAKT FÖR BOSTADSLÄGENHET. Lägenhetsnummer Kommun Fastighetsbeteckning Trappor Hyresvärdens nr-. Kinda. Räven 1 1 2-1102. FÖR BOSTADSLÄGENHET Nr: 2-02 Sid i (T) 4 Hyresvärd Hyresgäst(er) Magnus Liden med firma Ljdéns Fastigheter Adress: Nygatan 25, 582 9 Linköping Lärs-Åke Jakobsson HYRESNAMNDEN/ARRENDENAMNDE &"7c LINKÖPING

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad (",4vtalet"): (i) Avalanche Capita) Arena AB (556903-3599), Barnhusgatan

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13)

Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13) Tjänsteskrivelse 1(2) 20160322 Dnr: KS 2016/16 Kommunfullmäktige Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13) Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Upprättat köpekontrakt

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-08-11 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 HANDLEDNING TILL HYRESKONTR AKT FÖR LOK AL Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 innehåll Allmänt 8 Förberedelse inför förhandling 8 Skriftligt avtal 8

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial 1(2) 2015-10-02 RJL 2015/1952 Regionledningskontor Ekonomi Regionstyrelsen Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar godkänna hyresavtal avseende filial för Eksjö

Läs mer

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 070-786 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-22 Trafiknämnden 2015-01-19, punkt 5 Ärende/Dok. id. TN 2015-0993 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5 C ( II 0 0,, e Tillståndsenheten E Ki5 t 03 SOCALFORVALTNINGEN SID () 20045 ANGÅENDE BEGÄRDA HANDLINGAR Skickar, enligt ert önskemål, hyreskontrakt och överlåtelseavtal avseende ägarskifte för restaurang

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Beslut avseende tillägg till uppdragsavtal E19 för. busstrafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/ Värmdö

Beslut avseende tillägg till uppdragsavtal E19 för. busstrafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/ Värmdö 1(6) Buss och Färdtjänst Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 8 TN 2014-0449 Beslut avseende tillägg till uppdragsavtal E19 för busstrafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614037 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST: Namn Namnsson

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

A V T A L. angående markvärme

A V T A L. angående markvärme Markvärme standardavtal A för av staden helägd anläggning belägen helt på stadens mark Mellan Stockholms kommun genom dess trafiknämnd, nedan kallad staden, och MOTPART ( org nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Barents Center Haparanda Tornio

Barents Center Haparanda Tornio Barents Center Haparanda Tornio Inledning PwC har fått uppdraget från Haparanda kommun att utifrån ett momsperspektiv granska och redovisa synpunkter på handlingar avseende förhållanden mellan kommunen

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: 235 34/17 OBJEKTS-ID: AB132 004 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

BLOCKHYRESAVTAL. Hyresgästen har uttryckt önskemål om att få förhyra utrymmen inom Byggnaden som ska användas för korttidsboende.

BLOCKHYRESAVTAL. Hyresgästen har uttryckt önskemål om att få förhyra utrymmen inom Byggnaden som ska användas för korttidsboende. 1 (8) BLOCKHYRESAVTAL Detta blockhyresavtal ( Hyresavtalet ) har träffats mellan: (1) LÅNGSKÄR AB, org.nr 556706-8985 ( Hyresvärden ); och (2) JÄRFÄLLA KOMMUN, org.nr 212000-0043 ( Hyresgästen ). 1 BAKGRUND

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Namn: Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 5133-01-2001 Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Optionsavtal Källörstomten

Optionsavtal Källörstomten Optionsavtal Källörstomten Parter Kommunen: Bolaget: Östhammars kommun Goldcup 8949 AB (u.n.t. Orgnr: 212000-0290 Millimeter Projektutveckling AB) Adress: Box 66, 742 21 Östhammar Orgnr: 556937-6568 Adress:

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift BESLUTSUNDERLAG 2/2 Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493 Datum och underskrift FM centrum Utfärdat av: Anne-Li Stenström Dokumentnamn: Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2015-05-07 Regionstyrelsen Version:

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m.

Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m. 1(6) KS 2008/0193 Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m. Sammanfattning Bensinbolaget OKQ8 AB har idag en bensinstations- och bilvårdsanläggning norr om Mörby Centrum. I samband med

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer