TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar OLL5033

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-11-26--27 13OLL5033"

Transkript

1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar OLL5033 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen Kungörelse om sammanträde med landstingsfullmäktige Örebro läns landstingsfullmäktige kallas till sammanträde tisdagen den 26 november och onsdagen den 27 november 2013 med början kl båda dagarna. Sammanträdet beräknas avslutas kl Kaffe kommer att serveras från kl före sammanträdets start på representationsvåningen utanför sessionssalen. Lokal: Sessionssalen, Rådhuset i Örebro Vid eventuellt förhinder att delta i sammanträdet, kontakta snarast möjligt ledningskansliet, tfn , eller anmäl via e-post till Raul Björk Ordförande V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Gruppmöten Partigruppen S, V och MP samlas för överläggning den 26 november mellan kl i Sessionssalen, Rådhuset Örebro. Parti SD samlas för överläggning den 25 november kl i grupprum Granen, Ledningskansliet, Eklundavägen 2, Örebro. Bilaga: Föredragningslista ÖREBRO LÄNS LANDSTING POSTADRESS Box 1613, Örebro TELE TELEFAX INTERNET E - POST POSTGIRO ORGANISATIONSNR

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING LK-planering och administration, MF OLL Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till landstingsfullmäktige 5. Anmälan av interpellationer och frågor 6. Utdelning av kulturpris och kulturstipendiater 2013, klockan Anmälan av medborgarförslag om återkoppling till politiker av landstingspsykiatrins åtagande, 13OLL Anmälan av medborgarförslag) om mätning och inventering, topologisk analys av landstingspsykiatrin för vuxna, 13OLL Anmälan av medborgarförslag om organisation för vuxenpsykiatrin för att möta den psykiatriska livskomplikationen, 13OLL Revidering av finanspolicyn, 13OLL Förslag om ägande och förvaltning av Tåg i Bergslagen AB, 13OLL Ny prislista 2014 för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård, 13OLL Ny taxa 2014 i kollektivtrafikten, 13OLL Verksamhetsplan med budget 2014 samt ekonomisk plan , 13OLL Yttrande över motion från allianspartierna (M), (FP), (KD) och (C) om att inrätta en vårdcoach för de mest sjuka äldre, 13OLL Yttrande över motion från Ola Karlsson (M) om handläggning av motioner, 12OLL Yttrande över motion från Katarina Raneborn (V) om investering i vindkraftverk, 11OLL Allmän frågestund för ledamöterna 19. Valärenden 20. Besvarande av interpellationer och frågor 21. Avslutning

4

5 Elisabeth Rådström Paavonen, S Ingemar Javinder, S Allan Myrtenkvist, S Bo V Selling, S Monica Andersson, S Daniel Spiik, SD Lars-Göran Zetterlund, C Torgny Larsson, S Agneta Nilsdotter, MP Kenneth Nilsson, S Anders Östlund, SD Maria Rönnbäck, C Carina Dahl, S Göran Strömquist, M Kerstin Bergström Camilla Hansén, MP Lars Källström, Christina Pettersson, C Svante Gyrulf, M Persson, S Lennart Pettersson, S Helena Frisk, S Catrin Steen, MP Torbjörn Ahlin, C Gunilla Olofsson, M Sölve Persson,S Azra Prepic, S David Kronlid Lennart Carlsson, M Bengt Storbacka, S Mats Gunnarsson, MP Johan Silfverdal, KD Hlödur Bjarnason, KD Erik Johansson, FP Bo Rudolfsson, KD Ewa Sundkvist, KD Sara Dicksen, M Mats Einestam, FP Lotta Olsson, M Anna Ågerfalk, FP Birgitta Malmberg, FP Kerstin Lundqvist- Eriksson, FP Eric Viduss, M Alf Rosberg, M Håkan Söderman, M Ola Karlsson, M Ewa Unevik, M Hanne Alvner, M Arazu Bayazidi, M Mbuche Lameck, M Iréne Lejegren, S Martin Lind, S Robert Mörk, S Andreas Svahn, S Jenny Steen, S Inger Trodell, S Björn Eriksson, S Lisa Dahlpil, S Marie-Louise Forsberg- Fransson, S Jonas Karlsson, S Fredrika Jakobsen, S Roger Rådström, S Lasse Sjöberg, S Pernilla Calmerfalk, V Maria Nyberg, V Katarina Raneborn, V Eva Jansson, S Sven-Olof Reinholdsson, S Jihad Menhem, V Gunilla Holmström M 2:e vice ordf. Susanne Stenlund S Vice ordf. Raul Björk, S Ordf. Monica Fyrhammar, sekreterare

6

7 Komplettering Punkt 4 Skrivelser till landstingsfullmäktiges sammanträde den november 2013

8

9

10 PROTOKOLL 5 (28) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan av medborgarförslag om återkoppling till politiker av landstingspsykiatrins åtagande Diarienummer: 13OLL4430 Handläggare: Monica Fyrhammar Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till landstinget den 1 oktober 2013 om återkoppling till politiker av landstingspsykiatrins åtagande. Ärendet har för beredning överlämnats till funktionen för hälso- och sjukvård. Underlag Medborgarförslaget, bilaga 149. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t överlåta till nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel att besluta i ärendet, samt a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Irén Lejegren Isac Nordin

11

12

13

14 PROTOKOLL 6 (28) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan med medborgarförslag om mätning och inventering, topologisk analys av landstingspsykiatrin för vuxna Diarienummer: 13OLL4692 Handläggare: Monica Fyrhammar Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till landstinget den 21 oktober 2013 om mätning och inventering, topologisk analys av landstingspsykiatrin för vuxna. Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till funktionen för hälso- och sjukvård. Underlag Medborgarförslaget, bilaga 150. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t överlåta till nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel att besluta i ärendet, samt a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Irén Lejegren Isac Nordin

15

16

17

18 PROTOKOLL 7 (28) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan av medborgarförslag om organisation för vuxenpsykiatrin för att möta den psykiatriska livskomplikationen Diarienummer: 13OLL4693 Handläggare: Monica Fyrhammar Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till landstinget den 21 oktober 2013 om organisation för vuxenpsykiatrin för att möta den psykiatriska livskomplikationen. Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till funktionen för hälso- och sjukvård. Underlag Medborgarförslaget, bilaga 151. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t överlåta till nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel att besluta i ärendet, samt a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Irén Lejegren Isac Nordin

19

20

21

22 PROTOKOLL 10 (28) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Revidering av finanspolicy Diarienummer: 13OLL4474 Handläggare: Lennart Frommegård Ärendebeskrivning Finanspolicyn beskriver hur landstinget ska agera i sin samlade finansförvaltning. En väl definierad finanspolicy är ett styrinstrument och ett hjälpmedel för de personer, internt och externt, som arbetar med finansförvaltningen. Genom att ansvar, befogenheter, regler och risknivåer definieras och klarläggs, skapas förutsättningar för ett snabbt och korrekt beslutsfattande. Finanspolicyn upprättas även för att möta de legala krav som ställs på landstinget, det vill säga leva upp till Kommunallagens krav på god avkastning och betryggande säkerhet. Det är fullmäktiges ansvar att meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelserna. Fullmäktige ska precisera riskbegränsningarna. Landstingets finansförvaltning ska präglas av ett lågt risktagande, därför har stor vikt lagts på identifiering av olika risker samt hur dessa ska hanteras och begränsas. En finanspolicy behöver regelbundet ses över för att anpassas i förhållande till omvärldsförändringar, organisationsförändringar med mera samt förtydligas på de punkter som identifieras i det löpande arbetet. Den nuvarande finanspolicyn, som antogs under hösten 2011, var ett resultat av det finansiella samarbetet mellan landstingen i Sörmland, Västmanland och Örebro. Även föreliggande förslag till reviderad finanspolicy är framtaget inom ramen för finanssamarbetet. Ekonomidirektörerna i de tre landstingen har tillsammans lett arbetet och finanscheferna i Västmanland och Sörmland har fungerat som arbetsgrupp. Den föreslagna policyn har stämts av med revisorer och valda kapitalförvaltare. Revideringen består i huvudsak av att strategiska/övergripande delar av nuvarande finanspolicy har lyfts ur för att skapa en kortare och mer allmänt hållen policy. Tanken är att den nya finanspolicyn bättre ska harmonisera med landstingets övriga policys, samt ha förutsättningar att leva längre. För att säkerställa en fortsatt effektiv finansförvaltning kompletteras finanspolicyn med riktlinjer som fastställs av landstingsstyrelsen. Policyn har även vävts in i riktlinjen (kursiv stil kan endast ändras av landstingsfullmäktige) för att underlätta för inblandade parter att få en samlad bild av regelverket. Riktlinjen består till största delen av den gamla policyn, med vissa förslag till förändringar. Huvudsakliga förändringar föreslås inom den långsiktiga kapitalförvaltningen, dessa är: 1. Genom att tillåta större avvikelser relativt jämförelseindex inom ränteförvaltningen skapas möjligheter till en mer flexibel förvaltning, vilket förväntas vara gynnsamt framöver och framförallt i en miljö med stigande räntor. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Irén Lejegren Isac Nordin

23 PROTOKOLL 11 (28) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Fördelningen mellan reala och nominella räntebärande värdepapper föreslås förändras något. Realräntor har varit en mycket bra investering de senaste åren, men är nu relativt dyra och därför föreslås att andelen minskas något till förmån för nominella räntebärande värdepapper. 3. Den nedre gränsen för andelen aktier (det mest riskfyllda tillgångsslaget) har sänkts, detta ger möjlighet att minska risken i portföljen om det skulle bedömas som nödvändigt. 4. Den maximala andelen alternativa investeringar har höjts från 15 till 20 %. Landstinget har tillsammans en ambition att hitta bra alternativa investeringar som förbättrar totalportföljens riskjusterade avkastning. I dagsläget har landstingen små andelar/saknar alternativa tillgångar. Avsnittet kring etik i policyn har inte ändrats då nuvarande skrivning fungerar väl. Landstingen har tillsammans, sedan befintlig policy antogs, arbetat för att utveckla arbetet med etik och ansvarsfulla investeringar. Det fortsatta arbetet sker också det enligt den gemensamma verksamhetsplanen. Underlag Finanspolicy, bilaga 154:1. Riktlinje för finansförvaltningen, bilaga 154:2. Uppföljning Ekonomidirektörerna avser att fördjupa finanssamarbetet mellan de tre landstingen ytterligare. Utfallet hittills visar att det finns stora fördelar med att samarbeta. Inriktningen är att finansfunktionerna ska ha ett gradvis tätare samarbete, och att samverka även med andra aktörer när detta ger fördelar. Yrkanden Ola Karlsson (M) yrkar att ordet vapen stryks i riktlinjen och policyn. Jihad Menhem (V) med instämmande av Catrin Steen (MP) och Robert Mörk (S) yrkar avslag på Ola Karlssons (M) yrkande och bifall till föreliggande förslag. Proposition Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt det föreliggande förslaget. Landstingsstyrelsen beslutar a t t anta ny riktlinje för finansförvaltningen, att gälla under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar att anta förslag till ny finanspolicy. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Irén Lejegren Isac Nordin

24 PROTOKOLL 12 (28) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t anta ny finanspolicy för Örebro läns landsting, samt a t t den nya finanspolicyn ersätter nuvarande dokument och gäller per omgående. Reservation Mot styrelsens beslut reserverar sig Ola Karlsson (M), Hanne Alvner (M) och Isac Nordin (M) till förmån för Ola Karlssons (M) yrkande. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Irén Lejegren Isac Nordin

25

26 Finanspolicy Örebro läns landsting

27 ÖREBRO LÄNS LANDSTING INLEDNING BAKGRUND Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen och särskilda föreskrifter om förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Som komplement till finanspolicyn lämnas mer detaljerade riktlinjer från Landstingsstyrelsen. Landstingets finansförvaltning är i huvudsak uppdelad i tre områden: Kortsiktig/medellång likviditetsförvaltning Långsiktig kapitalförvaltning (pensionsmedel och donationsmedel) Skuldförvaltning MÅLSÄTTNING Den övergripande målsättningen med finansförvaltningen är att vid varje tillfälle säkerställa betalningskapaciteten för landstinget. Landstinget har härutöver ett långsiktigt åtagande att möta framtida pensionsförpliktelser. Inriktningen är att normalt avsätta medel motsvarande pensionsskuldens förändring oavsett eventuellt investerings/finansieringsbehov, och med strategin att särskilja kapitalförvaltning från skuldförvaltning. Avkastningsmål likviditetsförvaltning Landstingets likvida medel ska förvaltas på ett sådant sätt att en god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen. Utöver detta gäller att medlen ska placeras så att en god avkastning erhålls samtidigt som säkerheten inte åsidosätts. Med god avkastning avses en avkastning som överstiger affärsbankernas inlåningsräntor. 2 (8)

28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Avkastningsmål kapitalförvaltning Givet landstingets åtagande att säkerställa framtida pensionsutbetalningar är avkastningsmålet 3 procent per år i reala termer, det vill säga justerat för inflation mätt som förändringen av konsumentprisindex. Detta avkastningsmål skall ses långsiktigt och omprövas vid behov för att säkerställa att det överensstämmer med landstingets långsiktiga strategi samt marknadens förutsättningar. Målsättning skuldförvaltning Upplåning ska ske till lägsta möjliga kostnad med beaktande av likviditetssituation, ränteläge samt planerad investeringstakt. ANSVAR OCH BEFOGENHETER Landstingsfullmäktige (LF): ansvarar för att förvaltningen sker i enlighet med Kommunallagen 8 kap. 2. fastställer och beslutar om förändringar i finanspolicyn. beslutar om uttag (inklusive beslut att inte återinvestera avkastning) ur kapitalförvaltningsportföljen. fastställer årligen i samband med fastställande av landstingets budget limit för nyupplåning och total ram för upplåning. beslutar om ingående av borgen samt eventuell borgensavgift. Landstingsstyrelsen (LS): säkerställer, utvärderar och kontrollerar att finansförvaltningen sker enligt finanspolicyn. ansvarar för landstingets finansiella förvaltning och fastställer i arbetsordning, delegationsordning samt attestinstruktion (förteckning), rutin för intern kontroll, fördelning av ansvar, beslutanderätt och befogenheter mellan Landstingsstyrelsen och tjänstemannaförvaltningen utöver det som anges i denna policy. ansvarar för utfärdande av riktlinjer inom ramen för denna finanspolicy. beslutar om överföringar till kapitalförvaltningsportföljen. har ett övergripande ansvar för donationsmedelsförvaltningen. beslutar om upplåning inom av LF beslutade ramar. godkänner upprättande av publika låneprogram. beslutar om nivå och villkor för krediter och kan även besluta om justering av bolags krediter under löpande år. 3 (8)

29 ÖREBRO LÄNS LANDSTING rapporterar finansförvaltningens status och utveckling i delårs- och årsrapportering till LF. ansvarar för att policyn ses över årligen och uppdateras vid behov. SAMMANHÅLLEN FINANSFÖRVALTNING Finanspolicyn omfattar även landstingets helägda bolag. Landstinget ska tillämpa en sammanhållen finansförvaltning. Detta innebär att verksamheter och helägda bolag ska knytas till landstingets koncernkontosystem. Majoritetsägda bolag kan knytas till koncernkontosystemet. För bolag finns möjlighet till kredit kopplad till koncernkontot. Om bolag lånar externt ska detta ske med borgen från landstinget. RAPPORTERING Rapportering och uppföljning av finansförvaltningen ska verifiera att placeringar och risker överensstämmer med finanspolicyn. Rapporteringen ska minst innehålla finansförvaltningens resultat, relevanta riskmått samt exponeringar. Rapportering till landstingsfullmäktige sker i delårsrapporter och i årsredovisningen. Rapportering till landstingsstyrelsen sker regelbundet under året. Samtliga inblandade har att snarast rapportera avvikelser från finanspolicyn, eller andra händelser som inte är att betrakta som normala, till överordnad/uppdragsgivare. MOTPARTER OCH FÖRVARING AV VÄRDEPAPPER Köp och försäljningar av värdepapper och valutor, extern förvaltning samt förvaring av landstingets tillgångar skall ske via motparter som har erforderliga tillstånd från Finansinspektionen. Utländska institutioner skall ha tillstånd motsvarande Finansinspektionens. TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG OCH TRANSAKTIONER Räntebärande värdepapper samt likvida medel är tillåtna inom samtliga portföljer. Aktier och alternativa investeringar är endast tillåtna inom kapitalförvaltningsportföljen och donationsmedelsförvaltningen. Vid placering i investeringsfonder (fonder som förvaltar aktier och andra värdepapper) ska fondens placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämma med bestämmelserna i denna policy. 4 (8)

30 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Derivatinstrument kan användas för att minska risken i portföljen genom att t.ex. valutasäkra eller kurssäkra en direktplacering i en underliggande tillgång. Derivatinstrument får även förekomma inom tillgångsslaget alternativa investeringar, då inom ramen för en förvaltningsstrategi hos externa förvaltare. Värdepapperslån och belåning av tillgångar är endast tillåtet inom ramen för förvaltningsstrategi hos extern förvaltare inom tillgångsslaget alternativa placeringar. RISKHANTERING Risker ska i möjligaste mån begränsas genom att landstinget använder sig av principerna om matchning respektive diversifiering. Matchning innebär att placeringsinriktningen ska anpassas i tid efter de åtaganden som gjorts om utbetalningar. Diversifiering innebär att riskerna sprids genom att värdepappersportföljen innehåller ett flertal tillgångsslag, låntagare och löptider. Ingen valutarisk ska förekomma inom den räntebärande delen av kapitalförvaltningsportföljen, ej heller inom likviditets- och skuldförvaltningen. Ränteplaceringar skall ske i värdepapper med låg kredit/förlustrisk (s.k. investment grade på ratingskalan). Vidare ska en tillfredsställande diversifiering finnas avseende låntagare och löptider. ETIK/ANSVARSFULLA INVESTERINGAR Landstinget strävar efter att vara en ansvarsfull investerare, vilket bland annat innebär att hänsyn till långsiktigt hållbar utveckling ska tas vid investeringar. Ambitionen ska vara att investering inte tillåts i företag som uppenbart bryter mot kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. De konventioner som främst avses är; Konventioner om de mänskliga rättigheterna Barnkonventionen ILO-konventionerna Internationella miljökonventioner. Landstinget ska undvika placeringar i företag/företagsgrupper där en del av omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen. 5 (8)

31 ÖREBRO LÄNS LANDSTING De etiska kriterierna tillämpas oavsett om kapitalförvaltningen sker i egen regi eller via externa förvaltare. Om det kommer till landstingets kännedom att ett företag bryter mot tillämpliga lagar eller inte på ett för landstinget godtagbart sätt följer internationella konventioner ska en utvärdering av placeringens lämplighet göras. Baserat på tillgänglig information ska en helhetsbedömning göras av investeringens lämplighet, varvid bl.a. beaktas olika åtgärder företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt. Uppföljning av hur etikreglerna efterföljs ingår i den årliga uppföljningen av förvaltningen. 2. LIKVIDITETSFÖRVALTNING Detta avsnitt beskriver hur landstinget ska agera för att säkerställa att fullgod betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen. LIKVIDITETSPLANERING Likviditetsplaneringen ska upprättas så detaljerat att en god betalningsberedskap och likviditetshantering säkerställs. Landstinget ska ha tillgång till tillräckliga kreditlöften så att finansieringsrisken kan minimeras. PORTFÖLJSAMMANSÄTTNING Löptider på placeringarna ska anpassas efter likviditetsflödet i upprättade prognoser, möjligheter att snabbt avveckla placeringar i marknaden samt förväntningar om ränteutvecklingen. Likviditetsrisken ska begränsas genom likviditetsplanering och genom att i första hand använda placeringsformer/värdepapper som omsätts i tillräcklig omfattning och därmed vid var tidpunkt kan disponeras/säljas. Bankinlåning som är bunden för en viss tidsperiod får inte överstiga 1 år. Även tillgång till korta krediter/kreditlöften minskar likviditetsrisken. 6 (8)

32 ÖREBRO LÄNS LANDSTING KAPITALFÖRVALTNING Detta avsnitt beskriver hur landstinget ska agera för att utifrån sina förutsättningar uppnå sitt åtagande om att säkerställa framtida pensionsutbetalningar, dvs. den övergripande målsättningen. Bestämmelserna fungerar även som en vägledning för förvaltningen av donationsmedel, som Landstingsstyrelsen ansvarar för. FÖRDELNING AV TILLGÅNGSSLAG Kapitalförvaltningen ska i huvudsak ske via externa förvaltare och företrädesvis via investeringsfonder. Följande övergripande fördelning mellan tillgångsslagen ska gälla: TABELL 1 STRATEGISK TILLGÅNGSALLOKERING TILLGÅNGSSLAG ALLOKERING, % Min Normal Max SVENSKA AKTIER UTLÄNDSKA AKTIER AKTIER, TOTALT NOMINELLA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER REALA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER* RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER, TOTALT ALTERNATIVA INVESTERINGAR KASSA *I donationsmedelsförvaltningen ersätts reala räntebärande värdepapper av 3/4 nominella räntebärande värdepapper (dvs. totalt 50 %) och ¼ svenska aktier(dvs. totalt 20 %). Innehav i ett enskilt företag får maximalt utgöra 5 procent av landstingets aktieportfölj. Den branschmässiga spridningen skall vara bred. För den utländska aktieförvaltningen skall även en bred geografisk spridning av innehaven finnas. Rådande sammansättning av världsmarknadsindex fungerar som vägledning vid portföljens sammansättning. 7 (8)

33 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SKULDFÖRVALTNING Detta avsnitt beskriver hur landstingets upplåning ska ske. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPLÅNING Upplåning ska ske till lägsta möjliga kostnad med beaktande av likviditetssituation, ränteläge samt planerad investeringstakt. Upplåning ska ske till betryggande säkerhet och upplåning i spekulativt syfte är inte tillåtet. Med spekulation avses transaktioner där utfallet av affären är osäkert, exempelvis att finansiera en långfristig placering med kortfristig upplåning. Dock får upplåning för placering ske om ränteläget bedöms som gynnsamt och ett framtida lånebehov finns. Finns behov av extern finansiering vid stora projekt eller investeringar ska huvuddelen av den planerade upplåningen säkras med lånelöften från presumtiva långivare. Kreditlöftena ska även säkerställa att det kortsiktiga likviditetsbehovet är uppfyllt. Total upplåning får ej överstiga den budgeterade upplåningen annat än vid tillfällig likviditetsbrist under kortare perioder, maximalt upp till ett år. Vid upplåningsbehov ska lånestocken differentieras vad gäller löptider och räntebindningstider i syfte att begränsa risken för omsättning av lån vid ett ofördelaktigt ränteläge. 8 (8)

34 Riktlinje för finansförvaltningen Örebro läns landsting

35 ÖREBRO LÄNS LANDSTING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE MED RIKTLINJEN ÖVERGRIPANDE MÅL Avkastningsmål likviditetsförvaltning Avkastningsmål kapitalförvaltning Målsättning skuldförvaltning Avkastningsmål donationsförvaltning GILTIGHET OCH UPPDATERING ANSVAR OCH BEFOGENHETER RAPPORTERING KONTROLL OCH GRANSKNING AVVIKELSEHANTERING SAMMANHÅLLEN FINANSFÖRVALTNING FÖRUTSÄTTNINGAR LEGALA FÖRUTSÄTTNINGAR MOTPARTER FÖRVARING AV VÄRDEPAPPER FÖRVALTARE TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG TILLÅTNA VÄRDEPAPPER OCH INSTRUMENT Räntebärande värdepapper Aktier Investeringsfonder Strukturerade instrument Derivatinstrument RISK Valutarisk Kreditrisk Ränterisk Finansierings- och refinansieringsrisk Motpartsrisk Likviditetsrisk ÖVRIGT ETIK (24)

36 ÖREBRO LÄNS LANDSTING LIKVIDITETSFÖRVALTNING LIKVIDITETSPLANERING PORTFÖLJSAMMANSÄTTNING RAPPORTERING LIKVIDITETSFÖRVALTNING KAPITALFÖRVALTNING TILLGÅNGSALLOKERING OCH LIMITER AKTIEPORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING RÄNTEPORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING Duration Tillfällig omklassificering av strukturerade instrument ALTERNATIVA PORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING LIKVIDA MEDEL (KASSA) FÖRVALTNINGSSTRUKTUR REBALANSERING UTVÄRDERING OCH RAPPORTERING Val av jämförelseindex SKULDFÖRVALTNING UPPLÅNING - ALLMÄNT KREDIT- OCH RÄNTEFÖRFALL Kreditförfall Ränteförfall LEASING RAPPORTERING VALUTAHANTERING ALLMÄNT KURSSÄKRING, LIMITER SÄKRING AV VALUTARISK Bilaga 1. ORDLISTA Bilaga 2. RATING (24)

37 ÖREBRO LÄNS LANDSTING INLEDNING 1.1 BAKGRUND Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen och särskilda föreskrifter om förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Landstingets finanspolicy beslutas av Landstingsfullmäktige. Som komplement till finanspolicyn lämnas mer detaljerade riktlinjer från Landstingsstyrelsen. Policyn har vävts in i riktlinjen (kursiv stil) för att underlätta för inblandade parter att få en samlad bild av regelverket. Landstingets finansförvaltning är i huvudsak uppdelad i tre områden: Kortsiktig/medellång likviditetsförvaltning Långsiktig kapitalförvaltning, inklusive förvaltning av donationsmedel1 Skuldförvaltning, inklusive leasing och valutahantering 1.2 SYFTE MED RIKTLINJEN Tillsammans med finanspolicyn beskriver detta dokument hur landstinget ska agera i sin samlade finansförvaltning. Ett väl definierat regelverk är ett styrinstrument och ett hjälpmedel för de personer, internt och externt, som arbetar med finansförvaltningen. Genom att ansvar, befogenheter, regler och risknivåer definieras och klarläggs, skapas förutsättningar för ett snabbt och korrekt beslutsfattande. 1.3 ÖVERGRIPANDE MÅL Den övergripande målsättningen med finansförvaltningen är att vid varje tillfälle säkerställa betalningskapaciteten för landstinget. Landstinget har härutöver ett långsiktigt åtagande att möta framtida pensionsförpliktelser. Inriktningen är att normalt avsätta medel motsvarande pensionsskuldens förändring oavsett eventuellt investerings/finansieringsbehov, och med strategin att särskilja kapitalförvaltning från skuldförvaltning Avkastningsmål likviditetsförvaltning Landstingets likvida medel ska förvaltas på ett sådant sätt att en god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen. Utöver detta gäller att medlen ska placeras så att en god avkastning 1 Hur en stiftelses medel får placeras bestäms av villkoren i respektive stiftelses förordnande/föreskrifter. Denna riktlinje reglerar förvaltningen av stiftelser där villkor för förvaltningen inte finns uttryckta i förordnandet/föreskrifterna. 4 (24)

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING erhålls samtidigt som säkerheten inte åsidosätts. Med god avkastning avses en avkastning som överstiger affärsbankernas inlåningsräntor Avkastningsmål kapitalförvaltning Givet landstingets åtagande att säkerställa framtida pensionsutbetalningar är avkastningsmålet 3 procent per år i reala termer, det vill säga justerat för inflation mätt som förändringen av konsumentprisindex. Detta avkastningsmål skall ses långsiktigt och omprövas vid behov för att säkerställa att det överensstämmer med landstingets långsiktiga strategi samt marknadens förutsättningar Målsättning skuldförvaltning Upplåning ska ske till lägsta möjliga kostnad med beaktande av likviditetssituation, ränteläge samt planerad investeringstakt Avkastningsmål donationsförvaltning För förvaltningen av donationsmedel är den övergripande målsättningen att uppnå en avkastning som möjliggör en årlig utdelning i enlighet med respektive stiftelses ändamål, samtidigt som stiftelsernas kapital inflationssäkras. 1.4 GILTIGHET OCH UPPDATERING Denna riktlinje gäller från och med det datum då landstingets finanspolicy är antagen i landstingsfullmäktige. Riktlinjen ska löpande hållas uppdaterad med hänsyn till förändringar i finanspolicyn, aktuella förhållanden inom landstinget samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna. Riktlinjen ska omprövas minst årligen och uppdateras vid behov. Fastställande och ändringar i riktlinjen beslutas av landstingsstyrelsen. Efter fastställande ska riktlinjen distribueras till berörda parter. 1.5 ANSVAR OCH BEFOGENHETER Ansvaret för finansverksamheten inom landstinget fördelas mellan landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen, landstingsdirektör, ekonomidirektör och finanschef. Landstingsfullmäktige (LF): ansvarar för att förvaltningen sker i enlighet med Kommunallagen 8 kap. 2. fastställer och beslutar om förändringar i finanspolicyn. beslutar om uttag (inklusive beslut att inte återinvestera avkastning) ur kapitalförvaltningsportföljen. fastställer årligen i samband med fastställande av landstingets budget limit för nyupplåning och total ram för upplåning. beslutar om ingående av borgen samt eventuell borgensavgift. 5 (24)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2013 Nr 27-42 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) 2013-02-15 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Författningssamling 042.4

Författningssamling 042.4 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.4 FINANSIELL POLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN SAMT STRUKTUR FÖR OSKARSHAMNS KOMMUNS FINANSIELLA TILLGÅNGAR, INTERNLÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun 049-2 Finanspolicy Nynäshamn kommun Antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2011, 31 och gäller från och med den 1 mars 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET Styrande dokument Regeldokument Policy Sida 1 (22) Finanspolicy Sida 2 (22) Innehåll Finanspolicy... 1 1. Inledning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 2. Organisation... 4 2.1 Landstinget och dess bolag...

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012

Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012 000009 Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012 000010 Innehåll 1 SYFTE, MÅL OCH GILTIGHET 1.1 SYFTE 1.2 MÅL FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN 1.3

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx FINANSPOLICY Eda kommun inklusive bolagen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx Innehållsförteckning Finanspolicy Eda kommun...... 3 Övergripande mål för Finansverksamheten... 3 Finansförvaltningens

Läs mer

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4 Policy Finans 1 ALLMÄNT 3 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten 3 1.2 Finanspolicyns syfte och innehåll 3 1.3 Tillämpning och uppföljning av finanspolicyn 3 2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS-

Läs mer

2012-12-04. Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

2012-12-04. Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDE SPROTOK Kommunstyrelsen 2012-12-04 Dnr Ks 2012. 512 1.3.6 Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 8 1(11) RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställt av kommunfullmäktige 2011-09-26, 97 1 Inledning 1.1 Syftet med riktlinjerna Syftet med riktlinjer i finansfrågor är att: fastställa

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUN FINANSPOLICY. 1 av 11

OXELÖSUNDS KOMMUN FINANSPOLICY. 1 av 11 FINANSPOLICY 1 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Mål för finansverksamheten 3 1.3 Organisation av finansförvaltningen 4 1.3.1 Kommunen och de kommunala

Läs mer

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse FASTSTÄLLD AV SYLF:S STYRELSE 2014-06-18 Förvaltningspolicy SYLF 1 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern

Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern Sundsvalls kommun Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-29 Ersätter dokument Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern beslutad av Kommunfullmäktige 2010-02-22 705.

Läs mer

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Diarienummer KS 2013-00178 Fastställt av KF 2013-04 (rev) Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad

Läs mer